Views
5 years ago

Nieuwsblad van Temsche

Nieuwsblad van Temsche

Nieuwsblad van

Zondag 20 Februari 1949 4' Jaar Weekblad N30 Nieuwsblad van Temsche ijs 80 Fr. EN^OMLIGGENDE NIEUWS- EN ANNONCENBLAD BUREEL: KASTEELSTRAAT27 | DRUKKER J. SCHUSRMAN - Terantw. Uitgerer AL. BÜHAERT | Hr. St-Niklaas 858 | TEL.18B i TEMSCHE 19 FEBRUARI 1949 Wekelijksen Almanak FEBRUARI 20 ZONDAG s Euchenus 21 Maandag s Vitahna 22 Dinsdag St P Stoel te Antioch 23 Woensdag s Petrus-Dam 24 Donderdag s Mathias 25 Vrijdag s Mattheus 26 Zaterdag s Alexander MAAN 20Febr Laatste Kwartier Andere tijden. Andere zeden. Graag hoorde ik grootvader vertellen van zijnen tijd Och toen was alles veel goedkoper veel beter en veel schoner dan nu Toen vooral waren de mensen degelijker en de kinderen braaf en onderdanig Vader begreep van die huidige manier van leven niets meer Hij was afkerig van al de nieuwigheden Vooral kon hij geweldig uitvallen tegen die jongelieden, die - om zijn woorden te gebruiken - verdronken zijn eer ze water gezien hebben Als we dan ondeugend inbrachten Maar, grootvader de tijden zijn veranderd ' schudde hij het grijze hoofd — De tijden ja zijn dezelfde, het is zomer, het is winter als voorheen, maar de mensen zijn veranderd Wij knipoogden even tegen elkander en waagden het weer •— Maar, grootvader, nu bestaan de mensen ook nog uit vlees en been — Dat is het allemaal met, kinderen, maar in de gedachten, in de levensopvatting zit het hen ' — Volgens grootvadertje bestaan er geen brave mensen meer, zeiden wij tot elkaar en wij keken daarbij hoog ernstig alsof we het voor eigen rekening namen Dan trooste de oude man Gij moet met denken dat ik het op u heb Maar • toch is er ëefl slechte stroming onder de mensen Zij zijn ge weet, zo ze zijn Grootvader wreef de handen over elkaar lijk iemand die lastig woorden vinden kan voor zijn gedachten Eindelijk vond hij het — Ze zijn met ernstig genoeg meer, neen volstrekt niet ernstig ZIJ denken niet meer na over het leven Later heb ik pas de ware betekenis van grootvaders woorden begrepen Ieder mens verlangt naar geluk Velen grijpen het zonder nadenken, waar ZIJ het krijgen kunnen Buiten den huiskrmg wordt het nagejaagd, op wegen die ten ondergang leiden De christelijke opvatting van het leven staat regelrecht tegenover de moderne gedachte Zo weinig mogelijk arbeiden en zo veel mogelijk genieten ' Wij leven het volle leven mede en op het voorhoofd dragen wij de groeven van zorg en rond de mondhoeken de trekken van levensmoeheid Ingetogenheid 1 O dat is goed voor zwartkijkers diepzinmgen Neen, ingetogenheid past ieder van ons het is een blik werpen in ons eigen gemoed en na gaan wat de Christene lering ons voorschrijft Mengelw v 't Nieuwsblad v Temsche CAPITOLA — Hier, gouverneur, zegde hij Ik was gelukkig, mijn vriend Bill op zijne standplaats te vinden Hij is de beste koetsier van New-York en rijdt sneller dan alle anderen, ofschoon hij van tijd tot tijd ook wel eens met zijn rijtuig onderstboven valt •—' Daar, dat is voor uwe moeite zegde Warfield en stak den knaap een blanken gouden dollar in de hand — Hoe ? Wat ? Maar dat kan niet I riep de jongen En toch ' Onder deze uitroepingen beschouwde hij het geldstuk en kon zich haast niet van deszelfs verleidehjken aanblik losscheuren Inmiddels maakte de majoor zich gereed om in de cabriolet te stappen Reeds stond