kortrijk

digital.amsab.be

kortrijk

Uitgeefster :

S. W. M. «DE WAARHEID »

Beheerder: Robert Dotaevernier,

Postcheckrekening N' 49003

Telefoon N' 94, MEENEN

Redactie-Administratie : MEENEN

ï V e e k b f n d d e r S o c i a l i s t i s c L e F e l t r a t t v n het irrondiosemeni Kortrijk

ABONNEMENTSPRIJS :

6 maanden 3,75 fr.

1 jaar 7,50 fr.

Men abonneert zich ten postkantore.

ANNONCEN volgens overeenkomst.

Alleen de arbeiders die den hongertaks wenschen voort te betalen zullen Zondag 11 October

huis blijven. De anderen die den hongertaks onrechtvaardig vinden zullen er tegen

protesteeren door dien dag aan de BETOOGING TE KORTRIJK DEEL TE NEMEN.

't Hangt onze botten uit !

Ja, voor al wie 't hooren en niet hoo-

:n wil, 't hangt ons botten uit. Ze zitn

ons tot in de keel die verdoemde

ngertaksen. We hebben er ruimschoots

pioeg van, en we sluiten er ons graag

ij aan, wanneer de achtensweerdige seator

Dewaele, als 'n soort traditioneele

nbliksem, zijn alles beduidend «'t Moet

idigen» er over uitspreekt.

Vóór den oorlog wierden we netjes

mider dat velen daarvan bewust waren,

por onrcchtstreeksche belastingen geluimd

zonder dat we schreeuwden.

Nadat we den oorlog «gewonnen»

lilden, zou 't heel anders gaan.

Inderdaad. Met 't gene dat vooreen

bestond, kregen we nog de overillige

belastingen op de loonen, ons

ior de bourgeoisie op den nek geloven

als toemaat. Nu zijn w'op heel

oderne wijze tot op 't hemd uitge-

:hud.

Er was '11 tijd dat de burgersregeevan

ons land hare inkomsten zag

ijgen, naar gelang de massa zich vereflijkte

aan 't genever zuipen; hoe

leer groote druppels er gedronken

ierden, hoe verder ons volk zich van

tn hooger «mensch-zijn» verwijderde,

ue meer alkoolfranken in de Staatskas

[roomden.

En men ging naar den Kongo berfiaven

!

De huidige regeering kreeg van de

rma Theunis-Neujean en Cie als erfenis

soort 'buikriembelastingen, die op de

lestaansmogelijkheid der arbeiders drukt

B waarmee uitgewerkt wordt dat de

egeering van den grooten borrel op de

ikriem der zwoegers is gaan leunen.

Vooroorlogsche bedoelde burgerregering,

geleek wonderwel op 'n soort

majeur de blanc», die tierde op de alooltuchteloosheid

van een ras, dat ontlardde,

naar gelang het zich daar niet

ion van ontmaken. De firma Theunis en

'ie verkoos met hongertaksen aan den

roekband der arbeiders teslingeren.

Eene is 't andere waard.

Bah, overdrijven we niet.

| De hongertaksen loopen paralel met

en stelsel, waarvan w'aanhanger zijn,

amenlijk de belasting op het inkomen.

Vat w'er tegen hebben is, dat 't gedeelte,

iat niet zou nuogen belast worden, dit

elke met moeite volstaat om beperkt

D ons onderhoud te voorzien, veel te

lein is, en de wet 'n'groote vischnet geijkt,

waardoor heen de groot baarzen

n blieken op hun gemakjes wegzwemnen.

De hongertaksenwet is derwijze aanrengeflanst,

dat al de werklieden, zon-

Jer onderscheid, tot de laatste centiem

op hun loon afgehouden worden, en zoo-

Is we hier hooger zegden, te veel.

Welke maatregelen vindt men in de

(ret, om de juiste inkomsten der geldakhende

vast te stellen?

De verklaring • der bezitters zelf!

n Goeie lol dit, waarmee g'u een breuk

hint lachen, ware 't niet zoo bedroevend

lm vast te stellen, clat juist daardoor de

zwoegers de gebroken potten mogen betalen,

en die heeren alle gemak van de

wereld hebben, om met de wet en de fiskus

'n duchtig loopje te nemen.

| De bourgeoisie laat liever andere

iieden betalen. De liefde voor hun land

eindigt eenige mijlpalen van hunne geldkist

en in alle landen zijn die kerels

van 't zelfde gehalte.

[• Zagen we niet in Frankrijk, waar

'eveneens de belasting op 't inkomen begaat,

en waar «'t bordereel» ingevoerd

was, om des te degelijker de inkomsten

vast te stellen, van die kaste, welke in

het geld zwemt, die heeren hunne kapitalen

over de grenzen draineeren naar

andere landen, om te ontsnappen aan

rt betalen hunner belastingen, waaraan

ook de Fransche arbeiders zich niet kunnen

onttrekken ?

Meent ge dat onze bourgeoisie een

zierke beter is dan bovenbedoelde ?

«La Nation Belge» van 24-9-25 bespreekt

een nieuwe soort belastingen,

die de heer Caillaux, minister van geldwezen

van Frankrijk, uitgedacht heeft,

welke Louis Bertrand in «Le Peuple»

besprak, die zou treffen : degenen, welke

hun geld in juweelen, kunststukken, enz.

steken, volgens 't oordeel van de fiskus,

om aan de belasting op 't inkomen te ontsnappen.

Weet ge wat dit superpatriotisch

bourgeoisblad doet? Openbaarlijk al de

middels aanwijzen die bestaan, om aan

't betalen der belastingen te ontsnappen.

Proper boeltje!

't Is genoeg hoor ! We weigeren niet

van belastingen te betalen, maar we

moeten eerst en vooral leven. Boven de

som, noodig daarvoor, mag men ons

aanspreken.

Al de arbeiders, die dit ernstig willen.

zijn in de betooging op 11 October

te Kortrijk !

Hongertaksbelastingbetalers, op post !

JOS. COOLE.

VOOR DEN HONBERTAKS EN 500 O/

VERHOOGING DER HUISPAGHTEN

«Het Nieuws van den Dag»", dat nog

dcor zooveel werklieden gelezen en dus

gesteund wordt, VERKLAART ZICH

VOOR HET BEHOUD VAN DEN HON-

GERTAKS EN VOOR 500 o/o VER-

HOOGING DER HUISHUREN.

Wat te zeggen van de werkersgezinnen,

die nog een deel hunner geringe inkomsten

besteden, om een blad te steunen,

dat op hunne volledige uitpersing

belust is?

WAT WIJ VAN DE

RECEERING VERWACHTEN

Er roert entwat ! Alles laat voorzien

dat een vinnige politieke strijd in aantocht

is. De aan de regeering vijandige

bladen stellen hunne batterijen op. Vandervelde

is gaan rentenieren. Anseele

zwalpt op zee in plaats van te besturen.

Wauters pest de suikerbarons. Huysmans

dekoreert Styn Streuvels, roskamt

Buyl en benoemt socialisten. Laboulle

is commis-voyageur eerder dan minister.

De socialisten zijn de schuld van het dure

len van den frank. Dat alles vindt men

leven, van de werkloosheid, van het dalen

van den frank, dat alles vindt men

eiken dag in alle vijandelijke bladen, te

beginnen, met «La Gazette» om te eindigen

met «Le Drapeau Rouge». Wij

hebben niets anders verwacht. Het zijn

onze tegenstrevers om ons aan te vallen.

