Zaterdag 19 Februari om 7 1\2 uur en Zondag 20 Februari om 5 1[2 ...

digital.amsab.be

Zaterdag 19 Februari om 7 1\2 uur en Zondag 20 Februari om 5 1[2 ...

o 7 23e Jaar

Prfls per nummer 15 centiemen. 20 Februari 1921

EENDRACHT MAAKT-

- - MACHT Isekblad der SodaMsehê Werkersvereenigiiigen van ~ EEN VOOR ALLEN -

- ALLEN VOOR EEN -

Ongeteekende brievtu worden niet opgenomen.

Berichten over werkstakingen en grieven moetea door

vakverenigingen gestempeld zijn.

ANNONCEN. JTolgens overeenkomst

Redactie en Administratie -

JOZEF FERRA.NTSTRAAT RONSE

Zaterdag 19 Februari om 7 1\2 uur en Zondag 20 Februari om 5 1[2 uur.

Groot luisterrijk Tooneelfeest in "De Verbroedering"

Het Nationaal Huishouden.

DE GEMEENTEKIEZIMEN

Dooreen paar woorden

Geheel aardig en zonderling.

In eene bijzondere melkerij die boter van

het ministerie der bevoorrading gereed

maakte voor de socialistische kooperatieven,

is een bedrog ontdekt.

Het bedrog werd ontdekt door den ontledingsdienst

van het Volkshuis te Brussel

en door hem bij minister Wauters aangeklaagd.

Laat ons eerst en vooral doen opmerken,

dat het ministerie in die zaak niet

betrokken is, daar de boter gekocht en aan

het ministerie betaald wierd door de samenwerkende

maatschappijen, die ze daar

en te gelijk buitensprongtw om hem af ta

ranselen; het waren ook roode «fyrans»

l welke te NederEename de socialisten van

«Koken kost geld» is een spreekwoord I De bestaande wat treft te veel de lage in-

Ronse gingen tegenspreken hun cmes»

dat algemeen gekend is. En het heeft het | komsten en te weinig op de hooge inkomsten.

opentrokken en het in de balk ploften, al-

jrroote voordeel dat het '«aar is. Waar voor De socialisten hadden gevraagd, dat als

dus latende verstaan dat zij als de ergste

alten. Het is waar, zoo voor vrou-ven als onbelastbaar inkomen zou aanzien worden

moordenaars konden te werk gaan; het

voor mannen; het is waar voor katholieken een minimum van 6000 fi. voor het hoofd

waren ook roode «'yranen» welke op de-

als voor socialisten ; zelfs ook voor de van het gezin en 1.200 fr. voor elke persoon

zelMe gemeente maar in eene andere her-

laatste overblijvende liberalen. Het is ook ten zijnen laste. Dat werd verworpen onder

berg, tijdens een syndikale meeling door

waarvoor de Tegeering.

voorwendsel, dat de regeering geld noo-

de kristenen belegd, het licht uitdoofden

Vooral voor de regeering.

dlg had. Het laatste is waar, maar dat kan

om In het donkerde socialisten van Ronse

Wij hebben zooveel gekookt, ai hoewel niet verholpen worden door het geld te

af te ranselen welke het woord gevraagd

de soep dikwijls zoo dun was, en het deel j zoeken waar het niet is, of waar het brood-

hadden ; het waren ook de roode «fyrans»

der arbeiders aart den maatschappelijken ' noodig is en niet kan gemist worden.

welke te Leuppgem ch het Vosken» de

disch «00 klein, dat wij nu meer daa 30 Om de regeering aan meer inkom-

socialisten van Ronse begonnen metstamdeden

bereiden.

milliar i schuld hebben.

sten te helpen en ook om meer rechtvaar -

! pen omdat zij naarde dom persmeeting wa-

Het bedrogliet toe, boter te vervreemden,

De nieuwe minister van Financie heeft | digheid te doen heerschen, heeft de socia-

> ren gegaan en bij het hooren noemen van

die dan verkocht wierd aan bijzonderen, in

op de huidige begrooting ongeveer 2 mü- \ Jisüsche kamergroep besloten wijzigingen

hunnen naam verklaarden dat zij «presen

p!a3ts van aan 16.50 fr. de kg. aan 20 tot

liard besparingen gedaan. H/f is reeds iet?. I te brengen aan de bestaande belastingwet-

| waren ; het was den rooden «

22 fr.

Maar niet genoeg. Er moet minder uitgej ten op het inkomen. Zij stelt daarom voor, Hier heeft het ministerie op te treden

geven worden voor wat niet hoogst drin- dat in de groote omgevingen een inkomen ] daar de boter verkocht wierd, aan hoogere

gend is, en er moet meer inkomen van 6.000 fr. zou onbelast zijn. Wie 12,000 prij?.en dan vastgesteld is. Van den eersten

om ir, é$ drinsrenste behoeften te voorzien. | fr. verdient, zal 4.500 fr. als onbelast inko- dag, dat het feit kenbaar gemaakt wierdt,

Niemand zal bet dan ook den heer Theumen hehben ; voor 18.000 fr. 3.000 fr., en vieleti alle burgcsbladen als een massa op

nis ten kwade duiden dat hij hrt ontleedmes voor 24.000 fr, 1,500 f", onbelast inkomen. het hoofd van minister Wauters. Ellenlange

iet in zekere uitgaven en onverbiddelijk Wie meer dan 24.000fr. inkomen heeft artikels vol leugens en onjuisthednn wer-

doet s-izien van aiie geldverfper dat niet moet op het geheel bedrag betalen. En den er over gegeven. In groote letters kon

onmiddellijk noodzakelijk is. H j heeft zelfs zóó betalen dat hoemeer men verdient, hoe men lezen: Achter denboterpot ;Deschan-

op die twee woorden gedrukt : onmiddel- meer men betaalt.

daden der Staatstusschenkomst; Het nieuw

lijk noodzakelijk. A's hij in eerste plaats Verder wordt een betere indeeling der schandaal vm den bevoorradingsdiepst,

;aat snoeien aan de honderden mülioenen districten gevraagd, omdat inwoners van onder het socialistisch stelsel, enz.

