23.07.2013 Views

Aanbeveling 1 - Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw in het ...

Aanbeveling 1 - Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw in het ...

Aanbeveling 1 - Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw in het ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Woord vooraf<br />

In e<strong>en</strong> stadsgewest als Brussel mog<strong>en</strong> de op<strong>en</strong>bare<br />

overhed<strong>en</strong> niet onverschillig staan teg<strong>en</strong>over<br />

de architecturale kwaliteit van project<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> van op<strong>en</strong>bare project<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> bijzonder. De<br />

overheid moet e<strong>en</strong> stuw<strong>en</strong>de kracht zijn. Niet<br />

alle<strong>en</strong> achter de verbeter<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> imago van<br />

de stad, maar ook achter de manier waarop de<br />

gebruikers zich de gebouw<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> mak<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> zichzelf er<strong>in</strong> herk<strong>en</strong>n<strong>en</strong>. Het is de taak van<br />

de overheid om de <strong>in</strong>dividuele project<strong>en</strong> af te<br />

stemm<strong>en</strong> op de collectieve stadsvernieuw<strong>in</strong>g.<br />

Daarom heb ik ervoor gekoz<strong>en</strong> dit Vademecum<br />

te lat<strong>en</strong> schrijv<strong>en</strong> door specialist<strong>en</strong>. Het<br />

is bedoeld als e<strong>en</strong> praktisch <strong>in</strong>strum<strong>en</strong>t om<br />

de overhed<strong>en</strong> te help<strong>en</strong> bij <strong>het</strong> afstemm<strong>en</strong><br />

van de <strong>in</strong>dividuele project<strong>en</strong> op de collectieve<br />

stadsvernieuw<strong>in</strong>g <strong>en</strong> bij <strong>het</strong> bevorder<strong>en</strong> van de<br />

organisatie van projectoproep<strong>en</strong> voor op<strong>en</strong>bare<br />

project<strong>en</strong> <strong>in</strong>zake architectuur <strong>en</strong> sted<strong>en</strong>bouw.<br />

Dit Vademecum dat gebaseerd is op goede<br />

praktijkvoorbeeld<strong>en</strong> <strong>en</strong> de besprek<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die<br />

plaatsvond<strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s <strong>het</strong> – zeer gewaardeerde<br />

– colloquium <strong>in</strong> La Cambre, bevat e<strong>en</strong> didactische<br />

beschrijv<strong>in</strong>g van de beperk<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> kans<strong>en</strong><br />

waarmee de op<strong>en</strong>bare overhed<strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>in</strong>g<br />

moet<strong>en</strong> houd<strong>en</strong>. Het is niet de bedoel<strong>in</strong>g om de<br />

procedures nog complexer te mak<strong>en</strong>. Maar wel<br />

om de overhed<strong>en</strong> <strong>in</strong> staat te stell<strong>en</strong> geval per<br />

geval de effi ciëntste methode voor hun specifi<br />

eke project<strong>en</strong> te kiez<strong>en</strong>, zodo<strong>en</strong>de de architecturale<br />

kwaliteit te verbeter<strong>en</strong>. Het begrip architecturale<br />

kwaliteit is buit<strong>en</strong>gewoon complex<br />

<strong>en</strong> kan aanleid<strong>in</strong>g gev<strong>en</strong> tot e<strong>in</strong>deloze discussies.<br />

Zelfs de architect<strong>en</strong> die ik <strong>in</strong> <strong>het</strong> kader van<br />

A02<br />

Woord vooraf<br />

mijn functie heb ontmoet, kond<strong>en</strong> <strong>het</strong> moeilijk<br />

e<strong>en</strong>s word<strong>en</strong> over e<strong>en</strong> defi nitie. De beoordel<strong>in</strong>g<br />

van de project<strong>en</strong> gaat uiteraard gepaard<br />

met e<strong>en</strong> zekere subjectiviteit. Ik b<strong>en</strong> echter van<br />

m<strong>en</strong><strong>in</strong>g dat de architecturale kwaliteit van de<br />

project<strong>en</strong> objectiever kan beoordeeld word<strong>en</strong><br />

wanneer m<strong>en</strong> de project<strong>en</strong> bestudeerd vanuit<br />

verschill<strong>en</strong>de, complem<strong>en</strong>taire oogpunt<strong>en</strong>. Het<br />

relatieve belang van de verschill<strong>en</strong>de aspect<strong>en</strong><br />

zal dan e<strong>en</strong> directe weerslag hebb<strong>en</strong> op de<br />

algem<strong>en</strong>e beoordel<strong>in</strong>g van de architecturale<br />

kwaliteit van <strong>het</strong> project. Op de eerste plaats<br />

komt de kwaliteit van <strong>het</strong> programma, vervolg<strong>en</strong>s<br />

de <strong>in</strong>tegratie <strong>in</strong> de omgev<strong>in</strong>g <strong>en</strong> t<strong>en</strong> slotte<br />

de est<strong>het</strong>ische kwaliteit van <strong>het</strong> project. De<br />

kwaliteit van <strong>het</strong> programma is onteg<strong>en</strong>sprekelijk<br />

<strong>het</strong> belangrijkste elem<strong>en</strong>t, zowel voor de<br />

opdrachtgever als voor de toekomstige gebruikers.<br />

Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> is <strong>het</strong> aspect hoogstaande architecturale<br />

kwaliteit <strong>het</strong> best objectiveerbaar.<br />

Het programma speelt e<strong>en</strong> rol <strong>in</strong> verschill<strong>en</strong>de<br />

fases van de uitwerk<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> project.<br />

Het zijn de <strong>in</strong>t<strong>en</strong>ties <strong>en</strong> doelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van de<br />

opdrachtgever die bepal<strong>en</strong> welke kwalitatieve<br />

<strong>en</strong> kwantitatieve elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> hij verwez<strong>en</strong>lijkt<br />

wil zi<strong>en</strong> <strong>in</strong> zijn project. Als de doelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

duidelijk <strong>en</strong> nauwkeurig zijn vastgelegd, is de<br />

kans groter dat de toekomstige projectontwerpers<br />

er <strong>het</strong> belang van <strong>in</strong>zi<strong>en</strong> <strong>en</strong> deze doelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

concrete vorm gev<strong>en</strong> <strong>in</strong> hun voorstell<strong>en</strong>.<br />

Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> is <strong>het</strong> voor de juryled<strong>en</strong> dan ook<br />

gemakkelijker om na te gaan welke voorstell<strong>en</strong><br />

<strong>het</strong> best beantwoord<strong>en</strong> aan de doelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

van de opdrachtgever. Hoeft <strong>het</strong> nog gezegd te


word<strong>en</strong> dat dit ge<strong>en</strong> evid<strong>en</strong>te <strong>en</strong> zaligmak<strong>en</strong>de<br />

oploss<strong>in</strong>g is ? Het is belangrijk dat deze fase<br />

van <strong>het</strong> project meer aandacht krijgt, zowel<br />

om de kwaliteit van de project<strong>en</strong> te verbeter<strong>en</strong><br />

als om <strong>het</strong> besliss<strong>in</strong>gsproces te bevorder<strong>en</strong>. De<br />

twee andere elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> zijn dan weer subjectief<br />

<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> altijd aanleid<strong>in</strong>g gev<strong>en</strong> tot discussies.<br />

De est<strong>het</strong>ische kwaliteit van e<strong>en</strong> project<br />

is niet alle<strong>en</strong> e<strong>en</strong> kwestie van smaak, maar<br />

ook <strong>en</strong> misschi<strong>en</strong> vooral, van <strong>het</strong> beeld dat<br />

<strong>het</strong> project uitstraalt. De architect moet zich<br />

zowel emotioneel als conceptueel toelegg<strong>en</strong><br />

op de est<strong>het</strong>ische uitwerk<strong>in</strong>g van zijn project<br />

wat zich zal weerspiegel<strong>en</strong> <strong>in</strong> de kwaliteit<br />

van <strong>het</strong> <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>de voorstel. In e<strong>en</strong> stedelijke<br />

omgev<strong>in</strong>g kan e<strong>en</strong> project echter zeld<strong>en</strong> los<br />

gezi<strong>en</strong> word<strong>en</strong> van andere constructies. Het<br />

moet afgestemd word<strong>en</strong> op de reeds aanwezige<br />

bouwwerk<strong>en</strong> of, als er ge<strong>en</strong> bouwwerk<strong>en</strong> zijn,<br />

op de ruimere landschapsvisie. De <strong>in</strong>tegratie<br />

van <strong>het</strong> project <strong>in</strong> zijn omgev<strong>in</strong>g vormt e<strong>en</strong><br />

grote uitdag<strong>in</strong>g, die des te moeilijker is als<br />

m<strong>en</strong> risico’s wil nem<strong>en</strong>. De regelgev<strong>in</strong>g <strong>in</strong>zake<br />

sted<strong>en</strong>bouw vormt e<strong>en</strong> kader dat tot doel heeft<br />

e<strong>en</strong> zekere coher<strong>en</strong>tie te waarborg<strong>en</strong>, waardoor<br />

de architect<strong>en</strong> vaak gedwong<strong>en</strong> word<strong>en</strong> tot e<strong>en</strong><br />

zekere standaardiser<strong>in</strong>g van hun project<strong>en</strong>. Dit<br />

strev<strong>en</strong> naar coher<strong>en</strong>tie wordt door sommig<strong>en</strong><br />

gezi<strong>en</strong> als e<strong>en</strong> aanspor<strong>in</strong>g tot homog<strong>en</strong>iteit<br />

of monotonie. Zij will<strong>en</strong> ruimte creër<strong>en</strong> voor<br />

project<strong>en</strong> die brek<strong>en</strong> met deze regelgev<strong>in</strong>g. Het<br />

zijn uiteraard de architect<strong>en</strong> die zich <strong>het</strong> meest<br />

toelegg<strong>en</strong> op de est<strong>het</strong>ische kwaliteit, zoals<br />

hierbov<strong>en</strong> beschrev<strong>en</strong>. Ze wak<strong>en</strong> erover dat de<br />

orig<strong>in</strong>aliteit <strong>en</strong> de kracht van hun project<strong>en</strong><br />

niet de kop wordt <strong>in</strong>gedrukt door e<strong>en</strong>, <strong>in</strong> hun<br />

og<strong>en</strong>, afwer<strong>en</strong>de regelgev<strong>in</strong>g die architecturale<br />

monotonie <strong>in</strong> de hand werkt. Ik b<strong>en</strong><br />

van m<strong>en</strong><strong>in</strong>g dat m<strong>en</strong> stoutmoedigheid moet<br />

toestaan <strong>en</strong> creativiteit moet bevorder<strong>en</strong>. De<br />

regelgev<strong>in</strong>g moet niet beschouwd word<strong>en</strong> als<br />

e<strong>en</strong> negatieve zaak. Ze heeft tot doel te zorg<strong>en</strong><br />

voor e<strong>en</strong> algeme<strong>en</strong> kader. Dit kader is relatief<br />

fl exibel, aangezi<strong>en</strong> <strong>het</strong> zelf voorziet <strong>in</strong> de mogelijkheid<br />

om afwijk<strong>in</strong>g<strong>en</strong> toe te staan. Deze<br />

afwijk<strong>in</strong>g<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> gemakkelijk gerechtvaardigd<br />

word<strong>en</strong> als de architect bijzondere aandacht<br />

heeft besteed aan de omgev<strong>in</strong>g van <strong>het</strong><br />

project. De regelgev<strong>in</strong>g is ge<strong>en</strong> onoverbrugbaar<br />

obstakel <strong>en</strong> kan niet aangehaald word<strong>en</strong> om<br />

e<strong>en</strong> gebrek aan vernieuw<strong>en</strong>de ideeën te rechtvaardig<strong>en</strong>.<br />

Maar moet gezi<strong>en</strong> word<strong>en</strong> als e<strong>en</strong><br />

gezond dwangmiddel dat tot d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> aanzet.<br />

Dit vergt uiteraard e<strong>en</strong> extra <strong>in</strong>spann<strong>in</strong>g van de<br />

ontwerpers. Ze moet<strong>en</strong> tracht<strong>en</strong> e<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>wicht<br />

te v<strong>in</strong>d<strong>en</strong>, wet<strong>en</strong>de dat de <strong>in</strong>tegratie van de project<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> hun omgev<strong>in</strong>g heel de sam<strong>en</strong>lev<strong>in</strong>g<br />

aanbelangt. Over deze kwestie kan ur<strong>en</strong> gedebatteerd<br />

word<strong>en</strong> telk<strong>en</strong>s wanneer e<strong>en</strong> overheid<br />

e<strong>en</strong> project wil lat<strong>en</strong> uitvoer<strong>en</strong>. Ik hoop dat de<br />

aanbevel<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>in</strong> dit Vademecum de overhed<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> staat zull<strong>en</strong> stell<strong>en</strong> de juiste keuzes te<br />

mak<strong>en</strong> <strong>en</strong> kwalitatief hoogstaande project<strong>en</strong> te<br />

realiser<strong>en</strong>.<br />

Françoise Dupuis<br />

Staatssecretaris voor<br />

Huisvest<strong>in</strong>g <strong>en</strong> Sted<strong>en</strong>bouw<br />

A03


Inleid<strong>in</strong>g<br />

Waarom wedstrijd<strong>en</strong>?<br />

Verantwoordelijkheid voor<br />

overheidsarchitectuur<br />

Architectuur <strong>en</strong> sted<strong>en</strong>bouw gev<strong>en</strong> vorm aan<br />

onze sted<strong>en</strong>. Beide legg<strong>en</strong> <strong>het</strong> kader vast waarb<strong>in</strong>n<strong>en</strong><br />

stedelijke relaties, <strong>het</strong> lev<strong>en</strong> <strong>in</strong> de wijk<strong>en</strong>,<br />

de mobiliteit <strong>en</strong>z. tot stand kom<strong>en</strong>. Beide<br />

bepal<strong>en</strong> de uitstral<strong>in</strong>g van de stad t<strong>en</strong> opzichte<br />

van haar bewoners. In <strong>het</strong> geval van Brussel,<br />

de hoofdstad van Europa, gaat <strong>het</strong> hier<br />

ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s over de uitstral<strong>in</strong>g t<strong>en</strong> opzichte van<br />

haar talrijke bezoekers <strong>en</strong> zelfs, <strong>in</strong> de gemediatiseerde<br />

<strong>en</strong> gemondialiseerde sam<strong>en</strong>lev<strong>in</strong>g<br />

van vandaag, t<strong>en</strong> opzichte van de hele wereld.<br />

Daarom spel<strong>en</strong> architectuur <strong>en</strong> sted<strong>en</strong>bouw<br />

voor de Brusselse overhed<strong>en</strong> e<strong>en</strong> bijzonder<br />

belangrijke rol.<br />

De overhed<strong>en</strong> zijn uiteraard slechts opdrachtgever<br />

van e<strong>en</strong> beperkt deel van de architecturale<br />

realisaties.<br />

Ook al verteg<strong>en</strong>woordigt overheidsarchitectuur<br />

slechts e<strong>en</strong> kle<strong>in</strong> deel van alle architecturale<br />

project<strong>en</strong>, de person<strong>en</strong> die ervoor <strong>in</strong>staan,<br />

drag<strong>en</strong> e<strong>en</strong> verantwoordelijkheid waarvan <strong>het</strong><br />

belang niet onderschat mag word<strong>en</strong>. Meer dan<br />

andere opdrachtgevers di<strong>en</strong><strong>en</strong> publieke opdrachtgevers<br />

rek<strong>en</strong><strong>in</strong>g te houd<strong>en</strong> met bepaalde<br />

kwaliteitseis<strong>en</strong>.<br />

Om te beg<strong>in</strong>n<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> overheidsproject<strong>en</strong><br />

vanzelfsprek<strong>en</strong>d <strong>het</strong> grootste effect op <strong>het</strong><br />

lev<strong>en</strong> van de burgers. Aanleg van op<strong>en</strong>bare<br />

A04<br />

Inleid<strong>in</strong>g<br />

ruimt<strong>en</strong>, sociale won<strong>in</strong>gbouw, culturele <strong>in</strong>frastructuur,<br />

gebouw<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> grote symbolische<br />

waarde <strong>en</strong>z. zijn allemaal architecturale<br />

<strong>en</strong> sted<strong>en</strong>bouwkundige project<strong>en</strong> die duurzaam<br />

hun stempel drukk<strong>en</strong> op de omgev<strong>in</strong>g.<br />

Het welslag<strong>en</strong> ervan is ongetwijfeld voor lange<br />

tijd bepal<strong>en</strong>d voor <strong>het</strong> imago van de overheid<br />

die ervoor verantwoordelijk is. Als e<strong>en</strong> ple<strong>in</strong>,<br />

e<strong>en</strong> school, e<strong>en</strong> gerechtsgebouw mislukt, heeft<br />

dat onvermijdelijk e<strong>en</strong> duurzame weerslag<br />

op <strong>het</strong> lev<strong>en</strong> van de gebruikers ervan <strong>en</strong> de<br />

m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die erop moet<strong>en</strong> kijk<strong>en</strong>. Het welslag<strong>en</strong><br />

ervan staat daar<strong>en</strong>teg<strong>en</strong> borg voor e<strong>en</strong> verrijk<strong>in</strong>g<br />

van de omgev<strong>in</strong>g <strong>en</strong> <strong>het</strong> leefkader.<br />

Zowel op architecturaal als sted<strong>en</strong>bouwkundig<br />

gebied hebb<strong>en</strong> de op<strong>en</strong>bare <strong>in</strong>stanties e<strong>en</strong> voorbeeldfunctie<br />

te vervull<strong>en</strong>. De kwaliteit van de<br />

overheidsarchitectuur kan niet anders dan e<strong>en</strong><br />

positief effect hebb<strong>en</strong> op de algem<strong>en</strong>e architecturale<br />

kwaliteit. Immers, de overhed<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong><br />

aan private opdrachtgevers ge<strong>en</strong> kwaliteitseis<strong>en</strong><br />

oplegg<strong>en</strong> waaraan ze zelf niet voldo<strong>en</strong>.<br />

In de hed<strong>en</strong>daagse sam<strong>en</strong>lev<strong>in</strong>g zijn architectuur<br />

<strong>en</strong> sted<strong>en</strong>bouw e<strong>en</strong> belangrijke troef<br />

voor de aantrekkelijkheid van sted<strong>en</strong>. Gezi<strong>en</strong><br />

de to<strong>en</strong>em<strong>en</strong>de mondialiser<strong>in</strong>g speelt cultuur<br />

e<strong>en</strong> ess<strong>en</strong>tiële rol <strong>in</strong> de concurr<strong>en</strong>tie tuss<strong>en</strong><br />

de grote sted<strong>en</strong>. De sted<strong>en</strong> die hebb<strong>en</strong> geïnvesteerd<br />

<strong>in</strong> hoogstaande architectuur vervull<strong>en</strong><br />

vaak e<strong>en</strong> voorbeeldfunctie <strong>en</strong> krijg<strong>en</strong><br />

iets terug voor hun <strong>in</strong>vester<strong>in</strong>g<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> goed<br />

geleide procedure, hoogstaande architec-


tuur… <strong>het</strong> doet altijd iets voor <strong>het</strong> imago van<br />

de opdrachtgev<strong>en</strong>de <strong>in</strong>stantie.<br />

Architecturale kwaliteit<br />

De uitdrukk<strong>in</strong>g architecturale kwaliteit wordt<br />

vaak gebruikt, maar <strong>het</strong> is niet altijd duidelijk<br />

wat ermee bedoeld wordt. Niemand<br />

zou <strong>het</strong> nu nog wag<strong>en</strong> <strong>in</strong> e<strong>en</strong> defi nitie van<br />

architecturale kwaliteit stijlk<strong>en</strong>merk<strong>en</strong> of<br />

criteria op te nem<strong>en</strong> die a priori kwaliteit garander<strong>en</strong>.<br />

M<strong>en</strong> kan hoogst<strong>en</strong>s zegg<strong>en</strong> dat de<br />

architecturale kwaliteit bepaald wordt door<br />

de mate waar<strong>in</strong> e<strong>en</strong> project er<strong>in</strong> slaagt technische<br />

k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong> (bijv. duurzame ontwikkel<strong>in</strong>g,<br />

<strong>en</strong>ergier<strong>en</strong>dem<strong>en</strong>t <strong>en</strong>z.), maatschappelijke<br />

doelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> (e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> id<strong>en</strong>titeit<br />

gev<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> ruimte, gebruiksdoele<strong>in</strong>d<strong>en</strong>,<br />

beantwoord<strong>en</strong> aan behoeft<strong>en</strong> <strong>en</strong>z.) <strong>en</strong> est<strong>het</strong>ische<br />

ambities met elkaar te verb<strong>in</strong>d<strong>en</strong>. Wat<br />

er nodig is om tot succes kom<strong>en</strong>, is afhankelijk<br />

van verschill<strong>en</strong>de variabel<strong>en</strong>, de omvang<br />

<strong>en</strong> de aard van <strong>het</strong> project, <strong>het</strong> kader waar<strong>in</strong><br />

<strong>het</strong> project te situer<strong>en</strong> is <strong>en</strong>z. In teg<strong>en</strong>stell<strong>in</strong>g<br />

tot andere grote Europese sted<strong>en</strong> is Brussel<br />

echter te lang bang geweest van hed<strong>en</strong>daagse<br />

architectuur, e<strong>en</strong> architectuur die<br />

positief omgaat met ambities <strong>en</strong> creativiteit.<br />

Architectuur <strong>en</strong> sted<strong>en</strong>bouw zijn voor de<br />

op<strong>en</strong>bare macht<strong>en</strong> e<strong>en</strong> middel om de stad te<br />

do<strong>en</strong> evoluer<strong>en</strong>, haar e<strong>en</strong> nieuwe id<strong>en</strong>titeit<br />

te gev<strong>en</strong>, ze af te stemm<strong>en</strong> op de tijd. Nu vele<br />

sted<strong>en</strong> die net als Brussel strev<strong>en</strong> naar <strong>in</strong>ternationaal<br />

belang, mikk<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> kwalitatief<br />

hoogstaande hed<strong>en</strong>daagse architectuur, zou<br />

<strong>het</strong> jammer zijn dat de hoofdstad van Europa<br />

achterblijft <strong>in</strong> dit opzicht.<br />

Voor wie is dit Vademecum bedoeld?<br />

De architecturale <strong>en</strong> sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

kwaliteit van e<strong>en</strong> stad is niet alle<strong>en</strong> afhankelijk<br />

van de grote project<strong>en</strong> <strong>en</strong> realisaties.<br />

Integ<strong>en</strong>deel, de sted<strong>en</strong> die op dat gebied als<br />

voorbeeld g<strong>en</strong>oemd word<strong>en</strong>, zijn deg<strong>en</strong>e die<br />

er<strong>in</strong> geslaagd zijn e<strong>en</strong> gedeelde architecturale<br />

<strong>en</strong> sted<strong>en</strong>bouwkundige cultuur te creër<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

kwaliteiteis<strong>en</strong> verbond<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> met hun<br />

zowel grote als kle<strong>in</strong>e project<strong>en</strong> of die zelfs<br />

stedelijke dynamiek uitstral<strong>en</strong> door hun architectuur<br />

<strong>en</strong> sted<strong>en</strong>bouw.<br />

De meeste architecturale <strong>en</strong> sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

project<strong>en</strong> <strong>in</strong> Brussel hebb<strong>en</strong> mom<strong>en</strong>teel<br />

e<strong>en</strong> relatief beperkte omvang, dat komt <strong>in</strong>zonderheid<br />

door geterritorialiseerde middel<strong>en</strong> als<br />

wijkcontract<strong>en</strong>. Misschi<strong>en</strong> is <strong>het</strong> wel uitgerek<strong>en</strong>d<br />

<strong>in</strong> project<strong>en</strong> van beperkte omvang dat er<br />

e<strong>en</strong> gedeelde architecturale cultuur tot stand<br />

kan kom<strong>en</strong> die de ambitie van de op<strong>en</strong>bare<br />

<strong>in</strong>stanties koppelt aan betrokk<strong>en</strong>heid van de<br />

bewoners <strong>en</strong> concurr<strong>en</strong>tie tuss<strong>en</strong> architect<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> sted<strong>en</strong>bouwkundige bureaus.<br />

Dit Vademecum is dus bedoeld voor alle publieke<br />

opdrachtgevers, van de grootste tot de<br />

kle<strong>in</strong>ste. Daartoe behor<strong>en</strong> uiteraard de gewestelijke<br />

<strong>en</strong> geme<strong>en</strong>telijke overhed<strong>en</strong>, maar ook<br />

A05


de OCMW’s, de huisvest<strong>in</strong>gsmaatschappij<strong>en</strong>,<br />

de GOMB, de Grondregie, de MIVB, <strong>het</strong> BUV,<br />

<strong>het</strong> BIM, de geme<strong>en</strong>tebedrijv<strong>en</strong>, de BGHM,<br />

de plaatselijke socialehuisvest<strong>in</strong>gsmaatschappij<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong>z., zonder alle op<strong>en</strong>bare overhed<strong>en</strong> te<br />

verget<strong>en</strong> die actief zijn op <strong>het</strong> grondgebied van<br />

Brussel, de federale m<strong>in</strong>isteries, de Regie der<br />

Gebouw<strong>en</strong>, de geme<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong>, de NMBS <strong>en</strong>z.<br />

In plaats van de «op<strong>en</strong>bare <strong>in</strong>stanties» te noem<strong>en</strong><br />

als <strong>het</strong> doelpubliek van dit Vademecum,<br />

zou <strong>het</strong> misschi<strong>en</strong> beter zijn te sprek<strong>en</strong> van<br />

opdrachtgevers die voorzi<strong>en</strong> <strong>in</strong> e<strong>en</strong> op<strong>en</strong>bare<br />

di<strong>en</strong>st. Immers, steeds vaker word<strong>en</strong> er voor<br />

op<strong>en</strong>bare architectuur <strong>en</strong> sted<strong>en</strong>bouw privaat-publieke<br />

sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>g<strong>en</strong> aangegaan<br />

waarbij <strong>het</strong> di<strong>en</strong>ststrev<strong>en</strong> zijn belang geheel of<br />

gedeeltelijk kan verliez<strong>en</strong>. Wij zijn echter van<br />

m<strong>en</strong><strong>in</strong>g dat dit Vademecum ook kan <strong>en</strong> moet<br />

word<strong>en</strong> gebruikt als gids voor de overhed<strong>en</strong><br />

om te bepal<strong>en</strong> welke eis<strong>en</strong> ze oplegg<strong>en</strong> aan<br />

hun privé-partners, <strong>in</strong>zonderheid bij de selectieprocedures<br />

van adviesbureaus.<br />

Hoewel dit Vademecum zich <strong>in</strong> de eerste plaats<br />

richt tot op<strong>en</strong>bare <strong>in</strong>stanties, zull<strong>en</strong> we ons<br />

doel pas bereikt hebb<strong>en</strong> als <strong>het</strong> ook leidt tot<br />

e<strong>en</strong> zeker besef bij architect<strong>en</strong> <strong>en</strong> sted<strong>en</strong>bouwkundig<strong>en</strong>.<br />

Talrijke bureaus zijn bevoorrechte<br />

partners voor overheidsopdracht<strong>en</strong>. Ze zijn<br />

medeverantwoordelijk voor de tekortkom<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

van de huidige situatie. Vel<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> al<br />

te k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> gev<strong>en</strong> dat ze e<strong>en</strong> verbeter<strong>in</strong>g van de<br />

kwaliteit van de procedures w<strong>en</strong>s<strong>en</strong>. We hop<strong>en</strong><br />

A06<br />

Inleid<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> ieder geval dat dit Vademecum ertoe zal<br />

bijdrag<strong>en</strong> dat de lat voor architecturale project<strong>en</strong><br />

hoger gelegd wordt <strong>en</strong> dat architecturale<br />

kwaliteit voortaan e<strong>en</strong> c<strong>en</strong>trale plaats krijgt <strong>in</strong><br />

de besprek<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

Hoe goede praktijk<strong>en</strong> defi niër<strong>en</strong>?<br />

Het beleid is veranderd. Vergrot<strong>in</strong>g van de<br />

macht van de burgers, <strong>in</strong>spraak van de bevolk<strong>in</strong>g,<br />

to<strong>en</strong>ame van de ethische eis<strong>en</strong>, juridiser<strong>in</strong>g<br />

van de maatschappij zijn maar <strong>en</strong>kele<br />

voorbeeld<strong>en</strong> van evoluties waarmee de op<strong>en</strong>bare<br />

<strong>in</strong>stanties rek<strong>en</strong><strong>in</strong>g moet<strong>en</strong> houd<strong>en</strong>.<br />

De overheid moet voortaan werk<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>s de<br />

regels van good governance of goed beheer.<br />

Deze verander<strong>in</strong>g<strong>en</strong> lat<strong>en</strong> zich overal voel<strong>en</strong>,<br />

dus ook op <strong>het</strong> gebied van de architectuur <strong>en</strong><br />

de sted<strong>en</strong>bouw, ongeacht of de project<strong>en</strong> ambitieus<br />

of bescheid<strong>en</strong>, groot- of kle<strong>in</strong>schalig<br />

zijn. Op dit gebied goede praktijk<strong>en</strong> vaststell<strong>en</strong>,<br />

komt er teg<strong>en</strong>woordig op neer dat m<strong>en</strong> zich<br />

afvraagt hoe doele<strong>in</strong>d<strong>en</strong> als op<strong>en</strong>baar debat,<br />

kwaliteit, <strong>in</strong>spraak, transparantie, verantwoordelijkheid<br />

<strong>en</strong>z. met elkaar ver<strong>en</strong>igd kunn<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong>.<br />

Architectuurwedstrijd of concurr<strong>en</strong>tie<br />

uitspel<strong>en</strong>?<br />

Op<strong>en</strong>bare architectuuropdracht<strong>en</strong> spel<strong>en</strong> zich<br />

voortaan af <strong>in</strong> e<strong>en</strong> Europese context. Sedert<br />

1997 is <strong>in</strong> België, onder <strong>in</strong>vloed van Europa,


e<strong>en</strong> nieuwe regelgev<strong>in</strong>g <strong>in</strong>zake architectuurwedstrijd<strong>en</strong><br />

van kracht. Eerst moet<strong>en</strong> we nog<br />

iets preciser<strong>en</strong>: onder wedstrijd verstaan we<br />

hier alle procedures waarbij verschill<strong>en</strong>de<br />

bouwher<strong>en</strong> met elkaar moet<strong>en</strong> wedijver<strong>en</strong>.<br />

Het begrip wedstrijd heeft dus zowel betrekk<strong>in</strong>g<br />

op wedstrijd<strong>en</strong> <strong>in</strong> eig<strong>en</strong>lijke z<strong>in</strong> als op<br />

offerteaanvrag<strong>en</strong> of onderhandel<strong>in</strong>gsprocedures.<br />

In <strong>het</strong> tweede deel van dit Vademecum<br />

word<strong>en</strong> de verschill<strong>en</strong>de procedures nader<br />

toegelicht. We hebb<strong>en</strong> niet dogmatisch voor<br />

één of andere procedure will<strong>en</strong> kiez<strong>en</strong>, omdat<br />

wij van m<strong>en</strong><strong>in</strong>g zijn dat iedere procedure haar<br />

voor- <strong>en</strong> nadel<strong>en</strong> heeft. Land<strong>en</strong> als Frankrijk,<br />

die e<strong>en</strong> uitgebreide traditie hebb<strong>en</strong> op <strong>het</strong><br />

gebied van wedstrijd<strong>en</strong> <strong>in</strong> de oorspronkelijke<br />

betek<strong>en</strong>is van <strong>het</strong> woord, onderv<strong>in</strong>d<strong>en</strong><br />

er mom<strong>en</strong>teel <strong>en</strong>kele nadelige gevolg<strong>en</strong> van.<br />

Niet de m<strong>in</strong>st belangrijke daarvan is dat ze e<strong>en</strong><br />

wedstrijdarchitectuur creëert. Wij zijn eerder<br />

van m<strong>en</strong><strong>in</strong>g dat de keuze van de procedure iedere<br />

keer doordacht moet gebeur<strong>en</strong>, rek<strong>en</strong><strong>in</strong>g<br />

houd<strong>en</strong>d met verschill<strong>en</strong>de factor<strong>en</strong>, <strong>het</strong> type<br />

project, <strong>het</strong> doel, de omvang, de context <strong>en</strong>z.<br />

Van de verschill<strong>en</strong>de mogelijke procedures<br />

onthoud<strong>en</strong> we echter <strong>en</strong>kele kernideeën: om<br />

te beg<strong>in</strong>n<strong>en</strong> <strong>het</strong> uitspel<strong>en</strong> van de concurr<strong>en</strong>tie,<br />

maar ook de transparantie, de ethische eis<strong>en</strong>,<br />

de vakkundigheid <strong>en</strong>z. We kom<strong>en</strong> hier nog op<br />

terug.<br />

Hoewel de Europese of Belgische regels met<br />

betrekk<strong>in</strong>g tot wedstrijd<strong>en</strong> voornamelijk ju-<br />

ridische regels zijn, zoud<strong>en</strong> we e<strong>en</strong> grote fout<br />

begaan als we deze regels <strong>en</strong> dus de architectuur<br />

<strong>en</strong> sted<strong>en</strong>bouw <strong>en</strong>kel <strong>in</strong> e<strong>en</strong> juridisch kader<br />

zoud<strong>en</strong> beschouw<strong>en</strong>. Zoals ook te lez<strong>en</strong> is<br />

<strong>in</strong> <strong>het</strong> witboek van de architectuur <strong>in</strong> de Franse<br />

Geme<strong>en</strong>schap, zijn architectuur <strong>en</strong> sted<strong>en</strong>bouw<br />

<strong>in</strong> de eerste plaats culturele discipl<strong>in</strong>es<br />

die kader<strong>en</strong> <strong>in</strong> e<strong>en</strong> sociale <strong>en</strong> politieke context.<br />

E<strong>en</strong> te letterlijke <strong>in</strong>terpretatie van de Europese<br />

regels met als gevolg e<strong>en</strong> l<strong>in</strong>eaire toepass<strong>in</strong>g<br />

zou e<strong>en</strong> ander struikelblok vorm<strong>en</strong>. Het is<br />

bijvoorbeeld bek<strong>en</strong>d dat als m<strong>en</strong> de Europese<br />

eis<strong>en</strong> naar de letter toepast, dit tot gevolg kan<br />

hebb<strong>en</strong> dat, afhankelijk van de omvang van<br />

<strong>het</strong> project, kle<strong>in</strong>e <strong>en</strong> dus ook jonge bureaus<br />

uitgeslot<strong>en</strong> word<strong>en</strong> <strong>en</strong> alle<strong>en</strong> gevestigde bureaus<br />

e<strong>en</strong> kans krijg<strong>en</strong>. Om <strong>in</strong> aanmerk<strong>in</strong>g te<br />

kom<strong>en</strong> voor de bouw van e<strong>en</strong> brug, de aanleg<br />

van e<strong>en</strong> zwembad of e<strong>en</strong> op<strong>en</strong>bare ruimte <strong>en</strong>z.<br />

moet m<strong>en</strong> al <strong>en</strong>kele soortgelijke opdracht<strong>en</strong><br />

volbracht hebb<strong>en</strong>. Als m<strong>en</strong> de regels correct<br />

toepast, kan m<strong>en</strong> deze valkuil<strong>en</strong> echter vermijd<strong>en</strong>.<br />

Het juridische gedeelte van dit Vademecum<br />

bevat <strong>en</strong>kele aanwijz<strong>in</strong>g<strong>en</strong> hieromtr<strong>en</strong>t.<br />

De goede praktijk<strong>en</strong> terzake zijn <strong>in</strong> werkelijkheid<br />

deg<strong>en</strong>e die de wedstrijd<strong>en</strong>, ongeacht<br />

welke vorm deze aannem<strong>en</strong>, lat<strong>en</strong> kader<strong>en</strong> <strong>in</strong><br />

e<strong>en</strong> uitgebreider cultureel, sociaal <strong>en</strong> politiek<br />

proces. Daarom moet er niet alle<strong>en</strong> goed<br />

nagedacht word<strong>en</strong> over de wedstrijd zelf, wat<br />

vanzelfsprek<strong>en</strong>d is, maar ook over <strong>het</strong> verloop<br />

voor <strong>en</strong> na de wedstrijd. Aangezi<strong>en</strong> dit docum<strong>en</strong>t<br />

opgesteld is volg<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> proceslogica, zal<br />

A07


de tijdsaanduid<strong>in</strong>g overal op de achtergrond<br />

aanwezig zijn, te beg<strong>in</strong>n<strong>en</strong> bij lang voor de<br />

wedstrijd <strong>en</strong> gaande tot <strong>en</strong> met de voortgangsbewak<strong>in</strong>g.<br />

Wij zijn er overig<strong>en</strong>s van overtuigd dat de bestaande<br />

procedures, ondanks hun complexiteit<br />

<strong>en</strong> hun logheid, heel wat zak<strong>en</strong> mogelijk mak<strong>en</strong><br />

als ze weldoordacht gebruikt word<strong>en</strong> <strong>en</strong> gepaard<br />

gaan met echte politieke <strong>en</strong> culturele ambities.<br />

We zull<strong>en</strong> daarvan talrijke voorbeeld<strong>en</strong> gev<strong>en</strong><br />

naarmate we verder vorder<strong>en</strong> <strong>in</strong> dit Vademecum.<br />

Wij zijn dus van m<strong>en</strong><strong>in</strong>g dat <strong>het</strong> juridisch<br />

kader eerder e<strong>en</strong> hulpmiddel dan e<strong>en</strong> obstakel<br />

is om tot architecturale kwaliteit te kom<strong>en</strong>.<br />

Voorwaarde is echter dat m<strong>en</strong> de regelgev<strong>in</strong>g<br />

goed k<strong>en</strong>t <strong>en</strong> correct gebruikt.<br />

Voor de wedstrijd<br />

E<strong>en</strong> wedstrijd moet goed voorbereid word<strong>en</strong>,<br />

niet alle<strong>en</strong> op juridisch gebied - we kunn<strong>en</strong><br />

<strong>het</strong> belang hiervan niet g<strong>en</strong>oeg b<strong>en</strong>adrukk<strong>en</strong><br />

- maar ook op sociaal <strong>en</strong> cultureel gebied. Er<br />

zijn ontelbaar veel wedstrijd<strong>en</strong> misgelop<strong>en</strong><br />

omdat hun voorbereid<strong>in</strong>g zich beperkte tot<br />

<strong>het</strong> opsomm<strong>en</strong> van technische eis<strong>en</strong> of programmagegev<strong>en</strong>s<br />

<strong>in</strong> e<strong>en</strong> bestek. Op<strong>en</strong>bare project<strong>en</strong><br />

zijn project<strong>en</strong> voor <strong>het</strong> publiek, die door<br />

<strong>het</strong> publiek bezocht <strong>en</strong> bekek<strong>en</strong> word<strong>en</strong>; die<br />

de leefwijk<strong>en</strong> (opnieuw) vormgev<strong>en</strong>. De voorbereid<strong>in</strong>g<br />

van de wedstrijd moet zorgvuldig<br />

gebeur<strong>en</strong>, sam<strong>en</strong> met de bewoners, gebruikers<br />

<strong>en</strong>z. Dit mag zich niet beperk<strong>en</strong> tot e<strong>en</strong> korte<br />

A08<br />

Inleid<strong>in</strong>g<br />

raadpleg<strong>in</strong>g; de participatie kan veel verder<br />

gaan, tot de geme<strong>en</strong>schappelijke uitwerk<strong>in</strong>g<br />

van <strong>het</strong> project toe. Onze Franse bur<strong>en</strong> mak<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> wedstrijd van deze fase, die wij maar al te<br />

vaak g<strong>en</strong>eigd zijn te verwaarloz<strong>en</strong>. Zij noem<strong>en</strong><br />

<strong>het</strong> de marchés de defi nition (defi nitieopdracht<strong>en</strong>).<br />

Dit houdt <strong>in</strong> dat er voorafgaand aan de<br />

organisatie van de wedstrijd door middel van<br />

<strong>in</strong>spraakorgan<strong>en</strong>, waarbij sted<strong>en</strong>bouwkundig<strong>en</strong>,<br />

architect<strong>en</strong>, sociolog<strong>en</strong>, antropolog<strong>en</strong><br />

betrokk<strong>en</strong> zijn, wordt nagedacht over de<br />

betek<strong>en</strong>is die de betrokk<strong>en</strong> de actor<strong>en</strong> will<strong>en</strong><br />

gev<strong>en</strong> aan <strong>het</strong> project. Het gaat dus niet om<br />

e<strong>en</strong> opsomm<strong>in</strong>g van technische of programmagegev<strong>en</strong>s,<br />

maar wel om de betek<strong>en</strong>is, de<br />

defi nitie waarrond er moet nagedacht word<strong>en</strong><br />

over <strong>het</strong> project. Pas achteraf zal <strong>het</strong> bestek<br />

word<strong>en</strong> opgesteld op basis van de aldus bepaalde<br />

defi nitie.<br />

De tijd speelt hierbij e<strong>en</strong> ess<strong>en</strong>tiële rol.<br />

Architecturale <strong>en</strong> sted<strong>en</strong>bouwkundige project<strong>en</strong><br />

zijn altijd van lange duur. De tijd moet dus<br />

goed b<strong>en</strong>ut word<strong>en</strong>. Daarbij mag m<strong>en</strong> echter<br />

niet bespar<strong>en</strong> op de tijd die m<strong>en</strong> besteedt aan<br />

overleg met jurist<strong>en</strong>, aannemers, architect<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong>z. E<strong>en</strong> weldoordacht project, dat verrijkt is<br />

met de resultat<strong>en</strong> van besprek<strong>in</strong>g<strong>en</strong> met de<br />

gebruikers, de bevolk<strong>in</strong>g <strong>en</strong> waarbij de tijd<br />

g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> werd om te luister<strong>en</strong>, uit te legg<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> te discussiër<strong>en</strong> <strong>en</strong>z. w<strong>in</strong>t aan geloofwaardigheid<br />

<strong>en</strong> kwaliteit.


Tijd<strong>en</strong>s de wedstrijd<br />

E<strong>en</strong> correcte uitvoer<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> voorafgaande<br />

werk is echter nog ge<strong>en</strong> garantie voor <strong>het</strong> welslag<strong>en</strong><br />

van de wedstrijd. Daartoe moet aan e<strong>en</strong><br />

aantal eis<strong>en</strong> voldaan zijn, <strong>en</strong> dat is lang niet<br />

altijd <strong>het</strong> geval.<br />

De transparantie van de procedure is e<strong>en</strong><br />

onmisbare garantie voor <strong>het</strong> juiste gebruik<br />

van de wedstrijd. E<strong>en</strong> duidelijk reglem<strong>en</strong>t,<br />

expliciete vermeld<strong>in</strong>g van de selectiecriteria,<br />

op<strong>en</strong>baarheid van de oproep <strong>en</strong>z. zijn eis<strong>en</strong> die<br />

niet veronachtzaamd mog<strong>en</strong> word<strong>en</strong>.<br />

Ook de sam<strong>en</strong>stell<strong>in</strong>g van de jury is van wez<strong>en</strong>lijk<br />

belang voor <strong>het</strong> succes van de wedstrijd.<br />

Onpartijdigheid <strong>en</strong> compet<strong>en</strong>tie zijn de<br />

fundam<strong>en</strong>tele criteria waaraan de juryled<strong>en</strong><br />

moet<strong>en</strong> voldo<strong>en</strong>. Te veel jury’s word<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>gesteld<br />

volg<strong>en</strong>s coöptatiecriteria, te veel op<strong>en</strong>bare<br />

mandatariss<strong>en</strong> d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> dat hun bijvoorbeeld<br />

adm<strong>in</strong>istratieve omgev<strong>in</strong>g voldo<strong>en</strong>de<br />

garanties kan bied<strong>en</strong>. Te veel wedstrijd<strong>en</strong><br />

verliez<strong>en</strong> al direct aan waarde gewoon omdat<br />

m<strong>en</strong> de sam<strong>en</strong>stell<strong>in</strong>g van de jury niet vertrouwt.<br />

De kwaliteit van de jury straalt zeker<br />

af op de rechtmatigheid van de keuzes.<br />

De vergoed<strong>in</strong>g van de deelnemers is ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s<br />

e<strong>en</strong> vereiste, uiteraard van fi nanciële aard,<br />

maar de ethiek speelt ook e<strong>en</strong> ess<strong>en</strong>tiële rol.<br />

Deelnem<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> wedstrijd vergt – zeker<br />

als de vereist<strong>en</strong> zwaar zijn – e<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong>lijke<br />

<strong>in</strong>vester<strong>in</strong>g, die des te zwaarder doorweegt<br />

voor jonge bureaus. E<strong>en</strong> goede praktijk <strong>in</strong>zake<br />

wedstrijd<strong>en</strong> veronderstelt e<strong>en</strong> gezond beheer<br />

van dit aspect.<br />

De deugdelijkheid van de jurysam<strong>en</strong>stell<strong>in</strong>g<br />

<strong>en</strong> haar deliberaties is gebond<strong>en</strong> aan ethische<br />

kwesties <strong>en</strong> kan bijvoorbeeld op de hell<strong>in</strong>g<br />

kunn<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> te staan als er e<strong>en</strong> verd<strong>en</strong>k<strong>in</strong>g<br />

is van band<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> juryled<strong>en</strong> <strong>en</strong> gegadigd<strong>en</strong>,<br />

als de jury veel te e<strong>en</strong>zijdig is sam<strong>en</strong>gesteld <strong>en</strong>z.<br />

Het is dan ook van fundam<strong>en</strong>teel belang dat<br />

de beoordel<strong>in</strong>gscriteria expliciet bek<strong>en</strong>dgemaakt<br />

word<strong>en</strong>. In te vele gevall<strong>en</strong> gebeurt de<br />

beoordel<strong>in</strong>g op basis van roosters die criteria<br />

bevatt<strong>en</strong> als techniek, distributie, veiligheid…<br />

<strong>en</strong> ethiek, waarbij dit laatste slechts als restpost<br />

beschouwd wordt. Architectuur is moeilijk te<br />

vatt<strong>en</strong>. Het is e<strong>en</strong> synt<strong>het</strong>iser<strong>en</strong>d vak.<br />

Architecturale kwaliteit is niet <strong>het</strong> resultaat<br />

van de optell<strong>in</strong>g van de eis<strong>en</strong>. Het gaat erom de<br />

eis<strong>en</strong> tot e<strong>en</strong> geheel te verb<strong>in</strong>d<strong>en</strong> <strong>en</strong> te <strong>in</strong>tegrer<strong>en</strong>.<br />

E<strong>en</strong> project kan perfect voldo<strong>en</strong> aan alle<br />

technische, programma- <strong>en</strong> veiligheidseis<strong>en</strong>,<br />

maar toch slechts van middelmatige architecturale<br />

kwaliteit zijn. E<strong>en</strong> goede architectuur slaagt<br />

er<strong>in</strong> vorm te gev<strong>en</strong> aan alle voorschrift<strong>en</strong> waaraan<br />

ze moet voldo<strong>en</strong>. Net omdat architectuur<br />

e<strong>en</strong> synt<strong>het</strong>iser<strong>en</strong>d vak is, pleit<strong>en</strong> wij voor e<strong>en</strong><br />

beoordel<strong>in</strong>g die dit k<strong>en</strong>merk tot zijn recht doet<br />

kom<strong>en</strong> <strong>en</strong> die zich niet verliest <strong>in</strong> e<strong>en</strong> one<strong>in</strong>dige<br />

opsomm<strong>in</strong>g van op één punt gerichte criteria.<br />

A09


E<strong>en</strong> van de grote troev<strong>en</strong> van de meded<strong>in</strong>g<strong>in</strong>gsprocedures<br />

is dat ze e<strong>en</strong> op<strong>en</strong>baar debat,<br />

betrokk<strong>en</strong>heid van de burgers, mogelijk mak<strong>en</strong><br />

of bevorder<strong>en</strong>. Als de gekoz<strong>en</strong> formules<br />

<strong>het</strong> toelat<strong>en</strong>, kan de bek<strong>en</strong>dheid die gegev<strong>en</strong><br />

wordt aan de project<strong>en</strong> van ess<strong>en</strong>tieel belang<br />

zijn voor <strong>het</strong> succes van de wedstrijd<strong>en</strong>.<br />

Het voorstell<strong>en</strong> van de project<strong>en</strong> kan e<strong>en</strong><br />

debat op gang br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>, de betrokk<strong>en</strong> actor<strong>en</strong><br />

geïnteresseerd mak<strong>en</strong> <strong>in</strong> de toekomstige<br />

<strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g van hun leefomgev<strong>in</strong>g. Het kan de<br />

geleg<strong>en</strong>heid zijn om educatief werk te verricht<strong>en</strong>.<br />

Dit type strategie vestigt de aandacht<br />

op e<strong>en</strong> ess<strong>en</strong>tiële vereiste van <strong>het</strong> jurywerk:<br />

de kwaliteit van de motivatie <strong>en</strong> de bek<strong>en</strong>dmak<strong>in</strong>g<br />

ervan. Deze elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> spel<strong>en</strong> e<strong>en</strong> rol<br />

van ess<strong>en</strong>tieel belang <strong>in</strong> de deugdelijkheid<br />

van <strong>het</strong> werk van de jury <strong>en</strong> dus de aanvaard<strong>in</strong>g<br />

van <strong>het</strong> gekoz<strong>en</strong> project.<br />

Na de wedstrijd<br />

De logica van de wedstrijd<strong>en</strong> veronderstelt<br />

dat er e<strong>en</strong> wedstrijdcultuur ontstaat waarbij<br />

deg<strong>en</strong><strong>en</strong> die de wedstrijd organiser<strong>en</strong>, bereid<br />

zijn <strong>het</strong> spel helemaal te spel<strong>en</strong>, de risico’s te<br />

aanvaard<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>in</strong>zonderheid zich neer te legg<strong>en</strong><br />

bij de conclusies van de jury die ze zelf<br />

aangesteld hebb<strong>en</strong>.<br />

Als de wedstrijd e<strong>en</strong>maal t<strong>en</strong> e<strong>in</strong>de is, is de<br />

tijd aangebrok<strong>en</strong> om <strong>het</strong> project te lat<strong>en</strong> uitvoer<strong>en</strong>.<br />

Zoals we ook <strong>het</strong> belang van participatie<br />

voor de wedstrijd b<strong>en</strong>adrukt hebb<strong>en</strong>,<br />

A10<br />

Inleid<strong>in</strong>g<br />

kunn<strong>en</strong> we niet g<strong>en</strong>oeg b<strong>en</strong>adrukk<strong>en</strong> hoe<br />

belangrijk e<strong>en</strong> goede voortgangsbewak<strong>in</strong>g is.<br />

Brussel beschikt over e<strong>en</strong> ars<strong>en</strong>aal juridische<br />

participatiemogelijkhed<strong>en</strong>, met als mooiste<br />

voorbeeld<strong>en</strong> de op<strong>en</strong>bare onderzoek<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

overlegcommissies. Deze zijn e<strong>en</strong> verworv<strong>en</strong>heid<br />

van de stadsstrijd uit de jar<strong>en</strong> 1960-70.<br />

Maar ze zijn gebaseerd politieke opvatt<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

die steeds verder achterlop<strong>en</strong> op de huidige<br />

verwacht<strong>in</strong>g<strong>en</strong> op <strong>het</strong> gebied van participatie.<br />

De overlegcommissies kom<strong>en</strong> slechts zeer<br />

laat <strong>in</strong> <strong>het</strong> proces aan bod <strong>en</strong> zijn daardoor<br />

g<strong>en</strong>eigd weigerachtig te staan teg<strong>en</strong>over <strong>het</strong><br />

project. Als er vroeger aangevang<strong>en</strong> wordt<br />

met de participatie, kunn<strong>en</strong> de verwacht<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

van de burgers al <strong>in</strong> e<strong>en</strong> eerder stadium<br />

geïntegreerd word<strong>en</strong>. Door participatie als<br />

allesomvatt<strong>en</strong>d te beschouw<strong>en</strong>, kan m<strong>en</strong><br />

voorafgaande refl ectie mogelijk mak<strong>en</strong>, e<strong>en</strong><br />

debat op gang br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> over de uitvoer<strong>in</strong>g<br />

van <strong>het</strong> project, antwoord<strong>en</strong> op <strong>in</strong>formatieve<br />

vrag<strong>en</strong> betreff<strong>en</strong>de de voortgangsbewak<strong>in</strong>g,<br />

reager<strong>en</strong> op klacht<strong>en</strong> betreff<strong>en</strong>de de h<strong>in</strong>der<br />

van de bouwplaats, k<strong>en</strong>nis nem<strong>en</strong> van eis<strong>en</strong><br />

betreff<strong>en</strong>de <strong>het</strong> toekomstige gebruik van de<br />

gecreëerde ruimt<strong>en</strong> <strong>en</strong> de draagwijdte van de<br />

bestaande procedures, zoals de overlegcommissies,<br />

vergrot<strong>en</strong>.<br />

Als de meded<strong>in</strong>g<strong>in</strong>gsprocedures gebaseerd<br />

zijn op <strong>in</strong>spraak, is <strong>het</strong> uiteraard moeilijk te<br />

begrijp<strong>en</strong> dat de participatie halverwege ophoudt.<br />

Na de meded<strong>in</strong>g<strong>in</strong>gsprocedures zull<strong>en</strong><br />

er ook nog vrag<strong>en</strong> rijz<strong>en</strong> die communicatie


tuss<strong>en</strong> overhed<strong>en</strong>, ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> burgers<br />

nodig mak<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> refl ectie over de organ<strong>en</strong><br />

die <strong>in</strong>gesteld moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong> op dit gebied, is<br />

dus ook vereist: voortgangbewak<strong>in</strong>gscomité,<br />

begeleid<strong>in</strong>gscomité, <strong>in</strong>formatieteams… er zijn<br />

talrijke antwoord<strong>en</strong> <strong>en</strong> mogelijkhed<strong>en</strong> die elk<br />

verbond<strong>en</strong> zijn met specifi eke vereist<strong>en</strong>.<br />

E<strong>en</strong> proces, niet alle<strong>en</strong> e<strong>en</strong> procedure<br />

Als we <strong>het</strong> hebb<strong>en</strong> over wat er voor <strong>en</strong> na<br />

de offerteaanvraag, de wedstrijd e.d. moet<br />

gebeur<strong>en</strong>, will<strong>en</strong> we vooral <strong>het</strong> politieke <strong>en</strong><br />

culturele aspect van de architecturale <strong>en</strong> sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

praktijk b<strong>en</strong>adrukk<strong>en</strong>.<br />

Dat had u waarschijnlijk al begrep<strong>en</strong>.<br />

E<strong>en</strong> <strong>in</strong>frastructuur bouw<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> complex<br />

r<strong>en</strong>over<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> ple<strong>in</strong> <strong>in</strong>richt<strong>en</strong>… <strong>het</strong> zijn allemaal<br />

architecturale <strong>in</strong>grep<strong>en</strong> die <strong>in</strong> de eerste<br />

plaats politieke handel<strong>in</strong>g<strong>en</strong> zijn, uit<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

van de ambitie van de politieke autoriteit<strong>en</strong><br />

b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> de op<strong>en</strong>bare ruimte.<br />

De bedoel<strong>in</strong>g van dit Vademecum is u te<br />

help<strong>en</strong> <strong>en</strong> ertoe aan te spor<strong>en</strong> om deze op<strong>en</strong>bare<br />

participatie te beschouw<strong>en</strong> als process<strong>en</strong>,<br />

manier<strong>en</strong> om de stad te mak<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> sociale<br />

verbond<strong>en</strong>heid te creër<strong>en</strong> <strong>en</strong> ondertuss<strong>en</strong> ook<br />

architectuur of sted<strong>en</strong>bouw van hoge kwaliteit<br />

te ontwikkel<strong>en</strong>. In dit proces, dat tegelijk politiek,<br />

cultureel <strong>en</strong> sociaal is, nem<strong>en</strong> de juridische<br />

procedures e<strong>en</strong> belangrijke plaats <strong>in</strong>, maar ze<br />

staan op zich niet borg voor <strong>het</strong> succes van <strong>het</strong><br />

project. Het recht is tegelijkertijd e<strong>en</strong> beperk<strong>in</strong>g<br />

<strong>en</strong> e<strong>en</strong> bron voor dit succes. Daarom moet<strong>en</strong> de<br />

opdrachtgevers nad<strong>en</strong>k<strong>en</strong> over e<strong>en</strong> goed gebruik<br />

van <strong>het</strong> recht. In deze optiek hebb<strong>en</strong> wij ge<strong>en</strong><br />

standpunt will<strong>en</strong> <strong>in</strong>nem<strong>en</strong> t<strong>en</strong> voordele van de<br />

<strong>en</strong>e of andere juridische procedure. We hebb<strong>en</strong><br />

er de voorkeur aan gegev<strong>en</strong> e<strong>en</strong> waaier van<br />

beschikbare procedures te ton<strong>en</strong> <strong>en</strong> te wijz<strong>en</strong> op<br />

de voor- <strong>en</strong> nadel<strong>en</strong> van elk van deze procedures.<br />

De keuze voor de <strong>en</strong>e of andere procedure is<br />

e<strong>en</strong> beleidskeuze <strong>en</strong> moet dat ook blijv<strong>en</strong>.<br />

Als dit Vademecum ertoe kan bijdrag<strong>en</strong> dat er<br />

meer op<strong>en</strong>baar gedebatteerd wordt over architectuur<br />

<strong>en</strong> sted<strong>en</strong>bouw, dat er e<strong>en</strong> ambitieuze <strong>en</strong><br />

meer algem<strong>en</strong>e visie op de overheids<strong>in</strong>grep<strong>en</strong> <strong>in</strong><br />

de ruimte ontstaat <strong>en</strong> dat de architecturale kwaliteit<br />

verbetert, heeft <strong>het</strong> zeker zijn doel bereikt.<br />

De politieke wil mag niet ontbrek<strong>en</strong><br />

Tot slot will<strong>en</strong> we nog e<strong>en</strong>s <strong>het</strong> volg<strong>en</strong>de<br />

b<strong>en</strong>adrukk<strong>en</strong>: zonder e<strong>en</strong> sterke politieke wil<br />

zull<strong>en</strong> de aanbevel<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van dit Vademecum<br />

woord<strong>en</strong> <strong>in</strong> de w<strong>in</strong>d blijk<strong>en</strong>. De organisatie<br />

van wedstrijd<strong>en</strong>, de <strong>in</strong>achtnem<strong>in</strong>g van de<br />

juridische procedures, de sam<strong>en</strong>stell<strong>in</strong>g van<br />

e<strong>en</strong> jury… al deze zak<strong>en</strong> volstaan op zich niet<br />

om succes <strong>en</strong> architecturale kwaliteit te waarborg<strong>en</strong>.<br />

De <strong>in</strong>itiatiev<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> ook gedrag<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> door e<strong>en</strong> politieke ambitie, die op<strong>en</strong><br />

staat voor creativiteit <strong>en</strong> hed<strong>en</strong>daagse architectuur,<br />

gekoppeld aan e<strong>en</strong> weldoordacht<br />

stadsproject.<br />

A11


Wie doet wat <strong>in</strong> Brussel?<br />

Op<strong>en</strong>bare actor<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> Brussel<br />

Federale staat<br />

A12 Inleid<strong>in</strong>g<br />

Type programma<br />

Op<strong>en</strong>bare won<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> hun directe<br />

omgev<strong>in</strong>g<br />

Culturele accomodaties<br />

<strong>en</strong> hun directe<br />

omgev<strong>in</strong>g<br />

Op<strong>en</strong>bare sociale,<br />

sport- <strong>en</strong> onderwijsuitrust<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> hun directe<br />

omgev<strong>in</strong>g<br />

Regie der Gebouw<strong>en</strong> X X<br />

FODMV - Beliris<br />

NMBS<br />

X X X<br />

Geme<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong><br />

Vlaamse <strong>en</strong> Franse Geme<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> X X<br />

Gewest<br />

BROH<br />

BUV<br />

MIVB<br />

BIM<br />

X<br />

Won<strong>in</strong>gfonds X<br />

BGHM X<br />

GOMB X X<br />

BGDA X<br />

Hav<strong>en</strong> van Brussel<br />

Grondregie<br />

X<br />

Ziek<strong>en</strong>huiz<strong>en</strong> (IRIS-netwerk) X<br />

Geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

Geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> X X X X<br />

Lokale regieën X X<br />

OCMW X X X X<br />

OVM X X<br />

Geme<strong>en</strong>telijke vzw’s X X<br />

Infrastructur<strong>en</strong> voor<br />

economische activiteit<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> hun directe<br />

omgev<strong>in</strong>g


Op<strong>en</strong>baarversoers<strong>in</strong>frastructur<strong>en</strong><br />

