28.07.2013 Views

Contracteren doe je zo (niet) - Vng

Contracteren doe je zo (niet) - Vng

Contracteren doe je zo (niet) - Vng

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

VNG Juridische 2-daagse<br />

11 oktober 2011<br />

Deelsessie: <strong>Contracteren</strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>zo</strong> (<strong>niet</strong>)!<br />

Jeroen Langbroek<br />

Steven van Dijk


Programma<br />

Vereniging van Nederlandse Gemeenten<br />

• Aanbestedingsrechtelijke noties<br />

• Precontractuele fase<br />

• Structuur van het contract<br />

• Parti<strong>je</strong>n<br />

• Vertegenwoordiging en besluitvorming<br />

• Considerans<br />

• Definities<br />

• Uitleg<br />

• Inhoud<br />

VNG Juridische 2-daagse 2011: <strong>Contracteren</strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>zo</strong> (<strong>niet</strong>)!<br />

• Ondertekening en parafering


Vereniging van Nederlandse Gemeenten<br />

VNG Juridische 2-daagse 2011: <strong>Contracteren</strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>zo</strong> (<strong>niet</strong>)!<br />

Aanbestedingsrechtelijke noties (1)<br />

• Moet het contract worden aanbesteed?<br />

• Zo nee, aanbestedingsregels <strong>niet</strong> van belang<br />

• Zo ja, aanbestedingsregels volgen<br />

• Steeds: veiligheidsmaatregelen inbouwen


Vereniging van Nederlandse Gemeenten<br />

VNG Juridische 2-daagse 2011: <strong>Contracteren</strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>zo</strong> (<strong>niet</strong>)!<br />

Aanbestedingsrechtelijke noties (2)<br />

Contractuele aspecten bij aanbestedingsrecht<br />

• Wordt inhoud van het contract beïnvloed?<br />

• (On)evenwichtige contractsvoorwaarden?<br />

• Ver<strong>niet</strong>iging contract met beroep op artikel 8 Wira<br />

• Verbod tot verdere uitvoering / gebod tot beëindiging


Vereniging van Nederlandse Gemeenten<br />

Aanbestedingsrechtelijke noties (3):<br />

waarborgen (1)<br />

VNG Juridische 2-daagse 2011: <strong>Contracteren</strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>zo</strong> (<strong>niet</strong>)!<br />

• Aankondiging van voornemen sluiten contract<br />

• Geen garanties over vol<strong>doe</strong>n aan aanbestedingsrecht


Vereniging van Nederlandse Gemeenten<br />

Aanbestedingsrechtelijke noties (3):<br />

waarborgen (2)<br />

VNG Juridische 2-daagse 2011: <strong>Contracteren</strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>zo</strong> (<strong>niet</strong>)!<br />

• “De Gemeente mag deze Overeenkomst met een<br />

opzegtermijn van drie (3) maanden opzeggen in het geval<br />

de Gemeente in een door een derde geïnitieerde procedure<br />

wordt verboden uitvoering te geven aan deze<br />

Overeenkomst of wordt geboden deze Overeenkomst te<br />

beëindigen.” (buiten Wira om)<br />

• In het geval deze Overeenkomst wordt ver<strong>niet</strong>igd uit hoofde<br />

van de Wira, ontvangt Opdrachtnemer van de Gemeente<br />

geen vergoeding van schade, kosten of gederfde winst.”


Vereniging van Nederlandse Gemeenten<br />

VNG Juridische 2-daagse 2011: <strong>Contracteren</strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>zo</strong> (<strong>niet</strong>)!<br />

Precontractuele fase<br />

• HR 12 augustus 2005, NJ 2005, 467, LJN: AT7337<br />

(CBB/JPO)<br />

• Uitgangspunt: ieder van de onderhandelende parti<strong>je</strong>n is vrij<br />

de onderhandelingen af te breken


Vereniging van Nederlandse Gemeenten<br />

VNG Juridische 2-daagse 2011: <strong>Contracteren</strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>zo</strong> (<strong>niet</strong>)!<br />

Onderhandelingen reguleren:<br />

opnemen in correspondentie / voorovereenkomst<br />

“Het overleg over de Overeenkomst, waaronder de tijdens het<br />

overleg uitgewisselde standpunten en mededelingen, bindt<br />

Parti<strong>je</strong>n op geen enkele wijze. Dit is slechts anders indien<br />

Parti<strong>je</strong>n overeenstemming hebben bereikt over de volledige<br />

tekst en inhoud van de Overeenkomst. Van overeenstemming<br />

als hiervoor be<strong>doe</strong>ld is eerst sprake na ondertekening door<br />

Parti<strong>je</strong>n van de Overeenkomst.”