hij met enen voet op de trede, toen de jongen toesnelde en hem aan -ïljn tas vasthield — Hei, gouverneur! nep hij, een ogenblik *" — Wat wilt ge dan nog ' vroeg de oude heer — Gij hebt mij bij vergissing een dollar gegeven, gouverneur — En waarom moet dat ene vergis- Het is aangenaam nog eens te komen in een huisgezin, waar die Christen geest nog heerst De taak is -ten einde, de huisgenoten zitten in de woonkamer rond de tafel, zachtrust, vredige gezelligheid bekronen den goedgevulden dag Vrolijke gezegden, geestige woorden, als lichtende sprankels, legden getuigenis af van gezonden eetlust Daar klinkt vaders stem prijzend of soms vermanend over de kmderhoofden Daar galmt moeders woord vergoelijkend opbeurend, troostend Daar schatert kmderlach, maar alles wordt stil wanneer het uur van gebed aanbreekt Zulk familieleven is de ware leerschool van levenslust maar in onze tijden worden zij helaas steeds meer en meer zeldzaam Zulk familieleven behoort haast niet meer tot onze zeden Het zijn nu « Andere tijden, andere zeden » Jammer maar, dat wij er zoveel bij verloren hebben' 1000 KLEINIGHEDEN. Jodiumvlekken verwijdert men het gemakkelijkst van stof, door de vlekken met een mengsel van melk en keukenzout te bevochtigen Men laat deze oplossing ongeveer tien minuten inwerken en wrijft de vlek daarna met een schijfje tomaat af In den regel is de lelijke jodiumvlek dan verdwenen Vers brood vindt menigeen het smakelijkst, doch het is veel minder goed voor de gezondheid, dan dat van een vongen dag Het weke zachte brood wordt bij het kauwen tot een prop samengekneed en deze blijft zwaar op de maag liggen, verteert veel minder goed dan oud brood spijsverteringsstoormssen zijn hiervan het gevolg een gevoelige maag gebrek aan eetlust, hoofdpijn en zelfs maagkrampen Geroosterd brood verdient meer aandacht, dan men er gewoonlijk -usta schenkt en bij goede bereiding is het licht verteerbaar, natuurlijk niet als men het te hard laat worden Geroosterd brood zal men langer kauwen dan zacht, week brood, zodat het zich meer vermengen kan met het speeksel, hetgeen de spijsvertering ten goede komt Wanneer kinderen buitengewoon angstig zijn, kan men dit m de meeste gevallen toeschrijven aan fouten m de opvoeding Indien opvoeders kinderen bang maken met allerlei dingen, om hen te doen gehoorzamen, bewijst dit een gebrek aan paedagogische kracht Slechts met veel geduld zal men angstige kinderen kunnen leren inzien, dat zij zich niet bevreesd behoeven te maken en ook hun vrees voor donker zal tenslotte overwonnen worden, iets, dat veelal een uiting van nerveuzen aard is Dergelijke kinderen slapen meestal onrustig in een donkere kamer, daarom zal het aan te bevelen zijn hun gedurende enigen tijd een nachthchtje te geven Zijn zij over hun angst heen, dan kunnen zij het weer afwennen om met licht te slapen Ge verlangt dieper christelijk leven' Beleef uw Zondagsmis sing zijn ' — Wel, men betaalt toch niet voor een loopje, zoals ik met u gemaakt heb, een helen dollar Zes pence, gouverneur, is meer dan genoeg •—- Wanneer ik echter tegen u zeg ge moogt hem houden ? — Dat zou ik wel graag doen, maar ik mag niet Het zou niet eerlijk zijn, gouverneur Ik zie dat gij van den buiten komt en in de stad niet bekend zijt Het zou niet eerlijk staan, als ik van uw domheid misbruik maakte — Domheid ? Onfatsoenlijke lummel, daar