In blok naar liet Gewestelijk Congres

digital.amsab.be

In blok naar liet Gewestelijk Congres

^KSSSf-den hongerdood dat is de broederlijkheid

det'SQCialistische volksbeulen !

Er zijn er op het schavot gestorven welke

niet zoo plichtig waren als zij !

Brr ! 't is om er van te ijzen !

Maar zeg eens stuk inkwisiteur zoudt

ge ook zooveel beslag maken tegenover een

patroon die een socialist den honger zou prijs

geven omdat hij vereenigd is ?

Welnu geeft ons uw oordeel over M.

Huysentruyt katholieke schepen van Bisseghem

en vlasbaas die een bestuurlid der

Christene vlasbewerkers zonder werk stelde

omdat hij aan het hoofd van zijn vakbond

was.

Gij zult uw bek niet meer openen en

ons het antwoord schuldig blijven gemeene

lasteraar.

En wij maken uwe woorden tot de onze

waar gij aan de werklieden vraagt : Hoelang

zult gij nog lafhertig slaafsch genoeg zijn om

u de boevendwingelandij der klerikale verraderskliek

te laten welgevallen.

HET GEVOLG VAN

EEN STEK

Oef! wij krijgen niet weinig op onze

kazak van de plaatselijke domperspers.

« De Gulden Spore » schrijft dat zij ons

gram en hoorndul gestoken heeft ; « Het

Kortrijksche Volk » dat wij uit verwaandheid

en domheid gekken praat uit den leuge'n

brouwketel van « Le Peuple » gehaald

hebben.

En dat alles om het mirakuleus bloed

van den heiligen Januarius !

Deze'christelijke opstellers —O, de zachtmoedigheid,

de beleefdheid in persoon —

eischen eerbied voor hun geloof maar hebben

dit nooit getoond jegens andersdenkenden.

Omdat wij over de op flesschen trekkerijen

der kerk durven gewagen, krijgen wij

volle gaz op onzen donder.

Wij verschieten echter in geen klein

gerucht en het zal nog lang duren eer gij

ons zult kunnen verplichten te gelooven aan

alles wat de kerk ons wil wijsmaken.

Weldra zouden wij moeten schuifelen

gelijk de paapkens zingen en uit eerbied

voor hun geloof moeten zwijgen wanneer er

zwartrokken zijn gelijk dezen die in den omtrek

van Brussel betrapt werdt met een minderjarig

meisje.

Gij zijt veel te lief, veel te charmant

met ons, beminnelijke en deftige collega's

en het is te verwonderen als gij tracht ons

eene muilpeer te geven langs den eenen

kant,gij niet eischt dat wij den anderen kant

aanbieden.

Dat iedereen denke over de mirakelfabrikatie

wat hij wil doch luistert wat de

« De Gulden Spore» ons verder antwoordt :

meendet gij het rechtzinnig met den werkman,

gij zoudt zijn geloof eerbiedigen, gij

zoudt hem niet verdeelen in twee kampen,

zijne macht niet verflauwen en den uitslag

verdagen en onzeker maken.

Is dat durven of niet ? De kerk en hare

'dienaars die altijd aan de zijde dergrooten,

der machtigen, der bezitters gestaan hebben

en slechtstot het volk zijn afgedaald wanneer

het poogde eene onafhankelijke macht te

vormen om zijne rechten en zijn bestaan te

veroveren !

Uwe liefde of beter uwe scheinheilige genegenheid

voor dewerkende klassedagteekent

van over korten tijd. Gedwongen door de

omstandigheden steldet gij U aan het hoofd

van maatschappelijke organisaties met het

eenig doel hier in Belgie vooral, de klerikale

volksuitbuiters en verdrukkers aan het

bewind te houden.

Ha, om het rechtzinnig te meenen met

den werkman om zijne macht niet te verbrokkelen

zouden wij moeten aan densleep

hangen van hen die den werkman drie en

vier maal minder achten, lager schatten

dan een rijke, die 9 eens daags pensioen durven

stemmen voor afgesloofde werklieden ?

Zijt ge waarlijk niet beschaamd zoo iets

neer te schrijven als ge weet dat rijken en

burgers naar geen geloof noch godsdienst

omzien wanneer het er op aankomt hunne

intresten te verdedigen, terwijl gij eischt

dat de werkman voor alles geloovig is en

afbreekt met dezen die het niet is.