(stations, metro, lijn<strong>en</strong>,<br />

weg<strong>en</strong> <strong>en</strong>z.)<br />

Gro<strong>en</strong>voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> daarmee verbond<strong>en</strong><br />

uitrust<strong>in</strong>g<br />

Op<strong>en</strong>bare ruimt<strong>en</strong><br />

(ple<strong>in</strong><strong>en</strong>, strat<strong>en</strong>, lan<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong>z.)<br />

X X X<br />

X X X<br />

X X<br />

X X<br />

X X<br />

X X<br />

X<br />

X<br />

X<br />

X<br />

X X<br />

X<br />

X X X<br />

Kantor<strong>en</strong> (hoofdzetel,<br />

adm<strong>in</strong>istratie <strong>en</strong>z.)<br />

X<br />

X<br />

X<br />

Beliris Sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>gsakkoord<br />

tuss<strong>en</strong> de federale staat <strong>en</strong> <strong>het</strong><br />

Brussels-hoofdstedelijk gewest,<br />

uitgevoerd door de FODMV<br />

BGDA Brusselse Gewestelijke<br />

Di<strong>en</strong>st voor Arbeidsbemiddel<strong>in</strong>g<br />

BGHM Brusselse Gewestelijke<br />

Huisvest<strong>in</strong>gsmaatschappij<br />

BIM Brussels Instituut voor<br />

Milieubeheer, ook Leefmilieu<br />

Brussel g<strong>en</strong>oemd<br />

BROH Bestuur voor <strong>Ruimtelijke</strong><br />

<strong>Ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g</strong> <strong>en</strong> Huisvest<strong>in</strong>g<br />

BUV Bestuur Uitrust<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

Verplaats<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

FODMV Federale Overheidsdi<strong>en</strong>st<br />

Mobiliteit <strong>en</strong> Vervoer<br />

GOMB Gewestelijke Ontwikkel<strong>in</strong>gsmaatschappij<br />

voor <strong>het</strong><br />

Brussels Hoofdstedelijk Gewest<br />

OCMW Op<strong>en</strong>baar C<strong>en</strong>trum voor<br />

Maatschappelijk Welzijn<br />

OVM Op<strong>en</strong>bare Vastgoedmaatschappij<br />

(plaatselijke socialehuisvest<strong>in</strong>gsmaatschappij<strong>en</strong>)<br />

A13


<strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong><strong>en</strong><br />

voor goede praktijk<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong>zake<br />

overheidsarchitectuur


Tijdslijn: stapp<strong>en</strong> <strong>en</strong> verwijz<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

naar de aanbevel<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> de juridische toelicht<strong>in</strong>g<br />

Kleurcode<br />

Zie deel A<br />

<strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong><strong>en</strong> (Ab), p. A20 à A49<br />

Zie deel B,<br />

Comm<strong>en</strong>taires juridiques, p. B06 à B60<br />

Voorafgaande stapp<strong>en</strong> Opstell<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> bestek <strong>en</strong><br />

Termijn<strong>en</strong> Leid<strong>in</strong>g Voorafgaande<br />

studies<br />

A16<br />

Programma<br />

<strong>en</strong> budget<br />

Participatie Selectiecriteria<br />

Vooruitd<strong>en</strong>k<strong>en</strong> E<strong>en</strong><br />

Het belang v. Gebruik maParticipa- O-procedure<br />

(Ab-1) projectleider voorafgaande k<strong>en</strong> v. procetie op e<strong>en</strong> (Ab-8) met<br />

aanstell<strong>en</strong> studies dures met 2 gestructubek<strong>en</strong>dma- (Ab-2) erk<strong>en</strong>n<strong>en</strong> stapp<strong>en</strong> voor reerde manier k<strong>in</strong>g (9.1.)<br />

(Ab-3) complexe organiser<strong>en</strong> zonder<br />

situaties (Ab-12) bek<strong>en</strong>dm.<br />

(Ab-4)<br />

(10.1.)<br />

Voldo<strong>en</strong>de tijd<br />

lat<strong>en</strong> om<br />

ideeën te<br />

do<strong>en</strong><br />

opbloei<strong>en</strong><br />

(Ab-18)<br />

<strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong><strong>en</strong><br />

Ee<strong>en</strong> pro- De architect Offertegramma<br />

v. betrekk<strong>en</strong> aanvraag<br />

goede kwali- bij <strong>het</strong> partici- (Ab-9) (8.1.)<br />

teit opstell<strong>en</strong> patieproces<br />

(Ab-5) (1.3.)<br />

(11.6.2.1.)<br />

(Ab-13)<br />

E<strong>en</strong><br />

realistisch<br />

budget<br />

vastlegg<strong>en</strong><br />

(Ab-6)<br />

(11.6.2.2.)<br />

Voorzi<strong>en</strong> <strong>in</strong><br />

participatiemiddel<strong>en</strong><br />

(Ab-14)<br />

E<strong>en</strong> debat<br />

over de grote<br />

stedelijke<br />

belang<strong>en</strong> organiser<strong>en</strong><br />

(Ab-15)<br />

e Keuze procedure (Ab-7)<br />

(tabel Voordel<strong>en</strong>-nadel<strong>en</strong>) (tabel Chronologisch<br />

overzicht van de procedures)<br />

Wedstrijd<br />

(Ab-10) (11.1.)<br />

Ideeënwedstrijd<br />

(11.2.)<br />

(11.6.2.7.)<br />

richtschema<br />

(Ab-4) (Ab-11)<br />

Relevante<br />

eis<strong>en</strong> op <strong>het</strong><br />

gebied van<br />

refernties<br />

stell<strong>en</strong><br />

(Ab-21) (3.2.)<br />

Gunn<strong>in</strong>gscriteria<br />

De gevraagde Het type<br />

adm<strong>in</strong>i- gevraagde<br />

stratieve prestatie dui-<br />

docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> delijk bek<strong>en</strong>d<br />

vere<strong>en</strong>vou- mak<strong>en</strong><br />

dig<strong>en</strong> (Ab-25)<br />

(Ab-23) (3.1.) (11.6.2.6.)<br />

Sam<strong>en</strong>stell<strong>in</strong>g<br />

jury of adviescomité<br />

Ge<strong>en</strong> concur- De jury of <strong>het</strong><br />

r<strong>en</strong>tie op ba- adviescomité<br />

sis v/d erelo- sam<strong>en</strong>stell<strong>en</strong><br />

n<strong>en</strong>toepas- (Ab-28) (9.5)<br />

s<strong>en</strong> (Ab-24)<br />

(3.4.) (4.1.)<br />

(11.6.2.17.)<br />

(11.4.)<br />

De architect<strong>en</strong>vergoed<strong>en</strong><br />

voor hun<br />

prestaties<br />

(Ab-26) (9.5.)<br />

(11.6.2.9.)<br />

De op<strong>en</strong>baarheis<br />

v/h<br />

adviescomité<br />

regel<strong>en</strong><br />

(Ab-29)<br />

De led<strong>en</strong><br />

v/d jury of <strong>het</strong><br />

adviescomité<br />

vergoed<strong>en</strong><br />

voor hun onkost<strong>en</strong><br />

(Ab-<br />

30) (11.6.2.16.)


e Goedkeur<strong>in</strong>g bestek<br />

e Kwalitatieve selectie (voor de beperkte procedure) (3.1)<br />

e Indi<strong>en</strong><strong>en</strong> van offertes<br />

e Advies jury<br />

lancer<strong>in</strong>g van de procedure Ontwikkel<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> project Uitvoer<strong>in</strong>g<br />

v/h project<br />

Op<strong>en</strong>baarheid<br />

De<br />

toegankelijkheidvanoverheidsopdracht<strong>en</strong><br />

verbeter<strong>en</strong><br />

(Ab-16)<br />

De aankondig.<br />

<strong>en</strong> titels<br />

v/d op<strong>en</strong>b.<br />

aanbested.<br />

vere<strong>en</strong>voudig<strong>en</strong><br />

(Ab-17)<br />

De architectuurproject<strong>en</strong><br />

op<strong>en</strong>baar<br />

mak<strong>en</strong> (Ab-<br />

20) (2.2 et<br />

2.3.) (11.3.)<br />

Bezoek<strong>en</strong><br />

Vrag<strong>en</strong> /<br />

antwoord<strong>en</strong><br />

E<strong>en</strong> vraag<strong>en</strong>antwoordsessie<br />

organiser<strong>en</strong><br />

(Ab-27)<br />

Advies jury Gunn<strong>in</strong>g Participatie Voortgangsbewak<strong>in</strong>g<br />

Project<strong>en</strong><br />

mondel<strong>in</strong>g<br />

voorstell<strong>en</strong><br />

(Ab-34)<br />

Debatt<strong>en</strong><br />

bevorder<strong>en</strong><br />

(Ab-35)<br />

De formuler<strong>in</strong>g<br />

van<br />

<strong>het</strong> advies<br />

kiez<strong>en</strong><br />

(Ab-37)<br />

E<strong>en</strong> vertrouw<strong>en</strong>sParticiparelatie tuss<strong>en</strong> tie op e<strong>en</strong><br />

de jury of <strong>het</strong> gestructu-<br />

adviescomité <strong>en</strong> reerde manier<br />

de opdrachtgever organiser<strong>en</strong><br />

tot stand br<strong>en</strong>g<strong>en</strong><br />

(Ab-36)<br />

(Ab-12)<br />

De gegadigd<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong>former<strong>en</strong><br />

(Ab-38) (5.1.)<br />

E<strong>en</strong> debat<br />

over de grote<br />

stedelijke<br />

belang<strong>en</strong><br />

organiser<strong>en</strong><br />

(Ab-15)<br />

De coher<strong>en</strong>tie<br />

v/h project<br />

gedur<strong>en</strong>de <strong>het</strong><br />

gehele proces<br />

verzeker<strong>en</strong><br />

(Ab-39)<br />

De ambt<strong>en</strong>ar<strong>en</strong><br />

s<strong>en</strong>sibiliser<strong>en</strong><br />

voor <strong>het</strong> architecturale<br />

belang<br />

van gebouw<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> op<strong>en</strong>bare<br />

ruimt<strong>en</strong> (Ab-40)<br />

De omstandighed<strong>en</strong><br />

schepp<strong>en</strong> voor<br />

e<strong>en</strong> goede<br />

organisatie v/h<br />

begeleid<strong>in</strong>gscomité<br />

(Ab-41)<br />

Info over<br />

resultat<strong>en</strong><br />

De architectuurproject<strong>en</strong><br />

op<strong>en</strong>baar<br />

mak<strong>en</strong><br />

(Ab-20)<br />

(11.6.2.13.)<br />

e Uitlever<strong>in</strong>gsprocedure<br />

van<br />

sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

vergunn<strong>in</strong>g<br />

Info over<br />

werk<strong>en</strong><br />

Informatie<br />

verstrekk<strong>en</strong><br />

tijd<strong>en</strong>s de<br />

bouwwerk<strong>en</strong><br />

(Ab-43)<br />

Op<strong>en</strong>baarheid<br />

De voorstell<strong>in</strong>g<br />

v/d resultat<strong>en</strong><br />

organiser<strong>en</strong><br />

(Ab-42)<br />

A17


Overzicht van de aanbevel<strong>in</strong>g<strong>en</strong> per thema<br />

De verschill<strong>en</strong>de thema’s stemm<strong>en</strong> overe<strong>en</strong> met de verschill<strong>en</strong>de stapp<strong>en</strong> die m<strong>en</strong> <strong>in</strong><br />

chronologische volgorde moet doorlop<strong>en</strong> bij <strong>het</strong> uitwerk<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> architectuurproject.<br />

De aanbevel<strong>in</strong>g<strong>en</strong> zijn bedoeld voor overhed<strong>en</strong> die onder andere belang hecht<strong>en</strong> aan de<br />

architecturale kwaliteit van hun project<strong>en</strong>.<br />

Vraag 1: Welke zijn de eerste stapp<strong>en</strong><br />

van e<strong>en</strong> architectuurproject?<br />

<strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 1: Vooruitd<strong>en</strong>k<strong>en</strong><br />

<strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 2: E<strong>en</strong> projectleider aanstell<strong>en</strong><br />

<strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 3: Het belang van voorafgaande<br />

studies erk<strong>en</strong>n<strong>en</strong><br />

<strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 4: E<strong>en</strong> programma van goede<br />

kwaliteit opstell<strong>en</strong><br />

<strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 5: Gebruik mak<strong>en</strong> van procedures<br />

met twee stapp<strong>en</strong> voor complexe situaties<br />

<strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 6: E<strong>en</strong> realistisch budget vastlegg<strong>en</strong><br />

Vraag 2: Hoe de juiste procedure kiez<strong>en</strong>?<br />

<strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 7: Het project goed omschrijv<strong>en</strong><br />

om de juiste procedure te kunn<strong>en</strong> kiez<strong>en</strong><br />

<strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 8: Eerst e<strong>en</strong> studie van <strong>het</strong> richtschema<br />

mak<strong>en</strong><br />

<strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 9: Onderhandel<strong>in</strong>gsprocedures<br />

met bek<strong>en</strong>dmak<strong>in</strong>g toepass<strong>en</strong> als m<strong>en</strong> wil<br />

kunn<strong>en</strong> overlegg<strong>en</strong> met <strong>het</strong> architectuurbureau<br />

of <strong>het</strong> team<br />

<strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 10: Offerteaanvrag<strong>en</strong> verstur<strong>en</strong><br />

als m<strong>en</strong> e<strong>en</strong> ontwerper wil kiez<strong>en</strong> op grond<br />

van di<strong>en</strong>s di<strong>en</strong>st<strong>en</strong>aanbod op basis van e<strong>en</strong><br />

duidelijk bestek<br />

<strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 11: Wedstrijd<strong>en</strong> organiser<strong>en</strong> voor<br />

project<strong>en</strong> met symboolwaarde<br />

Vraag 3: Hoe effi ciënt <strong>en</strong> vlot participatie<br />

van de bewoners <strong>en</strong> toekomstige gebruikers<br />

van de aan te legg<strong>en</strong> ruimte organiser<strong>en</strong>?<br />

<strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 12: Participatie op e<strong>en</strong> gestructureerde<br />

manier organiser<strong>en</strong><br />

A18<br />

<strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong><strong>en</strong><br />

<strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 13: De architect betrekk<strong>en</strong> bij <strong>het</strong><br />

participatieproces<br />

<strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 14: Voorzi<strong>en</strong> <strong>in</strong> participatiemiddel<strong>en</strong><br />

<strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 15: E<strong>en</strong> debat over de grote stedelijke<br />

belang<strong>en</strong> organiser<strong>en</strong><br />

Vraag 4: Hoe de voorlicht<strong>in</strong>g <strong>en</strong> bek<strong>en</strong>dmak<strong>in</strong>g<br />

omtr<strong>en</strong>t <strong>het</strong> project <strong>en</strong> de procedure<br />

aanpakk<strong>en</strong>?<br />

<strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 16: De toegankelijkheid van<br />

overheidsopdracht<strong>en</strong> verbeter<strong>en</strong><br />

<strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 17: De aankondig<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> titels<br />

van op<strong>en</strong>bare aanbested<strong>in</strong>g<strong>en</strong> vere<strong>en</strong>voudig<strong>en</strong><br />

<strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 18: Voldo<strong>en</strong>de tijd lat<strong>en</strong> om<br />

ideeën te do<strong>en</strong> opbloei<strong>en</strong><br />

<strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 19: De architect<strong>en</strong> <strong>in</strong>former<strong>en</strong><br />

over <strong>het</strong> verloop van de procedure<br />

<strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 20: De architectuurproject<strong>en</strong><br />

op<strong>en</strong>baar mak<strong>en</strong><br />

Vraag 5: Wat moet m<strong>en</strong> vrag<strong>en</strong> om de<br />

capaciteit<strong>en</strong> van de kandidat<strong>en</strong> <strong>en</strong> de architecturale<br />

kwaliteit van de voorstell<strong>en</strong><br />

van de bureaus te kunn<strong>en</strong> beoordel<strong>en</strong>?<br />

<strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 21: Relevante eis<strong>en</strong> op <strong>het</strong> gebied<br />

van refer<strong>en</strong>ties stell<strong>en</strong><br />

<strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 22: Jonge architect<strong>en</strong> begeleid<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> opleid<strong>en</strong><br />

<strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 23: De gevraagde adm<strong>in</strong>istratieve<br />

docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> vere<strong>en</strong>voudig<strong>en</strong><br />

<strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 24: Ge<strong>en</strong> concurr<strong>en</strong>tie op basis<br />

van de erelon<strong>en</strong> toepass<strong>en</strong>


<strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 25: Het type gevraagde prestatie<br />

duidelijk bek<strong>en</strong>d mak<strong>en</strong><br />

<strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 26: De architect<strong>en</strong> vergoed<strong>en</strong><br />

voor hun prestaties<br />

<strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 27: E<strong>en</strong> vraag- <strong>en</strong> antwoordsessie<br />

organiser<strong>en</strong><br />

Vraag 6: Hoe de jury of <strong>het</strong> adviescomité<br />

voor de beoordel<strong>in</strong>g van de architectuur<br />

sam<strong>en</strong>stell<strong>en</strong>?<br />

<strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 28: De jury of <strong>het</strong> adviescomité<br />

sam<strong>en</strong>stell<strong>en</strong><br />

<strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 29: De op<strong>en</strong>baarheid van <strong>het</strong><br />

adviescomité regel<strong>en</strong><br />

<strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 30: De led<strong>en</strong> van de jury of <strong>het</strong><br />

adviescomité vergoed<strong>en</strong> voor hun onkost<strong>en</strong><br />

Vraag 7: Hoe de debatt<strong>en</strong> van de jury of<br />

<strong>het</strong> adviescomité regel<strong>en</strong>?<br />

<strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 31: De organisatie van de debatt<strong>en</strong><br />

beschrijv<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> bestek<br />

<strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 32: De jury vooraf <strong>in</strong>former<strong>en</strong><br />

<strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 33: De selectie van de kandidat<strong>en</strong><br />

organiser<strong>en</strong> met de jury<br />

<strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 34: Voorkeur gev<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong><br />

mondel<strong>in</strong>ge pres<strong>en</strong>tatie van de project<strong>en</strong><br />

<strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 35: Debatt<strong>en</strong> bevorder<strong>en</strong><br />

Vraag 8: Welk verband tuss<strong>en</strong> <strong>het</strong> advies<br />

van de jury of <strong>het</strong> adviescomité <strong>en</strong> de besliss<strong>in</strong>g<br />

van de opdrachtgever?<br />

<strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 36: E<strong>en</strong> vertrouw<strong>en</strong>srelatie tuss<strong>en</strong><br />

de jury of <strong>het</strong> adviescomité <strong>en</strong> de opdrachtgever<br />

tot stand br<strong>en</strong>g<strong>en</strong><br />

<strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 37: De formuler<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> advies<br />

kiez<strong>en</strong><br />

<strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 38: De gegadigd<strong>en</strong> <strong>in</strong>former<strong>en</strong><br />

Vraag 9: Hoe de voortgangsbewak<strong>in</strong>g van<br />

<strong>het</strong> project regel<strong>en</strong>?<br />

<strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 39: De coher<strong>en</strong>tie van <strong>het</strong> project<br />

gedur<strong>en</strong>de <strong>het</strong> gehele proces verzeker<strong>en</strong><br />

<strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 40: De ambt<strong>en</strong>ar<strong>en</strong> s<strong>en</strong>sibiliser<strong>en</strong><br />

voor <strong>het</strong> architecturale belang van gebouw<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> op<strong>en</strong>bare ruimt<strong>en</strong><br />

<strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 41: De omstandighed<strong>en</strong> schepp<strong>en</strong><br />

voor e<strong>en</strong> goede organisatie van <strong>het</strong> begeleid<strong>in</strong>gscomité<br />

Vraag 10: Hoe <strong>in</strong>formatie verstrekk<strong>en</strong><br />

over de resultat<strong>en</strong> van de overheidsopdracht<br />

tijd<strong>en</strong>s de uitvoer<strong>in</strong>g?<br />

<strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 42: De voorstell<strong>in</strong>g van de resultat<strong>en</strong><br />

organiser<strong>en</strong><br />

<strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 43: Informatie verstrekk<strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s<br />

de bouwwerk<strong>en</strong><br />

<strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 44: Zich bekommer<strong>en</strong> om de<br />

kwestie van de auteursrecht<strong>en</strong><br />

A19


Vraag 1:<br />

Welke zijn de eerste stapp<strong>en</strong> van<br />

e<strong>en</strong> architectuurproject?<br />

E<strong>en</strong> architectuurproject zal beter geslaagd<br />

zijn <strong>en</strong> vlotter verlop<strong>en</strong> als m<strong>en</strong> op voorhand<br />

de tijd neemt om de doelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, <strong>het</strong> programma<br />

<strong>en</strong> <strong>het</strong> budget te bepal<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>het</strong> e<strong>en</strong>s<br />

te word<strong>en</strong> over de keuzes, partners te zoek<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong>z. Dankzij e<strong>en</strong> weldoordacht, goed georganiseerd<br />

proces kan m<strong>en</strong> tijd bespar<strong>en</strong>.<br />

In dit hoofdstuk word<strong>en</strong> <strong>en</strong>kele voorafgaande<br />

stapp<strong>en</strong> besprok<strong>en</strong>.<br />

Het architectuurproject kan niet de plaats<br />

<strong>in</strong>nem<strong>en</strong> van <strong>het</strong> programma. De rol van de<br />

architect bestaat er<strong>in</strong> om, op basis van e<strong>en</strong><br />

grondige k<strong>en</strong>nis van de context <strong>en</strong> de duidelijk<br />

gedefi nieerde w<strong>en</strong>s<strong>en</strong> van de opdrachtgever,<br />

ideeën voor te legg<strong>en</strong> die <strong>het</strong> beste mak<strong>en</strong> van<br />

de locatie waarop de wedstrijd betrekk<strong>in</strong>g heeft.<br />

De architecturale kwaliteit van de project<strong>en</strong> is<br />

voor e<strong>en</strong> deel afhankelijk van <strong>het</strong> compet<strong>en</strong>ti<strong>en</strong>iveau<br />

van <strong>en</strong> de <strong>in</strong>teractie tuss<strong>en</strong> de verschill<strong>en</strong>de<br />

betrokk<strong>en</strong><strong>en</strong>. Het is van ess<strong>en</strong>tieel<br />

belang dat de op<strong>en</strong>bare overhed<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong><br />

rek<strong>en</strong><strong>en</strong> op person<strong>en</strong> die <strong>in</strong> staat zijn de realiteit<br />

van e<strong>en</strong> architectuurproject te bevatt<strong>en</strong> <strong>in</strong><br />

al zijn aspect<strong>en</strong> (architecturaal, adm<strong>in</strong>istratief,<br />

beheertechnisch <strong>en</strong> juridisch).<br />

Uiteraard lat<strong>en</strong> de omvang <strong>en</strong> de middel<strong>en</strong> van<br />

de overhed<strong>en</strong> h<strong>en</strong> niet altijd toe <strong>in</strong>tern te beschikk<strong>en</strong><br />

over deze compet<strong>en</strong>ties. Daarom kan<br />

de opricht<strong>in</strong>g van ondersteun<strong>in</strong>gsteams voor<br />

opdrachtgevers, zowel per sector (sociale won<strong>in</strong>g<strong>en</strong>,<br />

culturele accommodaties <strong>en</strong>z.) als op<br />

regionaal niveau e<strong>en</strong> echt voordeel oplever<strong>en</strong>.<br />

A20<br />

<strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong><strong>en</strong><br />

e <strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 1: Vooruitd<strong>en</strong>k<strong>en</strong> De<br />

gekoz<strong>en</strong> procedure moet op tijd gestart word<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> de verschill<strong>en</strong>de process<strong>en</strong> <strong>en</strong> stapp<strong>en</strong><br />

moet<strong>en</strong> goed georganiseerd word<strong>en</strong>. De tijd<br />

die m<strong>en</strong> voorafgaand aan <strong>het</strong> project besteedt,<br />

wordt achteraf teruggewonn<strong>en</strong>.<br />

e <strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 2: E<strong>en</strong> projectleider<br />

aanstell<strong>en</strong> Om e<strong>en</strong> architectuurproject tot<br />

e<strong>en</strong> goed e<strong>in</strong>de te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>, di<strong>en</strong>t de opdrachtgever<br />

e<strong>en</strong> persoon of e<strong>en</strong> team aan te duid<strong>en</strong><br />

die of dat verantwoordelijk is voor de hele<br />

procedure. De aandacht die voorafgaand<br />

besteed wordt aan de opstell<strong>in</strong>g van kwaliteitscriteria,<br />

zal beter volgehoud<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

gedur<strong>en</strong>de <strong>het</strong> hele proces, ook tijd<strong>en</strong>s de<br />

uitvoer<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> project. Als er verscheid<strong>en</strong>e<br />

partners zijn, is <strong>het</strong> belangrijk de structuur<br />

die <strong>het</strong> project tot e<strong>en</strong> goed e<strong>in</strong>de gaat<br />

br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>, bijvoorbeeld <strong>het</strong> begeleid<strong>in</strong>gscomité,<br />

duidelijk te id<strong>en</strong>tifi cer<strong>en</strong>. Alle actor<strong>en</strong><br />

moet<strong>en</strong> hierbij betrokk<strong>en</strong> word<strong>en</strong>. De dossierbeheerder<br />

of <strong>het</strong> stuurcomité kan nagaan<br />

of er e<strong>en</strong> beroep kan word<strong>en</strong> gedaan op e<strong>en</strong><br />

ondersteun<strong>in</strong>gsteam voor opdrachtgevers.<br />

e <strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 3: Het belang van voorafgaande<br />

studies Alvor<strong>en</strong>s de aanbested<strong>in</strong>gsprocedure<br />

te start<strong>en</strong>, is <strong>het</strong> belangrijk de tijd te<br />

nem<strong>en</strong> om alle vereiste voorafgaande studies te<br />

lat<strong>en</strong> uitvoer<strong>en</strong> die nodig zijn om te beschikk<strong>en</strong><br />

over e<strong>en</strong> goede k<strong>en</strong>nis van de context <strong>en</strong><br />

de plaats (bijvoorbeeld sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

studies, studies van de regelgev<strong>in</strong>g terzake,


historische <strong>en</strong> erfgoedstudies, bodemonderzoek,<br />

onderzoek naar de staat van <strong>het</strong> gebouw,<br />

overzicht van de bestaande bouwwerk<strong>en</strong>, <strong>in</strong>formatie<br />

verzamel<strong>en</strong> over de geschied<strong>en</strong>is <strong>en</strong> <strong>het</strong><br />

belang van <strong>het</strong> project, sam<strong>en</strong>vatt<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van de<br />

overlegvergader<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong>z.). Al deze <strong>in</strong>formatie<br />

moet dan verstrekt word<strong>en</strong> aan de kandidat<strong>en</strong><br />

die zich <strong>in</strong>schrijv<strong>en</strong> voor de op<strong>en</strong>bare aanbested<strong>in</strong>g,<br />

zodat ze beschikk<strong>en</strong> over e<strong>en</strong> goede<br />

k<strong>en</strong>nis van de algem<strong>en</strong>e context van <strong>het</strong> project.<br />

Als er we<strong>in</strong>ig tijd is, kan m<strong>en</strong> sommige van<br />

deze studies echter ook lat<strong>en</strong> verricht<strong>en</strong> terwijl<br />

de projectoproep al loopt. Meestal word<strong>en</strong> de<br />

resultat<strong>en</strong> ervan alle<strong>en</strong> meegedeeld aan de w<strong>in</strong>naar,<br />

die deze nodig heeft om <strong>het</strong> project verder<br />

uit te werk<strong>en</strong>. Als er <strong>in</strong>formatie wordt verstrekt<br />

terwijl de procedure al loopt, is <strong>het</strong> belangrijk<br />

dat alle deelnemers deze <strong>in</strong>formatie ontvang<strong>en</strong>.<br />

Wedstrijd georganiseerd door<br />

<strong>het</strong> OCMW van de stad Brussel<br />

voor <strong>het</strong> bedrijv<strong>en</strong>c<strong>en</strong>trum Les<br />

Ateliers des Tanneurs, e<strong>en</strong><br />

complex r<strong>en</strong>ovatieprogramma,<br />

w<strong>in</strong>naar: Ozon Architecture<br />

e <strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 4: E<strong>en</strong> programma van<br />

goede kwaliteit opstell<strong>en</strong> E<strong>en</strong> goed doordacht<br />

programma is van ess<strong>en</strong>tieel belang voor<br />

<strong>het</strong> welslag<strong>en</strong> van <strong>het</strong> project. Het bestek van <strong>het</strong><br />

project moet nauwgezette <strong>in</strong>formatie bevatt<strong>en</strong><br />

betreff<strong>en</strong>de <strong>het</strong> te respecter<strong>en</strong> programma. Het<br />

programma mag zich niet beperk<strong>en</strong> tot kwantitatieve<br />

gegev<strong>en</strong>s (behoeft<strong>en</strong>, functies, oppervlakt<strong>en</strong>),<br />

maar moet ook kwalitatieve <strong>in</strong>formatie<br />

(doelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, <strong>in</strong>t<strong>en</strong>ties, achterligg<strong>en</strong>de waard<strong>en</strong>)<br />

omvatt<strong>en</strong>. Kortom, <strong>het</strong> moet duidelijk mak<strong>en</strong><br />

wat de opdrachtgever beoogt met zijn project.<br />

Daarom is <strong>het</strong> nuttig alle betrokk<strong>en</strong> actor<strong>en</strong><br />

te raadpleg<strong>en</strong>, om zoveel mogelijk <strong>in</strong>formatie te<br />

verzamel<strong>en</strong> over de behoeft<strong>en</strong> <strong>en</strong> de bestemm<strong>in</strong>g<br />

van de te ontwerp<strong>en</strong> of te r<strong>en</strong>over<strong>en</strong> locatie. (1.3.)<br />

Bij <strong>het</strong> opstell<strong>en</strong> van <strong>het</strong> projectprogramma word<strong>en</strong> de<br />

doelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> teg<strong>en</strong>over de beschikbare (materiële <strong>en</strong><br />

fi nanciële) middel<strong>en</strong> geplaatst. De behoeft<strong>en</strong> waar<strong>in</strong><br />

<strong>het</strong> project moet voorzi<strong>en</strong>, moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong> opgesomd<br />

<strong>en</strong> beschrev<strong>en</strong>, rek<strong>en</strong><strong>in</strong>g houd<strong>en</strong>d met de concrete<br />

A21


uitvoerbaarheid ervan. E<strong>en</strong> projectprogramma omvat<br />

niet alle<strong>en</strong> functies <strong>en</strong> oppervlakt<strong>en</strong> die aan deze<br />

functies toegek<strong>en</strong>d word<strong>en</strong>, maar gaat ook <strong>in</strong> op de<br />

verhoud<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> ev<strong>en</strong>wicht<strong>en</strong> wat betreft de gew<strong>en</strong>ste<br />

eig<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> van de ruimt<strong>en</strong> <strong>en</strong> de sfeer.<br />

e <strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 5: Gebruik mak<strong>en</strong><br />

van procedures met twee stapp<strong>en</strong> voor<br />

complexe situaties Het is soms bijzonder<br />

moeilijk precies te bepal<strong>en</strong> wat m<strong>en</strong> wil. Het<br />

kan daarom nuttig zijn e<strong>en</strong> beroep te do<strong>en</strong><br />

op e<strong>en</strong> programmaopsteller. Het kan ook zeer<br />

<strong>in</strong>teressant zijn om eerst e<strong>en</strong> andere procedure<br />

te start<strong>en</strong>, nl. e<strong>en</strong> ideeënwedstrijd (11.2.)<br />

<strong>en</strong> nadi<strong>en</strong> de kandidat<strong>en</strong> te lat<strong>en</strong> concurrer<strong>en</strong><br />

voor e<strong>en</strong> nauwkeuriger bepaald project. Voor<br />

<strong>in</strong>gewikkelde situaties kan <strong>het</strong> beter zijn te<br />

beg<strong>in</strong>n<strong>en</strong> met <strong>het</strong> opstell<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> richtschema<br />

(of master plan). Het gewest doet dat<br />

bijvoorbeeld al voor de reconversie van grote<br />

<strong>in</strong> onbruik geraakte spoorwegterre<strong>in</strong><strong>en</strong>.<br />

Het is belangrijk eraan te her<strong>in</strong>ner<strong>en</strong> dat<br />

e<strong>en</strong> ontwerper die e<strong>en</strong> van de voorafgaande<br />

studies verricht, <strong>het</strong> risico loopt niet meer<br />

te mog<strong>en</strong> meed<strong>in</strong>g<strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s de rest van de<br />

procedure, overe<strong>en</strong>komstig de voorschrift<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong>zake onver<strong>en</strong>igbaarhed<strong>en</strong> van <strong>het</strong> Belgische<br />

recht. (1.4.)<br />

A22<br />

<strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong><strong>en</strong><br />

e <strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 6: E<strong>en</strong> realistisch budget<br />

vastlegg<strong>en</strong> E<strong>en</strong> kwalitatief hoogstaand<br />

architectuurproject moet <strong>het</strong> beste mak<strong>en</strong> van<br />

<strong>het</strong> beschikbare budget. Het is dus belangrijk<br />

<strong>het</strong> budget goed <strong>in</strong> te schatt<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> marge te<br />

lat<strong>en</strong> voor kost<strong>en</strong> die verband houd<strong>en</strong> met <strong>het</strong><br />

beheer van de procedure. Er verstrijkt immers<br />

veel tijd tuss<strong>en</strong> de keuze van e<strong>en</strong> project op<br />

basis van de geraamde prijs op mom<strong>en</strong>t x <strong>en</strong><br />

de uitvoer<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> project op mom<strong>en</strong>t Y.<br />

(11.6.2.2.)<br />

In Frankrijk werd de procedure van de marché de<br />

défi nition (1.3.) <strong>in</strong>gevoerd voor complexe project<strong>en</strong><br />

waarbij verscheid<strong>en</strong>e partners betrokk<strong>en</strong> zijn, of voor<br />

project<strong>en</strong> waarvoor nieuwe concept<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

uitgewerkt.<br />

De ontwerpteams werk<strong>en</strong> eerst sam<strong>en</strong> aan de opstell<strong>in</strong>g<br />

van <strong>het</strong> programma (op basis van overleg met alle<br />

betrokk<strong>en</strong> partij<strong>en</strong>).<br />

Pas <strong>in</strong> e<strong>en</strong> tweede fase ontwerpt iedere kandidaat e<strong>en</strong><br />

eig<strong>en</strong> project. Deze procedure maakt <strong>het</strong> mogelijk om<br />

e<strong>en</strong> bureau aan te duid<strong>en</strong> dat belast wordt met uitvoer<strong>in</strong>g<br />

van (e<strong>en</strong> deel van) <strong>het</strong> programma, wat ook e<strong>en</strong><br />

ondersteun<strong>in</strong>g van de opdrachtgever <strong>in</strong>houdt.<br />

In België kan m<strong>en</strong> bijvoorbeeld overgaan tot e<strong>en</strong> aanbested<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> twee fas<strong>en</strong>, waarbij <strong>het</strong> 2e deel (voorwerp<br />

van de opdracht) slechts wordt toegek<strong>en</strong>d als <strong>het</strong> eerste<br />

deel (haalbaarheidsstudie) positief was. (1.4.)


De stad Brussel heeft <strong>in</strong> 2006 e<strong>en</strong> op<strong>en</strong><br />

architectuurwedstrijd georganiseerd voor e<strong>en</strong><br />

ecologische kleuterschool <strong>in</strong> de Heizelstraat <strong>in</strong> Lak<strong>en</strong>.<br />

Deze wedstrijd is <strong>in</strong>teressant om de volg<strong>en</strong>de red<strong>en</strong><strong>en</strong>: er<br />

werd bijzonder veel aandacht besteed aan de opstell<strong>in</strong>g<br />

van <strong>het</strong> programma <strong>en</strong> de voorafgaande studies.<br />

Alles werd <strong>in</strong> <strong>het</strong> werk gesteld om de anonimiteit<br />

te waarborg<strong>en</strong>: alle <strong>in</strong>formatie was beschikbaar op<br />

<strong>het</strong> <strong>in</strong>ternet om <strong>het</strong> contact met de adm<strong>in</strong>istratie te<br />

beperk<strong>en</strong>; de sam<strong>en</strong>stell<strong>in</strong>g van de <strong>in</strong>ternationale<br />

jury werd op voorhand gepubliceerd op <strong>het</strong> web;<br />

de anonimiteit werd gehandhaafd tot de op<strong>en</strong>bare<br />

bek<strong>en</strong>dmak<strong>in</strong>g van de resultat<strong>en</strong>.<br />

Wedstrijd georganiseerd door<br />

de stad Brussel voor e<strong>en</strong><br />

kleuterschool, w<strong>in</strong>naar: NVT<br />

architect<strong>en</strong> (D)<br />

A23


Vraag 2:<br />

Hoe de juiste procedure kiez<strong>en</strong>?<br />

Deel B van <strong>het</strong> Vademecum, <strong>het</strong> juridische<br />

deel, gaat over de voor- <strong>en</strong> nadel<strong>en</strong> van de<br />

verschill<strong>en</strong>de mogelijke procedures op <strong>het</strong><br />

gebied van op<strong>en</strong>bare aanbested<strong>in</strong>g<strong>en</strong> voor<br />

architectuur. (tabel Voor- <strong>en</strong> nadel<strong>en</strong>, tabel<br />

Chronologisch overzicht van de procedures)<br />

Wat stelt m<strong>en</strong> vast <strong>in</strong> Brussel? Er v<strong>in</strong>d<strong>en</strong><br />

zeer we<strong>in</strong>ig wedstrijd<strong>en</strong> plaats <strong>in</strong> de z<strong>in</strong> van<br />

de wet betreff<strong>en</strong>de de overheidsopdracht<strong>en</strong><br />

(artikel<strong>en</strong> 20 <strong>en</strong> 21 van de wet van 24 december<br />

1993). Enkele rec<strong>en</strong>te project<strong>en</strong> op basis<br />

van deze procedure verdi<strong>en</strong><strong>en</strong> vermeld<strong>in</strong>g:<br />

voetgangersbrug Tervur<strong>en</strong>laan (BIM), heraanleg<br />

Keizer<strong>in</strong>laan (stad Brussel <strong>en</strong> Kon<strong>in</strong>g<br />

Boudewijnsticht<strong>in</strong>g), bedrijv<strong>en</strong>c<strong>en</strong>trum met<br />

won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> restaurant aan <strong>het</strong> Palais du<br />

V<strong>in</strong> (OCMW van de stad Brussel), zetel van<br />

de Raad van M<strong>in</strong>isters van de Europese Unie<br />

<strong>in</strong> Résid<strong>en</strong>ce Palace (Regie der Gebouw<strong>en</strong>)<br />

<strong>en</strong> kleuterschool <strong>in</strong> Lak<strong>en</strong> (stad Brussel). De<br />

vereiste dat de project<strong>en</strong> anoniem moet<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> voorgesteld, is voor vel<strong>en</strong> e<strong>en</strong> red<strong>en</strong><br />

om de wedstrijdprocedure niet toe te pass<strong>en</strong>:<br />

de anonimiteit is niet alle<strong>en</strong> moeilijk te<br />

regel<strong>en</strong> <strong>en</strong> te garander<strong>en</strong>, maar sluit ook e<strong>en</strong><br />

besprek<strong>in</strong>g met de ontwerper uit. Voor ander<strong>en</strong><br />

is <strong>het</strong> wel mogelijk de anonimiteit goed te<br />

regel<strong>en</strong> <strong>en</strong> dus nieuwe bouwher<strong>en</strong> e<strong>en</strong> kans<br />

te gev<strong>en</strong>. De meeste realisaties <strong>in</strong> <strong>het</strong> Brusselse<br />

Gewest zijn voortgekom<strong>en</strong> uit ofwel offerteaanvrag<strong>en</strong><br />

ofwel onderhandel<strong>in</strong>gsprocedures.<br />

Als deze procedures goed gebruikt word<strong>en</strong>,<br />

mak<strong>en</strong> ze kwalitatief hoogstaande architectuur<br />

mogelijk. In heel dit Vademecum zal<br />

A24<br />

<strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong><strong>en</strong><br />

aangevoerd word<strong>en</strong> dat transparantie, op<strong>en</strong>baarheid,<br />

aanstell<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> adviescomité<br />

<strong>en</strong> vergoed<strong>in</strong>g van de gegadigd<strong>en</strong> voor hun<br />

prestaties ethische regels zijn die gerespecteerd<br />

moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong>. Immers, <strong>het</strong> is niet de<br />

gekoz<strong>en</strong> procedure op zich die zal zorg<strong>en</strong> voor<br />

architecturale kwaliteit, maar wel de wil van<br />

de opdrachtgever om hieraan belang te hecht<strong>en</strong>,<br />

<strong>in</strong>zonderheid door de aanbevel<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van<br />

dit vademecum te volg<strong>en</strong>. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> stell<strong>en</strong><br />

we vast dat <strong>het</strong> aantal opdracht<strong>en</strong> waarvoor<br />

gebruik wordt gemaakt van publiek-private<br />

sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>g to<strong>en</strong>eemt. Deze sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

zijn niet zonder verdi<strong>en</strong>ste, maar ze mog<strong>en</strong><br />

niet t<strong>en</strong> nadele gaan van de geme<strong>en</strong>schap<br />

wat betreft de architecturale kwaliteit <strong>en</strong> de<br />

duurzaamheid van <strong>het</strong> e<strong>in</strong>dresultaat.<br />

e <strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 7: Het project goed<br />

omschrijv<strong>en</strong> om de juiste procedure te<br />

kunn<strong>en</strong> kiez<strong>en</strong> De keuze van de procedure<br />

hangt af van de aard van <strong>het</strong> project, de ambitie<br />

<strong>en</strong> de duidelijkheid van de <strong>in</strong>t<strong>en</strong>ties van de<br />

opdrachtgever, de beschikbare tijd, <strong>het</strong> budget<br />

<strong>en</strong> de subsidies, de omvang <strong>en</strong> de context van<br />

<strong>het</strong> project <strong>en</strong>z. De kwaliteit van <strong>het</strong> project<br />

is dus ook afhankelijk van de kwaliteit van de<br />

docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>. (tabel Voor- <strong>en</strong> nadel<strong>en</strong> van<br />

de procedures, pp. B28 <strong>en</strong> B29)<br />

e <strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 8: Eerst e<strong>en</strong> studie<br />

van <strong>het</strong> richtschema mak<strong>en</strong> Voor <strong>in</strong>gewikkelde,<br />

moeilijk te omschrijv<strong>en</strong> <strong>en</strong> omvangrijke<br />

project<strong>en</strong> kan <strong>het</strong> w<strong>en</strong>selijk zijn eerst e<strong>en</strong>


overzicht op te stell<strong>en</strong> <strong>in</strong> de vorm van bijvoorbeeld<br />

e<strong>en</strong> richtschema, waarna voor ieder project<br />

afzonderlijk procedures kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

uitgewerkt <strong>en</strong> op elkaar afgestemd. (8.5.)<br />

e <strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 9: E<strong>en</strong> onderhandel<strong>in</strong>gsprocedure<br />

met bek<strong>en</strong>dmak<strong>in</strong>g toepass<strong>en</strong><br />

als m<strong>en</strong> wil kunn<strong>en</strong> overlegg<strong>en</strong><br />

met <strong>het</strong> architectuurbureau of <strong>het</strong> team<br />

Zorg<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> besprek<strong>in</strong>g van de ideeën<br />

is e<strong>en</strong> eerste stap naar architecturale kwaliteit.<br />

Tijd<strong>en</strong>s de procedure overleg tuss<strong>en</strong> alle<br />

actor<strong>en</strong> (opdrachtgever, architect, gebruikers<br />

<strong>en</strong>z.) mogelijk mak<strong>en</strong>, is e<strong>en</strong> tweede stap die al<br />

ev<strong>en</strong> belangrijk is. De onderhandel<strong>in</strong>gsprocedure<br />

met bek<strong>en</strong>dmak<strong>in</strong>g vergt tijd, maar biedt<br />

de meeste mogelijkhed<strong>en</strong> op <strong>het</strong> gebied van<br />

architecturale kwaliteit. (9.1. e.v.)<br />

Het is belangrijk de onderhandel<strong>in</strong>gsmodaliteit<strong>en</strong><br />

goed te omschrijv<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> bestek. (9.6.)<br />

Wedstrijd georganiseerd<br />

door <strong>het</strong> BIM - Leefmilieu<br />

Brussel voor e<strong>en</strong> brug over de<br />

Tervur<strong>en</strong>laan, w<strong>in</strong>naars: Pierre<br />

Blondel <strong>en</strong> Jean-Marc Simon<br />

A25


e <strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 10: E<strong>en</strong> offerteaanvraag<br />

uitschrijv<strong>en</strong> als m<strong>en</strong> e<strong>en</strong> ontwerper<br />

wil kiez<strong>en</strong> op grond van di<strong>en</strong>s di<strong>en</strong>st<strong>en</strong>aanbod<br />

op basis van e<strong>en</strong> duidelijk bestek.<br />

Bepaalde op<strong>en</strong>bare opdrachtgevers gev<strong>en</strong> de<br />

voorkeur aan deze procedure, die <strong>het</strong> voordeel<br />

biedt dat m<strong>en</strong> er al ervar<strong>in</strong>g mee heeft. (8.1.<br />

e.v.) Ze maakt echter ge<strong>en</strong> overleg of onderhandel<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

met de gegadigd<strong>en</strong> mogelijk.<br />

Als m<strong>en</strong> kiest voor e<strong>en</strong> offerteaanvraag (algem<strong>en</strong>e<br />

of beperkt), is <strong>het</strong> belangrijk de spelregels<br />

<strong>en</strong> de gevraagde prestaties goed te omschrijv<strong>en</strong>.<br />

Het verdi<strong>en</strong>t de voorkeur <strong>in</strong> dit stadium ge<strong>en</strong><br />

al te zeer uitgewerkte prestatie (e<strong>en</strong> quasi-voorontwerp)<br />

te verlang<strong>en</strong> van de kandidat<strong>en</strong>, want<br />

de omvang van dit werk m<strong>en</strong> kan nooit correct<br />

belon<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> procedure <strong>in</strong> twee fas<strong>en</strong> maakt<br />

<strong>het</strong> mogelijk <strong>het</strong> aantal kandidat<strong>en</strong> van wie e<strong>en</strong><br />

prestatie gevraagd wordt, <strong>en</strong> dus ook de kostprijs<br />

van de procedure te beperk<strong>en</strong>.<br />

De algem<strong>en</strong>e offerteaanvraag kan bijvoorbeeld<br />

gebruikt word<strong>en</strong> als m<strong>en</strong> slechts over beperkte<br />

A26<br />

<strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong><strong>en</strong><br />

Wedstrijd georganiseerd<br />

door <strong>het</strong> BIM - Leefmilieu<br />

Brussel voor e<strong>en</strong> brug over de<br />

Tervur<strong>en</strong>laan, w<strong>in</strong>naars: Pierre<br />

Blondel <strong>en</strong> Jean-Marc Simon<br />

tijd beschikt. Het is echter belangrijk dat de <strong>in</strong>t<strong>en</strong>ties<br />

<strong>en</strong> <strong>het</strong> project van de opdrachtgever zeer<br />

duidelijk vastgelegd zijn, net als de selectie- <strong>en</strong><br />

gunn<strong>in</strong>gscriteria.<br />

e <strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 11: Wedstrijd<strong>en</strong> organiser<strong>en</strong><br />

voor project<strong>en</strong> met symboolwaarde<br />

De wedstrijd is de beste procedure als <strong>het</strong><br />

doel is e<strong>en</strong> project te kiez<strong>en</strong>. (11.1. e.v.) Wedstrijd<strong>en</strong><br />

zijn bijzonder <strong>in</strong>teressant voor project<strong>en</strong><br />

met symboolwaarde, die ev<strong>en</strong>tueel voorbereid<br />

word<strong>en</strong> door professionele teams die <strong>in</strong>staan<br />

voor de correcte bepal<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> programma.<br />

Er moet gezorgd word<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> correcte vergoed<strong>in</strong>g<br />

van de prestaties die verlangd word<strong>en</strong><br />

van de meded<strong>in</strong>gers. Ook hier maakt e<strong>en</strong> procedure<br />

<strong>in</strong> twee fas<strong>en</strong> <strong>het</strong> mogelijk <strong>het</strong> aantal<br />

meded<strong>in</strong>gers van wie e<strong>en</strong> prestatie gevraagd<br />

wordt, <strong>en</strong> dus ook de kostprijs van de procedure<br />

te beperk<strong>en</strong>. Gezi<strong>en</strong> de overheidsbegrot<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

is <strong>het</strong> immers niet mogelijk e<strong>en</strong> groot aantal<br />

meded<strong>in</strong>gers correct te vergoed<strong>en</strong>.


Onderhandel<strong>in</strong>gsprocedure<br />

georganiseerd door de Franse<br />

Geme<strong>en</strong>schap voor C<strong>in</strong>éma<br />

Palace, w<strong>in</strong>naar: Architecture<br />

Ala<strong>in</strong> Richard<br />

A27


Vraag 3:<br />

Hoe effi ciënt <strong>en</strong> vlot participatie van de<br />

bewoners <strong>en</strong> toekomstige gebruikers van de aan<br />

te legg<strong>en</strong> ruimte organiser<strong>en</strong>?<br />

Brussel heeft veel – zowel positieve als negatieve<br />

– ervar<strong>in</strong>g met participatie van bewoners<br />

bij <strong>het</strong> uitwerk<strong>en</strong> van project<strong>en</strong>. De ervar<strong>in</strong>g is<br />

positief als de bewoners hun <strong>in</strong>vloed kunn<strong>en</strong><br />

do<strong>en</strong> geld<strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s <strong>het</strong> proces. Dat was bijvoorbeeld<br />

<strong>het</strong> geval met <strong>het</strong> Flageyple<strong>in</strong>, waar e<strong>en</strong><br />

tot de burgers gerichte ideeënoproep heel wat<br />

discussies op gang heeft gebracht. De ervar<strong>in</strong>g is<br />

daar<strong>en</strong>teg<strong>en</strong> negatief als de bewoners te laat geraadpleegd<br />

word<strong>en</strong>, als ze de <strong>in</strong>druk hebb<strong>en</strong> dat<br />

alles al beslist is <strong>en</strong> dat ze <strong>in</strong> feite niets te zegg<strong>en</strong><br />

hebb<strong>en</strong>. Dat is soms <strong>het</strong> geval met de procedures<br />

van op<strong>en</strong>baar onderzoek voor de aanvraag van<br />

e<strong>en</strong> sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunn<strong>in</strong>g.<br />

Daarom stek<strong>en</strong> andere vorm<strong>en</strong> van participatie<br />

de kop op <strong>in</strong> Brussel, om de bewoners <strong>en</strong> gebruikers<br />

anders te b<strong>en</strong>ader<strong>en</strong>, om meer burgers<br />

te betrekk<strong>en</strong>, <strong>in</strong>zonderheid bij project<strong>en</strong> van<br />

regionale omvang (hefboomgebied<strong>en</strong>, aanleg<br />

van gewestelijk op<strong>en</strong>bare ruimt<strong>en</strong> <strong>en</strong>z.). Het<br />

uitwerk<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> project is niet alle<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

zaak voor specialist<strong>en</strong>. Als m<strong>en</strong> de moeite doet<br />

om tijdig <strong>en</strong> van bij <strong>het</strong> beg<strong>in</strong> de stadsbewoners<br />

te raadpleg<strong>en</strong>, zal m<strong>en</strong> ideeën <strong>en</strong> <strong>in</strong>formatie<br />

verzamel<strong>en</strong> over de geschied<strong>en</strong>is van de plaats,<br />

de omgev<strong>in</strong>g <strong>en</strong> de wijk die toestaan de doelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> <strong>het</strong> programma beter te formuler<strong>en</strong>,<br />

zeker op architecturaal vlak.<br />

Bij overheidsopdracht<strong>en</strong> voor architectuur kan<br />

deze participatie op verschill<strong>en</strong>de manier<strong>en</strong> georganiseerd<br />

word<strong>en</strong>. Ze kan zeer verschill<strong>en</strong>de<br />

vorm<strong>en</strong> aannem<strong>en</strong> afhankelijk van de aard van<br />

<strong>het</strong> project. We d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> aan de aanleg van grote<br />

op<strong>en</strong>bare ruimt<strong>en</strong>, de creatie of r<strong>en</strong>ovatie van<br />

A28<br />

<strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong><strong>en</strong><br />

buurtvoorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong>, werkzaamhed<strong>en</strong> op symbolische<br />

plaats<strong>en</strong>. Soms zijn er al overleg<strong>in</strong>stanties<br />

die e<strong>en</strong> debat over <strong>het</strong> project mogelijk<br />

mak<strong>en</strong> (overlegcommissie voor op<strong>en</strong>bare onderzoek<strong>en</strong>,<br />

plaatselijke commissie voor geïntegreerde<br />

ontwikkel<strong>in</strong>g voor de wijkcontract<strong>en</strong>,<br />

de huurdersadviesrad<strong>en</strong> - voor sociale won<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong>z.). Uiteraard ligt de e<strong>in</strong>dbesliss<strong>in</strong>g altijd<br />

bij de opdrachtgever, die ook de verantwoordelijkheid<br />

voor zijn keuze moet aanvaard<strong>en</strong>. Door<br />

te kiez<strong>en</strong> voor participatie draagt hij bij tot <strong>het</strong><br />

debat over moderne architectuur <strong>in</strong> Brussel.<br />

e <strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 12: Participatie op e<strong>en</strong><br />

gestructureerde manier organiser<strong>en</strong> Als<br />

m<strong>en</strong> ervoor kiest de toekomstige gebruikers,<br />

of zelfs de stadsbewoners, te betrekk<strong>en</strong> bij de<br />

uitwerk<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> project, is <strong>het</strong> belangrijk<br />

dat zo vroeg mogelijk te do<strong>en</strong>. Dit wil zegg<strong>en</strong><br />

lang voor de publicatie van de op<strong>en</strong>bare aanbested<strong>in</strong>g.<br />

Deze betrokk<strong>en</strong>heid biedt <strong>het</strong> voordeel<br />

dat <strong>het</strong> project bij de formuler<strong>in</strong>g van de<br />

<strong>in</strong>t<strong>en</strong>ties verrijkt kan word<strong>en</strong> met <strong>in</strong>formatie,<br />

ideeën <strong>en</strong> verwacht<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van de geraadpleegde<br />

person<strong>en</strong>. De opdrachtgever moet zorg<strong>en</strong> voor<br />

e<strong>en</strong> duidelijke formuler<strong>in</strong>g van zijn <strong>in</strong>t<strong>en</strong>ties,<br />

e<strong>en</strong> realistische plann<strong>in</strong>g (zodat de bewoners<br />

<strong>het</strong> proces kunn<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>) <strong>en</strong> spelregels (de<br />

gekoz<strong>en</strong> voorlicht<strong>in</strong>gs- <strong>en</strong> raadpleg<strong>in</strong>gsmethode,<br />

de rol van e<strong>en</strong>ieder). De opdrachtgever<br />

moet ook meedel<strong>en</strong> welk niveau van participatie<br />

hij w<strong>en</strong>st (gaande van voorlicht<strong>in</strong>g over<br />

raadpleg<strong>in</strong>g tot coproductie). Hij moet duidelijk<br />

meedel<strong>en</strong> wat er besprok<strong>en</strong> kan word<strong>en</strong>.


