Nieuws- & Aankondigingsweekblad van Temsche en Omliggende ...

waaslandca.front36.kunstmaan.be

Nieuws- & Aankondigingsweekblad van Temsche en Omliggende ...

Zaterdag 20 Sept. 1930

ABONNEMENTSPRIJS

België fr 20 00

Buitenland fr 20 00

meer de verzendingsko^ten

Allt inschrijvingen

eindigen met 31 December

Ma Khnjft in bij dn

Drukker uitgever

E. DE LANDTSHEER

' m, j, 17 ITMSCHE

• o» .lit Poatbmaafca

Postcheckrekemng Nr 9 2i2 2

Enkele Nummers

40 centiemen

48* Jaargang— I'38

\ukuadi(ingea fr 0 40

rirkUrnen ft 0V>

V'moisten fr WO

Mie an 'trt aank

* leen» overeenkomst

XHtr inUs&chingen

f '' ' r 19-

Nieuws- & Aankondigingsweekblad van Temsche en Omliggende

Bet Pirijsche Leven

v\aar uiterste weelde

ea uiterste eUtodeumenwoaea

Mengelwerk van DE SCHELDE

33

Eer boven Rijkdom

De rouwstoet ging op weg Eene

wrste maal bield hij stil aan San Carlo.

iNa de mis sloeg men den weg in naat

il kerkhof, waar elk zijne eens aan

geweien phals niet meer verlaat

Toen de laalste gebeden boven de

kist geleten waien witrp Roland nog

«nige druppels «ijwater er op en met

betraande oogen n tm hij plaats in de

coupe die hem weer sladswaans zou

loeren

Onder liet ri|den overwoog bij

Nu begon eerst voor goed sijne lelaak

Geen dag geen uui vv ilde hii

in het bezit blijven van liet on

cntvaardig verkregen goed

In het paleis teruggekeerd, werd Ro

ontvangen door sijne moeder de

nes

"t uur der herstelling was geko-

n aarzeling v.as er bij moe Ier

to m te ontwaren ZIJ sou len bun-

^ — — — • • _ _

Wie naar Parjs gaat, en denkt in

( da Champs Elysèas en op de boule

restaurant, of beacheidaner, bi| de werk, naar brood

apotheose onzer \ laamschc Meesters

• marchaads de vin ., wier dikwijle Dat is Parys !

nog wil bewonderen ia! zich moeten

maar een voorschoot groota lokalen

W S haasten, want de afdaaling Vlaam-

op het middaguur opgepropt zyn met

scha Kunst wordt onherroepelijk op

een beweeglijke menigte

"i Oktober a s gesloten DeTmtoon-

's Avonds is het vooral druk op de De Wereldtentoonstelling •talling zelf blijll echter nog ti.t begin

rards da - fine fleur < da elegante lanen, da beroemde Parysche boule VAN ANTWERPEN NaTember open

• Pansiennes» ta «en, en in Mont vards, die dan baden in een zee van

Wat Oud België betreft, hier bltfft

martre de « demi moadainea «, komt licht Maar ge moat u aan de atmoa Da inrichters der Tentoonstelling onrerzwakt de triomfantelijke bij

bedrogen uit Ia de Champs Eh sees

feer wennen — in het eerste halfuur hadden volkomen gelijk het najaar Tal aaohoudm Die schilderachtige

ijn het de njka Amankaansche da

is hat ar gewoon niet uit te houden, niet ta vreezen Niettegenstaande het stadswijk alsmede het Luna-Park en

mes, in Msatmartra vele Spaansche,

an ge begrgpt alat hoe men daar kan betrokken weder deser laatste dagen, sta afgewisselde en ophefmakeade

in laven

[taliaaniche, Duitscha Trouwen Een

is 4a drukte steeds groot lederen attraktics loopen nog dagelijks bom

nieuw snobisme wil, 4at de Parysche Naar den kant van Montmarte dag, komen talrijke groepen van TOI

• mondaine n haast niet maar op wordt het beter , daar la meer lucht vreemdelingen in Antwerpen aange-

straat komt, aa welke < ckganta , Doch daar wandelt ge tuaschan allerland, en besteden minstens een dag De Oajjen...

h>' L sou sick daar durven aan oattrek- hande pcraoonaadjes van verdacht aan het bezoek anzer World s fair

Oe dagen mat kna zwarte klaeran aan

I ken ' Qahoonaman ze niet aan reel allooi — terwül op da banken aan De reisagentschappen hebben het

de dagen gaan

- ' drakomschar modewatten, b v het weerszi|den van den wandelweg in druk, want de toeristen komen in

Ze komen wel, te keeren met ia gaaa,

ificheren Tan de weakbrauwen, die het midden Tan den boulevard ande- massa hoofdzakelijk uit Nederland

4e dagan met hau zwarte kleeren aan

dan met het penseel worden,bijge- ra rara figuren tuten ta wachten op Frankryk, Duitschland en Enge-

Ze aebreien 4an van aabakend verdriet

iets dat geld in hun zak moet brengao, land De jongste statistieken hebben

aa kannen lach lack spel, aoch vraug

De • Panaienaas > doen hua in op welke manier dan ook Zeer vaal namelyk uitgewesea dat de Oostende

koopea, het winkelen, met meer negara onder hen, af an toe ook een Dover mailbootan nooit aulke getal

[dehed

s namiddags, doch 'a morgena Troeg geblankette negerin dia mat roode len van passagiers hebben overge- Maar laagiaam gaaa te voort beel

Wie haar wil zien, in al haar onge wangen an wittan neus — trotsch en bracht

laagiaasi vaort,

Je vele swarte dagan van vardnet

Sveaaarda « chlc n, moet langa de heupwiegaland voorbijwandelt, en De Tentoonstelling beheerscht