Vereniging van Nederlandse Gemeenten<br />

VNG Juridische 2-daagse 2011: <strong>Contracteren</strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>zo</strong> (<strong>niet</strong>)!<br />

Onderhandelingen reguleren:<br />

opnemen in correspondentie / voorovereenkomst<br />

“Het staat Parti<strong>je</strong>n vrij om hen moverende redenen het<br />

overleg over het tot stand komen van een overeenkomst te<br />

onderbreken en/of af te breken. In dat geval zijn Parti<strong>je</strong>n over<br />

en weer <strong>niet</strong> gehouden de eventuele door de andere Partij<br />

geleden schade of gemaakte kosten te vergoeden.”


Vereniging van Nederlandse Gemeenten<br />

VNG Juridische 2-daagse 2011: <strong>Contracteren</strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>zo</strong> (<strong>niet</strong>)!<br />

Voor het geval dat de onderhandelingen <strong>niet</strong><br />

slagen:<br />

"het bedrag wegens vergoeding van door de aannemer<br />

gemaakte kosten aan deze [zal] betalen, indien parti<strong>je</strong>n zulks<br />

zijn overeengekomen."<br />

Voor een verplichting tot kostenvergoeding is dan nadere<br />

overeenkomst vereist.<br />

HR 27 mei 2011, LJN: BP8707


Vereniging van Nederlandse Gemeenten<br />

Tijdens onderhandelingen over overeenkomst<br />

• Tip één:<br />

herhaal / verwijs regelmatig (naar) het voorbehoud.<br />

• Tip twee:<br />

VNG Juridische 2-daagse 2011: <strong>Contracteren</strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>zo</strong> (<strong>niet</strong>)!<br />

schrijf in voettekst of koptekst bij een concept van een<br />

overeenkomst bijvoorbeeld: “louter voor discussie<strong>doe</strong>leinden”


Terzijde:<br />

Vereniging van Nederlandse Gemeenten<br />

VNG Juridische 2-daagse 2011: <strong>Contracteren</strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>zo</strong> (<strong>niet</strong>)!<br />

• Rb. Amsterdam 13 april 2011, LJN: BQ3361<br />

(<strong>niet</strong> reageren op gespreksverslag in fase voorafgaand aan<br />

sluiten overeenkomst).<br />

• Rb. Den Haag, 1 juni 2011, LJN: BR6150<br />

“Deze stelling van de gemeente vindt steun in het gegeven<br />

dat de tekst van art. 20.1. is afgedrukt tussen vierkante<br />

haken, hetgeen <strong>doe</strong>t vermoeden dat parti<strong>je</strong>n daarover nog in<br />

onderhandeling waren.”


Vereniging van Nederlandse Gemeenten<br />

VNG Juridische 2-daagse 2011: <strong>Contracteren</strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>zo</strong> (<strong>niet</strong>)!<br />

Voornoemde “sub<strong>je</strong>ct to contract” formulering<br />

kan aangevuld worden met een voorbehoud van<br />

goedkeuring.<br />

Hoe moet voorbehoud worden opgevat?<br />

• als beperking op de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van<br />

onderhandelaar ?<br />

• als opschortende voorwaarde (hetgeen veronderstelt dat<br />

ondertekenaar van het contract bevoegd is de rechtspersoon<br />

te binden) ?


Vereniging van Nederlandse Gemeenten<br />

Voorbehoud be<strong>doe</strong>ld als opschortende<br />

voorwaarde?<br />

• Tip: voorbehoud in een <strong>zo</strong> vroeg mogelijk stadium maken<br />

(en zeker wanneer goedkeuring afhankelijk wordt gesteld<br />

van beslissing van de Raad)<br />

• Tip: onderhandelaar moet voorkomen dat hij schijn wekt dat<br />

het orgaan wiens toestemming vereist is, die toestemming<br />

zal geven<br />

VNG Juridische 2-daagse 2011: <strong>Contracteren</strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>zo</strong> (<strong>niet</strong>)!<br />

• Tip: pas op met voorbehoud goedkeuring College van B&W<br />

(want mogelijk potestatief)


Vereniging van Nederlandse Gemeenten<br />

VNG Juridische 2-daagse 2011: <strong>Contracteren</strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>zo</strong> (<strong>niet</strong>)!<br />

Vzr.'s-Hertogenbosch 14 april 2008, LJN: BD0037<br />

• “Voor <strong>zo</strong>ver Essent heeft willen betogen (Essent, PN, 4.2 en<br />

5.3) dat het simpelweg om een voorwaarde <strong>zo</strong>u gaan die nu<br />

eenmaal <strong>niet</strong> vervuld is, faalt dat betoog omdat ten deze<br />

sprake is van een potestatieve voorwaarde, die geen<br />

(opschortende of ontbindende) voorwaarde in de zin van<br />

artikel 6:21 BW is.”