Maar de beste verdediging is de aanval.

Maar daarom moeten wij zelf aanvallen.

Hoe we dat kunnen? Met de demokratische

meerderheid van het Parlement in

werking te stellen. Wij moeten eerst een

goecl aige'bakende gedragslijn hebben

voor onze ministers en onze Kamer- en

Senaatsleden. Dan moeten wij ruggespraak

nemen met de demokratische kathojieken,

waarmee wij regeeren. En dan

moeten wij hervormingen doorvoeren.

Ingrijpende hervormingen. De militaire

diensttijd is te lang. Vermindering! Maatregelen

tegen de levensduurte. Verbod de

te vele levensmiddelen uit te voeren.

Huishuurwet verbeteren en verlengen.

Wet op de werkongevallen verbeteren.

Het onbelast inkomen van arbeiders en

kleine bedienden verhoogen. En verder

alles wat demokratische katholieken en

wij op ons kiesprogramma hadden. Wij

weten dat dit alles niet op één dag kan

geschieden. Maar er dient aangepakt. Er

dient gehandeld. Gebeurt dat, laat dan de

burgerpers maar huilen, de overweldi-

FEDERATIF: DER VAKBONDEN VAN

MIDDEN- EN ZUID-VLAANDEREN

Lokaal «Het Volksrecht», Kortrijk

AAN ALLE ZWOEGERS

Door de Federatie der Vakbonden

van Midden- en Zuid-Vlaanderen, in volledige

samenwerking met de soc. arrondissémentsfederaties,

wordt op 11 October

a. s. te Kortrijk eene betooging georganiseerd,

tegen de overtollige hongertaksen,

die op de loonen drukken, die

door haar grootsche talrijkheid, als een

stille verwittiging mag gelden aan de

regeering.

Algemeene mistevredenheid!

De arbeiders hebben een ondragelijken

hekel aan de hongertaksen, niet

zoozeer tegen 't princiep waaruit ze

spruiten, d, i. de belasting op 't inkomen,

maar tegen 't feit, dat men bloedgeld

heft op 't gene dat nog niet volstaat om

behoorlijk te leven. Allerwege zou men

dit onding schuifelend den nek afwringen.

Een geschenk

van de liberale-klerikale regeering.

Al de briefjes met allerhande taksen

zijn een geschenk der firma Theunis-

Neujean-Masson en Cie, welke die ongelukswet

derwijze geschoteld hebben, dat

de arbeiders regelmatig tot den laatsten

centiem afgehouden worden, terwijl de

kapitaalbezitters alle gemak hebben om

de fiskus te bedriegen, valsche verklaringen

af te leggen, en zoo weinig mogelijk

af te dokken. Dit heet in 't echt vlaamsch

«De boer zal 't al betalen».

Geen geld!

Als 't land geld van doen heeft, waarom

gaat men 't in de eerste plaats niet

halen waar er veel is ?

Waarom spreekt mén de oorlogsfortuinen

niet aan ? ^Vaarom gebruikt men

men geen eindeke stok, om de oorlogswoekeraars

aan te spreken, die hunne

tergende pracht door de straten slenteteren,

wijl 't land gebrek aan centen

heeft ? Waarom herziet men de groote

zaken van oorlogsschadevergoeding niet,

om vast te stellen waar men te.veel gesmeerd

heeft?

Waarom voert men 't bordereel niet

in, om de inkomsten der rijken vast te

stellen, en stuurt men degenen, die dan

nog durven bedriegen, niet naar den Congo,

om voor de zwartjes voordrachten te

houden over vaderlandsliefde en ander

blikwerk? Als men streng is voor de armen,

waarom fluweelen handschoenen

gebruiken voor de rijken?

Klagen helpt niet.

Iedereen en met reden klaagt nopens

de overtollige taksen; heel 't verleden

ligt daar als een open boek dat bewijst,

clat klagen alles laat gelijk het is. Alle

hervormingen en verbeteringen, die we

bezitten, kwamen er door ons krachtig

optreden en onophoudend strijden. Huilen

helpt niet. en ginder te Brussel weet

men ook dat jankende honden niet bijten

Mannen uit één stuk.

De kribbelaars en klagers van beroep

blijven thuis bij den kachel, maaide

mannen uit één stuk, betoogen op

Zondag 11 October in de straten van

Kortrijk, tegen de overtollige hongertaksen.

Door ons getal moeten we de bourgeoisie

bewijzen, hoe 't hoog tijd is, niet

langer onzen boterham met taksen te bedreigen.

Van al degenen die dit willen, is

de plaats in de betooging.

Allen naar Kortrijk op 11 October!

Weg met de hongertaksen!

Voor de Fed. v. Midden- en Z.-Vl.,

De secretaris : JOS. COOLE. "

llllll!l!MllllllllllllilllllElillllllllllllllllllllllllllllllll

gende meerderheid van de bevolking zal

achter de regeering staan. In dien zin

moet de heropening van het Parlement

voorbereid worden. Tegen dien tijd moet

onze regeering gereed zijn met haar

werkplan, ~ ' «VOLKSGAZET»,

OVER DEN PROVINCIERAAD

XI.

VERGOEDING VOOR TEN HUIZE

VERZORGDE KRANKZINNIGEN.

Welke last het ook meebrengt en

hoe arm de familie soms is, toch houdt

men er meestal aan het niet kwaadaardig,

krankzinnig lid van het gezin thuis tc

houden, liever dan in het een of ander

gesticht te laten opsluiten.

Aan behoeftige familiën, die aldus

een krankzinnig lid thuis verzorgen,

wordt door 't gemeen fonds, bestuurd

door de bestendige deputatie • eene vergoeding.

toegekend.

Vóór clat onze partij in den Provincieraad

vertegenwoordigd was, bedroeg

deze vergoeding 0,75 fr, per dag.

Ja 0,75 fr. per dag, om een krankzinnige

te onderhouden, die, in een gesticht

geplaatst, toch veel meer zou kosten,-hoe

goedkoop het onderhoud en de

verzorging ook zouden mogen zijn.

Het medelijden en de liefde voor de

ongelukkige moeten'toch wel bewonderenswaardig

groot zijn, om, trots de ge

ringe geldmiddelen van het gezin, en mits

zulke nietige tegemoetkoming de krankzinnige

thuis onder eene bestendige bewaking

te houden.

Aan de behoeftige fa.miijën, die het

ongeluk hadden een geliefd wezen doqr,

krankzinnigheid alle nut van 't leven te

zien benemen, mocht toch wel eene belangrijke

tegemoetkoming worden verleend.

Zulks werd ook ingezien door onze

vertegenwoordigers in den Provincieraad,

die reeds in de zitting van 15 De-

--

cember 1921 aandrongen om ' de ondersteuning

van 0,75 op 3 fr. per dag te

brengen.

De bestendige deputatie, voelende

iets te moeten doen, daar de opmerkingen

onzer vrienden niet konden tegengesproken

worden, besloot het bedrag der ondersteuning

te verdubbelen, dus van 0,75

op 1,50 fr. te brengen. Doch deze verhooging

was verre van onze groep voldoening

te geven, zoodat deze verder

bleef aandringen.

De vraag Werd opnieuw in den zittijd

van 1922 ter bespreking gebracht. De

eerste commissie stelde 2,50 fr. voor.

