Nieuwsblad van Temsche

waaslandca.front36.kunstmaan.be

Nieuwsblad van Temsche

Zondag 20 Februari 1949 4' Jaar Weekblad N30

Nieuwsblad van Temsche ijs 80 Fr.

EN^OMLIGGENDE

NIEUWS- EN ANNONCENBLAD

BUREEL: KASTEELSTRAAT27 | DRUKKER J. SCHUSRMAN - Terantw. Uitgerer AL. BÜHAERT | Hr. St-Niklaas 858 | TEL.18B

i TEMSCHE 19 FEBRUARI 1949

Wekelijksen Almanak

FEBRUARI

20 ZONDAG s Euchenus

21 Maandag s Vitahna

22 Dinsdag St P Stoel te Antioch

23 Woensdag s Petrus-Dam

24 Donderdag s Mathias

25 Vrijdag s Mattheus

26 Zaterdag s Alexander

MAAN 20Febr Laatste Kwartier

Andere tijden. Andere zeden.

Graag hoorde ik grootvader vertellen

van zijnen tijd Och toen was alles veel

goedkoper veel beter en veel schoner

dan nu Toen vooral waren de mensen

degelijker en de kinderen braaf en onderdanig

Vader begreep van die huidige manier

van leven niets meer Hij was afkerig

van al de nieuwigheden Vooral kon hij

geweldig uitvallen tegen die jongelieden,

die - om zijn woorden te gebruiken -

verdronken zijn eer ze water gezien hebben

Als we dan ondeugend inbrachten

Maar, grootvader de tijden zijn veranderd

' schudde hij het grijze hoofd

— De tijden ja zijn dezelfde, het is

zomer, het is winter als voorheen, maar

de mensen zijn veranderd

Wij knipoogden even tegen elkander

en waagden het weer

•— Maar, grootvader, nu bestaan de

mensen ook nog uit vlees en been

— Dat is het allemaal met, kinderen,

maar in de gedachten, in de levensopvatting

zit het hen '

— Volgens grootvadertje bestaan er

geen brave mensen meer, zeiden wij tot

elkaar en wij keken daarbij hoog ernstig

alsof we het voor eigen rekening namen

Dan trooste de oude man Gij moet

met denken dat ik het op u heb Maar

• toch is er ëefl slechte stroming onder de

mensen Zij zijn ge weet, zo ze zijn

Grootvader wreef de handen over elkaar

lijk iemand die lastig woorden vinden

kan voor zijn gedachten Eindelijk

vond hij het

— Ze zijn met ernstig genoeg meer,

neen volstrekt niet ernstig ZIJ denken

niet meer na over het leven

Later heb ik pas de ware betekenis

van grootvaders woorden begrepen

Ieder mens verlangt naar geluk Velen

grijpen het zonder nadenken, waar ZIJ

het krijgen kunnen Buiten den huiskrmg

wordt het nagejaagd, op wegen die ten

ondergang leiden De christelijke opvatting

van het leven staat regelrecht tegenover

de moderne gedachte Zo weinig

mogelijk arbeiden en zo veel mogelijk

genieten '

Wij leven het volle leven mede en op

het voorhoofd dragen wij de groeven

van zorg en rond de mondhoeken de

trekken van levensmoeheid

Ingetogenheid 1 O dat is goed voor

zwartkijkers diepzinmgen Neen, ingetogenheid

past ieder van ons het is een

blik werpen in ons eigen gemoed en na

gaan wat de Christene lering ons voorschrijft

Mengelw v 't Nieuwsblad v Temsche

CAPITOLA

— Hier, gouverneur, zegde hij Ik was

gelukkig, mijn vriend Bill op zijne standplaats

te vinden Hij is de beste koetsier

van New-York en rijdt sneller dan alle

anderen, ofschoon hij van tijd tot tijd

ook wel eens met zijn rijtuig onderstboven

valt

•—' Daar, dat is voor uwe moeite zegde

Warfield en stak den knaap een blanken

gouden dollar in de hand

— Hoe ? Wat ? Maar dat kan niet I

riep de jongen En toch '

Onder deze uitroepingen beschouwde

hij het geldstuk en kon zich haast niet

van deszelfs verleidehjken aanblik losscheuren

Inmiddels maakte de majoor

zich gereed om in de cabriolet te stappen

Reeds stond hij met enen voet op de

trede, toen de jongen toesnelde en hem

aan -ïljn tas vasthield

— Hei, gouverneur! nep hij, een

ogenblik *"

— Wat wilt ge dan nog ' vroeg de

oude heer

— Gij hebt mij bij vergissing een dollar

gegeven, gouverneur

— En waarom moet dat ene vergis-

Het is aangenaam nog eens te komen

in een huisgezin, waar die Christen geest

nog heerst

De taak is -ten einde, de huisgenoten

zitten in de woonkamer rond de tafel,

zachtrust, vredige gezelligheid bekronen

den goedgevulden dag Vrolijke gezegden,

geestige woorden, als lichtende

sprankels, legden getuigenis af van gezonden

eetlust

Daar klinkt vaders stem prijzend of

soms vermanend over de kmderhoofden

Daar galmt moeders woord vergoelijkend

opbeurend, troostend Daar schatert

kmderlach, maar alles wordt stil

wanneer het uur van gebed aanbreekt

Zulk familieleven is de ware leerschool

van levenslust maar in onze tijden

worden zij helaas steeds meer en

meer zeldzaam Zulk familieleven behoort

haast niet meer tot onze zeden

Het zijn nu « Andere tijden, andere

zeden »

Jammer maar, dat wij er zoveel bij

verloren hebben'

1000 KLEINIGHEDEN.

Jodiumvlekken verwijdert men het gemakkelijkst

van stof, door de vlekken

met een mengsel van melk en keukenzout

te bevochtigen Men laat deze oplossing

ongeveer tien minuten inwerken

en wrijft de vlek daarna met een schijfje

tomaat af In den regel is de lelijke jodiumvlek

dan verdwenen

Vers brood vindt menigeen het smakelijkst,

doch het is veel minder goed

voor de gezondheid, dan dat van een vongen

dag Het weke zachte brood wordt

bij het kauwen tot een prop samengekneed

en deze blijft zwaar op de maag

liggen, verteert veel minder goed dan

oud brood spijsverteringsstoormssen

zijn hiervan het gevolg een gevoelige

maag gebrek aan eetlust, hoofdpijn en

zelfs maagkrampen

Geroosterd brood verdient meer aandacht,

dan men er gewoonlijk -usta

schenkt en bij goede bereiding is het

licht verteerbaar, natuurlijk niet als men

het te hard laat worden Geroosterd

brood zal men langer kauwen dan zacht,

week brood, zodat het zich meer vermengen

kan met het speeksel, hetgeen de

spijsvertering ten goede komt

Wanneer kinderen buitengewoon

angstig zijn, kan men dit m de meeste

gevallen toeschrijven aan fouten m de

opvoeding Indien opvoeders kinderen

bang maken met allerlei dingen, om hen

te doen gehoorzamen, bewijst dit een

gebrek aan paedagogische kracht

Slechts met veel geduld zal men angstige

kinderen kunnen leren inzien, dat

zij zich niet bevreesd behoeven te maken

en ook hun vrees voor donker zal tenslotte

overwonnen worden, iets, dat veelal

een uiting van nerveuzen aard is Dergelijke

kinderen slapen meestal onrustig

in een donkere kamer, daarom zal het

aan te bevelen zijn hun gedurende enigen

tijd een nachthchtje te geven Zijn

zij over hun angst heen, dan kunnen zij

het weer afwennen om met licht te slapen

Ge verlangt dieper christelijk leven'

Beleef uw Zondagsmis

sing zijn '

— Wel, men betaalt toch niet voor

een loopje, zoals ik met u gemaakt heb,

een helen dollar Zes pence, gouverneur,

is meer dan genoeg

•—- Wanneer ik echter tegen u zeg ge

moogt hem houden ?

