Glimmer'lei januari 2007 - Glimmen

glimmen.net

Glimmer'lei januari 2007 - Glimmen

Dorpskrant voor Glimmen en Omstreken

25e jaargang - nummer 1 Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen

januari 2007

“Oma, nu ben je geen juf meer en kun je

mij naar school brengen”

De Marke neemt afscheid van Juf Jannie ten Berge-Offeringa

Door Rob Jager

Na vele vele jaren heeft Jannie ten Berge-Offeringa

afscheid genomen als directeur van “haar” school

De Marke aan de Nieuwe Schoolweg. Dit afscheid

kwam niet geheel onverwacht. Een jaar geleden

werd dit vertrek door haar aangekondigd. In december

werd haar zoals ze het zelf zegt “een geweldig

en vooral warm afscheidsfeest aangeboden”.

Ik ben bij Jannie thuis voor dit interview. “Mag wel

maar je moet me niet te veel ophemelen hoor”. Als

kind in de kleuterklas en eindigen als directeur op

dezelfde school, daar mag je best heel trots over

zijn, lijkt me. Tijdens ons gesprek blijkt de grote

liefde voor haar vak,

de school en vooral

voor haar kinderen.

Aan de hand van een

aantal vragen maken

we samen dit interview.

Hoe bevallen de

eerste weken zonder

school?

“Ik heb nog het gevoel

van vakantie. De eerste

week ben ik nog veel

bezig geweest met de

school, had de neiging

dingen door te willen

bellen. Denken jullie

daar wel aan dit of aan

dat en heb ik de overdracht

wel goed geregeld?

Dit heb ik nu niet

meer zo sterk. Ik doe het

niet want ik heb volste

vertrouwen in het team”.

Viel het afscheid

zwaar?

“De dag van afscheid

was voor mij één groot

feest. Het was geweldig

georganiseerd. Er waren

pagina 1 Glimmerlei

heel veel verrassende elementen. Ik heb er intens van

genoten. De receptie op school, de mooie liederen, de

catering, alles was perfect. En niet te vergeten de vlucht

per helikopter boven Glimmen. Prachtig. Ik ben alle mensen

hiervoor heel dankbaar”.

Hoeveel leerlingen denk je naar schatting te hebben

zien komen en gaan?

“Ik weet het niet precies, maar het moeten er honderden

geweest zijn. Vanaf 1974 ben ik eerst leerkracht en daarna

directeur van De Marke geweest. Ik heb kinderen van

klasgenootjes uit mijn jeugd op school gehad. Ik heb zelfs

de tweede generatie

zien komen. Niet alleen

de kinderen heb ik

meegemaakt. Ook de

ouders waren voor mij

een deel van de school.

In een dorp als Glimmen

wist ik ook veel van de

achtergronden van de

gezinnen. Er werd mij

veel in vertrouwen

verteld. Ik was met de

informatie altijd heel

voorzichtig. Ik heb heel

veel verrouwen van

mensen ondervonden en

ook gegeven. Ik probeerde

meestal zelf zo

discreet mogelijk oplossingen

te vinden. Juist

door de veelzijdigheid

van het werk beschouw

ik het als een voorrecht

zo’n schitterende baan

te hebben gehad”.

Hoe was de betrokkenheid

van de

ouders?

“De ouders waren heel

erg betrokken bij “hun”

school. Ik kon altijd een


eroep op de ouders doen wanneer er wat gedaan moest

worden. Ik moet wel zeggen dat ik zelf ook altijd volop

meedeed. Moest er nieuw zand in de zandbak dan hanteerde

ik ook de schep, moest er koffie of soep worden

gemaakt dan deed ik dat ook. En moest er na oud en

nieuw vuurwerkafval worden geruimd dan hanteerde ik de

bezem. Ik vind dat heel gewoon en het stimuleert weer

anderen”.

Zijn de lesmethoden ook veranderd?

“Jazeker. We zijn veel meer gegaan van klassikaal onderwijs

naar meer leerling gericht onderwijs. Nu wordt er

alleen nog klassikaal instructie gegeven over een lestaak.

Het voordeel hiervan is dat “snelle” leerlingen veel eerder

aan hun taak kunnen beginnen. De andere leerlingen

krijgen in een apart groepje nog nadere uitleg. Ook moderne

techniek heeft bij ons op school haar intrede gedaan.

Wij hebben een zogenaamd ActivBoard. Dit digitale

schoolbord biedt de mogelijkheid de functies van het oude

schoolbord te combineren met de functies van computer

en internet. Wij zorgen er voor dat leermethodes en

materialen steeds worden aangepast en vervangen. Wij

hebben hiervoor een langjarige planning opgesteld”.

Het leerlingenaantal is weer gegroeid. Hoe komt dat

denk je?

“Ik denk dat het vooral komt door het enthousiaste team.

Bovendien staat bij ons het kind centraal. Het kind kan zich

bij De Marke veilig en gewaardeerd voelen. De combinatie

zorgt voor een goede uitstraling”.

Wat houdt Christelijk op De Marke in?

“In de schoolgids is de volgende tekst opgenomen: Een

manier om te leven, met verhalen uit de bijbel om

ons daarbij te helpen. Kiezen voor Christelijk onderwijs

betekent de identiteit respecteren”.

Hoe is de samenwerking met de Meent?

“De samenwerking met de Meent is heel goed. Overleg is

prettig. Er is geen sprake van een onderlinge competitie. Ik

zie het als een luxe voor het dorp dat ouders kunnen

kiezen uit zowel het openbaar als het Christelijk onderwijs”.

Hoe zie je de toekomst voor het basisonderwijs?

“Altijd zal belangrijk blijven dat het kind zich veilig voelt en

met plezier naar school gaat en de manier van leren

prettig vindt. De computer zal zeker niet alles overnemen.

De instrumenten en leermiddelen zullen steeds worden

aangepast maar de inbreng van de leerkracht blijft altijd

belangrijk voor het kind “.

Stel:

De directeur is zichzelf

niet meer de baas

pagina 2 Glimmerlei

Was de samenvoeging kleuter/basisonderwijs een

goede keuze?

“Ik vind het wel heel leuk. Kleuters raken alvast vertrouwd

met de school en het basisonderwijs. Om veiligheidsredenen

hebben de kleuters een eigen ingang en een

eigen speelterrein. Leuk is wel wanneer er een kind jarig is

dat de gehele school wordt getrakteerd. Het idee van één

school voor alle leeftijdsgroepen is overigens niet nieuw. In

mijn jeugd waren we ook ondergebracht in hetzelfde

schoolgebouw. Wij als kleuters hadden de beschikking over

de hal van de school”.

Wat zul je het meeste missen?

“Ongetwijfeld de contacten met kinderen, collega’s en

ouders”.

Moet De Marke beslist blijven?