ie ons hel militarisme kosten, dan zal hij kleine gemeenten gelegen in een volkrijke Maar waarover zij geen gebenedijd

opnieuw groote besparingen kunnendoen. omgeving ofwel uitsluitend nijverheidsge- woord reppen, is over de vele andere fei-

Ook in andere minis'eries zijn bezuinigingen meenten zijnde, zooveel onkosten hebben ten welke reeds gebeurd zijn in andere mi-

te doen. In sommige ministeries, o. a. deze als deze der groote steden.

nisteries. Daarover schrijven ze geen arti-

van Arbeid en Openbare Werken moeten Er wordt ook geeischt dat de arbeiders kels maar zwijgen gelijk vermoordden :

grooter uitgaven gedaan worden om met en bedienden persoonlijk hun belasting zou- Te Brugge hebben officieren aangesla-

een niet oridervoe.de werkende klasse door den mogen betalen en niet zouden vergen oorlogsmaterieel, voor eigen rekening

de crisis te geraken.

plicht zijn deze van hun loon te laten af- verkocht. Geen enkel woord daarover.

Wat er ook gebeure moge, er zullen houden.

Een adjudant van de nationale verdedi-

nieuwe belastingen komen.

Het is algemeen gekend, dat de groote ging, wordt op heeterdaad betrapt vergun-

In dat vooruitzichten om meer rechtvaar- landbouwers in vergelijking met de stedeningen na te maken. De burgersbladen ,

digheid te doen heerschen, heeft onze parlingen veel minder betalen. Hun verplich- zwijgen.

tijgenoot Hellet, in naam der Parlementaire tingen moeten herzien en verhoogd worden. Beambten van het ministerie van ekono- !

groep onzer Partij, een wetsvoorstel opge- De groote in komsten 150.000 f r. en meer mische zaken, met den heropbouw van -

maakt, dat grondige wijzingen brengen zal zouden belast worden tot 30 o/o van bun het land belast, zetten villas rond Brussel j

aan de belasting op het inkomen.

inkomen. Al deze wijzigingen aan de be- met materiaal en werklieden door den I

Dat wetsontwerp heeft als grondslag de staande wetten zullen de rijken een weinig Staat betaald. Geen enkel woord daarover.

volgende punten:

minder rijk maken; de groote boeren en Een ambtenaar die 13 maal veroordeeld

1.— Aan elk gezin moet een minimum allen doen betalen wat hun rechtmatig deel wierd steelt 300.000 f r. in het ministerie van j

van bestaan verzekerd zijn vooralleer men is, en de armen vrijwaren van nog grooter herstel der verwoeste gewesten. De burgers- I

bet kan verplichten een inkomstenbelasting armoede.

bladen zwijgen. Waar blijft de burgerpers )

te betalen ;

En op den boop toe zal het 's lands in- met hare wijnpotten, ministerschandalen, j

2.— Zij die weinig boven dit minimum komsten merkelijk verhoogen.

enz. of hooren ze niet goed langst dien I

verdienen, zullen weinig betalen ;

Zoo moeten wij er ten slotte toe komen kant.

3.— Zij die veel verdienen zullen veel den weg van het bankroet te verlaten en

een gezond landelijk hu'shouden te maken.

4 8-urigen arbeidsdag wettelijk wilde ingevoerd

zien. De kristene volksbonders hadden

er een tooneelstukje van gemaakt en

betitelden onzen eisch met :8-uren werken,

8 uren slapen, 8 uren gapen.

Zu^ks heeft niet belet dat de kamer de

wet heeft aangenomen.

Maar alsee nu diensaangaande eenige exelarifan

wilt s'ikken, hoeft men maar wat te

snuffelen in d« vijandeli|


AAN DE WERKLOOZEN!

M. Drielinck in de koolputten, welke bij C.

Camblerop aandringen der dompers eenen

wever deed buitensmijten om op zijn getouwens

te gaan. Dat was ook «roode tyranie»

nietwaar domperkens ?

Ket is waar dat de socialistische gesyndikeerden

geweigerd hebben inet kristenen

te arbeiden te Geeraarsdbergen.

Maar Hetis ook waar, dat van bij den

wapenstilstand de kristenen stelselmatig

aan het werk gingen onder de tarieven,

die door de meerderheid der werklieden

gevraagd en verkregen worden. Om hun

loon te verdedigen en te vrijwaren, waren

zij dus verplicht maatregelen te nemen, zoodat

feitelijk de kristenen niet geweerd

zijn, maar de kristene onderkruipers. Ziedaar

de waarheid.

Is het W^r ?. «'t Volk van Ronse»

heeft een gansche litanie vragen te stellen

aangaande het ministère van Bevoorrading.

Onze lezers zullen gemakkelijk begrjpen,

dat al deze vragen gericht zijn aan het adres

van minister Wauters, en dat boier en

bloem om te meest liggen te rotten in de

stapelhuizen. Zulks is een waar schandaal

en het doet ons denken aan die koude baden

neergekomen op den kop der Van

Dievoets & O.

Maar nu voor deze bijzondere erge feiten

ware het niet slecht denken wij den H.

Doutreligne, Vatholiek volksvertegenwoordiger

voor het arrondissement Audenaarde

te gelasten met eene ondervraging te doen

in de Kamer over al die rotheid en zooveel

meer. Wat denkt u ?

Laat ons lachen!. Veel lachen

mair ook ernstig zijn I Wij moeten ernstig

zijn omdat wij met s'uwe kerels te doen

hebben. Wij hadden gemeld dat het "Volk

van Ronse,, geschreven had dat de werklieden

van heden den werklust niet meer

bezaten zooals hun "grootvader,, zaliger,

dus luiaards waren, en door hunne overdrevene

zucht naar weelde op alle gebied

gedeeltelijk de schuld waren van de ontredderde

toestand der maatschappij.

Zie jongens daar hebben wij leelijk meê

misdaan zulle met die schandalerij aan de

bevolking kenbaar te maken, want zij zitten

daar zoodanig mf ê in de nesten dat ze

hunnen bogen gespannen hebben, om ons

van twee kanten te gelijk te beschieten.

