23.07.2013 Views

in pdf - Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw in het Brussels ...

in pdf - Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw in het Brussels ...

in pdf - Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw in het Brussels ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

INHOUDSTAFEL<br />

<br />

INLEIDING <br />

<br />

<br />

<br />

DE COMBINATIE VAN EEN ONTWERP EN EEN INNOVATIEVE WERKWIJZE 5<br />

<br />

FASE 1 <br />

FASE 2 <br />

FASE 3 <br />

FASE 4 <br />

<br />

<br />

<br />

HET ONTWERP VAN RICHTSCHEMA 10<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

LEXICON <br />

COLOFON


De studieperimeter van<br />

<strong>het</strong> richtschema beslaat<br />

<strong>in</strong> e<strong>en</strong> eerste fase ongeveer<br />

16 hectare <strong>en</strong><br />

gr<strong>en</strong>st aan <strong>het</strong> deel van<br />

<strong>het</strong> gebied met <strong>het</strong> Rijks<br />

Adm<strong>in</strong>istratief C<strong>en</strong>trum<br />

(RAC), de Kruidtu<strong>in</strong> <strong>en</strong><br />

de S<strong>in</strong>t-Lazaruslaan. Het<br />

deel van <strong>het</strong> hefboomgebied<br />

met <strong>het</strong> Rogierple<strong>in</strong><br />

<strong>en</strong> de c<strong>en</strong>trumlan<strong>en</strong> behoort<br />

dus niet tot <strong>het</strong> bestudeerde<br />

gebied.<br />

Deze perimeter werd verder<br />

verfijnd naarmate de<br />

studie vorderde. De uite<strong>in</strong>delijke<br />

perimeter (zie<br />

lager) heeft <strong>in</strong> de eerste<br />

plaats e<strong>en</strong> functioneel<br />

doel. Zo behelst hij alle<br />

<strong>in</strong>grep<strong>en</strong> <strong>en</strong> aanbevel<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

die <strong>in</strong> <strong>het</strong> kader van<br />

dit richtschema zijn gepland.<br />

BIJZONDERE<br />

VOORSCHRIFTEN<br />

VOOR HET GGB<br />

NR° 11 - RIJKS<br />

ADMINISTRATIEF<br />

CENTRUM (RAC)<br />

Dit gebied is bestemd<br />

voor won<strong>in</strong>g<strong>en</strong>,<br />

buurtw<strong>in</strong>kels, kantor<strong>en</strong>,<br />

productieactiviteit<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

voor uitrust<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van<br />

collectief belang of voor<br />

op<strong>en</strong>bare di<strong>en</strong>st<strong>en</strong>.<br />

De voor de woonfunctie<br />

bestemde vloeroppervlakte<br />

mag niet m<strong>in</strong>der<br />

bedrag<strong>en</strong> dan 35% van<br />

de totale vloeroppervlakte<br />

<strong>in</strong> <strong>het</strong> gebied.<br />

De sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

<strong>in</strong>grep<strong>en</strong> zijn erop gericht<br />

de site beter bereikbaar te<br />

mak<strong>en</strong> voor voetgangers<br />

<strong>en</strong> fietsers; dit houdt onder<br />

andere <strong>in</strong> dat de berijdbare<br />

oppervlakte van<br />

de Pachecolaan wordt<br />

versmald. De aansluit<strong>in</strong>g<br />

op de S<strong>in</strong>t-Lazaruslaan<br />

wordt behoud<strong>en</strong>.<br />

INLEIDING<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

VOORLOPIGE PERIMETER VAN HET RICHTSCHEMA<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

N


KENMERKEN VAN<br />

DE HEFBOOMGE-<br />

BIEDEN VOLGENS<br />

HET GEWOP 2002 :<br />

De criteria aan de hand<br />

waarvan de vernoemde<br />

hefboomgebied<strong>en</strong><br />

op e<strong>en</strong> uitputt<strong>en</strong>de <strong>en</strong><br />

niet-cumulatieve wijze<br />

kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> afgebak<strong>en</strong>d,<br />

zijn de volg<strong>en</strong>de:<br />

- ruimte waarvan de<br />

ontwikkel<strong>in</strong>g de medewerk<strong>in</strong>g<br />

vereist van<br />

2 of meer geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

(BBP);<br />

- bestaan van e<strong>en</strong> project<br />

van supralokaal<br />

belang (of waarvan de<br />

voorwaard<strong>en</strong> voor <strong>het</strong><br />

welslag<strong>en</strong> afhang<strong>en</strong> van<br />

de <strong>in</strong>terv<strong>en</strong>tie van andere<br />

geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> of van<br />

<strong>het</strong> gewest);<br />

- <strong>het</strong> voortbestaan van<br />

e<strong>en</strong> belangrijke stadskanker<br />

of van e<strong>en</strong> terugker<strong>en</strong>d<br />

probleem<br />

met de <strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g of de<br />

ontwikkel<strong>in</strong>g;<br />

- de aanwezigheid van<br />

e<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> GBP vastgelegd<br />

GGB of GGBUA;<br />

- de noodzaak om de<br />

ontwikkel<strong>in</strong>g te organiser<strong>en</strong><br />

van e<strong>en</strong> ruimte <strong>in</strong><br />

de buurt van e<strong>en</strong> verkeersknooppunt;<br />

- de noodzaak om <strong>in</strong>terv<strong>en</strong>ties<br />

uit diverse<br />

programma's te coörd<strong>in</strong>er<strong>en</strong>(herwaarder<strong>in</strong>g,<br />

her<strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g van<br />

e<strong>en</strong> structurer<strong>en</strong>de as,<br />

<strong>en</strong>z.).


DE COMBINATIE VAN EEN ONTWERP<br />

EN EEN INNOVATIEVE WERKWIJZE<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

FASE 1“E<strong>en</strong> geme<strong>en</strong>schappelijk<br />

beeld van de site <strong>en</strong> haar<br />

problem<strong>en</strong> vorm<strong>en</strong>”<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

FASE 2“E<strong>en</strong> structuur uittek<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

voor de ruimte <strong>en</strong> voor<br />

op<strong>en</strong>bare voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong> als<br />

sam<strong>en</strong>bundel<strong>en</strong>de elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

bij de ontwikkel<strong>in</strong>g van <strong>het</strong><br />

hefboomgebied”<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Dankzij de fas<strong>en</strong> 1 <strong>en</strong> 2 kreeg<br />

m<strong>en</strong> e<strong>en</strong> beter beeld van de gezam<strong>en</strong>lijke<br />

doelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> van<br />

de <strong>in</strong>richt<strong>in</strong>gsmogelijkhed<strong>en</strong> die<br />

<strong>in</strong> <strong>het</strong> ontwerp van richtschema<br />

werd<strong>en</strong> uite<strong>en</strong>gezet. Deze punt<strong>en</strong>,<br />

waar<strong>in</strong> dieper wordt <strong>in</strong>gegaan<br />

verderop <strong>in</strong> dit docum<strong>en</strong>t,<br />

ton<strong>en</strong> <strong>het</strong> belang van die twee<br />

fas<strong>en</strong>.<br />

FASE 3 Uitwerk<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> ontwerp<br />

van richtschema<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

FASE 4Def<strong>in</strong>itieve versie van<br />

<strong>het</strong> richtschema


2006<br />

BEGELEIDINGSCOMITÉ<br />

BO<br />

BO<br />

BO<br />

BO<br />

BO<br />

BO<br />

AV<br />

DE WORKSHOPS<br />

VAN HET RAC 1<br />

FASE 1 _ 1,5 MAANDEN<br />

RONDETAFELOVERLEG 1<br />

<br />

<br />

BEGELEIDINGSCOMITÉ 2<br />

DE WORKSHOPS<br />

VAN HET RAC 2<br />

RONDETAFELOVERLEG 2<br />

08/02 11/03 17/03 24/03<br />

22/04 26/04 05/05 10/05 12/07<br />

3/08 4/09<br />

15/09<br />

BO<br />

AV<br />

RONDETAFELOVERLEG<br />

<br />

<br />

<br />

OVERZICHT VAN DE FASEN VAN HET RICHTSCHEMA<br />

<br />

FASE 2 _ 1,5 MAANDEN<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

BEGELEIDINGSCOMITÉ 3<br />

RONDETAFELOVERLEG 3<br />

FASE 3 _ 2 MAANDEN<br />

<br />

<br />

BEGELEIDINGSCOMITÉ 4<br />

RONDETAFELOVERLEG 4<br />

AV<br />

FASE 4 _ 1 MAAND<br />

<br />

<br />

<br />

BEGELEIDINGSCOMITÉ 5


2006<br />

BEGELEIDINGSCOMITÉ<br />

BO<br />

BO<br />

BO<br />

BO<br />

BO<br />

BO<br />

AV<br />

DE WORKSHOPS<br />

VAN HET RAC 1<br />

FASE 1 _ 1,5 MAANDEN<br />

RONDETAFELOVERLEG 1<br />

<br />

<br />

BEGELEIDINGSCOMITÉ 2<br />

DE WORKSHOPS<br />

VAN HET RAC 2<br />

RONDETAFELOVERLEG 2<br />

08/02 11/03 17/03 24/03<br />

22/04 26/04 05/05 10/05 12/07<br />

3/08 4/09<br />

15/09<br />

BO<br />

AV<br />

RONDETAFELOVERLEG<br />

<br />

<br />

<br />

OVERZICHT VAN DE FASEN VAN HET RICHTSCHEMA<br />

<br />

FASE 2 _ 1,5 MAANDEN<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

BEGELEIDINGSCOMITÉ 3<br />

RONDETAFELOVERLEG 3<br />

FASE 3 _ 2 MAANDEN<br />

<br />

<br />

BEGELEIDINGSCOMITÉ 4<br />

RONDETAFELOVERLEG 4<br />

AV<br />

FASE 4 _ 1 MAAND<br />

<br />

<br />

<br />

BEGELEIDINGSCOMITÉ 5


BIJ HET OVERLEG BETROK-<br />

KEN PARTIJEN<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

DE WORKSHOPS VAN HET<br />

RAC<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

UITWISSELINGEN<br />

VIA WORKSHOPS<br />

EN VERGADERINGEN<br />

WORKSHOPS<br />

VAN HET RAC<br />

MANDATARISSEN<br />

MSA<br />

STEDELIJKE<br />

PROGRAMMERING<br />

(MENIGHETTI)<br />

MOBILITEIT<br />

(CITEC)<br />

Technisch projectteam<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

INTERFACE<br />

ACTOREN<br />

IN HET<br />

OVERLEG<br />

Politiek projectteam<br />

RONDETAFELOVERLEG<br />

TUSSEN DRIE PARTIJEN<br />

ECONOMISCHE<br />

HAALBAARHEID<br />

(MODUS)<br />

STEDENBOUW-<br />

KUNDIG ONTWERP<br />

(LION + MSA)<br />

RONDETAFELOVERLEG<br />

TUSSEN DRIE PARTIJEN<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

BEGELEIDINGSCOMITÉ,<br />

ter goedkeur<strong>in</strong>g<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

HET BEGELEIDINGSCOMITÉ


WERKWIJZE VAN HET OVERLEGSYSTEEM<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

OVERLEG<br />

politiek projectteam<br />

RONDE TAFEL VAN DRIE PARTIJEN<br />

DEBATTEERT OVER DE<br />

VOORNAAMSTE<br />

DOELSTELLINGEN<br />

FASE 1 EN 2<br />

BRENGEN<br />

INHOUD:<br />

HET<br />

BEGELEIDINGSCOMITÉ<br />

KEURT DE FASES GOED EN<br />

NEEMT BESLISSINGEN<br />

FASE 1 EN 2<br />

BRENGEN<br />

INHOUD:<br />

<br />

WORKSHOPS<br />

VAN RAC<br />

FASE 3: CONSULTATIE<br />

VAN DE WORKSHOPS<br />

OVER HET PROJECT<br />

VAN RICHTSCHEMA


HET ONTWERP VAN RICHTSCHEMA<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

