L - Technische Universiteit Eindhoven

alexandria.tue.nl

L - Technische Universiteit Eindhoven

-

---


A1s noot bij dit smaakvo1

1e architektenp1aatje

kunnen we opmerken,

dat er in de gangen

geen mens te bekennen

was, terwij1 p1anten

stonden te 14wijnen onder

dag1icht1ampen (a1thans

toen wij er rond-

1 i epen).

Enke1e persoon1 ijke indrukken:

A1s positieve punten kunnen genoemd worden het gevarieerde

aanbod in woning-grootte, de ruime opzet, de doordachte

vormgeving en de vei 1 igheid.

De iso1ering van Farum t.o.v. de omgeving (a1 1een bereikbaar

per auto) en het bestemmen van het grootste gedee1te

van de begane grond voor het autoverkeer worden a1s negatief

ervaren, evena1s de "afheid" van het gehee1.

De "woongangen" zijn nog niet vo1doende inge1eefd, a1hoewe1

hier en daar a1 pogingen hiertoe te zien zijn. Deze gemeenschappe1

ijke ·ruimten zouden in de toekomst we1eens erg positief

gewaardeerd kunnen worden.


aile jongeren die dagonderwijs

900 al leenstaanden en 50 gennen.

In de wijk zelf zijn aileen voetpaden, het autoverr

blijft beperkt tot de randz6nes. Het kleine wijkcentrum

is bedoeld als ontmoetingspunt tussen wijk en stad.

De woonblokken zijn verdeeld in eenheden van 12 - 14 kamers

t gemeenschappelijke voorzieningen. Buitenruimten (voorde

pleintjes tussen de blokken) en bouwvormen zijn door

kunstenaar Kasper Heiberg met skulpturen en beschi lderin

andel

Het lessenuursdak dat bij de Entreoren¢rskolen in Ebeltoft,

een kursus - en konferentiecentrum voor de bouwwereld, en

bij het Scandinavian Training and Conference Centre Scanticon

bij Arhus, een kursuscentrum op het gebied van management,

nog een enkel voudige ruimte overdekte, maakte het bij

grotere maten mogel ijk twee verdiepingen ruimtelijk te verbinden,

zoals we dat zien bij de woonblokken in de studentenwijk

Skjoldh¢j bij Arhus en het Raadhuis van Odder.

en raadhuis is behalve een kantoo rgebouw (hier voor + 70

ersonen) een dienstcentrum voor de inwoners. In de hal is

e zone tussen pub I iek en personeel door de plaatsing van .

bali es plastisch en open gehouden. Op de eerite verdieping

zijn wei scheidingswanden gebruikt. Door de kurakteristieke

doorsnede van het gebouw is de zijde met de werkruimten

erg I icht, terwij I de hal danker blijft. De kl e urenschema's

(vooral bruin, g roen, rood en blauwzlvart) zijn

hierbij aangepast .


In het kort over de bouwkundige aspekten.

Er is een priJSVraag geweest voor het antwerp.

Va nwege de heel snel veranderde ekonomische situatie is

antwerp van de derde prijs, en niet van de eerste prijs

gevoerd.

Het is een uitgestrekt komplex van kubusvormige gebouwen.

Enkele blokken liggen dieper en zijn ondergeschikt aan het

begroeide terre in. De gevels bestaan ui t glas en gewassen

"rindbetonelementen. Bij het inrichten van de binnenruimten

heeft men getracht de eenvormigheid en tot ve rdwaling

leidende onherkenbaacheid te doorbreken door het met vele

kleuren aan te kleden.

Een voorbeeld: de kol legezaal: rood gestoffeerde klapstoeltjes

zwarte lange lessenaar

groene vloerbedekking

gele banden langs de lessenaar

gele deuren

groene wanden

Vol gens zeggen is het een tame! ijk goedkope bouw geweest.


f)()


- -

, ..

' 1 )


11 DD AG v ri je mi dd ag

in Kopenh t gen .


lmpress . Je vane en vrlJe . . mJ . ddag in A rhus·

5f)

More magazines by this user
Similar magazines