Het voorstel werd verwezen naar de

3e commissie, de commissie van financiën.

die vroeger' gewoon was de vrijgevigheid

der andere' commissiën in te

toornen. Maar dank aan het optreden der

in deze commissie zetelende socialisten,,

kwam het voorstel met een tot 2,75 fr.

verhoogd bedrag terug voor den raad.

Dat verwekte op de banken der oude

katholieke raadsleden eene groote verbazing.

«Het is voorzeker tot nu toe nooit

gebeurd» riep M. Vanhaecke, voorzitter

der le commissie uit «dat de 3e commissie

meer wil geven dan de andere»,

aldus bevestigende dat er wat veranderd

was met de socialistische vertegenwoordigers

in den raad.

• En het voorstel der 3e commissie

werd aangenomen.

Dit laat ons-toe te zeggen dat de

werking van onze groep in verschillig

opzicht vruchtbaar is geweest.

R. D.

Belgische Werkliedenpartij. — Syndikale Kommissie van Belgie.

Soc. Fed. van het Arr. Kortrijk. — Fed. van Vakb. van Zuid- en Midden W.-VI.

Arbeiders !

Gij, die het onrechtvaardig vindt dat uw loon, noodig om te leven, wordt

belast, neemt deel aan de

BETOOIIIII! TEGEN 9EH HBH6EBTBKS

op Zondag 11 October 1925, te KORTRIJK

EENE GROOTERE ONTLASTING DER LOONEN DRINGT ZICH OP.

Sinds de belasting op de loonen, gestemd werd, is het leven nog zoo duur

geworden.

Daarom is eene grootere ontlasting der loonen, die meermalen door de socialisten

in de Kamers voorgesteld en verdedigd werd, des te dringender geworden.

GEEN BELASTING OP DE ARMOE.

Het is 'ondul mar dat er belasting moet betaald worden voor een inkomen,

waarmede armoe geleden wordt, wijl de bezitters alle trukken kunnen uitdenken

om zich aan hunne belastingsverplichtingen te onttrekken, dusdoende met al 'nun

patriotisme het land latende in gevaar verkeeren.

Als 't land grooter inkomsten noodig heeft belaste men in grooter mate dr

weelde en het overtollig bezit, maar men wachte de armoê te takseeren.

GELIJK DE DUIVENLIEFHEBBERS.

Men vergete niet hoè de dui venlief hebbers zich van den provincialen dttiventaks

hebben ontmaakt. Dit hebben ze niet gedaan gekregen met thuis te morren

of op het fabriek en in de herberg te reklameeren, maar door met duizenden

op straat te komen en tegen den duiventaks te protesteeren.

Dit moeten de slachtoffers van den hongertaks nu ook doen, om van de

regeering de ontlasting der loonen te eischen.

Met duizenden moeten zij ook den 11 October aan de betooging te Kortrijk

deelnemen, 'dewelke gevormd wordt om 3 ure aan de statie, om ontbonden

te worden op de Groote Markt, alwaa- OPENLUCHT - TOESPRAKEN zullen

gehouden worden door de volksvertegenwoordigers Aug. Debunne, Jos. Vandevelde,

Adiel Dierkens en de syndikale leiders Jos. Coole der Federatie van Zuiden

Midden-West-Vlaanderen en Edw. Devlaeminck der Syndikale Kommissie.

In massa naar Kortrijk den 11 October weze bij al onze arbeiders de afspraak'


. ".«s**;,* 'vr ,, ,,-itir..«MAM

ARRONOiSSEMEHTS-GONBRES

Zondag 1.1. had te Kortrijk een Arr.

Kongres plaats onder voorzitterschap

van vriend Debunne.

Een zestigtal afgevaardigden waren

aanwezig.

Nadat de voorzitter de openingsrede

heeft uitgesproken en een kort overzicht

heeft gehouden over den politieken

toestand sedert de kamerverkiezingen,

wordt als eerste punt behandeld:

DE BETOOGING

TEGEN DE TAKSEN OP DE LOONEN.

De Voorzitter zet in korte woorden

het doel dezer betooging uiteen. Hoe

gansch onze arbeidende klasse getroffen

is door deze onrechtvaardige belasting

op hetgeen noodig is oin te leven, en hoe

bijzonder onze arbeiders, die in Frankrijk

werken, en gansch de taks, die soms

meer dan honderd franken bedraagt, in

eens moeten betalen, er het slachtoffer

van zijn.

Een hoogere ontlasting, zegt spreker,

moet worden doorgevoerd, door eene

regeering, die aanspraak maakt op onzen

steun.

Detaevernier, sekretaris, geeft eenige

inlichtingen aangaande de regeling der

betooging.

Vanneste is gansch 't akkoord met

deze betooging, maar vraagt dat onze

volksvertegenwoordigers allen zouden

tegenwoordig zijn, wanneer dit punt besproken

wordt. Ook ziet hij voor het geven

van meetings liever onze mandatarissen

optreden dan sprekers van buiten

het arrondissement.

Vandevelde geeft eene korte uiteenzetting

over de wet der belasting op de

loonen, en de voorstellen reeds meermalen

door de socialisten gedaan om

het vrijgesteld gedeelte te verhoogen. Hij

zegt dat deze betooging niet gaat tegen

onze vrienden, die deel maken van het

ministerie en onzen eisch vooruitzetten,

maar wel tegen de klerikale en liberale

ministers, die van de ontlasting der loonen

geen warme aanhanger zijn.

De'au (Herseaux) vraagt inlichtingen

aangaande de autonomie der geméenten.

Steux zou de pensioenkwestie willen

zien verbinden aan die betooging.

Vandevelde zou dit liever niet zien.

Er zijn nog andere vraagstukken, die zich

naar voor dringen, b. v. het militair vraagstuk,

zegt spreker, maar laat ons een

voor een aanpakken.

Vanneste zou niet gaarne zien dat

de ministers het ministerie verlaten. Laat

ons liever aandringen tot wij de hervorming

bekomen, zegt hij.

Debunne deelt deze conservatieve

meening niet.

Deconinck ook niet. Spreker zou willen

een speciaal kongres belegd zien, om

den politieken toestand te bespreken.

Na nog een warmen oproep vóór de

betooging vanwege den voorzitter wordt

de bespreking van dit punt gesloten.

PROTEST.

Daar uit de naamafroeping gebleken

is, dat er verscheidene groepen nagelaten

hebben afgevaardigden te sturen, besluit

unen den spijt van het Kongres aan

deze groepen over te maken.

DE PROVINCIALE VERKIEZINGEN.

Dit punt wordt ingeleid door Vandevelde.

Spreker stuurt de warmste gelukwenschen

naar de socialistische groep

in den provincieraad van West-Vlaanderen.

Onze vrienden hebben ons het bewijs

gegeven dat, indien onze partij morgen

geroepen wordt om van het bestuur

der provincie deel te maken, zij gereed

zijn. Hij toont het verschil aan tusschen

de demokratische provinciebesturen

der provinciën Luik en Henegouwen

en het klerikaal bestuur van West-Vlaanderen.

Na de propagandamiddelen, die kunnen

aangewend worden, uiteengezet te

hebben, eindigt spreker zijne rede met

een oproep tot de aanwezigen, ten einde

krachtig mee te helpen in de propaganda

opdat 8 November ons nieuwe overwinningen

zou brengen, en geen schaduw

werpe op den prachtigen uitslag van 5

April.