ge zijt Hoe durft ge zo iets zeggen ' — Ik herhaal het, het tarief is zes pence en als ge nu bijzonder royaal wilt zijn dan geeft ge er negen daar kan niemand iets op tegen hebben — Om uw tarief geef ik geen sikkepit, antwoordde de majoor Houd dat geld en hier, voegde hij er aan toe, daar hebt ge er nog een dollar bij En nu vooruit koetsier, anders kom ik mijn levensdagen met dien kleinen rakker niet klaar Zonder zich langer te bedenken, begaf het kleine kereltje zich op weg, terwijl het onder het gaan zijn gazetten uitventte Herald, Express, TriBune ' De laatste berichten van den kiezingsstrijd in Canada ' Groot ongeluk op de Missisippi ' Afschuwelijke moord op een echtgenoot gepleegd I Dat alles staat hier Geschoren wenkbrauwen of niet ? Er is niets nieuws onder de zon en zo gaat het ook met de mode, welke velen onzer zusteren er de laatste jaren op nahouden de wenkbrauwen afscheren ! Want het is bekend, dat Cleopatra hetzelfde deed, en de Chinese vrouwen lopen al met geschoren wenkbrauwen rond zolang China bestaat Het valt niet te ontkennen, dit V» t- een Chinese vrouw allerbekoorlijkst staat, het past bij haar ronden gelaatsvorm, het accentueert haar Oosters type Maar onze Vlaamse vrouwen en meisjes hebben niets Oosters, en daarom is het jammer, dat ZIJ zo blindelings de mode volgen en zich ook onderwerpen aan die « lijntrekken) » Het is doodjammer, als ge soms een jong meisje ziet, met een sympathiek gezichtje, En toch mankeerde er iets aan Ge moet haar dikwijls een tijdlang aankijken, voordat ge tot de ontdekking komt, hoe geestig haar ogen zijn En waarom 1 Het dwaze kind heeft zich ook al aan haar wenkbrauwen vergrepen en die smalle streepjes geven haar dan op het eerste zicht iets popperfgs, iets wat met bij haar gelaatsuitdrukking past' Het is volkomen zeker, dat de oorspronkelijke wenkbrauwen de diepte van de ogen meer accentueren 't Is oprecht jammer ze te laten wegnemen, en daarvoor in de plaats een paar dode streepjes te tekenen Het is niet onmogelijk, dat er binnenkort een tijd zal komen, waarin de vrouw niet meer zo de behoefte heeft, er anders uit te zien dan zij werkelijk is Want we weten maar al te wel, dat ons uiterlijk min of meer een weerspiegeling is van ons innerlijk Een schoonheidsspecialiste vertelt in een Hollands blad, hoe het soms gebeurt dat iemand bij haar binnenkomt, in een stoel gaat zitten en dan kalmweg zegt « Maak nu eens een Greta-Garbo-type van mij » (Of eenandere film-sc'ioonheid) Meestal Zlja itK-t Utja_vrr»iT'*7r*^ \*m Kei olEJÊ^ecr de type van die filmster zijn, zodat, zei de specialiste, gesteld nog, dat ik zoiets zou kunnen, zij door de behandeling een gezicht moest krijgen, dat helemaal niet in overeenstemming was met haar aard en wezen « Ik ben dan eigenlijk wel erg getroffen, door het grote vertrouwen, dat zij in mijn bekwaamheid stellen, » zei de specialiste, « want het is erg vleiend te weten, dat iemand een dergelijke hocuspocus van u Verwacht Maar dan leg ik ze zo voorzichtig mogelijk uit, dat iets dergelijks helemaal niet in haar voordeel zou zijn En daarna zeg ik « Begin eens met uw wenkbrauwen aan te laten groeien Ge zult dan verbaasd zijn, als ge merkt hoeveel beter uw eigen type uitkomt Want nu, eerlijk gezegd, hebt ge meer van een tragi-komische imitatie van een Hollywood-ster ' » « En er lopen op het ogenblik werkelijk weer