DOEL 1<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

KRUIDTUIN<br />

VIJFHOEK<br />

RAC<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

DOEL 2 DOEL 3 DOEL 4<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

>


Prescriptions<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

OMLIGGENDE OPENBARE RUIMTEN


RIJKS ADMINISTRATIEF CENTRUM<br />

ALGEMENE VOORSTELLEN VOOR<br />

DE OPENBARE RUIMTE<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

RIJKS ADMINISTRATIEF CENTRUM<br />

REORGANISATIE VOORSTELLEN


RIJKS ADMINISTRATIEF CENTRUM<br />

ALGEMENE VOORSTELLEN IN<br />

VERBAND MET DE BESTEMMINGEN<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Het aantrekk<strong>en</strong> van handelszak<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>het</strong> RAC is waarschijnlijk één<br />

van de grootste pijnpunt<strong>en</strong> van <strong>het</strong><br />

project, vooral tijd<strong>en</strong>s de eerste jar<strong>en</strong>.<br />

De voornaamste red<strong>en</strong> daarvoor<br />

is drempelvrees. Handelszak<strong>en</strong><br />

zijn echter onontbeerlijk voor<br />

de leefbaarheid van de site, vooral<br />

omdat ze funger<strong>en</strong> als ontmoet<strong>in</strong>gsplaats<strong>en</strong>,<br />

de m<strong>en</strong>selijke contact<strong>en</strong><br />

bevorder<strong>en</strong> <strong>en</strong> de deur naar<br />

de omligg<strong>en</strong>de wijk<strong>en</strong> op<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

Omwille van <strong>het</strong> veranderde consumptiegedrag<br />

is <strong>het</strong> ge<strong>en</strong> s<strong>in</strong>ecure<br />

om handelszak<strong>en</strong> naar <strong>het</strong> RAC<br />

te hal<strong>en</strong>; dat geldt nog meer voor<br />

de detailhandel. Het RAC heeft<br />

bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> e<strong>en</strong> speciaal statuut<br />

<strong>in</strong> de stad <strong>en</strong> vertoont afwijk<strong>en</strong>de<br />

sted<strong>en</strong>bouwkundige k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong>.<br />

Daarom doet m<strong>en</strong> goed eraan <strong>het</strong><br />

commerciële aspect van <strong>het</strong> richtschema<br />

te beschouw<strong>en</strong> als e<strong>en</strong><br />

autonoom project <strong>en</strong> <strong>het</strong> handelsaanbod<br />

sam<strong>en</strong> te stell<strong>en</strong> op basis<br />

van de id<strong>en</strong>titeit <strong>en</strong>erzijds <strong>en</strong> <strong>het</strong><br />

bijzondere <strong>en</strong> aanvull<strong>en</strong>de karakter<br />

anderzijds. In dit stadium vorm<strong>en</strong><br />

de voorstell<strong>en</strong> de krijtlijn<strong>en</strong><br />

van dit handelsproject. Ze will<strong>en</strong><br />

vooral orig<strong>in</strong>ele handelszak<strong>en</strong><br />

aantrekk<strong>en</strong> (restaurants, op<br />

“stadsrecreatie” gerichte activiteit<strong>en</strong>,<br />

<strong>en</strong>z.), <strong>het</strong> aanbod tracht<strong>en</strong> af<br />

te stemm<strong>en</strong> op de plaatselijke <strong>in</strong>frastructurele<br />

omstandighed<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

mikk<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> zo groot mogelijke<br />

verscheid<strong>en</strong>heid van w<strong>in</strong>kels.<br />

Bij de uitvoer<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> richtschema<br />

moet extra aandacht word<strong>en</strong><br />

besteed aan dit w<strong>in</strong>kelproject.


