D e Taks op de Loonen

digital.amsab.be

D e Taks op de Loonen

n

23e JAAR. — Nr 1».

i iiiimiiiiimiiiiiiiiiiiüiiimtmmii £

Abonnementsprijs : :

r 6 maanden . . 5,00 fr. =

1 1 jaar . . . 10,00 fr. =

| Buitenland 15,00 fr. =

= Men abonneert zich =

= - ten postkantore - §

| — Annoncen -- =

= volgens overeenkomst =

i i • Il lllf 11 II II 111 llllllllllll IKI t l>t II lil—

EEN WAARDIGE MACHTSONTPLOOIING

Het £eest van den Arbeid, gepaard

met een echt Lenteweertje, was dit

jaar een grootsche en waardige

machtsontplooiing der arbeidende

klasse.

Zonnig was de natuur, maar ook

zonnig was het in de harten der duizende

en duizende zwoegers, die Op

1 Mei betoogden, den Arbeid ter eere

Nooit was het stopzetten van den

arbeid zoo algemeen lijk het dees jaar

in Belgie het geval was.

' Nog nooit waren onze 1 Mei-betoogingen

zoo grootsch en zoo machtig

lijk op Zaterdag laatstleden.

Kn door gansch het land hetzelfde.

In Luik 60.000 betoogers, in Brussel

20.000, in Gent 12.000 en zoo voorts

in Antwerpen, Charleroi, Leuven, Namen,

tot in de kleinste buitengemeenten.

waar er socialistische groepeeringen

bestaan.

Overal dezelfde geestdrift, dezelfde

strijdlust.

1 Mei 1926 zag ook voor de eerste

maal de roode arbeidersmilicie op

straat komen.

Kalm en waardig trokken onze mannen

door de straten, den rooden band

om den arm, de stok in de hand.

Ha, waar zijn de rijke belhamels,

die meenen dat ons volk rijp is voor

een fascistische dictatuur?

Waar zijn die kerejs, die durven

spreken van onze instellingen te bestormen,

onze volkshuizen te verwoesten

en onze organisaties te ontbinden

?

Volksrecht

WEEKBLAD DER SOCIALISTISCHE FEDERATIE VAN HET ARRONDISSEMENT KORTRIJK

Ziehier het rood verweerkorps, dat

gij op uwen weg zoudt ontmoeten,

moest ge het durven wagen uw onzinnige

droombeelden in werkelijkheid

te willen omzetten.

Wij dagen niemand uit, wij vallen

niemand aan. Ons eerste op straat komen

is daar het sprekendste bewijs

van.

Kalm en statig, het hoofd omhoog,

de borst vooruit, stapten onze roode

vrijwilligers aan het hoofd onzer betoogingen.

Kalm en statig zullen wij blijven,

zoolang men ons met rust laat.

Maar trapt men ons op de teenen,

dan... zijn de gevolgen voor hunne

rekening.

Vijf-en-twintig duizend man, over

gansch het land verspreid, stapten op

1 Mei in 't gelid.

Vijf-en-twintig duizend stoere arbeiders,

de eerste roode divisie, zijn

gereed, om onze instellingen, onze

hervormingen, ten koste van alles,

te verdedigen.

Duizenden anderen wachten om in

onze centuries ingelijfd te worden,

hetgeen op tijd en stond zal geschieden.

1 Mei 1926 was

machtsontplooiing

klasse.

eene waardige

der arbeidende

Arbeiders(sters) ! Nu aan 't werk,

opdat de komende gemeenteverkiezingen

de weerspiegeling wezen van

ons Arbeidsfeest. V. MULKERS.

MMIIIIIIIIIIII||||HIIIIIIIIII||||||||nilMMIIII»IIIHIIIIir»l(llliniU»!»tl8nMIMItllHIHIIIIIMIIIIIIIIIIIII

MUTUAUSTEN- RUBRIEK

«ONS DISPENSARIUM »

TE KORTRIJK.

* * *

Wanneer we de maandelijksche verslagen

nagaan over de werking van

«Ons Dispensariuin» te Kortrijk, clan

kunnen we met genoegen bestatigen,

dat we steeds meer en meer uitbreiding

nemen in het gewest onzer Fede

ratie van Soc. Mutualiteiten.

In den loop van het eerste kwar-

taal 1926, hadden we 175 raadplegingen,

waaronder we aantroffen : 33

nieuwe zieken, 18 nieuwe teringbedreigden

in de eerste phase, 6 in de

tweede phase en 1 beender-tuberculose.

18 fluimenonderzoeken hadden

plaats, met 4 possitieve antwoorden en

12 plaatsingen werden gedaan in onze

préventoriums.

De maand April geeft nog beter uitslagen,

want we hadden 80 raadplegingen,

23 nieuwe zieken, 8 teringbedreigden

in eerste, 4 in tweede en 2 in

derde phase. In den loop van die

maand hadden 10 fluimenonderzoeken

plaats, met 3 possitieve antwoorden

en we deden 7 plaatsingen in. preventoria

en 1 in sanatoria.

We worden sedert 1 Januari 1926

belemmerd in de plaatsingen, daar

het sanatorium van Houthein sedertdien

zijne deuren sloot. 14 onzer zieken

wachten vol ongeduld naar de

heropening van dit gesticht, waarin

al hunne hoop op redding besloten

ligt. We hopen van harte dat dit niet

lang meer zal duren, want men moet

in die toestanden leven om er zich

een gedacht te kunnen van maken,

hoe hoogst dringend deze kwestie is.

We hebben bestatigd dat de zaak

terug is aangeraakt geworden in den

Provincialen Raad en dat er eerstdaags

een besluit zal dienen genomen

te worden. We koesteren de beste

vooruitzichten weldra de poorten van

liet sanatorium van Houthem terug

te zien openen, om zijne werking te

hervatten en troost en redding voor

te bereiden aan deze ongelukkigen.

De uitslagen, tot hiertoe bekomen

in «Ons Dispensarium» toonen ons

duidelijk aan dat er nog veel te verwezenlijken

valt o]) dit gebied; niet

genoeg propaganda kan er gemaakt

worden, om de zieke leden aan te sporen

naar de raadpleging te komen.

Dat eenieder het zich als een plicht

rekene ons te steunen in die edele

taak, en gebruik make van het bestaan

onzer eigene mutualistische inrichtingen,

om redding te brengen

daar waar er nog kans is.

De federale sekretaris,

G COORMAN.

Anderzijds hopen we dat een bestendige

aandacht vanwege het Arbeidsopzicht

er zal aan geschonken

worden, zoodanig dat deze bij wet

opgelegde verplichting voortaan ten

uitvoere wordt gebracht.

't Heeft nu al lang genoeg geduurd,

zoodat er een einde mag aan gesteld

worden. J. DE CON1NCK.

IN OE VLASSTREEK

WERKPLAATSREGLEMENTEN

AAN DE VLASROTERIJEN.

Niettegenstaande de wet van 15

Juni 1896 oplegt aan de hoofden van

nijverheids- en handelsondernemingen

een werkplaatsreglement op de werkplaatsen

uit te hangen, toch ontbraken

deze tot nog toe op bijna alle

de vlasroterijen.

Langs de Leie vooral was cle toepassing

der wet op de werkplaatsreglementen

het gebrekkigst en scheen

het wel alsof de vlasbazen zich daar

hoegenaamd niet om bekommerden.

Men liet hen ook ongestraft begaan.

Doch die doenwijze moest eindigen

daar het volstrekt noodzakelijk was

om een doelmatig kontrool-uitoefenen

o]) de toepassing van den achturigen

arbeidsdag.

Daarom werd die zaak in bespreking

gebracht in zitting van het vlaskomitee

op 29 Maart 1924, alwaar

eenstemmig akkoord werd getroffen

om de -werkplaatsreglementen aan de

vlasroterijen in te voeren.

Echter schijnen de vlasbazen niet

zeer geneigd om zich daarnaar te gevoegen

en zien wij ons verplicht twee

jaar na de genomene beslissing in het

vlaskomitee op die zaak tprug te

komen.

Eerst en vooral hebben wij de wel-

willende aandacht van het Arbeidsopziclït

erop gevestigd, om ervan te

verkrijgen dat voortaan strenger zou

opgetreden worden, ten opzichte een

in gebreke blijvende wettelijke verplichting.

Tevens hebben we van de gelegenheid

gebruik gemaakt, tijdens de bespreking

over de werkurenregeling

aan de vlasroterijen in het Ministerie

van Nijverheid en Arbeid, om erop te

wijzen dat, gezien den algemeenen

aangenomen wensch om den achturigen

arbeidsdag te doen besloten liggen

tusschen 7 uur 's morgens en

5, 1/4 's namiddags, en de arbeidsdag

volgenderwijs te doen indeelen :

van 7 uur tot 12 uur met ertusschen

een half uur schafttijd en y an 1 ^

tot 5 nur met ertusschen een kwart

uur schafttijd, deze arbeidsurenregeling

zou dienen ingelascht te worden

in de aan de vlasroterijen noodzakelijk

zijnde werkplaatsreglementen.

We denken dat ditmaal onze opmerking

zal volstaan hebben om van

bazenswege alle noodige maatregelen

te doen nemen tot het zich in bezit

stellen van werkplaatsreglementen

voor de roterijen bestemd.

Er moet een einde gesteld worden

aan dezen onregelmatigen toestand

en de werklieden zelf zouden goed

doen er hun bazen opmerkzaam op te

maken, dat zij wettelijk verplicht zijn

werkplaatsreglementen aan de roterijen

uit te hangen, of den arbeiders

ter hand stellen, waarop de verplichte

inlichtingen dienen voorgebracht ; zoo

van : werkurenregeling, loonbetaling,

enz,

Ia onzen Provincieraad

DE OVERNAME VAN HET

SANATORIUM VAN HOUTHEM

Daarover heeft eene lange bespreking

plaats gegrepen in de buitengewone

zitting van Dinsdag laatst.

Er waren drie voorstellen.

1. Met voorstel der soc. groep, om

het sanatorium rechtstreeks door de

provincie te laten overnemen en beheeren.

2. Het voorstel der liberalen, om de

provincie te laten eigenaarster worden

van het gesticht en dit dan te

laten uitbaten door eene maatschappij

zonder winstgevend doel, waarin

de provincie een overwegenden invloed

zou hebben.

3. Het voorstel der katholieken, ertoe

strekkende het gesticht te laten

overgaan naar de commissie van het

zuiden, die tot eene maatschappij zonder

winstgevend doel zou worden hervormd.

Namens de socialistische groep pleitte

vriend DETAEVERNIER de overname

en uitbating door de provincie,

die toch altijd door belangrijke toe-'

lagen de uitbating mogelijk zal moeten

maken. Hij betreurde daarbij dat

verschillende zieken het slachtoffer

zijn geweest van het uitstellen deizaak

door de katholieken in December

laatst.

Hij werd vervolgens gesteund dooide

vrienden NOLF en SEGIER.

De liberalen bespraken vooral in

juridisch opzicht het gevaar van het

rechtstreeksch overlaten van het gesticht

aan eene zelfstandige maatschappij.

Ook de fronters drukken hunne

vrees uit voor de mogelijke gevolgen.

Vandenberghe, die weer de woordvoerder

was voor de bestendige deputatie

en de katholieke meerderheid, had

het lastig, gelijk hij zich langs alle

kanten moest verdedigen en weinig

hulp vond bij zijne vrienden. Als Vandenberghe

het moeilijk heeft zoekt

hij altijd redding in eenige schoonklinkende

phrasen, die zijn vrienden

in de handen doet klakken.

Hij kon evenwel niet wegsteken dat

hij de verantwoordelijkheid vreesde,

die de aanneming van zijn voorstel

voor de katholieke meerderheid medebrengt.

Het soc. voorstel werd verworpen

door de katholieken tegen de socialisten.

de liberalen en fronters zich onthoudend.

Zoo ook het voorstel der liberalen,

dat de stemmen bekwam der

liberalen, socialisten en fronters.

Het voorstel der katholieken werd

ten slotte aangenomen.

De soc. groep onthield zich. Vriend

DETAEVERNIER verklaarde dat de

socialisten niet tegengestemd hadden

omdat ze voor alles het gesticht van

Houthem voor de provincie willen

behouden, en zij niet voor gestemd

hadden, omdat de door hen voorgestelde

rechtstreeksche overname en

uitbating door de provincie was afgewezen

geworden.

In die kwestie is het weer de soc.

groep die het best het algemeen belang

heeft gediend.

^SMgoocQOoeoeoooosscooooeoa

< liet Nieuws van den Dag >

tegen liet

kosteloos Werkerspensioen

Wij lezen in «Het Nieuws van den

Dag», nummer van den 4 Mei:

«In de Kamerzitting van Dinsdag

» 20 April, heeft citoyen minister

» Wauters verklaart, dat de grond-

» slag van al de pensioenen een alge-

» meen kosteloos pensioen moet wor-

» den, bijvoorbeeld van 720 fr. aan de

» loontrekkenden, op 65jarigen ouder-

» dom toegestaan. Hij sprak daarna

» de hoop uit dat het land en het par-

» lement hem op dien weg zullen vol-

» gen.

» Wij hopen het tegenovergestelde

Het katholiek gazetje, meest door

werklieden gelezen, hoopt dus dat er

geen werkerspensioen w.ordt verleend

met een kosteloozen grondslag

van 720 fr. als verdiende belooning

voor de diensten aan land en maatschappij

door nuttigen arbeid bewezen.

«Het Nieuws van den Dag» verklaart

geen almoes te willen.

Maar als krom gewerkte arbeiders

in hun ouden dag de hand voor een

of andere hulp zouden moeten" uitsteken,

als zij zich tot het armbureel

zouden moeten wenden of tot een

landloopersgesticht hun toevlucht nemen,

zou dat beter zijn?

Zou dat inin vernederend zijn dan

een pensioentje te ontvangen, dat de

arbeiders als een recht kunnen aanzien

?

Onze arbeiders zullen er anders over

oordeelen, en niet zonder verontwaardiging

zullen ze vernemen wat «Het

Nieuws van den Dag» voor hen wil

voorbehouden in hun ouden dag.

Maar weer welt de vraag bij ons op.:

Hce is 't mogelijk dat er nog werklieden

met hun centen zulke werkers -

hatende gazetten gelijk «Het Nieuws

van den Dag» kunnen steunen?

