Duurzame oplossingen voor drinkwaterbedrijven - Grundfos

cbs.grundfos.com

Duurzame oplossingen voor drinkwaterbedrijven - Grundfos

GRUNDFOS duurzame pomplossinGen

Duurzame

oplossingen voor

drinkwaterbedrijven


2

hoe

vanzelfsprekend

is drinkwater?

Drinkwater is een van de basisbehoeften van de mens. De beschik-

baarheid van schoon en veilig drinkwater is van groot belang voor de

volksgezondheid en het functioneren van de maatschappij.

In Nederland staat de productie van drinkwater op een uitzonderlijk

hoog niveau. En niet alleen wat betreft de kwaliteit in termen van

geur, kleur, smaak, hardheid en gezondheid. Ook de betrouwbaarheid

van de kwaliteit en de leveringszekerheid zijn vrijwel ongeëvenaard.

Voor consumenten en bedrijven is het dan ook als vanzelfsprekend dat

er altijd schoon water uit de kraan komt. Eigenlijk is dit de ultieme erken-

ning voor de drinkwaterbedrijven, die met hun expertise en toewijding

ervoor zorgen dat de kwaliteit, betrouwbaarheid en leveringszekerheid

gewaarborgd blijft.


4

drinkwaterbedrijven

staan niet stil

Maar even vanzelfsprekend is dat drinkwaterbedrijven belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen volgen.

Duurzaamheid en milieubewustzijn staan hoog in het vaandel. Drinkwaterbedrijven volgen alle ontwikkelingen

die leiden tot energiebesparing op de voet. Een andere ontwikkeling die van invloed is op de bedrijfsvoering, zijn

de hogere wettelijke eisen die gesteld worden aan de behandeling van afvalwater. Dit betekent dat drinkwater-

bedrijven hun afvalwater moeten behandelen voordat men het loost op het oppervlaktewater. Ook investeren

drinkwaterbedrijven nu al in oplossingen voor mogelijke schaarste van zoet water in de toekomst. Zo worden

onder andere installaties gebouwd die zeewater ontzilten en geschikt maken voor menselijk gebruik.

Ook binnen drinkwaterbedrijven zelf vinden belangrijke ontwikkelingen plaats. Zo zien we in toenemende mate

dat bij grote investeringen aanbestedingen uitgeschreven worden, waarbij criteria zoals economische levensduur

en leveringssnelheid belangrijker worden. Binnen al deze ontwikkelingen blijft de centrale doelstelling van de drink-

waterbedrijven echter onaangetast: kwaliteit, betrouwbaarheid en leveringszekerheid van ons drinkwater.


op grundfos

kunt u bouwen

Grundfos realiseert zich dit als geen ander. Pompsystemen zijn een belangrijke schakel in het gehele proces

van waterinname via productie tot en met distributie van drinkwater. Daarom leveren wij uiterst betrouwbare

pompen en pompsystemen voor nagenoeg al uw bedrijfsprocessen. Hierbij kunt u onder andere denken aan

bronpompen, filtraatpompen, spoelpompen, reinwaterpompen, drukverhoginginstallaties en doseerinstallaties.

Grundfos troost zichzelf veel moeite om ervoor te zorgen dat technische hoogwaardigheid en betrouwbaarheid

hand in hand gaan met innovatie. Sinds onze oprichting staan wij bekend om onze baanbrekende ontwerpen

en ontwikkelingen, zonder dat dit ten koste gaat van het besef dat voor u de leveringszekerheid van drinkwater

onder alle omstandigheden gewaarborgd dient te worden.

Onze technologie krijgt echter pas waarde als we deze kunnen plaatsen in de juiste context: uw bedrijfsproces.