Gij alleen hebt de werklieden in twee

kampen verdeeld en daarvoor zult ge gestraft

worden omdathet misdadig isdekrachten

der werkende klas te verdeelen.

Voor ons socialisten, is het geloof, de

godsdienst privaat zake en de stoffelijke

ontvoogding en vrijmaking van het proleletariaat

ons eenig doel.

F. M.

Kortrijk

Ziehier den inhoud van den brief

waarover wij verleden week gewaagden :

Kortrijk, October 1910.

Mijnheer de Opsteller,

Het heeft er gestoven in de laatste zitting

van den Gemeenteraad.

Een schepen werdt voor woordbreker

uitgemaakt en het schepencollegie dreigde

zijn ontslag te geven indien de gemeenteraadsleden

niet gedwee de opgedrongen

kandidaturen goedkeurden.

Natuurlijk hebben de lamzakken « ja! »

geknikt en zich wederom bij den neus laten

leiden gelijk gemuilbande en gekoorde lieden

zonder eigen wil noch karakter.

En zoo gaat het doorgaans met al de benoemingen

door den wereldberoemden

schepen vooruit getrokken. Immers zijne

politiene diensten moeten toch met iets beloond

zijn, want heeft hij zich niet voor de

katholieke partij geslachtofferd tot aan

den Bedelzak ?

Welke waarde kan dit ambt hebben en

de voordeelen eener klienteel die kruipt om

door een schepen te mogen gediend worden?

Wat brengen de eereteekens op, die slechts

iemands ijdelheid kunnen streelen ?

De benoodigheden door de politie aan

prijs van factuur betaald, zooals laken, wapens,

kepis,bureelbehoeften,kunnen slechts

last veroorzaken, ongemakken en geldverlies

op den hoop toe medebrengen voor deze

die het zich aantrekken.

Wij vragen ons af wie zich op die wijze

nogzou willen slachtofferen ; wie zijn geld

nog zou durven verschieten zonder de minste

per cent te trekken terwijl de verplichting

op hen drukten te gaan koopen waar

een ander het gebiedt.

Maar wacht de gemeentekiezing nadert

en wij zullen onzen weldoener indachtig

zijn, wantin 't algemeen wordt hij door zijne

agenten geacht en aanbeden om zijne

vriendelijke en vaderlijke behandeling, alleen

zijne slaafsche aanbidders kan hij maar

niet verdragen.

Onlangs werdt een agent in verhoor

ontvangen bij den heer gouverneur. Hij

ging klagen over een aftrok op zijne vette

jaarwedde omdat hij eenige dagen ziek was

geweest.

Den heer Gouverneur stelde hem in

't gelijk en verklaarde dat hij het recht had

ten volle uitbetaald te zijn.

Er zijn vuile tongen die uitbabbelen

dat er andere po'.itiebedienden maanden op

maanden 't huis bleven met volle solde, om

dat den heer schepen vondt de eene liefde

de andere weerd is, maar wij zijn overtuigd

dat het is voor het algemeen welzijn en om

orde in den dienst te houden.

Wij bedanken u heer opsteller voor de

opname van dit schrijven en hopen op uwe

bijstand te mogen rekenen wanneer onrecht

aan te klagen is of wanneer wij het slachtoffer

zijn van schandelijke misbruiken.

Ontvangt, heer opsteller, de verzekering

onzer achting.

Een groep eerlijke Agenten maar

geene slaven.

N. d. R. — De politieagenten die

hunne belangen op eene eigenaardige en

knappe wijze verdedigen zijn niet alleen

om de stem te verheffen, om de misbruiken

van ons klerikaal gemeentebestuur aan te

klagen.

Er is ons verzekert dat er gemeenteraadsleden

zijn die aan de stad leveren in

strijd met de wet.

De orde in den dienst laat veel te wenschen,

het gezondheidstoezicht is verwaarloosd,

de typhusziekte heerscht bijna bestendig

uit oorzaak van het ongezonde

drinkwater waarmede Kortrijk als vergiftigd

is.

Invloedrijke katholieken hebben ons

van over jaren te kennen gegeven dat het

een boeltje is op het stadhuis en ze gelukkiger

zouden zijn moesten de tegenpartijen er

toezicht kunnen uitoefenen.

Alleen zij die alles in den doofpot willen

stoppen en onze stad naar den ondergang

brengen zijn 't akkoord met de meerderheid

of beter met de rijke vierstemmers

en met de onbewuste sukkelaars om het

klerikaal juk te bestendigen.

