31.07.2013 Views

Sexen van sperma nog toekomstmuziek voor ... - Mijn KWPN

Sexen van sperma nog toekomstmuziek voor ... - Mijn KWPN

Sexen van sperma nog toekomstmuziek voor ... - Mijn KWPN

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Praktijk<br />

<strong>Sexen</strong> <strong>van</strong> <strong>sperma</strong> <strong>nog</strong><br />

<strong>toekomstmuziek</strong> <strong>voor</strong><br />

paardenfokkerij<br />

“Wij fokken <strong>voor</strong>taan uitsluitend merrieveulens uit dit paard.” Dit is niet de uitspraak <strong>van</strong> een onverbeterlijke<br />

optimist, maar <strong>van</strong> iemand die met gesext <strong>sperma</strong> insemineert. Voor veel fokkers zal het bij een droom blijven,<br />

maar een utopie is het niet meer. Hoewel sexen <strong>van</strong> <strong>sperma</strong> bij paarden <strong>nog</strong> als <strong>toekomstmuziek</strong> klinkt, lijkt het<br />

toch zeker de moeite om nader te bestuderen.<br />

Zoals het ontstaan <strong>van</strong> een tweeling ‘aan<br />

de merrie ligt’, zo ‘bepaalt’ de hengst<br />

het geslacht <strong>van</strong> de nakomeling. De eicel<br />

die in de merrie tot rijping komt bevat<br />

altijd het vrouwelijke X-chromosoom. Het<br />

<strong>sperma</strong> bestaat uit twee soorten cellen.<br />

De ene soort bevat het X-chromosoom<br />

en de andere het mannelijke Y-chromosoom.<br />

Dringt er bij de bevruchting<br />

een <strong>sperma</strong>cel met het X-chromosoom<br />

de eicel binnen, dan ontstaat er een<br />

vrouwelijk embryo. Is het er één met het<br />

Y-chromosoom, dan ontwikkelt zich een<br />

mannelijk dier. Ook al schijnen er merries<br />

te zijn met een zekere <strong>voor</strong>keur <strong>voor</strong><br />

hengstveulens… schijn bedriegt. Aangezien<br />

er bij de normale dekking/inseminatie<br />

vele miljoenen <strong>sperma</strong>cellen betrokken<br />

zijn, is het puur toeval welk geslacht<br />

een veulen krijgt.<br />

DNA-kleuring<br />

Inmiddels is er een techniek ontwikkeld<br />

om de <strong>sperma</strong>cellen te scheiden in<br />

vrouwelijk en mannelijk <strong>sperma</strong> met een<br />

zuiverheid <strong>van</strong> meer dan 90%. Rundveehouders<br />

insemineren al volop met zulk<br />

‘gesext’ <strong>sperma</strong>. Nu zijn er in de rundveehouderij<br />

twee goede redenen om de<br />

<strong>voor</strong>keur te geven aan een vaarskalf. In<br />

de melkveehouderij ligt die reden <strong>voor</strong> de<br />

hand, maar het is ook <strong>nog</strong> eens zo dat<br />

stierkalveren gemiddeld meer geboorteproblemen<br />

opleveren dan vaarskalveren,<br />

met name in de fokkerij <strong>van</strong> het vleesrund<br />

maar óók bij melkvee. Fokkers <strong>van</strong><br />

44 IDS1 • 10 januari 2008<br />

paarden hebben andere motieven om<br />

een merrieveulen – of misschien juist een<br />

hengstveulen te willen. Wat dat betreft<br />

kunnen ze met gesext <strong>sperma</strong> alle kanten<br />

op want het is technisch ook mogelijk<br />

om Y-<strong>sperma</strong> te produceren. “In de<br />

melkveehouderij is er weinig vraag naar<br />

Y-<strong>sperma</strong>, maar het kan theoretisch via<br />

dezelfde methode opgezuiverd worden”,<br />

zegt Erik Mullaart <strong>van</strong> CR Delta, het bedrijf<br />

dat in Nederland (Deventer) over de<br />

apparatuur beschikt die de <strong>sperma</strong>cellen<br />

op geslacht kan sorteren. Men gaat uit<br />

<strong>van</strong> vers <strong>sperma</strong>. “Het X-chromosoom<br />

is wat zwaarder dan het Y-chromosoom,<br />

dus een X-<strong>sperma</strong>cel bevat wat meer<br />

DNA. De scheiding is gebaseerd op een<br />

DNA-kleuring. Heeft de cel veel kleuring<br />

(en is het dus een X) dan wordt die cel<br />

naar het linker potje gestuurd en anders<br />

gaat hij naar het rechter potje. Dit laatste<br />

wordt gedaan in de owcytometer. Deze<br />

procedure sorteert het <strong>sperma</strong> in twee<br />

geslachten met 90% zuiverheid. Het kan<br />

wel zuiverder, maar dat gaat ten koste<br />

<strong>van</strong> de snelheid <strong>van</strong> scheiden. Wij maken<br />

dan per uur zo weinig rietjes gesext <strong>sperma</strong><br />

