In blok naar liet Gewestelijk Congres

digital.amsab.be

In blok naar liet Gewestelijk Congres

worde aangezien de loonen reeds laag genoeg

zijn.

Ook hopen wij nader ingelicht te worden

en de getroffene draadtrekkers ofwel

hunne vereeniging daar verdere inlichtingen

over zal geven in hunne bladen.

Wij wachten af.

METAAL.

Harelbeke

ONZE KALOTJES zijn teleur gesteld

en moeten met ons bekennen, dat ondanks

hun lezen, bidden en smeeken,de wetenschap

nogmaals boven Gods almacht gezegepraald

heeft.

Iedereen weet dat wij de ziekte bedoelen

van onzen vriend Debunne op wiens

doodde kaloten aasden gelijk een uitgehongerde

tijger op zijne prooi.

Gezel brillemans die er bijzonder op gemunt

was,kon zijne vreugde niet bot vieren

en moede van op Debunne te trommelen,

njpest hij nu andere menschen aanvallen,

$K||i£ zeggen dat de socialisten al Godsloocl^Piàars

waren, en men het gemakkelijk

kon bestatigen, gezien ze hunne kinderen

vert in hunne prilste jeugd naar goddelooze

scholen zenden.

Wij weten maar al te wel wie Brillemans

hier bedoelt en moeten hem doen opmerken

dat hij niet weet of de ouders dier

kinderen wel goddeloozen zijn, gezien hij

er nooit in betrekking of in onderhandeling

mede was. Zijne grootste wraak i3 dat zij

die kinderen in hunne klauwen niet hebben

om ze gedwee naar hunne goesting op te

voeden.

Wat de school betreft waar die kinderen

gaan, die is onzijdig ; ieder kind is er

vrij naar den keus der oudersden godsdienst

te belijden die ze willen; de onderwijzers en

onderwijzeressen blijven daar onverschillig

aan ; iets wat wij u mogen verzekeren, is

dat ze de kinderen niet dwingen tegen wil

en dank des Zondags mis en vespers bij te

wonen, gelijk in uwe kloosterscholen, op

gevaar af binst de week de eene of andere

straf op te loepen.

Gelukkig voor uwe kliek Brillemantje,

dat de menschen de middels niet bezitten

om hunne kinderen naar eene school te

zenden volgens hunnen keus, ge zoud dan

wel een toontje lager zingen.

Brillemans mochten we eens met u in

gesprek komen, wij zouden u wel leeren

goed zien zonder bril,maar gelijk wij u reeds

meermalen gezegd hebben, ge weet dat ge

in schande zoudt komen, en daarom durft

ge niet.

RIEK.

Deeflijk

DE GEMEENTEKERM1S en ook de

wijkkermissen zijn om zeggens voorbij, tot

schade voor onze herbergiers en tot schande

voor ons fameus gemeentebestuur.

Zij die met mijnheer den pastoor aan

het hoofd, niets anders betrachten dan onze

eertijds zoo bloeiende gemeente te verkwezelen

en te veranderen in een kerkhof, heb

ben dit jaar nog eens getoond hoe zij de her

bergiers voor den aap houden.

Deze hadden bericht gekregen dat zij

tijdens de kermisdagen mochten laten zingen

of dansen in hunne herbergen van 4 ure

namiddag tot 9 ure, (hetgeen belachelijk is,

aangezien het politieuur gesteld is op 10 ure

tot October) maar hoe stonden zij niet te

zien, toen zij daags voor de paardenloopstrijden

het bericht kregen dat mijnheer den

burgemeester het dansen verbood.

Is deze dag volgens onze poesjenellen

van het stadhuis geen kermisdag meer of

werd mijnheer de burgemeester misschien

dit verbod opgelegd door Justin de moeial ?

Volgens het schijnt van ja, want gelijk

wij hooger zegden de man gods verlangt

maar tot alles hier dood zij, en tot hij hier de

baas mag spelen.

Zoo zaten verscheidene herbergiers met

een piano-orgel op den nek en mochten niet

spelen.

Schande, duizendmaal schande voor deze

die niet denken dat het maar gedaan is

om met vrouw en kinderen eerlijk door de

wereld te geraken en om die heeren niet te

moeten lastig vallen.

