SPORTBELEIDSPLAN SPORTBELEIDSPLAN Herk-de-Stad 2008 ...

isb.colo.ba.be

SPORTBELEIDSPLAN SPORTBELEIDSPLAN Herk-de-Stad 2008 ...

SPORTBELEIDSPLAN

SPORTBELEIDSPLAN

SPORTBELEIDSPLAN

SPORTBELEIDSPLAN

Herk Herk----de Herk Herk de----Stad de de Stad Stad Stad

2008 2008----2013

2008 2008 2013 2013 2013

Het Sportbeleidsplan kwam tot stand met de ondersteuning van de

Vlaamse Gemeenschap en het ISB


Secretariaat Secretariaat Secretariaat Secretariaat sportdienst: sportdienst: sportdienst: sportdienst: Sporthal Sporthal Sporthal Sporthal Schulen, Schulen, Schulen, Schulen, Manestr Manestraat

Manestr Manestraat

aat aat 86, 86, 86, 86, 3540 3540 3540 3540 Herk Herk----de Herk Herk de----Stad de de Stad Stad Stad

: : : : 013/55.25.9

013/55.25.95555 013/55.25.9

013/55.25.9 : : : : 013/33.80.65

013/33.80.65 013/33.80.65

013/33.80.65 : : : : sport@herk

sport@herk----de

sport@herk

sport@herk de----stad.be

de de stad.be stad.be

stad.be


INHOUDSOPGAVE

Voorwoord

1. Inleiding pag. 1

2. Missie pag. 2

3. Proces van beleidsplanning pag. 3

3.1. Fasen in het proces

3.1.1. Startfase

3.1.2. Gegevensverzameling

3.1.3. Gegevensanalyse: knelpunten - behoeftenota

4. Inventaris van de huidige structuren pag. 4

4.1. Situering van de gemeente

4.1.1. Algemeen

4.1.2. Zones voor sport pag. 5

4.1.3. Conclusies pag. 6

4.2. Inventaris van de gemeentelijke structuren pag. 7

4.2.1. Algemene identificatie van de gemeente

4.2.1.1. Gemeentebestuur

4.2.1.2. College van burgemeester en schepenen

4.2.1.3. Gemeenteraad pag. 8

4.2.1.4. Coördinator sportbeleidsplan

4.2.2. Demografische gegevens

4.2.2.1. Inleiding

4.2.2.2. Bevolkingsopbouw van alle inwoners pag. 9

4.2.2.3. Bevolkingsopbouw verschillende jaren pag.10

4.2.2.4. Conclusies

4.3. Sportdienst

4.3.1. Organogram gemeente-sportdienst pag.11

4.3.2. Coördinaten sportdienst

4.3.3. Lijst personeel

4.3.4. Taken sportdienst pag.12


4.4. Stuurgroep sportbeleidsplan

4.5. Subsidiëring sportverenigingsleven pag.13

4.5.1. Evolutie

4.5.2. Soorten reglementen

4.5.3. Financieel pag.14

4.5.3.1. Directe subsidie

4.5.3.2. Gerichte subsidiëring

4.5.3.3. Indirecte subsidiëring

4.6. Andere gemeentelijke diensten

4.7. Diensten die al of niet in samenwerking sport aanbieden pag.15

4.8. Sportaanbod van de sportdienst

4.8.1. Eéndaagse activiteiten pag.16

4.8.2. Meerdaagse activiteiten

4.8.3. Wekelijks aanbod

4.8.4. Andere activiteiten

4.8.5. Schoolsportactiviteiten of activiteiten van derden waaraan

de sportdienst participeert pag.17

4.9. Trends

4.10. Communicatie en informatieverstrekking m.b.t. sport pag.19

4.11. Inventarisatie sportinfrastructuur

4.11.1. Overdekte sportinfrastructuur

4.11.1.1. Sporthal Schulen

4.11.1.2. Sporthallen scholen pag.20

4.11.1.3. Sportzalen pag.21

4.11.1.4. Tennishal ‘De Koningsvijver’ pag.22

4.11.2. Openlucht sportinfrastructuur pag.23

4.11.3. Geografische spreiding sportinfrastructuur pag.24

4.12. Inventaris van de externe sportactoren pag.25

4.12.1. Sportraad

4.12.2. Sportclubs pag.26

4.12.3. Scholengemeenschap pag.28

4.12.4. Sportaanbod socioculturele clubs en commerciële organisaties

4.13. Conclusies pag.30


5. Doelstellingen pag.31

5.1. Werkdomein ondersteuning sportverenigingen

5.2. Werkdomein anders georganiseerde sport pag.36

5.2.1. Schoolsport

5.2.2. Sportactiviteiten sportdienst pag.40

5.3. Werkdomein toegankelijkheid tot en diversiteit in de sport pag.45

5.3.1. Gehandicapten

5.3.2. Senioren pag.48

5.4. Werkdomein meerjarenplan sportinfrastructuur pag.51


Voorwoord

Vandaag ben ik een fiere schepen van sport en heb ik de eer u het sportbeleidsplan

van Herk-de-Stad 2008-2013 voor te stellen. Het plan geeft de richting aan waar we

de volgende jaren op het gebied van sport naar toe willen.

Het gemeentelijke sportbeleidsplan dient inhoudelijk bij drie thema’s aan te sluiten:

het moet accenten leggen op het ondersteunen en stimuleren van de

sportverenigingen en van de anders georganiseerde sport en het moet aandacht

hebben voor toegankelijkheid tot en diversiteit in sport. Verder maakt een

meerjarenplan voor sportinfrastructuur deel uit van het plan.

Iedereen die met sport en bewegen begaan is moet de missie van ons plan in

gedachte houden. Het sportbeleidsplan is erop gericht de primaire doelstelling van

het sportbeleid: “zoveel mogelijk Herkenaren aanzetten en stimuleren tot gezond

bewegen en sportbeoefening in kwaliteitsvolle omstandigheden” in te lossen.

Het is mijns inziens een taak van het gemeentebestuur om er voor te zorgen dat alle

randvoorwaarden aanwezig zijn opdat er een “bruisend sportleven” kan ontstaan en

vooral kan behouden blijven. Hierbij is het een absolute voorwaarde dat we op korte

termijn kunnen overgaan tot de realisatie van de broodnodige grote sporthal. Een

accommodatie waar elke Herkenaar zich thuis zal voelen om er zijn “sportding” te

komen doen. Met elke Herkenaar bedoel ik dat het sportcomplex toegankelijk zal

zijn voor alle doelgroepen en dat sport hierbij perfect kan fungeren als middel tot

sociale integratie.

Om het met de woorden van de voorzitter van de sportraad te zeggen: “sport draagt

bij tot de ‘verzoeting’ van de maatschappij”.

De sportdienst wil met de organisatie van haar activiteiten een stukje van de

bewegingspuzzel helpen invullen. Ik zeg duidelijk “helpen” want hét life-time

sporten of bewegen gebeurt uiteindelijk in de schoot van het sportverenigingsleven.

Dit verenigingsleven met haar vrijwilligers, waar ik bijzonder veel respect voor heb,

vormt immers de basis van het sporten, van het bewegen op wekelijkse basis. Ook de

Vlaamse overheid anticipeert hierop door te stellen dat 50% van haar gesubsidieerde

middelen naar het sportverenigingsleven moet vloeien.

Het staat als een paal boven water dat sporten en bewegen een belangrijke rol vervult

in de opvoeding van onze kinderen en dat het een positieve invloed heeft op het

welbevinden van onze senioren. Daarnaast wil het plan mogelijkheden bieden en een

aanzet zijn tot sport en bewegen voor personen met beperkingen.

Ik ben ervan overtuigd dat het omzetten in de praktijk van de beleidsintenties zal

zorgen voor een verhoging van de interesse in en deelname aan sport bij onze

inwoners.

Tot slot wens ik als schepen van sport iedereen te bedanken en in het bijzonder de

sportdienst, de stuurgroep, de sportraad en onze peter in het begeleidingstraject, de

heer René Schreurs, die allen ertoe bijgedragen hebben dat Herk-de-Stad een

sportbeleidsplan heeft waarmee we de uitdagingen van de toekomst graag tegemoet

zien.

Noël Vandenrijt

Schepen van sport


1. Inleiding

Het nieuwe decreet houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de

Vlaamse gemeenschapscommissie van 9 maart 2007 voor het voeren van een Sport voor Allenbeleid

is een feit. Op 19 juli 2007 heeft de Vlaamse Regering het besluit goed gekeurd tot

uitvoering van het decreet.

Om in aanmerking te komen voor deze subsidiëring dient de gemeente een sportbeleidsplan op

te stellen. Dit plan legt de krijtlijnen en de doelstellingen vast van het Herkse sportbeleid voor

de komende 6 jaar. Deze periode is niet toevallig gelijklopend met de politieke legislatuur. Het

plan dient daarom ook ingebed te worden in het gemeentelijke beleidsplan dat eveneens voor 6

jaar dient te worden opgemaakt.

De nadruk bij het tot stand komen van dit plan is wel de interactieve manier waarop het proces

is verlopen. Het SBP dient een weergave te zijn van de wensen, noden, behoeften m.b.t tot

sport van de totale bevolking van Herk-de-Stad. De sportvereniging wordt hierin beschouwd

als een belangrijke partner om de algemene doelstelling van het Sport voor Allen-beleid in het

“veld” waar te maken. Zij werden dan ook uitvoeriger bevraagd dan de andere partners die deel

uit maken van het geheel. Sportverenigingen vormen immers de hoeksteen, het fundament om

te komen tot een continue en life-time sportbeleving bij onze inwoners. Het is dan ook niet

verwonderlijk dat de decretale regelgeving garant staat voor een flinke ondersteuning van het

verenigingleven en de buiten het verenigingsleven georganiseerde sportpraktijk.

“Plannen” houdt in dat we naar de toekomst kijken en dat we ingaan op de uitdagingen die op

ons afkomen. Daarom zullen we regelmatig moeten evalueren en dienen we flexibel in te

spelen op trends en maatschappelijke veranderingen die zich voordoen.

Wij hopen dat dit sportbeleidsplan zal bijdrage tot een verbreding van de sport in Herk-de-Stad

in al zijn geledingen en dat de inspanningen van de Vlaamse Gemeenschap en de eigen

gemeentelijke inbreng ertoe bijdragen dat de sport in Herk-de-Stad een belangrijk

beleidsdomein wordt op de politieke agenda.

1


2. Missie

De sportdienst wil zoveel mogelijk inwoners van de gemeente “bewegen” tot sport in

kwaliteitsvolle omstandigheden in het belang van het algemene welzijn.

De sportdienst speelt hierbij een voorwaardenscheppende rol gericht op:

- het plannen, het ontwikkelen, het ontwerpen, het oprichten en aanbieden van de

noodzakelijke basisaccommodatie: (overdekte en openlucht accommodatie voor zowel

de georganiseerde als niet georganiseerde recreatieve of competitieve sporter);

- de ondersteuning van het verenigingsleven met bijzondere aandacht voor

sportverenigingen met jeugdwerking door het nemen van structurele maatregelen;

- het ontwikkelen op maat van initiatieven ter bevordering van de sportparticipatie van de

verschillende te onderscheiden doelgroepen, daar waar het privé-initiatief tekort schiet;

- het uitbreiden van het communicatie- en informatienetwerk om alle relevante informatie

betreffende sport aan de bevolking kenbaar te maken.

De sportdienst wil dit realiseren in nauwe samenwerking met het verenigingsleven, waar de

garantie wordt geboden voor de life-time sportbeleving.

2


3. Proces van beleidsplanning

Zoals eerder aangegeven is de wijze waarop het sportbeleidsplan is tot stand gekomen

belangrijk. De interactieve manier waarop het proces is verlopen, draagt immers bij tot een

beleidsplan gedragen door de bevolking van Herk-de-Stad. Om te komen tot het eigenlijke plan

werd een heel traject van vergaderen en overleggen afgelegd.

3.1. Fasen in het planningsproces

3.1.1. Startfase

Gemeenten konden zich kandidaat stellen voor een individueel

begeleidingstraject d.i. een persoonlijke coach die de stuurgroep begeleidt

doorheen het hele proces.

De kandidatuur van Herk-de-Stad werd geselecteerd en Dhr. René Schreurs,

(verantwoordelijke sportvorming Provincie) werd aangeduid als coach.

Samenstellen van een stuurgroep

Samenstellen van een klankbordgroep

Formuleren van een missie

3.1.2. Gegevensverzameling

Inventarisatie van de bestaande situatie.

Bevraging van de verschillende doelgroepen.

De sportverenigingen zijn de belangrijkste doelgroep en werden dan ook

uitvoerig bevraagd tijdens een speciale algemene vergadering.

Andere bevraagde doelgroepen zijn o.a. senioren, gehandicapten, jeugd.

Hiervoor werd vooral gebruik gemaakt van de reeds in het werkveld uitgevoerde

enquêtes.

3.1.3. Gegevensanalyse

Vanuit de gegevensverzameling kwam er via de opmaak van een knelpunten- en

behoeftenota zicht op overeenkomsten en tekortkomingen en werden er noden of

behoeften gedetecteerd.

De bundeling van deze analyse werd vertaald naar doelstellingen.

In bijlage 1 vind je een agenda van de planningsactiviteiten.

3


4. Inventaris van de huidige structuren

4.1. Situering van de gemeente

4.1.1. Algemeen

gemeente: Herk-de-Stad

provincie: Limburg regio – west

Herk-de-Stad is een kleine gemeente van ± 11.784 inwoners.

Ze is gesitueerd in een landelijke omgeving en heeft een totale oppervlakte van 4.284 ha

en een gemiddelde bevolkingsdichtheid van 2,7 inwoners per ha. Sinds de fusie van

1976 verenigt Herk-de-Stad vier gemeenten: Herk-de-Stad (+ het kerkdorp

Schakkebroek), Donk, Schulen en Berbroek.

De gemeente ligt in het centrum van de driehoek Hasselt, Diest en St-Truiden. Ze heeft

een centrumfunctie inzake onderwijs (3550 lln.) en inzake medische voorzieningen (AZ

St. Ursula). Het vroegere ziekenhuis doet tevens dienst als revalidatiecentrum en wordt

in het kader van de fusie tussen het Virga Jesseziekenhuis en het Salvator – St.

Ursulaziekenhuis verder uitgebouwd tot locoregionaal centrum voor revalidatie in

Limburg.

Gelegen in het noordwesten van de fruitstreek bevat de gemeente nochtans alle primaire

kenmerken van de streek. Herk-de-Stad is immers in de eerste plaats gekend omwille

van zijn fruitboomkwekerijen.

Herk-de-Stad is de laagst gelegen gemeente van de fruitstreek. 85% Van de oppervlakte

bevindt zich tussen 20 en 40 m boven de zeespiegel, ongeveer 60% ligt zelfs beneden de

30 meter. De verklaring hiervoor ligt voor de hand: in het moerassige en vaak

overstroomde Schulensbroek monden achtereenvolgens de Herk en de Gete uit in de

Demer; de riviervlakten van deze belangrijke rivieren zijn vaak zeer breed en nemen

een groot gedeelte van de totale oppervlakte in beslag. Ook in het verleden hebben deze

vochtige omstandigheden een bepalende rol gespeeld bij de naamgeving van de

gemeenten Herk, Donk en Berbroek.

Als gevolg van de vermelde geografische omstandigheden kunnen we in Herk-de-Stad

een aantal landschapstypen onderscheiden.

In de zuidelijke deelgemeente Donk (afhellend naar de in het westen stromende Gete)

en Schakkebroek (afhellend naar de in het noorden vloeiende Herk) is het landschap

vlak tot licht golvend. De aanplantingen van laagstammig fruit beslaan een groot

gedeelte van de landbouwoppervlakte. Op de tweede plaats komen vooral weiden voor.

In de onmiddellijke omgeving van de hoeven zijn de akkergronden dominant.

Typisch is het quasi-gebrek aan bossen, zodat het totale landschap een vrij open

structuur vertoont. Tenslotte zijn er nog de talrijk voorkomende serres waarin op

intensieve manier aan het telen van aardbeien en tomaten (hydrocultuur) gedaan wordt.

4


Gans het noordelijke gedeelte van de gemeente tenslotte wordt beheerst door een

gesloten depressie, die men het Schulensbroek noemt.

Eens was dit Schulensbroek een waardevol natuurgebied, een uitgestrekt moeras met

vennen en broeken en een zeldzame flora en fauna. Hiervan is tegenwoordig – en dit

omwille van diverse redenen – maar weinig overgebleven. Enorme graafwerken in

functie van de aanleg van de A2 hebben het “Schulensmeer” doen ontstaan, welk thans

gedeeltelijk gebruikt wordt voor actieve recreatie.

4.1.2. Zones voor sport

Het gewestplan leert ons dat er slechts 2 gebieden in aanmerking komen voor

dagrecreatie, wat weinig is. Op het gebied van RO werd hier in het verleden weinig

aandacht aan geschonken.

4.1.2.1. Recreatiegebeid ‘De Doele’

Een eerste zone waar een aantal vijvers geëxploiteerd worden noemt “de

Doele”. Over deze locatie werd een princiepbeslissing genomen om er een

nieuwe sport- en evenementenhal in te planten. Dit laatste gebied wordt gekruist

door de waterstroom “de Herk” die al meerdere keren buiten haar oevers is

getreden. Omwille van deze situatie en omwille van de waardevolle fauna en

flora van deze zone werd er door de hogere instanties een negatief advies

gegeven om er een sporthal in te planten.

4.1.2.2. Recreatiegebied Schulen ‘Koningsvijvers’

Een tweede gebied ligt in de deelgemeente Schulen waar tevens het huidige

sportcentrum is gevestigd. Buiten de vestiging van de gemeentelijke sporthal

zijn er 2 sportverenigingen actief die regelmatig nood hebben aan uitbreiding

van hun accommodatie. De tennisvereniging Sporta TC die er onlangs een

fonkelnieuwe tennishal met 4 binnenterreinen in gebruik heeft genomen en

voetbalvereniging BS Sport. Door de bouw van de tennishal werd het gebied te

klein en werden de nodige gronden aangekocht om verdere uitbreidingen te

kunnen voorzien.

Naast de sportverenigingen is ook de Chiro van Schulen gehuisvest op deze

locatie. Ook zij hebben nood aan speelruimte voor hun groeiende ledenaantal.

4.1.2.3. Gebied ‘Daelersveld’

Een andere locatie waarover een principebeslissing tot inplanting van

sportaccommodatie werd genomen is het “Daelersveld”. Het gebied ligt in een

woonuitbreidingsgebied. Het goedgekeurde BPA vormt deze zone om tot zone

voor openbaar nut.

De inplanting van de sporthal past in het kader van de uitbreiding van de

scholeninfrastructuur.

5


4.1.3. Conclusies

Gewestplan en sportzones

Uit het voorgaande blijkt dat de gemeente vooral bestaat uit goede landbouwgronden

en natte gebieden (broeken). Dit heeft op het gebied van sport heel wat consequenties.

Enerzijds is het moeilijk om nog gebieden in te kleuren op het gewestplan als

recreatiegebied juist omwille van de uitstekende agrarische kwaliteit van de gronden en

anderzijds kost deze zware en vaak (te) natte bodemstructuur handenvol geld aan de

verenigingen om buiten terreinen bespeelbaar te maken en te houden.

Op termijn zal de aanleg van kunstgrasvelden een te verdedigen investering zijn.

Een aantal sportzones in de deelgemeenten ligt op dit ogenblik nog zonevreemd.

Omwille van hun ‘historisch’ sportkarakter dienen we erop toe te zien dat de

afhandeling van het structuurplan en de RUP’s zorgen voor de bestendiging van enkele

sport- en jeugdzones.

Natuurgebonden sporten

De open structuur en het ontbreken van bossen biedt weinig mogelijkheden om

natuurgebonden sporten te beoefenen.

Onderwijs

Ondanks zijn geografische ligging tussen de steden Hasselt, St.-Truiden en Diest en

haar veilige bereikbaarheid per fiets, is Herk-de-Stad uitgegroeid tot een volwaardig

onderwijscentrum: kleuterscholen, lagere en basisscholen en secundaire

onderwijsinstellingen worden dagelijks bevolkt door zo een ± 3.500 scholieren.

Een uitgebreid schoolsportaanbod zou op termijn kunnen leiden tot een hogere

participatie in de Herkse sportclubs.

“Unieke sporttroeven”

Een aantal sportieve trekpleisters zet Herk-de-Stad op de toeristische landkaart.

Vlak bij het centrum van Herk-de-Stad, in de richting Sint-Truiden, is het

recreatiepark “Olmenhof” gelegen: rondom de mooi gerestaureerde gebouwen van

het vroegere kasteel van Pierpont is thans een park- en bosgebied uitgerust voor het

beoefenen van actieve en passieve recreatie: wandelen, vissen, joggen….

De watersportbaan “Schulens Meer” is het grootste binnenwater van Vlaanderen

en biedt een ruime waaier van mogelijkheden voor actieve recreatie. Alle nietgemotoriseerde

watersporten zijn er toegelaten.

Te Berbroek bevindt zich één van de grootste bowlingcomplexen van ons land.

Helaas zal dat complex op korte termijn verdwijnen.

6


De fiets is het aangewezen vervoermiddel om Herk-de-Stad en zijn

bezienswaardigheden nader te leren kennen. De gemeente wordt doorkruist door

verschillende fietspaden van het fietspadennetwerk.

