Provinciaal Congres

digital.amsab.be

Provinciaal Congres

oproepen en aanwakkeren tot den strijd.

In frontlijn, gezellen, het « nummert

u! » is begonnen.

Het Centraal-Comiteit.

VOOE DE S. M. VOLKSRECHT. —

Een overtuigde socialist en medewerker

stelt belang in de partijorganisatie die hij

helpt besturen.

De voorspoed onzer samenwerkende instellingen,

in de eerste plaats, vestigen

zijne aandacht, niet omdat de cooperatie

een grondprinciep van het socialisme

daarstelt, maar wel omdat ze middels

verschaft die den strijd van het proletariaat

steunen.

De cooperatie is daarbij eene school

van opvoeding, een leergang van zelfbestuur,

en naarmate de werkende klasse

er zich in ontwikkelt, bewijzen levert

van gezond verstand en wijs beleid, naarmate

ook stijgt de schrik der bourgeoisie

voor de kilmmende macht der samenwerking.

Het is hetgeen wij vaststellen op elk

gebied van den klassenstrijd, die met den

dag scherper wordt.

De volksuitbuiters, in koortsigen angst

om het behoud hunner voorrechten, stapelen

allerlei hinderpalen op tegen den

wassenden drom van het bewust proletariaat

in strijd, ter verovering van zijne

maatschappelijke en politieke rechten.

In de groote nijverheidscentrums is het

evenwicht dragelijker dan in de verachterde

streken, zooals Arm Vlaanderen,

waar de strijdende machten over al te

orgelijke wapens beschikken.

Wilskracht en volharding, gevolgd van

een gezamenlijk optreden, kunnen alleen

onzen vooruitgang bestendigen.

Die geest moet in onze gelederen doordringen

en aangezien onze samenwerkende

instellingen het mikpunt geworden

zijn onzer tegenstrevers, is het den

plicht van ons allen, sociaal-demokraten,

eene stevige borstwering er om heen te

plaatsen, opdat de vergiftigde schichten

onzer vijanden ze niet zouden treffen !

De bestuurleden onzer groepen, tegenwoordig

op de buitengewone zitting van

28 januari, beloofden onze stappen te

volgen en eenigen oogstten reeds een

prachtigen bijval.

Als voorbeeld kunnen wij aanhalen den

kenmerkenden uitslag, waarop een bestuurlid

der Fabriekwerkers terecht fier

mag zijn.

Zondag bracht onze ijverige kameraad

drie nieuwe leden aan voor de S. M.

« Volksrecht » die onze voortbrengst met

50 kilos brood per week doen groeien.

Dergelijke pogingen zijn w 1 .spreien

der dan de schoonste volzinnen en bewijzen

dat wij ondankg alles bij onze

bevolking dieper kunnen indringen.

Gok steekt dien geest van opoffering

voor de partij van wege een arme wever,

gunstig af bij de daden van sommige

pseudd-socialisten die onze organisatie

dwarsboomen en den vijand ondersteunen.

Dat zij hun gang gaan, onze aandacht

blijft gevestigd op feiten van beteekenis

zooals bovenstaande en op mannen gelijk

onzen broodvoerder van Irarelbeke die

met den besten uitslag zich aanstelde als

woordvoerder en spreker.

Vooruit op dien weg, kameraden, volgt

de gegeven voorbeelden, want « willen is

kunnen!

DE HELDEN VAN « DE TOEKOMST »

Een tweede bakker van de onze is benoemd

bij de liberalen en een derde naar

het schijnt werd eene bediening aangebeden.

Het feit dat iemand van werk verandert

is alledaags en zou ook bij ons onopgemerkt

voorbijgaan, wanneer het in normale

omstandigheden gebeurde.

Na de ondervinding die wij opdeden

veronderstellen wij echter dat er iets

meer achter schuilt en de tijd uitwijzen

jal wat er in «Ons Huis» zooal wordt

afgespeeld.

Midderwijl wenschen wij ze geluk met

hunnen keuS, 't Is soort bij soort.

Onze partijgenooten mogen wij verzekeren

dat het verlies voor ons onbeduidend

is, want wij hebben er nog beschikbaar

als het noodig blijkt.

Heeren liberalen en vèrslikt er u toen

niet aan, wij hebben desnoods nog andere

pillen om u te genezen.

HET «BIJBLAD KAMERVERSLAG»

van «Vooruit», zal woensdag aanstaan-

de voor de eerste maal verschijnen.