Vereniging van Nederlandse Gemeenten<br />

(on)juist voorbeeld van een opschortende<br />

voorwaarde<br />

Deze overeenkomst komt tot stand met de ondertekening door<br />

beide Parti<strong>je</strong>n en treedt in werking bij vervulling van de<br />

onderstaande opschortende voorwaarde(n):<br />

(i)<br />

(ii)<br />

VNG Juridische 2-daagse 2011: <strong>Contracteren</strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>zo</strong> (<strong>niet</strong>)!


Vereniging van Nederlandse Gemeenten<br />

VNG Juridische 2-daagse 2011: <strong>Contracteren</strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>zo</strong> (<strong>niet</strong>)!<br />

HR 24 maart 1995, NJ 1997, 569, m.nt. Brunner:<br />

Maatstaven met betrekking tot precontractuele fase zijn van<br />

overeenkomstige toepassing op de situatie dat overeenkomst<br />

door een orgaan van een van parti<strong>je</strong>n moet worden<br />

goedgekeurd.<br />

Bij afbreken onderhandelingen over wijziging bestaande<br />

contractuele verhouding verkeren parti<strong>je</strong>n <strong>niet</strong> in precontractuele<br />

fase<br />

Zie: HR 29 oktober 2010, LJN: BN5612.


Vereniging van Nederlandse Gemeenten<br />

VNG Juridische 2-daagse 2011: <strong>Contracteren</strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>zo</strong> (<strong>niet</strong>)!<br />

Rechtbank Arnhem 1 juni 2011, LJN: BQ8630 (Barneveld):<br />

stond gemeente vrij een beroep te <strong>doe</strong>n op<br />

goedkeuringsvoorbehoud)<br />

Hof Leeuwarden 1 februari 2011, LJN: BP7319 (Almere):<br />

bevoegdheid B&W <strong>zo</strong>u eerst worden uitgeoefend na instemming<br />

Raad)<br />

Hof Leeuwarden 25 mei 2010, LJN: BM6783 (Almere):<br />

redelijkheid en billijkheid brengen mee dat opschortende<br />

voorwaarde als vervuld geldt


Vereniging van Nederlandse Gemeenten<br />

Structuur contract (1): algemeen<br />

• Vormvereisten?<br />

• Schriftelijk?<br />

• Bewijsfunctie?<br />

VNG Juridische 2-daagse 2011: <strong>Contracteren</strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>zo</strong> (<strong>niet</strong>)!<br />

• Vermelden inkoopnummers?<br />

• Dwingend recht van toepassing?


Vereniging van Nederlandse Gemeenten<br />

VNG Juridische 2-daagse 2011: <strong>Contracteren</strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>zo</strong> (<strong>niet</strong>)!<br />

Structuur contract (2): dwingende volgorde ?<br />

• “Titel” (naam van het contract)<br />

• “Ondergetekenden” (parti<strong>je</strong>n)<br />

• “Nemen het volgende in overweging” (considerans)<br />

• “Komen overeen als volgt” (inhoud)<br />

• “Ten blijke waarvan” (ondertekening)


Vereniging van Nederlandse Gemeenten<br />

Omschrijving van parti<strong>je</strong>n (1): algemeen<br />

• Naam (handelsnaam en/of statutaire naam) ?<br />

• Rechtsvorm ?<br />

• KvK-nummer ?<br />

VNG Juridische 2-daagse 2011: <strong>Contracteren</strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>zo</strong> (<strong>niet</strong>)!<br />

• Plaats van vestiging en kantooradres ?<br />

• Vertegenwoordiging ?