Maar daar vagen zij hun botten aan, en

peizen als zij voldaan zijn iedereen het is.

Of de Deerlijksche herbergiers dat zul"

len dulden daar twijfelen wij aan. Daarom

volgt onzen raad, gij hebt de wapens in de

hand : stemt in de eerstkomende gemeentekiezing

voor vrijer mannen en helpt dat

boeltje van het stadhuis kegelen, dan zullen

zij hun verdiend loon ontvangen hebben.

—o—

ROTS.

OP ZONDAG 30 October om 4 ure namiddag

Vergadering voor den Propagandaclub,

in de herberg « De Rots » bij Hector

Vandenbroucke.

Kameraden a'.len op post.

Nieuwe leden worden aanvaard,

Strijdpenning

buiten verantwoordelijkheid der redactie

KORTRIJK. — Defrance 10 — Vindevogel

10 — Carlier 20 — Verfaille 10 — Lecluyse

10 — Caesens 10 — Droogenbrood

10 — Claeys 10 - • A. G. 20 — G. D. 20 —

Winkeldochters 20 — F. M. 10 — A. Matte-,

laer 10— !.. Decant 10.

MEENEN. — Th. V. 10 — Jan 10 —

Cyrille 10 — A. D. 10 — H. D. 1 0 — Pier

10 — Aug. 10— Emile in.

TOURCOING. — Hoe blijde voor onze

stichting bij Pastoor Daens 10 — Opdat alle

werkers hun recht op welstand zouden begrijpen

10—Wij doen een oproep tot alle

Vlaamsche gezellen 10 — Omdat zij onze

rangen zouden komen versterken 10 — En

hunne plicht als Vlaming te vervullen 10

— Allo ! Vlamingen verstaat uw plicht 10 —

Komt naar de Rue de Gand, 326, Tourcoing

bij Adolphe Claeys 10 — Omdat wij eendrachtig

zoude zijn in al onze betrachtingen

10—Allo ! dapper gewerkt opdat elk lid

eennieuw lid zoude medebrengen 10 — Opdat

wij op onze vrienden van Roubaix rekenen

10 — Omdat Camille Pitje ne schreeuwer

is D. 10 — Omdat de pastoor van mijn

dorp 8000 fr. aan inijne ouders ontfutseld

heeft 10.

AVELGHEM. — Propagandaclub 20.

WEVELGHEM. — Emiel Sieuw 10.

àtiiâtâièiâiàiàiâi'ài

Vraagt in alle Coöperatieven de Margarine

lïïacque Spéciale

De beste namaak van fijne boter.

Alleen Margarine Tan goede kwaliteit

kan onder alle opzichten boter vervangen.

De Margarine « MARQUE SPECIALE »

ls samengesteld uit grondstoffen van

eerste keuze, uit melk en room.

Zij kost 40 % goedkooper dan boter

en bewijst dezelfde diensten op het brood

en in de keuken.

Koopt de lekkere Ci9 aren

merk DEBUNNE

te verkrijgen bij Maurice Vanona

cker, 33, Veemarkt Kortrijk.

Aan de voortverkoopers geleverd ten

prijze van 30 tot 50 fr. de duizend.

Rookt allen de fijne Snmatra cigaren

merk Debunne.

Wie er eenmaal van proeft, rookt geen

ander meer.

OUD SOLDATEN

Wilt gij den overschot van het geld uwei

militie vergoeding wanneer gij het noodig

hebt; alsook GENADE. Indien gij veroordeeld

zijt voor de rechtbank gelijk welke

straf, het mogelijke zal gedaan worden

— Wendt u tot het huis MATTHYS, 8»

Zaadberg, Gent. — Open van 9 tot 11 r/ 2

ure s'morgends, en van 3 tot5~ure 's na"

middags — Mits een postzegel geeft men

schriftelijke inlichtingen.

•iftfc- rijk jfc. yjto. jfc. qjh. yükfr -élk Vifr*- tiÈtr -4Èfe ^fa. ^Afc

La Fraternelle

Société Coopérative

Hue de TociPeoing, IflOUSCflOfl

Pains l re Qualité. — Charbons, Epiceries

Aunages à meilleure Marché.