Gak nes Lafayette wandelen, de nch niet in het minst van haar pot steeds het geheele Antwerpsche Ie Oe dagen nat kan wille kleereu aan

tanige plaats waar ia nog te Toet sierll|kheid bewuit schijnt te zyn ven Hat getal der Congreasen groeit da dagen gaan

komen, of te cea uur, op de Place Place Pigalle, place Blanche, placa steeds aan WIJ hadden het Congres Ze komea wel se keereo met , so gaan

Venacme, waar de echoonate luxe Chch) met da beruchte Moulin dar Chocolade an Cacao nijverheid, de «aten mat kna witte kleerea aan

Mtos van het vasteland op hen Rouge, dia eigenlijk zooveel bijzon het Congres der Luchtvaart Wu Dia lachen luid vaa oabekeod geluk

Kun te wachten Daar stappen ie deremetis Af an toe een van die Terwachten nu het Congres dor aa HBflea al kan lied|easluk toorsluk

wwr in, ware luxe-poppetjes, met miserie gestalten, afschrikwekkend, Schoenaijverheld, het internationaal Maar vlagge gaaa ze voort, heel vlagga

Mor/vuldig beechilderde lippen en het en tot een zullcen graad en Terval eo Congres ran Crlmineele Politie.

[voorl

breede vossenbont over het Engelsen ellende gekomen, ale men het zich Ieder deler Tereemgingcn geeft

costume tatlleur

bi) ons met zou kunnen voorspellen,

4a weiaiga wilte dagen vau geluk I »

aanleiding tot menigvuldig» feesten,

Op de lanen, en overal in da groo- doch dia ta Par>s geen zeldzaamheid ontvangsten, banketten, zoodat het

Mia Kleiae

te koffie en cethuisen en m dezijn

leven der Tentoonstelling op verre

•chauwburgan hoort ga alle mogeiy Uiterste weelde en uiterste ellende, na met Tcrswakt

Nieuwe Automatische

kt talen spreken

dat is Pjrye De bewoner der we' De dahliawcek die oo8 ds wonder- Telefooncentrale te Borgerhout.

Zelfs in uw hotel spreekt een ge- reldstad gaat er onverechillig aan schoone uitkomsten door onze tuin- K«n aieuwp aotemiliscbf t< Irfo -

deelte vaa het pertooneel Fraasch voorbij, ziet het niet meer

bouwers bereikt oogaaschouwelijk eealrala — afhangend van hst Let

mat uitheemsche tongvallen We Sous les ponts de Paris I Daar ziet maakte, heeft naar de Tentoonstel- Aatweipen — lal in Iietitt warden gp

kunnen de klachten 4er Par} ie men eerst werkelijk hoeveel ellende ling talrijke specialisten van het Tak steld te Bergerkout op 4 Oktob»r, ta

laara, die tich in hun stad niet maar ar haaracht ta Par>s, zooals trou- gelokt Men kondigt nog talrijke 22 uur

thuie geroelen, beet begrijpen, doch wens in elke wereldstad Daar liggen feesten aan, namelijk het Juweolen Te dezer golegeahaid tal art oproep

wat louden ia leggen als aana 4a se naast elkaar, mannen en Trouwen bal dat een wonder Tertoog raa nummer vaa ongeveer 1 >00 Aatwcrp

stroom Tan toeristen geToelig Ter van allen leeftijd , sommigen hebben pracht an weelde moet worden scha abaaaentsposlea gewyzigd worden

miadarde ? Men kan jich immers

enkel een paar oude dagbladen op de De Brasihaaasche week gaaoot Dese wysigiagtn akjo aatgaduid in aV

voorstellen hoeveel tering en nering

steenen uitgespreid, anderen een een ophefmakaaden bijval De Bra- •ïeiwe mtgave van het Officieel luie

teie op Termaak beluste honderd

euiienden in hal babal aan 4a Saina

kleedingstuk In warms nachten ligziliaansche Overheden legden bloe fooabeek

brengen

gen ia met alleen onder de bruggen, men an een prachtige bronzea palm Opdat da telefaondieast neck mader

doch overal benaden langs 4e kaden' neder op het moaumant der gesneu- aook stilstand IOU oaderiaaa, vestigt

Men geeft ilch eerst goe4 raken Aan da kademuren hangt aan een velden Verscheidene feesten hadden kei bebear de aaadaeht van tal paaliek

«aap van da geweldige massa touw hun armzalig plunje 's Mor- aog plaats en onze Braziliaansche ap de omstadigkeid, dat mea de aieuwe

vreemdelingen ale men naar Versailgens staan ie «ch aan de Seiaa ta vrienden hadden de edelmoedige in- anmmart, juist vaa kat biervorea aaales

gaat, op eaa eersten Zondag dar wasichon, kerala an maiden met Tergeving aan de Antwerpsche weeien gaduid oegeabhk af, sal meeten gaarui-

maand, wanneer 's namiddags da bedierli]kte koppen, stokoude vrouwen, te denken, die ook aaa de Brankenroemde fonteinen spuiten —aan eenig afzichtelijk vervuild, en sok men liaanache week kondeo deelnemen

ichauwspel, dat alleen Taal ta kort schen wien men het aanziet, dat ze Om kort te gaan, moeten we het Een oti e

*>urt (een half uur slechte I) onverdiend hier zijn geraakt, en dia, bl|vende sukses der Tentoonstelling — DaZamar laepl op tnn eiada Oe