Wie ons doel steunen wil, zal zonder

twijlfel ö centiemen per week vinden

om de volledige besprekingen der

werkerswetten in de Kamers, aandachtig

te volgen.

Lezers, koopt het «Bijblad Kamerverslag»,

beveelt het uwe kameraden aan.

AJ de werkers moeten het lezen, IJvert.,

ijvert voor de verspreiding, propagandisten

!

MEETING TEGEN DE BLOEDWET

— De opkomst kon beter zijn, onze

Jonge Wacht was echter voltallig op

post.

Gezellen D'Herdt, uit Gent, Mattela^r

en ook Driesschaet uit Brussel, spraken

beurtelings.

Ons militair stelsel werd over den

hekel gehaald; het militarisme als een

struikelblok voor de moderne beschaving

afgebroken en aangetoond wat wij

socialisten willen,in afwachting dat ons

ideaal, de algemeene ontwapening,

triomfeert.

De Werkliedenpartij keurt ook de

slemperijen en uitspattingen af door

de loting teweeg gebracht en daarom

zijn er misschien vele lotelingen beschaamd

met ons in aanraking te komen.

Onze bevolking, hoe diep zij ook de

bloedwet veracht, toont zich onverschillig

aan de gevolgen, uit egoïsme, daar

iedereen hoopt dat zijn kind of bloedverwant

door het lot zal beguntigd worden.

Onze jongelingen die het meerendee 1

afschrikken voor de kazerne, begrijpen

de noodzakelijkheid niet eener protestbeweging,

omdat zij buiten ons midden

verkeeren, vermaak boven alles stellen,

tot de noodlottige dag ze de werkelijkheid

weerspiegelt, ook nog omdat zij

van uit de kloosterscholen in de handen

der papen overgaan die als zielhonden

het huidig stelsel in de hand werken.

Verdient de werkende klasse een

blaam, onze Jonge Wachten brengen

wij hulde, want voor de eerste maal

hebben zij eigenhandig hunne manifesten

verspreid .

Bravo ! jeugdige gezellen, zoo besloot

een der sprekers en wij voegen erbij :

Werkt moedig en ongestoo-'d zooals

nu, uwe plakbrieven en manifesten

waren goed en krachtig en zullen indruk

gemaakt hebben.

Tracht nu toekomende jaar eene f

twee meetings te beleggen, maar vroege

en bewerkt afzonderlijk de lotelingen.

Weg de bloedwet ! Weg het militarisme

!

VOOR COOLE. — Wij geven ons

antwoord denzelfden titel gelijk « Het

Kortrijsche Volk». EEN VLAAMSCH

ORGAAN, GESCHUWD DOOR 1FPER-

EEN DIE EERBIED VOOR ZIJN EIGEN

GEVOELD, zoo beoordeelde een klerikaal

orgaan, « L'Echo de Courtrai » de

lafheid en grofheden, waarvan gei.oemd

dweepersblad het monopolium bezit.

De opstellers vergelijken Coole aan

een ezelsvel, waarop « Vooruit » trommelt

om de centen van onze onnoozelaars!

binnen te palmen.

«Coole, Coole, geeft voor Coole, minstens

vijftigmaal herhaald, met het inzicht

den moedigen volksjongen in

minachting te brengen, den hardnekkigen

srtijder te doen doorgaan als de

bcdriegelijke reclaam van een charlatan».

Zoo betrommelt of beter belastert «Het

Kortrijksche Volk» de eerlijkheid, de

rechtschapenheid van een werker waarop

zijne klasse fier mag zijn.

«Geeft voor Coole, voor Coole en op

àien klank springt het geld van zelfs uit

de werkmansbeurzen en trekt al dansende

naar Vooruit, ja naar Vooruit, naar

Coole niet I

»Als een charlatan met een trommel

het land omloopt, 't ezelsvel van den

trommel krijgt de slagen en 't geld van

de onnoozelaars gaat naar den charlatan.

Alzoo heeft elk zijn deel. Zoo gaat het

nu ook met Coole en met «Vooruit». »

Dat schrijft «Het Kortrijksche Volk»

hetgeen duidelijk zeggen wil: Coole dient

als trommel voor «Vooruit» om geld te

kloppen.