“Zolang het verantwoord is om zelfstandig te blijven, ja. De

school moet wel levensvatbaar zijn. Opheffen van De

Marke zou heel jammer zijn.

Denk je nog wel eens binnen te zullen lopen in de

oude school?

“Het zal nog wel eens gebeuren maar niet te vaak. Ik wil

niemand voor de voeten lopen”.

Wat wens je je opvolger toe?

“Ik wens mijn opvolger veel wijsheid toe om samen met

het team en bestuur een goede samenwerking en goed

onderwijs te waarborgen voor de toekomst van de school

in het belang van de kinderen”.

Wat ga je nu met de vrije tijd doen?

“Mijn agenda staat voor de komende maand al helemaal

vol. Ik wil graag meer tijd besteden aan mijn gezin, de

kinderen en de kleinkinderen. Kleindochter Jamie wil dat

oma haar naar school brengt. Ik wil ook meer tijd kunnen

besteden aan familie en vrienden. Mijn hobby is lezen. Ik

lees nu al veel en dat zal zeker meer worden”.

Heb je nog een wens?

“Ik hoop dat de kinderopvang gezamenlijk met De Meent

zal lukken”.

Tot slot

“Ik vond het een voorrecht om zo vele jaren aan De Marke

te werken. Ik heb het met heel veel liefde en plezier

gedaan. Ik wil nogmaals iedereen hartelijk bedanken voor

het in mij gestelde vertrouwen en voor het geweldige

afscheid”.

Colofon

Glimmer’lei is als uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang

Glimmen een onafhankelijke dorpskrant. De krant verschijnt

met uitzondering van juli en augustus iedere maand.

Advertenties en

administratie: Rijksstraatweg 32, 9756 AG Glimmen

Telefoon: (050) 406 14 90

E-mail glimmerlei@zonnet.nl

Bezorging: Tom Ploeger en Koen Hoiting

Redactie: Hein Bloemink, Rob Jager,

Gert Nienhuis en Jitske Bruinenberg

Aanleveren kopij: bij voorkeur per mail of op diskette

Kopij inleveren vóór 4 februari. Verspreidingsweek: 8.

Glimmer‘lei downloaden: www.glimmen.com

www.glimmen.net

www.pb-glimmen.nl en

www.hareninbeeld.nl


Kerkdiensten Protestantse Kerk

Noordlaren Glimmen (januari - februari 2007)

21 januari 10.00 uur Trefpunt Glimmen ds. Schut

28 januari 10.00 uur Trefpunt Glimmen ds. Boot

24 februari 10.00 uur Trefpunt Glimmen ds. Schut

11 februari 10.00 uur Bartholomeuskerk

Noordlaren ds. Karelse

VERENIGING PLAATSELIJK BELANG

Door: Pieter Jan Jansen

19.00 uur Gorechtkerk ds. Schut

Haren (Taizé viering)

18 februari 10.00 uur Trefpunt Glimmen ds. Baas

25 februari 10.00 uur Trefpunt Glimmen ds. Schut

Het jaar 2006 kan worden nabeschouwd. Een druk jaar

toch nog met een hoog gehalte evenementen daarin

verwerkt. In chronologische volgorde hebben we het dan

over de volgende feestjes:

Neut’n schait’n en een spetterend en zeer uitgebreid

Koninginnefeest in april. De Sinterklaasintocht en als

spontane actie van een groep dorpelingen het oud en

nieuwfeest in december. Hierbij wil ik graag van de gelegenheid

gebruik maken om nogmaals alle vrijwilligers en

medewerkers te bedanken waarbij ik toch een paar

mensen speciaal wil noemen te weten het VVV, Vroni en

Ko.

Uiteraard zijn we niet alleen aan het feesten geweest en

hebben we wel degelijk ons mondje geroerd in een aantal

politieke zaken. Het behoud van de peuterspeelzaal was

hot ( gelukt ), het vertalen van de woonwensen in Glimmen

naar de diverse bouwprojecten toe ( kan nog gaan lukken )

en het behandelen van diverse zaken met de Gemeente

Haren (mislukt maar we blijven hopen op betere tijden).

Ondertussen heeft de nieuwjaarsreceptie van Uw Vereniging

Plaatselijk Belang natuurlijk al lang plaats gevonden

en kunnen we vooruit kijken op het jaar 2007. Ook hier valt

er nog genoeg te beleven en zullen we onze pijlen op

diverse zaken gaan richten. Hierbij moet U gaan denken

aan uiteraard de woningbouwprojecten, het behouden en

uitbreiden van het voorzieningenniveau in Glimmen, het

bewaken van het algehele welzijn in ons dorp, uiteraard

het organiseren van diverse activiteiten en het werven van

HOVENIERSBEDRIJF

De natuurtuin

Ontwerp, aanleg, onderhoud en advies

Kwekerij, voorbeeldtuin en tuinwinkel

o.a.biologische rozen, planten, Sneeboer gereedschap,

vorstbestendige potten, tamme kastanjehout.

Kijk voor cursussen en opendagen op onze site.

open : hoveniersbedrijf hele jaar. Kwekerij, voorbeeldtuin, tuinwinkel

(van 1/4 tot 1/10) vrijdags van 10.00 tot 16.00 en zaterdags van 9.00 tot 13.00

Viaductweg 52 - 9751 HS Haren - (050) 406 14 42 - www.natuurtuin.nl

pagina 3 Glimmerlei

nieuwe bestuursleden. Dat laatste moet niet worden

onderschat want het gaat wel om het voortbestaan van Uw

eigen vereniging. Ook wil ik de redactie van de Glimmer’Lei

bedanken voor hun inzet van het afgelopen jaar en benadrukken

dat ons eigen blad een zeer belangrijke rol vervult

in de leefbaarheid en binding in Glimmen.

Een ieder gezondheid en veel plezier gewenst in 2007 en U

als lezer van deze rubriek weet het, maar ook in 2007

geldt: WIJ ZIJN ER VOOR U !!!

Het Blauw in de Glimmense dreven

Zoals u tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van Plaatselijk

Belang heeft kunnen zien en horen, heeft Ties Drent een

andere functie gekregen binnen het Groningse politiekorps.

Hij is als wijkagent voor Glimmen vervangen door Gert-Jan

van Bruggen, die geassisteerd wordt door de jeugdagente

Anja Veldman. De huidige functie van Ties is in principe

tijdelijk, maar het is niet duidelijk of hij na afloop weer

terugkomt in Glimmen. De telefoonnummers zijn als

voorheen: bureau Groningen-zuid 050-5871800, buiten

kantooruren voor niet dringende gevallen 0900-8844 en

voor zeer dringende gevallen 112.