—o—

OP VOOR HET TOONEELFEEST. —

Zondag toekomende 30 October zullen onze

tooneelmakkers van « Kunst Veredelt » voor

de eerste maal van dit seizoen, de flanken

betredeh thet « De Oude Kassier » drama in

vier bedrijven en « Zoo fopt men Frédéric »

blijspel in één bedrijf.

-Be keus der stukken voor onze openingsvertooning

is met zorgen goesting gedaan

geweest en wij .kunnen verzekeren dat

het publiek uiterst tevreden, zijne genegenheid

en achting voor onzen kring zal voelen

stijgen na deze genotvolle en leerrijke opvoering

te hebben bijgewoond.

Wij dringen dus aan bij onze bedienden

en bij de leden van den Tooneelbond opdat

zij hun best zouden doen om veel kaarten te

plaatsen.

Vanwege onze partijleden rekenen wij

op een goed onthaal, hen nogmaals op het

hart drukkende dat « Kunst Veredelt » de

ondersteuning van gansch de partij waardig

is.

Neemt dus bijtijds uwe plaatsen ; zij

worden afgeleverd tegen 50 centiemen

voor de genummerde

stoelen en 30 centiemen voor

Balcon en Parterre.

Deuren open om 6 ure. — Begin om

6 1/2 ure stipt.

KUNST VEREDELT.

—ó—

BERICHT. — Ingevolge het voorloopig

besluit, Zondag op de algemeene Vergadering

van de Soc. Propagandaclub genomen,

zullen de bestuurleden van al de groepen

eene persoonlijke uitnoodiging ontvangen,

ze oproepende naar eene buiten^ewoone bijeenkomst

heden Zondag 23 October in het

lokaal te houden, wanneer er niets bijzonders

in Jen weg komt en de afgevaardigde

van het perskomiteit kan tegenwoordig

zijn.

In geval zij niets ontvangen is het een

teeken dat de vergadering geen plaats kan

hebben.

Ontvangen zij wel eene uitnoodiging

dan verzoeken wij ze vriendelijk te komen

alsook de propagandisten die zich reeds

aangaven.

HET BESTUUR..

—o

MIDDEN-KOMITEIT. — Dinsdag 25

October, verplichtende zitting om 8 ure

stipt.

Afgevaardigden van al de groepen worden

verwacht.

Meenen

GROOT LACHSUKSES. — Ter gelegenheid

van Meenen-Kermis, Zor iag, Maandag

en Dinsdag Zangfeest door de gekende

en gevierde groep ifandaele uit Gent.

Een gansch nieuwen uitgelezen programma

zal uitgevoerd worden.

Men betaald als inkomgeld slechts 15

centiemen waarvoor men eene pint bier

krijgt.

Komt zien ! Komt luisteren !

X° ONZEN TOONEELKRING « ED. VAN

—0-

BESMEREN » opent zijn tooneeljaar met

« Het Gezin Van Paemel » beroemd

drama in 4 bedrijven en « Aux Armes »

blijspel in 1 bedrijf.

Zijne eerste opvoering heeft plaats op

« Allerheiligen ».

De talrijke opofferingen die onze wakkere

tooneellisten zich getroosten om hunne

stukken zoo korrekt mogelijk ten tooneele te

brengen, verzekeren dat zij ons met eene

prachtige vertooning zullen verrassen.

Daarom, twijfelen wij ook geenszins

aan den bijval die onzen tooneelkring met

zijne welgekozene stukken zal behalen.

De ingangprijs is : 0,40 c. in de eerste

plaats en 0,30 c. in de tweede.

—o—

'T BEGIN VAN HET EINDE. - De klerikalen

onzer stad, zooals overigens in

gansch het land liggen erg overhoop. Den

onderlingen twist zit dieper dan velen denken.

Ondanks al de pogingen aangewend om

hunne verdeeldheid te verbergen is het algemeen

gekend dat de hoofdmannen overeenkomen

gelijk twee trommelstokken. Dit

heeft nogmaals gebleken tijdens de bespreking

der benoeming van de nieuwe schepen

in vervanving van wijlen Vandenberghe.