4.2. Inventarisatie gemeentelijke structuren

4.2.1. Algemene identificatie gemeente

4.2.1.1. Gemeentebestuur

Huisvesting:

Gemeentehuis (Domein Olmenhof)

Pikkeleerstraat 14

3540 Herk-de-Stad

Tel: 013 / 55 17 85

Fax : 013 / 55 23 33

E-mail : info@herk-de-stad.be

Secretaris : Mevr. Nathalie Creten

Financieel beheerder : Dhr. André Costermans

4.2.1.2. College van Burgemeester en Schepenen

Zetelverdeling:

SPA-SPIRIT: 4

Open VLD: 2

Samenstelling:

Burgemeester : Dhr. Paul Buekers SP.A-SPIRIT

Algemene administratie, justitie, politie, brandweer, burgerlijke stand,

privaat patrimonium, bevolking, bediendepersoneel, financiën, begroting,

erediensten.

1 ste Schepen: Magda Raemaekers SP.A-SPIRIT

Sociale zaken, gehandicaptenbeleid, seniorenbeleid + dienstencentrum,

emancipatie (gelijke kansen), voorzitter pwa, tewerkstelling,

dierenwelzijn.

2 de Schepen Mark Vanleeuw Open VLD

Openbare werken, werklieden (buitenpersoneel), gebouwen, land-en

tuinbouw, energie, verkeer en verkeersveiligheid, waterlopen, inspraak

afvalwater.

7


3 de Schepen Danny Pauly SP.A-SPIRIT

Kinderen en gezinnen (buitenschoolse kinderopvang), jongeren,

internationale solidariteit en duurzaamheid, communicatie, informatie en

nieuwe media, vrije tijd en evenementen (oa cultuur), wonen, mobiliteit.

4 de Schepen Gert Vandersmissen Open VLD

Leefmilieu en huisvuil, middenstand, uitleendienst, industrieterrein,

bibliotheek, onderwijs, handel en nijverheid, toerisme, markten,

evenementen, administratieve vereenvoudiging

5 de Schepen Dhr. Noël Vandenrijt SP.A-SPIRIT

Sport, ruimtelijke ordening, stedenbouw, begraafplaatsen, algemene

diensten, hygiëne, ontsmetting, reiniging, voeding, water.

4.2.1.3. Gemeenteraad

Zetelverdeling

Meerderheid SPA-Spirit 9

Open VLD 4

Oppositie Nieuw 4

CD&V 3

Vlaams Belang 1

4.2.1.4. Coördinator sportbeleidsplan

Ronny Gemis

Sportfunctionaris

Manestraat 86

3540 Herk-de-Stad (Schulen)

tel: 013 / 55 25 95

fax: 013/ 33 80 65

e-mail: sport@herk-de-stad.be

4.2.2. Demografische gegevens

4.2.2.1. Inleiding

Herk-de-Stad heeft steeds de traditie gehad om een groeiende gemeente te zijn.

Afgezien van de fusie in ’76 van de 5 kerkdorpen die Herk-de-Stad rijk is,

waardoor het aantal inwoners natuurlijk enorm steeg, blijft de bevolking – zij het

met afnemende mate – stijgen. Uit statistieken blijkt dat de groei te maken heeft

met een positief migratiesaldo.

Door een algemene herwaardering van het centrum en het promoten van het

industrieveld (tewerkstelling) en door het inplanten van sociale woonwijken en

appartementsblokken, komen er steeds meer woongelegenheden bij, waardoor de

verschillende opeenvolgende generaties zich in de eigen gemeente kunnen

vestigen.

8


Artikel N.I.S. 01/01/2007 = 11.874 voor Groot-Herk

Aantal inwoners volgens het bevolkingsregister op 12/10/’06:

BELGEN 11.620

NIET-BELGEN 277

TOTAAL 11.897

Jeugd Groot-Herk in de bevolking

0 tot en met 25 jaar van 6 tot en met 25 jaar

Herk-de-Stad % 28,56 % 22,37 %

Herk-de-Stad absoluut 3.404 2.673

4.2.2.2. Bevolkingsopbouw van alle inwoners

Toestand op 31-12-2006 (eigen bevolkingsbestand)

Gemeente tot.bevol Man Vrouw 0-5 6-18 19-25 26-35 36-46 47-65 +65

Herk 11.897 5920 5977 731 1724 949 1545 2120 3067 1761

% 49,8 50,2 6,1 14,5 8,0 13,0 17,8 25,8 14,8

Berbr 1.721 872 849 111 251 167 249 264 453 226

Donk 1.760 892 868 122 281 151 189 338 442 237

Centru 3.742 1.808 1.934 227 494 283 483 621 983 651

Schak 1.800 910 890 98 234 134 267 342 483 242

Schule 2.874 1.438 1.436 173 464 214 357 555 706 405

1200

1000

800

600

400

200

0

0-5 6-

18

19-

25

26-

35

36-

46

47-

65

65

Berbr

Donk

Centru

Schak

Schule

9


4.2.2.3. Bevolkingsopbouw over verschillende jaren

Cat. 1985 1991 1997 1999 2000

0-18 2.727 2.683 2.572 2.504 2.465

19-65 6.660 7.071 7.472 7.584 7.609

+65 947 1.145 1.453 1.527 1.578

10.334 10.899 11.497 11.615 11.652

2001 2002 2003 2004 2005 2006

2.448 2.428 2.386 2.426 2412 2455

7.617 7.655 7.606 7.527 7649 7681

1.582 1.589 1.623 1.706 1750 1761

11.647 11.672 11.615 11.659 11811 11897

Bijlage 1’: statistische gegevens demografie

4.2.2.4. Conclusies

Uit de evolutie van het totale bevolkingsaantal van Herk-de-Stad kunnen we

besluiten dat de bevolking van Herk-de-Stad nog steeds aangroeit. Dit is sinds

1997 te wijten aan een geboorteoverschot in combinatie met het migratiesaldo

het welke de voorbije 20 jaar bijna altijd positief is geweest.

Verder zet de vergrijzing zich verder door en wordt de aankomende groep

senioren of medioren – op dit moment 45 tot 55 jaar – een sterk toenemende

groep waarmee de volgende jaren op promotioneel vlak rekening zal dienen

gehouden te worden.

10


4.3. Sportdienst

4.3.1. Organogram gemeente – sportdienst

Burgemeester

Gemeenteraad

Gemeentesecretaris

Welzijnszaken

College van

Burgemeester en

Schepenen

Jeugddienst Bibliotheek Sportdienst Cultuurdienst

4.3.2. Coördinaten sportdienst

Sportfunctionaris 1

Administratie sportdienst 1

Adres Sportcentrum Schulen

Sporthal

Manestraat 86

3540 Herk-de-Stad

tel. 013 / 55 25 95

tel. en fax. 013 / 33 80 65

e-mail : sport@herk-de-stad.be

Toezichters sporthallen 4

Openingsuren

Elke werkdag: van 8.30u tot 12.00u en van 13.00u tot 17.00u

Maandagen: van 13.00u tot 19.30u

Vrijdagen: van 8.30u tot 12.00u en van 13.00u tot 15.00u

4.3.3. Lijst personeel

Naam geb dat Functie Statuut prestatie

Ronny Gemis 30-03-1963 Sportfunctionaris Gemeente F-T

Els Thijs 20-01-1970 Bediende Gesco 4/5

Vanschoonbeek Yvan 22-01-1951 Toezichter Gesco 4/5

Colebunders Christiane 01-08-1951 Toezichter Gesco ½

Vandenrijt Jacqueline 03-03-1954 Toezichter Gesco ½

Mantels Sonja 25-05-1956 Toezichter Vervangingscontract ½

11


4.3.4. Taken sportdienst

Beheer accommodaties

Sporthal Schulen – onderhoud (klein en groot)

Naschoolse afhuring schoolsportzalen St.-Martinusscholen:

Campus Ursula (klein)

Campus Amandina (klein)

Finse Piste ’t Venne in Donk, Hurbroekstraat z/n

Financieel beheer

Verhuur sporthallen sporthal Schulen (sportcentrum), sporthallen

St. Martinusscholen; campus Ursula en Campus Amandina.

Facturatie gebruiksuren sporthallen.

Personeelsbeheer.

Planning werking, ziekte, verlof..

Inventarisatie gebruik accommodatie

Dienstverlening met als doelstelling: sportverbreiding bij de bevolking.

Organisatie

Sportkampen, schoolsportdagen, interscholenontmoetingen,

sport-overdagcursussen, activiteiten op wekelijkse basis,

eenmalige evenementen, initiatiereeksen, …

Uitvoeren en adviseren sportbeleid.

Verschaffen van alle inlichtingen en informatie betreffende

sportaangelegenheden.

Secretariaat sportraad.

Alle administratie.

Planning & uitvoering.

Ondersteuning sportverenigingsleven.

Logistiek bij sportorganisaties.

Structureel via subsidiëring, ontwerp reglementen.

Opvolgen subsidiëringdossiers.

4.4. Stuurgroep sportbeleidsplan

De stuurgroep is een klein team van personen dat richtinggevende adviezen verleent en

het planningsproces van het sportbeleidsplan organiseert. Ze vergadert op regelmatige

tijdstippen om de werkzaamheden van het planningsproces te bespreken en eventueel

bij te sturen.

Samenstelling

René Schreurs Coach, Provinciale Sportdienst

Ronny Gemis Coördinator, sportfunctionaris

Noël Vandenrijt Schepen van sport

Willy Vernijns Voorzitter sportraad

Marc Croes lid sportraad

Wilfried Berden lid sportraad

12


4.5. Subsidiëring sportverenigingsleven

4.5.1. Evolutie

Het gemeentebestuur kent subsidies toe aan sportverenigingen. De gemeenteraad

keurde daartoe een subsidiereglement goed waarin de modaliteiten werden

vastgelegd. De sportraad adviseert de gemeenteraad i.v.m. deze regelgeving. Zo

is er een duidelijke evolutie en richting zichtbaar.

Tot voor 1998 werd er door de gemeente een bedrag van 2604 euro toegekend

aan sportclubs die aangesloten waren bij de sportraad. Daarbuiten konden er nog

subsidies worden toegekend aan sportverenigingen maar die werden nominaal in

de begroting ingeschreven.

De toekenning van deze subsidies gebeurde op basis van een reglement met

puntensysteem.

Sindsdien en onder impuls van de sportdienst is het reglement al verschillende

keren geactualiseerd.

De eerste fundamentele wijziging kwam er in 1992. Vanaf toen werd er

geopteerd om alleen nog de clubs met een permanente jeugdwerking te

subsidiëren.

Men ging hierbij van de redenering uit dat sportclubs voor volwassenen

zelfbedruipend kunnen werken en geen rechtstreekse subsidiëring nodig hebben.

Een kwalitatieve jeugdopleiding oprichten en onderhouden kost echter handen

vol geld en verdient daarbij de steun van de overheid.

Op die manier werd het relatief kleine subsidiebudget niet meer zo fel

versnipperd.

In 1998 werd dan het budget aanzienlijk verhoogd en werden er een aantal

nieuwe subsidiereglementen ontwikkeld.

In november van elk werkjaar worden de ingevulde subsidieformulieren

verwerkt op de sportdienst door het dagelijkse bestuur van de sportraad. Het

schepencollege keert de subsidies uit aan de clubs op advies van de sportraad.

4.5.2. Soorten reglementen

Grascheques: voor voetbalverenigingen die zelf instaan voor het maaien van

hun terreinen. In plaats van de verschillende voetbalterreinen zelf als

gemeente te maaien, krijgen de verenigingen een vergoeding om de terreinen

naar eigen goeddunken te maaien.

Sportpromotionele activiteiten: voor verenigingen die speciale of

uitzonderlijke sportpromotionele activiteiten organiseren. De kosten hiermee

gepaard gaande lopen meestal hoog op en de gemeente wenst deze speciale

activiteiten te betoelagen.

13


Kadervorming: voor verenigingen die leden ertoe kunnen aanzetten om de

nodige cursussen en bijscholingen te volgen betreffende trainersopleiding.

Het reglement voorziet in de gedeeltelijke terugbetaling van het cursusgeld.

Investeringssubsidies: In 2002 werd het reglement goedgekeurd op de

investeringssubsidies. Verenigingen die hun accommodatie wensen te

bouwen of te renoveren en die voldoen aan de voorwaarden van het

reglement kunnen tot 50% van de gemaakte onkosten recupereren. Het

budget is beperkt tot 50.000 euro op 10 jaar/vereniging en jaarlijks kan de

gemeente het budget dat voor deze subsidiëring beschikbaar is, aanpassen.

Waarborgstelling door gemeente

Gemeente stelt zich borg indien clubs een lening aangaan bij een financiële

instelling om de bouw of renovatie van hun accommodatie te financieren.

Bijlage 2. Soorten subsidiereglementen

4.5.3. Financieel

4.5.3.1. Directe subsidie

sportverenigingen met jeugdwerking: 7.684,70 €

4.5.3.2. Gerichte subsidiëring

voetbalverenigingen die zelf instaan

voor het maaien van grasvelden: 10.907,30 €

organisatie van uitzonderlijke sportpromotionele act.: 1.239,47 €

budget voor subsidiëring kadervorming jeugdopleiding : 2.479,00 €

investeringssubsidie met een max. op jaarbasis, (binnen

de mogelijkheden van de begrotingskredieten) van: 49.578,70 €

Aanvraag voor uitvoering 2007:

voetbalclub BS sport: raming toelage: 5.075,00 €

voetbalclub VC Amandina: raming toelage: 5.000,00 €

4.5.3.3. Indirecte subsidiëring

hulp bij organisaties (manschappen van de gemeente)

logistieke en materiële steun door de sportdienst bij sportieve

organisaties

vervoer van materialen bij evenementen

inzet van zwaar materiaal voor werken aan de accommodaties

mogelijkheid om goedkoop gebruik te maken van allerlei materialen van

de uitleendienst

14


4.6. Andere gemeentelijke diensten

De sportdienst werkt in een netwerk met andere diensten. Gezien de kleine

personeelsformatie is het absoluut noodzakelijk om met andere diensten te kunnen

samenwerken. De diensten waar de sportdienst het meest mee in contact komt en hun

voornaamste “dienstverlening” naar de sportdienst toe:

Personeelsdienst: contracten occasionele lesgevers

Dienst informatie: infoblad, lichtreclame, updaten website

Technische dienst: opvolgen technische dossiers installaties,

opvolgen gunningdossiers aankopen;

adviezen i.v.m. investeringssubsidies;

ondersteuning met mankracht en vervoer materialen bij

organisaties, herstellen relatief grote defecten aan

installatie

Dienst layout: ontwerpen van flyers, affiches voor organisaties,

aankondigingsborden langs de weg

Bevolking: statistieken demografische gegevens

Financiële dienst: verwerking facturatie clubs en sporthallen, bestelbons,

begroting

Cultuurdienst: ter beschikking stellen van ruimtes voor vergaderingen,

vieringen, cursussen

Welzijnsdiensten: samenwerking tussen diensten om het vrijetijdsaanbod te

structureren, samenwerking bij organisaties waar mogelijk

4.7. Diensten die al of niet in samenwerking sport aanbieden

Een aantal activiteiten wordt aangeboden in samenwerking met andere diensten. Een

verdere samenwerking met andere diensten dringt zich op en zal een tendens worden.

Uit de bevraging van de buitenschoolse kinderopvang is gebleken dat ouders een

duidelijke meerwaarde ervaren bij samenwerking tussen de opvangdienst en de

sportdienst.

Jeugddienst minivoetbaltornooi op de “pannaplace”

Dienstencentrum de Cirkel fietstochten, zwemcursus

Buitenschoolse kinderopvang kriebel-kronkel-kraak week, sportacademie

4.8. Sportaanbod van de sportdienst

De sportdienst heeft op jaarbasis een ruim assortiment van activiteiten die ze zelf

organiseert of in samenwerking met het verenigingsleven.

4.8.1. Eéndaagse activiteiten

Aard Doelgroep

Gordel rond Brussel, busuitstap met vervoer van fietsen. Allen

Mountainbiketocht richting Ardennen, busuitstap voor MTBliefhebbers

8-80 j.

15


Kantonnale scholensportdag aan het Schulens Meer, Scholen

Herk Bruisende Stad Allen

Recreatieve jogging en kidsrun

Regelmatigheidscriterium WTC-clubs

4.8.2. Meerdaagse activiteiten

Aard Doelgroep

Krokuskleutersportkamp Kleuters

Kriebelkronkelkraakweek, ism met speeldoos 1 ste – 6 de leerj

Zomercombikamp 3 de – 6 de leerj

Voetbalkamp Duivels –

scholieren.

Herfstkleutersportkamp Kleuters

Surfstage +12-jarigen

In-line skateweek 1 ste – 6 de leerj

4.8.3. Wekelijks aanbod

Aard Doelgroep

Zwemcursus watergewenning 5 tot 12 jarigen

Kleuterzwemmen

Kinderzwemmen

Vrij zwemmen Herkenaren Allen

Sport overdag/onderhoudsgymnastiek Allen

Sport overdag/vonetbal Allen

Curve-Bowling Senioren

Sportacademie ‘Moving Mix’ 8-14 jaar

Sessies volleyball, turnen, bowling, dans, badminton, judo, tennis,

badminton, taekwondo, tafeltennis

4.8.4. Andere activiteiten

Aard Doelgroep

Herks Fietstreffen

Begeleide fietstochten voor verschillende doelgroepen. Dames

Elke dag van de week andere doelgroep. MTB

Allen

Vis.

Gehandicapten

Geoefende

fietsers

WTC-clubs

Senioren

Limburg Senior Sportief Senioren

Sporten voor senioren onder begeleiding. Gevarieerd Fietstocht

16


programma.

Programma uitgewerkt i.s.m dienstencentrum “de Cirkel” Wandeling

Volkssporten

Seniorensportdag

Petanquetornooi

4.8.5. Schoolsportactiviteiten/act. derden waaraan de

sportdienst participeert

Aard Doelgroep (*) opmerkingen

(i.s.m., ….)

Interscholen trefbaltornooi Scholen, 3 de – 4 de S.V.S.

Interscholen voetbaltornooi Scholen, 5 de – 6 de

Interscholen netbaltornooi Scholen, 5 de – 6 de S.V.S.

Unihoc interscholentornooi Scholen 5 de – 6 de S.V.S.

Veldloop voor scholen Scholen 1 ste – 6 de S.V.S.

Ronde van de Getevallei Allen De Marathonfietsers

Mountainbike toertocht Allen Mountainbikeclub

Palmzondag

Rolstoelbasketbaltornooi Specifiek BGL On Wheels

Sponsorloop Allen Gewos-11.11.11-actie

Joggingreeks start2run 5 en Allen VIVA

10 km

Fiets4daagse Allen De Dauwtrappers

Voetbalbeker Groot-Herk 1 ste ploegen Voetbalclubs H-d-S

Seniorobics 10 lessen Senioren De Cirkel

Zweminitiatie senioren 10

lessen

Senioren De Cirkel

Fietstocht tvv

Mucoviscidose

Allen De Marathonfietsers

Bijlage 3: overzicht activiteiten sportdienst

4.9. Trends

Het is een vaststaand feit dat het maatschappijbeeld voortdurend verandert.

Wat vandaag nog vers van de pers is, is morgen al verleden tijd.

Ook het sportlandschap is de laatste decennia niet gespaard gebleven van dit fenomeen.

Het vertaalt zich in een aantal trends dat het sportleven grondig doet veranderen.

Democratisering van de sport.

Wat vroeger als elitair beschouwd werd, is voor meer en meer mensen tegenwoordig

bereikbaar geworden.

Zeilen, surfen, tennis, enz. Ten bewijze hiervan het stijgende ledenaantal van de

tennisclub en het succes van de surfkampen.

17


Grote verscheidenheid in het sportaanbod.

De grote diversiteit in het sportaanbod resulteert ondermeer in een versnippering van

het aantal leden. De jongeren willen alles proberen en springen gemakkelijk van de ene

sportbeleving naar de andere.

Er is minder engagement van de sporter met de club.

Er ontstaat een sportief tijdverdrijf zonder betrokkenheid: vb. skaten op toestellen.

Kort op de bal spelende verenigingen creëren zelf een gedifferentieerd aanbod, meestal

met succes.

De tennis- en badmintonclub en de voetbalclubs die zowel competitieve als recreatieve

activiteiten aanbieden.

Beginleeftijden van de jeugd.

De aansluitingsleeftijd van de jeugd bij de verschillende clubs wordt steeds lager.

Kleuterturnen vanaf 3 jaar, debutantjes in het voetbal vanaf 4 à 5 jaar, tennisopleiding

vanaf 5 jaar.

Hierbij moeten we onderzoeken of deze trend niet mede verantwoordelijke is voor het

afhaken op vroege leeftijd (drop out).

Demografische gegevens geven duidelijk aan dat onze bevolking vergrijst en ontgroent.

Onze clubs zullen er rekening moeten mee houden dat ze minder en minder kinderen

zullen aantrekken. Dit zal leiden tot fusioneren van verschillende (jeugdwerkingen van

de) sportclubs.

Tevens moet men op promotioneel vlak rekening houden met de seniorengroep die op

termijn een groot deel van de bevolking zal uitmaken. Binnen een 10-tal jaren zal de

mediorengroep, 45 – 65 jarigen, de grootste groep uitmaken van onze bevolking.

Het is duidelijk dat deze groep is opgegroeid met een zekere “sportcultus” en haar vrije

tijd ook verder in die richting zal blijven invullen. De clubs en overheden dienen hier

voldoende aandacht aan te schenken.

Ecologisch bewustzijn.

Clubs met eigen accommodatie zullen hoe langer hoe meer ondervinden dat het uitbaten

van een accommodatie duurder en duurder wordt. Dit zal voor de clubs op termijn een

financiële aderlating vormen die op één of andere manier zal moeten gecompenseerd

worden.

De verenigingen komen stilaan tot inzicht dat er zuiniger moet worden omgesprongen

met de water- en energiehuishouding. Vb. hergebruik van hemelwater voor toiletten.