D e Taks op de Loonen

Door plaatsgebrek is het ons verleden week onmogelijk geweest de

tabels der afhoudingen voort te zetten.

Hieronder volgt den tabel, toepasselijk op de gemeenten van 3e klasse,

dus voor Bisseghem, Cuerne, Gulleghrm, Harelbeke, Herseaux, Heule,

Lauwe, Luingne, Marcke, Sweveghem en Wevelghem.

Niet vergeten dat men om de berekenenigen te maken, mag kiezen

tusschen de gemeente waar men woont en deze waar men werkt, dus de

voordeeligste nemen.

OFFICIEELE TABEL DER AFHOUDINGEN (3e Categorie)

per maand berekend (bedrijfsbelasting en supertaks samen).

Wtdden, loonen,

ent. voordeele» in

natuur, na aftrek

king van de afhouding

voorpensioen

voor het

jaar

Per

maand In famil

Maandelijksche globale afhoudingen te doen volgens het getal personen

ten laste a) gezamenlijk totaal ; b) getal kinderen

Gehuwde vrouw,

ongehuwd, weduwenaar!,

weduwen

of uit den echt gescheiden

personen

of in ge

menich.

levend

alleen

; levend

-

a) 1 a) 2 a) 3 a) 4

a) 5

3480 290

Cll

t

minder

*

3500 291 1 —

3600

3900

4200

300

325

350

1 —

1,—

1,50

1-

L-

4500

4800

375

400

•2,—

2,50

1 —

1,50 1- -i

5100 425 3,— ?

^ > 1,—

a) 6

b) 3 b) 4 b) 4 1 b) 5

5400 450 3,50 2,50 1,50 1,— .

5700 475 4,— 3,— 1,50 1,—

6000 500 4,50 4- 7 L-

6300 525 5,- 4,50 2,50 1,50 1-

6600 550 6 — 5,50 4,50 2,50 1-

6900 575 7 — 6,- 5- 3,- 1,50

7200 600 7,50 7- 5,50 3,50 2 1 —

7500 625 8,50 8 — 6,50 5 — 2^50 1,—

7800 650 9,- 8,50 7,- 5,50 3,50 1,50

8100 675 10,- 9,50 8,— 6,50 4,— ? 1,—

8400 700 11 — 10,— 9- 7- 5,— 2,50 1,—

8700 725 11,50 11 — 9,50 8,- 6,50 3,50 ?

9000 750 12,50 11,50 10,50 9,- 7,- 4,— 2,50 1,—

9300 775 13 — 12,50 11- 9,50 8,— 4,50 3 — 1 —

9600 800 14,— 13,— 12,- 10,50 8,50 6 — 3,50 1,50

9900 825 14.50 14,- 12,50 11 — 9,50 7,— 4,— 7 1,—

10200 850 15,50 14,50 13,50 12,— 10,- 8- 4,50 3,— 1-

10500 875 16,— 15,50 14,- 12,50 11,- 9,— 6,50 3,50 1,50

10800 900 17 — 16,— 15 — 13,50 11,50 9,50 7,50 4,— 2,50 1 —

11100 925 17,50 17,- 15,50 14,— 12,50 10 — 8 — 4,50 3,- 1 —

11400 950 18,50 18 — 16,50 15 — 13 — 11,— 9,- 6,- 3,50 1,50

11700 975 19,— 18,50 17,- 15,50 14- 12,- 10,— 7- 4 — 2,—

12000 1000 20 — 19,— 18,— 16,50 14,50 12,50 10,50 7,50 4,50 2,50

1 1

i

Deze tarief is n toe] lassine vana f 1 Januari 1926. De we :rkers(sters)

die vc lgens dezen tarief te veel zou den afgehouden geweest zijn kunnen

vragen om dit terugbetaald te worden.

OP HET SPOOR

Vriend Debunne komt de volgende

brief te ontvangen, als antwoord op

zekere vragen door hem gesteld :

Waarde Collega,

Ik heb het genoegen u te melden

dat:

1 ) de vroegere dienstregeling van

trein 2944 uit Audenaerde sedert 1

.Maart laatstleden weder is tot stand

gebracht ;

2) trein 2960/2901, met ingang van

15 Mei aanstaande, datum dat de

stukken omtrent de dienstregeling

der treinen herdrukt worden, ver-

traagd zal worden aldus

Avelghem

Bossuyt

St.Denijs-Helkijn

Spiere

Dottignies-St-Léger

Evregnies

Herseeuw

Moeskroen

Daar het doen vertrekken uit Audenaerde

in stecle van uit Avelghem van

voormelden trein 2960 een zeer belangrijke

uitgave zou vergen, welke

niet zou gedekt wezen door eene ver-

meerdering van ontvangsten, noch

gerechtvaardigd zijn door een voldoend

algemeen belang, spijt het mij

dit in de huidige omstandigheden

niet te kunnen verwezenlijken.

Aanvaard, waarde Collega, de verzekering

mijner verkleefde gevoelens.

Get.: ANSEELE.

Deze nieuwe regeling zal voorzeker

weer vele arbeiders tevreden stellen.

VOOR

* * *

18.28

18.35

18.41

18.48

18.53

18.57

19.05

19.20

ONZE WERKLIEDEN.

De lezers van ons dagblad «Vooruit»

zullen zich denkelijk nog geheugen,

dat een paar maanden geleden

onze vriend Jef Coole, bij middel van

een paar artikels de handelwijze hekelde

der gendarmen tegenover onze

werklieden aan de statie van Moeskroen,

alsook den ongelukkigen toestand,

waarin de werklieden 's avonds

de terugreis moesten aanvatten, welke

in Frankrijk arbeiden.

Gezel Anseele gaf, na lezing van

dit artikel, bevel aan 't Beheer van

Spoorwegen dié kwesties te onderzoeken.

Daarop werd een afgevaardigde van

't Ministerie van Spoorwegen naar

Kortrijk gezonden, welke voor last

had, samen met kameraad Coole, te

Moeskroen den toestand te gaan onderzoeken,

wat dan ook gebeurde op

Woensdag 31 Maart 1.1.

Dit onderzoek heeft goede vruchten

afgeworpen, waarvan onderstaande

brief, ons door gezel Anseele, minister

van spoorwegen, gezonden, zal

getuigen.

Brussel, 3 Mei 1926.

Mijn waarde Vriend,

Als gevolg aan het onderzoek, dat

ik te Moeskroen heb doorgezet, betreffende

het vervoer Van duizende

van Tourcoing komende werklieden

en werksters, heb ik het genoegen u

te melden, dat de «Compagnie du

Nord» beslist heeft op 26 dezer maand

eenen bijtrein te doen rijden.

Anderzijds onderzoekt mijn beheer

of het niet mogelijk is trein 2915

(welke nu uit Moeskroen vertrekt om

18.07) vijf minuten te vertragen bij

vertrek uit Moeskroen.

Ik hoop dat deze schikkingen van

aard zullen wezen om, in zekere mate,

den mij door u gemelden toestand te^

verbeteren.

Aanvaard, waarde Vriend ,de betuiging

mijner hoogachting.

(Get.) ANSEELE.

Aan den Heer J. Coole,

lokaal «Volksrecht», Kortrijk.

Daarmee hebben we een bewijs te

meer, dat daar waar het mogelijk is,

in den kortsten tijd steeds voldoening

wordt gegeven aan onze werklieden.

Laat ze maar donderen, Eedje, en

doe zoo voort, we staan achter u.

oxcxoxoxoxoxoxoxoxo

Onze groepen bespreken hun

ne toetreding tot het INHUL-

DIGINGSFEEST te RECKEM,

op ZONDAG 6 JUNI.

Het feest op deze roode gemeente

moet waardig zijn van

de macht onzer partij.

oxcxoxoxoxoxoxoxoxo

iOscoDooooooocoeoooeososœooc»;

AlgenuHMie werkstaking in Engehnd

Fene algemeene werkstaking is losgebroken

in Engeland.

Verschillende miljoenen arbeiders

zijn in het conflict betrokken, dat zijnen

oorsprong vindt in het feit dat

de patroons cle loonen der mijnwerkers

willen verlagen, en de regeering

niet langer meer de toelagen wil uitbetalen,

die zij tot nu toe als tusschenkomst

in de loonen der mijnwerkers

schonk.

In de meeste landen bereiden de arbeiders

zich reeds voor, om, door internationale

solidariteit, hunne Enarelsche

werkbroeders te steunen.

Prijs per nummer: 20 centiemen.

'iiiiiiiiiimmiiimiiiimmimmiiii:

ZONDAG

9

= MEI 1926. =

Uitgeefster :

= S. W. M. «De Waarheid» =

= Redactie-Administratie : =

= Volkshuis — Meenen =

| (Teicf. 94) E

~ IlIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllll -

Een kleinigheid

Toen vriend Debunne in de zitting

der Kamer van 29 April eene

gunstbeurt vroeg voor, zijne interpellatie

iover dé pac'htyei;hooging deibarakken,

zei de liberale gewezen

minister Franck :

«Is er waarlijk een interpellatie

noodig voor kleinigheden van dien

aard?»

75 o/o pachtverduring voor duizenden

arme, ongelukkige barakkenbewoners

is volgens den rijken liberalen

heer Franck eene kleinigheid, die geen

interpellatie waard is.

Maar de socialisten protesteerden

tegen die taal, Debunne drong aan, en

de gunstbeurt werd toegestaan.

De barakkenbewoners kunnen eens

te meer zien op wien zij maar rekenen

kunnen voor de behartiging van

hunne belangen.

Wat van Alles

DE WINSTEN IN BELGIE.

Volgens een officieel statistiek zijn

er 150 Belgen die meer dan 1 miljoen

per jaar winnen; 100 meer dan 500,000

fr.; 3200 meer dan 100,000 fr. ; 7500

meer clan 50.000 fr. ; 26.000 meer dan

25.000 fr.; 150.000 meer dan 10.000 fr.

en 2 miljoen 589.000 min dan 10.000 fr.

Van 1919 tot 1925 heeft de werkende

klasse meer clan 35.000 woningen

gekocht, voor een waarde van

225 miljoen.

HET EINDE

DER KATHOLIEKE PARTIJ.

De katholieke «Métropole» van

Antwerpen, het blad van den reactionnair

Seghers, is van oordeel dat het

zou best zijn de katholieke partij te

laten varen, de eenheid toch niet mogelijk

schijnend.

Iets is in elk geval waar te nemen,

't is dat de katholieke partij eene

groote en gevaarlijke krisis doormaakt.

«HAMLET» IN

'S GRAVENSTEEN.

Aan de vertooning, welke door de

Tooneelschoól op Zondag 27 Juni a. s.

ter gelegenheid van het huldebetoon

SHAKESPEARE wordt gegeven, zullen

de laureaten van deze inrichting,

alsmede de leerlingen van Gent en van

de provincie hunne gewaardeerde medewerking

verleeneu. (Medegedeeld)

TEEKEN DES TIJDS!

Zekere katholieke bladen voeren

sinds eenigen tijd een campagne om

eene katholieke partij te,stichten, buiten

allen godsdienst om.

Wanneer de socialisten zegden

«godsdienst is privaatzaak» werden

wij door de katholieke bladen uitgemaakt

voor rijp en groen.

Heden voeren dezelfde bladen een

campagne om de leus der socialisten

te verwezenlijken.

Teeken des tijds !

AAN DE LEDEN

ONZER PENSIOENKASSEN.

De leden onzer pensioenkassen, geboren

in de maand April en vorige

maanden en die hunne pensioenkaart

neg niet binnengedragen hebben,

moeten onmiddellijk hunne kaart vragen

aan hun werkgever, en deze in de

eerste dagen overmaken aan de pensioenkas,

bij dewelke zij ingeschreven

zijn.

HET BEELD

VAN ONZEN «PATRON».

De welbekende beeldhouwer Dolf

Ledel heeft het beeld van onzen «patron»,

Emile Vandervelde, half-verheven

uitgevoerd.

Dit kunstwerk, dat eene grootte

heeft van 38 cm. op 48 cm., kan bekomen

worden tégen 20 fr. in 't wit

en tegen 25 fr. in bronskleur.

Zich wenden tot Felix Springael.

Rietstraat, 41, Ukkel-Brussel.

DE PRIJS VAN HET BROOD.

Tengevolge van de waardevermindering

van ons geld en de aanhoudende

stijging der bloetn, hebben cle

bakkersbazen te Antwerpen besloten

het brood van heden af te verkoopeti

aan 2,20 fr. de kilo.

Ziedaar nog een der gevolgen van

den aanval, tegen onzen frank op

touw e-ezet.

AAN ONZE

BRIEFWISSELAARS.

Alhoewel ons blad sinds Nieuw-

jaar van verscheidene kolommen vergroot

is, zijn wij nog wekelijks door

plaatsgebrek verplicht, artikels uit

te stellen.

En hoe dichter wij de gemeentever-

kiezing zullen naderen, hoe meer den

overlast van kopij zich zal doen gevoelen.

Ten einde dit zooveel mogelijk te

keer te gaan, doen wij een beroep op

onze briefwisselaars, om in hunne artikels

en mededeelingen zoo beknopt

mogelijk te wezen. Bij plaatsgebrek

zijn het altijd de lange artikels, die


er zij een geest van defaitisme aangel

eekt, hebben •.,} wantrouwen gezaaid.

Zij hebben gedreigc de taksen

niet meer te betalen. Zij 1 ten hunne

kapitalen de grenzen overtrekken. Zij

moedigen den aankoop van buitenlandsche

waarden aan, ten nadeele van de

eigen munt..

Als beroep wordt gedaan op hunne

financieele hulp om het land te redden,

stellen ze onaanneembare eischen.

Kortom, ze boren onzen frank in den

grond, verraden hun land, in de hoop

WEVELGHEM.

(Van 27 April tot 5 Mei 1926).

GEBOORTEN.

Soeuen Edmond — Vanmarcke Agnès —

Monserez Jacqueline — Wallays Yolanda —

Debels Lionel — Catteeuw Remi ' — Seynhaeve

Pierre.

HUWELIJKSAFKONDIGINGEN.