Plaatselijk Belang

Drie lezingen over de zin van het

leven

Professor Peter van Tintelen hield dinsdag 28 november in

de Trefpuntkerk te Glimmen de eerste van drie

lezingen. Met het thema ‘de zin van het leven’ probeert de

protestantse Kerk Noordlaren/Glimmen hun kerk meer

midden in de samenleving te plaatsen. Tachtig mensen

kwamen luisteren en meepraten over de vragen waar de

spreker als klinisch geneticus voor komt te staan. Ondanks

de ingewikkeldheid van zijn vak wist de erfelijkheidsdokter,

zoals hij zichzelf noemde, een toegankelijk verhaal te

houden. Het diagnosticeren van ziektes en adviseren bij

overerfbare ziektes staat bijna nooit los van de confrontatie

met de daarmee samenhangende keuze mogelijkheden.

Keuzes die vrij nieuw zijn in de geschiedenis van de

mensheid en vaak raken aan dood en leven. Het was een

goed bezochte en boeiende avond.

Wij nodigen u uit voor de volgende twee lezingen op 21

februari 2007 door professor Martin van Hees, filosoof en

13 maart 2007 doctoranda Jacobine D.C.Geel, theoloog.

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:

literatuur + reizen + kinderboeken +

regionalia + gezondheid + zingeving

Rijksstraatweg 205 + 9752 BH Haren + tel. (050) 534 40 13 + e-mail info@boomker.nl


Een overzicht van 10 jaar weer in

Glimmen

Door Bé Zwart

Ik heb er tien jaren opzitten als weeramateur in Glimmen. Ik

begon met de dagelijkse waarnemingen op 1 januari 1997.

Dat was meteen een bijzonder jaar met een extreme koude

en droge januari en een heel warme zomer. In dat jaar

bouwde ik mijn weerhut in de achtertuin. Ik heb in die hut

een maximum en een minimum thermometer, allebei geijkt.

Verder heb ik een regenmeter. Elke dag doe ik mijn waarnemingen

en noteer die. Ik ben ook lid van de vereniging voor

weeramateurs. Dat is een vereniging met ongeveer duizend

leden. Ik stuur hen de gegevens op. Toch wel bijzonder dat

deze tien jaren is begonnen met extreme koude januari in

1997 en is geëindigd met een extreme warme december in

2006. Bovendien is 1997 het koudste jaar en 2006 het

warmste jaar geweest in die 10 jaren.

Ik heb in willekeurige volgorde de belangrijkste weerfeiten

van tien jaar weer in Glimmen eens op een rijtje gezet. Het

zijn mijn stationsrecords.

Eerste warme dag 24 maart 2003 en 2005

Eerste zomerse dag 26 april 2000

Eerste tropische dag 15 mei 2000

Laatste warme dag 30 oktober 2005. 21 graden

Laatste zomerse dag 21 september 2006. 25 graden

Laatste tropische dag 13 september 1999. 30.3 graden

Aantal warme dagen 56 dagen van 23 juli t/m

achter elkaar 13 september 2002

Aantal zomerse dagen 17 dagen van 15 juni t/m

achter elkaar 31 juli 2006

Aantal tropische dagen 7 dagen van 6 t/m

achterelkaar 12 augustus 2003.

Aantal dagen sneeuw 12 dagen van 26 februari t/m

achter elkaar 9 maart 2006.

Aantal vorstdagen 17 dagen van 7 t/m

achter elkaar 23 december 2002.

Aantal ijsdagen 11 dagen van 31 december 1996

achter elkaar t/m 10 januari 1997

Aantal droge etmalen 21 dagen van 9 februari t/m

achter elkaar 1 maart 2003

Aantal natte etmalen 25 dagen van 31 augustus

achter elkaar t/m 24 september 2001

Aantal dagen met en 8 dagen van 7 t/m

sneeuwdeklaag 14 februari 1999 en

5 t/m 12 januari 2003

Hittegolf 17 dagen van 15 juli t/m

31 juli 2006 met een gemiddelde

van 30 graden

SMID

GLIMMEN

Voor al uw werkzaamheden op het gebied van:

* Elektra, gas en waterinstallaties.

* Sanitaire en verwarmingsinstallaties.

* Zink, dakbedekking en riolering.

* Verlichting.

Verbouw, nieuwbouw en renovatie.

Rijksstraatweg 64 Telefoon (050) 406 13 62

9756 AH Glimmen Fax (050) 406 28 72

pagina 4 Glimmerlei

Eerste vorstdag 8 oktober 2002

van het jaar

Eerste ijsdag van het jaar 22 november 1998

Laatste vorstdag 23 april 1997 en 2001

van het jaar

De meeste regen op 40.5 mm. op 22 september 2001

een dag

De meeste regen in 225 mm. in september 2001

een maand

De meeste regen 6 mm. in januari 1997

in een maand

De minste regen 724,5 mm. in 2003

in een jaar

De meeste regen 1210 mm. in 1998

in een jaar

Hoogste sneeuwhoogte 22 cm op 2 maart 2005

1 e sneeuwdag 15 november 1998

Laatste sneeuwdag 15 april 1999, 2001

Hoogste maximum 35.6 op 12 augustus 2003

temperatuur

Laagste minimum -19.6 op 2 januari 1997

temperatuur

Laagste maximum -12 op 2 januari 1997

temperatuur

Hoogste minimum 20.3 op 24 augustus 1997

temperatuur

Ik bewonder…

Ja, wie bewonderen wij…

Wij worden genoemd in het stukje van Dien Valkenburg.

Omdat we voor haar klaar staan… zoals veel mensen in haar

omgeving.

Fijn dat we in ons dorp Glimmen wat voor elkaar kunnen

betekenen.

Maar wie wij nu bewonderen???

Dat is een moeder van vijf opgroeiende kinderen, die ook

nog eens dagelijks een gezellig thuis biedt voor vele oppaskinderen,

ze haalt en brengt ze naar school met de fiets en

een kar, met altijd een vrolijk gezicht.

Ze zet zich in voor de kledingbeurs die twee keer per jaar in

het dorpshuis door haar en enkele andere moeders op touw

wordt gezet.

Ze hielp mee met de straatspeeldagen in het recente

verleden en ze vertolkt ook nog een rol op het toneel met

Glemmini.

U weet het vast al; het is Moniek Spier, onze overbuurvrouw.

En Moniek, wie bewonder jij???

Folkert en Jannie Eisses, Beukenlaan 35

(Ver)bouwplannen?

ABEL NIEBORG

Hoge Hereweg 23a

9756 TG Glimmen

Tel.: (050) 406 38 50 / 06-50211559

Email: info@borgverbouw.nl

www.borgverbouw.nl


Uitvoering “Zang en Vriendschap”

De voor oktober/november 2006 geplande uitvoeringen van

“Zang en Vriendschap” welke door persoonlijke omstandigheden

zijn verschoven naar februrari en maart 2007 staan er nu

dus aan te komen…

De eerste uitvoering zal plaatsvinden op zaterdag 24 februari

in Haren in buurthuis “ De Mellenshorst” om 20.00 uur,

De tweede uitvoering zal plaatsvinden op zaterdag 3 maart om

20.00 uur in het dorpshuis “de Groenenberg” te Glimmen..