Daarom investeert Grundfos continue in het up to date houden van onze kennis van bedrijfsprocessen en wet-

geving in de drinkwatermarkt. We hebben onze organisatie zo ingericht dat we meer voor u kunnen betekenen

dan het vervullen van onze rol als leverancier. Onze doelstelling is om op basis van onze gespecialiseerde kennis

van de technologie en de omgeving waarin deze technologie toegepast wordt, voor u een gesprekspartner te zijn

bij het oplossen van voorliggende technische uitdagingen.

5


6

over grundfos

Met een jaarproductie van meer dan 16 miljoen pompen is Grundfos één van ’s werelds grootste pomp-

producenten. De vier grootste productgroepen zijn onderwaterpompen, centrifugaalpompen, circulatiepompen en

doseerpompen. Daarnaast produceert Grundfos elektrische hoogrendement-motoren voor de pompen, alsmede

geavanceerde elektronica voor pompregelingen en andere systemen.

Centraal in de missie en visie van Grundfos staat de verantwoordelijkheid voor mens en milieu. Continu wordt

gezocht naar oplossingen voor verantwoord materiaalgebruik, recycling en vermindering van het energiegebruik.

Daarbij richten we ons op de lange termijn en ontwikkelen we, gezamenlijk met de klant, oplossingen die voor de

toekomst het meest functioneel en kosteneffectief zijn. Innovatie is dan ook een grondbeginsel van Grundfos. Niet

alleen voor het ontwikkelen van nieuwe pomptechnologieën, maar voor elk aspect van ons werk. Immers, alleen

door voortdurend onze normen verhogen en onze grenzen verleggen, zijn wij in staat om unieke en effectieve

pompoplossingen te creëren.


onderzoek

ontwikkeling

De behoeften van onze klanten zijn de drijvende kracht achter alle activiteiten van Grundfos. Om op deze behoeften

in te kunnen spelen, is innovatie essentieel. Daarom investeert Grundfos aanzienlijk in Research & Development.

Met een budget van meer dan 100 miljoen euro per jaar zijn we hiermee met voorsprong de grootste. Het Grundfos

Research and Development Center in Denemarken is al decennia de kraamkamer voor innovatieve en trend-

settende pompoplossingen.

kwaliteit

&

&

Alle Grundfos bedrijven zijn gecertificeerd volgens de kwaliteitsstandaard ISO 9001. De productiebedrijven zijn

gecertificeerd volgens ISO 9002, de milieustandaard ISO 14001 en de EMAS- (Eco Management and Audit Scheme)

registratie van de Europese Unie.

milieucertificering

7


8

grundfos water utility

Advies op basis van proceskennis

Grundfos heeft al haar expertise op het gebied van watervoorziening en vuilwater geconcentreerd in het segment

Water Utility. De specialisten in dit segment houden zich uitsluitend bezig met het creëren van oplossingen voor

de professionele markt voor watervoorziening en vuilwater in Nederland, zowel in de private als de publieke sec-

tor. Op dagelijkse basis hebben wij contact met drinkwaterbedrijven, waterschappen, gemeenten, industrieën en

adviseurs. Daardoor kennen wij de bedrijfsprocessen van binnenuit en adviseren wij op basis van proceskennis en

daadwerkelijk begrip van uw vraagstuk en uw behoeften.


professionele

projectondersteuning

Grundfos beschikt over een professionele projectorganisatie met goed opgeleide en ervaren medewerkers die –

van projectmanager tot monteur – het leveren van kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan. De expertise van

deze afdeling staat u ter beschikking als het gaat om het schrijven, lezen en interpreteren van bestekken en het

maken van calculaties en tekeningen. Dit maakt dat u Grundfos uitstekend bij de initiatie fase van een project kunt

betrekken, waarbij u kunt rekenen op een open blik en een eerlijk advies. Maar ook tijdens de fase van project-

uitvoering is Grundfos een gedegen gesprekspartner.

Grundfos houdt van transparantie en duidelijkheid. De taken en verantwoordelijkheden van de betrokken mede-

werkers met betrekking tot uw project worden duidelijk gedefinieerd. Bovendien houden we aandacht voor alle

voor u relevante zaken zoals het garanderen van de continuïteit van het bedrijfsproces. De projectorganisatie van

Grundfos is er op ingesteld uw project zeer gestructureerd te organiseren en minutieus uit te voeren.