Zij proberen duurzaamheid te integreren in hun werking om zo hun factuur van de

nutsvoorzieningen te verlagen

Duurder lidmaatschap.

De hogere kosten voor de uitbating van accommodatie maar ook andere factoren zoals

(duurdere) gediplomeerde trainers en de kosten verbonden aan de verhoogde kwaliteit

van het aanbod zullen ertoe bijdragen dat de lidgelden verhogen. We moeten er op toe

zien dat sport toegankelijk blijft ook voor de minder bedeelden.

Het ter kennisbrengen van bestaande regelgeving en reglementen (SCP) kan hier

soelaas bieden.

18


Dalend vrijwilligersaantal

De vrijwilliger van vandaag is niet meer de vrijwilliger van 10 à 15 jaar geleden. De

tijd dat een clubwerking op enkele mensen draaide is definitief voorbij.

Indien clubs nog nieuwe vrijwilligers willen aantrekken, zullen ze bij het besturen een

managementstijl moeten aannemen. Dit houdt ondermeer in: het opmaken van een

organogram. Een duidelijke en transparante structuur in de club zal leiden naar een

betere communicatie waardoor er een efficiëntere werking onder de bestuursleden en

naar de leden toe ontstaat. De opmaak van een duidelijke takenomschrijving in tijd en

omvang kan de potentiële vrijwilliger over de streep trekken.

4.10. Communicatie en informatieverstrekking m.b.t. sport

De sportdienst gebruikt volgende communicatiekanalen voor de aankondiging van haar

informatie.

Algemene informatie: gemeentelijke website onder de link: “Vrije Tijd”

Specifieke informatie naar aanleiding van geplande activiteiten.

o Website gemeente via link op de homepage.

o Lichtkrant op de Markt.

o Gemeentelijk informatieblad (2 maandelijks).

o Huis aan huis-bedeling (voor sport-voor-allen activiteiten).

o Aankondiging in regionale krant Passe-Partout.

De gebruikte kanalen zijn blijkbaar niet efficiënt genoeg. De reclamevoering rond

sommige activiteiten en projecten dient gerichter te verlopen.

Uit één van de bevragingen is namelijk gebleken dat de informatieverstrekking en de

communicatie efficiënter kan verlopen via rechtstreekse contacten met

“sportgangmakers” of “groepsleiders”.

Bijlage 4: verslag bevraging senioren

4.11. Inventarisatie sportinfrastructuur

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke infrastructuur in Herk-de-Stad aanwezig is en

welke sportclubs er gebruik van maken.

4.11.1. Overdekte sportinfrastructuur

4.11.1.1. Sporthal Schulen (in eigendom)

Adres: Sporthal Schulen

Manestraat 86

3540 Herk-de-Stad

Ligging: deelgemeente Schulen

Afmetingen: 17 x 32 meter

Sportoppervlakte: 544 m²

19


Beoefende sporten Sportvereniging

Volleybal Schuvoc Dames recreatie, (VKS-competitie)

Schuvoc – Halen volwassenen en jeugd

Tennis Losse gebruikers

Dansvormen Turnkring Herk-de-Stad

Turnen Turnkring Herk-de-Stad

Zaalvoetbal Recreatieclubs

Badminton Losse gebruikers

Schoolsporten Basisscholen, sportdagen secundair onderwijs

4.11.1.2. Sporthallen scholen

Sporthal Campus Amandina, gebouw E. Naschoolse afhuring door

gemeente

Adres: St. Truidersteenweg 18

3540 Herk-de-Stad

Ligging: Herk-de-Stad centrum

Afmetingen: 27 x 21 meter

Sportoppervlakte: 567 m²

Beoefende sporten Sportvereniging

Volleybal Schuvoc-Halen

Primus team (recreatie, VKS)

Ninovoc (recreatie, VKS)

Tennis Losse gebruikers

Bodyforming FROS

Sporthal Campus Ursula, gebouw B. Naschoolse afhuring door de

gemeente.

Adres: Diestsesteenweg 5

3540 Herk-de-Stad

Ligging: Herk-de-Stad centrum

Afmetingen: 25x 15

Sportoppervlakte: 375 m²

Beoefende sporten Sportvereniging

Taekwondo Poong Cha

Tai chi Recreatieclub

Badminton Schubad Herk-de-Stad (jeugd & volwassenen)

Tennis Losse gebruikers

Losse gebruikers Badminton, torbal

Sportacademie Sportdienst

20


Sporthal Campus Amandina, gebouw D (privé). Naschoolse verhuring

door de school.

Adres: Veearts Strauvenlaan

3540 Herk-de-Stad

Ligging: Herk-de-Stad centrum

Afmetingen: 27.5 x 27.5 x 7 meter

Sportoppervlakte: 756 m²

Beoefende sporten Sportvereniging

Badminton Schubad Herk-de-Stad (jeugd en volwassenen)

Tennis Tennislessen (jeugd en volwassenen)

Tennis Recreatief tennis

Sportacademie Sportdienst

Sporthal Middenschool 2. (privé) Naschoolse verhuring door de school.

Adres: Dr. Vanweddingenlaan 10

3540 Herk-de-Stad

Ligging: Herk-de-Stad centrum

Afmetingen: 30 x 17

Sportoppervlakte: 510 m²

Beoefende sporten Sportvereniging

Rolstoelbasketbal HOW

4.11.1.3. Sportzalen

Tafeltennislokaal. T.T.C Schulen

Adres: Kerkstraat 27

3540 Herk-de-Stad

Ligging: deelgemeente Schulen

Sportoppervlakte: 254 m²

Gebruikt door leden club.

2 keer per week toegankelijk voor de recreanten.

Fitnesszaal Fit & Co

Adres: St. Jorislaan 111

3540 Herk-de-Stad

Ligging: deelgemeente Schulen

Privé-uitbating

Bowling en snooker accommodatie “de Nachtegael”

Adres: Steenweg 64

3540 Herk-de-Stad

Ligging: deelgemeente Berbroek

21


16 bowlingbanen en 2 snookertafels.

Gebruik door bowlingclubs, De Nachtegael, Blue Birds en Albatros.

Privé-uitbating.

Zal in 2008 verdwijnen.

Balletzaal Dance Images

Adres : Vinkenstraat 1

3540 Herk-de-Stad

Ligging: deelgemeente Schakkebroek

Privéballetschool.

Gebruik door eigen leden.

4.11.1.4. Tennishal ‘De Koningsvijver’

Indoor tennishal: ‘De Koningsvijver’

Adres: Manestraat 86

3540 Herk-de-Stad

Ligging: deelgemeente Schulen (sportcentrum)

privé-uitbating door tennisvereniging

Afmetingen: 67m x 36,50m

Oppervlakte: 2419 m²

4 terreinen.

De overdekte infrastructuur die eigendom is van of die door het gemeentebestuur

naschools wordt afgehuurd heeft tijdens de piekuren een grote bezetting. Alleen tijdens

het weekend is er minder bezetting. De hal van Campus Amandina, gebouw F, heeft

eveneens een maximale bezetting. Geen enkele sporthal heeft afmetingen die

zaalvoetbal of handbal toelaten. Zaalvoetbalverenigingen dienen noodgedwongen hun

sport te beoefenen in hallen buiten de gemeente. Het realiseren van een nieuwe sporthal

die voldoet aan de gewenste afmetingen vervult die noden van de “uitgeweken” clubs.

22


4.11.2. Openlucht sportinfrastructuur

Hondenschool Olmenhof

Adres: Vennestraat z/n, 3540 Herk-de-Stad

Ligging: deelgemeente Donk

Mogelijkheden: Opleiding en africhting van honden. Agility.

Aantal: terrein van 66 a, waarvan 1/3 uitgerust met

toestellen

Voetbalterreinen K. Herk-de-Stad F.C.

Adres: Pikkeleerstraat z/n, 3540 Herk-de-Stad

Ligging: Herk-de-Stad centrum

Mogelijkheden: voetbal van duiveltjes tot veteranen

Aantal: 3 en 1 oefenveld

Voetbalterreinen BS Sport.

Adres: Manestraat, 3540 Herk-de-Stad

Ligging: deelgemeente Schulen

Mogelijkheden: jeugdvoetbal

Aantal: 2 en 1 kunstgrasoefenveld (30 x 18)

Voetbalterreinen BS Sport

Adres: Grote Straat, 3540 Herk-de-Stad

Ligging: deelgemeente Berbroek

Mogelijkheden: voetbal volwassenen

Aantal: 2 en 1 oefenveld

Voetbalterreinen V.C. Amandina

Adres: Schoolstraat, 3540 Herk-de-Stad

Ligging: deelgemeente Schakkebroek

Mogelijkheden: voetbal van duiveltjes tot veteranen

Aantal: 2

Voetbalterreinen, S.C. Donk

Adres: Hurbroekstraat, 3540 Herk-de-Stad

Ligging: deelgemeente Donk

Mogelijkheden: voetbal van duiveltjes tot veteranen

Aantal: 2

Voetbalterrein Reehof

Adres: Hoogstraat, 3540 Herk-de-Stad

Ligging: deelgemeente Schulen

Mogelijkheden: voetbal voor veteranen en liefhebbers

Aantal: 1

Tennisterreinen Sporta T.C.

Adres: Sportcentrum, Manestraat, 3540 Herk-de-Stad

Ligging: deelgemeente Schulen

Mogelijkheden: tennis voor leden, tennislessen, jeugdwerking

Aantal: 6 gravelterreinen en 1 midigravelterrein

23


Petanqueterreinen KBG Schakkebroek

Adres: Schoolstraat, 3540 Herk-de-Stad

Ligging: deelgemeente Schakkebroek

Mogelijkheden: petanque

Aantal: 6 met toplaaguitvoering in dolomiet

Petanqueterreinen, visvijvers en minigolfterrein Domein Olmenhof

Adres: Pikkeleerstraat, 3540 Herk-de-Stad

Ligging: deelgemeente Herk-de-Stad

Mogelijkheden: petanque, vissen en minigolf

Aantal: 4 petanquebanen, 1 visvijver en 1 minigolfterrein.

Petanqueterreinen revalidatieziekenhuis St. Ursula

Adres: Diestsesteenweg 8, 3540 Herk-de-Stad

Ligging: deelgemeente Herk-de-Stad

Mogelijkheden: petanque

Aantal: 3 petanquebanen

Visvijvers De Doele

Adres: Doelstraat z/n, 3540 Herk-de-Stad

Ligging: Herk-de-Stad centrum

Mogelijkheden: hengelen

Finse piste : “ ’t Ven ”

Adres: Hurbroekstraat , 3540 Herk-de-Stad

Ligging: deelgemeente Donk

Mogelijkheden: verlichte looppiste, lengte 700 m

3 petanqueterreinen

terreinen met skateboard toestellen

Sportzone St.-Martinusscholen “Campus Ursula”

Adres: Diestesteenweg 5, 3540 Herk-de-Stad

Ligging: Herk-de-Stad, centrum

Mogelijkheden: atletiekvoorzieningen: (dolomiet)

60m spurt, looppiste 200m, 2 verspringbakken,

2 kogelstoot plateaus

3 basketbalvelden (asfalt), 1 voetbalveld (gras)

4.11.3. Geografische spreiding sportinfrastructuur

Herk centrum Schulen Schakkebroek Berbroek Donk

Sportzalen 5 schoolsport- 1 sporthal

zalen 1 tennishal

Sportruimten tafeltennislok

fitnesszaal

danszaal

Voetbalterrein 3 3 2 2 2

Andere 4 petanque- schuttersstand 6 petanque- 3 petanque- 3 petanqueterreinen

7 tennis- terreinenterreinenterreinen visvijvers terreinen

1 finse piste

3 petanque-

1 skateterrein

terreinen

1 terrein voor

hondenafrichting

24


4.12. Inventaris van de externe sportactoren

4.12.1. Sportraad

Samenstelling van de Algemene vergadering van de sportraad.

De sportraad is samengesteld uit sportverenigingen, organisaties en

instellingen, zowel private als publieke, die werken met vrijwilligers of

professionele krachten en die een werking ontplooien op het grondgebied

van de gemeente;

Deskundigen inzake sport, woonachtig in de gemeente.

De beheerraad kiest om de 4 jaar een nieuwe raad en is samengesteld uit

voorzitter en ondervoorzitter en daarbuiten 10 leden verkozen uit de

stemgerechtigde kandidaten van de A.V.

De raad wordt verder aangevuld met maximaal 6 leden door coöptatie.

De schepen van sport maakt deel uit van de vergadering als waarnemer.

De sportfunctionaris wordt toegevoegd omwille van zijn functie.

De secretaris is werkzaam op de sportdienst en wordt eveneens

toegevoegd.

Samenstelling beheerraad

Voorzitter: Willy Vernijns afgv Vet. Voetbalclub B.J.S.

Ondervoorzitter: Roland Buekers afgv Volleybalclub Aquacare

Halen

Lid: William Walmagh afgv wielerorg. Sportvrienden

Herk

Lid: Wilfried Berden afgv tafeltennisclub TTC Schulen

Lid: Eddy Meys afgv voetbalvereniging BS Sport

Lid: penningmr. Kristien Mullens afgv mountainbikeclub

Palmzondag

Lid: Mimi Claes afgv joggingclub Kannemie

Lid: Koen Morrhey afgv badmintonclub Schubad

Herk

Lid: Karolien Luyten afgv turnkring Herk-de-Stad

Lid: Marc Croes afgv tennisclub Sporta TC

Lid: Gilbert Billen afgv wielerorg.Hand in Hand

Schulen

Lid: Johnny Jamar afgv scholen

Lid: gecoöpteerd Erik Janssens

Lid: gecoöpteerd Leon Putzeys

Lid: gecoöpteerd Ann Abrams

Lid: gecoöpteerd Rita Stockmans

Lid: gecoöpteerd Dorien Boons

25


4.12.2. Sportclubs

sport vereniging leden

-18

leden

+18

fed Jeugdaanbod

badminton Schubad 154 65 89 Ja B

darts EDC Berkenboys 18 18 C

duivensport De Ware Vrienden geen Info C

gymnastiek Turnkring H-d-S 218 163 55 VTL Ja R

hondenschool Olmenhof 133 8 125 Ja B

jogging Kannemie 18 18 R

mountainbike Palmzondag 10 10 R

petanque Berbroekse Petanq 6 6 R

Rolstoelbasketb. Herk on Wheels 7 7 R

Skiën Keibergkretsers 40 40 R

taekwondo Poong Cha 44 32 12 Ja B

tafeltennis TTC Schulen 115 42 73 VTTL Ja B

tennis Sporta TC 611 246 365 Ja B

voetbal Herk FC 162 117 45 KBVB Ja C

voetbal BS sport 240 153 87 KBVB Ja C

voetbal SC Donk 76 KBVB Ja C

voetbal VC Amandina 92 47 45 KBVB Ja C

voetbal Vet Donk 19 19 R

voetbal Vet Herk 30 30 R

voetbal Vet B J Schulen 20 20 R

voetbal Recreav. DVV 16 16

volleybal Aquacare Halen 133 61 72 VVB Ja C

volleybal Schuvoc dames 12 12 VKS C

volleybal Schuvevoc 14 14 VKS C

volleybal Ninovoc 14 14 VKS C

volleybal Amavo 12 12 R

wandelen De Zwervers 32 32 R

wandelen Horizon Donk 429 19 410 VWF R

Wandelen Muust Halve 16 16 R

wielertoerisme B J Heren Schulen 26 26 R

wielertoerisme B J Dames Schulen 35 35 R

wielertoerisme Berkentrappers 46 46 VWB R

wielertoerisme WTC Berbroek 12 12 R

wielertoerisme Dauwtrappers 20 2 18 KBWB R

wielertoerisme Marathonfietsers 74 16 58 VWB R

wielertoerisme SWTC

Schakkebroek

25 25 R

wielertoerisme Tak Kuut 14 14 R

wielertoerisme Ons Veloke 39 2 37 R

wielertoerisme Sportwereld 18 1 17 R

wielertoerisme De Herk 41 41

C compe

R recrea

B beide

26


wielertoerisme De Roastige Treeërs 22 22

Wielertoerisme ’t Wielerkliekske 27 27

zaalvoetbal Bosmans 19 1 18 R

zaalvoetbal ’t Muurke 9 9 BZVB C

Zaalvoetbal MVV 16 1 16 BZVB

Sportclubs

Van de gekende Herkse sportclubs zijn 41 clubs aangesloten bij de sportraad. Van deze 41

clubs hebben 10 clubs een jeugdwerking.

In bovenstaande tabel zien we dat er 976 kinderen -18 jaar aangesloten zijn bij een Herkse

sportclub. In de bevolkingsopbouw zien we dat er in totaal 2335 kinderen -18 jaar woonachtig

zijn in Herk-de-Stad. We gaan er vanuit dat de groep van 0 tot 3- jarigen, die 377 kids

uitmaakt, vermoedelijk nog niet bij een club is aangesloten. Een kleine rekensom leert ons dat

bijna 1 kind op 2 aangesloten is bij een Herkse sportclub. Uiteraard is dit een relatief gegeven

vermits er een aantal kinderen van buiten Herk aangesloten zijn bij een Herkse sportclub.

Anderzijds zullen er verschillende kinderen aangesloten zijn bij een sportclub in een naburige

gemeente en zullen een aantal kinderen terug te vinden zijn in het ledenbestand van twee of

meerdere clubs.

Fusies in het Herkse sportlandschap

- Voetbalclubs

De laatste jaren hebben onder impuls van de sportraad een aantal voetbalclubs een

samenwerkingsverband gesloten om hun sportieve werking te vergemakkelijken. Zo konden

clubs van de ene week op de andere spelers aan mekaar “uitlenen” om eventuele leemten op te

vullen. Daarbij is men tot inzicht gekomen dat op termijn alleen maar een doorgedreven

samenwerking kan leiden tot kwaliteit in de jeugdopleiding. Hierbij speelde één doelstelling

een voorname rol nl. Elk kind moet kunnen spelen op zijn of haar niveau. Na heel wat

onderhandelingen is men dan uiteindelijk tot een hechte samenwerking gekomen.

1 ste stap: Fusie tussen E Berbroek en Rapid Schulen, waarbij de jeugd zijn thuishaven

krijgt op de terreinen aan het sportcentrum. De nieuwe naam is B.S. Sport

2 de stap: De jeugdwerkingen van Donk SC en Herk FC wordt één jeugdwerking.

3 de stap: De jeugdwerking van BS sport en Jeugdsamenwerking Donk Herk gaan samen

op in de VZW Jeugdwerking Groot Herk.

- Volleybalclubs

Een zelfde verhaal kunnen we beschrijven bij de volleybalclubs Schuvoc (Schulense

volleybalclub) en KSK (volleybalclub herk centrum).

KSK : opgericht in 1965 door sportieve leden van een oud – studenten verbond van het

Amandinacollege. Na heel wat promoties belande de club in 1985 in 3 de landelijke divisie en

een jaar erna maakte ze promotie naar 2 de divisie. Dan was het enkele jaren wachten op

promotie naar 1 ste divisie.

Schuvoc Schulen, opgericht in 1966, legde 25 jaar lang vooral de nadruk op het recreatieve.

Vanaf 1992 ging men zich actiever met de jeugdwerking bezig houden wat in 1995 resulteerde

in de promotie naar 2 de provinciale.

1997 fusie tussen de jeugdbesturen van KSK en Schuvoc. Alle jeugdploegen gingen onder de

naam van Schuvoc in competitie. Het doel was de jeugdwerking uit te breiden over groot Herk

en de talentvolle jeugdspelers door te laten groeien in de ploeg van KSK in 1 ste divisie.

27


1999 KSK en Schuvoc wordt Schuvoc Herk-de-stad. De algemene fusie is een feit en de

thuishaven van de nieuwe fusieclub wordt de sporthal in de Manestraat te Schulen.

Het eerste jaar speelde Schuvoc al kampioen en promoveerde naar 1 ste nationale. In het seizoen

2001-2002 volgde dan het kampioenspelen en de promotie naar de ere divisie.

2002 Fusie tussen Schuvoc Herk-de-stad en Halense VC wordt Schuvoc Halen. Met de verhuis

van de A-ploeg naar Halen. De Jeugd en de overige ploegen blijven in Schulen spelen.

2007 naamverandering van de club Schuvoc Halen wordt Aquacare Halen.

4.12.3. Scholengemeenschap

Herk-de-Stad heeft de traditie van een grote scholengemeenschap te zijn.

Naam school Aard Aantal lln Adres

GVB Berbroek Basis en kleuter 125 Kapelstr. 28-35

GVB Donk Basis en kleuter 173 Dorpsstr. 29

GVB Herk Centrum Basis en kleuter 256 Diestsestw. 11

GVB Schakkebroek Basis en kleuter 120 Schoolstr. 16

GVB Schulen Basis en kleuter 227 Kerkstr. 19

“Herckerhof”

gemeenschapsonderwijs

Basis en kleuter 158 Dr. Vanweddingenln. 10/1

“De Olm” b.l.o. Buitengewoon O 79 St.-Truiderstw. 18

St. Martinusscholen Secundair 2291 Diestsestw. 5

Domein Herkerhof-

Middenschool 2

Secundair 107

3536

Dr. Vanweddingenln. 10

In de lagere scholen is het sportaanbod eerder beperkt. De scholen engageren zich wel om deel

te nemen aan de initiatieven van de sportdienst maar deze zijn meestal naschools en dat wekt

soms wat wrevel op bij leerkrachten. Bij een aantal scholen vindt men niet voldoende

begeleiders om de groepen bij de verschillende activiteiten te vergezellen. Men dringt aan op

sportactiviteiten tijdens de schooluren.