— Dat zou ik wel graag doen, maar

ik mag niet Het zou niet eerlijk zijn,

gouverneur Ik zie dat gij van den buiten

komt en in de stad niet bekend zijt

Het zou niet eerlijk staan, als ik van uw

domheid misbruik maakte

— Domheid ? Onfatsoenlijke lummel,

daar ge zijt Hoe durft ge zo iets

zeggen '

— Ik herhaal het, het tarief is zes pence

en als ge nu bijzonder royaal wilt zijn

dan geeft ge er negen daar kan niemand

iets op tegen hebben

— Om uw tarief geef ik geen sikkepit,

antwoordde de majoor Houd dat geld en

hier, voegde hij er aan toe, daar hebt ge

er nog een dollar bij En nu vooruit

koetsier, anders kom ik mijn levensdagen

met dien kleinen rakker niet klaar

Zonder zich langer te bedenken, begaf

het kleine kereltje zich op weg, terwijl

het onder het gaan zijn gazetten uitventte

Herald, Express, TriBune ' De laatste

berichten van den kiezingsstrijd in

Canada ' Groot ongeluk op de Missisippi

' Afschuwelijke moord op een echtgenoot

gepleegd I Dat alles staat hier

Geschoren wenkbrauwen of niet ?

Er is niets nieuws onder de zon en zo

gaat het ook met de mode, welke velen

onzer zusteren er de laatste jaren op nahouden

de wenkbrauwen afscheren !

Want het is bekend, dat Cleopatra hetzelfde

deed, en de Chinese vrouwen lopen

al met geschoren wenkbrauwen

rond zolang China bestaat Het valt niet

te ontkennen, dit V» t- een Chinese vrouw

allerbekoorlijkst staat, het past bij haar

ronden gelaatsvorm, het accentueert

haar Oosters type

Maar onze Vlaamse vrouwen en

meisjes hebben niets Oosters, en daarom

is het jammer, dat ZIJ zo blindelings de

mode volgen en zich ook onderwerpen

aan die « lijntrekken) » Het is doodjammer,

als ge soms een jong meisje ziet,

met een sympathiek gezichtje, En toch

mankeerde er iets aan Ge moet haar

dikwijls een tijdlang aankijken, voordat

ge tot de ontdekking komt, hoe geestig

haar ogen zijn En waarom 1 Het dwaze

kind heeft zich ook al aan haar wenkbrauwen

vergrepen en die smalle streepjes

geven haar dan op het eerste zicht

iets popperfgs, iets wat met bij haar gelaatsuitdrukking

past' Het is volkomen

zeker, dat de oorspronkelijke wenkbrauwen

de diepte van de ogen meer accentueren

't Is oprecht jammer ze te laten

wegnemen, en daarvoor in de plaats een

paar dode streepjes te tekenen

Het is niet onmogelijk, dat er binnenkort

een tijd zal komen, waarin de

vrouw niet meer zo de behoefte heeft, er

anders uit te zien dan zij werkelijk is

Want we weten maar al te wel, dat ons

uiterlijk min of meer een weerspiegeling

is van ons innerlijk Een schoonheidsspecialiste

vertelt in een Hollands blad,

hoe het soms gebeurt dat iemand bij

haar binnenkomt, in een stoel gaat zitten

en dan kalmweg zegt « Maak nu

eens een Greta-Garbo-type van mij »

(Of eenandere film-sc'ioonheid) Meestal

Zlja itK-t Utja_vrr»iT'*7r*^ \*m Kei olEJÊ^ecr

de type van die filmster zijn, zodat, zei

de specialiste, gesteld nog, dat ik zoiets

zou kunnen, zij door de behandeling een

gezicht moest krijgen, dat helemaal niet

in overeenstemming was met haar aard

en wezen

« Ik ben dan eigenlijk wel erg getroffen,

door het grote vertrouwen, dat zij in

mijn bekwaamheid stellen, » zei de specialiste,

« want het is erg vleiend te weten,

dat iemand een dergelijke hocuspocus

van u Verwacht Maar dan leg ik ze

zo voorzichtig mogelijk uit, dat iets dergelijks

helemaal niet in haar voordeel

zou zijn En daarna zeg ik « Begin eens

met uw wenkbrauwen aan te laten groeien

Ge zult dan verbaasd zijn, als ge

merkt hoeveel beter uw eigen type uitkomt

Want nu, eerlijk gezegd, hebt ge

meer van een tragi-komische imitatie

van een Hollywood-ster ' »

« En er lopen op het ogenblik werkelijk

weer verschillende van mijn « patienten

» rond met haar eigen, natuurlijke

wenkbrauwen Er zijn maar heel weinig

westerse vrouwen, wier gezichten die

dunne streepjes kunnen verdragen Met

natuurlijk-gegroeide wenkbrauwen zullen

de ogen sprekender uitkomen, een

wat dikke neus minder in het oog vallen,

een te grote mond krijgt een betere

voor drie Penny te lezen 1 Herald 1 Express

! Tribune '

Zo schreeuwend slenterde hij langzaam

door verscheidene staten, tot dat

hij, zowat na verloop van een half uur,

op het statieplein kwam, waar Bill met

zijn cabriolet placht te staan Gelukkig

behoefde de kleine gazettenjongen niet

eerst op hem te wachten, want de koetsier

was zijn « vrachtje » (den majoor)

kwijt en weder naar zijne gewone standplaats

gereden

— Zeg, Bill, sprak de knaap, niet

waar, de ouwe . Hij maakte ene beweging

met zijn hand en wees op zijn voorhoofd

— Wat meent ge daarmee ?

•— Dat het niet zuiver met hem is

— Hij ? Gek ? God beware u jongen,

maar als gij geen grotere zijt dan die

oude edelman, dan staat het met uw verstand

goed genoeg

— Is 't waarachtig' Vondt ge dan

ook niet, dat hij een slag van den molen

beet heeft 1

— Waarachtig niet' Hij is een gentleman

en wel een echte uit Virginie, die

al zijn zakken vol goud heeft zitten Als

hij een paar dollars schenkt, staat dat gelijk,

ziet ge, alsof ik u een glas zeewater

zou geven en gij zoudt menen dat daardoor

de oceaan is leeg geschept

— O, zo ' Dus dan kan ik dat geld

met een gerust geweten behouden ?

^ = = = ^ = — ^ »

proportie, uitstekende jukbeenderen vallen

minder op, en het hele gezicht krijgt

zijn verloren evenwicht weer terug met

het herstel van de wenkbrauwen »

't KRONIEKSKE |

SAMBA.