De avonden zullen bestaan uit zang, voor deze gelegenheid

een zeer gevarieerd repertoire, dus ook uw favoriete song zit

hier zeker bij, en in tegenstelling tot andere jaren deze keer

geen toneelstuk, maar wij hebben voor u de humor buiten

de vereniging gehaald, en wel met het aantrekken van een

conferencier, die het voor u dicht bij de deur houdt;

“Tinus uut Rolderveld” gaat u even bijspijkeren.

De traditionele verloting zal zeker niet ontbreken, en voor de

mensen die de beentjes van de vloer willen doen hebben wij

live muziek gecontracteerd, dus voor U toch alle reden om

gewoon te komen. Dus tot dan…

Namens Zang en Vriendschap,

Bram Wolthoorn

Uitvoering “Glemmini”

Toneelvereniging “Glemmini” heeft haar jaarlijkse uitvoeringen

op zaterdag 27 januari (rookvrij!!!) en op zaterdag 3 februari.

Beide avonden beginnen om 20.00 uur in ons dorphuis

uiteraard, na afloop is er een tombola met een prachtige

hoofdprijs, en natuurlijk muziek en gelegenheid om te

dansen. Ze spelen voor u dit jaar het kluchtige blijspel;

“Jopie duikt onder”

Als Albert en Lina Haanepen terug komen van vakantie

wachten hun 2 verrassingen;

Cor van Dalen, de broer van Lina, komt samen met de jonge

Wendy terug naar Nederland én ze hebben tijdens hun

vakantie nieuwe buren gekregen.

Het zijn Riekus Bontekoe met zijn vrouw, die “burenhulp en

gastvrijheid” hoog in het vaandel hebben staan. Alleen is

Riekus nogal driftig…

Jopie Dwarsweg, de verloofde van zoon Kobus, is een type

dat wat ze met haar handen opbouwt, weer met haar kont

ondersteboven gooit.

Als dan ook nog door haar schuld de schapen losbreken, gaat

Riekus helemaal door het lint.

Jopie voelt zich zo bedreigt dat ze onderduikt en wat dat

allemaal teweeg brengt…………

U treft het bij TOTAL

l

l

l

Aanhanger verhuur

Sparen voor mooie kado’s

Ook nachtautomaat

Openingstijden: ma. t/m vr. 6.30 - 22.00 uur

zaterdag 8.00 - 20.00 uur

zondag 9.00 - 20.00 uur

C. Annen

Groningerstraat 126

8493 TB De Punt

Tel. (050) 406 15 00

Wij accepteren:

l Eurocard

l Travelcard

l Visa

l Bank/Giropas

l Dinnersclub

l American

Expres

pagina 5 Glimmerlei

In memoriam; Jos Dees

Het was Zeeuwsweer,

die dag.

een vlinder in de kerketoren

begreep de noodzaak van haar vleugels

de wind vloog bijna uit de bocht

wij liepen door

tegen de regen

dat uur voor Jos.

Het was Zeeuwsweer.

Op 6 januari 2007 overleed op de leeftijd van

84 jaar ons oud redactielid Jos Dees.

Jos was vanaf 1982 tot 2000 verbonden aan de

Glimmerlei. Met hart en ziel heeft Jos zich ingezet

voor “zijn” dorpskrant.

We herinneren Jos als een zeer aimabel mens,

humorvol en gedreven tot in al zijn vezels. Jos was

er altijd voor de Glimmerlei, incasseerde en

beheerde het geld, bezocht adverteerders, was

de bindende en stimulerende kracht binnen de

redactie.

Een heel fijn en oprecht mens is van ons heen

gegaan. Altijd een gezellig praatje makend met

een ontwapenende lach.

Nooit meer “alles onder controle?”.

Wij zullen Jos als redactie en ongetwijfeld vele

dorpsgenoten die hem hebben gekend blijven

herinneren als een warme persoonlijkheid met

oprechte belangstelling voor anderen.

Wij wensen Tonny, de kinderen en kleinkinderen

heel veel sterkte in de komende tijd.

De redactieleden van de Glimmerlei

TOTALE HAARVERZORGING

dames- en herenkapsalon

Rijksstraatweg 38 Glimmen, tel. (050) 406 30 69


Nieuws van de Groenenberg

Als u dit leest is 2007 al weer op volle snelheid onderweg

naar de finish op 31 december. Toch waren er op de overgang

van 2006 naar 2007 nog een paar dingen, die het

vermelden waard zijn. Zo werd voor op zijn minst de 15e keer

de Silvesterloop georganiseerd door de Atletiek en Trim Club

(ATC), Haren. Dit jaar waren er circa 500 deelnemers die op

oudejaarsdag rond 12.00 uur in ‘De Groenenberg’ aan de

start verschenen. Een prestatie van de eerste orde!

Tijdens nieuwjaarsnacht was door Ko Hoogesteger en Pieter-

Jan Jansen met medewerking van ‘De Groenenberg’ een

nieuwjaarspartij georganiseerd van 01.00 uur tot 03.30.

Zoals het gezegde luidt ‘gezelligheid kent geen tijd’ en zo

was het 04.30 voor de circa 160 bezoekers het in de gaten

hadden. Ko, Pieter-Jan geweldig! En hartelijk dank, ongetwijfeld

ook namens alle gasten en hopelijk tot volgend jaar.

Op vrijdag 5 januari is als gebruikelijk weer de jaarlijkse

nieuwjaarsbijeenkomst van de Vereniging Plaatselijk Belang

Glimmen gehouden. Jammer dat toch naar verhouding weinig

Glimmenaren van de gelegenheid gebruik maken om, onder

het genot van een hapje en een drankje elkaar een goed en

gezond jaar te wensen op een wat minder nachtelijk uur dan

tijdens de nieuwjaarsnacht, nog even terug te kijken naar

het voorbije verenigingsjaar en na te praten over de plannen

voor het nieuwe jaar. Maar misschien kwam het omdat onze

bijeenkomst samen viel met die van de gemeente?

Op dit moment zijn we, dat wil zeggen het bestuur plus de

nodige vakmensen, intensief aan het bezien of er met de

nieuwe keukeninrichting mogelijkheden zijn voor het organiseren

van exotische maaltijden, enigszins zoals dat periodiek

in het voormalige asielzoekerscentrum in Haren gebeurde.

Wist u trouwens, dat in “De Groenenberg”:

·De laatste agenda’s en verslagen van gemeenteraadsvergaderingen

en de raadscommissies ter inzage liggen.

·De folder ‘Uit in Haren’ in de infozuil zit.

·Het excursiegidsje van de Stichting ‘Het Groninger Landschap’

in de infozuil zit.

Komende evenementen in ‘De Groenenberg’:

Za 27 januari: uitvoering Glemmini.

