27.07.2013 Views

Kopie van Form Verantwoordelijke Vereniging ... - Hogeschool Gent

Kopie van Form Verantwoordelijke Vereniging ... - Hogeschool Gent

Kopie van Form Verantwoordelijke Vereniging ... - Hogeschool Gent

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

KALENDERJAAR: FACULTEIT:<br />

VERENIGING:<br />

OFFICIËLE AFKORTING:<br />

WEBSITE: http://<br />

E-MAIL:<br />

STAMCAFE:<br />

VERGADERLOKAAL:<br />

BEDRAG LIDGELD: €<br />

Naam:<br />

Voornaam:<br />

Thuisadres:<br />

Tel. Thuis:<br />

GSM: /<br />

Kotadres:<br />

E-mail-adres:<br />

Stamnummer <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong>:<br />

Studierichting:<br />

Departement: Studiejaar: ° jaar<br />

SOVOREG VZW<br />

NONNEMEERSSTRAAT 19<br />

9000 GENT<br />

projectwerking@sovoreg,be<br />

VERANTWOORDELIJKEN VAN DE VERENIGING<br />

PRAESES / VOORZITTER


Naam:<br />

Voornaam:<br />

Thuisadres:<br />

Tel. Thuis:<br />

GSM: /<br />

Kotadres:<br />

E-mail-adres:<br />

Stamnummer <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong>:<br />

Studierichting:<br />

Departement: Studiejaar: ° jaar<br />

Naam:<br />

Voornaam:<br />

Thuisadres:<br />

Tel. Thuis:<br />

GSM: /<br />

Kotadres:<br />

E-mail-adres:<br />

Stamnummer <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong>:<br />

Studierichting:<br />

VICE-PRAESES / ONDERVOORZITTER<br />

PENNINGMEESTER<br />

Departement: Studiejaar: ° jaar


Naam:<br />

Voornaam:<br />

Thuisadres:<br />

Tel. Thuis:<br />

GSM: /<br />

Kotadres:<br />

E-mail-adres:<br />

Stamnummer <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong>:<br />

Studierichting:<br />

Departement: Studiejaar: ° jaar<br />

Ondergetekende personen verklaren hierbij dat hij/zij de bovenstaande vereniging vertegenwoordigen.<br />

Hierbij verklaren zij dat bovenstaande gegevens correct zijn.<br />

Gelieve elke wijziging door te geven aan Sovoreg VZW<br />

Handtekening + Datum:<br />

SECRETARIS<br />

Praeses Vice-Praeses<br />

Voorzitter Ondervoozitter<br />

Datum: Datum:<br />

Penningmeester Secretaris<br />

Datum: Datum:


DUIDELIJKE OMSCHRIJVING VAN DE DOELSTELLINGEN VAN DE VERENIGING:


KALENDER GEPLANDE ACTIVITEITEN 2012-2013<br />

MAAND OMSCHRIJVING ACTIVITEIT

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!