Door bijzondere omstandigheden kan

het gebeuren dat een mens ertoe gebracht

wordt te beloven dat hi) van de

week over de samba zal schrijven Zulke

beloften zijn van dien aard dat ze ertoe

leiden den persoon aan wien ze gedaan

worden, verlangend te doen uitzien naar

het einde van de week om den uitslag

van het voorstel in werkelijkheid omgezet

te zien Maar hij die ze moet vervullen

geraakt er om zo te zeggen mee

in de prutsen, omdat, na een nuchtere

beschouwing, het bedoelde onderwerp

niet wat we zouden kunnen noemen bijzonder

vruchtbaar is

Meer door het feit van den korten

duur en de eentonigheid der beweging

is de samba een van die dingen die men

niet onder de meesterwerken der choregrafie

zou kunnen rangschikken

Eigenlijk is de samba een importproduct

uit overzeese gebiedsdelen En uit

de uitgestrektheid der ruimte van uitvoering

kunnen we veronderstellen, en

met recht, dat hij (of zij ?) stamt uit een

land waar men woestijnen ter beschikking

heeft Hierdoor is te verklaren dat

het zo riskant is voor de schenen van de

omstaanders om in enge afgesloten danszalen

zoals wij die kennen te samba-en

Ook is de samba niet wat men in omgangstaal

een wintersport noemt Niettegenstaande

het feit dat het winterseizoen

bij uitnemendheid geschikt is voor

de uitvoering ervan Kwestie van na volbrachte

taak een aangepaste hoeveelheid

frisse lucht ter beschikking te vinden

om, in technische termen, den moteur

wat te laten afkoelen

Wat eigenaardig is, en toevallig, bij

samba, is dat men zo vlug aangepaste

muziek gevonden heeft, die goed samengaat

met die bijzondere manier van zich

bewegen op de gladde oppervlakte Laat

ons een ogenblik veronderstellen dat er

van leven geen Maria van Bahia had bestaan

Voelt u ? Dan ware er van samba

geen sprake geweest En ook van dit

kromekske niet Wellicht zouden ze dan

wel gevraagd hebben om over iets anders

te schrijven, iets dat dan ' en vogue

, zou geweest Zijn Want tenslotte

is er altijd iets waar de massa genoegen

m vindt Al ware het maar samba

Alhoewel er ook mensen zijn die van

die dingen niet moeten hebben Voor

hen moet het wel niet aangenaam zijn al

het voorgaande gelezen te hebben Want

in hun geval is het precies of het werd

allemaal tegen hen geschreven Wat

echter de verste van mijn bedoelingen is

Ik zie gaarne mensen die aan hun gestelde

pnnciepen vasthouden, en zo maar

wat anders dansen als er gesambaad

wordt Want tenslotte, als er een menuet

of zo iets moest gespeeld worden,

zouden die van tegenwoordig ook maar

wat staan springen Ieder is kind van

zijn tijd En het menuet is ook al niet

meer van de jongsten

Amedeke

vroeg de eerlijke jongen

— Zeker dat moogt ge, en nog meer,

wanneer hij het geeft

— Hoera ' Nu roep ik « leve de majoor

' » Nu zal ik vandaag eens behoorlijk

mijne bekomst kunnen eten en in een

bed slapen Morgen koop ik mij nieuwe

kleren en dan moet er iemand komen,

die durft te zeggen dat ik een bedeljongen

ben I

In blijde stemming verliet de kleine

zijn vriend Bill, die hem met welgevallen

naoogde terwijl de eerste weder zijn

klankrijke, heldere stem luidkeels

schreeuwde « Herald ' Express ! Tribune

' Moord I Schaking ! Alles voor

drie penny '

Nog nooit in zijn leven had de kleine

gazettenventer zich zo opgeruimd gevoeld,

nog nooit met zulk een moed de

toekomst zien naderen

III.

Voor den Commissaris.

Nadat majoor Warfield den jongen

had verlaten, was hij naar zijn logement

gereden waar hij na een voortreffelijk

diner aan de table d' hote, zich naar zijn

kamer begaf, om daar uit te rusten, ene

sigaar te roken en over zijn plannen na

te denken

— Beroerd! waarachtig beroerd!

bromde hij voor zich heen Waar kan ik

De Flgunr van de Week

Kunstschilder VIC. DOOMS.

Combinator van intérieur en stilleven.

De Franse filosoof H Tahie (1828-

1893) heeft getracht de mens en zijn

werk te verklaren door het natuurlijk

milieu waartoe hij door geboorte en opvoeding

behoort Moest deze man in de

twintigste eeuw geleefd hebben dan zou

hij ongetwijfeld in het voordeel van zijn

deterministische stellingen gesproken

hebben van de voortaan beroemde « ambiance

» van het kleine dorp bij de Leie,

St Martens-Latem

Van de Woestijne heefd er geleefd en

geschreven en verschillende schilderscholen

hebben er gebloeid, bij zoverre

dat men soms de indruk heeft dat de

kunst er m de lucht hangt Tussen al die

artisten is er echter een die onverbrekelijk

met het Latems milieu verbonden

blijft een eenvoudig en naïef schilder die

voor mij de fijnste bloesem is van de

streek, nl Bmus Van den Abeele

Op dit ogenblik woont er te St. Martens-Latem

een ander schilder die langzamerhand

op de voorgrond treedt en in

wiens beste werk men reeds het merkteken

herkent van de waarachtige kunst;

ik bedoel hier Vic Dooms die voor het

ogenblik een vijftigtal werken exposeert

in Galerij Vyncke-Van Eyck te Gent.

Zoals Binus Vanden Abeele in zijn

tijd houdt Dooms zich met een zekere

bezorgdheid buiten het tumult van de

allerlaatste esthetieken Zoals zijn beroemde

voorganger is hij contemplatief

en lyrisch aangelegd, dwz dat zijn kunst

de vrucht is van een observatie der dingen

die even zoveel precies is als liefdevol

Voor Vanden Abeele waren die

dingen echter voor alles het landschap

en al zijn elementen , Dooms richt zijn

beschouwing en zijn schildering vooral

op het interieur en het stilleven en meestentijds

zelfs op een betoverende combinatie

der twee

Zo « bezingt»(er is geen ander woord

voor hetgeen hij in zijn kunst doet) hij

een hoek van het atelier waar hij gerief

van de schilder of de elementen van het

stilleven, zijnde de stenen potten, de stofferige

flessen, de glans van het licht op

het tafelblad of de glimp van de weer- •

schijn op het vaatwerk verenigd zijn '

Men kan uit deze summiere beschrijving

de indruk hebben dat het hier gaat om

een conventionele kunst Inderdaad,

honderden hebben voor Dooms al die

dingen geschilderd en herschilderd Ook

hij schilderd ze zoals hij ze ziet, maar hij

ziet ze anders Zo geeft hij aan de doodgewoonste

voorwerpen, dank zij zijn

persoonlijke visie en de directe uitdrukking

daarvan, deze mysterieuze « aanwezigheid

» door dewelke zij buiten de

grenzen van hun stoffelijke begrenzing

treden en verschijnen als getooid met

een meer intense en meer omvattende

betekenis

Men mag deze kunst gerust eenvoudig

noemen, want het is slechts aan de

eenvoudigen, aan diegenen die m staat

zijn om te luisteren, dat de dingen hun

geheimen toevertrouwen Vic Dooms

is een van hen en men zal er best aan

doen zijn kunst met een speciale aandacht

te volgen

Uit « De Vlaamse Linie »

nu naar haar vragen ? De oude Crewell

zegde mij, dat zij het ongelukkig kind in

de Pavelsteeg bij hunne medebewoners,

ene arme blekersfamilie, had achtergelaten

Hoe ,heten ook weer die heden 1

viel hij zich zelven in de rede. terwijl

hij zijn notitieboekje te voorschijn haalde

en daarin bladerde Ja, juist, Madion

Simsons, wasvrouw, vrouw van Dick

Simsons, sjouwerman, Pavelsteeg. 17.

Hm I hm ! En nu is de Pavelsteeg met

haar inwoners verdwenen ' Arme Capitola

' Arm kind ' Zal het mij gelukken u

weer te vinden in dit Babyion, waar ge

wellicht tijdens Granny s afwezigheid

reeds lang van gebrek zijt omgekomen 1

Maar wat geeft het, of ik het hoofd al

laat hangen ? onderbrak hij weder zich

zelven, terwijl hij met geweld die droefgeestige

overdenking van zich wierp,

daarmede ben ik niet geholpen. Ben ik

dan naar New-York gekomen, om bij

den eersten hinderpaal den moed te verhezen

? Neen, neen, dat is overigens

mijne gewoonte niet Ik zal onmiddellijk

een paar dozijn aankondigingen schrijven

en ze naar verschillende burelen

zenden, en morgen zal mijn eerste werk

zijn, naar de politie te gaan

De oude schreef de aankondigingen,

verzond ze nog dien zelfden avond naar

de verschillende drukkerijen en begaf

zich alsdan te rusten

Den volgenden morgen liet hij een

rijtuig ontbieden en reed, volgens zijn

voornemen naar de pohcie, waar hij den

hoofdkommissans persoonlijk zijn geval

wilde vertellen en het hem dringend aanbevelen

Toen hij de trap van het kommissanaat

opging ontwaarde hij, dat het kantoor

zowel als de gang, vol mensen

stonden die hier nieuwsgierig waren opeengeplakt,

om, naar het scheen, over

't een of ander belangrijk voorval, direkt

uit de eerste hand, iets naders te

vernemen

Onder die menigte bespeurde majoor

Warfield toevallig den koetsie, die hem

daags te voren had gereden, en wien hij

vroeg, wat er eigenlijk gaande was. V,


Op Kijkuit.