9


10

water utility

oplossingen

Binnen het segment Water Utility onderscheidt Grundfos vijf ‘eilanden’. Voor elk van deze eilanden biedt

Grundfos een compleet gamma aan pompoplossingen. Het leveringsprogramma voor drinkwatertoepassingen

wordt gevormd door de productgroepen bronpompen, reinwater transportpompen, drukverhogingen en doseer-

installaties. Op het gebied van afvalwater bieden wij een assortiment kanaalwaaierpompen, versnijdende pompen

en Supervortex pompen, met een vermogen van 0,5 kW tot en met 650 kW, alsmede een breed gamma aan schacht-

pompen, mixers, voortstuwers, beluchters, doseerpompen en doseerinstallaties. Daarnaast leveren wij ook pomp-

putten en totale besturing- en monitoringsystemen. Hiermee is Grundfos de enige producent die nagenoeg het

gehele afvalwaterproces kan faciliteren.


de voordelen van

Centraal in ieder pompsystemen dat Grundfos voorstelt, staat de focus op betrouwbaarheid, energiebesparing,

service en verlaging van de kosten tijdens de levensduur. Een focus die is vormgegeven in een doordacht concept

voor massamaatwerk – het resultaat van onze continue, marktgedreven investeringen in research & development.

Grundfos stelt ieder pompsysteem samen aan de hand van de eisen en specificaties van de klant en op basis van

standaardcomponenten. Deze componenten zijn allen, in onderlinge samenhang ontwikkeld en uitgebreid getest

in het R&D Centre van Grundfos.

De productie vindt volgens stringente certificeringeisen plaats in

onze eigen productiefaciliteiten. Onze massamaatwerk-oplossingen

voldoen dus aan de hoogste kwaliteitseisen, terwijl de kosten van

deze pompen aanzienlijk lager zijn dan volledig maatwerk.

Het concept voor massamaatwerk is door Grundfos bovendien zo-

danig doorontwikkeld, dat hiermee een minimaal gelijkwaardig

energetisch rendement wordt bereikt dan bij volledig maatwerk.

Het toepassen van frequentie-omvormers en intelligente regelingen

maakt het mogelijk om pompsystemen te realiseren met een ren-

dement dat zijn weerga in de markt niet kent. Daarnaast biedt het

massamaatwerk-concept een aantal strategische voordelen. Zoals de

korte levertijd die de doorlooptijd van een nieuwbouw of renovatie-

project aanzienlijk verkort. Een ander voordeel is de snelle beschik-

baarheid van reserveonderdelen bij eventuele defecten, waardoor

de down time binnen de maximaal toelaatbare begrenzingen blijft.

Zeker met het oog op de voor drinkwaterbedrijven cruciale leverings-

zekerheid, is dit een belangrijke wetenschap.

grundfos massamaatwerk oplossingen

11


12

pump audit

hoeveel kunt u besparen op energieverbruik?

Het terugdringen van de CO 2 -uitstoot staat bij bedrijfsleven en overheid hoog op de agenda. Ook drinkwater-

bedrijven hebben het bijdragen aan de klimaatdoelstellingen door het terugdringen van het energieverbruik tot

doelstelling verheven. Een doelstelling die ook bedrijfseconomisch zeer interessant is, want verminderd energie-

verbruik leidt tot kostenverlaging. Dit geldt zeker voor pompsystemen. Immers, energie is de grootste kostenpost

tijdens de levensduur van een pomp. Wist u dat zo’n 85% van de totale Life Cycle Costs van de meeste pompen het

energieverbruik betreft?