Typisch zijn de groote terrassen ala za zich wat hebban opgefnscht, in vaststellen en aan de winkatten zyn vala"en «a 4e keven verloonea reeds de

un de koffiehuiien en restaurants hun nog behoorlijke kleedlj volstrekt de ontvangsten grooter dan Terwacbt voorteekenaa van den naderenden

De Panjzenaar laaft op de straat, met den indruk gavan van dakloo werd Ook de Ou4 Vlaamache Kunst herfst talryk roods dwarrelen var

'•iea nemen hun maaltljdca ia het sen Ze gaan de stad in, op loek naar Afdesling lokt voortdurend talrijke draogde bladeren neer

menigtan Wie daie weergalooia

— De wiaterlyd vaagt aai in dea

nen plicht lot het einde toe ven uilen

onmiddellijk de vrijstelling en de eer

terug geven aan Julien Houssaie en

zich ontraaken van eene onrechlvaar

dili veikregen fortuin

Geheel den namiddag weid besleed

aan het beraadslagen over de wijze,

waarop ZIJ dit groole werk zouden 6e'

SiDoen en toen de avond viel en de

fnssche lucht lot door de openstaande

vensters drong 7etten mueler m zoon

sich achtereen gioenen veilplant neer

om hanl in hin.i u bidden voorde

zielerust van n doocle

In dn verte hooide men bet gerucht

van harpen of mandolin.-n inrichtten

evenwel steeds Ie oogen naar tien ge

sternden hemel, biddend

— Heei ontferm u over bem ' i.eef

hem de eeuwige rust I

XIV

Roland wilde zich too «poedig mo

gelijk ontlasten van de hatelijke schatten

HIJ en tijne moeder ovei wogen

zelfs geen uur of ZIJ er eeniee brokstukken

voor urn tellen van wilden

behouden Overigens, in zake van eerlijkheid

ipkonl men met

ZIJ willen een ruim beslaan lerzekeren

aan Julien Houssaie wiens on

schuld spoedig zou bewezen tijn en

geene som kon groot genoeg zijn ora

hem te vei goeden voor de tien jnren

onverdunde opsluiting Hem k»am

een gedeelte Ier miljoenen toe en bet

oveiige zou na betaalde schuldvorde

ringen in den schoot der armen worden

gestort

Toen alles verkocht was besebouw

den IIJ zich nog enkel als bankiers bii

welke de armen eene aanzienlijke foitmn

ballen uitgezet, om deze ter bun

Der behoeve Han te wanden

Aan alle weldadlgheidswerken del

Heuwige Stad werden aanzienlijke gif

tengelaan 7IJ stichtten pen godshuis

voor ouderlingen en een vieezenhuis

voor de arme kinderen bouwden 7ij

eene reine, helder vei lichte slaapzaal en

eethuizen waai hel blood steeds in

overvloed was

Het was eene ware koninklijke lief

dadigheil, waarvan nj blijken gaven ,

een wetenlijkegoudsiioom vloei Ie door

de arme wijken van Rome

En hoe meer zij gaven, hoe meer de

harten van moeier en toon verlicht

werden vin den last die hen drukte

Het leven in eenp nederige, bijna armoedige

omgeving inaakle hen geluk

kig

De moeder zou Diets behouden dan

hare geringe persoonlijke fortuin «elke

juist hoog genoeg liep om in liet

——•—^^^^' • • • i in i • i gsa^BeaaBaaaBaaaaa?

Algemeene BankïereenigiogA Volksbank van Leuven

Bij huis TEM8CHE, Kasteelstraat, 99

Postcheck Nr 85 306

X£fapltl>Ml : fr. 1235 000.000

Intrest op VEERTIENDAAGSCHE REKEfllNGEfl fr. 4,00 0(0

Spaarkas ap zicht - 3,75 0 0 vrij van belostlni

ALLE BANKBEWERKINGEN

aaakt van den esrsteo Zil«rdi


— Da belailleg ep de ve'rrnkeli k

h»dei werdl aiat geverderd ep de Teo

•H!'*0 te

Niam, ia braakrijk, gaborea werd

Hem daakl mea greeleadeels de mlkretJiag

daar bal gabraik vaa takak

geBeaiea

Ui) wti van lu'.9 lal 1 >G1 goiaal Ie

Lliaaboa aa land aladaa aaar Oraakrvk

attd vaa da tabakiplaal, terwijl ki) dit

gepaard liet gaan nat raadgevingen

veer de taalt

Het waa ar Nice! Biet seeseer em

la deaoiija laadgeaeotaa te leereo re»

kaa ea taaivaB, aaar wel haa te be

glhigea aal eea plaat, die gaaaaikla

dlge waarde keilt Hel u er beelemaal

eadere teegegaan daa de edelmoedige

•aa vermoedde De reekers beklagen

•lab ktarover Biet Ea eek de regeeringen

aiat, vaar wie de lakakikolaillagea

eea rijke kraa vaa lnkom-ilea vormen

— ia kat laidelljke gedeelte vaa

Taagaaika kat vreeger DaiUck e»t-

Afrika a|a graete kelouveldea ontdekt

De lagea iga ap semmiga plaatiaa 50

kilometer kraad Da deikuadigeu aok

las eaaiddellijk enliiaiiiï raogelljk

— Op kei kaalaer dar \reabsrg-

•traal te> Aatwarpea kad da ipaalng

plaati vaa iaiakr|vtagei voor Je aanbeeledlag

veer kei keuweD vaa eea

luaaal eader da Sekelde

LAND EN TUINBOUW

TUDIQ BtMFSTFN

To I g bcBfitii I«»OTJ Hielt 4at ds m •!