Vrienden 'k heet u wellekom

al kom ik zeil bij u

keert dus de rollen maar eens om

en begroet gij mij nu

kon alles 20 eens omgekeerd

en elk zijn beurt eens halen

dat ware nog de moene weerd

voor 't krijgen en 't betalen.

Maar 't is te pakken lij k ge 't krijgt

en jls ge dan n weerken krijgt lijk

kramiekbrood zoals w er nu een beleven

dan moogt ge kontent zijn Ondertussen

zijn de politiekers bezig

met stilaan de kiesbalalje ie prepareren

. in de Kamers zitten ze gezapig

te redeneren, ze stemmen 't een en

't ander dat in hun kraam van pas

komt maar ze zi tun op kivie voor de

zware punten die bij do kiezers zullen

doorwegen, zoals '1 verdelen van de

Kamerzetels, volgens de laatste volks

telling, waar het Vlaams gedeelte van

't land voordeol en recht op heeft en

waar de Walen tegen gekant staan .

de grondwet komt daar wel bij te pas

maar wie speurt er zo na, dat steekt

er op gee o haar als ge 'n koe scheert,

dat nebben we al meer dan eens ondervonden

en leder moet zijn maat

kennen en er raar spreken gelijk Jet

Overals De znikzwak van rond de

twee meter en Rikske Kremp die zijn

maat niet had. — Rikske, zei Jet, als

ge mijn muts kunt afnemen zonder «p

uw tenen te staan, geef ik 'n pint. —

Jet, zei Riksken, als ge mijn achterbroek

kunt kussen zonder u te bukken

geef ik er twee

Als leder met zijn eigen maat

geen ander wilde meten

sis ieder naar zijn eigen staat

die van geen ander wilde weten

als elk maar naar zijn eigen vrouw

en naar geen anders wilde kijken

als elk inaar uit zijn eigen kas

en uit geen anders geld wou strijken

als elk dat deed en nog wat bij

we waren van al de nieuwskes vrij.

De veroordeling van Kardinaal

Mind8zenty heeft grote beroering veroorzaakt

in de ganse wereld, Z H de

Paus sprak op het buitengewoon Consistorie

van verleden Maandag zijn

grote droefheid uu om dit onwaardig

proces. Hij zei onder meer , " Nooit

was de strijd tussen goed en kwaad

heviger dan thans Zonder het geloof

in God zijn goed en kwaad ijdele

woorden De mensen worden dan

wilde dieren op niets anders dan roof

en doodslag belust, en enkel vreugde

scheppend in hun wreedheid „ Alle

pr esters worden aangezet op Passie-

Zondag een tweede H Mis op te dragen

voor de vergiftenis der zondaars

Morgen Zondag zullen 111 alle kerken

van België bijzondere geestelijke oefeningen

plaats hebben ter intentie

van Kardinaal Mindszenty

De sneltrein Haroloaa-Madnd is

Zaterdagnacht, rond 1( u .ontspoord.

Het ongeluk had plaats op het ogenblik

dat de trein over een viaduct

reed Drie wagons werden over de

leuning van de brug geslingerd en

tuimelden van een hoogte van 40 meter

in et-n ravijn Men denkt dat er

70 personen gedood werden en 90 min

of meer erg gewond

In een koolmijn te Ostrowa, Tsjeeoslowakrje,

had een grauwvuurontploffing

plaats Negentien arbeiders

weraen gedood.

Zondag had in Portugal de Presidentsverkiezing

plaats President Gar

mona werd herkozen met 80 o/o van de

uitgebrachte stemmen

Prinses Margaret van Engeland zal

weldra verloofd worden met, naar het

schijnt, de 31 jarige zoon van Hogh S.

EgertoD De prinses is 18 jaar oud

In een cokesfabnek te New-York

heeft er zich een ontploffing voorgedaan

Tien personen werden gedood

Te Qaito, de hoofdstad van de staat

Ernador, had een radiouitzending

plaats door de radio van het dagblad

" Èil Coraercio , Het betreft hier een

sketch de Marsbewoners overvallen

Zuid-Amenka. Het publiek dacbt dat

het werkelijkheid was en vluchtte

huilend en tierend de straat op en

toen ze voelden dat ze beetgenomen

waren trokken ze naar de lokalen van

het dagblad en slaken ze in brand H»t

gebouw brandde totaal uit en vijftien

bedienden werden onder de puinen bedolven

En we beginnen de berichten uit

eigenland met nieuws uit't onderste

schof I

Te La Louviere heeft de ex catch-

•worstelaar Jules Minet een slecht half

uur beleefd. HIJ had betrekkingen aangeknoopt

met de vrouw van Oscar

Mondzy Deze laatste kwam op het

onvei waoht.a thuis en vond het koppel

in de kamer HIJ vloog op de worstelaar

en gaf hem een zestal steken met

een groot mes De gekwetste werd

naar een kliniek overgebracht, waar

men een slechte afloop verwacht

In Oostende was 't ruzie bij het kop

pel Smiol Warkemeren Rachel Hillegeer

De man troefde de vrouw af en

was bierdoor zo van zijn streek dat hij

zijn eigen de pols oversneed. Hij werd

verzorgd en opgesloten in de amigo

J Lomey werd te La Gleize, in het

station bij het oversteken der sporen

door een trein gesnapt en aan kipkap

gereden.

Gustaaf Qijzels reed met zijn kamionette

door Westmalle Wegens de

gladheid van de baan, botste hij tegen

een boom en werd op slag gedood.

Twee gangsters pikten teükkel een

taxi en tuften ermee vandoor. De

chauffeur zette de achtervolgiog in

met een camionette De dieven reden

20 snel dat ze het stuur kwijt geraak-

ten en aan een helling van de baan

sukkelden en in een ravijn terechtkwamen

Ben der rovers. Pierre Bernard,

werd uit den stukgeslagen auto

gehaald, doch was reeds overleden.

Van de tweede schurk was geen spoor

meer te vinden.

Louis Smet reed per tie's te Waasmunster

acbter een auto en wilde de

baan oveisteken doch werd gevat

door een auto die uit tegenovereestelde

richting kwam De ongelukkige

werd naar een ziekenhuis overgebracht,

waar ze'n schedelbreuk vaststelden

Bij het lossen van bobijnen kabels,

op een schip te Antwerpen, losten

piots twee bobijnen waardoor de havenai

beider Jan Ferme ne klop kreeg

die hem naar d' eeuwigheid hielp

Een vrachtauto kwam te Pardublice

in aannjdn g met een trein Zeven

personen werden gedood

Op dn baan Brassel-Gem hadden ID

1948, 327 verkeersongevallen plaats

waarvan 7 met dodelijken afloop

W ed Pi ins werd in haar woning te

Schaarbeek dood aangetroffen Het

mens was gewurgd en diefstal is

blijkbaar de drijfveer der misdaad

geweest

Jonge wielrenners waren op oefening

te Dison Plots kwam de SOjarige

Lupen in botsing met een bus en bleef

op siag dood

Tot daar en niet verder want ne

mens moet zien wat hij zegt, lijk Policarpus

die wou weten of zijne kleine

al kon rekenen. — Manneken, zei hij,

als ge vijf koekskes hebt en g' eet er

twee van op, hoeveel hebt g' er dan

nog ? — Vijf, zei de kleine — Alia,

zei ^ader, peinst eens na, zijl gij daar

zeker van — Ja 'k zei de guit, ik heb

er twee binnen en drij in mijn hand,

da 's toch wel vijf.