Een helder beeld van de energieconsumptie van uw pompen en de mogelijke alternatieven, kan de aanzet zijn

tot een aanzienlijke besparing op de energierekening en CO 2 -voetafdruk. Grundfos biedt hiervoor de pump audit,

waarmee wij het daadwerkelijke rendement van uw pompen meten. De conclusies van de pump audit vertalen

wij door naar een advies op maat, waarin de combinatie van capaciteit, functionaliteit en exploitatiekosten (inclu-

sief mogelijke energiebesparing) centraal staat. Pump audits die wij al verricht hebben bij drinkwaterbedrijven,

hebben geleid tot energiebesparingen tot 40% en een terugverdientijd van de investeringen van anderhalf jaar of

korter.


grundfos pompen

Energiebesparing is al tientallen jaren de rode draad in de research & development-activiteiten van Grundfos.

Daarbij heeft het bedrijf zich ten doel gesteld om met elke nieuwe generatie pompen die zij ontwikkelt, de energie-

consumptie met vijf procent te reduceren. Zo waren wij de eerste leverancier van pompen met een Energie A-label.

En de eerste pompenleverancier die Efficiency 1 motoren toepast in haar producten (waarmee wij ook de grootste

zijn in Europa). Sinds 2001 is een reductie van de energieconsumptie van maar liefst 77% ten opzichte van voor-

gaande modellen gerealiseerd. Dit heeft er onder meer toe geleid dat wij in 2007 de prestigieuze Europese Milieu

Award (EMAS) in ontvangst mochten nemen.

op weg naar een

duurzame toekomst

Drinkwaterbedrijven dragen een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zowel in hun kernactiviteit –

het leveren van hoogwaardig drinkwater – als in hun beleid - zijn duurzaam en toekomstgericht. Zoals u in deze

brochure heeft kunnen lezen, sluiten de missie en visie van Grundfos hier naadloos op aan. Grundfos wil dan ook

graag met u in gesprek komen om te onderzoeken waar uw strategische doelstellingen samenvallen met onze

technologie. Zo kunnen we samen een bijdrage leveren aan het, op milieuverantwoorde wijze, duurzaam verzorgen

van drinkwater.

energiezuinige pompen

13


14

Het complete plaatje van afvalwater en watervoorziening

product:

SPA/SP/SP-G

product:

CR

product:

SEG

product:

TP

Ws

Product types : SPA/SP/SP-G

Pomp principe : 4”, 6”, 8”, 10” en 12”

meerrtraps

bronpomp

Alle modellen zijn van roestvaststaal met

uitzondering van de SP-G.

Debiet, Q : Max. 480 m3 /h

Opvoerhoogte : Max. 810 m

Vloeistof temp. : Standaard 0° tot +30°

Special 0° tot +90°

Install. diepte : Max. 600 m

product:

SQ

product:

product:

Ws WW

Ws WW

Ws WW

Hydro MPC

NK

Product types : CR, CRE, CRI, CRIE, CRN,

CRNE, CRNE-HS, CRT, CRTE

Pomp principe : Meertraps in-line

centrifugaal pompen

Toerenregeling optioneel

Debiet, Q : Max. 150 m3 /h

Opvoerhoogte : Max. 470 m

Vloeistof temp. : Standaard -40° tot +180°

Special 0° tot +90°

Bedrijfsdruk : Max. 50 bar

Product type : SEG

Pomp principe : Versnijdende afvalwaterpomp

Beveiliging en bewaking via de MP 204/R100

Debiet, Q : Max. 5 l/s

Opvoerhoogte : Max. 47 m

Vloeistof temp. : Standaard 0° tot +40°

Persl. diameter : DN 40 tot DN50

Product types : TP, TPE

Pomp principe : Eentraps centrifugaal

pomp, toerengeregeld

Optioneel, electronische beveiliging

Debiet, Q : Max. 4500 m3 /h

Opvoerhoogte : Max. 170 m

Omg. temp. : Standaard -25° tot +150°

Bedrijfsdruk : Max. 25 bar

Ws

Product types : SQ, SQ-N, SQE-NE,

SQE/CU301 Constant

druksysteem

Pomp principe : 3” RVS meertraps

bronpomp

Gegevens kunnen worden bewaakt en

geregeld via CU 300 / CU 301 / R100

Debiet, Q : Max. 9 m 3 /h

Opvoerhoogte : Max. 220 m

Vloeistof temp. : Standaard 0° tot +40°

Install. diepte : Max. 150 m

Product types : Hydro MPC

Pomp principe : Complete drukverhogingsystemen

met parallel

gekoppelde CR pompen

(of meertrapspompen)