OVERKAPPING VAN DE VICTORIA REGINALAAN<br />

EIGEN BUSBAAN MET DUBBELE RIJRICHTING<br />

KANTOREN<br />

F<br />

I<br />

N<br />

A<br />

N<br />

C<br />

Ï<br />

E<br />

N<br />

NIEUWE TOEGANG<br />

PASSAGE 44<br />

KANTOREN<br />

WINKELS - HORECA<br />

STADSVOORZIENING<br />

<br />

VOORZIENINGEN<br />

WINKELS<br />

STATION<br />

CONGRES<br />

<br />

<br />

<br />

W<br />

O<br />

N<br />

I<br />

N<br />

G<br />

E<br />

N<br />

KANTOREN<br />

WONINGEN<br />

WONINGEN<br />

W<br />

I<br />

N<br />

K<br />

E<br />

L<br />

S<br />

<br />

M<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

PACHECOLAAN BERLAIMONTLAAN


E<br />

E<br />

E<br />

E<br />

E<br />

E<br />

D<br />

D<br />

F<br />

A<br />

F<br />

A<br />

C'<br />

B<br />

C'<br />

B<br />

G<br />

G<br />

C<br />

C<br />

H<br />

I<br />

H<br />

OVERZICHTSTABEL VAN DE OPPERVLAKTES<br />

BESTAANDE TOESTAND<br />

<br />

GEBOUWEN <br />

KANTOREN <br />

HANDEL <br />

UITRUSTINGEN <br />

PARKINGS <br />

ARCHIEVEN EN ONDERGROND <br />

BOVENGRONDS <br />

ONDERGRONDS <br />

TOTAAL (ONDER- EN BOVENGRONDS) <br />

FOOTPRINT VAN RAC<br />

<br />

TOTALE BOVENGRONDSE OPPERVLAKTE<br />

VAN RAC <br />

<br />

<br />

<br />

V/T-INDEX <br />

<br />

OVERZICHTSTABEL VAN DE OPPERVLAKTES<br />

BESTAANDE TOESTAND<br />

RENOVATIE NIEUWBOUW<br />

GEBOUWEN <br />

KANTOREN <br />

HANDEL <br />

WONINGEN <br />

UITRUSTINGEN <br />

PARKINGS <br />

ARCHIEVEN EN ONDERGROND <br />

BOVENGRONDS <br />

ONDERGRONDS <br />

TOTAAL (ONDER- EN BOVENGRONDS) <br />

FOOTPRINT VAN RAC<br />

<br />

TOTALE BOVENGRONDSE OPPERVLAKTE<br />

VAN RAC <br />

<br />

<br />

<br />

V/T-INDEX


E<br />

E<br />

E<br />

E<br />

E<br />

E<br />

D<br />

D<br />

F<br />

A<br />

F<br />

A<br />

C'<br />

B<br />

C'<br />

B<br />

G<br />

G<br />

C<br />

C<br />

H<br />

I<br />

H<br />

OVERZICHTSTABEL VAN DE OPPERVLAKTES<br />

BESTAANDE TOESTAND<br />

<br />

GEBOUWEN <br />

KANTOREN <br />

HANDEL <br />

UITRUSTINGEN <br />

PARKINGS <br />

ARCHIEVEN EN ONDERGROND <br />

BOVENGRONDS <br />

ONDERGRONDS <br />

TOTAAL (ONDER- EN BOVENGRONDS) <br />

FOOTPRINT VAN RAC<br />

<br />

TOTALE BOVENGRONDSE OPPERVLAKTE<br />

VAN RAC <br />

<br />

<br />

<br />

V/T-INDEX <br />

<br />

OVERZICHTSTABEL VAN DE OPPERVLAKTES<br />

BESTAANDE TOESTAND<br />

RENOVATIE NIEUWBOUW<br />

GEBOUWEN <br />

KANTOREN <br />

HANDEL <br />

WONINGEN <br />

UITRUSTINGEN <br />

PARKINGS <br />

ARCHIEVEN EN ONDERGROND <br />

BOVENGRONDS <br />

ONDERGRONDS <br />

TOTAAL (ONDER- EN BOVENGRONDS) <br />

FOOTPRINT VAN RAC<br />

<br />

TOTALE BOVENGRONDSE OPPERVLAKTE<br />

VAN RAC <br />

<br />

<br />

<br />

V/T-INDEX


M<br />

MUSIN STRAAT<br />

RUIDTUINSTRAAT<br />

+5.39<br />

-2.75<br />

A-REGINA SQUARE<br />

KRUIDTUINSTRAAT<br />

DWARSSTRAAT<br />

KONINGSSTRAAT<br />

-2.39<br />

-3.15<br />

+1.28<br />

+8.61<br />

+2.13<br />

ST-LAZARIUSLAAN<br />

-10.60<br />

-7.79<br />

RUE GINESTE STRAAT<br />

STAARTSTERSTR.<br />

-8.01<br />

-9.18<br />

+13.93<br />

+11.79<br />

+6.90<br />

+5.01 +3.71<br />

+4.81<br />

BRIALMONTSTRA<br />

-8.39<br />

+3.61<br />

-5.06<br />

-2.28<br />

VICTORIA REGINALAAN<br />

+14.31<br />

+5.64<br />

+3.70<br />

-8.26<br />

AVENUE VICTORIA REGINA<br />

+12.78<br />

KRUIDTUINLAAN<br />

+3.50<br />

KRUIDTUINLAAN<br />

GALILEE LAAN<br />

+8.12<br />

+5.01<br />

BISCHOFFSHEIM LAAN<br />

+12.94<br />

+15.86<br />

+8.85<br />

+17.10<br />

+4.00 +2.44<br />

+1.70<br />

+8.85<br />

BROEKSTRAAT<br />

1<br />

2<br />

3<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

Gebouw<br />

E<br />

Gebouw<br />

E<br />

+50.00<br />

+141.25<br />

VAN ORLEY STRAAT<br />

+8.85<br />

PACHECO LAAN<br />

ZAVELPUTSTR.<br />

VERENIGINGSTRAAT<br />

Gebouw<br />

D<br />

KONINGSSTRAAT<br />

+10.00<br />

2 Verd.<br />

CHISSERIE<br />

RUE RIVOLI STRAAT<br />

OMMEGANGSTR.<br />

+1.70<br />

-3.70<br />

OMWENTELINGSSTRAAT<br />

+0.70<br />

BROEKSTRAAT<br />

+50.00<br />

Gebouw<br />

F +50.00<br />

MEIBOOMSTRAAT<br />

UX<br />

VESALIUSSTR.<br />

RUE DU GOUVE<br />

VOORLOPIG BEWINDSTRAAT<br />

+12.30<br />

Gebouw A +14.50<br />

1 Verd.<br />

J.DE BROECHOVEN DE BERGEYCK ST<br />

VERENIGINGSTRAAT<br />

BOBIJNGANG<br />

VANDERMEULENSTR.<br />

BROEKSTRAAT<br />

ZANDSTRAAT<br />

RUE DU CONGRES<br />

+17.80<br />

CONGRESPLEIN<br />

+15.97<br />

+15.75<br />

ST-LAURENSSTR.<br />

Opdrachtgever :<br />

Studie bureau :<br />

RICHTSCHEMA<br />

HG KRUIDTUIN<br />

ONDERICHTSSTRAAT<br />

Gebouw<br />

G<br />

+92.00<br />

25 Verd.<br />

STAATSBLADSTR. R. DU MONITEUR<br />

KONINGSSTRAAT<br />

DE LIGNE STRAAT<br />

Gebouw<br />

C +50.00<br />

Gebouw<br />

+47.00 H 10 Verd.<br />

H<br />

+12.65<br />

+37.00<br />

Gebouw<br />

i 6 Verd.<br />

BANKSTRAAT<br />

<strong>Brussels</strong> Hoofstedelijk Gewest<br />

EDIANTENSTRAAT<br />

ATELIERS LION + MSA<br />

& MODUS EXPERT + CITEC + MENIGHETTI<br />

H<br />

+41.00<br />

8 Verd.<br />

Gebouw<br />

i<br />

+39.00<br />

7Verd.<br />

TRIBUNE STR.<br />

ORATORIENBERG<br />

BERLAIMONT LAAN<br />

Ori<strong>en</strong>tatie<br />

Inplant<strong>in</strong>gsplan 01<br />

ONDERICHTSSTRAAT<br />

Schaal :<br />

BANKSTRAAT<br />

IJZERENKRUISSTRAAT<br />

0 10m<br />

50m<br />

DE LIGNE STRAAT<br />

PAR<br />

LEUVENSEPLEIN


M<br />

MUSIN STRAAT<br />

UIDTUINSTRAAT<br />

+5.39<br />

-2.75<br />

-REGINA SQUARE<br />

KRUIDTUINSTRAAT<br />

DWARSSTRAAT<br />

KONINGSSTRAAT<br />

-2.39<br />

-3.15<br />

+1.28<br />

+8.61<br />

+2.13<br />

ST-LAZARIUSLAAN<br />

-10.60<br />

-7.79<br />

RUE GINESTE STRAAT<br />

STAARTSTERSTR.<br />

-8.01<br />

-9.18<br />

+13.93<br />

+11.79<br />

+6.90<br />

+5.01 +3.71<br />

+4.81<br />

BRIALMONTSTR<br />

-8.39<br />

+3.61<br />

-5.06<br />

-2.28<br />

VICTORIA REGINALAAN<br />

+14.31<br />

+5.64<br />

+3.70<br />

-8.26<br />

AVENUE VICTORIA REGINA<br />

+12.78<br />

KRUIDTUINLAAN<br />

+3.50<br />

KRUIDTUINLAAN<br />

GALILEE LAAN<br />

BISCHOFFSHEIM LAAN<br />

+8.12 +8.12<br />

+5.01<br />

+12.94<br />

+15.86<br />

+4.00 +2.44<br />

+1.70<br />

+8.85<br />

BROEKSTRAAT<br />

1<br />

2<br />

3<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

VAN ORLEY STRAAT<br />

+8.85<br />

PACHECO LAAN<br />

ZAVELPUTSTR.<br />

VERENIGINGSTRAAT<br />

+2.78<br />

KONINGSSTRAAT<br />

+1.70 +2.42<br />

CHISSERIE<br />

RUE RIVOLI STRAAT<br />

OMMEGANGSTR.<br />

+1.70<br />

-3.70<br />

OMWENTELINGSSTRAAT<br />

+0.70<br />

BROEKSTRAAT<br />

296 PARKINGS<br />

MEIBOOMSTRAAT<br />

UX<br />

VESALIUSSTR.<br />

RUE DU GOUVE<br />

VOORLOPIG BEWINDSTRAAT<br />

+12.30<br />

Gebouw A +14.50<br />

1 Verd.<br />

J.DE BROECHOVEN DE BERGEYCK ST<br />

VERENIGINGSTRAAT<br />

+8.85<br />

BOBIJNGANG<br />

VANDERMEULENSTR.<br />

BROEKSTRAAT<br />

ZANDSTRAAT<br />

RUE DU CONGRES<br />

+17.80<br />

CONGRESPLEIN<br />

+15.97<br />

+15.75<br />

ST-LAURENSSTR.<br />

Opdrachtgever :<br />

Studie bureau :<br />

RICHTSCHEMA<br />

HG KRUIDTUIN<br />

ONDERICHTSSTRAAT<br />

STAATSBLADSTR. R. DU MONITEUR<br />

KONINGSSTRAAT<br />

DE LIGNE STRAAT<br />

Brandwer<strong>en</strong><br />

BANKSTRAAT<br />

<strong>Brussels</strong> Hoofstedelijk Gewest<br />

EDIANTENSTRAAT<br />

ATELIERS LION + MSA<br />

& MODUS EXPERT + CITEC + MENIGHETTI<br />

Plan niveau Pachécolaan<br />

+1.70m<br />

TRIBUNE STR.<br />

ORATORIENBERG<br />

BERLAIMONT LAAN<br />

Ori<strong>en</strong>tatie<br />

ONDERICHTSSTRAAT<br />

Schaal :<br />

BANKSTRAAT<br />

IJZERENKRUISSTRAAT<br />

0 10m<br />

50m<br />

02<br />

DE LIGNE STRAAT<br />

PAR<br />

LEUVENSEPLEIN


MID<br />

MUSIN STRAAT<br />

UIDTUINSTRAAT<br />

+5.39<br />

-2.75<br />

-REGINA SQUARE<br />

KRUIDTUINSTRAAT<br />

DWARSSTRAAT<br />

KONINGSSTRAAT<br />

-2.39<br />

-3.15<br />

+1.28<br />

+8.61<br />

+2.13<br />

ST-LAZARIUSLAAN<br />

-10.60<br />

-7.79<br />

RUE GINESTE STRAAT<br />

STAARTSTERSTR.<br />

-8.01<br />

-9.18<br />

+13.93<br />

+11.79<br />

+6.90<br />

+5.01 +3.71<br />

+4.81<br />

BRIALMONTSTRA<br />

-8.39<br />

+3.61<br />

-5.06<br />

-2.28<br />

VICTORIA REGINALAAN<br />

+14.31<br />

+5.64<br />

+3.70<br />

-8.26<br />

AVENUE VICTORIA REGINA<br />

+12.78<br />

KRUIDTUINLAAN<br />

+3.50<br />

KRUIDTUINLAAN<br />

GALILEE LAAN<br />

+8.12<br />

+5.01<br />

BISCHOFFSHEIM LAAN<br />

+12.94<br />

+15.86<br />

+4.00 +2.44<br />

+1.70<br />

+8.85<br />

BROEKSTRAAT<br />

1<br />

2 2 2<br />

3 3 3<br />

1 1 1<br />

2 2 2<br />

3 3 3<br />

4 4 4<br />

5 5 5<br />

6 6 6<br />

7 7 7<br />

8 8 8<br />

9<br />

9 9<br />

10 10 10<br />

VAN ORLEY STRAAT<br />

+8.85<br />

PACHECO LAAN<br />

ZAVELPUTSTR.<br />

VERENIGINGSTRAAT<br />

KONINGSSTRAAT<br />

CHISSERIE<br />

RUE RIVOLI STRAAT<br />

OMMEGANGSTR.<br />

15<br />

2<br />

1<br />

SALLE DE CONFERENCE<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

23<br />

2<br />

21<br />

20<br />

19<br />

18<br />

17<br />

16<br />

15<br />

14<br />

13<br />

12<br />

1<br />

10<br />

9<br />

8<br />

7<br />

6<br />

OMWENTELINGSSTRAAT<br />

+1.70<br />

-3.70<br />

+0.70<br />

STOCK AGE<br />

RE SER VES<br />

BIBLIOTHE QUE LOCALE<br />

BROEKSTRAAT<br />

MEIBOOMSTRAAT<br />

UX<br />

VESALIUSSTR.<br />

RUE DU GOUVER<br />

VOORLOPIG BEWINDSTRAAT<br />

+12.30<br />

RE SERVES<br />

BIBL IOTHE QUE CE NTRA LE<br />

BIBLIOTHE QUE PRINCIPALE<br />

SAL LE D E LEC TUR E SAL LE D E LEC TUR E<br />

Gebouw A +14.50<br />

1 Verd.<br />

J.DE BROECHOVEN DE BERGEYCK ST<br />

VERENIGINGSTRAAT<br />

ESP ACE D'ACCUEIL<br />

+8.85<br />

BOBIJNGANG<br />

VANDERMEULENSTR.<br />

SANITA IRES<br />

BROEKSTRAAT<br />

224<br />

223<br />

222<br />

ZANDSTRAAT<br />

RUE DU CONGRES<br />

+17.80<br />

CONGRESPLEIN<br />

+15.97<br />

+15.75<br />

ST-LAURENSSTR.<br />

Opdrachtgever :<br />

Studie bureau :<br />

RICHTSCHEMA<br />

HG KRUIDTUIN<br />

3<br />

2<br />

1<br />

ONDERICHTSSTRAAT<br />

STAATSBLADSTR. R. DU MONITEUR<br />

KONINGSSTRAAT<br />

DE LIGNE STRAAT<br />

BANKSTRAAT<br />

<strong>Brussels</strong> Hoofstedelijk Gewest<br />

EDIANTENSTRAAT<br />

ATELIERS LION + MSA<br />

& MODUS EXPERT + CITEC + MENIGHETTI<br />

TRIBUNE STR.<br />

ORATORIENBERG<br />

BERLAIMONT LAAN<br />

Ori<strong>en</strong>tatie<br />

Plan niveau Tu<strong>in</strong><br />

+8.85m 03<br />

ONDERICHTSSTRAAT<br />

Schaal :<br />

BANKSTRAAT<br />

IJZERENKRUISSTRAAT<br />

0 10m<br />

50m<br />

DE LIGNE STRAAT<br />

PARL<br />

LEUVENSEPLEIN


MIDD<br />

MUSIN STRAAT<br />

UIDTUINSTRAAT<br />

+5.39<br />

-2.75<br />

-REGINA SQUARE<br />

KRUIDTUINSTRAAT<br />

DWARSSTRAAT<br />

KONINGSSTRAAT<br />

-2.39<br />

-3.15<br />

+1.28<br />

+8.61<br />

+2.13<br />

ST-LAZARIUSLAAN<br />

-10.60<br />

-7.79<br />

RUE GINESTE STRAAT<br />