Mie de keukenmeid van madam

Toerijes, had heure piot eens welge

daan met n bietstuk van twee pond

en ze zei tegen madam dat de kat er

mee weg was — Da's met aan ie nemen,

snauwde madam, we zullen bel

beestje eens op de schaal zetten, hei

beestje woog precies twee pond —

Ziedewei, zeiMie — Ja zei madam

twee pond 't biefstuk is er, maar dan

is uwe piot mat de kat weg

Lappers kreeg zijn acht zaligheen

omdat hij weer scheef gelaan thuis

kwam. — Wa plezier vindt g' ia 't

drinken, zei Fie, als ge genen bijzon

deren dorst hebt — Hawel, zei Lap

pers wa plezier viudt ge van in de

spiegel te kijken ais er niets bijzonders

aan u te zien is

Vrienden 'k zie dat ge verlangt

da 'k mij hier weg zou keren

't is (liet vandoen dat g' er om prangt

'k zal van d' oksazie profitertn

'k heb dat altijd geprakkezeerd

sinds mijnen huwenjksdag

pas waren w' uit de kerk gekeerd

of 'k zei met blijden lach

laat ons nu rap per vigilant

om ons portret maar gaan

wie weet ot wij er naderhand

nog zo vriendelijk op zoun staan.

Mie heeft 't mij soms gerappeleerd

'k dacht toen 'k haar dan bezag

'k heb van d' okkazie geprofiteerd

tot ziens en de go an dag. Cies,

Kon, Nederlandse Schouwburg

Comedieplaats, Antwerpen.

KOFFIEDIK.

Detectue-stones zijn toneelstukken

waarvan de Angelsaksers bet monopohum

beien te bezitten Maar vlak bij ons,

te Antwerpen, woont een toneelschrijver,

J C Maes, die w'l bewijzen dat ook

landgenoten du genre mei Mikses kunnen

beoefenen De K, N. S creëert

Zaterdag ZIJD iKofh°dik» Niet alleen

gaat het er om hoe en door wie de

moord werd bedreven, maar ook wie het

slachtoffer was De ontknoping is vanzelfsprekend

even onverwacht als verrassend

Wij zien een aantal personages

op het toneel, zo uit de straten vjn de

Sinjorenstad op de planken gezet, het

verhoogt de ambiance vjn dit werk dat U

een avond van aangename ontspanning

zal bezorgen

« KOFFIEDIK » staat op bét program

ma van Zaterdag 19 tot Donderdag 24

februari

Regie : Maurils Balfoorl Mei . de dames

Jenny Van Santvoort, Martha De

Wachter, Cary Fontun, Gennaiue Loosveldt,

Nora Oosterwijk en MM Lode Van

Beek, Hecior CamerliDck, Marcel Cauwenb»rg,

Maurils Goossens, Luc Philips,

Kené Serval, Frans Van den Brande en

Free Waeles

Woensdag 23 Februari de vertoning

van K. S V. Brussel met op het programma

• Cement» het nieuwste werk van

Paul De Mont Het 11 een plezierig speelstuk,

gebouwd naar goede Vlaams» traditie

met zo 'n vlotte dialoog, zo 'n spontaan

opsprankelende humor en tevens

met enkele ironische zinspelingen op

sommige in het land heersende toestanden,

dat bet te Brussel en te Gent eea

zeer mooi sukses oogstte Het Antwerpse

puuliek zal met nalaten op zijn beurt

Paul de Mont'» werk geestdriftig Ie ontvangen

Plaatsbespreking alle dagen behalve

Vrijdag, van 11 tot 15 u Tel 315 00

Te koop.

Prachtig Plechtig Commanlekleed

in zuden voile (robe de style) met bijhorende

onderjuiken en onderrok,

kroontje, voile en zakje.

Adres ten burele.

CONGO.

De grondeigendom in Belgisch Congo

en het kadastraal inkomen

Het belastingsstelsel op het kadastraal

inkomen bezit een omooehen

baai voordeel ten overstaan van de

persoonlijke belasting op onroerende

goederen : het laat een meer rechtvaardige

verdeling toe van de belastingsdruk

op ledere grondeigendom

België gaf siuds eon tgd de ïndiciaire

grondbelasting op en aanvaardde

de laiaue op het inkomen van de

eigendom (werkelijk of verondersteld

inkomen) Wil du zeggen dat het gewenst

ware de persjoulyke belasting

in de kolonie te vervangen door de

belasting op het kadastraal inkomen ?

Vooraleer deze vraag ie beantwoorden

behoort zy aan een grondig onderzoek

,te worden onderworpen Het

vraagstuk is inderdaad zeer ingewikkeld

Men verlieze met uit het oog dat

de kolonie een "nieuw land, is Alles

wat de algemene economie betreft is

er aan geheel andere regels onderworpen

dan deze welke men bv aantreft

in België, een land met een oude beschaving,

waar eea traditie bes aat en

waar men z.ch op beofrSHelyke vasle

gegevens Kan steunen.

In Belgisch Congo is. in de meeste

gevallen, de waarde der onroerende

goederen meer speculatief dan reëel

Zn is bijgevolg oiderbevig aan belangrijk»

atwukingen wanneer de

minste stoornis voorkomt m de economische

toestand.

Is het bijgevolg aangewezen een zo

radicale verandering als de vervanging

van de persoonlijke belasting

door de belasting op het kadastrale

ïokomen aan te breogen tn hei fiscale

stelsel ? Bovendien, Deschikt het beueer

der kolonie over de documentatie

welke haar toelaat mbi zekerheid te

taxoren 1

Is het gequalifieerd personeel om

de nieuwe maatregelen toe ie passen

wel ter beschikking t

Zo met, zal hel mogelijk bluken dergelrjke

personeel aan te werven 1

Urn ai deze vraagstukken op te lossen

ueeft de heer Degroodt, zaakgelastigde

van het Ministerie van Koloniën,

tijdens een acht maand lange

studiereis in de verscijlllende provincies

van de kolonie en van Kuanda-

Unndi, talrijke inlichtingen ingezameld

De rol vin de Gewestbeheerders

De Belgische Congokolo u> omvat

zes provincies verdeeld in s districten,

weltse dan weer in U0 gewesten

zijn onderverdeeld.

Deze gewesteD maken even zo vele

administratieve cellen uit, die volgens

een intens rythme leven in het gewest

komen ds beslissingen van de

overheid tot uitvoering, daar komt het

contact tot sia'rjd met W inlandse gemeenschappen

van de streek, daar

worden, dank zvj de ïDsjianningeu der

mensen, de vormen van de nieuwe

maatschappij geboren

Het werK van de gewestbeheerders

vereist ondernemingsgeest en continuïteit

ID de uitvoering der program

ma's door de districtscommissarissen

vastgelegd Het vereist ook verant

woordelrjksgevoel by het oemen der

veelvuldige beslissingen opgelegd in

het dagelijkse leven, evenals veel

mensenkennis en gezag.

Rechter, voogd, staalhuishoudkunkige,

bouwer, socioloog en zich bevindende

buiten de sociale klassen

welke hen omringen, is de gewestbeheerder

belast met een zware en mgewmkelda

taak De wet zalf bepaalde

zijn rol. de geweslbeheerdeis, aldus

lulden de teksten, onderhouden

een bestendig contact met de inlandse

hoofden , zy waken o»er het behoud

of de versteviging van hun gezag en

hun aanzien, over db bewaring en de

vooruitgang van de inlandse ïnstel'ingen

, zy moeten de betrekkingen tussen

bet beheer en de bevolking vergemakkelijken

evenals de vooiuitgang

van de b-schaving, de handel en het

geleidelijk productief maken van hun

gewest„.