dat het heel erg duur zou worden.”<br />

Kosten<br />

De prijs <strong>van</strong> gesext <strong>sperma</strong> is hoe dan<br />

ook veel hoger dan <strong>van</strong> ongescheiden<br />

<strong>sperma</strong>. Mullaart geeft aan dat het bij<br />

het rund een factor twee tot drie duurder<br />

is. Dit heeft verschillende oorzaken. Ten<br />

eerste neemt het proces <strong>van</strong> scheiden<br />

• tekst : Sandra Nieuwendijk<br />

• foto : Rens Prummel<br />

veel tijd in beslag (het gaat in een tempo<br />

<strong>van</strong> 15 miljoen <strong>sperma</strong>cellen per uur en<br />

een ejaculaat kan bestaan uit 500 miljoen<br />

tot een miljard cellen). Ten tweede is er<br />

in de rundveehouderij veel vraag naar<br />

X-<strong>sperma</strong>. Het aanbod is dus kleiner dan<br />

de vraag waardoor de prijs ook omhoog<br />

gaat. Het bevruchtingspercentage <strong>van</strong><br />

gesext <strong>sperma</strong> ligt lager dan <strong>van</strong> normaal<br />

<strong>sperma</strong>, echter als het op pinken<br />

gebruikt wordt (zoals CR Delta adviseert)<br />

is deze achteruitgang vrij gering. Als het<br />

X-<strong>sperma</strong> op de optimale manier ontdooid<br />

en geïnsemineerd wordt, is er bij<br />

het rund door het invriezen na het sexen<br />

weinig kwaliteitverlies te verwachten. Het<br />

lagere bevruchtingspercentage treedt<br />

mede op doordat er, om het betaalbaar<br />

te houden, minder <strong>sperma</strong>cellen per<br />

rietje gebruikt worden. Een rietje is dus<br />

al duurder, maar de rundveehouder moet<br />

er rekening mee houden dat hij iets meer<br />

rietjes nodig heeft dan <strong>van</strong> ongescheiden<br />

<strong>sperma</strong>. Tot dusver blijken de hogere<br />

kosten <strong>voor</strong> de rundveehouders geen<br />

beletsel om op grote schaal gebruik te<br />

maken <strong>van</strong> gesext <strong>sperma</strong> omdat het een<br />

investering is die op verschillende manieren<br />

meer winst oplevert: zekere aanwas<br />

<strong>van</strong> vrouwelijk fokvee, meer ruimte <strong>voor</strong><br />

vleesvee-inseminaties (leveren bij slacht<br />

meer geld op dan melkvee), makkelijkere<br />

geboortes en meer genetische <strong>voor</strong>uitgang.<br />

CR Delta kan de vraag nauwelijks<br />

aan en heeft <strong>voor</strong> de meeste stieren zelfs<br />

een wachtlijst ingesteld. CR Delta is via<br />

IDS01_Sperma_sexen.indd 44 07-01-2008 13:33:58


zijn holding CRV, in joint venture met<br />

Sexing Technologies in Deventer, het<br />

enige bedrijf in Nederland dat <strong>sperma</strong><br />

sext. Mullaart: “In overleg kan er – als er<br />

ruimte is – ook <strong>voor</strong> andere diersoorten<br />

gesext worden. Als er <strong>van</strong>uit de paardenfokkerij<br />

genoeg belangstelling is, zouden<br />

we het technisch gesproken snel moeten<br />

kunnen realiseren. Maar wij hebben <strong>voor</strong><br />

paarden <strong>nog</strong> geen licensie.” Zo’n licensie<br />

heeft te maken met het patent op het<br />

apparaat en het proces om <strong>sperma</strong> te<br />

sexen. Deze licensie kost geld, het apparaat<br />

en het uitvoeren <strong>van</strong> het proces<br />

<strong>van</strong> sexen en insemineren brengt ook<br />

kosten met zich mee. Zou er serieuze<br />

vraag ontstaan <strong>van</strong>uit de paardenfokkerij,<br />

dan is het niet ondenkbaar. Maar het valt<br />

of staat met de vraag wat de gebruiker er<br />

nancieel <strong>voor</strong> over heeft.<br />

Hysteroscopische inseminatie<br />

In de Verenigde Staten is al wel een<br />

bedrijf dat hengsten<strong>sperma</strong> sext:<br />

XY Inc. in Colorado. De Universiteit <strong>van</strong><br />

Colorado heeft de apparatuur in gebruik,<br />

zij het <strong>nog</strong> maar op beperkte schaal.<br />

Myrthe Wessel, specialist <strong>voor</strong>tplanting<br />

werkzaam bij de Graafschap Dierenartsen<br />

te Vorden: “Onder meer <strong>van</strong>wege<br />

de problematiek dat bij het insemineren<br />

<strong>van</strong> X- en Y-<strong>sperma</strong> met minder <strong>sperma</strong>cellen<br />