Bij het secundair onderwijs is er een ruimer sportaanbod. Zo worden er klassencompetities

georganiseerd tijdens de middagpauzes in zaalvoetbal, volleybal, handbal en basketbal.

Dagelijks is er middagsport voorzien waarbij leraars LO instaan voor de begeleiding van de

activiteiten.

Op geregelde tijdstippen en bij voldoende interesse worden er extra-muros activiteiten

georganiseerd op woensdagnamiddagen. Uitstap naar schaatsbaan of zwembad.

De scholen meten zich ook met andere scholen via de door SVS-georganiseerde

scholencompetities.

De sportdienst levert logistieke ondersteuning bij de organisaties van schoolsportdagen.

4.12.4 Sportaanbod socioculturele verenigingen en commerciële

organisaties.

In de verschillende deelgemeenten vind je socioculturele verenigingen die eveneens een

sportaanbod hebben voor hun leden. Dit kan op wekelijkse of maandelijkse basis. De

sportdienst is niet op de hoogte van het precieze aantal deelnemers van deze activiteiten.

28


OKRA-groepen dans en gymnastiek

VIVA danscursus, start 2 run

KWB wekelijks fietsen, wandelweekends

BGJG zwemlessen, schaatsen

KAV joga

Tai Chi

Eveneens zijn er verschillende wijken die wekelijkse fietstochten uitstippelen en

begeleiden voor geïnteresseerden.

In Herk-de-Stad is er een balletschool, een dansstudio, een bowling en een fitness

accommodatie die allen privé worden uitgebaat.

Op de campus van de St.-Martinusscholen Ursula zijn er een aantal sportterreinen, die

mits de nodige afspraken gemaakt worden, vrij mogen gebruikt worden voor

sportpromotionele activiteiten.

1 voetbalterrein, 3 buiten basketbalterreinen, gravelpiste 200m, voorzieningen voor

atletiekdisciplines: 60m spurt, verspringen en kogelstoten.

29


4.13. Conclusies

Bovenstaande inventaris en uitgangssituatie leveren een schat aan informatie op waarbij we een

evaluatie kunnen maken van het huidige sportbeleid. De voornaamste conclusies zetten we

even op een rij. De bevragingen van de verschillende doelgroepen leveren eveneens informatie

op die we zullen uitschrijven per hoofdstuk in een SWOT-analyse.

Vanuit deze gegevens zullen we dan per werkdomein de nodige doelstellingen opstellen.

Sportraad: de AV is samengesteld uit 41 clubs en is representatief voor het

sportverenigingsleven in Herk-de-Stad. Een aantal clubs: 1 duivenbond, 5 darts-, 2 hengel-,

1 zaalvoetbal- , 2 recrea volleybalclubs is niet aangesloten bij de sportraad, omdat er voor

hun club geen rechtstreeks voordeel aan verbonden is. Er zijn geen specifieke secties

aanwezig in de beheerraad van de sportraad. Weinig of geen vertegenwoordiging van de

niet-georganiseerde sport.

Sportdienst: de taak van de sportdienst bestaat erin “het sportbeleid uit te

voeren” met als doelstelling de sport “toegankelijk” maken voor alle inwoners:

doelgroepen, leeftijden, accommodaties, aanbod.

Om nog groei te kunnen verwezenlijken dient er een sportanimator te worden

aangeworven. Uit de gegevensverzameling – intern als extern – blijkt dat de communicatie

naar de verschillende “sportklanten” voor verbetering vatbaar is. Synergetisch effect van

dienstoverschrijdende werking brengt meerwaarde.

Sportverenigingen: alle sportverenigingen met een jeugdwerking zijn aangesloten bij

de sportraad. Cijfermatig kunnen we stellen dat 1 kind op 2 aangesloten is bij een Herkse

sportclub. De verenigingen met eigen accommodaties krijgen het moeilijker en moeilijker

om de eindjes aan mekaar te knopen. We verwachten een doorrekening naar de leden.

Sportclubs fusioneren om kwaliteit te kunnen blijven bieden.

Er zijn steeds minder vrijwilligers en meer kosten. Sportverenigingen dienen zich beter te

structureren om o.a. nieuwe vrijwilligers te kunnen aantrekken.

Anders georganiseerde sport: buiten de sportverenigingen zijn er in Herk-de-Stad nog

heel wat organisaties, instellingen, individuelen die op regelmatige basis aan sport doen of

organiseren met of zonder de logistieke ondersteuning van de sportdienst.

Onderwijs: 3500 lln. Per dag in Herk-de-Stad. De scholen doen heel wat moeite om

sportief bezig te zijn met de leerlingen tijdens niet-schooluren.

Demografie: groep aankomende senioren wordt grote groep waar we promotioneel

rekening dienen mee te houden.

Sportinfrastructuur: onderhoud en uitbating kost handen vol geld. Een aantal

sportcentra ligt nog zonevreemd. Dit moet zeker worden bekeken in de volgende

legislatuur. Herk-de-Stad heeft verschillende sportzalen in Herk Centrum maar mist één

grote sporthal waar clubs en individuele personen kunnen sporten in kwaliteitsvolle

omstandigheden. Hopelijk kunnen we dit complex op korte termijn in gebruik nemen.

Er zijn geen specifieke voorzieningen voor seniorensport vb. overdekte petanquebanen.

Herkse sportzalen (hallen) zijn niet of weinig toegankelijk voor G-sport.

30


5. Doelstellingen

5.1. Werkdomein ondersteuning sportverenigingen

De sportverenigingen zijn onze belangrijkste partners in het bewerkstelligen van een

life-time sportparticipatie van onze bevolking. Clubs met jeugdwerking genieten meer

belangstelling tijdens de bevragingen naar aanleiding van de gegevensverzameling voor

dit beleidsplan.

Tijdens een speciale AV van de sportraad hebben we de verenigingen bevraagd. In

kleine groepjes werden thema’s besproken en achteraf werden de conclusies van de

groepen door de verslaggever van dienst naar voor gebracht.

4 thema’s werden besproken:

verenigingen die een eigen infrastructuur uitbaten;

verenigingen die gemeentelijke of andere accommodaties dienen te

huren;

jeugdwerking;

verenigingen die niet dadelijk accommodatie nodig hebben voor hun

reguliere activiteiten.

Bijlage 5: Verslag bevraging verenigingen.

Aan de hand van een SWOT-analyse proberen we uit de verzamelde gegevens die

dingen te filteren die voor de sport in Herk-de-Stad, van toepassing op de verschillende

doelgroepen, relevant zijn. Deze gegevens zetten we om in doestellingen zodat we het

beleid voor de komende jaren gestalte en structuur kunnen geven.

SWOT-analyse

S- Sterke punten

- Meerdere semi-professioneel gestructureerde verenigingen met veel leden en met

speciale aandacht voor jeugdopleiding en gediplomeerde lesgevers

- Voetbalclubs werken samen m.b.t. jeugdopleiding

- Verschillende clubs werken samen met scholen m.b.t. rekrutering

- Sommige clubs organiseren initiaties in de scholen

- Degelijke werking van het merendeel van clubs

- Sportjeugdwerking wordt voor 75% gesubsidieerd door gemeente m.b.t. huur sporthal

- Verschillende L.O. leerkrachten zijn clubtrainers

- Samenwerking met buurtgemeentes i.v.m. vorming bestuurskader, sportorganisaties,…

- Gemeentelijke website is gelinkt met websites van sportclubs

- Clubs staan positief tegenover het organiseren van regelmatige intervisies

31


W- Zwakke punten

- In de sportraad zijn nooit sectievergaderingen geweest (verenigingen met

gelijkaardige problematieken die samen zitten)

- Rechtszekerheid van een aantal verenigingen verhindert verdere uitbreiding

(zonevreemde terreinen)

- Merendeel van de clubs met eigen accommodaties hebben financiële problemen

- Wielertoeristenclubs hebben moeite om jeugd aan te trekken

- Schoolsportaccommodaties voldoen niet aan huidige normen

- Geen enkele sporthal heeft reglementaire zaalvoetbalafmetingen

- Clubs kennen te weinig bestaande subsidiemogelijkheden

- Niet-clubgebonden recreatievoetballers hebben onvoldoende spelmogelijkheden

- Gemeentelijke website wordt niet up-to-date gehouden wegens tijdsgebrek en

gebruiksonvriendelijkheid

O- Kansen

- Clubs zien nut van samenwerking in

- Clubs staan positief tegenover ervaringsuitwisselingen onderling

- Er is een nieuwe rolstoelbasketbalclub die erkenningsaanvraag heeft ingediend

- Interesse om karateclub op te richten mits geschikte trainingsuren

- Reglementen aanpassen zodat alle clubs evenveel huur betalen (ook in

schoolsportaccommodaties)

- Via subsidiereglement promotievoering naar medioren stimuleren

- Turnkring heeft interessante en veelzijdige basiswerking die op termijn perspectieven

biedt voor een soort bewegingsschool en basisvorming voor andere sportdisciplines

- Grotere clubs zien nut van jeugdcoördinator wel in

- Leerkrachten L.O. organiseren veel extra muros activiteiten op school. Er is vraag

naar logistieke ondersteuning van hen.

- Samenwerking met buurtgemeentes geeft mogelijkheden tot grotere organisaties

- Impulssubsidies

- Revalidatiecentrum geeft mogelijkheden voor G-sport en sport voor personen met

beperkingen

T- Bedreigingen

- turnkring heeft problemen met aantrekken van lesgevers

- Vlabus kan geen lesgevers ter beschikking stellen voor dansen

- Geschikte trainingsuren voor nieuwe clubs

- Sportdienst heeft te weinig personeel en tijd om actieve sporttechnische ondersteuning

van de clubs te verzorgen (zie turnkring)

- Deelname aan activiteiten van de gemeente is voor sommige clubs een verplichting en

extra belasting

32


Strategische doelstelling I

Verbeteren van de communicatie tussen sportdienst en clubs en tussen clubs

onderling.

Operationele doelstelling 1

Sportdienst gaat clubs continu informeren over sportgerelateerde aangelegenheden via

inzet van moderne communicatiemiddelen.

Indicator: Updates website

Uitprints e-mails

Plan van aanpak

Maatregelen Periode – Timing Budget

Website actueel houden wekelijks intern

Gemeentelijke website linken met website

van clubs (actualiseren)

Informatieverstrekking via e-mailgroepen

clubs

Operationele doelstelling 2

wekelijks intern

wekelijks intern

Clubs krijgen kans om jaarlijks onderling ideeën te bespreken en suggesties te

formuleren.

Indicator: bevraging op algemene vergadering en intervisiemomenten

Plan van aanpak

Maatregelen Periode – Timing Budget

Organiseren van intervisies tussen clubs

met gelijkaardige problematiek

jaarlijks intern

33


Strategische doelstelling II

Financiële structuur en professionele werking van de clubs verbeteren.

Operationele doelstelling 1

In 2008 subsidiereglement actualiseren op basis van kwaliteitscriteria.

Indicator: huidig reglement aanpassen

Plan van aanpak

Maatregelen Periode – Timing Budget

1. Bespreking binnen sportraad 2008 8905,5 euro

2. Ontwerpen en/of aanpassen

subsidiereglementen

2008 intern

3. goedkeuring gemeenteraad 2008 intern

8905,5 € is de verplichte 0,75 euro/inwoner die het gemeentebestuur moet

cofinancieren.

Strategische doelstelling III

Samenwerking tussen scholen en clubs verbeteren.

Operationele doelstelling 1

Scholieren kunnen kennismaken met diverse sporttakken via clubs buiten normale

lesuren.

Indicator: data overleg, initiatiereeks en schoolsportdag(en)

34


Plan van aanpak

Maatregelen Periode – Timing Budget

1. Overleg tussen scholen en clubs

organiseren

2008 intern

2. Initiatiereeksen organiseren jaarlijks 200 €

3. Schoolsportdagen organiseren i.s.m.

clubs

2009 500 €

Budget: is moeilijk te omschrijven omdat nog niet geweten is welke clubs op welke

manier en met welke financiële gevolgen willen deelnemen aan de initiatieven.

35


5.2. Werkdomein anders georganiseerde sport

Het 2 de werkdomein handelt over sport buiten de normale clubwerking. We richten hier

de schijnwerpers op de schoolsport en op de sportactiviteiten georganiseerd door de

gemeentelijke sportdienst.

Onze aandacht bij de schoolsport gaat in het bijzonder naar de leerlingen van het lager

onderwijs en naar de 1 ste graad van het secundair onderwijs. Tijdens deze leeftijd

kunnen kinderen immers nog warm gemaakte worden om toe te treden tot een sportclub.

5.2.1. Schoolsport

SWOT-analyse

S- Sterke punten

Secundair:

- Actieve deelname aan diverse extra muros sportcompetities

- Scholen organiseren dagelijks middagsport

- Actief aanbod naschools door scholen

- Geëngageerde L.O. leerkrachten

- L.O. leerkrachten zijn actief in clubverband

Lager:

- Actieve samenwerking met SVS en sportdienst

- Medewerking van scholen m.b.t. publiciteit activiteiten sportdienst

- Geëngageerde L.O. leerkrachten

- L.O. leerkrachten zijn actief in clubverband

W- Zwakke punten

Secundair:

- Communicatie met sportdienst i.v.m. ondersteuningsmogelijkheden

- Geen zicht op doorstroming naar clubwerking

- Geen zicht op sporters of men al dan niet aangesloten is bij een club

Lager:

- Hoge kostprijs van vervoer naar activiteiten SVS

- Geen geschikte indoor sportaccommodatie

- Uit bevraging blijkt dat kinderen te weinig op de hoogte zijn van sportmogelijkheden

in clubverband

O- Kansen

Secundair:

- Vraag van clubs om initiaties te geven in scholen

- Voldoende overdekte sportzalen op schoolniveau

Lager:

- Vraag van clubs om initiaties te geven in scholen

36


T- Bedreigingen

Lager:

- Te weinig begeleiding voorzien voor naschoolse sportactiviteiten

Strategische doelstelling I

Secundair: communicatie tussen scholen en sportdienst verbeteren

Operationele doelstelling 1

Secundair: overlegplatvorm opstarten waardoor scholen beter geïnformeerd worden

over de logistieke ondersteuningsmogelijkheden

Indicator: verslag vergaderingen

Plan van aanpak

Maatregelen Periode – Timing Budget

1. Vergadering met L.O. leerkrachten 2008 intern

2. Samenwerken om activiteiten te

ondersteunen

Strategische doelstelling II

Secundair: doorstroming naar clubs verbeteren

Operationele doelstelling 1

Schooljaar ’08-‘09 intern

Secundair: onderzoek naar lidmaatschap clubs bij sportactieve leerlingen

37


Indicator: enquête via leerkrachten L.O.

Plan van aanpak

Maatregelen Periode – Timing Budget

1. Enquête uitvoeren Schooljaar ’08-‘09 intern

Operationele doelstelling 2

Secundair: Leerkrachten LO werken mee aan promotie van sportclubs.

Indicator: enquête via leerkrachten L.O.

Plan van aanpak

Maatregelen Periode – Timing Budget

1. Via L.O. leerkrachten leerlingen

informeren over clubaanbod via club

sportgids.

Strategische doelstelling III

Lager: doorstroming naar de clubs verbeteren

Operationele doelstelling 1

Schooljaar ’08-‘09 200 €

Lager: leerlingen laten kennismaken met het sportaanbod van de clubs

Een aantal kinderen van deze leeftijd heeft nog geen definitieve keuze gemaakt

betreffende de toetreding tot een sportclub. Via sportacademie en omni-sportkampen

kunnen ze kennismaken met de verschillende sporttakken en –clubs.

Indicator: planning sportacademie, publicaties folders

38


Plan van aanpak

Maatregelen Periode – Timing Budget

1. Sportacademie organiseren i.s.m. clubs. Ieder jaar 900 €

2. Bij aanwerving van sportpromotor kan

aanbod van S.A. uitgebreid worden.

3. Deelname aan omni-sportkampen

stimuleren via bedeling folders.

Ieder jaar intern

Periodiek 500 €

39


5.2.2. Sportactiviteiten sportdienst

SWOT-analyse

S- sterke punten

- Flexibel inspelen op nieuwe trends

- Goede communicatie met andere diensten

- Groot en gevarieerd aanbod: wekelijkse en éénmalige initiatieven.

W- zwakke punten

- Sportdienst is onvoldoende uitgerust voor aangepaste uitbouw van sportpromotioneel

programma

- Onzekerheid over continuïteit van administratieve ondersteuning

- Accommodatie is verouderd en ligt niet centraal

- Schoolsportaccommodaties zijn onvoldoende uitgerust met klein materiaal

- Uren kinderopvang komen niet overeen met uren sportkampen

- Kinderen zijn onvoldoende op de hoogte van sportpromotioneel aanbod

- Moeilijk vinden van lesgevers

- Vervoersproblemen bij sportkampen met meerdere sporttakken

- Afstand kinderopvang en sporthal is te groot

O- kansen

- samenwerking met kinderopvang

- onderlinge samenwerking tussen vrijetijdsdiensten

- samenwerking met dienstencentrum

T- bedreigingen

- Vlabus kan onvoldoende lesgevers voor dansen ter beschikking stellen

Strategische doelstelling I

Verbeteren van de communicatie naar een potentieel publiek

40


Operationele doelstelling 1

Uitgave van een gezamenlijke vrijetijdsfolder die minstens 3x per jaar verschijnt

Indicator: aantal uitgaven

Plan van aanpak

1. Vergaderingen met collega

vrijetijdsdiensten

Maatregelen Periode – Timing Budget

2 maandelijks intern

2. Afstemmen van de activiteiten op elkaar 3x per jaar intern

3. Uitgave van de folder 6x per jaar intern

Strategische doelstelling II

Uitbreiden van de personeelsbezetting van de sportdienst

Operationele doelstelling 1

Inschakelen van sportpromotor voor organisatie en begeleiding van sportprogramma

Indicator: aanwerving sportpromotor

Plan van aanpak

Maatregelen Periode – Timing Budget

1. Aanwerven van promotor 2008 intern

41


Operationele doelstelling 2

Bestendigen van administratieve ondersteuning

Indicator: vaste benoeming van administratief medewerker

Plan van aanpak

Maatregelen Periode – Timing Budget

1. Aanpassen personeelsbehoefteplan

2. Benoemen van administratieve

ondersteuning

Strategische doelstelling III

Samenwerking tussen sportdienst en kinderopvang verbeteren

2009 intern

2009 intern

Ouders geven aan dat hun kinderen niet kunnen deelnemen aan naschoolse

sportactiviteiten omdat ze niet vrij zijn om de kinderen naar de sportlocatie te brengen.

Indien de locatie van de kinderopvang dicht bij de sporthal zou gelegen zijn, kan een

deel van de opvang een sportieve invulling krijgen.

Operationele doelstelling 1

Kinderen kansen bieden om naschools deel te laten nemen aan sportactiviteiten door

betere afstemming van uren kinderopvang en sport na school.

Indicator: deelname aantal kinderen sport na school

Plan van aanpak

Maatregelen Periode – Timing Budget

1. Uitwerken van initiatieven waarbij

kinderen vanuit de opvang deelnemen aan

sportactiviteiten

2008 -2009 1050 €

42


Strategische doelstelling IV

Gemeente wil sport en beweging promoten voor inwoners.

Operationele doelstelling 1

Via de organisatie van sportieve evenementen wil de gemeente zoveel mogelijk

inwoners stimuleren en sensibiliseren om te sporten.

Indicator: aantal activiteiten

Plan van aanpak

Maatregelen Periode – Timing Budget

1. zie sportactiviteiten sportdienst.

Operationele doelstelling 2

2011 intern

Via wekelijkse gemeentelijke organisaties inwoners kansen bieden om life-time te

sporten.

Indicator: aantal cursussen

Plan van aanpak

Maatregelen Periode – Timing Budget

Seniorenaanbod: curvebowling 2008-2013 2500 € (nieuwe mat)

Sportoverdag aanbod.

- onderhoudsgymnastiek

- netbal

Zwemcursussen

- kleuters

- gevorderden

2008-2013 Werkingskosten

2008-2013 Werkingskosten

43


- volwassenen (begeleiding)

Sportacademie (uitbreiding) 2008-2009 sportpromotor

Strategische doelstelling V

Gemeente wil waardering uitspreken voor haar clubs en sporters voor geleverde

inspanningen en prestaties.

Operationele doelstelling 1

1 keer per jaar hulde brengen aan inwoners die sportieve prestaties hebben geleverd.

Indicator: viering

Plan van aanpak

Maatregelen Periode – Timing Budget

1. organisatie van kampioenenhulde

2008 1000 €

44


5.3. Werkdomein toegankelijkheid tot en diversiteit in de sport

Sinds de jaren ’60 is het overheidsbeleid inzake sport er op gericht om zoveel mogelijk mensen

aan het sporten te krijgen. Ten gevolge van dit sport-voor-allen beleid is de sportparticipatie

dan ook aanzienlijk toegenomen. Toch blijven er nog steeds duidelijke verschillen bestaan in de

sportparticipatiegraad tussen diverse bevolkingsgroepen. Zo ligt het sportparticipatieniveau van

bepaalde groepen zoals ouderen en personen met een handicap beduidend lager dan de rest van

de bevolking. Er zijn verschillende drempels die daartoe bijdragen en het is de bedoeling om

via dit beleidsplan een accent te leggen op het stimuleren van de toegankelijkheid tot en de

diversiteit in de sport.

De gemeente heeft een engagement aangegaan met het revalidatieziekenhuis Campus Ursula en

wil een gemeente zijn waar revalidanten thuis zijn. Bewijs hiervan vinden wij bij de

herinrichting van het stadscentrum waar veel aandacht werd besteed aan een rolstoelvriendelijk

centrum.