In <strong>het</strong> kader van de opstell<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> wijkcontract Maritiem hebb<strong>en</strong> de geme<strong>en</strong>te<br />

S<strong>in</strong>t-Jans-Mol<strong>en</strong>beek <strong>en</strong> <strong>het</strong> adviesbureau uitgebreid overleg gepleegd met<br />

de bewoners <strong>en</strong> de ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, zodat deze actief kond<strong>en</strong> meewerk<strong>en</strong> aan<br />

de bepal<strong>in</strong>g van de <strong>in</strong>houd van <strong>het</strong> programma voor de oplev<strong>in</strong>g van de stad.<br />

Dit overleg werd op voorhand gepland, waarbij specifi eke mom<strong>en</strong>t<strong>en</strong> werd<strong>en</strong><br />

vastgelegd voor <strong>in</strong>formatie aan <strong>het</strong> grote publiek, workshops <strong>in</strong> groep<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

algem<strong>en</strong>e bewonersvergader<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

De geme<strong>en</strong>te heeft <strong>het</strong> overleg voortgezet tijd<strong>en</strong>s de fase van de uitvoer<strong>in</strong>g van<br />

<strong>het</strong> wijkcontract, op <strong>het</strong> mom<strong>en</strong>t dat de project<strong>en</strong> werkelijk werd<strong>en</strong> gerealiseerd.<br />

De <strong>in</strong>spraak had meer bepaald betrekk<strong>in</strong>g op <strong>het</strong> vastlegg<strong>en</strong> van <strong>het</strong> programma<br />

<strong>en</strong> <strong>het</strong> beheer van <strong>het</strong> nieuwe geme<strong>en</strong>schapsc<strong>en</strong>trum. Het architect<strong>en</strong>bureau dat<br />

belast was met de uitvoer<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> programma, heeft zodo<strong>en</strong>de voorafgaand<br />

aan de opdracht uitvoerig k<strong>en</strong>nis kunn<strong>en</strong> nem<strong>en</strong> van de bed<strong>en</strong>k<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van de<br />

toekomstige beheerders <strong>en</strong> gebruikers van <strong>het</strong> c<strong>en</strong>trum.<br />

Procedure georganiseerd door<br />

de BGDA met de geme<strong>en</strong>te<br />

Mol<strong>en</strong>beek <strong>en</strong> de GOMB<br />

voor <strong>het</strong> Maritiem Huis,<br />

r<strong>en</strong>ovatie van <strong>het</strong> gebouw<br />

door <strong>het</strong> bureau Modulo<br />

(ontsluit<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> gebouw)<br />

<strong>en</strong> Atelier d’Architecture<br />

Matador (b<strong>in</strong>n<strong>en</strong><strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g<br />

van <strong>het</strong> geme<strong>en</strong>telijk<br />

geme<strong>en</strong>schapsc<strong>en</strong>trum)<br />

A29


Procedure georganiseerd door<br />

de BGDA met de geme<strong>en</strong>te<br />

Mol<strong>en</strong>beek <strong>en</strong> de GOMB<br />

voor <strong>het</strong> Maritiem Huis,<br />

r<strong>en</strong>ovatie van <strong>het</strong> gebouw<br />

door <strong>het</strong> bureau Modulo<br />

(ontsluit<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> gebouw)<br />

<strong>en</strong> Atelier d’Architecture<br />

Matador (b<strong>in</strong>n<strong>en</strong><strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g<br />

van <strong>het</strong> geme<strong>en</strong>telijk<br />

geme<strong>en</strong>schapsc<strong>en</strong>trum)<br />

A30<br />

<strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong><strong>en</strong>


e <strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 13: De architect betrekk<strong>en</strong><br />

bij <strong>het</strong> participatieproces Via <strong>het</strong><br />

bestek kan gevraagd word<strong>en</strong> om e<strong>en</strong> nota betreff<strong>en</strong>de<br />

de participatieaanpak (strategie, middel<strong>en</strong>,<br />

plann<strong>in</strong>g, betrokk<strong>en</strong> actor<strong>en</strong> <strong>en</strong>z.) <strong>en</strong><br />

deze kan gebruikt word<strong>en</strong> als beoordel<strong>in</strong>gscriterium,<br />

naast de architectuurgebond<strong>en</strong> criteria.<br />

Of m<strong>en</strong> nu e<strong>en</strong> beroep doet op e<strong>en</strong> participatiedi<strong>en</strong>st<br />

of niet, <strong>het</strong> is w<strong>en</strong>selijk dat de architect<br />

belangstell<strong>in</strong>g heeft voor <strong>het</strong> proces.<br />

e <strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 14: Voorzi<strong>en</strong> <strong>in</strong> participatiemiddel<strong>en</strong><br />

De participatie van de bewoners<br />

<strong>en</strong> toekomstige gebruikers mag niet haastig<br />

op touw gezet word<strong>en</strong>. Er moet gezorgd<br />

word<strong>en</strong> voor de nodige middel<strong>en</strong> wat betreft<br />

budget, personeel, uitrust<strong>in</strong>g, <strong>in</strong>frastructuur.<br />

Workshops georganiseerd door<br />

de bureaus MSA – L’Escaut – O2<br />

Consult voor de procedure van<br />

<strong>het</strong> wijkcontract Maritiem<br />

e <strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 15: E<strong>en</strong> debat over de<br />

grote stedelijke belang<strong>en</strong> organiser<strong>en</strong><br />

Voor grote stedelijke project<strong>en</strong> (hefboomgebied<strong>en</strong>,<br />

aanleg van op<strong>en</strong>bare ruimt<strong>en</strong>, grote<br />

<strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, project<strong>en</strong> op strategische plaats<strong>en</strong>)<br />

kan <strong>het</strong> nuttig zijn e<strong>en</strong> op<strong>en</strong>baar onderzoek<br />

te houd<strong>en</strong> over <strong>het</strong> ontwerpbestek, om<br />

e<strong>en</strong> zo groot mogelijke op<strong>en</strong>baarheid van <strong>het</strong><br />

project <strong>en</strong> zijn richtlijn<strong>en</strong> te verzeker<strong>en</strong>. Om<br />

e<strong>en</strong> breed debat over de stadsbelang<strong>en</strong> op gang<br />

te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>, is <strong>het</strong> belangrijk dat de burgerbevolk<strong>in</strong>g<br />

versterkt opmerkzaam wordt gemaakt<br />

op <strong>het</strong> onderzoek (huis-aan-huis-bedel<strong>in</strong>g,<br />

krant<strong>en</strong>, op<strong>en</strong>bare vergader<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, werkgroep<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong>z.). Het komt erop aan duidelijk te<br />

bepal<strong>en</strong> wat er ter debat staat. Dit alles moet<br />

dan di<strong>en</strong><strong>en</strong> om de opdrachtgever te help<strong>en</strong> bij<br />

<strong>het</strong> bepal<strong>en</strong> van de doelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, <strong>het</strong> programma,<br />

de architecturale aanpak.<br />

A31


Vraag 4:<br />

Hoe de voorlicht<strong>in</strong>g <strong>en</strong><br />

bek<strong>en</strong>dmak<strong>in</strong>g omtr<strong>en</strong>t <strong>het</strong> project<br />

<strong>en</strong> de procedure aanpakk<strong>en</strong>?<br />

Het eerste <strong>in</strong>formati<strong>en</strong>iveau bev<strong>in</strong>dt zich tuss<strong>en</strong><br />

de opdrachtgever <strong>en</strong> de architect<strong>en</strong>. (2.2.<br />

e.v.) Afhankelijk van de erelon<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

overheidsopdracht<strong>en</strong> <strong>in</strong>zake architectuur ofwel<br />

op Europees én Belgisch niveau ofwel alle<strong>en</strong> op<br />

nationaal niveau via <strong>het</strong> Bullet<strong>in</strong> der Aanbested<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

bek<strong>en</strong>dgemaakt. We stell<strong>en</strong> bijvoorbeeld<br />

vast dat er de laatste jar<strong>en</strong> maar we<strong>in</strong>ig<br />

Europese of <strong>in</strong>ternationale kandidat<strong>en</strong> war<strong>en</strong><br />

voor Brusselse opdracht<strong>en</strong>. Bepaalde opdracht-<br />

A32<br />

<strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong><strong>en</strong><br />

Voorbeeld van e<strong>en</strong> Duits<br />

website met <strong>in</strong>formatie over alle<br />

soort<strong>en</strong> wedstrijd<strong>en</strong>, bestemd<br />

voor opdrachtgevers <strong>en</strong><br />

architect<strong>en</strong><br />

gevers knop<strong>en</strong> <strong>in</strong>ternationale contact<strong>en</strong> aan om<br />

zo nieuwe kandidat<strong>en</strong> te v<strong>in</strong>d<strong>en</strong>. Dat draagt bij<br />

tot de verbeter<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> imago van Brussel op<br />

<strong>in</strong>ternationaal vlak. We zi<strong>en</strong> dat <strong>in</strong> Vlaander<strong>en</strong>,<br />

waar Vlaams Bouwmeester <strong>in</strong>itiatiev<strong>en</strong> neemt<br />

om de op<strong>en</strong>baarheid van de overheidsopdracht<strong>en</strong><br />

te vergrot<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> tweede <strong>in</strong>formati<strong>en</strong>iveau<br />

heeft betrekk<strong>in</strong>g op alle actor<strong>en</strong> van de stad,<br />

om de project<strong>en</strong> <strong>en</strong> de <strong>in</strong>t<strong>en</strong>ties van de opdrachtgever<br />

bek<strong>en</strong>dheid te gev<strong>en</strong>.


e <strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 16: De toegankelijkheid<br />

van overheidsopdracht<strong>en</strong> verbeter<strong>en</strong><br />

Om de Brusselse overheidsopdracht<strong>en</strong> toegankelijk<br />

te mak<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> grotere diversiteit aan<br />

architect<strong>en</strong>, is <strong>het</strong> nuttig de <strong>in</strong>formatie te verspreid<strong>en</strong><br />

via meer kanal<strong>en</strong>: naast <strong>het</strong> Bullet<strong>in</strong><br />

der Aanbested<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>het</strong> Publicatieblad van<br />

de Europese Unie kan m<strong>en</strong> gebruik mak<strong>en</strong> van<br />

de websites van de plaatselijke <strong>in</strong>stanties met<br />

e<strong>en</strong> rubriek over op<strong>en</strong>bare aanbested<strong>in</strong>g<strong>en</strong>,<br />

verz<strong>en</strong>d<strong>in</strong>g naar de orde van de architect<strong>en</strong>,<br />

naar architectuurschol<strong>en</strong>, publicatie <strong>in</strong> krant<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong>z. M<strong>en</strong> kan de <strong>in</strong>formatie ook doorgev<strong>en</strong> aan<br />

de gewestelijke autoriteit<strong>en</strong>, die op hun beurt<br />

verscheid<strong>en</strong>e <strong>in</strong>itiatiev<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> nem<strong>en</strong>.<br />

e <strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 17: De aankondig<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> titels van op<strong>en</strong>bare aanbested<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

vere<strong>en</strong>voudig<strong>en</strong> Opdat de architect<strong>en</strong><br />

gemakkelijk zoud<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> zi<strong>en</strong> welke<br />

aanbested<strong>in</strong>g<strong>en</strong> voor h<strong>en</strong> <strong>in</strong>teressant zijn, kan<br />

m<strong>en</strong> de titels van de op<strong>en</strong>bare aanbested<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

Voorbeeld van de<br />

organisatie van talrijke<br />

<strong>in</strong>formatievergader<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong><br />

kader van de heraanleg van <strong>het</strong><br />

Rogierple<strong>in</strong><br />

Opdracht toevertrouwd aan de<br />

BRAL (Brusselse Raad voor<br />

<strong>het</strong> Leefmilieu) <strong>en</strong> Peripheria<br />

op vraag van <strong>het</strong> BUV (Bestuur<br />

Uitrust<strong>in</strong>g<strong>en</strong> Verplaats<strong>in</strong>g<strong>en</strong>)<br />

verduidelijk<strong>en</strong> door bijvoorbeeld <strong>het</strong> woord<br />

architectuur op te nem<strong>en</strong> <strong>in</strong> de titel. Er moet<br />

ook bijzondere aandacht aan besteed word<strong>en</strong><br />

dat de sam<strong>en</strong>vatt<strong>in</strong>g van de opdracht goed<br />

weergeeft om wat voor project <strong>het</strong> gaat (aard<br />

van <strong>het</strong> werk, omvang van <strong>het</strong> project <strong>en</strong>z.).<br />

e <strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 18: Voldo<strong>en</strong>de tijd<br />

lat<strong>en</strong> om ideeën te do<strong>en</strong> opbloei<strong>en</strong>.<br />

Maar al te vaak ligg<strong>en</strong> de datums voor <strong>het</strong><br />

<strong>in</strong>di<strong>en</strong><strong>en</strong> van de offertes dichtbij van datums<br />

van de publicatie <strong>in</strong> <strong>het</strong> Bullet<strong>in</strong> der Aanbested<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

Dit mag dan wel <strong>in</strong> overe<strong>en</strong>stemm<strong>in</strong>g<br />

zijn met de reglem<strong>en</strong>ter<strong>in</strong>g, die m<strong>in</strong>imale<br />

termijn<strong>en</strong> vastlegt, m<strong>en</strong> kan echter beter de<br />

architect<strong>en</strong> werkelijk voldo<strong>en</strong>de tijd gev<strong>en</strong> om<br />

de gevraagde docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> te verzamel<strong>en</strong> <strong>en</strong> te<br />

broed<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> idee, e<strong>en</strong> <strong>in</strong>t<strong>en</strong>tie.<br />

A33


e <strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 19: De architect<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong>former<strong>en</strong> over <strong>het</strong> verloop van de procedure<br />

Het is nuttig de tijdsplann<strong>in</strong>g van <strong>het</strong><br />

besliss<strong>in</strong>gsproces op te nem<strong>en</strong> <strong>in</strong> de aankondig<strong>in</strong>g<br />

van opdracht (nl. wanneer de offertes<br />

<strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d moet<strong>en</strong> zijn, wanneer de jury beraadslaagt<br />

<strong>en</strong> zich uitspreekt over de project<strong>en</strong>,<br />

wanneer <strong>het</strong> gunn<strong>in</strong>gsbesluit wordt g<strong>en</strong>om<strong>en</strong><br />

door de opdrachtgever <strong>en</strong>z.). Als er wordt<br />

afgezi<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> lop<strong>en</strong>de opdracht, moet<strong>en</strong><br />

de kandidat<strong>en</strong> daarvan zo snel mogelijk op de<br />

hoogte gebracht word<strong>en</strong>. (6.1.)<br />

A34<br />

<strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong><strong>en</strong><br />

e <strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 20: De architectuurproject<strong>en</strong><br />

op<strong>en</strong>baar mak<strong>en</strong> Er kunn<strong>en</strong><br />

allerlei maatregel<strong>en</strong> g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> word<strong>en</strong> om de<br />

burgers beter te <strong>in</strong>former<strong>en</strong>. De bestekk<strong>en</strong> zou<br />

bijvoorbeeld gepubliceerd moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

op de websites van de op<strong>en</strong>bare opdrachtgevers.<br />

De stadsbewoners moet<strong>en</strong> geïnformeerd<br />

word<strong>en</strong> gedur<strong>en</strong>de <strong>het</strong> hele proces: er kunn<strong>en</strong><br />

vaker pres<strong>en</strong>taties, publicaties, confer<strong>en</strong>ties<br />

<strong>en</strong> debatt<strong>en</strong> georganiseerd word<strong>en</strong> vanaf <strong>het</strong><br />

beg<strong>in</strong> van de procedure. De resultat<strong>en</strong> van e<strong>en</strong><br />

procedure di<strong>en</strong><strong>en</strong> echter bek<strong>en</strong>d gemaakt te<br />

word<strong>en</strong> zodra deze onveranderlijk vaststaan.<br />

Er moet ook bijzondere aandacht besteed<br />

word<strong>en</strong> aan de motiver<strong>in</strong>g waarom de keuze<br />

gevall<strong>en</strong> is op de w<strong>in</strong>naar. Dit alles zal bijdrag<strong>en</strong><br />

tot de ontwikkel<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> architecturale<br />

cultuur <strong>in</strong> Brussel.


Vraag 5:<br />

Wat moet m<strong>en</strong> vrag<strong>en</strong> om de capaciteit<strong>en</strong><br />

van de kandidat<strong>en</strong> <strong>en</strong> de architecturale<br />

kwaliteit van de voorstell<strong>en</strong> van de bureaus<br />

te kunn<strong>en</strong> beoordel<strong>en</strong>?<br />

Vaak durv<strong>en</strong> op<strong>en</strong>bare opdrachtgevers ge<strong>en</strong><br />

opdracht<strong>en</strong> toevertrouw<strong>en</strong> aan architectuurbureaus<br />

die ze niet k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> of die niet beschikk<strong>en</strong><br />

over alle vereiste ervar<strong>in</strong>g voor <strong>het</strong> project.<br />

Ze stell<strong>en</strong> daarom hoge eis<strong>en</strong> aan de refer<strong>en</strong>ties<br />

op <strong>het</strong> desbetreff<strong>en</strong>de werkgebied. Maar<br />

moet m<strong>en</strong> al e<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> zwembad aangelegd<br />

hebb<strong>en</strong> om zich kandidaat te kunn<strong>en</strong> stell<strong>en</strong><br />

voor e<strong>en</strong> dergelijke opdracht? Gelet op de<br />

architecturale kwaliteit van sommige zwembad<strong>en</strong><br />

is dat misschi<strong>en</strong> niet <strong>het</strong> beste criterium<br />

als m<strong>en</strong> architecturale <strong>in</strong>novatie e<strong>en</strong> plaats<br />

wil gev<strong>en</strong>. Er bestaan verschill<strong>en</strong>de formules<br />

om tegelijkertijd de opdrachtgevers gerust te<br />

stell<strong>en</strong> <strong>en</strong> nieuwkomers <strong>in</strong> de architectuur e<strong>en</strong><br />

kans te gev<strong>en</strong>.<br />

E<strong>en</strong> goed ev<strong>en</strong>wicht v<strong>in</strong>d<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> alle criteria<br />

voor de selectie van de kandidat<strong>en</strong> <strong>en</strong> de<br />

gunn<strong>in</strong>g van de opdracht is e<strong>en</strong> moeilijke <strong>en</strong><br />

hachelijke opgave, zeker <strong>in</strong> <strong>het</strong> kader van <strong>het</strong><br />

kwaliteitsstrev<strong>en</strong>. Daarom is <strong>het</strong> belangrijk dat<br />

de criteria duidelijk geformuleerd zijn <strong>in</strong> <strong>het</strong><br />

bestek zodat de besliss<strong>in</strong>g<strong>en</strong> goed gemotiveerd<br />

kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> <strong>en</strong> de transparantie van <strong>het</strong><br />

proces verzekerd is. Het is ook e<strong>en</strong> kwestie van<br />

respect voor kandidat<strong>en</strong>: m<strong>en</strong> moet ze niet<br />

lat<strong>en</strong> werk<strong>en</strong> voor niets. Het heeft ge<strong>en</strong> z<strong>in</strong> allerlei<br />

adm<strong>in</strong>istratieve docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> te vrag<strong>en</strong>,<br />

als m<strong>en</strong> toch weet dat m<strong>en</strong> niet de tijd heeft<br />

om ze te analyser<strong>en</strong>. Deze eis<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> dus<br />

beperkt <strong>en</strong> vere<strong>en</strong>voudigd word<strong>en</strong>.<br />

Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> komt <strong>het</strong> voor dat m<strong>en</strong> architectuurbureaus<br />

hoofdzakelijk op basis van erelon<strong>en</strong><br />

laat concurrer<strong>en</strong>. Dat is ge<strong>en</strong> garantie voor<br />

kwaliteit, eerder <strong>in</strong>teg<strong>en</strong>deel. Het vergroot <strong>het</strong><br />

risico van m<strong>in</strong>imale prestaties, bijkom<strong>en</strong>de<br />

werkzaamhed<strong>en</strong>, onaang<strong>en</strong>ame verrass<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

tijd<strong>en</strong>s de procedure.<br />

Architectuur wordt nog niet voldo<strong>en</strong>de<br />

erk<strong>en</strong>d als <strong>in</strong>tellectuele prestatie. Maar al te<br />

vaak vrag<strong>en</strong> opdrachtgevers aan architectuurbureaus<br />

om ideeën voor te legg<strong>en</strong>, <strong>in</strong> verschill<strong>en</strong>de<br />

vorm<strong>en</strong>, zonder vergoed<strong>in</strong>g. Dit ontwerpwerk,<br />

dat van c<strong>en</strong>traal belang is voor <strong>het</strong><br />

kwaliteitsstrev<strong>en</strong>, is e<strong>en</strong> werk dat tijd vergt <strong>en</strong><br />

beloond moet word<strong>en</strong>.<br />

e <strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 21: Relevante eis<strong>en</strong><br />

op <strong>het</strong> gebied van refer<strong>en</strong>ties stell<strong>en</strong> T<strong>en</strong><br />

eerste is <strong>het</strong> belangrijk de kwalitatieve selectiecriteria<br />

zo duidelijk mogelijk te formuler<strong>en</strong>,<br />

om te voorkom<strong>en</strong> dat de regels uitmond<strong>en</strong> <strong>in</strong><br />

e<strong>en</strong> onvoorspelbaar spel. T<strong>en</strong> tweede zou <strong>het</strong><br />

w<strong>en</strong>selijk zijn de refer<strong>en</strong>tie-eis<strong>en</strong> te beperk<strong>en</strong>,<br />

zodat ook jonge bureaus e<strong>en</strong> kans krijg<strong>en</strong>.<br />

M<strong>en</strong> kan bijvoorbeeld ervar<strong>in</strong>g op <strong>het</strong> gebied<br />

van huisvest<strong>in</strong>g verlang<strong>en</strong>, zonder dat<br />

<strong>het</strong> per se om sociale huisvest<strong>in</strong>g moet gaan,<br />

om te voorkom<strong>en</strong> dat alle<strong>en</strong> bureaus die al<br />

aan socialewon<strong>in</strong>gbouw hebb<strong>en</strong> gedaan, <strong>in</strong><br />

aanmerk<strong>in</strong>g kom<strong>en</strong>. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> hoeft ervar<strong>in</strong>g<br />

met won<strong>in</strong>gbouw ge<strong>en</strong> noodzakelijke vereiste<br />

te zijn voor wie zich kandidaat wil stell<strong>en</strong> voor<br />

e<strong>en</strong> won<strong>in</strong>gbouwproject.<br />

In de mate van <strong>het</strong> mogelijke kan <strong>het</strong> <strong>in</strong>teressant<br />

zijn e<strong>en</strong> paar realisaties van de bureaus te<br />

bezoek<strong>en</strong> om hun werk te kunn<strong>en</strong> beoordel<strong>en</strong>.<br />

(3.1. et s.)<br />

A35


De Franse Geme<strong>en</strong>schap formuleert haar eis als volgt:<br />

1) lijst van refer<strong>en</strong>ties (niet gedetailleerd), 2) twee relevante<br />

refer<strong>en</strong>ties (realisaties of ontwerp<strong>en</strong>) <strong>in</strong> detail,<br />

3)/ beschrijv<strong>in</strong>g van de rol van ieder teamlid <strong>in</strong> de<br />

refer<strong>en</strong>ties (…) 4) wie doet wat <strong>in</strong> <strong>het</strong> team.<br />

e <strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 22: Jonge architect<strong>en</strong><br />

begeleid<strong>en</strong> <strong>en</strong> opleid<strong>en</strong> Om jonge bureaus<br />

<strong>in</strong> staat te stell<strong>en</strong> overheidsopdracht<strong>en</strong> b<strong>in</strong>n<strong>en</strong><br />

te hal<strong>en</strong>, kan er aan e<strong>en</strong> begeleid<strong>in</strong>gs- <strong>en</strong><br />

opleid<strong>in</strong>gsformule gedacht word<strong>en</strong> voor de<br />

uitwerk<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> project <strong>en</strong> de uitvoer<strong>in</strong>g<br />

van de bouwwerk<strong>en</strong> als er e<strong>en</strong> jong team<br />

gekoz<strong>en</strong> wordt. Deze opdracht wordt vervuld<br />

door de Cellules d’aide à la maîtrise d’ouvrage<br />

(ondersteun<strong>in</strong>gsteams voor opdrachtgevers) <strong>in</strong><br />

de Franse Geme<strong>en</strong>schap, de BGHM (Brusselse<br />

Gewestelijke Huisvest<strong>in</strong>gsmaatschappij), met<br />

bijvoorbeeld voorlicht<strong>in</strong>g over de norm<strong>en</strong><br />

betreff<strong>en</strong>de sociale won<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, Vlaams Bouwmeester<br />

(met de meesterproev<strong>en</strong> <strong>en</strong>z.). Dit werd<br />

ook <strong>in</strong> de praktijk gebracht met <strong>het</strong> project<br />

Ursul<strong>in</strong><strong>en</strong>ple<strong>in</strong>, uitgevoerd door Recyclart <strong>en</strong><br />

<strong>het</strong> bureau L’Escaut [zie voorbeeld nr. 1 van<br />

de goede praktijk<strong>en</strong>]. Dit elem<strong>en</strong>t kan dan gepreciseerd<br />

word<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> bestek. Voor kle<strong>in</strong>e<br />

project<strong>en</strong> kan gebruik gemaakt word<strong>en</strong> van<br />

de onderhandel<strong>in</strong>gsprocedure zonder bek<strong>en</strong>dmak<strong>in</strong>g.<br />

(10.1.)<br />

A36<br />

<strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong><strong>en</strong><br />

e <strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 23: De gevraagde adm<strong>in</strong>istratieve<br />

docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> vere<strong>en</strong>voudig<strong>en</strong><br />

Het is belangrijk de docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> die nodig<br />

zijn voor de beoordel<strong>in</strong>g van de kandidaatstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong>,<br />

te beperk<strong>en</strong> tot <strong>het</strong> strikte m<strong>in</strong>imum<br />

<strong>en</strong> dit overe<strong>en</strong>komstig de reglem<strong>en</strong>ter<strong>in</strong>g <strong>en</strong> de<br />

omz<strong>en</strong>dbriev<strong>en</strong> terzake. (3.1. e.v.) In bepaalde<br />

gevall<strong>en</strong> (jaarrek<strong>en</strong><strong>in</strong>g, BTW, bewijs van goed<br />

gedrag <strong>en</strong> zed<strong>en</strong> <strong>en</strong>z.) kan m<strong>en</strong> ook volstaan<br />

met e<strong>en</strong> verklar<strong>in</strong>g op erewoord van de architect<strong>en</strong>.<br />

De oprechtheid van deze verklar<strong>in</strong>g kan<br />

dan gecontroleerd word<strong>en</strong> bij de gunn<strong>in</strong>g van<br />

de opdracht. Het heeft ook ge<strong>en</strong> z<strong>in</strong> om volledige<br />

boek<strong>en</strong> te verlang<strong>en</strong> van de kandidat<strong>en</strong>.<br />

Het zou beter zijn e<strong>en</strong> lijst van refer<strong>en</strong>ties te<br />

vrag<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> gedetailleerde besprek<strong>in</strong>g van<br />

één refer<strong>en</strong>tie die relevant is voor <strong>het</strong> desbetreff<strong>en</strong>de<br />

project. Voor e<strong>en</strong> kwalitatieve beoordel<strong>in</strong>g<br />

is <strong>het</strong> w<strong>en</strong>selijk <strong>het</strong> adviescomité al bij<br />

deze stap te betrekk<strong>en</strong>.<br />

e <strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 24: Ge<strong>en</strong> concurr<strong>en</strong>tie<br />

op basis van de erelon<strong>en</strong> toepass<strong>en</strong> Het<br />

verdi<strong>en</strong>t de voorkeur de erelon<strong>en</strong> voorafgaand<br />

vast te legg<strong>en</strong>, volg<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> forfaitaire of proc<strong>en</strong>tuele<br />

formule. Als m<strong>en</strong> de architect<strong>en</strong> ertoe<br />

aanzet hun prijz<strong>en</strong> te verlag<strong>en</strong>, br<strong>en</strong>gt m<strong>en</strong><br />

de kwaliteit van de prestaties <strong>in</strong> <strong>het</strong> gedrang.<br />

Als e<strong>en</strong> opdrachtgever dit criterium toch wil<br />

handhav<strong>en</strong> om budgettaire red<strong>en</strong><strong>en</strong>, kan m<strong>en</strong><br />

dit <strong>het</strong> best zo we<strong>in</strong>ig mogelijk lat<strong>en</strong> doorweg<strong>en</strong><br />

bij de beoordel<strong>in</strong>g. De beoordel<strong>in</strong>g moet<br />

vooral betrekk<strong>in</strong>g hebb<strong>en</strong> op de architecturale<br />

kwaliteit van de voorstell<strong>en</strong>. (4.1.)


Wedstrijd georganiseerd door<br />

<strong>het</strong> OCMW van de stad Brussel<br />

voor sociale won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong><br />

kader van wijkcontract Onze-<br />

Lieve-Vrouw-t<strong>en</strong>-Rode, w<strong>in</strong>naar:<br />

e<strong>en</strong> jong Brusselse bureau,<br />

MDW Architecture<br />

A37


e <strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 25: Het type gevraagde<br />

prestatie duidelijk bek<strong>en</strong>d mak<strong>en</strong><br />

Naast e<strong>en</strong> <strong>in</strong>t<strong>en</strong>ti<strong>en</strong>ota <strong>en</strong> ev<strong>en</strong>tueel e<strong>en</strong> nota<br />

betreff<strong>en</strong>de de participatiemethode, kan <strong>het</strong><br />

<strong>in</strong>teressant zijn e<strong>en</strong> sc<strong>het</strong>s te vrag<strong>en</strong>, om de<br />

jury <strong>in</strong> staat te stell<strong>en</strong> te beoordel<strong>en</strong> of de kandidaat<br />

kan voldo<strong>en</strong> aan de eis<strong>en</strong> <strong>en</strong> de voorstell<strong>en</strong><br />

te besprek<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> visuele basis <strong>en</strong> om<br />

e<strong>en</strong> betere gelijkheid van behandel<strong>in</strong>g tuss<strong>en</strong><br />

de deelnemers te verzeker<strong>en</strong>. Aangezi<strong>en</strong> <strong>het</strong><br />

opstell<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> sc<strong>het</strong>s veel tijd <strong>en</strong> geld kost,<br />

is <strong>het</strong> belangrijk slechts e<strong>en</strong> beperkt aantal<br />

bureaus om e<strong>en</strong> sc<strong>het</strong>s te vrag<strong>en</strong> (procedure <strong>in</strong><br />

twee stapp<strong>en</strong>) <strong>en</strong> duidelijk te preciser<strong>en</strong> wat er<br />

verlangd wordt (bijvoorbeeld ge<strong>en</strong> voorontwerp,<br />

want dat is te veel werk <strong>in</strong> dit stadium),<br />

welke vorm de docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong><br />

(bijvoorbeeld A3, tek<strong>en</strong><strong>in</strong>g <strong>in</strong> 3D of e<strong>en</strong> maquette,<br />

als <strong>het</strong> project dat rechtvaardigt <strong>en</strong>z.).<br />

(9.4.) <strong>en</strong> (11.6.2.6.)<br />

Voor de onderhandel<strong>in</strong>gsprocedure zonder<br />

bek<strong>en</strong>dmak<strong>in</strong>g (10.1. e.v.) di<strong>en</strong><strong>en</strong> dezelfde<br />

kwaliteitsgaranties gebod<strong>en</strong> te word<strong>en</strong> als door<br />

de andere procedures. Zo moet er bijvoorbeeld<br />

duidelijk gepreciseerd word<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> bestek<br />

wat er verlangd wordt van de adviesbureaus <strong>en</strong><br />

hoe de voorstell<strong>en</strong> beoordeeld zull<strong>en</strong> word<strong>en</strong>.<br />

Als er ge<strong>en</strong> prestatie gevraagd wordt, moet de<br />

keuze van de opdrachtnemer duidelijk gemotiveerd<br />

word<strong>en</strong> op basis van vooraf vastgelegde<br />

<strong>en</strong> bek<strong>en</strong>dgemaakte criteria.<br />

A38<br />

<strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong><strong>en</strong><br />

e <strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 26: De architect<strong>en</strong><br />

vergoed<strong>en</strong> voor hun prestaties E<strong>en</strong> billijke<br />

vergoed<strong>in</strong>g bied<strong>en</strong> voor de gevraagde<br />

prestaties (<strong>in</strong>t<strong>en</strong>ti<strong>en</strong>ota, sc<strong>het</strong>s, maquette) is<br />

e<strong>en</strong> manier om te verzeker<strong>en</strong> dat <strong>het</strong> werk<br />

ernstig wordt opgevat, respect te ton<strong>en</strong> voor de<br />

kandidat<strong>en</strong> <strong>en</strong> voorstell<strong>en</strong> van betere kwaliteit<br />

aan te trekk<strong>en</strong>. Deze vergoed<strong>in</strong>g moet meer<br />

dan symbolisch zijn. Ze moet ook afhankelijk<br />

zijn van <strong>het</strong> type project. M<strong>en</strong> kan ook gebruik<br />

mak<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> mechanisme dat ervoor zorgt<br />

dat alle<strong>en</strong> prestaties van voldo<strong>en</strong>de kwaliteit<br />

vergoed word<strong>en</strong>. (9.5.) <strong>en</strong> (11.6.2.9.)<br />

e <strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 27: E<strong>en</strong> vraag- <strong>en</strong><br />

antwoordsessie organiser<strong>en</strong> Bij procedures<br />

<strong>in</strong> twee stapp<strong>en</strong> zou <strong>het</strong> nuttig zijn als<br />

de geselecteerde bureaus de locatie van <strong>het</strong><br />

project kunn<strong>en</strong> bezoek<strong>en</strong>. Ook e<strong>en</strong> vraag- <strong>en</strong><br />

antwoordsessie is aan te rad<strong>en</strong>. Dit kan help<strong>en</strong><br />

de <strong>in</strong>t<strong>en</strong>ties van de opdrachtgever duidelijk te<br />

mak<strong>en</strong> <strong>en</strong> de latere contact<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> de meded<strong>in</strong>gers<br />

<strong>en</strong> de aanbested<strong>en</strong>de overheid te<br />

beperk<strong>en</strong>. Daarbij is <strong>het</strong> belangrijk e<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>vatt<strong>in</strong>g<br />

te mak<strong>en</strong> van deze sessie <strong>en</strong> deze te<br />

overhandig<strong>en</strong> aan alle gegadigd<strong>en</strong>. (11.5.2.)


Vraag 6:<br />

Hoe de jury of <strong>het</strong> adviescomité<br />

voor de beoordel<strong>in</strong>g van de<br />

architectuur sam<strong>en</strong>stell<strong>en</strong>?<br />

We gebruik<strong>en</strong> <strong>het</strong> woord jury voor wedstrijd<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> de z<strong>in</strong> van de wet. In dit hoofdstuk <strong>en</strong> de volg<strong>en</strong>de<br />

hoofdstukk<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> we voor de andere<br />

procedures <strong>het</strong> woord adviescomité gebruik<strong>en</strong>,<br />

zodat er ge<strong>en</strong> verwarr<strong>in</strong>g kan ontstaan met<br />

<strong>het</strong> reglem<strong>en</strong>taire begrip. Zoals bepaald voor<br />

wedstrijd<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> de deontologische regels <strong>in</strong><br />

acht g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> word<strong>en</strong>. De kwaliteit van de jury<br />

of <strong>het</strong> adviescomité is bepal<strong>en</strong>d voor de kwaliteit<br />

van <strong>het</strong> proces waarbij e<strong>en</strong> project of e<strong>en</strong><br />

Procedure georganiseerd door<br />

de geme<strong>en</strong>te Schaarbeek voor<br />

<strong>het</strong> project Huis van de Vrouw,<br />

w<strong>in</strong>naars: de bureaus Zed <strong>en</strong><br />

Gigogne<br />

architectuurbureau wordt beoordeeld. Hun vakkundigheid<br />

(<strong>het</strong> vermog<strong>en</strong> om de tek<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong> te<br />

lez<strong>en</strong>, de betek<strong>en</strong>is van de project<strong>en</strong> te vatt<strong>en</strong>, de<br />

gevolg<strong>en</strong> voor de locatie <strong>in</strong> te schatt<strong>en</strong>, de technische<br />

voorstell<strong>en</strong> te beoordel<strong>en</strong>) staat borg voor<br />

de kwaliteit van deze stap. We her<strong>in</strong>ner<strong>en</strong> eraan<br />

dat architectuur bov<strong>en</strong>al e<strong>en</strong> culturele discipl<strong>in</strong>e<br />

is <strong>en</strong> e<strong>en</strong> objectieve beoordel<strong>in</strong>g dus niet mogelijk<br />

is. Het is aan de jury’s of <strong>het</strong> adviescomités<br />

om de architecturale keuze te motiver<strong>en</strong>.<br />

A39


Ze moet<strong>en</strong> hun verantwoordelijkheid opnem<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> volledig achter hun keuze staan.<br />

e <strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 28: De jury of <strong>het</strong> adviescomité<br />

sam<strong>en</strong>stell<strong>en</strong> De sam<strong>en</strong>stell<strong>in</strong>g<br />

van de jury moet gebeur<strong>en</strong> overe<strong>en</strong>komstig de<br />

reglem<strong>en</strong>ter<strong>in</strong>g betreff<strong>en</strong>de de op<strong>en</strong>bare aanbested<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

als <strong>het</strong> gaat om wedstrijd<strong>en</strong>. Ook voor<br />

de sam<strong>en</strong>stell<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> adviescomité is <strong>het</strong><br />

w<strong>en</strong>selijk zich te lat<strong>en</strong> <strong>in</strong>spirer<strong>en</strong> op de regels<br />

die geld<strong>en</strong> voor wedstrijd<strong>en</strong>. (9.5.) <strong>en</strong> (11.4.)<br />

De gekoz<strong>en</strong> formule kan omvatt<strong>en</strong>:<br />

– e<strong>en</strong> meerderheid van architect<strong>en</strong>; de led<strong>en</strong><br />

van <strong>het</strong> adviescomité moet<strong>en</strong> immers beschikk<strong>en</strong><br />

over e<strong>en</strong> onomstred<strong>en</strong> bekwaamheid<br />

<strong>in</strong> de materie, <strong>en</strong> <strong>in</strong>di<strong>en</strong> mogelijk verschill<strong>en</strong>de<br />

t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>s<strong>en</strong> b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> de architectuur<br />

verteg<strong>en</strong>woordig<strong>en</strong>;<br />

– e<strong>en</strong> verteg<strong>en</strong>woordig<strong>in</strong>g van de opdrachtgever,<br />

om te garander<strong>en</strong> dat <strong>het</strong> debat <strong>en</strong> de<br />

keuze van <strong>het</strong> adviescomité gevoed word<strong>en</strong><br />

door e<strong>en</strong> goede k<strong>en</strong>nis van de locatie <strong>en</strong> dat<br />

er voldo<strong>en</strong>de belang besteed wordt aan de<br />

uitvoerbaarheid van <strong>het</strong> project;<br />

– e<strong>en</strong> verantwoordelijke politicus, die <strong>het</strong> project<br />

<strong>en</strong> <strong>het</strong> belang ervan goed k<strong>en</strong>t <strong>en</strong> <strong>in</strong> staat<br />

is de verantwoordelijkheid voor de besliss<strong>in</strong>g<br />

op zich te nem<strong>en</strong>;<br />

– betrokk<strong>en</strong>heid van e<strong>en</strong> afgevaardigde ambt<strong>en</strong>aar<br />

van <strong>het</strong> gewest die bevoegd is voor sted<strong>en</strong>bouw,<br />

e<strong>en</strong> ambt<strong>en</strong>aar die bevoegd is voor<br />

stadsvernieuw<strong>in</strong>g voor de dossiers van de wijkcontract<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>tueel zelfs e<strong>en</strong> verteg<strong>en</strong>woordiger<br />

van de desbetreff<strong>en</strong>de geme<strong>en</strong>te;<br />

A40<br />

<strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong><strong>en</strong><br />

zo kunn<strong>en</strong> <strong>het</strong> gewest <strong>en</strong> de geme<strong>en</strong>te van bij<br />

<strong>het</strong> ontwerp van <strong>het</strong> project betrokk<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> dus ook achter de doelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> de<br />

architecturale keuze staan die gedur<strong>en</strong>de de<br />

hele procedure word<strong>en</strong> verdedigd;<br />

– betrokk<strong>en</strong>heid van de gebruikers, als dat<br />

gew<strong>en</strong>st is (bijvoorbeeld e<strong>en</strong> directeur voor<br />

e<strong>en</strong> schoolproject, e<strong>en</strong> akoestisch expert voor<br />

e<strong>en</strong> concertzaal).<br />

De ondersteun<strong>in</strong>gsteams voor opdrachtgevers<br />

kunn<strong>en</strong> de opdrachtgever uiteraard hieromtr<strong>en</strong>t<br />

adviser<strong>en</strong>.<br />

e <strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 29: De op<strong>en</strong>baarheid<br />

van <strong>het</strong> adviescomité regel<strong>en</strong> Het is belangrijk<br />

de sam<strong>en</strong>stell<strong>in</strong>g van de jury <strong>in</strong> <strong>het</strong><br />

wedstrijdreglem<strong>en</strong>t of <strong>het</strong> adviescomité <strong>in</strong> <strong>het</strong><br />

bestek bek<strong>en</strong>d te mak<strong>en</strong>. In <strong>het</strong> eerste geval is dit<br />

verplicht, <strong>in</strong> <strong>het</strong> tweede is <strong>het</strong> aangerad<strong>en</strong>. Dat<br />

moet <strong>het</strong> mogelijk mak<strong>en</strong> band<strong>en</strong> met de toekomstige<br />

kandidat<strong>en</strong> te voorkom<strong>en</strong>. Het biedt de<br />

kandidat<strong>en</strong> ook de mogelijkheid zich beter voor<br />

te bereid<strong>en</strong> op de hoorzitt<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, <strong>in</strong> de veronderstell<strong>in</strong>g<br />

dat er hoorzitt<strong>in</strong>g<strong>en</strong> gehoud<strong>en</strong> word<strong>en</strong>.<br />

e <strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 30: De led<strong>en</strong> van de jury<br />

of <strong>het</strong> adviescomité vergoed<strong>en</strong> voor hun<br />

onkost<strong>en</strong> Zetel<strong>en</strong> <strong>in</strong> e<strong>en</strong> jury of adviescomité<br />

is e<strong>en</strong> opgave die tijd, k<strong>en</strong>nis van zak<strong>en</strong> <strong>en</strong> ernst<br />

vergt, opdat <strong>het</strong> uite<strong>in</strong>delijke resultaat zo <strong>in</strong>teressant<br />

mogelijk zou zijn. Daarom is <strong>het</strong> belangrijk<br />

te voorzi<strong>en</strong> <strong>in</strong> e<strong>en</strong> onkost<strong>en</strong>vergoed<strong>in</strong>g voor de<br />

led<strong>en</strong> (afhankelijk van de tijd die ze aan hun<br />

opdracht bested<strong>en</strong>, hun reiskost<strong>en</strong>). (11.6.2.16.)


De geme<strong>en</strong>te Schaarbeek volgt s<strong>in</strong>ds <strong>en</strong>kele jar<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

vernieuw<strong>en</strong>d architecturaal beleid. Allerlei procedures<br />

werd<strong>en</strong> gebruikt om zowel jonge als we<strong>in</strong>ig bek<strong>en</strong>de<br />

bureaus <strong>in</strong> Brussel de kans te gev<strong>en</strong> deel te nem<strong>en</strong> aan de<br />

opdracht<strong>en</strong> <strong>en</strong> belangwekk<strong>en</strong>de project<strong>en</strong> te realiser<strong>en</strong>.<br />

Aanvankelijk was heel deze b<strong>en</strong>ader<strong>in</strong>g gebaseerd op<br />

de keuze van e<strong>en</strong> jury die uitsluit<strong>en</strong>d sam<strong>en</strong>gesteld was<br />

uit externe professionals. Om de uitvoerbaarheid van<br />

de project<strong>en</strong> te waarborg<strong>en</strong> word<strong>en</strong> s<strong>in</strong>ds kort ook <strong>het</strong><br />

bestuur <strong>en</strong> de politiek betrokk<strong>en</strong> bij de jury.<br />

Procedure georganiseerd door<br />

de geme<strong>en</strong>te Schaarbeek voor<br />

<strong>het</strong> project Huis van de Vrouw,<br />

w<strong>in</strong>naars: de bureaus Zed <strong>en</strong><br />

Gigogne<br />

A41


Vraag 7:<br />

Hoe de debatt<strong>en</strong> van de jury<br />

of <strong>het</strong> adviescomité regel<strong>en</strong>?<br />

Er moet<strong>en</strong> bepaalde voorwaard<strong>en</strong> vervuld zijn<br />

opdat jury’s of adviescomités hun tak<strong>en</strong> correct<br />

kunn<strong>en</strong> uitvoer<strong>en</strong>, hun verantwoordelijkhed<strong>en</strong><br />

t<strong>en</strong> volle kunn<strong>en</strong> opnem<strong>en</strong> <strong>en</strong> hun rol van stuw<strong>en</strong>de<br />

kracht achter de keuze voor kwalitatief<br />

hoogstaande architectuur kunn<strong>en</strong> opnem<strong>en</strong>.<br />

e <strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 31: De organisatie van<br />

de debatt<strong>en</strong> beschrijv<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> bestek<br />

Het is nuttig om <strong>in</strong> <strong>het</strong> bestek of <strong>het</strong> wedstrijdreglem<strong>en</strong>t<br />

zowel de sam<strong>en</strong>stell<strong>in</strong>g van<br />

de jury of <strong>het</strong> adviescomité als de rol van de<br />

<strong>in</strong>dividuele led<strong>en</strong> vast te legg<strong>en</strong>: voorzitter,<br />

secretaris, led<strong>en</strong>, waarnemers <strong>en</strong>z.<br />

e <strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 32: De jury vooraf <strong>in</strong>former<strong>en</strong><br />

Om de led<strong>en</strong> van de jury of <strong>het</strong> adviescomité<br />

de kans te gev<strong>en</strong> zich zo goed mogelijk<br />

voor te bereid<strong>en</strong> op de beoordel<strong>in</strong>g van de kandidat<strong>en</strong>,<br />

is <strong>het</strong> belangrijk dat ze zo vroeg mogelijk<br />

geïnformeerd word<strong>en</strong> over alle aspect<strong>en</strong> van <strong>het</strong><br />

project. Het is bijvoorbeeld nuttig hun m<strong>en</strong><strong>in</strong>g<br />

te vrag<strong>en</strong> over <strong>het</strong> ontwerpbestek. E<strong>en</strong> m<strong>in</strong>imale<br />

vereiste is dat ze <strong>het</strong> bestek krijg<strong>en</strong> toegestuurd<br />

voor de aanvang van de debatt<strong>en</strong>. (11.4.2.)<br />

e <strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 33: De selectie van de<br />

kandidat<strong>en</strong> organiser<strong>en</strong> met de jury Het is<br />

w<strong>en</strong>selijk de jury te betrekk<strong>en</strong> bij selectie van de<br />

kandidat<strong>en</strong> <strong>en</strong> niet alle<strong>en</strong> bij de beoordel<strong>in</strong>g van<br />

de project<strong>en</strong>. Immers, de keuze van de kandidat<strong>en</strong><br />

van wie e<strong>en</strong> prestatie gevraagd zal word<strong>en</strong>, is<br />

e<strong>en</strong> belangrijke stap <strong>in</strong> <strong>het</strong> kwaliteitsstrev<strong>en</strong>. De<br />

tuss<strong>en</strong>komst van beroepsm<strong>en</strong>s<strong>en</strong> kan nuttig zijn<br />

A42<br />

<strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong><strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> hoeft niet te leid<strong>en</strong> tot e<strong>en</strong> verzwar<strong>in</strong>g van de<br />

procedure. Het is w<strong>en</strong>selijk e<strong>en</strong> diversiteit van<br />

kandidat<strong>en</strong> te kiez<strong>en</strong> die voldo<strong>en</strong> aan de selectiecriteria,<br />

zodat er zeer uite<strong>en</strong>lop<strong>en</strong>de antwoord<strong>en</strong><br />

kom<strong>en</strong> op de gestelde vrag<strong>en</strong> <strong>en</strong> m<strong>en</strong> dan<br />

<strong>het</strong> best geschikte antwoord kan kiez<strong>en</strong>. (11.4.2.)<br />

e <strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 34: Voorkeur gev<strong>en</strong><br />

aan e<strong>en</strong> mondel<strong>in</strong>ge pres<strong>en</strong>tatie van de<br />

project<strong>en</strong> E<strong>en</strong> hoorzitt<strong>in</strong>g met de gegadigd<strong>en</strong><br />

is e<strong>en</strong> belangrijk besliss<strong>in</strong>gsondersteun<strong>en</strong>d<br />

middel (maar <strong>het</strong> is verbod<strong>en</strong> bij wedstrijd<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> de z<strong>in</strong> van de wet van 24 december 1993, die<br />

anonimiteit verplicht stelt). Tijd<strong>en</strong>s de hoorzitt<strong>in</strong>g<br />

komt m<strong>en</strong> meer te wet<strong>en</strong> over de gemotiveerdheid<br />

van de bureaus voor <strong>het</strong> project, de<br />

meerwaarde die de architectuur te bied<strong>en</strong> heeft<br />

(<strong>in</strong>tellectuele prestatie). Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> verzekert<br />

deze werkwijze de transparantie van de procedure<br />

<strong>en</strong> de gelijke behandel<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong>ieder. De<br />

kandidat<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> <strong>in</strong>dividueel voor de jury<br />

moet<strong>en</strong> verschijn<strong>en</strong>, of <strong>in</strong> aanwezigheid van de<br />

andere kandidat<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> collectieve hoorzitt<strong>in</strong>g<br />

kan <strong>in</strong>teressant zijn, want <strong>het</strong> biedt iedere architect<br />

de kans zich te vergelijk<strong>en</strong> met de ander<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> de uite<strong>in</strong>delijke keuze beter te begrijp<strong>en</strong>.<br />

De bureaus moet<strong>en</strong> dan de hoorzitt<strong>in</strong>g verlat<strong>en</strong><br />

tijd<strong>en</strong> de vraag- <strong>en</strong> antwoordsessie, om de<br />

volg<strong>en</strong>de pres<strong>en</strong>taties niet te beïnvloed<strong>en</strong>. Het<br />

is ook belangrijk regels vast te legg<strong>en</strong> voor de<br />

pres<strong>en</strong>tatie (zie aanbevel<strong>in</strong>g 25) zodat iedere<strong>en</strong><br />

op gelijke voet staat. De jury moet vakkundig<br />

g<strong>en</strong>oeg zijn om show te kunn<strong>en</strong> onderscheid<strong>en</strong><br />

van e<strong>en</strong> gefundeerde pres<strong>en</strong>tatie.


e <strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 35: Debatt<strong>en</strong> bevorder<strong>en</strong><br />

De <strong>in</strong>teressantste formule is deg<strong>en</strong>e<br />

die debatt<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> de led<strong>en</strong> van de jury of <strong>het</strong><br />

adviescomité bevordert. E<strong>en</strong> debat verrijkt<br />

<strong>het</strong> standpunt van de led<strong>en</strong> <strong>en</strong> maakt vrag<strong>en</strong><br />

over de z<strong>in</strong> <strong>en</strong> de creativiteit van de project<strong>en</strong><br />

mogelijk. De jury kan dan geleidelijk bepaalde<br />

gegadigd<strong>en</strong> elim<strong>in</strong>er<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> gemotiveerde<br />

keuze mak<strong>en</strong>. Als er e<strong>en</strong> punt<strong>en</strong>stelsel werd<br />

<strong>in</strong>gevoerd, wat eerder <strong>in</strong> teg<strong>en</strong>spraak is met<br />

In <strong>het</strong> kader van project<strong>en</strong> voor<br />

culturele <strong>in</strong>frastructuur betrekt<br />

de Franse Geme<strong>en</strong>schap de<br />

led<strong>en</strong> van <strong>het</strong> adviescomité<br />

zowel bij de kwalitatieve selectie<br />

als bij de beoordel<strong>in</strong>g van de<br />

geselecteerde teams.<br />

Dat was onder meer <strong>het</strong> geval<br />

voor <strong>het</strong> project Archives<br />

et Musée de la littérature <strong>in</strong><br />

Brussel, w<strong>in</strong>naar: Pierre Blondel.<br />

e<strong>en</strong> kwaliteitsgerichte aanpak, is <strong>het</strong> belangrijk<br />

dit te lat<strong>en</strong> voorafgaan door e<strong>en</strong> debat.<br />

Het is t<strong>en</strong> slotte belangrijk dat de motiver<strong>in</strong>g<br />

van <strong>het</strong> advies van de jury goed uitgewerkt<br />

wordt door argum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> aan te voer<strong>en</strong> voor<br />

iedere keuze. (11.4.2.)<br />

A43


Vraag 8:<br />

Welk verband tuss<strong>en</strong> <strong>het</strong> advies van<br />

de jury of <strong>het</strong> adviescomité <strong>en</strong> de besliss<strong>in</strong>g<br />

van de opdrachtgever?<br />

Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever<br />

<strong>het</strong> doel van <strong>het</strong> project, de procedure<br />

te bepal<strong>en</strong>. Het is de verantwoordelijkheid<br />

van de jury of <strong>het</strong> adviescomité op basis van<br />

deskundigheid te kiez<strong>en</strong> welk project <strong>het</strong> best<br />

beantwoordt aan de vereist<strong>en</strong>. We stell<strong>en</strong> vast<br />

dat de e<strong>in</strong>dbesliss<strong>in</strong>g betreff<strong>en</strong>de de gunn<strong>in</strong>g<br />

van de opdracht <strong>in</strong> de meeste gevall<strong>en</strong> <strong>het</strong><br />

advies van jury of <strong>het</strong> comité van experts volgt,<br />

ongeacht <strong>het</strong> machtsniveau. Soms is dat echter<br />

ook niet <strong>het</strong> geval. Dat kan problematisch zijn<br />

als de besliss<strong>in</strong>g niet of niet voldo<strong>en</strong>de gemotiveerd<br />

wordt. Daardoor kan de procedure <strong>in</strong> e<strong>en</strong><br />

kwaad daglicht kom<strong>en</strong> te staan, wat schadelijk<br />

kan zijn voor <strong>het</strong> project <strong>en</strong> <strong>het</strong> doel van e<strong>en</strong><br />

kwaliteitsgerichte aanpak. Voor de opdrachtgever<br />

houdt <strong>het</strong> echter altijd e<strong>en</strong> risico <strong>in</strong> te<br />

kiez<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> project dat <strong>in</strong>nover<strong>en</strong>d is op<br />

architecturaal gebied. Het is maar door deze<br />

risico’s aan te gaan dat de op<strong>en</strong>bare <strong>in</strong>stanties<br />

kunn<strong>en</strong> bijdrag<strong>en</strong> tot de bevorder<strong>in</strong>g van architecturale<br />

kwaliteit <strong>in</strong> Brussel.<br />

A44<br />

<strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong><strong>en</strong><br />

Maison Folie is e<strong>en</strong> realisatie<br />

van <strong>het</strong> Atelier d’Architecture<br />

Matador, dat <strong>het</strong> programma<br />

voor de locatie heeft kunn<strong>en</strong><br />

verrijk<strong>en</strong> b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> de gr<strong>en</strong>z<strong>en</strong> van<br />

<strong>het</strong> budget, t<strong>en</strong> voordele van<br />

de opdrachtgevers, de Franse<br />

Geme<strong>en</strong>schap <strong>en</strong> de stad<br />

Berg<strong>en</strong>.<br />

e <strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 36: E<strong>en</strong> vertrouw<strong>en</strong>srelatie<br />

tuss<strong>en</strong> de jury of <strong>het</strong> adviescomité<br />

<strong>en</strong> de opdrachtgever tot stand<br />

br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> Als de aanbested<strong>en</strong>de overheid<br />

meewerkt aan de jury of <strong>het</strong> adviescomité,<br />

zal de e<strong>in</strong>dbesliss<strong>in</strong>g meestal <strong>het</strong> advies van<br />

de jury of <strong>het</strong> comité van experts volg<strong>en</strong>. Als<br />

de overheid echter moet afwijk<strong>en</strong> van <strong>het</strong><br />

advies, moet ze bijzondere aandacht bested<strong>en</strong><br />

aan de motiver<strong>in</strong>g van deze besliss<strong>in</strong>g<br />

<strong>en</strong> zowel de gegadigd<strong>en</strong> als de led<strong>en</strong> van <strong>het</strong><br />

adviescomité ervan op de hoogte br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>,<br />

ev<strong>en</strong>als de stadsbewoners, <strong>in</strong>di<strong>en</strong> <strong>het</strong> project<br />

<strong>in</strong> de op<strong>en</strong>baarheid is gekom<strong>en</strong>.


e <strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 37: De formuler<strong>in</strong>g van<br />

<strong>het</strong> advies kiez<strong>en</strong> Het staat de jury of <strong>het</strong><br />

adviescomité vrij <strong>het</strong> advies op verschill<strong>en</strong>de<br />

manier<strong>en</strong> te formuler<strong>en</strong> (met <strong>in</strong>achtnem<strong>in</strong>g<br />

van de reglem<strong>en</strong>ter<strong>in</strong>g <strong>en</strong> regelgev<strong>in</strong>g <strong>in</strong>zake<br />

aanbested<strong>in</strong>gsdocum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>): één w<strong>in</strong>naar, verscheid<strong>en</strong>e<br />

w<strong>in</strong>naars met of zonder rangschikk<strong>in</strong>g,<br />

ex aequo w<strong>in</strong>naars. Deze formules zijn<br />

<strong>in</strong>teressant als <strong>het</strong> moeilijk is tot e<strong>en</strong> unanieme<br />

keuze te kom<strong>en</strong> of als m<strong>en</strong> e<strong>en</strong> zekere vrijheid<br />

wil lat<strong>en</strong> bij de e<strong>in</strong>dbesliss<strong>in</strong>g. M<strong>en</strong> mag nooit<br />

uit <strong>het</strong> oog verliez<strong>en</strong> dat de beoordel<strong>in</strong>g van de<br />

dossiers vaak gebaseerd is op sc<strong>het</strong>s<strong>en</strong> <strong>en</strong> dat<br />

deze slechts de kiem vorm<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> project<br />

dat nog zal evoluer<strong>en</strong> met de tijd. M<strong>en</strong> kiest<br />

ge<strong>en</strong> afgewerkt project. Om de verliezers ertoe<br />

aan te zett<strong>en</strong> nog mee te d<strong>in</strong>g<strong>en</strong> naar andere<br />

overheidsopdracht<strong>en</strong>, is <strong>het</strong> belangrijk dat uit<br />

<strong>het</strong> advies respect blijkt voor <strong>het</strong> werk van de<br />

kandidat<strong>en</strong>, die veel <strong>en</strong>ergie, tijd <strong>en</strong> middel<strong>en</strong><br />

geïnvesteerd hebb<strong>en</strong> <strong>in</strong> de door h<strong>en</strong> voorgelegde<br />

ideeën. (5.1. e.v.) <strong>en</strong> (11.4.2.)<br />

e <strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 38: De gegadigd<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong>former<strong>en</strong> De e<strong>in</strong>dbesliss<strong>in</strong>g van de opdrachtgever<br />

moet systematisch meegedeeld<br />

word<strong>en</strong> aan alle gegadigd<strong>en</strong>. Deze terugkoppel<strong>in</strong>g<br />

van <strong>in</strong>formatie naar de architect<strong>en</strong><br />

is nuttig om h<strong>en</strong> de kans te gev<strong>en</strong> k<strong>en</strong>nis te<br />

nem<strong>en</strong> van de besliss<strong>in</strong>g <strong>en</strong>, voor de niet-geselecteerde<br />

kandidat<strong>en</strong>, te begrijp<strong>en</strong> waarom ze<br />

niet gekoz<strong>en</strong> zijn. Dat draagt bij tot de transparantie<br />

van overheidsopdracht<strong>en</strong>. (5.1. e.v.)<br />

In <strong>het</strong> kader van deze realisatie<br />

(e<strong>en</strong> wijkhuis <strong>en</strong> twee won<strong>in</strong>g<strong>en</strong>)<br />

heeft <strong>het</strong> college van de<br />

geme<strong>en</strong>te Mol<strong>en</strong>beek <strong>het</strong><br />

advies van <strong>het</strong> comité van<br />

experts gevolgd, hoewel <strong>het</strong><br />

voorgestelde architecturaal<br />

gedeelte gedurfd was, w<strong>in</strong>naar:<br />

R²D² Architecture.<br />

A45


Vraag 9:<br />

Hoe de voortgangsbewak<strong>in</strong>g van<br />

<strong>het</strong> project regel<strong>en</strong>?<br />

Als <strong>het</strong> studiebureau e<strong>en</strong>maal gekoz<strong>en</strong> is,<br />

moet er nog e<strong>en</strong> lange weg afgelegd word<strong>en</strong><br />

om de sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunn<strong>in</strong>g te verkrijg<strong>en</strong>.<br />

Vaak, zeker als <strong>het</strong> gaat om e<strong>en</strong> <strong>in</strong>gewikkeld<br />

project, wordt er e<strong>en</strong> begeleid<strong>in</strong>gscomité<br />

sam<strong>en</strong>gesteld uit verteg<strong>en</strong>woordigers van<br />

de betrokk<strong>en</strong> <strong>in</strong>stanties, om advies te gev<strong>en</strong><br />

bij de voorontwerp<strong>en</strong> van <strong>het</strong> geselecteerde<br />

studiebureau. De uite<strong>in</strong>delijke kwaliteit van<br />

<strong>het</strong> project is ook afhankelijk van dit comité,<br />

dat tot taak heeft de grote lijn<strong>en</strong> vast te legg<strong>en</strong>,<br />

de keuze van <strong>het</strong> architecturale gedeelte<br />

te aanvaard<strong>en</strong>, bij te drag<strong>en</strong> tot de verbeter<strong>in</strong>g<br />

<strong>het</strong> project, <strong>en</strong> toe te zi<strong>en</strong> op <strong>het</strong> goede verloop<br />

<strong>en</strong> de voltooi<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> project. De e<strong>in</strong>dbesliss<strong>in</strong>g<br />

wordt g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> door de opdrachtgever,<br />

die ook moet <strong>in</strong>staan voor de coher<strong>en</strong>tie van<br />

alle process<strong>en</strong>.<br />

e <strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 39: De coher<strong>en</strong>tie<br />

van <strong>het</strong> project gedur<strong>en</strong>de <strong>het</strong> gehele<br />

proces verzeker<strong>en</strong> De opdrachtgever moet<br />

erop toezi<strong>en</strong> dat de richtlijn<strong>en</strong> voor <strong>het</strong> project,<br />

die vastgelegd zijn aan <strong>het</strong> beg<strong>in</strong> van de<br />

procedure, niet gaandeweg word<strong>en</strong> gewijzigd.<br />

Hij moet de coher<strong>en</strong>tie van <strong>het</strong> hele proces<br />

garander<strong>en</strong> <strong>en</strong> de pr<strong>in</strong>cipes respecter<strong>en</strong> die<br />

hebb<strong>en</strong> geleid tot de keuze van e<strong>en</strong> project of<br />

e<strong>en</strong> ontwerper. (11.6.2.1.)<br />

A46<br />

<strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong><strong>en</strong><br />

e <strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 40: De ambt<strong>en</strong>ar<strong>en</strong><br />

s<strong>en</strong>sibiliser<strong>en</strong> voor <strong>het</strong> architecturale<br />

belang van gebouw<strong>en</strong> <strong>en</strong> op<strong>en</strong>bare<br />

ruimt<strong>en</strong> E<strong>en</strong> opleid<strong>in</strong>gsbeleid, zowel op <strong>het</strong><br />

gebied van op<strong>en</strong>bare aanbested<strong>in</strong>g<strong>en</strong> als architecturale<br />

cultuur, moet <strong>het</strong> mogelijk mak<strong>en</strong><br />

zelfverzekerde, ontwikkelde ambt<strong>en</strong>ar<strong>en</strong> te<br />

verkrijg<strong>en</strong> die op<strong>en</strong>staan voor architecturale<br />

creaties <strong>en</strong> <strong>in</strong> staat zijn om te onderhandel<strong>en</strong><br />

met de architect<strong>en</strong>, die beschikk<strong>en</strong> over solide<br />

compet<strong>en</strong>ties <strong>en</strong> e<strong>en</strong> zekere handel<strong>in</strong>gsautonomie<br />

om de letterlijke toepass<strong>in</strong>g van de<br />

reglem<strong>en</strong>ter<strong>in</strong>g te voorkom<strong>en</strong>. Dit belangt alle<br />

partners aan die betrokk<strong>en</strong> zijn bij <strong>het</strong> project.<br />