Deprettere Cyriel, vuurstoker en Vermersch

Zulma — Depaepe Eugène, mandenmaker en

Vanneste Hilda, spinster te Meenen — Deconinck

Albert, autogeleider te Tourcoing en

Deryckere Maria — Vanoof|eghem Hilaire,

schilder en Coucke Marie, weefster te Lauwe

— Friob François, z. b., te Wolkrange en

Biver Augustine, z. b., te Buvange.

HUWELIJKEN.

Claeys Victor en Feys Madeleine — Herman.

René, schoenmaker en Nollet Suzanne, z. b.

STERFGEVALLEN.

Langedock Hector. 39 j., Molenhoek barak

3264 — Devos Cyriel, 58 j., Posthoorn, 80 —

Mulliez Carlos, 20 j., Kortrijkstr. 124 — Vanwalleghem

Georges, 2 m., Molenhoek barak

Gheysens Irma, 42 j., Wczelhoek, 41,

ontwaardiging te voegèn bij deze van

«Volksrecht», alsook bij deze welke

elk eerlijk mensch voelt voor 't modderblad

«De Vrijheid».

Onze vrienden der redactie zijn

verrast over 't walgelijke door Gillon

onderschreven. Wij niet, en 't is be-

grijpelijk. we leven dichter die modderpoel

en kennen beter de waarde

van degenen welke er in ploeteren.

Hoe laag en gemeen men worden

kan yit woede over de opeenvolgende

nederlagen, welke ze bij elke kiezing

toegediend worden,

DIE TE SLIM WILLEN ZIJN j

prestatie in staat hebben getoond.

EEN KLEIN LUSTIG WEDUWKE

Het Meifeest van 1926 zal niet

Weeral dus een prachtige cinemaweek ! ' gauw vergeten zijn.

VOOR MEMORIE. — Toekomende j

week : «Le Sorcier d'Oz». De Toovenaar

d'Oz met Zigoto.

Binnen 14 dagen : «De hand die

gedood heeft».

Binnen drie weken een extra-film :

«Rcsita, de straatzangeres».

Op mijn

wandelinge

het minst kans hebben om geplaatst zich aldus van de huidige regeering te gers, zich nauwer rond hunne leiders

te worden.

kunnen ontmaken.

aansluiten in de verdediging hunner

Dat allen dus in de mate van het Eene reactionnaire regeering aan rechten en organisaties.

mogelijke hun best doen.

't bewind, die de lasten cler rijken op Het mag niet dat de demokratie het

Gezien het toekomende week Don- de armen legt, die geene militaire onderspit delve. De alleenheerschappij

derdag O. H. H. niet gewerkt wordt, diensttijdvermindering meer toelaat, aan de reactie zou het knechtschap

worden de briefwisselaars verzocht die oude werkershervormingen ver- beteekenen voor onze arbeiders, het

hunne kopij te zenden tegen Dinsdag minkt en afschaft in plaats van nieu-- verlies van- alles wat hen welstellen-

morgend.

we in te voeren. Dat is het wat de der en vrijer heeft gemaakt.

klerikale en liberale volkshaters wil- Arbeiders, den moed niet opgeven

MINISTERIEELE ONTSLAGEN len.

in deze moeilijke en zwarte dagen.

De ontslagen worden gemeld van de Wat we thans beleven is een ver- Dat de volksvijanden maar al hun

minst detnokratische elementen uit het woeden strijd van het kapitaal tegen troef uitspelen. Wij behouden er een

ministerie, n.l. van Rolin-Jacqmyns en de demokratie.

om er den laatsten slag mee op te ha-

Carton.

Dat onze arbeiders voort vertroulen : onze eensgezinde, onwrikbare

Zal de demokratie er door versterkt wen hebben in hunne vertegenwoordi- wil!

worden, of zullen deze ontslagen tot

complicaties aanleiding geven?

iiiiiiiiiiiHnimiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiinii :iiiini:iiiiiiiniiiiiiii;)iiiiiiiiiiiiii!i!iiiinii!!i

Vraagteeken.

BIJ HET ter pers leggen, vernemen

wij ook het ontslag van minister UIT DE GEMEENTEN

Janssen.

Burgerstanden

HEULE.

' i a Q £ p j ^ y i j "

(Van 26 April tot 3 Mei 1926).

FEDERATIE der VAKBONDEN van

KORTRIJK.

GEBOORTEN.

MIDDEN-ZUID-VLAANDEREN

(Van 29 April tot 5 Mei 1926). Devolder Dina, Mellestr. — Bekaert André,

GEBOORTEN.

Iseghemstr. — Geldhof Leon, Slachthuisstr.

De leden van hc" /"gemeen Bestuur Leo Hubrecht, Boüdewijn IX-laan, 31 — Ro- HUWELIJKSAFKONDIGINGEN.

worden vriendelijk verzocht te wilger Vanderghinste, Boüdewijn IX-laan, 18 — Acke Hector-Albert, vlaswerker te Moorlen

aanwezig zijn op de zitting, welke Lucien Willaert, Herderstr. 117 — Franc seele en Coussement Madeleine, naaister te

Couckuyt, St-Rochuslaan, 50 — Marcel Lagae,

plaats heeft op Maandag 10 Mei 1926,

Heule — Delombaerde Raymond, steenkapper

St-üenysstr. 203 — Denise Verschoore, Stom

3 ure namiddag, in «Het Volks- Antoniusstr'. 93 — Maria Catry, Pluimstr. 117 te Heule en Vanhalst Martha, z. b. te Bisserecht»,

te Kortrijk.

— Andréas Debouserie, Staceghemstr. 110, geh ghem.

Dagorde :

te Sweveghem — Désiré Servaege, Tuinwijk- «»ocï>accooo»50oooc«oc»oocosoo©

laan, 21 — René Bossuyt, Kanonstr. 23 — Jo-

1. Verslag der laatste zitting.

zef Vandenbuleke, Vestingstr. 6 — Libor La- KORTRIJK

2. Aanduiding van 2 afgevaardigden va, Moorseelestr. 9.

der grensstreek voor 't A. B.

HET EEN MEI-FEEST. — Vrijdag

HUWELIJKSAANKONDIGINGEN.

3. Besluiten van ons hiatste kongres. Gaston Pannecoucke, bediende te Harelbeke morgend werden de feestelijkheden

4. Toestand Leiestreek.

en Leona Coigné, bankbediende, Toekomststr. begonnen met de inschrijving voor

5. Vraag Marcke.

— Alberic Delaere, rangeermeester, Pluimstr. den duivenprijskamp uit Arras, de-

en Clementine Onré, z. b., geh. Pottelberg —

6. Allerlei.

welke goed gelukt is. 376 duiven na-

Willem Steyt, meubelmaker, Gentsteenw. en

JOS. COOLE.

men aan den prijsvlucht deel.

Gabriella Delorge, spinster, zelfde steenw. —

«OGOsoooooooeGoosoeoosoesoooec Victor Vandeghinste, behanger, Doornijkwijk- 's,Avonds werd in het prachtig verstr.

en Ivonna Ysenbaert, naaister, Voorzienigsierd en verlicht Feestpaleis een puik

heidstr. — Leo Vlieghe, meester-pleisteraar, Variété-feest aan de partijgenooten

UITKNIPSELS Harelbekestr. en Rachel Vindevogel, naaister,

aangeboden cloor de kunstgroepen, en

Veemarkt — Jozef Baert, wever te Belleghem

VERDEELDHEID

en Martha Goethals, spinster, geh. Ste-Anna verschillige partijgenooten - zangers,

— Theofiel Legrand, ijzerzetter, Slachthuisstr. welke bereidwillig hunne medewer»

IN DE KATHOLIEKE PARTIJ. en Magdalena Devos, bobijnster, St-Antonius- king verleenden verwierven een wel-

«Het is een jammerlijk en onloochenbaar str. — Alfons Delporte, autogeleider, Barbe's verdienden bijval van de opeengepakte

» feit, dat de «katholieke partij» steeds meer reke en Maria Semeesel, z. b., Bruggesteenw.

» en meer verdeeld geraakt. Tusschen de ver- — Gaston Vandendriessche, meester-haartooier, menigte, die de Feestzaal tot berstens

» schillende groeperingen heerscht er niet al- Veemarkt en Martha Hooghe, naaister, Koer toe gevuld had.

» le> -i misverstand er -nr-enin-> «verschil over Steyt — Désiré Vervaeke, wever, geh. Kapelle- Was het feest van Meiavond goed

» sou 'ge punten, rru .ir de • » e: igheid slaat ter-bede en Romanie Casaert, fabriekwerkster, gelukt, ons 1 Meifeest zou eveneens

»over in vijandschap en in opt lijke bekam- Staceghemsteenw. — Leo Vanbrabandt, letter-

» pingen.»

zetter, Rooterijstr. en Elvire Vandenberghe, bevredigend wezen.

«Het Nieuws van den Dag» naaister, \ arekesteenw. — Roger Vermatiwt, Het concert, uitgevoerd door de

29-4-1926.

brievenbesteller te Toerkonje en Flora Libeer, harmonie op de St-Amandsplaats

spinster, Kleine Leiestr. — Gérard Sweers, waar eene talrijke schaar toehoorders

bankbediende, Audenaardeweg en Klaudina

DE CHRISTENEN

Callens, z. b., Veldstr. — Arthur Peellaert, door hunne tegenwoordigheid onze

EN HET KATHOLIEK VERBOND. officier bij het leger, St-Jans-Molcnbeek, voor- onvermoeibare muzikanten aanmoe-

« Maar met dat alles staat het A. C. W. in

heen te Kortrijk en Maria Vanwayenberg, z. b., digden, en de uitvoering der keurig

»eene uiterst valsehe positie in het Katholiek

zelfde gemeente — Marcel Derycke, klakken- gekozene muziekstukken getuigde

» Verbond: van het Verbond, waarvan wij ook

maker te Kortrijk en Fideiina Deboeverie, z.

van den stijgenden kunstzin onzer

» lid zijn, maakt eveneens onze ergste bekamb.,

te Robaais — Karei Dewaele, stukkenplooier

» per deel : het Verbond der Katholieke Krinte

Kortrijk en Magdalena Demeulemeester, muziekafdeeling.

» yen. En men streeft naar eenheid ! ! !

strijkster te Harelbeke — Richard Vandaele, De ballonnen-wedstrijd genoot van

» Eenheid ? O, ik zie ze nog zoo ver vervishandelaar

te Lauwe en Camilla Desmet, wege onze kinderen een ongehoorden

» wijderd, te meer daar ook het Middenstandsz.

b., te Dixmude, voorh. te Kortrijk — Marcel

bijval.

» i'erbond en het Verbond der Boercngilden zoo

Bout, telefonist te Cortemarck en Emeide Cal-

» weinig energie schijnen aan den dag te leglewaert,

dienstmeid, aldaar, voorh. te Kortrijk. Rond 2 ure begaven de vaandeldra-

» gen om er toe te komen, en de verbrekers

HUWELIJKEN.

gers en talrijke partijgenooten, met

» der eenheid maar ongemoeid laten begaan ! Willem Sevens, autoverhuurder, Doornijk- het roode bloempje in het knoopsgat,

» Inderdaad, het ligt me op het hart en wijkstr. en Suzanna Roelstraete, z. b., Door- zich naar de vergaderplaats der Gent-

» 't moet er af-: het heeft ons, vertegenwoor- nijksteenw. — Richard Delvoye, vuurstoker. poort. Om 3.30 ure zette de stoet zich

» digers van het A. C. W. meermaals diep ge- Meenenstr. en Maria Depotter, naaister, Ka- in beweging, geopend door de Militie

» griefd te moeten bestatigen dat, tegenover de nonstr. — Joris Bouckaert, meubelmaker, Sta-

» schandelijkste en onrechtvaardigste aanval- ceghe rnstr. en Julia Depraetere, z. b., geh. Wal- van Arbeidersverweer, die groote be-

» len vanwege Segers en sommige zijner vol- le — Gérard D'huyvetter, meubelmaker, Stalangstelling verwekte, gevolgd door

» gelingen, tegen het A. C. W., 't zij in ver- ceghemstr. en Ivonna Vanhoeymissen, z. b., de Harmonie van het Nationaal Syn-

» gaderingen of in de drukpers, Middenstands- Recollettenstr. — Pau wel Moerman, nij veraar, dikaat, hunne prachtige vaandels en

» verbond en Boerenverbond zelden een woord Lekkerbeetstr. en Maria Pauwels, z. b„ Filiep

» van verdediging voor ons of afkeuring te van Elzaslaan — Julius Vermaele, meester- talrijke betoogers. Kwam daarna de

genover onze aanvallers vonden. Niet dat we pasteibakker te Halewijn en Rachel D'haene, Kortrijksche Federatie met hare

niet bestand waren tot eigen verdediging, z. b., Veldstr.

krachtige harmonie, hare verschillen-

verre van daar, maar die beweging van sym-

STERFGEVALLEN.

de pracht vlaggen, hare in het nieuw

pathie van wege beide laatstgenoemde Ver- Albrecht Vanmaercke, 1 j„ Veldstr. 150 — uitgedoschte turners, gevolgd door

bonden was wel het minste wat we van deze Adolf Deblon, magazijnier, 66 j., Staceghem- honderden gezellinnen en gezellen. De

konden verwachten; we zijn in den steek str. 77 — Valere Loos velt, daglooner, 22 j.,

gelaten geworden, en dat vergeten we niet Vaartstr. 12 — Maria Vanhoutte, z. b., 78 j., stoet doorliep de bijzonderste straten

gauw. »

Voorstr. 48 — Henri Debuy, werktuigbewerker, der stad zonder een enkel incident.

Arthur Catteeuw, in 72 j., Kapellestr. 45 — Hilaire Lamertyn, 2 m.. De ontbinding had plaats aan het

«De Volksmacht» van 1 Mei 1.1. Doornijksteenw. 17 — Joanna Heldenbergh, z.

b„ 58 j., Guido Gezellestr. 2 — Felix Notte, Feestpaleis.

ogeesoseoGeooseoseaccosoogBoa hovenier, 77 j., Deerlijkstr. 16 — Gabriel La- 's Avonds werd in het lokaal Volkspere,

21 m„ Herderstr. 97 — Mathilde Van recht een prachtig Bloemenbal ge-

Uit haat tegen de Hallewyn. kleermaakster, 72 j., Zegerplaats. houden.

