Provinciaal Congres

digital.amsab.be

Provinciaal Congres

die onmiddelijk de leiding van het syndikaat

zal in handen nemen en regelmatig

zal vergaderen.

Den hodeindiiensy Jzal heden zondag

heringericht worden.

De propaganda voor het «Volksrecht»

en «Vooruit», alsook voor de coöperatieve

bakkerij van Meenen is druk besproken.

Nog andere besluiten van het grootste

belang zijn genomen geworde,.,

waarmede onze vijanden geene zaken

hebben.

In een woord, eene goede uitmuntende

zitting.

En nu, kameraden van Wevelghem

allen aan het werk, de genomen besluiten

stipt uitgevoerd, de gedane beloften

volbracht.

Als wij woord houden, zullen wij

binnen kort eene machtige partij vormen,

die invloed en achting in onze

groote nijverheidsgemeente zal verwerven,

en de volksvijanden verbaasd zal

doen opkijken.

De werkersbevolking is ons uiterst

genegen.

Wie mlet ons is, is niet tegen ons !

Het hangt §lechts van onze krachtdadigheid

en ons gezond verstand af, om

op enkele jaren gansch de werkende

klasse van Wevelghem, Lauwe en Bisse.

ghem de roode vlag te doen volgen.

Wevelghemnaars aan het werk, onder

den kreet : Plaats voor de armen !

Aan ons de toekomst! S.

Heule

HEDEN zondag, 7 februari, om

4 ure namiddag, openbare meeting in

de (herberg «Het nieuw Park», Kortrijkschen

steenweg, waar gezel Debiunne,

Volksvertegenwoordiger, als spreker

zal optreden.

Dagorde : Wat willen de socialisten ?

Werklieden, in massa er naartoe !

Autryve

ER is hier een zekere mijnheer

Emile, die vroeger nog al veel beslag

maakte, een lawijdmaker die overal uiitr

voept dat hij volksgezind was, en dp

werklieden moesten strijden om een

gelukkiger leven te bekomen.

Nu is hij van gedacht verandert en

heeft zich in den «tap» laten inschrijven.

Wij betreuren het voor hem. te

meer, daar hij met ons zijn brood naar

Frankrijk moet gaan verdienen, en hij

degelijks ondervindt hoe 't kapitalisme

de werkende klasse uitzuigt.

Hij weet, evenals wij, dat de werkmenschen

onder alle oogpunten vernederd

en verdrukt worden dan al de

macht en het voorrecht aan het geld,

aan de rijken geschonken worden.

Luistert, Emile, overweegt eens goed

het kwaad dat gij door uwe handelwijze

berokkent aan de werkende klasse en

aan u zelve. Het is niet gedwongen door

armoede dat gij naar den «tap» gaat,

want, een jongman gelijk gij, kan gemakkelijk

genoeg verdienen om noch

pastoor noch burgemeester te moeten

inzien.

Volgt onzen raad Emile, komt bij

ons, bij uwe werkbroeders, welke

reeds zoo talrijk in den söcialitisehen

Werkersbond zijn ingeschreven.

Komt bij uwe werkkameraden om

samen den strijd te voeren voor meer

welzijn, meer vrijheid en geluk

Ziet eens hoe de werkmenschen

overal beginnen te ontwaken, elkander

de hand reiken, om samen eene

macht te vormen, en onder de leus :

«Eendracht maakt macht», hunne rechtmatige

plaats in de wereld te veroveren

H. B. T.

Moen

WIJ doen een warmen oproep aan

de leden van den Propagandaclub, om

op te komen naar de algemeene vergadering

welke heden zondag gehouden

wordt bij gezel Victor Vervaecke. Zooals

afgesproken is zullen de afwezigen

in eene boete van 0,20 fr. vervallen.

Partijgenooten, vele groote strijden

staan ons te wachten. De tijd van

rusten moet voorbij zijn. Wij moeten

de propaganda ernstig inrichten om

nevens andere plaatsen onzen plicht te

vervullen.

Gansch de werkersbevolking van

Moen is ons genegen en als wij verstandig

werken zullen wij- op korten

tijd Moeskroen, Meenen en Kortrijk

verbazen.

Allo, kameraden, vandaag geeine

uitvluchten gezocht.

Allen naar de vergadering bij gezel

Vevaecke, en elk een nieuw ] id mede.

gebracht !

Er zijn belangrijke zaken te bespreken.