Den strijd was tusschen den heer Vuylsteke

de kandidaat van Capelle en Pardoen

langs den eene kant, en denbeer Snoeck*

den beschermeling van Vanackeren al de

boeren, langs de andere zijde. Volgens het

schijnt heeft het in geheime zitting op zijn

boerseh nog al gestoven. Het heeft geWeidigd

gepardoend en den Angelus

wierdt geklept alsof er brand was. Toen de

openbare zitting begon waren de klokken

als bij tooverslag stil gevallen. Het plechtig

oogenblik der stemming was geslagen. Den

heer Burgemeester mét eene zichtbare verlegenheid

alsof hij een gevaarlijk kraambed

moest beginnen, verklaard tot de stemming

over te gaan.

Den heer Snoeck bekomt 7 en zijnen

conçurent Vuylsteke slechts 6 stemmen.

De nieuw geboren versch gebakken

schepen is dus de welsprekende en hoogge*

leerdeAngelus,de hartsvriend van menschen

en beesten. Toen de paarden, de koelen, de

stieren, de kalveren en de verkenrf van de

benoeming hunner weldoener kennis kregen

hebben zij hunhe stallen bijna in stukken

gedanst, uitroepende nu bebben wij

ten minste iemand die voor onze belangen

zal zorgen.

Er is maar een dier die grolde van gramschap,

en het was het paard van aan den bàs.

sijn".

Dit alles is voor de katholieke partij het

begin van het einde, en het geeft ons de

hoop,ja de stellige zekerheid dat de verstandige

menschen toekomend jaar in het stadsbestuur

ook zullen vertegenwoordigd zijn,

door het kiezen van een aantal socialistische

volksvrienden.

Roubaix

OP MAANDAG 31 OCTOBER, avondvoor

Allerheilligen, komt de vlaamsche Tooneelgroep

van Rijsel een Prachtig Tooneelfeest

opvoeren, met de medewerking van Mej.

IRMA DE VEIRMAN l sle Prijs van het Koninklijk

Conservatorium van Gent,met den

jonge en knappe violist MARCEAU VAN-

HOOREBEKE, die reeds den l s,en prijs bekwam

in het Conservatorium van Roubaix,

alsook den gekende kluchtzanger JAN VAN-

ESSE.

PROGRAMMA : I. Het Wieoj»,

een meesterlijk tooneelspel ih één bedrijf,

daarna Voordracht door gezel AUG. DE-

BUNNE. 2. Een Kokette, een geestig

tooneelstuk in één bedrijf, en voor slot

Kunstschilder en Kleermaker, komiek blijspel

met zang in één bedrijf.

Zooals ge ziet partijgenooten, zal het

eenen aangenamen en vermakelijken avond

wezen, waar ge iets schoons en nuttigs zwlt

kunnen genieten.

Het feest zal om 7 % ure beginnen.

Er dient dus krachtig gewerkt te worden,

opdat de groote feestzaal van «La Paix»

bomvol zou wezen.

Kaarten zijn van heden te bekomen,bij

de verkoopers van « Vooruit » en bij de gekende

leden van den Propagandaclub.

Partijgenooten allen naar dit feest den

ingangprijs is maar 30 centiemen.

—o—

MEDEDEELING.— De Propagandaclub

van Roubaix verwittigd het bestuur

van den Propagandaclub die zou gesticht

zijn te Tourcoing, dat wij geene onderhandeling

willen aanknoopen zooals men ze

ons wil opdringen. Voor alle verdere inlichtingen

zich te wenden tot de federale schrijver

J. Delbecq, local La Paix.

De Schrijver : A. Vervaet.

Wevelghem

HET DOEL DER KLERIKALEN. —

Wij hebben beloofd deze week terug te komen

op de organisatie der christene werklieden

van Wevelghem.

Beginnen wij eerst met te onderzoeken

of de inzichten der ontwerpers ernstig zijn

en waartoe zij leiden.

De katholieke hoofdmannen krachtig

gesteund door de priesters hebben een syndikaat

gesticht en alle middels aangewend

om de werklieden naar den Tap te lokkén.

Evenals de socialisten beweerden zij

dat de macht van het volk in de vereeniging

stak en de belangen der werklieden door

vakbonden moesten verdedigd worden.

Zij zijn er in gelukt een deel der vlasbewerkers

mede te slepen, doch vooraleer hun

syndikaat de minste verbetering wist af te

dwingen, tenzij door hun ijdel gezwets de

bazen tegen de werklieden opgejaagd, pogen

More magazines by this user
Similar magazines