kortrijk

digital.amsab.be

kortrijk

tember, te Roeselaere, den toestand be

sproken, die in de kristene werkersorga

nisatie van Iseghem ontstaan is, ten ge

volge de scheuring door twee syndikale

propagandisten op touw gezet.

De leiders waren toch ook doordron

gen van die kristenheid, waarmede soms

zoo hoog wordt opgedraafd. En toch

heeft een duivelsche geest er zich van

bemeesterd.

Welaan dan, wat recht heeft men

daar meer dan een ander, te waarborgen

dat men alleen veilig is in de rangen der

kristene organisatie?

't Is een bewijs dat die kristene prin

ciepen slechts als een dun laagje vernis

over 'n lichaam zijn gestreken, waa

echter de innerlijke uitbouw ver van

diep-kristen is.

Hoe zou een verstandig mensch dan

daar een grenzeloos vertrouwen kunnen

in stellen?

Wanneer die\leiders niet door-trok

ken zijn der kristene beginsels en het los

rukken van het kristene verkiezen, om

«vrij» te zijn, wat moet de rest dan

wezen? J. DE CONINCK.

VIEVA BOEMA! — G'n hoort van

niet anders meer. 't Es ol Boema dat de

klokke slaat.

't Jong goedje heit nu 'n twodde ge

vonden naar zinnen tand. 't Wild element

vind 'r zinnen deun in. 't Es precies 'n

twodde om cle dansspieren in beweginge

te bringen.

Maa Boema ligt in de Congo, en

daar es de keuningszeune naartoe ge

trokken.

't Zotte getier en gezwier es hier

vor eikendeen maa 't beste van d'historié

daar 'n keun de platte buzzen niet an.

En pertank achter 'n kermesse zinder

veel vandiechen van hiele buzzen.

Vieva Boema ! es oltemee 'n anbetante

kwestie, want eikendeen heit da

vooiske in pachte. Tot zelfs de kleene

jongens loopen langs de strate ol zingen

van : Vieva Boema !

't Schint dat de maseurs daar ook

de meeste mieseerie mee hein van de

wereld. Ze moeten te stokke en te messe

staan of anders g'heel huider legerke van

schoolbingels springt te beene ol tierend

en zwaaiend van Boema.

Hoe dat 'n twodde 'nen minsch den

duuyel kan andoen.

Maa binst dat da vooiske nu an gang

es, zoedt 't otlemee niet goed zin, er 'nen

Boema van te maken vo de Provinciale

verkiezingen ?

Tink-mie dat 't gaa noodig zin dat 'r

ip den groskis gebuuscht wordt.

Dixi.

PROTEST-BETOOGING. — Al de

arbeiders en werksters, welke zich

over beklagen dat ze zooveel taks op

hunne loonen worden afgehouden, moeten,

willen zij betoonen dat het hun ernstig

om doen is, op 11 October in de rangen

stappen te Kortrijk, in de betooging

tegen cle al te zware belastingen op de

loonen.

Niet één mag er ontbreken, want het

is volstrekt noodig clat we door een machtigen

indruk op de openbare denkwijze

den noodigen invloed kunnen uitoefenen

op de regeering, ten voordeele der ont

lasting der belasting op de onmisbare

levensloonen.

Op dus, allen ! In dichte drommen

door cle straten gemarcheerd, en luid en

eendrachtig afschaffing get ischt deiovertollige

belastingen op de loonen.

OPENING DER AVONDSCHOOL.

— Maandag 5 October wordt de avondschool

geopend. Zich laten inschrijven

bij den schoolbestuurder op Zondag 4

October ter gemeenteschool.

» •»»»»» » » » »

Wevelghem eo omliggende

TEEKENT PROTEST AAN TEGEN

DE HONGERLOONTAKS. — Ja, mooie

beloften kunnen maar weinig bevredigen

wanneer deze niet ten uitvoere worden

gebracht.

Daarmede zijn we geen stap nader

uns doel gevorderd, maar groeit integendeel

de verbittering onder het arbeidende

volk.

't Is een gewettigd protest dat opstijgt

uit den boezem der arbeidersvrouwen

en uit de harten der werklieden

De levensduurte stijgt, de geldwaarde

daalt, de koopkracht van het verdiende

loon neemt af, de daghuur is nauwejks

voldoende om er mee te leven, en

daar moet dan nog een taks op afgenomen

worden om de staatskas te voeden en

daarbij nog een supertaks worden betaald!

't Is begrijpelijk dat er bittere

klachten geslaakt worden.

Men kan alzoo geheel en gansch het

werkvolk pluimen en 't puitje-naakt wandelen

zenden.

Ja maar, zoo gemakkelijk niet zal

het dit langer nog verdragen, want het

weet dat in de laatste verkiezingen punten

op het hervormingsprogramma vooraan

werden gesteld, waar tegenover het

zijn volle gehechtheid heeft betoond.

Hervormingspunten, die tevens als

1 j , . 1 , , •• i . rannen stelden zij een maatschappij van

voorwaarde werden gesteld bi] het vor- .... , . J . .... ,

men cler jongste regeering en waarvan " plijkheid en broederlijkheid Een ferme

het uitvoering verwacht. j ! ; Laks,a S kre ,g. en . ze R * ck ( en \ met

De belastingen op de loonen werden 1 de gemeentekiezing in 1921. Vijf vlogen

ONZE KLERIKALE POLITIEKE

BENDE wentelt zich in eene gemeene

politiek, bijzonderlijk gericht tegen de

soc. werkersorganisatie, omdat deze eene

sterke en vaste organisatie geworden is.

Eenige gemeenen, met wat commercanten-schuimers

erbij, zijn weggetrokken

: de eene naar de siskens de andere

naar de klieke der oude kaloten. Een paar

an een femeuze klieke gingen op hol

met wat chômage en soldatengeld. Nog

een paar omdat ze de kas van ziekenbond

en syndikaat niet mochten opslorpen. En

dit alles terwijl ze roepen : 't Zijn al vetlevers

en dieven in 't V

More magazines by this user
Similar magazines