De Brusselse reger<strong>in</strong>g heeft onlangs <strong>het</strong> platform<br />

[pyblik] opgericht, om de kwaliteit te verbeter<strong>en</strong> van<br />

de op<strong>en</strong>bare ruimt<strong>en</strong> die word<strong>en</strong> aangelegd of ger<strong>en</strong>oveerd<br />

op <strong>het</strong> gewestelijke grondgebied.<br />

Dit platform heeft onder andere tot doel ambt<strong>en</strong>ar<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> beheerders van op<strong>en</strong>bare ruimt<strong>en</strong> op te leid<strong>en</strong>,<br />

opdat ze beter <strong>in</strong> staat zoud<strong>en</strong> zijn om project<strong>en</strong> van<br />

aanleg te beoordel<strong>en</strong> of zelfs zelf te formaliser<strong>en</strong>.<br />

(Zie : www.pyblik.be)<br />

e <strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 41: De omstandighed<strong>en</strong><br />

schepp<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> goede organisatie<br />

van <strong>het</strong> begeleid<strong>in</strong>gscomité De uite<strong>in</strong>delijke<br />

kwaliteit van e<strong>en</strong> project hangt ook<br />

af van de kwaliteit van de debatt<strong>en</strong> b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> de<br />

stuurgroep <strong>en</strong> b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> <strong>het</strong> begeleid<strong>in</strong>gscomité.<br />

Het is belangrijk van bij <strong>het</strong> beg<strong>in</strong> de werk<strong>in</strong>g<br />

van dit comité vast te legg<strong>en</strong>, zeker als er e<strong>en</strong><br />

groot aantal partners zijn. Enkele suggesties:


– e<strong>en</strong> voorzitter aanduid<strong>en</strong> voor de vergader<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> iedere keer <strong>het</strong> onderwerp <strong>en</strong> <strong>het</strong><br />

doel van de vergader<strong>in</strong>g vastlegg<strong>en</strong>;<br />

– verteg<strong>en</strong>woordigers stur<strong>en</strong> om bepaalde<br />

standpunt<strong>en</strong> <strong>in</strong> te nem<strong>en</strong>;<br />

– bilaterale vergader<strong>in</strong>g<strong>en</strong> over de voorontwerp<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> algem<strong>en</strong>e vergader<strong>in</strong>g<strong>en</strong> houd<strong>en</strong><br />

om <strong>het</strong> e<strong>en</strong>s te word<strong>en</strong> over discussiepunt<strong>en</strong>;<br />

– notul<strong>en</strong> opstell<strong>en</strong> van de besprek<strong>in</strong>g<strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s<br />

de vergader<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> deze notul<strong>en</strong> niet<br />

lang na de vergader<strong>in</strong>g<strong>en</strong> goedkeur<strong>en</strong>;<br />

– <strong>en</strong>z.<br />

In sommige gevall<strong>en</strong> kan <strong>het</strong> nuttig zijn dat<br />

<strong>het</strong> begeleid<strong>in</strong>gscomité overlegt met de led<strong>en</strong><br />

van de jury of <strong>het</strong> adviescomité over de architecturale<br />

kwaliteit van de voorontwerp- of<br />

projectvoorstell<strong>en</strong>.<br />

Ontwerp van e<strong>en</strong> sociale<br />

ant<strong>en</strong>ne <strong>en</strong> e<strong>en</strong> crèche (Notre-<br />

Dame-des-Grâces) door <strong>het</strong><br />

OCMW van de stad Brussel <strong>in</strong><br />

de Maroll<strong>en</strong>, w<strong>in</strong>naar: Samyn<br />

and Partners<br />

A47


Vraag 10:<br />

Hoe <strong>in</strong>formatie verstrekk<strong>en</strong> over de resultat<strong>en</strong><br />

van de overheidsopdracht tijd<strong>en</strong>s de uitvoer<strong>in</strong>g?<br />

Door de resultat<strong>en</strong> van wedstrijd<strong>en</strong> <strong>en</strong> projectoproep<strong>en</strong><br />

op<strong>en</strong>baar te mak<strong>en</strong> <strong>en</strong> de beoordel<strong>in</strong>g<br />

van de project<strong>en</strong> <strong>en</strong> de motiver<strong>in</strong>g van de<br />

jury of <strong>het</strong> adviescomité uit te legg<strong>en</strong>, start<br />

m<strong>en</strong> e<strong>en</strong> op<strong>en</strong>baar debat over architectuurkwesties<br />

die gewoonlijk alle<strong>en</strong> <strong>in</strong> professionele<br />

kr<strong>in</strong>g besprok<strong>en</strong> word<strong>en</strong> <strong>en</strong> draagt m<strong>en</strong> bij<br />

tot de s<strong>en</strong>sibiliser<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> grote publiek<br />

voor architecturale kwaliteit. Dat leidt ook tot<br />

e<strong>en</strong> responsabiliser<strong>in</strong>g van de architect<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

sted<strong>en</strong>bouwkundig<strong>en</strong>, die zichtbare actor<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> op<strong>en</strong>baar debat.<br />

Er bestaat wel e<strong>en</strong> praktijk van publicatie van<br />

overheidsopdracht<strong>en</strong>, maar deze beperkt zich<br />

nog te zeer tot vaktijdschrift<strong>en</strong> (bijv. A+) of de<br />

bek<strong>en</strong>dmak<strong>in</strong>g van alle<strong>en</strong> de resultat<strong>en</strong>. Veel<br />

project<strong>en</strong> <strong>en</strong> realisaties word<strong>en</strong> niet op<strong>en</strong>baar<br />

gemaakt.<br />

De <strong>in</strong>formatieverstrekk<strong>in</strong>g betreft doorgaans<br />

alle<strong>en</strong> de stapp<strong>en</strong> die aan de project<strong>en</strong> voorafgaan.<br />

Zodra daarover beslist is <strong>en</strong> begonn<strong>en</strong><br />

wordt met de uitvoer<strong>in</strong>g, word<strong>en</strong> de bewoners<br />

maar al te vaak niet meer geïnformeerd.<br />

e <strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 42: De voorstell<strong>in</strong>g<br />

van de resultat<strong>en</strong> organiser<strong>en</strong> Het is nuttig<br />

om van bij de lancer<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> project vast<br />

te legg<strong>en</strong> hoe de bek<strong>en</strong>dmak<strong>in</strong>g georganiseerd<br />

zal word<strong>en</strong>. (11.6.2.13.) Als m<strong>en</strong> van plan is de<br />

resultat<strong>en</strong> voor te stell<strong>en</strong>, kan m<strong>en</strong> daarmee al<br />

rek<strong>en</strong><strong>in</strong>g houd<strong>en</strong> door <strong>in</strong> <strong>het</strong> bestek om e<strong>en</strong><br />

bepaald type docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> te vrag<strong>en</strong> (bijvoorbeeld<br />

panel<strong>en</strong>). Het is ook <strong>in</strong>teressant e<strong>en</strong><br />

t<strong>en</strong>toonstell<strong>in</strong>g te houd<strong>en</strong> op de plaats van <strong>het</strong><br />

A48<br />

<strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong><strong>en</strong><br />

project om zo de betrokk<strong>en</strong> person<strong>en</strong> te <strong>in</strong>former<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> te s<strong>en</strong>sibiliser<strong>en</strong>. Er zijn echter nog<br />

andere plaats<strong>en</strong> <strong>in</strong> Brussel die <strong>in</strong> aanmerk<strong>in</strong>g<br />

kom<strong>en</strong>, zoals <strong>het</strong> CIVA, de S<strong>in</strong>t-Gorikshall<strong>en</strong><br />

of plaatselijke <strong>in</strong>formatieant<strong>en</strong>nes. Er moet<strong>en</strong><br />

netwerk<strong>en</strong> voor de uitwissel<strong>in</strong>g van <strong>in</strong>formatie<br />

<strong>en</strong> goede praktijk<strong>en</strong> terzake gecreëerd<br />

word<strong>en</strong>. M<strong>en</strong> mag de resultat<strong>en</strong> van <strong>het</strong> project<br />

<strong>en</strong> de w<strong>in</strong>naars pas op<strong>en</strong>baar mak<strong>en</strong> als alle<br />

beroepstermijn<strong>en</strong> volledig verstrek<strong>en</strong> zijn.<br />

e <strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 43: Informatie verstrekk<strong>en</strong><br />

tijd<strong>en</strong>s de bouwwerk<strong>en</strong> Voor de<br />

stadsbewoners is <strong>het</strong> belangrijk dat de goede<br />

weg wordt voortgezet <strong>en</strong> dat er <strong>in</strong>formatie<br />

blijft verstrekt word<strong>en</strong> gedur<strong>en</strong>de de hele<br />

procedure van de goedkeur<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> project.<br />

Er is natuurlijk de fase van de vergunn<strong>in</strong>gsaanvraag,<br />

met <strong>het</strong> op<strong>en</strong>baar onderzoek <strong>en</strong> de<br />

overlegcommissie. M<strong>en</strong> zou er echter goed aan<br />

do<strong>en</strong> ook daarna nog <strong>in</strong>formatie te verstrekk<strong>en</strong>:<br />

pres<strong>en</strong>tatie van de defi nitieve plann<strong>en</strong>,<br />

specifi caties van de bouwplaats, contactpersoon<br />

<strong>en</strong>z. Deze <strong>in</strong>formatie kan buit<strong>en</strong> verstrekt word<strong>en</strong>,<br />

nabij de bouwplaats, maar ook op websites<br />

(van <strong>het</strong> gewest, de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, de ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g<strong>en</strong>,<br />

de beroepsm<strong>en</strong>s<strong>en</strong>) <strong>en</strong> <strong>in</strong> pedagogische<br />

publicaties. Bezoek<strong>en</strong> aan <strong>het</strong> e<strong>in</strong>de van de<br />

werk<strong>en</strong> zijn ook <strong>in</strong>teressant om iedere<strong>en</strong> <strong>in</strong><br />

staat te stell<strong>en</strong> de plaats te zi<strong>en</strong> <strong>en</strong> geleidelijk<br />

aan te w<strong>en</strong>n<strong>en</strong> aan de nieuwe <strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g, <strong>het</strong><br />

nieuwe bouwwerk of de r<strong>en</strong>ovatie.


e <strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong> 44: Zich bekommer<strong>en</strong><br />

om de kwestie van de auteursrecht<strong>en</strong><br />

Om latere publicatie of gebruik van de docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

die de ontwerper <strong>in</strong>di<strong>en</strong>t <strong>in</strong> <strong>het</strong> kader<br />

van e<strong>en</strong> overheidsopdracht voor architectuur<br />

mogelijk te mak<strong>en</strong>, di<strong>en</strong>t <strong>in</strong> <strong>het</strong> bestek te<br />

word<strong>en</strong> bepaald dat de ontwerper de eig<strong>en</strong>domsrecht<strong>en</strong><br />

afstaat aan de opdrachtgever.<br />

Om de <strong>in</strong>tellectuele eig<strong>en</strong>dom niet te sch<strong>en</strong>d<strong>en</strong>,<br />

is <strong>het</strong> belangrijk dat altijd de naam van<br />

auteur van de docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> wordt vermeld.<br />

(7.1.) <strong>en</strong> (11.6.2.14.)<br />

Op <strong>in</strong>itiatief van de gewestelijke<br />

<strong>in</strong>stanties werd er e<strong>en</strong> <strong>in</strong>fopunt<br />

georganiseerd door IEB (Inter-<br />

Environnem<strong>en</strong>t Bruxelles) voor<br />

heel de duur van de uitwerk<strong>in</strong>g<br />

<strong>en</strong> herformuler<strong>in</strong>g van <strong>het</strong><br />

project Flageyple<strong>in</strong>. Ook tijd<strong>en</strong>s<br />

de werkzaamhed<strong>en</strong> wordt er<br />

verder <strong>in</strong>fo verstrekt.<br />

A49


Ti<strong>en</strong> voorbeeld<strong>en</strong><br />

van goede praktijk<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> België <strong>en</strong> elders<br />

<strong>in</strong> Europa


Inleid<strong>in</strong>g<br />

Dit deel van <strong>het</strong> Vademecum is gewijd aan voorbeeldige aanpakk<strong>en</strong> op <strong>het</strong> gebied van<br />

overheidsopdracht<strong>en</strong> voor architectuur <strong>in</strong> België <strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> buit<strong>en</strong>land. Maar wat zijn goede<br />

praktijk<strong>en</strong>?<br />

Wat zijn goede praktijk<strong>en</strong>?<br />

Goede praktijk<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> geïllustreerd<br />

aan de hand van duidelijke voorbeeld<strong>en</strong> van<br />

specifi eke project<strong>en</strong> <strong>en</strong> procedures. Aangezi<strong>en</strong><br />

de aard, de schaal <strong>en</strong> de verwacht<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van de<br />

opdrachtgever telk<strong>en</strong>s anders zijn, is er niet één<br />

<strong>en</strong>kele voorbeeldige aanpak. Daarom leek <strong>het</strong><br />

ons <strong>in</strong>teressant hier verscheid<strong>en</strong>e bijzondere<br />

project<strong>en</strong> bondig te beschrijv<strong>en</strong>. We zull<strong>en</strong><br />

hierna ti<strong>en</strong> voorbeeld<strong>en</strong> van project<strong>en</strong> gev<strong>en</strong><br />

met de bedoel<strong>in</strong>g verschill<strong>en</strong>de manier<strong>en</strong> te<br />

sc<strong>het</strong>s<strong>en</strong> om de procedures tot e<strong>en</strong> goed e<strong>in</strong>de<br />

te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>. Uiteraard is <strong>het</strong> goede verloop van<br />

de procedure ge<strong>en</strong> garantie voor <strong>het</strong> succes<br />

van e<strong>en</strong> project wat betreft de architecturale<br />

kwaliteit. Het komt er eerder op aan zo gunstig<br />

mogelijke omstandighed<strong>en</strong> te creër<strong>en</strong> voor <strong>het</strong><br />

ontstaan van architectuur van hoogstaande<br />

kwaliteit. De ti<strong>en</strong> voorgestelde project<strong>en</strong> omvatt<strong>en</strong><br />

– vaak gedeeltelijk – de aanbevel<strong>in</strong>g<strong>en</strong> uit<br />

<strong>het</strong> vorige deel van <strong>het</strong> Vademecum <strong>en</strong> zijn<br />

bijgevolg voorbeeld<strong>en</strong> van goede praktijk<strong>en</strong>.<br />

Toelicht<strong>in</strong>g bij de gekoz<strong>en</strong> voorbeeld<strong>en</strong><br />

De besprok<strong>en</strong> procedures werd<strong>en</strong> zodanig gekoz<strong>en</strong><br />

dat ze e<strong>en</strong> weerspiegel<strong>in</strong>g vorm<strong>en</strong> van de<br />

verschill<strong>en</strong>de situaties waar<strong>in</strong> publieke<br />

opdrachtgevers zich kunn<strong>en</strong> bev<strong>in</strong>d<strong>en</strong>. Deze selectie<br />

is uiteraard niet exhaustief <strong>en</strong> we bewer<strong>en</strong><br />

niet dat ze ideaal is. We will<strong>en</strong> <strong>en</strong>kele variaties<br />

sc<strong>het</strong>s<strong>en</strong> op de <strong>in</strong> dit Vademecum behandelde<br />

procedures aan de hand van project<strong>en</strong> van e<strong>en</strong><br />

A52<br />

Ti<strong>en</strong> voorbeeld<strong>en</strong><br />

verschill<strong>en</strong>d type (op<strong>en</strong>bare ruimt<strong>en</strong> – ple<strong>in</strong><strong>en</strong>,<br />

park<strong>en</strong> – op<strong>en</strong>baarvervoers<strong>in</strong>frastructur<strong>en</strong>, culturele<br />

accommodatie of schoolgebouw, won<strong>in</strong>g<strong>en</strong>,<br />

adm<strong>in</strong>istratief gebouw <strong>en</strong> stadsproject ) <strong>en</strong><br />

van verschill<strong>en</strong>de omvang. Ook opdrachtgevers<br />

met uite<strong>en</strong>lop<strong>en</strong>de verwacht<strong>in</strong>g<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> aan<br />

bod. Elk project vereist de facto e<strong>en</strong> <strong>in</strong>dividueel<br />

aangepaste b<strong>en</strong>ader<strong>in</strong>g <strong>en</strong> procedure.<br />

E<strong>en</strong> voorbeeld is de heraanleg van <strong>het</strong> Sa<strong>in</strong>t-<br />

Léonard-voorple<strong>in</strong> <strong>in</strong> Luik. De bedoel<strong>in</strong>g van<br />

de op<strong>en</strong> concurr<strong>en</strong>tie tuss<strong>en</strong> de ontwerpers<br />

was hier niet dat de gegadigd<strong>en</strong> e<strong>en</strong> afgewerkt<br />

project zoud<strong>en</strong> voorstell<strong>en</strong>. Aangezi<strong>en</strong> <strong>het</strong><br />

project betrekk<strong>in</strong>g had op e<strong>en</strong> te grote oppervlakte<br />

(ca. 6 ha) heeft de opdrachtgever ervoor<br />

gekoz<strong>en</strong> e<strong>en</strong> ideeënwedstrijd te lancer<strong>en</strong>, zodat<br />

er nieuwe voorstell<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

visie, op tafel werd<strong>en</strong> gelegd.<br />

Bij de procedure die de stad Breda heeft georganiseerd<br />

voor de heraanleg van <strong>het</strong> voormalige<br />

militaire terre<strong>in</strong>, <strong>het</strong> toekomstige Chassé<br />

Park, was <strong>het</strong> daar<strong>en</strong>teg<strong>en</strong> wel de bedoel<strong>in</strong>g<br />

goed uitgewerkte projectvoorstell<strong>en</strong> te verkrijg<strong>en</strong>.<br />

Daarom moest<strong>en</strong> de meded<strong>in</strong>g<strong>en</strong>de teams<br />

multidiscipl<strong>in</strong>air zijn sam<strong>en</strong>gesteld (promotor<strong>en</strong>,<br />

sted<strong>en</strong>bouwkundig<strong>en</strong>, architect<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> landschapsarchitect<strong>en</strong>) <strong>en</strong> de <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>de<br />

docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> goed uitgewerkt zijn.<br />

In Duitsland is <strong>het</strong> mogelijk wedstrijd<strong>en</strong> <strong>in</strong><br />

twee stapp<strong>en</strong> te organiser<strong>en</strong> (ideeënwedstrijd<br />

gevolgd door e<strong>en</strong> uitvoer<strong>in</strong>gswedstrijd). Dat is<br />

bijvoorbeeld gebeurd voor <strong>het</strong> park Gleisdreieck,<br />

dat zal word<strong>en</strong> aangelegd <strong>in</strong> de nabijheid<br />

van de Potsdamer Platz. Deze formule werd ge-


uikt om verscheid<strong>en</strong>e red<strong>en</strong><strong>en</strong>: aangezi<strong>en</strong> <strong>het</strong><br />

gaat om e<strong>en</strong> zeer grote locatie beschikte m<strong>en</strong><br />

niet over voldo<strong>en</strong>de fi nanciële middel<strong>en</strong> om<br />

<strong>het</strong> hele gebied aan te pakk<strong>en</strong>. Dankzij de idee<strong>en</strong>wedstrijd<br />

kon e<strong>en</strong> basisconcept word<strong>en</strong> uitgewerkt<br />

voor <strong>het</strong> hele project. De uitvoer<strong>in</strong>gswedstrijd<br />

had alle<strong>en</strong> betrekk<strong>in</strong>g op de opstell<strong>in</strong>g<br />

van gedetailleerde plann<strong>en</strong> voor bepaalde del<strong>en</strong><br />

ervan. Bij deze procedure is <strong>het</strong> mogelijk tijd<strong>en</strong>s<br />

de tweede fase van <strong>het</strong> project de anonimiteit<br />

op te heff<strong>en</strong>. Er kan dus e<strong>en</strong> debat plaatsv<strong>in</strong>d<strong>en</strong><br />

tuss<strong>en</strong> de gegadigd<strong>en</strong>, de opdrachtgever <strong>en</strong> de<br />

bevolk<strong>in</strong>g. Het project kan di<strong>en</strong><strong>en</strong> als voorbeeld<br />

<strong>in</strong>zake participatie van de burgers.<br />

Soms kan e<strong>en</strong> ideeënwedstrijd jonge architectuurbureaus<br />

of pas afgestudeerde architect<strong>en</strong><br />

de mogelijkheid bied<strong>en</strong> e<strong>en</strong> overheidsopdracht<br />

b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> te hal<strong>en</strong>. De heraanleg van <strong>het</strong> Ursul<strong>in</strong><strong>en</strong>ple<strong>in</strong><br />

is <strong>in</strong> dat opzicht e<strong>en</strong> goed voorbeeld:<br />

er werd e<strong>en</strong> ideeënwedstrijd uitgeschrev<strong>en</strong> voor<br />

jonge architect<strong>en</strong> <strong>en</strong> de w<strong>in</strong>naars zoud<strong>en</strong> bij de<br />

ontwikkel<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> defi nitieve project <strong>en</strong> de<br />

sam<strong>en</strong>stell<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> uitvoer<strong>in</strong>gsdossier bijgestaan<br />

word<strong>en</strong> door e<strong>en</strong> ervar<strong>en</strong> bureau. De verschill<strong>en</strong>de<br />

<strong>in</strong>spraak<strong>in</strong>itiatiev<strong>en</strong> die tijd<strong>en</strong>s deze<br />

procedure werd<strong>en</strong> georganiseerd, zijn <strong>in</strong> zekere<br />

z<strong>in</strong> ook e<strong>en</strong> vorm van voorbeeldige aanpak. Pres<strong>en</strong>taties,<br />

workshops, <strong>in</strong>formatievergader<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

met de bewoners <strong>en</strong> toekomstige gebruikers<br />

van de plaats war<strong>en</strong> de ideale geleg<strong>en</strong>heid om<br />

<strong>en</strong>erzijds de bevolk<strong>in</strong>g vertrouwd te mak<strong>en</strong> met<br />

de skatecultuur <strong>en</strong> anderzijds de omwon<strong>en</strong>d<strong>en</strong><br />

te <strong>in</strong>former<strong>en</strong> <strong>en</strong> te betrekk<strong>en</strong> bij de dynamiek<br />

van de heraanleg van de stedelijke ruimte.<br />

Europan is waarschijnlijk <strong>het</strong> bek<strong>en</strong>dste <strong>in</strong>strum<strong>en</strong>t<br />

om jonge architectuurbureaus <strong>in</strong> staat te<br />

stell<strong>en</strong> e<strong>en</strong> overheidsopdracht <strong>in</strong> de wacht te slep<strong>en</strong>.<br />

De won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van Gron<strong>in</strong>g<strong>en</strong> zijn e<strong>en</strong> van<br />

de project<strong>en</strong> die gerealiseerd werd<strong>en</strong> <strong>in</strong>gevolge<br />

e<strong>en</strong> ideeënwedstrijd die gelanceerd werd tijd<strong>en</strong>s<br />

de derde zitt<strong>in</strong>g van Europan. E<strong>en</strong> ander <strong>in</strong>teressant<br />

aspect van Europan is dat er wedstrijd<strong>en</strong><br />

gelanceerd word<strong>en</strong> per thema <strong>en</strong> dat deze op<br />

<strong>in</strong>ternationaal niveau besprok<strong>en</strong> word<strong>en</strong>. Na<br />

iedere zitt<strong>in</strong>g word<strong>en</strong> er werk<strong>en</strong> gepubliceerd<br />

<strong>en</strong> t<strong>en</strong>toonstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> georganiseerd.<br />

Het project van de culturele zaal van Z<strong>in</strong>nik<br />

is e<strong>en</strong> goed voorbeeld van e<strong>en</strong> publiek-private<br />

sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>g. Het feit dat de Franse Geme<strong>en</strong>schap<br />

betrokk<strong>en</strong> werd bij <strong>het</strong> project <strong>en</strong> dat er<br />

voor de gunn<strong>in</strong>g gebruik gemaakt werd van<br />

e<strong>en</strong> formule die deze geme<strong>en</strong>schap al vaak<br />

heeft toegepast (onderhandel<strong>in</strong>gsprocedure<br />

met bek<strong>en</strong>dmak<strong>in</strong>g <strong>in</strong> twee fas<strong>en</strong>), heeft ook<br />

bijgedrag<strong>en</strong> tot <strong>het</strong> ontstaan van gunstige omstandighed<strong>en</strong><br />

voor de totstandkom<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong><br />

architectuurproject van hoogstaande kwaliteit.<br />

Ieder project speelde zich dus af <strong>in</strong> e<strong>en</strong> ander<br />

kader, onder verschill<strong>en</strong>de opdrachtgevers. De<br />

beste procedure moet immers geval per geval<br />

gekoz<strong>en</strong> word<strong>en</strong>, afhankelijk van de doelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

die m<strong>en</strong> wil bereik<strong>en</strong>. De ti<strong>en</strong> voorbeeld<strong>en</strong><br />

zijn niet bedoeld als modell<strong>en</strong> die m<strong>en</strong> zonder<br />

meer kan overnem<strong>en</strong>. We wild<strong>en</strong> alle<strong>en</strong> maar<br />

lat<strong>en</strong> zi<strong>en</strong> hoe de opdrachtgevers er<strong>in</strong> geslaagd<br />

zijn zich aan te pass<strong>en</strong> aan de situatie, de context<br />

<strong>en</strong> e<strong>en</strong> geschikte procedure <strong>in</strong> te voer<strong>en</strong> die heeft<br />

geleid tot e<strong>en</strong> kwalitatief hoogstaand project.<br />

A53


Voorbeeld 1:<br />

Ursul<strong>in</strong><strong>en</strong>ple<strong>in</strong> / Brussel (B):<br />

e<strong>en</strong> project<strong>in</strong>itiatief dat jonge ontwerpers<br />

de kans bood e<strong>en</strong> overheidsopdracht<br />

<strong>in</strong> de wacht te slep<strong>en</strong><br />

Opdrachtgevers<br />

BIM – Leefmilieu Brussel /<br />

Recyclart<br />

Procedure<br />

Ideeënwedstrijd<br />

W<strong>in</strong>naars<br />

Bjorn Giel<strong>en</strong> <strong>en</strong> Floris Steyaert<br />

Architect<strong>en</strong> voor de projectontwikkel<strong>in</strong>g<br />

<strong>en</strong> uitvoer<strong>in</strong>g na<br />

e<strong>en</strong> onderhandel<strong>in</strong>gsprocedure<br />

zonder bek<strong>en</strong>dmak<strong>in</strong>g<br />

L’Escaut (B) <strong>en</strong> <strong>het</strong> bureau 360°<br />

(B)<br />

Jaar<br />

2003<br />

Uitvoer<strong>in</strong>gsperiode<br />

2006<br />

Adviescomité of jury<br />

Ja<br />

Vergoed<strong>in</strong>g voor de kandidat<strong>en</strong><br />

Nee<br />

A54<br />

Ti<strong>en</strong> voorbeeld<strong>en</strong><br />

De aanleg van <strong>het</strong> Ursul<strong>in</strong><strong>en</strong>ple<strong>in</strong><br />

is uitgesprok<strong>en</strong> geschikt als<br />

voorbeeld, niet alle<strong>en</strong> weg<strong>en</strong>s de<br />

kwaliteit van <strong>het</strong> ontwerp, maar<br />

vooral weg<strong>en</strong>s de bijzondere achterligg<strong>en</strong>de<br />

projectmethodologie.<br />

Immers, dankzij e<strong>en</strong> vernieuw<strong>en</strong>de<br />

<strong>en</strong> gedurfde gunn<strong>in</strong>gsprocedure<br />

hebb<strong>en</strong> twee jonge ontwerpers<br />

zonder bijzondere ervar<strong>in</strong>g<br />

de kans gekreg<strong>en</strong> hun creativiteit<br />

<strong>en</strong> hun tal<strong>en</strong>t t<strong>en</strong> di<strong>en</strong>ste te stell<strong>en</strong><br />

van de Brusselaars!<br />

Het was aanvankelijk e<strong>en</strong> gezam<strong>en</strong>lijk<br />

<strong>in</strong>itiatief van e<strong>en</strong><br />

plaatselijke culturele organisatie,<br />

Recyclart, <strong>en</strong> e<strong>en</strong> skaterscollectief,<br />

BRUSK, om iets te do<strong>en</strong> met de<br />

onb<strong>en</strong>utte gro<strong>en</strong>e zone bov<strong>en</strong> <strong>het</strong><br />

zuidelijke uite<strong>in</strong>de van de noordzuidverb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g.<br />

Maar <strong>het</strong> idee<br />

kon al snel rek<strong>en</strong><strong>en</strong> op de steun<br />

van <strong>het</strong> BIM, dat ook voordi<strong>en</strong> al<br />

had aangegev<strong>en</strong> bereid te zijn te<br />

<strong>in</strong>vester<strong>en</strong> <strong>in</strong> deze verwaarloosde<br />

plek.<br />

Het opdrachtgeverschap voor de<br />

heraanleg van <strong>het</strong> ple<strong>in</strong> werd<br />

toevertrouwd aan de vzw Recyclart,<br />

die <strong>in</strong> september 2003 e<strong>en</strong><br />

ideeënwedstrijd lanceerde met de<br />

titel No Skatepark <strong>in</strong> town. Deze<br />

wedstrijd richtte zich specifi<br />

ek tot ontwerpers van m<strong>in</strong>der<br />

dan 25 jaar <strong>en</strong> stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> kunst,<br />

architectuur, landschapskunde<br />

of sted<strong>en</strong>bouw. Er werd dan ook<br />

bijzondere aandacht besteed aan<br />

de ver<strong>en</strong>igbaarheid van deze idee<strong>en</strong>wedstrijd<br />

met de academische<br />

kal<strong>en</strong>der van de onderwijs<strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

De w<strong>in</strong>naars werd<strong>en</strong> bek<strong>en</strong>dgemaakt<br />

<strong>in</strong> januari 2004. Het<br />

g<strong>in</strong>g om <strong>het</strong> duo Bjorn Giel<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> Dess<strong>in</strong> Steyaert, twee landschapsarchitect<strong>en</strong><br />

die nog maar<br />

pas afgestudeerd war<strong>en</strong> aan de<br />

Erasmushogeschool te Vilvoorde.<br />

Zij di<strong>en</strong>d<strong>en</strong> e<strong>en</strong> hoofdzakelijk<br />

m<strong>in</strong>erale sc<strong>het</strong>s <strong>in</strong> die e<strong>en</strong> abstracte<br />

voorstell<strong>in</strong>g gaf van e<strong>en</strong><br />

geme<strong>en</strong>schappelijk stedelijk gebied:<br />

trottoirs, e<strong>en</strong> wandelple<strong>in</strong>,<br />

muurtjes, trapp<strong>en</strong>, <strong>en</strong>z.<br />

De sc<strong>het</strong>s van de wedstrijd werd<br />

gebruikt als basis voor de latere<br />

ontwikkel<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> project <strong>in</strong><br />

sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>g met <strong>het</strong> architect<strong>en</strong>bureau<br />

L’Escaut, dat verkoz<strong>en</strong><br />

werd voor <strong>het</strong> technisch toezicht<br />

<strong>in</strong> <strong>het</strong> kader van e<strong>en</strong> aparte op<strong>en</strong>bare<br />

aanbested<strong>in</strong>g.<br />

Dankzij deze comb<strong>in</strong>atie van<br />

jonge ontwerpers <strong>en</strong> e<strong>en</strong> ervar<strong>en</strong><br />

architect<strong>en</strong>bureau kond<strong>en</strong> de<br />

opdrachtgevers verzekerd zijn<br />

van e<strong>en</strong> perfect verloop van de


verschill<strong>en</strong>de fas<strong>en</strong> van <strong>het</strong> project<br />

<strong>en</strong> e<strong>en</strong> succesvolle voltooi<strong>in</strong>g<br />

van <strong>het</strong> project.<br />

Terwijl de architect<strong>en</strong> werkt<strong>en</strong><br />

aan de ontwikkel<strong>in</strong>g van de<br />

basissc<strong>het</strong>s, organiseerde Recyclart<br />

<strong>in</strong>spraak<strong>in</strong>itiatiev<strong>en</strong> voor de<br />

omwon<strong>en</strong>d<strong>en</strong> van <strong>het</strong> ple<strong>in</strong>. Het<br />

doel van deze <strong>in</strong>itiatiev<strong>en</strong> was<br />

<strong>en</strong>erzijds de buurt vertrouwd te<br />

mak<strong>en</strong> met de skatecultuur <strong>en</strong><br />

anderzijds <strong>in</strong>put te krijg<strong>en</strong> van de<br />

buurt betreff<strong>en</strong>de de aanleg van<br />

<strong>het</strong> ple<strong>in</strong>. Het collectief Brusk<br />

heeft actief meegewerkt aan de<br />

ontwikkel<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> oorspronkelijke<br />

concept <strong>en</strong> zo zijn expertise<br />

<strong>in</strong> <strong>het</strong> gebruiksbeheer van<br />

skateterre<strong>in</strong><strong>en</strong> t<strong>en</strong> nutte gemaakt.<br />

Naarmate <strong>het</strong> project meer vorm<br />

A55


kreeg, won <strong>het</strong> skateaspect aan<br />

belang, wat ook blijkt uit de <strong>in</strong>stallatie<br />

van e<strong>en</strong> skatebowl.<br />

De werkzaamhed<strong>en</strong> werd<strong>en</strong><br />

voltooid b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> <strong>het</strong> tijdsbestek<br />

<strong>en</strong> <strong>het</strong> budget die vooropgesteld<br />

war<strong>en</strong> door <strong>het</strong> BIM.<br />

In april 2006 werd er op <strong>het</strong><br />

ple<strong>in</strong> e<strong>en</strong> groot volksfeest gehoud<strong>en</strong><br />

om de offi ciële op<strong>en</strong><strong>in</strong>g te<br />

A56<br />

Ti<strong>en</strong> voorbeeld<strong>en</strong><br />

vier<strong>en</strong>. S<strong>in</strong>dsdi<strong>en</strong> trekt <strong>het</strong> ple<strong>in</strong><br />

vele Brusselaars aan, sommig<strong>en</strong><br />

om te skat<strong>en</strong> <strong>en</strong> ander<strong>en</strong> gewoon<br />

om te wandel<strong>en</strong>.


Voorbeeld 2:<br />

Aanleg van e<strong>en</strong> tramlijn / Bordeaux (F):<br />

e<strong>en</strong> p<strong>en</strong>baarvervoers<strong>in</strong>frastructuur<br />

t<strong>en</strong> di<strong>en</strong>ste van <strong>het</strong> stadsproject<br />

Opdrachtgever<br />

CUB (Communauté urba<strong>in</strong>e de<br />

Bordeaux)<br />

Procedure<br />

Wedstrijd<br />

W<strong>in</strong>naars<br />

Architectuurbureau BLP<br />

(lasthebber), <strong>in</strong> sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>g<br />

met Signe (landschapsarchitect<strong>en</strong>-sted<strong>en</strong>bouwkundig<strong>en</strong>)<br />

<strong>en</strong> Elizabeth de Portzamparc<br />

(ontwerper)<br />

Jaar<br />

1998<br />

Uitvoer<strong>in</strong>gsperiode<br />

Inhuldig<strong>in</strong>g <strong>in</strong> december 2003<br />

over 24,5 km (fase 1)<br />

Adviescomité of jury<br />

Ja<br />

Vergoed<strong>in</strong>g voor de kandidat<strong>en</strong><br />

ja<br />

Bijschrift (p. 58)<br />

Bov<strong>en</strong> : Av<strong>en</strong>ue Thiers, Broc<strong>het</strong><br />

Lajus Pueyo architectes<br />

Onder : Pont de Pierre,<br />

Broc<strong>het</strong> Lajus Pueyo architectes<br />

Zoals andere grote agglomeraties<br />

<strong>in</strong> Frankrijk heeft de stad Bordeaux<br />

<strong>in</strong> de jar<strong>en</strong> 1990 beslot<strong>en</strong><br />

weer e<strong>en</strong> tram te lat<strong>en</strong> rijd<strong>en</strong> <strong>in</strong><br />

<strong>het</strong> stadsc<strong>en</strong>trum t<strong>en</strong>e<strong>in</strong>de <strong>het</strong><br />

op<strong>en</strong>baar vervoer te bevorder<strong>en</strong>.<br />

De verantwoordelijke politici realiseerd<strong>en</strong><br />

zich al snel dat ze zich<br />

niet moest<strong>en</strong> beperk<strong>en</strong> tot <strong>het</strong><br />

uitstippel<strong>en</strong> van de verschill<strong>en</strong>de<br />

tramtraject<strong>en</strong>, maar dat dit ook<br />

e<strong>en</strong> goede geleg<strong>en</strong>heid was om de<br />

stad opnieuw vorm te gev<strong>en</strong>. Zo<br />

werd <strong>het</strong> op<strong>en</strong>baartransportproject<br />

al snel e<strong>en</strong> stadsproject dat de<br />

hele agglomeratie betrof.<br />

Daarom organiseerde de Communauté<br />

urba<strong>in</strong>e de Bordeaux<br />

naast de op<strong>en</strong>bare aanbested<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

voor <strong>het</strong> algem<strong>en</strong>e bouwheerschap<br />

(adviesbureau), <strong>het</strong> ontwerp<br />

<strong>en</strong> de constructie van <strong>het</strong> roll<strong>en</strong>d<br />

materieel, ook e<strong>en</strong> architectuurwedstrijd<br />

voor de stads<strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g.<br />

Het doel van deze wedstrijd was te<br />

kom<strong>en</strong> tot e<strong>en</strong> concept dat e<strong>en</strong> coher<strong>en</strong>t<br />

<strong>en</strong> duidelijk stadsgeraamte<br />

creëert dat de zeer uite<strong>en</strong>lop<strong>en</strong>de<br />

stadsstructur<strong>en</strong> over heel <strong>het</strong><br />

tramtraject met elkaar verb<strong>in</strong>dt.<br />

De wedstrijd werd gewonn<strong>en</strong> door<br />

e<strong>en</strong> team van bureaus, waaronder<br />

e<strong>en</strong> architectuurbureau (Broc<strong>het</strong>-<br />

Lajus-Pueyo), e<strong>en</strong> landschapsar-<br />

chitect (Ala<strong>in</strong> Cousseran van de<br />

groep Signe) <strong>en</strong> e<strong>en</strong> ontwerpster<br />

(Elizabeth de Portzamparc).<br />

Het w<strong>in</strong>n<strong>en</strong>de project is gebaseerd<br />

op de versterk<strong>in</strong>g van de metal<strong>en</strong><br />

marker<strong>in</strong>g<strong>en</strong> op de grond (de<br />

tramspor<strong>en</strong>) door te werk<strong>en</strong> met<br />

e<strong>en</strong> specifi ek materiaal (e<strong>en</strong> lichte<br />

alum<strong>in</strong>iumleger<strong>in</strong>g), dat als e<strong>en</strong><br />

rode draad loopt door alle soort<strong>en</strong><br />

material<strong>en</strong> (granietkassei<strong>en</strong>,<br />

ste<strong>en</strong>tegels, asfalt) die <strong>het</strong> onderweg<br />

teg<strong>en</strong>komt.<br />

Het materiaal zal ook gebruikt<br />

word<strong>en</strong> voor <strong>het</strong> straatmeubilair,<br />

dat is sam<strong>en</strong>gesteld uit sobere,<br />

lichte <strong>en</strong> moduleerbare elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.<br />

To<strong>en</strong> de werkzaamhed<strong>en</strong> meer dan<br />

drie jaar (2003) aan de gang war<strong>en</strong>,<br />

was de eerste uitvoer<strong>in</strong>gsfase van<br />

<strong>het</strong> project voltooid <strong>en</strong> kon Bordeaux<br />

met trots zijn tram <strong>in</strong>huldig<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> lijn A <strong>in</strong> gebruik nem<strong>en</strong>.<br />

De aanleg van de tram <strong>in</strong> Bordeaux<br />

was bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> de aanzet<br />

tot de lancer<strong>in</strong>g van verscheid<strong>en</strong>e<br />

project<strong>en</strong> die <strong>het</strong> stadsbeeld grondig<br />

veranderd<strong>en</strong>. De vernieuw<strong>in</strong>g<br />

van de kades aan de l<strong>in</strong>keroever<br />

van de Garonne, project<strong>en</strong> voor de<br />

heraanleg van ple<strong>in</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> de bouw<br />

van nieuwe wooncomplex<strong>en</strong> zijn<br />

hiervan <strong>en</strong>kele voorbeeld<strong>en</strong>.<br />

A57


A58 Ti<strong>en</strong> voorbeeld<strong>en</strong>


Voorbeeld 3:<br />

Sa<strong>in</strong>t-Léonard-voorple<strong>in</strong> / Luik (B):<br />

aanleg van e<strong>en</strong> op<strong>en</strong>bare ruimte van<br />

grote omvang<br />

Opdrachtgever<br />

De stad Luik<br />

Procedure<br />

Ideeënwedstrijd<br />

W<strong>in</strong>naar<br />

Ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g van architect<strong>en</strong><br />

Arlette Baumans, Aloys Begu<strong>in</strong><br />

<strong>en</strong> Anne Rondia<br />

Jaar<br />

1994<br />

Uitvoer<strong>in</strong>gsperiode<br />

1995-2004<br />

Adviescomité of jury<br />

Ja<br />

Vergoed<strong>in</strong>g voor de kandidat<strong>en</strong><br />

Nee<br />

Het gaat hier om e<strong>en</strong> braakligg<strong>en</strong>d<br />

terre<strong>in</strong> <strong>in</strong> e<strong>en</strong> van de oudste wijk<strong>en</strong><br />

van Luik, aan de rand van de Maas.<br />

Vroeger stond hier e<strong>en</strong> gevang<strong>en</strong>is,<br />

maar deze werd afgebrok<strong>en</strong> <strong>in</strong><br />

<strong>het</strong> kader van e<strong>en</strong> snelwegproject<br />

dat echter nooit gerealiseerd werd.<br />

In 1994 lanceerde de stad Luik e<strong>en</strong><br />

ideeënwedstrijd voor de heraanleg<br />

van <strong>het</strong> terre<strong>in</strong>, dat to<strong>en</strong> nog e<strong>en</strong><br />

duidelijke scheid<strong>in</strong>g vormde tuss<strong>en</strong><br />

<strong>het</strong> stadsc<strong>en</strong>trum <strong>en</strong> <strong>het</strong> quartier<br />

Nord. De stad Luik verwachtte meer<br />

bepaald dat er e<strong>en</strong> algeme<strong>en</strong> plan<br />

van aanleg zou word<strong>en</strong> opgesteld<br />

dat voorzag <strong>in</strong> de creatie van gro<strong>en</strong>e<br />

ruimt<strong>en</strong> voor ontspann<strong>in</strong>g <strong>en</strong><br />

recreatie. De opdrachtgever besloot<br />

e<strong>en</strong> ideeënwedstrijd te organiser<strong>en</strong>,<br />

om zo veel uite<strong>en</strong>lop<strong>en</strong>de orig<strong>in</strong>ele<br />

ideeën te verzamel<strong>en</strong> van ontwerpers<br />

die niet beknot war<strong>en</strong> door<br />

e<strong>en</strong> nauwgezet programma. De<br />

w<strong>in</strong>naars (de architect<strong>en</strong> Baumans<br />

- Begu<strong>in</strong> - Rondia) hebb<strong>en</strong> deze<br />

kans perfect b<strong>en</strong>ut <strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> <strong>het</strong><br />

basisprogramma uitgewerkt tot e<strong>en</strong><br />

uitgebreide sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

visie. Hun idee bestond er<strong>in</strong> <strong>het</strong><br />

terre<strong>in</strong> aan te legg<strong>en</strong> <strong>in</strong> de vorm<br />

van e<strong>en</strong> gro<strong>en</strong>e stroom die van<br />

de heuvel naar de rivier loopt, <strong>en</strong><br />

die plaats biedt aan e<strong>en</strong> ope<strong>en</strong>volg<strong>in</strong>g<br />

van uite<strong>en</strong>lop<strong>en</strong>de op<strong>en</strong>bare<br />

ruimt<strong>en</strong>: de stadssalons. Daarmee<br />

wild<strong>en</strong> ze e<strong>en</strong> geleidelijke overgang<br />

tot stand br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> van <strong>het</strong> stedelijke<br />

naar <strong>het</strong> m<strong>in</strong>erale, van de natuur<br />

naar de architectuur. E<strong>en</strong> andere<br />

verdi<strong>en</strong>ste van hun voorstel was dat<br />

<strong>het</strong> <strong>in</strong> plaats van één grote op<strong>en</strong>bare<br />

ruimte, verscheid<strong>en</strong>e kle<strong>in</strong>ere<br />

ruimt<strong>en</strong> schiep die zich l<strong>en</strong><strong>en</strong> tot<br />

verschill<strong>en</strong>de gebruiksdoele<strong>in</strong>d<strong>en</strong>.<br />

Na de aanduid<strong>in</strong>g van de w<strong>in</strong>naars<br />

werd er e<strong>en</strong> multidiscipl<strong>in</strong>air begeleid<strong>in</strong>gscomité<br />

opgericht, om overleg<br />

tuss<strong>en</strong> de verschill<strong>en</strong>de op<strong>en</strong>bare<br />

actor<strong>en</strong> van <strong>het</strong> project mogelijk<br />

te mak<strong>en</strong>. Het begeleid<strong>in</strong>gscomité<br />

heeft er ongetwijfeld soms voor<br />

gezorgd dat de ontwerpers hun<br />

aanpak moest<strong>en</strong> herzi<strong>en</strong>. Aan de<br />

andere kant heeft <strong>het</strong> h<strong>en</strong> ook de<br />

geleg<strong>en</strong>heid gebod<strong>en</strong> hun concept<br />

beter af te stemm<strong>en</strong> op ieders w<strong>en</strong>s<strong>en</strong>.<br />

De uitvoer<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> gekoz<strong>en</strong><br />

project k<strong>en</strong>de soms e<strong>en</strong> moeizaam<br />

verloop, meer <strong>in</strong> <strong>het</strong> bijzonder omdat<br />

er tijd<strong>en</strong>s de werkzaamhed<strong>en</strong> ter<br />

plaatse archeologische overblijfsel<strong>en</strong><br />

werd<strong>en</strong> gevond<strong>en</strong>. De site werd<br />

geop<strong>en</strong>d voor <strong>het</strong> publiek <strong>in</strong> 2001<br />

<strong>en</strong> vormt de perfecte verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g<br />

tuss<strong>en</strong> de hell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van Luik <strong>en</strong> de<br />

Maas, overe<strong>en</strong>komstig <strong>het</strong> basisidee<br />

dat de architect<strong>en</strong> naar vor<strong>en</strong> hadd<strong>en</strong><br />

gebracht tijd<strong>en</strong>s de wedstrijd.<br />

A59


A60 Ti<strong>en</strong> voorbeeld<strong>en</strong>


Voorbeeld 4:<br />

Won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> / Gron<strong>in</strong>g<strong>en</strong> (NL):<br />

e<strong>en</strong> gerealiseerd Europan-project!<br />

Opdrachtgever<br />

Developm<strong>en</strong>t consortium IMA<br />

Procedure<br />

Europan: op<strong>en</strong>, op<strong>en</strong>bare,<br />

Europese <strong>en</strong> anonieme ideeënoproep<br />

W<strong>in</strong>naars<br />

S333 Architecture + Urbanism<br />

Jaar<br />

1992-1994<br />

Uitvoer<strong>in</strong>gsperiode<br />

Werkzaamhed<strong>en</strong> voltooid <strong>in</strong><br />

december 2002<br />

Adviescomité of jury<br />

Ja<br />

Vergoed<strong>in</strong>g voor de kandidat<strong>en</strong><br />

Nee<br />

1. T<strong>en</strong> tijde van Europan 3 war<strong>en</strong><br />

er 11 land<strong>en</strong> aangeslot<strong>en</strong>, waaronder<br />

België.<br />

Het project Schots <strong>in</strong> de Nederlandse<br />

stad Gron<strong>in</strong>g<strong>en</strong> is<br />

<strong>het</strong> resultaat van Europan, e<strong>en</strong><br />

tweejaarlijkse architectuurwedstrijd<br />

die op<strong>en</strong>staat voor Europese<br />

architect<strong>en</strong> van m<strong>in</strong>der dan 40<br />

jaar oud. Tijd<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> Europanzitt<strong>in</strong>g<br />

wordt er e<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong>lijk<br />

aantal wedstrijd<strong>en</strong> tegelijkertijd<br />

gelanceerd door verscheid<strong>en</strong>e land<strong>en</strong><br />

rond e<strong>en</strong> geme<strong>en</strong>schappelijk<br />

thema <strong>en</strong> met geme<strong>en</strong>schappelijke<br />

doelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

Voor Europan 3, waarb<strong>in</strong>n<strong>en</strong> <strong>het</strong><br />

project Schots kadert, luidde <strong>het</strong><br />

thema: Thuis <strong>in</strong> de stad, verstedelijk<strong>in</strong>g<br />

van woongebied<strong>en</strong>.<br />

De nationale structur<strong>en</strong> van de<br />

land<strong>en</strong> die aangeslot<strong>en</strong> zijn bij<br />

de organisatie Europan 1 , moet<strong>en</strong><br />

locaties voorstell<strong>en</strong> die aansluit<strong>en</strong><br />

bij <strong>het</strong> thema. Er wordt dan<br />

aan de lokale bestur<strong>en</strong> gevraagd<br />

stadslocaties voor te drag<strong>en</strong> die<br />

<strong>in</strong> aanmerk<strong>in</strong>g kom<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong><br />

project. In dat kader stelde de stad<br />

Gron<strong>in</strong>g<strong>en</strong> de heraanleg voor van<br />

e<strong>en</strong> locatie nabij de middeleeuwse<br />

vest<strong>in</strong>gwall<strong>en</strong>, waar <strong>het</strong> historische<br />

c<strong>en</strong>trum overgaat <strong>in</strong> <strong>het</strong><br />

20 e -eeuwse stadsgedeelte.<br />

De deelnemers kunn<strong>en</strong> e<strong>en</strong> of<br />

twee locaties kiez<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> land<br />

of de land<strong>en</strong> van hun keuze. Ze<br />

moet<strong>en</strong> concept<strong>en</strong> voorstell<strong>en</strong><br />

die op e<strong>en</strong> vernieuw<strong>en</strong>de manier<br />

antwoord<strong>en</strong> op de algem<strong>en</strong>e<br />

vrag<strong>en</strong> van <strong>het</strong> thema <strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> de specifi eke behoeft<strong>en</strong> van de<br />

locatie. Voor ieder project moet<strong>en</strong><br />

er twee ontwerp<strong>en</strong> <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d<br />

word<strong>en</strong>. Het eerste is e<strong>en</strong> strategisch<br />

ideeënproject dat aansluit op<br />

de problematiek van de zitt<strong>in</strong>g, de<br />

uitdag<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van de stad <strong>en</strong> de themaricht<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> dat te situer<strong>en</strong> is<br />

op <strong>het</strong> niveau van de stad waar de<br />

locatie zich bev<strong>in</strong>dt. Het tweede is<br />

e<strong>en</strong> uitvoerbaar architectuurproject<br />

dat e<strong>en</strong> duidelijk afgebak<strong>en</strong>d<br />

woongedeelte omvat.<br />

Het is ook eig<strong>en</strong> aan de Europan-procedure<br />

dat de evaluatie<br />

verscheid<strong>en</strong>e stapp<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>in</strong>stanties<br />

omvat. E<strong>en</strong> nationale jury<br />

beoordeelt de ideeën- <strong>en</strong> architectuurproject<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> de Europese<br />

wet<strong>en</strong>schappelijke raad maakt<br />

e<strong>en</strong> thematische <strong>en</strong> vergelijk<strong>en</strong>de<br />

analyse van de ideeënproject<strong>en</strong>. De<br />

vergelijk<strong>in</strong>g van de project<strong>en</strong> op<br />

Europees niveau maakt <strong>en</strong>erzijds<br />

e<strong>en</strong> gedachte-uitwissel<strong>in</strong>g op<br />

<strong>in</strong>ternationaal niveau mogelijk <strong>en</strong><br />

geeft anderzijds e<strong>en</strong> meerwaarde<br />

aan de w<strong>in</strong>n<strong>en</strong>de project<strong>en</strong>.<br />

Voor de locatie <strong>in</strong> Gron<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

werd <strong>het</strong> project van <strong>het</strong> bureau<br />

A61


S333 uitgeroep<strong>en</strong> tot w<strong>in</strong>naar van<br />

de wedstrijd. Omdat de w<strong>in</strong>naars<br />

<strong>het</strong> gro<strong>en</strong>e raster van de locatie<br />

wild<strong>en</strong> behoud<strong>en</strong>, hebb<strong>en</strong> ze e<strong>en</strong><br />

ontwerp gemaakt van dichtbebouwde<br />

oppervlakk<strong>en</strong> die word<strong>en</strong><br />

onderbrok<strong>en</strong> door semi-op<strong>en</strong>bare<br />

ruimt<strong>en</strong>, naar <strong>het</strong> voorbeeld van<br />

drijv<strong>en</strong>de ijsschots<strong>en</strong>. De bebouwde<br />

oppervlakk<strong>en</strong> bevatt<strong>en</strong> gebouw<strong>en</strong><br />

die verander<strong>en</strong> van richt<strong>in</strong>g afhankelijk<br />

van de verkeersstrom<strong>en</strong>,<br />

de kijkass<strong>en</strong> of specifi eke plaatsgebond<strong>en</strong><br />

elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>. De structuur<br />

bestaat dus uit gebouw<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong><br />

verscheid<strong>en</strong>e lege ruimt<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

lege ruimt<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> verscheid<strong>en</strong>e<br />

gebouw<strong>en</strong> (zodat er ge<strong>en</strong> geslot<strong>en</strong><br />

blokk<strong>en</strong> gecreëerd word<strong>en</strong>).<br />

De w<strong>in</strong>naars van de wedstrijd<br />

kreg<strong>en</strong> niet alle<strong>en</strong> de kans om<br />

hun project te realiser<strong>en</strong>, maar de<br />

A62<br />

Ti<strong>en</strong> voorbeeld<strong>en</strong><br />

stad Gron<strong>in</strong>g<strong>en</strong> heeft <strong>het</strong> team<br />

bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> gevraagd om dezelfde<br />

strategie ook toe te pass<strong>en</strong> op e<strong>en</strong><br />

aangr<strong>en</strong>z<strong>en</strong>d terre<strong>in</strong>.<br />

In eerste <strong>in</strong>stantie mocht <strong>het</strong> bureau<br />

S333 <strong>in</strong> sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>g met de<br />

sted<strong>en</strong>bouwkundig<strong>en</strong> van de stad<br />

e<strong>en</strong> sted<strong>en</strong>bouwkundig plan ontwikkel<strong>en</strong><br />

voor de gehele locatie. In<br />

november 1999 keurde de overheid<br />

<strong>het</strong> defi nitieve plan, dat derti<strong>en</strong><br />

Schots<strong>en</strong> omvat, <strong>en</strong> <strong>het</strong> plan voor<br />

de op<strong>en</strong>bare ruimt<strong>en</strong> goed.<br />

De twee eerste Schots<strong>en</strong> werd<strong>en</strong><br />

ontworp<strong>en</strong> <strong>en</strong> gemaakt door <strong>het</strong><br />

bureau S333; ze werd<strong>en</strong> opgeleverd<br />

<strong>in</strong> december 2002.<br />

De werkzaamhed<strong>en</strong> voor de elf<br />

andere Schots<strong>en</strong> zijn toevertrouwd<br />

aan verschill<strong>en</strong>de architectuurbureaus.<br />

Deze werkzaamhed<strong>en</strong> zijn<br />

mom<strong>en</strong>teel nog aan de gang.