En na dat de Léo-kens uit den Volksbond

eenen ellendigen uitvlucht gezocht hebben

om het op den filosoof van TOETIE te

Steken, verklaren zij ons opnieuw dat wij

luiaards zijn, en dat wij zulks geschreven

hebben omdat wij niet genoeg coppy hadden

voor ons blad!

Pardzaf 1 En de filosoof heeft de waarheid

gezegd zeggen onze tapkens, en hij heeft

maar gedaan gelijk de priesters in den preekstoel

1 Wel bedankt voor de bekentenis.

En na gezegd te hebben dat 'nen man

die 'nen man is, veel moet werken in zijn

teven, en dat veel werken een eer is voor

RIJK en arm, «de dutsen zeggen er niet

bij dat de grootste rijken het minst werken,

en rijk geworden zijn door andermans arbeid

komt Ko Stampers al schreeumen afgezakt

in zijn toerke, en stelt de kerneis te

koop die hij geschoten heeft 14 dagen te

voren. Pardon 't is wij die dat allemaal

slecht verstaan hebben, en wij zijn roode

mizerimelkers die sluwer en valscher dan

pilatus niet kunnen verdragen dat «'t Volk

van Ronse» zegt : dat de werklieden van

heden luier zijn dan hun «groorvader zaliger

van vroeger 1

Ge zijt schijnheilige kwakzalvers die niet

alleen de gansche arbeiders klasse, maar

ook uwe eigen leden in de rug schiet, terwijl

de socialisten voor ALLE werkloozen

onafgebroken in het strijdperk staan om

verbetering te bekomen.

Ik heb 'nen hond gehad zij Ko

Stampers en wij hebben hem moeten doodschieten

omdat wij er geen weg meê konden.

Dat komt wonderwel overeen met de katholieke

partij.

Ge moet weten in de katholieke partij zijn

er ook allerhande dikke magere zelfs langwerpige

dolle honden. Zij worden niet

doodgeschoten maarzij geven elkander soms

stampen. Er zijn er onder die razend zijn

en behoorentot «Les Amitiées Frangaises»

en er zijn er ook die razend zot zijn, enbehooren

tot de tVlaamschgezinden». Van

beide zijden is da strijd en de razernij tegen

elkander beperkt in het openbaar tot daar

waar zij langst weerkanten zand in ü'oogen

van het volk kunnen strooien. Maar diezelf- j

de Vlaamschgezinden zullen met diezelfde ;

ren en op dezelfde Hjst staan voor de aanloopen ben om de zaak te doen effen

staande gemeentektezing 1

strijken, daar is niets van. Indien gij die i

mum ouderdom der kinderen «ratelt <

En «'t Volk van Ronse» is zot genoegom heeren usetni ta\{ g!j zeif moeten beken- < Tg beginneri van maandag 21 dezer, zal

14 j lar, zoo zal het noodige gedaan wordet

de menschen onophoudelijk wijs te maken nen dat het juist diegene zijn welke I voortaan aUe weken de uitbetaling aan de

en opnieuw aangedrongen voor dezen vu

dat de socialisten met de liberalen in kartel een onderzoek hebben gevraagd. werkloozen geschieden in de volgende orde:

meer dan 14 j«r maar welke tot hl

zullen opkomen !

U*'< ?f


eknibbeld te onlangs hardnekkig. Wij weten

en begrijpen heel goed dat er nooit

eene wet zal tot stand gebracht worden,

welke iedereen zal voldoening geven. Daar

ze door de katholieken niet op het tapijt

wetd gebracht, va;i daar gemor en afkeuring.

Het blad in kwestie wil aan de Audenaard-

sche bevolkinjr

schen beier d«k

spaar- en lijfr-

maken, dat de meri

blijven storten op de

Zulks latew wij over

aan diegenen we'kser liefhebber van zijn.

Maar dat rij de Audenaardsche kiezers willen

opdri'fien, d?.{ het pensioen der regeering

maar eene aalmoesis, daar komen wij

tegenop.

Vroeger, arme menschen, kreegt gij

een pensioen van 9 centen per dag, nu

krijgt ge 660 franken per jiar. Dat maakt

voor 2 our'j-s : dertien honderd en twintig

frank ! En die wet isgernaaktvoorarme

ouderlingen die op 65 jiren, na haid werken,

geen schatten hebben kunnen vergaren

en die destijds genoodzaakt waren van

naar het armbureel te gaan bedelen. Maar

nu de oudjes met dat pensioen kunnen

voortleven, zonder iemands steun of hulp,

nu kenren ze die wet af. Maar nu gevoelen

de beknibbelaars hier in Audenaarde,

dat de macht van de ijzeren band er mede

gaat verdwijnen, Ieder arm ouderling op 65

jarige leeftijd, kan nu met zijn centjes gaan

waar hij verkiest; hij moet voor niemand

meer op de km* ën vallen ; terwijl hij vroeger

met zijn klaksken in de hand moest

s*aan. 't Is voor de benijders een stoot in

het hart,en daarmede verdwijnt bunneninvloed.

Zij kunne i niet lijden dat de arme

menschen vrij kunnen leven. Zij moeten ze

in't gareel kunnen spannen en in tijd van

kiezing moeten zij. die arme stamperds

kunnen doen knrpep. Maar 't is er meê

gedaan. Nu voelen zij het; vandaar .hun

nijd.

Zij kunnen ze niet meer ploeteren en de

arme menschen kunneu vrij naar de stembus

gaan.

Zij hebben geen wmbureel of ondersteuning

meeT noodig en met de aanstaande

gemeentekiezing zullen die oudjes ook

toonen, dat ?ij lang genoeg vernederd en

veracht zijn geweest. En zij zuilen nog vrijer

worden, als zij zuilen stemmen voorde

nieuwe kandidaten, die alle onrecht zullen

doen verdwijnen.

Watnuis bet beste, ouderlingen ?

65 f-ank per j>arof 660 frank ?