Za 3 februari: uitvoering Glemmini.

Vr 23 februari: Syrische maaltijd

Za 3 maart: Uitvoering (zang/toneel) van

“Zang en Vriendschap”, Glimmen.

Wo 7 maart: Verkiezingen Provinciale Staten.

6 t/m 16 maart: Noord Nederlands Biljart toernooi,

Biljart Vereniging, Glimmen.

27 en 28 maart: Kledingbeurs (jeugd)

3 en 4 april: Kledingbeurs (overig)

Ma 9 april (2e Paasdag): Neut’n schait’n

Di 17 april: Algemene ledenvergadering

Plaatselijk belang.

Ma 30 april: Koninginnedag viering.

De secretaris

Last van mos???

Dan is het NU tijd om alvast korrel-kalk op uw gazon

te strooien zodat u na de winter weer gewoon bemesten kunt…

Verkrijgbaar bij uw enige dorpswinkel, dus bij:

Rijksstraatweg 32

Tel: 050-4061490

Website : www.floraenfauna.nl

(óók TNT-Servicepunt, voor ál uw postzaken...)

Voor de laatste ontwikkelingen en

trends in interieur en woondecoratie.

Een spel van combineren en

experimenteren.

Met stoffen dessins en kleuren.

Raadhuisplein 18, Haren Tel. (050) 534 48 19

pagina 6 Glimmerlei

Recordwarme december sluit het

extreme warme jaar 2006 af

Door Bé Zwart

December 2006

Na de extreem warme maanden september, oktober en

november kon ik ook de maand december van 2006 als

record warm in de boeken schrijven. De warme trend van

die maanden zette zich dus ook in december voort. Met

een gemiddelde van 6.7 graden was het maar liefst 1.5

graden warmer dan vorig jaar. En dat jaar was al het

warmst sinds mijn waarnemingen. Het heeft maar op 2

dagen heel licht gevroren op de 18 e en de 19 e . Er viel 75

mm. regen verspreid over 15 dagen. Sinterklaas vierde op

5 december met lente temperaturen zijn verjaardag. Het

was die dag 14.2 graden. Zo warm was het al eens op 1

december 2001, maar bijzonder was het wel. De laatste

10 dagen waren ook heel bijzonder. Terwijl de luchtdruk

meer dan 1040 HPA was en je mooi zonnig en vriezend

weer zou verwachten bleef het, zoals waarnemend weervrouw

Gineke Kolkman omschreef, saai, grijs, windstil en

bewolkt weer. Het jaar 2006 werd met een zuidwester

storm uitgeluid. Tijdens de jaarwisseling regende het.

Jaaroverzicht 2006

2006 is een bijzonder jaar geweest met veel opmerkelijke

feiten. Met een gemiddelde van 11 graden is 2006 het

warmste jaar geworden in 10 jaar waarneming ondanks

het koude voorjaar. Daarmee zet het de warme trend voort

van de laatste jaren. Landelijk is het gemiddelde 11.2

graden. Zo warm is het in 300 jaren nog nooit geweest.

Men meet het weer sinds 1706. Juli, oktober, november en

december waren dit jaar 2006 tevens de warmste in mijn

tien jaren waarneming, terwijl maart de koudste maand

was in die tien jaren met de meeste dagen sneeuw en 20

dagen vorst. Juli had de meeste warme, zomerse en

tropische dagen en had ook nog eens twee hittegolven

waarvan een van 17 dagen.

In de tabel zie je verschillen tussen het warmste jaar 2006

en het koudste jaar 1997 in tien jaren waarneming.

2006 1997

Gemiddelde maximum temperatuur 15 13.6

Gemiddelde temperatuur 11 9.4

Gemiddelde minimum temperatuur 6.9 5.7

Aantal ijsdagen 2 12

Aantal vorstdagen 63 62

Aantal dagen met matige vorst 10 16

Aantal dagen met strenge vorst 0 5

Aantal dagen > 20 graden 116 83

Aantal dagen > 25 graden 51 29

Aantal dagen > 30 graden 15 8

Neerslag in mm. 793.3 730

Aantal dagen neerslag 164 169

Aantal sneeuwdagen 24 15


Glimmense Gal(letjes)…

“Dit is een rubriek(je) waar u uw gal eens kunt spuwen, of

juist es iets positiefs kwijt kunt. Mail de redactie, of lever uw

(positieve?) ergernissen in bij Flora & Fauna…

– Waarom doet de richtingaanwijzers van auto’s het op een

zandpad bijna nooit? Zodat je voor niets je hond bij je

roept, terwijl de auto tóch links of rechts afslaat…

– Wat doet al dat afval langs het fietspad, vooral langs de

Rijksstraatweg? Blikjes, pakjes, zakjes, snoepjes, boterhammen

enzovoort. Er staan heus wel vuilnisbakken her

en der…

– Waarom laten ruiters hun paard of pony op het schelpenpad

lopen terwijl er een (deels) verhard zandpad naast

ligt met een redelijke berm? Voor fietsers en wandelaars is

het niet prettig (de paden zijn vrij smal) en bij fietsen

levert het nog wel eens een lekke band op, vooral als het

paard op ijzers staat… Het fietspad dwars oversteken is

een ander verhaal; dat kan vaak niet anders…

Een bewoonster van de Boerlaan

– Waarom krijgt half Glimmen nooit meer een Harener

Weekblad en/of een Gezinsbode, Dorpsklanken of Oostermoer???

Dit gaat al maanden (jaren?) zo, en de (bij de

redactie bekende!) bezorgers strijken wel hun salaris op,

maar de kranten kun je zelf uit de bundels in het

Quintusbos of bij Flora & Fauna gaan halen!!! Wie de

schoen past… (o.a. heren S.)

Gelukkig heeft de Glimmer‘lei wél betrouwbare (maar niet

altijd even snelle) bezorgers…

Namens vele inwoners van Glimmen, de redactie

Wereldkeuken “De Groenenberg”

Dorpshuis de Groenenberg te Glimmen heeft haar keuken en

entourage geheel vernieuwd o.a. met apparatuur van het

voormalige AZC te Haren. In het voormalige AZC te Haren

heeft men gedurende enkele jaren succesvol een wereldkeuken

gedraaid met iedere maand een interculturele

dineravond. Vele dorpsgenoten en andere belanghebbenden

hebben hier goede herinneringen aan overgehouden.

Het bestuur van de Groenenberg wil samen met deze oude

keukenbrigade ( ex-asielzoekers, die in deze omgeving zijn

blijven wonen.) hieraan een vervolg geven. Op dit moment

zijn de voorbereidingen in volle gang, de Groenenberg is er

nagenoeg klaar voor, tevens hebben we het interieur van

onze grote zaal vernieuwd. De draaiboeken voor de dag zelf

liggen klaar.