per portie moet worden gewerkt<br />

en bij diepvries de vruchtbaarheid <strong>nog</strong><br />

verder afneemt, is men de laatste jaren<br />

bezig speciale inseminatietechnieken te<br />

ontwikkelen om kleine(re) hoeveelheden<br />

<strong>sperma</strong>cellen succesvol te insemineren.<br />

Van de onderzochte inseminatietechnieken<br />

blijkt de hysteroscopische inseminatie<br />

de meest geschikte bij het gebruik<br />

<strong>van</strong> XY-gesorteerde <strong>sperma</strong>cellen. Hierbij<br />

worden de <strong>sperma</strong>cellen via een kijkbuis<br />

tot aan de uitmonding <strong>van</strong> de eileider in<br />

de baarmoeder (de papil) gebracht, om<br />

de afstand tot aan de eileider en dus de<br />

geovuleerde eicel tot een minimum te<br />

beperken. Om ook merries te insemineren<br />

die niet gelokaliseerd zijn in de buurt<br />

<strong>van</strong> een dergelijk apparaat, is het nodig<br />

c.q. wenselijk de gesorteerde <strong>sperma</strong>cellen<br />

in te vriezen. Het blijkt echter dat de<br />

vruchtbaarheid <strong>van</strong> deze gesorteerde,<br />

diepgevroren <strong>sperma</strong>cellen ernstig gereduceerd<br />

is.”<br />

Hoewel XY Inc. met succes een aantal<br />

experimenten heeft uitgevoerd en licensies<br />

heeft uitgegeven aan enkele landen<br />

en de Universiteiten <strong>van</strong> Colorado en<br />

Sydney (Australië) zich dagelijks met onderzoek<br />

bezighoudt, <strong>voor</strong>al naar de conservering,<br />

is gesext paarden<strong>sperma</strong> <strong>voor</strong><br />

zover bekend <strong>nog</strong> nergens ter wereld op<br />

grote schaal commercieel gebruik.<br />

Toekomst?<br />

Er zijn wel foktechnische redenen om uitsluitend<br />

merrieveulens te willen fokken.<br />

Jan Greve bij<strong>voor</strong>beeld ziet het belang<br />

er<strong>van</strong> in bij de inbreng <strong>van</strong> volbloed.<br />

“Ik zou er wel gebruik <strong>van</strong> maken als<br />

de mogelijkheid zich hier <strong>voor</strong>doet. Ik<br />

heb liever halfbloedmerries <strong>van</strong> mijn<br />

volbloedhengsten, want die kunnen dan<br />

in combinatie met warmbloedhengsten<br />

weer <strong>voor</strong> nakomelingen zorgen met precies<br />

de gewenste hoeveelheid bloed.”<br />

Hoogleraar <strong>voor</strong>tplanting <strong>van</strong> het paard<br />

<strong>van</strong> de faculteit Diergeneeskunde te<br />

Utrecht Tom Stout denkt dat er een toekomst<br />

is <strong>voor</strong> <strong>sperma</strong> sexen bij paarden,<br />