Vanneste vraagt eene inlichting,

aangaande de propagandaschriften.

Deconinck vraagt toe te zien opdat

al onze kandidaten de vereischten vervullen,

voorzien in de partijstatuten.

VERGROOTING « VOLKSRECHT »

Detaevernier, secretaris, geeft een

kort rapport over dit punt.

Gezien ons blad nu op verschillende

edities verschijnt, zou men, indien men

het blad kon vergrooten, al de briefwisseling

in een editie kunnen opnemen.

Deze vergrooting zou natuurlijk, gezien

de altijd stijgende verhooging van papier-

en drukkosten, ook een verhooging

van den verkoopprijs meebrengen, verhooging

die den lezer ook zou vergoed

worden, gezien ons blad veel aantrekkelijker

zou zijn. De kwestie is nu zich

't akkoord te stellen met de syndikaten,

die hunne leden op ons weekblad abonneeren.

Het syndikaat van Meenen, dat

de bijzonderste afnemer is, beloofde de

zaak te onderzoeken, en binnen eenige

weken eene beslissing te nemen. Daarom

stelt de secretaris voor, de beslissing tot

een volgend Kongres uit te stellen.

Laverge zou liever seffens een beslissing

zien nemen, om de vergrooting

met nieuwjaar in voege te zien treden.

Vanneste spreekt in denzelfden zin.

Verraes belooft dat de syndikaten

in de eerste maanden eene beslissing zullen

nemen.

Debunne is 't eens met het voorstel

van den sekretaris.

Detaevernier vraagt dat de andere

syndikaten het voorbeeld van Meenen

en Wevelghem zouden volgen, en hunne

leden abonneeren, waardoor het zou mogelijk

zijn het blad langs om beter te

maken.

Ter stemming gelegd wordt het voorstel

van den sekretaris aangenomen mei

algemeene stem'men.

Na een woordje van bedanking van

den voorzitter aan de aanwezige leden,

eindigt dit welgelukt kongres, dat voorzeker

goede vruchten zal afwerpen voor

de propaganda in ons arrondissement.

De Verslagschrijver,

V. MULKERS.

MEETINGS

TEGEN DEN TAKS OP DE LOONEN

ZATERDAG 3 OCTOBER.

Lauwe, om 7 ure.

Spreker : Aug. Debunne.

ZONDAG 4 OCTOBER.

Waereghem, om 10 ure voormiddag.

Sprekers : Guillaume Denauw, senator,

Geeraardsbergen en Georges Desutter.

* * *

Deerlijk, om 10 ure voormiddag.

Sprekers : Louis Lemaitre en A. Vanwymelbeke.

* * *

Marcke, om 10 ure voormiddag.

Spreker : Aug. Debunne.

Meenen (Koekuit), in «De Dronkaard»,

Leegeweg, om 4 y2 ure.

Spreker : Aug. Debunne.

* * *

MAANDAG 5 OCTOBER.

Moorseele, om 6 ure.

Spreker : Aug. Debunne.

* * *

Gulleghem, om 6 y2 ure.

Spreker : Jos. Coole.

WOENSDAG 7 OCTOBER.

Wevelghem, 0111 7 ure.

Sprekers : Aug. Debunne en Rob. Detaevernier.

DONDERDAG 8 OCTOBER

Meenen, om 7 ure.

Sprekers : Aug. Debunne en waarschijnlijk

Pol Devisch, burgemeester van

Ledeberg.

joscsecosoco!

WATVAHALLES

KIEZERSLIJSTEN.

De nieuwe kiezerslijsten zijn verschenen,

en liggen ter inzage in de lokalen.

De voorwaarden, te vervullen om op

de nieuwe kiezerslijsten in geschreven te

staan, zijn: a) Belg zijn; b) 6 maanden

verblijf hebben op 1 Juli 1925; c) 21 jaar

oud zijn op 1 Mei 1926.

Partijgenooten, vrouwen zoowel als

mannen, niet nagelaten, van u te gaan

overtuigen of gij wel op de nieuwe lijsten

ingeschreven zijt.

Deze lijsten zullen dienst doen voor

de gemeenteverkiezingen van toekomend j

jaar.

Opletten dus, terwijl het nog tijd

is, en niet afkomen met klachten, wanneer

het reeds te laat is, hé !

WEER GESTEGEN.

Het index-cijfer is gestegen tot 529

op 15 September 1.1., tegen 517 de maand

ervoor.

En zeggen dat de katholieke minister

Vandevyvere nog weigert maatregelen

te nemen, -om den uitvoer van zekere

binnenlandsche levensmiddelen te beletten.

UURVERANDERING.

In den nacht van 3 op 4 October

wordt het wettelijk uur een uur achteruit

gezet.

Zaterdag avond dus, voor het slapen

gaan, het uurwerk een uur achteruit

te draaien.

NIEUW POSTTARIEF.

Van af 1 October komt het volgend

posttarief in voege.

Binnenland :

Gewone brieven: 30 centiemen per

50 grammen of gedeelte van 50 gr.

Drukwerk: 5 c. per 50 gr. of ge

deelte van 50 gr.

Zaakpapieren; 5 c. per 50 gr. of ge

declte van 50 gr. met minimum van

30 c. per pak.

Naam- cf adreskaartjes onder open

omslag of band: 15 c. per zending van

10 gr. en minder.

Deze kaartjes mogen niet meer clan

10 cm. lang en 7 cm. breed zijn.

Buitenland.

Brieven (in Belgie gefrankeerd), 1 fr.

tot 20 gr. ; boven de 20 gr., 60 c. meer per

20 gr. of gedeelte van 20 gr.

Enkele postkaarten: 60 c.

Drukwerken, zaakpapieren en échangions:

20 c. per 50 gr. met een minimum

van 1 fr. per zending voor de zaakpapie

ren en 40 c. voor de monsters.

DE HONGERTAKS

moet heden Zondag over gansch het arrondissement

verspreid worden.

Wij rekenen op den gewonen ijver

onzer propagandisten om voor eene goe

de verspreiding te zorgen.

BOEKWORM

Met spijt moeten wij onze lezers

mededeelen clat, door plaatsgebrek, wij

het artikel van «Boekworm» deze week

niet kunnen plaatsen.

Wij zijn overtuigd dat «Boekworm»

best zal begrijpen, dat we, in deze ver

kiezingsperiode, wel eens zullen genoodzaakt

zijn, zijn «Reis rond de Boekerij»

uit te stellen.

GEBREK AAN DE WISSELNAALD

Maandag 21 September heeft de T. S. F.

eene schoone voordracht overgeseind, zeer gedo-

cumenteerd, die, na een zeer poëtische tabel der

e'ementen van het gezinswelzijn, uitlegde hoe d

rust kan geboren worden in een huisgezin, door

het sluiten van een verzekeringskontrakt.

Hçt was een schoon bewijs der weldaden der

verzekering en alles zou volmaakt geweest zijn,

zoo de voordracht niet de lofrede had geweest

van een bepaalde maatschappij.

Enkel maar een gebrek aan de wisselnaald

Voor gansch het einde van deze voorname

voordracht, kunt gij den naam der maatschappij

vervangen door la «Prévoyance Sociale» en wij

zullen allçn zonder voorbehoud de voordracht en

clen voordrachtgever toejuichen.