atoff roe laag ep «o hard tetgepaal wera"ei

4*t ie volkemee aaaaie;anb*ar gewordea t|a

op hel *>oa.eabllk d«i hal •• •* gelaaid- «r uit

geplante ||«H daar eaeeefte aas |avecit

De m alalafan mitlsr, d»«r laai h dt

bauwlaag vaa hel veaalwertal nel deerleeeeo

ca cenvemu veripr.lt w«iaa flirt n «of

dea l| |o«J o .datgewcral mi- tl mier d ep

al eearvolgeai aveoe elgeaa a»m*Detil1i| fua

• * graad vaa e-loafeearbeld 4ea aard vaa dan

( iad Ja «Kalwgie vaa hal galaaldt gawaa

fat

U* m lialoflan wardaa «pgtloat l> *a ar en

mil I troidwaier dnor da tou*laaj{ gav«e i

dit graad van «plcabaaraaU vareehial van da

e na plan lot da andera Stetda t«I h«t geratd

laan welaa ia l«cpaaaiag Is doen hu aadtran

dtnra»». ••< o. I. bala lan dit vardlcata

•plii.i-a.a deigevallend acaadtlgk aaOtan

lawarkci «p graelande rianlen Hel voardee

ligt! ui r^t wrK-t de aneilataffin «p het bloota

Iaa4 u I alfoaien aa lan apoadigaia ia la werkth

li elk gaval III hu (iiuaius ».m 'i

n c.ulaSea Ifdlg Ie gtbru ken da iwavalm

reaammoiiak kal auparloafaat da ck oorpol

aack en de twavcliurrn potaach •« dan in ge

w«ae emilaLdighcdca baat acht d*Kan lat dria

wakea lar«|l da avlvmtal kal> lal tn da a'ak

ken IUIIT tee wek.n i»ie aaaaadan en la gar

iilfavo?' da laahag af da planting t», mits 78 I b fr per jaai ca

waaria lader buis een gelqk aandeel zal

dragen, verdeeld als volgt

Kaap 1 Een weoakuis, gemerkt nr

73, greot 1 aar 59 centlaren, bewoond

door Kamiel Uvlteipret

Ingesteld H.,ó»0fr

HANDELSBANK N. V.

Kalanderberg, 1,

GENT

belrokkan bi| d«?

ET* N K U N 1 E

Het kapitaal en de reserves der bij

dene UNIE aangesloten Banken overtreffen

de

1OO.OOO.OOO frank.

ZAAILANDEN

en Sparrenbosschen

TE TEMSCHE & ST NIKOLAAS

De notaris PAUL VAN DE PBRRE

telorascbe sal mal tussakenkomst van

«Vaan ambtgeaoat Mr Dl MOLM N

aotaru te Hoatenni», namens bel

Ksamscb Katktliek Liafdebuls teHalst,

apeabaar verkoepea, met gewin vao

12 0 0 ïastelpremlf

üeaeento TEMSCHE

Koop 1 ten perceel taallasd, ia

den wijk Uniches de Baold- ei Braad

atraat, gekadastreerd Sectie A Nr 6?,

groot 7li aren 70 centiarea palaade

Noord Mr Joiof Vermeulea, Oost de

Beeldslraal, Zuid luf Alma Vaa Gaasbargbe

en Mr Joief Smet, allea te

Tomsche, West dm heer graaf da Villen

Boomprija 1900 — ir

Ia gebruik bij Petrus Vaa Male

Koop 2 Eea perceel saailaad wyk

alsvorea, nabij dea Daera gakadas

troerd Ssctie A Nr 131, greet 79 area

10 ceatiarea, paleade Neord Mr Lesse

llers te Beveren, Ooft de heeroa Geeasobs

te AatwerpeB aa Frans Vernels!

te Temsche, Zuid den boegen beirweg,

West Mr 1 rans De Curie la lemscke

Beomprijs 2850 — Fr

lu gebruik by, do weeton Roggeman

Koop 3 E-n percetsl laad in den

landmoleow\jk, gekadastreerd Stella A

Nr l>89 grout >6 aren, paleude Nourd

Mail Peters Dlenckx te lemscbe, Oest

Temscbe en Mr Ltssehers voornoemd,

Oaal Mr Edward Van Raamdoack te

Nifukerkea Zuid de bleeudeackatraal,

West Mr Naihalis Mae».

Beoaipr(S 1100 — Fr

In gebruik brj Wei De Strycker

Koop o Eea perceel saailaad, wijk

alsvoren, gekadastreerd Sectie A Nr

747, groot 47 area 80 ceBtiareB, palaade

Neord de heerea Lesselien ts

Bevaren en Verbeke &, Lambreebts,

Oest Mr WaterJCBOOI te Evargem, Zmd

de familie De Caluwe te Temscbe,

West Mr Liasehara veoraoeBad

1 eemprya t»75 — Fr

la gebruik bij Petrus V»n Lande

ghem

Koop l> E»n pereeol zaailand, ia

den wijk voor den Landmolen, gaka

dastreerd Sectie C Nr 2.7, groot 19

aren bO oentiaren palende Noord Mr

De Malscba-Van' Gkeem te lemiohe

Oest de erven Bocklaadl en Mr Augasl

De Jeajbe to Temsabe, Zuid sa West

dfielve Boemprtis 900 — Fr

In gebruik brj Augast De Jeagha

Koup 7 l«n perceel zaailand, wl|lu

Cuppslder^, gekadastreerd Saetio C

Nr373 groot 48 aren lOeaatiaren, pa

lende Noord Mr Fraos Wtya te Tem

seba, Oest Mr Henri De Qsndt te

Haasdenck, Zuid Mr Luciea Reyaaarl»