De katholieken hebban legende wet

heen, de ouderlingen verplicht ra?rde patronage

teeaan om hun te laten inschrijven

in plaats van op het stadhuis, niet tegenstaande

het profest ingediend der socialistische

partij. Hierdoor zullen ze onze oudjes

toch niet misleiden, zij weten dat het

pensioen het werk is van Wauters.

Denkt er aan en vergeet ons in de stembusniet.

„__P_'

~^-JONGE WACHT. — Heden zondag 20 Februari

om 10 uur. Algemeene Vergadering In het loka 1

"De Morgenzon,, De dagordezal zeer belangrijk zijn

Allen op past.

Syndikale Aktie

By de Naaisters

Hebben zij in 't verleden uit al hunne

krachten en met al bun ter bescl ikking

stasnde middelen gevochten om eenige

loonsverbetering, hoe bitter weinig ook,

van hun patronaat los te krijgen, dan 2ijn

nog altijd de beklagenswaardihste en zullen

zij in de toekomst nog hard te kampen

hebben om de veroverde hongerloonen te

kunnen behouden.

De eenige feiten die wij hier zullen aanhalen

bewijzen dit reeds en zijn de eerste

van eene heele reeks ons nog onbekende.

Bij Delfosse worden boys couts broeken

oitgegevsn waarvan het tarief 0,90 fr.

eischt en de werksters slechts 0.45 fr. betaald

worden.

De We Herman beweert werksters te

vinden naar keurom manshemderis te maken

aan 0.50 fr. ierwijl Vandenbossche c^ezenfoonnog

te hoog vindt en den spotprijsvan

25 centiemen betaalt.

Schande! dubbele schande 1

Van waar dien toestand ? Aan wie de

schuld!

Eerstens staan nog veel vakgenooten

buiten onze organisatie, en zijr zij onverschillig

aan alle beweging, of wel zijn ze

verzeild in de Chrislene Vakbonden die

hunne leden verkochten gebonden aan de

«chriapzucht der patroons overlevert. De

laatste zijn bij gevolg gevaarlijker dan de

eerste, vermits zij als een direkt werktuig in

handen van het patronaat mogen aanzien

worden om als strijdbrekers tegen elke beweging

gebruikt te worden.

zijn en hun vak

met den tijd moet vooruitkomen ten einde

de andere stielen te evenaren.

De onverschilligheid der werksters is de

macht van het patronaat.

Werksters vereenigt U in het Socialistische

leger en gij zult er eindelijk uwe ketens

bij verliezen.

Openbare MEETINGS

Heden Zondag 20 Februari

Om 10 uur bij Remy Claeren te Berchera

sprekers : Eug. Soudan en Jos. Dumont.

Om 3 uur in het Volkshuis Buysschestraat

te Ruyen sprekers : Eug. Soudan

en Jos. Dumont.

Op deze meetings is de dagorde :

De Werkloosheid en

de Gemeentekiezing

Stroomt er allen naartoe.

De Federatie van het Arr. Audenaarde. <

ifrii Ui mi H in w m\*'\it\it*i \ i n i in lm n n mi iiimnnw »ui'Wil *

Stad Rorsse. Wolvestraat.

Prijskamp met de Vloerbol op Zondag \

6 Maart 1921, bij Victor Geerolfs.

50 fr. gewaarborgd 1 prijs 20 fr. 2 prijs

15 fr. 3 prijs 10 fr. 4 prijs 5 fr.

Inleg 50 centiemen per kaart.

Inschrijving van 3 tot 5 ure om daarna j

aanstonds te beginnen. De peletons zullen

gelet worden. Het reglement zal in 't lo- j

kaal uithangen.

De Commissie : Florent Hoebeke, Cesar \

Cordier, Gustave Dussart, Victor Geerolfs j

en Octaaf Devos.

BEDANKING.— Op het einde van verleden week

te laat om nog in ons blad te melden, gewierd ons

de droeve lijding, als dat het 9 jarig meisje, Tardy

Valerie, kind van Tardy Pier, bode der textisl en verschillende

vakbonden, op eene ongelukkige wijze

den dood had gevonden.

De burger'ijke teraardbestelling heeft onder den

grootsten toeloop van volk plaats gehad verleden

zondag namiddag.

De familie Tardy-Fort bedankt met deze de groote

massa partijgenooten welke de teraardbestelling bijwoonden,

aldus blijken van genegenheid betuigende

bij het afsterven van hun duurbaar kind.

Langst dezen weg ook biedt de partij hare innige

deelneming aan de fami ie in den rouw welke haar

komt te treffen, door het smartelijk en pijnlijk verlies

welke zij komt te ondergaan, door het zien heengaan

van hun nog zoo jong en teergeliefd kind

Valerie.

SÏVV.' ï'Hv • '•- - . :,: .--.*,•-:

Te bekomen

Bij Edtnond Camplneire, Breedstraat, Yzerwlnkel,

26 soorten groenten zaden, parreien en ajuin 0.80 fr.

de onze. Al mijne zaden worden verkocht met gewaarborgden

kiem. Proef te huis zichtbaar. Elk zegt

het voort, maar zelf komen is beter. 6

De genaamde Ots Joseph laat met deze aan het

publiek weten, als dat hij geen schulden erkent welke

door zijne dochter Maria zouden gemaakt of kunnen

gemaakt worden.

Koord en Zeeldraaierij

vraagt agent voor Ronse en omliggende. Schrijven

Brabantstraat, 238, Brussel.

STAD RONSE. De plaats van hoofd onderwijzeres

voor de lagere kostelooze Gemeenteschool voor

meisjes is open.

De aanvragen moeten gezonden worden aan het

Gemeentebestuur en ingediend zijn voor 28 Februari

aanstaande.

De Burgemeester Dr O. Delphust. 2

Uit ter hand te koopen

Schoone welgelegen hofstede met afhangen, op

en met ongeveer 2 hectaren allerbeste land, alles te

Ruyen, gehucht Cappelappe. Voordeelige voorwaarden.

Voor alle inlichtingen, wende men zich ter studie

van den notaris Luycx-Stufbaut, Statiectraat, te Ronse,

in den voormiddag van 8 1/2 tot 11 1/2 uren.

Groote aankomst van spaden

voor boeren, hoveniers, terrasiers, enz. bij

Cyriel Breda, Ronse.