MEENEN.

In het Feestpaleis vergastte men

huidige Regeering en (Van 27 April tot 5 Mei 1926).

de bezoekers op een kunstig sym-

GEBOORTEN.

phonisch concert.

Dekyen Diana-Julienne, Weststr. 2 — Pi-

de Demokratie noy Albine-Angeline, Wahisstr. 18 — Des- Op Zondag 2 Mei, om 5 ure, werd

plancke Dina-Rachel, Yperstr. 216 — Masse- cloor de harmonie Volksrecht, in het

brengt de Reactie het lis Agnès-Gerarda, Volkslaan, 2 — Vanler- Volkspark (Het Plein) een prachtig

berghe Achille-Joseph, Kerkstr. 12 — Potié kunstconcert gegeven, hetwelk, niet-

Land in gevaar. Georgette-Mariette, Jean Jaurèsplaats, 357 —

tegenstaande het dreigend weder, de

Vandanime André-Henri, Statiestr. 85 — Ramaut

Michel-Jerome, Wervickstr. 59. belangstelling van talrijke partijge-

Een nieuwe inzakking van ons geld HUWELIJKSAFKONDIGINGEN.

nooten verwekte. Het programma

doet Jtllerwege de vraag oprijzen : Boone Alberic, fabriekwerker te Ledeghem werd kunstig uitgevoerd.

en Demey Helene, huiswerkster, Ezelbrugstr. 00

Maar wat gebeurt er toch met onzen

J. DÉ WILDEMAN.

— Slambrouck Remi. wever, Moeskroenstr. 47

frank ?

en Degezelle Madeleine, naaister, Prins Al-

Wat heel zeker is, 't is dat de reacbertslr. 8 — Depaepe Eugène, mandenmaker, HARMONIE VOLKSRECHT. —

tionnaire financiers van ons land niet Kortrijkstr. 333 en Vanneste Hilda, spinster, Op Zaterdag 8 Mei, in liet Volksrecht

vreemd zijn aan de inzakking onzer id. — Depuydt Cyrille, fabriekwerker te Moor- om 8 ure zeer stipt, algemeene her-

munt.

slede en Tollenaere Emelie, fabriekwerkster. haling. Alleman op post'!

Ostenstr. 50.

De, regeering heeft al gedaan wat

ze kon om een gezonden fïnancieelen

HUWELIJKEN.

VROUWEN AFDEELING. — Ver-

Wyckens Jerome, houthandelaar, 29 j., Brug-

toestand te scheppen. Ze heeft moegaderingen

telkens om. 3

gestr. 545 en Vallaeys Anna, klakkenmaakster,

dig het over geërfde deficiet der be- 27 j., Schoölstr. 32 — Casier François, vergrooting

door het nooclige getal milnisser, 21 j., Wervickstr. 134 en Vanzieleghem

joenen nieuwe ta est i gedekt.

Rachel, weefster, 19 j., Hoogeweg 90 — Ostyn

Ze heeft voor 136 miljoen frank be- Roger, bakkersgast, 26 j., Ontvoogdingstr. 16

en Popelier Marie, verlakster, 32 j., Lammersparingen

gedaan. Ze heeft de gestr.

149 — Loncke Auguste, landwerker, 40 j.,

zondmaking onzer financiën en de sta- Kortrijkstr. 30 en Verstraete Julma, spinster,

bilisatie onzer munt boven alles ge- 37 j., Vredeplaats. 21 — Scheldeman Jules,

steld, zelfs boven de noodzakt'ijk ge- leurder, 29 j., Stillestr. 20 en Buttenaére Leooordeelde

sociale hervormingen. Ze nie, huishoudster, 26 j., Gen. Lemanstr. 26 —

Duthoy Norbert, handelaar, 45 j., Statiestr

heeft met eigen middelen het lande-

53 en Vanthournout Alice, z. b., 35 j., Yperstr.

lijk huishouden onderhouden. En toch 93 — Bostyn Odiel, vlaswerker, 24 j., te Le-

is onze frank al dieper en dieper gedeghem en Pieters Elza, z. b., 25 j., Korzakt.trijkstr.

95.

't Is 't vertrouwen dat geschokt is,

STERFGEVALLEN.

zegt men.

Degeeter Alphonse, 30 j., KortrijKStr. 2a —

Volckaert Pierre, 83 j.. Leopoldstr. 28 —

Hoe dat? Niets heeft de regeering

Muylle Pauline, 69 j., Rijselstr. 245 — Deleu

gedaan, van aard wantrouwen te wet- Emerence, 58 j., Vandermeerschpl. 51.

tigen.

Indien 't vertrouwen geschokt is en

daarom onze frank aan 't sleeren is

gegaan, ons land voor een groot gevaar

plaatsend, dan zijn de klerikale

en liberale volkshatende patriotards

daarvan de schuld.

Uit vijandigheid tegen de regeering,

die zij te demokratisch vinden, heb-

ul Arme, groote liberale partij, wie

gewrocht, waarvoor zij met liefde en

zou dit ooit gedacht hebben, dat ge

toewijding zooveel vrije uren hebben

in een zoo korte tijdspanne de partij

geofferd ?

der gewezene volksvertegenwoordigers

en senatoren zoudt geworden

De 1 Mei-feesten hebben ook veel

heb ik niet letter hooren boffen met

zijn?

vreemd volk naar ons stad doen

de 1 Mei-feesten, die dees jaar in ons

Wie zou u ooit vroeger zoo laag

stroomen.

stad overprachtig zijn geweest en

als heden durven schatten hebben?

Wat zal Pé De Meenenare spijtig

diensvolgens een groot succes hebben

Wie zou het ooit gedacht hebben

geweest zijn, want met Meenen te hel-

gehad.

u zoo gemeen te zien, een eerlijk en

pen uitgeven voor een stad, waar de

Tot zelfs veel menschen, die niet tot |

rechtschapen strijder als Matteoti tot

peste te vinden is, heeft hij getoond

Onze partij behooren, bekenden, dat de

in zijn graf te gaan bemodderen?

dat hij de neringe vijandig is.

socialisten mogen fier zijn met hunne

Bij wie zou het te binnen gekomen

Wat wil hij ? Dat Meenen aan een

feesten, die zoo deftig en zoo grootsch

zijn dat men in Gillon den verheer-

kerkhof gelijkt?

zijn verloopen.

lijker zou v-inden van Mussolini en

Zouden de kaloten dat betrachten

Wat vooral een overweldigenden in-

de moordenaars van Matteoti?

moesten ze per ongelukke weer den

druk heeft gemaakt zijn onze 1 Mei-

't Is waar, reeds vóór de moord

baas worden?

stoet en onze Mei-Cantate.

schreef langen Ivo dat men lessen ne-

* * *

Onze 1 Meistoet was een ware

men moest van over de Alpen. feeststoet met zijne schoone kinder- Heeren van de Gilde, ge liegt.

Die lessen waren 't in brand steken groepen en zijn talrijke vrouwen en Ge liegt als ge in «De(n) Tijd»

onzer volkshuizen en de vernietiging mannen, zoó serieus als 't maar zijn schrijft dat Robert Detaevernier, om

der vakbonden.

kan en allen op hun 1 Mei-beste. een meerderheid te hebben in de com-

Ze hebben tot heden nog niet den

Niet alleen onze kindergroepen e» missie van den openbaren onderstand,

moed gevonden om die lessen door

onze Meisjeskring, die op indrukwek- zelf een zitting ging voorzitten. Ro-

Gillon zoo schoon genoemd, ten uitkende

wijze de internationale verbert Detaevernier is nog nooit eene

voer te brengen. De druiven zijn nog

broedering voorstelde, wekten de al- vergadering van de commissie van

te groen.

gemeene bewondering op, maar er den openbaren onderstand gaan bij-

De opeenvolgende moordpartijen werd -ook met niet letter ontzag opwonen. Dat wéét Baston, dat weet

hebben de liefde voor 't fascisme van gezien naar ons 80 man sterke harmo- Vandaele, dat weet Meheus.

Gillon niet doen afkoelen, hij, de nie en de eerste centurie van onze Ge liegt ook als gij beweert in Vrij

man en leider der partij van orde (?) verweer-milicie, die, flink op stap mar- en Vrank dat Maurice Detaevernier

juichte, naar gelang volkshuizen en cheerend, den feeststoet opende. voorgesteld werd als sekretaris van

vakbonden vernietigd werden.

En dan 's avonds op de Groote den openbaren onderstand, om in

Maar 't fascisme is zijn vandalen- Markt. Naar menschengeheugen heeft 't Volkshuis van een grooten last ontwerk

gaan voortzetten tot in de ran- men nog nooit zooveel volk samenslegen te zijn.

gen van 't liberalisme, 't demokrageperst gezien.

Ge liegt als ge in Vrij en Vrank de

tisch liberalisme !

De aanblik van de enorme kiosk- schuld van de pachtverhooginge der

Giovanni Amendola, een bekwaam estrade was al iets machtigs, 't Miek barakken op Debunne en de socialis-

leeraar en leider der liberale demo- al een diepen indruk wanneer 't muten legt. Ge weet dat de pachtverhookratie,

een hardnekkig bestrijder van ziek, gevolgd van een langen stoet giinge van een kaloteminister af-

't kommunisme, die slechts aan- uitvoerders, op de Markt arriveerde hangt.vaardde

wat cloor wettelijke middelen en de kinderen vooraan, op de maat Foei, christelijke leugenaars.

verkregen was, werd even laf ais van den krachtigen pas-redoublé, de

Matteoti vermoord.

kiosk opstapten. En dan, als de vijf Volgens Vrij en Vrank doe ik niet

Reeds in 1923 ontsnapte hij geluk- honderd uitvoerders allen plaats geno- wel met van de bijpostjes en de 15.000

kiglijk aan de dood, na afschuwelijk men hadden en heelemaal den kiosk ballekens te spreken van Julien Van-

te zijn mishandeld geweest door vijf hadden gevuld, die velen te groot daele. de voorzitter van 't christen

van Mussolini's bloedhonden. hadden gewaand. Dit gaf een onzeg- werkersverbond.

Ondanks zijn lijden en 't gevaar bare impressie van macht. Maar zoo- Deden «De Meenenare» en «De

dat hij liep ging hij voort het fasals het décor was, was ook de uit- Tijd» wel met van de 9000 frank te

cisme bekampen, tot over enkele voering : machtig.

spreken van Maurice Detaevernier,

maanden 15 schurken hem met ijze- Vooraf gaf onze harmonie, wier omdat Julien Vandaele deze niet kan

ren stokken als een hond neersloe- uitbreiding al onze partijgenooten met opstrijken ?

gen.

fierheid en genoegen vervult, een Als ge den bal smijt naar anderen

Gillon en «De Vrijheid» hebben tot schoon concert. Het programma was moet ge kunnen verdragen dat g'hem

heden, nog niet den moed gevonden zoo samengesteld dat de muzieklief- weere krijgt.

om die afschuwelijken moord op hunhebbers en kenners het niet beter Maken de socialisten van deze benen

leider te schandvlekken noch om konden wenschen. 't Was spek voor noeminge dan waarlijk een gelddie

moord te melden.

fijne bekken. En ook de uitvoering I kwestie, vraagt het onnoozele Vrij

Waarom ? Omdat Amendola een de- kon niet beter worden gewenscht. Chef en Vrank.

mokratisch liberaal was, en onze li- en muzikanten halen er eere van. Zeg, wie schermde met de 9.000 fr.

beralen reactionnairen en fascisten Achter de drie morceau's van d'har-

zijn.

monie, ving de cantate aan. Dat was

Hoe zou 't mogelijk zijn dat er een de groote brokke, waarnaar verlangd

greintje demokratie en eergevoel in werd. Ik hield mijn asem op. Hoe zou

onze Kortrijksche liberalen steekt als 't afloopen? Wat zou de chef daar

ze de afschuwelijke moord op hun wel uitrichten met zijne honderden

eigen leider niet eens durven afkeu- kinderen, meisjes, jongens, vrouwen

ren.

en mannen, die geen muziek kennen,

Redactie van «Volksrecht», we zijn geen speciale zanglessen hebben ge-

het met u eens; zulke laaggevallen had.

menschen en bladen verdienen onze Op een teeken stond alleman i echt ea

aandacht niet. A. CLAYS. als de chef zijn maatstok in de hoogte

hief, viel er ineens een groote stilte

CINEMA FEESTPALEIS. — Pro- in. Een bruske handbeweging van

gramma's der week.

den chef, en daar brak eene korte in-

Op Zater- en Zondag:

troductie u.'t van 't muziek, waarop

GERECHTIGHEID OF DE OPOF- onmiddellijk het koor werd aangehe-

FERING VAN EEN MAN, hartven. 't Klonk in machtige akkoorden :

roerend drama, in 5 deelen, met hoezee der eeuwen zwoegers vieren

DUSTIN-FARNUM in de hoofdrol.

[feest,

DE MAN MET DE ROLLS-ROYCE, de steden dreunen van de luide

een der prachtigste sportdrama's van

[klokken,

CYCLONE JACK in 6 deelen. de gronden bersten en de zangen

Op Maan-, Woens- en Donderdag :

[schokken,

DE KAMPIOEN DER WERELD, de mensch gewerd een vrij-gevochten

prachtige episodefilm in 30 deelen,

[geest.

die in 3 weken met 10 deelen per Iedereen werd er door aangegrepen

w eek vertoónd wordt, en die door en meegesleept.

eikeen moet gezien worden.

Ik kwam er g'heel koud van. Het

CE SIER UIT DE ZWARTE KAT, juichte in mij : bravo ! bravo ! ze zijn

komiek in 2 deelen, met GLORIA goed ingezet. En toen ik naar den

JOY en hare 12 Girls of de twaalf chef opzag, die de honderden muzi-

schoonste vrouwen van LOS AN-kanten

en zangers bezielde en met

GELES.

zijn maatstok meetrok, waar hij ze

In elke vertooning: Journal Eclair. hebben wilde, toen ik hem zoo kalm

zag, zeker en meester als hij was van

NAAR RONSE. — De Socialistische zijn volk, was ik ook volkomen ge-

Federatie van Ronse huldigt op le en rust gesteld en kon ik genieten, ten

2e Sinksendag haar prachtig nieuw volle genieten van dien zoo impressi-

Feestpaleis in, en viert tevens de Juonnanten melodieusen zang. De solo

bileum van verschillende vereenigin- van de bassen was zeer goed, de tegen.nors

deden zich in hunne moeilijke

De kameraden van Ronse waren al- partij om ter best gelden, en als de

tijd op de bres, wanneer Kortrijk hun- vrouwen met zooveel gevoel zongen

ne lnilp behoefde. Nimmer lieten zij van «ik vreesde om mijn kind bij het

zich zoeken. Op alle feestelijkheden baren», schoten mijn oogen vol tra-

was Ronse in massa tegenwoordig. nen, en.mijne ontroering nam nog toe

Het is onze plicht met honderden toen de engelachtige melodie van den

hunne grootwording mede te feesten. solo der kinderen aan de beurt kwam.