Tijdens een bezoek aan de gehandicaptenraad werd het opzet van het beleidsplan uiteengezet.

Na een bezinningsmoment werden de noden en behoeften zowel naar de gemeente als naar de

sportdienst schriftelijk kenbaar gemaakt.

I.s.m. verschillende partners wenst de sportdienst een initiatief te nemen waarbij er een Gsportaanbod

in Herk-de-Stad wordt opgestart.

Bijlage 6. Bevraging gehandicapten

Onze bevolking vergrijst. Actief ouder worden heeft duidelijk een invloed op de gezondheid en

het welbevinden van de senioren. Het is duidelijk dat een dienst die sport voor de totale

bevolking promoot ook voor deze leeftijdsgroep een aanbod moet uitbouwen. De

seniorengroep, +55-jarigen, is een grote en ook wel diverse groep op het gebied van sport. Het

(bewegings)sportaanbod zal dienen rekening te houden met verschillende niveau’s op het

gebied van “kunnen” of actief bezig zijn (55 tov. 75-jarigen) en op het gebied van “doelen”

(voor plezier en gezelligheid, het contact). Sportgerelateerde vaststellingen halen we o.a.uit de

seniorenenquête waarbij 350 senioren in Herk-de-Stad werden bevraagd en het onderhoud met

de voorzitter van de seniorenraad. Een onderhoud met de medewerkers en de bevoegde schepen

van het dienstencentrum leverde eveneens een aantal bruikbare ideeën op.

5.3.1. Gehandicapten

SWOT-analyse

S- Sterke punten

- Goede vervoersmogelijkheden

– minder mobielencentrale

– belbus

- Reeds initiatieven op clubniveau voor rolstoelgebruikers en voor visuele gehandicapten.

45


W- Zwakke punten

- Weinig datagegevens over gehandicapten.

- Gehandicaptensport nog te weinig bekend.

- Noodzakelijkheid van specifiek gekwalificeerd personeel en begeleiding.

- Personeels en begeleidingsintensief.

- Weinig of geen aanbod vanwege de sportdienst.

- Accommodatie niet aangepast.

O- Kansen

- Samenwerking met provinciale sportdienst.

- Aanwezigheid van revalidatiecentrum in Herk-de-Stad.

- Bereidwilligheid van sommige clubs om gehandicapten in hun reguliere sportwerking te

integreren.

- Reeds aanbod via gehandicaptenverenigingen in de gemeente

o Torbal voor slechtziende

o Rolstoelbasketbal voor rolstoelgehandicapten

T- Bedreigingen

- Diversiteit van gehandicaptensporten is groot: specifiek materiaal per sporttak is duur en

niet voor iedereen haalbaar

Strategische doelstelling I

In kaart brengen van bestaande organisaties, structuren en mogelijkheden voor G-Sport i.s.m.

buurtgemeenten.

Operationele doelstelling 1

Onderzoek naar samenwerkingsvormen tussen bestaande organisaties.

Indicator: verslag vergaderingen

46


Plan van aanpak

Maatregelen Periode – Timing Budget

Overleg G-sport Herk-de-Stad opstarten:

Partners GEHAR, Provinciale sportdienst,

rolstoelbasketbalgroep HOW en

revalidatiecentrum.

Strategische doelstelling II

Aanbod creëren voor mensen met beperkingen.

Operationele doelstelling 1

2008 Intern

Opstart van project voor bewegingsbegeleiding voor mensen met beperkingen.

Indicator: sessies bewegingsmomenten

Plan van aanpak

Maatregelen Periode – Timing Budget

1. Brochure uitgeven ivm nieuwe project

2. Organiseren van bewegingsmomenten voor

mensen met beperkingen ism

revalidatiecentrum St. Ursula

3. Aanschaf van aangepast sportmateriaal (in

overleg met Provincie)

2007 500 €

2008 2500 €

2008 2500 €

Voor de opstart van een project en de aanschaf van aangepast sportmateriaal werd een

subsidieaanvraag bij de Provinciale gehandicaptensportraad ingediend.

47


Strategische doelstelling III

Bevorderen van integratie van personen met beperkingen in reguliere sportclubs

Operationele doelstelling 1

In 2009 1 sportclub een aanbod voor personen met beperkingen laten opstarten.

Indicator: sportclub

Plan van aanpak

Maatregelen Periode – Timing Budget

1. informatieverspreiding G-clubaanbod 2007 Intern

2. clubs adviseren omtrent mogelijkheden 2008 Intern

3. logistieke ondersteuning organisatie 2008 Intern

5.3.2. Senioren

SWOT-analyse

S- Sterke punten

- In elk kerkdorp zijn seniorenverenigingen actief.

- Dienstencentrum goed uitgebouwd

– Minder mobielencentrale

– belbus

1 Zwakke punten

- Weinig interesse voor sport in georganiseerd verband

- Doelgroep is moeilijk bereikbaar, via “gewone” communicatiekanalen

- Jong senioren voelen zich nog tot de actieve bevolking behoren

- Weinig of geen aanbod vanwege de sportdienst.

- Weinig structuur in het aanbod.

48


O- Kansen

- Goed uitgebouwd dienstencentrum

- De groep “jonge senioren” gaat nog groeien

T- Bedreigingen

- Oudere senior heeft geen sportcultus en is moeilijk te overtuigen om actief te bewegen

- Kinderopvang voor kleinkinderen

Strategische doelstelling I

Senioren kunnen deelnemen aan een bewegingsprogramma op basis van behoeftes dat de

sportdienst i.s.m. het dienstencentrum de Cirkel uitwerkt.

Operationele doelstelling 1

Minstens 1 vaste bewegingsvorm organiseren op weekbasis i.s.m. de cirkel

Indicator: aantal bewegingssessies

Plan van aanpak

1. overleg met dienstencentrum

Maatregelen Periode – Timing Budget

2008 intern

2. organisatie van lessenreeks 2008 650 €

Het dienstencentrum “de Cirkel” is het spilpunt inzake ouderenwerking. Het doel is om

het lokale ouderenbeleid en de hulpverlening die kadert binnen ouderenzorg maximaal

op elkaar af te stemmen. Sport en bewegen hebben een beduidende invloed op de

gezondheid en op het welbevinden van de senioren. De samenwerking tussen de

sportdienst en de Cirkel is dan ook een logische stap naar het gezamenlijk aanbieden

van sportactiviteiten.

49


Strategische doelstelling II

Efficiëntere communicatie voeren met doelgroep.

Operationele doelstelling 1

Communicatie via overleg met seniorenraad en bonden.

Communicatie over aanbod moet gerichter gebeuren door de verantwoordelijken van de

verschillende bonden zelf te betrekken bij de samenstelling van het programma en bij de

promotie.

Indicator: data overleg

Plan van aanpak

Maatregelen Periode – Timing Budget

1. overleg met seniorenbonden 2008 Intern

2. initiatieven en agenda mee laten bepalen

door verantwoordelijken van de bonden.

2008 Intern

50


5.4. Werkdomein meerjarenplan sportinfrastructuur

In werkdomein 4 hebben we het over sportinfrastructuur. Sporten gaat meestal gepaard met

gebruik van accommodatie of materialen. De gemeente heeft in dit opzicht een taak om de

basisinfrastructuur te voorzien zodat het rijke verenigingsleven er kan gebruik van maken. Het

voorzien van deze noodzakelijke basisvoorzieningen kosten handen vol geld. Beleid maken is

keuzes maken. In het verleden heeft het bestuur vooral geïnvesteerd in andere beleidsdomeinen

dan sport. Blijkbaar is de tijd nu rijp en worden er plannen gemaakt om in Herk-de-Stad een

grote sporthal te bouwen met participatie van de scholengemeenschap en een privéinvesteerder.

Voor sportminnend Herk zou het jaar 2010 een mijlpaal in de geschiedenis

kunnen worden want volgens de laatste timing zou de sporthal dan gebruiksklaar moeten zijn.

Verenigingen met eigen accommodaties kampen allen met financiële problemen en kunnen met

moeite de eindjes aan elkaar knopen. Op de tennisaccommodatie na zijn de meeste

accommodaties vrij oud en is er nood aan renovatie. Nieuwe decretale verplichtingen van

verschillende departementen leggen clubs normeringen op die vragen om grondige en vooral

dure renovaties aan de installaties. Verenigingen beschikken niet over voldoende middelen om

deze kosten te kunnen dragen. Om deze nood te lenigen heeft het bestuur een reglement goed

gekeurd waarbij verenigingen voor renovatiewerken of bouwwerken investeringssubsidies

kunnen aanvragen. Hierbij kan tot 50% van de kost worden gerecupereerd (reglement in

bijlage).

Naast het georganiseerde verenigingsleven is Herk-de-Stad ook rijk aan individuele sporters.

Dagelijks zie je mensen in hun eentje of in groep fietsen of joggen. De noden van deze

doelgroep detecteren is een moeilijke oefening maar de intrede van moderne

communicatietechnieken o.a. e-mail heeft ertoe geleid dat de gemeente korter bij “die” burger

staat. Het kunnen beschikken over een looppiste was een veel voorkomende vraag. Het

veelvuldige gebruik van de Harlaz en de Finse piste in Donk en het succes van de start2run

activiteiten is daar het levende bewijs van.

SWOT-analyse

S- Sterke punten

- Verschillende schoolsportzalen die kunnen afgehuurd worden

- Reglement op de borgstelling voor clubs die leningen willen afsluiten voor bouw accommodatie

- Reglement investeringssubsidies

- Openluchtcentra in elke deelgemeente, gronden eigendom gemeente, opstalrecht aan verenigingen

- Petanqueterreinen in elke deelgemeente

- Tennisvereniging bouwt tennishal met eigen middelen

- Schulens Meer watersportbaan (niet – gemotoriseerde watersporten)

- Recreatiepark Olmenhof met verzorgde visvijver

- Finse Piste in Donk

- Skate park in Donk

W- Zwakke punten

- Sportzalen van scholen voldoen onvoldoende aan noden en worden niet goed onderhouden

51


- Afwezigheid van cafetaria aan schoolsportzalen

- Kleedkamers sporthal Schulen te klein

- Toegankelijkheid sporthal niet conform

- Geen voetbalterreinen ter beschikking van recreatieclubs

- Voetbalclubs met jeugdwerking beschikken over te weinig terreinen

- Een aantal accommodaties is nog zonevreemd, investeringen houden dus risico in.

- Gebrek aan grote sportaccommodatie

- Gebrek aan zwembad

- Geen overdekte petanqueterreinen

- Geen uitgeruste zaal met spiegelwand: gevechtssporten en dansgroepen

- Geen ruiterpaden

- Geen vast mountainbikeparcours

- Ontbreken van fit-o-meter

- Finse Piste in Donk is te kort in afstand

O- Kansen

- Nieuwe sporthal zal sportboost tov bestaande verenigingsleven

- Nieuwe verenigingen zullen ongetwijfeld ontstaan

- Toegankelijke sporthal zal integratiebevorderend werken tov gehandicaptensport

-

T- Bedreigingen

- Kostenplaatje exploitatie accommodaties stijgt drastisch consequenties lidgelden

- Petanquesport voor senioren ligt stil in de winterperiode

Verenigingen met eigen accommodaties

Huisvestingproblematiek sportaccommodaties verenigingen.

Van al de genoemde openlucht sportinfrastructuur zijn er slechts 2 centra waarvan de

accommodatie in de juiste zone ligt en waarbij er al een bouwvergunning werd afgeleverd.

De overige terreinen liggen ofwel in de verkeerde zone of zijn niet vergund.

Bij de opmaak van het gemeentelijke infrastructuurplan werd hieraan de nodige aandacht

besteed. De goedkeuring van de uit te schrijven RUP’s (Ruimtelijke Uitvoering Plannen)

kunnen bijdragen tot de wijziging van de oorspronkelijke bestemmingen op het gewestplan.

Accommodatie voor recreatieve voetbalploegen.

In Herk-de-Stad zijn er 3 voetbalploegen die uitkomen in een recreatiecompetitie. Er is

echter geen voetbalterrein aanwezig waar recreatieve voetbalclubs hun wekelijkse

sportactiviteiten kunnen ontplooien. Op dit ogenblik wordt er op een privé-terrein

gevoetbald waarbij er geen fatsoenlijke sanitaire ruimten aanwezig zijn en waarbij het

gebruik van het terrein afhankelijk is van de goodwill van de eigenaar. De clubs zien zich

verplicht uit te wijken naar een andere locatie.

Gehandicapten

Geen enkele sporthal(zaal) is uitgerust volgens de toegankelijkheidsnormen. Hiervoor

moeten we de nodige aandacht hebben bij de realisatie van nieuwe accommodatie. Het

oprichten van wandelpaden voor rolstoelgebruikers verdient de nodige aandacht.

52


Seniorenaccommodaties.

Indien we de demografische gegevens wat naderbij bekijken merken we op dat de groep

senioren binnen korte termijn sterk zal stijgen. Voor deze leeftijdsgroep is er geen typische

sportaccommodatie aanwezig. Toekomstgericht denken we bv aan overdekte

petanquebanen.

Overdekte accommodaties voor binnensporten.

In het infrastructuuroverzicht lijkt het of Herk-de-Stad geen tekort heeft aan overdekte

sportaccommodaties van het type sporthal. Er zijn 4 schoolsportzalen en 1 gemeentelijke

sporthal. Het is niet het aantal maar wel de kwaliteit van de accommodaties wat te wensen

over laat. Geen van deze zalen heeft afmetingen welke zaalvoetbal toelaat. Deze sportzalen

hebben een kleine berging en geen enkele zaal is uitgerust met een cafetaria. Om praktische

en economische redenen is het in enkele zalen moeilijk om tijdens de verschillende

vakantieperioden te kunnen beschikken over warm douchewater en verwarming in de zaal.

Omwille van de verspreiding van de zalen dienen verenigingen in alle zalen materiaal

aanwezig te hebben. Het niet gelijktijdig kunnen trainen in de zaal door verschillende

groepen van dezelfde vereniging wordt door trainers als een extra belasting ervaren.

Verenigingen die meerdere uren achter elkaar wensen te reserveren voor verschillende

groepen ervaren het gebrek aan een cafétaria als een rem op de sociale ontwikkelingen in

hun vereniging. Het onderlinge contact beperkt zich tot het effectieve speelgedeelte.

Wat onze gemeente nodig heeft.

Een grote sporthal:

Een grote sporthal met afmetingen die officiële zaalvoetbal- en handbalcompetitie mogelijk

maken. Het Complex moet toegankelijk zijn voor gehandicapten. Uit ervaring leren we dat

éénplateaus-zalen dikwijls leiden tot wrevel en frustraties. De gegeerde uren zijn meestal

deze tussen 20u00 en 22u00. Vandaar dat we opteren om een sporthal te bouwen met

afmetingen van 52m x 32m. Naast het terrein om te zaalvoetballen voorzien we eveneens

nog een terrein om te volleyballen zodat verschillende sporten “in prime time” gelijktijdig

kunnen plaatsvinden.

Kleine zalen:

Specifieke sporttakken vragen ook specifieke accommodaties en uitrustingen. Naast de

grote sporthal voorzien we een kleinere zaal waar dansgroepen en gevechtssporten terecht

kunnen. Deze za(a)(l)en dien(t)en uitgerust te zijn met een spiegelwand en met

gevechtsmatten.

Inrichting voor schools gebruik.

Het gemeentebestuur heeft geopteerd om de sportinfrastructuur op te richten i.s.m. de

scholengemeenschap St. Martinus. Naast de gewone inrichting vraagt dit eveneens een

specifieke sporttechnische inrichting afgestemd op het schoolse niveau.

Strategische doelstelling I

Uitbreiden van overdekte sportaccommodatie.

53


Operationele doelstelling 1

Bouwen van groot sportcomplex in Herk Centrum.

Het dossier voor bouw van een nieuwe sporthal sleept al 15 jaar aan. Uiteindelijk is met

de aanduiding van een studiebureau de eerste stap in de goede richting gezet. Het

verdere verloop zal tijdens de evaluaties van het SBP zichtbaar worden.

Indicator: data overleg

Plan van aanpak

Maatregelen Periode – Timing Budget

1. vergaderingen met partners opvolgen 2008 Intern

2. samenstellen eisenpakket gemeente 2008 Intern

3. budgetten voorzien op de begroting 2008 2008 Intern

Strategische doelstelling II

Niet-georganiseerde sporters de gelegenheid geven om over aangepaste sportaccommodatie te

kunnen beschikken.

Operationele doelstelling 1

Oprichten van fit-o-meter in Donk en uitbreiden van Finse piste.

De gemeente legde een Finse piste aan in ’t Venne te Donk. Het is de bedoeling om

deze piste te verlengen en om op de piste een aantal oefeningen te voorzien in de vorm

van een fit-o-meter.

Indicator: data overleg

Plan van aanpak

54


Maatregelen Periode – Timing Budget

1. dossier gemeenteraad 2008 Intern

2. bij goedkeuring: budgetten voorzien op

begroting

3. realisatie 2008

Strategische doelstelling III

Uitbreiding sport- en spelterreinen aan het sportcentrum van Schulen.

Operationele doelstelling 1

2008 7000 (aankoop)

Huidige oppervlakte uitbreiden met voetbalveld dat naast de plaatselijke voetbalvereniging

gebruikt kan worden door de aldaar gehuisveste jeugdvereniging.

Indicator: in gebruikname

Plan van aanpak

Maatregelen Periode – Timing Budget

1. dossier gemeenteraad aankoop gronden 2007 gerealiseerd

2. aanvraag ontbossing 2007

3. aanleg terrein 2008 3000 €

Strategische doelstelling IV

Onderzoek starten naar mogelijke locaties voor inplanting buurtsportterreintjes in de

deelgemeenten.

55


Operationele doelstelling 1

Vanaf 2009, 1 locatie creëren voor de inplanting van een buurtsportterreintje

Indicator: in gebruikname.

Plan van aanpak

Maatregelen Periode – Timing Budget

1. onderzoek mogelijkheden dienst RO 2008 Intern

2. onderzoek haalbaarheid 2008 Intern

3. indienen aanvraag 2009 Intern

4. realisatie (afhankelijk van de mogelijkheden) 2009 Te bespreken in 2008

Strategische doelstelling V

Uitbreiding sportieve voorzieningen voor seniorensport.

Operationele doelstelling 1

In 2008 aankoop realiseren van aangepaste sportmaterialen om senioren de kans te bieden om

indoor te curvebowlen.

Indicator: aankoop mat.

Plan van aanpak

Maatregelen Periode – Timing Budget

1. uitbreiding uren sporthal seniorensport 2008 Intern

2. aankoop curvebowlmat 2008 2500 €

56


6. Bijlagen

1. planningsactiviteiten

1’. demografie bevolking

2. soorten subsidiereglementen

3. overzicht activiteiten sportdienst

4. bevraging senioren

5. bevraging verenigingen

6. bevraging gehandicapten

7. bevindingen jeugd

8. interactieve bevraging via website

57


Bijlage 1

planningsactiviteiten

58


1 Planningsactiviteiten

In onderstaande agenda kan u de belangrijkste werkzaamheden terugvinden.

November 2006

17/11/’06 Aankondiging sportbeleidsplan tijdens AV sportraad

28/11/’06 Officiële aanvraag CBS begeleidingstraject sportbeleidsplanning.

December 2006

21/12/’06 Herk-de-Stad is geselecteerd door kabinet Vlaamse Regering voor een

begeleidingstraject met aanstelling van een coach.

Februari 2007

15/02/’07 Eerste verkennend gesprek met Coach, René Schreurs.

Bespreking planningsproces en opzet beleidsplan

27/02/’07 Sportraad kandidaatstelling stuurgroep

Maart 2007

1/03/’07 Overleg coach: samenstelling stuurgroep, startfase, bepalen

belanghebbenden, doelgroepen.

6/03/’07 Overleg voorzitter SR samenstellen thema’s AV sportraad bevraging

clubs

12/03/’07 Stuurgroep, klankbordgroep sportbeleidsplan, officialiseren door CBS

27/03/’07 Start interactieve bevraging bevolking “uw sportei” via website gemeente

- 4 personen reageerden via deze weg

28/03/’07 AV sportraad bevraging verenigingsleven rond verschillende thema’s

- 36 aanwezigen discussieerden over een aantal sportrelevante

thema’s in kleine groepen.

April 2007

23/04/’07 Overleg jeugddienst, bevraging jeugdverenigingen.

Bespreking jeugdenquête van schoolgaande jeugd.

Mei 2007

3/05/’07 Overleg stuurgroep. Bespreking missie.

Analyse gegevens sportverenigingen, oplijsten problematiek

infrastructuur.

30/05/’07 Overleg coach: bespreking doelstellingen verenigingen.

Juni 2007

13/06/’07 Overleg coach: bespreking bevragingen andere doelgroepen, schrijven

van doelstellingen.

Juli 2007

2/07/’07 Overleg stuurgroep.

Bespreking en bijsturing formulering doelstellingen. Uitzetten verdere

planning.

September 2007

26/09/’07 Bezoek aan gehandicaptenraad voor bespreking van hun noden en

behoeften.

Oktober 2007

12/10/’07 Deelname aan uiteenzetting resultaten seniorenenquête

31/10/’07 bespreking seniorenenquête met voorzitter seniorenraad.

59


Bijlage 1’

demografie bevolking

60


Bijlage 2

soorten subsidiereglementen

62


2 Soorten subsidiereglementen

REGLEMENT SPORTTOELAGEN

Artikel 1.

Alle vorige toelagereglementen ivm sport, namelijk het subsidiereglement voor

sportverenigingen van 7 oktober 1986 en het reglement voor subsidiëring van de kadervorming

binnen de sportverenigingen van 13 oktober 1997, in te trekken en te vervangen door

navolgend reglement.