Verder bevat hetzefde artikel de volgende

zinsnetde : «Bijgevolg : voor eenige

franken die Coole heeft moeten betalen,

worden duizende opgetrommeld. Voor

Coole 1 voor Coole ! voor Coole 1»

't Is eene onderduimsche verdachtmaking,

misschien behendig gedraaid, die

Coole treft en ontegensprekelijk is gansch

het artikel eene rechtstreeksche beschuldiging

aan het adres van «Vooruit»

waaruit de lezers van «Het Kortrijksche

Volk» de gevolgtrekking kunnen opmaken

dat «Vooruit» bedrieglijk geld aftrog

geit voor een onbepaald doel.

Wij dringen niet verder aan, doch

wanneer de redactie van «Het Kortrijksche

Volk» onze organen «Vooruit» en

« Volksrecht » leest hetgeen door hun

öchrijven bewezen is, dan weten zij dat

het geld in handen komt van Frans

Mattelaer en dat «Vooruit» slechts den

oorsprong er van afkondigt.

Het artikel getiteld voor Coole is bijgevolg

eene opzettelijke en brutale eerloosheid

ten opzichte van Coole en

« Vooruit ».

Bij elke gelegenheid hebben wij steeds

afgekondigd dat de opbrengst der inschrijving

door den Landelijken Raad

oer Werkliedenpartij gevolmachtigd,

dienen mbest om de kosten van 't proces

te betalen en daar alle man even goed

als «Het Kotrijkache Volk» weet dat

Cc ole weigert de schadevergoeding aan

do firma Dekien te voldoen, is hef

klaar en duidelijk dat in de eerste

pfaats het honorarium der verdediging

bedoeld werd.

Daarbij onze partijgenooten die hun

penning storten weten voor wie en voor

wat, terwijl de geloovigen in de kerk

geld afgetapt worden van bij hunne geboorte

tot aan het graf.

Is « Het Kortrijksche Volk » zoo nijdig

en afgunstig omdat een deel der werken,

de klasse Coole liever ziet dan de houten

en plaasteren beelden waaronder

een offerblok hangt?

't Ware een bewijs van verregaande

onverdraagzaamheid ten laste van uwe

gepatenteerde schooiers die zich goed- of

kwaadschiks zullen moeten gewennen

te zien dat de werkende klasse liever

zijn eigen vrienden steunt dan af te dokken

voor de millioenrijken paus van

Rome die op rot stroo slaapt.

Zeg, wie zouden bij dit vergelijk wel

de grootste onnoozelaars zijn, die als

prachtexemplaar op onze foore de aandacht

van het publiek zouden trekken?

ZIEKENBOND MOYSON. — Zondag

14 februari, om 4 ure stipt, jaarlijksche

algemeene vergadering op boete van 25

centiemen.

Bijzondere uitnoodigingen zullen gezonden

worden.

DE JAARLIJKSCHE PARTIJZIT-

TING is dus vastgesteld voor zondag 14

februari, om 6 ure zeer stipt.

Aan de dagorde staan de volgende

punten : 1. Algemeen verslag ; 2. Benoeming

van een partijsecretaris en schatbewaarder

; 3. Over de statuten in 't verband

met het recht tot uitsluiting en den

te volgen regel ; 4. De algemeene propagande

; 5. Verscheidenheden.

Bericht. — De partijgenooten die hunne

kandidatuur willen stellen voor een

der te herkiezen ambten moeten schriftelijk

de vraag indienen het langst tegen

zaterdag 13 februari aan het adres :

Midden-Komiteit der Soc. Vereennigingen,

Kortrijk.

—.—_.

Meenen

DINSDAG TOEKOMENDE, om 8 ure

stipt, algemeene vergadering voor de

leden van den Propagandaclub.

Belangrijke dagorde, waaronder eene

vcordracht door gezel Debunne, met

het onderwerp : Godsdienst en Wetenschap.

Leden van den Propagandaclub, allen

op post.

« DE STRIJD » van verleden week

deelt een artikel mede, overgenomen

uit het syndkaal blad van Halluin, waarmede

wij geenszins t' akkoord zijn.

De socialistische partij van Meenen,

heeft zich nooit tegen den vooruitgang

van het machinisme verklaard.

Integendeel, Debunne, Dierkens en

anderen hebben bij elke gelegenheid

verklaard, dat het dwaas was te veronderstellen

dat het syndikalime de ontwikkeling

van het mekanisme kan beletten,

er bijvoegende,dat de voornaam-

ste betrachting en het doel van de werkende

klasse moest zijn, door de macht

van hare vereeniging, haar deel te verkrijgen

van de meerdere voortbrengst

Wat wij nooit geduld hebben en nooit

zullen dulden, is, dat de patroons een

werk aan de arbeiders opleggen dat

hunne Werkkracht te boven gaat.