Travailleurs,Ménager es fournissez-vous

à la Coopérative Ouvrière.

'W Tf* ***

Ondanks de verandering tan Woonst

koopen al de vrienden gelijk vroeger

hunne kleederen bij

Gewezen snijder der S.W.M. Volksrecht

èh Werkende itiet

gewezen kleermakers van het Volksrecht

Kostumen en Pardesüms aftn ongelooflijke

lage prijzen.

Let wel op het nieuw adres

Hoek der Veemarkt enKleine S' Janstraat

Koopt alles wat ge verbruikt aan de

S. H. VOLKSRECHT

S»Janslaan, n, KORTRIJK

Brood en Kruidenierswaren van eerste

hoedanigheid.

Schoenen van de beste merkeh.

./tBruay-Kolen aan 25 fr. 50 de 1000 kilos

2 löl 3 fiauks goedkooper dan elders.

& Werklieden, Huisvrouwen,

T r* rat vr>or uw profijt en steunt meteen'

uwe instellingen door werklieden gesticht

en beheerd.

Koopt, koopt alles aan d S. M. Volksrecht.

/

Dronkenschap

bestaat niet meer.

Een monster van het

merkwaardige Coza poeder

wordt gratis toegegezonden.

Kan ingegeven worden

in Koffie, Thee, Melk,

Likeur, Absint, Bier, Water

oj in het voedsel, zonder

dat het noodig is,dat

de dronkaard er iets van

af weet.

Het Coza Poeder

de wonderbare eigenschap o* tegenzin

tot bet drinken van sterken drank

(bier, w(jn, absint enz.) bij den dronkaard op te wekken.

Het COZA POEDER werkt zoo ongemerkt en zeker

dat de echtgenoote, de zuster of de dochter van don verslaafde

het hem toe kan dienen, zonder zijn medeweten en zonder

dat het noodig is, dat de patiënt ook behoeft te weten waaraan

nij zijne redding te danken heeft.

Het COZA POEDER heeft het huiselijk geluk

van duizende gezinnen hersteld, duizenden personen van

schaamte en oneer geredden deze personen tot levenslustige

e» nuttige leden der maatschappij herschapen ; het heeft

menig jong persoon op den rechten weg teruggebracht en gelukkig

gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar

rerlengd.

Het Instituut, waardoor dit ongeëvenaard poeder vor.

ipreid wordt, zendt gratis aan hen, die daartoe aanvraag

doen, een boek met dankbetuigingen en een monster. Het

poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te zijn.

Correspondentie in alle talen der wereld.

Het ochte Coza poeder is verkrijgbaar in alle apotheken

en in de volgende depots te

KORTRIJK : Hulpiau, 36 Leistraat ;

Descamps-Ferrière, 38, Lange Steenstr. ;

A. De Neus, 51, Groote Markt; R. Ottevaere,

6, 0. L. Vrouwenstraat.

AVELGHEM: A. Van Camelbeke-Withoek.

Onze depothouders reiken het attestenboek gratis uit aan

hen, die er aanvraagvoor doen, maar geven geen gratis proeven

Om deze te bekomen, wend U rechtstreeks naar Londen

COZA INST1TUTE

6», Chatte ery Lam, Londen 4 S S (EngtlandJ

Wacht U voor namaak.

Het Coza Poeder is het eenigste afdoend middel tegen

dronkenschap.

Eene nieuwe instelling

m

gesticht in den schoot der Werkliedenpartij

LA PREVOYANCE SOCIALE

Samenwerkende Maatschappij

Verzekeringen op het leven

Maatschappelijken zetel : Volkshuis Brussel

BURËELEM !

kegenclestraat, 44, Brussel

Telefoon 98b7

Zaken gemaakt gedurende de eerste 21

maanden,

getal verz. verz. kap.