Binnen de perken van de daartoe in de begroting voorziene kredieten worden aan de sportraad

en sportclubs -aangesloten bij de sportraad- toelagen verleend op basis van de normen en

voorwaarden opgenomen in dit reglement.

Dit reglement is van toepassing op de stedelijke sportraad en op de sportverenigingen die door

de Herkse sportraad zijn erkend.

Artikel 2.

Het in de begroting opgenomen krediet voor sporttoelagen zal verdeeld worden over volgende

afdelingen volgens de navolgende reglementen:

AFDELING I Toelage voor werkingskosten sportraad.

AFDELING II Toelage voor sportverenigingen.

AFDELING III Toelage aan voetbalverenigingen die zelf instaan

voor het maaien van hun terreinen.

AFDELING IV Toelage voor kadervorming binnen de sportverenigingen.

AFDELING V Toelage voor speciale of sportpromotionele activiteiten.

AFDELING I : TOELAGE VOOR WERKINGSKOSTEN SPORTRAAD

Aan de sportraad worden werkingkosten verleend volgens het goedgekeurde begrotingskrediet.

AFDELING II: TOELAGE VOOR SPORTVERENIGINGEN

Overwegende dat bij raadsbesluit van 20 december 1977 de stedelijke sportraad werd erkend en

de statuten aanvaard, zoals goedgekeurd in de algemene vergadering van 26 april 1977;

Gelet op de jaarlijkse subsidiëring van de stedelijke sportverenigingen, op basis van de criteria

vooropgesteld door de sportraad;

Op voorstel van de bevoegde Schepen;

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

De subsidies, waarop dit reglement betrekking heeft, zijn deze die het stadsbestuur ter

beschikking stelt als ondersteuning voor de werking van de sportverenigingen, aangesloten bij

de sportraad, die zich toeleggen op sportbeoefening, sportpromotie of jeugdvorming in de

sport.

Aldus vallen alle toelagen buiten dit stelsel die het stadbestuur verstrekt :

• aan liefdadigheidswerken binnen en buiten de stad;

63


• aan buitenstedelijke initiatieven in de culturele, sportieve en jeugdsector;

• in de vorm van aparte toelagen door het stadsbestuur voorzien voor de verenigingen;

• als vergoeding, lonen of salarissen voor prestaties in verband met aangelegenheden in

opdracht van het stadsbestuur;

• als toelagen of tussenkomsten van infrastructurele aard, verleend door het stadsbestuur.

Vallen evenmin onder de bedoelde subsidiëringsregeling :

de werkingskosten van het adviesorgaan.

Artikel 2

Wie kan gesubsidieerd worden volgens het hierboven omschreven stelsel?

- alle sportverenigingen die aangesloten zijn bij de stedelijke sportraad en hun zetel en

activiteiten, indien mogelijk, op het grondgebied van Herk-de-Stad hebben, voor zover zij niet

gesubsidiëerd worden op basis van een ander stedelijk reglement, door de provincie, de staat

of langs andere weg. De verenigingen die willen genieten van deze subsidiëring moeten zich

schikken naar deze reglementering.

Artikel 3

De subsidies zijn steeds toelagen voor gepresteerde activiteiten tijdens het werkjaar. Deze

activiteiten zijn de basis van de subsidieverdeling.

Als werkjaar wordt aangenomen:

- van 1 september tot 31 augustus voor de sportverenigingen.

Artikel 4

Op basis van de in de begroting goedgekeurde kredieten geeft de gemeenteraad machtiging aan

het schepencollege om volgens de vooropgestelde criteria in dit reglement jaarlijks en

individueel per vereniging de subsidies vast te stellen en uit te keren.

Artikel 5

De subsidies worden door het schepencollege toegekend op voorstel van de stedelijke sportraad

en worden overgemaakt aan de rechthebbende verenigingen, overeenkomstig de

toegekende punten.

Artikel 6

Het College van Burgemeester en Schepenen kan buiten de subsidies op basis van het

reglement bedoeld in afdeling V een afzonderlijke algemene subsidie toekennen op grond van

speciale behoefte ( bv. Zeer speciale, of onverwachte gebeurtenissen).

Artikel 7

De begunstigden worden vrijgesteld van de verplichtingen, voortvloeiende uit de wet van 14

november 1983, behalve van de verplichtingen opgelegd in artikelen 3 en 7, eerste lid.

Artikel 8

De uitgekeerde toelagen moeten gebruikt worden voor het doel waarvoor ze ter beschikking

gesteld worden (artikel 1).

De verenigingen die toelagen ontvangen, moeten de aanwending van deze toelagen

verantwoorden bij de volgende aangifte van het werkingsverslag.

De gemeenteraad heeft ten allen tijde het recht om ter plaatse de aanwending van de toelagen te

controleren.

64


Artikel 9

Wanneer de gemeenteraad misbruik vaststelt bij de aanwending van de toelagen, heeft zij het

recht om de subsidies voor het volgend jaar, toegekend aan de frauderende vereniging, in te

trekken.

Artikel 10

Verenigingen die terreinen met accommodaties ter beschikking krijgen van het stadsbestuur in

de vorm van recht van opstal of huurovereenkomst, komen alleen in aanmerking voor

subsidiëring van het jeugdvormingswerk.

HOOFDSTUK 2 : PRACTISCHE WERKING

Artikel 11 : Puntenstelsel

De subsidies worden verleend volgens het puntenstelsel verwoord in hoofdstuk 3 van dit

reglement.

Dit puntenstelsel is opgedeeld in rubrieken die omschreven zijn en in punten gewaardeerd

worden. Elke activiteit kan maar in aanmerking komen voor één rubriek.

1. Van het totale subsidiebedrag voorzien voor subsidiëring van verenigingen wordt

35% aan voetbalverenigingen -die aanspraak maken op betoelaging voor het zelf

onderhouden van hun grasvelden- verleend voor het jeugdvormingswerk welke op

het grondgebied Herk-de-Stad wordt geleverd.

2. Het resterende subsidiebedrag wordt verleend aan de andere sportverenigingen.

Artikel 12

De algemene vergadering van de bevoegde raad adviseert het schepencollege over de

puntenverdeling en de geldwaarde per punt.

Artikel 13

Bij discussie beslist het schepencollege na de bevoegde raad en de betrokken vereniging

gehoord te hebben.

Artikel 14

Ieder jaar moet op eenvoudig verzoek, een volledig en correct ingevulde standaard-vragenlijst

voorgelegd te worden, binnen een vooropgestelde termijn.

Bij eventuele fraude wordt de vereniging uitgesloten voor een periode van 5 jaar om voor

subsidie in aanmerking te komen.

Hoofdstuk 3: Puntenstelsel voor de sportverenigingen

Per rubriek worden er punten toegekend.

Per rubriek wordt er een bepaald percentage vastgesteld.

1.LEDEN

20% 20 punten

2.PLOEGEN

13% 10 ptn 4 Spelers in ploeg

20 ptn 8 Spelers in ploeg

65


30 ptn 12 Spelers in ploeg

3.TRAINERS

25% 40 ptn trainer met diploma

10 ptn trainer zonder diploma

4.UREN TRAINERS

20% 40 ptn ver. zonder eigen accommodatie (huur)

10 ptn ver. met eigen accommodatie (cafetaria)

5.WEDSTRIJDEN

15% 40 ptn thuiswedstr van verenigingen zonder eigen accommodatie

10 ptn thuiswedstr van verenigingen met eigen accommodatie

10 ptn uitwedstrijden

6.EIGEN ORGANISATIES

5% 40 ptn ver. zonder eigen accommodatie (huur)

10 ptn ver. met eigen accommodatie (cafetaria)

7.A.V

2% 50 ptn

8. Indien zal blijken dat een vereniging op basis van de toepassing van dit reglement een

subsidie zou worden toegewezen van minder dan € 25 zal deze worden ingehouden en

volgens het aantal behaalde punten verdeeld worden onder de rechthebbende verenigingen.

AFDELING III: TOELAGE AAN VOETBALVERENIGINGEN DIE ZELF INSTAAN

VOOR HET MAAIEN VAN HUN GRASVELDEN

Het reglement inzake de betoelaging van sportverenigingen die zelf instaan voor het onderhoud

en het maaien van grasvelden op gronden, eigendom, van de gemeente, wordt vastgesteld als

volgt:

Artikel 1.

1. Om in aanmerking te komen voor betoelaging, moeten volgende voorwaarden vervuld zijn:

a) De vereniging moet haar zetel en activiteiten hebben op het grondgebied van Herkde-Stad

en erkend zijn door de Stedelijke Sportraad.

b) De subsidie is bedoeld voor sportverenigingen die zelf instaan voor het onderhoud en

het maaien van de grasvelden.

2. De subsidie bestaat uit een vastgesteld bedrag per grasveld dat de sportvereniging effectief

gebruikt om wedstrijden of trainingen op te organiseren. De velden die voor betoelaging in

aanmerking komen hebben een minimum oppervlakte welke seniorenwedstrijden in

competitie toelaten.

3. De vaststelling van het aantal terreinen gebeurt op advies van de stedelijke sportraad.

4. Het bedrag per terrein wordt jaarlijks vastgesteld door het College van Burgemeester en

Schepenen op advies van de sportraad aan wie de berekening wordt overgelaten.

Berekening: het totale bedrag voorzien in de begroting voor grascheques wordt gedeeld door

het aantal in aanmerking komende grasvelden.

66


5. De gemeente kan het toegekende subsidiekrediet in de begroting voor grascheques aanpassen

in verhouding tot het aantal af te maaien terreinen. De maximale toelage per terrein bedraagt

€ 1115.25

Artikel 2.

De toelage wordt één maal per jaar uitgekeerd voor aanvang van de nieuwe competitie en heeft

betrekking op het aantal speelvelden gebruikt door de verenigingen tijdens het voorbije

voetbalseizoen.

Artikel 3.

Het reglement treedt in werking vanaf haar goedkeuring.

AFDELING IV:SUBSIDIËRING VAN KADERVORMING BINNEN DE

SPORTVERENIGINGEN

Doel: Het vrijwilligerskader dat zich bezighoudt met de opleiding van jeugd in de

verschillende sportdisciplines te stimuleren tot het volgen van noodzakelijke

basisopleidingen.

Te komen tot sporttechnisch en pedagogisch geschoolde jeugdsportbegeleiders.

Artikel 1.

Bij de sportraad aangesloten verenigingen kunnen een toelage bekomen voor geïnteresseerde

clubleden die ten minste 17 jaar zijn en die bereid zijn een cursus jeugdsportbegeleider te

volgen. De leden dienen actief betrokken te zijn bij de jeugdwerking. Jaarlijkse bijscholingen

van cursussen waarvoor reeds eerder een diploma werd behaald, komen eveneens in

aanmerking voor betoelaging voor zover er een minimum inschrijvingsbedrag van € 12.39 per

cursus aan verbonden is.

Artikel 2.

De aanvragen voor toelage dienen binnen de maand na het behalen van het diploma

binnengebracht te worden op het secretariaat van de sportraad, sporthal Schulen, Manestraat 86

te 3540 Herk-de-Stad, waar tevens de aanvraagformulieren te bekomen zijn.

Artikel 3.

De aanvragen voor betoelaging dienen vóór 15 november van het jaar waarin de vorming werd

gevolgd, te gebeuren op de daarvoor bestemde invulformulieren en dienen vergezeld te zijn van

de nodige bewijsstukken, zijnde:

- naam van de vereniging die het inschrijvingsgeld betaalde;

- rekeningnummer van de vereniging waarop de toelage mag gestort worden;

- naam, adres en woonplaats van de cursist;

- bewijsstukken van de inrichters met vermelding van:

- bedrag van het betaalde inschrijvingsgeld voor de aanvragende cursist;

- de plaats en data waarop de cursus heeft plaatsgevonden;

- het onderwerp van de cursus;

- het behaalde getuigschrift of diploma.

Om in aanmerking te komen voor betoelaging moet de kandidaat de cursus met goed gevolg

beëindigd hebben.

67


Artikel 4. De toelage.

Binnen de perken van het in de begroting voorziene budget, zal tot 80% van het

inschrijvingsgeld, met een maximum van € 173,52 per cursus, per persoon en per jaar worden

betoelaagd. Indien blijkt dat het voorziene bedrag in de begroting niet werd opgebruikt kan de

betoelaging verhoogd worden tot maximum 100% van het inschrijvingsgeld, met een

maximum van € 173,52 per cursus.

Artikel 5.

De sportraad zal aan het bestuur advies verlenen over de tussenkomst.

Indien het voorziene budget ontoereikend is, zal het aan elke rechthebbende vereniging

toekomende bedrag proportioneel verminderd worden.

De betoelaging zal gebeuren na goedkeuring door het schepencollege en 1 keer per jaar.

AFDELING V: TOELAGE VOOR SPECIALE OF SPORTPROMOTIONELE

ACTIVITEITEN

Artikel 1.

Binnen de perken van het jaarlijks voorziene krediet op de goedgekeurde begroting kan het

schepencollege toelagen verlenen om bijzondere activiteiten van verenigingen te ondersteunen.

Artikel 2.

Verenigingen die een aanvraag doen, dienen lid te zijn van de sportraad.

Artikel 3.

De sportraad zal een dergelijke aanvraag om ondersteuning van een in artikel 1 vernoemde

activiteit onderzoeken en toetsen aan navolgende criteria alvorens een advies te geven aan het

College van Burgemeester en Schepenen over de aanwending van deze kredieten.

Artikel 4.: Inhoudelijke bepalingen.

1. Algemeen:

Het initiatief dient in te spelen op actuele vragen, ontwikkelingen en behoeften binnen

de sportsector.

2. Criteria:

Het initiatief moet:

- vernieuwend en/of uitzonderlijk zijn binnen het gemeentelijke sportgebeuren of;

- een extra uitstraling geven aan de club, vereniging of de gemeente.

3. Duur:

Het initiatief kent een duidelijke afbakening in tijd en kan -mits grondige motivering-

maximaal 2 jaar erkend worden door het schepencollege. De sportraad geeft advies over de

te erkennen initiatieven.

Artikel 5.: Procedure

1. Initiatiefnemers die in aanmerking willen komen voor een toelage dienen:

a. Een aanvraag schriftelijk en 3 maanden voorafgaandelijk aan de activiteit, binnen te

brengen op de sportdienst.

Deze aanvraag omvat volgende gegevens:

* de omschrijving, de duur en de verantwoording van het initiatief;

68


* een begroting (=nauwkeurige raming van alle uitgaven en inkomsten);

* identificatiegegevens van de aanvrager;

b. op ieder ogenblik alle gevraagde inlichtingen omtrent het initiatief te verschaffen.

2. De aanvragen worden voor advies voorgelegd aan de beheerraad van de sportraad.

Artikel 6.

Het schepencollege beslist na advies van de sportraad of het initiatief in aanmerking komt voor

subsidiëring op basis van dit reglement.

Het schepencollege verleent eerst principiële goedkeuring aan het initiatief en stelt de

maximale toelage vast. Na afloop van het initiatief wordt binnen de twee maanden een

evaluatiedossier bezorgd aan de sportraad. Dit dossier bevat een beknopt evaluatieverslag en

de financiële afrekening. Op basis van het evaluatiedossier kan dan de definitieve toelage

bepaald worden.

Wanneer op het einde van het jaar het budget niet is opgebruikt wordt het resterende bedrag

overgedragen naar het volgende begrotingsjaar met een plafonnering van € 2500 op deze post.

Artikel 3. Algemene slotbepalingen

Alle betwistingen en interpretaties betreffende dit reglement en de toepassing ervan evenals alle

onvoorziene gevallen, worden beslecht door het College van Burgemeester en Schepenen.

Dit reglement heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1998 en vervangt de vorige

reglementen inzake betoelaging van sportverenigingen, namelijk het subsidiereglement voor

sportverenigingen van 7 oktober 1986 en het reglement voor subsidiëring van de kadervorming

binnen de sportvereniging van 13 oktober 1997.

Artikel 4.

Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 28 van het decreet van 28 april 1993 mee te

delen aan Mevrouw de Provinciegouverneur.

69


Bijlage 3

overzicht activiteiten sportdienst

70


3 overzicht activiteiten sportdienst

28 februari, 1 - 3 maart: Kleutersportkamp i.s.m. Turnkring H-d-S met deelname van 31

kleuters

3 - 7 april: Kriebelkronkelkraakweek i.s.m. De Speeldoos, 29 kinderen

schreven via de sportdienst in.

met: voor de kriebels (6-7 jarigen) sport en spel, bewegingsbos, voor

de kronkels (8-9 jarigen) balsporten en voor de krakers (10-11

jarigen) badmintonnen.

19 - 25 juni: Herks Fietstreffen i.s.m. Herkse WTC-clubs

met: - Rit voor senioren op 19/06/06 met 62 deelnemers.

- Rit voor dames op 20/06/06 met 49 deelneemsters.

- Mountainbike-toertocht op 22/06/06 met 32 deelnemers

- Rit voor allen op 23/06/06 met 58 deelnemers.

- Rit voor vis. Gehandicapten op 24/06/06 met 46 deelnemers.

- Rit voor geoefende fietsers op 25/06/06 met 51 deelnemers.

- Verbroederingsrit WTC-clubs op 25/06/06 met 103

deelnemers.

3 - 7 juli: Zomercombikamp met 21 deelnemers i.s.m. Opdrachthoudende

Vereniging Schulens Meer

met: - voormiddag judo, badminton, new games e.a. in sporthal

Schulen.

- namiddag initiatie surfen op het Schulens Meer

- voor kinderen uit 3 de -6 de lj. lager onderwijs

10 – 14 juli: Surfstage met 15 deelnemers i.s.m. O.V. Schulens Meer

met: 20-uren initiatie surfen voor +12-jarigen

10 – 14 juli: In-line skate week met 49 deelnemers i.s.m. Vlaamse Rollerbond

met: - skaten op initiatieniveau en omnisporten, aanleren

technieken en truckjes.

- voor kinderen tussen 6 en 12 jaar

29 – 30 juli: Voetbalbeker voor de eerste ploegen van Herkse Clubs

31 juli – 4 augustus: Voetbalkamp voor alle categorieën met 76 deelnemers.

3 september: Gordeluitstap per bus, i.s.m. sportdienst Lummen met 20

deelnemers van Herk-de-Stad

11 – 15 september: Senior-sportief week i.s.m. Dienstencentrum ‘de Cirkel’

met: - fietstocht op 11/09/06 met 63 deelnemers.

- wandeling op 12/09/06 met 30 deelnemers

- volkssporten op 13/09/06 – annulatie

- uitstap seniorensportdag Bloso op 14/09/06

- petanquetornooi op 15/09/06 met 30 deelnemers

71


16 september: Mountainbiketocht o.l.v. schepen van sport naar Bomal met 20

deelnemers.

27 september: Vlaamse Scholenveldloopdag i.s.m. Stichting Vlaamse

Schoolsport met haast 300 deelnemende kinderen uit het lager

onderwijs van Herk-de-Stad.

tijdens schooljaar: Sportacademie ‘Moving Mix’ i.s.m. de Speeldoos

initiatie-lessenreeks, 9 verschillende sporten, 3 lessen per reeks

met 10 deelnemers tussen 8-12 jaar.

30 – 31 oktober: Kleutersportkamp is.m. Turnkring H-d-S met 23

2 – 3 november: deelnemers.

27 – 29 december: Omnisportstage, annulatie wegens te weinig inschrijvingen.

Jaarlijkse activiteiten waaraan de sportdienst meewerkt

8 februari: Interscholen Trefbaltornooi org. Stichting Vlaamse Schoolsport;

3 de en 4 de leerjaren lager onderwijs H-d-S; 120 deelnemers.

11 maart: Medewerking aan fietstocht t.v.v. actie Mucoviscidose org.

Wielertoeristenclub ‘De Marathonfietsers’

15 maart: Interscholen Netbaltornooi org. Stichting Vlaamse Schoolsport;

5 de en 6 de leerjaren lager onderwijs H-d-S; 115 deelnemers.

Maart – mei: Medewerking aan Start2run jogginglessenreeks, org. Viva; 10

weken loopcursus 5 of 10 km., wekelijks 1 begeleide training op

de Finse Piste te Donk met 62 deelnemers.

27 mei: Herk Bruisende Stad – organisatie gemeentebestuur

met: Tweede editie van deHerker Corrida’:

kidsrun 1 km met deelname van 31 kinderen

recreatieve jogging 5 km met deelname van 33 lopers

recreatieve jogging 8 km met deelname van 50 lopers

met: Tweede editie van het Regelmatigheidscriterium fietsen;

met deelname van 28 WTC-ploegen van min. 5 personen/ploeg.

27 juni: Kantonnale sportdag, zie onder nieuwe activiteiten.

25 – 28 juli: Medewerking aan Fiets4daagse, org. WTC-club ‘De

Dauwtrappers’ met gemiddeld 200 deelnemers per dag.

15 augustus: Mountainbike-toertocht, org. MTB-club Palmzondag

met deelname van ongeveer 280 mountainbikers.

19 augustus: Rolstoelbasketbaltornooi, org. BGL On Wheels

in sporthal Schulen, validen tegen mindervaliden.

72


24 september: Sponsorloop Schulens Meer, org. Gewos-11.11.11-actie met 62

lopers.

6 december: Unihoc Interscholentornooi, org. Stichting Vlaamse Schoolsport,

5 de en 6 de leerjaren lager onderwijs H-d-S, 32 deelnemers.