A63


Voorbeeld 5:<br />

Culturele zaal / Z<strong>in</strong>nik (B): op<strong>en</strong>bare<br />

accommodatie tot stand gebracht dankzij<br />

e<strong>en</strong> orig<strong>in</strong>ele sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>g tuss<strong>en</strong> de<br />

op<strong>en</strong>bare <strong>en</strong> de privé-sector<br />

Opdrachtgevers<br />

Stad Z<strong>in</strong>nik – Franse Geme<strong>en</strong>schap<br />

– Dexia Bank (publiek-private<br />

sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>g)<br />

Procedure<br />

Onderhandel<strong>in</strong>gsprocedure met<br />

bek<strong>en</strong>dmak<strong>in</strong>g<br />

W<strong>in</strong>naar<br />

Tijdelijke ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g L’Escaut<br />

– Yves We<strong>in</strong>and<br />

Jaar<br />

2004-2005<br />

Offerteaanvraag bij aannemers<br />

is lop<strong>en</strong>de<br />

Adviescomité of jury<br />

Ja<br />

Vergoed<strong>in</strong>g voor de kandidat<strong>en</strong><br />

Ja<br />

A64<br />

Ti<strong>en</strong> voorbeeld<strong>en</strong><br />

De stad Z<strong>in</strong>nik beschikte niet over<br />

e<strong>en</strong> grote collectieve accommodatie<br />

waar grootschalige culturele<br />

activiteit<strong>en</strong> kond<strong>en</strong> plaatsv<strong>in</strong>d<strong>en</strong>.<br />

Aangezi<strong>en</strong> <strong>het</strong> haar ook ontbrak<br />

aan de nodige middel<strong>en</strong> om e<strong>en</strong><br />

dergelijke <strong>in</strong>frastructuur te realiser<strong>en</strong>,<br />

heeft de stad gebruik gemaakt<br />

van e<strong>en</strong> <strong>in</strong>nover<strong>en</strong>de fi nancier<strong>in</strong>gsmethode.<br />

Na overleg met de<br />

Franse Geme<strong>en</strong>schap (Adm<strong>in</strong>istration<br />

générale de l’Infrastructure)<br />

werd beslot<strong>en</strong> e<strong>en</strong> publiek-private<br />

sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>g aan te gaan om <strong>het</strong><br />

project gedeeltelijk te fi nancier<strong>en</strong>.<br />

De publieke partners koz<strong>en</strong><br />

voor de formule van leas<strong>in</strong>g. In<br />

dit specifi eke geval viel de keuze<br />

van de privé-partner die de rol<br />

van opdrachtgever op zich neemt,<br />

op e<strong>en</strong> bank die historisch gezi<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> bevoorrechte band heeft met<br />

de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong>. Door e<strong>en</strong> beroep te<br />

do<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> leas<strong>in</strong>ggever kan de<br />

stad Z<strong>in</strong>nik haar fi nancieel risico<br />

zoveel mogelijk beperk<strong>en</strong> <strong>en</strong> baat<br />

hebb<strong>en</strong> bij e<strong>en</strong> zekere ervar<strong>in</strong>g op<br />

juridisch gebied.<br />

De medewerk<strong>in</strong>g van de Franse<br />

Geme<strong>en</strong>schap biedt <strong>het</strong> voordeel<br />

dat deze <strong>in</strong>stantie, die e<strong>en</strong> groot<br />

aantal project<strong>en</strong> volgt, beschikt<br />

over architecturale ervar<strong>in</strong>g.<br />

Het programma werd opgesteld<br />

door de stad Z<strong>in</strong>nik, beheerder<br />

<strong>en</strong> toekomstige eig<strong>en</strong>aar van de<br />

accommodatie. Zo kwam tuss<strong>en</strong><br />

de stad Z<strong>in</strong>nik, de Franse Geme<strong>en</strong>schap<br />

<strong>en</strong> de privé-partner e<strong>en</strong><br />

driehoeksrelatie tot stand die voor<br />

machtsev<strong>en</strong>wicht zorgt. Voor de<br />

gunn<strong>in</strong>g van de opdracht aan e<strong>en</strong><br />

team van architect<strong>en</strong> werd gebruik<br />

gemaakt van e<strong>en</strong> formule die de<br />

Franse Geme<strong>en</strong>schap vaak toepast<br />

voor de uitvoer<strong>in</strong>g van culturele<br />

accommodaties, namelijk de<br />

onderhandel<strong>in</strong>gsprocedure met<br />

bek<strong>en</strong>dmak<strong>in</strong>g. Om de architecturale<br />

eig<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> te besprek<strong>en</strong>,<br />

werd er e<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>wichtig sam<strong>en</strong>gesteld<br />

adviescomité opgericht<br />

waar<strong>in</strong> de toekomstige beheerder,<br />

die de omgev<strong>in</strong>g goed k<strong>en</strong>t <strong>en</strong> weet<br />

aan welke eis<strong>en</strong> <strong>het</strong> project moet<br />

voldo<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> belangrijke zeg heeft.<br />

De sam<strong>en</strong>stell<strong>in</strong>g van adviescomité<br />

zag er als volgt uit:<br />

– 5 verteg<strong>en</strong>woordigers van de<br />

stad Z<strong>in</strong>nik,<br />

– 1 verteg<strong>en</strong>woordiger van <strong>het</strong><br />

kab<strong>in</strong>et van de m<strong>in</strong>ister van<br />

Cultuur,<br />

– 1 verteg<strong>en</strong>woordiger van de<br />

adm<strong>in</strong>istratie van de Franse<br />

Geme<strong>en</strong>schap,<br />

– 1 verteg<strong>en</strong>woordiger van <strong>het</strong><br />

Waalse Gewest,


– 1 verteg<strong>en</strong>woordiger van Dexia<br />

Bank,<br />

– 3 externe experts.<br />

Het adviescomité sprak zich uit<br />

voor <strong>het</strong> project van de tijdelijke<br />

ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g L'Escaut (architect<strong>en</strong>)<br />

– Yves We<strong>in</strong>and (<strong>in</strong>g<strong>en</strong>ieur) <strong>en</strong><br />

deze keuze werd gevolgd door de<br />

opdrachtgevers.<br />

Deze architect<strong>en</strong> legd<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

project op tafel waarbij de belangrijkste<br />

zaal van <strong>het</strong> cultureel<br />

c<strong>en</strong>trum buit<strong>en</strong> e<strong>en</strong> verl<strong>en</strong>g<strong>in</strong>g<br />

kan v<strong>in</strong>d<strong>en</strong>, waar zich oplop<strong>en</strong>de<br />

zitplaats<strong>en</strong> voor <strong>het</strong> publiek bev<strong>in</strong>d<strong>en</strong>,<br />

zodat er spektakels kunn<strong>en</strong><br />

plaatsv<strong>in</strong>d<strong>en</strong> <strong>in</strong> de stedelijke<br />

buit<strong>en</strong>lucht. Dit project bev<strong>in</strong>dt<br />

zich mom<strong>en</strong>teel <strong>in</strong> de fase van<br />

uitvoer<strong>in</strong>g.<br />

A65


Voorbeeld 6:<br />

Incubator / Esch sur Alzette (L):<br />

r<strong>en</strong>ovatie van e<strong>en</strong> <strong>in</strong>dustrieel gebouw<br />

Opdrachtgever<br />

Fonds Belval<br />

Procedure<br />

Wedstrijd<br />

W<strong>in</strong>naar<br />

Arlette Schneiders Architectes<br />

Jaar<br />

2003<br />

Uitvoer<strong>in</strong>gsperiode<br />

Lop<strong>en</strong>de<br />

Adviescomité of jury<br />

Ja<br />

Vergoed<strong>in</strong>g voor de kandidat<strong>en</strong><br />

Ja<br />

1. Dit gebouw maakt deel uit van<br />

<strong>het</strong> nationale patrimonium <strong>en</strong> is<br />

<strong>in</strong>geschrev<strong>en</strong> op de aanvull<strong>en</strong>de<br />

lijst van de Service des Sites et<br />

Monum<strong>en</strong>ts Nationaux.<br />

A66<br />

Ti<strong>en</strong> voorbeeld<strong>en</strong><br />

Dit project kadert <strong>in</strong> de dec<strong>en</strong>tralisatie<br />

van de werkzaamhed<strong>en</strong><br />

van de Luxemburgse staat om de<br />

hoofdstad te ontlast<strong>en</strong>.<br />

Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> streeft de staat naar<br />

diversifi catie van de economie <strong>in</strong><br />

deze regio van Luxemburg met<br />

e<strong>en</strong> hoofdzakelijk <strong>in</strong>dustrieel<br />

verled<strong>en</strong>.<br />

Het bedrijv<strong>en</strong>c<strong>en</strong>trum zal gevestigd<br />

word<strong>en</strong> op de locatie Esch-<br />

Belval, e<strong>en</strong> oud staal<strong>in</strong>dustrieterre<strong>in</strong><br />

dat mom<strong>en</strong>teel e<strong>en</strong> nieuwe<br />

bestemm<strong>in</strong>g krijgt <strong>en</strong> <strong>het</strong> voorwerp<br />

uitmaakt van e<strong>en</strong> algeme<strong>en</strong><br />

sted<strong>en</strong>bouwkundig plan van de<br />

hand van de Nederlandse architect<br />

Jo Co<strong>en</strong><strong>en</strong>. Het c<strong>en</strong>trum zal meer<br />

bepaald opgericht word<strong>en</strong> <strong>in</strong> de<br />

zog<strong>en</strong>aamde Cité des Sci<strong>en</strong>ces, die<br />

bedoeld is voor activiteit<strong>en</strong> die<br />

verband houd<strong>en</strong> met onderwijs,<br />

onderzoek, technologische <strong>in</strong>novatie,<br />

<strong>en</strong>z.<br />

In juli 2003 heeft <strong>het</strong> fonds Belval,<br />

e<strong>en</strong> operationele structuur die<br />

<strong>in</strong> <strong>het</strong> lev<strong>en</strong> geroep<strong>en</strong> werd door<br />

de staat <strong>en</strong> die de rol vervult van<br />

opdrachtgever voor alle gebouw<strong>en</strong><br />

die de staat opricht op deze locatie,<br />

e<strong>en</strong> sollicitatieoproep gepubliceerd<br />

<strong>in</strong> <strong>het</strong> Publicatieblad van de<br />

Europese Unie.<br />

Deze sollicitatieoproep had tot<br />

doel e<strong>en</strong> architect aan te duid<strong>en</strong><br />

die <strong>in</strong>staat voor zowel <strong>het</strong> ontwerp<br />

als de uitvoer<strong>in</strong>g van de <strong>in</strong>cubator.<br />

De wedstrijd betrof meer bepaald<br />

de verbouw<strong>in</strong>g tot <strong>in</strong>cubatorc<strong>en</strong>trum<br />

van <strong>het</strong> oude gebouw<br />

waar<strong>in</strong> zich de kleedkamers van<br />

<strong>het</strong> hoogov<strong>en</strong>bedrijf bev<strong>in</strong>d<strong>en</strong> 1.<br />

Het programma bepaalde dat er<br />

eig<strong>en</strong> ruimt<strong>en</strong> (voorbehoud<strong>en</strong><br />

voor <strong>het</strong> <strong>in</strong>tern beheer), private<br />

huurruimt<strong>en</strong> <strong>en</strong> geme<strong>en</strong>schappelijke<br />

ruimt<strong>en</strong> moest<strong>en</strong> zijn. Wat<br />

betreft de erfgoedaanpak b<strong>en</strong>adrukte<br />

<strong>het</strong> programma de toepass<strong>in</strong>g<br />

van de pr<strong>in</strong>cipes van <strong>het</strong><br />

Handvest van V<strong>en</strong>etië.<br />

De organisatie van de wedstrijd<br />

heeft geleid tot zeer uite<strong>en</strong>lop<strong>en</strong>de<br />

architecturale voorstell<strong>en</strong><br />

die <strong>het</strong> <strong>in</strong>dustrieel patrimonium<br />

respecter<strong>en</strong>. De keuze is uite<strong>in</strong>delijk<br />

gevall<strong>en</strong> op <strong>het</strong> project van de<br />

Luxemburgse architecte Arlette<br />

Schneiders. Haar voorstel berust<br />

op <strong>het</strong> concept van <strong>het</strong> gebouw <strong>in</strong><br />

<strong>het</strong> gebouw, waarbij er e<strong>en</strong> bufferzone<br />

is tuss<strong>en</strong> de buit<strong>en</strong>gevel <strong>en</strong> de<br />

b<strong>in</strong>n<strong>en</strong>zijde van de werkruimt<strong>en</strong>,<br />

zodat e<strong>en</strong> deel van de oorspronkelijke<br />

ram<strong>en</strong> gerestaureerd kan<br />

word<strong>en</strong> <strong>en</strong> dus de bestaande architecturale<br />

uitdrukk<strong>in</strong>g behoud<strong>en</strong><br />

blijft, terwijl er toch voorzi<strong>en</strong>


wordt <strong>in</strong> de thermische behoeft<strong>en</strong><br />

van de werkplaats<strong>en</strong>.<br />

Haar project slaagt er<strong>in</strong> de<br />

structuur <strong>en</strong> <strong>het</strong> uitzicht van<br />

<strong>het</strong> gebouw te herstell<strong>en</strong> <strong>en</strong> er<br />

tegelijkertijd nieuwe stedelijke <strong>en</strong><br />

ruimtelijke eig<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> aan toe<br />

te voeg<strong>en</strong>. Daarom past <strong>het</strong> uitstek<strong>en</strong>d<br />

<strong>in</strong> <strong>het</strong> kader van de reconversie<br />

van <strong>het</strong> verlat<strong>en</strong> terre<strong>in</strong>.<br />

Alle deelnemers van de wedstrijd<br />

zijn vergoed voor hun voorontwerp<br />

(12.500 euro). De w<strong>in</strong>naars<br />

hebb<strong>en</strong> bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> 25.000 euro<br />

(1 e prijs) 20.000euro (2 e prijs) <strong>en</strong><br />

15.000 euro (3 e prijs) ontvang<strong>en</strong>.<br />

Het project is mom<strong>en</strong>teel <strong>in</strong> uitvoer<strong>in</strong>g.<br />

A67


Voorbeeld 7:<br />

Uitbreid<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> Kon<strong>in</strong>klijk<br />

Ath<strong>en</strong>eum / Oost<strong>en</strong>de (B): jonge Brusselse<br />

architect<strong>en</strong> stell<strong>en</strong> de schoolarchitectuur<br />

<strong>in</strong> Vlaander<strong>en</strong> <strong>in</strong> vraag<br />

Opdrachtgever<br />

Vlaams Gewest<br />

Procedure<br />

Op<strong>en</strong> Oproep<br />

W<strong>in</strong>naar<br />

ARJM<br />

Jaar<br />

2001<br />

Uitvoer<strong>in</strong>gsperiode<br />

2003-2005<br />

Adviescomité of jury<br />

Ja<br />

Vergoed<strong>in</strong>g voor de kandidat<strong>en</strong><br />

Ja<br />

1 Op<strong>en</strong> Oproep is e<strong>en</strong> procedure<br />

die is uitgewerkt door<br />

Vlaams Bouwmeester, waarbij<br />

Vlaams Bouwmeester de rol van<br />

opdrachtgever op zich neemt<br />

gedur<strong>en</strong>de de hele procedure <strong>en</strong><br />

<strong>in</strong>zonderheid tijd<strong>en</strong>s de selectie<br />

van de kandidat<strong>en</strong>.<br />

A68<br />

Ti<strong>en</strong> voorbeeld<strong>en</strong><br />

Dit project is er gekom<strong>en</strong> omdat<br />

<strong>het</strong> Geme<strong>en</strong>schapsonderwijs<br />

beschikte over te we<strong>in</strong>ig leslokal<strong>en</strong><br />

voor <strong>het</strong> secundair onderwijs<br />

van de Midd<strong>en</strong>school. Om daar<br />

iets aan te do<strong>en</strong>, werd er e<strong>en</strong><br />

aanvraag <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d bij de di<strong>en</strong>st<strong>en</strong><br />

van de Vlaamse Gewest die<br />

<strong>in</strong>staan voor de fi nancier<strong>in</strong>g van<br />

de school<strong>in</strong>frastructuur.<br />

De organisatie van de procedure<br />

werd overg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> door Vlaams<br />

Bouwmeester, die <strong>het</strong> project<br />

opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> heeft <strong>in</strong> de lijst van<br />

de Op<strong>en</strong> Oproep 1 .<br />

Na de verschill<strong>en</strong>de selectiestapp<strong>en</strong><br />

van de Op<strong>en</strong> Oproep-procedure<br />

hebb<strong>en</strong> Vlaams Bouwmeester<br />

<strong>en</strong> de opdrachtgever vijf<br />

kandidat<strong>en</strong> gevraagd e<strong>en</strong> project<br />

uit te werk<strong>en</strong> voor de r<strong>en</strong>ovatie<br />

<strong>en</strong> de uitbreid<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> ath<strong>en</strong>eum<br />

van Oost<strong>en</strong>de.<br />

Deze vijf kandidat<strong>en</strong> ontv<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> zeer volledig bestek met bijzondere<br />

technische bepal<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

voor <strong>het</strong> project alsook e<strong>en</strong> reeks<br />

docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> met aanvull<strong>en</strong>de<br />

gegev<strong>en</strong>s betreff<strong>en</strong>de de locatie.<br />

De opdracht had zowel betrekk<strong>in</strong>g<br />

op de r<strong>en</strong>ovatie van de<br />

bestaande gebouw<strong>en</strong> als op de<br />

bouw van nieuwe elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

die met de bestaande gebouw<strong>en</strong><br />

verbond<strong>en</strong> moest<strong>en</strong> word<strong>en</strong>.<br />

Doordat de Op<strong>en</strong> Oproep berust<br />

op e<strong>en</strong> gunn<strong>in</strong>gsformule van <strong>het</strong><br />

type onderhandel<strong>in</strong>gsprocedure,<br />

heeft <strong>het</strong> adviescomité kunn<strong>en</strong><br />

prat<strong>en</strong> met de kandidat<strong>en</strong>, om zo<br />

beter te kunn<strong>en</strong> beoordel<strong>en</strong> hoe<br />

goed de verschill<strong>en</strong>de architectuurvoorstell<strong>en</strong><br />

aanslot<strong>en</strong> op <strong>het</strong><br />

opgegev<strong>en</strong> programma.<br />

Dat vere<strong>en</strong>voudigde de taak van<br />

<strong>het</strong> adviescomité om e<strong>en</strong> keuze te<br />

mak<strong>en</strong>. Het sterke punt van <strong>het</strong><br />

w<strong>in</strong>n<strong>en</strong>de project van <strong>het</strong> jonge<br />

Brusselse architectuurbureau<br />

ARJM was dat <strong>het</strong> zich bij de<br />

<strong>in</strong>terpretatie van <strong>het</strong> programma<br />

vrag<strong>en</strong> heeft gesteld bij de betek<strong>en</strong>is<br />

van <strong>het</strong> begrip onderwijs .<br />

Het project voorzag <strong>in</strong> e<strong>en</strong> gang<br />

die de bouwlag<strong>en</strong> van de verschill<strong>en</strong>de<br />

bestaande gebouw<strong>en</strong> met<br />

elkaar verb<strong>in</strong>dt. De talrijke visuele<br />

verband<strong>en</strong> b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> deze gang mak<strong>en</strong><br />

<strong>het</strong> mogelijk de vele ruimt<strong>en</strong><br />

van <strong>het</strong> ath<strong>en</strong>eum te ontdekk<strong>en</strong><br />

vanuit e<strong>en</strong> ander gezichtspunt.<br />

Het project werd opgeleverd <strong>in</strong><br />

2005 <strong>en</strong> deze architecturale realisatie<br />

g<strong>en</strong>iet nu veel belangstell<strong>in</strong>g.<br />

Ze wordt ook vaak aangehaald<br />

als voorbeeldproject bij de besprek<strong>in</strong>g<br />

van de schoolarchitectuur<br />

<strong>in</strong> Vlaander<strong>en</strong>. Het project


is opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> <strong>in</strong> verscheid<strong>en</strong>e<br />

publicaties <strong>en</strong> op websites (http://<br />

www.schol<strong>en</strong>bouw<strong>en</strong>.be). Vlaams<br />

Bouwmeester <strong>en</strong> <strong>het</strong> VAI (Vlaams<br />

ArchitectuurInstituut) hebb<strong>en</strong><br />

rondleid<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> gebouw<br />

georganiseerd ter geleg<strong>en</strong>heid van<br />

de dag van de architectuur.<br />

A69


Voorbeeld 8:<br />

Chassé Park / Breda (NL): e<strong>en</strong> wedstrijd<br />

die heeft geleid tot de opricht<strong>in</strong>g van<br />

e<strong>en</strong> nieuwe woonwijk<br />

Opdrachtgever<br />

Stad Breda, Proper-Stok /<br />

AM Won<strong>en</strong><br />

Procedure<br />

Wedstrijd<br />

W<strong>in</strong>naar<br />

Team van promotor<strong>en</strong> Ontwikkel<strong>in</strong>gscomb<strong>in</strong>atie,<br />

met als<br />

sted<strong>en</strong>bouwkundige: OMA (Rem<br />

Koolhaas)<br />

Architect<strong>en</strong> van de gebouw<strong>en</strong><br />

op de locatie<br />

OMA, Xaveer de Geyter, Dirk<br />

Jan Postel, Herman Hertzberger,<br />

Claus <strong>en</strong> Kaan, Frits Haverman,<br />

Kollhoff-Rapp, Van Sambeek<br />

& Van Ve<strong>en</strong>, Du<strong>in</strong>ker Van der<br />

Torre, Eric van Egeraat, Pascal<br />

Grosveld / Oom<strong>en</strong>, Kuiper<br />

Compagnons, Architect<strong>en</strong><br />

Werkgroep Tilburg<br />

Landschapsarchitect<br />

West 8<br />

Jaar<br />

1994-1995<br />

Uitvoer<strong>in</strong>gsperiode<br />

vanaf 1998<br />

Adviescomité of jury<br />

Ja<br />

Vergoed<strong>in</strong>g voor de kandidat<strong>en</strong><br />

Ja<br />

A70<br />

Ti<strong>en</strong> voorbeeld<strong>en</strong><br />

In 1992 heeft de stad Breda e<strong>en</strong><br />

ontwikkel<strong>in</strong>gsprogramma voor<br />

zijn stadsc<strong>en</strong>trum opgesteld met<br />

<strong>het</strong> doel zijn aantrekkelijkheid als<br />

regionale pool te versterk<strong>en</strong>.<br />

Om de attractiviteit te vergrot<strong>en</strong>,<br />

moest <strong>het</strong> c<strong>en</strong>trum uitgebreid<br />

word<strong>en</strong> met nieuwe culturele <strong>en</strong><br />

commerciële functies. Het plan<br />

voorzag ook <strong>in</strong> de herkwalifi catie<br />

van op<strong>en</strong>bare ruimt<strong>en</strong> <strong>en</strong> de bevorder<strong>in</strong>g<br />

van de woonfunctie.<br />

De reconversie van de oude<br />

militaire kazerne Chassé <strong>in</strong> <strong>het</strong><br />

midd<strong>en</strong> van de stad, waarvan <strong>het</strong><br />

grondbeheer <strong>in</strong> hand<strong>en</strong> is van de<br />

geme<strong>en</strong>te, kadert <strong>in</strong> dit nieuwe<br />

ontwikkel<strong>in</strong>gsprogramma <strong>en</strong><br />

meer bepaald <strong>in</strong> de plann<strong>in</strong>g van<br />

nieuwe kwaliteitswon<strong>in</strong>g<strong>en</strong>. Het<br />

programma van de op<strong>en</strong>bare<br />

overhed<strong>en</strong> omvatte immers de<br />

bouw van 600 won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> de<br />

aanleg van 600 op<strong>en</strong>bare parkeerplaats<strong>en</strong>.<br />

Het programma moest e<strong>en</strong>voudig<br />

<strong>en</strong> op<strong>en</strong> zijn <strong>en</strong> mocht slechts<br />

<strong>en</strong>kele voorschrift<strong>en</strong> bevatt<strong>en</strong><br />

betreff<strong>en</strong>de de <strong>in</strong>achtnem<strong>in</strong>g<br />

van bestaande monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> (<strong>het</strong><br />

klooster, <strong>het</strong> adm<strong>in</strong>istratief gebouw<br />

van de kazerne, <strong>en</strong>kele bom<strong>en</strong>groep<strong>en</strong>,<br />

<strong>en</strong>z.) <strong>en</strong> <strong>het</strong> beheer<br />

van de op<strong>en</strong>bare ruimt<strong>en</strong>.<br />

De stad organiseerde e<strong>en</strong> wedstrijd<br />

met betrekk<strong>in</strong>g tot de ontwikkel<strong>in</strong>g<br />

van de site. Deze wedstrijd<br />

richtte zich tot vastgoedontwikkelaars,<br />

die e<strong>en</strong> volledig team moest<strong>en</strong><br />

voorstell<strong>en</strong> bestaande uit:<br />

– e<strong>en</strong> sted<strong>en</strong>bouwkundig bureau,<br />

– e<strong>en</strong> architectuurbureau voor de<br />

architecturale ontwikkel<strong>in</strong>g van<br />

de verschill<strong>en</strong>de gebouw<strong>en</strong>,<br />

– e<strong>en</strong> bureau van landschapsarchitect<strong>en</strong>.<br />

Aangezi<strong>en</strong> de procedure niet anoniem<br />

was, kreg<strong>en</strong> de kandidat<strong>en</strong><br />

de kans hun project mondel<strong>in</strong>g<br />

te verdedig<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> jury die<br />

onderverdeeld was <strong>in</strong> subjury’s per<br />

categorie.<br />

Zo was er e<strong>en</strong> subjury van professionele<br />

sted<strong>en</strong>bouwkundig<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> architect<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> subjury van<br />

person<strong>en</strong> die <strong>in</strong>stond<strong>en</strong> voor de<br />

ruimtelijke ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g van de stad<br />

Breda, e<strong>en</strong> subjury van person<strong>en</strong><br />

uit de fi nanciële afdel<strong>in</strong>g van de<br />

stad Breda <strong>en</strong> e<strong>en</strong> subjury van verteg<strong>en</strong>woordigers<br />

van de bewoners<br />

<strong>en</strong> handelaars uit <strong>het</strong> stadsc<strong>en</strong>trum.<br />

Iedere subjury di<strong>en</strong>de e<strong>en</strong><br />

adviesverslag <strong>in</strong> bij <strong>het</strong> college van<br />

burgemeester <strong>en</strong> schep<strong>en</strong><strong>en</strong> van<br />

de stad.<br />

Aangezi<strong>en</strong> niet alle subjury’s <strong>het</strong><br />

e<strong>en</strong>s war<strong>en</strong>, vond<strong>en</strong> er nog lange


esprek<strong>in</strong>g<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> de verteg<strong>en</strong>woordigers<br />

van de stad <strong>en</strong> de<br />

teams plaats alvor<strong>en</strong>s de keuze<br />

defi nitief viel op <strong>het</strong> project van<br />

Rem Koolhaas (OMA), dat werd<br />

voorgesteld door <strong>het</strong> promotor<strong>en</strong>team<br />

Ontwikkel<strong>in</strong>gscomb<strong>in</strong>atie.<br />

E<strong>en</strong> bijzonder k<strong>en</strong>merk van dit<br />

project is dat <strong>het</strong> de locatie vormgeeft<br />

naar <strong>het</strong> model van e<strong>en</strong> campus.<br />

De won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> bev<strong>in</strong>d<strong>en</strong> zich<br />

<strong>in</strong> e<strong>en</strong> groot park dat toegankelijk<br />

is voor <strong>het</strong> publiek. De gebouw<strong>en</strong><br />

hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> zeer gevarieerde constructie,<br />

zodat er e<strong>en</strong> zeer grote<br />

diversiteit aan manier<strong>en</strong> van collectief<br />

won<strong>en</strong> gebod<strong>en</strong> wordt.<br />

Sam<strong>en</strong>lop<strong>en</strong>d met de keuze van<br />

e<strong>en</strong> projectteam <strong>en</strong> e<strong>en</strong> vastgoedontwikkelaar<br />

heeft de stad Breda<br />

e<strong>en</strong> systeem opgezet om <strong>in</strong>formatie<br />

te verstrekk<strong>en</strong> aan de bevol-<br />

k<strong>in</strong>g, zowel tijd<strong>en</strong>s de fase van<br />

de ontwikkel<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> eerste<br />

voorlopige plan <strong>in</strong> december 1996<br />

als tijd<strong>en</strong>s de voorstell<strong>in</strong>g van <strong>het</strong><br />

defi nitieve plan <strong>in</strong> 1998. Tijd<strong>en</strong>s de<br />

fase van de opstell<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> plan<br />

kond<strong>en</strong> de burgers deelnem<strong>en</strong><br />

aan workshops, zodat hun ideeën<br />

kond<strong>en</strong> doorvloei<strong>en</strong> naar de eerste<br />

plann<strong>en</strong>.<br />

In 1998 heeft de stad <strong>het</strong> defi nitieve<br />

plan goedgekeurd <strong>en</strong> <strong>het</strong><br />

uitvoer<strong>in</strong>gscontract met <strong>het</strong> ontwikkel<strong>in</strong>gsteam<br />

ondertek<strong>en</strong>d.<br />

De eerste gebouw<strong>en</strong> werd<strong>en</strong><br />

opgetrokk<strong>en</strong> <strong>in</strong> 2000, waaronder<br />

de vijf tor<strong>en</strong>fl ats van de Brusselse<br />

architect Xaveer Van Geyter, die<br />

wellicht <strong>het</strong> bek<strong>en</strong>dst zijn.<br />

A71


A72 Ti<strong>en</strong> voorbeeld<strong>en</strong>


Voorbeeld 9:<br />

Won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> rue de la Colonie / Parijs (F):<br />

geconv<strong>en</strong>tioneerde won<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

Opdrachtgever<br />

Régie Immobilière de la Ville de<br />

Paris (R.I.V.P.)<br />

Procedure<br />

Beperkte wedstrijd<br />

W<strong>in</strong>naar<br />

BOB 361<br />

Jaar<br />

2000<br />

Uitvoer<strong>in</strong>gsperiode<br />

Oplever<strong>in</strong>g <strong>in</strong> januari 2004<br />

Adviescomité of jury<br />

Ja<br />

Vergoed<strong>in</strong>g voor de kandidat<strong>en</strong><br />

Ja<br />

Dit project kadert <strong>in</strong> e<strong>en</strong> bijzonder<br />

<strong>in</strong>itiatief van de stad Parijs dat<br />

dateert van <strong>het</strong> e<strong>in</strong>de van de jar<strong>en</strong><br />

1990: de huurders van sociale<br />

won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>in</strong> Parijs de kans bied<strong>en</strong><br />

eig<strong>en</strong>dom te verwerv<strong>en</strong> door<br />

won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> aan te bied<strong>en</strong> teg<strong>en</strong><br />

bescheid<strong>en</strong> prijz<strong>en</strong>.<br />

In <strong>het</strong> kader van dat programma<br />

lanceerde de Régie Immobilière<br />

de la Ville de Paris <strong>in</strong> 2000 e<strong>en</strong><br />

wedstrijd voor de uitvoer<strong>in</strong>g van<br />

e<strong>en</strong> woongebouw op e<strong>en</strong> terre<strong>in</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>het</strong> 13 e arrondissem<strong>en</strong>t.<br />

Het doel van de wedstrijd was gedetailleerde<br />

voorstell<strong>en</strong> te verkrijg<strong>en</strong><br />

die snel gerealiseerd kond<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> <strong>en</strong> beantwoordd<strong>en</strong> aan de<br />

volg<strong>en</strong>de criteria:<br />

– architecturale kwaliteit,<br />

– kwaliteit van de won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> de<br />

gekoz<strong>en</strong> typologie,<br />

– afstemm<strong>in</strong>g op <strong>het</strong> programma,<br />

– conformiteit met de stedelijke<br />

reglem<strong>en</strong>ter<strong>in</strong>g,<br />

– optimale b<strong>en</strong>utt<strong>in</strong>g van de bebouwbaarheid<br />

van <strong>het</strong> perceel,<br />

– <strong>in</strong>achtnem<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> budget.<br />

De jury was sam<strong>en</strong>gesteld uit verteg<strong>en</strong>woordigers<br />

van de R.I.V.P.,<br />

verteg<strong>en</strong>woordigers van de stad<br />

Parijs <strong>en</strong> externe experts.<br />

Het project van Brusselse <strong>en</strong><br />

Parijse architect<strong>en</strong> BOB 361 is<br />

als w<strong>in</strong>naar uit de bus gekom<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> werd voltooid met ger<strong>in</strong>ge<br />

aanpass<strong>in</strong>g<strong>en</strong>. De tweede <strong>en</strong> de<br />

derde prijs werd<strong>en</strong> toegek<strong>en</strong>d aan<br />

Atelier Seradji <strong>en</strong> Ag<strong>en</strong>ce Fricout-<br />

Cassignol.<br />

Het w<strong>in</strong>n<strong>en</strong>de project betrof e<strong>en</strong><br />

complex dat optimaal gebruik<br />

maakte van <strong>het</strong> diepe perceel,<br />

geleg<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> e<strong>en</strong> rustige straat<br />

<strong>in</strong> <strong>het</strong> noord<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> ziek<strong>en</strong>huispark<br />

<strong>in</strong> <strong>het</strong> zuid<strong>en</strong>: er zou e<strong>en</strong><br />

collectief woongebouw kom<strong>en</strong><br />

aan de straatrand <strong>en</strong> vier e<strong>en</strong>gez<strong>in</strong>shuiz<strong>en</strong><br />

meer naar achter<strong>en</strong> op<br />

<strong>het</strong> perceel.<br />

Het gebouw aan de straatrand is<br />

<strong>in</strong>gedeeld <strong>in</strong> strok<strong>en</strong>: <strong>in</strong> <strong>het</strong> noord<strong>en</strong><br />

bev<strong>in</strong>dt zich e<strong>en</strong> strook met<br />

de zog<strong>en</strong>aamde nachtruimt<strong>en</strong>, de<br />

middelste strook bevat de technische<br />

elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> (<strong>in</strong>gang<strong>en</strong>, badkamers,<br />

bergruimt<strong>en</strong>) <strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong><br />

zuid<strong>en</strong> bev<strong>in</strong>d<strong>en</strong> zich de woonkamers<br />

<strong>en</strong> de keuk<strong>en</strong>s; verder is er<br />

ook nog e<strong>en</strong> strook met terrass<strong>en</strong><br />

van twee bouwlag<strong>en</strong> hoog.<br />

Van strook tot strook word<strong>en</strong> de<br />

op<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong> steeds groter naar <strong>het</strong><br />

zuid<strong>en</strong> toe, gaande van v<strong>en</strong>sterformaat<br />

tot <strong>het</strong> portiek van twee<br />

bouwlag<strong>en</strong> hoog, met <strong>in</strong>achtnem<strong>in</strong>g<br />

van de str<strong>en</strong>ge bouwvoorschrift<strong>en</strong><br />

voor Parijs.<br />

A73


E<strong>en</strong> goede organisatie, duidelijke<br />

doelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> welomlijnd<br />

programma <strong>en</strong> beoordel<strong>in</strong>gscriteria<br />

die afgestemd zijn op de verwacht<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

van de opdrachtgever,<br />

hebb<strong>en</strong> bijgedrag<strong>en</strong> tot de snelle<br />

uitvoer<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> project.<br />

De resultat<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> voorgesteld<br />

na de wedstrijd <strong>in</strong> oktober<br />

2000. Het project werd bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong><br />

A74<br />

Ti<strong>en</strong> voorbeeld<strong>en</strong><br />

geselecteerd voor de perman<strong>en</strong>te<br />

t<strong>en</strong>toonstell<strong>in</strong>g Paris, visite guidée<br />

<strong>in</strong> <strong>het</strong> Pavillion de l'Ars<strong>en</strong>al, waar<br />

meer dan 800 m² gewijd is aan de<br />

hed<strong>en</strong>daagse stad <strong>en</strong> haar architectuur.


Voorbeeld 10:<br />

Park Gleisdreieck / Berlijn (D):<br />

e<strong>en</strong> park dat van A tot Z ontworp<strong>en</strong> werd<br />

<strong>in</strong> sam<strong>en</strong>spraak met de bewoners<br />

Opdrachtgever<br />

S<strong>en</strong>atsverwaltung van Berlijn<br />

Procedure<br />

Op<strong>en</strong> ideeën- <strong>en</strong> uitvoer<strong>in</strong>gswedstrijd<br />

(2 fas<strong>en</strong>)<br />

W<strong>in</strong>naar<br />

Atelier Loidl (D)<br />

Jaar<br />

2005-2006<br />

Uitvoer<strong>in</strong>gsperiode<br />

Gepland voor 2008<br />

Adviescomité of jury<br />

Ja<br />

Vergoed<strong>in</strong>g voor de kandidat<strong>en</strong><br />

Ja<br />

De locatie Gleisdreieck is geleg<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>het</strong> c<strong>en</strong>trum van Berlijn, nabij<br />

de nieuwe z<strong>in</strong>nebeeldige wijk aan<br />

de Potsdamer Platz, die ontworp<strong>en</strong><br />

werd door de Italiaanse architect<br />

R<strong>en</strong>zo Piano.<br />

De plaats wordt gek<strong>en</strong>merkt door<br />

e<strong>en</strong> spoorwegverled<strong>en</strong>: overblijfsel<strong>en</strong><br />

van spoorweg<strong>in</strong>frastructur<strong>en</strong><br />

(spor<strong>en</strong>, stations, viaduct<strong>en</strong>,<br />

<strong>en</strong>z.) die dater<strong>en</strong> uit de 19 e eeuw,<br />

bepal<strong>en</strong> <strong>het</strong> uitzicht.<br />

Het terre<strong>in</strong> ligt er echter verlat<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> verwaarloosd bij s<strong>in</strong>ds <strong>het</strong><br />

e<strong>in</strong>de van de Tweede Wereldoorlog.<br />

M<strong>en</strong> is van plan geweest hier<br />

e<strong>en</strong> stadssnelweg aan te legg<strong>en</strong>,<br />

maar deze plann<strong>en</strong> stuitt<strong>en</strong> op<br />

verzet van de bewoners <strong>en</strong> zijn al<br />

lang afgevoerd.<br />

Na jar<strong>en</strong>lange discussies zijn de<br />

verschill<strong>en</strong>de publiekrechtelijke<br />

eig<strong>en</strong>aars <strong>het</strong> <strong>in</strong> 2005 e<strong>in</strong>delijk<br />

e<strong>en</strong>s geword<strong>en</strong> over de bestemm<strong>in</strong>g<br />

die aan <strong>het</strong> terre<strong>in</strong> gegev<strong>en</strong><br />

moet word<strong>en</strong>: e<strong>en</strong> groot regionaal<br />

op<strong>en</strong>baar park. Tegelijkertijd werd<br />

beslot<strong>en</strong> e<strong>en</strong> op<strong>en</strong> ideeën- <strong>en</strong> uitvoer<strong>in</strong>gswedstrijd<br />

te organiser<strong>en</strong><br />

voor de aanleg van dat park. Het<br />

basisconcept voor de heraanleg<br />

van <strong>het</strong> terre<strong>in</strong> moest <strong>en</strong>erzijds<br />

de verschill<strong>en</strong>de del<strong>en</strong> van <strong>het</strong><br />

terre<strong>in</strong>, die van elkaar gescheid<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> door de spoorweg<strong>in</strong>frastructur<strong>en</strong>,<br />

weer met elkaar<br />

verb<strong>in</strong>d<strong>en</strong> <strong>en</strong> anderzijds verscheid<strong>en</strong>e<br />

op<strong>en</strong>bare ruimt<strong>en</strong> met e<strong>en</strong><br />

verschill<strong>en</strong>d karakter schepp<strong>en</strong>.<br />

De vormgev<strong>in</strong>g van de verschill<strong>en</strong>de<br />

zones moest afgestemd zijn<br />

op de twee belangrijkste behoeft<strong>en</strong><br />

van de bewoners, die hadd<strong>en</strong><br />

te k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> gegev<strong>en</strong> dat ze wild<strong>en</strong><br />

beschikk<strong>en</strong> over gro<strong>en</strong>e ruimt<strong>en</strong><br />

om zich te ontspann<strong>en</strong> <strong>en</strong> aan<br />

sport te do<strong>en</strong>.<br />

E<strong>en</strong> andere belangrijke voorwaarde<br />

van de opdrachtgever<br />

was dat de <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>de concept<strong>en</strong><br />

rek<strong>en</strong><strong>in</strong>g moest<strong>en</strong> houd<strong>en</strong> met de<br />

bed<strong>en</strong>k<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, ideeën <strong>en</strong> conclusies<br />

die de bevolk<strong>in</strong>g had geuit tijd<strong>en</strong>s<br />

de door hem georganiseerde<br />

<strong>in</strong>spraak<strong>in</strong>itiatiev<strong>en</strong>. De <strong>in</strong>spraakprocedure<br />

begon al tijd<strong>en</strong>s de fase<br />

van <strong>het</strong> opstell<strong>en</strong> van <strong>het</strong> bestek<br />

voor de wedstrijd. Daarbij werd<br />

er gebruik gemaakt van verschill<strong>en</strong>de<br />

middel<strong>en</strong>:<br />

– <strong>en</strong>quête onder de bewoners van<br />

de aangr<strong>en</strong>z<strong>en</strong>de wijk<strong>en</strong> door de<br />

verz<strong>en</strong>d<strong>in</strong>g van vrag<strong>en</strong>lijst<strong>en</strong>;<br />

– discussieforum op <strong>het</strong> <strong>in</strong>ternet;<br />

– geleide wandel<strong>in</strong>g<strong>en</strong> op de site,<br />

gevolgd door workshops ter<br />

plaatse.<br />

De <strong>in</strong>br<strong>en</strong>g van de bevolk<strong>in</strong>g<br />

A75


heeft de opdrachtgever vooral<br />

geholp<strong>en</strong> bij <strong>het</strong> bepal<strong>en</strong> van de<br />

belangrijkste doelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

behoeft<strong>en</strong>.<br />

Na de eerste stap van de wedstrijd<br />

– de ideeënwedstrijd – werd<strong>en</strong> elf<br />

door e<strong>en</strong> jury geselecteerde project<strong>en</strong><br />

t<strong>en</strong>toongesteld <strong>in</strong> <strong>het</strong> stadhuis<br />

van Berlijn. In de l<strong>en</strong>te van 2006<br />

vond er e<strong>en</strong> publiek debat plaats<br />

tuss<strong>en</strong> de kandidat<strong>en</strong>, de jury <strong>en</strong><br />

A76<br />

Ti<strong>en</strong> voorbeeld<strong>en</strong><br />

de bevolk<strong>in</strong>g. Deze uitwissel<strong>in</strong>g<br />

was bijzonder <strong>in</strong>teressant voor de<br />

kandidat<strong>en</strong> die gevraagd werd<br />

deel te nem<strong>en</strong> aan de tweede stap<br />

van de wedstrijd <strong>en</strong> hun concept<br />

uit te werk<strong>en</strong> tot e<strong>en</strong> voorontwerp.<br />

In juli 2006 maakte de jury de<br />

w<strong>in</strong>naar bek<strong>en</strong>d: Atelier Loidl<br />

van Berlijn.<br />

In <strong>het</strong> w<strong>in</strong>n<strong>en</strong>de ontwerp is er


e<strong>en</strong> onderscheid gemaakt tuss<strong>en</strong><br />

de rand <strong>en</strong> de kern van <strong>het</strong> park.<br />

De multifunctionele buit<strong>en</strong>rand<br />

zorgt voor e<strong>en</strong> aansluit<strong>in</strong>g tuss<strong>en</strong><br />

<strong>het</strong> park <strong>en</strong> de omligg<strong>en</strong>de stadsstructuur<br />

door de verkeersass<strong>en</strong><br />

door te trekk<strong>en</strong> <strong>en</strong> verb<strong>in</strong>dt de<br />

verschill<strong>en</strong>de del<strong>en</strong> van <strong>het</strong> terre<strong>in</strong><br />

met elkaar. Dankzij de randstrook<br />

kan m<strong>en</strong> tegemoetkom<strong>en</strong><br />

aan de uite<strong>en</strong>lop<strong>en</strong>de behoeft<strong>en</strong><br />

van bewoners van de aangr<strong>en</strong>z<strong>en</strong>de<br />

wijk<strong>en</strong>. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

de twee grote grasveld<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong><br />

midd<strong>en</strong> van <strong>het</strong> park er extra door<br />

<strong>in</strong> de verf gezet. Algeme<strong>en</strong> beschouwd<br />

is <strong>het</strong> project e<strong>en</strong> consequ<strong>en</strong>te<br />

<strong>en</strong> <strong>in</strong>tellig<strong>en</strong>te omzett<strong>in</strong>g<br />

van de wil van de opdrachtgever<br />

om e<strong>en</strong> gro<strong>en</strong>e pauze <strong>in</strong> de stad te<br />

creër<strong>en</strong>.<br />

Het beg<strong>in</strong> van de werkzaamhed<strong>en</strong><br />

is gepland voor de l<strong>en</strong>te van 2008.<br />

Tot dan zal <strong>het</strong> project nog verder<br />

ontwikkeld word<strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>in</strong>g<br />

houd<strong>en</strong>d met de aanmerk<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

van de jury <strong>en</strong> de opdrachtgever.<br />

Om de twee wek<strong>en</strong> v<strong>in</strong>d<strong>en</strong> er<br />

vergader<strong>in</strong>g<strong>en</strong> plaats waaraan<br />

de w<strong>in</strong>naars, de opdrachtgever<br />

<strong>en</strong> verteg<strong>en</strong>woordigers van de<br />

bevolk<strong>in</strong>g deelnem<strong>en</strong>. Op deze<br />

manier kan de m<strong>en</strong><strong>in</strong>g van de<br />

bevolk<strong>in</strong>g ook na de wedstrijd nog<br />

<strong>in</strong> aanmerk<strong>in</strong>g g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

bij de verdere ontwikkel<strong>in</strong>g van<br />

<strong>het</strong> project.<br />

A77


Colofon<br />

& bibliografi e<br />

Colofon<br />

Deze publicatie is tot stand gekom<strong>en</strong> op<br />

<strong>in</strong>itiatief van de staatssecretaris voor Sted<strong>en</strong>bouw<br />

van <strong>het</strong> Brussels Hoofdstedelijk Gewest,<br />

Françoise Dupuis.<br />

Auteurs<br />

– ISACF – La Cambre<br />

Met medewerk<strong>in</strong>g van Jean-Didier Bergilez,<br />

Pierre Blondel, Maurizio Coh<strong>en</strong>, Jean-Louis<br />

G<strong>en</strong>ard, Myriam Hilgers, Annick Leick,<br />

Pablo Lhoas <strong>en</strong> B<strong>en</strong>oît Moritz<br />

– Philippe Flamme, jurist <strong>en</strong> doc<strong>en</strong>t aan de<br />

ULB<br />

Stuurcomité<br />

Béatrice Baugniet <strong>en</strong> Thierry Merck<strong>en</strong> (kab<strong>in</strong>et<br />

van mevrouw Dupuis), Albert Goffart <strong>en</strong><br />

André Vital (BROH – Directie Sted<strong>en</strong>bouw)<br />

<strong>en</strong> de auteurs.<br />

Verantwoordelijke uitgever<br />

Jean-Louis G<strong>en</strong>ard, directeur van <strong>het</strong> ISACF<br />

La Cambre, Flageyple<strong>in</strong> 19, 1050 Brussel<br />

Vertal<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>het</strong> Nederlands<br />

Dynamics Translations <strong>en</strong> Judith Van Coillie<br />

A78<br />

Colofon <strong>en</strong> Bibliografi e<br />

Grafi sche vormgev<strong>in</strong>g<br />

Coast : www.coastdesign.be<br />

Drukwerk<br />

Hayez : www.hayez.be<br />

……………….<br />

Wettelijk depot : D/2007/10525/2<br />

ISBN 2-9600524-2-0<br />

Dankwoord<br />

Wij dank<strong>en</strong> de overhed<strong>en</strong> <strong>en</strong> architect<strong>en</strong> die zo<br />

goed war<strong>en</strong> ons de toestemm<strong>in</strong>g te gev<strong>en</strong> om<br />

illustraties van hun architectuurproject<strong>en</strong> <strong>en</strong> –<br />

realisaties <strong>in</strong> Brussel, België <strong>en</strong> <strong>het</strong> buit<strong>en</strong>land<br />

te publicer<strong>en</strong>.<br />

Wij dank<strong>en</strong> ook alle deelnemers aan<br />

<strong>het</strong> sem<strong>in</strong>arie van 28 maart 2007 <strong>in</strong> La<br />

Cambre-architecture, waar de voorgestelde<br />

aanbevel<strong>in</strong>g<strong>en</strong> besprok<strong>en</strong> werd<strong>en</strong>:<br />

J<strong>en</strong>s Aerts, Samira Barfi , Béatrice Baugniet,<br />

Fabi<strong>en</strong>ne Bianchi, Dom<strong>in</strong>ique Body, Claire<br />

Bonnav<strong>en</strong>ture, Cédric Bossut, Yves Cabuy,<br />

Anne Chaponan, David Christophe, Pierre<br />

Coquelle, Anto<strong>in</strong>e Crahay, Patrick Crahay,<br />

Chantal Dassonville, Jos De boeck, Raf De<br />

Pessemier, Anne De San, An De Scheemaeker,<br />

V<strong>in</strong>c<strong>en</strong>t Degrune, Jean-Pierre Demeure,<br />

Jean-Marie Desmedt, Stefan Devoldere,


Cather<strong>in</strong>e Fier<strong>en</strong>s, Isabelle Giaux, Albert<br />

Goffart, Jean-François Goval, Cather<strong>in</strong>e<br />

Grosjean, Francisco Guillan y Suarez, Sab<strong>in</strong>e<br />

Guisse, Franck Hansoul, Ariane Herman,<br />

Tania Hertveld, Peter Janss<strong>en</strong>s, Cécile Jodogne,<br />

Jacques Jourqu<strong>in</strong>, Isabelle Kemp<strong>en</strong>eers, Serge<br />

Kemp<strong>en</strong>eers, Jean-François Kleyk<strong>en</strong>s, Salma<br />

Lasri, Guy Latt<strong>en</strong>ist, Julie Leloup, Stéphane<br />

Massagé, Fabi<strong>en</strong>ne Mataigne, Christophe<br />

Mercier, Thierry Merck<strong>en</strong>, Cather<strong>in</strong>e<br />

P<strong>en</strong>nequ<strong>in</strong>, B<strong>en</strong>oit Perilleux, Anne-France<br />

Rihoux, Sophie Scarez, François Timmermans,<br />

Patrick Tshikaya, Sybille Valcke, Dieter<br />

Vandersmiss<strong>en</strong>, Ivo Vanhamme, Marie<br />

Vanhamme, André Vital.<br />

Beeldmateriaal<br />

<strong>Aanbevel<strong>in</strong>g</strong><strong>en</strong>: pp. 21, 25, 26, 29, 30, 31, 32,<br />

33, 37, 39, 41, 43, 47, 49: X / p. 23: © Bast<strong>in</strong><br />

& Evrard / p. 27: © Ala<strong>in</strong> Janss<strong>en</strong>s / p. 44:<br />

photographe: R<strong>in</strong>o Noviello / p. 45 © Serge<br />

Brison<br />

Voorbeelb<strong>en</strong>: p. 55: © L’Escaut / p. 58: bov<strong>en</strong>:<br />

© Xavier Testel<strong>in</strong>, onder: © V<strong>in</strong>c<strong>en</strong>t Monthiers<br />

/ p. 59 © Baumans-Deffet sprl<br />

architecture et urbanisme / pp. 62-63: © s333,<br />

fotomateriaal: Jan Bitter / p. 65: p. © L’Escaut<br />

/ p. 67: © Le Fonds Belval – Projet Arlette<br />

Schneiders Architectes / p. 69: © ARJM<br />

architectes & Kathy Vanhulle / pp. 71-72:<br />

© Geme<strong>en</strong>te Breda / p. 74: © bob.361 bvba,<br />

fotometariaal: Vercruysse & Dujard<strong>in</strong> / pp. 75-<br />

77: © Atelier Loidl, © tsredaktion<br />

Bibliografi e<br />

Wetgev<strong>in</strong>g<br />

– Resolutie van de Raad van Europa over de<br />

kwaliteit van de architectuur <strong>in</strong> de stedelijke<br />

<strong>en</strong> landelijke omgev<strong>in</strong>g van 12 februari 2001<br />

(2001/C73/04) (www.architecture-forum.net<br />

onl<strong>in</strong>e geraadpleegd op 25 april 2007)<br />

– Decreet van de Franse Geme<strong>en</strong>schap Wallonië-Brussel<br />

betreff<strong>en</strong>de de toek<strong>en</strong>n<strong>in</strong>g van<br />

toelag<strong>en</strong> aan plaatselijke overhed<strong>en</strong> voor culturele<br />

<strong>in</strong>frastructuurproject<strong>en</strong>, 17 juli 2002 (B.S.<br />

24 september 2002)<br />

– Resolutie van <strong>het</strong> Brussels Parlem<strong>en</strong>t betreff<strong>en</strong>de<br />

de organisatie van architectuur- <strong>en</strong><br />

sted<strong>en</strong>bouwwedstrijd<strong>en</strong> voor grote overheidsproject<strong>en</strong>,<br />

gewone zitt<strong>in</strong>g van 23 mei 2006<br />

(voorstel <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d door Pesztat, Azzouzi,<br />

Fremault, Vanraes, Quix <strong>en</strong> De Pauw)<br />

Boek<strong>en</strong><br />

– Philippe Flamme, La commande publique<br />

architecturale: aspects théoriques et pratiques,<br />

Larcier, 2002, 231 p.<br />

– Hilde Heyn<strong>en</strong>, Vademecum, Overheidsopdracht<strong>en</strong><br />

Architectuur. Strategieën voor kwaliteit,<br />

Politeia, Brussel, 2001<br />

– Jean-Louis G<strong>en</strong>ard <strong>en</strong> Pablo Lhoas (dir.),<br />

Qui a peur de l’architecture? Livre blanc de<br />

l’architecture contempora<strong>in</strong>e <strong>en</strong> communauté<br />

française de Belgique, La lettre volée et I.S.A.<br />

La Cambre, 2004, 184 p.<br />

A79


– Disturb, En Brik? Recommandations sur la<br />

culture de la qualité et la qualité des projets <strong>en</strong><br />

matière de logem<strong>en</strong>t public, november 2006,<br />

120 p. (workshop van 19 <strong>en</strong> 20 mei 2006 <strong>in</strong><br />

Brussel)<br />

– MIQCP (Mission Interm<strong>in</strong>istérielle pour<br />

la Qualité des Constructions Publiques), La<br />

dévolution des marchés publics de maîtrise<br />

d’œuvre <strong>en</strong> Europe, oktober 2002, 242 p.<br />

Tijdschrift<strong>en</strong><br />

– Vlaamse reger<strong>in</strong>g (dir.), La mission du<br />

Vlaams Bouwmeester, <strong>in</strong> A+, nr. 162, februarimaart<br />

2000, p. 62-64<br />

– Pieters D, Concours <strong>en</strong> Belgique, études de cas,<br />

<strong>in</strong> A+, nr. 166, oktober-november 2000, p.<br />

64-113<br />

– Pieters D, Concours à l’étranger, études de cas,<br />

<strong>in</strong> A+, nr. 167, december-januari 2000, p.<br />

64-113<br />

– BOB 361, Logem<strong>en</strong>ts collectifs et maisons de ville,<br />

Paris 13 e , <strong>in</strong> AMC, nr. 143, mei 2004, p. 66-69<br />

– Les stations, une signature!, <strong>in</strong> d’A, nr. 150,<br />

november 2005, p. 34<br />

– BLP <strong>en</strong> Lanoire-Courrian, Tramway <strong>en</strong> ligne,<br />

Agglomération bordelaise, <strong>in</strong> Technique et Architecture,<br />

nr. 471, november 2004, p. 106-109<br />

– Bordeaux: le tram redéfi nit les espaces publics,<br />

<strong>in</strong> Architecture d’Aujourd’hui, nr. 355,<br />

november 2004, p. 96-99<br />

– Boudet D, Xaveer de Geyter, 137 logem<strong>en</strong>ts,<br />

Breda, Hollande, <strong>in</strong> AMC, nr. 127, september<br />

2002, p. 78-83<br />

A80<br />

Colofon <strong>en</strong> Bibliografi e<br />

– Bouvry F, ARJM, école rhizome, <strong>in</strong> A+, nr.<br />

201, augustus-september 2006, p. 56-59<br />

– Fonds Belval, Projet, les concours<br />

d’architecture du Fonds Belval, pép<strong>in</strong>ière<br />

d’<strong>en</strong>treprises, februari 2004. (Heel <strong>het</strong> nummer<br />

is gewijd aan dit project.)<br />

– Fonds Belval, Periodiek tijdschrift van <strong>het</strong><br />

fonds Belval, nr. 1/2004, p. 18-27.<br />

– Moritz B, Skatebowl / square des Ursul<strong>in</strong>es_<br />

Bruxelles, <strong>en</strong>tre skatepark et square, <strong>in</strong> A+, nr.<br />

202, oktober–november 2006, p. 61-63<br />

– Papa D, Wohnblöcke Schots 1 und 2 <strong>in</strong> Gron<strong>in</strong>g<strong>en</strong>,<br />

<strong>in</strong> Detail, vol. 46, nr. 3, maart 2006, p.<br />

188-201<br />

– Pieters D, Xaveer de Geyter architekt<strong>en</strong>, les<br />

c<strong>in</strong>q tours de Chassé à Breda, <strong>in</strong> A+, nr. 170,<br />

juni-juli 2001, p. 56-61.<br />

– Thiry F, Parc Sa<strong>in</strong>t-Léonard, Liège, <strong>in</strong> A+, nr.<br />

177, augustus-september 2002, p. 64-69<br />

– Trelcat S, Chassé Park Apartm<strong>en</strong>ts, C<strong>in</strong>q tours<br />

de logem<strong>en</strong>ts, Breda, Pays-Bas, <strong>in</strong> Architecture<br />

d’Aujourd’hui, nr. 342, september-oktober<br />

2002, p. 30-33<br />

Websites<br />

– http://www.vlaams-bouwmeester.be/, onl<strong>in</strong>e<br />

geraadpleegd op 25 april 2007 (download<br />

van de brochure betreff<strong>en</strong>de Op<strong>en</strong> Oproep,<br />

voorbeeld<strong>en</strong> van Op<strong>en</strong> Oproep <strong>en</strong> meesterproef)<br />

– http://www.schol<strong>en</strong>bouw<strong>en</strong>.be/, onl<strong>in</strong>e geraadpleegd<br />

op 25 april 2007 (goede praktijk<strong>en</strong>:<br />

schoolvoorbeeld<strong>en</strong>)


– http://www.vai.be/, onl<strong>in</strong>e geraadpleegd<br />

op 25 april 2007 (website van <strong>het</strong> Vlaams<br />

Architectuur<strong>in</strong>stituut - talrijke <strong>in</strong>itiatiev<strong>en</strong><br />

op <strong>het</strong> gebied van architectuur, bijvoorbeeld<br />

studiereiz<strong>en</strong> naar Lond<strong>en</strong> om rec<strong>en</strong>te<br />

schoolgebouw<strong>en</strong> te bezoek<strong>en</strong>)<br />

– http://www.rijksbouwmeester.nl/, onl<strong>in</strong>e<br />

geraadpleegd op 25 april 2007<br />

– http://www.arch-lokaal.nl/, onl<strong>in</strong>e geraadpleegd<br />

op 25 april 2007 (hulpmiddel voor<br />

opdrachtgevers <strong>in</strong> Nederland)<br />

– http://www.archi.fr/MIQCP/, onl<strong>in</strong>e<br />

geraadpleegd op 25 april 2007 (hulpmiddel<br />

voor opdrachtgevers <strong>in</strong> Frankrijk, download<br />

gids<strong>en</strong>, bemiddel<strong>in</strong>gsfi ches <strong>en</strong>z.)<br />

– http://www.riba.org/go/RIBA/Also/Competitions_3812.html,<br />

onl<strong>in</strong>e geraadpleegd<br />

op 25 april 2007 (steun <strong>in</strong> Groot-Brittannië,<br />

voorbeeld<strong>en</strong> van goede praktijk<strong>en</strong>)<br />

– http://www.bundesstiftung-baukultur.de/<br />

onl<strong>in</strong>e geraadpleegd op 25 april 2007 (hulpmiddel<br />

voor opdrachtgevers, sticht<strong>in</strong>g voor<br />

bouwcultuur)<br />

– http://www.europan-europe.com/pages/realisation/theme1.php,<br />

onl<strong>in</strong>e geraadpleegd<br />

op 25 april 2007<br />

A81


A82 Nota’s


A83


Inleid<strong>in</strong>g<br />

Op <strong>het</strong> vlak van architectuur hebb<strong>en</strong> de overheidsopdracht<strong>en</strong><br />

grondige wijzig<strong>in</strong>g<strong>en</strong> ondergaan.<br />

Tot 1 mei 1997 kon de keuze van e<strong>en</strong> architect, e<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong>g<strong>en</strong>ieur, e<strong>en</strong> sted<strong>en</strong>bouwkundige of studiebureau<br />

onderhands zonder e<strong>en</strong> op<strong>en</strong>baar beroep te do<strong>en</strong> op<br />

mogelijk geïnteresseerde kandidat<strong>en</strong>, <strong>en</strong> dit wat ook<br />

<strong>het</strong> bedrag van de honoraria was.<br />

Door de wet van 24 december 1993, die op 1 mei 1997<br />

van kracht werd, werd<strong>en</strong> – onder Europese druk<br />

– de opdracht<strong>en</strong> <strong>in</strong>zake architectuur – maar ook deze<br />

<strong>in</strong>zake ruimtelijke ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g, sted<strong>en</strong>bouw <strong>en</strong> <strong>en</strong>g<strong>in</strong>eer<strong>in</strong>g<br />

– gelijkgesteld met opdracht<strong>en</strong> van di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> die<br />

onderworp<strong>en</strong> war<strong>en</strong> aan gelijkaardige regels <strong>in</strong>zake<br />

bek<strong>en</strong>dmak<strong>in</strong>g, meded<strong>in</strong>g<strong>in</strong>g <strong>en</strong> transparantie, zoals<br />

deze van kracht voor overheidsopdracht<strong>en</strong> van werk<strong>en</strong><br />

of lever<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

De opdracht<strong>en</strong> als ontwerper (<strong>in</strong> de ruime z<strong>in</strong> van <strong>het</strong><br />

woord) mak<strong>en</strong> echter deel uit van di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> die bijzondere<br />

aandacht verdi<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

Immers ge<strong>en</strong> <strong>en</strong>kele opdrachtgever die welgeme<strong>en</strong>d<br />

tegemoet wil kom<strong>en</strong> aan de behoefte van algeme<strong>en</strong><br />

nut zal zich zelf e<strong>en</strong> opdracht als ontwerper gunn<strong>en</strong><br />

voor <strong>het</strong> loutere plezier van <strong>het</strong> kunn<strong>en</strong> beschikk<strong>en</strong><br />

over prachtige tek<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong>, gekoppeld aan <strong>in</strong>gewikkelde<br />

berek<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> gedetailleerde beschrijv<strong>in</strong>g<strong>en</strong>:<br />

<strong>het</strong> eig<strong>en</strong>lijke doel van deze aanbested<strong>en</strong>de overheid is<br />

immers om uite<strong>in</strong>delijk aan de bevolk<strong>in</strong>g e<strong>en</strong> realisatie<br />

te sch<strong>en</strong>k<strong>en</strong> die <strong>het</strong> best tegemoetkomt aan de belang<strong>en</strong><br />

van de geme<strong>en</strong>schap.<br />

E<strong>en</strong> ontwerp van gebouw of aanleg is ge<strong>en</strong> afgewerkt<br />

gegev<strong>en</strong> waarvan m<strong>en</strong> duidelijk <strong>en</strong> op voorhand de<br />

eig<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> <strong>en</strong> specifi caties kan vooropstell<strong>en</strong> die<br />

– los van de gekoz<strong>en</strong> di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>er – uite<strong>in</strong>delijk tot<br />

e<strong>en</strong> gelijkwaardig resultaat zull<strong>en</strong> leid<strong>en</strong>. Het ontwerp<br />

zal op basis van programmapunt<strong>en</strong> word<strong>en</strong> opgebouwd<br />