Concordia

Zaterdag 19, Zondag 20 en Maandag 21

om 7 1/2 uur,

Buitengewoon programma

J'Accuse, 2de tijdvak 4 deelen.

Eene vinnige vrouw met Bessie Boniscale

in 5 deelen.

Beleefde kleermaker, komiek.

Donderdag 24 Februari

Hartstochtelijke worsteling, drama in 5

deelen.

De tijger vrouw, drama in 2 deelen.

Generaal Villa, komiek 2 deelen.

Zaterdag 26, Zondag 27 en Maandag 28

J'accuse, 3de tijdvak.

De gelaarsde kat, komedie in 4 deelen.

Te beginnen van 13 maart. Allergrootsch

succes. De G-aaf van Monte-Christo in

8 episoden. Film Pathé.

De genaamde Parent Cb. L. wonende

Ysmolenstraat, 16 wijk 33, maakt met deze

bekend dat hij geen scheiden zal erkennen

welke zijne vrouw Marie Helene Labiezou

rmm.

l

f

Uit ter hand te koopen.

Twee schoone werkmanehuizen met 46

aren 10 centiaren allerbeste zaailand, alles

gestaan en gelegen te Sulsique, Zeelstraat.

Voor alle noodige inlichtingen zich te

wenden bij Achiel Dujardin te Sulsique,

Zandstraat. 2

Te Koopen

Eene cuisinière en een gasvuur zoo

goed als nieuw.

Zich te wenden ter drukkerij Isidore

Carter, Jozef Ferrantstraat, 27,Rr>ns* > .

Men vraagt

ter Drukkerij Isidore Carton, Jozef Ferrantstraat,

27, Ronse, eenen jongen van 14 j.

om uitsluitelijk den drukkersstiel aan te

leeren.

~U1T~DER HANO~TÊ KOOPENT"

Schoonen grond, groot ongeveer 2 hektaren,

gelegen lang den steenweg van Ronse

op Doornijk, nabij het kerkhof.

Door zijne ligging, dienstig als bouwgrond

in de toekomst.

Voor alle noodige inlichtingen wende

men zich ter studie van den notaris Luycx-

Sturbaut.te Ronse.

r ~~~' : Bericht.

Hout^kens Vital, wonende kleine Trompe

15 Wijk N. 137, laat aan het publiek

weten als dat hij op Zondag 13 Februari

de beenhouwerij geopent heeft.

Hij verhoopt de gunst van eenieder.

Wielrijders

!

Wanneer gij een VELO koopt

ziet dan goed toe, dat deze

is gemaakt van ONDER-

DEELEN, en gemonteerd

is, met PEDALEN en

KETTING met den

NAAM

DIT

is voor U

een WAARBORG

dat gij ARTIKELEN

KOOPT van PRIMA

ENGELSCH FABRIKAAT

:: GROOT BAL::

Op zondag 27 Februari in «De Verbroedering»

de leden aangeboden. De kaarten der leden zullen

gegeven worden den donderdag 24en vrijdag 25van

6 tot 8 uur, alsook den zone'sg van 6 tot 12 uur.

—OPGELET— geen enkel lid zal toegang verkrijgen

zonder lidkaart.

Burgerlijkenstand

Geboorten

Suzanne Botteldoorn. Odette Deloz. Genleve Leroy

Albert Mastin. Georges Mastfn. Adeiine Van

Haesevelde. Lude Vandenhende. GeorgetteAelvoet.

Irene Demets. Simonne Hoogstoel. Andre Courtin.

Paul Cambier. Evarlste Desmet. Anne Samain.

Huwelijken

Alphonse Machtens 22 jaar apreteur & Celeste

Degant 25 jaarnaaister. —Raphael Delfosse 20 jaar &

Irma Vanherpe 21 j HWWI n ÉTI inr" i~v* mm\ mr nm- «irm •iniwmuwii'iiin !••

Om uit onverdeeldheid te treden

Openbare Verkooping

van eene

Huisplaats

met Land

Te Quaremont (Laemont)

De Notaris LUYCX, te Ronse, zal openbaar

verkoopen ten verzoeke van Dame We.

Frarcois Van Hamme-Buyssens en kinderen

te Quaremont Laemoni) het onroerend

goed waarvan de beschrijving volgt :

Gemeente Quaremont

Eene huisplaats met schuur, stalling, met

verdere afhankelijkheden en land, alles gestaan

en gelegen ten plaats genaamd

"Keinveld" kadaster aangeduid sectie B,

nummers 638a, 639a, 640a, en 642, groot

volgers kadaster en titel 30 aren, 90 cent.,

palende of gepaald hebbende ten Oosten

M. Camile Deleure, ten Zuiden de straat

naar Laemont, ten Westen de kinderen Vandenabeele-

Vandewiele en ten Noorden het

armbureel van Quaremont.

Boom & haagprijs 1400 fr.

Gebruik: Dit goed is gebruikt door M.

Theodule Platteau van jaar tot jaar, vallende

den 1 September, zonder pacht.

Eenige zitdag :

Den maandag 21 Februari 1921, om 8 u.

voormiddag, ter heiberg gehouden door

de verzoekers*

—o—o—o—

Onmiddellijk na de verkooping van bovenbeschrevende

onroerend goed, zal

voornoemde notaris LUYCX, overgaan tot

de openbare verkooping, tenzelf de voorzeid

van het volgende mobileire voorwerpen:

Huismeubels : tafels, stoelen, banken, 2

stoven met toebehoorien, 2 beddens met

icssorts, commode, dresse, kleerkas, lampen,

schoone naaiemachien, lessenaar,

waschmacbien, koffers, enz.

Al het keukengerief: marmieten, potten,

pannen, kasserolen, lepels, vorketten, messen,

glazen, enz.

Heiberggerief: toog, rekt, tafels, stoelen,

banken, glazen, kannen, allerhande glazen,

spoelbak met verzijp, enz.