Wekelijks sportaanbod (behalve tijdens schoolvakanties)

Sportpromotie:

Dag Plaats Uur sport Doelgroep

Maandag Schulen 10.00u – 11.00u Onderhoudsgymnastiek Allen

Maandag Wisselend 17.00u – 18.00u Sportacademie 8-18 jarigen

Woensdag Schulen 9.00u - 10.00u Conditietraining Allen

10.00u - 11u30 Vonetbal

Allen

Woensdag Mariaburcht 19.30u – 20.30u Vrij zwemmen HDS Allen

Donderdag Schulen 14.00u – 16.00u Curvebowling Allen

Vrijdag Stevoort 17.30u – 19.30u Zweminitiatie 4-12 jarigen

Nieuwe activiteiten voor senioren door samenwerking met ‘de Cirkel’

Bij de senioren is het bewustzijn dat gezond bewegen en regelmatige sportbeoefening bijdragen

tot het algemeen welzijn gedurende de laatste jaren sterk gegroeid.

• gezondheidswandelingen (i.s.m. wandelclub Horizon Donk)

• lessenreeks seniorobics (voorjaar 2006)

• zweminitiatie senioren op woensdagen in zwembad Mariaburcht te Stevoort en

Kantonnale organisatie van een scholensportdag – 27 juni 2006

Het idee om een kantonnale sportdag te organiseren ontsproot vanuit de succesvolle

organisatie van het Bloso Sportlint in 2005, waarbij de drie gemeentes nauw betrokken waren.

De lagere scholen werden tijdig bij het project betrokken en volgend concept werd uitgewerkt:

Sportdag op 27 juni 2006

Locatie: Schulens Meer

Naam: fun@schlnsmr...

Doelgroep: 5 de en 6 de -jaars lager onderwijs HdS, Lummen en Halen

Organisatie: in samenwerking met de Opdrachthoudende Vereniging Schulens Meer (O.S.M.)

en de Stichting Vlaamse Schoolsport (S.V.S).

Concept:

De kinderen maken een fietstocht naar het Schulens Meer. De school of sportdienst zorgt voor

begeleiding door ouders of door wegkapiteins van de plaatselijke wielertoeristenclubs.

73


Van 10-14.30u. is er een non-stop sportprogramma op het domein van het Schulens Meer dat

begint met massaaërobic als opwarming. Nadien zijn de kinderen vrij om in groep, klein of

groot aan de activiteiten deel te nemen. Het wordt voor hen een dagje ‘sportzappen’.

Sportaanbod:

Windsurfen, kayak, zeilen, beachvolleybal, hengelen, boogschieten, frisbee, bezoek

natuureducatief centrum, volkssporten, streetdance, familie go-carts, skeeleren, BMX-en,

klimmuur, speleobox, speelmobiel met springkasteel, trampoline, bouwblokken, draai- en

looptonnen, minivoetbal en een heus touwenparcours over de Demer.

Alle sportstanden werden bemand door ervaren begeleiders en het geheel werd gecoördineerd

door de sportafgevaardigden van de 3 gemeentes.

Afsluiting van de sportdag om 14.30u. met een optreden van de jongerengroep

‘Rise of Us’.

Fun@schlnsmr is tot stand kunnen komen door de goede samenwerking tussen de 3 gemeentes

en mag zonder meer een kantonnaal succes genoemd worden met een deelname van maar liefst

700 kinderen.

De evaluatie was zeer positief en het evenement wordt in 2007 zeker herhaald.

De organisatie van nieuwe sportieve ontmoetingsmomenten voor senioren

De Herkse curve-bowlers mochten niet achterblijven en konden hun balletje gooien tijdens een

intergemeentelijke curve-bowls ontmoeting te Lummen en dit op 30 november 2006.

Het is de bedoeling om jaarlijks deze tornooitjes te behouden en qua locatie voor de sportieve

ontmoeting door te schuiven van gemeente naar gemeente.

Uitbreiding van de jaarlijkse organisatie tandemfietstocht voor visueel gehandicapten.

In het kader van het Herks Fietstreffen organiseert de sportdienst elk jaar in juni een

tandemfietstocht voor visueel gehandicapten, in 2006 werd de 10 de editie gevierd.

Hoofdbezieler van de organisatie is Maurice Baens, voorzitter van de blindenorganisatie

‘Zonnestraal’.

De gemeentes Halen en Lummen werken graag mee aan deze mooie organisatie.

Er werd een kantonnaal fietsparcours uitgetekend en de promotie voor deze fietstocht werd

kantonnaal gevoerd. Op deze manier konden ook visueel beperkte personen vanuit de regio

inschrijven voor de tandemfietstocht en wordt de doelgroep uitgebreid.

74


Bijlage 4

bevraging senioren

75


4 bevraging senioren

Voor de bevraging van de senioren werd gebruik gemaakt van de reeds uitgevoerde enquête bij

391 senioren in Herk-de-Stad. De bevraging werd uitgevoerd naar aanleiding van de

goedkeuring van het decreet houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid

en de beleidsparticipatie van ouderen.

In overleg met het dienstencentrum en de schepen van ouderenbeleid werd gezocht naar

mogelijk synergetisch effect.

Als bevoorrechte getuige werd de voorzitter van de seniorenraad gevraagd om zijn visie

omtrent sport en bewegen voor senioren kenbaar te maken.

Bevindingen Ouderenbeleid

De rode draad door het sociale beleid is “gezonde senioren door (en vooral) begeleid bewegen

en sporten”.

Hierbij is het belangrijk te weten dat de groep senioren als maar groter in aantal wordt. De

senioren zijn (en worden) op termijn een belangrijke doelgroep inzake sport en bewegen. De

stedelijke sportdienst wil een bewegingsaanbod voor senioren mee ondersteunen en uitbouwen.

Waar mogelijk wil ze dit doen in overleg met het dienstencentrum “de Cirkel” ten einde geen

overlapping te creëren.

Hierbij wordt er gedacht aan het organiseren van fiets- en wandeltochten.

Bevindingen uit de seniorenenquête

Woonomgeving

Senioren vinden het verkeer in de wijk en onmiddellijke woonomgeving te druk.

Op het wijkniveau vindt men dat er te weinig voorzieningen zijn.

De verdere ontwikkeling van het fietspadennetwerk en het onderhoud van de

verkeersarme wegen verdient hierbij de nodige aandacht.

Afhankelijk van de behoeften en mogelijkheden kunnen er her en der nog

petanqueterreinen aangelegd worden.

Sociale netwerken

78% geeft aan op wekelijkse basis contact te hebben met de kleinkinderen.

Misschien kunnen we besluiten dat dit een reden is om niet deel te nemen aan

activiteiten en dat het lidmaatschap bij verenigingen eerder minder scoort dan het

Limburgs gemiddelde.

Activiteiten

67% van de bevraagde senioren zegt maandelijks te wandelen of te fietsen.

Deze activiteiten scoren inderdaad bij de initiatieven voor senioren van de sportdienst

het hoogst. Tijdens bevraging bij in het verleden georganiseerde fietstochten geeft een

aantal senioren aan dat ze liever in kleine groepjes fietsen en niet op georganiseerde

wijze omwille van een aantal voordelen. Oa. Bepaling eigen tempo, stopplaatsen,

afstand, rijden in grote groep is gevaarlijk, keuze parcours.

76


Lidmaatschap

16,4% geeft aan lid te zijn van een sportvereniging.

Vrijwilligerswerk

Slechts 12 % geeft aan vrijwilligerswerk te doen en hiervan doen 25% maatschappelijk

vrijwilligerswerk.

Senioren geven aan dat ze over het algemeen tevreden zijn over de gemeentelijke diensten.

Overleg voorzitter seniorenraad.

Bevindingen

De voorzitter is over het algemeen niet op de hoogte van activiteiten van de sportdienst

voor senioren. Het is duidelijk dat de reclamevoering voor de georganiseerde activiteiten

via de huis aan huis-bedeling alléén als promotiemiddel niet voldoende is. De voorzitter

dringt aan op een gerichte promotievoering naar de doelgroep zelf. Hiervoor zal het nodige

overleg worden opgestart waarbij de sportdienst en de verschillende bonden mekaar op

regelmatige basis kunnen ontmoeten. Het moet de bedoeling zijn om de “sportgangmakers”

verantwoordelijken van de verschillende bonden “warm” te maken voor de initiatieven.

Tevens kunnen zij door hun inbreng het sportieve aanbod voor senioren helpen invullen.

Het op te starten overleg moet zorgen voor een betere afstemming van de activiteiten op

mekaar. Het kan niet zijn dat op dezelfde dag activiteiten voor senioren in Groot Herk

worden georganiseerd door verschillende diensten en/of verenigingen.

Het creëren van een centrale dienst op gemeentelijk niveau welke het beheer van een

activiteitenkalender voor zijn rekening neemt, kan hier een oplossing bieden.

Communicatieverbetering met doelgroep

Het aantal activiteiten is niet zozeer van belang het is eerder de kwaliteit van de activiteit

die van tel is.

De coördinatie van bepaalde activiteiten mag niet verdeeld worden over verschillende

diensten want dit leidt dikwijls tot communicatiestoornissen en tot verwarring bij de

deelnemers wat een kwaliteitsverlies met zich meebrengt.

77


Bijlage 5

bevraging verenigingen

78


5 bevraging verenigingen

Bijzondere Algemene Vergadering Sportraad Herk-de-Stad

Datum: Woensdag, 28 maart 2007

Locatie: lokaal 11, GC ‘De Markthallen’, Markt 2, 3540 Herk-de-Stad

VERSLAG

1. Verwelkoming door de voorzitter

2. Inleiding door de sportfunctionaris

Vanaf januari 2007: NIEUW Decreet ‘Sport voor-allen beleid’

Visie achter het decreet:

- Stimuleren tot actieve sportparticipatie.

- Aandacht voor de verschillende doelgroepen, verenigingen en diversiteit van het aanbod.

- Samenwerking met sportverenigingen.

Voor de uitvoering van het decreet geeft de Vlaamse Gemeenschap:

- een budgettaire impuls van 16 miljoen euro.

- 1,5 euro/inwoner in 2008

- 0,8 euro/inwoner in 2009 (impulssubsidie: voor de bestuursperiode 2007-2012 wordt het

accent voor het bekomen van impulssubsidies gelegd op kwaliteitsverhoging van de

jeugdsportbegeleiding in sportverenigingen)

Engagement van de gemeente:

- De opmaak van een sportbeleidsplan (omvat het totale lokale sportbeleid van een gemeente

voor een bestuursperiode van 6 jaar)

- Formaliseren van sportraad= OK

- Beschikken over sportgekwalificeerd ambtenaar= OK: Ronny Gemis

- Cofinanciering van 50% door gemeente

Inhoud Sportbeleidsplan:

1/ ondersteuning verenigingen

bevat de maatregelen voor de subsidiëring van de verenigingen

50% van de Vlaamse middelen gaan naar de verenigingen

2/ andere sportbeoefening

bevat maatregelen voor het stimuleren, ondersteunen van de actieve sportpraktijk buiten het

verenigingsleven (schoolsport, buurtsport...)

20% van de Vlaamse middelen.

3/ toegankelijkheid en diversiteit

bevat maatregelen die groepen die minder tot actieve sportbeoefening komen te stimuleren en

te ondersteunen

10% van de Vlaamse middelen

deze middelen kunnen opgenomen worden onder hfdst. 1 of 2

79


4/ meerjaren infrastructuurplan

bevat een meerjarenplan voor sportinfrastructuur en –accommodatie

geen middelen voor voorzien

Algemene timing van het sportbeleidsplan: opmaak plan tussen maart en juni

afsluiten plan einde juni

goedkeuring door gemeenteraad in oktober

Rekensom (11700 inw.)

Sportverenigingen 11700x (1,5x50%)= 8775 euro

And. Georganiseerden 11700x (1,5x20%)= 3510 euro

Dif. 11700x (1,5x10%)= 1755 euro

20% vrij te besteden 11700x (1,5x20%)= 3510 euro

Engagement gemeente:

Cofinanciering van 50% 11700x (1,5x50%)= 8775 euro

Totaal subsidiëring: 26325 euro

Waarvan mogelijk voor verenigingen 8775+3510+8775= 21060 euro

Proces van de beleidsplanning:

Startfase:

- Gemeenten konden hun kandidatuurstelling indienen voor een individueel

begeleidingstraject d.i. een persoonlijke coach die de stuurgroep begeleidt doorheen het

hele proces. Kandidatuur van Herk-de-Stad werd aanvaard en dhr. R. Schreurs (Provincie

Limburg, sportdienst, Cel sportvorming) is de coach gedurende de opmaak van het plan.

- het formaliseren van de stuurgroep:

leden stuurgroep: Coach René Schreurs, Ronny Gemis; sportfunctionaris, Willy Vernijns;

voorzitter sportraad, Wilfried Berden en Marc Croes; beide leden beheerraad sportraad, Noël

Vandenrijt; schepen van sport

- het formuleren van een missie:

Het plannen, ontwikkelen, ontwerpen, het oprichten en aanbieden van de noodzakelijke

basisaccommodatie: (overdekte en openlucht accommodatie voor zowel de georganiseerde

als de niet georganiseerde, recreatieve of competitieve sporter);

De ondersteuning van het verenigingsleven door het nemen van structurele maatregelen met

bijzondere aandacht voor sportverenigingen met jeugdwerking.

Het ontwikkelen op maat van initiatieven ter bevordering van de sportparticipatie van de

verschillende te onderscheiden doelgroepen, daar waar het privé-initiatief tekort schiet;

Het uitbreiden van het informatienetwerk om alle relevante informatie betreffende sport aan

de bevolking kenbaar te maken.

Gegevensverzameling:

Door bevraging van de verschillende doelgroepen.

Belangrijkste = sportclubs; daarom deze B.A.V.

Andere zijn o.a.: senioren, jeugd, mindervalide personen, anders georganiseerden.

80


Artikel I. Gegevensanalyse

Vanuit de gegevensverzameling overeenkomsten en tekortkomingen, noden of behoeften zien

te detecteren, te clusteren en te vertalen naar concrete doelstellingen in het beleidsplan.

3. Themabespreking in de werkgroepen.

3 thema’s – 4 werkgroepen:

1. clubs met infrastructuur in eigen beheer (1 werkgroep)

2. clubs die gebruik maken van gemeentelijke infrastructuur (1 werkgroep)

3. clubs ‘zonder’ infrastructuur (2 werkgroepen)

Verslaggeving werkgroepen:

1. Clubs met infrastructuur in eigen beheer.

Veteranenvoetbal (accommodatie ’t Reehof):

- Het terreintje aan het Reehof wordt al lang gebruikt door 3 veteranenvoetbalclubs.

- Zij huren van 3 privé eigenaars en hebben met een mondeling contract geen enkele

zekerheid op lange termijn.

- De accommodatie met de gammele kleedkamers is niet meer van deze tijd en enkel de

hoogstnoodzakelijke zaken worden in eigen beheer hersteld.

- Bovendien is de buitenverlichting zwak en kan men tijdens de wintermaanden slechts met

beperkte mogelijkheden spelen. Mogelijk kan men terecht bij bestaande clubs, maar nooit

met 3 ploegen tegelijk. De veteranenvoetballers van Herk en Schulen vragen of het

mogelijk is om het terrein te voorzien van basisverlichting en kijken uit naar een

oplossing voor de versleten accommodatie.

Sporta TC; Tennishal ‘Koningsvijvers’:

- Recht van opstal op gemeentelijke gronden; de infrastructuur werd gebouwd met eigen

middelen en in volle eigendom.

- De nieuwbouw van de tennishal werd gefinancierd via borgstelling van de gemeente en is

in orde met alle nodige vergunningen. Voor de bouw heeft de tennisclub de beschikbare

investeringssubsidies volledig opgebruikt.

- De oude cafetaria moet op termijn weg (geen bouwvergunning).

Accommodatie Tafeltennisclub Schulen, Kerkstraat:

- Huren van gemeentelijke infrastructuur sinds jaren 70; KI ten laste van de club.

- Onderhoud van lokalen in eigen beheer.

- Kampen met plaatsgebrek: willen/moeten uitbreiden o.w.v. jeugdwerking, maar geen

uitbreidingsmogelijkheden meer op huidige locatie.

(a) Voetbal Donk SC; Hurbroekstraat Donk.

- Recht van opstal op gemeentelijke gronden.

- Onderhoud van lokalen in eigen beheer.

- De club wil kleedkamers en sanitair vernieuwen en de accommodatie uitbreiden maar kan

geen bouwvergunning aanvragen aangezien het gebied in kwestie zonevreemd is.

De Hondenschool Olmenhof; Vennestraat Donk.

- Recht van opstal op gemeentelijke gronden sinds 1995.

81


- Onderhoud van lokalen in eigen beheer: De club heeft onlangs met eigen middelen de

ramen vernieuwd want bleek niet op de hoogte van het bestaand reglement voor

investeringssubsidies...

- De hondenschool wil zoals Donk SC uitbreiden en vernieuwen en dient enkele dringende

werken uit te voeren (o.a. op vlak van brandveiligheid), maar stelt zich eveneens vragen

over de regularisatie van het gebied in kwestie.

- De Hondenschool onderhoudt al jaren zelf het terrein en vraagt naar grascheques, in

analogie met de voetbalclubs, aangezien hun terrein grondgebied van de gemeente is en de

oppervlakte van de gronden bijna zo groot is als deze van voetbalclubs.

Voetbal BS Sport; Berbroek-Schulen:

- Recht van opstal op gemeentelijke gronden.

- Ook zonevreemd in Berbroek – wel renovatie (maar geen uitbreiding) voorzien in ‘08.

- Accommodatie in Schulen; club heeft ook gretig gebruik gemaakt van de gemeentelijke

investeringssubsidie om kleedkamers, sanitair en dak te vernieuwen.

- Mogelijk geeft kersverse samenwerking met Donk-Herk nog extra (financiële)

mogelijkheden.

- In Schulen komt er een derde terrein achter de sporthal bij; dit plein zal door BS-sport en de

chiro aldaar gebruikt worden maar zal geen volwaardig terrein worden.

Algemene vragen of opmerkingen vanwege deze clubs met accommodatie op grond van de

gemeente:

- Raamakkoord via gemeente i.v.m. energiekosten; onderhandelen voor of / bekomen van de

beste tariefafspraken voor alle clubs met accommodatie op grond van de gemeente.

- Meer info aangewezen en herhalen over subsidiesystemen.

2. Clubs die gebruik maken van gemeentelijke infrastructuur

Over situatie bestaande schoolsportzalen:

Amandinacollege: altijd vuil, slechte vloer en slechte werking douches.

Ursula: water in de kelder, geen bergruimte voor materiaal, geen cafetaria

Over de gemeentelijke sporthal: te kleine kleedkamers

sporthal te klein voor zaalvoetbal

Over de bouw van een nieuwe hal:

Voldoende parkeergelegenheid voorzien.

Gemakkelijke bereikbaarheid van ingang is belangrijk.

Voldoende ruimte om te sporten voorzien.

Aangepaste vloer (zwevende vloer in grote hal = ideaal voor volley, handbal en basketbal)

Ideale verlichting.

Ruime kleedkamers.

Goede akoestiek.

3. Clubs ‘zonder’ infrastructuur (wielertoeristenclubs, wandelclubs, wielerclubs e.a.)

Problemen/opmerkingen:

Bij wielersport is de veiligheid het voornaamste probleem. Groepen met meer dan 15 fietsers

dienen begeleid te worden door een auto met bestuurder. Hiervoor moet men dan beroep doen

op vrijwilligers.

Opmerking: Waarom geen pechdienst voor fietsers, zoals touring wegenhulp?

82


Rekrutering van leden voor WTC-clubs = geen probleem: diverse heren- en damesclubs,

fietsen apart.

Bij joggingclub maken het tempoverschil en het individueel trainingsniveau het moeilijk om

(allen samen) in groep te lopen. Eventueel 2 groepen maken naargelang snelheid. Op sociaal

vlak is samen vertrekken en samen aankomen altijd beter voor het clubgevoel dan vb. een ander

parcours te nemen of verschillende snelheden te hanteren.

Rekrutering jeugd: Wielertoeristenclubs, wandelclubs, e.a. verenigingen zonder een

accommodatie trekken veelal weinig jeugd aan. Te weinig jongeren voelen zich aangesproken

door deze sporten. Clubs zelf kijken ook niet actief uit naar ledenwerving onder de jeugd.

Clubactiviteiten eigen aan de vereniging (zoals tornooien of wedstrijden) worden veelal

georganiseerd om meer mensen te bereiken (promotie & rekrutering) en niet om geld te

verdienen.

Het weer is uiteraard voor alle clubs die veelal buitensporten bedrijven (en geen accommodatie

gebruiken of bezitten) een belangrijke factor waarmee in alle omstandigheden moet rekening

gehouden worden.

Opmerkingen – vragen clubs algemeen:

In verband met jeugdwerking in de clubs:

Niet makkelijk om ‘goede’ jeugdtrainers aan betaalbare tarieven te vinden.

Gediplomeerde trainers beter ‘betaalbaar’ maken voor de club: impulssubsidie?

Functie van jeugdcoördinator is heel belangrijk.

Verdere en betere subsidiëring van opleidingen.Trainers regelmatig cursussen en

bijscholing laten volgen. Er zijn al clubs die enkel met gediplomeerde trainers werken.

Mogelijkheid uitwerken dat clubtrainers tijdens turnlessen op school initiatie geven.

Clubs zitten soms nog met vragen of alle papierwerk (vb. op fiscaal vlak) in orde is

Zelf mogelijke opleidingen organiseren of coördineren op gewestelijk niveau.

Promotievoering:

Website per vereniging met daarin de clubactiviteiten.

Clubactiviteiten dienen nog meer via de pers bekend gemaakt te worden.

Vermelding van website adres van de club in gemeentelijke infogids (week-na-week

agenda).

Link via gemeentelijke website (onder sport) naar website van de club.