Twee Syrische koks zullen onder begeleiding van Arjan ter

Schure een intercultureel diner bereiden, en dit geheel

wordt smakelijk geserveerd door vrijwilligers, dit alles met een

exotisch tintje overgoten. Beide koks hebben een opleiding

pagina 7 Glimmerlei

in de horeca gehad en vertrouwd geraakt met de Nederlandse

wetgeving. Daarnaast voldoet men aan de HACCP

richtlijnen.

Voordeel van onze wereldkeuken is dat al onze vrijwilligers

ervaring opdoen, zodat men een goede kans maakt op een

vaste betrekking in het restaurantwezen. Omdat we voorlopig

1 maal per maand een multiculturele dineravond verzorgen

( alleen bij voldoende succes is dit mogelijk uit te breiden

naar 1 maal per 2 weken ) blijft het noodzakelijk om met

inschrijving te werken. We gaan uit van een minimum van 35

gasten. U kunt zich per telefoon of E-mail opgeven. We

kunnen de dineravond pas door laten gaan bij voldoende

deelname.

De prijs p/p is 17,50 excl. drankjes, hiervoor serveren wij een

multicultureel drie gangen menu. Op vrijdag 23 feb. a.s.

hebben wij onze eerste dineravond gepland. U wordt om

18.30 verwacht in het Dorpshuis de Groenenberg te Glimmen.

En voor deze openingsavond staat de Syrische keuken

centraal.

Opgave Arjan te Schure tel. 06-13235466 en /of Sven

Thieme tel. 06-29390255. En via e-mail adres:

wereldkeuken@gmail.com

Dineravond

Wereldkeuken de Groenenberg

Vrijdag 23 februari 2007

Thema Syrisch

Maraka (groentesoep met munt, koriander en taug)

Leham (lamsvleesgerecht )

Biljan (rijst)

Fassolia (groentegerecht met o.a. sperziebonen)

Salat tigrit (exotische salade)

Sorbia chir (syrisch nagerecht)

Kosten 17,50 euro p/p. excl. Drankjes…

Wij wensen u vooral smakelijk eten, maar ook een fijne

interculturele avond toe.

(P.S. De nieuwe interculturele dineravonden voor maart t/m

augustus 2007 zijn al bekend.

Opgave is alvast mogelijk, informeer er naar bij het personeel

en/of bij de bar.

Tevens houden wij U natuurlijk op de hoogte via uw plaatselijke

courant)

glimmen,

zuidlaarderweg 13

woensdag, donderdag

en vrijdag 13-17 uur

zaterdag 10-17 uur

Oogmeting

Oogdrukmeting

Contactlens-aanpassing

Hoortoestellen

brillen en contactlenzen

Meerweg 11 - 9752 JA Haren

tel. (050) 534 40 82


Verslag jaarlijks kerstschutters

toernooi van de

Schuttersvereniging Glimmen

Op 18 december was er weer een kerstschutters toernooi

voor de leden van de schuttersvereniging.

Er werd om ieder een gelijke kans te bieden met de vereniging

hun eigen geweren en pistolen geschoten. De zaal was

gezellig in kerst sfeer gehuld.

De wedstrijdcommissie maakte bekend wat er verwacht kon

worden, voor velen was opgelegd het moeilijkst, voor

anderen de pistoolbaan.

Verder werden er nog de bekers uitgereikt voor de diverse

onderdelen in het seizoen 2005-2006.

Winnaar op geweer : H. PAAS

Winnaar op pistool : A. ANDRIES

Winnaar opgelegd : H.J. UBELS, tevens werd hij

SCHUTTERSKONING.

Na deze huldiging werden de klassewinnaars bekend gemaakt.

Klasse b: A. ANDRIES.

Klasse c : J.L. BOS.

Later werden de winnaars van het kersttoernooi bekend

gemaakt.

Bij het onderdeel; “in het wijnglas schieten” werd

E.J. BENNEMA winnaar, B v.d. VELDE en H. PAAS werden

respectlieflijk de nummers 2 en 3.

Het volgende onderdeel werd door één van onze dames

bedacht en was een groot succes.

Met het pistool moest men 5 saté prikkers raken.

Winnaar werd H.J .UBELS, 2e werd S. NIJDAM en

K.J. OTTENS eindigde op de 3e plaats.

Op het onderdeel staande schieten op een blinde (!?) en

een kerstboomkaart werd H.J. UBELS wederom winnaar, hier

was E.J. BENNEMA de nummer 2 en werd ISABEL HEIJN 3e.

De poedelprijs was voor A. SCHUMACHER.

Na uitreiking van de prijzen wenste de voorzitter iedereen

een prettige kerst en gezond 2007 toe en dankte de gulle

gevers voor de geschonken flessen.

Ook in het nieuwe jaar doen wij weer een dringende oproep,

namelijk;

NIEUWE LEDEN GEZOCHT !!!

Wij, een vereniging die dit jaar haar 40-jarig bestaan hoopt

te vieren roepen dames en heren op om eens te komen

kijken en mee doen.

U mag 3 x gratis meedoen en dan mag u beslissen om wel of

niet lid te worden, wij hopen natuurlijk van wel. Kom daarom

eens een avond kijken en meedoen...

Vanaf maandag 8 januari zijn wij alweer bezig vanaf 20.00 uur

in het dorphuis “de Groenenberg” te Glimmen.

SCHUTTERSVERENIGING GLIMMEN wenst iedereen nog een

gezond 2007 toe!!!

H.P. Steenhuis, meer dan maatgevend

in piano’s en vleugels Autoservice

Door jarenlange ervaring, vakbekwaamheid en volledige dienstverlening

op het gebied van piano’s en vleugels kunnen wij een goed advies geven

en goede kwaliteit leveren.

De diensten die wij aanbieden zijn: Stemmen - Onderhouden

Verhuren - Repareren - Restaureren - Intoneren - Transport

H. P. Steenhuis is tevens exclusief leverancier van Steinway & Sons.

Kom eens langs in onze toonzaal, waar u naar hartelust diverse piano’s

en vleugels kunt beoordelen op o.a. aanslag en klankkleur.

pagina 8 Glimmerlei

Van de Older’nsoos

door Metje Wolters-Bazuin

We zull’n dit keer toch moar begun’n,

’t mout de haile moand nog kun’n,

met de wens ‘veel hail en zeeg’n‘,

ondertuss’n bin’n de rollegies en knieperies oud en beleeg’n.

Zunder veul teeg’n heed’n,

bif het joar 2007 in gleed’n.

Om een uur of twaalf was er nogal wat reeg’n,

doardeur vuil’t vuurwaak oaf steek’n wel wat teeg’n.

Der ben’n luu die zegg’n ‘ze mout’n verbaid’n goan‘,

veur die miljoen’n kan hail wat beters word’n doan.

Mor ja, men wil wat,

en de jeugd is zuks nait gauw zat.

Zal ‘t neie joar ons nog vorst breng’n?