Niemand mag ontbreken !

LEEST ALLEN « HET VOLKSRECHT »

In den laatste tijd is het lezen van het

«Volksrecht» goed geklommen en wekelijks»

worden er nieuwe lezëjrs bijgewonnen.

Wanneer wij nog eenige weken

krachtlig doorwerken, zal het «Volksrecht»

Sin bijna alle werkersgezinnen

binnengedrongen zijn.

Dat alle vrienden eens uitzien, elk

in zijne gebuurte, in zijne omgeving,

cm lezers voor het «Volksrecht» te vinden

en we zullen verheugd en tevreden

zijn te hebben medegeholpen aan de

uitbreiding van de werkersmacht en

aan de verlossing der werkende klasse.

Haielbeke

MEER DAN TEVREDEN over het

feest van den Gentschen Nellie'skring, de

bevolking van Kortrijk en omliggende

aangeboden, waarvan de opbrengt diende

tot het dekken van een deel der overgroote

en overdreven kosten van het proces

Coole-Dekien, maar nog meer in diepe

gepeinzen verzonken huiswaarts keerende,

kan ik niet nalaten mijn gedacht

aan al onze lezers uit te drukken over

den indruk dien dit feest op mij gemaakt

heeft.

Van op fabriek en werkplaats beschouwd,

zal niemand durven beweren

dat onze werkslaven het zoover kunnen

brengen, het publiek op dergelijke feesten

te vergasten, en ik mag verzekeren,

dat deze moedige strijdsters en kunstenaressen,

alhoewel zij hun dagoü;schen

arbeid moeten verrichten, niet moeten

onderdoen voor de tooneelkunstenaars

van beroep der groote schouwburgen.

Wat al kunst en wetenschap ligt niet

in het brein der werkers verborgen, indien

ze door eigen onderricht en kundig

beleid het zich willen ter harte nemen,

ten einde zich uit den ellendigen en onwetenden

toestand op te heffen, waarin

de kapitalisten met de geestelijken

aan het hoofd, ze reeds sedert zoo langen

tijd hebben weten te knellen

Doch, de teokomst voor onze arme

zwoegers ziet er somber en doelloos niet

meer uit, en bij ondervinding weet iedereen

dat het socialisme met al zijn edel

streven ons steeds zoo ver heeft gebracht,

dat de werklieden niet meer stadswaarts

zullen moeten trekken, om zich somtijds

een aangenamen avond te verschaffen,

maar welhaast op eigen terrein elk zijn

lokaal met feestzaal zal bezitten, waar de

dompers niet meer bij machte zullen zijn

het minste feest den werkers aangeboden

te verbieden.

En waarom zouden wij in onze buitengemeenten

in evenredigheid zoo goed

niet iets tot stand kunnen brengen als

onze broeders van de stad ? Alleenlijk de

vereeniging, het lezen onzer socialistische

schriften zal het verachterde volk tot

op zijne hoogte weten te brengen, en alzoo

zijnen persoon en toestand, hetzij

door gelijk wie weten te doen waardeeren

en eerbiedigen.

Ik kan niet nalaten, den grooten indruk

die hier bovengemeld feest op mij

maakte, nogmaals open lucht te geven,

en gelijk gezel Willen Meyer uit Gent het

terecht zegde is het een schande en lafheid

voor de werkersbevolking van

Kortrijk in het bijzonder en voor deze

van het omliggende in het algemeen,

van niet volgens plicht talrijk genoeg opgekomen

te zijn, ten einde door hunne

tegenwoordigheid den held Jozef Coole,

die zijn vrijheid voor hen allen ten pande

stelde, te komen toejuichen, en alzoo

het uwe bij te brengen tot aanmoediging

van onzen vriend', die trots alles aan zijne

gedachte en streven pal blijft staan,

en met moed den hem ten onrechte toegepaste

straf zal weten ùit te boeten.

Aan eene begane zaak is niets meer te

doen, maar in de toekomst durven wij

rekenen dat allen die zich socialist dur-

ven noemen aan dergelijke partij en

strijdfeesten niet meer zullen ontbreken.

Rich.

Strijd penning

Buiten de verantwoordelijkheid der redacti*

KORTRIJK. — Vindevogel, 0,10. —

Diefrance, 0,10. — Nyffels, 0,10. — Carlier,

0,20. — Delbaere, 0,10. — Claeys,

0,10. — Lecluyse, 0,10. — Verintoghe,

0,10. — A. G., 0,20. — G. D., 0,20. —

Winkeldochters, 0,20. — Een Gentenaar,

0,20. — A. M., 0,10. — F, M., 0,10.