C JMCO^OOOOOKOOK OCC TOS*. «OCO .*

De Strijd

voor de Provincie

'T ZAL SPANNEN.

De katholieke «Journal de Roubaix»

schrijft dat de strijd voor de provincie

vinnig zal zijn in de Vlaanders. Het blad

voegt er nog bij dat de strijd bijzonder

hevig zal zijn in West-Vlaanderen, waar

53 katholieken, 15 socialisten en 12 libealen

zetelen.

Ze weten dus dat het zal spannen?

Zouden ze wat vreezen ?

AFZONDERLIJK OM WEER

ÉÉN RECHTERZIJDE TE VORMEN.

De christenen hebben besloten weer

met afzonderlijke lijsten op te komen.

Om, zooals in 1921, na de kieming

weer te verklaren dat zij met de katholieke

reactionnairen één rechterzijde vormen

?

DE DAENSISTEN KOMEN OOK OP.

De christen demokraten (Daensisten)

komen ook op in ons arrondissement

voor de a. s. provinciale verkiezingen.

Met hoe meer, hoe geestiger.

KIESFOND S

(3e lijst)

Gezongen door Eud. Declercq en J

banck bij Delannoy, Meenen

Gezongen door J. Verbanck, id.

OVERDRACHT: 389,80

Ver-

Gezongen door dochter Ameye bij J.-B.

1 De'annoy, Meenen

I Belleghem: Prijzen gewonnen in den zangprijskamp

en geschonken aan het kiesfonds:

Duponcheel H., 12,00; G.

D'Hossche, 5,00. Totaal:

Steunlijst Harelbeke: Vanhoe Victor,

2,00 ; Vandenbroucke Georges, 1,00 ;

Dewyn Gérard, 1,00; Dewyn Gérard,

1.00; Stadsbader Jules, 5,00; Stadsbader

Arthur, 5,00; Dewyn Gérard, 2,00;

Dewaele François, 5,00 ; Vandenbroucke

Georges, 2,00; Dewyn Gérard,

1,00; Dewyn Gérard, 1,00; M. Demuynck,

Kortrijk, 1,00; Dewyn Gérard,

1,00; Gentsche gebrekkeling, 1,00; Dewyn

Gérard. 1,00 ; Eenige heerschappen,

1,25; Lamon Lucien, 2,00; Dewyn

Gérard, 1,00; Vlieghe Charles, 2,00;

Dewyn Gérard, 1,00; Dewyn Gérard,

1,00; Vanderbeken Alois, 1,00 ; Dewyn

Gérard, 1,00 ; Dewyn Gérard, 1,00 ;

Dewyn Gérard, 1.00. Totaal:

* Bisseghem: Hector Neyrinck en vrouw,

, Marie Vermeersch, 5,00; Camiel Verlinde,

5,00. Totaal

2,00

3,00

3,00

17,00

42,25

10,00

TOTAAL: 467,05

KORTRIJK

IN ONZE COOPERATIE. — De

winter nadert snel en het zal wel niet te

vroeg meer wezen zijn voorraad kolen op

te doen. De leden der kooperatie, der vakbonden

en ziekenbond zullen deze week

reeds eene circulaire ontvangen hebben

Het schip reeds aangekomen zijnde, kan

iedereen zijne bestellingen doen bij onze

boden, broodvoerders, conciergen, en bij

al de bedienden der S. M. «Volksrecht

ook in de bureelen, Pluimstraat, 47. Wit

dus van de gelegenheid wil gebruik ma

ken, spoede zich 0111 zijn deel te hebben

van de allerbeste Bruway-kolen. Prijs

16 fr. de 100 kgr.

Voor de belanghebbenden. — Wat

kan men nog koopen?

Een hoop oude ramen en deuren

vensterblinden, enz., alles nog in goeden

staat. Alle dagen zichtbaar van 9 tot 12

ure en van 2 tot 6 ure. Zich wenden

bureel, Pluimstraat, 47. Ook zal er iemand

ter beschikking zijn voor die 's Zondags

wil komen van 10 tot 12 ure.

Wij maken van de gelegenheid gebruik

onze leden-cooperateurs uit te

noodigen een oogslag te komen werpen

in onze bakkerij en winkels, om hen te

overtuigen van den goeden gang rietdaken

en de orde en netheid welke er

heerschen.

Dat onze leden steeds bezield zijn

met het winnen van nieuwe samenwerkers

; zoo zullen wij in de gelegçnheid

gesteld worden steeds meerdere uitbreiding

aan onze instellingen te geven en

ook grootere voordeelen aan al de leden

kunnen toestaan.

Allen aan 't werk, tot heil en grootwording

onzer cooperatie.

HET BESTUUR.

CINEMA FEESTPALEIS. — Programma's

der week.

Op Zater-, Zon-, Maan-, Woens- en

Donderdag (om 3 ure) :

DE ROEPSTEM VAN HET RAS, superdrama

in 6deelen, vertolkt door

Whee'er Dackman, Mary Anderson en

den kleinen Richard Headrick.

DE TOOVERAAR VAN OZ, de komiekste

film door Zigoto tot nu toe gedraaid

in 8 dee!en.

JOURNAL ECLAIR, beste weergave

der laatste moden en gebeurtenissen.

JEUGDRUBRIEK. — In het vorig

nummer mieken we onze jonge partij

genooten bekend dat binnen kort den

jaarlijkschen «Ontwikkelingsprijskamp»

zijn aanvang neemt, en beloofden hen

het programma daarvan te laten ver

schijnen, om zoo vroeg mogelijk elk

zijne voorzorgen te kunnen nemen.

Gezien de weinige plaats waarover

wij in ons weekblad beschikken, kunnen

wij deze belofte niet houden, maar wij

verwijzen onze leden naar het reglement

verschenen in «Vooruit».

Voor de S. J. W.,

De secretaris: J. DECOCK

OP ZONDAG 4 OCTOBER, om 6 u.

's avonds, in het lokaal Feestpaleis,

trouwzaal, herbegin en eerste algemeene

vergadering voor de «Roode Volksrecht-

Reizigers», reis naar Venetië.

De oude en nieuwe leden mogen zich

komen .aangeven in bovengenoemd lo

kaal, of binst deze vergadering.

Voor het bestuur der Spaarkas :

De secretaris, O. BAUWENS.

KUNST VEREDELT. — Zooals iecler

jaar zal de van ouds gekende tooneel

maatschappij «Kunst Veredelt», die sedert

27 jaar onophoudend aan de verheffing

der werkende klasse medehelpt,

door haar allerhande aangename en leerrijke

avondstonden te verschaffen, op

Dinsdag 13 October, om 7 ure, oncler

de leiding van Jef Plancke, opvoeren:

«Se non è Vero» of «^ndien het niet waar

is», drama in vier bedrijven van Jhr. A.

W. G. Vanginsdyck en Cyrille Buyse.

Eene goede gelegenheid om de kunstliefhebbers

wat te laten zien, die hen goed

zal bevallen, want men mag gerust zeggen

dat «Se non è Vero», die hier te Kortrijk

voor de eerste maal „ opgevoerd

wordt, voor geen enkel voorgaande zal

moeten onderdoen.

Het zal dan ook meer dan tijd worden,

voor diegene die er van willen genieten,

zich ten spoedigste te voorzien

van kaarten, die reeds te bekomen zijn

in 't Feestpaleis, Slachthuisstraat, eiken

dag vanaf 5 ure.