STAARTSTERSTR.<br />

-8.01<br />

-9 18<br />

+13.93<br />

+11.79<br />

+6.90<br />

+5.01 +3.71<br />

+4.81<br />

BRIALMONTSTRAA<br />

-8.39<br />

+3.61<br />

-5.06<br />

-2.28<br />

VICTORIA REGINALAAN<br />

+14.31<br />

+5.64<br />

+3.70<br />

-8.26<br />

AVENUE VICTORIA REGINA<br />

+12.78<br />

KRUIDTUINLAAN<br />

+3.50<br />

KRUIDTUINLAAN<br />

GALILEE LAAN<br />

+8.12<br />

+5.01<br />

BISCHOFFSHEIM LAAN<br />

+12.94<br />

+15.86<br />

+8.85<br />

+17.10<br />

+4.00 +2.44<br />

+1.70<br />

+8.85<br />

BROEKSTRAAT<br />

RW<br />

1<br />

2<br />

3<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

RW<br />

PL4<br />

RF:30<br />

RF:30<br />

RF:30<br />

PL1 PL3<br />

RF:30<br />

RF:30<br />

RF:30<br />

RF:30<br />

11 20<br />

RF:30 PL2<br />

Spuwer<br />

WA N D R F 120<br />

RW<br />

10<br />

1<br />

HW<br />

FE<br />

RW<br />

22<br />

21<br />

20<br />

1<br />

19<br />

2<br />

18<br />

3<br />

17<br />

4<br />

16<br />

5<br />

15<br />

6<br />

14<br />

7<br />

13<br />

8<br />

12<br />

9<br />

10<br />

11<br />

30m 30m<br />

30m<br />

WA N D R F 120<br />

RF 30<br />

WA N D R F 120<br />

WA N D R F 120<br />

RF 30<br />

WA N D R F 120<br />

93<br />

63<br />

WA N D R F 120<br />

WA N D R F 120<br />

30m 30m<br />

RF 30<br />

RF 60<br />

WA N D RF 120<br />

RF 30<br />

RF 30<br />

RF 30<br />

93<br />

63<br />

RF 30<br />

WA N D RF 120<br />

RF 60<br />

RF 30<br />

RF 60 RF 60<br />

RF 60<br />

SCHUIF DEUREN : RF 30<br />

RF 30 RF 30<br />

RF 30<br />

RF 30<br />

WA N D RF 120<br />

RF 30<br />

RF 30<br />

11<br />

10<br />

9<br />

12<br />

8<br />

13<br />

7<br />

14<br />

6<br />

15<br />

5<br />

16<br />

4<br />

17<br />

3<br />

18<br />

2<br />

19<br />

1<br />

20<br />

21<br />

22<br />

RF 30<br />

WA N D RF 120<br />

RF 60<br />

WA N D R F 120<br />

WAND RF 120<br />

RF 30<br />

WA N D R F 120<br />

RF 30<br />

WA N D R F 120<br />

93 63<br />

93 63<br />

RF 30<br />

WA N D R F 120<br />

RF 30<br />

RF 60<br />

RF 30<br />

WA N D R F 120<br />

12<br />

11<br />

RF 60 RF 60 RF 60<br />

22<br />

1<br />

WA N D RF 120<br />

RF 30<br />

RF 30<br />

RF 30<br />

WA N D R F 120<br />

WA N D R F 120<br />

WA N D R F 120<br />

WA N D R F 120 R F 30<br />

30m<br />

VAN ORLEY STRAAT<br />

GL1<br />

RW<br />

WA N D R F 120<br />

RF:30<br />

113 113<br />

RF:30<br />

H:221. 5<br />

1<br />

10<br />

11<br />

20<br />

RF:30<br />

RF:30<br />

+8.85<br />

PACHECO LAAN<br />

verhuisr aam<br />

RW RW<br />

ZAVELPUTSTR.<br />

VERENIGINGSTRAAT<br />

KONINGSSTRAAT<br />

HISSERIE<br />

RUE RIVOLI STRAAT<br />

OMMEGANGSTR.<br />

+1.70<br />

-3.70<br />

OMWENTELINGSSTRAAT<br />

+0.70<br />

BROEKSTRAAT<br />

MEIBOOMSTRAAT<br />

X<br />

VESALIUSSTR.<br />

RUE DU GOUVER<br />

VOORLOPIG BEWINDSTRAAT<br />

+12.30<br />

Gebouw A +14.50<br />

1 Verd.<br />

J.DE BROECHOVEN DE BERGEYCK ST<br />

VERENIGINGSTRAAT<br />

BOBIJNGANG<br />

VANDERMEULENSTR.<br />

BROEKSTRAAT<br />

ZANDSTRAAT<br />

RUE DU CONGRES<br />

+17.80<br />

CONGRESPLEIN<br />

+15.97<br />

+15.75<br />

ST-LAURENSSTR.<br />

Opdrachtgever :<br />

Studie bureau :<br />

RICHTSCHEMA<br />

HG KRUIDTUIN<br />

ONDERICHTSSTRAAT<br />

STAATSBLADSTR. R. DU MONITEUR<br />

KONINGSSTRAAT<br />

DE LIGNE STRAAT<br />

+12.65<br />

+12.50<br />

BANKSTRAAT<br />

<strong>Brussels</strong> Hoofstedelijk Gewest<br />

DIANTENSTRAAT<br />

ATELIERS LION + MSA<br />

& MODUS EXPERT + CITEC + MENIGHETTI<br />

TRIBUNE STR.<br />

ORATORIENBERG<br />

BERLAIMONT LAAN<br />

Plan niveau Esplanade<br />

+17.10m<br />

Ori<strong>en</strong>tatie<br />

ONDERICHTSSTRAAT<br />

Schaal :<br />

BANKSTRAAT<br />

IJZERENKRUISSTRAAT<br />

0 10m<br />

50m<br />

04<br />

DE LIGNE STRAAT<br />

PARL<br />

LEUVENSEPLEIN


-9.78m<br />

Metro<br />

Victoria Reg<strong>in</strong>a laan<br />

Nieuwe bedekk<strong>in</strong>g<br />

+3.71m<br />

+3.97m<br />

+ 1.70m<br />

+5.10m<br />

+9.15m<br />

Kruidtu<strong>in</strong>laan<br />

+16.90m<br />

+4.30m<br />

-0.10m<br />

-4.50m<br />

-8.30m<br />

+141.25m<br />

+5.40m<br />

-0.10m<br />

-4.50m<br />

-8.30m<br />

Toegang voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong> / kantor<strong>en</strong><br />

+8.85m<br />

roltrapp<strong>en</strong>-lift<br />

Lichtput<br />

Opdrachtgever:<br />

Studiebureau:<br />

RICHTSCHEMA<br />

HG KRUIDTUIN<br />

+17.10m<br />

Titel :<br />

+12.51m<br />

+9.81m<br />

+7.11m<br />

+4.41m<br />

+1.70m<br />

<strong>Brussels</strong> Hoofdstedelijke Gewest<br />

ATELIERS LION + MSA<br />

& MODUS EXPERT + CITEC + MENIGHETTI<br />

A'<br />

B'<br />

Snede<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Schaal : 1 : 1500<br />

2' 3' 4' 5' 6' 7'<br />

+12.50m<br />

Congres Kolon Oratoriënberg<br />

1'<br />

WONING<br />

KANTOOR<br />

HANDEL<br />

UITRUSTINGEN<br />

TUIN<br />

ESPLANADE<br />

A-A' 05<br />

0 25m 50m<br />

B'<br />

PARKING<br />

TECHNIEK<br />

SPOORWEG<br />

INGANG<br />

GROND<br />

SPEELPLEIN<br />

A'<br />

+8.90m


+4.81m<br />

Kruidtu<strong>in</strong><br />

+3.61m +3.61m<br />

-3.13m -2.46m<br />

+3.31m<br />

+9.15m<br />

+3.31m<br />

-9.53m -10.00m<br />

Toegang uitrust<strong>in</strong>g<strong>en</strong> /<br />

kantor<strong>en</strong><br />

Opdrachtgever:<br />

Studiebureau:<br />

RICHTSCHEMA<br />

HG KRUIDTUIN<br />

Gebouw Gebouw<br />

+8.85m<br />

+1.70m<br />

-3.11m<br />

-9.05m(perron)<br />

-10.05m(rail)<br />

Toegang + Uitgang park<strong>in</strong>g A<br />

+14.50<br />

Uitgang park<strong>in</strong>g B<br />

Toegang park<strong>in</strong>g B<br />

Titel :<br />

<strong>Brussels</strong> Hoofdstedelijke Gewest<br />

ATELIERS LION + MSA<br />

& MODUS EXPERT + CITEC + MENIGHETTI<br />

Gebouw<br />

Victoria Reg<strong>in</strong>a laan Kruidtu<strong>in</strong>laan<br />

Toegang aan<br />

Station Congres Tunnel park<strong>in</strong>g A<br />

Toegang Lichtput<br />

Toegang aan de won<strong>in</strong>g<strong>en</strong>: gebouw G<br />

<strong>het</strong> station<br />

uitgang naar <strong>het</strong> stadsc<strong>en</strong>trum<br />

+17.10m<br />

A'<br />

B'<br />

Snede<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

1'<br />

WONING<br />

KANTOOR<br />

HANDEL<br />

UITRUSTINGEN<br />

TUIN<br />

ESPLANADE<br />

Schaal : 1 : 1500<br />

B-B' 06<br />

2' 3' 4' 5' 6' 7'<br />

0 25m 50m<br />

B'<br />

PARKING<br />

TECHNIEK<br />

SPOORWEG<br />

INGANG<br />

GROND<br />

SPEELPLEIN<br />

A'<br />

+1.70m


Nieuwe tunnel<br />

+12.78<br />

+5.64<br />

+9.15m<br />

-9.78m Metro : Overtocht voor voetgangers<br />

+141.25m<br />

SAINT-LAZARUS<br />

LAAN<br />

Ophog<strong>in</strong>g<br />

-10.00<br />

Noord - Zuid Verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g<br />

-2.98<br />

-11.8<br />

Opdrachtgever:<br />

Studiebureau:<br />

RICHTSCHEMA<br />

HG KRUIDTUIN<br />

-8.60<br />

Titel :<br />

<strong>Brussels</strong> Hoofdstedelijke Gewest<br />

ATELIERS LION + MSA<br />

& MODUS EXPERT + CITEC + MENIGHETTI<br />

A'<br />

B'<br />

Snede<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

1'<br />

Profiel Kruidtu<strong>in</strong>laan : nieuwe toestand<br />

Profiel Kruidtu<strong>in</strong> : bestaande toestande<br />

Victoria Reg<strong>in</strong>a laan : bestaande toestand<br />

WONING<br />

KANTOOR<br />

HANDEL<br />

UITRUSTINGEN<br />

TUIN<br />

ESPLANADE<br />

Schaal : 1 : 1500<br />

1-1'<br />

2' 3' 4' 5' 6' 7'<br />

0 25m 50m<br />

B'<br />

PARKING<br />

TECHNIEK<br />

SPOORWEG<br />

INGANG<br />

GROND<br />

SPEELPLEIN<br />

07<br />

A'


-4.42m<br />

Meiboomstraat<br />

Pachecolaan Dakrand Pechère Tu<strong>in</strong><br />

+1.50m<br />

-10.05m<br />

-3.11m<br />

+1.70m<br />

Noord - Zuid Verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g<br />

Ondergrondse doortocht door <strong>het</strong> station<br />

+4.50<br />

+1.70<br />

-0.90<br />

+8.85m<br />

Rivoli Straat<br />

+17.10<br />

+43.20m<br />

+49.9m<br />

+141.25m<br />

+13.14<br />

Kon<strong>in</strong>gs Straat<br />

Opdrachtgever :<br />

Studie bureau :<br />

RICHTSCHEMA<br />

HG KRUIDTUIN<br />

+15.86m<br />

<strong>Brussels</strong> Hoofstedelijk Gewest<br />

ATELIERS LION + MSA<br />

& MODUS EXPERT + CITEC + MENIGHETTI<br />

A'<br />

B'<br />

Title:<br />

Snede<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

1'<br />

WONING<br />

KANTOOR<br />

HANDEL<br />

UITRUSTINGEN<br />

TUIN<br />

ESPLANADE<br />

Schaal : 1/1000<br />

2' 3' 4' 5' 6' 7'<br />

2-2'<br />

B'<br />

PARKING<br />

TECHNIEK<br />

SPOORWEG<br />

INGANG<br />

GROND<br />

A'<br />

SPEELPLEIN<br />

0 10m<br />

40m<br />

08


-4.42m<br />

Meiboom Straat<br />

Pachecolaan<br />

+1.70m<br />

+14.50<br />

Noord - Zuid Verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g<br />

Dakrand Pechère Tu<strong>in</strong><br />

+4.50<br />

+1.70<br />

-0.90<br />

+8.85m<br />

+17.10<br />

+43.20m<br />

+49.9m<br />

+13.14<br />

+141.25m<br />

Rivoli Straat Vandermeul<strong>en</strong> Straat Vesalius Straat<br />

Opdrachtgever :<br />

Studie bureau :<br />

RICHTSCHEMA<br />

HG KRUIDTUIN<br />

+15.86m<br />

Kon<strong>in</strong>gs Straat<br />

<strong>Brussels</strong> Hoofstedelijk Gewest<br />

ATELIERS LION + MSA<br />

& MODUS EXPERT + CITEC + MENIGHETTI<br />

Title:<br />

Snede<br />

A'<br />

B'<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

1'<br />

WONING<br />

KANTOOR<br />

HANDEL<br />

UITRUSTINGEN<br />

TUIN<br />

ESPLANADE<br />

Schaal :<br />

2' 3' 4' 5' 6' 7'<br />

3-3'<br />

0 10m<br />

40m<br />

B'<br />

PARKING<br />

TECHNIEK<br />

SPOORWEG<br />

INGANG<br />

GROND<br />

09<br />

A'<br />

SPEELPLEIN


Meiboomstraat<br />

Pachecolaan Dakrand<br />

Esplanade<br />

+1.50m<br />

Noord - Zuid Verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g<br />

+8.85m<br />

Lichtput<br />

+17.10m<br />

+12.51<br />

+9.81<br />

+7.11<br />

+4.41<br />

+1.70<br />

+43.20m<br />

Rivoli straat<br />

+49.9m<br />

+141.25m<br />

Kon<strong>in</strong>gs straat<br />

Opdrachtgever :<br />

Studie bureau :<br />

RICHTSCHEMA<br />

HG KRUIDTUIN<br />

+17.80m<br />

<strong>Brussels</strong> Hoofstedelijk Gewest<br />

ATELIERS LION + MSA<br />

& MODUS EXPERT + CITEC + MENIGHETTI<br />

A'<br />

B'<br />

Title:<br />

Snede<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

1'<br />

WONING<br />

KANTOOR<br />

HANDEL<br />

UITRUSTINGEN<br />

TUIN<br />

ESPLANADE<br />

Schaal :<br />

2' 3' 4' 5' 6' 7'<br />

4-4'<br />

0 10m<br />

40m<br />

B'<br />

PARKING<br />

TECHNIEK<br />

SPOORWEG<br />

INGANG<br />

GROND<br />

10<br />

A'<br />

SPEELPLEIN


-10.50m<br />

+1.70m<br />

Meiboom Straat Verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g Noord - Zuid<br />