verschillende van mijn « patienten » rond met haar eigen, natuurlijke wenkbrauwen Er zijn maar heel weinig westerse vrouwen, wier gezichten die dunne streepjes kunnen verdragen Met natuurlijk-gegroeide wenkbrauwen zullen de ogen sprekender uitkomen, een wat dikke neus minder in het oog vallen, een te grote mond krijgt een betere voor drie Penny te lezen 1 Herald 1 Express ! Tribune ' Zo schreeuwend slenterde hij langzaam door verscheidene staten, tot dat hij, zowat na verloop van een half uur, op het statieplein kwam, waar Bill met zijn cabriolet placht te staan Gelukkig behoefde de kleine gazettenjongen niet eerst op hem te wachten, want de koetsier was zijn « vrachtje » (den majoor) kwijt en weder naar zijne gewone standplaats gereden — Zeg, Bill, sprak de knaap, niet waar, de ouwe . Hij maakte ene beweging met zijn hand en wees op zijn voorhoofd — Wat meent ge daarmee ? •— Dat het niet zuiver met hem is — Hij ? Gek ? God beware u jongen, maar als gij geen grotere zijt dan die oude edelman, dan staat het met uw verstand goed genoeg — Is 't waarachtig' Vondt ge dan ook niet, dat hij een slag van den molen beet heeft 1 — Waarachtig niet' Hij is een gentleman en wel een echte uit Virginie, die al zijn zakken vol goud heeft zitten Als hij een paar dollars schenkt, staat dat gelijk, ziet ge, alsof ik u een glas zeewater zou geven en gij zoudt menen dat daardoor de oceaan is leeg geschept — O, zo ' Dus dan kan ik dat geld met een gerust geweten behouden ? ^ = = = ^ = — ^ » proportie, uitstekende jukbeenderen vallen minder op, en het hele gezicht krijgt zijn verloren evenwicht weer terug met het herstel van de wenkbrauwen » 't KRONIEKSKE | SAMBA. Door bijzondere omstandigheden kan het gebeuren dat een mens ertoe gebracht wordt te beloven dat hi) van de week over de samba zal schrijven Zulke beloften zijn van dien aard dat ze ertoe leiden den persoon aan wien ze gedaan worden, verlangend te doen uitzien naar het einde van de week om den uitslag van het voorstel in werkelijkheid omgezet te zien Maar hij die ze moet vervullen geraakt er om zo te zeggen mee in de prutsen, omdat, na een nuchtere beschouwing, het bedoelde onderwerp niet wat we zouden kunnen noemen bijzonder vruchtbaar is Meer door het feit van den korten duur en de eentonigheid der beweging is de samba een van die dingen die men niet onder de meesterwerken der choregrafie zou kunnen rangschikken Eigenlijk is de samba een importproduct uit overzeese gebiedsdelen En uit de uitgestrektheid der ruimte van uitvoering kunnen we veronderstellen, en met recht, dat hij (of zij ?) stamt uit een land waar men woestijnen ter beschikking heeft Hierdoor is te verklaren dat het zo riskant is voor de schenen van de omstaanders om in enge afgesloten danszalen zoals wij die kennen te samba-en Ook is de samba niet wat men in omgangstaal een wintersport noemt Niettegenstaande het feit dat het winterseizoen bij uitnemendheid geschikt is voor de uitvoering ervan Kwestie van na volbrachte taak een aangepaste hoeveelheid frisse lucht ter beschikking te vinden om, in technische termen, den moteur wat te laten afkoelen Wat eigenaardig is, en toevallig, bij samba, is dat men zo vlug aangepaste muziek gevonden heeft, die goed samengaat met die bijzondere manier van zich bewegen op de gladde oppervlakte Laat ons een ogenblik veronderstellen dat er van