'e na- Te dien einde zullen in de lokalen Wat me ook diep trof was den weemiddag

:

Volksrecht en Feestpaleis, alsook in moedigen zang: «Uw hoofd is' be-

Op Zondag 9 Mei, te Walle, «ln de de wijklokalen, lijsten berusten, waar bloed, de doornekroon sneed er de

Valk», bij gezel Victor Vandorpe. men zich kan laten inschrijven ont de glorie van 't Leven, dat baarde».

Op Donderdag 13 Mei, Middenstad, reis aan verminderden prijs te kun- En als men kwam aan den machtig

in het Volksrecht.

nen medeniaken.

jubelenden slotzang : « O lied van de

Op Zondag 16 Mei, op den Pottel- Prijs per koepon, heen en terug: hope», bonsde het in mij en zong juibe

rg «In de Vlasvink».

5 fr.'35.

chend mijn hart mee : «O lied van de

Op Zondag 30 Mei, op Overleie, Allen mee naar Ronse, weze liet or- hope, gij wordt ook de macht, die

Lokeren», Bruggestraat.

dewoord !

't heden bevrijdt».

Hoerah ! voor onze kinderen, vrou-

AAN DE DUIVENLIEFHEBBERS.

wen en mannen! Hoerah! voor onze

De prijsdeeling van den prijsvlucht

muzikanten ! Hoerah ! voor onzen chef,

MEENEN

uit Arras van 1 Mei, zal plaats heb-

M. Robert Vantieghem, die nu weer

ben op Zondag 9 Mei, om 5 ure, ten CINEMA VOORUIT, FEESTPALEIS met buitengewoon groot succes ge-

lokale Volksrecht.

toond heeft wat hij durft en wat hij

kan ! Hoerah ! voor onze vrienden Jef

Vrijdag 7,

HOE LAAG!

Vandermetilen en Daan Boens, die al

Zaterdag 8 en Zendag 9 Mei 1926. hun kennis van 's werkers ziel van

Graag zouden we onmiddellijk voldoening

geven aan de vraag van ons

L'ETOILE DU CASINO DE PARIS 's werkèrs leven, lijden en strijd, en

geliefd weekblad «Volksrecht», om een prachtig, kunstig en gemouve- ook al hun warme liefde voor hunne

aan het walgelijk liberaal weekblad menteercl drama in 7 deelen.

kampende vverkbroeders, in hun aangrijpend

muziek en gedicht hebben

«De Vrijheid» geen acht meer te Daarbij

gelegd.

geven.

een KOMEDIE en een KOMIEK

De cantate zal, op alwie niet ge-

Doch eenmaal nog kunnen w'ons

voelloos is, een diepen indruk hebben

niet bedwingen en dit om onze ver-

Maandag 10 Mei. nagelaten, en het aanzien hebben ver-

DE SLEUTEL VAN 'T GEHEIM hoogd voor de partij van weinig ont-

TWEE VROUWEN wikkelde werklieden, die zich door vele

opofferingen tot eene machtige kunst-

?

In «De(n) Tijd» van 24 April heeft

het christen werkersverbond het nog

op de 9.000 fr. gezien, en ge durft vragen

of wij er eene geldkwestie van

maken.

Maurice Snuffelare spreekt in hetzelfde

«Vrij en Vrank» ook over de

wedde, die vóór de benoeminge werd

vastgesteld. De siskens zouden maar

liever de wedde hebben bepaald, als

ze wisten voor wie ze was. Ze stemden

voor de wedde. Was het omdat

ze dachten dat ze voor Vandaele was?

Zouden ze misschien tegen een loon

van 177 fr. te weke gestemd hebben,

hadden ze geweten dat Vandaele deze

niet zou ontvangen?

* * *

G'heel de kwestie van 't onrecht

blijft voor de siskens nog daarin bestaan

dat door deel te .nemen aan de

eerste beraadslaginge, Robert de kandidatuur

van zijn broeder niet onmogelijk

gemaakt heeft.

Snuffelare, ge laat hier uw gezond

verstand niet spreken. Ge moet het

kunnen begrijpen dat de meerderheid

altijd de beraadslaginge kon doen verdagen

om te doen wat nadien gedaan

werd : eene verandering brengen in de

samenstelling van de gemeenteraad.

't Waren zelfs de kaloten die, bij

monde van Dewitte, voorstelden, de

kwestie uit te stellen.

Ge ziet dus dat er buiten de onwettige

beraadslaginge nog wel middel

was om de kandidatuur van Maurice

te kunnen handhaven.

G'heel de zake komt hierop neere,

dat gij niet kunt verdragen dat er

iemand benoemd wordt, die 't vertrou

wen geniet van de meerderheid.

Noemt gij dat

*

verdraagzaamheid?

* *

'k Ben voor 'ne keer 't akkoord met

Vrij en Vrank, die 't een beetje vet

vindt 2.250 fr. voor sekretaris-trésorier

van de meisjes-école moyenne, te

meer dat er daarvoor letter werk

meer te doen is met dit voor de

knechtenschole, dat al goed betaald

is. Wie dat er die brokke binnenspeelt ?

Pé's broere. Is 't daarvoor dat Pé

daar nog geen woordeke over gerept

heeft?

Als Pé's broere voor de meisjesmiddelbare

schole, met simpelijks 18

leerlingen, 2.250 fr. zal mogen opstrijken

voor ntt en dan 'ne keer 'nen

brief te schrijven en alle trimester

't schoolgeld te... doen ontvangen va.i

een ander, hoeveel mag hij dan wel

hebben voor de jongensschole ? 't ls

andere peper of 177 fr. voor een g'heele

weke te werken in den bureau van

den onderstand.

Is 't waar, was t manneke nog niet

kontent, en vroeg hij nog «vie chère»

aan, alhoewel hij daaraan geen recht

had, omdat hij reeds «vie chère» rrok

als stadsbediende ?

Zij zijn zoo vijandig aan de

staatsmiddelbare schole, maar ze houden

aan 't postje van sekretaris van

dezelfde schole die ze verfoeien, alleen

voor... de duizende ballekens die

er aan vaste zijn.

Is 't geen waar, Pé? PIER.

* * *

Zijn de kleingeestige kalotepolitiekers

niet beschaamd geworden ons

menschen zoo gemeen te hebben beleedigd,

wanneer zij getuige waren

van hunne deftige, waardige massabetooging

en van het machtig kunst-

Syndikaie Kroniek

Algemeene Centrale van Bouw,

Ameublement en Gemengde Vakken.

— Op Zaterdag 15 Mei a.s. worden

al de bouwwerkers, metsers, plakkers,

vloerders, timmermans, schilders en

dienders uitgenoodigd naar de vergadering

in het Volkshuis, om 6 ure, na

het werk.


Belgische Bank van den Arbeid

1, VOLDERSSTRAAT, GENT.

KAPITAAL en RESERVEN volledig gestort

meer daa 9 miljoen frank

ALLE BANKVERRICHTINGEN

Opening van deposito en loopende

rekeningen

Documenten accreditieven

Disconto en inning

Verhuring van brandkoffers

Wissel en vreemde munten

Aan- en verkoop

van titels-Beursorders

Inkasseering van koepons

Spaarkas

Bewaring van waarden

iiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimii iiimiiimmiiimHimiiimmiiimiiiiimiiiiiiir

Gezien de staking gestemd is geworden

op 21'April laatstleden, bij de

patroons, die geen voldoening geven,

is liet de plicht van allen tegenwoordig

te zijn.

De secretaris, A. VANDAMME.

Allerlei Berichten

ROODE SINXEN. — Nog maar een

paar dagen hebben we het 1 Meifeest

achter den rug en weer spreekt men

van een grootsch socialistisch feest

in onze stad.

Inderdaad, binnen 'n paar weken zal

zich binnerT onze muren eene nietalledaagsche

gebeurtenis voordoen.

Op de Sinxendagen zal de Vlaamsche

Socialistische Tooneelwereld in

onze roode stad zijn, om er verschillende

jubeleums mede te feesten, 11.1.

het 25jarig bestaan van den Tooneelkring,

het 25jarig bestaan van de Tooneelfederatie,

het 25jarig sekretariaatschap

van vriend Willem Meyér uit

Gent en het 25jarig lidmaatschap der

echtgenooten Deleu-Boussy en Ducastel

Hippolyte.

Deze plechtigheid moet gefeest

worden door al onze groepen.

Heel de socialistische familie van

Meenen moet aan de feestelijkheden

van Sinxen deelnemen.

Zondag 23 Mei, om 3 ure, wordt

een Feeststoet ingericht en het is

noodzakelijk dat elke bewuste arbeider

en arbeidster in de feestbetooging

medemarcheert.

Geen enkel partijgenoot mag aan

het jubelfeest van onzen ijverigen

kunstkring onverschillig blijven.

's Avonds om 6 ure wordt een vertooning

ingericht in de prachtige

Schouwburgzaal van het Volkshuis.

De jubilarissen hebben «Onder één

Dak» verkozen voor de vertooning,

het familiespel, waarmede onze Van

Beveren-kringers een overweldigend

succes hebben behaald enkele maanden

geleden.

Ten einde iedereen toe te laten dit

prachtig werk te gaan zien heeft de

feestkommissie besloten een algemee

nen ingangsprijs te stellen van 2 fr.

Van nu af kan men programma's,

die zullen gelden als ingangsbewijs,

verkrijgen voor deze prachtige vertooning,

in de lokalen, winkels, bij boden.

brooduitvoerders en bladverkoopers

en bij de leden van den Tooneelkring.

Kameraden, elk het zijne bijgedragen,

opdat het jubelfeest van onzen

Tooneelkring goed lukke.

Van nu af weze het ordewoord: Allen

in den Feeststoet !

I11 gtoot getal naar de vertooning

van «ONDER EEN. DAK» !

HET ARBEIDERSVERWEER-

LEGER. — Sedert verscheidene maanden

wordt er druk gesproken van het

fascistisch gevaar in ons land.

Meer dan ooit ziet men de reactionnairen

al hunne krachten samentrekken

0111 een strijd aan te gaan tegen

de arbeiders en hen tot de vroegere

slavernij terug te brengen.

De arbeiders verstaan het echter

zoo niet meer, spannen ook hunne

krachten samen en gaan over tpt het

vormen van arbeidersverweer-korpsen,

om zich te weer'te stellen tegen

elke gewelddaad, waarvan zij het

slachtoffer kunnen worden.

Hier in onze geliefde stad Meenen

spreekt men ook dat er zich een groep

fascisten aan 'f vormen is. De arbeiders

hebben dan ook het recht zich te

groepeeren en zich te stellen tegenover

diegenen, die hen mochten aanvallen.

Hier bestaat nu ook een arbeidersverweer-korps.

Voor de eerste maal

kwam dit korps op 1 Mei op straat,

en dwong bewondering en tevens eerbied

af. Het was een prachtgroep.

Wat zullen de verdwaalde schapen

denken, die nog altijd deel' maken van

die zoogezegde neutrale bonden. .Zullen

zij nu niet beseffen waarom de socialistische

soldatenbonden tot stand

gebracht werden. Het is wraakroepend

dat er zijn, die zich socialist noemen,

en van neutrale bonden blijven deel

maken.

Als ware socialisten is hunne plaats

in onze organisatie, waar de rechtvaardige

kamp wordt gestreden tegen

de reactionnaire kaste, voor het behoud

onzer rechten en vrijheden en

voor de verwezenlijking van een'duurzame

Vrede. A. V.

TOMBOLA DER BOEKERIJ. —

De genaamde Bonte Alois heeft met

Nr 2681 eene klak afgehaald, dan

wanneer hij met dit nummer recht

had op den porte-manteaux.

De genoemde persoon gelieve dus

in de eerste dagen tot het Volkshuis

te gaan, ten einde den misslag te herstellen.

Hieronder geven wij de prijswinnende

nummers :

2022 — 1982 — 6223 — 1539

2681 — 4427 — 3274 — 2787

Velodrôme de la Lys.

Op Zondag 16 Mei 1926, AAN-

KOMST van den vooroorlogschen

klassieken Baankoers GENT-MEE-

NEN, 115 km. Groote Prijs NOVY,

voor JUNIORS.

In afwachting der baanrenners zullen

er prachtige koersen plaats grijpen

voor ONAFHANKELIJKEN.

1. Snelheid.

2. Afvallingskoers.

3. 100 km. Ploegkoers met klassementen.

Deelnemers : Vervaecke Ju

lien, Meenen-Willemyns Oscar, Mariakerke.

— Vermeersch Gérard, Hooglede-Geldhof

Maurice, Moorslede.

Vansteenkiste Gilbert, Kortrijk-Matton

Paul, Harelbeke. — Vandevelde

Libor, Lovendeghem-Anrys G., Avelghem.

— Delobelle Leon, Helchin-

Tallieu Odile, Staden. — Van Iseghem

Marcel. Iseghetn-Seynaeve Alph., Ise

ghem. — Knockaert Marcel, Gheluwe-

Ivnockaert Jules, Gheluwe.

Toekomende week meer inlichtingen.

PRIJZEN DER PLAATSEN : 1)

Volksplaatsen, 3 fr. (Vrouwen en kinderen,

2 fr.) — 2) Virage, 5 fr. — 3)

Pelouse en premières, 7 fr. (Gewone

vrienden aan de feesttafels een smakelijk

maal te verorberen. En tusschen

het koffiedrinken in, werd menig

liedje op het verhoog gezongen.

Dan 'n welverdiende rustpoos, waarna

onmiddellijk alleman te been vodden

Meistoet.