Vereniging van Nederlandse Gemeenten<br />

VNG Juridische 2-daagse 2011: <strong>Contracteren</strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>zo</strong> (<strong>niet</strong>)!<br />

Omschrijving van parti<strong>je</strong>n (2): wederpartij<br />

(on)juiste voorbeelden uit de praktijk:<br />

• “Capgemini Nederland B.V., (statutair) gevestigd te Utrecht,<br />

te dezen vertegenwoordigd door Dhr. J.H.M. Simons,<br />

Directeur”<br />

• “De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid<br />

Cendris B.V., statutair gevestigd te Groningen,<br />

kantoorhoudende te Leeuwarden aan de Lange Marktstraat<br />

14;”


Vereniging van Nederlandse Gemeenten<br />

VNG Juridische 2-daagse 2011: <strong>Contracteren</strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>zo</strong> (<strong>niet</strong>)!<br />

Omschrijving van parti<strong>je</strong>n (3): een combinatie<br />

• Combinatie is enkel aanbestedingsrechtelijk relevant<br />

• Maak in contract een keuze:<br />

(i) leden van combinatie zijn ieder hoofdelijk partij<br />

(i) één lid van de combinatie is partij, de andere leden zijn<br />

enkel borg


Vereniging van Nederlandse Gemeenten<br />

VNG Juridische 2-daagse 2011: <strong>Contracteren</strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>zo</strong> (<strong>niet</strong>)!<br />

7.1 De Ondergetekenden sub 2, sub 3 en sub 4 stellen zich bij deze,<br />

af<strong>zo</strong>nderlijk en ieder voor zich, ten behoeve van Staat tot hoofdelijk<br />

medeschuldenaar voor de nakoming van de op Opdrachtnemer<br />

rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.<br />

7.2 De Ondergetekenden sub 2, sub 3 en sub 4 verklaren, af<strong>zo</strong>nderlijk<br />

en ieder voor zich, op eerste ver<strong>zo</strong>ek van de Staat en <strong>zo</strong>nder dat<br />

enige ingebrekestelling vereist zal zijn, al hetgeen de Staat uit hoofde<br />

van de Overeenkomst van de Opdrachtnemer te vorderen heeft of<br />

mocht krijgen geheel als eigen schuld te zullen vol<strong>doe</strong>n en zich<br />

hoofdelijk te verbinden tot de nakoming van alle uit de Overeenkomst<br />

voortvloeiende verplichtingen van de Opdrachtnemer.<br />

7.3De Staat verklaart bovengenoemde hoofdelijk medeschuldenaarstelling<br />

voor zich te nemen.


Vereniging van Nederlandse Gemeenten<br />

VNG Juridische 2-daagse 2011: <strong>Contracteren</strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>zo</strong> (<strong>niet</strong>)!<br />

Omschrijving van parti<strong>je</strong>n (4): voorbeeld CV<br />

• De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid<br />

[…] B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer<br />

[…], te dezen handelend als beherend vennoot van de<br />

commanditaire vennootschap […] C.V., ingeschreven in het<br />

handelsregister onder nummer”


Vereniging van Nederlandse Gemeenten<br />

VNG Juridische 2-daagse 2011: <strong>Contracteren</strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>zo</strong> (<strong>niet</strong>)!<br />

Omschrijving van parti<strong>je</strong>n (5): de gemeente<br />

• De gemeente […], te dezen ingevolge het bepaalde in artikel<br />

171 Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar<br />

burgemeester, handelend ter uitvoering van een besluit van<br />

burgemeester en wethouders d.d. […] ingevolge artikel 160<br />

Gemeentewet, hierna te noemen “de gemeente”;<br />

(Van Contact naar Contract, Van Rossum, p. 115)


Vereniging van Nederlandse Gemeenten<br />

VNG Juridische 2-daagse 2011: <strong>Contracteren</strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>zo</strong> (<strong>niet</strong>)!<br />

Omschrijving van parti<strong>je</strong>n (6): de gemeente<br />

• De publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Den Haag<br />

(Dienst Stedelijke Ontwikkeling, Directie Grond- en<br />

Ontwikkelingsbedrijf), ingeschreven in het handelsregister met<br />

nummer 000008337888 (hierna: “de Gemeente”);


Vereniging van Nederlandse Gemeenten<br />

VNG Juridische 2-daagse 2011: <strong>Contracteren</strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>zo</strong> (<strong>niet</strong>)!<br />

Vertegenwoordiging en besluitvorming<br />

Scheltema/Scheltema, Gemeenschappelijk recht, p. 146/147:<br />

Besluit van GS/B&W is publiekrechtelijke rechtshandeling.<br />

Rechtshandeling komt tot stand op het moment dat diegene die<br />

tot het aangaan ervan bevoegd is (CvdK/Burgemeester) die<br />

verricht.<br />

Anders: A.A. van Rossum, Van contact naar contract, p. 21.