Debiet, Q : Max. 1100 m 3 /h

Opvoerhoogte : Max. 160 m

Vloeistof temp. : 0° tot +70°

PN 16 (PN 40 op aanvraag)

product:

SA

product:

product:

WW WW

Ws WW

SL1/SLV

NB

Product types : SL1, SLV

Pomp principe : Onderwater

afvalwaterpomp

Debiet, Q : Max. 88 l/s

Opvoerhoogte : Max. 44 m

Vloeistof temp. : Standaard 0° tot +40°

Discharge diam.: DN 65 tot DN150

product:

product:

Ws Ws

Ws WW

HS

Controls

Product type : HS

Pomp principe : Een en tweetraps

horizontale split

case pomp

Debiet, Q : Max. 3800 m 3 /h

Opvoerhoogte : Max. 220 m

Omg. temp. : Standaard

0° tot + 90°

Bedrijfsdruk : Max. 25 bar

Ws

WW

Product types : SA

Pomp principe : Dompelbare axiale

voortstuwerpomp

Gegevens kunnen worden bewaakt en

geregeld m.b.v. MP204/R100.

Debiet, Q : Max. 12000 m 3 /h

Opvoerhoogte : Max. 20 m

Vloeistof temp. : Standaard 0° tot +40°

Buisdiameter : 700 tot 1400 mm

Product types : NK, NKG, NKE

Pomp principe : Eentraps

fundatienormpomp,

Toerenregeling optioneel

Eentraps standaard pompen

overeenkomstig EN733, ISO2858, en

ISO5199

Debiet, Q : Max. 1100 m 3 /h

Opvoerhoogte : Max. 160 m

Vloeistof temp. : 25° tot +140°

Bedrijfsdruk : Max. 16 bar

Buisdiameter : 700 tot 1400 mm

Product types : NB, NBE, NBG

Pomp principe : Eentraps

normblokpompen

Optioneel, electronische beveiliging

Debiet, Q : Max. 1100 m 3 /h

Opvoerhoogte : Max. 160 m

Vloeistof temp. : Standaard

-25° tot +140°

Bedrijfsdruk : Max. 16 bar

Product type : Regeling en bewaking

MP204

• Electronische motorbeveiliging

• Beveiliging tegen drooglopen

• Beveiliging tegen over- onderspanning

• Beveiliging voor te hoog stroomverbruik

LC/LCD

• Regeling van 1 (LC) of 2 (LCD) pompen

• SMS monitoring

Controls

• Scada BMS Communicatie

• Geavanceerde regeling & bewaking voor

pompstations, 1-6 pompen en mixer


product:

Desinfectiesystemen

product:

Doseerpompen

product:

AMD, AMG

product:

AFG, AFV

product:

product:

Ws WW

WW WW

DW

SRP

Product types : Vaccuperm, Selcoperm,

Oxiperm

Pomp principe : Chloorgas

doseringsysteem/

Electrolitische

chloorproductie /

Chloordioxydesysteem

Capaciteit : Capaciteit (CL2)

Vaccuperm

Min./max. : 5 g/h - 200 kg/h

Capaciteit : Capaciteit (CL2)

Selcoperm

Min./max. : 125 g/h - 2 kg/h

Capaciteit : Capaciteit (CL2)

Oxiperm

Min./max. : 125 g/h - 2 kg/h

product:

product:

Ws WW

WW

WW

DP, EF

SEV, SE1

Product types : DME, DDI, DMS, DMX,

DMH

Pomp principe : Digital Dosing tm ,

membraan

doseerpomp /

mechanische

membraan

doseerpomp en

plunjer membraan

doseerpompen

Capaciteit : Min./max. 0.005 l/h -

2x1150 l/h

Druk : tot 200 bar

Vloeistof temp. : Max. +50°

product:

product:

Ws WW WW Ws WW

SV, S

KPL

Product types : AMD en AMG

Pomp principe : Direct en tandwiel

aangedreven mixers

Axiale druk : 160-3931 N

Vloeistof temp. : Max. +5° tot +50°

Install. diepte : Max. 20 m

Ws WW

Product types : AFG en AFV

Pomp principe : Horizontale en

verticale aangedreven

mengers en voortstuwers

Horizontale en verticale aangedreven

mengers en voortstuwers

Axiale druk : 998-6632 N

Vloeistof temp. : Max. +5° tot +40°

Install. diepte : Max. 20 m

product:

Pregefabriceerde pompstations

Product types : DW

Pomp principe : Bouwklokpompen

Debiet, Q : Max. 300 m 3 /h

Opvoerhoogte : Max. 100 m

Vloeistof temp. : 0° tot +40°

Product types : DP, EF

Pomp principe : Afvalwaterpompen

met semi-open,

1-kanaal- of Super

Vortex waaier

Debiet, Q : Max. 19,5 l/s

Opvoerhoogte : Max. 25 m

Vloeistof temp. : Max. +40°

Persl. diameter : Rp t/m DN65 flens

Product types : SV, S1, S2, S3

Pomp principe : Pompen met Super

Vortex of kanaalwaaier

Debiet, Q : Max. 1800 l/s

Opvoerhoogte : Max. 110 m

Vloeistof temp. : 0° tot +40°

Persl. diameter : DN 80 tot DN 600

WW

Product types : Kleine en grote pomp

putten

Kleine pompput maten

Ø400 x 2000 mm, Ø600 x 2000 mm

en 2500 mm, Ø800 x 1500 mm, 2000 en

2500 mm, Ø1000 enkel pomp installatie

x 1500, 2000, 2500 en 3000 mm, Ø1000

dubbelpomp installatie x 2000, 2500

en 3000 mm

Grote pompput maten

Volledig naar wens van de klant van

Ø3000 tot 12000 mm.

Product types : SA

Pomp principe : Onderwater

recirculatiepompen

Debiet, Q : Max. 1300 l/s

Opvoerhoogte : Max. 1,8 m

Vloeistof temp. : 0° tot +40°

Persl. diameter : DN 300, DN500 en

DN800

Product types : SEV, SE1

Pomp principe : Afvalwaterpompen

voor natte of droge

opstellling met

1-kanaal of SuperVortex

waaier

Regeling en bewaking via Modular

Controls en beveiliging via MP204/R100.

Debiet, Q : Max. 80 l/s

Opvoerhoogte : Max. 45 m

Vloeistof temp. : 0° tot 40°

Persl. diameter : DN65 / DN150

Product types : KPL

Pomp principe : Axiale voortstuwer

pomp

Debiet, Q : Max. 11600 l/s

Opvoerhoogte : Max. 8 m

Vloeistof temp. : Max. +40°

Persl. diameter : Max. 1600 mm

Water supply producten

Diversiteit is kenmerkend voor de Grundfos schoon water

productlijn. Wij leveren betrouwbare en efficiënte pompen voor

bijna ieder aspect van watertoevoer, waterbehandelingprocessen

en distributie.

Wastewater producten

Heavy-duty toepassingen zijn geen probleem voor het flexibele

en robuuste vuilwater programma van Grundfos. Onze

pompsystemen voor afvalwater verzameling en verwerking

kunnen de grootste uitdagingen aan en zijn geschikt voor

vrijwel alle toepassingen.

15

More magazines by this user
Similar magazines