Meisjes werden in kleurrijke pakjes

gestoken, jongens en meisjes bloemenkransen

te dragen gegeven, rijwielen

met kleurpapier versierd, en in muider

tijd dan men ooit had bedacht,

vormde zich een prachtigen stoet.

Ruiters aan den kop. Volgt een

spandoek, tot den socialistischen strijd

opwekkend; dan 'n paar kleine kleuters,

die een met groen versierden

«Eén Mei» dragen, waarna een gansche

rij jongens, die in heldere kleur

letters «Feest van den Arbeid» voor-

op dragen ; daarachter tal van meis

jes in sehakeeringrijke kleuren, waarop

volgen de door meisjes gedragen

bloemenkransen «Verbroedering» en

«Wereldvrede» : het muziek komt aan

de beurt, wier heldere tonen het

luchtruim doortrillen, en nu komen de

met bloemen versierde rijwielen, ge

volgd van een prachtig aantal arbeiders

rond de banier geschaard.

En onder een toenemende belangstelling

der bevolking doortrekt deze

stoet de bijzonderste straten van het

dorp.

Daarmede echter is het feest niet

ten einde.

In de zaal wordt een bondige, maar

krachtige Meirede uitgesproken in

het teeken gesteld van den komenden

strijd.

Alsdan is het de beurt aan de fan

fare «Arbeid» om haar concert uit te

OP ZONDAG 16 MEI, algemeene

vergadering voor al de leden van Heule

en Watermolen, om 4 ure namiddag,

in 't Volkshuis, Statiestraat.

Dagorde : 1. De gemeentekiezing.

—- 2. Bespreking der kandidaten.

— 3. Regeling mét de groep Watermolen.

— 4. Verslag der kas. — 5.

Allerlei.

Nogmaals zal gezel ROB. DETAE-

VERNIER er tegenwoordig zijn.

Gezien de belangrijkheid der dagorde

denken wij dat alle partijgenooten

er zullen tegenwoordig zijn.

HET BESTUUR.

Gemeenteraadszitting van 16 April

{ Vervolg).

4e punt. .Gemeentetoelage voor bouwen werk

manswoningen.

M. BURGEMEESTER. — Er is vanwege

Arth. Kerkhof een schrijven gericht nopens

eene ondervraging over de gemeentepremie

voor het bouwen van werkmanswoningen.

ARTH. KERKHOF (kr.). — 'k Zon willen

van 't schepencollege weten hoe het komt dat

deze premie nu nog niet uitbetaald werd,

M. BURGEMEESTER. — Wij hebben nog

geen antwoord ontvangen van den provincie

raad op ons schrijven; de gemeente Bisseghem

ook nog niet.

Een grondige bespreking ontstaat.

M. DEMEESTER, schepen. — "t Ware mis

schien beter dat de leden hier tegenwoordig

zich wenden bij hunne afgevaardigden, om

daar de noodige voetstappen te doen in den

provincieraad.

Gezel DESMEDT. — Wanneer het mijne

beurt is om te spreken zal ik het schepencol

lege laten hooren dat wij, socialistische groep,

het noodige onderzoek gedaan hebben bij onze

afgevaardigden.

M. BURGEMEESTER. — Het woord is

aan Arth Desmedt.

Gezel DESMEDT. — Op 18 November 1922

wierd er in onze raad een premie gestemd vai

20 0/0 voor het bouwen van werkmanswonin

gen, uitkeerbaar bij de staats- en provincie

toelage.

M. BURGEMEESTER. — Ja

Gezel DESMEDT. — Op 28 November '22

wierd er geschreven onder brief Nr 20, om

de bestendige deputatie daarvan kennis te geven

Wij dachten dat dit in toepassing was. Maar

daar er beroering onder onze inwoners kwam,

zagen wij ons verplicht een grondig onderzoek

te doen. Wij riepen de tusschenkomst in van

onzen vriend Robert Detaevernier, provincie

HEDEN ZONDAG, om 10 ure voormiddag.

algemeene vergadering voor

de Propagandaclub.

Dagorde ; Een algemeen verslag.

HET BESTUUR.

LENDELEDE

PRIJSWINNENDE NUMMERS van

den Tombola, getrokken op 1 Mei:

355 - 631 - 93 - 541 - 937 - 294 - 110

- 621 - 614 - 127 - 130 - 834 - 668 -

21 - 105 - 635 - 346 - 895 - 168 - 603

- 801 - 329 - 419 - 666 - 73 - 799 -

148 - 173 - 276 - 934 - 15.

De prijzen zijn te verkrijgen in het

lokaal 't Wit Paard, tot einde Mei.

Na den 31n blijven zij den eigendom

van de feestcommissie.

HET BESTUUR.

SWEVEGHEM

6666 — 3477 — 7109 — 792

830 — 3919 — 4850 — 2709 afslag B. W. B.)

6212 — 7320 — 2723 — 4007 Poorten open om 1 y2 ure.

6017 — 5010 — 6274 — 7435 om 2

3621 — 1540 — 6016 — 4686

1615 — 1670 — 6611 — 2204

6717 — 1957 — 6702 — 2352

7920 — 4054 — 3686 — 3244

2859 — 5526 — 2273 — 1686

6411 — 1592 — 4926 — 7318

4643 — 2715 — 4625 — 887

4729 — 2607 — 2241 — 3548

7986

De prijzen kunnen in de 6 eerste

ken afgehaald worden in het Volkshuis,

Koningstraat.

feEDANKING. — Met deze sturen

wij onzen rechtzinnigen dank aan de

vriendinnen en vrienden, die ons hunne

medewerking hebben verzekerd

voor de uitvoeringen der cantate.

Onzen dank gaat tevens tot de ka

meraden, die op een ander gebied net

hunne hebben bijgebracht tot het

wellukken onzer Meifeesten.

FEESTEN TE CROIX. — Zondag

aanstaande 9 Mei grijpen grootsche

socialistische festen plaats te Croix.

Men feest er namenlijk de 30e verjaring

der inname van het gemeentebestuur.

De vlaggen onzer groepen gaan er

heen.

De kameraden, die verlangen de

vlaggen te vergezellen, deelen we me

de dat de bijeenkomst geschiedt in het

wijklokaal Barakken, om 12 ure, om

dan met den tram gezamenlijk te

vertrekken.

EERELIJST. — De kameraden,

wier naam in de eerelijst verschijnt,

gelieven hunne rekeningsbriefjes der

verloopen maanden te willen vereffenen,

die berusten in de lokalen.

Vergaderingen

MIDDEN-KOMITEIT. — Zitting

Dinsdag aanstaande, 0111 7 ure.

WIJKKRING BRUGGEPOORT. —

Op Woensdag en acht dagen dus 19

Mei, om 7 ure 's avonds, zal er een

belangrijke vergadering plaats grijpen

voor den wijkkring der Bruggepoort

in het Volkshuis, Koningstraat.

Zeer gewichtige beslissingen moeten

genomen worden, zoodat de aanwezigheid

van elk lid vereischt is.

WIJKKRING KOEKUIT. — Op

Zondag toekomende 9 Mei, om 4 ure

namiddag, algemeene vergadering

voor al de leden van de Propagandaclub.

Belangrijke punten zullen besproken

worden.

Wij rekenen op eene talrijke opkomst.

De secretaris : ALF. MAES.

Sportnieuws

HONDENSPORT. — Op Zondag 9

Mei aanstaande geeft de Meenensche

Hondenclub «Franco-Beige» eene

schoone wedstrijd voor afgerichte

honden (beginnelingen) op haar oefeningsterrein.

Yperstraat.

Begin om 9 ure tot 12 ure en van

2 ure tot 6 ure 's avonds.

Ingangsprijs : 1,00 en 1,50 fr.

Een beker is te winnen voor den

club, die met twee honden het grootste

getal punten behaalt.

Er zijn twintig honden ingeschreven.

l DE LOONKWESTIE DER

GALVANISEERDERS.

In «Vooruit» van 10 en 15 April bespraken

we de loonkwestie, die in de ijzerdraadtrekkerii

Begin

van M. Bekaert opgedoken was, ten gevolge

/2 ure.

der loonsvermindering, door den Burgemeester

JNSHKSSXKOObO

dier gemeente ingevoerd, die voor de galvaniseerders

van Bak 1 tot 34,50 fr. en voor de

Het speciaal artikel DAMEN- en

vuurmakers tot 36,25 fr. per week beliep.

De gisting onder de galvaniseerders, de ver-

KINDERSCHORTEN in duplex, drill

gaderingen die we met hen hadden, schudde

en gedrukt satijn, van-het huis MAR-

de kristenen, die voornoemde loonsverminde

TENS GUSTAAF EN ZUSTERS te

ring toelieten, wakker.

Kortrijk, is voorhanden in de maga-

voeren, en sluiten de feestelijkheden

Zij gingen onderhandelen. Het was ook ten

gevolge daarvan dat op 8 April M. Bekaert

met een leuke tooneelvertooning.

zijnen «De Plicht».

ons verklaarde alles met hen geregeld te heb-

Ondertusschen heeft een electrische

ben, wat daarin bestond dat het loon der gal-

Cooperateurs ! Gaat zien en koopt prachtverlichting het lokaal en de

vaniseerders van Bak 1 van 143 fr. op 165 fr.

geen andere meer.

winkels in een schitterende klaarte

gebracht werd, eene loonsvermindering latende

bestaan van 12,50 fr. per week.

gesteld en geeft aan de gansche om-

Op onze vergadering den 11 April brachten

geving een feestelijk uitzicht.

de galvaniseerders ons het bericht dat in de fa-

't Is middernacht wanneer de feesbriek

bekend gemaakt was dat op Bak 1 het-

Voor gelijk welken aard van VERtelijkheden

ten einde loopen en de

zelfde loon zou betaald zijn als op Bak 2,

ZEKERINGEN, wendt u bij

zijnde 177,50 fr., dat wij reeds meedeelden in

partijgenooten, mannen en vrouwen en

«Vooruit» van 15 April.

RAMMANT CAMIEL (De Vetten) kinderen, blijgezind, naar huis togen.

raadslid, en zoo bekwamen wij van den heer De werkers van Bak 2, die harder moeten

Alles 0111 ter best geslaagd zijnde,

Hoofdagent

Gouverneur het volgende antwoord :

werken en meer voortbrengen, waren natuur-

zeggen we eere aan de inrichters en

lijk niet tevreden, en met deze van Bak 1, die

van «La Prévoyance Sociale»,

Brugge, den 18 Maart 1926,

dank aan allen, die een hulpbiedende

nu voldoening hadden, besloten zij den vooraf-

Heer Provincieraadslid,

Moeskroenstraat, 43 — Meenen.

gaandelijken opzeg te sturen. De staking liep

hand hebben geboden en het als plicht Als gevolg op uw schrijven van den

evenwel niet los, om reden welke wij later

lllilllllllllillllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiii hebben aanzien den Hoogdag van 1 Maart 1926, betrekkelijk de beraadslaging van

nader zullen bepalen.

de gemeenteraad van Heule, nopens de toe-

Mei in allen luister te vieren.

Heel die kwestie- was niet bijzonder in den

kenning eener premie aan de werklieden, die

RECKEM

J. DE CONINCK.

smaak der kristenen gevallen, want door het

zich een eigen huis bouwen, heb ik de eer

feit zelf, dat M. Bekaert op 8 April tegen ons

U te berichten dat er in mijn bestuur geen

jooaoaooooooooooooococoooooooc

zegde, dat hij alles met de kristenen regelde

ZATERDAG 8 MEI, om 7 ure, al-

spoor te vinden is van de ontvangst van dat

op de manier hierboven weergegeven, en op

stuk ; hetzelve moet dus als niet ingekomen

gemeene vergadering voor het Mid-

12 April tegen de galvaniseerders zegde: dat

AUTRYVE

beschouwd worden. Er valt overigens op te

denbestuur.

de kristenen altijd ivelkom waren in zijn bureel

merken dat het den gemeenteraad toekwam

en de socialisten er nimmer zouden binnen ge-

DE WINNENDE NUMMERS van de inschrijving in de gewone begrooting te

raken, aangedikt met de werkelijkheid, dat ze

bevelen van het krediet, vereischt voor uit-

ZONDAG, van 9 tot 11 ure, is de

den Tombola, ingericht door de socia-

de gepleegde loonsvermindering lieten gebeuvoering

der gezegde beslissing en dat de be-

bibliotheek open.

listische Propagandaclub, zijn:

ren, zullen ze den slechten indruk bij alle arstendige

deputatie slechts op deze begrootir.g

beiders niet wegpraten.

1. Desmet Alph. Moen Nr 438 uitspraak te doen heeft.

Reeds in «De Volksmacht» van 3 April

2. Vanglabeke Maria, Autryve 101 Welnu, een dergelijk krediet werd sedert schreven ze dat het volle loor, weerom toege-

OM 11 URE, algemeene vergadering 3. Verhele Alois, Autryve 338 1922 in de begrootingen der gem< nte Heule staan was. Dit volle loon wüs dan voor hen

voor al de spaarders, die fransch geld 4. Lathioor Jules, Autryve 7 niet voorzien,

165 fr. in plaats van 177,50 fr., of eene ver-

gespaard hebben.

5. Duponcheel Omer, Autryve 77 Aanvaard, Heer Raadslid, de betuiging mijmindering nog van 12,50 fr.

ner hoogachting.

I11 «De Volksmacht» van 24 April schreven

a«»?caooeooooy»ooo90oooccco;

6. Windels Arth., Autryve 181

(Get.) De Gouverneur, ze andermaal dat het volle loon nu betaald

7. Pollet Lucien, Autryve 11 Ziedaar het antwoord dat de gouverneur ons was ; nu was het inderdaad op 177,50 fr.

8. Vandevyvere Clem. Autryve 425 liet geworden. Wat is nu de waarheid?. teruggebracht.

WEVELGHEM 9. Duponcheel Isid., Autryve 55 Ik wil het vertrouwen van onzen achtbaren Deze grillige manier van hisu - 'ek te maken,

secretaris niet in twijfel trekken, maar ik eisch schijnt bij de schrijvers een belaste maag aan

BOEKERIJ. — De uitleening der 10. Deschieter Kom. Autryve 591 dat een grondig onderzoek worde ingesteld. te wijzen.

boeken zal voortaan plaats hebben elke 11. Jacobs Aug. Avelghem 326 Zoo het schepencollege het niet doet zal ik In «De(n) Tijd» van 28 April - ngen die

Zondag voormiddag van 8 tot 10 ure 12. Vanschamelhout A. Avelgh. 436 logmaals de tusschenkomst van onzen vriend nienschen nog eens hunne zielesnis uitstorten,

13. Depraeter Ach. Autryve 539 Detaevernier inroepen en zullen wij, socialis- en herhalen dat het volle loon uitbetaald werd;

ten, het onderzoek voortzetten

1111 zal er zeker niemand meer aan twijfelen.