Oe gewestbeheerders zien zich dus

belast met de uitvoering der voornaamste

taken van de Belgische koloniale

politiek Door de ontwikkeling

van het economische en sociale leven

wordt echter hun arbeid zwaarder en

moenyker zu moeten voortaan het

evenwicht kunnen bewerken tussen

de eisen van een actief bestaan en

deze van het bureelleven, al dienen de

eerstede voorrang te bewaren Onder

geen enkel voorwendsel behoort dus

het administratieve werk de hoofdactiviteit

te verdringen , om aan dit gevaar

te ontsnappen - de gouverneur

generaal herinnerde er onlangs aan -

werden de geweslhoofden van de nodige

middelen voorzien. op gelijk

welk ogenblik bezitten zij hef recht

om de aandacht van de overheid te

vestigen op de nutteloosheid of de

onregelmatigheid van de vragen om

inlichtingen welke hen zouden geworden

, bovendien kunnen zij zich

van een ruim gedeelte van het stoffelijk

ontlasten via het personeel dat

heD ter beschikking staat, door hen

volmacht te verlenen inzake machten

verantwoordelijkheid en handtekening

telkens dit mogelyk blijkt, einde

ijk werd een actie ingezi-t met het

doel het overmaken van geschreven

verslagen en periodieke stukken tot

het essentiële te beperken

Aldus wordt er over gewaakt dat de

gewestbebeerder8 zich met een geruste

geest zouden kunnen wijden aan

hun voornaamste opdracht het behind

ran hst contact met de bevel-

king en met de inlandse hoofden.

De gewestbeheerder moet zyn streek

bereizen, moet in de voornaamste dorpen

verblijven, aldaar zijn onderdanen

in verhoor nemen, de inlandse hoofden

belang doen stellen in zijn beheer

in alle vnjheia hun advies inwinnen

over de politieke, economische, socia-

Ie, gewoonterechtelijke vraagstukken

welke ben aanbelangen

Zich steunende op een persoonlijke

kennis van de mensen zal de gewestbeheerder

vertrouwelijke betrekkingen

doen ontstaan tussen de Europeanen

en de inlanders en door een bestendige

actie zal hy, na lang verblrjven

ia eenzelfde streek welke Jitj tot

de zijne zal hebben gemaakt, er in gelukken

de oorspronkelijke bewoners

lutdeelgdooten te miken van de actie

der ovei beid, waardoor de burgerzin

der Kongolezen gaandeweg tot ontwikkeling

komen zal

Voetbal.

Racing Gent K S VjTemsche 3-0

Voor 'o talrijke opkomst heeft een

zenr verzwakte KSV-ploeg bij Racing

net onderspit moeten delven. Wegens

kwetsuren en ziekte werd men verplicht

met min dan 5 reserven op te

siellen Tuch mag onze ploeg op een

goede partij terugblikken Gedurende

70 minuten hieid ons elftal funk stand

en ging meer dan op zijn beurt bel

lokaal achtertrio aan den tand voelen

Evenwel dient vermeld dat onze doel

man heel wat meer en gevaarlijker

werk had op te knappen dan Van

Dnessche Hij speelde eenter een so«

bere partij eu moest zich slechts gewonneL

geven bij strafschop op onbegrijpelijke

wijze toegekend wegens

eeu lictne fout van half Buyens Onze

jongeüs stellen alies in 't wertt om de

gelijkmaker ie netten loch onze voornjn

toont zich alles behalve schotvaardig,

hen tiontal minuten later trekken

de Stroppen op 1 munuut tnd twee

doelen, het eerste op strafschop en

onmiddellijk daarop langs midvoor

Steurbaut. De partij is dan ook ge

speeld een verdiende doch overdreven

zege aan Racing latende wanneer 3-ï

cijfers een billijker scoor geweest

ware Zoals hierboven reeds vermeld

over het algemeen vrij goede partij

van gans de ploeg De invallers De

Buysser, L)e Moienaere en Buyens hebben

zich overtroffen en half Van Heirbeeck

was de beste man op het veld

en bleek Zondag bepaald schitterend.

Zondag a s. komt Meuienstede op

bezoek welke de laatste weken reeds

mooie uitslagen boekte Meer dan

waarschijnlijk zal K S V slechts op

Hulin alleen mogen rekenen om terug

onze rangen te versterken Wnlen

onze jongens hun kans om aan bet

degradatie gevaar te ontsnappen behouden,

dan moeten de bezoekers

met ledige handen huiswaarts gezonden

worden, Gemakkelijk zalhetbeslist

met gaan en een nipte zege zou

reeds een mooi resultaat zijn

Kaymond

OVERGANGSKLASSE B

1 Oostende »0 17 i 2 60 16 36

1 Izegem 10 8 4 8 37 26 14

3 Rac Gent 20 9 5 6 5» 29 U

4 Moeskroen 20 9 6 5 48 40 13

5 Dendermor.de 30 II S 1 31 31 13

6 Fic St Niklaas 20 7 6 7 S8 3* 21

7 Tubantia 10 8 7 5 39 4S 11

8 St Kortrijk 20 6 6 8 36 56 19

9 Meentn 10 7 7 6 24 15 10

10 Kapellen 20 9 9 2 88 (8 20

11 Meulestede 10 6 9 5 X 4» 17

12 Waregem 10 7 10 3 41 43 17

13 Harelbeke 20 6 10 4 28 39 16

14 Burgerhout 20 7 12 1 29 44 IK

15 Temsche 10 S 11 » 28 82 13

16 Lokeren 20 2 12 6 3] 56 .0

Terrein Schoolstraat

Morgen Zonda? te 3 uur

KSVT-Meulestede

De Spaarboekje der Antwerpen»

Maatschappij van Deposito's en

Hypotheken mogen binnen gebracht

worden voor het inschrijven der intresten

Tegenwoordige voorwaarden der geldplaatsingen

Spaarboekje* op naam

Op ziebt . 3 o(o Detto

Op 2 jaar 5,23 «

Op ö jaar 4 •

Titels aan drager .

KASBONS 2 jaar 3.25 O|O netto.

OBLIGATIES 5 jaar 4,80 t

Agentschap Kasteelstraal67 Témsche,

alsook de plaatselijke agent van

'T GEMEENTEKREDIET van BELGIË,

Bankxtraat, 15 te Brussel.

SGHÜERMAN IS.

WISSELAGENT.

MEDEBURGEKS

Plechtige Communie nadert!

Is uw RIJTUIG reeds besteld «

Wendt U in volle vertrouwen tot

het weigende adres

Richard De Ryck-Troubleyn

AUTO T*XI

Statlestraat 17, Temsche, Tel. 245

Alle ceremoniën Alle reizen.

Dag en Nachtdienst

Nieuwe LUXE-WAGEN beschikbaar

Te koop

Hansvele in goeden staat Te bevragen

Fnester Poppestr. 9 Temiche

uu&.UAuriAri

Auq.WflUTERó5TRftATI1ïl9

TEMSCHE

Grote kens. Kleine prijzen.

Meederhuis < St Gabnël »

Met onverholen genoegen konden we

in het jaarverslag der werking van het

Moederhuis over 1947 medelen dal het

aantal geboorten van dit jaar bei record

cijfer van 3^7 had bereikt wat als oö»erhoopt

resultaat kon aangezien worden.

Het is dan ook met rechtmatige fierheid

dat we liet verslag over de werking dezer

prachtige inrichting over het jaar 194»

inlassen Hieruit blijkt eens te meer dat

de curve barer werking nog steeds stijgend

gaat

Beginnen we met de bestaliging dat het

aantal geboorten nog merkelijk is gestegen

waar er in de loop van 't jaar 1948,

niet minder dan 410 geboorten geboekt

werden» waaronder 201 meisjes en 202

jongens. Dus nogmaals een record wair>

bij alle voorgaande cijfers verbleken. In

dit aantal «arsn er 206 uit ouden Ie

Temsche gevestigd, terwijl er 2C4 uit

vreemde gemeenten in voorkomen, tegen

145 voor verleden jaar Deie zijn ingedeeld

all volgt .