leven geen Maria van Bahia had bestaan Voelt u ? Dan ware er van samba geen sprake geweest En ook van dit kromekske niet Wellicht zouden ze dan wel gevraagd hebben om over iets anders te schrijven, iets dat dan ' en vogue , zou geweest Zijn Want tenslotte is er altijd iets waar de massa genoegen m vindt Al ware het maar samba Alhoewel er ook mensen zijn die van die dingen niet moeten hebben Voor hen moet het wel niet aangenaam zijn al het voorgaande gelezen te hebben Want in hun geval is het precies of het werd allemaal tegen hen geschreven Wat echter de verste van mijn bedoelingen is Ik zie gaarne mensen die aan hun gestelde pnnciepen vasthouden, en zo maar wat anders dansen als er gesambaad wordt Want tenslotte, als er een menuet of zo iets moest gespeeld worden, zouden die van tegenwoordig ook maar wat staan springen Ieder is kind van zijn tijd En het menuet is ook al niet meer van de jongsten Amedeke vroeg de eerlijke jongen — Zeker dat moogt ge, en nog meer, wanneer hij het geeft — Hoera ' Nu roep ik « leve de majoor ' » Nu zal ik vandaag eens behoorlijk mijne bekomst kunnen eten en in een bed slapen Morgen koop ik mij nieuwe kleren en dan moet er iemand komen, die durft te zeggen dat ik een bedeljongen ben I In blijde stemming verliet de kleine zijn vriend Bill, die hem met welgevallen naoogde terwijl de eerste weder zijn klankrijke, heldere stem luidkeels schreeuwde « Herald ' Express ! Tribune ' Moord I Schaking ! Alles voor drie penny ' Nog nooit in zijn leven had de kleine gazettenventer zich zo opgeruimd gevoeld, nog nooit met zulk een moed de toekomst zien naderen III. Voor den Commissaris. Nadat majoor Warfield den jongen had verlaten, was hij naar zijn logement gereden waar hij na een voortreffelijk diner aan de table d' hote, zich naar zijn kamer begaf, om daar uit te rusten, ene sigaar te roken en over zijn plannen na te denken — Beroerd! waarachtig beroerd! bromde hij voor zich heen Waar kan ik De Flgunr van de Week Kunstschilder VIC. DOOMS. Combinator van intérieur en stilleven. De Franse filosoof H Tahie (1828- 1893) heeft getracht de mens en zijn werk te verklaren door het natuurlijk milieu waartoe hij door geboorte en opvoeding behoort Moest deze man in de twintigste eeuw geleefd hebben dan zou hij ongetwijfeld in het voordeel van zijn deterministische stellingen gesproken hebben van de voortaan beroemde « ambiance » van het kleine dorp bij de Leie, St Martens-Latem Van de Woestijne heefd er geleefd en geschreven en verschillende schilderscholen hebben er gebloeid, bij zoverre dat men soms de indruk heeft dat de kunst er m de lucht hangt Tussen al die artisten is er echter een die onverbrekelijk met het Latems milieu verbonden blijft een eenvoudig en naïef schilder die voor mij de fijnste bloesem is van de streek, nl Bmus Van den Abeele Op dit ogenblik woont er te St. Martens-Latem een ander schilder die langzamerhand op de voorgrond treedt en in wiens beste werk men reeds het merkteken herkent van de waarachtige kunst; ik bedoel hier Vic Dooms die voor het ogenblik een vijftigtal werken exposeert in Galerij Vyncke-Van Eyck te Gent. Zoals Binus Vanden Abeele in zijn tijd houdt Dooms zich met een zekere bezorgdheid buiten het tumult van de allerlaatste esthetieken Zoals zijn beroemde voorganger is hij contemplatief en lyrisch aangelegd, dwz dat zijn kunst de