<strong>en</strong> op termijn door ope<strong>en</strong>volg<strong>en</strong>de <strong>in</strong>grep<strong>en</strong><br />

duidelijker word<strong>en</strong>. De concrete vormgev<strong>in</strong>g vergt<br />

dan ook – <strong>en</strong> dit zo snel mogelijk – <strong>het</strong> uiterk<strong>en</strong> van<br />

e<strong>en</strong> dialoog tuss<strong>en</strong> de opdrachtgever <strong>en</strong> dieg<strong>en</strong>e die de<br />

studiedi<strong>en</strong>st<strong>en</strong> levert.<br />

B02<br />

Inleid<strong>in</strong>g<br />

Daarnaast zijn zowel architectuur als stadsontwikkel<strong>in</strong>g<br />

eig<strong>en</strong>lijk schepp<strong>in</strong>g<strong>en</strong>: de ontwerper is e<strong>en</strong> schepper<br />

die doorhe<strong>en</strong> de opdracht die hem zal word<strong>en</strong><br />

toevertrouwd, drager is van waard<strong>en</strong> die bov<strong>en</strong> <strong>het</strong><br />

programma uit stijg<strong>en</strong>.<br />

Om dan <strong>het</strong> resultaat, beoogd door de opdrachtgever,<br />

te kunn<strong>en</strong> bereik<strong>en</strong>, moet de ontwerper dan ook<br />

uitg<strong>en</strong>odigd word<strong>en</strong> zijn schepp<strong>en</strong>d vermog<strong>en</strong> aan<br />

te sprek<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> al dan niet uitgewerkt ontwerp of<br />

e<strong>en</strong> visie te realiser<strong>en</strong>, naargelang <strong>het</strong> voorwerp van<br />

de opdracht. Deze kunst van de ontwerper om <strong>het</strong> doel<br />

of <strong>het</strong> opzet van de opdrachtgever te vertal<strong>en</strong> moet<br />

dan ook concreet kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> <strong>in</strong>geschat <strong>en</strong> niet op<br />

grond van e<strong>en</strong>voudige beloftes waarbij de <strong>in</strong>schrijver<br />

zich ertoe verb<strong>in</strong>dt <strong>in</strong> staat te zijn e<strong>en</strong> ontwerp uit te<br />

werk<strong>en</strong>, doch niet er e<strong>en</strong> voor te stell<strong>en</strong>. Dit is <strong>in</strong> elk<br />

geval zo <strong>in</strong>di<strong>en</strong> <strong>het</strong> uite<strong>in</strong>delijk doel daadwerkelijk <strong>het</strong><br />

promot<strong>en</strong> van de architectuurkwaliteit van de gebouw<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> op<strong>en</strong>bare aanleg is.<br />

E<strong>en</strong> keuze die <strong>en</strong>kel gemaakt wordt op grond van<br />

de persoon van de ontwerper voldoet <strong>in</strong> deze niet <strong>en</strong><br />

is overig<strong>en</strong>s <strong>in</strong> strijd met de reglem<strong>en</strong>ter<strong>in</strong>g <strong>in</strong>zake<br />

overheidsopdracht<strong>en</strong> die (terecht of onterecht) de<br />

selectiecriteria voor de meded<strong>in</strong>gers scheidt van de<br />

gunn<strong>in</strong>gcriteria. De criteria die gel<strong>in</strong>kt word<strong>en</strong> aan de<br />

persoon van de meded<strong>in</strong>ger (diploma’s, bek<strong>en</strong>dheid,<br />

refer<strong>en</strong>ties) zijn op zich niet de <strong>en</strong>ige betek<strong>en</strong>isvolle,<br />

<strong>in</strong> de mate dat ze ge<strong>en</strong> <strong>en</strong>kele zekerheid bied<strong>en</strong> aan de<br />

opdrachtgever <strong>in</strong>zake de daadwerkelijke <strong>in</strong>houd van<br />

de ontwerpprestatie die hij zich wil aanschaff<strong>en</strong>; <strong>het</strong><br />

beg<strong>in</strong>t reeds met de vraag of deze di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>er de<br />

beste oploss<strong>in</strong>g zal aandrag<strong>en</strong> voor zijn ontwerpprobleem.<br />

Feit is dat de houd<strong>in</strong>g van de Europese overhed<strong>en</strong> zeer<br />

gereserveerd is t<strong>en</strong> opzichte van de bijzondere eig<strong>en</strong>heid<br />

van de architectuurdi<strong>en</strong>st<strong>en</strong>.<br />

Tot voor kort was de Europese Commissie meer dan<br />

terughoud<strong>en</strong>d om criteria van sociale, culturele of<br />

ruimtelijke aard <strong>in</strong> aanmerk<strong>in</strong>g te nem<strong>en</strong>, met als<br />

gevolg dat <strong>in</strong> <strong>het</strong> kader van overheidsopdracht<strong>en</strong> de


technisch–fi nanciële criteria bevoorrecht werd<strong>en</strong>,<br />

terwijl deze niet noodzakelijk bijdroeg<strong>en</strong> tot <strong>het</strong><br />

welzijn van de burgers voor wie de overheidsrealisaties<br />

bestemd zijn.<br />

Thans heeft de nieuwe Europese richtlijn van 31 maart<br />

2004 de vorige vervang<strong>en</strong> (zij wordt op dit og<strong>en</strong>blik<br />

omgezet <strong>in</strong> de wetgev<strong>in</strong>g van de verschill<strong>en</strong>de Europese<br />

lidstat<strong>en</strong>). Het heeft heel veel druk gevergd van de<br />

milieubewuste actor<strong>en</strong> de opstellers van deze richtlijn<br />

ervan te overtuig<strong>en</strong> hier<strong>in</strong> omgev<strong>in</strong>gskarakteristiek<strong>en</strong><br />

als mogelijk keuzecriterium <strong>in</strong> te lass<strong>en</strong> <strong>en</strong> toe te staan<br />

dat de uitvoer<strong>in</strong>gsvoorwaard<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> opdracht ook<br />

rek<strong>en</strong><strong>in</strong>g houd<strong>en</strong> met sociale overweg<strong>in</strong>g<strong>en</strong>. Over de<br />

culturele waarde van e<strong>en</strong> ontwerp v<strong>in</strong>dt m<strong>en</strong> echter<br />

helaas ge<strong>en</strong> <strong>en</strong>kel spoor terug ondanks de resolutie<br />

van de Raad van Europa van 12 februari 2001 <strong>in</strong>zake<br />

de architectuur kwaliteit <strong>in</strong> de stedelijke <strong>en</strong> landelijke<br />

omgev<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

Deze resolutie spoorde lidstat<strong>en</strong> aan om, waar nodig,<br />

rek<strong>en</strong><strong>in</strong>g te houd<strong>en</strong> met de eig<strong>en</strong>heid van de architectuurdi<strong>en</strong>st<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> de besliss<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> acties die ze ondernem<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> de architectuurkwaliteit te bevorder<strong>en</strong> door<br />

e<strong>en</strong> voorbeeldpolitiek <strong>in</strong>zake op<strong>en</strong>bare bouwwerk<strong>en</strong>.<br />

Deze richtlijn citeert wel voor <strong>het</strong> eerst de <strong>in</strong>tellectuele<br />

prestaties zoals <strong>het</strong> ontwerp van werk<strong>en</strong> <strong>in</strong> haar artikel<br />

30 met betrekk<strong>in</strong>g tot de omstandighed<strong>en</strong> waar<strong>in</strong> de<br />

aanbested<strong>en</strong>de overhed<strong>en</strong> op <strong>het</strong> vlak van de di<strong>en</strong>st<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> beroep kunn<strong>en</strong> do<strong>en</strong> op de onderhandel<strong>in</strong>gsprocedure<br />

met bek<strong>en</strong>dmak<strong>in</strong>g, mits deze geval per geval te<br />

rechtvaardig<strong>en</strong>.<br />

Nietteg<strong>en</strong>staande de Europese Commissie hier weigerachtig<br />

teg<strong>en</strong>over staat, kan e<strong>en</strong> oordeelkundig gebruik<br />

van de verschill<strong>en</strong>de mogelijke gunn<strong>in</strong>gsvorm<strong>en</strong> voor<br />

architectuurdi<strong>en</strong>st<strong>en</strong> uite<strong>in</strong>delijk toch tot kwaliteitsarchitectuur<br />

bij overheidsopdracht<strong>en</strong> leid<strong>en</strong>. Dit is dan<br />

ook wat dit docum<strong>en</strong>t zal prober<strong>en</strong> aan te ton<strong>en</strong>, door<br />

aan de aanbested<strong>en</strong>de overhed<strong>en</strong> de vrije keuze <strong>in</strong>zake<br />

gunn<strong>in</strong>gprocedures te lat<strong>en</strong>, welke t<strong>en</strong>slotte e<strong>en</strong> van de<br />

pijlers is <strong>in</strong>zake overheidsopdracht<strong>en</strong>.<br />

De aanbested<strong>en</strong>de overhed<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> zich ev<strong>en</strong>wel<br />

bewust zijn van de rol <strong>en</strong> de <strong>in</strong>vloed van e<strong>en</strong> oordeelkundige<br />

overheidsbestell<strong>in</strong>g architectuur. Wij zijn<br />

er echter van overtuigd dat we<strong>in</strong>ig<strong>en</strong> hier nog aan<br />

twijfel<strong>en</strong>: voor e<strong>en</strong> opdrachtgever, e<strong>en</strong> stad of e<strong>en</strong><br />

streek is kwaliteitsarchitectuur e<strong>en</strong> uithangbord, e<strong>en</strong><br />

toegevoegde waarde, ja, e<strong>en</strong> ontwikkel<strong>in</strong>gs<strong>in</strong>strum<strong>en</strong>t.<br />

Talrijk zijn de voorbeeld<strong>en</strong> hiervan <strong>in</strong> Europa.<br />

Dit vademecum heeft <strong>het</strong> dan ook heel bewust niet<br />

over de opdracht<strong>en</strong> design and built, net zo m<strong>in</strong> als over<br />

de promotie– <strong>en</strong> concessieopdracht<strong>en</strong> <strong>in</strong>zake op<strong>en</strong>bare<br />

werk<strong>en</strong>, <strong>in</strong> de mate dat <strong>het</strong> hier formules betreft,<br />

gel<strong>in</strong>kt aan opdracht<strong>en</strong> van werk<strong>en</strong>. Bedoel<strong>in</strong>g is hier<br />

<strong>en</strong>kel de opdracht<strong>en</strong> aan bod te lat<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> die door<br />

de reglem<strong>en</strong>ter<strong>in</strong>g bestempeld word<strong>en</strong> als opdracht<strong>en</strong><br />

van architectuurdi<strong>en</strong>st<strong>en</strong>.<br />

Dit vademecum heeft <strong>het</strong> ev<strong>en</strong>m<strong>in</strong> over de uitvoer<strong>in</strong>g<br />

van opdracht<strong>en</strong> als ontwerper, <strong>in</strong> de mate dat dit ons<br />

veel te ver zou br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>. De aanbested<strong>en</strong>de overhed<strong>en</strong><br />

gebruik<strong>en</strong> meestal typemodell<strong>en</strong> die soms <strong>in</strong> overleg<br />

met de verschill<strong>en</strong>de auteurs werd<strong>en</strong> opgesteld. Het<br />

Gewest staat niet negatief teg<strong>en</strong>over de idee om deze<br />

typecontract<strong>en</strong> later te onderzoek<strong>en</strong> met <strong>het</strong> oog op<br />

hun ev<strong>en</strong>tuele harmoniser<strong>in</strong>g, met nalev<strong>in</strong>g van de<br />

algem<strong>en</strong>e aannem<strong>in</strong>gsvoorwaard<strong>en</strong> <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>in</strong>g houd<strong>en</strong>d<br />

met de eig<strong>en</strong>heid van de verschill<strong>en</strong>de aanbested<strong>en</strong>de<br />

overhed<strong>en</strong>.<br />

B03


Deel 1:<br />

Ev<strong>en</strong> opfriss<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> op punt stell<strong>en</strong>


Hoofdstuk 1:<br />

Overheidsopdracht<strong>en</strong><br />

van architectuurdi<strong>en</strong>st<strong>en</strong><br />

1.1.<br />

De overheidsopdracht<strong>en</strong> van di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> zijn één van<br />

de drie sam<strong>en</strong>stell<strong>en</strong>de onderdel<strong>en</strong> van de overheidsopdracht<strong>en</strong>,<br />

naast de opdracht<strong>en</strong> van werk<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> lever<strong>in</strong>g<strong>en</strong>. De Europese Commissie vond <strong>het</strong> <strong>in</strong><br />

1992, t<strong>en</strong> tijde van de Eerste Europese Richtlijn <strong>in</strong>zake<br />

opdracht<strong>en</strong> van di<strong>en</strong>st<strong>en</strong>, aangewez<strong>en</strong> om te kiez<strong>en</strong><br />

voor e<strong>en</strong> defi nitie, gekoppeld aan de opsomm<strong>in</strong>g van<br />

de bedoelde di<strong>en</strong>st<strong>en</strong>. Zo heeft de Belgische Wet van 24<br />

december 1993, waarbij deze Richtlijn werd omgezet,<br />

<strong>in</strong> artikel 5 volg<strong>en</strong>de defi nitie opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>:<br />

De overe<strong>en</strong>komst onder bezwar<strong>en</strong>de wet geslot<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>er <strong>en</strong>erzijds <strong>en</strong> e<strong>en</strong> aanbested<strong>en</strong>de overheid<br />

anderzijds, <strong>en</strong> die betrekk<strong>in</strong>g heeft op de <strong>in</strong> bijlage 2<br />

van deze wet vermelde di<strong>en</strong>st<strong>en</strong>.<br />

In categorie 12 van bijlage 2 aan de wet overheidsopdracht<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> bedoeld de bouwkundige di<strong>en</strong>st<strong>en</strong><br />

– technische <strong>en</strong> geïntegreerde technische di<strong>en</strong>st<strong>en</strong><br />

– di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> voor sted<strong>en</strong>bouw <strong>en</strong> landschapsarchitectuur<br />

– di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> voor aanverwante technische <strong>en</strong> wet<strong>en</strong>schappelijke<br />

adviser<strong>in</strong>g – di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> voor <strong>het</strong> uitvoer<strong>en</strong><br />

van technische proev<strong>en</strong> <strong>en</strong> analyses.<br />

Deze categorie wordt verder verduidelijkt <strong>in</strong> de<br />

omz<strong>en</strong>dbrief van de Di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> van de Eerste M<strong>in</strong>ister<br />

van 2 december 1997 (BS 13 december 1997) op basis<br />

B06<br />

Deel 1<br />

van de C<strong>en</strong>trale Classifi catie der Product<strong>en</strong> (CCP) van<br />

de Ver<strong>en</strong>igde Naties <strong>en</strong> <strong>het</strong> refer<strong>en</strong>ti<strong>en</strong>ummer N/CPC<br />

867 1 .<br />

1.2.<br />

De architect <strong>en</strong> de andere ontwerpers<br />

Het verplicht beroep moet<strong>en</strong> do<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> architect<br />

volgt uit artikel 4 van de wet van 20 februari 1939 dat<br />

stelt dat zowel de op<strong>en</strong>bare als de privé–opdrachtgever<br />

e<strong>en</strong> beroep moet<strong>en</strong> do<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> architect voor <strong>het</strong><br />

opstell<strong>en</strong> van plann<strong>en</strong> <strong>en</strong> de controle op de uitvoer<strong>in</strong>g<br />

van die werk<strong>en</strong> waarvoor conform de reglem<strong>en</strong>ter<strong>in</strong>g<br />

e<strong>en</strong> voorafgaande bouwvergunn<strong>in</strong>g noodzakelijk is.<br />

Terwijl de architect zijn opdracht niet mag amputer<strong>en</strong><br />

door tak<strong>en</strong> uit de hand te gev<strong>en</strong> die de wet hem heeft<br />

voorbehoud<strong>en</strong> – t<strong>en</strong>zij hij er zich heeft van vergewist<br />

dat deze t<strong>en</strong> laste word<strong>en</strong> g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> door e<strong>en</strong> andere<br />

architect – gaat de rechtspraak er toch van uit dat hij <strong>in</strong><br />

bepaalde gevall<strong>en</strong> <strong>het</strong> recht heeft bepaalde tak<strong>en</strong> toe te<br />

vertrouw<strong>en</strong> aan specialist<strong>en</strong> – zoals <strong>in</strong>g<strong>en</strong>ieursbureaus<br />

– <strong>in</strong>di<strong>en</strong> deze tak<strong>en</strong> zijn bevoegdheid overschrijd<strong>en</strong>.<br />

De verhoud<strong>in</strong>g tuss<strong>en</strong> architect <strong>en</strong> <strong>in</strong>g<strong>en</strong>ieur is voorbeschikt<br />

door <strong>het</strong> statuut van de architect, die niet alle<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong>staat voor de signatuur van <strong>het</strong> ontwerp doch bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong><br />

de bevoorrechte, zoniet de <strong>en</strong>ige gesprekspartner


is van de opdrachtgever. Daarteg<strong>en</strong>over staat dat de<br />

<strong>in</strong>g<strong>en</strong>ieur, zelfs nu zijn diploma wettelijk beschermd<br />

is, nag<strong>en</strong>oeg e<strong>en</strong> onbek<strong>en</strong>de is <strong>in</strong> ons rechtssysteem.<br />

Hij oef<strong>en</strong>t immers e<strong>en</strong> beroep uit dat niet van e<strong>en</strong><br />

monopolie g<strong>en</strong>iet.<br />

Het multidiscipl<strong>in</strong>aire <strong>en</strong> de groei<strong>en</strong>de complexiteit<br />

van de project<strong>en</strong> leidt echter tot <strong>het</strong> sam<strong>en</strong>smelt<strong>en</strong><br />

van <strong>het</strong> aanbod architectuur / <strong>en</strong>g<strong>in</strong>eer<strong>in</strong>g: tal van<br />

architect<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>in</strong>g<strong>en</strong>ieursbureaus werk<strong>en</strong> <strong>in</strong> netwerkverband,<br />

want meer <strong>en</strong> meer project<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> t.o.v.<br />

de opdrachtgever slechts behoorlijk verdedigd word<strong>en</strong><br />

dan met tuss<strong>en</strong>komst <strong>en</strong> steun van e<strong>en</strong> <strong>in</strong>g<strong>en</strong>ieur, die<br />

sam<strong>en</strong> met de architect <strong>in</strong>stond voor <strong>het</strong> opmak<strong>en</strong> van<br />

de offerte. Vaak vraagt de opdrachtgever dat er e<strong>en</strong><br />

team wordt sam<strong>en</strong>gesteld dat <strong>in</strong> staat is alle di<strong>en</strong>st<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong>zake architectuur <strong>en</strong> <strong>en</strong>g<strong>in</strong>eer<strong>in</strong>g aan te lever<strong>en</strong>,<br />

noodzakelijk voor de studie <strong>en</strong> de opvolg<strong>in</strong>g van <strong>het</strong><br />

project.<br />

Aan de andere kant vormt de opkomst van de nieuwe<br />

specialist<strong>en</strong> die ook hun autonomie opeis<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> concurr<strong>en</strong>tie<br />

voor de traditionele adviseur die de architect,<br />

bij wet, is. Heel wat bouwoperaties verg<strong>en</strong> de tuss<strong>en</strong>komst<br />

van andere vakgebied<strong>en</strong> (landschapsdeskundig<strong>en</strong>,<br />

sted<strong>en</strong>bouwkundig<strong>en</strong>, economist<strong>en</strong>, fi nanciers),<br />

t<strong>en</strong>e<strong>in</strong>de rek<strong>en</strong><strong>in</strong>g te houd<strong>en</strong> met de eis<strong>en</strong> of nieuwe<br />

aspect<strong>en</strong>. Meestal zal de opdrachtgever, <strong>in</strong> functie van<br />

<strong>het</strong> project zelf, bepal<strong>en</strong> welke deskundigheid <strong>in</strong> de<br />

ontwerpploeg moet verteg<strong>en</strong>woordigd zijn. Het kan<br />

echter ook dat de opdrachtgever <strong>het</strong> aan de meded<strong>in</strong>gers<br />

zelf overlaat om <strong>het</strong> team sam<strong>en</strong> te stell<strong>en</strong> dat zij<br />

zull<strong>en</strong> voordrag<strong>en</strong>.<br />

De coörd<strong>in</strong>atie van alle tuss<strong>en</strong>kom<strong>en</strong>de partij<strong>en</strong> door<br />

de architect is – t<strong>en</strong>gevolge van de opkomst van deze<br />

nieuwe ontwerpberoep<strong>en</strong> – onontbeerlijk geword<strong>en</strong>.<br />

Hij behoudt aldus zijn rol van orkestleider <strong>en</strong> zijn synthesefunctie.<br />

Indi<strong>en</strong> aan de meded<strong>in</strong>ger gevraagd wordt e<strong>en</strong> multidiscipl<strong>in</strong>air<br />

team 2 sam<strong>en</strong> te stell<strong>en</strong>, zal de opdrachtgever<br />

terecht eis<strong>en</strong> dat hij reeds <strong>in</strong> <strong>het</strong> stadium van <strong>het</strong><br />

<strong>in</strong>di<strong>en</strong><strong>en</strong> van de offerte de partners van de architect<br />

k<strong>en</strong>t; dit gebeurt door <strong>het</strong> <strong>in</strong>lass<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> bepal<strong>in</strong>g <strong>in</strong><br />

die z<strong>in</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> bijzonder bestek. Dergelijke eis, uitgaand<br />

van de opdrachtgever, kan zelfs nog vroeger geformuleerd<br />

word<strong>en</strong> – met name <strong>in</strong> <strong>het</strong> stadium van de<br />

kandidatuurstell<strong>in</strong>g, middels e<strong>en</strong> beperkte procedure<br />

of onderhandel<strong>in</strong>gsprocedure met bek<strong>en</strong>dmak<strong>in</strong>g – <strong>en</strong><br />

als selectiecriterium di<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

Het ligt voor de hand dat geïntegreerde ploeg<strong>en</strong> van<br />

architect<strong>en</strong> <strong>en</strong> raadgev<strong>en</strong>de <strong>in</strong>g<strong>en</strong>ieurs tal van voordel<strong>en</strong><br />

bied<strong>en</strong> zodra zij goed sam<strong>en</strong>hang<strong>en</strong> <strong>en</strong> gewoon<br />

zijn om sam<strong>en</strong> te werk<strong>en</strong>. Ook voor de opdrachtgevers<br />

is dit e<strong>en</strong> merkelijke vere<strong>en</strong>voudig<strong>in</strong>g omdat zij zo<br />

e<strong>en</strong> globaal beroep do<strong>en</strong> op de meded<strong>in</strong>g<strong>in</strong>g <strong>in</strong> plaats<br />

van afzonderlijke opdracht<strong>en</strong> te moet<strong>en</strong> plaats<strong>en</strong>. Er<br />

zijn echter ook nadel<strong>en</strong> aan verbond<strong>en</strong>, <strong>in</strong> de mate dat<br />

<strong>het</strong> lot van de <strong>in</strong>g<strong>en</strong>ieurs die deelnem<strong>en</strong> <strong>in</strong> teamverband<br />

verbond<strong>en</strong> is aan <strong>het</strong> resultaat van de oproep tot<br />

meded<strong>in</strong>g<strong>in</strong>g zonder dat zij hieraan werkelijk kunn<strong>en</strong><br />

deelnem<strong>en</strong> (de keuze gebeurt grot<strong>en</strong>deels zoniet<br />

uitsluit<strong>en</strong>d op basis van <strong>het</strong> architect<strong>en</strong>bureau). De<br />

<strong>in</strong>g<strong>en</strong>ieursbureaus zijn dan ook werkelijk gefrustreerd<br />

wanneer blijkt dat <strong>het</strong> architect<strong>en</strong>bureau waarmee<br />

ze <strong>in</strong> zee g<strong>in</strong>g<strong>en</strong> niet werd gekoz<strong>en</strong>, des te meer daar<br />

slechts één offerte per opdracht mag word<strong>en</strong> <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d<br />

(kracht<strong>en</strong>s artikel 103 van <strong>het</strong> KB van 8 januari<br />

1996). Als <strong>in</strong>schrijver mog<strong>en</strong> ze dan ook slechts deel<br />

uitmak<strong>en</strong> van één <strong>en</strong>kel team. Meestal omzeil<strong>en</strong> de<br />

<strong>in</strong>g<strong>en</strong>ieursbureaus (die veel m<strong>in</strong>der talrijk zijn dan de<br />

architect<strong>en</strong>) deze moeilijkheid door zich voor te stell<strong>en</strong><br />

als onderaannemers van de verschill<strong>en</strong>de concurrer<strong>en</strong>de<br />

architect<strong>en</strong>. Hoewel dergelijke praktijk niet<br />

formeel verbod<strong>en</strong> is door de reglem<strong>en</strong>ter<strong>in</strong>g, zou ze<br />

kunn<strong>en</strong> van aard blijk<strong>en</strong> de meded<strong>in</strong>g<strong>in</strong>g te vervals<strong>en</strong><br />

(<strong>en</strong> dus e<strong>en</strong> verbod<strong>en</strong> afspraak kunn<strong>en</strong> vorm<strong>en</strong>) wanneer<br />

e<strong>en</strong> <strong>in</strong>g<strong>en</strong>ieur, zelf onderaannemer, verondersteld<br />

wordt mee te werk<strong>en</strong> met verschill<strong>en</strong>de architect<strong>en</strong><br />

aan e<strong>en</strong> ontwerp waardoor hij k<strong>en</strong>nis krijgt van de<br />

andere meded<strong>in</strong>g<strong>en</strong>de ontwerp<strong>en</strong>.<br />

Meestal heeft de opdrachtgever ge<strong>en</strong> belangstell<strong>in</strong>g<br />

voor de <strong>in</strong>houd van de overe<strong>en</strong>komst die de architect<br />

B07


met de overige led<strong>en</strong> van <strong>het</strong> multidiscipl<strong>in</strong>air team<br />

verb<strong>in</strong>dt.<br />

Nochtans kan dit voor hem nuttige <strong>in</strong>formatie oplever<strong>en</strong>.<br />

Zelfs <strong>in</strong>di<strong>en</strong> <strong>het</strong> hier gaat om verb<strong>in</strong>t<strong>en</strong>iss<strong>en</strong><br />

over <strong>en</strong> weer die hem niet teg<strong>en</strong>stelbaar zijn, kunn<strong>en</strong><br />

deze overe<strong>en</strong>komst<strong>en</strong> nochtans voor de opdrachtgever<br />

nuttige <strong>in</strong>formatie oplever<strong>en</strong> t<strong>en</strong>e<strong>in</strong>de de rol van<br />

iedere partner te kunn<strong>en</strong> <strong>in</strong>schatt<strong>en</strong>, zicht te hebb<strong>en</strong><br />

op de organisatie van <strong>het</strong> team <strong>en</strong> de verdel<strong>in</strong>g van de<br />

honoraria. Indi<strong>en</strong> de opdrachtgever deze stukk<strong>en</strong> wil<br />

<strong>in</strong>zi<strong>en</strong>, is <strong>het</strong> aangewez<strong>en</strong> dit als zodanig te vermeld<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>het</strong> bijzonder bestek.<br />

1.3.<br />

De programmer<strong>in</strong>g <strong>en</strong> andere studies voorafgaand<br />

aan de opdracht van de ontwerper.<br />

De defi nitie van <strong>het</strong> programma van <strong>het</strong> bouwgebeur<strong>en</strong><br />

is, sam<strong>en</strong> met de defi nitie van <strong>het</strong> voorzi<strong>en</strong>e totaalbudget,<br />

de eerste praktische taak die de opdrachtgever<br />

op zich moet nem<strong>en</strong>.<br />

De politieke bedoel<strong>in</strong>g wordt meestal vertaald <strong>in</strong> e<strong>en</strong><br />

te hal<strong>en</strong> doelstell<strong>in</strong>g, maar eig<strong>en</strong>lijk is <strong>het</strong> de programmer<strong>in</strong>g<br />

die ertoe moet leid<strong>en</strong> geleidelijk aan de<br />

overstap te mak<strong>en</strong> van politiek ontwerp naar bouwontwerp.<br />

De programmer<strong>in</strong>g moet tot doel hebb<strong>en</strong> aan<br />

de ontwerper e<strong>en</strong> docum<strong>en</strong>t te bezorg<strong>en</strong> waarbij de<br />

bestell<strong>in</strong>g wordt uitgedrukt <strong>in</strong> term<strong>en</strong> van behoeft<strong>en</strong>,<br />

eis<strong>en</strong> <strong>en</strong> verplicht<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

Al te vaak word<strong>en</strong> <strong>in</strong> België <strong>in</strong>vester<strong>in</strong>g<strong>en</strong> niet verwez<strong>en</strong>lijkt<br />

conform de voorafgaande studies <strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

duidelijk opgesteld voorafgaand programma.<br />

Met uitzonder<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> geval waar<strong>in</strong> de opdrachtgever<br />

e<strong>en</strong> beroep doet op de procedure van prijsvraag<br />

voor ontwerp<strong>en</strong>, blijkt dat <strong>het</strong> architectuurontwerp<br />

meestal doorgaat als programma, daar waar <strong>het</strong><br />

opstell<strong>en</strong> van dit programma <strong>en</strong> <strong>het</strong> uitdrukk<strong>en</strong> van<br />

de vraag eig<strong>en</strong>lijk de eerste oriënter<strong>en</strong>de mijlpal<strong>en</strong><br />

zoud<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> zijn voor <strong>het</strong> architectuurontwerp.<br />

Over <strong>het</strong> algeme<strong>en</strong> is e<strong>en</strong> programma e<strong>en</strong> studie met<br />

B08 Deel 1<br />

betrekk<strong>in</strong>g tot de hiernavolg<strong>en</strong>de punt<strong>en</strong>:<br />

– de voornaamste doelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die de opdrachtgever<br />

w<strong>en</strong>st te hal<strong>en</strong>;<br />

– de context van de hele operatie waar<strong>in</strong> de bijzonderste<br />

karakteristiek<strong>en</strong> van de site <strong>en</strong> omgev<strong>in</strong>g<br />

word<strong>en</strong> weergegev<strong>en</strong>;<br />

– de toekomstige werk<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> werk met o.m. de<br />

activiteit<strong>en</strong> die hier<strong>in</strong> zull<strong>en</strong> plaatsv<strong>in</strong>d<strong>en</strong>;<br />

– de verplicht<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> algem<strong>en</strong>e vereist<strong>en</strong> waaronder<br />

deze <strong>in</strong>zakested<strong>en</strong>bouw, omgev<strong>in</strong>gsbeleid,<br />

<strong>in</strong>werk<strong>en</strong> <strong>in</strong> de omgev<strong>in</strong>g <strong>en</strong>z., ev<strong>en</strong>als algem<strong>en</strong>e<br />

technische vereist<strong>en</strong>.<br />

De stap programmer<strong>in</strong>g kan gebeur<strong>en</strong> met behulp van<br />

e<strong>en</strong> beroeps.<br />

Dit belet ev<strong>en</strong>wel niet dat uit de dialoog die achteraf<br />

tuss<strong>en</strong> de opdrachtgever <strong>en</strong> de ontwerper wordt<br />

gevoerd (wanneer dit mogelijk is) leidt tot e<strong>en</strong> op punt<br />

stell<strong>en</strong>, verduidelijk<strong>en</strong>, ja zelfs tot evolutie van <strong>het</strong><br />

programma.<br />

Vooral <strong>in</strong>zake <strong>het</strong> r<strong>en</strong>over<strong>en</strong> van gebouw<strong>en</strong> van kle<strong>in</strong>ere<br />

omvang of her<strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g van op<strong>en</strong>bare ruimtes<br />

kan <strong>het</strong> programma nader uitgewerkt word<strong>en</strong> met de<br />

ontwerper. Deze laatste is immers goed geplaatst om de<br />

mogelijke uitgangspunt<strong>en</strong> toe te licht<strong>en</strong> <strong>en</strong> sam<strong>en</strong> met<br />

de opdrachtgever e<strong>en</strong> dialectisch werk te realiser<strong>en</strong>,<br />

e<strong>en</strong> ontwerp–programma.<br />

Sommig<strong>en</strong> zijn voorstander van de techniek opdracht<strong>en</strong><br />

ter defi nitie (soms meervoudige opdracht<strong>en</strong> g<strong>en</strong>oemd).<br />

Het betreft hier <strong>het</strong> gunn<strong>en</strong> van studieopdracht<strong>en</strong><br />

aan teams, sam<strong>en</strong>gesteld uit programmamakers <strong>en</strong><br />

ontwerpers van studie–opdracht<strong>en</strong>, met de bedoel<strong>in</strong>g<br />

voorafgaandelijk aan de eig<strong>en</strong>lijke studieopdracht<strong>en</strong><br />

te help<strong>en</strong> bij <strong>het</strong> op punt stell<strong>en</strong> van <strong>het</strong> programma,<br />

<strong>het</strong> preciser<strong>en</strong> van de te bereik<strong>en</strong> doelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, van<br />

de uitvoer<strong>in</strong>gsmiddel<strong>en</strong> <strong>en</strong> de modaliteit<strong>en</strong> <strong>en</strong> faser<strong>in</strong>g<br />

van de later uit te voer<strong>en</strong> ontwerpstudies.<br />

Deze procedure bestaat er dus <strong>in</strong> gelijktijdig verschill<strong>en</strong>de<br />

defi niër<strong>in</strong>gstudies te bestell<strong>en</strong> met <strong>het</strong>zelfde<br />

voorwerp <strong>en</strong> dit op basis van één <strong>en</strong>kel bestek waar<strong>in</strong>


de te verwez<strong>en</strong>lijk<strong>en</strong> doelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> word<strong>en</strong> bepaald.<br />

Deze id<strong>en</strong>tieke opdracht<strong>en</strong> met <strong>het</strong>zelfde voorwerp<br />

<strong>en</strong> <strong>het</strong>zelfde bestek moet<strong>en</strong> normaal gelijk verloond<br />

word<strong>en</strong> op forfaitaire basis, vooropgesteld door de<br />

opdrachtgever, t<strong>en</strong>e<strong>in</strong>de e<strong>en</strong> gelijkheid tuss<strong>en</strong> de verschill<strong>en</strong>de<br />

teams te schepp<strong>en</strong>, waardoor ze <strong>in</strong> staat zijn<br />

gelijklop<strong>en</strong>d vooruit te gaan <strong>in</strong> de voorstell<strong>en</strong> die ze<br />

moet<strong>en</strong> voorlegg<strong>en</strong> aan de opdrachtgever.<br />

Deze procedure laat echter niet toe de latere ontwerpopdracht<br />

te gunn<strong>en</strong> aan <strong>het</strong> team dat <strong>het</strong> beste voorstel<br />

van toekomstige opdracht van de ontwerper heeft<br />

geformuleerd.<br />

Bijgevolg word<strong>en</strong> de opdrachtgevers vaak geconfronteerd<br />

met e<strong>en</strong> zekere terughoud<strong>en</strong>dheid bij de<br />

di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ers om vooraf haalbaarheidsstudies <strong>en</strong><br />

programma’s op te stell<strong>en</strong>, omdat deze vrez<strong>en</strong> achteraf<br />

niet meer te kunn<strong>en</strong> deelnem<strong>en</strong> aan <strong>het</strong> verwez<strong>en</strong>lijk<strong>en</strong><br />

ervan.<br />

Dit is bijvoorbeeld <strong>het</strong> geval met betrekk<strong>in</strong>g tot e<strong>en</strong><br />

ontwerpopdracht voor de her<strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g van op<strong>en</strong>bare<br />

ruimtes, <strong>in</strong>begrep<strong>en</strong> e<strong>en</strong> wijkovere<strong>en</strong>komst wanneer<br />

één van de meded<strong>in</strong>gers de auteur is van <strong>het</strong> programma<br />

dossier van dit wijkcontract.<br />

1.4.<br />

Er wordt immers e<strong>en</strong> systeem van niet–toegankelijkheid<br />

voor sommige opdracht<strong>en</strong> georganiseerd door<br />

artikel 78 van <strong>het</strong> KB van 8 januari 1996.<br />

Kracht<strong>en</strong>s artikel 78 §1 van bov<strong>en</strong>vermeld Kon<strong>in</strong>klijk<br />

Besluit Moet word<strong>en</strong> afgewez<strong>en</strong>, de aanvraag tot<br />

deelnem<strong>in</strong>g of de offerte voor e<strong>en</strong> overheidsopdracht voor<br />

aannem<strong>in</strong>g van werk<strong>en</strong>, lever<strong>in</strong>g<strong>en</strong> of di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d<br />

door de persoon die belast werd met <strong>het</strong> onderzoek,<br />

de proev<strong>en</strong>, de studie of de ontwikkel<strong>in</strong>g van die werk<strong>en</strong>,<br />

lever<strong>in</strong>g<strong>en</strong> of di<strong>en</strong>st<strong>en</strong>, <strong>in</strong>di<strong>en</strong> die persoon weg<strong>en</strong>s die verricht<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> voordeel g<strong>en</strong>iet dat van die aard is dat <strong>het</strong><br />

de normale spelregels van de meded<strong>in</strong>g<strong>in</strong>g vervalst.<br />

Toch zal de aanbested<strong>en</strong>de overheid, alvor<strong>en</strong>s de aanvraag<br />

tot deelnem<strong>in</strong>g of de offerte van die persoon om die<br />

red<strong>en</strong> af te wijz<strong>en</strong>, aan deze laatste per aangetek<strong>en</strong>de<br />

brief vrag<strong>en</strong> schriftelijk de afdo<strong>en</strong>de verantwoord<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

te bezorg<strong>en</strong> waarmee kan word<strong>en</strong> aangetoond dat hij ge<strong>en</strong><br />

dergelijk voordeel g<strong>en</strong>iet. Deze vormvereiste moet niet<br />

word<strong>en</strong> vervuld wanneer deze verantwoord<strong>in</strong>g<strong>en</strong> werd<strong>en</strong><br />

gevoegd bij de aanvraag tot deelnem<strong>in</strong>g of de offerte.<br />

Om ontvankelijk te zijn moet<strong>en</strong> de verantwoord<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> twaalf kal<strong>en</strong>derdag<strong>en</strong> aan de aanbested<strong>en</strong>de<br />

overheid word<strong>en</strong> overgemaakt, te rek<strong>en</strong><strong>en</strong> vanaf de dag<br />

die volgt op de verz<strong>en</strong>d<strong>in</strong>g van de aangetek<strong>en</strong>de brief,<br />

t<strong>en</strong>zij daar<strong>in</strong> e<strong>en</strong> langere termijn is bepaald.<br />

Het is de betrokk<strong>en</strong> persoon die <strong>het</strong> bewijs van verz<strong>en</strong>d<strong>in</strong>g<br />

van die verantwoord<strong>in</strong>g<strong>en</strong> moet lever<strong>en</strong>.<br />

Deze bepal<strong>in</strong>g slaat niet alle<strong>en</strong> op de ondernem<strong>in</strong>g,<br />

belast met e<strong>en</strong> voorafgaande studie, doch ook op elke<br />

persoon die deelg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> heeft aan dergelijke studie,<br />

bijvoorbeeld <strong>in</strong> de hoedanigheid van onderaannemer<br />

alsook iedere persoon die gratis presteerde.<br />

De studie van e<strong>en</strong> opdracht omvat normaliter de<br />

ontwerpprestaties <strong>en</strong> <strong>het</strong> opstell<strong>en</strong> van <strong>het</strong> bijzonder<br />

bestek, met als gevolg dat <strong>het</strong> verbod<strong>en</strong> is aan iedere<strong>en</strong><br />

die <strong>in</strong> dat opzicht bij deze opdracht reeds betrokk<strong>en</strong> was<br />

e<strong>en</strong> offerte <strong>in</strong> te di<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>in</strong>di<strong>en</strong> zij uit de door h<strong>en</strong> geleverde<br />

prestaties <strong>en</strong>ig voordeel zoud<strong>en</strong> hal<strong>en</strong> van aard<br />

om <strong>het</strong> normale spel van meded<strong>in</strong>g<strong>in</strong>g te vervals<strong>en</strong>.<br />

Waarschijnlijk zal m<strong>en</strong> vaak moet<strong>en</strong> vaststell<strong>en</strong> dat<br />

dit <strong>het</strong> geval is wanneer deze persoon <strong>in</strong>stond voor<br />

<strong>het</strong> bijzonder bestek <strong>en</strong> de plann<strong>en</strong> <strong>en</strong> hier<strong>in</strong> duidelijke<br />

technische <strong>en</strong> architecturale oriënter<strong>in</strong>g<strong>en</strong> heeft<br />

verwerkt waarmee hij <strong>het</strong> best vertrouwd is. Dit zal<br />

daar<strong>en</strong>teg<strong>en</strong> niet <strong>het</strong> geval zijn wanneer de eerste te<br />

lever<strong>en</strong> prestatie er bijvoorbeeld <strong>in</strong> bestaat functionele<br />

eis<strong>en</strong> te bepal<strong>en</strong> waarmee de meeste meded<strong>in</strong>gers,<br />

bekwaam om dergelijke opdracht<strong>en</strong> uit te voer<strong>en</strong>, kunn<strong>en</strong><br />

rek<strong>en</strong><strong>in</strong>g houd<strong>en</strong>.<br />

Er zij echter op gewez<strong>en</strong> dat, vooraleer de aanbested<strong>en</strong>de<br />

overheid e<strong>en</strong> gemotiveerde besliss<strong>in</strong>g <strong>in</strong> die z<strong>in</strong><br />

mag nem<strong>en</strong>, zij de betrokk<strong>en</strong> kandidaat of <strong>in</strong>schrijver<br />

aangetek<strong>en</strong>d moet uitnodig<strong>en</strong> t<strong>en</strong>e<strong>in</strong>de schriftelijk<br />

de nodige rechtvaardig<strong>in</strong>g<strong>en</strong> te gev<strong>en</strong> waaruit zij kan<br />

B09


afl eid<strong>en</strong> dat deze laatste niet van e<strong>en</strong> dergelijk voordeel<br />

g<strong>en</strong>iet. T<strong>en</strong>zij <strong>in</strong> voorkom<strong>en</strong>d geval de uitnodig<strong>in</strong>g<br />

e<strong>en</strong> langere termijn toestaat, moet<strong>en</strong> deze rechtvaardig<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

overgemaakt word<strong>en</strong> b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> e<strong>en</strong> termijn van<br />

twaalf kal<strong>en</strong>derdag<strong>en</strong>, te rek<strong>en</strong><strong>en</strong> vanaf de dag volg<strong>en</strong>d<br />

op deze van <strong>het</strong> verstur<strong>en</strong> van de aangetek<strong>en</strong>de brief.<br />

Deze laatste formaliteit geldt niet <strong>in</strong>di<strong>en</strong> de kandidaat<br />

of de <strong>in</strong>schrijver reeds spontaan deze rechtvaardig<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

bij zijn aanvraag tot deelnem<strong>in</strong>g of zijn <strong>in</strong>schrijv<strong>in</strong>g<br />

heeft gevoegd.<br />

Het risico van uitsluit<strong>in</strong>g van deelnem<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong><br />

opdracht als ontwerper kan word<strong>en</strong> vermed<strong>en</strong> door<br />

<strong>het</strong> geheel van de operatie op te splits<strong>en</strong> <strong>in</strong> verschill<strong>en</strong>de<br />

gedeelt<strong>en</strong> van e<strong>en</strong>zelfde opdracht, waarbij <strong>en</strong>kel<br />

<strong>het</strong> eerste gedeelte <strong>het</strong> voorwerp zal uitmak<strong>en</strong> van<br />

e<strong>en</strong> b<strong>in</strong>d<strong>en</strong>de bestell<strong>in</strong>g, terwijl de overige gedeelt<strong>en</strong><br />

slechts zull<strong>en</strong> uitgevoerd word<strong>en</strong> wanneer <strong>het</strong> budget<br />

dit toelaat <strong>en</strong> <strong>het</strong> voorafgaande gedeelte uitgevoerd<br />

werd conform <strong>het</strong> bestek <strong>en</strong> goedgekeurd door de<br />

aanbested<strong>en</strong>de overheid.<br />

Zo heeft bijvoorbeeld de Franse Geme<strong>en</strong>schap e<strong>en</strong><br />

aankondig<strong>in</strong>g van opdracht geplaatst (Bullet<strong>in</strong> der<br />

Aanbested<strong>in</strong>g<strong>en</strong> 26 maart 2007) <strong>in</strong>zake <strong>het</strong> verricht<strong>en</strong><br />

van e<strong>en</strong> haalbaarheidsstudie gevolgd door e<strong>en</strong> architectuur<br />

<strong>en</strong> <strong>en</strong>g<strong>in</strong>eer<strong>in</strong>gopdracht <strong>in</strong>zake <strong>het</strong> realiser<strong>en</strong><br />

van de overkapp<strong>in</strong>g <strong>en</strong> <strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g van de Cour de Carré<br />

des Arts, de vroegere Caserne du Major Sabbe te Mons,<br />

rue des Sœurs Noires.<br />

De opdracht omvat twee del<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> eerste deel heeft<br />

betrekk<strong>in</strong>g op de architecturale, technische <strong>en</strong> fi nanciële<br />

haalbaarheidsstudie (de mogelijkheid de b<strong>in</strong>n<strong>en</strong>koer<br />

te overdekk<strong>en</strong>, <strong>het</strong> v<strong>in</strong>d<strong>en</strong> van oploss<strong>in</strong>g<strong>en</strong> met<br />

de laagste functionele kost, <strong>het</strong> voorzi<strong>en</strong> van mogelijkhed<strong>en</strong><br />

voor toneel<strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g<strong>en</strong>). Het tweede perceel<br />

heeft betrekk<strong>in</strong>g op de architectuur <strong>en</strong> <strong>en</strong>g<strong>in</strong>eer<strong>in</strong>gopdracht.<br />

Het team zal belast word<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> volledige<br />

opdracht zijnde <strong>het</strong> voorontwerp, <strong>het</strong> opstell<strong>en</strong> van <strong>het</strong><br />

dossier voor <strong>het</strong> bekom<strong>en</strong> van de sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

vergunn<strong>in</strong>g, <strong>het</strong> uitvoer<strong>in</strong>gsontwerp <strong>en</strong> <strong>het</strong> opvol-<br />

B10 Deel 1<br />

g<strong>en</strong> van de werf. Het tweede deel van de opdracht zal<br />

slechts <strong>in</strong>gang v<strong>in</strong>d<strong>en</strong> wanneer de besluit<strong>en</strong> van de<br />

haalbaarheidsstudie de opdrachtgever ertoe br<strong>en</strong>g<strong>en</strong><br />

te besluit<strong>en</strong> dat de studieopdracht di<strong>en</strong>t te word<strong>en</strong><br />

verdergezet.<br />

Dergelijk systeem biedt uiteraard de mogelijkheid <strong>het</strong>zelfde<br />

team te behoud<strong>en</strong> voor de volledige operatie.<br />

1. Overig<strong>en</strong>s, de refer<strong>en</strong>ti<strong>en</strong>ummers CPV – geme<strong>en</strong>schappelijke<br />

woord<strong>en</strong>lijst voor overheidsopdracht<strong>en</strong> – die moet<strong>en</strong> gebruikt word<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> de aankondig<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van opdracht<strong>en</strong>, gaan van 74 200 000–1 tot 74<br />

276 400–8, <strong>en</strong> van 74 310 000–5 tot 74 323 100–0, <strong>en</strong> 74 874 000–6. Om te<br />

wet<strong>en</strong> waaraan deze nummers beantwoord<strong>en</strong>, zie de verklar<strong>in</strong>g <strong>in</strong>zake<br />

de nom<strong>en</strong>clatuur CPV op de website van de Europese Commissie: www.<br />

simap.europa.eu<br />

2. Sommige bureaus die onder de vorm van e<strong>en</strong> v<strong>en</strong>nootschap werk<strong>en</strong>,<br />

beschikk<strong>en</strong> uiteraard reeds b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> de v<strong>en</strong>nootschap over de vereiste<br />

multidiscipl<strong>in</strong>aire bekwaamhed<strong>en</strong>.


Hoofdstuk 2:<br />

De bek<strong>en</strong>dmak<strong>in</strong>gsregels<br />

2.1.<br />

De opdrachtgevers, onderworp<strong>en</strong> aan de reglem<strong>en</strong>ter<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong>zake overheidsopdracht<strong>en</strong> zijn – met uitzonder<strong>in</strong>g<br />

van de limitatief opgesomde gevall<strong>en</strong> <strong>in</strong> artikel<br />

17 §2 van de Wet van 24 december 1993 – verplicht e<strong>en</strong><br />

aanbested<strong>in</strong>gsprocedure te kiez<strong>en</strong> wat e<strong>en</strong> verplichte<br />

bek<strong>en</strong>dmak<strong>in</strong>g van de aankondig<strong>in</strong>g van de opdracht<br />

<strong>in</strong> <strong>het</strong> Bullet<strong>in</strong> der Aanbested<strong>in</strong>g<strong>en</strong> (<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>tueel op<br />

Europees vlak) impliceert.<br />

Afdel<strong>in</strong>g 1:<br />

Opdracht<strong>en</strong> onderworp<strong>en</strong> aan de Belgische <strong>en</strong> Europese<br />

bek<strong>en</strong>dmak<strong>in</strong>g<br />

2.2.<br />

Voor de opdracht<strong>en</strong> van di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> bedraagt de drempel<br />

vanaf dewelke opdracht<strong>en</strong>, middels e<strong>en</strong> procedure<br />

waarvan de bek<strong>en</strong>dmak<strong>in</strong>g vereist is, op Europees<br />

niveau di<strong>en</strong><strong>en</strong> te word<strong>en</strong> gepubliceerd, € 211.000,<br />

exclusief BTW. Het betreft hier <strong>het</strong> door de aanbested<strong>en</strong>de<br />

overheid geraamde bedrag van de opdracht,<br />

exclusief BTW. De opdracht<strong>en</strong> mog<strong>en</strong> <strong>in</strong> ge<strong>en</strong> geval<br />

word<strong>en</strong> opgesplitst om ze te kunn<strong>en</strong> onttrekk<strong>en</strong> aan de<br />

<strong>in</strong> meded<strong>in</strong>g<strong>in</strong>gstell<strong>in</strong>g op Europees vlak.<br />

Er di<strong>en</strong>t e<strong>en</strong> standaardaankondig<strong>in</strong>g 3 van opdracht<br />

(die m<strong>en</strong> kan terugv<strong>in</strong>d<strong>en</strong> op de website www.jepp.be)<br />

te word<strong>en</strong> gebruikt (er bestaat e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> model voor de<br />

aankondig<strong>in</strong>g van de prijsvraag voor ontwerp<strong>en</strong>).<br />

De aankondig<strong>in</strong>g van opdracht is vereist voor elke<br />

<strong>in</strong>dividuele opdracht.<br />

Voor de op<strong>en</strong> procedures bedraagt de termijn voor de<br />

ontvangst van de offerte 52 dag<strong>en</strong> 4 . Voor de beperkte<br />

procedures <strong>en</strong> onderhandel<strong>in</strong>gsprocedure met bek<strong>en</strong>dmak<strong>in</strong>g<br />

moet m<strong>en</strong> <strong>het</strong> onderscheid mak<strong>en</strong> naargelang<br />

<strong>het</strong> gaat over kandidaatstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> naar aanleid<strong>in</strong>g van<br />

e<strong>en</strong> oproep tot kandidaatstell<strong>in</strong>g (termijn voor ontvangst<br />

m<strong>in</strong>st<strong>en</strong>s 37 dag<strong>en</strong> <strong>en</strong> bij hoogdr<strong>in</strong>g<strong>en</strong>dheid <strong>en</strong><br />

bek<strong>en</strong>dmak<strong>in</strong>g met verkorte procedure 15 dag<strong>en</strong>) dan<br />

wel over offertes, <strong>in</strong> te di<strong>en</strong><strong>en</strong> door de daartoe uitg<strong>en</strong>odigde<br />

kandidat<strong>en</strong>: termijn van m<strong>in</strong>st<strong>en</strong>s 40 dag<strong>en</strong>,<br />

ja zelfs 26, <strong>in</strong>di<strong>en</strong> er e<strong>en</strong> voorafgaande bek<strong>en</strong>dmak<strong>in</strong>g<br />

plaatsvond <strong>en</strong> 10 dag<strong>en</strong> bij hoogdr<strong>in</strong>g<strong>en</strong>dheid.<br />

Het betreft hier alle m<strong>in</strong>imumtermijn<strong>en</strong> die – <strong>in</strong>di<strong>en</strong><br />

nodig – op aangepaste wijze di<strong>en</strong><strong>en</strong> te word<strong>en</strong><br />

verl<strong>en</strong>gd, bijvoorbeeld wanneer e<strong>en</strong> plaatsbezoek<br />

noodzakelijk is of <strong>het</strong> stukk<strong>en</strong>bundel dat moet <strong>in</strong>gezi<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> omvangrijk is of wanneer van één van de<br />

meded<strong>in</strong>gers bepaalde prestaties word<strong>en</strong> geëist.<br />

Alle<strong>en</strong> de bek<strong>en</strong>dmak<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, gepubliceerd <strong>in</strong> <strong>het</strong> Publicatieblad<br />

van de Europese Geme<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> Bullet<strong>in</strong><br />

der Aanbested<strong>in</strong>g<strong>en</strong> geld<strong>en</strong> als offi ciële bek<strong>en</strong>dmak<strong>in</strong>g.<br />

Dit betek<strong>en</strong>t dat <strong>en</strong>kel deze aankondig<strong>in</strong>g geldt,<br />

B11


zelfs <strong>in</strong>di<strong>en</strong> <strong>het</strong> to<strong>en</strong>em<strong>en</strong>d aantal <strong>in</strong>formatiemiddel<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> snelle publicatie van deze aankondig<strong>in</strong>g<strong>en</strong> op<br />

andere dragers toelaat.<br />

Er mag ge<strong>en</strong> <strong>en</strong>kele bek<strong>en</strong>dmak<strong>in</strong>g plaatsv<strong>in</strong>d<strong>en</strong><br />

vooraleer de aankondig<strong>in</strong>g verstuurd werd naar <strong>het</strong><br />

Kantoor van de offi ciële publicaties aan de Europese<br />

Geme<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong>.<br />

Onder ge<strong>en</strong> <strong>en</strong>kele bek<strong>en</strong>dmak<strong>in</strong>g di<strong>en</strong>t te word<strong>en</strong><br />

verstaan: niet alle<strong>en</strong> de bek<strong>en</strong>dmak<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die gepubliceerd<br />

moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> Bullet<strong>in</strong> der Aanbested<strong>in</strong>g<strong>en</strong>,<br />

doch ook elke andere vorm van aankondig<strong>in</strong>g <strong>in</strong><br />

de vakpers of e<strong>en</strong> <strong>in</strong>ternetsite. Indi<strong>en</strong> de aanbested<strong>en</strong>de<br />

overheid over e<strong>en</strong> dergelijke site beschikt of deze<br />

beheert, mag deze laatste ge<strong>en</strong> <strong>in</strong>formatie opnem<strong>en</strong><br />

die voorkomt <strong>in</strong> de aankondig<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> opdracht<br />

vooraleer deze aankondig<strong>in</strong>g, met <strong>het</strong> oog op haar<br />

publicatie, <strong>in</strong> de bijlag<strong>en</strong> S van <strong>het</strong> Publicatieblad van<br />

de Europese Geme<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> werd verstuurd (<strong>het</strong>zelfde<br />

verbod geldt mutatis mutandis met betrekk<strong>in</strong>g tot<br />

de bek<strong>en</strong>dmak<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>het</strong> Bullet<strong>in</strong> der Aanbested<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

m.b.t. de opdracht<strong>en</strong> die <strong>en</strong>kel nationaal di<strong>en</strong><strong>en</strong> te<br />

word<strong>en</strong> aangekondigd).<br />

Afdel<strong>in</strong>g 2:<br />

Opdracht<strong>en</strong> <strong>en</strong>kel onderworp<strong>en</strong> aan de Belgische<br />

bek<strong>en</strong>dmak<strong>in</strong>g<br />

2.3.<br />

Voor deze opdracht<strong>en</strong> die zich onder bov<strong>en</strong>vermelde<br />

drempel bev<strong>in</strong>d<strong>en</strong>, di<strong>en</strong>t er <strong>en</strong>kel e<strong>en</strong> aankondig<strong>in</strong>g te<br />

word<strong>en</strong> gepubliceerd <strong>in</strong> <strong>het</strong> Bullet<strong>in</strong> der Aanbested<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

De publicatie van deze aankondig<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>het</strong> Bullet<strong>in</strong><br />

der Aanbested<strong>in</strong>g<strong>en</strong> is gratis voor de aanbested<strong>en</strong>de<br />

overheid, op voorwaarde dat de gegev<strong>en</strong>s word<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong>gegev<strong>en</strong> langs elektronische weg of door overdracht<br />

van gegev<strong>en</strong>s tuss<strong>en</strong> system<strong>en</strong> die e<strong>en</strong> automatische<br />

<strong>en</strong> gestructureerde publicatie toelat<strong>en</strong> (<strong>het</strong> publicer<strong>en</strong><br />

van aankondig<strong>in</strong>g<strong>en</strong> verstuurd per brief, fax of e–mail<br />

blijft betal<strong>en</strong>d).<br />

B12<br />

Deel 1<br />

S<strong>in</strong>ds 1 februari 2006 zijn de modell<strong>en</strong> <strong>in</strong>zake aankondig<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

van opdracht<strong>en</strong> <strong>en</strong> deze onderworp<strong>en</strong> aan<br />

de Belgische bek<strong>en</strong>dmak<strong>in</strong>g dezelfde als deze voor de<br />

Europese bek<strong>en</strong>dmak<strong>in</strong>g.<br />

De aanbested<strong>en</strong>de overheid moet echter voor opdracht<strong>en</strong>,<br />

<strong>en</strong>kel onderworp<strong>en</strong> aan de Belgische bek<strong>en</strong>dmak<strong>in</strong>g,<br />

niet alle rubriek<strong>en</strong> van de aankondig<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong>vull<strong>en</strong>.<br />

Daar<strong>en</strong>teg<strong>en</strong> wordt van haar verwacht dat zij de<br />

nom<strong>en</strong>clatuur CPC (geme<strong>en</strong>schappelijke woord<strong>en</strong>lijst<br />

voor overheidsopdracht<strong>en</strong>, zie supra hoofdstuk A) t<strong>en</strong><br />

m<strong>in</strong>ste gebruikt m.b.t. de voornaamste omschrijv<strong>in</strong>g<br />

van <strong>het</strong> hoofdvoorwerp van de opdracht. De NUTS–<br />

nom<strong>en</strong>clatuur (Statistische Territoriale E<strong>en</strong>hed<strong>en</strong>)<br />

wordt ook verplicht<strong>en</strong>d <strong>en</strong> laat toe de uitvoer<strong>in</strong>gsplaats<br />

van de opdracht te preciser<strong>en</strong> (deze nom<strong>en</strong>clatuur<br />

vormt e<strong>en</strong> nieuwe bijlage bij <strong>het</strong> Kon<strong>in</strong>klijk Besluit<br />

van 8 januari 1996, zoals gewijzigd door de daaropvolg<strong>en</strong>de<br />

besluit<strong>en</strong>).<br />

Deze preciser<strong>in</strong>g<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> de di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>er toelat<strong>en</strong><br />

gemakkelijker de opdracht<strong>en</strong> die h<strong>en</strong> <strong>in</strong>teresser<strong>en</strong><br />

eruit te pikk<strong>en</strong> d.m.v. gestructureerde elektronische<br />

zoekopdracht<strong>en</strong>.<br />

Volledigheidshalve di<strong>en</strong>t wel vermeld dat op dit og<strong>en</strong>blik<br />

bepaalde rubriek<strong>en</strong> van deze modell<strong>en</strong> nog niet<br />

kunn<strong>en</strong> gebruikt word<strong>en</strong>: <strong>het</strong> betreft nieuwe procedures<br />

of modaliteit<strong>en</strong> die nog niet <strong>in</strong> <strong>het</strong> Belgische Recht<br />

werd<strong>en</strong> omgezet.<br />

2.4.<br />

Wanneer de aanbested<strong>en</strong>de overheid kiest voor e<strong>en</strong> algem<strong>en</strong>e<br />

offerte–aanvraag of op<strong>en</strong> prijsvraag mag de termijn<br />

voor de ontvangst van de offerte als algem<strong>en</strong>e regel<br />

niet m<strong>in</strong>der bedrag<strong>en</strong> dan 36 dag<strong>en</strong> die lop<strong>en</strong> vanaf de<br />

datum van <strong>het</strong> verz<strong>en</strong>d<strong>en</strong> van de aankondig<strong>in</strong>g.<br />