Landbouwalm: «irijwielkar met2bakken,

3 eggen, ploeg, voeijesploeg, extirpateur,

bonnoor, slede, hanübolder, aalstuk met

berrie, aalpomp met goot, aalkuip, kruiwagen,

manden, kabels, vorken, rikken, vlegels,

houwen, 3 koegareelen, kam, ketens,

omschieren, vleeschkuip, vleeschblok, koebak,

raapsnijmachicn, wanmolen, baskuul

met gewichten, enz.

Voorraad 15000 k.koebeeten.

Eene groote hoeveelheid stroo en hooi.

Mest en aal.

Beesten eene allerbeste melkkoe 4 Jaren

oud.

Een schoone jonge vaars.

Een schoone j )nge stier.

Hennen en haan.

Verscheidene : Eene schoone voituur,

volledig schoenmakersgerief, bolspel en

kegelspel, steenbakkers en strooidekkers*

gerief, hoeveelheid brandhout en ledigt

Üesschen.

Met pereed §eld ca Wüfr.

UCÜ

17 Februari 1921

- EEN VOOS? AULEM

- ALLEN VOOR EBT-

EMENTSPRIJsT |

aand 6.75. — 6 maand 4.50. —

fabonneereninallepostkantooren.

ar Fr. 12.00

uur.

Of

raven !

niet kunnen beletten dat onze

i steeds met groote kracht voortwaardoor

onze vakbeweging

rvolging irf — tot een reuzenoeid

is.

ts een leider in het gevang ging*

' onmiddellijk anderen in zijn

ijn werk over te nemen. Geontmoedigde

onze vrienden

is voor hen een loutering in

en eer door het klassenger

Art. 310 veroordeeld te wor-

ras een anti-socialistenwet die

de macht der socialisten afgenen

werden.

ffing is dan ook een zegepraal

rtij, een schande voor onze

raal voor de werklieden-partij

eindelijk in gelukt zijn deze

wet te doen afschaffen,

de voor klerikalen en liberalen

jaren Art. 310 in stand geracherpt

hebben,

dwijning van Art. 310 isweer

>rrecht van de rijken en hun

r erdwenen. Opnieuw is een

apitalistische vesting neergeen

onverpoosden strijd onzer

Tieraden, dank aan bet heldag

der talrijke slachtofiers van

1it resultaat bereikt.

ff ing van Art. 310 zal eenspooror

onze propagandisten om

•d dan ooit te yveren voor

g en machtsvorming onzer

>nden.

men met de soc. vakbonden

gedaan en verkregen voor

De gemeentekiesstrijd werd

louden, en wij zagen dat de

ongeduld den dag afwacht,

uidige gemeentebestuurders

de stadhuizen kletsen.

;tten wij onze propaganda

het Arrondissement.

i paar woorden

Vrijheid. Toen de so-

;n vrijdag in de kamer bemtwoorden

op de aanvallen

:n on ze vriend Vande velde

M. Tschoffen, zoo hij een

n kon aanhalen waarin krisch

te beklagen hadden, dat

en vergeten, dat duizenden

slachtoffers zijn gevallen

l r klerikale geestelijkheid,

:n zijn klikken en klakken

ideri

gebaarde van pijkens en

ijven zonder nog te durven

et merg hunner beenderen.

ren van bankbriefn

de bladen dat het n-


M. Drielinck in de koolputten, welke 1

Cambler op aandringen der dompers e

wever deed buitensmijten om op zij

touwens te gaan. Dat was ook «rood

ranie» nietwaar domperkens ?

Ket is waar dat de socialistische g

dikeerden geweigerd hebben inetkris

te arbeiden te Geeraarsdbergen.

Maar. Hetis ook waar, dat vant

wapenstilstand de kristenen stelsel

aan het werk gingen onder de tar

die door de meerderheid der werk

gevraagd en verkregen worden. Or

loon te verdedigen en te vrijwaren,

zij dus verplicht maatregelen te nemer

dat feitelijk de kristenen niet ge

zijn, maar de kristene onderkruipen

daar de waarheid.

Is het waar ?. «'t Volk van F

heeft een gansche litanie vragen te

aangaande het ministère van Bevoon

Onze lezers zullen gemakkelijk beg

dat al deze vragen gericht zijn aan hei

van minister Wauters, en dat bo

bloem om te meest liggen te rotter

stapelhuizen. Zulks is een waar sch

en het doet ons denken aan die kot

den neergekomen op den kop d<

Dievoets & O.

Maar nu voor deze bijzondere ei

ten ware het niet slecht denken wij

Doutreligne, katholiek volksvertege

diger voor het arrondissement Aude

te gelasten met eene ondervraging t

in de Kamer over al die rotheid en ;

meer. Wat denkt u ?

Laat ons lachen 1. Veel

mair ook ernstig zijn f Wij moeten

zijn omdat wij met s^uwe kerels t

hebben. Wij hadden gemeld dat he

van Ronse,, geschreven had dat d

lieden van heden den werklust nie

bezaten zooals hun "grootvader,,

dus luiaards waren, en door hunn

drevene zucht naar weelde op alle

gedeeltelijk de schuld waren van

redderde toestand der maatschappij

Zie jongens daar hebben wij lee'

misdaan zulle met die schandalen]

bevolking kenbaar te maken, want

ten daar zoodanig mrê in de nestei

hunnen bogen gespannen hebben,

van twee kanten te gelijk te bes

En na dat de Léo-kens uit den Vo

eenen ellendigen uitvlucht gezocht

om het op den filosoof van TO

steken, verklaren zij ons opnieuw

luiaards zijn, en dat wij zulks ge:

hebben omdat wij niet genoeg cor.

den voor ons bladl

Pardzaf 1 En de filosoof heeft de \

gezegd zeggen onze tapkens, en

maar gedaan gelijk de priesters in de

stoel 1 Wel bedankt voor de beken

En na gezegd te hebben dat 'i

die 'nen man is, veel moet werke

leven, en dat veel werken een eer

RIJK en arm, «de dutsen zeggen

bij dat de grootste rijken het minst w

en rijk geworden zijn door anderm;

beid komt Ko Stampers al schreeume

zakt in zijn toerke, en stelt de ke>

koop die hij geschoten heeft 14 <

voren. Pardon 't is wij die dat

slecht verstaan hebben, en wij zij

mizerimelkers die sluwer en vals

pilatus niet kunnen verdragen dal

van Ronse» zegt : dat de werkli

heden luier zijn dan hun «groorvs

ger van vroeger 1

Ge zijt schijnheilige kwakzalver

alteen de gansche arbeiders klas

ook uwe eigen leden in de rug si

wijl de socialisten voor ALLE wi

onafgebroken in het strijdperk s

verbetering te bekomen.