Bij reclamevoering uitslagen wedstrijden van diverse clubs vermelden: geeft club meer

bekendheid en trekt nieuwe leden aan.

Promotie naar jeugd toe via gemeentelijke fietsdagen en clubfietsdagen.

Opmaak van een activiteitenkalender:

Opmaak van een jaarkalender einde van het jaar voorafgaand aan het jaar der activiteiten, dit

voor alle sportclubs en niet-sportclubs, alsook vermelding van gemeentelijke activiteiten.

Bekendmaking activiteiten naar andere personen en clubs toe:

Organisaties voor het goede doel, organiseren van wandel- en fietsdagen.

Waarom geen sportkrantje dat huis aan huis bedeeld wordt?

Naar sportdienst/gemeentebestuur toe:

83


Gratis verkrijgen van artikelen / materialen via de uitleendienst en werking van het

personeel op vraag?

Gemeentelijke verzekering voor alle clubs en vrijwilligers?

Sportdienst – organisatie: is zinvol, behouden van het huidige.

Nood aan kennis: wordt voldoende gestild door infoavonden; toch blijven doen.

Bij de organisatie van een clubactiviteit in de zaal Markthallen gaat er een percentage van

de drank naar de gemeente, dit zou niet zo zijn op andere plaatsen (prijs van de brouwer).

Kan hier iets aan veranderen?

Deelname aan gemeentelijke activiteiten

- vinden de clubs over het algemeen positief, is ook een traditie.

- Niet té veel organiseren, druk wordt soms te groot.

Behoefte clubs= geld; vele clubs lossen dit op door een eetdag of spijzen de kas door het

houden van een kienavond.

Eindelijk subsidies voor clubs zonder infrastructuur??

Bij de verslaggeving wordt opgemerkt dat:

- Er heel wat valt te bespreken, tijd is te beperkt om alle thema’s te bespreken.

- Er groepen waren die, naast de specifieke vragen, ook graag algemene vragen over

sport(beleid) hadden beantwoord. Het is de bedoeling om dit alsnog te doen via een oproep

die wordt meegestuurd met het verslag van deze vergadering.

De sportdienst heeft reeds op de homepage van de website van de gemeente een oproep aan

de inwoners geplaatst: ‘uw mening over sport’. Elke bezoeker kan doorklikken naar een

algemene vragenlijst over sport(beleid), die na invullen kan verstuurd worden naar de

dienst.

- Het nuttig zou zijn indien alle sportclubs die dezelfde sporttak bedrijven een aantal keren

per jaar bijeen zouden komen om de knelpunten en behoeften te bespreken en indien nodig,

naar buiten te brengen. Er kan dan korter op de bal gespeeld worden.

- Iedereen die nog opmerkingen of een visie kwijtwil over het sportbeleid of het

sportleven in Herk-de-Stad kan terecht bij de sportdienst.

4. Overzicht huidige subsidies voor het sportverenigingsleven

Om te onderzoeken wat er moet gebeuren met de subsidies die zullen vrijgemaakt worden, is

het belangrijk om eerst de huidige, bestaande vormen van betoelaging voor het

sportverenigingsleven te kennen.

De sportfunctionaris geeft een overzicht van de bestaande subsidies: zie bijlage

Een vergelijking tussen het huidig betoelagingsysteem en een mogelijk toekomstig model

dringt zich op: zie bijlage

De berekening van de toekomstige subsidiëring is een 'worst case scenario’ m.a.w., indien het

gemeentebestuur zich zou beperken tot de (verplichte) cofinanciering, zal het subsidieaandeel

voor de sport in Herk-de-Stad een haast verwaarloosbare verhoging krijgen.

Indien het gemeentebestuur echter de toekomstige subsidies van de Vlaamse Gemeenschap in

surplus (dus boven op de huidige bestaande subsidiëring) aanvaardt, kan men pas spreken van

een substantiële verhoging van het sportbudget en kan er een sportbeleidsplan worden

uitgewerkt met aandacht en concrete oplossingen voor de noden en behoeften die genoteerd

zijn. De aanwezigen beseffen dat alles zal afhangen van het belang of de waarde dat het bestuur

hecht aan de (groei van de) factor sport in haar algemeen gemeentelijk beleid.

Het aanzetten tot participatie aan sport gaat een alsmaar belangrijkere rol spelen in onze

hedendaagse maatschappij. De sportraad is er tevens van overtuigd dat het bestuur tijdens de

84


volgende legislatuur aanzienlijk meer middelen zal voorzien voor sport. Met deze 2 gedachten

voelt de sportraad zich meer gesterkt om de beleidsuitdagingen die op haar afkomen, met volle

overgave aan te gaan.

85


Bijlage 6

bevraging gehandicapten

86


Bijlage 6

bevraging gehandicapten

87


6 bevraging gehandicapten

Herk-de-Stad, 10 oktober 2007

Aanbevelingen van GeHAR rond het sportbeleid voor personen met een handicap

Doel:

• Moeilijk bereikbare groepen aanzetten tot bewegen: personen met een handicap.

• De toegankelijkheid en bereikbaarheid van de sport -en andere gebouwen stimuleren en

begeleiden.

Verzoeken aan het gemeentebestuur:

Prioritair.

1. Verzoek aan het gemeentebestuur om de nieuwe sporthal bereikbaar, toegankelijk en

bruikbaar voor iedereen te bouwen. En zich bij het gehele proces van plannen, uitvoeren

en controle te laten begeleiden door een bevoegde instanties (zoals het

Toegankelijkheidsbureau of het Centrum voor Duurzaam bouwen).

Een afvaardiging van Gehar toelaten bij het bespreken,opstarten en uitwerken van de

plannen.

2. Verzoek aan het gemeentebestuur om te zorgen dat de geplande rolstoelwandelroutes in

samenspraak met de Sportdienst zo vlug mogelijk uitgevoerd worden. GeHAR verzoekt het

gemeentebestuur deze rolstoelwandelroutes zo aan te leggen dat ze bereikbaar, toegankelijk

en bruikbaar zijn voor iedereen en zich hiervoor door de bevoegde instanties, zoals

hierboven vermeld, te laten begeleiden.

3. Bij de aanleg van de nieuwe wandelpaden in het Schulensbroek, vraagt GeHAR dat het

stadsbestuur dringend zou tussenkomen bij het bestuur van 'Regionaal Landschap

Haspengouw' en het Provinciebestuur om dit gebied bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar

voor iedereen te maken.

Verzoeken aan de sportdienst:

Prioritair.

1. In het algemeen vraagt Gehar om zoveel mogelijk een afvaardiging te betrekken bij het

organiseren van sportmanifestaties

2. Dat zoveel als mogelijk manifestaties zouden plaatsvinden waar de mogelijkheid

gegeven wordt aan mensen met een handicap om deel te nemen.

Wensen.

88


• Bij de organisatie van de fiets 14-daagse op de dag van het tandemfietsen, een aantal

rolstoelfietsen (gehuurd of geleend), tandemfietsen, handbikes ter beschikking te stellen.

• Op geregelde tijdstippen ( 3 à 4 maal per jaar) sport-ontmoetingen te organiseren, gericht

naar personen met een handicap. Ook graag samen met validen. Zoals bijvoorbeeld:

Paardrijden, vissen, boccia (indoorpetanque), sjoelen, mini-golf, fietsen, wandelen,

rolstoeldansen, tennis, bowlen, darts, boogschieten, zwemmen, duiken,…

Waarbij de sportdienst het benodigde materiaal ter beschikking stelt. (gehuurd of geleend)

• Het organiseren van een demonstratie van minder gekende sporten voor personen met een

handicap. Zoals bijvoorbeeld: rolstoeltennis, rolstoelhockey, rolstoelrugby,…

• Het organiseren van een tornooi(en) van een bepaalde sport. Zoals bijvoorbeeld: torbal, Gvoetbal,

rolstoeltennis, bowling, rolstoelbasket,…

Eventueel samen met validen.

• Het vast voorzien van bepaalde materialen in de sporthal. Zoals bijvoorbeeld: een

dartsbord, bocciaballen, torbal, sjoelbak,…

Belangrijk is :

Dat de sportdienst gerichte publiciteit voert voor deze activiteiten. Daar waar mogelijk samen

met Gehar.

Dat er aanbod is voor verscheidene groepen handicaps: mensen met een fysieke handicap,

mensen met een visuele of auditieve handicap, mensen met een mentale handicap, chronisch

zieken.

De rol van GeHAR

GeHAR verleent graag zijn medewerking aan de promotie van activteiten.

Omdat GeHAR een adviesraad is en geen vereniging zal zij in principe niet de gehele

organisatie van een evenement op zich nemen. Individuele leden van GeHAR zijn evenwel

steeds bereid tot medewerking aan een bepaalde activiteit.

89


Bijlage 7

bevindingen jeugd

90


7 bevindingen jeugd

De jeugddienst heeft in het kader van het jeugdwerkbeleidsplan een enquête uitgevoerd bij de

Herkse jeugd.

Zowel het lager onderwijs als het secundair onderwijs werd bevraagd.

Het lager onderwijs kreeg de opdracht om een opstel te schrijven over “kinderen baas in Herkde-Stad!!!

en dan??? De scholieren van het secundair onderwijs konden op een wel originele

manier hun grieven kwijt via het letterlijk “beschrijven” van bierkaartjes met als thema het

Herks jeugdidee”.

Op deze manier verzamelde de jeugddienst heel wat ideeën ivm jeugd gerelateerde materie. Dat

sport een onderdeel is van de vrijetijdsbesteding van jeugd hoeft geen betoog. Bij de

bevindingen zien we immers heel wat items naar voor komen met betrekking tot sport. In de

mate van het mogelijke houden we rekening met deze wensen in het sportbeleidsplan.

Sportieve bevindingen:

basisschool:

- uitleendienst voor spel-/speelmateriaal

- 's avonds leuke activiteiten organiseren, bvb. eens gaan schaatsen, eens

gaan zwemmen, .

- fietsdag: dag dat zoveel mogelijk kinderen met de fiets op pad gaan

- fietspooling

- bus inleggen naar activiteiten bvb. voetbalwedstrijden

- terug een fit-o-meter in 't bos

secundair eerste graad:

- aanbod fitness en aerobics

- olmenhof ombouwen tot watersportpark

- dag organiseren met proeven van 't leger

- zwembad

- sporthal

secundair 2de graad:

- beachvolleybaltornooi

- beachterrein voor bachvolleybal

- dag met spelen van vroeger (zaklopen, sjoelbak, bikkelen, ...)

- fitness-centrum

- groot strand met voetbaltornooi

- nieuw skatepark in 't olmenhof

- overlevingsparcours

- paintball-activiteit

- plaats waar iedereen naar hartelust kan sporten

- schaaktornooi

- Strandje met water,activiteiten, bar tijdens zomer met fuif als afsluiter

- te land, ter zee en in de lucht

- voetbaltornooi tussen de scholen

- mini-voetbalterrein

- zwemgelegenheid

91


Verder werden volgende kortzinnen geformuleerd.

sport - meer

sportcentrum + cafetaria

sportdag

Sportmanifestatie tss de scholen

sporttornooi

Sportveld achter de school

sportwedstrijd tss scholen

sportwedstrijden

springkastelen op de speelplaats en in het olmenhof

Conclusies

Activiteiten die we via het beleidsplan trachten in te vullen.

Op het gebied van infrastructuur stellen we een aantal items prioritair.

- oprichting van een fit-o-meter

- bouw van een grote sporthal met oa. fitnessruimte

- de inplanting van een beachvolleybalterrein in de nabijheid van de school zal

onderzocht worden.

- De oprichting van multifunctionele sportterreintjes in de deelgemeenten zal

eveneens onderzocht worden en indien mogelijk in verschillende fases worden

gerealiseerd.

Activiteiten die kunnen ontwikkeld worden.

- sportdagen van scholen organiseren op het niveau van het L.O. en logistieke

ondersteuning voor schoolsportdagen voor het S.O.

- een fitness en aerobic aanbod zal er zeker gecreëerd worden als de accommodatie

voorhanden is.

- Samen met de jeugddienst zal een aantal voorgestelde sportieve activiteiten

georganiseerd worden.

92


Bijlage 8

interactieve bevraging via website

93


8 interactieve bevraging via website

UW MENING OVER SPORT

Het nieuwe decreet op het lokale Sport voor Allen-beleid is een feit. Met het decreet wil de

Vlaamse regering de sportparticipatie van de lokale bevolking stimuleren en ondersteunen.

Hiervoor geeft ze een forse financiële injectie aan het lokale sportgebeuren. Vanaf 2008 zullen

verenigingen rechtstreeks betoelaagd worden door de Vlaamse Overheid via de

gemeentebesturen.

Om dit beleid te realiseren dient de gemeente een sportbeleidsplan op te stellen. Het plan dat de

toekomstvisie bevat voor de komende 6 jaar, dient op een interactieve manier tot stand te

komen.

Interactief in die zin dat iedereen die met sport begaan is (of juist niet) zijn of haar mening kan

kenbaar maken.

Als actief inwoner en hopelijk regelmatig sportbeoefenaar van Herk-de-Stad heeft u vast een

mening over het gemeentelijke sportbeleid.

Dit formulier

Werkwijze: door met de muis te klikken, kom je automatisch in de invulvelden terecht.

UW MENING OVER SPORT

1° IDENTIFICATIEGEGEVENS (vrijblijvend)

We vragen enkele algemene gegevens zodat we uw mening beter kunnen plaatsen.

Vraag 1: geslacht: man vrouw

Vraag 2: leeftijd: 52

2° SPORTGEDRAG

Vraag 3: Doet u aan sport? ja neen

Vraag 4: Sport u in: clubverband individueel

Vraag 5: Welke sport(en) beoefent u? lopen (recreatief)

Vraag 6: Hoeveel uur per week besteedt u aan sport? 4 uur

3° SPORTBEHOEFTE

Vraag 7: Bent u voldoende geïnformeerd over het gemeentelijke sportaanbod?

ja neen

Op welke manier wordt u liefst geïnformeerd over het gemeentelijke

sportaanbod?

email

94


Waarover wilt u beter geïnformeerd worden?

misschien eens inititatieven die door de GEMEENTE worden opgezet bvb?

Vraag 8: Is er voldoende sportinfrastructuur aanwezig in de gemeente?

ja neen

Wat ontbreekt er volgens u?

degelijke sporthal, zwembad en atletiekpiste

Vraag 9: Is er voldoende aanbod van sportactiviteiten (verenigingen en gemeente).

ja neen

Welk aanbod zou er nog moeten bijkomen?

atletiekclub

Vraag 10: Wat zou er volgens u in onze gemeente op het gebied van sport moeten

gebeuren, bijkomen, veranderen ……

Systematisch opzetten van "impuls"initiatieven (en dan bedoel ik niet de

jaarlijke sportdag) die vooral gericht op de lagere scholen. Waarom bvb geen wekelijks

"bewegingsmoment" op woensdagnamiddag met zowel een initiatie, een recreatief en

een compittitief luik al dan niet in samenwerking met de sportclubs?

Vraag 11: Wat is er volgens u goed aan het huidige gemeentelijke sportbeleid?

(onder beleid verstaan we de manier van aanpak voor het oplossen van de

sportproblematiek in de meest ruime zin)

Ik heb niet de indruk dat er veel "beleid" is op dat vlak. Volgens mij begint en

eidigt het met een sportfunctionaris met zo goed als geen middelen of budget… Het

sportlandschap in HdS wordt nl enkel en alleen getekend door de CLUBS die het moeten doen

met heel veel creativiteit en inzet van vrijwilligers, steeds dezelfde sponsors en een aalmoes

van de gemeente.

Wij danken u voor uw medewerking.

Sportdienst Herk-de-Stad

Manestraat 86

3540 Herk-de-Stad

tel.: 013/552595

fax.: 013/338065

email: sport@herk-de-stad.be

95


formulier 2

UW MENING OVER SPORT

Het nieuwe decreet op het lokale Sport voor Allen-beleid is een feit. Met het decreet wil de

Vlaamse regering de sportparticipatie van de lokale bevolking stimuleren en ondersteunen.

Hiervoor geeft ze een forse financiële injectie aan het lokale sportgebeuren. Vanaf 2008 zullen

verenigingen rechtstreeks betoelaagd worden door de Vlaamse Overheid via de

gemeentebesturen.

Om dit beleid te realiseren dient de gemeente een sportbeleidsplan op te stellen. Het plan dat de

toekomstvisie bevat voor de komende 6 jaar, dient op een interactieve manier tot stand te

komen.

Interactief in die zin dat iedereen die met sport begaan is (of juist niet) zijn of haar mening kan

kenbaar maken.

Als actief inwoner en hopelijk regelmatig sportbeoefenaar van Herk-de-Stad heeft u vast een

mening over het gemeentelijke sportbeleid.

Dit formulier

Werkwijze: door met de muis te klikken, kom je automatisch in de invulvelden terecht.

UW MENING OVER SPORT

1° IDENTIFICATIEGEGEVENS (vrijblijvend)

We vragen enkele algemene gegevens zodat we uw mening beter kunnen plaatsen.

Vraag 1: geslacht: man vrouw

Vraag 2: leeftijd: 29

2° SPORTGEDRAG

Vraag 3: Doet u aan sport? ja neen

Vraag 4: Sport u in: clubverband individueel

Vraag 5: Welke sport(en) beoefent u? lopen

Vraag 6: Hoeveel uur per week besteedt u aan sport? 2 uur

3° SPORTBEHOEFTE

Vraag 7: Bent u voldoende geïnformeerd over het gemeentelijke sportaanbod?

ja neen

Op welke manier wordt u liefst geïnformeerd over het gemeentelijke

sportaanbod?

mail - post

Waarover wilt u beter geïnformeerd worden?

/

96


Vraag 8: Is er voldoende sportinfrastructuur aanwezig in de gemeente?

ja neen

Wat ontbreekt er volgens u?

Is er een finse piste?

Vraag 9: Is er voldoende aanbod van sportactiviteiten (verenigingen en gemeente).

ja neen

Welk aanbod zou er nog moeten bijkomen?

Bv initiatief van de gemeente om via initiatie-cursussen bevolking tot sporten

aan te zetten.

Vraag 10: Wat zou er volgens u in onze gemeente op het gebied van sport moeten

gebeuren, bijkomen, veranderen ……

/

Vraag 11: Wat is er volgens u goed aan het huidige gemeentelijke sportbeleid?

(onder beleid verstaan we de manier van aanpak voor het oplossen van de

sportproblematiek in de meest ruime zin)

Wij danken u voor uw medewerking.

Sportdienst Herk-de-Stad

Manestraat 86

3540 Herk-de-Stad

tel.: 013/552595

fax.: 013/338065

email: sport@herk-de-stad.be

97


Formulier 3

UW MENING OVER SPORT

Het nieuwe decreet op het lokale Sport voor Allen-beleid is een feit. Met het decreet wil de

Vlaamse regering de sportparticipatie van de lokale bevolking stimuleren en ondersteunen.

Hiervoor geeft ze een forse financiële injectie aan het lokale sportgebeuren. Vanaf 2008 zullen

verenigingen rechtstreeks betoelaagd worden door de Vlaamse Overheid via de

gemeentebesturen.

Om dit beleid te realiseren dient de gemeente een sportbeleidsplan op te stellen. Het plan dat de

toekomstvisie bevat voor de komende 6 jaar, dient op een interactieve manier tot stand te

komen.

Interactief in die zin dat iedereen die met sport begaan is (of juist niet) zijn of haar mening kan

kenbaar maken.

Als actief inwoner en hopelijk regelmatig sportbeoefenaar van Herk-de-Stad heeft u vast een

mening over het gemeentelijke sportbeleid.

Dit formulier

Werkwijze: door met de muis te klikken, kom je automatisch in de invulvelden terecht.

UW MENING OVER SPORT

1° IDENTIFICATIEGEGEVENS (vrijblijvend)

We vragen enkele algemene gegevens zodat we uw mening beter kunnen plaatsen.

Vraag 1: geslacht: man vrouw

Vraag 2: leeftijd: 48

2° SPORTGEDRAG

Vraag 3: Doet u aan sport? ja neen

Vraag 4: Sport u in: clubverband individueel

Vraag 5: Welke sport(en) beoefent u? joggen

Vraag 6: Hoeveel uur per week besteedt u aan sport? 1.5 uur

3° SPORTBEHOEFTE

Vraag 7: Bent u voldoende geïnformeerd over het gemeentelijke sportaanbod?

ja neen

Op welke manier wordt u liefst geïnformeerd over het gemeentelijke

sportaanbod?

Waarover wilt u beter geïnformeerd worden?

98


Vraag 8: Is er voldoende sportinfrastructuur aanwezig in de gemeente?

ja neen

Wat ontbreekt er volgens u?

sporthal (maar komt er nu heb ik begrepen)

Vraag 9: Is er voldoende aanbod van sportactiviteiten (verenigingen en gemeente).

ja neen

Welk aanbod zou er nog moeten bijkomen?

Vraag 10: Wat zou er volgens u in onze gemeente op het gebied van sport moeten

gebeuren, bijkomen, veranderen ……

eindelijk een goed onderhoud van de wandelpaden in de Harlaz zodat die na een

half uur regen niet meer veranderen in één groot zwembad!

Vraag 11: Wat is er volgens u goed aan het huidige gemeentelijke sportbeleid?

(onder beleid verstaan we de manier van aanpak voor het oplossen van de

sportproblematiek in de meest ruime zin)

Wij danken u voor uw medewerking.

Sportdienst Herk-de-Stad

Manestraat 86

3540 Herk-de-Stad

tel.: 013/552595

fax.: 013/338065

email: sport@herk-de-stad.be

99

More magazines by this user
Similar magazines