Pachecolaan Dakrand<br />

Esplanade<br />

+8.85m<br />

+12.51<br />

+9.81<br />

+7.11<br />

+4.41<br />

+1.70<br />

+17.10m<br />

+43.20m<br />

+49.9m<br />

+8.64m<br />

+5.40m<br />

+1.70m<br />

Congreskolom<br />

van +15.90m tot 51.10 m<br />

+141.25m<br />

+15.75m<br />

Kon<strong>in</strong>gsstraat<br />

Opdrachtgever :<br />

Studie bureau :<br />

RICHTSCHEMA<br />

HG KRUIDTUIN<br />

+17.80m<br />

<strong>Brussels</strong> Hoofstedelijk Gewest<br />

ATELIERS LION + MSA<br />

& MODUS EXPERT + CITEC + MENIGHETTI<br />

Title:<br />

Snede<br />

A'<br />

B'<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

1'<br />

WONING<br />

KANTOOR<br />

HANDEL<br />

UITRUSTINGEN<br />

TUIN<br />

ESPLANADE<br />

Schaal : 1/1000<br />

2' 3' 4' 5' 6' 7'<br />

5-5' 11<br />

0 10m<br />

40m<br />

B'<br />

PARKING<br />

TECHNIEK<br />

SPOORWEG<br />

INGANG<br />

GROND<br />

A'<br />

SPEELPLEIN


+17.80m<br />

Kon<strong>in</strong>gsstraat<br />

+15.75m<br />

+8.64m<br />

+5.40m<br />

+1.70m<br />

+49.9m<br />

Congreskolom<br />

van +15.90m tot 51.10 m<br />

+43.20m<br />

Gebouw<br />

+17.10m<br />

Esplanade<br />

+12.51<br />

+9.81<br />

+7.11<br />

+4.41<br />

+1.70<br />

+8.85m<br />

Dakrand<br />

Gebouw<br />

+1.70m<br />

Pachecolaan<br />

-10.50m<br />

Verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g Noord - Zuid<br />

Opdrachtgever :<br />

Studie bureau :<br />

RICHTSCHEMA<br />

HG KRUIDTUIN<br />

<strong>Brussels</strong> Hoofstedelijk Gewest<br />

ATELIERS LION + MSA<br />

& MODUS EXPERT + CITEC + MENIGHETTI<br />

Title:<br />

Snede<br />

A'<br />

B'<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

1'<br />

WONING<br />

KANTOOR<br />

HANDEL<br />

UITRUSTINGEN<br />

TUIN<br />

ESPLANADE<br />

Schaal : 1/1000<br />

2' 3' 4' 5' 6' 7'<br />

6-6' 12<br />

0 10m<br />

40m<br />

B'<br />

PARKING<br />

TECHNIEK<br />

SPOORWEG<br />

INGANG<br />

GROND<br />

A'<br />

SPEELPLEIN


Adm<strong>in</strong>istratieve functies<br />

Won<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

Handel <strong>en</strong> uitrust<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

Uitrust<strong>in</strong>g<br />

Private tu<strong>in</strong><strong>en</strong><br />

Publieke ruimte op privaat dome<strong>in</strong><br />

Publieke ruimte op publiek dome<strong>in</strong><br />

Park<strong>in</strong>g<br />

Technische ondergrond<br />

Opdrachtgever :<br />

Studie bureau :<br />

RICHTSCHEMA<br />

HG KRUIDTUIN<br />

Niv.17.10 Esplanade<br />

Niv.8.85m Tu<strong>in</strong><br />

Niv.1.70m Pachecolaan<br />

<strong>Brussels</strong> Hoofstedelijk Gewest<br />

ATELIERS LION + MSA<br />

& MODUS EXPERT + CITEC + MENIGHETTI<br />

Titre de planche:<br />

Bestemm<strong>in</strong>g<strong>en</strong> 14


Detail 01<br />

Detail 03<br />

Detail 02<br />

Detail<br />

01<br />

Opdrachtgever:<br />

Studiebureau:<br />

RICHTSCHEMA<br />

HG KRUIDTUIN<br />

Detail<br />

02<br />

Detail<br />

03<br />

Titel :<br />

<strong>Brussels</strong> Hoofdstedelijke Gewest<br />

ATELIERS LION + MSA<br />

& MODUS EXPERT + CITEC + MENIGHETTI<br />

Schaal :<br />

3D<br />

SCHÉMA<br />

13


RAC : m2 BESTAANDE GEBOUWEN<br />

Oppervlakte<br />

Ligg<strong>in</strong>g Gebouw A Gebouw B Gebouw C Gebouw C' Gebouw D Gebouw E Gebouw F<br />

Gebouw G Gebouw H<br />

niv + 63.90 18 884<br />

niv + 60.30 17 1 328<br />

niv + 55.70 16 1 328<br />

niv + 53.10 15 1 328<br />

niv + 49.50 14 1 328<br />

niv + 45.90 13 1 328<br />

niv + 43.38 12 943 1 202 2 321 1 328<br />

niv + 38.70 11 2 113 1 802 4 468 1 328<br />

niv + 35.10 10 2 113 1 802 4 468 1 328<br />

niv + 31.50 9 2 113 1 802 4 468 1 328<br />

niv + 27.90 8 2 113 1 802 4 468 1 328<br />

niv + 24.30 7 2 113 1 802 4 468 1 328<br />

niv + 20.70 6 2 030 1 289 3 507 636<br />

niv + 17.10 5 1 998 686 600 2 576 1 700 636<br />

niv + 12.60/+ 13.14 4 7 793 2 145 1 995 6 063 1 539<br />

niv + 8.64/+ 9.85 3 Maaiveld 7 806 2 145 1 391 1 995 7 448 2 515<br />

niv + 7.11 2 7 869 1 539<br />

niv + 3.30/+ 5.30 1 8 943 7 914 2 137 1 391 2 240 5 791 1 565 3 006<br />

niv + 1.70/+ 2.16 0 13 964 10 563 1 978 935 704 4 237 1 664 2 960<br />

niv - 1.00/+ 0.54 -1 9 131 2 137 2 180 5 506 1 662 2 752<br />

niv - 3.00/- 4.50 -2 2 236<br />

niv - 8.30<br />

totaal gebouwd bov<strong>en</strong>- <strong>en</strong><br />

-3<br />

ondergronds (m2 bruto)<br />

totaal gebouwd<br />

224 770 32 038 41 945 26 078 3 717 23 537 61 489 24 733 11 233<br />

bov<strong>en</strong>gronds (m2 bruto)<br />

totaal gebouwd<br />

95 096 0 0 15 536 0 12 787 45 955 18 303 2 515<br />

ondergronds (m2 bruto) 129 674 32 038 41 945 10 542 3 717 10 750 15 534 6 430 8 718<br />

Verdel<strong>in</strong>g van de<br />

oppervlaktes (m2 brut) per<br />

bestemm<strong>in</strong>g /<br />

bov<strong>en</strong>gronds<br />

park<strong>in</strong>gs (m2) kantor<strong>en</strong> (m2) archiev<strong>en</strong> (m2) uitrust<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

(m2)<br />

handel (m2) won<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

(m2)<br />

Totaal bov<strong>en</strong>gronds = 95 096 79 695 79 285 50 579 13 511 2 300 0<br />

% opp. Bov<strong>en</strong>gronds 100,0% 83,4% 14,2% 2,4% 0,0%<br />

F<strong>in</strong>anci<strong>en</strong>tor<strong>en</strong> niet meegerek<strong>en</strong>de oppervlaktes = buit<strong>en</strong> ZGB<br />

Ev<strong>en</strong>wicht van de oppervlaktes op schaal van de gehele ZGB nr.11<br />

Bestemm<strong>in</strong>g<strong>en</strong> kantor<strong>en</strong> uitrust<strong>in</strong>g<strong>en</strong> handel won<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

Royale, 160 2652<br />

Royale, 164-168 5818 1 198<br />

Royale, 170-202 16040 1580 4 660<br />

Sous-total hors ZIR 24510 1580 5 858<br />

Totaal ZGB n°11 (m2) 132 902 103 795 13 511 3 880 11 716<br />

% ZGB n°11 78,10% 10,17% 2,92% 8,82%<br />

ATELIERS LION - MSA


GERENOVEERD GEBOUW<br />

NIEUW GEBOUW<br />

RAC : m2 GEBOUWD PROJECT<br />

Oppervlakte<br />

Ligg<strong>in</strong>g Gebouw A Gebouw B Gebouw C Gebouw C' Gebouw D Gebouw E Gebouw F<br />

Gebouw G Gebouw H Gebouw I<br />

niv + 67/ +122 19-26 10 248 8 550<br />

niv + 63.90 18 854 450<br />

niv + 60.30 17 854 450<br />

niv + 55.70 16 854 450<br />

niv + 53.10 15 854 450<br />

niv + 49.50 14 800 150 380 854 450<br />

niv + 45.90 13 1370 1170 2 800 854 450<br />

niv + 43.38 12 1564 1 327 3 249 854 450<br />

niv + 38.70 11 2 113 1 802 4 468 854 450<br />

niv +35.10 10 2 113 1 802 4 468 854 450<br />

niv +31.50 9 2 113 1 802 4 468 854 450 1 940<br />

niv + 27.90 8 2 113 1 802 4 468 854 450 1 940<br />

niv 24.30 7 2 113 1 802 4 468 854 450 1 940<br />

niv +20.70 6 2 030 1 289 3 507 854 450 1 940<br />

niv +17.10 5 1 998 1 286 1 776 2 500 600 450 1 940<br />

niv +12.60/ +13.14 4 7 793 2 145 1 995 1 500 1 400 450 1 940<br />

niv +8.64/+9.85 3 7 806 2 145 1 391 1 995 6 000 1 500 550 1 940<br />

niv+7.11 2 niv.sol<br />

7 049 1 490 1 000<br />

niv+3.30/5.30 1 8 943 7 094 2 137 1 391 2 240 4 590 1 490 2 037<br />

niv1.70/2.16 0 3 000 11 664 1 500 9 743 1 978 935 704 4 237 1 000<br />

niv-1.00/0.54 -1 9 131 2 137 2 180 4 321<br />

niv -3.00/-4.50 -2 2 236<br />

niv-8.30<br />

totaal gebouwd bov<strong>en</strong>- <strong>en</strong><br />

-3<br />

ondergronds (m2 bruto)<br />

totaal gebouwd bov<strong>en</strong>gronds<br />

248 148 32 738 39 485 28 869 3 717 23 342 58 700 26 330 17 887 15 580<br />

(m2 bruto)<br />

totaal gebouwd ondergronds<br />

110 757 29 738<br />

39 485<br />

10 542 3 717 9 110 13 148 2 980 2 037 0<br />

(m2 bruto) 137 391 3 000<br />

1 500 18 327 0 14 232 45 552 23 350 15 850 15 580<br />

Verdel<strong>in</strong>g van de oppervlaktes<br />

(m2 brut) per bestemm<strong>in</strong>g /<br />

bov<strong>en</strong>gronds<br />

park<strong>in</strong>gs (m2)<br />

kantor<strong>en</strong> (m2)<br />

archiev<strong>en</strong> (m2) handel (m2) won<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

(m2)<br />

Totaal bov<strong>en</strong>gronds = 136 521 69 223<br />

69 611<br />

43 774 9 000 9 000 48 910<br />

% opp. Bov<strong>en</strong>gronds 100,0% 50,99% 6,59% 6,59% 35,83%<br />

F<strong>in</strong>anci<strong>en</strong>tor<strong>en</strong> niet meegerek<strong>en</strong>de oppervlaktes = buit<strong>en</strong> ZGB<br />

Ev<strong>en</strong>wicht van de oppervlaktes op schaal van de gehele ZGB nr.11<br />

Bestemm<strong>in</strong>g<strong>en</strong> kantor<strong>en</strong> uitrust<strong>in</strong>g<strong>en</strong> handel won<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