Dat het ordewoordt dus weze : Op

13 October, allen naar 't Feestpaleis, allen

naar «Se non è Vero» !

Voor «Kunst Veredelt»,

PH. VANNESTE.

BISSEGHEM

NAAR KORTRIJK OP 11 OCTO-

BER. — Arbeiders ! Gij, die altijd klaagt

dat er zulke ' hooge lasten drukken op

uw zuurgewonnen loon, gij wordt thans

in de gelegenheid gesteld daartegen op

te komen.

Op Zondag 11 October wordt te Kor-

trijk eene groote betooging gehoudefl

tegen de taksen op de loonen.

Blijft dan niet thuis zitten morren

maar allen als één man in den stoet eifl

aldus getoond dat het moet uit zijn mei

de hooge taksen op het zweet van uwenl

arbeid. CAM. VERLINDE.

•eoeoMüost I

WEVELGHEM

ZONDAG 4 OCTOBER is ons Fan

fare uitgenoodigd naar de kermis in de |

Brugstraat.

Muzikanten en beschermleden ver-I

gaderen in 't Volkshuis om 3 ure na-I

middag.

HET MIDDEN-KOMITEIT dringt]

aan bij alle groepen opdat aùj zoo talrijk

mogelijk zouden deelnemen op 11 Octo-j

ber aanstaande aan de betooging te Kortrijk,

tegen de belasting op or.^e karige

loonen.

ONS WERKERS worden haast niet

meer wijs uit den hoop belastingstarieven

En zeggen dat het nog maar een begin is;

nevens de hongerbelasting van den staat]

komen nu nog de opcentiemen van de

provincie en gemeente.

Dit alles werd ons cadeau gedaan

door de klerikale-liberale regeeringsbazen.

WE ZOUDEN wel eens willen weten

waarom de kommandant van ons

pompierskorps, tijdens de kermis der

Lauwestraat, zijn watersoldaten achter

het muziek der socialisten niet mocht

laten marcheeren ?

Er waren er pertank vele die geern

hadden meegegaan.

OM ZIJNE KINDEREN te vrijwaren

van koude en natte voeten gedurende

de wintermaanden, koopje men een paar

galochen of warme winterslissen in de

winkels Aan «De Zon».

* * *

OP ONS GEMEENTE is alles tegenwoordig

kalm ; men zou niet zeggen

dat er ons slechts nog vijf weken scheiden

van de provinciale verkiezingen.

't Zijn weeral de socialisten, die den

strijd inzetten, 't Schijnt dat mijnheer

Jules niet veel goesting heeft 0111 nogmaals

gebuisd te worden. Maar hij zal

toch wel toegeven aan den drang van zijn

vriendjes.

In alle geval, wij zijn gereed 0111 den

strijd te beginnen.

'T SCHIJNT DAT ONS GEMEEN-

TEBAZEN niet goed weten welke eigendommen

dat er aan ons gemeente toebehooren.

Een kapel, staande op clen Kruishoek

was ook clen eigendom der gemeente,

beweerde Harry over twee maand.

Maar nu is die kapel met grond en al verkocht

en een notaris beweert dat de geïnjeente

Wevelghem op 't kadaster niet

bekend staat als eigenaar van die kapel

noch van die grond.

Ge moet niet vragen of Harry iedereen

wilt op flesschen trekken.

't Schijnt dat Harry niet verder meer

zal zoeken naar den eigendomstitel, en

dat hij zich fel rekommandeert om steenen

te leveren voor het hou wien van eene

woning op de plaats waar nu de kapel

staat.

BERICHT. — De leden-aandeelhouders

van «De Zon» worden vriendelijk

vèrzocht hunne souchen in te brengen

gedurende de maand October. Alle souchen,

11a October ingebracht, komen niet

meer in aanmerking voor den jaarlijkschen

deel van het dienstjaar 1924-1925.

M1DDENRAAD.

EENHEID DOOR KRISTEN NAAS-

TENLIEFDE? — 't Is niet om het louter

genoegen dat we dit op punt willen stellen

; maar die een slapende kat wakker

schudt mag zich meest altijd aan een hak

van haar klauwen verwachten.

Dikwijls werd clen socialisten, en

tot in het bespottelijke soms, aangewreven

clat zij onmogelijk een durende eenheid

onder hun volgelingen konden bewaren,

doordat bij hen alles te materialistisch

is aangelegd en diensvolgens de

werkerszaak alleen maar blijvend en goed

kun gediend worden in kristen middens.

Hoe onzinnig zulke bewering is,

wordt eens te meer bewezen door het

feit clat op hun terrein de kiem der verdeeldheid

welig tiert.

Daar hoeven we geen vergrootglas

toe te gebruiken, maar slechts in « De

Volksmacht» der verleden week te lezen,

alwaar wordt betreurd dat, door verdeelerswerk,

een verbrokkeling van de kristent

werkersbeweging wordt veroorzaakt.

Trots alle heilzame uitwerking dus

der kristene naastenliefde,.die ten grondslag

ligt hunner organisatie, zoogezeid,

is de kiem van verdeeldheid er toch in

geslaagd, verbrokkeling der kristene werkersbeweging

te verwekken.

En de zaak moet wel erg zijn, want

het bestuur van het Kristen Provinciaal

Werkersverbond van West-Vlaanderea

heeft in zijne vergadering van 22 Sep-


tember, te Roeselaere, den toestand be

sproken, die in de kristene werkersorga

nisatie van Iseghem ontstaan is, ten ge

volge de scheuring door twee syndikale

propagandisten op touw gezet.

De leiders waren toch ook doordron

gen van die kristenheid, waarmede soms

zoo hoog wordt opgedraafd. En toch

heeft een duivelsche geest er zich van

bemeesterd.

Welaan dan, wat recht heeft men

daar meer dan een ander, te waarborgen

dat men alleen veilig is in de rangen der

kristene organisatie?

't Is een bewijs dat die kristene prin

ciepen slechts als een dun laagje vernis

over 'n lichaam zijn gestreken, waa

echter de innerlijke uitbouw ver van

diep-kristen is.

Hoe zou een verstandig mensch dan

daar een grenzeloos vertrouwen kunnen

in stellen?

Wanneer die\leiders niet door-trok

ken zijn der kristene beginsels en het los

rukken van het kristene verkiezen, om

«vrij» te zijn, wat moet de rest dan

wezen? J. DE CONINCK.

VIEVA BOEMA! — G'n hoort van

niet anders meer. 't Es ol Boema dat de

klokke slaat.

't Jong goedje heit nu 'n twodde ge

vonden naar zinnen tand. 't Wild element

vind 'r zinnen deun in. 't Es precies 'n

twodde om cle dansspieren in beweginge

te bringen.

Maa Boema ligt in de Congo, en

daar es de keuningszeune naartoe ge

trokken.

't Zotte getier en gezwier es hier

vor eikendeen maa 't beste van d'historié

daar 'n keun de platte buzzen niet an.

En pertank achter 'n kermesse zinder

veel vandiechen van hiele buzzen.

Vieva Boema ! es oltemee 'n anbetante

kwestie, want eikendeen heit da

vooiske in pachte. Tot zelfs de kleene

jongens loopen langs de strate ol zingen

van : Vieva Boema !