Deze termijn mag word<strong>en</strong> verm<strong>in</strong>derd tot m<strong>in</strong>imum 10<br />

dag<strong>en</strong> <strong>in</strong> geval van hoogdr<strong>in</strong>g<strong>en</strong>dheid, op voorwaarde<br />

dat er e<strong>en</strong> m<strong>in</strong>imumtermijn van 7 dag<strong>en</strong> wordt nageleefd<br />

tuss<strong>en</strong> de publicatiedatum van de aankondig<strong>in</strong>g <strong>in</strong><br />

<strong>het</strong> Bullet<strong>in</strong> der Aanbested<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> deze vastgesteld voor


de ontvangst van de offerte. De aanbested<strong>en</strong>de overheid<br />

moet echter deze mogelijkheid met de nodige omzichtigheid<br />

gebruik<strong>en</strong>. De rechtvaardig<strong>in</strong>g voor <strong>het</strong> aldus<br />

verkort<strong>en</strong> van de termijn moet zich m<strong>in</strong>st<strong>en</strong>s <strong>in</strong> <strong>het</strong><br />

dossier van de opdracht bev<strong>in</strong>d<strong>en</strong>.<br />

2.5.<br />

Wanneer de aanbested<strong>en</strong>de overheid kiest voor de<br />

beperkte offerte–aanvraag, de beperkte prijsvraag of<br />

de onderhandel<strong>in</strong>gsprocedure met bek<strong>en</strong>dmak<strong>in</strong>g bij<br />

aanvang van de procedure <strong>in</strong> de z<strong>in</strong> van artikel 17 §3<br />

van de wet, moet de aankondig<strong>in</strong>g van de opdracht<br />

beschouwd word<strong>en</strong> als e<strong>en</strong> oproep tot kandidatuurstell<strong>in</strong>g,<br />

vermits deze beperkte procedures per defi nitie<br />

<strong>in</strong>houd<strong>en</strong> dat <strong>en</strong>kel de di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ers die hiertoe<br />

word<strong>en</strong> uitg<strong>en</strong>odigd door de aanbested<strong>en</strong>de overheid<br />

e<strong>en</strong> offerte mog<strong>en</strong> <strong>in</strong>di<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

De termijn voor de aanvrag<strong>en</strong> tot meded<strong>in</strong>g<strong>in</strong>g mag,<br />

als algem<strong>en</strong>e regel, niet m<strong>in</strong>der bedrag<strong>en</strong> dan 15<br />

dag<strong>en</strong>, te rek<strong>en</strong><strong>en</strong> vanaf <strong>het</strong> verstur<strong>en</strong> van de aankondig<strong>in</strong>g.<br />

Deze termijn mag word<strong>en</strong> herleid tot 10 dag<strong>en</strong>,<br />

op voorwaarde dat er e<strong>en</strong> m<strong>in</strong>imumtermijn van 7<br />

dag<strong>en</strong> wordt nageleefd tuss<strong>en</strong> de publicatiedatum van<br />

de aankondig<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>het</strong> Bullet<strong>in</strong> der Aanbested<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

deze vastgesteld voor de ontvangst van de offerte.<br />

De kandidaat di<strong>en</strong>t <strong>het</strong> bewijs te lever<strong>en</strong> van de datum<br />

van zijn kandidatuurstell<strong>in</strong>g, de aanbested<strong>en</strong>de overheid<br />

dit van de uitnodig<strong>in</strong>g tot <strong>het</strong> <strong>in</strong>di<strong>en</strong><strong>en</strong> van e<strong>en</strong> offerte.<br />

De aangehoud<strong>en</strong> kandidat<strong>en</strong> word<strong>en</strong> schriftelijk <strong>en</strong><br />

gelijktijdig uitg<strong>en</strong>odigd tot <strong>het</strong> <strong>in</strong>di<strong>en</strong><strong>en</strong> van hun<br />

offerte.<br />

Elke uitnodig<strong>in</strong>g omvat t<strong>en</strong>m<strong>in</strong>ste:<br />

– <strong>het</strong> bijzonder bestek <strong>en</strong> de bijhor<strong>en</strong>de docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

of, naargelang <strong>het</strong> geval, <strong>het</strong> adres van de di<strong>en</strong>st<br />

waar <strong>het</strong> bijzonder bestek <strong>en</strong> de daarbij behor<strong>en</strong>de<br />

docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> opgevraagd, sam<strong>en</strong><br />

met de uiterste datum waarop dit di<strong>en</strong>t te gebeur<strong>en</strong>;<br />

– zo nodig <strong>het</strong> bedrag, verschuldigd voor <strong>het</strong> verkrijg<strong>en</strong><br />

van deze docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> de betal<strong>in</strong>gswijze 5 ;<br />

– de uiterste datum voor <strong>het</strong> <strong>in</strong>di<strong>en</strong><strong>en</strong> van de offerte,<br />

<strong>het</strong> adres waarop dit moet gebeur<strong>en</strong> <strong>en</strong> de taal of<br />

tal<strong>en</strong> waar<strong>in</strong> zij moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong> opgesteld;<br />

– <strong>het</strong> aanduid<strong>en</strong> van de stukk<strong>en</strong> die ev<strong>en</strong>tueel bij de<br />

offerte moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gevoegd;<br />

– de toewijz<strong>in</strong>gscriteria van de opdracht;<br />

– <strong>in</strong> geval van beperkte offerte–aanvraag: de datum,<br />

<strong>het</strong> uur <strong>en</strong> de plaats van op<strong>en</strong><strong>in</strong>g der offertes.<br />

De termijn voor ontvangst van offertes mag als algem<strong>en</strong>e<br />

regel niet m<strong>in</strong>der bedrag<strong>en</strong> dan 15 dag<strong>en</strong> vanaf<br />

de datum van <strong>het</strong> verstur<strong>en</strong> van de uitnodig<strong>in</strong>g voor<br />

<strong>het</strong> <strong>in</strong>di<strong>en</strong><strong>en</strong> van e<strong>en</strong> offerte. Deze termijn kan verkort<br />

word<strong>en</strong> tot e<strong>en</strong> m<strong>in</strong>imum van 10 dag<strong>en</strong>.<br />

Het <strong>in</strong>kort<strong>en</strong> van de termijn mag echter niet tot gevolg<br />

hebb<strong>en</strong> dat <strong>het</strong> normale spel van de meded<strong>in</strong>g<strong>in</strong>g<br />

vervalst wordt: de aanbested<strong>en</strong>de overheid moet dus<br />

omzichtig te werk gaan <strong>in</strong>di<strong>en</strong> ze daartoe overgaat.<br />

Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> moet de rechtvaardig<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> <strong>in</strong>kort<strong>en</strong><br />

van de termijn zich normalerwijze <strong>in</strong> <strong>het</strong> dossier met<br />

betrekk<strong>in</strong>g tot de opdracht bev<strong>in</strong>d<strong>en</strong>.<br />

Ook hier weer ev<strong>en</strong> her<strong>in</strong>ner<strong>en</strong> aan <strong>het</strong> feit dat de<br />

hierbov<strong>en</strong> aangeduide termijn<strong>en</strong> m<strong>in</strong>imumtermijn<strong>en</strong><br />

zijn die op gepaste wijze moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong> verl<strong>en</strong>gd<br />

wanneer e<strong>en</strong> plaatsbezoek noodzakelijk blijkt<br />

of de docum<strong>en</strong>tatie die moet word<strong>en</strong> geraadpleegd<br />

omvangrijk is of er prestaties word<strong>en</strong> gevraagd van de<br />

meded<strong>in</strong>gers.<br />

2.6.<br />

Hoewel <strong>het</strong> relatief bondig karakter van de gegev<strong>en</strong>s<br />

die gepubliceerd moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong> voor opdracht<strong>en</strong><br />

onder de Europese drempels op zich we<strong>in</strong>ig gevolg<strong>en</strong><br />

heeft wanneer de geïnteresseerd<strong>en</strong> vrij bijkom<strong>en</strong>de<br />

<strong>in</strong>formatie kunn<strong>en</strong> bekom<strong>en</strong> door <strong>het</strong> raadpleg<strong>en</strong> van<br />

<strong>het</strong> bijzonder bestek, kan de impact van e<strong>en</strong> de herleide<br />

<strong>in</strong>formatie vervel<strong>en</strong>d – ja zelfs onwettig – zijn <strong>in</strong> geval<br />

van e<strong>en</strong> beperkte procedure of e<strong>en</strong> onderhandel<strong>in</strong>gsprocedure<br />

met voorafgaande bek<strong>en</strong>dmak<strong>in</strong>g. Immers:<br />

bij dit soort procedures hebb<strong>en</strong> normaal <strong>en</strong>kel de<br />

B13


di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ers die vooraf door de aanbested<strong>en</strong>de overheid<br />

werd<strong>en</strong> geselecteerd toegang tot <strong>het</strong> bijzonder<br />

bestek.<br />

Te vage of te beperkte <strong>in</strong>formatie kan ertoe leid<strong>en</strong> dat<br />

sommig<strong>en</strong> hierdoor afzi<strong>en</strong> van hun kandidaatstell<strong>in</strong>g,<br />

terwijl ander<strong>en</strong> hierdoor dan weer word<strong>en</strong> aangezet<br />

e<strong>en</strong> kandidaatstell<strong>in</strong>g <strong>in</strong> te di<strong>en</strong><strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> opdracht<br />

die niet onmiddellijk b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> hun doelgebied ligt. De<br />

opdrachtgever loopt hierdoor <strong>het</strong> risico dat hij niet<br />

mete<strong>en</strong> de meest <strong>in</strong>teressante kandidatuur b<strong>in</strong>n<strong>en</strong>krijgt<br />

voor zijn opdracht.<br />

3. De bek<strong>en</strong>dmak<strong>in</strong>g voor de opdracht<strong>en</strong>, onderworp<strong>en</strong> aan de<br />

Europese bek<strong>en</strong>dmak<strong>in</strong>g, omvatt<strong>en</strong> <strong>in</strong> pr<strong>in</strong>cipe 3 stadia: aankondig<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong>fo ad hoc, de aankondig<strong>in</strong>g van de opdracht, de aankondig<strong>in</strong>g van de<br />

gunn<strong>in</strong>g van de opdracht. De aankondig<strong>in</strong>g ad hoc is slechts verplicht<br />

<strong>in</strong>di<strong>en</strong> de aanbested<strong>en</strong>de overheid over e<strong>en</strong> verkorte termijn wil kunn<strong>en</strong><br />

beschikk<strong>en</strong> voor de ontvangst van offertes (<strong>in</strong> de praktijk wordt deze<br />

zeld<strong>en</strong> gebruikt). Wat ook de gebruikte procedure weze, er moet altijd<br />

e<strong>en</strong> aankondig<strong>in</strong>g met betrekk<strong>in</strong>g tot de resultat<strong>en</strong> van de procedure<br />

gestuurd word<strong>en</strong> naar <strong>het</strong> Bureau voor Offi ciële Publicaties van de<br />

Europese Geme<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> 48 dag<strong>en</strong> na de gunn<strong>in</strong>g van elke<br />

opdracht die de Europese drempel bereikt. Deze aankondig<strong>in</strong>g is bestemd<br />

om gepubliceerd te word<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> Publicatieblad van de Europese<br />

Geme<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>het</strong> Bullet<strong>in</strong> der Aanbested<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

4. 36 wanneer er e<strong>en</strong> aankondig<strong>in</strong>g <strong>in</strong>fo ad hoc plaatsvond<br />

5. Meer <strong>en</strong> meer zal <strong>het</strong> gratis aspect opgang v<strong>in</strong>d<strong>en</strong> t<strong>en</strong> gevolge van<br />

<strong>het</strong> gebruik van Internet voor <strong>het</strong> verstur<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> docum<strong>en</strong>t: <strong>in</strong>di<strong>en</strong><br />

verstuurd wordt op papier – drager, mag <strong>en</strong>kel de afdrukkost van de<br />

docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> geëist word<strong>en</strong>.<br />

B14<br />

Deel 1


Hoofdstuk 3:<br />

Selectieprocedure <strong>in</strong> functie van<br />

de bekwaamheid van de di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>er <strong>en</strong><br />

<strong>het</strong> onderscheid met de gunn<strong>in</strong>gscriteria<br />

3.1.<br />

De reglem<strong>en</strong>ter<strong>in</strong>g maakt – ongeacht <strong>het</strong> feit of de<br />

opdracht al dan niet bov<strong>en</strong> de Europese drempel van<br />

€ 211.000 valt <strong>en</strong> welke ook de gunn<strong>in</strong>gprocedure weze<br />

– e<strong>en</strong> onderscheid tuss<strong>en</strong> <strong>en</strong>erzijds de kwalitatieve<br />

selectiecriteria 6 <strong>en</strong> de gunn<strong>in</strong>gcriteria anderzijds.<br />

De kwalitatieve selectiecriteria moet<strong>en</strong> de aanbested<strong>en</strong>de<br />

overheid toelat<strong>en</strong> de bekwaamheid van de<br />

kandidat<strong>en</strong> of <strong>in</strong>schrijvers de opdracht uit te voer<strong>en</strong>,<br />

te beoordel<strong>en</strong> door na te gaan of zij zich niet <strong>in</strong> e<strong>en</strong><br />

van de uitsluit<strong>in</strong>gsgevall<strong>en</strong> bev<strong>in</strong>d<strong>en</strong> (niet nalev<strong>in</strong>g<br />

fi scale <strong>en</strong> sociale verplicht<strong>in</strong>g<strong>en</strong>) <strong>en</strong> of zij wel degelijk<br />

over voldo<strong>en</strong>de fi nanciële <strong>en</strong> technische capaciteit<strong>en</strong><br />

beschikk<strong>en</strong>.<br />

Gunn<strong>in</strong>gcriteria daar<strong>en</strong>teg<strong>en</strong> zijn bedoeld om de<br />

<strong>in</strong>tr<strong>in</strong>sieke waarde van de offerte te kunn<strong>en</strong> beoordel<strong>en</strong>.<br />

Refer<strong>en</strong>ties met betrekk<strong>in</strong>g tot de ervar<strong>in</strong>g van de<br />

di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>er, de beroepswaarborg<strong>en</strong> die hij biedt, <strong>het</strong><br />

door hem aangestelde personeel <strong>en</strong> zijn kwalifi catie<br />

hebb<strong>en</strong> alle betrekk<strong>in</strong>g op de kwalitatieve selectie <strong>en</strong><br />

kunn<strong>en</strong> dan ook niet gebruikt word<strong>en</strong> als gunn<strong>in</strong>gcriteria.<br />

Terecht klag<strong>en</strong> de architect<strong>en</strong> over <strong>het</strong> groei<strong>en</strong>d aantal<br />

stukk<strong>en</strong> die bij e<strong>en</strong> dossier voor kandidaatstell<strong>in</strong>g moet<strong>en</strong><br />

gevoegd word<strong>en</strong>.<br />

E<strong>en</strong> M<strong>in</strong>isteriële Omz<strong>en</strong>dbrief van 10 februari 1998<br />

(Belgisch Staatsblad van 13 februari 1998 p. 4.216 e.v.)<br />

beveelt de aanbested<strong>en</strong>de overhed<strong>en</strong> aan <strong>in</strong> de aankondig<strong>in</strong>g<br />

van de opdracht de vereiste docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> te<br />

vermeld<strong>en</strong> <strong>in</strong> plaats van e<strong>en</strong> algem<strong>en</strong>e verwijz<strong>in</strong>g naar<br />

de artikel<strong>en</strong> van <strong>het</strong> Kon<strong>in</strong>klijk Besluit van 8 januari<br />

1996 <strong>in</strong>zake kwalitatieve selectie (artikel<strong>en</strong> 69 tot 73<br />

van <strong>het</strong> KB van 8 januari 1996).<br />

Immers: door dergelijke verwijz<strong>in</strong>g word<strong>en</strong> de kandidat<strong>en</strong><br />

met e<strong>en</strong> zware adm<strong>in</strong>istratieve taak opgezadeld,<br />

omdat ze <strong>in</strong> zeer korte tijd tal van docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, die van<br />

uite<strong>en</strong>lop<strong>en</strong>de bronn<strong>en</strong> kom<strong>en</strong>, moet<strong>en</strong> verzamel<strong>en</strong>.<br />

Hoewel <strong>het</strong> de opdrachtgever toekomt zijn eis<strong>en</strong> aan te<br />

pass<strong>en</strong> <strong>in</strong> functie van de beschouwde opdracht, <strong>en</strong> dus<br />

ge<strong>en</strong> <strong>in</strong>licht<strong>in</strong>g<strong>en</strong> te vrag<strong>en</strong> die ge<strong>en</strong> verband houd<strong>en</strong><br />

met <strong>het</strong> voorwerp zelf van de opdracht, blijkt dat de<br />

docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> die gewoonlijk word<strong>en</strong> opgevraagd de<br />

kandidat<strong>en</strong> ertoe verplicht<strong>en</strong> zeer omvangrijke dossiers<br />

sam<strong>en</strong> te stell<strong>en</strong> – wat veel <strong>en</strong>ergie opslorpt <strong>en</strong> bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> dure aangeleg<strong>en</strong>heid is – <strong>en</strong> waarbij niet<br />

gewet<strong>en</strong> is op basis van welke spelregels deze dossiers<br />

zull<strong>en</strong> beoordeeld word<strong>en</strong>.<br />

Daar<strong>en</strong>bov<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> de aanbested<strong>en</strong>de overheid<br />

kracht<strong>en</strong>s art. 72 §5 van <strong>het</strong> KB van 8 januari 1996 via<br />

elektronische weg gratis toegang tot <strong>in</strong>licht<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

stukk<strong>en</strong> die h<strong>en</strong> toelat<strong>en</strong> – b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> de gr<strong>en</strong>z<strong>en</strong> van de<br />

artikel<strong>en</strong> 69 tot 73 – de persoonlijke toestand <strong>en</strong> de<br />

B15


ekwaamheid van de kandidat<strong>en</strong> of <strong>in</strong>schrijvers te<br />

controler<strong>en</strong>. Wat deze laatste dan ook moet vrijstell<strong>en</strong><br />

van <strong>het</strong> meedel<strong>en</strong> of overmak<strong>en</strong> van deze <strong>in</strong>licht<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

of docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>. De aanbested<strong>en</strong>de overheid moet de<br />

<strong>in</strong>licht<strong>in</strong>g<strong>en</strong> of de docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> die zij van plan is via<br />

elektronische weg op te vrag<strong>en</strong> als dusdanig <strong>in</strong> de aankondig<strong>in</strong>g<br />

van de opdracht vermeld<strong>en</strong>, of – naargelang<br />

<strong>het</strong> geval – <strong>in</strong> <strong>het</strong> bijzonder bestek. Zij moet dan zelf<br />

die docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> of <strong>in</strong>licht<strong>in</strong>g<strong>en</strong> opvrag<strong>en</strong> <strong>en</strong> de resultat<strong>en</strong><br />

ervan opnem<strong>en</strong> <strong>in</strong> de docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>/stukk<strong>en</strong> van<br />

de aanbested<strong>in</strong>g. Wij d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> hierbij aan RSZ–attest<strong>en</strong>,<br />

BTW–gegev<strong>en</strong>s <strong>en</strong> jaarrek<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

Dit systeem is echter nog niet operationeel op <strong>het</strong><br />

niveau van <strong>het</strong> Brussels Gewest 7 .<br />

De regels <strong>in</strong>zake kwalitatieve selectie die moet<strong>en</strong><br />

toelat<strong>en</strong> de economische, fi nanciële <strong>en</strong> technische<br />

bekwaamheid te beoordel<strong>en</strong>, zijn weergegev<strong>en</strong> <strong>in</strong> de<br />

artikel<strong>en</strong> 70 tot 74 van <strong>het</strong> Kon<strong>in</strong>klijk Besluit van 8<br />

januari 1996. Deze bepal<strong>in</strong>g<strong>en</strong> stell<strong>en</strong> weliswaar de<br />

overtuig<strong>in</strong>gsstukk<strong>en</strong> voorop die de aanbested<strong>en</strong>de<br />

overheid kan opvrag<strong>en</strong>, doch zonder <strong>het</strong> niveau<br />

ervan te bepal<strong>en</strong>. Het komt dan ook de aanbested<strong>en</strong>de<br />

overheid toe <strong>in</strong> de aankondig<strong>in</strong>g van de opdracht de<br />

docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> te vermeld<strong>en</strong> die zij w<strong>en</strong>st te bekom<strong>en</strong>, ja<br />

zelfs de gr<strong>en</strong>z<strong>en</strong> aan te duid<strong>en</strong> die moet<strong>en</strong> bereikt word<strong>en</strong><br />

door de kandidat<strong>en</strong> om <strong>in</strong> aanmerk<strong>in</strong>g te kunn<strong>en</strong><br />

kom<strong>en</strong> voor de selectie.<br />

Volg<strong>en</strong>s de Raad van State laat de aanduid<strong>in</strong>g dat<br />

de meded<strong>in</strong>ger over e<strong>en</strong> voldo<strong>en</strong>de formaat di<strong>en</strong>t te<br />

beschikk<strong>en</strong>, deze meded<strong>in</strong>ger niet toe <strong>in</strong> te schatt<strong>en</strong><br />

of de opdracht hem al dan niet kan aanbelang<strong>en</strong>, met<br />

andere woord<strong>en</strong>: of hij daadwerkelijk beschikt over<br />

<strong>het</strong> bekwaamheidsniveau dat van hem geëist wordt,<br />

zodat hij zijn dossier met <strong>het</strong> oog op zijn kandidaatstell<strong>in</strong>g<br />

met k<strong>en</strong>nis van zak<strong>en</strong> kan <strong>in</strong>di<strong>en</strong><strong>en</strong> (Raad van<br />

State n˚ 159.657 van 7 juni 2006).<br />

B16<br />

Deel 1<br />

3.2.<br />

M.b.t. e<strong>en</strong> opdracht <strong>in</strong>zake architectuurdi<strong>en</strong>st<strong>en</strong> zull<strong>en</strong><br />

vooral de bewijskrachtige refer<strong>en</strong>ties <strong>in</strong>zake hun<br />

technische bekwaamheid bepal<strong>en</strong>d zijn voor de kwalitatieve<br />

selectie, veeleer dan criteria <strong>in</strong>zake fi nanciële<br />

bekwaamheid, zoals pass<strong>en</strong>de bankverklar<strong>in</strong>g<strong>en</strong> of<br />

verklar<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>in</strong>zake omzet. Het is dus aangewez<strong>en</strong> te<br />

verwijz<strong>en</strong> aan <strong>het</strong> volg<strong>en</strong>de artikel:<br />

Artikel 71 De bekwaamheid van de di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>er kan word<strong>en</strong><br />

beoordeeld aan de hand van met name zijn vakkundigheid,<br />

doeltreff<strong>en</strong>dheid, ervar<strong>in</strong>g <strong>en</strong> betrouwbaarheid.<br />

De technische bekwaamheid van de di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>er kan<br />

aangetoond word<strong>en</strong> door één of meer van de volg<strong>en</strong>de<br />

refer<strong>en</strong>ties, afhankelijk van de aard, de hoeveelheid <strong>en</strong> <strong>het</strong><br />

gebruik van de te verl<strong>en</strong><strong>en</strong> di<strong>en</strong>st<strong>en</strong>:<br />

1˚ door studie– <strong>en</strong> beroepskwalifi caties van de di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>er<br />

<strong>en</strong>/of van <strong>het</strong> ondernem<strong>in</strong>gskader <strong>en</strong>, <strong>in</strong><br />

<strong>het</strong> bijzonder, van de verantwoordelijke(n) voor de<br />

uitvoer<strong>in</strong>g van de di<strong>en</strong>st<strong>en</strong>;<br />

2˚ door de lijst van de voornaamste di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> uitgevoerd<br />

tijd<strong>en</strong>s de laatste 3 jaar, met vermeld<strong>in</strong>g van <strong>het</strong><br />

bedrag <strong>en</strong> datum <strong>en</strong> van de publiek– of privaatrechtelijke<br />

<strong>in</strong>stanties waarvoor zij bestemd war<strong>en</strong>:<br />

a) <strong>in</strong>di<strong>en</strong> <strong>het</strong> di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> aan overhed<strong>en</strong> betreft, word<strong>en</strong><br />

de di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> aangetoond door certifi cat<strong>en</strong> die door de<br />

bevoegde overheid zijn opgesteld of goedgekeurd;<br />

b) <strong>in</strong>di<strong>en</strong> <strong>het</strong> gaat om di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> aan privaatrechtelijke<br />

person<strong>en</strong> word<strong>en</strong> de di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> aangetoond door certifi -<br />

cat<strong>en</strong> opgesteld door deze person<strong>en</strong> of, bij ontst<strong>en</strong>t<strong>en</strong>is,<br />

door e<strong>en</strong> verklar<strong>in</strong>g van de di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>er;<br />

(…) De aanbested<strong>en</strong>de overheid geeft <strong>in</strong> de aankondig<strong>in</strong>g<br />

van opdracht of <strong>in</strong> de uitnodig<strong>in</strong>g tot <strong>het</strong> <strong>in</strong>di<strong>en</strong><strong>en</strong> van<br />

e<strong>en</strong> offerte aan, welke van deze refer<strong>en</strong>ties zij verlangt.<br />

In <strong>het</strong> licht van deze laatste z<strong>in</strong> van artikel 71 wordt<br />

algeme<strong>en</strong> aang<strong>en</strong>om<strong>en</strong> dat de aanbested<strong>en</strong>de overheid<br />

de voorlegg<strong>in</strong>g van docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> die niet voorkom<strong>en</strong><br />

op de lijst die op de eerste z<strong>in</strong> volgt mag eis<strong>en</strong> mits zij<br />

rechtstreeks verband houd<strong>en</strong> met de doelstell<strong>in</strong>g van<br />

de kwalitatieve selectie.


Sommige aanbested<strong>en</strong>de overhed<strong>en</strong> vrag<strong>en</strong> dan ook<br />

– met dit voor og<strong>en</strong> – aan de kandidat<strong>en</strong> om hun<br />

motiver<strong>in</strong>g neer te schrijv<strong>en</strong> via e<strong>en</strong> <strong>in</strong>t<strong>en</strong>tiebrief (of<br />

gemotiveerde nota).<br />

Er di<strong>en</strong>t ev<strong>en</strong>wel <strong>en</strong>ige omzichtigheid aan de dag<br />

gelegd <strong>in</strong>zake de manier waarop dergelijke vraag<br />

wordt gesteld, rek<strong>en</strong><strong>in</strong>g houd<strong>en</strong>d met <strong>het</strong> door de<br />

reglem<strong>en</strong>ter<strong>in</strong>g gewild gemaakte onderscheid tuss<strong>en</strong><br />

selectie– <strong>en</strong> toewijz<strong>in</strong>gscriteria: <strong>het</strong> kan dus niet dat<br />

<strong>in</strong> <strong>het</strong> kader van de selectie reeds gevraagd wordt e<strong>en</strong><br />

eerste b<strong>en</strong>ader<strong>in</strong>g van de te lever<strong>en</strong> prestaties <strong>in</strong> te<br />

di<strong>en</strong><strong>en</strong>. Desalniettem<strong>in</strong> kan als algem<strong>en</strong>e regel, <strong>en</strong><br />

onder voorbehoud van e<strong>en</strong> evolutie van de rechtsspraak<br />

<strong>het</strong> – <strong>in</strong> <strong>het</strong> stadium van <strong>het</strong> <strong>in</strong>di<strong>en</strong><strong>en</strong> van<br />

<strong>het</strong> dossier van kandidaatstell<strong>in</strong>g – opvrag<strong>en</strong> van e<strong>en</strong><br />

motiver<strong>in</strong>gsnota die toelaat de knowhow , de doeltreff<strong>en</strong>dheid,<br />

de ervar<strong>in</strong>g <strong>en</strong> betrouwbaarheid van de<br />

kandidaat te beoordel<strong>en</strong> overwog<strong>en</strong> word<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong><br />

kader van e<strong>en</strong> beperkte procedure <strong>en</strong> e<strong>en</strong> onderhandel<strong>in</strong>gsprocedure<br />

met bek<strong>en</strong>dmak<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de mate dat<br />

de kandidat<strong>en</strong> op dat og<strong>en</strong>blik <strong>in</strong> pr<strong>in</strong>cipe nog ge<strong>en</strong><br />

k<strong>en</strong>nis hebb<strong>en</strong> van de precieze eis<strong>en</strong> <strong>en</strong> behoeft<strong>en</strong> van<br />

de aanbested<strong>en</strong>de overheid.<br />

Zo lijkt bijvoorbeeld de eis geformuleerd door e<strong>en</strong><br />

CMW 8 waarbij aan de kandidat<strong>en</strong> gevraagd wordt e<strong>en</strong><br />

visie neer te schrijv<strong>en</strong> over <strong>het</strong> verloop van <strong>het</strong> bouwproces<br />

<strong>en</strong> de fi losofi e die di<strong>en</strong>t ontwikkeld <strong>in</strong>zake <strong>het</strong><br />

realiser<strong>en</strong> van bejaard<strong>en</strong>tehuiz<strong>en</strong> gerechtvaardigd.<br />

De gevraagde docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> verband houd<strong>en</strong><br />

met de doelstell<strong>in</strong>g. Bedoel<strong>in</strong>g moet zijn <strong>in</strong> de<br />

dossiers van de architect<strong>en</strong> kwaliteit<strong>en</strong> te ontdekk<strong>en</strong><br />

die toelat<strong>en</strong> te veronderstell<strong>en</strong> dat er pert<strong>in</strong><strong>en</strong>te<br />

antwoord<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>. Aan de kandidat<strong>en</strong> komt<br />

<strong>het</strong> dan ook toe hun dossier van kandidaatstell<strong>in</strong>g<br />

zodanig op te stell<strong>en</strong> dat <strong>het</strong> voldoet aan de m<strong>in</strong> of<br />

meer duidelijk uitgedrukte verwacht<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van de<br />

opdrachtgever, veeleer dan stereotiepe of standaarddossiers<br />

<strong>in</strong> te di<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

De opdrachtgever moet ook duidelijk de formele<br />

sam<strong>en</strong>stell<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> dossier aangev<strong>en</strong> om de stijg<strong>en</strong>de<br />

t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>s van sommige studiebureaus om qua<br />

volume <strong>en</strong> luxe de pres<strong>en</strong>tatie van hun dossier steeds<br />

weer te overstijg<strong>en</strong>, af te remm<strong>en</strong>.<br />

Het gebrek aan verbeeld<strong>in</strong>g van sommige<br />

opdrachtgevers ondanks de op<strong>en</strong><strong>in</strong>g gebod<strong>en</strong> door de<br />

eerste al<strong>in</strong>ea van artikel 71 baart soms verwonder<strong>in</strong>g:<br />

waarom niet bijvoorbeeld <strong>het</strong> acc<strong>en</strong>t legg<strong>en</strong> op<br />

bijkom<strong>en</strong>de vorm<strong>in</strong>g, specialisaties, prijz<strong>en</strong>, publicaties<br />

die de kandidaat kan voorlegg<strong>en</strong>. Deze elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

lat<strong>en</strong> ook op e<strong>en</strong> ernstigere wijze de bekwaamheid van<br />

de architect<strong>en</strong> te beoordel<strong>en</strong> conform bov<strong>en</strong>vermelde<br />

bepal<strong>in</strong>g <strong>en</strong> <strong>het</strong>ge<strong>en</strong> vermeld <strong>in</strong> 1˚ van de tweede al<strong>in</strong>ea<br />

(studie– <strong>en</strong> beroepskwalifi caties van de di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>er).<br />

Kracht<strong>en</strong>s artikel 71, 2˚, 2 e al<strong>in</strong>ea van <strong>het</strong> Kon<strong>in</strong>klijk<br />

Besluit van 8 januari 1996 kan ook e<strong>en</strong> lijst van de<br />

voornaamste di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> uitgevoerd de laatste 3 jaar opgevraagd<br />

word<strong>en</strong>, met vermeld<strong>in</strong>g van bedrag, datum <strong>en</strong><br />

de publiek– of privaatrechterlijke <strong>in</strong>stanties waarvoor<br />

zij bestemd war<strong>en</strong>.<br />

In de praktijk blijk<strong>en</strong> de aanbested<strong>en</strong>de overhed<strong>en</strong> te<br />

we<strong>in</strong>ig de echtheid van deze prestaties <strong>en</strong> de tevred<strong>en</strong>heidsgraad<br />

van hun bestemmel<strong>in</strong>g te will<strong>en</strong> natrekk<strong>en</strong>.<br />

Nochtans word<strong>en</strong> niet zeld<strong>en</strong> dezelfde refer<strong>en</strong>ties<br />

voorgelegd door meerdere kandidat<strong>en</strong>: immers,<br />

architect<strong>en</strong>bureaus evoluer<strong>en</strong>, v<strong>en</strong>not<strong>en</strong> vertrekk<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

ander<strong>en</strong> vervoeg<strong>en</strong> <strong>het</strong> bureau. Het is dus ess<strong>en</strong>tieel de<br />

werkelijke rol van de kandidaat te k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> <strong>en</strong> refer<strong>en</strong>ties<br />

moet<strong>en</strong> <strong>in</strong> pr<strong>in</strong>cipe geacht word<strong>en</strong> toe te behor<strong>en</strong><br />

aan de auteur van <strong>het</strong> ontwerp <strong>in</strong> zijn hoedanigheid<br />

van projectverantwoordelijke.<br />

Daarnaast is <strong>het</strong> zo dat <strong>in</strong>di<strong>en</strong> de gevraagde refer<strong>en</strong>ties<br />

betrekk<strong>in</strong>g hebb<strong>en</strong> op project<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> welbepaalde<br />

categorie <strong>en</strong> m<strong>en</strong> refer<strong>en</strong>ties weigert van project<strong>en</strong> die<br />

ouder zijn dan de 3 laatste jar<strong>en</strong> zoals voorzi<strong>en</strong> <strong>in</strong> artikel<br />

71, m<strong>en</strong> aldus tot e<strong>en</strong> beperk<strong>in</strong>g van de meded<strong>in</strong>g<strong>in</strong>g<br />

komt die niet ver<strong>en</strong>igbaar is met de doelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> zelf<br />

B17


van de reglem<strong>en</strong>ter<strong>in</strong>g. Dit risico wordt nog groter<br />

wanneer de opdrachtgever de gevraagde refer<strong>en</strong>ties<br />

zou beperk<strong>en</strong> tot deze die id<strong>en</strong>tiek zijn met de te realiser<strong>en</strong><br />

verwez<strong>en</strong>lijk<strong>in</strong>g 9 . Dergelijke eis<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> dan<br />

ook word<strong>en</strong> afgerad<strong>en</strong> omdat zij tot gevolg kunn<strong>en</strong><br />

hebb<strong>en</strong> dat hierdoor nieuwe oploss<strong>in</strong>g<strong>en</strong> word<strong>en</strong> afgewez<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> <strong>in</strong> elk geval tot <strong>het</strong> uitw<strong>in</strong>n<strong>en</strong> van ontwerpers,<br />

beslag<strong>en</strong> <strong>in</strong> aanverwante dome<strong>in</strong><strong>en</strong>.<br />

De andere punt<strong>en</strong> opgesomd <strong>in</strong> al<strong>in</strong>ea 2 van artikel 71<br />

(3˚ tot 8˚), die hier niet aan bod kom<strong>en</strong>, zijn ev<strong>en</strong>wel niet<br />

van belang <strong>in</strong>zake opdracht<strong>en</strong> van architectuurdi<strong>en</strong>st<strong>en</strong>.<br />

Verloop van de kwalitatieve selectie naargelang<br />

de gunn<strong>in</strong>gprocedure<br />

3.3.<br />

De kwalitatieve selectie is verplicht bij de op<strong>en</strong> procedures,<br />

de beperkte procedures <strong>en</strong> de onderhandel<strong>in</strong>gsprocedures<br />

met bek<strong>en</strong>dmak<strong>in</strong>g.<br />

Wat de aard zelf van deze selectie betreft, di<strong>en</strong>t e<strong>en</strong><br />

zorgvuldig onderscheid te word<strong>en</strong> gemaakt naargelang<br />

<strong>het</strong> om e<strong>en</strong> op<strong>en</strong> dan wel e<strong>en</strong> andere procedure gaat.<br />

Immers: <strong>in</strong>di<strong>en</strong> <strong>het</strong> om e<strong>en</strong> op<strong>en</strong> procedure gaat,<br />

zull<strong>en</strong> de kwalitatieve selectiecriteria niets meer zijn<br />

dan gewone voorwaard<strong>en</strong> m.b.t. de regelmatigheid<br />

<strong>en</strong> ontvankelijkheid van de offertes <strong>en</strong> deelname aan<br />

de meded<strong>in</strong>g<strong>in</strong>g, waarbij de aanbested<strong>en</strong>de overheid<br />

nagaat of hieraan werd voldaan vooraleer zij de eig<strong>en</strong>lijke<br />

offertes zal onderzoek<strong>en</strong>. Daarbij wordt er ge<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong>kel waarde–oordeel geveld over <strong>het</strong> niveau of de al<br />

dan niet grotere bekwaamheid van de <strong>en</strong>e kandidaat<br />

opzicht<strong>en</strong>s de andere, zoals deze zou blijk<strong>en</strong> uit de<br />

<strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>de overtuig<strong>in</strong>gsstukk<strong>en</strong>.<br />

In dat geval beperkt de aanbested<strong>en</strong>de overheid zich<br />

ertoe na te gaan of de stukk<strong>en</strong> daadwerkelijk bij de<br />

offerte zijn gevoegd, waaruit nu e<strong>en</strong>s <strong>het</strong> ontbrek<strong>en</strong><br />

van uitsluit<strong>in</strong>gsgrond<strong>en</strong> zal blijk<strong>en</strong>, dan weer de<br />

aanwezigheid van overtuig<strong>in</strong>gsstukk<strong>en</strong> <strong>in</strong>zake de<br />

fi nanciële, technische <strong>en</strong> economische bekwaamheid<br />

van de <strong>in</strong>schrijvers.<br />

B18<br />

Deel 1<br />

Alle <strong>in</strong>schrijvers die met succes dit voorafgaand<br />

onderzoek hebb<strong>en</strong> doorstaan omwille van <strong>het</strong> feit<br />

dat zij aan bov<strong>en</strong>vermelde m<strong>in</strong>imumeis<strong>en</strong> volded<strong>en</strong>,<br />

zull<strong>en</strong> nadi<strong>en</strong> de offertes <strong>in</strong> aanmerk<strong>in</strong>g word<strong>en</strong><br />

g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> <strong>en</strong> vergelek<strong>en</strong>.<br />

Daar<strong>en</strong>teg<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> diezelfde vereist<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> kader<br />

van e<strong>en</strong> beperkte procedure of e<strong>en</strong> onderhandel<strong>in</strong>gsprocedure<br />

met bek<strong>en</strong>dmak<strong>in</strong>g zowel geld<strong>en</strong> als<br />

regelmatigheids– al ontvankelijkheidvereist<strong>en</strong> voor de<br />

kandidatur<strong>en</strong> (<strong>en</strong> niet meer van de <strong>in</strong>schrijvers) <strong>en</strong> als<br />

drijv<strong>en</strong>de kracht voor de selectie <strong>en</strong> dus voor de keuze<br />

van de beste kandidat<strong>en</strong> – uit de lijst van ontvankelijke<br />

kandidatur<strong>en</strong> – die als <strong>en</strong>ige zull<strong>en</strong> word<strong>en</strong> uitg<strong>en</strong>odigd<br />

e<strong>en</strong> offerte <strong>in</strong> te di<strong>en</strong><strong>en</strong>. De selectie van de<br />

kandidat<strong>en</strong> gebeurt dan ook <strong>in</strong> e<strong>en</strong> autonome fase. De<br />

aanbested<strong>en</strong>de overheid zal beg<strong>in</strong>n<strong>en</strong> met <strong>het</strong> nakijk<strong>en</strong><br />

of er ge<strong>en</strong> uitsluit<strong>in</strong>gsgrond<strong>en</strong> zijn, eig<strong>en</strong> aan de<br />

persoonlijke situatie van de kandidaat (artikel 69 <strong>en</strong> 69<br />

bis). Daarna zal zij bij de niet–uitgeslot<strong>en</strong> kandidat<strong>en</strong><br />

de door haar geëiste refer<strong>en</strong>ties nazi<strong>en</strong> t<strong>en</strong>e<strong>in</strong>de hun<br />

fi nanciële, economische <strong>en</strong> technische bekwaamheid te<br />

kunn<strong>en</strong> beoordel<strong>en</strong> (artikel 70 <strong>en</strong> 74). T<strong>en</strong>slotte zal zij,<br />

nadat die kandidat<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> geweerd die niet volded<strong>en</strong><br />

aan de verplichte m<strong>in</strong>imumeis<strong>en</strong>, tuss<strong>en</strong> de overgeblev<strong>en</strong><br />

kandidat<strong>en</strong> die daar wel aan voldo<strong>en</strong> de ondernem<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

uitkiez<strong>en</strong> die zij na evaluatie <strong>het</strong> best geschikt<br />

acht <strong>en</strong> h<strong>en</strong> uitnodig<strong>en</strong> e<strong>en</strong> offerte <strong>in</strong> te di<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

In geval van onderhandel<strong>in</strong>gsprocedure zonder<br />

bek<strong>en</strong>dmak<strong>in</strong>g, <strong>in</strong> de z<strong>in</strong> van artikel 17 §2 van de<br />

Wet van 24 december 1993, zijn de bepal<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>in</strong>zake<br />

kwalitatieve selectie <strong>in</strong> pr<strong>in</strong>cipe niet van toepass<strong>in</strong>g,<br />

vermits <strong>het</strong> hier gaat om e<strong>en</strong> e<strong>en</strong>voudige mogelijkheid<br />

<strong>in</strong> hoofde van de aanbested<strong>en</strong>de overheid.


3.4.<br />

Hierbov<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> wij <strong>het</strong> belang onderstreept van <strong>het</strong><br />

onderscheid tuss<strong>en</strong> selectiecriteria <strong>en</strong> gunn<strong>in</strong>gcriteria.<br />

Zonder afbreuk te do<strong>en</strong> aan <strong>en</strong>ige wettelijke, reglem<strong>en</strong>taire<br />

of nationale bestuurlijke bepal<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>in</strong>zake<br />

de verlon<strong>in</strong>g van bepaalde prestaties, zijn de criteria<br />

waarop de aanbested<strong>en</strong>de overheid zich moet baser<strong>en</strong><br />

om e<strong>en</strong> overheidsopdracht toe te wijz<strong>en</strong> deze:<br />

– <strong>het</strong>zij <strong>en</strong>kel <strong>en</strong> alle<strong>en</strong> de laagste prijs (te verwerp<strong>en</strong><br />

voor ontwerpopdracht<strong>en</strong>)<br />

– <strong>het</strong>zij wanneer de toewijz<strong>in</strong>g gebeurt aan de, wat<br />

de aanbested<strong>en</strong>de overheid bestempelt als de economisch<br />

meest voordelige offerte, uite<strong>en</strong>lop<strong>en</strong>de<br />

criteria die verband houd<strong>en</strong> met de overheidsopdracht<br />

<strong>in</strong> kwestie.<br />

Concreet komt dit erop neer dat – ongeacht <strong>het</strong> e<strong>en</strong><br />

offerte–aanvraag (algeme<strong>en</strong> of beperkt) dan wel e<strong>en</strong><br />

onderhandel<strong>in</strong>gsprocedure (met of zonder bek<strong>en</strong>dmak<strong>in</strong>g)<br />

betreft – de economisch meest voordelige<br />

offerte moet word<strong>en</strong> gekoz<strong>en</strong>. Bij prijsvrag<strong>en</strong> (op<strong>en</strong><br />

of beperkte) volgt de keuze uit de beoordel<strong>in</strong>g van de<br />

ontwerp<strong>en</strong> door e<strong>en</strong> jury <strong>in</strong> functie van beoordel<strong>in</strong>gscriteria,<br />

eig<strong>en</strong> aan de wedstrijd.<br />

Wanneer de aanbested<strong>en</strong>de overheid e<strong>en</strong> di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong><strong>in</strong>g<br />

vraagt, dan is <strong>het</strong> vrij e<strong>en</strong>voudig <strong>in</strong> de docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

van de overe<strong>en</strong>komst pass<strong>en</strong>de criteria te vermeld<strong>en</strong>.<br />

Als voorbeeld kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> aangehaald:<br />

– architecturale oploss<strong>in</strong>g <strong>en</strong> <strong>in</strong>tegratie <strong>in</strong> <strong>het</strong> landschap,<br />

– <strong>in</strong>tern functioner<strong>en</strong> <strong>en</strong> organisatie van de ruimtes,<br />

– uitgangspunt<strong>en</strong> bij <strong>het</strong> bouw<strong>en</strong>.<br />

Uite<strong>in</strong>delijk zal de keuze noodgedwong<strong>en</strong> uitmond<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>het</strong> conceptueel meest voordelige voorstel.<br />

Wanneer er echter ge<strong>en</strong> di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gevergd, stelt<br />

m<strong>en</strong> vast dat de aanbested<strong>en</strong>de overhed<strong>en</strong> er niet zo<br />

goed <strong>in</strong> slag<strong>en</strong> toewijz<strong>in</strong>gscriteria aangepast aan de <strong>in</strong><br />

meded<strong>in</strong>g<strong>in</strong>g gestelde architectuuropdracht<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong><br />

kader van e<strong>en</strong> offerte–aanvraag of onderhandel<strong>in</strong>gs-<br />

procedure te v<strong>in</strong>d<strong>en</strong>. Iedere opdracht is specifi ek <strong>en</strong><br />

vergt de nodige d<strong>en</strong>koef<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> op <strong>het</strong> punt stell<strong>en</strong><br />

van criteria eig<strong>en</strong> aan de beschouwde opdracht. Als<br />

voorbeeld kan word<strong>en</strong> aangehaald:<br />

– deugdelijkheid <strong>en</strong> coher<strong>en</strong>tie van de schriftelijke<br />

uite<strong>en</strong>zett<strong>in</strong>g van de bedoel<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van de <strong>in</strong>schrijver<br />

t.o.v. <strong>het</strong> voorwerp van de opdracht;<br />

– kwaliteit <strong>en</strong> duidelijkheid van de offerte, antwoord<strong>en</strong><br />

op <strong>het</strong> programma, <strong>het</strong> begrijp<strong>en</strong> van de<br />

behoeft<strong>en</strong> van de aanbested<strong>en</strong>de overheid <strong>en</strong> de<br />

toekomstige gebruiker;<br />

– vooropgestelde ontwikkel<strong>in</strong>g, werkwijze (bijvoorbeeld<br />

op <strong>het</strong> vlak van de controle van de werk<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

<strong>het</strong> beheers<strong>en</strong> van <strong>het</strong> budget), budgetcontrolesysteem;<br />

– prestaties <strong>en</strong> docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> waartoe de <strong>in</strong>schrijver<br />

zich verb<strong>in</strong>dt deze aan te lever<strong>en</strong> voor <strong>het</strong> vervull<strong>en</strong><br />

van zijn opdracht;<br />

– plann<strong>in</strong>g van de studies <strong>en</strong> <strong>het</strong> verloop van de<br />

bouwplaats, voorstell<strong>en</strong> <strong>in</strong>zake de coörd<strong>in</strong>atie van<br />

<strong>het</strong> ontwerpteam;<br />

– <strong>het</strong> <strong>in</strong> aanmerk<strong>in</strong>g nem<strong>en</strong> van de bezorgdheid<br />

<strong>in</strong>zake duurzaam ontwikkel<strong>en</strong>, milieu–<strong>in</strong>put;<br />

– <strong>het</strong> nalev<strong>en</strong> van <strong>het</strong> budget van de opdrachtgever.<br />

M<strong>en</strong> zal er zich ev<strong>en</strong>wel van bewust zijn dat deze criteria<br />

<strong>in</strong> ge<strong>en</strong> geval de architectuurkwaliteit garander<strong>en</strong><br />

bij gebrek aan beoordel<strong>in</strong>gscriteria voor <strong>het</strong> beoordel<strong>en</strong><br />

van de architecturale waarde van de prestaties die<br />

aan de meded<strong>in</strong>gers word<strong>en</strong> gevraagd.<br />

De hiernavolg<strong>en</strong>de toewijz<strong>in</strong>gscriteria moet<strong>en</strong> daar<strong>en</strong>teg<strong>en</strong><br />

geweerd word<strong>en</strong> (ofwel omdat ze discrim<strong>in</strong>er<strong>en</strong>d<br />

zijn, ofwel omdat ze niet aangepast zijn):<br />

– vestig<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de geme<strong>en</strong>te, beschikbaarheid <strong>en</strong><br />

nabijheid;<br />

– bekwaamheid om de kal<strong>en</strong>der van <strong>het</strong> project na te<br />

lev<strong>en</strong>, waarborg<strong>en</strong> <strong>in</strong>zake kwaliteit van de werk<strong>en</strong>;<br />

– prijs van de werk<strong>en</strong>;<br />

– honoraria(b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> de perk<strong>en</strong> aangehaald <strong>in</strong> <strong>het</strong><br />

volg<strong>en</strong>de hoofdstuk).<br />

B19


3.5.<br />

De scheid<strong>in</strong>g tuss<strong>en</strong> selectie– <strong>en</strong> gunn<strong>in</strong>gscriteria is<br />

niet zo evid<strong>en</strong>t <strong>in</strong>zake opdracht<strong>en</strong> van architectuurdi<strong>en</strong>st<strong>en</strong>.<br />

De opdrachtgevers will<strong>en</strong> niet alle<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

voorstel kunn<strong>en</strong> beoordel<strong>en</strong>, maar ook <strong>het</strong> werk, de<br />

stijl, de weg die de ontwerper heeft afgelegd of nog de<br />

waarde van <strong>het</strong> team dat de ontwerper van plan is <strong>in</strong> te<br />

schakel<strong>en</strong>.<br />

Bijgevolg m<strong>en</strong><strong>en</strong> wij dat er dan ook e<strong>en</strong> onderscheid<br />

di<strong>en</strong>t te word<strong>en</strong> gemaakt tuss<strong>en</strong> <strong>en</strong>erzijds refer<strong>en</strong>ties<br />

die betrekk<strong>in</strong>g hebb<strong>en</strong> op de bekwaamheid van de<br />

di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>er <strong>in</strong> <strong>het</strong> algeme<strong>en</strong> (kwalitatief selectiecriterium)<br />

<strong>en</strong> anderzijds de refer<strong>en</strong>tie die nauw verband<br />

houd<strong>en</strong> met de uitvoer<strong>in</strong>g van de specifi eke opdracht,<br />

<strong>in</strong> de mate dat bepaalde refer<strong>en</strong>ties op relevante<br />

wijze de <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>de offerte voor de uitvoer<strong>in</strong>g van de<br />

opdracht kunn<strong>en</strong> toelicht<strong>en</strong> (gunn<strong>in</strong>gcriterium).<br />

Indi<strong>en</strong> de algem<strong>en</strong>e organisatie van de di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>er<br />

zonder <strong>en</strong>ige twijfel beschouwd word<strong>en</strong> als e<strong>en</strong> selectiecriterium,<br />

is dit volg<strong>en</strong>s ons niet <strong>het</strong> geval m.b.t. e<strong>en</strong><br />

criterium dat slaat op de organisatie die de <strong>in</strong>schrijver<br />

voorstelt <strong>in</strong> <strong>het</strong> lev<strong>en</strong> te zull<strong>en</strong> roep<strong>en</strong> voor de uitvoer<strong>in</strong>g<br />

van de opdracht zelf, <strong>in</strong> de mate dat deze eig<strong>en</strong> is<br />

aan de opdracht zelf <strong>en</strong> rechtstreeks gel<strong>in</strong>kt aan <strong>het</strong><br />

voorwerp van de <strong>in</strong>schrijv<strong>in</strong>g.<br />

De eig<strong>en</strong> aard van de opdracht<strong>en</strong> <strong>in</strong>zake architectuurdi<strong>en</strong>st<strong>en</strong><br />

verstevigt onteg<strong>en</strong>sprekelijk de band tuss<strong>en</strong> de<br />

bekwaamheid <strong>het</strong> werk uit te voer<strong>en</strong> <strong>en</strong> de eig<strong>en</strong>lijke<br />

uitvoer<strong>in</strong>g van de opdracht op basis van de offerte.<br />

Prestaties <strong>in</strong>zake architectuurdi<strong>en</strong>st<strong>en</strong> b<strong>en</strong>adrukk<strong>en</strong><br />

<strong>het</strong> belang van de tuss<strong>en</strong>komst van de di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ers<br />

<strong>en</strong> de impact ervan op <strong>het</strong> aanbod van di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong><strong>in</strong>g.<br />

6. Indi<strong>en</strong> er <strong>in</strong> de reglem<strong>en</strong>ter<strong>in</strong>g sprake is van kwalitatieve selectie,<br />

dan heeft dit helemaal ge<strong>en</strong> uitstaans met de architectuur–kwaliteit van<br />

de ontwerp<strong>en</strong>, maar wel met de fi nanciële <strong>en</strong> technische draagkracht<br />

van de di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>er.<br />

7. Anderzijds is <strong>het</strong> zo dat, <strong>in</strong>di<strong>en</strong> <strong>het</strong> mogelijk is de eis<strong>en</strong> met<br />

betrekk<strong>in</strong>g tot artikel 69 van <strong>het</strong> KB van 8 januari 1996 te herleid<strong>en</strong> tot<br />

<strong>het</strong> voorlegg<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> verklar<strong>in</strong>g op eer, dan moet deze nog steeds ver-<br />

B20<br />

Deel 1<br />

gezeld zijn van e<strong>en</strong> RSZ–attest (voor opdracht<strong>en</strong> van meer dan € 22.000).<br />

Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> ontslaat dit de aanbested<strong>en</strong>de overheid er niet van <strong>het</strong> nodige<br />

nazicht te do<strong>en</strong> met betrekk<strong>in</strong>g tot de gekoz<strong>en</strong> architect vooraleer de<br />

opdracht te gunn<strong>en</strong>. De architect moet er dus op voorbereid zijn dat hij<br />

op e<strong>en</strong> bepaald og<strong>en</strong>blik <strong>in</strong> <strong>het</strong> verloop van de procedure aangesprok<strong>en</strong><br />

kan word<strong>en</strong> om attest<strong>en</strong> voor te legg<strong>en</strong> waar de opdrachtgever niet zelf<br />

kan aankom<strong>en</strong>.<br />

8. PBEQS 35/181 19 februari 1997<br />

9. Daar<strong>en</strong>teg<strong>en</strong> lijkt de oproep tot kandidatuurstell<strong>in</strong>g met betrekk<strong>in</strong>g<br />

tot e<strong>en</strong> studieopdracht voor <strong>het</strong> verbouw<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> gebouw<strong>en</strong>complex<br />

van <strong>het</strong> beg<strong>in</strong> van deze eeuw <strong>in</strong> nieuwe of verbouwde<br />

won<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, commerciële <strong>en</strong> polyval<strong>en</strong>te ruimtes, <strong>en</strong> uitgeschrev<strong>en</strong> door<br />

e<strong>en</strong> CMW, <strong>in</strong> dat opzicht verstandiger, nu gesteld wordt «kunn<strong>en</strong> als<br />

refer<strong>en</strong>ties <strong>in</strong> aanmerk<strong>in</strong>g g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> word<strong>en</strong>: a) verwez<strong>en</strong>lijk<strong>in</strong>g<strong>en</strong> (<strong>in</strong><br />

uitvoer<strong>in</strong>g of voltooide) <strong>in</strong>zake r<strong>en</strong>ovatie van gebouw<strong>en</strong>, bestemd voor<br />

won<strong>in</strong>g<strong>en</strong>; b) r<strong>en</strong>ovatie van gebouw<strong>en</strong> voor gezam<strong>en</strong>lijk gebruik van<br />

KMO’s, of t.b.v. stads<strong>in</strong>dustrie; c) de bouw van woon– of bureelcomplex<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> e<strong>en</strong> stad <strong>in</strong> de onmiddellijke omgev<strong>in</strong>g van bestaande architectuur<br />

van historisch, est<strong>het</strong>isch of cultureel belang; d) refer<strong>en</strong>ties van<br />

opdracht<strong>en</strong> die tot e<strong>en</strong> goed e<strong>in</strong>de werd<strong>en</strong> gebracht met nalev<strong>in</strong>g van de<br />

reglem<strong>en</strong>ter<strong>in</strong>g <strong>in</strong>zake overheidsopdracht<strong>en</strong>; e) refer<strong>en</strong>ties van r<strong>en</strong>ovatiewerk<strong>en</strong><br />

aan karaktervolle gebouw<strong>en</strong>, stijl Art Nouveau, Art Deco, <strong>in</strong><br />

uitvoer<strong>in</strong>g of voltooid


Hoofdstuk 4:<br />

Meded<strong>in</strong>g<strong>in</strong>g op basis<br />

van <strong>het</strong> criterium honoraria?<br />

4.1.<br />

Het <strong>in</strong> meded<strong>in</strong>g<strong>in</strong>g stell<strong>en</strong> van de <strong>in</strong>schrijvers op basis<br />

van e<strong>en</strong> criterium honoraria lijkt <strong>in</strong> <strong>het</strong> algeme<strong>en</strong> niet<br />

aangewez<strong>en</strong> gezi<strong>en</strong> de bezorgdheid de architectuurkwaliteit<br />

te promot<strong>en</strong>. Met nadruk op <strong>in</strong> <strong>het</strong> algeme<strong>en</strong>,<br />

want m<strong>en</strong> kan perfect de honoraria als gunn<strong>in</strong>gcriterium<br />

(niet doorslaggev<strong>en</strong>d) vermeld<strong>en</strong> voor sommige<br />

architectuurdi<strong>en</strong>st<strong>en</strong> waar we<strong>in</strong>ig creativiteit aan te pas<br />

komt, zoals <strong>het</strong> deelnem<strong>en</strong> aan vergader<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, de controle<br />

op de uitvoer<strong>in</strong>g van de werk<strong>en</strong>, <strong>het</strong> opstell<strong>en</strong> van<br />

bestekk<strong>en</strong>, opmet<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> andere technische proev<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> analyses waarvan de <strong>in</strong>houd vooraf kan vastgesteld<br />

word<strong>en</strong> door objectieve maatstav<strong>en</strong>.<br />

Er di<strong>en</strong>t echter onderstreept dat de uitsluit<strong>en</strong>de koopmansvisie<br />

op de sector van de vrije beroep<strong>en</strong>, voortvloei<strong>en</strong>d<br />

uit de politiek van Europese Commissie, betwist<br />

wordt <strong>in</strong> diverse resoluties van <strong>het</strong> Europese Parlem<strong>en</strong>t<br />

m.b.t. de meded<strong>in</strong>g<strong>in</strong>gsregels <strong>in</strong>zake vrije beroep<strong>en</strong><br />

(zie <strong>in</strong> <strong>het</strong> bijzonder de resoluties van 5 april 2001 <strong>en</strong> 16<br />

december 2003). Het is niet uitgeslot<strong>en</strong> dat deze resoluties<br />

e<strong>en</strong> zekere <strong>in</strong>vloed hebb<strong>en</strong> gehad op de Europese<br />

rechters vermits e<strong>en</strong> rec<strong>en</strong>t arrest van <strong>het</strong> Hof van Justitie<br />

van de Europese Geme<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> (C–202/04 van 5<br />

december 2006) onderstreepte dat niet a priori uitgeslot<strong>en</strong><br />

mocht word<strong>en</strong> dat e<strong>en</strong> barema waarbij m<strong>in</strong>imumhonoraria<br />

word<strong>en</strong> opgelegd ertoe zou kunn<strong>en</strong> bijdrag<strong>en</strong><br />

te vermijd<strong>en</strong> dat advocat<strong>en</strong> aangespoord zoud<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> concurr<strong>en</strong>tiestrijd aan te gaan door prestaties teg<strong>en</strong><br />

koopjesprijz<strong>en</strong> aan te bied<strong>en</strong>, met <strong>het</strong> risico dat de kwaliteit<br />

van de geleverde prestaties wordt aangetast.<br />

Het is evid<strong>en</strong>t dat deze rechtspraak ook kan doorgetrokk<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> naar architectuurdi<strong>en</strong>st<strong>en</strong>.<br />