Royale, 160 2652<br />

Royale, 164-168 4560 (-1258) 2 455 (-1258)<br />

Royale, 170-202 12902 (-3138) 1580 7 798 (+3138)<br />

20114 1580 10 253<br />

Totaal ZGB n°11 (m2) 168 468 89 725 9 000 10 580 59 163<br />

% ZGB n°11 100,00% 53,26% 5,34% 6,28% 35,12%<br />

ATELIERS LION - MSA


M<br />

MUSIN STRAAT<br />

RUIDTUINSTRAAT<br />

+5.39<br />

-2.75<br />

A-REGINA SQUARE<br />

KRUIDTUINSTRAAT<br />

DWARSSTRAAT<br />

KONINGSSTRAAT<br />

-2.39<br />

-3.15<br />

+1.28<br />

+8.61<br />

+2.13<br />

ST-LAZARIUSLAAN<br />

-10.60<br />

-7.79<br />

RUE GINESTE STRAAT<br />

STAARTSTERSTR.<br />

-8.01<br />

-9.18<br />

+13.93<br />

+11.79<br />

+6.90<br />

+5.01 +3.71<br />

+4.81<br />

BRIALMONTSTRA<br />

-8.39<br />

+3.61<br />

-5.06<br />

-2.28<br />

VICTORIA REGINALAAN<br />

+14.31<br />

+5.64<br />

+3.70<br />

-8.26<br />

AVENUE VICTORIA REGINA<br />

+12.78<br />

KRUIDTUINLAAN<br />

+3.50<br />

KRUIDTUINLAAN<br />

GALILEE LAAN<br />

+8.12<br />

+5.01<br />

BISCHOFFSHEIM LAAN<br />

+12.94<br />

+15.86<br />

+8.85<br />

+8.85<br />

+17.10<br />

+4.00 +2.44<br />

+1.70<br />

+8.85<br />

BROEKSTRAAT<br />

1<br />

2<br />

3<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

Gebouw<br />

E<br />

Gebouw<br />

E<br />

+50.00<br />

+141.25<br />

VAN ORLEY STRAAT<br />

+8.85<br />

PACHECO LAAN<br />

ZAVELPUTSTR.<br />

VERENIGINGSTRAAT<br />

Gebouw<br />

D<br />

KONINGSSTRAAT<br />

+10.00<br />

2 Verd.<br />

CHISSERIE<br />

RUE RIVOLI STRAAT<br />

OMMEGANGSTR.<br />

+1.70<br />

-3.70<br />

OMWENTELINGSSTRAAT<br />

+0.70<br />

BROEKSTRAAT<br />

+50.00<br />

Gebouw<br />

F +50.00<br />

MEIBOOMSTRAAT<br />

UX<br />

VESALIUSSTR.<br />

RUE DU GOUVE<br />

VOORLOPIG BEWINDSTRAAT<br />

+12.30<br />

Gebouw A +14.50<br />

1 Verd.<br />

J.DE BROECHOVEN DE BERGEYCK ST<br />

VERENIGINGSTRAAT<br />

BOBIJNGANG<br />

VANDERMEULENSTR.<br />

Variante 01 :<br />

zonder handel <strong>en</strong> uitrust<strong>in</strong>g<strong>en</strong> op tu<strong>in</strong>niveau<br />

BROEKSTRAAT<br />

ZANDSTRAAT<br />

RUE DU CONGRES<br />

+17.80<br />

CONGRESPLEIN<br />

+15.97<br />

+15.75<br />

ST-LAURENSSTR.<br />

Opdrachtgever :<br />

Studie bureau :<br />

RICHTSCHEMA<br />

HG KRUIDTUIN<br />

ONDERICHTSSTRAAT<br />

Gebouw<br />

G<br />

+92.00<br />

25 Verd.<br />

STAATSBLADSTR. R. DU MONITEUR<br />

KONINGSSTRAAT<br />

DE LIGNE STRAAT<br />

Gebouw<br />

C +50.00<br />

Gebouw<br />

+47.00 H 10 Verd.<br />

BANKSTRAAT<br />

<strong>Brussels</strong> Hoofstedelijk Gewest<br />

EDIANTENSTRAAT<br />

ATELIERS LION + MSA<br />

& MODUS EXPERT + CITEC + MENIGHETTI<br />

i<br />

H<br />

+12.65<br />

+37.00<br />

Gebouw 6 Verd.<br />

H<br />

+39.00<br />

7Verd.<br />

+41.00<br />

8 Verd.<br />

Gebouw<br />

i<br />

TRIBUNE STR.<br />

ORATORIENBERG<br />

BERLAIMONT LAAN<br />

Ori<strong>en</strong>tatie<br />

Inplantongsplan<br />

Variante 01<br />

ONDERICHTSSTRAAT<br />

Schaal :<br />

BANKSTRAAT<br />

IJZERENKRUISSTRAAT<br />

0 10m<br />

50m<br />

17<br />

DE LIGNE STRAAT<br />

PAR<br />

LEUVENSEPLEIN


M<br />

MUSIN STRAAT<br />

RUIDTUINSTRAAT<br />

+5.39<br />

-2.75<br />

A-REGINA SQUARE<br />

KRUIDTUINSTRAAT<br />

DWARSSTRAAT<br />

KONINGSSTRAAT<br />

-2.39<br />

-3.15<br />

+1.28<br />

+8.61<br />

+2.13<br />

ST-LAZARIUSLAAN<br />

-10.60<br />

-7.79<br />

RUE GINESTE STRAAT<br />

STAARTSTERSTR.<br />

-8.01<br />

-9.18<br />

+13.93<br />

+11.79<br />

+6.90<br />

+5.01 +3.71<br />

+4.81<br />

BRIALMONTSTRA<br />

-8.39<br />

+3.61<br />

-5.06<br />

-2.28<br />

VICTORIA REGINALAAN<br />

+14.31<br />

+5.64<br />

+3.70<br />

-8.26<br />

AVENUE VICTORIA REGINA<br />

+12.78<br />

KRUIDTUINLAAN<br />

+3.50<br />

KRUIDTUINLAAN<br />

GALILEE LAAN<br />

+8.12<br />

+5.01<br />

BISCHOFFSHEIM LAAN<br />

+12.94<br />

+15.86<br />

+8.85<br />

+17.10<br />

+4.00 +2.44<br />

+1.70<br />

+8.85<br />

BROEKSTRAAT<br />

1<br />

2<br />

3<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

Gebouw<br />

E<br />

Gebouw<br />

E<br />

+50.00<br />

+141.25<br />

VAN ORLEY STRAAT<br />

+8.85<br />

PACHECO LAAN<br />

ZAVELPUTSTR.<br />

VERENIGINGSTRAAT<br />

Gebouw<br />

D<br />

KONINGSSTRAAT<br />

+10.00<br />

2 Verd.<br />

CHISSERIE<br />

RUE RIVOLI STRAAT<br />

OMMEGANGSTR.<br />

+1.70<br />

-3.70<br />

OMWENTELINGSSTRAAT<br />

+0.70<br />

BROEKSTRAAT<br />

+50.00<br />

Gebouw<br />

F +50.00<br />

MEIBOOMSTRAAT<br />

UX<br />

VESALIUSSTR.<br />

RUE DU GOUVE<br />

VOORLOPIG BEWINDSTRAAT<br />

+12.30<br />

Gebouw A +14.50<br />

1 Verd.<br />

J.DE BROECHOVEN DE BERGEYCK ST<br />

VERENIGINGSTRAAT<br />

BOBIJNGANG<br />

VANDERMEULENSTR.<br />

BROEKSTRAAT<br />

ZANDSTRAAT<br />

RUE DU CONGRES<br />

+17.80<br />

CONGRESPLEIN<br />

+15.97<br />

+15.75<br />

ST-LAURENSSTR.<br />

Opdrachtgever :<br />

Studie bureau :<br />

RICHTSCHEMA<br />

HG KRUIDTUIN<br />

ONDERICHTSSTRAAT<br />

Gebouw<br />

G<br />

+47.00<br />

10 Verd.<br />

STAATSBLADSTR. R. DU MONITEUR<br />

KONINGSSTRAAT<br />

DE LIGNE STRAAT<br />

Gebouw<br />

C +50.00<br />

Gebouw<br />

+12.65 H<br />

+47.00<br />

Gebouw<br />

+92.00<br />

25 Verd.<br />

BANKSTRAAT<br />

<strong>Brussels</strong> Hoofstedelijk Gewest<br />

EDIANTENSTRAAT<br />

ATELIERS LION + MSA<br />

& MODUS EXPERT + CITEC + MENIGHETTI<br />

i<br />

10<br />

Verd.<br />

TRIBUNE STR.<br />

ORATORIENBERG<br />

Variante 02 :<br />

organisatie van de won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> :<br />

hoogbouw <strong>in</strong>geplant <strong>in</strong> de Bankstraat .<br />

BERLAIMONT LAAN<br />

Ori<strong>en</strong>tatie<br />

Inplant<strong>in</strong>gsplan<br />

Variante 02<br />

ONDERICHTSSTRAAT<br />

Schaal :<br />

BANKSTRAAT<br />

IJZERENKRUISSTRAAT<br />

0 10m<br />

50m<br />

18<br />

DE LIGNE STRAAT<br />

PAR<br />

LEUVENSEPLEIN


M<br />

MUSIN STRAAT<br />

RUIDTUINSTRAAT<br />

+5.39<br />

-2.75<br />

A-REGINA SQUARE<br />

KRUIDTUINSTRAAT<br />

DWARSSTRAAT<br />

KONINGSSTRAAT<br />

-2.39<br />

-3.15<br />

+1.28<br />

+8.61<br />

+2.13<br />

ST-LAZARIUSLAAN<br />

-10.60<br />

-7.79<br />

RUE GINESTE STRAAT<br />

STAARTSTERSTR.<br />

-8.01<br />

-9.18<br />

+13.93<br />

+11.79<br />

+6.90<br />

+5.01 +3.71<br />

+4.81<br />

BRIALMONTSTRA<br />

-8.39<br />

+3.61<br />

-5.06<br />

-2.28<br />

VICTORIA REGINALAAN<br />

+14.31<br />

+5.64<br />

+3.70<br />

-8.26<br />

AVENUE VICTORIA REGINA<br />

+12.78<br />

KRUIDTUINLAAN<br />

+3.50<br />

KRUIDTUINLAAN<br />

GALILEE LAAN<br />

+8.12<br />

+5.01<br />

BISCHOFFSHEIM LAAN<br />

+12.94<br />

+15.86<br />

+8.85<br />

+17.10<br />

+4.00 +2.44<br />

+1.70<br />

+8.85<br />

BROEKSTRAAT<br />

1<br />

2<br />

3<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

Gebouw<br />

E<br />

Gebouw<br />

E<br />

+50.00<br />

+141.25<br />

VAN ORLEY STRAAT<br />

+8.85<br />

PACHECO LAAN<br />

ZAVELPUTSTR.<br />

VERENIGINGSTRAAT<br />

Gebouw<br />

D<br />

KONINGSSTRAAT<br />

+10.00<br />

2 Verd.<br />

CHISSERIE<br />

RUE RIVOLI STRAAT<br />

OMMEGANGSTR.<br />

+1.70<br />

-3.70<br />

OMWENTELINGSSTRAAT<br />

+0.70<br />

BROEKSTRAAT<br />

+50.00<br />

Gebouw<br />

F +50.00<br />

MEIBOOMSTRAAT<br />

UX<br />

VESALIUSSTR.<br />

RUE DU GOUVE<br />

VOORLOPIG BEWINDSTRAAT<br />

+12.30<br />

Gebouw A +14.50<br />

1 Verd.<br />

J.DE BROECHOVEN DE BERGEYCK ST<br />

VERENIGINGSTRAAT<br />

BOBIJNGANG<br />

VANDERMEULENSTR.<br />

BROEKSTRAAT<br />

ZANDSTRAAT<br />

RUE DU CONGRES<br />

+17.80<br />

CONGRESPLEIN<br />

+15.97<br />

+15.75<br />

ST-LAURENSSTR.<br />

Opdrachtgever :<br />

Studie bureau :<br />

RICHTSCHEMA<br />

HG KRUIDTUIN<br />

ONDERICHTSSTRAAT<br />

Gebouw<br />

G<br />

+97.00<br />

25 Verd.<br />

STAATSBLADSTR. R. DU MONITEUR<br />

KONINGSSTRAAT<br />

DE LIGNE STRAAT<br />

Gebouw<br />

C +50.00<br />

Gebouw<br />

10 Verd.<br />

+47.00<br />

BANKSTRAAT<br />

<strong>Brussels</strong> Hoofstedelijk Gewest<br />

EDIANTENSTRAAT<br />

ATELIERS LION + MSA<br />

& MODUS EXPERT + CITEC + MENIGHETTI<br />

TRIBUNE STR.<br />

ORATORIENBERG<br />

Variante 03 :<br />

organisatie van de won<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, o<br />

p<strong>en</strong><strong>in</strong>g van <strong>het</strong> bouwblok langs gebouw C<br />