maar dat is zoals eerder gezegd zeer<br />

afhankelijk <strong>van</strong> de vraag ernaar. “Het<br />

hengsten<strong>sperma</strong> leent zich er in principe<br />

goed <strong>voor</strong>, doordat het verschil in<br />

DNA hoeveelheid tussen vrouwelijke en<br />

mannelijke <strong>sperma</strong> bij de hengst even<br />

veel is als bij de stier. Wel is het zo dat<br />

stieren over het algemeen goed vruchtbaar<br />

zijn omdat ze op vruchtbaarheid<br />

worden geselecteerd. Bij koeien heb je<br />

daarom gemiddeld minder <strong>sperma</strong>cellen<br />

nodig om tot een bevruchting te komen<br />

dan bij merries. Technisch is het allemaal<br />

goed in de praktijk toepasbaar, mits<br />

men toegang heeft tot een geschikte<br />

ow cytometer. Maar in de proeven die<br />

tot dusver zijn gedaan zijn de hengsten<br />

én de merries <strong>voor</strong>al naar het apparaat<br />

gebracht. Om dat in de praktijk op grote<br />

Bij <strong>sperma</strong>-sexen worden <strong>sperma</strong>cellen gescheiden in<br />

vrouwelijk en mannelijk <strong>sperma</strong> om zo <strong>van</strong> te voren<br />

het geslacht <strong>van</strong> het veulen te bepalen.<br />

schaal te bewerkstelligen is een <strong>nog</strong>al<br />

bewerkelijk proces. Daarnaast heb je dus<br />

<strong>nog</strong> de kosten <strong>van</strong> de licentie en het apparaat.<br />

Iemand zal bereid moeten zijn die<br />

investering te maken en daarnaast moet<br />

dat zijn terug te verdienen. De toekomst<br />

<strong>van</strong> <strong>sperma</strong> sexen bij hengsten zal in ons<br />

land daarom <strong>voor</strong>al afhankelijk zijn <strong>van</strong><br />

de vraag <strong>van</strong> de gebruiker en wat zij er<br />

extra <strong>voor</strong> willen betalen.”<br />

http://www.xyinc.com/history/history.php<br />

Op de website <strong>van</strong> het Amerikaanse bedrijf XY Inc. is in een historisch overzicht onder meer te lezen dat het eerste merrieveulen <strong>van</strong> gesext <strong>sperma</strong>, Call me Madam,<br />

al in 1998 in geboren is en het eerste hengstveulen, Augustus Primus, een jaar later. Deze twee hebben in 2003 samen een merrieveulen gebracht dat de<br />

naam First Lady draagt. Voor First Lady zijn 17 miljoen (gesexte) <strong>sperma</strong>cellen gebruikt, slechts vijf procent <strong>van</strong> de gebruikelijke hoeveelheid <strong>voor</strong> KI bij paarden.<br />

IDS1 1 • 10 januari 2008<br />

45<br />

IDS01_Sperma_sexen.indd 45 07-01-2008 13:34:02

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!