Vrouger zeed’n ze, as de doag’n leng’n zal de winter streng’n.

Zul wie doar nog aan denk’n duur’n,

met deze abnormoale tempratuur’n.

Records word’n nog oaldeur brook’n,

van oales bluit en veur TV weur over half riepe brommels sprook’n.

Door veur huif je hail nait zo wied vot goan,

wie hebb’n ze bie ons ook in ’t hof stoan.

Op de soos hebb’n we 2006 oafsloot’n,

hebb’n met mekoar van de kerstviering genoot’n.

Met pass’nde spull’n de kerstsfeer aan brocht,

en noar wat medewaarkers zocht.

We hebb’n een goede pianiste vond’n,

zo dat we met Mevr.Hiensch soam’n zing’n kon’n.

Bie gebrek aan wat aans, het ’t bestuur wat doan,

en is de middag hail genouglek vergoan.

Een broodmaaltied tot besloet,

met soep kroket en oalhande soort’n stoet.

Vrucht’n tou en de beste wens’n weur met doan,

zo is elk voldoan op hoes aan goan.

8 januari is de soos oalweer met spel begon’n,

en hebb’n mekoar ’t neijoar oaf won’n.

Zelf gebakk’n rollegies en knieperies die elk lekker von,

dou rozien’n op brandewien woar elk met proost’n kon.

De linkerhaand bleef ook nait leeg,

woar elk ’n gehaktbal en nog wat aans in kreeg.

Genouglijke middag, een goud begun,

die in ’t taik’n van ’t neie joar stun.

Begriepelijk dat ’t nait zo deur kan goan,

dus de eerstvolgnde keer zal een gewone spelmiddag word’n doan.

Zal der nog ain of aander gebeur’n?

Zuj’t volgde keer wel weer heur’n.

Schipper

Quality & Service

J.S. Schipper

Felland Nrd 4

9753 TB Haren

(050) 535 02 81

info@autoserviceschipper.nl

www.autoserviceschipper.nl

Total Computer Service

Beukenlaan 28,

9756 BG Glimmen,

Groningen

Tel: 0504061872 /

0620401603

E-mail:

INFO@TCSGLIMMEN.COM


Over veen en wierook in Vlotho

Net als in 2005 ging mijn kuurreis in 2006 naar Vlotho. In Bad

Senkelteich, een kuurhotel in het Duitse Weser- Bergland

waar ‘Moorbreivollbäder’ gegeven worden. Vorige keer

schreef ik er al over hoe het mij in de dikke stinkende

veensoep was vergaan. Alleen vanwege deze veenbaden

ben ik op herhaling gegaan. Verder krijg ik ook wel wat mijn

hartje begeert maar dat krijg ik in Franzensbad of Jachymov

of waar dan ook, ook wel. Ik ben er tenslotte zelf bij.

Om mezelf te vermaken neem ik al jaren mijn oningeplakte

foto’s mee. Het lijkt wel of ze nooit opraken en dat komt

goed uit want het geeft mij een vertrouwd calvinistisch

‘nuttigheidsgevoel’. Voorlopig schaf ik alleen al hierom géén

digitale camera aan.

Mijn ‘vrije’ bezigheden hebben zich dit jaar uitgebreid met

het uitzoeken en weggooien en toch maar weer bewaren

van krantenknipsels. Want naast het hebben van de ziekte

van Bechterew ben ik ook nog familiair belast met het

knipselsyndroom. U mag van mij aannemen dat mijn voorkeur

uitgaat naar het laatste.

Zo’n syndroom komt helemaal goed van pas als er geen

groep reumalijders uit eigen land voorhanden is om me mee

te vermaken. Zeker in Vlotho….

Bij aankomst was er zegge en schrijve ééntje. Die gold

trouwens, tussen ons gezegd, vanaf het eerste moment

voor twintig. Kon de man ook niks aan doen want hij had

dan wel Bechterew maar geen knipselsyndroom laat staan

oningeplakte foto’s bij zich. Hij had zich dus al een week lang

stierlijk zitten vervelen. Als Drenten onder elkaar konden we

het erg goed vinden en spraken over droge turf, nat veen,

“rekkepoalties” in de kunst, “plaggehutt’n en dronken

jenever……

Tja, zonder auto in Vlotho. Dat kun je een mens jonger dan

85 niet aan doen. Het kuurhotel ligt namelijk van god en de

wereld verlaten “im Walde mit Kurpark”. Eventueel kun je op

een geleende fiets het dorp bereiken, zes kilometer verderop.

Heen de heuvel af en terug de heuvel op. Voor ons

‘Vlaklanders’ zou dat net omgekeerd moeten zijn, dus dat

doe je één keer. Ik heb het nog nooit gedaan.

Wat ik wel doe is op zondagen naar de kerk gaan. Op mijn

kuurreizen in Tsjechië ging ik als het even kon naar de Grieks

Orthodoxe. Geheel gezongen diensten met bij tijd en wijle

invallende gemeenteleden waar altijd wel een engelenstem

tussen zat. Een spektakel met veel wierook, iconen zoenen,

buigen en bidden, gedoe met kaarsen, een priester die

achter gordijnen verdwijnt en plots weer tevoorschijn komt.

Ik begrijp er uiteraard niks van maar het is theater en daar

hou ik van.

Mijn partner zegt altijd dat het zonde is dat ik niet katholiek

ben opgevoed. En zij kan het weten. Het kleurrijke roomse

leven met wierook en wijn…’t Is toch een soort toveren. En

dan de beelden van al die heiligen en de dramatische scènes

in de glas in lood ramen. Zeker als kind kun je er toch geweldig

op los fantaseren? Vervolgens ga je biechten om je ziel te

zuiveren… Dát lijkt me nou als gewezen ‘zondagsschoolmeisje’

stammend uit de sobere Hervormde Kerk ook wel

wat!

Zo zat ik dus op zondagochtend ‘im Kurgebiet in die

HARRIE VAN DIJKEN

EN ZOON

UW SCHILDERS

Hoge Hereweg 92

GLIMMEN

Telefoon (050) 406 21 95

Telefoon (050) 409 00 45

Rietdekkersbedrijf

J. VOS

Alle rietdekkerswerkzaamheden

Ook voor reparatie en

onderhoud

Al meer dan 30 jaar

vakmanschap

* Boerderijen * Bungalows

* Villa’s * Molens

* Recreatiebungalows

Oude Boerenweg 11 - Glimmen

tel./fax (050) 406 20 39

pagina 9 Glimmerlei

Moorkirche’. Ja, u leest het goed. Vrij vertaald dus “veenkerk”

en onder de strenge blik van “Herr Pfarrer” voelde ik

mij abrupt zondig. Ik geloof niet in een God maar met

graagte in de liefde. In dit knusse kerkje waar iedere zondag

de zieken van de plaatselijke kuurhotels bijeenkomen draait

het uiteraard ook om de liefde.