en Mr QuBtaaf Vaa L.udeghem ta

lemsohe, West Mr Pieler Vaa Le«geabaege

ta Temscbe

Iiea inschreven kaddea voerslellaa

Ia gebruik bij Kamul Gielon

lagadiead Da prsjiea seaommelea lui-

Koop S E"D percael zaailand wijk

Ur De Beck-Bauweua ta Gent, Zuid

aakea 1,6 000 000 at I'i2 000 000

Evercyns, gebadastreeril Seclie C Nr

laatstgenoemde, de beeren Pieter Vau

fraak

DE VERBODEN VROUW

657, groot 1 bi-ctaar 1 aar lOcealiaraa,

Lombergen aa Nathahs Maes te Nieu

De batrekkaa dieaitea kakbea aa

HUROERSTAND VAN TEMSCHE

palende Noord Jufvr I Inrencf Vtrhaekerken

Wi st Mr Ferranl Braeekman

vier maaadea tyd OB te oaderievkea

van 12 tot 49 September

I», Oest Mad wed De Sebryver

Ie Roasp Büomprijs 900 — Fr

ea daa aaa allipraak te deea

Geboorten

Verhaegen en kiadcren toubert, allea

Ia gebruik by de weeseu Daalman

I tteo wo kepea dat er tkaaa Biet

Andié Petrus Augual Van Male Veldmolea

te lemscho Zaid Mad Vernimman

— Rent Kamial Callkoor, Valdiaraal

Koap 4 Een perceel saailaod wyk

«er getalmd wordt met dea aaaleg _siERFüEVAL - Kunstschilder

Van Laodsghem te Burgbt on Mr Laea

Overlijden»-

alsvoren, gekadastreerd Sectie A Nr

i oaa taaael tusiobea de eide j,>r,,f De Pauw is ZoaOarf i* dezer

Smet la Temsabe, Weal Mr de advekaal

Joief Palrue Gommar Da Panw kuaatachll-

716, gioot 74 aren ')0 ceotlaren, pdlea

Boryc te St Nikolaas

eene knrtstoadtfre i ektc overledea, dtr, 41J Valla — Ean doadjieb klad

de Neord Jufvr Amelberga Rtttier te

bffhotft* ea dll steeds meer en •Hl

Beornprrjs 3250 - Fr

te Temscbe Veile, in den ouderdom

i

wtrdt |«naB groot 90 oeatiaren bewound door

' l»m->nt H o[ int

RUM AM aal o Dt C.EMEEST1' Zl LI LN FE> SCHIXII Kamiul Da Voogl

B Zetel te BRUSSEL, Regentlaan, U •

en droef la pnja \»nde\ eer \ ooi U !•-]- OELDDltNENTt BbT\LEN VAN 7HCI

Iagesteld 20 HOO fr p Succursaal te LUIK, Boulevard d'Avroy, -10 g

S> pnja Deüaesar Ueezea Sle*ndor|

fr irjo\oor \vöDd al« voer Zendaaklaa te

Kaap 12 Een woanbfli«, gemerkt nr _ GRONIiPANDOliLKjATIfcN mttrcsl 6 •/. •

tij h.»op 3* pfijs Nan Duyae Te.ee' el Tl ïelrode storteD op hel eoreablik der mi hnjvmg Dit

KÏ-INNEULKN* vreemde remeeaten echeolfeld ui 37 6O Ir be Iragen voor dea 80, groot 1 aar, bewoond dour Kamiel • SPAARKAS int r-sltr 4 70»/., n6'/. _

Maar bleek «rmai verbel lerde bij bet

Ie prijs \ aa de \s vr Alfons M"leele tevrliag ladien het gemeentebestaur njaer Vareadoaok

~l LEl-NINGbiN op vaslc goedcrcD eo om te bou«co •

Yr>rnt*(nnn '1-^r booledoeniDit van «ten UERR1EI'A\RDEN der Gemeente wnonplaets tnaaebenkomt voor S7,6(^ fr

Iagealold 20 500 fr | Aiientscbappea IQ de sleden ca voornaamste (icmecnten les lands |

i hei Ie prijs. De Jonghe \lfoos 2e \ f rheven Kar

Hal Beitaur

i In

RtllM AARDLN

TOEWIJZlNO

• Tr-MSCHE Govaert C wisstlagem f

schrijver \oeriitter BestouNT,

Ie prne Cole Cetrm 2 Neonem ( eaar te

rt n

O Buitens A Hellabaal A DaKaovar at> Septamtjar lSiO

' THILLRODL A Brcdai.1 i usur d-ondcrwiiier _

(teldofJnn *« B»vl Jolel"

UezieieDfo lfke ird remsche 16 Serl 1»3» oca Maandag om stipt I uar oa

I RUPt-LMONDe M VaaGIdbekc koster •"

Uprg, Ue.Kb« PiaUr J %• OalilufJaa

De Sekretariï, De Burgeoieciier middag, to Temscka, ter kerberg • De I BASEL Remi (jssris, Handelaar, RupelnaoDdeslr U I

Da Krek Alai , U Tala Lod-wtjk

Jll» Smet Albarl Wilfard Ntenwe Ster. b\j Alf Marlens Wauters

I'


Ia geknik k| Fraas Da Deckar

Keep 9 Eea perceel laailaad, wuk

UieaWraeck, gekadastreerd Statie D

175o graat 4> area 60 ceatiart-a,

,1 eada Naard Mad Oa Sekryier Taor-

•aaaid, Oest Mr FraBS Varkaagaa ta

Tansioke, /uid Mad Da Siaryitr veer-

Baaaid, West Talgeoda kaop

Buempri,! 1300. — ïr

Ia gearaik BIJ AU>I Verstraetaa.