— Omdat Mathilde Theodüul niet vindt

gaat zij achter haar meisje, 0,10. — Na

het lied «De Bloedwet» door G. Goetjaer

bij G. Desmet, 0,70. — Idem door G. Desmet

1,66 fr. waarvan 1,50 fr. voor het

proces Coole, blijft 0,16. — Weg met de

bloedwet en leve de verbroedering aller

volkeren, de kleermakers van het huis

Brodeur, Veemarkt, 31, Kortrijk, 0,50.

MEENEN. — Camiel, 0,10. — Theofiel,

0,10. — Emiel, 0,10. — Wat, 0,10. — Jan,

0,10. — Cyrielke, 0,10. — A. D. 0,10. —

H. D., 0,10. — A. D., 0,10. — Pier,0,10.—

Aug. Tt., 0,10. — Propagandaclub, 1,00.

— Een lied door E. David, Het Moederhart,

à la Boucherie, bij Prosper Dupont,

Koningstraat, 0,65.

MOUSCRON-AELBEKE (B). — Omdat

de vrienden van den buiten het « Volksrecht

» zouden lezen en het blad op tijd

zou besteld worden, Viaene, 0,10. — Wie

onze Kamerverslagen lezen zullen op de

hoogte gesteld zijn, 0,10.

MOORSEELE. — Wekelijksche gift, E.

Sieuw, 0,10. — Omdat Zoé uit den

« Leeuw » niet meer weet wat doen met

het spel, 0,05. — Nu zal hij actionaris

worden in de brouwerij te Gulleghem,

0,05. — En nu vooruit, binnen kort het

groot lot, 0,05. — Als socialist zou ik mij

niet inlijven in de dompersvereeniging

om het leger te verheerlijken, 0,05. • —•

Sluit u bij ons aan onder den kreet : Weg

met het militarisme en de bloedwet !

0,05.

AVELGHEM. — Weg met de loting !

0,60. — Leve het socialisme, Isembaert,

0,10.

MOEN. — Omdat een tapman in eene

herberg kwam en er voor twee pinten

zijne cocarde verbrandde, 0,20. — Met

tapbier te drinken is hij moeten naar

huis geleid worden door een socialist,

0,20. — Omdat de baas uit dten Tap een

kalot heeft moeten kleeden om naar zijn

werk te gaan, weg met den Tap en leve

ons aller vriend Debunne, 0,20. — Als

Firmin zijne centen verdronken heeft,

smijten zij hem buiten, 0,10. — Als hij

Helene niet krijgt, zal hij sterven van

verdriet, 0,10.

WAEREGHEM. — Kameraden, gedenkt

den strijdpenning, 0,05. — Want

iedere zet is een kogel naar het hart der

kapitalisten gericht, 0,05. — Omdat

het « Volksrecht » zooveel bijval heeft,

0,10. — Omdat men er nog vijf en twintig

per week zou bij vragen, 0,10. — Omdat

de vrienden der dompers van iedereen

uitgelachen zijn, 0,10. — Rondgehaald

op eene discussie, 0,40.

MOEN. — Omdat geheel de Montaleu

naar Pierkens achter melk gaat, 0,10

— Omdat hij zal burgemeester worden

van de papeters, 0,10. — Henri, jongen,

trr uwt, want ge zijt veel te oud om zoo

zot te zijn, 0,10. — Omdat de overtre^ker

van naam den arme heeft opgeëten

van Aelbeke, en nu met de wevers

de zot houdt, 0,10. — Hier woont

in Moen eene groote Sissen, die naar

Roubaix in zijn bedde ging pissen, 0,10.

Omdat ze in Bossuit goed kunnen kloppen,

0,10. — Een vriend van Bossuit

0.10. — Leve de socialisten van Bossuit,

0 10. — Omdat de Cannyts zoo goed kan

klappen, 0,10. ;— Wekelijksche gift van

F. N., 0,10. — Omdat Jules, zeker wel

zijne ooren zal laten hangen, 0,10.— Het

lied van Kauwaerd, 0,60. — François,

spreekt over u zeiven maar over geeni

anderen, 0,10. — Omdat Fonne van

Heesterd met haar klein verstand beter

zou zwijgen, 0,10. — Omdat Pier van

de statie dronken geweest is en dat de

pastoor zegde dat een dronkaard een

onkuischaard is, 0,20. — Omdat Henri

van geen Geitenbond moet weten, 0,10.