H<br />

BERLAIMONT LAAN<br />

Ori<strong>en</strong>tatie<br />

Inplant<strong>in</strong>gsplan<br />

Variante 03<br />

ONDERICHTSSTRAAT<br />

Schaal :<br />

BANKSTRAAT<br />

IJZERENKRUISSTRAAT<br />

0 10m<br />

50m<br />

19<br />

DE LIGNE STRAAT<br />

PAR<br />

LEUVENSEPLEIN


M<br />

MUSIN STRAAT<br />

RUIDTUINSTRAAT<br />

+5.39<br />

-2.75<br />

A-REGINA SQUARE<br />

KRUIDTUINSTRAAT<br />

DWARSSTRAAT<br />

KONINGSSTRAAT<br />

-2.39<br />

-3.15<br />

+1.28<br />

+8.61<br />

+2.13<br />

ST-LAZARIUSLAAN<br />

-10.60<br />

-7.79<br />

RUE GINESTE STRAAT<br />

STAARTSTERSTR.<br />

-8.01<br />

-9.18<br />

+13.93<br />

+11.79<br />

+6.90<br />

+5.01 +3.71<br />

+4.81<br />

BRIALMONTSTRA<br />

-8.39<br />

+3.61<br />

-5.06<br />

-2.28<br />

VICTORIA REGINALAAN<br />

+14.31<br />

+5.64<br />

+3.70<br />

-8.26<br />

AVENUE VICTORIA REGINA<br />

+12.78<br />

KRUIDTUINLAAN<br />

+3.50<br />

KRUIDTUINLAAN<br />

GALILEE LAAN<br />

+8.12<br />

+5.01<br />

BISCHOFFSHEIM LAAN<br />

+12.94<br />

+15.86<br />

+8.85<br />

+17.10<br />

+4.00 +2.44<br />

+1.70<br />

+8.85<br />

BROEKSTRAAT<br />

1<br />

2<br />

3<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

Gebouw<br />

E<br />

Gebouw<br />

E<br />

+50.00<br />

+141.25<br />

VAN ORLEY STRAAT<br />

+8.85<br />

PACHECO LAAN<br />

ZAVELPUTSTR.<br />

VERENIGINGSTRAAT<br />

Gebouw<br />

D<br />

KONINGSSTRAAT<br />

+10.00<br />

2 Verd.<br />

CHISSERIE<br />

RUE RIVOLI STRAAT<br />

OMMEGANGSTR.<br />

+1.70<br />

-3.70<br />

OMWENTELINGSSTRAAT<br />

+0.70<br />

BROEKSTRAAT<br />

+50.00<br />

Gebouw<br />

F +50.00<br />

MEIBOOMSTRAAT<br />

UX<br />

VESALIUSSTR.<br />

RUE DU GOUVE<br />

VOORLOPIG BEWINDSTRAAT<br />

+12.30<br />

Gebouw A +14.50<br />

1 Verd.<br />

J.DE BROECHOVEN DE BERGEYCK ST<br />

VERENIGINGSTRAAT<br />

BOBIJNGANG<br />

VANDERMEULENSTR.<br />

BROEKSTRAAT<br />

ZANDSTRAAT<br />

RUE DU CONGRES<br />

+17.80<br />

CONGRESPLEIN<br />

+15.97<br />

+15.75<br />

ST-LAURENSSTR.<br />

Opdrachtgever :<br />

Studie bureau :<br />

RICHTSCHEMA<br />

HG KRUIDTUIN<br />

ONDERICHTSSTRAAT<br />

Gebouw<br />

G<br />

+97.00<br />

25 Verd.<br />

STAATSBLADSTR. R. DU MONITEUR<br />

KONINGSSTRAAT<br />

DE LIGNE STRAAT<br />

Gebouw<br />

C +50.00<br />

Gebouw<br />

10 Verd.<br />

+47.00<br />

BANKSTRAAT<br />

<strong>Brussels</strong> Hoofstedelijk Gewest<br />

EDIANTENSTRAAT<br />

ATELIERS LION + MSA<br />

& MODUS EXPERT + CITEC + MENIGHETTI<br />

TRIBUNE STR.<br />

ORATORIENBERG<br />

Variante 04:<br />

Organisatie van de won<strong>in</strong>g<strong>en</strong>,<br />

gebouw 0 parallel aan gebouw C .<br />

H<br />

BERLAIMONT LAAN<br />

Ori<strong>en</strong>tatie<br />

Inplant<strong>in</strong>gsplan<br />

Variante 04<br />

ONDERICHTSSTRAAT<br />

Schaal :<br />

BANKSTRAAT<br />

IJZERENKRUISSTRAAT<br />

0 10m<br />

50m<br />

20<br />

DE LIGNE STRAAT<br />

PAR<br />

LEUVENSEPLEIN


PARKING A PARKING B<br />

Opdrachtgever :<br />

Studie bureau :<br />

RICHTSCHEMA<br />

HG KRUIDTUIN<br />

<strong>Brussels</strong> Hoofstedelijk Gewest<br />

ATELIERS LION + MSA<br />

& MODUS EXPERT + CITEC + MENIGHETTI<br />

Titel :<br />

Mobiliteitsconcept<br />

Op gelijk niveau br<strong>en</strong>g<strong>en</strong><br />

van <strong>het</strong> kruispunt<br />

Overkapp<strong>in</strong>g van de<br />

Kle<strong>in</strong>e r<strong>in</strong>g<br />

Op<strong>en</strong>baar vervoer<br />

Metrolijn<br />

Nieuwe<br />

metrotoegang<br />

Verbeter<strong>in</strong>g van de<br />

bestaande<br />

metrotoegang<strong>en</strong><br />

(project BUV)<br />

Bestaande<br />

eig<strong>en</strong>baanstrook<br />

voor tram<br />

Nieuwe<br />

eig<strong>en</strong>baanstrook<br />

voor bus <strong>in</strong> twee<br />

richt<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

Bestaande spoorweg<br />

Bestaande toegang<br />

Congreshalte<br />

Nieuwe toegang<br />

Congreshalte<br />

Fiets<strong>en</strong><br />

Fietspad<br />

Doorgang<br />

fietspad<br />

Autoverkeer<br />

Uitgang bestaande park<strong>in</strong>g<br />

Nieuwe toegang<strong>en</strong> park<strong>in</strong>g<br />

Rijstrok<strong>en</strong> autoverkeer<br />

Schaal :<br />

0 10m<br />

50m<br />

21


TUIN<br />

Esplanade<br />

Opdrachtgever :<br />

Studie bureau :<br />

RICHTSCHEMA<br />

HG KRUIDTUIN<br />

<strong>Brussels</strong> Hoofstedelijk Gewest<br />

ATELIERS LION + MSA<br />

& MODUS EXPERT + CITEC + MENIGHETTI<br />

Titel :<br />

Mobiliteitsconcept<br />

Op gelijk niveau br<strong>en</strong>g<strong>en</strong><br />

van <strong>het</strong> kruispunt<br />

Overkapp<strong>in</strong>g van de<br />

Kle<strong>in</strong>e r<strong>in</strong>g<br />

Voetgangersverkeer<br />

<strong>in</strong> RAC <strong>en</strong> omgev<strong>in</strong>g<br />

Overdekt<br />

voetgangersverkeer<br />

Nieuwe verticale<br />

relatie<br />

Voetgangersverkeer<br />

Bestaande zebrapad<strong>en</strong><br />

Nieuwe zebrapad<strong>en</strong><br />

Nieuwe mechanische<br />

verticale relatie:<br />

roltrap<br />

Nieuwe mechanische<br />

verticale relatie: lift<br />

Nieuwe toegang<br />

tot de Kruidtu<strong>in</strong><br />

Schaal :<br />

0 10m<br />

50m<br />

22


Type profiel van de Kruidtu<strong>in</strong>laan<br />

Kruidtu<strong>in</strong><br />

Nooduitgang V<strong>en</strong>tilatie<br />

1m 6m 0,5m 6m 1m<br />

Type profiel Pachecolaan<br />

Overkapp<strong>in</strong>g van de Victoria Reg<strong>in</strong>alaan<br />

14,5m<br />

Nooduitgang<br />

Voetpad Pachecolaan<br />

Nieuwe eig<strong>en</strong>baanstrook bus<br />

6,4m 7,5m<br />

2m 6m<br />

6m 2,5m<br />

9,5m<br />

P P<br />

1 X 1 Bande<br />

de circulation<br />

automobile<br />

Twee maal twee<br />

rijstrok<strong>en</strong><br />

voor autoverkeer<br />

1 X 1 Bande<br />

de circulation<br />

automobile<br />

Twee maal twee<br />

rijstrok<strong>en</strong><br />

voor autoverkeer<br />

14,5m<br />

Voetpad Pachecolaan<br />

11m 2,5m 4,5m 4,5m 2,5m 12m<br />

Opdrachtgever :<br />

Studie bureau :<br />

RICHTSCHEMA<br />

HG KRUIDTUIN<br />

Voetpad<br />

Dakrand RAC<br />

<strong>Brussels</strong> Hoofstedelijk Gewest<br />

ATELIERS LION + MSA<br />

& MODUS EXPERT + CITEC + MENIGHETTI<br />

Titre de planche:<br />

Profiel<strong>en</strong> 23


Opdrachtgever:<br />

Studiebureau:<br />

RICHTSCHEMA<br />

HG KRUIDTUIN<br />

Titel :<br />

<strong>Brussels</strong> Hoofdstedelijke Gewest<br />

ATELIERS LION + MSA<br />

& MODUS EXPERT + CITEC + MENIGHETTI<br />

Organisatie van de park<strong>in</strong>gs<br />

bestaande toestand<br />

Schaal :<br />

24


Opdrachtgever:<br />

Studiebureau:<br />

RICHTSCHEMA<br />

HG KRUIDTUIN<br />

Titel :<br />

<strong>Brussels</strong> Hoofdstedelijke Gewest<br />

ATELIERS LION + MSA<br />

& MODUS EXPERT + CITEC + MENIGHETTI<br />

Organisatie van de park<strong>in</strong>gs<br />

project<br />

Schaal :<br />

25


ALGEMENE AANBEVELINGEN


VEREISTE INGREPEN,<br />

INITIATIEFNEMERS VAN DE<br />

PROJECTEN EN PARTNERS UIT DE<br />

OPENBARE SECTOR<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

OMLIGGENDE OPENBARE RUIMTEN<br />

RENOVATIE RAC<br />

<br />

INGREEP INITIATIEFNEMER(S) PARTNER(S) UIT OPENBARE SECTOR VERWACHTE RESULTATEN<br />

<br />

DE VICTORIA REGINALAAN EN HET<br />

<br />

<br />

KRUISPUNT VAN PACHECOLAAN/<br />

<br />

SINT-LAZARUSLAAN/KRUIDTUINLAAN<br />

OVERKAPPEN EN OP HOOGTE<br />

<br />

<br />

BRENGEN*<br />

<br />

HERAANLEG VAN DE<br />

BERLAIMONTLAAN<br />

HERAANLEG VAN DE<br />

PACHECOLAAN<br />

HERAANLEG VAN DE<br />

KRUIDTUINLAAN – AANLEG VAN<br />

EEN BUSBAAN MET DUBBELE<br />

RIJRICHTING<br />

HET METROSTATION KRUIDTUIN<br />

TOEGANKELIJK MAKEN VIA DE<br />

KRUIDTUIN<br />

RENOVATIE VAN HET STATION<br />

CONGRES<br />

OPRICHTING VAN EEN NIEUW<br />

HANDELSPAND (EEN “UITSTALRAAM”<br />

VOOR PASSAGE 44) TER HOOGTE<br />

VAN DE HUIDIGE UITGANG VAN DE<br />

“ROLTRAP” AAN DE ZIJDE VAN DE<br />

PACHECOLAAN<br />

BOUW VAN VRIJE WONINGEN<br />

+ ONDERBRENGING VAN<br />

VOORZIENINGEN OF HANDELSZAKEN<br />

OP DE GELIJKVOERSE VERDIEPING<br />

BOUW VAN GEMIDDELDE<br />

WONINGEN + ONDERBRENGING<br />

VAN VOORZIENINGEN OF<br />

HANDELSZAKEN OP DE<br />

GELIJKVLOERSE VERDIEPING


RAC<br />

<br />

INGREEP INITIATIEFNEMER(S) PARTNER(S) UIT OPENBARE SECTOR VERWACHTE RESULTATEN<br />

<br />

BOUW VAN STUDENTENWONINGEN<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

GEBOUWEN D, F EN C<br />

(ADMINISTRATIEVE BESTEMMING OP<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