De <strong>in</strong>zet van de ontwerper, <strong>het</strong> bewustzijn <strong>en</strong> de diepgang<br />

van zij werk word<strong>en</strong> rechtstreeks bepaald door de<br />

tijd die hij aan de studies besteedt <strong>en</strong> dus van de behoorlijke<br />

vergoed<strong>in</strong>g van die tijd. De beste score toek<strong>en</strong>n<strong>en</strong><br />

aan e<strong>en</strong> ontwerper die werkt teg<strong>en</strong> de laagste prijs is<br />

e<strong>en</strong> <strong>in</strong>coher<strong>en</strong>te keuze, vermits dit ertoe leidt dat m<strong>en</strong><br />

kiest voor dieg<strong>en</strong>e die de m<strong>in</strong>ste tijd aan de studie van<br />

<strong>het</strong> ontwerp zal wijd<strong>en</strong>. Offertes van honoraria hebb<strong>en</strong><br />

slechts z<strong>in</strong> <strong>in</strong> de mate dat ze met <strong>en</strong> onder elkaar kunn<strong>en</strong><br />

vergelek<strong>en</strong> word<strong>en</strong>. Dit is echter niet mogelijk als<br />

de beoordel<strong>in</strong>g gebeurt op ev<strong>en</strong>veel verschill<strong>en</strong>de ontwerp<strong>en</strong><br />

als er meded<strong>in</strong>gers zijn. Het volstaat de hypothese<br />

te bekijk<strong>en</strong> waarbij één van de meded<strong>in</strong>gers zeer<br />

lage honoraria vooropstelt <strong>en</strong> daarteg<strong>en</strong>over e<strong>en</strong> zeer<br />

hoge geraamde kostprijs. Het zou absurd zijn rek<strong>en</strong><strong>in</strong>g<br />

te will<strong>en</strong> houd<strong>en</strong> met <strong>het</strong> bedrag van zijn honoraria <strong>en</strong><br />

deze concurr<strong>en</strong>t de voorkeur te gev<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> andere die<br />

<strong>in</strong> dezelfde hypothese veel hogere honoraria heeft vooropgesteld,<br />

maar waarbij de bouwprijs van <strong>het</strong> ontwerp<br />

veel lager blijkt te ligg<strong>en</strong>.<br />

B21


4.2.<br />

Het is <strong>in</strong>derdaad zo dat kracht<strong>en</strong>s de reglem<strong>en</strong>ter<strong>in</strong>g<br />

die offerte–aanvraag <strong>en</strong> de onderhandel<strong>in</strong>gsprocedure<br />

(met of zonder bek<strong>en</strong>dmak<strong>in</strong>g) tot gevolg hebb<strong>en</strong> dat<br />

er di<strong>en</strong>t gekoz<strong>en</strong> voor de economisch meest voordelige<br />

offerte.<br />

Hieruit moet echter niet noodzakelijk word<strong>en</strong> afgeleid<br />

dat <strong>het</strong> bedrag van de honoraria noodzakelijkerwijze<br />

als één van de criteria voor <strong>het</strong> gunn<strong>en</strong> van de<br />

opdracht di<strong>en</strong>t te word<strong>en</strong> vermeld.<br />

Eerst <strong>en</strong> vooral heeft de Europese Richtlijn van 31<br />

maart 2004 de bepal<strong>in</strong>g, die reeds voorkwam <strong>in</strong> de<br />

vroegere richtlijn van 1992, volg<strong>en</strong>s dewelke <strong>in</strong> <strong>het</strong><br />

kader van overheidsopdracht<strong>en</strong> van di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> de gunn<strong>in</strong>gcriteria<br />

ge<strong>en</strong> afbreuk mog<strong>en</strong> do<strong>en</strong> aan de toepass<strong>in</strong>g<br />

van nationale bepal<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>in</strong>zake de betal<strong>in</strong>g van<br />

bepaalde di<strong>en</strong>st<strong>en</strong>, zoals bijvoorbeeld prestaties van<br />

architect<strong>en</strong>, <strong>in</strong>g<strong>en</strong>ieurs of advocat<strong>en</strong>…<br />

Dit bewijst reeds op de bijzondere eig<strong>en</strong>heid van <strong>in</strong>tellectuele<br />

di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> <strong>in</strong> dat opzicht.<br />

Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> heeft, <strong>in</strong> <strong>het</strong> geval van <strong>het</strong> ontwerp<strong>en</strong> van<br />

architectuurproject<strong>en</strong>, de idee van de economisch<br />

meest voordelige offerte veel meer betrekk<strong>in</strong>g op <strong>het</strong><br />

werk als dusdanig dan de opdracht van de architect<br />

zelf, vermits deze slechts <strong>het</strong> middel is om dit te realiser<strong>en</strong>.<br />

De economisch meest voordelige offerte is deze<br />

die moet toelat<strong>en</strong> te hop<strong>en</strong> op de e<strong>in</strong>dkwaliteit van <strong>het</strong><br />

bouwwerk <strong>in</strong> zijn sociale b<strong>en</strong>ader<strong>in</strong>g, zijn sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

<strong>en</strong> est<strong>het</strong>ische kwaliteit<strong>en</strong>, zijn <strong>in</strong>vester<strong>in</strong>gs–<br />

<strong>en</strong> werk<strong>in</strong>gskost, zijn duurzaamheid.<br />

In feite lat<strong>en</strong> de bewoord<strong>in</strong>g<strong>en</strong> economisch meest voordelige<br />

offerte e<strong>en</strong> ruimere <strong>in</strong>terpretatie toe <strong>in</strong> de z<strong>in</strong><br />

van e<strong>en</strong> voordelig gebruik van de <strong>in</strong>gezette middel<strong>en</strong>.<br />

Het fundam<strong>en</strong>teel criterium voor <strong>het</strong> toewijz<strong>en</strong> van<br />

opdracht<strong>en</strong> waarbij de promotie van architecturale<br />

kwaliteit c<strong>en</strong>traal staat, zou <strong>in</strong> wez<strong>en</strong> dit moet<strong>en</strong> zijn<br />

van <strong>het</strong> meest doordachte ontwerpvoorstel, zijnde e<strong>en</strong><br />

voorstel dat meer <strong>in</strong> <strong>het</strong> bijzonder oog heeft voor <strong>het</strong><br />

bespar<strong>en</strong> van middel<strong>en</strong> die gebruikt word<strong>en</strong> om <strong>het</strong><br />

ontwerpprobleem op te loss<strong>en</strong> (algeme<strong>en</strong> voordeel van<br />

B22<br />

Deel 1<br />

<strong>het</strong> ontwerp). E<strong>en</strong> voorstel tot oploss<strong>in</strong>g is slechts z<strong>in</strong>nig<br />

<strong>in</strong>di<strong>en</strong> <strong>het</strong> voordelig is (<strong>het</strong> <strong>in</strong>pass<strong>en</strong> van oploss<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

op <strong>het</strong> vlak van <strong>het</strong> ontwerp <strong>in</strong> <strong>het</strong> budget van de<br />

opdrachtgever). Het criterium <strong>in</strong>zake bespar<strong>in</strong>g van<br />

middel<strong>en</strong> kan echter slechts e<strong>en</strong> hulpmiddel zijn, vermits<br />

de precisie van de kost<strong>en</strong>ram<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> bouwwerk<br />

of e<strong>en</strong> omgev<strong>in</strong>gswerk <strong>in</strong> <strong>het</strong> beg<strong>in</strong>stadium van<br />

<strong>het</strong> ontwerp zeer relatief is, de onvermijdelijke wijzig<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

die <strong>het</strong> ontwerp nog zal di<strong>en</strong><strong>en</strong> te ondergaan<br />

niet te na gesprok<strong>en</strong>. Opdat <strong>het</strong> criterium bespar<strong>in</strong>g<br />

van middel<strong>en</strong> <strong>in</strong> aanmerk<strong>in</strong>g zou kom<strong>en</strong>, moet<strong>en</strong> de<br />

voorstell<strong>en</strong> <strong>in</strong>zake oploss<strong>in</strong>g<strong>en</strong> merkbare verschill<strong>en</strong><br />

verton<strong>en</strong>, zoniet zull<strong>en</strong> zij beschouwd moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

als gelijkwaardig voordelig.<br />

4.3.<br />

Zelfs wanneer <strong>het</strong> criterium van de honoraria meestal<br />

niet aangepast is voor opdracht<strong>en</strong> van ontwerpprestaties<br />

is de opdrachtgever toch verplicht <strong>het</strong> fi nancieel<br />

aspect van de opdracht ter overweg<strong>in</strong>g te nem<strong>en</strong>:<br />

vermits <strong>het</strong> hier gaat om gunn<strong>in</strong>gprocedures van<br />

overheidsopdracht<strong>en</strong> die wettelijk gereglem<strong>en</strong>teerd<br />

zijn, moet<strong>en</strong> zij ook aanstur<strong>en</strong> op <strong>het</strong> best mogelijk<br />

gebruik van de publieke fonds<strong>en</strong>.<br />

In de praktijk zijn er twee mogelijke oploss<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die<br />

word<strong>en</strong> gebruikt:<br />

– ofwel wordt <strong>het</strong> bedrag van de honoraria door de<br />

opdrachtgevers <strong>in</strong> de docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> van de overe<strong>en</strong>komst<br />

vastgelegd. Dergelijk systeem mag er<br />

ev<strong>en</strong>wel niet toe leid<strong>en</strong> dat aan de ontwerpers<br />

honoraria word<strong>en</strong> opgelegd die h<strong>en</strong> niet toelat<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> dec<strong>en</strong>te, aanvaardbare omstandighed<strong>en</strong> de wettelijke<br />

taak die h<strong>en</strong> toekomt uit te voer<strong>en</strong>. Aanbested<strong>en</strong>de<br />

overhed<strong>en</strong> die dit systeem toepass<strong>en</strong><br />

(zoals de Regie der Gebouw<strong>en</strong>, de Regionale Huisvest<strong>in</strong>gsmaatschappij<strong>en</strong>,<br />

de Franse <strong>en</strong> Vlaamse<br />

Geme<strong>en</strong>schap…) baser<strong>en</strong> zich <strong>in</strong> <strong>het</strong> algeme<strong>en</strong> op<br />

<strong>het</strong> oude barema van honoraria van architect<strong>en</strong>,<br />

waarbij zij dit aanpass<strong>en</strong> aan de bijzonderhed<strong>en</strong><br />

van de beschouwde opdracht.


– ofwel wordt <strong>en</strong>kel met de <strong>in</strong>schrijver, die voorafgaandelijk<br />

werd aangeduid op basis van specifi eke<br />

gunn<strong>in</strong>gcriteria van de opdracht, g<strong>en</strong>egotieerd<br />

over de honoraria waarbij m<strong>en</strong> als uitgangspunt<br />

<strong>het</strong> voorstel van honoraria neemt dat de <strong>in</strong>schrijver<br />

<strong>in</strong> zijn offerte moest opnem<strong>en</strong>.<br />

Het systeem van de prijsonderhandel<strong>in</strong>g blijkt op <strong>het</strong><br />

eerste gezicht 10 dan weer niet ver<strong>en</strong>igbaar met de procedure<br />

van offerte–aanvraag <strong>in</strong> de mate dat deze iedere<br />

onderhandel<strong>in</strong>g na de op<strong>en</strong><strong>in</strong>g der offertes verbiedt.<br />

Dit systeem zou daar<strong>en</strong>teg<strong>en</strong> wel kunn<strong>en</strong> overwog<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> kader van e<strong>en</strong> onderhandel<strong>in</strong>gsprocedure,<br />

ja zelfs bij e<strong>en</strong> wedstrijdaanbested<strong>in</strong>g gevolgd<br />

door <strong>het</strong> afsluit<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> opdracht van di<strong>en</strong>st<strong>en</strong><br />

kracht<strong>en</strong>s artikel 17 §2, 4˚ van de Wet <strong>in</strong>zake Overheidsopdracht<strong>en</strong><br />

11 .<br />

In de huidige stand van zak<strong>en</strong> sluit dit systeem echter<br />

niet alle risico’s uit van abnormaal lage offertes, uitgaand<br />

van ontwerpers die tuk zijn op <strong>het</strong> b<strong>in</strong>n<strong>en</strong>hal<strong>en</strong><br />

van contract<strong>en</strong> eerder dan bestell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> te miss<strong>en</strong>, <strong>en</strong><br />

dit bij gebrek aan reglem<strong>en</strong>ter<strong>in</strong>g die de automatische<br />

verwijder<strong>in</strong>g van dergelijke offertes voorziet. Anderzijds<br />

zijn opdrachtgevers <strong>in</strong> staat voordeel te hal<strong>en</strong> uit<br />

de vrijheid van onderhandel<strong>en</strong>, die kan leid<strong>en</strong> tot e<strong>en</strong><br />

verm<strong>in</strong>der<strong>in</strong>g van de honoraria van architect<strong>en</strong>, terwijl<br />

deze nu reeds tot de laagste van de Europese lidstat<strong>en</strong><br />

behoort.<br />

Zo de prijs al verhev<strong>en</strong> is tot gunn<strong>in</strong>gscriterium<br />

word<strong>en</strong> de aanbested<strong>en</strong>de overhed<strong>en</strong> eraan her<strong>in</strong>nerd<br />

dat <strong>het</strong> past toepass<strong>in</strong>g te mak<strong>en</strong> van artikel 110§3 van<br />

<strong>het</strong> Kon<strong>in</strong>klijk Besluit van 8 januari 1996, <strong>het</strong>ge<strong>en</strong> <strong>in</strong><br />

voorkom<strong>en</strong>d geval zal toelat<strong>en</strong> die offertes onregelmatig<br />

te verklar<strong>en</strong> van de <strong>in</strong>schrijvers die abnormaal lage<br />

ereloontariev<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d.<br />

4.4.<br />

Het is daar<strong>en</strong>teg<strong>en</strong> voor de aanbested<strong>en</strong>de overhed<strong>en</strong><br />

wel mogelijk e<strong>en</strong> systeem van volledig of gedeeltelijk<br />

forfaitaire honoraria <strong>en</strong> premies of strafclausules t<strong>en</strong><br />

bate of t<strong>en</strong> laste van de architect uit te werk<strong>en</strong>, met de<br />

bedoel<strong>in</strong>g dat deze laatste <strong>het</strong> vooropgesteld budget<br />

naleeft.<br />

10. Enkel op <strong>het</strong> eerste gezicht. Immers: <strong>in</strong> onze hypothese zou deze<br />

onderhandel<strong>in</strong>g plaatsv<strong>in</strong>d<strong>en</strong> nadat de keuze van de ontwerper gemaakt<br />

is <strong>en</strong> dus ge<strong>en</strong>sz<strong>in</strong>s van aard de gelijkheid van de <strong>in</strong>schrijvers aan te<br />

tast<strong>en</strong>.<br />

Het probleem situeert zich meer op <strong>het</strong> vlak van <strong>het</strong> al dan niet wettelijk<br />

karakter van <strong>het</strong> op punt stell<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> opdracht met de gekoz<strong>en</strong><br />

di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>er. In de onderhandel<strong>in</strong>gsprocedure is dit wettelijk; meer<br />

twijfelachtig echter bij de offerte–aanvraag weg<strong>en</strong>s de onveranderlijkheid<br />

van de offertes.<br />

11. Onderstell<strong>in</strong>g waarbij de opdracht van di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> volgt op e<strong>en</strong> prijsvraag<br />

van ontwerp<strong>en</strong> <strong>en</strong> cfr. de toepasselijke reglem<strong>en</strong>ter<strong>in</strong>g gegund<br />

moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong> aan de laureat<strong>en</strong> van de prijsvraag. In dit laatste geval<br />

moet<strong>en</strong> alle laureat<strong>en</strong> uitg<strong>en</strong>odigd word<strong>en</strong> tot de onderhandel<strong>in</strong>g.<br />

B23


Hoofdstuk 5:<br />

Verplicht<strong>in</strong>g tot <strong>in</strong>formatie<br />

<strong>en</strong> motiver<strong>in</strong>g <strong>in</strong> hoofde<br />

van de aanbested<strong>en</strong>de overhed<strong>en</strong><br />

5.1.<br />

Hieronder de verplicht<strong>in</strong>g<strong>en</strong> zoals deze voorspruit<strong>en</strong><br />

uit artikel 80 van <strong>het</strong> Kon<strong>in</strong>klijk Besluit van 8 januari<br />

1996.<br />

§1 – Bij op<strong>en</strong>bare aanbested<strong>in</strong>g <strong>en</strong> bij algem<strong>en</strong>e offerte–<br />

aanvraag word<strong>en</strong> de <strong>in</strong>schrijvers die niet geselecteerd<br />

werd<strong>en</strong> of van wie de offerte als onregelmatig werd,<br />

beschouwd of niet uitgekoz<strong>en</strong> werd, door de aanbested<strong>en</strong>de<br />

overheid onverwijld van dit feit op de hoogte<br />

gebracht.<br />

De aanbested<strong>en</strong>de overheid deelt b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> e<strong>en</strong> termijn van<br />

vijfti<strong>en</strong> dag<strong>en</strong> na ontvangst van <strong>het</strong> schriftelijk verzoek,<br />

mede:<br />

1˚ aan elke niet geselecteerde <strong>in</strong>schrijver, de motiev<strong>en</strong><br />

voor zijn niet–selectie;<br />

2˚ aan elke <strong>in</strong>schrijver van wie de offerte als niet<br />

regelmatig werd beschouwd, de motiev<strong>en</strong> voor de<br />

verwerp<strong>in</strong>g;<br />

3˚ aan elke <strong>in</strong>schrijver waarvan de offerte niet werd<br />

uitgekoz<strong>en</strong> <strong>en</strong> aan de aannemer, de gemotiveerde<br />

toewijz<strong>in</strong>gsbesliss<strong>in</strong>g van de opdracht.<br />

§2 – Bij beperkte aanbested<strong>in</strong>g, bij beperkte offerte–aanvraag<br />

<strong>en</strong> bij onderhandel<strong>in</strong>gsprocedure met bek<strong>en</strong>dmak<strong>in</strong>g<br />

bij de aanvang van de procedure <strong>in</strong> de z<strong>in</strong> van<br />

artikel 17, §3, van de wet, word<strong>en</strong> de niet–geselecteerde<br />

B24<br />

Deel 1<br />

kandidat<strong>en</strong> onverwijld <strong>en</strong> t<strong>en</strong> laatste wanneer de uitnodig<strong>in</strong>g<br />

tot <strong>het</strong> <strong>in</strong>di<strong>en</strong><strong>en</strong> van de offerte verstuurd wordt<br />

door de aanbested<strong>en</strong>de overheid van dit feit op de hoogte<br />

gebracht. Anderzijds deelt de aanbested<strong>en</strong>de overheid<br />

b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> e<strong>en</strong> termijn van vijfti<strong>en</strong> dag<strong>en</strong> na ontvangst<br />

van <strong>het</strong> schriftelijk verzoek aan elke niet–geselecteerde<br />

kandidaat de motiev<strong>en</strong> voor zijn niet–selectie mee. De<br />

<strong>in</strong>schrijvers van wie de offerte als niet–regelmatig werd<br />

beschouwd of waarvan de offerte niet werd uitgekoz<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> door de aanbested<strong>en</strong>de overheid onverwijld van<br />

dit feit op de hoogte gebracht. De aanbested<strong>en</strong>de overheid<br />

deelt b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> e<strong>en</strong> termijn van vijfti<strong>en</strong> dag<strong>en</strong> na ontvangst<br />

van <strong>het</strong> schriftelijk verzoek, mede:<br />

1˚ aan elke <strong>in</strong>schrijver van wie de offerte als niet<br />

regelmatig werd beschouwd, de motiev<strong>en</strong> voor de<br />

verwerp<strong>in</strong>g;<br />

2˚ aan elke <strong>in</strong>schrijver van wie de offerte niet werd<br />

uitgekoz<strong>en</strong> <strong>en</strong> aan de aannemer, de gemotiveerde<br />

toewijz<strong>in</strong>gsbesliss<strong>in</strong>g van de opdracht.<br />

§3 – Bij onderhandel<strong>in</strong>gsprocedure zonder bek<strong>en</strong>dmak<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> de z<strong>in</strong> van artikel 17, §2, van de wet doch met uitzonder<strong>in</strong>g<br />

van de opdracht<strong>en</strong> waarvan <strong>het</strong> geraamd bedrag,<br />

zonder belast<strong>in</strong>g over de toegevoegde waarde, <strong>het</strong> bedrag<br />

bepaald <strong>in</strong> artikel 53 van dit besluit niet bereikt, word<strong>en</strong><br />

de niet weerhoud<strong>en</strong> kandidat<strong>en</strong> of <strong>in</strong>schrijvers door de


aanbested<strong>en</strong>de overheid onverwijld van deze besliss<strong>in</strong>g op<br />

de hoogte gebracht. Bij onderhandel<strong>in</strong>gsprocedure zonder<br />

bek<strong>en</strong>dmak<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de z<strong>in</strong> van artikel 17, §2, van de wet<br />

doch met uitzonder<strong>in</strong>g van de opdracht<strong>en</strong> die tot stand<br />

kom<strong>en</strong> gewoon met e<strong>en</strong> aang<strong>en</strong>om<strong>en</strong> factuur <strong>in</strong> de z<strong>in</strong> van<br />

artikel 122, 1˚, van dit besluit deelt<br />

de aanbested<strong>en</strong>de overheid, b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> de vijfti<strong>en</strong> dag<strong>en</strong> na<br />

ontvangst van <strong>het</strong> schriftelijk verzoek, aan elke <strong>in</strong>schrijver<br />

van wie de offerte niet werd uitgekoz<strong>en</strong> <strong>en</strong> aan de<br />

aannemer, de gemotiveerde toewijz<strong>in</strong>gsbesliss<strong>in</strong>g van de<br />

opdracht mede.<br />

§4 – Ev<strong>en</strong>wel kunn<strong>en</strong> bepaalde gegev<strong>en</strong>s niet word<strong>en</strong><br />

medegedeeld <strong>in</strong>di<strong>en</strong> op<strong>en</strong>baarmak<strong>in</strong>g van die gegev<strong>en</strong>s<br />

de toepass<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> wet <strong>in</strong> de weg zou staan, <strong>in</strong> strijd<br />

zou zijn met <strong>het</strong> algeme<strong>en</strong> belang of schade zou kunn<strong>en</strong><br />

toebr<strong>en</strong>g<strong>en</strong> aan de rechtmatige commerciële belang<strong>en</strong> van<br />

bepaalde op<strong>en</strong>bare of particuliere ondernem<strong>in</strong>g<strong>en</strong> dan wel<br />

<strong>in</strong>di<strong>en</strong> de eerlijke meded<strong>in</strong>g<strong>in</strong>g tuss<strong>en</strong> de di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ers<br />

erdoor zou kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> aangetast.<br />

Deze bepal<strong>in</strong>g<strong>en</strong> word<strong>en</strong> nog steeds door e<strong>en</strong> aantal<br />

aanbested<strong>en</strong>de overhed<strong>en</strong> als overdrev<strong>en</strong> verplicht<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

ervar<strong>en</strong> <strong>en</strong> dan ook niet behoorlijk nageleefd,<br />

hoewel ze verplicht zijn. De Raad van State heeft reeds<br />

heel vaak onvoldo<strong>en</strong>de of a posteriori geformuleerde<br />

motiver<strong>in</strong>g<strong>en</strong> bestraft (de motiver<strong>in</strong>g moet immers<br />

gelijk met de g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> besliss<strong>in</strong>g word<strong>en</strong> opgesteld <strong>en</strong><br />

niet nadi<strong>en</strong>).<br />

Deze motiver<strong>in</strong>g, die naargelang <strong>het</strong> geval <strong>en</strong>kel<br />

gebaseerd is op selectie– of gunn<strong>in</strong>gcriteria, moet<br />

aan de niet aangehoud<strong>en</strong> kandidat<strong>en</strong> of <strong>in</strong>schrijvers<br />

toelat<strong>en</strong> na te gaan waarom de offerte van e<strong>en</strong> concurr<strong>en</strong>t<br />

als voordeliger dan deze die zij <strong>in</strong>di<strong>en</strong>d<strong>en</strong> werd<br />

beschouwd <strong>en</strong> dan ook waarom hun kandidatuur of<br />

hun offerte werd afgewez<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> gewone verwijz<strong>in</strong>g<br />

naar e<strong>en</strong> <strong>in</strong>tern onderzoeksverslag van de aanbested<strong>en</strong>de<br />

overheid volstaat <strong>in</strong> deze niet.<br />

5.2.<br />

Voor opdracht<strong>en</strong> onderworp<strong>en</strong> aan de Europese<br />

bek<strong>en</strong>dmak<strong>in</strong>gsregels di<strong>en</strong>t ook rek<strong>en</strong><strong>in</strong>g gehoud<strong>en</strong> te<br />

word<strong>en</strong> met artikel 21 bis §2 van de Wet van 24 december<br />

1993 (<strong>in</strong>gevoegd middels de programmawet van<br />

9 juli 2004), waarbij e<strong>en</strong> wachtperiode stand still van<br />

m<strong>in</strong>st<strong>en</strong>s 10 dag<strong>en</strong> werd <strong>in</strong>gelast tuss<strong>en</strong> de k<strong>en</strong>nisgev<strong>in</strong>g<br />

van de toewijz<strong>in</strong>g <strong>en</strong> de gunn<strong>in</strong>g van de opdracht.<br />

Deze termijn gaat <strong>in</strong> vanaf de dag volg<strong>en</strong>d op deze<br />

waarop de motiver<strong>in</strong>g werd verstuurd. Dit moet de<br />

geweerde kandidat<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>in</strong>schrijvers toelat<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>tueel<br />

beroep aan te tek<strong>en</strong><strong>en</strong> bij e<strong>en</strong> daartoe bevoegde rechts<strong>in</strong>stantie<br />

middels e<strong>en</strong> kortged<strong>in</strong>g procedure.<br />

B25


Hoofdstuk 6:<br />

De aanbested<strong>en</strong>de overheid ziet<br />

af van <strong>het</strong> verderzett<strong>en</strong> van de<br />

gunn<strong>in</strong>gprocedure tot op <strong>het</strong> e<strong>in</strong>de<br />

6.1.<br />

M<strong>en</strong> mag artikel 18 van de Wet van 24 december niet<br />

uit <strong>het</strong> oog verliez<strong>en</strong> daar waar <strong>het</strong> stelt dat <strong>het</strong> volg<strong>en</strong><br />

van e<strong>en</strong> gunn<strong>in</strong>gprocedure ge<strong>en</strong> verplicht<strong>in</strong>g <strong>in</strong>houdt<br />

tot <strong>het</strong> toewijz<strong>en</strong> van de opdracht; de aanbested<strong>en</strong>de<br />

overheid kan zowel afzi<strong>en</strong> van <strong>het</strong> gunn<strong>en</strong> van de<br />

opdracht als de procedure herbeg<strong>in</strong>n<strong>en</strong> desnoods op<br />

e<strong>en</strong> andere wijze.<br />

Desalniettem<strong>in</strong> is de aanbested<strong>en</strong>de overheid kracht<strong>en</strong>s<br />

artikel 81 van <strong>het</strong> KB van 8 januari 1996 verplicht de<br />

gegadigd<strong>en</strong> of <strong>in</strong>schrijvers hiervan <strong>in</strong> detail te <strong>in</strong>former<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> de motiev<strong>en</strong> die hieraan t<strong>en</strong> grondslag lag<strong>en</strong><br />

mee te del<strong>en</strong>, b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> e<strong>en</strong> termijn van 15 dag<strong>en</strong> nadat<br />

zij door één van h<strong>en</strong> hierom werd verzocht.<br />

Wanneer er wordt afgezi<strong>en</strong> van <strong>het</strong> verderzett<strong>en</strong> van de<br />

procedure nadat de <strong>in</strong>schrijvers de prestaties leverd<strong>en</strong><br />

waarom werd verzocht, lijkt <strong>het</strong> logisch dat de deelnemers<br />

vergoed zoud<strong>en</strong> word<strong>en</strong> voor <strong>het</strong> werk dat zij<br />

verricht<strong>en</strong>. Er kan dan ook e<strong>en</strong> bepal<strong>in</strong>g <strong>in</strong> die z<strong>in</strong> <strong>in</strong><br />

de docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> van de opdracht word<strong>en</strong> opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

Indi<strong>en</strong> de opdrachtgever deze vergoed<strong>in</strong>g uitbetaalt,<br />

betek<strong>en</strong>t dit echter niet dat hij hierdoor <strong>het</strong> recht<br />

verkrijgt <strong>het</strong> ontwerp van één of andere deelnemer uit<br />

te voer<strong>en</strong> zonder di<strong>en</strong>s medewerk<strong>in</strong>g.<br />

B26<br />

Deel 1


Hoofdstuk 7:<br />

Auteursrecht<strong>en</strong><br />

7.1.<br />

Architectuurwerk<strong>en</strong> word<strong>en</strong> beschermd door auteursrecht<strong>en</strong>,<br />

zelfs <strong>in</strong>di<strong>en</strong> deze gerealiseerd word<strong>en</strong> t<strong>en</strong><br />

behoeve van e<strong>en</strong> publiekrechterlijk persoon.<br />

Hetzelfde geldt ook voor plann<strong>en</strong>, tek<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong>, sc<strong>het</strong>s<strong>en</strong><br />

of schaalmodell<strong>en</strong> die de uitdrukk<strong>in</strong>g zijn van e<strong>en</strong><br />

beschermd architectuurwerk <strong>in</strong> grafi sche vorm, <strong>en</strong> dit<br />

ongeacht <strong>het</strong> feit of <strong>het</strong> werk zelf al dan niet gerealiseerd<br />

werd.<br />

De bescherm<strong>in</strong>g geldt <strong>en</strong>kel voor iets orig<strong>in</strong>eels <strong>en</strong><br />

dus niet voor zuiver technische elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> studies.<br />

De architect beschikt dus met betrekk<strong>in</strong>g tot zijn<br />

orig<strong>in</strong>eel architectuurwerk over de morele <strong>en</strong> eig<strong>en</strong>domsrechtelijke<br />

prerogatiev<strong>en</strong> van <strong>het</strong> auteursrecht.<br />

De morele recht<strong>en</strong> (<strong>het</strong> recht om <strong>het</strong> vaderschap op<br />

te eis<strong>en</strong> <strong>en</strong> zich te verzett<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> verander<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die<br />

e<strong>en</strong> <strong>in</strong>breuk mak<strong>en</strong> op <strong>het</strong> eig<strong>en</strong> karakter ervan) zijn<br />

onvervreemdbaar <strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> dus niet – weze <strong>het</strong><br />

geheel dan wel gedeeltelijk – aan de opdrachtgever<br />

word<strong>en</strong> overgedrag<strong>en</strong>. Iedere bepal<strong>in</strong>g <strong>in</strong> deze z<strong>in</strong><br />

wordt als nietig beschouwd.<br />

De eig<strong>en</strong>domsrecht<strong>en</strong> daar<strong>en</strong>teg<strong>en</strong> (<strong>het</strong> exclusief<br />

recht van de auteur om voordeel te hebb<strong>en</strong> van zijn<br />

werk) kunn<strong>en</strong> wel door de architect – weze <strong>het</strong> geheel<br />

dan wel gedeeltelijk – overgedrag<strong>en</strong> word<strong>en</strong> aan de<br />

opdrachtgever. Dit kan slecht gebeur<strong>en</strong> middels e<strong>en</strong><br />

bepal<strong>in</strong>g waarbij uitdrukkelijk <strong>en</strong> gedetailleerd de<br />

omvang van de afgestane recht<strong>en</strong> wordt weergegev<strong>en</strong>.<br />

7.2.<br />

Ziehier e<strong>en</strong> voorbeeld van bepal<strong>in</strong>g <strong>in</strong> die z<strong>in</strong>:<br />

De auteur van <strong>het</strong> ontwerp behoudt de <strong>in</strong>tellectuele<br />

eig<strong>en</strong>dom van zijn opzoek<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van alle aard, zijn<br />

tek<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> zijn geschrift<strong>en</strong>.<br />

De plann<strong>en</strong> <strong>en</strong> docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> die door de architect<br />

aan de opdrachtgever werd<strong>en</strong> overhandigd, word<strong>en</strong><br />

ev<strong>en</strong>wel eig<strong>en</strong>dom van deze laatste op voorwaarde dat<br />

deze er slechts gebruik van maakt voor <strong>het</strong> doel t<strong>en</strong><br />

behoeve waarvan ze werd<strong>en</strong> opgesteld.<br />

Hij mag deze plann<strong>en</strong> <strong>en</strong> docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> ook gebruik<strong>en</strong><br />

– onder de vermeld<strong>in</strong>g van de naam van de ontwerper<br />

– tijd<strong>en</strong>s t<strong>en</strong>toonstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> of <strong>in</strong> publicaties.<br />

De ontwerper draagt aan de opdrachtgever <strong>het</strong> geheel<br />

van zijn eig<strong>en</strong>domsrecht<strong>en</strong> over op <strong>het</strong> gebouw dat<br />

<strong>het</strong> voorwerp uitmaakt van huidige overe<strong>en</strong>komst.<br />

De eig<strong>en</strong>domsrecht<strong>en</strong> die aldus word<strong>en</strong> overgedrag<strong>en</strong><br />

zijn deze met betrekk<strong>in</strong>g tot de reproductie <strong>en</strong> de<br />

mededel<strong>in</strong>g, met name <strong>het</strong> recht <strong>het</strong> werk te reproducer<strong>en</strong><br />

op welke wijze dan ook (foto’s, tek<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong>) op<br />

om <strong>het</strong> ev<strong>en</strong> welke drag<strong>en</strong> ook (<strong>in</strong>formatica, bijvoorbeeld<br />

cd–rom, Internet of papier<strong>en</strong> versie, zoals<br />

bijvoorbeeld e<strong>en</strong> brochure) <strong>en</strong> deze preproductie te<br />

B27


verspreid<strong>en</strong> via om <strong>het</strong> ev<strong>en</strong> welk communicatiemiddel,<br />

met <strong>in</strong>begrip van verspreid<strong>in</strong>g via kabel (Internet<br />

<strong>en</strong>z.)<br />

Deze eig<strong>en</strong>domsrecht<strong>en</strong> word<strong>en</strong> afgestaan voor de volledige<br />

duur van de auteursrecht<strong>en</strong> <strong>en</strong> voor <strong>het</strong> hierna<br />

volg<strong>en</strong>d geografi sch gebied: de hele wereld. De vergoed<strong>in</strong>g<br />

voor deze afstand van recht is begrep<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong><br />

ereloon dat door de opdrachtgever wordt betaald.<br />

Het verwerv<strong>en</strong> van dergelijke eig<strong>en</strong>domsrecht<strong>en</strong> laat de<br />

aanbested<strong>en</strong>de overheid ev<strong>en</strong>wel niet toe om <strong>het</strong> ev<strong>en</strong><br />

wat aan te vang<strong>en</strong> met <strong>het</strong> werk, vermits de auteur<br />

ervan zijn morele auteursrecht<strong>en</strong> behoudt.<br />

Het afstaan van eig<strong>en</strong>domsrecht<strong>en</strong> laat de opdrachtgever<br />

gewoon toe de plann<strong>en</strong> van <strong>het</strong> werk te gebruik<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> deze te reproducer<strong>en</strong> zonder daarvoor e<strong>en</strong> bijkom<strong>en</strong>de<br />

vergoed<strong>in</strong>g te moet<strong>en</strong> betal<strong>en</strong> aan de ontwerper.<br />

B28<br />

Deel 1


Deel 2:<br />

De verschill<strong>en</strong>de<br />

gunn<strong>in</strong>gsprocedures voor<br />

overheidsopdracht<strong>en</strong><br />

op architecturaal vlak


Sam<strong>en</strong>vatt<strong>en</strong>de tabel <strong>in</strong>zake<br />

gunn<strong>in</strong>gprocedures voor architectuurdi<strong>en</strong>st<strong>en</strong><br />

Gunn<strong>in</strong>gprocedures voor opdracht<strong>en</strong> van di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> Gunn<strong>in</strong>gcriteria<br />

Op<strong>en</strong> of beperkte offerte–aanvraag E<strong>en</strong> geheel van variabele criteria naargelang de<br />

opdracht<br />

Keuze van de economisch meest voordelige offerte<br />

Onderhandel<strong>in</strong>gsprocedure met bek<strong>en</strong>dmak<strong>in</strong>g<br />

Artikel 17 §3, 4˚ van de Wet van 24 december 1993 mag<br />

<strong>in</strong>geroep<strong>en</strong> word<strong>en</strong> mits behoorlijke rechtvaardig<strong>in</strong>g<br />

bij elke opdracht<br />

Onderhandel<strong>in</strong>gsprocedure zonder bek<strong>en</strong>dmak<strong>in</strong>g<br />

In de beperkt opgesomde gevall<strong>en</strong> van art. 17 §2 van<br />

de Wet van 24 december 1993 (hoofdzakelijk 1˚, a <strong>en</strong> 4˚)<br />

Op<strong>en</strong> of geslot<strong>en</strong> prijsvraag voor ontwerp<strong>en</strong><br />

De ontwerp<strong>en</strong> word<strong>en</strong> anoniem onderworp<strong>en</strong> aan <strong>het</strong><br />

oordeel van e<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> betrokk<strong>en</strong> vakgebied onmisk<strong>en</strong>baar<br />

beslag<strong>en</strong> jury<br />

Op<strong>en</strong>bare of beperkte aanbested<strong>in</strong>g Alle<strong>en</strong> de prijs<br />

B32 Deel 2<br />

E<strong>en</strong> geheel van variabele criteria naargelang de<br />

opdracht<br />

Keuze van de economisch meest voordelige offerte<br />

E<strong>en</strong> geheel van variabele criteria naargelang de<br />

opdracht<br />

Keuze van de economisch meest voordelige offerte<br />

Geheel van beoordel<strong>in</strong>gscriteria voor de ontwerp<strong>en</strong><br />

naargelang de wedstrijd


Voordel<strong>en</strong> (niet volledig) Nadel<strong>en</strong> (niet volledig)<br />

– Gewone <strong>en</strong> dus gebruikelijke procedure<br />

– Snellere procedure t.o.v. de overige<br />

– Dialoog is mogelijk<br />

– Onderhandel<strong>in</strong>g<strong>en</strong> zijn mogelijk<br />

– Dialoog mogelijk<br />

– Onderhandel<strong>in</strong>g<strong>en</strong> mogelijk<br />

– Belangrijkste voordeur voor jonge architect<strong>en</strong><br />

– Architectuur daad<br />

– De meded<strong>in</strong>gers word<strong>en</strong> beoordeeld door person<strong>en</strong><br />

die getuig<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> onmisk<strong>en</strong>bare vakbekwaamheid<br />

– Ge<strong>en</strong> dialoog, ge<strong>en</strong> onderhandel<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

– Offertes zijn onaantastbaar<br />

– Risico dat afbreuk wordt gedaan aan<br />

de doorzichtigheid van de keuze<br />

– Rechtvaardig<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> gebruik van de procedure<br />

bij elke opdracht<br />

– Risico dat afbreuk wordt gedaan aan<br />

de doorzichtigheid van de keuze<br />

– Rechtvaardig<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> gebruik van de procedure<br />

bij elke opdracht<br />

– Ge<strong>en</strong> dialoog met jury, daar ontwerp<strong>en</strong> anoniem<br />

– Procedure gaat gepaard met meer formaliteit<strong>en</strong><br />

dan de overige<br />

– Verarm<strong>en</strong> van de meded<strong>in</strong>gers <strong>in</strong>di<strong>en</strong> vergoed<strong>in</strong>g<br />

onvoldo<strong>en</strong>de<br />

Ge<strong>en</strong> – Gevaar dat de <strong>in</strong>houd van de prestaties afgestemd<br />

wordt op de prijs<br />

– Risico van teg<strong>en</strong>slag<strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s de uitvoer<strong>in</strong>g <strong>en</strong><br />

overschrijd<strong>in</strong>g uite<strong>in</strong>delijke kostprijs van de werk<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong>di<strong>en</strong> studies onvoldo<strong>en</strong>de/onvolledig war<strong>en</strong><br />

B33


Hoofdstuk 8:<br />

Offerte–aanvraag<br />

8.1.<br />

Bij offerteaanvrag<strong>en</strong> moet de opdracht gegund<br />

word<strong>en</strong> aan de <strong>in</strong>schrijver die de economisch voordeligste<br />

offerte <strong>in</strong>di<strong>en</strong>de, rek<strong>en</strong><strong>in</strong>g houd<strong>en</strong>d met de<br />

toewijz<strong>in</strong>gscriteria die vermeld moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong> <strong>in</strong><br />

<strong>het</strong> bijzonder bestek van de opdracht (artikel 16 van de<br />

Wet). Volg<strong>en</strong>s de Rechtspraak van <strong>het</strong> Europees Hof<br />

van Justitie van de Europese Geme<strong>en</strong>schap moet<strong>en</strong><br />

elke van de criteria door de aanbested<strong>en</strong>de overhed<strong>en</strong><br />

aangehoud<strong>en</strong> om de economisch voordeligste offerte<br />

te bepal<strong>en</strong> niet noodzakelijk zuiver economisch zijn.<br />

Deze criteria variër<strong>en</strong> naargelang de beschouwde<br />

opdracht. Artikel 15 van <strong>het</strong> KB van 8 januari 1996 stelt<br />

meer <strong>in</strong> <strong>het</strong> bijzonder:<br />

Onverm<strong>in</strong>derd de wettelijke, reglem<strong>en</strong>taire of bestuursrechtelijke<br />

bepal<strong>in</strong>g<strong>en</strong> betreff<strong>en</strong>de de vergoed<strong>in</strong>g van<br />

bepaalde di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> vermeldt de aanbested<strong>en</strong>de overheid<br />

<strong>in</strong> <strong>het</strong> bestek <strong>en</strong> ev<strong>en</strong>tueel <strong>in</strong> de aankondig<strong>in</strong>g van de<br />

opdracht al de gunn<strong>in</strong>gcriteria, zo mogelijk <strong>in</strong> volgorde<br />

van afnem<strong>en</strong>d belang; <strong>in</strong> dit geval wordt die volgorde <strong>in</strong><br />

<strong>het</strong> bestek of <strong>in</strong> de aankondig<strong>in</strong>g vermeld. Zo niet hebb<strong>en</strong><br />

de gunn<strong>in</strong>gcriteria dezelfde waarde.<br />

Wat de overheidsopdracht<strong>en</strong> betreft die de bedrag<strong>en</strong> voor<br />

de Europese bek<strong>en</strong>dmak<strong>in</strong>g bereik<strong>en</strong>, specifi ceert de aanbested<strong>en</strong>de<br />

overheid de weg<strong>in</strong>g van elk gunn<strong>in</strong>gcriterium,<br />

die ev<strong>en</strong>tueel kan word<strong>en</strong> uitgedrukt b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> e<strong>en</strong> vork<br />

B34<br />

Deel 2<br />

met e<strong>en</strong> pass<strong>en</strong>d verschil tuss<strong>en</strong> m<strong>in</strong>imum <strong>en</strong> maximum.<br />

Indi<strong>en</strong> e<strong>en</strong> dergelijke weg<strong>in</strong>g om aantoonbare red<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

niet mogelijk is, word<strong>en</strong> de criteria vermeld <strong>in</strong> dal<strong>en</strong>de<br />

volgorde van belangrijkheid. Indi<strong>en</strong> <strong>het</strong> bestek variant<strong>en</strong><br />

oplegt of toestaat, moet <strong>het</strong> voorwerp van die variant<strong>en</strong>,<br />

hun aard <strong>en</strong> draagwijdte nader word<strong>en</strong> omschrev<strong>en</strong>.<br />

In dat geval di<strong>en</strong>t de <strong>in</strong>schrijver e<strong>en</strong> offerte <strong>in</strong> voor <strong>het</strong><br />

basisontwerp <strong>en</strong>, <strong>in</strong> voorkom<strong>en</strong>d geval, als <strong>het</strong> om e<strong>en</strong><br />

opgelegde variante gaat, voor deze variante. Voor de<br />

gunn<strong>in</strong>g van de opdracht wordt rek<strong>en</strong><strong>in</strong>g gehoud<strong>en</strong> met<br />

de opgelegde of toegestane variant<strong>en</strong>. Er wordt ook rek<strong>en</strong><strong>in</strong>g<br />

gehoud<strong>en</strong> met de vrije variant<strong>en</strong> voorgesteld <strong>in</strong> de<br />

offerte, voor zover de aankondig<strong>in</strong>g van opdracht of <strong>het</strong><br />

bestek ze niet verbiedt. De aanbested<strong>en</strong>de overheid treedt<br />

slechts <strong>in</strong> contact met de <strong>in</strong>schrijvers <strong>in</strong>di<strong>en</strong> zij de <strong>in</strong>houd<br />

van hun offerte moet<strong>en</strong> preciser<strong>en</strong> of aanvull<strong>en</strong>.<br />

8.2.<br />

Het gebruik van de offerte–aanvraagprocedure<br />

<strong>in</strong> de praktijk<br />

De offerte–aanvraag onderscheidt zich meestal van<br />

de prijsvraag door <strong>het</strong> feit dat de opdrachtgever reeds<br />

de ontwerper kiest vooraleer deze op welke wijze dan<br />

ook aan <strong>het</strong> eig<strong>en</strong>lijke ontwerpwerk is begonn<strong>en</strong>. De<br />

opdrachtgever kan dus <strong>in</strong> <strong>het</strong> kader van e<strong>en</strong> offerte–


aanvraag slechts oordel<strong>en</strong> over de mogelijkhed<strong>en</strong> die<br />

de concurr<strong>en</strong>t<strong>en</strong> bied<strong>en</strong> t.o.v. <strong>het</strong> beoogde project.<br />

Op juridisch vlak 12 zijn er ge<strong>en</strong> speciale voorbehoud<strong>en</strong><br />

te formuler<strong>en</strong> m.b.t. de procedure van offerte–aanvraag.<br />

Uit de aankondig<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van de opdracht<strong>en</strong> <strong>en</strong> de bestekk<strong>en</strong><br />

waarvan we k<strong>en</strong>nis kreg<strong>en</strong> blijkt duidelijk – zoals<br />

reeds hierbov<strong>en</strong> aangestipt (punt 3.4. hiervoor) – dat de<br />

opdrachtgevers <strong>het</strong> heel moeilijk hebb<strong>en</strong> met de verplicht<strong>in</strong>g<br />

pert<strong>in</strong><strong>en</strong>te toewijz<strong>in</strong>gscriteria te vermeld<strong>en</strong>.<br />

E<strong>en</strong> architect kiez<strong>en</strong> op basis van zijn mogelijkhed<strong>en</strong><br />

om de vooropgestelde operatie tot e<strong>en</strong> goed de<strong>in</strong>de te<br />

br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> – veeleer dan op basis van di<strong>en</strong>s ontwerp – is<br />

e<strong>en</strong> bijzonder delicate besliss<strong>in</strong>g. Zij is ook moeilijk<br />

omkeerbaar na de betek<strong>en</strong><strong>in</strong>g van de gunn<strong>in</strong>gbesliss<strong>in</strong>g.<br />

E<strong>en</strong> dergelijke besliss<strong>in</strong>g nem<strong>en</strong> op basis van de<br />

voorgelegde dossiers, zonder dar er <strong>en</strong>ige prestatie aan<br />

te pas komt, laat de opdrachtgever soms niet toe zich<br />

rek<strong>en</strong>schap te gev<strong>en</strong> van de bedoel<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van dieg<strong>en</strong>e<br />

waarmee hij t<strong>en</strong>slotte <strong>in</strong> zeer <strong>en</strong>g verband gaat sam<strong>en</strong>werk<strong>en</strong><br />

gedur<strong>en</strong>de de hele operatie.<br />

De aanbested<strong>en</strong>de overheid moet vrijgelat<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong>di<strong>en</strong> zij me<strong>en</strong>t de procedure van offerte–aanvraag<br />

te kunn<strong>en</strong> gebruik<strong>en</strong> veeleer om e<strong>en</strong> di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>er te<br />

kiez<strong>en</strong> dan e<strong>en</strong> di<strong>en</strong>st. De keuze van e<strong>en</strong> di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>er<br />

moet echter gekoppeld word<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> voorstel van<br />

di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> dat verband houdt met <strong>het</strong> voorwerp van de<br />

opdracht; <strong>het</strong> mag ge<strong>en</strong> standaard voorstel zijn dat<br />

past voor om <strong>het</strong> ev<strong>en</strong> welke opdracht of categorie<br />

van opdracht. De reglem<strong>en</strong>ter<strong>in</strong>g <strong>in</strong>zake overheidsopdracht<strong>en</strong><br />

laat immers niet toe e<strong>en</strong> di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>er voor<br />

<strong>het</strong> uitvoer<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> overheidsopdracht te kiez<strong>en</strong> op<br />

basis van criteria <strong>in</strong>zake kwalitatieve selectie, m.a.w.<br />

bijvoorbeeld op basis van zijn technische bekwaamheid<br />

(refer<strong>en</strong>ties, diploma’s…).<br />

Bij e<strong>en</strong> offerte–aanvraag is iedere dialoog <strong>en</strong> onderhandel<strong>in</strong>g<br />

uitgeslot<strong>en</strong>, alle<strong>en</strong> contact<strong>en</strong> met <strong>het</strong> oog<br />

op <strong>het</strong> verduidelijk<strong>en</strong> of vervolledig<strong>en</strong> van de offerte<br />

<strong>en</strong> dit op vraag van de aanbested<strong>en</strong>de overheid zijn<br />

toegelat<strong>en</strong>, mits <strong>het</strong> pr<strong>in</strong>cipe van de gelijkheid van de<br />

<strong>in</strong>schrijver geëerbiedigd wordt.<br />

Word<strong>en</strong> niet beschouwd als onderhandel<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, <strong>het</strong><br />

opzoek<strong>en</strong> van <strong>in</strong>formatie op verzoek van de aanbested<strong>en</strong>de<br />

overheid, mits deze <strong>in</strong>formatie betrekk<strong>in</strong>g heeft<br />

op punt<strong>en</strong> die niet <strong>in</strong> <strong>het</strong> bestek zijn verduidelijkt <strong>en</strong><br />

slechts betrekk<strong>in</strong>g hebb<strong>en</strong> op werkwijz<strong>en</strong> waarop de<br />

offertes – die voor <strong>het</strong> overige ongewijzigd zijn geblev<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> al hun sam<strong>en</strong>stell<strong>en</strong>de del<strong>en</strong> – zull<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

uitgevoerd.<br />

De vraag m.b.t. de mondel<strong>in</strong>ge voorstell<strong>in</strong>g van de<br />

offertes door de <strong>in</strong>schrijvers wordt hierna behandeld.<br />

8.3.<br />

E<strong>en</strong> groot aantal aanbested<strong>en</strong>de overhed<strong>en</strong> die vaststell<strong>en</strong><br />

dat de procedure van prijsvraag voor ontwerp<strong>en</strong><br />

vrijblijv<strong>en</strong>d is, kiez<strong>en</strong> voor de klassieke offerte–aanvraag<br />

om er e<strong>en</strong> soort architectuurwedstrijd van te<br />

mak<strong>en</strong>, waarbij van de deelnemers e<strong>en</strong> aantal prestaties<br />

word<strong>en</strong> gevraagd: sc<strong>het</strong>s<strong>en</strong>, voorontwerp<strong>en</strong>…<br />

Dergelijke eis lijkt aangewez<strong>en</strong> wanneer de toe te<br />

wijz<strong>en</strong> opdracht e<strong>en</strong> ontwerptaak <strong>in</strong>houdt, vermits dit<br />

toelaat te zi<strong>en</strong> of te vermoed<strong>en</strong> <strong>in</strong> welke richt<strong>in</strong>g <strong>het</strong><br />

architectuur– <strong>en</strong> technisch antwoord van de ontwerper<br />

zal gaan.<br />

In de huidige stand van zak<strong>en</strong> di<strong>en</strong>t vastgesteld dat er<br />

<strong>in</strong> onze reglem<strong>en</strong>ter<strong>in</strong>g <strong>in</strong>zake overheidsopdracht<strong>en</strong><br />

ge<strong>en</strong> uitdrukkelijk verbod bestaat om ook <strong>in</strong> andere<br />

gunn<strong>in</strong>gprocedures dan de loutere prijsvrag<strong>en</strong> voor<br />

ontwerp<strong>en</strong> prestaties te lever<strong>en</strong>.<br />

De toepass<strong>in</strong>g<strong>en</strong> 13 die zich ontwikkeld hebb<strong>en</strong> zijn dan<br />

ook <strong>in</strong> <strong>het</strong> huidig rechtstelsel aanvaardbaar mits twee<br />

fundam<strong>en</strong>tele regels word<strong>en</strong> nageleefd:<br />

a) de geleverde prestaties di<strong>en</strong><strong>en</strong> beoordeeld door<br />

bekwame person<strong>en</strong> (die bijvoorbeeld sam<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

adviescommissie vorm<strong>en</strong>) die voor e<strong>en</strong> deel niet tot<br />

de aanbested<strong>en</strong>de overheid behor<strong>en</strong> <strong>en</strong> onafhankelijk<br />

zijn van de deelnemers.<br />

Het ligt voor de hand dat specifi eke compet<strong>en</strong>ties<br />

noodzakelijk zull<strong>en</strong> zijn om zich te kunn<strong>en</strong> uitsprek<strong>en</strong><br />

over plann<strong>en</strong> <strong>en</strong> andere sc<strong>het</strong>s<strong>en</strong>, ja zelfs<br />

over e<strong>en</strong>voudige architectuurvisies <strong>in</strong> de mate dat<br />

B35


m<strong>en</strong> daarvoor toch e<strong>en</strong> grondige k<strong>en</strong>nis moet hebb<strong>en</strong><br />

van de beeld<strong>en</strong>de taal van <strong>het</strong> werk.<br />

b) E<strong>en</strong> rechtvaardige honorer<strong>in</strong>g van de concurr<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

voor de gevraagde prestaties zodra deze<br />

beschouwd kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> als e<strong>en</strong> aanzet van e<strong>en</strong><br />

architectuuropdracht 14 .<br />

Het blijft echter e<strong>en</strong> feit dat met of zonder <strong>het</strong> vrag<strong>en</strong><br />

van bepaalde prestaties aan te lever<strong>en</strong>, de offerte–aanvraag<br />

e<strong>en</strong> zeer starre procedure is die ge<strong>en</strong> dialoog<br />

<strong>en</strong> nog m<strong>in</strong>der onderhandel<strong>in</strong>g<strong>en</strong> toelaat. De offertes<br />

zoals deze werd<strong>en</strong> <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d bij de op<strong>en</strong><strong>in</strong>gszitt<strong>in</strong>g<br />

blijv<strong>en</strong> onaantastbaar.<br />

In deze omstandighed<strong>en</strong> kan de mondel<strong>in</strong>ge voorstell<strong>in</strong>g<br />

van de offerte dan ook word<strong>en</strong> betwist. Dergelijke<br />

voorstell<strong>in</strong>g kan <strong>in</strong> elk geval e<strong>en</strong> aanloop van dialoog<br />

of onderhandel<strong>in</strong>g vorm<strong>en</strong>. Zij mag zo nodig dan ook<br />

slechts plaatsv<strong>in</strong>d<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> kader van de toepass<strong>in</strong>g van<br />

artikel 115 hierbov<strong>en</strong> aangehaald (De aanbested<strong>en</strong>de<br />

overheid treedt slechts <strong>in</strong> contact met de <strong>in</strong>schrijvers<br />

<strong>in</strong>di<strong>en</strong> zij de <strong>in</strong>houd van hun offerte moet<strong>en</strong> preciser<strong>en</strong><br />

of aanvull<strong>en</strong>) <strong>en</strong> zou bijgevolg <strong>het</strong> voorwerp kunn<strong>en</strong><br />

uitmak<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> bijzondere bepal<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>het</strong> bijzonder<br />

bestek zoals bijvoorbeeld <strong>in</strong> de z<strong>in</strong> van:<br />

De aanbested<strong>en</strong>de overheid behoudt zich <strong>het</strong> recht<br />

om, kracht<strong>en</strong>s artikel 115 van <strong>het</strong> KB van 8 januari<br />

1996, aan de <strong>in</strong>schrijvers te vrag<strong>en</strong> e<strong>en</strong> mondel<strong>in</strong>ge<br />

pres<strong>en</strong>tatie van hun offerte te do<strong>en</strong> met <strong>het</strong> oog op <strong>het</strong><br />

bekom<strong>en</strong> van de noodzakelijke verduidelijk<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

De wettelijkheid van e<strong>en</strong> mondel<strong>in</strong>ge pres<strong>en</strong>tatie <strong>in</strong><br />

<strong>het</strong> kader van e<strong>en</strong> offerte–aanvraag – zelfs als dusdanig<br />

beperkt – blijft dermate onzeker dat zij niet<br />

aangewez<strong>en</strong> lijkt. Door <strong>het</strong> te hebb<strong>en</strong> over <strong>in</strong> contact”<br />

tred<strong>en</strong>, onderstreept de wetgev<strong>in</strong>g <strong>in</strong> feite <strong>het</strong> zeer<br />

strikte karakter van de mogelijkheid voorbehoud<strong>en</strong><br />

aan de aanbested<strong>en</strong>de overheid om zich tot de <strong>in</strong>schrijver<br />

te richt<strong>en</strong>.<br />

B36<br />

Deel 2<br />

8.4.<br />

Het feit dat sommige aanbested<strong>en</strong>de overhed<strong>en</strong> bij<br />

voorkeur e<strong>en</strong> beroep do<strong>en</strong> op de offerte–aanvraag<br />

wordt door h<strong>en</strong> uitgelegd dat dit is omwille van <strong>het</strong><br />

feit dat volg<strong>en</strong>s h<strong>en</strong> de specifi caties van e<strong>en</strong> architectuuropdracht<br />

<strong>in</strong> <strong>het</strong> algeme<strong>en</strong> voldo<strong>en</strong>de vaststaan om<br />

de opdracht te kunn<strong>en</strong> toewijz<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> kader van deze<br />

procedure. De specifi caties van de opdracht zoud<strong>en</strong><br />

met voldo<strong>en</strong>de duidelijkheid bepaald zijn zodra alle<br />

aspect<strong>en</strong> van de architectuuropdracht <strong>in</strong> e<strong>en</strong> bijzonder<br />

bestek kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

Dergelijke uitleg is echter niet erg overtuig<strong>en</strong>d vermits<br />

er verwarr<strong>in</strong>g heerst tuss<strong>en</strong> <strong>het</strong> voorwerp (m.a.w. de<br />

opsomm<strong>in</strong>g van de te ondernem<strong>en</strong> stapp<strong>en</strong>) <strong>en</strong> de<br />

<strong>in</strong>houd (m.a.w. de resultat<strong>en</strong> van deze acties waarvan<br />

alle<strong>en</strong> de kwaliteit toelaat <strong>het</strong> beste werk te lever<strong>en</strong>).<br />

Elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> van de opdracht zijn op zich niet <strong>in</strong> staat<br />

de verwachte kwaliteit van de eig<strong>en</strong>lijke prestaties<br />

voldo<strong>en</strong>de duidelijk te bepal<strong>en</strong> op basis van objectief<br />

meetbare criteria. Hoe zou m<strong>en</strong> immers a priori aan<br />

de hand van cijfers die a posteriori moet<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> gecontroleerd de creatieve k<strong>en</strong>nis die m<strong>en</strong> van<br />

de architect verwacht, de omvang <strong>en</strong> de juistheid van<br />

di<strong>en</strong>s analyse om de problem<strong>en</strong> op te loss<strong>en</strong> die de operatie<br />

stelt, de doeltreff<strong>en</strong>dheid van di<strong>en</strong>s opzoek<strong>in</strong>gswerk<br />

om de kwaliteit van <strong>het</strong> toekomstig bouwwerk te<br />

optimaliser<strong>en</strong>, kunn<strong>en</strong> oplegg<strong>en</strong>?<br />

Indi<strong>en</strong> e<strong>en</strong> deel van de hoedanighed<strong>en</strong> die door de<br />

opdrachtgever word<strong>en</strong> verwacht makkelijk kwantifi<br />

ceerbaar zijn (technische prestaties, betrouwbare<br />

oppervlaktes…), is dit niet <strong>het</strong> geval voor e<strong>en</strong> andere<br />

fractie die bepal<strong>en</strong>d is voor <strong>het</strong> algeme<strong>en</strong> belang <strong>en</strong> de<br />

architectuurkwaliteit: hoe zou m<strong>en</strong> immers op basis<br />

van objectief meetbare criteria andere hoedanighed<strong>en</strong><br />