Hamme 71

Steendorp 41

Tielrode S6

Rupelmonde 15

Klversele 13

St-Niklaas <

Antwerpen 4

Bazel 4

Waasmunster 4

Verschillende andere gemeenten 8

Deze cijfers wijzen op een steeds groeiende

bijval in het omliggende waar,

evenals in onze gemeente zelt, de goede

faam dezer inrichting nog steeds stijgt,

wat ten volle gerechtvaardigd mag beten

In de loop van 1648 werd de inrichting

begiftigd met een electrische lift waardoor

de verdieping met 6 kamers voor

de werking in gebruik kon genomen

worden De ganse inrichting werd geschilderd,

een heel stel nieuwe stalen

meubelen werd a.ingeschalt en alles aan

een steeds intenser uitbreiding aangepast

We vernemen zelfs dat er plannen

bestaan voor nieuw* aanpassing der verloskamer

aan «en steeds meer uitgebreide

werking, terwijl van heden af ook een

broeikast werd voorzien, die reedi ter

plaats is

De C. 0,0 weze gefeliciteerd, zowel

met dit prachtig resultaat ah met haar

werking in deze tak van haar uitgebreid*

menslievende en sociale bedrijvigheid

KwiMiger nog willen we zijn mei onze

gelukwensen aan hel personeel, zo geestelijk

als wereldlijk dat, door zijn voorkomendheid

en ziodelijkheid evenals

door zijn goede ïorgen en daadwerkelijke

steun aan het geneeskundig korps,

het verblijf onzer moeders ID de Malernileit

in een ware rustkuur weet om te

zetten.

We wensen de ganse inrichting die

alle Temschenaren xo nauw aan 't harl

ligt Coed heil voor 't nieuw begonnen

jaar '

Verschillig Nieuws

•iaarlprliskamp. - Verleden Zondag

was 't kaarling bij Leon Westerlmck,

op de 4 straat, alhier Uitslag :

1. Van Vossen Alb .Smet Flor.- 2 De

BuyserJ -Vaerendoock — 3 Polfliet

Artbur-Noens G — 4, Hauman J.-Van

Bockhaven Al

Overlijden. - Philomena Van Hoyweghen,

de honderdjarige van Rupelmonde,

die op 6 Februari luisterrijk

werd gevierd en nog een beste gezondheid

scheen te bezitten is Donderdag

schielijk overleden r>

De begrafemsplechligheden zullen H

Maandag te halftien plants hebben ^

De onvergelgkbare larieli en •••- *|

tien* P. D zyn alleenlijk te verkry

gen m het

HUIS ELEGANCE

JOS. ARBYN-DE JONGHE

10, Stalieitraat, TEUSCBE

Gevraagd.

Bekwame Meld.

Te bevragen ten burele dezer

Plechtige Communie

Grate keus In

Beeldekens. Missaal's,

Paternosters, -zakjes^

Nuttige Geschenken.'

ten burele deaer.


K. A. J. TEMSCHE.

Luisterrijke Toneelavond

op Zondag 20 Pebrnari te 6 nre

in de Kath. Werkmanskring

Mannen uit een stuk

Spel van actie en strijd voor de herwaardering

van de Arbeidsklasse.

Markt te Temsebe, IS Febr.

Boter 80 85 fr. Eieren l,80-2,(0

BIJ tact keuren van duiven moeten

Tele dingen

in het aog gebonden worden.

Du alles maan bet keuren zo moeilijk

en ingewikkeld. Men kjn doorgaans alleen

de uuweudlge gezondheid waarnemen

dan wanneer ae viunteil nu niet

altijd ia de uiterlijke vormen van een

dull is waar te nemen.

Teutoonstellingsduiven zijn dus niet

altijd rasecnle vliegers, En ook het tegendeel

Ulij il altijd eve» waar. Rasechte

vliegers zijn niet altijd die duiven die op

tentoonstellingen mei de kopprrjzen

gaan lopen. Sierlijkbeld is bijgevolg uiet

altijd geboden maar evenwichtigheid is

altijd noodzakelijk. Unlhoud dal : er is

een grondbeginsel van onze Jui vensport,

De innerlijke organen...

en de Pendel.

Selecteren van duiven vereist een scherpe

opmerkiugSKeesi, jarenlange ondervinding,

veel gevoeligneid in de handen om

«pieren te kunnen onderscheiden van

veilen, De ogenkleur van duiven met vitaliteit

mag met worden verward met de

ogeukleur van duiven die aan lever en

meren lijden.

Door jarenlange oefening met de peudel

komt men tot een nauwkeurige vaststelling

dezer kwalen. Dat deze kwalen

niet denkbeeldig zijn, maar integendeel,

veel op on


ikeurs van

?an 17 Februari

Belgische Rent 1987,3 lp ojo 77,35

, , 1943 , 7a,85

Belgische rant 2' reeks is;/?

11. h. Qeiinifi. Staatisch, 1° r. 8»,2D

4 t. h. Qeanifi. Staatgseh. 2*r. 85,25

Loten d. Verw.streken 19214»/. 217,00

> , 1922 4 0/0 230.1)1)

1923 4 0/0 477,00

Loten Wederopbouw Ie snede

Bevrydingsleening 4 0)0

Loten 1932 5 o|o

Loten 1933, 4 o\a

Loten 1938 3 1\2 o|O

Loten 1941 3|oo

ScnatkistceriH. 1S42 3.50 o|o

> 1»43 3.00 0)0

1944 3.50 0,0

, 1847 4 oio

> 1948 4 0|0

Belgische Spoorwoguu UBV.

Belgische Spoorw. obl. 1937

• » la4i

» . 1945

» » 1948

Schatkistbons 1940/50

Annuïteiten

(iemejüieürediei 3U/(J

4 0/0 1912

Gemeentekrediet 4 0/0 1919

» 4 o/o 1930

1931

Gemeentekrediet 4 ojo 1932

UemeenteKreüiei 1936 4 oio

1937

1943

1944

1945

Gemeentekrediet, loten 1938

&ntwerpeti teenin^ 1917

» 1919

193U 4 0/0

1931 4 0(0

193o 4 0/0

1937 4 ü|0

1927 4,00 O|O

1943 4 O|0

Antwerpen kasbons 1946/56

» 1946/51

1U03

1000

81,80

513,oC

475,00

847,0C

102,75

101.45

95.25

99.05

10U.25

477.0*

869 ,U0

tfll.OO

98 op

1160,0

73,75

81.2J

81,9.)

82,4a

«7,30

81,45

86.65

83,45

81.ÖU

81.So

8),(15

Ö7.6&

494.OU

89.

b4.8r

85,65

85.0U

86.60

89.ÜU

84,80

93,80

«7 80

, .1947 9ï,3o

Aitwerpec 1948 4,5 oio v9,3r

Geut 1U14 4o/o 83,16

Gent 4 O]0 i927 93,IC

Gent 1928 83.85

Genl 1930 84,Ou

Gent 1936 85,25

Gent 1937 " 88,05

Gent 1946 92.60

Luik 1913 88, IC

Luik 1919 4 OIO 83,20

Luik 4 o/O 1929 83.95

Luik • 4 o/o 1930 83.80

Luik 1936 83,10

Luik 1937 87,10

Luik kasbons 1946/56 4 C|ü 92,7c

Luik 1947/82 4 0[0 96.70

Luik 1948 4,50 O[0 98.40

BruBw! 1980 4,00 o/o 84,00

. Saabons 194d 4 o/o 95,46

- Kasbons 1943 /t>8 4 oio fö.öu

Brussel 1943/73 4 o/o 83,9o

Brussel 1927 4 o/o 84.30

„ 1947(62 96.95

B:ussel 1948|53 4.50 0)0 9X45

Antweipen 1887 88.25

» 1903 7!,2E

Brussel 1902 78,75

Brussel 1905 71.75

Brussel Zeehaven 65,75

Luik 1897 67.00

Oostende 1898 60,5.)