't Schint dat de maseurs daar ook

de meeste mieseerie mee hein van de

wereld. Ze moeten te stokke en te messe

staan of anders g'heel huider legerke van

schoolbingels springt te beene ol tierend

en zwaaiend van Boema.

Hoe dat 'n twodde 'nen minsch den

duuyel kan andoen.

Maa binst dat da vooiske nu an gang

es, zoedt 't otlemee niet goed zin, er 'nen

Boema van te maken vo de Provinciale

verkiezingen ?

Tink-mie dat 't gaa noodig zin dat 'r

ip den groskis gebuuscht wordt.

Dixi.

PROTEST-BETOOGING. — Al de

arbeiders en werksters, welke zich

over beklagen dat ze zooveel taks op

hunne loonen worden afgehouden, moeten,

willen zij betoonen dat het hun ernstig

om doen is, op 11 October in de rangen

stappen te Kortrijk, in de betooging

tegen cle al te zware belastingen op de

loonen.

Niet één mag er ontbreken, want het

is volstrekt noodig clat we door een machtigen

indruk op de openbare denkwijze

den noodigen invloed kunnen uitoefenen

op de regeering, ten voordeele der ont

lasting der belasting op de onmisbare

levensloonen.

Op dus, allen ! In dichte drommen

door cle straten gemarcheerd, en luid en

eendrachtig afschaffing get ischt deiovertollige

belastingen op de loonen.

OPENING DER AVONDSCHOOL.

— Maandag 5 October wordt de avondschool

geopend. Zich laten inschrijven

bij den schoolbestuurder op Zondag 4

October ter gemeenteschool.

» •»»»»» » » » »

Wevelghem eo omliggende

TEEKENT PROTEST AAN TEGEN

DE HONGERLOONTAKS. — Ja, mooie

beloften kunnen maar weinig bevredigen

wanneer deze niet ten uitvoere worden

gebracht.

Daarmede zijn we geen stap nader

uns doel gevorderd, maar groeit integendeel

de verbittering onder het arbeidende

volk.

't Is een gewettigd protest dat opstijgt

uit den boezem der arbeidersvrouwen

en uit de harten der werklieden

De levensduurte stijgt, de geldwaarde

daalt, de koopkracht van het verdiende

loon neemt af, de daghuur is nauwejks

voldoende om er mee te leven, en

daar moet dan nog een taks op afgenomen

worden om de staatskas te voeden en

daarbij nog een supertaks worden betaald!

't Is begrijpelijk dat er bittere

klachten geslaakt worden.

Men kan alzoo geheel en gansch het

werkvolk pluimen en 't puitje-naakt wandelen

zenden.

Ja maar, zoo gemakkelijk niet zal

het dit langer nog verdragen, want het

weet dat in de laatste verkiezingen punten

op het hervormingsprogramma vooraan

werden gesteld, waar tegenover het

zijn volle gehechtheid heeft betoond.

Hervormingspunten, die tevens als

1 j , . 1 , , •• i . rannen stelden zij een maatschappij van

voorwaarde werden gesteld bi] het vor- .... , . J . .... ,

men cler jongste regeering en waarvan " plijkheid en broederlijkheid Een ferme

het uitvoering verwacht. j ! ; Laks,a S kre ,g. en . ze R * ck ( en \ met

De belastingen op de loonen werden 1 de gemeentekiezing in 1921. Vijf vlogen

ONZE KLERIKALE POLITIEKE

BENDE wentelt zich in eene gemeene

politiek, bijzonderlijk gericht tegen de

soc. werkersorganisatie, omdat deze eene

sterke en vaste organisatie geworden is.

Eenige gemeenen, met wat commercanten-schuimers

erbij, zijn weggetrokken

: de eene naar de siskens de andere

naar de klieke der oude kaloten. Een paar

an een femeuze klieke gingen op hol

met wat chômage en soldatengeld. Nog

een paar omdat ze de kas van ziekenbond

en syndikaat niet mochten opslorpen. En

dit alles terwijl ze roepen : 't Zijn al vetlevers

en dieven in 't V


KORTRIJK. — J. Coole, 25 — h Weyts, 35

'— J. Deryckere, 25 — L. Lemaitre, 25 — A.

Uays, 25 — R. Hooghe, 35 — A. Laverge, 25 —

J. Vandevoorde, 25 — Verhamme A., i,oo — A

Bucholtz, 50 — Man en vrouw, 50 — G.

Mroucke, 25 — Vital Caesens, 25 — J. Plancke en

vrouw, 50 — A. Dclrue en vrouw, 50 — Ph. Vanneste,

25 — Arth. Vanneste, 25 — P. Tytgat, 50 —

Victor Vandorpe, 25 — Vandaele Jos., 50 — Louise

Vandorpe, 25 — Gustave Martens, 25 — M.

Deman en zoon, 50 — Henri Tytgat, 25 — Hélène

Tytgat, 25 — Alb. Mattelaer, 25 — Emiel De

coek, 25 — J. Vanheuverbeke en vrouw, 50 —

Edward Desmet, 25 — Dejonghe, 25 — Arth. Vantievenne,

25 — Nemo, 50 — Hector Benoit, 2;

— Vangheluwe Camiel, 25 — Verfaille Leon, 2;

— Debeurme Robert, 50 — Callens Richard, 25 —

La iriez Camille, 25 — Merlier Alfred en zoon, 51

—Delaere Georges, 25— Ameye Jules, 50 — Corselis

Corin, 25 — Vandaele Felix, 50 — Laga»

Petrus, 25 — Carlier Julien, 25 — Caulier Cam., 25

— Flypo Pierre, 25 — Christiaens Jules, 50

— - Een brave burger, 50 — Vanneste Octave, 25 —

Clays Gérard, 25 — Lagae Camille, 25 — Verscheure

Arthur, 25 — Lagae Henri, 25 — Delaere

Alfred, 25 — Dupont Leopold, 25 — Egels

Alberick, 50 — Weduwe Joseph Clays, 25

— Devos Victor (zoon), 25 — Dewelrdt Julien,

25 — Vancraynest Philemon, 50 — Groenweghe

Adolphe, 25 — Desmedt Maurice en

vrouw, 1,00 — Decock Julien, 25. 21,75

BELLEGHEM. — Depauw A., 25 — Toi

steun, 25 — Salembier G., 25 — Vandewalle A.,

25 — Lernouldt J., 25 — Lernouldt K., 25 -

H., 25 — Thienpont H., 25 — Cossement M., 2:

— Vercugstraete A., 25 —• Balcaen Hector, 2

— Vanhonacker Gentil, 25 — Catteeuw G., 25 —

Vandenbroecke A.. 25 —' Malfait A., 25 — Declercq

L., 25 — Soens Al., 50 — D'Hossche IL,

25 — D'Hossche A., 25 — Voor 't welzijn, 25

5,00

LAUWE. — Vanhoutte A., 25 — Sonneville

J., 25 — Verpoort Fl., 25 — Bostoen M., 25

Deblaere M., 25 — 1 Lapere Cam., 25 -— Debaes

R., 25 — Decock C., 25 — Catry Cam., 25 -

Vanhulle A., 25 — Degryse J., 25 — Lapere C

25 — Verschaeve A., 25 — Debonne H., 25 —

Callewaert H., 25. 3,75

GULLEGHEM. — Deschamps Albert, 25 -

D'fîaeni Jules, 25 — Debrouwere Camiel, 25 —

Samyn Julien, 25 — Toebaert Cyriel, 25 — Quidoux

Maurice, 25 — Deschamps Camiel, 25 —

Noppe Arthur, 25 — Hamers Emiel, 25 — Bossuyt

Aîàfcr, 2ï — D. J., 25 — Compcrnolli

O'ïrgcj, 25 — Vereecke Rupert, 25 — Debrouwere

Antoine, 25 — Coucke Remi, 25. '3,75

STACEGHEM. — Deryckere Peer, 25 —

Morts, 25 — Dujardin Leopold, 25 — Vanruymbeke

Hilaire. 25 — Minet Jean. 25 — Hugelier

Jules, 25 — Neirinck Arthur, 25. 1,75

HARELBEKE. — L. Stadsbader, 1,00 — J

Stadsbader, 25 — Ern. Pannecoucke, 25 — J. Vanderbeken,

25 — Lecluyse, 25 — Gérard Dewyn

I,00. 3,00

SWEVEGHEM. — Rommens Gustaaf, 25

— Dekimpe Arthur, 25 — Carette Marcel, 25 —

Depoorter Marcel, 25 — Derycke Gentil, 25.

1,25

BOSSUYT. — Morest J., 25 — Forment

J., 25 — Duponcheel Ph., 25 — Morest C., 25.

1,00

AELBEKE. — Bogaert Oscar, 25 — Loosvel9050Eos9909ssooesoai&'.

F0URRÜREN

Wanneer gij wilt ter trouwe gediend

worden bij den aankoop uwer FOUR-

RUREN of uwe herstellingen, wendt U

dan tot het huis

« IN DEN TIJGER »

Ach. Colardijn-Puynslager

Budastraat, 28 — KORTRIJK

(hoek der Capucijnenstraat)

Al onze Fourruren worden ten huize

en met de meeste zorg gemaakt.

Groote keus van Banden voor het

garnieren der Mantels.

Het huis is alle dagen open.

isoosc^osseoseoesosososeoosogos!

OVER TE NEMEN

SCHOONE HERBERG met BILLARD

te Rijsel, hoek van de rue vente forcée.

Vrij van alle leveranciers.

Huurprijs 4.000 fr. Onderverhuring

11.000 fr.

Over te nemen voor 75.000 fr., waarvan

50.000 fr. comptant te betalen.

Zich wenden : rue de Ia Monnaie, 50,

Rijsel.

PAR HJGENOOTEN,

Voor uwe KLEEDEREN wendt U tot .

35,

Kleermaker

«AU BON SOLDAT»

Wijngaardstraat, 35, KORTRIJK.

•cceecos so^ooncosooooss. scoooao&s?

HUISMOEDERS

voor uwe GROVE KOLEN aan 1450 fr.

en FRANSCHE KOLEN aan 16 r. dc

100 kilos, wendt U tot

MICHEL DEMUYNCK,

St-Janslaan, 28 - - KORTRIJK

-oooooooos .'seooossGoeooosocs!:

Hel beproeven is koopen

WJELRIJDERS!

Gebruikt de Rijwielen J. R. W., het

merk der kenners, gemaakt uit al de

beste stukken der wereld.

Fabrikant: Jules R \ M O N

Meenensti aat, 49 - WEVELGHEM

Alle andere merken zijn er ook tc

bekomen.

Herstelling en Toebehoorten

— 37-jarige uitvoering —

»CC'.ïiÖ©©»r«3G®©B« '.

Wilt gij goed en

genadelijk

gediend worden

voor uwe

SCHOENEN

wendt u tot

RENÉ DE VOS

Schoenmaker

15, Rijselstraei, 15 — MEENEN

Al de schoenen zijn met de hand ge

maakt en c.i jn garantie. Ook op maat oji

rille 'aatste modellen.

GARAGE TAXI

VERHURING VAN LUXE-AUTOS

voor

trouwfeesten en andere plechtigheden.

Prijs volgens aanneming.

Stationneeren KORTRIJK.

LEON LECLUYSE

HARELBEKE. (Telefoon 509, Kortrijk)

fjs/z: Mr | csne««©i n 'osocooopewooeosce

La Préï0|2UC€ Scciale

VERHANDELT ALLEN AARD

- VAN VERZEKERINGEN -

LEVEN: Volledig met levens- of tijdelijke

rente, gemengd of op bepaald

termijn.

Rrand en ontploffing. — Gewoon en

nijverheids-risico. — Werkongevallen.

-- Persoonlijke verzekering. — Ongevallen

met peerden en rijtuigen. — Burgerlijke

verantwoordelijkheid jegens

derden. — Breken van Glas. — Autos,

Motos, enz.

Voor inlichtingen wende men zich bij :

RAMMANT CAMILLE (De Vetten)

« Ons Dorp », MF.ENEN

Haringrookerij-Rolmopsfabriek

Handel in Pekelharing, Schelvisch, Stokvisch,

Schol, Conserven, Sardienen, Vijgen, Datten, enz.

32TAVE VANDENBOSÜH

AALST —

Hulphuis: 48, Oudburg, GENT

Wilt ge goed en genadelijk gediend

worden, gaat uwe KLEEDEREN koopen

bij

Louis Verpoort-Verhaeghe

Kleermaker

Rijselstraat, 159, — — MEENEN.

Gekend voor zijne gematigde prijzen

en verzorgd yerk.

*3css©sc©s>30O£». »i6oea«coBoo©oo«>t

VOOR UW DRUKWERK

Bureelbehoeften & Caoutchouc-Stompe!

' wendt U bij

A. B O S T E E L S - D E B A L

« Volksdrukkeri j »

Rijsselstraat, 185 •- — MEENEN

de grootste, doch te weinig gewaardeei -

î de schat, die men in dit leven bezitter

] kan, koopt, bij ziekte of ongeval, al wal

j hij ter herstelling noodig heeft bi|

apotheker

MARCEL CARDOEN

Rijselstraat, 184, MEENEN (Barakken)

Alle geneesmiddelen voor menschen

en dieren zijn er aan billijke prijzen t^

verkrijgen.

Kent U reeds de «Antinévrine cachetten»

tegen hoofdpijn? En de Borstpillen

Cardoen? En de S taaisiroop Cnrdoen,

die melktraan vervn-~' k:r.;t den

zomer ?

Renners en sportmarmen, daar vii.dt

u de beste embrocatie «Fortitudo» eu

«Musclefort».

Liefhebbers van photographie, wenden

er de beste produkten ter hand gtdaan.

Wilt gij goed gediend worden, gaat zien

bij ERNEST VANHOUTTE-DEBEL

Rijsselstraat, 165 — MEENEN

waar men kan bekomen alle soorten van

GLAS-, GALEI WERK, SCHOUWGAK-

NITUREN. Alle soorten van ART1F1-

CIEELE BLOEMEN en eene bijzondei e

keus van PIJPEN, TABAK & SIGAREN

Verkoopt thans ook

— POTTEN EN PANNEN —

aan genadige prijzen.

ADGUST CHRISTIAENS=0ÜCAS1 EL

Kortrijkstraat, 20, MEENEN

beveelt zich aan voor het leveren van

Lijkkisten m Eronen

van alle keus en prijzen.

bestendige tentoonstelling aan Do

venstaand adres.

Gematigde prijzen. — Verzorgd werk.

.C«ç>SOOOOCOOOOOSCC®OS«OSOOS

More magazines by this user
Similar magazines