DE HOGERE VERDIEPINGEN)<br />

<br />

GEBOUWEN D, F EN C<br />

(HANDELSZAKEN OP DE BEGANE<br />

GROND VAN DEZE GEBOUWEN)<br />

VAN HET GRAND RESTAURANT<br />

EEN CONFERENTIE- EN<br />

TENTOONSTELLINGSRUIMTE MET<br />

POLYVALENTE ZALEN MAKEN<br />

HERAANLEG VAN DE PÉCHÈRE-TUIN<br />

EN VAN DE LIJNVORMIGE TUIN<br />

<br />

<br />

<br />

RENOVATIE VAN DE ESPLANADE <br />

BOUW VAN NIEUWE TRAPPEN WAARMEE<br />

DE VOETGANGER ZICH VANAF DE<br />

PACHECOLAAN NAAR HET NIVEAU VAN<br />

HET CONGRESPLEIN KAN BEGEVEN<br />

RENOVATIE VAN DE BESTAANDE<br />

PARKINGS A EN B (BEHOUD VAN DE<br />

HUIDIGE CAPACITEIT)<br />

HET STATION CONGRES BETER<br />

BEREIKBAAR MAKEN LANGS AAN DE<br />

ZIJDE VAN DE RIKS ADMINISTRATIEF<br />

CENTRUM<br />

AAN TE MOEDIGEN NIET-FYSIEKE MAATREGELEN<br />

STATION CONGRES: ERVOOR ZORGEN<br />

DAT DE WIJK OP ZATERDAG EN<br />

ZONDAG DOOR DE TREIN WORDT<br />

BEDIEND EENMAAL HET GEN KLAAR IS<br />

FUNCTIONELE (PROGRAMMA)<br />

EN TECHNISCHE STUDIE VAN DE<br />

OVERKAPPING VAN DE VICTORIA<br />

REGINALAAN EN VAN EEN OP<br />

DE VERSNIPPERING VAN<br />

HET KANTOORAANBOD<br />

AANMOEDIGEN OM EEN GROTERE<br />

VERSCHEIDENHEID AAN<br />

GEBRUIKERS AAN TE TREKKEN<br />

VOLGENS QUOTA DIE ECONOMISCH<br />

AANVAARDBAAR ZIJN EN HET<br />

BEHEER VAN DE GEBOUWEN<br />

VEREENVOUDIGEN


RAC<br />

INGREEP INITIATIEFNEMER(S) PARTNER(S) UIT OPENBARE SECTOR VERWACHTE RESULTATEN<br />

OPSTELLEN VAN EEN ALGEMEEN<br />

PLAN EN EEN BEHEERSPLAN<br />

OPENBARE RUIMTEN


OVEREENKOMSTEN EN<br />

PARTNERSHIPS<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

VOORWERP GEPOLSTE PARTNERS VERWACHTE RESULTATEN<br />

BOUW EN VERKOOP VAN<br />

GEMIDDELDE WONINGEN<br />

STUDENTENWONINGEN BOUWEN<br />

EN TE HUUR AANBIEDEN<br />

BEHEER VAN DE GROENE RUIMTE<br />

OP DE PLAAT<br />

BEHEER VAN DE<br />

KINDEROPVANG-<br />

INFRASTRUCTUUR<br />

BEHEER EN PLANNING VAN DE<br />

STADSVOORZIENINGEN<br />

EEN COMMERCIEEL PROJECT<br />

UITTEKENEN VOOR DE<br />

HANDELS-ZAKEN; DAARBIJ<br />

REKENING HOUDEN MET DE<br />

NOODZAKELIJKE SYNERGIEËN<br />

EN MET HET VEREISTE<br />

COMPLEMENTAIRE KARAKTER<br />

VAN DE GEBRUIKERS VAN DE<br />

LOKALEN<br />

LAGERE PARKEERTARIEVEN IN<br />

DE PRIVÉ-/OPENBARE PARKINGS<br />

HANTEREN VOOR DE BEZOEKERS<br />

VAN TONEELZALEN<br />

MEER ACTIVITEITEN<br />

ONDERBRENGEN IN HET STATION<br />

CONGRES : SPOORSTATION EN<br />

MULTIFUNCTIONELE OPENBARE<br />

RUIMTE<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

PLANNING<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

>


DEFINITIEVE VERSIE<br />

VAN HET RICHTSCHEMA<br />

GOEDKEURING DOOR<br />

DE GEWESTREGERING 10/2006<br />

HERAANLEG VAN<br />

DE KEIZERSLAAN<br />

VARIANTE<br />

ZGB<br />

PUBLIEKE<br />

RUIMTE<br />

Reeds voorzi<strong>en</strong>e Belirisf<strong>in</strong>ancier<strong>in</strong>g <strong>in</strong> afwacht<strong>in</strong>g<br />

van sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunn<strong>in</strong>g<br />

BESLUIT VAN DE REGERING<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

BASISDOSSIER EN PROJECT VAN BBP<br />

OP GELIJK NIVEAU BRENGEN VAN HET KRUISPUNT VAN<br />

DE PACHECOLAAN EN DE KRUIDTUINLAAN EN<br />

OVERKAPPING VAN DE VICTORIA REGINALAAN*<br />

HERAANLEG VAN<br />

DE PACHECOLAAN<br />

RENOVATIE VAN DE CONGRESHALTE<br />

INTEGRATIE VAN EEN EIGENBAANSTROOK IN<br />

TWEE RICHTINGEN OP DE KRUIDTUINLAAN<br />

<br />

<br />

<br />

BBP noodzakelijk voor de bouw van won<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

11/2006 MAX<br />

11/2008<br />

01/2012<br />

HERAANLEG VAN<br />

DE BERLAIMONTLAAN<br />

UITVOERING VAN DE<br />

VERSCHILLENDE PROJECTEN<br />

RENOVATIE VAN DE GEBOUWEN D + F<br />

EN HET GROOT RESTAURANT<br />

RENOVATIE VAN DE TUIN<br />

VAN HET RAC<br />

RENOVATIE VAN DE GEBOUWEN D + F<br />

EN HET GROOT RESTAURANT<br />

RENOVATIE VAN DE TUIN<br />

VAN HET RAC<br />

2007: TECHNISCHE EN PROGRAMMATISCHE HAALBAARHEIDSTUDIE<br />

TE ZOEKEN FINANCIERING VOOR DE UITVOERING<br />

TE ZOEKEN FINANCIERING VOOR DE UITVOERING<br />

TE ZOEKEN FINANCIERING VOOR DE UITVOERING<br />

LANCERING VAN DE STUDIES<br />

LANCERING VAN DE STUDIES<br />

<strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g van voorwaard<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> BBP <strong>en</strong> bij toek<strong>en</strong>n<strong>in</strong>g van sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> ter garantie van won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> bij <strong>het</strong> bouw<strong>en</strong> van kantor<strong>en</strong><br />

AFBRAAK VAN HET GEBOUW G EN<br />

BOUW VAN EEN APPARTEMENTSGEBOUW<br />

(NIEUWE G)<br />

RENOVATIE VAN DE ESPLANADE<br />

+ LICHTPUT<br />

11/2009 11/2012 01/2014 01/2016<br />

RENOVATIE VAN HET GEBOUW C<br />

UITVOERING VAN DE VERLENGING VAN<br />

DE RIVOLISTRAAT TUSSEN DE ESPLANADE EN<br />

DE ORATORIËNBERGSTRAAT<br />

CHRONOLOGISCHE AFWIKKELING VAN HET PROJECT<br />

LANCERING VAN DE STUDIES<br />

LANCERING VAN DE STUDIES<br />

LANCERING VAN DE STUDIES<br />

UITVOERING 2009<br />

AFBRAAK VAN HET GEBOUW G EN<br />

BOUW VAN EEN APPARTEMENTSGEBOUW<br />

(NIEUWE G)<br />

RENOVATIE VAN DE ESPLANADE<br />

+ LICHTPUT<br />

BOUW VAN DE APPARTEMENTS-<br />

GEBOUWEN H EN I<br />

UITVOERING VAN DE OMLIGGENDE<br />

OPENBARE RUIMTE<br />

RENOVATIE VAN HET GEBOUW C<br />

UITVOERING VAN DE VERLENGING VAN<br />

DE RIVOLISTRAAT TUSSEN DE ESPLANADE EN<br />

DE ORATORIËNBERGSTRAAT<br />

<br />

20xx<br />

20xx<br />

<strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g van voorwaard<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> BBP <strong>en</strong> bij toek<strong>en</strong>n<strong>in</strong>g van sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> ter garantie van won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> bij <strong>het</strong> bouw<strong>en</strong> van kantor<strong>en</strong><br />

leg<strong>en</strong>de<br />

UITVOERING 2012<br />

UITVOERING 2012<br />

UITVOERING 2012<br />

UITVOERING 2012<br />

privaat gebouw<br />

BOUW VAN DE APPARTEMENTS-<br />

GEBOUWEN H EN I<br />

01/2015 01/2017 01/2019<br />

JAAR VAN OPLEVERING VAN HET<br />

APPARTEMENTSGEBOUW G (VARIANTE) –<br />

JAAR VAN DE INGEBRUIKNAME VAN<br />

HET BRUSSELSE GEN<br />

publieke ruimte op privaat dome<strong>in</strong><br />

publieke ruimte op publiek dome<strong>in</strong><br />

sterke conceptuele band tuss<strong>en</strong><br />

de verschill<strong>en</strong>de project<strong>en</strong><br />

voorzi<strong>en</strong>e streefdatum van<br />

uitvoer<strong>in</strong>g<br />

logische maar louter<br />

hypot<strong>het</strong>ische streefdatum<br />

van uitvoer<strong>in</strong>g<br />

UITVOERING VAN DE OMLIGGENDE<br />

OPENBARE RUIMTE


ECONOMISCHE BEREKENING<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

LEXICON<br />

BBP <br />

BIM <br />

BEW <br />

BRAL <br />

BROH <br />

<br />

BUV <br />

<br />

FODMV <br />

GBP <br />

GEN <br />

GewOP <br />

GGB <br />

GGBUA <br />

<br />

GOMB <br />

RAC


COLOFON<br />

OPDRACHTGEVER: STUDIE UITGEVOERD DOOR:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ONDERAANNEMING VOOR<br />

MOBILITEITSASPECTEN:<br />

ONDERAANNEMING VOOR<br />

PROJECT ECONOMIE:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ONDERAANNEMING VOOR<br />

PROGRAMMERINGSASPECTEN:<br />

<br />

ONDERAANNEMING VOOR DE<br />

GRAFISCHE VORMGEVING:


BIJLAGEN

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!