Vereniging van Nederlandse Gemeenten<br />

VNG Juridische 2-daagse 2011: <strong>Contracteren</strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>zo</strong> (<strong>niet</strong>)!<br />

“Zoals BNG terecht heeft aangevoerd is de wilsovereenstemming<br />

met betrekking tot de overeenkomst van borgtocht tussen parti<strong>je</strong>n<br />

afhankelijk van het besluit van het bevoegde orgaan van de<br />

gemeente (i.c. de Raad) tot het aangaan daarvan en <strong>niet</strong> van het<br />

optreden van haar vertegenwoordiger bij het uitvoeren van dat,<br />

als privaatrechtelijke rechtshandeling te kwalificeren, besluit.<br />

Overeenkomstig het bepaalde in art. 3:37, tweede lid, BW is de<br />

overeenkomst van borgtocht tussen parti<strong>je</strong>n tot stand gekomen<br />

op het moment dat BNG kennis kreeg van het feit dat de Raad op<br />

27 januari 2000 had besloten tot het aangaan van de<br />

borgtochtovereenkomst met BNG ten aanzien van lening 2.”<br />

Rb. Utrecht, 7 september 2005 (2004/1463).


Vereniging van Nederlandse Gemeenten<br />

VNG Juridische 2-daagse 2011: <strong>Contracteren</strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>zo</strong> (<strong>niet</strong>)!<br />

• Vertegenwoordiging uiteraard ook van belang bij het inroepen<br />

van optie tot verlenging of beëindigen van contract (denk aan<br />

3:69 lid 3 BW).<br />

• Onderscheid tussen contactpersonen en personen die<br />

bevoegd zijn een partij te vertegenwoordigen. (on)juist<br />

voorbeeld:<br />

“Contactpersoon voor Opdrachtgever is [.. .], dan wel een<br />

door hem aangewezen vervanger.<br />

Contactpersoon voor Opdrachtnemer is [...], dan wel een door<br />

hem aangewezen vervanger.”


Vereniging van Nederlandse Gemeenten<br />

VNG Juridische 2-daagse 2011: <strong>Contracteren</strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>zo</strong> (<strong>niet</strong>)!<br />

“Door de gemeente wordt erkend dat [appellant] en zijn advocaat. Daarbij <strong>niet</strong><br />

opmerkzaam zijn gemaakt op de onbevoegdheid van de wethouder om<br />

dergelijke afspraken te maken. Ook is daarbij geen voorbehoud van<br />

goedkeuring van afspraken door het College gemaakt. Mede gelet op de positie<br />

van een wethouder ten opzichte van burgers die met de gemeente in contact<br />

treden, is het hof van oordeel dat hiermee de schijn van vertegenwoordiging<br />

van het College door de wethouder is ontstaan en dat dit naar<br />

verkeersopvatting voor risico van de gemeente komt. Indien de wethouder in<br />

het kader van dit overleg toezeggingen heeft gedaan, kan [appellant] de<br />

gemeente daaraan houden. ”<br />

Hof „s-Hertogenbosch 22 juni 2010, LJN BM9555<br />

Zie ook HR 22 juni 2010, LJN BL5420 (Vitesse)<br />

Kortom: hoe hoger het niveau waarop de contacten plaatsvinden des te<br />

belangrijker wordt het om een voorbehoud te maken.


Vereniging van Nederlandse Gemeenten<br />

Considerans (1)<br />

• Achtergrondinformatie en ontstaansgeschiedenis<br />

• Besluit van College van B&W<br />

• Definities?<br />

VNG Juridische 2-daagse 2011: <strong>Contracteren</strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>zo</strong> (<strong>niet</strong>)!<br />

• Rechten en verplichtingen?<br />

• Denk aan uw opvolger in de dossierbehandeling


Vereniging van Nederlandse Gemeenten<br />

VNG Juridische 2-daagse 2011: <strong>Contracteren</strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>zo</strong> (<strong>niet</strong>)!<br />

Considerans (2): (on)juist voorbeeld uit praktijk<br />

• “Parti<strong>je</strong>n verschillen van mening over de vraag, of de<br />

rechtsvorm van deze Overeenkomst – die <strong>niet</strong> alleen een<br />

vaststellingsovereenkomst is maar waaraan mede de status<br />

van […] toegekend wordt – nodig is ter verkrijging van finale<br />

kwijting door […]. Parti<strong>je</strong>n hebben deze kwalificatie echter<br />

geaccepteerd en zijn deze hierna overeengekomen.”