Kaap 10 Esa parcaal laailand, wijk

alsTerea, gekadastraard s.«cna D Nr

1757, graal 37 araa 20 oaitiaraa, palaias

Naard Mad Da Sckryter >a»raaamd,

Oast kaap 9 Znld da arvaa vaa

Jnf'r Lneie Vaa Maamaa ia Jafir

Vermaulaa te Tkialrada, West da groota

Dwearsstraal

Beemprljs 2700 — Fr

Ia gebruik bij Alois Verstraetaa

5. Kaap 11 Eaa dnjjanian aparrentesck,

la das Veldaseleawu,k, gakadutrrard

Stens A Nr 267, groat 4^

trSB l.O eeatiaran paleide Noard Mr

Jaiaf Vu He\e te lemseke, Oasl da

aeerea Arlkar Braeekaiaa te Tanscha

ia Mr Pappa te St Nikolaas, Zuid Mr

Bieyé Teorooemd, Wast date laatste en

weduwe Vital Peirsman te Temsche

Ia regie

„ Kaap 12 Eai lasjangaa sparranbticb,

wijk alsTarag, gekadastreerd

Sectie A Nr 286 groet 89 aren 40 otalisreii,

paleada Naard Mr Ferd Van

Geathen ta Burgkl au Mr Btevktni-

Vn (laamput ta i'eniiche, Oast Mr Jo-

•tf Vao Hoylaadt te Rom ras ea de

Commissie TBQ Opeabarea Oadersland

•••n Tamsaka, Zuid da familie De

aippar-Parric ta St-Nikalaai, Weit

r Lesieliers te Beverea «a Mr Liaam

Aalwarpaa In reji»

Kaop 13 Eau sparraabaaek ia dea

valdwljk, gakadastraard Stelle A Nr

J91 greet 68 aren 90oaotiaren paleide

Naard da faoailia Hallebam ea de

aeerea Vaa dar Borghl ta lamsohe,

Oast Mad Jaiaf Vaa Ltugeakaage te

Haaidoack aa Dana Daelman Carma

lul te Temiche, Zuid Mr Vital Vaa

Oaatkam ta Bargkl an Wast Mr Eraeit

Btel ta Hamma In regie

Keep 11 Eea negeajangaa aparrenasick.

wl|k alivaraa, gekadastreerd

Stetia A Nr 357, great 78 area 40 eeatiaraB,

paleade Naard da Bealdilraal,

Oast Mr Jaa Sal te Aatwerpaa, Zmd

Mr Jeiff Da Paaw ta Temiche, Wast

4a Hentraat Ia regie

8tad ST NIKOLAAS.

Kaap 15 Kan iparraaboeck, ia dea

4erden Heiwi|k, gekadaatreerd Seel.a B

Nr 1276 graat Siira» 70 centiarea mat

i« daaraaapalend deel van Nr 1318,

|T»«t OBjeiaar 3 area, paleaile Noord

4e kaeraa Kiereos Ie Niankerkaa en

Becklandt Da Metsier te Hansme, Oast

4t arT.a Jaipen ai Mad Behaegel te

> Brussel Zuid kaop II,, West de familie

Ooasssas-Vaa Stappen

Ia ragia

Kaap ll> Eea iparrtnaoscb, wkk

«liTorea, gekadaslreard Sictie B Nr

1276 grool 84 aren 20 oaatiarea mat

kat dairaaapalead daal Taa Nr 1313

peel eirca 4 area, palende Neord keop

15, Oatl Mad Bekaegel Toaraoemd,

Zmd koop 17, W»st de Oimmiisic Tan

Opeabaren Onderstand Tan Nieul. LAAR, MADUCO

Verders grooie keui SIGARBTTEN

PIJPEN. DOOZEN eni

Alias Ugen billijke prijaea

Verders anaak ik 't geacht publiek

Taa Temscbe bekend, dat mi] dotr

bet Ministerie TBO Posteriien is toe

gestaan te openen Taoaf 18 Juli 1910

een Hulppost-Kantoor

biizonder gelast met den Tarkoop

Tao postwsarflea Tan alien aard aa

Tan Fiscaalzegcls Taa ft fr ea minder

Deze waarden sl|n te Terkri|geo

ieder «ur van elkea daa;

AanbeTelend

Huis Jan SYS,

Kasteelstraat, 65

SchriJDwerkerij

eerd publ ck van Temsche CD oml g~

de ter keoois Jat I'Q s«fatijn«»rk»rij

is oTsrfrebracht vaa de Oi*erstraai

naar de

Akkerstraat, 50

Hl) befeeli zich Tcortdurcnd aaa

tact publiek aas

I. ÜHT8BI«IMOÏ-3PILDeOREI

Akkcrstraar, 50 TKMSCHK

HUURAUTOMOBIELEN

en RIJTUIGEN

\OOR L»F REIZEN

UITSTAPPEN, HUWELIJK! N, ec:

WEKDT U DAARTOOR TOT

P. Meeus & Zonen

Doomtnatl.TEfflSGHE

Telef. 6

Triptieken voor Holland,

Duitsohland en Frankrijk

Alle SCHOOL- en

TEEKEN GERIEF

ia dan PapierhaR4al

l-Cd. I>e Lnudtsheer

OEVlMtblUAAl 17,'IEMSCHE

Bij

VALLING

De valling is niet het ergste

N'aar pas op voor de verwikkelingen

van een verwaarloosde

kou die :oo

gemakkehik ontstaan Begii

liever bij het begin en verzorg

reeds een „gewone

valling met de beroematr

AKKER'S

ABDUSIR00P

Redder é.r lono"i

Vooraleer te bouwen of

'a verandering te doen aan

uw» hulsten, vraagt prljsen

en lallchtlngen »ij

C. VETTOR,

Nysstraat, TKUICHf.