Wij hebben ons nooit verzet tegen het

onderzoek van elke nieuwe werkwijze.

Wat meer is,vele patroons zijn te trotsch

en te hoogmoedig om met hunne werklieden

of het syndikaat een nieuw ontr

werp te bespreken en dringen hunnen

autokratischen wil aan hunne werklieden

op met de woorden : «Aanvaarden

en zwijgen of buiten». Dat weten

al de werklieden.

Volgaarne bekennen wij, dat er eenige

fabrikanten zijn,welke begrijpen dat

de werklieden in dergelijke zaken ook

hun woordje te spreken hebben.Welnu,

deze hebben reeds ondervonden in hunne

onderhandelingen met ons, dat wij

geene vooroordeelen tegen den vooruitgang

van het mekanisme hebben.

Integendeel, dat wij met plezier elke

nieuwe werkwijze toejuichten die door

de werkers kon gedaan worden, wel

t* verstaan, wanneer zij hun deel van

de meerwaarde kregen.

Dat >is een feit dat noch door «De

Strijd» noch door «De Meenenaar» zal

weggecijferd worden, en dat door

gansch de werkende klasse gekend is.

ONZE ANTI-MILITARISCHE MEE-

TING van verleden zondag.31 januari, is

nog al redelijk wel gelukt.

Met onze onvermoeibare werkersharmonie,

gevolgd door zoo wat 200 partijgenooten,

hebben wij onzen spreker aan

de statie afgehaald.

In het «Volkshuis» gekomen opende

gezel Tournoy de meeting en gaf het

woord aan onzen spreker gezel Willem

Meyer, die handelde over het militarisme.

Onze vriend maakte eene treffende ver

gelijking tusschen werker en kapitalist.

Wij moeten aan de loting deel nemen en

soldaat spelen, om ons aller goed te verdedigen.

Maar de waarheid is, dat deze

zijn goed laai verdedigen, door hen wlen

hij hun goed ontstolen heeft.

Onze regeerders verbieden de kansspelen,

waar de rijken hun fortuin kunnen

verliezen, maar de loting, waar de toekomst,

het geluk, het leven onzer werkerszonen

op het spel staan, houden zij

in stand.

En in plaats dezer talrijke onrechtvaardigheden

willen wij, socialisten, de algemeene

wereldvrede, waar alle werkers

als broeders zullen leven, (toej.)

Spreker geeft eenige cijfers op, die bewijzen

dat de begrooting van oorlog vijf

maal meer bedraagt dan de begrooting

van onderwijs en arbeid, welke de toekomst

en de rijkdom van het land zijn

(verontwaardiging).

Aan 'n generaal welke niets dan hooge

traktementen genoten heeft, geeft men

vcor pensioen 9000 fr. per jaar en aan

nen armen ouden werkman die rijkdommen

heeft voortgebracht, verleent men

een pensioen van 9 centen daags.

Dan richt spreker zich tot de vaders en

moeders en vraagt of het niet wraakroepend

i3: Wanneer uw kind nog klein en

zwak is, en u tot een grooten last dient,

dan trekt de wet het hem niet aan, maar

wanneer uwe kinderen, door uwe rusteloos

zwoegen, tot 'kloeke jongelingen

opgegroeid zijn en voor u een steun

moeten zijn, worden ze u door de wet

ontrukt. Uwe plicht is dus, onze Jonge

Wachten ter zijde te staan en op den

lotingsdag niet te zitten weenen en

zuchten, maar met uwe zonen hevig

te protesteeren.

Gij, jongelingen begrijpt ook uwen

plicht en helpt mede tot het versterken

onzer Jonge Wachten.

En nu allen met ons uitgeroepen : Weg

met het militarisme en leve het Socialisme

! ! (Langdurige toejuichingen).

De meeting werd onder eenen goeden

indruk gesloten.

Dank aan onzen gentschen vriend Willem

Meyer voor zijne meesterlijke rede

en aan onze aanwezige werklieden voor

hunne opkomst.

Vooruit ! onze overige onverschillige

medebroederswakker gemaakt en allen

medegeholpen aan het versterken van

onze Jonge Wacht die met meer kracht

haren strijd zal voortzetten. Robert.

More magazines by this user
Similar magazines