Vereniging van Nederlandse Gemeenten<br />

VNG Juridische 2-daagse 2011: <strong>Contracteren</strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>zo</strong> (<strong>niet</strong>)!<br />

Considerans (3): (on)juiste voorbeeld uit praktijk<br />

• “(dat) Parti<strong>je</strong>n zich realiseren dat het voor het in stand houden<br />

van de vertrouwensbasis essentieel is dat zij elkaar<br />

voortdurend juist, tijdig en volledig informeren over alles dat<br />

voor de uitvoering van deze Raamovereenkomst van belang<br />

is.”<br />

• “(dat) Leverancier zich in vol<strong>doe</strong>nde mate op de hoogte heeft<br />

gesteld van alle voor het verrichten van die leveringen voor<br />

hem van belang zijnde gegevens en omstandigheden bij<br />

Opdrachtgever.”


Definities<br />

Vereniging van Nederlandse Gemeenten<br />

VNG Juridische 2-daagse 2011: <strong>Contracteren</strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>zo</strong> (<strong>niet</strong>)!<br />

• Sluit aan bij de wettelijke betekenis van een begrip.<br />

• Zie onderstaand voorbeeld (hoe het beter <strong>niet</strong> moet)<br />

“Levering: een schriftelijke overeenkomst onder<br />

bezwarende titel tussen …. en leverancier voor de<br />

levering van een product en/of dienst


Vereniging van Nederlandse Gemeenten<br />

VNG Juridische 2-daagse 2011: <strong>Contracteren</strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>zo</strong> (<strong>niet</strong>)!<br />

• Geef in de overeenkomst het gedefinieerde begrip een<br />

hoofdletter.<br />

• Test: vervang in de tekst het gedefinieerde begrip voor de<br />

definitie. Klopt de bepaling dan nog?<br />

• Voorkom verwarring:<br />

(i) maakt geen gebruik van (algemeen bekende) begrippen<br />

met een hoofdletter, <strong>zo</strong>nder definiëring<br />

(ii) herhaal een definitie uit een document van eerdere datum<br />

als dat document vervalt (aanbestedingsdocumentatie /<br />

voorovereenkomst)


Vereniging van Nederlandse Gemeenten<br />

VNG Juridische 2-daagse 2011: <strong>Contracteren</strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>zo</strong> (<strong>niet</strong>)!<br />

Uitleg contract (1): Haviltex blijft uitgangspunt<br />

“De vraag hoe in een schriftelijk contract de verhouding van pp. is<br />

geregeld en of dit contract een leemte laat die moet worden<br />

aangevuld, kan <strong>niet</strong> worden beantwoord op grond van alleen<br />

maar een taalkundige uitleg van de bepalingen van dat contract.<br />

Voor de beantwoording van die vraag komt het immers aan op de<br />

zin die pp. in de gegeven omstandigheden over en weer<br />

redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op<br />

hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten<br />

verwachten.”


Vereniging van Nederlandse Gemeenten<br />

VNG Juridische 2-daagse 2011: <strong>Contracteren</strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>zo</strong> (<strong>niet</strong>)!<br />

Uitleg contract (2): tendens in rechtspraak<br />

• Commerciële contracten: ob<strong>je</strong>ctiever uitleggen; meer<br />

betekenis hechten aan de tekst van het contract<br />

• Contracten waarover <strong>niet</strong> wordt onderhandeld: uitleg is met<br />

name afhankelijk van ob<strong>je</strong>ctieve factoren, <strong>zo</strong>als de<br />

bewoordingen, gelezen in het licht van het contract als geheel<br />

en de eventuele toelichting daarop


Vereniging van Nederlandse Gemeenten<br />

VNG Juridische 2-daagse 2011: <strong>Contracteren</strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>zo</strong> (<strong>niet</strong>)!<br />

Uitleg van contract (3): beïnvloeding in contract<br />

• “Deze Overeenkomst regelt uitsluitend en uitputtend de<br />

rechtsverhouding tussen Parti<strong>je</strong>n over de in deze<br />

Overeenkomst beschreven kwesties en afspraken en is in de<br />

plaats gekomen van documenten, verklaringen en<br />

gedragingen over en weer van Parti<strong>je</strong>n van eerdere datum<br />

over die kwesties en voorstellen voor afspraken daarover.”<br />

• Bewijsovereenkomst ?