Gent 1896 67.30

Schaerbeeck 1887 66,25

Wittock-V»n Landeghem ord- 180,(0

» » . div, Ï20.00

Dacca 23b,60

Aankoopea verkoop van alle loten

en fondsen.

Oagelijksch beursbezoek.

Ia SCHUERMAN, WUselagcnl

Landbouwers.

Koopt goede waren aan lage prijzen.

Aan het gekend adres by

Alfoüs Boel-Daelman

Kasteelstraat 11O, TEMSCHK

Tel.Rupelinonde 205 H. R 17659.

Ijzerwaren, Leuvense stoven

Buflets, Foyer^, Gasovens, enz.

Maai- en Pikmachienen

Bouls-Schellekens.

Alle soorlen Dors- en Wanmolen3.

MaalmotensSchellekens met waarborg

Electriscbe en handbeerpompen

Wasmachienen,kookketels,Fornuizen

Melkontromers en Botervat«n

Ploegen Mélotte, Agrs, Hert.

Hak- en Zaaimachienen - Schroeffels

Aardappelroeiers, planters

en sorteerders.

In 'n woord alles voor den landbouw

Alle wlsselslnkkcn.

ZADEM:

Klaver-, Beet- en Graszaden

Zaalharer. Zomergerat,

Lljmuad

LANDBOUWERS

Maalt Uw granen met de

maalmolen "RECORD.

'Record» staat reeds jaren aan de

spits. Haar stevige conntructie,

baar laag kmclilverbrnik. haar

hoge kwnllielt geeft U een wonderbare

opbrengst en laat te e Uw meel

lijn te malen zonderrcrhltlltig

• Record• wordt gelevenl in alle

afmetingen, en heeft verscheidene

modellen. "Recordi brengt aan de landbouwers'n succes. Vele landbouwers

kunnen dit in het afgelopen ja»r getuigen. -Reeord» wordt geleverd

aan zeer voordelige prijzen en met de grootste waarborg.

Algemeen Agent roar de streek :

Remi Schaerlaeken Geiaagstraat 170

•^^"^"^^ Tel. Rupelmonde 99 STEENDORP

Reeds jaren gekend onderde landbouwers van destreek.

Verders worden, dorsmachienen. elaktrisc'ie kernvaten en béirpompen

geleverd, en is het huis gespecialiseerd in het plaatsen van drijfkracht.

Alle motoren zijn steeds besctiUbaar, alsmede wasmaehieben, electrlsche

kookvaren, en Radio-toestellen naar believe.

'n Technische dienst, voor het herstellen van hetzrj welk radiomerk

en alle andera electnsche apparaten, heeft het huis ten dienste van lyn

cliënten. - Landbouwers, wacht niet lunger meer, vraagt ons inlichtingen,

wij zijn steeds tot Uwen dienst.

Automobilisten

Citroen 1949

IS BESCHIKBAAR

Voituren en Camions

Overname van alle wagens

Groot gemak van betaling

Officiële Verdeler: GARAGE ENGELS

Langestraat 32, Tel. 258 KRUIBEKE

BLOEMEN. PLANTEN.

BRÜIDSBOUQUETTEN.

Voor Uw BLOEMEN voor alle aangelegenheden

zult U 81eed8 het schoonste en beste wensen.

Daarom bestelt heden nog üir BRUIDSBOUQUET

bij de üujst gekende WA1SSCHE BLOEMENWINKEL

GHYS GEBROEDERS

Kokkelbeekstraat, 24, ST-NIKLAAS. Tel. 329.

WIJ LEVEREN STEEDS HET BESTE.

VERSIERING van auto's rijtuigen tafels en

feestzalen binnen en buiten de _sUd.

Alle bestellingen zullen stipt te TEMSCHE en omliggende worden geleverd.

VULPENNEN

"LE TIGRE,,

RADIO'S.

Voor uw defecte radio's is er slechts

een adres.

Voor uw aankoop is er maar een

adres waar u het voordeligst beidend

wordt.

Steeds een grote keus van RadiotOP8tel!en

aller merken in voorraad.

Te bekomen brj

FRANS MAES

St Jorlsstrnat «7, Temscbe

KOMPTANT!

Telefoon 355,

KREDIET

305

VEEHAIVDEL

Karel Claus-De Witte

Rooden Hengst, S5 STEEMDOHP,

Telefoon 58 Rupelmonde.

VOLLE en GEKALFDE VAARZEN.

Wendt U in volle Tertrouwen tot

bovenstaand adres.

L.SERNEELS

Aannemer van alle VERVOER, Verhuizingen

Bode op Antwerpen

Sebeldeatraat63Temsche, Tel. 186

Brandhout en Geriefhout.

Annonceert ia het

van T«mïi-he»

Oud gekende

BROEDERIJ - KWEKERIJ

•lui» van'vertrouwen

A.Van 0 vermeire

Canwerberg 59 (aan de Gasketel) Temsche

KWEKERS koopt enkel sterke

en gezonde KUIKENS, van

goede afstamming.

Gesekste poeljen - kuikens 97 oio

waarborg.

Vanaf Mei Poeljen te bekomen.

I

Huis Cooreman

OEVERSTRAAT 15 TEMSCHE

GROOTE KEUS VAN

PIANO'S en NAAIMACHIENEN.

Altijd Vïaramlsa: slaapkamers, eetkamers, aalons, clubs

kassen, stoelen, key ens, varen, spiegels, schilderijen, Cbinavazen

bureaux, badkamers, cafeinstalUtie, terraasestoelen en alle huisbenoodigheden

te lang om te melden.

Bericht tegen Sterfgeval

voor Temaehu en omliggende.

""^B Deze rouwkapel plaatst men Gratis

bij bestelling Tan een Olmen of

Eiken DOODKIST.

Verhuring van Rouwkapel.

Magazijn van Doodkisten,

Orafkrouen, Grafkruisen Zerkplaten,

Fotos, enz.

SPECULITüIT. ie Bloemen, Kronen,

Trouwbouquets, Bouquets voor Jubilee's,

Palmen voor wedstrijden.

Aanneming van alle Schrijnwerk.

Huis H. GYSELIKC& en Zoon

4kkeratraat' 5O, TEHICHE.

S C H R I J F B O E K E N

te beginnen vanaf 3 fr.

STUDENTENBOEKEN

in alle grootten.

PASSERSDOZEN — POTLODEN

der beste merken.

TEN BURELE DEZER.

Van fabrikant rechtstreeks aan verbruiker.

EZCeubelfa.briek

K. Todts-Van der Borcht

Edgard Tinelplaats, 4a - TEMSCHE

halt t-am St. Niklaasse Steenweg - Telefoon 243.

Bezoekt onze nieuwe toonzalen

en onze moderne ingerichte werkhuizen.

HONDERD MODELLEN Eet- en slaapkamers, keukens, eosycomers, divans en zetels,

•^••••'•••^•^•"•••"^ alle klei»-meubels. — Matrassen, (kwaliteit iets eenig. '

LEVENSLANG GEWAARBORGD.

Allevulselslosyerkrijgbaar.

Engelse plaatbedden, allernieuwste modellen — Alle inenbelen desgewenst naar tekening.

Volledige Caféinstallatie—Burelen enz.

Een kwaliteit de beste. - Een prijs de laagste.

Alles wordt kosteloos per anto t' hal» geleverd en

over ganscb bet land.

m

More magazines by this user
Similar magazines