TELF II *

lila baieadl|hadu TMF Talai

Velo» "Farewell "

[l Jaar Waaronrit)

KARBL ÜYTTESPROT

VKIOMAKER ILECTRIC1EN

SCHOIHTRMT 82, TEMSCHE

Plaatian vio elektrisch licht

Alle moderae

HU«ktr.soti« To* stall* B

VOOR HET HUISHOUDEN

EtnUlUngen H»tl|t prijitn.

5 •/, Termindennfj voor VTB

Groote PriJsverminderiDg

Wsebt Biet tel den Winter «m L'wn

voorrsaë üp t-* do^i', tiet t^ NU DAT ÜE

I'RUZEN HET I.\AGSTE ZIJN

Haewel ae prijzen van onzen tanel OB-

IBTcar geli|k stsan «el die dar Cooenrrenne,

xt|n ie io werkelukheid lagor,

leiieB ae KWALITEIT die WIJ larereo

KULIR ïonasr CRUIS, ïonder NOOK

Half Tem ilukkelm 180 Ir

• taut-reisnt 110 fr

• braisetten 20/30 371 fr

• BiBii.be»k«p»en JO/50 411 fr

3/4 Tette stakkelen 110 It

ANTHRACIETER Ie kwaliteil

en GEBROKEN

1010 30» fr.

10/30 tl0 (r

30/BO 4J0 fr.

50/80 410 fr

Deze pr«ieu vtrilsan neh purduiuaa

ki!»i, in kelder (elarard «innen de ge-

Bjaeata

Wij vragen geana TerhMgiag raar

I^TariBg ia fakkeo

Voer Be!aagri|ke bestelliBgeii getau

-WIJCROOTE VERHINDERINGEN

ITAIUSSEMENT

Qt. VAN EMMERIK

N.V. WILFORDKAAI

Tecfjon s» Tomsche.

Allerbeste Grove Kolen

bu 8CHELrJENSG«bro«d r«

— Zoitiiftétry «n Koleihandfl -

BTEEIDORP

aai 4t T»lgende v»»rdceliKe pr JI MJ

T*«t VtiiBt M/M fr «46 p '000 t>

Grovo z*fidtr f ruil » t60 • > *

StukkvlcD (met de

hani ^claHcti) fr «80 * iO'm t\

(ZONDER V|RI1NTEN!S>

UD it SvitkMk ge nu met.

Ook Anthracietet *oor alle .ïoor-

• te prince

He koien worden op «ao* aa^c do >r

ons in zakkeB t'huit fecbracn, mus

vei rtoogiO(< d«r verToerko&t-P, cJ t

TOO voordeel)^ mogelijk f cstctt zign

Steen dorp en RupclmosJc (B fr. 'I/O

Temiche,Baiel,Cru7bekc 30 fr »

biooeodckom der gemceoiei', Toor

al iodcre richtugco, overeen te ko

men prijtio

V >c r b«BlellinceD dit per p s

gcdaaa wordei, beleefd vertoek bl)

Joief De Waele, «ekaelstraai, Dr 10

Smederij

Ooaergeteeksode Berltkt bat geeari

Bualiek van Teajsake au taliggeada,

dal Bl| IKB ten balie ktaji ta lashges

als

••••Ur laid u Itmiiskii

Ueor njn gaede kedieninu BOBBI bij de

funM Tsn «el ««bliek If TerwerTeii

W. Hulln Daerlnek,

L»l «6 TEMSCHK

VAXELAIRE-CLAES

Groenpli BA.

Autwrrpea

Haat oudste e» belimifrifkMtf buis d«-i- (iroole

Van Maandag 22 tot Zaterdag 27 September

g-nnn wij roort mot onzen ophefmiikeiiden TBt'Uoop «Ier

DAGEN DER HUISHOUDSTER EN VOEDINGSWAREN

1OILE1'IJAKMIÜUR» stuks mei ge- hUilh »in 5 hooKl'Ol I h\ in ilunil- KOM \1KN m »il glel-». i k.l-l«'keus tjekrlBlall-en .• Suikw

slepen leukspioeiel, Bulieemscll kristal niuin. Resmeed hamlTatsel, kegeUürtn fr 1.25 135— 1,50 «ie kilo T '•

verschillende kleuren,ros(.,lilauw,groen Diameter 18-2O-2Ï-24 26 cm _ _ gcHOTKI t. rnn.le oaalu.rmlg in »it KXQU1S - DE BEUKKLAEK

waanfe

fr. 245 ile serie fr 85

gleiswerk fr 3,0U— 4,00 — 5,00 .de duns *an 50 stuk**

["•IJS

fr 145 , ^TOPAZE- in dnoieo ^an l»ee

lAFEL!,^RVlESln halve kristal sul- klompen van ï stukken, zijnde 4 stuks BORSTEL in houtvezels, beste be-te kwal Militaire Beschuiten

fr. 13.75

'ei wil fló slukf ^ .loos fr. 2,00 22 vueken, gevernist hout fr. a,7.» -Victoria - .Ie kilo fr - ,40

waarde . ' fr 325 WASCHKOM wit gleisv,e, k diepe vorm KKERBORSTKL io wilie houueiels onze bui.eniiewone smakelijke deB.eit

prijs ''• 2«5 D,arn o 35 fr 10 f '^ extra fijn, do kilo fr 12.