vrucht is van een observatie der dingen die even zoveel precies is als liefdevol Voor Vanden Abeele waren die dingen echter voor alles het landschap en al zijn elementen , Dooms richt zijn beschouwing en zijn schildering vooral op het interieur en het stilleven en meestentijds zelfs op een betoverende combinatie der twee Zo « bezingt»(er is geen ander woord voor hetgeen hij in zijn kunst doet) hij een hoek van het atelier waar hij gerief van de schilder of de elementen van het stilleven, zijnde de stenen potten, de stofferige flessen, de glans van het licht op het tafelblad of de glimp van de weer- • schijn op het vaatwerk verenigd zijn ' Men kan uit deze summiere beschrijving de indruk hebben dat het hier gaat om een conventionele kunst Inderdaad, honderden hebben voor Dooms al die dingen geschilderd en herschilderd Ook hij schilderd ze zoals hij ze ziet, maar hij ziet ze anders Zo geeft hij aan de doodgewoonste voorwerpen, dank zij zijn persoonlijke visie en de directe uitdrukking daarvan, deze mysterieuze « aanwezigheid » door dewelke zij buiten de grenzen van hun stoffelijke begrenzing treden en verschijnen als getooid met een meer intense en meer omvattende betekenis Men mag deze kunst gerust eenvoudig noemen, want het is slechts aan de eenvoudigen, aan diegenen die m staat zijn om te luisteren, dat de dingen hun geheimen toevertrouwen Vic Dooms is een van hen en men zal er best aan doen zijn kunst met een speciale aandacht te volgen Uit « De Vlaamse Linie » nu naar haar vragen ? De oude Crewell zegde mij, dat zij het ongelukkig kind in de Pavelsteeg bij hunne medebewoners, ene arme blekersfamilie, had achtergelaten Hoe ,heten ook weer die heden 1 viel hij zich zelven in de rede. terwijl hij zijn notitieboekje te voorschijn haalde en daarin bladerde Ja, juist, Madion Simsons, wasvrouw, vrouw van Dick Simsons, sjouwerman, Pavelsteeg. 17. Hm I hm ! En nu is de Pavelsteeg met haar inwoners verdwenen ' Arme Capitola ' Arm kind ' Zal het mij gelukken u weer te vinden in dit Babyion, waar ge wellicht tijdens Granny s afwezigheid reeds lang van gebrek zijt omgekomen 1 Maar wat geeft het, of ik het hoofd al laat hangen ? onderbrak hij weder zich zelven, terwijl hij met geweld die droefgeestige overdenking van zich wierp, daarmede ben ik niet geholpen. Ben ik dan naar New-York gekomen, om bij den eersten hinderpaal den moed te verhezen ? Neen, neen, dat is overigens mijne gewoonte niet Ik zal onmiddellijk een paar dozijn aankondigingen schrijven en ze naar verschillende burelen zenden, en morgen zal mijn eerste werk zijn, naar de politie te gaan De oude schreef de aankondigingen, verzond ze nog dien zelfden avond naar de verschillende drukkerijen en begaf zich alsdan te rusten Den volgenden morgen liet hij een rijtuig ontbieden en reed, volgens zijn voornemen naar de pohcie, waar hij den hoofdkommissans persoonlijk zijn geval wilde vertellen en het hem dringend aanbevelen Toen hij de trap van het kommissanaat opging ontwaarde hij, dat het kantoor zowel als de gang, vol mensen stonden die hier nieuwsgierig waren opeengeplakt, om, naar het scheen, over 't een of ander belangrijk voorval, direkt uit de eerste hand, iets naders te vernemen Onder die menigte bespeurde majoor Warfield toevallig den koetsie, die hem daags te voren had gereden, en wien hij vroeg, wat er eigenlijk gaande was. V,