14. Clement Jules, Autryve 254

ACH. DEMEESTER, schepen. — Er zijn •'.en paar zaakjes regelden ze nog met M.

UITSLAG

5. Dupont Henri, Ruyen 575 zooveel schrijvers "te Brugge; misschien is on Bekaert. De chefs der galvaniseerders krijgen

trekking Tombola, ten voordeele 16. Dupricilles F., Froidmont 462 zen brief van 28 November 1922 in den dooden- fr. verhooging voor 't kuisschen 's nachts

der Boekerij. — le prijs zes stoelen, Onzen besten dank aan al dezen, boek geraakt.

tusschen den Zaterdag en Zondag ; de andere

Nr 951 — 2e pr.\ een zetel, Nr 268 — welke deel genomen hebben aan de Gezel DESMEDT. — Al uitvluchtsels; op werklieden krijgen niets. Daarmee zaait M.

onze gemeente zijn er 6000 inwoners en onze Bekaert voor 6 fr. verdeeldheid tusschen de

3e pr., een zakuurwerk, Nr 870 — 4e Lotérij.

heer sekretaris is bijna gansch alleen, en wij chefs en de arbeiders, wat ten slotte in zijn

pr., een schouwgarnituur, Nr 908 —

hebben tot nu toe nog niet bestatigd dat hij voordeel keeren moet.

5e pr., een koffieservies, Nr 237 — 6e

zijn werk verwaarloosd heeft.

Voor de stokers regelden de kristenen het

pr., een zakuurwerk, Nr 844 — 7e pr.

(Het schepencollege zit met de verklaring >ok. Deze ondergingen eene loonsvermindering

een zakuurwerk, Nr 7 — 8e pr., borst- HARELBEKE van gezel Desmedt in nesten.)

van 36,25 fr. per week. Nu zullen zij eene

beeld Matteoti, Nr 582.

M. BURGEMEESTER. — Wij zullen een premie krijgen op de voortbrengst, maar die

EEN MEI is op eene waardige wij- schrijven richten naar den provincieraad, om schandelijke loonbesnoeiïng blijft behouden, ze

De prijzen moeten afgehaald worze gefeest geworden.

de zaak te oiiiierzoeken ; 't ware beter de zaak zullen zich meer moeten.aftroeven, om denkeden

binnen de veertien dagen in het Van in den vroegen morgend zag uit te stellen.

ijk nog hun vroeger loon te kunnen bereiken.

Volkshuis ofwel in de Boekerijzaal.

M. VANDELEENE. — De verklaring van Als leugenachtig afleidingsmiddelke be-

men onze arbeiders in hun Zondagsch

De prijswinnende nummers moeten

Desmedt is gewichtig; het schrijven van den schuldigt «De Tijd» van 28 April ons, dat we

pak optrekken naar het lokaal, 0111 Gouverneur is wel een welsprekend bewij reeds in «Vooruit» begonnen waren met de

worden afgegeven aan Durnez Alfons. aan elkander den Eén Meigroet over ervan.

kristenen te verdenken, verkocht te zijn aan

te brengen.

Gezel DESMEDT. — Wij hebben juist de de pastoors in heel die zaak.

begrooting van 1926 besproken en nogmaals Dit is 't verkeerde van de waaFheid.

VERMAKELIJKHEDEN. — Op In korten tijd was het lokaal prop-

werd er geen krediet ingeschreven voor de ge- Zij hebben zelf de priesters reeds misbruikt

Donderdag 13 en Zondag 16 Mei komt pensvol en werd er overgegaan tot de meentepremie. De werklieden, die een huis bou- voor alles en nog wat, dat wij er nog eerbied

de welgekende, luimige kotniekzange' prijskampen, die in de beste voorwen, zijn wederom zoo ver als in 1922. genoeg voor over hebben, om ze niet nutteloos

GUSTAAF VANDAELE met zijr waarden verliepen.

Ik stel een krediet-inschrijving in onze be- in een economisch konflikt te sleuren, waarin

troep naar de feestzaal van het Volks- Om 12 ure had er een feestmaal grooting voor, opdat onze werklieden er zou- hunne leerlingen eene betere rol hadden moeden

kunnen van genieten.

ten vervullen. Jos. Coole.

huis. Alle liefhebbers van tooneel en plaats, waar er een vijftigtal partij- M. BURGEMEESTER. — Wij zullen het

zang zullen op dezen dag in 't Volksgenooten aan deel namen.

voorstel van Desmedt aannemen en ware het

huis willen zijn.

Om 2 ure hadden wij den optocht. niet beter 10.000 fr. in te schrijven, met terug-

Donderdag begin 0111 3 ure, Zondag

Hoe prachtig en indrukwekkend was werkende kracht van 1 Januari 1926? COYGHEM

Aangenomen.

om 4 ure.

het om die groote schaar zwoegers op

Se punt. Kontroolstelsel werkloozen. Wijzi- HEDEN ZONDAG, om 10 ure,

Algemeene inkomprijs, 1,50 fr., alle

zulk een deftige wijze te zien marging. hij Valere Lampe, in St-Hubert, al-

taksen inbegrepen.

cheeren, voorafgegaan door ons mu- M. BURGEMEESTER. — Een schrijven gemeene vergadering voor de propaziek

en turners.

vanwege Arth. Kerkhof, om een verandering

te doen aan het kontroolstelsel der werkloozen. gandaclub.

• Wat moeten onze tegenstrevers wa-

ARTH. KERKHOF (krist.). — Zou het Dagorde : 1. Het sekretariaat.

EEN PAAR schoone, goede, beste tertanden als zij zulks zien, zij, die niet kunnen zijn, M. Burgemeester, dat de kon- - 2. De verkoop van ons weekblad. —

schoenen koopen de verstandige men- liet monopool van gemanierdheid wiltrool verandert, b. v. dat een bediende van de 3. Verscheidene. HET BESTUUR.

chen in den winkel van «De Zon» len bezitten, zouden nooit bij machte de gemeente den stempel komt bij zetten in ons

omdat men ze daar 10 tot 20 percent zijn zoo iets op touw te zetten. lokaal en bij de socialisten, enz.

Gezel DESMEDT. — Daarbij ben ik niet

goedkooper bekomt dan gelijk waar Eén Mei van 1926- zal lang in het 't akkoord. Wij hebben ons lokaal, waar onze AVELGHEM

elders.

geheugen blijven van al onze kamera- leden kunnen ter kontrool komen ; de gemeente

den, die nog nooit zulk een dag van heeft hare instellingen om hare kontrool te HET EEN MEI-FEEST is buiten

feest hebben gezien.

doen. Maar de gemeente kan beter den kon- alle verwachtingen gevierd gewortrooldienst

inrichten, zoodat onze werkloozen

PARTIJBESTUUR. — Dinsdag om

den. Van jaar tot jaar zien wij dat

niet moeten aanzien worden als toppers op de

'2 ure.

ZONDAG TOEKOMENDE, groot

het werkverlet meer toeneemt en het

plaats. Dat ons schepencollege het voorbeeld

BAL. "

volge van Kortrijk; de werkloozen komen daar feest van den Arbeid meer belangstel-

ter kontrool en weten voor 's anderdaags het ling inboezemt onder de bevolking.

TEXTIELBESTUUR. — Woens Ingang als gewoonte.

uur, waarop ze moeten terugkomen. Alzoo zal Het chocoladefeest in den voormid-

dag 12 Mei, 0111 6 % ure, vergadering Begin om 4 ure tot 10 ure. dat een gemak wezen voor on?£ werkloozen en dag vereenigde al onze trürners ; vele

\an de bestuurleden.

zullen ze in de gelegenheid gesteld worden tus-

DUIVENMAATSCHAPPIJ « DE

AL DEGENEN, die begeeren mede schen de uren naar werk te gaan zoeken. uders vergezelden die en het was een

WERKMAN». — Op Zondag 9 Mei

te gaan naar Ronse op Sinxen, wor- Het schepencollege sluit zich aan bij het ,-aar familiefeest, waarover allen zeer

prijsvlucht uit CLERMONT.

BOUWBESTUUR. — Vrijdag 14 den verzocht zich te komen aangeven voorstel Desmedt.

tevreden waren.

Op Donderdag 13 Mei a. s. prijs- Mei. 0111 7 ure, vergadering van de

6e punt. Teruggaaf borgtocht gewezen ont-

in het lokaal of aan de vooraanstaande

I11 den namiddag trokken wij in

vanger der Godshuizen.

vlucht uit ARRAS.

bestuurleden.

kameraden. G. V.

stoet de straten der gemeente door,

Daar deze bediening opgehouden heeft te

Op Zondag 16 Mei, prijsvlucht uit

bestaan, besluit men men dezen borgtocht, be met eene talrijke schaar partijgenoo-

BRETEUIL.

DE KOPIJ te laat toegekomen zijn- dragende 600 fr., aan den gewezen ^ontvanger ten.

Kameraden, niettegenstaande het

FEEST VAN DEN ARBEID. — Op

terug te geven. Arth. Desmedt.

slecht weder namen 320 prijsduiven eene der werkers waardige wijze komt

de, is de strijdpenning niet meer kun-

De turners, die bijzonder talrijk wa-

>9osooQoosesoseoooooooeo9oooooc ren en in correcte houding, onder het

deel aan den concours van 2 Mei. alhier Eén Mei gevierd te worden nen geplaatst worden. RED.

ingen van gelegenheidsliederen, den

Ziehier de namen der 25 eersten : Van in de morgenvroegte reeds »s »>50oeBOW^Beoeo9ooc30Bacoc LAUWE

stoet voorafgingen trokken de aan-

[. Vanecckhout Romain ; 2. Samyn Henri ; weergalmden over 't dorp de saivo-

3. Vermaut Jerome ; 4. Ramaut R. G. ; 5. Tan-

ZATERDAG 8 MEI, om 7 ure, bedacht op zich en bracht de toeschousclioten,

Eén Mei aankondigende. HEULE

ghe Albert ; 6. Verhaeghe Oscar ; — 7. I,estuurvergadering

voor al de leden van wers in verrukking.

sage Robert ; 8. YVitthouc Alois ; 9. Devoldcr En weinig nadien toog menig partij- OP WOENSDAG 10 MEI aanstaan- Bouw en Textiel.

Het feest, gegeven op de Meersch-

Alfons; 10. Witthouc Alois; 11. Vaneeckhout genoot naar het lokaal, in Zondagsch de, vergadering voor al de bestuurle- Allen op post want de vergadering straat, heeft een toeloop van volk

Romain; 12. Vandoorne Louis ; 13. Witthouc pak gestoken, 0111 elkander den Meiden van Heule en Watermolen, in het is van g root belang.

bijgebracht en het was een welver-

André; 14. Gyssel Eugène; IS. Vangynsberghe groet toe te sturen.

Volkshuis, Statiestraat, om 6 y2 ure

Pierre; 16. Allossery Pierre; 17. Delannoy

HET BESTUUR. diende bijval, die turners en turneras-

Met den glimlach op de lippen en

J.-B.; 18. Verhaeghe Oscar; 19. Vanderplanc-

's avonds.

sen oogstten. Dit strekt hunne leike

Joseph: 20. Vansieleghem; 21. Dedoncker d'oogen stralend van vreugde, en met Dagorde : 1. De gemeentekie- OP ZONDAG 9 MEI, om 10 ure, reders tot eere.

Charles ; 22. Speckstadt Henri : 23. Steenput het roode bloempje op de borst, stapte zing. — 2. Allerlei.

petitie voor het muziek.

De partijgenooten van de Meersch-

Cyriel ; 24. Ameye Hector ; 25. Buttenaere '11 flinke schaar mannen, voorafgegaan Gezel ROB. DETAEVERNIER zal

straat verdienen allen lof, om hunne

Henri.

door de fanfare «Arbeid», door de tegenwoordig zijn.

OM 3 URE, groot BAL in het prachtige versiering en hunne bereid-

Vooruit! Elk het zijne bijgebracht wijken der gemeente.

De partijgenooten. die begeeren hun- Volkshuis, Wevelghemstraat.

willigheid, die veel heeft bijgebracht

tot wij 400 prijsduiven hebben, tot 't Was een aangenatnen Mei-uitsta].. ne kandidatuur te stellen voor de ge-

tot het wellukken van het feest.

spijt van wie 't benijdt.

Te middag zaten een mooi aantal meentekiezing, gelieven zich per brief

De prijskampen in het Volkshuis

HET BESTUUR.

aan te geven in 't Volkshuis.

MOEN

haddén eveneens veel bijval, te meer

daar het deze maal de oude kampioe-

OP ZONDAG 9 MEI, alsook op de nen waren, die de jongeren klopten

beide Sinxendagen wordt er BAL en met de prijzen wegtrokken.

gegeven met draaiorgel Mor' ;r.

Dansers en danseressen warm aan-

Tot laat in den avond duurde het

feest ; vroolijk wierd er gedanst, mebevolen.nig

strijdlied gezongen, en in de beste

stemming trok iedereen huiswaarts.

MET SINXEN gaat d< ?artij met

Turngroep naar Ronse.

Wie begeert mee te gaar ome zich

laten inschrijven in 't Vo^shuis.


DEERLIJK

L MEI is te. Deerlijk ook beginnen

gefeest te worden.

: Nog de maçhf niet hebbende om

de werkhuizen stil 'te leggen had het

bestuur besloten van den avond van

1 Mei een kostelooze tombola te geven

aan al de tegenwoordige leden.

De Opkomst was goed en de prijzen

vielen ook in den smaak der aanwezigen.

Daarna sprak gezel Desutter uit

Waereghem eene mooie Meirede uit,

die verscheidene malen warm toegejuicht-

'wërd.