KOFFIESI RViE< in gedecoreerd por- KOFFIEPOT met FILTEH in bium „„., pviDOhK in besie kaioen 70x60 On?e gevanilwrde chocolade zonder

celem, 15 siuks, verschillende voimen aardewerk, inhoudende „„'ru„,,« fr 2 75 wieriia de kil» fr. 16.—

Prijs 95 00 — 75.00 — 55 00 fr. S tot 10 tassen fr 12,50 ""''

ONTBIJTTAS met oi

(r 6.50

inoiicl, wit gleisuerk

blauw gedecoreerd

'' 1.75 p„,s, pei stuk

fr 0,5:. AVANDILBROOII fijne specialiteit ABH1KOZI.N BREI ian Spanje (« p h

Ir. 6 'Io de kilo fr H-— uitmuntend wtor cmfiluren en desserts

BOTERPOT ,. poicelein, gedecoreerd, V01TBANK in gepolste beuk sPKC.|.UROef»ureerde»peculo.js

de doos van 5 kilo

fl 21,.".II

filets banden of bloemen »°' """"" " ""' °' """

naai keus fr 9.E0 w ASCHPLANK omgeven met hout in RMCI AAM KOFFIK

gegalvaniseer.te gegolfde pi lat fr l'i,öo de kilo

Sg

'hi'llnmiê 1AFELBORU inüleisweik Iste keus, K


M.-t Huls

.ORENT DE SETTER-DE GFNDT

Vliet wtt-nat, 11-13 - 'IVmi»eell \oor l plaatsen

CENTRALE VERWARMING

t\pe • ideal Uassique >

Plane en ontwerpen op unvruf zoader verblelen

OPENING VAN EEN

GARAGE MODERNE

vooi alle Hiitumeiken (Av.eiits(liap tord)

Elektrische Valeanisatie van biDDen- to buiten banden

OOGENBLIHKELIJKE BEDIENING

VI np-naai jn \an ij/er noutrellen gasgenef ttoombuizen,

pijlglazen, bounage, mastik, laouithouc, smeei- en moteurolie,

vetten enz — Olie toor autos napht lampen bougies banden

i- i hpi-t i Allt ieitaii|.stiikktii \nnranto Ford nimlukt •< ai) uti

•. tc kumschen /ondei watei

ALGEMEENE BENOODIGHEDEN VOOB AUTOS

In de Gouden Schaar

bij GlcmentVaBRlet-Yertongen.Schooïstr. 8,Tems he

R telt I mrar t Vredtgereckt {Balt tram)

i oor J x f f

Sraele >••• '•• Werkklcedcrco loeele Yeleeren atiaicteo en Karet

br»eke» Veleere* «-ilete to veeten, e'erbela, atoiiaaacn, khiki, mohair i*cldan m goud di»mi (emiWer

LET OP I Alle nNerwerk «ou

Tcrt* tafel , thee CD kotfiiescvie

sen, s{ oncoopen, nz crz in xilver

en wit metaal

GEWAARBORGD

OROOTE KEUS BINNEN

ALLE MTPARATIBN

Brillen en Plnoe-nei

II (e uwe «ogeo hcBlaren e

hoopt daa ceo

Bril of Pince-Uez

me' kristallen glazeo

d e het jcexicbt terne ten

z •erbeicrrn b f

DeoDies Oe Baer Foobert

MARK T, 5, TBM8OHB

Alle speciale vo«tacbnffcD rao de

Herren Dokters Oopmeesters wor

drn met r* mee«tc /

Woensdag a a a >

Woenadafa vertrek reetitstreeki naar

(•ent ooi 9,00 u Tanig serlrek uit Gent

om 14 ure op 4e Netraarkl

Donderdag 6 SO 8,IS 10,30 14,30 18,3*

Vrijdag 6 30 8 80 11,10 14,30 18,30

7attrdag a n a a

N 7 Stoombe«t.D"Wmoi-a„

Vuif B6 lltl tot 91 B*pt. 1930

ZOMERDIENST

ZON EN FEESTDAGEN

Van Ttmiche 7 lv" 13 en 18 ure

Vi« A.iwttp.n om 10 U 15 19 43 It u

IN DE WFFK

Y.nTeoii.lii l« V|7 M 10 11 16 18 u

Va> Antwerpen la (13 VJ13 3« 15 18 U

N B Bet beitaor bflhoadl zich het rtchl

I«>R allen tUet dei* area te ver«B4ereD of af te

labarTea leo het aeodlf li

De Afgr* Beheerder,

E A W1LFORD

Telf Temiclie 19 Aatwcipen Penl 161 95

17— «0 00 tl —

7 05 .10 •• -21 05

17,10 »IO 10 Ml 10

V 10 °tO 1» ?tl «0

1-30 E.H 30 "Ï130

17 tO rn tl 40 «11 40

17 80 "2 50 II 00

U 15 11 II 24 15

18 95 > tl 23 -*ft 15

18 35 NJ1 )5 f2, II

18 15 =11 >5 ^Uib

19 — ïll 00 ï l,0>

19 05 II» 1,1»

Uil ST MKOLAAS

Maandag 10 10 11 4B 16 30 19 40

Dinsdag • • > >

Woensdag • » •

Donderdag 10,00 11,18 • >

Kjrd Memerpl >

Vrijdag (7 00 Kard Herein pi)


10,10 11,60 16,30 1940

Zalerdaf • • >

ZONDAGDÏENST

UitTemjchP

8 60 U 10 14 1>> 16 00 SO*B

Uil Sl^lkolaas

10,10 11 *1 15 00 Ifi 45 19 15 21 45

Itoembeet

Datfeliiatacbe Dieost

Temsche vertrek 6 S0 's pj|or?ceds

Aotwerpen > 1,00 a »am!ddae;s

Stempels in Caoutchouc

voor duivealiefhebbcrg, •todclaars

More magazines by this user
Similar magazines