Ik heb 'nen hond gehad

Stampers en wij hebben hem moe

schieten omdat wij er geen weg me

Oat komt wonderwel overeen m

tholieke partij.

Ge moet weten in de katholieke

er ook allerhande dikke magere z

werpige dolle honden. Zij wc

doodgeschoten maar zij geven elka

Stampen. Er zijn er onder die ra

en behoorentot «Les Amitiées Fi

en er zijn er ook die razend zot J

hooren tot de cVlaamscbgezind

beide zijden is da strijd en deraz

elkander beperkt in het openbaj

waar zij langst weerkanten zand it

van bet volk kunnen strooien. Ma

de Viaamschgezinden zullen me

AtmtieesFran$afói%bMd atfn faam

Door Sterfgeval,

Openbare Verkooping van

Een HUIS

Land en Meersen

Te Ronse, Fiertelmeerscb.

De Notaris Luycx, te Ronse, zal openbaar

verkoopen, ten verzoeke van Mijnheer

Pieter Antoon Depoorter Vandendaele en

kinderen te Ronse, de volgende onroerende

goederen :

Stad Ronse.

Koop.— Eene schoone welgelegene

huisplaats met alle afhankelijkheden, lochting

en land, alles gestaan en gelegen

Fiertelmeerschstraat, kadastraal aangeduid

Sectie A, nummers 166a en 166b, groot

volgens kadaster onder bebouwden grond

en anderen 54 aren 60centiaren.

Koop 2.— Eene schoone partij mee'sch,

gelegen ter plaats genaamd «Klein Kautereel>

kadastraal aangeduid S'Cie A, numner

176/2 groot volgens kadaster 56 aren

50 centiaren, palende aan voorbeschreven

goed. .

Beide goederen zullen 14 dagen na de

definitieve toewijzing ter vrije beschikking

van den of de koopers gesteld worden.

Eenige zitdag : DenMïandag 28 Februari

1921 om 2 uren namiddag, ter herberg

gehouden door M. Augusie Wf ytneels Delanghe,

Kleine Markt, te Ronse.

De liefhebbers worden verzrcht zich te

voorzien van hun trouwboel-j* of van een

uittreksel uit hunne geboorteakte.

Voor alle noodige inlichtingen wende !

men zich ter studie van den voornoemden ;

Notaris Luycx-Sturbaut, Statiestraat, te I

Ronse. \

Openbare Verkooping van eene

Huisplaats,

Een Woonhuis, Bosch

en Land

te Quaremont, Waeyenberg.

De notaris Luycx, te Ronse, zal openbaar

verkoopen, ten verzoeke van Mijnheer

VanHabost-Debisschop Modeste, horlogiemaker,

je Ronse, de onroerende goederen

waarvan de beschrijving volgt:

Gemeente Quaremont.

Koop 1. Eene huisplaats met alle afhankelijkheden,

boomgaard, lochting en land,

alles gestaan en gelegen ter plaats genaamd

«Waeyenberg» kadastraal aangeduid

Sectie B, nummers 658.1,659, 660 en

661 en deel van 666t/2 bis, groot 16 aren

50 centiaren palende van voren aan de

straat, ter eenere aan kopp twee en van

achter aan MM. Emile Sadones en de gebroeders

Vandenabeele.

Boomprijs: 350 franks.

Gebruikt tot 25 december 1921 vanjur

tot jiar zonder pacht door M. Francies

Lippens.

Koop 2. Een woonhuis met afhangen en

tochting alles gestaan engelegen ter zelfde

plaats kadastraal aangeduid Sectie B, uummer

667 en deel van nummer 666J2/ÖI>,

groot 7 aren 50 centiaren, palende noord

WERKLIEDEN !

wendt o in vertrouwen tot

Voof oof het «amen «aken awer «wer kleederen voor mannen en vrout vrouwen, wenax o m ~—

Valere Thienpont-Duquesne, Zonnestraat, 451

imcniMrPM mmn lif-n UaCSten prÜS ótt SUd, aMOk

Ook bff be» te bekome» allerhand* STOFFEN en VOERINGEN aan

STERKE WERKBROEKEN ia veloex ei» katoen en WEVERSVESTEN gereec

Verzorgd werk en spoedige bediening.

vu

WERKUEDEN_^^NT_UW

UIT TFR H4ND TE KOOPEN: TE VERKRIJGEN BIJ

Eene schoone hofstede, op en met 10 hectaren ömer YANGERMEERSCH

allerbeste land, alles gestaan en gelegen teAtnougies,

waarvan 2 hectaren vry van gebruik en de (bijgenaamd den Dresser)

overige 8 hectaren vry van gebruik op 25 December

aanstaande.

Ellczelschesteenwcf, 44"*

Vóór alle noodige inlichtingen, wende men zich

ter studie van notarissen LUYCX, te Ronse & Allerlei huisgerief, garnituren en

LOIX te Frasnes-by-Buissenal

landbouwgericf, alsook alle andere

artikelen.

Zeer genadige prijzen.

Uit ter hand te koopen

Twee scboone welgelegen woonhuizen, waai:van

het eene dienstig voor allen handel.

Voordeelige voorwaarden.

Voor alle noodige inlichtingen, wende men

zich ter studie van den notaris Luycx-Sturbaut,

Statiestraat te Ronse,

Uit ter hand te koopen

Woonhuizen met afhangen en land, dienstig

voor allen handel, gelegen Verlorenstraat.

Schoone woonhuizen in goeden staat

met lochting, gelegen Verlengde Athstraat.

Schoone Werkmanshuizen, gelegen

Breede- en Maryvestraat.

Voor alle noodige inlichtingen, wende

men zich ter studie van den Notaris Luycx-

Sturbaut, Statiestraat, te Ronse.