Elkeen was tevreden over de opoffci

ing. die-de at'deeling deed. om zijn

leden te vergasten.

Nu, vriendinnen en vrienden, moedig

aan 't werk, om toekomende jaar

te doen gelijk in andere steden en

gemeenten. Geijverd om het Arbeidsfeest'van

1 Mei algemeen te feësten

en onze patroons te toonen dat de

werkende klas ook recht heeft op

een feestdag en de werkhuizen op het

feest van den Arbeid al^mecn moeten

gesloten blijven, ope .1 iereen

het 1 Meifeest waardig 'kunn medevieren.

HET BESTUUR.

tOOOSOOOOOl , JOOOOGSCCCCOSC-rsC

ST-DENYS

«GE ZIET WEL dat dit een groote

socialist en slechte vent is!» Dat is

de spreuk van Marie, als zij naar de

hoogmis komt en het huis van onzen

president, Sylvère Vandenbroucke

voorbijtrekt.

Gelijk iedereen weet werkt onze

vriend in het fabriek te Roubaix, en

daar hij den tijd niet heeft binst de

week om zijn huiswerk te doen, is

hij gedwongen dit 's Zondags te doen.

Daarom is hij voor Marie een slecht

persoon. : .."',•

Wij zullen hier, aangezien het te

pas komt, aan onze lezers eens he;

verschil tusschen twee slechte menschen

uiteenzetten.

Wie is hier nu de slechtste : onze

vriend Vandenbroucke, die gedurende

de week zijn kroete brood moet

gaan verdienen in Frankrijk en den

Zondag gedwongen is zijn huiswerk

te doen omdat hij in de week geen

tijd heeft, ofwel Marie, die met hare

boter en eieren naar de markt gaat te

Moeskroen en. als zij terugkeert, de

prijs van de boter 2 fr. meer zegt, dan

hij op de markt is geweest ?

Onze lezers kunnen daarover oordeelen

! HET BESTUUR.

aooooooooeocopcgaB3aoaoocoQ»asB:,

MHR6KB

ONZE EEN MEI. — Dees jaar

wierd het Feest van den Arbeid op

onze .gemeente op eene grootsche en

plechtige manier gevierd. Van den

vroegen morgend wapperde de roode

vlag aari ons Volkshuis ; onze w.inkel,

door eenige gezellinnen opgesmukt,

was; prachtig.

In den namiddag was het de beurt

vier ure was het een gedrang om ons

eens: lustig hun buikje te vullen. Vanaf

vier ure was het een gedrang om nos

lokaal binnen te geraken; oud en jong

allen wilden op eene waardige mapier

het Meifeest vieren.

's Avonds was den voorgevel van

ons lokaal en tevens onze zaal op

eene schitterende manier verlicht.

Nog nooit is dit feest op zoo eene

prachtige manier gevierd geworden.

De werkers begi nen te .beseffen wat

Eén Mei beteekenen wil, dit niettegenstaande

de modder en drek, die

door 4e bourgeoisie en hunne slipdragers

er op uitgestrooid wordt.

Otji 10 ure gaf gezel. Casier eene

kleine meeting, de werkers aanmanende

zich voor te bereiden tot de aanstaande

gemeentekiezing. Hij schetste

den toestand van vroeger toen wij

nog 12 à 14 uren moesten werken in

ongezonde krotten om een stuk drogen

brood. En nu, dank zij het socialisme

kunne we toch wat van het leven

ge'fiieten. •Spreker deed ook . een

warm bcro.ep op onze huismoeders

zooveel moge'njk hunne eigene instellingen

té steunen 'en meer en meer

onze coöperatieve winkel te bezoeken.

Er viel den spreker een daverend

handgeklap te ? beurt.

Daarna werd het feest tot laat in

den avond voortgezet, om te sluiten

met een prachtige tombola.

Iedereen was konteni Eén Mei op

«oo een plechtige mai '•• ? Ard te

hebben. DE L' 'ER.

BELLEGHEM

AAN DE JEUGD. — Zaterdag aanstaande

15 dezer, om 7 y2 ure 's av/onds,

vergadering vioor de Jonge:

Wacht.

Jonge kameraden, komt allen op

naar de vergadering.

Ouders, zendt uwe zoons naar de

vergadering, waar er tot hunne opvoeding

zal gewerkt worden.

AAN DE LEDEN DER SPAAR-

KAS. — Dinsdag aanstaande 11 dezer

zal de spaarkas voor de eerste maal

geopend worden, om dan alle veertien

dagen regelmatig opengedaan te

worden.

Bericht aan wie het aangaat en opgepast

voor de boeten.

HET BESTUUR,

•aœpooooooocooacooeooscaoaagcî

STRIJD PENiX ING

OVERDRACHT: 2.936,30

TOTAAL: 3.166,45

MEENEN. — Partijgenooten, bezoekt uw

lokaaj, Cyriel Droogenbroodt 50 — Getelefoneerd,

Gaston V. 60 — Gezongen door vrouw

Muikers en vrouw Gezelle Prosper op het

koffiefeest Ons Dorp, kiesfonds 10,00, strp.

5,00 — Cyriel Lacomte, kiesfonds 4,50, strp.

50 — Bij vereffening eener rekening, Ernest

Vanoverberghe 1,00 — Bij vereffening eener

rekening, Aug. Christiaens, kiesfonds 5,00,

strp. 4,20 — Idem, Verbeke Alfons, kies-

fonds 4,00, strp. 1,00 ,— Gezongen door Marie

Looze en rondgehaald door Jules Schulpe bij

Oscar Hoef, kiesfonds 2,00, - strp. 65 — Gezongen

in den Jass-band door Marie Loöze en

rondgehaald door J. Schulpe, kiesfonds 3,00,

strp. 1,45 — Gezongen door Madeleine Meysman

in 't vrijdenkerslokaal bij Isidoor Meys-

' man, rondgehaald door Henri Hermans, kies-

I fonds 5,00, strp, 1,00 — Gezongen bij Victor

| Detaevernier door Djfpril Victor, kiesfonds

! 5,00, strp. 2,00 — Voor een bewezen dienst

{ door Debunne, Decock, kiesfonds 5,00,. strp.

!

5,00 — Gezongen door Couckuyt Oscar bij

Victor Detaevernier, kiesfonds 3,00, strp. 1,15

— Gezongen door Julienne Coudron bij Ducastel

Iiipp. 3,15 — Gezongen door Verbanck

Leontine "in het Paradijs, Kortrijkpoort, kiesfonds-4,00,

strp. 2,25 — Gezongen door Delanghe

Edward en rondgehaald door Sieleghetn

Jos., kiesfonds' 3,00, strp. 1,00 — Gedanst door

de echtgenooten Verkamer, rondgehaald: door

Accou Albert en Vandeperre Georges bij'Meuten,

Ezelbrug," kiesfonds 5,00, strp. 50 -4- Go

zongen door Coorman Henri en Maertens.Noël-,.

rondgehaald door Vande perre Georges en

vrouw Verkamer, kiesfonds 2,00, strp. i50 —

Gezongen door Jos. Schiethouck in den Druivelaar,

rondgehaald door Maantje, 2,50 — Gezongen

door Achiel Vereecke in den Druivelaar,

rondgehaald door Sabbe Alfred, 1,50 —

Leve den 1 Mei, Weg met de fascisten; Paul

5,00 — Gezongen in den Volksvriend- door

Emiel Knots, 2,50. 42,95

KORTRIJK. — Lied gezongen door Em.

VanbferVliet in St-Arnould en rondge'haald

door Dikke Jules, kiesfonds 5,00, strp. 2,00 —

Gezonger ' r Madeleine Decock in het Feestpaleis,

n chaald door Cyr. Crombeen,, kiesfonds

8,0; strp. 1,25 — Omdat J. V., C. C.

zijne klak niet meer zou nemen, 50 — Gezongen

door H. Lagae in Lokeren, muziek 6,00,

strp. 45 — Omdat de porte-drapeau der D. W

.25 — Beter zou opletten, 25 — Wanneer het

met den drapeau uitgaat, 25 — Dan zal de

man op zijn hoofd niet meer staan, 25 — Soitje

was het misschien de schuld, 25 •— Dat het

zoo warm was, 25 — Of ha-je te diep in

't glas gekeken, 25 — Gezongen bij de We

Defoort en rondgehaald door V. Lemey, kiesfonds

1,50, strp. 40 — Voor de harmonie

Volksrecht bij We Clays 8,00, strp. 25 — Gezongen

door Alb. Demeyere en rondgehaald

door Cyr. Libeer, Au Faubourg de Walle, kiesfonds

5,50, strp. 55 — Rondgehaald door Coornaert

Henri bij Paul Pinte, muziek 13,00,' strp.

75 — Gezongen door Arth. Flipo ter herberg

de twee Rokken, muziek 8,00, strp. 60 — Gezongen

door Jos. Madou in- St-Arnould, rondgehaald

door den baas, kiesfonds 1,25, strp. 25

— Felix ge moet zwiegen of ik zal mienen

iliveer haaien, 25 — In papier mon zak, Alfred

25 — Een kwart gekap zeggen voor Defoort

Fir. wel bestellen, 25 — Nieuwjaar vragen

op voorhand in de Meimaand, 25 — 1 — Depreitere Georges, 25 — Leon Desmet, 50

— Vervaecke Od. 25 —, Vangheluwe Georges 25

— Arthur en vrouw Deroo, 50 — Roger Vandeginste,

25 — Robert Laporte, 25 — Een weldoener,

50 — Julien Quartier, 50 — Hector

Declercq, 25 — Prosper Lefevre, 50 — Auguste

Muileman, 50 — Georges Declercq, 25 — Jerome

Desutter, 25 — Benoni Burggraeve, 25.

—• Paul Masselus, 25 — Charles Verhaeghe.

25 — Cyrille Rielandt, 25 — Emile Egals, 25

— Gérard Clays en vrouw, 25 — Georges

Vandaele en vrouw, 50 — Désiré Duy-nsl^eger,

25 — Joseph Laebens, 25 — Arthur P'.owy.

25 — Fehcien Durieu, 25 — Laperre Leop, 25 —

Jan en vrouw Holvoet, 50 — Georges Défoort,

25 — Robert en vrouw Vandaele, 50 — Camille

en vrouw Demulder, 50 — Jean en vrouw Vercoutere,

50 — Gustaf en vrouw Desmet, 50 —

Georges en vrouw. Desmet, 50. — Paul en vrouw

Driesschaert, 50 — Jerome Vierstraete, 25 —

Felix Decock, 25 — Gustave en vrouw Ottevaere,

50 — Michel en vrouw Desmet, 50 —

Arthur en vrouw Flypo, 50 — Georges Holvoet,

25 — Gustave Ghesquière, 25 — We

Verhaeghe, 25 — Henri Decock, 25 — B. W.,

25 — Joseph Vangheluwe, 50 — Georges-

Joseph Vangheluwe, 50 — A. C., 25 — Eugène

Vanslembrouck, 25 — Deryckere Joseph-Pierrç,

25 — Rogiers Georges, 25 — Bruneel Charles,

25 — Achille en vrouw Vermeulen, 50 — Vancraynest

Alberic, 25 — Bogaert Julien, 25 —

Pattyn Albert, 25»— Vermeulen Georges, 25 —

Coéne Marie, 25 — Emile-Victor Le Bon, 25

— Alphonse en Maurice Demeyere, 50 — Minne

G., 25 — Carlier Polydore, 25 — Verbeke

Gaston, 25 — Plankaert Bertha, 25 — Coucke

Marie, 25 — Benoit Marie, 25 — Paul Demeester,

25 — Arthur Dhont, 25 — Gustave

Depraitere, 25 —- Verlinde Albert, 25 — Vandenberghe

Achille, 25 — Quartier Gustave,

25 — Mattelaere Jan, 25 — Vanhoenacker

Maurice, 25 — Delporte Camille, 25 — Lemey

Octave, 25 — Gérard Joseph, 25 — Verhaeghe

Maurice, 25 — Leon et épouse Letot,

50 — Ivonne Delbeke, 25 — Coulier Maurice,

25 .— Desmet Victor, 25 — Albert Lefebre,

25 — Codron Maurice, 25 — G. V. en vrouw,

50 — V. G., 25 — Edward Vandorpe en

vrouw, 50 — Richard Desmet, 25 — Ledure

Julien, 25 — Lagae Casimir, 25 — Egels Alfred

en vrouw en kleinzoon Gustave, 75 —

Paul en vrouw Vienne, 50 — Decock Charles,

25 — Een Overléienaar, 25 — Théophile Lefevre,

25 — Paul Sufficio, 25 —

Rue

de Basse-Ville, No 48, 25 — Gezongen dóór

Gustave "Desmet in het Hoekske en rondgehaald

door Georges Himpe, muziek 3,50 strp. 70 —

Gezongen door Gustave Desmet, het Meilied

in de Manevliegér, muziek 5,00, strp. 1,00 —

Arthur is kwaad omdat ik met mijn potlood

naar Marietje goöi, Hënri 25 — Al de mannen

moeten een kwartje tielik opstaan, Henri 25

— Màskerkostum suikbak, 25 — En ik doe er

nog 25 bij om iu de gazette te staan, Î25.

11,45

ROUBAIX. — Holvoet Leon gedenkt zijn

blad, 50 — En zijne vrouw gedenkt haren man

in het blad, 50 — Vâuderginste Richard altijd

gereed voor te ondersteunen, 1,20 —- Ardernoi

Camiel, 30 — Debrabandere Georges, 1,00 —

Vaneeckhout Charles, 40 — Van Heule Henri

50 — Van Poucke,' 50 — Vandermeiren Aug.,

1,00 — Vrouw Vandermeiren, 1,00. 6,90

AUTRYVE. — Beste kameraden van Âvelghem,

1,00 — Wij komen u als Autryvenaars

geluk wenschen, 1,00 —- Voor den 'schoonen

Eersten Mei zoo plechtig te vieren, 1,00 —

Wij hebben ervan voldaan gelveest dat er zooveel

kameraden en vriendinnen, 1,00 — De

roode stoet gevolgd hebben, 1,00 — Bravo voor

de welgelukte roode werkersdag den 1 Mei, 1,00

— Na alles goed gevierd te hebben, 50 — W

More magazines by this user
Similar magazines