Vereniging van Nederlandse Gemeenten<br />

VNG Juridische 2-daagse 2011: <strong>Contracteren</strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>zo</strong> (<strong>niet</strong>)!<br />

Uitleg van contract (4): bijlagen<br />

• Gebruik van bijlagen.<br />

• Documenten gebruikt bij het tot stand komen<br />

(aanbestedingsdocumentatie, intentieverklaring).<br />

• Wijziging bijlagen, automatisch bij nieuwe versie.<br />

• Rangorde tussen lichaam overeenkomst en bijlage alsmede<br />

tussen bijlagen onderling.


Vereniging van Nederlandse Gemeenten<br />

VNG Juridische 2-daagse 2011: <strong>Contracteren</strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>zo</strong> (<strong>niet</strong>)!<br />

Uitleg van contract (5): (on)juist voorbeeld rangorde<br />

“De navolgende bescheiden maken deel uit van deze Raamovereenkomst.<br />

Voor <strong>zo</strong>ver deze bescheiden met elkaar in tegenspraak zijn, geldt de<br />

navolgende rangorde, waarbij het hoger genoemde document prevaleert<br />

boven het lager genoemde:<br />

1. deze Raamovereenkomst;<br />

2. de ARVODI-2008;<br />

3. de offerteaanvraag inclusief de nota‟s van inlichtingen;<br />

4. de offerte die aan de opdracht ten grondslag ligt.<br />

Indien op grond van een lager gerangschikt document hogere eisen<br />

worden gesteld aan Opdrachtnemer, gelden steeds die hogere eisen,<br />

tenzij in het hoger gerangschikte document is aangegeven dat, en ten<br />

aanzien van welk specifiek onderdeel, expliciet van het lager<br />

gerangschikte document wordt afgeweken. In dat geval prevaleren de<br />

verbij<strong>zo</strong>nderde afspraken in de Nadere Overeenkomst boven het gestelde<br />

in de Raamovereenkomst”


Vereniging van Nederlandse Gemeenten<br />

Inhoud van de overeenkomst<br />

Open deur: wees nauwkeurig maar vooral duidelijk.<br />

“Tot eind 1976 heeft koper het recht de machine terug te geven<br />

voor ƒ 20 000 exclusief BTW. Betaalbaar ƒ 2000 per maand.<br />

Eerste betaling 30 dagen na teruggave. Koper heeft het recht<br />

garanties voor de betaling van ƒ 2000 exclusief BTW per maand<br />

te eisen.”<br />

VNG Juridische 2-daagse 2011: <strong>Contracteren</strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>zo</strong> (<strong>niet</strong>)!


Vereniging van Nederlandse Gemeenten<br />

VNG Juridische 2-daagse 2011: <strong>Contracteren</strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>zo</strong> (<strong>niet</strong>)!<br />

• Open deur: vertrouw op uw eigen ge<strong>zo</strong>nd verstand.<br />

• Als iets voor u <strong>niet</strong> duidelijk is, is het dat voor een ander<br />

(bijvoorbeeld een rechter) waarschijnlijk ook <strong>niet</strong>!<br />

• Denk <strong>niet</strong>: ze zullen zelf wel begrijpen wat er wordt be<strong>doe</strong>ld.


Vereniging van Nederlandse Gemeenten<br />

VNG Juridische 2-daagse 2011: <strong>Contracteren</strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>zo</strong> (<strong>niet</strong>)!<br />

Innerlijke samenhang:<br />

Artikel 12 Vrijwaring<br />

• De ontwikkelingsmaatschappij vrijwaart de gemeente en de<br />

provincie tegen alle financiële gevolgen van aanspraken van<br />

derden in enig verband staande met de uitvoering van de<br />

overeenkomst als be<strong>doe</strong>ld in artikel 4, derde lid, van deze<br />

overeenkomst.<br />

Artikel 15 Geschillen<br />

• Parti<strong>je</strong>n beogen met de overeenkomst geen in rechte<br />

afdwingbare rechten en verplichtingen in het leven te roepen.