Bericht

Wilt ge schoon aangekleed zijn wendt U bij

Emile DUHAUT

Dragon derstraat 7-12 Ronse

Kleermaker voor Heeren en Damen

Allerlei stoffen eu voering zijn ook verkrijgbaar.

Verzorgd Werk ? Spoedige Bediening

Wilt ge eene kloek en goed afgewerkte

Stoof of Cuisfnière

aan genadige p ijzen, wendt u tot het huis

Alfons Vancoppenolle

GROOTE MARKT, 3, RONSE

Ookalle herstellingen worden aanvaard. 10

BERICHT

Wilt U, goedkoop en ter trouwe bediend

worden voor reparatie en aankoop van

Régulateurs, Mans- en Dameshorlogen,

Trouwringen, Medaillons, Brochen, Oorringen,

Brillen en alles v;at de stiel aangaat

wendt u tot

Vanden Hole August

Mari/vestroat, N° 302, 17 wijk, Ronse

Aile aankoop en re paratien

op waarborg en spoedige bediening.

Past op

Laat u niet bedriegen

Voor statiehorloge», dameshorlogen

Wekkers, régulateurs, kettingen, enz.

gaat bij

Florent DEWOLF

— BERICHT —

Tl VTtKWXJEN BU

Gaston HOEFMAN

PRINSKOUTER, RONSE

tehooru Stoven en CuislnUren,

schoon af gemerkt.

— QEKADËOE PRUZEN —

HUIS

OTTO ROSE-COTTIELS

Tandmeester. Opvolger

WILLY ROSE

Werktuigkundig* Tandmeester

Kleine PlaatsJ», RONSE

Prijzen die alle mededinging oft

Volledige en gewaarborgde Kunstgebitten

van 150 frank te beginnen.

D* UUoUi kuBB«a «*or»lM»t> 4*f fctdira*

beesen. ie Echtste es rieriuto M Ma dfl

des. aBet gpwaifborgd. Kastebat ruéphpf

M. Adolf VERDONCK. ±>if*

straal 16. te Aosephem, b *pr*M?

dagrn v« » tot 3«ur UrKORTF

c Den Gouden Appd ». Rijmiv^k T'GEM

in hei b&tel c A la desocalr in ^¥Ofttn >,

ZuidsUbV.tlW &r%teep derde •rijrti|r» !••**'

van 9 (ai 1 aar. Andere AfM lm kaan rn

's voonniddap. — Kousen voor gebMlJ

adem ea buikbaoétB op naiL

MODERNE MEUBELMAKEF

Sch'

si

Op aanvraag beg*«r ik trlj _

M aanvaard ook aTi« braoadM

' 141 FTFIT V4\ t>r,r,

Victor MAES.TONSÏ

RONSE

Alles aan 2 en 5 frank per week

Boomprijs 150 franks, I ? * h °' Iogeo WOrden en west de straat.

overgenomen

Gebruikt tot 1 September mtPmhJtaoi 1921 zonder .L£ iU

ï **P*«ten van horlogen met

I o maand garantie.

pacht van j,ar tot jw door Dame Weduwe

Horlogen elders gekocht aanvaard ik oofc.

Verkoop en reparatie van briliew.

f

W zfl e

UURWERKEN Yoor me kostnineii te

laten repareeren

wendt U bij de

WENDT V TOT

Hantson-Vanbamme.

Weduwe Maurice DEMANi

Koop 3. Een bosch zijnde voorgaande

land, gestaan en gelegen ter zelfde plaats

Marktprijzen van Ronse I6-2-I921

Banïens

kadastraal aangeduid Sectie B, nummer

te RONSE, Koer WiDocq, 14*

Aardappelen . . . 100 kgr. 45,00 fr.

293 c, groot volgens kadaster 3 aren 70

BRUL Beste mede voor n

centiaren palende aan de straat en aan M.

21,00 fr.

A

ïda«r ook ee- paletot», pardeisas aan

Htpp. Vandenstaepelsï. Ii regie.

24,00 fr.

«adig te beko-

Koop 4. Eene schoone partij land gele-

16,50 fr,

men : M;DH- Hq beveelt zkn ook voor ket

en

gen ter zelfde plaat,-, kadastraal aangeduid

0,45 fr.

Dames-uurwer- van AULHBUQ STOITEN,

Sectie B, nummer 636, groot volgens kaken,

prtrhtigr» vrouwen aan de laagste

Akkers, kettin"

daster 11 aren 20 centiaien palende noord HORLOGEN-MAGAÜ

pn, oor- en WERKJ JROBN. RF v PK

en west aan M. Auguste Roos, oost aan

VAN*ALFRED

het Weldadigheidsbureel van Quaremont

BLANCQUART

trouwringen in

> STATIESTRAAT, ?77

voetweg tusschen twee en zuid aan de ge-

VOOR UWE

Te verkrijgen, aüe sla ei

broeders Vandenabeele.

van

werker; hl goud tv *jjv? f.

Gebruikt met koop 1.

Klecdcren op M

Roskoppen. — Re£u!at»«r«

Eenige zitdag : Maandag 21 Februari

tlef en

Wendt U tot

Wekkers.

1921 om 8 uren voormiddag ter herberg Grootc km va»

RICHARD MABAU

fehouden door Dame Weduwe Francies «Uver, doublé ea

Vanhamrae-Buyssens, te Quaremont, Lae-

ffkkmrdée mmaaiuM

Schoone ktm

ttont.

7. WUNSTRAAT, 7. RON»

en trouwringen.

De liefhebbers worden verzocht zich te

ande op de Markt • Root

Mijne Regolatems

voonien van hua trouwboekje of van een

»„ 2*1

waarden wendt o bij

• ROOD KRAAM »

verkoop ik met 5 jas*

aittreksd uit hunne geboorteakte.

Bij bem ie bekomen afle aoo

— Inkoop van Goud en

Camille Caudifeer

Voor alle noodige inlichtingen wende

Viask rranscbe stoden voor Heocs ea

Door mijne genadige orlfj

More magazines by this user
Similar magazines