Er werd wel erg vals gezongen. Maar dat valt ook niet mee

zo bij elkaar geraapt op zondagmorgen zonder orgeltje.

Gelukkig was er wel wierook en die stond flink te dampen.

Het verhaal ging over deze aangestoken harde korrels en ze

werden vergeleken met de harde stukken in onszelf. Als je

ze aansteekt met “dé” liefde lossen ze vanzelf in rook op.

Volgens mij maakt het niet zoveel uit waar je in gelooft, er

zijn tenslotte zoveel geloven in de wereld, als je die harde

korrels bij tijd en wijle maar eens “aansteekt”.

Wierook als symbool voor vergeving. Mooi!

Vol vergevingsgezindheid keerde ik terug naar mijn cel, zoals

die éne Hollander z’n kamer in het kuurhotel consequent

noemde. Leek me in dit geval wel toepasselijk.

November 2006 Johanna Nijlunsing

R A A D V A N K E R K E N

I N H A R E N

De Raad van Kerken in Haren is van zins een tweetal leerhuisavonden

te organiseren en heeft daartoe de bekende

theoloog Prof.Dr. C.J. Labuschagne uit Haren uitgenodigd.

De lezingen vinden plaats op maandag 12 en maandag

26 februari 2007 beide in het Witte Kerkje Jachtlaan 11

te Haren en beginnen om 20.00 uur. Aan de orde komen

onderstaande onderwerpen:

• Misverstanden rond de tien geboden (12 februari)

• Geloof en samenleving in een bijbels perspectief

(26 februari)

De lezing is niet alleen bedoeld voor “gelovigen” maar ook zij

die “niet meer”geloven en buitenkerkelijken worden van

harte uitgenodigd. Prof. Labuschagne heeft een paar

boeiende boeken geschreven over de onderwerpen;

• Zin en onzin over God

• Zin en onzin over de bijbel

Deze boeken zijn per hoofdstuk te downloaden zodat u zich

vast kunt inwerken in de materie. Om de discussie tijdens de

lezing zo levendig mogelijk te maken kunt u uw vragen van

te voren in zenden naar:

Prof. C.J.Labuschagne

Brinkhorst 44

9751 AT Haren

of mailen naar labuschagne.cj@planet.nl


Zondag 7 januari begon de expositie “Bezinning door

Mandala’s en Muuraltaren”, van Bertha Wolters in Café

Huiskamerrestaurant “Het Oude Veerhuis”, aan het haventje

in Noordlaren.

Er wordt in deze tijd veel gesproken over waarden en

normen. De behoefte aan bezinning over moraal, dat wil

zeggen over onze gedragsregels, is blijkbaar groot.

De Doopsgezinde Gemeente Haren organiseert binnenkort

een drietal lezingen rond het thema:

‘De deugden in ons midden’.

Dinsdagavond 30 januari 2007:

BOUWSTENEN VOOR DE TOEKOMST

We zoeken een antwoord op de vragen:

‘Hoe kunnen we op een goede, verantwoorde manier leven,

hoe krijgen we een goede samenleving?’ en ‘Welke waarden

en normen hebben we daarvoor nodig?’

Dinsdagavond 20 februari 2007:

DE KARDINALE DEUGDEN

‘Moed, matigheid, praktische wijsheid en rechtvaardigheid;

waarom zijn deze deugden ook in deze tijd nog zo belangrijk?’

Mandala’s en Muuraltaren

ter bezinning in Oude veerhuis

Bertha Wolters uit Haren wordt geboeid door de wereld van

de symboliek.

De symboliek in wat mensen doen en zeggen, in gebeurtenissen,

in de natuur.

Bertha over haar werk: In mijn werk speel ik met symboliek.

De Mandala’s heb ik gemaakt vanuit mijn eigen wereld van

symbolen, zoals bv. kleuren en vormen. En omdat de wereld

van symbolen collectief is, kunnen Mandala’s iedereen aanpreken.

Door het volgen van de lijnen en het ondergaan van

de kleuren. Als moment van rust of bezinning.

Muuraltaren vind je in India, ingemetseld in muren, bedoelt

als een versiering of een klein gedenkplekje. Bertha heeft dit

idee uitgewerkt tot de resultaten die U hier op deze exposi-

Ps: Het Café Huiskamerrestaurant “Het Oude Veerhuis” heeft 29 januari 2005 de deur geopend voor het publiek. In Het Oude

Veerhuis wordt doorlopend werk getoond van plaatselijke kunstenaars. Hierdoor en door bij de voedselbereiding gebruik te

maken van producten uit de directe omgeving proberen wij de regio te promoten. Meer informatie is te vinden op

www.hetoudeveerhuisnoordlaren.nl.

Met vr gr. Mike Snijder

Uitnodiging voor open lezingen:

DE DEUGDEN IN ONS MIDDEN

Wat is de waarde van de deugden voor ‘het goede leven?’

pagina 10 Glimmerlei

tie ziet. De Muuraltaren kunnen zowel binnen als buiten

worden neergezet of opgehangen. Ze zijn gemaakt van

gasbeton en goed behandeld tegen allerlei weersinvloeden.

Bertha Wolters is op 1-11-1950 geboren in Hoogeveen. Het

creatief bezig zijn is een belangrijk gegeven in haar leven.

Allerlei technieken spreken haar aan, zoals boetseren, beeldhouwen,

tekenen en schilderen. Bertha: in deze periode van

mijn leven, waarin ik meer tijd voor mezelf kan nemen,

probeer ik allerlei dingen uit. Met veel plezier en ik hoop dat

U er met veel plezier naar kunt kijken.

De kunstwerken zijn tot en met zondag 25 februari te

bewonderen. De toegang gratis. Openingstijden zijn iedere

zondag van 13.00 tot 18.00 uur. Locatie: Café Huiskamerrestaurant

“Het Oude Veerhuis”, Meester Koolweg 2, aan het

haventje in Noordlaren. Meer informatie is te verkrijgen bij

Francis Stortelder en Mike Snijder van “Het Oude Veerhuis”,

tel 050/4096764, www.hetoudeveerhuisnoordlaren.nl

Dinsdagavond 13 maart 2007:

DEUGDELIJK (SAMEN)LEVEN EEN UTOPIE?

‘Zijn wij als gemeenschap wel in staat tot deugdelijk samenleven?’

De spreker bij alle drie lezingen is drs. L. Kooistra, filosoof

en hoofdredacteur van het Friesch Dagblad en het weekblad

“Het Goede Leven”.

Plaats: Doopsgezinde kerk, Nieuwe Stationsweg 1

te Haren

Aanvang: 20.00 uur

De lezingen kunnen los van elkaar worden bezocht en zijn

toegankelijk voor iedere belangstellende.

Opgave vooraf is niet nodig; de toegang is vrij.

More magazines by this user
Similar magazines