4 trim. 1907 5,947 1,376,315,37

1 trim. 1908 13,790 3,004,209,52

2 trim. 1908 20,186 4,225,163,52

3 trim. 1908 23,406 4,955,151,52

4 trim. 1908 29,950 5,758,883,02

1 trim. 1909 38,983 6,805,586,23

4 trim. 1909 62,148 11,090,550,86

1 trim. 1910 75,678 13,452,608,42

2 trim. 1910 84,676 15,172,807,18

Sedert haar bestaan heeft de maatschappij

578 sterfgevallen voör eehe sotti

van 108.813.87 ff,

BEHEERRAAD

Anseele E. Volksvertegenwoordiger Gent.

Bertrand L. Volksvertegenw. Schaarbeek.

Bourquin J. Ingenieur Ixelles.

Clerebaut R. Bediende Gent.

Colleaux L. Landbouwer Hautfays.

Laboulle L. lid van de best. deput. Luik.

Gaspard,schrijver der Fed, Metaalb. Luik

Léonard H. Volksvertegenw. La Hestre.

Maes G. Sekretaris der werkl. Brussel.

Mansart J. Volksvertegenw. La Louvière.

Pirard L. Volksvertegenw. Verviers

COMMISSARISSEN

Demiddeleer J. B. Beh. te St, Gilles Brus.

Solan G. Sekretaris der metaalb. Brussel.

BEHEERDER AFGEVAARDIGDE

_ Henderick J. Senateur Brussel.

De maatschappij vraagt overal ernstige

en werkzame agenten.

Zich te wenden tot het beheer 2012.

Voor West-Vlaanderen zich te wenden

bij H. Ducastelle, Esplanadestraat,. Meenen.

MEENEN

(

Samenwerkende Maatschappij

Koopt uw brood in de S. W. M.

» DE PLICHT » het is het zuiverste en

het voedzaamste brood van gansch

de stad.

Voor schoenen, hoeden, klakken,

parapluifes, witte en blauwe manshemden,

cols, plastrons, flanellen

van alle prijzen, alles is goedkooper

dan gelijk in welke winkel, en daarbij

nog 2 0/0 deel op uwe aankoopen

in de winkel van de Plicht, Rijselstraat,

242.

Koopt ook uwe Kruidenierswaren

in dezen winkel, de best ingerichte

winkel der Barakken, alles aan genadige

prijzen,en daarbij nog 5 0/0 deel

op uwe aankoopen.

Werklieden bemint uw profijt en

koopt in de winkel van de Plicht,

een winkel door u en voor u tot stand

gebracht. Het Bestuur.

Uitg. H. Ducastelle, Meenen.

Werklieden aller nijverheden ||ereemgt || !

Onvereenigde werklieden werken large uren voor zwaren arbeid en winnen

lage 1oenen.

Vereenigde werklieden doen zich eerbiedigen, werken mindere uren en verdienen

hoogere loonen.

Werklieden !

Volgt onzen raad en vereenigt U bij de syndikaten die hardnekkig strijden tegen

deuitbuit'ng der werkers, door het patronaat, voor verbetering der werkvoorwaarden

voor meer vrijheid en betere werkreglementen.

Vereenigt U in de syndikaten di« eiken dag de onverdiende ellende der werkende

klasse beschrijven.

Vereenigt U in die Syndikaten die wijzen op de hooge winsten der fabriekanten en

het kommervol bestaan onzer klasse, in die syndikaten die waken op de uitvoering der

werkers wetten, die steun geven bij werkstaking,onvrij willige werkeloosheid, ongenets

barezi«kte, sterfgeval, enz.

Doet U inschrijven als lid 'n de volgende lokalen :

KORTRIJK, « VOLKSRECHT » St-Janslaan — MEENEN, « VOLKSHUIS » Koninklijke

straat — ROUSSELAERE, « IN DK STAD LÏHS » Vijf wegenstraat — WERVICK, « IN DI

WERKMAN » Molenstraat — AVELGHEM, « IN DH VRIJHKID » Statiestraat — MOEN bij

VICTOR VKRVAECKE.

Alle verstandige werklieden dier plaatsen motten bij ons vereenigd zijn.

Deze syndikaten vormen een deel Tan het Dational" Cl internatioaale werkersleger.

Vereenigt U ! Verecïiigt U !

More magazines by this user
Similar magazines