— Papmannen van Moen, denkt daar

aan, 0,10. — Omdat die lacher

ginder zoo verschoten heeft als hij.

net dossier zag bij de juge te Avelghem,

0,10. — Omdat Jan een muur gezet heeft

en hij niet meer durft zingen van de

vijf en dertig, 0,10. -- Omdat de bakkerhet

vleesch niet meer zal laten verbranden

op den souper van 't feest, als hij,

een wijf heeft, 0,10.—Omdat de schreeuwer

nui zoo wel gezind is dat de advo-

Kaïat van Eugenie te laat gekomen is

naar 't proces te Âvelghem, 0,10. — Omdat

de vent niet weet al waar gekeken

als hij 't kasteel passeert, 0,10.-

Gmdat het ventje nu geheele dagen.

schreeuwt en niet mieer kon zingen van

't proces, 0,10. t— Omdat Siska niet

meer drink sedert zij het proces verloren

heeft, 0,10. — Omdat men hel

ventje genever geeft in spoelkommen

rom uit te tuiten en te schreeuwen naar

't kasteel, 0,10. — Omdat hij zoo spijtig

was als hem gezegd werd dat Octavie

in zijn huis ia geweest en dat hij met

haar niet kon mede gaan, 0,10.— Omdat

de schreeuwer ook zulk een schoon

ventje zou willen gelijk in 't kasteel,,

0,10. — Omdat haar een schoone waseh

gegeven geweest is van een roodje.

T. M., 0,10.

Al de vrienden koopen gelijk vroeger

hunne kleederen bij

LOUIS BRODEUR

Gewezen snijder der S. W. M. Volksrecht

en werkende met gewezen kleermakers van het Volksrecht

Kostumenen pardessusaan ongelooflijke»

lage prijzen

L,et wel op het adres

VEEMARKT, 31, K0BTBIJK

0e Samenwerkende Maatschappij

DE PLICHT

maakt aan hare leden en de Meenensche

bevolking bekent, dat van at

15 Januari, de twee winkels in een

zullen getrokken worden.

Ter dier gelegenheid zal men uitscheiden

van de ellegoedartikelen.

De Stoffen en Ellegoedartikeleii

worden nu verkocht beneden de»

factuurprijs.

De werkmenschen die willen een

goede koop doen moeten zich haasten;

want er is iets te verdienen.

KOMT ZIEN! KOMT ZIEN !

en gij zult u kunnen overtuigen van.

de waarheid.

Het Bestuur.

Jan. — Zijn alle goede socialisten ook

COLLECTIVISTEN ?

Nus. — Zeker, zeker, zeker !

Jan. — Dan koopen zij ook alles in de

COOPERATIVE* !

Sus. — Zoo, zou, het toch moeten zijn.

Jan. — Wel dan, ga ik in het vervolg

voor mijne kleederen naar de Coopéra-»

tivevandegewezene kleermakerswan

'I VOLKSRECHT

Douanestraat, 5, Kortrijk

30 METERS VAN DE STATIE

üitg.Ad. De Backer, Ottergem. st.139, Ge

Socialistische Vakvereeniging — Volkshuis — Rleenen

(Bijdrage 35 centiemen per week)

Fabriekwerkers, ongepast!

Wie strijdt er sedert vele jaren tegen patroonsuitbuiting?

Wie strijdt er voor verhooging van loon en verhindering der werkuren?

Wie beschrijft elke week de onverdiende ellende der arbeidende klasse?

Wie maaKt de schandelijk hooge winsten der fabrikanten bekend?

Wie waakt op de uitvoering der werkerswetten?

Wie geeft onderstand in tijde van werkstaking?

Wie nelptbij onvrijwillige werkloosheid? bij ongeneesbare ziekte? bij sterfgeval ?

De Socialistische Vakvereeniging alleen doet dit I

Daarom moeten alle verstandige werklieden zich bij de Socialistische Vakvereeniging

aansluiten.

Onze vereeniging is ook aangesloten bij de nationale en internationale federaties en

wij praktiseeren aldus de onmisbare solidariteit. V

Wevers! Weefsters! Spinners! Spinsters! en allen due met werken uw

brood moet verdienen VEItEGilGT IJ !

More magazines by this user
Similar magazines