Vereniging van Nederlandse Gemeenten<br />

VNG Juridische 2-daagse 2011: <strong>Contracteren</strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>zo</strong> (<strong>niet</strong>)!<br />

Tekortkoming en verzuim<br />

“Deze overeenkomst kan door elk van de parti<strong>je</strong>n worden<br />

beëindigd <strong>zo</strong>nder opzegtermijn indien:<br />

de andere partij, na ingebreke te zijn gesteld en in de<br />

gelegenheid te zijn gebracht die gebreken te herstellen,<br />

wezenlijk tekortkomt in de nakoming van deze overeenkomst,<br />

in welk geval de andere partij, onverlet haar recht op<br />

schadevergoeding, een schriftelijke ingebrekestelling zal<br />

sturen stellende een redelijke termijn waarbinnen deze<br />

tekortkoming wordt hersteld.”<br />

(bron: Modelovereenkomst.nl)


Boetebeding:<br />

Goed of fout?<br />

Vereniging van Nederlandse Gemeenten<br />

VNG Juridische 2-daagse 2011: <strong>Contracteren</strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>zo</strong> (<strong>niet</strong>)!<br />

“ (….) is Adviseur de Organisatie een <strong>niet</strong> voor rechterlijke<br />

matiging vatbare boete verschuldigd per overtreding en voor<br />

elke dag dat de overtreding voortduurt …..”


Vereniging van Nederlandse Gemeenten<br />

VNG Juridische 2-daagse 2011: <strong>Contracteren</strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>zo</strong> (<strong>niet</strong>)!<br />

Voorbeeld boetebeding (2)<br />

• “(…) Is adviseur <strong>zo</strong>nder voorafgaande ingebrekestelling<br />

een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van EUR X<br />

per overtreding. Wordt de verbintenis tot betaling van de<br />

boete <strong>niet</strong> terstond nagekomen dan treedt verzuim <strong>zo</strong>nder<br />

ingebrekestelling in en wordt adviseur tevens wettelijke<br />

rente over de boete verschuldigd. In afwijking van<br />

art. 6:92 leden 1 en 2 BW <strong>doe</strong>t dit boetebeding <strong>niet</strong> af aan<br />

het recht van Partij op nakoming of schadevergoeding.”


Vereniging van Nederlandse Gemeenten<br />

No-oral modification clause. Twee (on)juiste<br />

voorbeelden<br />

• “Aanvullingen en/of aanpassingen van deze overeenkomst<br />

zijn slechts geldig voor <strong>zo</strong>ver zij schriftelijk zijn<br />

overeengekomen.”<br />

• “Bewijs dat deze overeenkomst is aangepast of aangevuld<br />

kan uitsluitend worden geleverd door middel van een door<br />

beide parti<strong>je</strong>n ondertekend en gedagtekend geschrift.<br />

Bewijslevering door andere middelen (<strong>zo</strong>als, doch <strong>niet</strong><br />

uitsluitend, het horen van getuigen) is nadrukkelijk<br />

uitgesloten.”<br />

VNG Juridische 2-daagse 2011: <strong>Contracteren</strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>zo</strong> (<strong>niet</strong>)!


Vereniging van Nederlandse Gemeenten<br />

VNG Juridische 2-daagse 2011: <strong>Contracteren</strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>zo</strong> (<strong>niet</strong>)!<br />

Ongeclausuleerde geheimhouding?<br />

• “….. Deze afspraak laat echter onverlet de eventuele<br />

verplichting van de gemeente om op grond van de Wet<br />

openbaarheid van bestuur of enige andere wettelijke bepaling<br />

informatie over deze overeenkomst te verstrekken”


Vereniging van Nederlandse Gemeenten<br />

VNG Juridische 2-daagse 2011: <strong>Contracteren</strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>zo</strong> (<strong>niet</strong>)!<br />

Voor de fijnproevers: art. 10 lid 1 ARIV:<br />

“Een partij is aansprakelijk voor de schade die de andere Partij,<br />

diens ondergeschikten of hulppersonen daaronder begrepen,<br />

heeft geleden dan wel mocht lijden door of in verband met het<br />

toerekenbaar tekortschieten van de andere Partij in de<br />

nakoming van diens verplichtingen onder de Overeenkomst”<br />

Wat valt hierover op te merken?


Vereniging van Nederlandse Gemeenten<br />

VNG Juridische 2-daagse 2011: <strong>Contracteren</strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>zo</strong> (<strong>niet</strong>)!<br />

Ondertekening en parafering<br />

• Feitelijk ondertekenaar gelijk aan persoon?<br />

• Identificatie van ondertekenaar? Aanhechten volmacht en<br />

informatie waaruit bevoegdheid blijkt<br />

• Nut en noodzaak parafering<br />

• Gelijktijdig ondertekenen<br />

• Hoeveel exemplaren ondertekenen

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!