Voor de kleine Staatsbedienden

digital.amsab.be

Voor de kleine Staatsbedienden

1- jaar \"% I*ri,fs pvr nummer t 2 eenlifmcn 13 October lOOi

Volksrecht

Socisilistiscli "Weekblad -voor he^t Arrondissement Klortrijlc

Ongeteekende brieen worden niet opgenomen.

AANKONDIGINGEN :

Prijs volgensfarief voorop te betalen.

Schoone gevolgen van het leger

Onze plaat stelt een leger voor dat in de verre gewesten aan 't beschas'en is

met dood en verwoesting te brengen.

Ginds in de verte ziet men de massa opmarcheeren. Onder weg vallen de zwaksten.

Uit moerassen, uit verpestende bronnen, waarlangs men heen trekt, komt als

een wangedrocht de koorts gekropen, die de krachten opslorpt van de jeugdige

mannen die heentogen. Ziekte en dood veroorzaakt zij; zij rooft het hart uit het lichaam.

Midderwijl zitten diegenen die van vaderland schreeuwen, die volkeren opjagen

in het soldaatjesspel, die de tochten naar verre landen. « beschavingswerk » noemen,

e kazerne en doodende manosuvers eene leerschool, die zitten gemakkelijk in een

salon, fijne sigaren te rooken, denkende hoe zij hun geld, door uitbuiterij, door

onrecht verkregen, die het leger moet verdedigen, hoe zij dat geld het genoeglijkst

zouden verteeren.

Wij Belgen zijn hiervan ook het slachtoffer.

Talrijk zijn zij die in het leger ziekten en de koorts kregen die hen later

ten grave sleepten.

De toekomst is somber.

Het leger eens vermeerdert, zcoals het nieuw wetsontwerp wil, dan zal het

gemakkelijker gaan om onzen koning zijn zin te geven : de Congo belgische colonie

te verklaren, onze kinderen er heen te sturen, die de slachtoffers van het militarisme

zullen vermeerderen.

Neen, neen, werklieden, daaraan mogen wij niet mededoen, het leger, de

soldaterij moet ons met afschuw vervullen, alles wat er aan is ruikt en is besmet

met verderf en dood.

Streven wij naar een socialistische maatschappij, waar de Staat arbeid aan

allen verzekert, waarvoor men in ruil een gelukkig welvarend leven geniet.

Dat kan verwezenlijkt worden, als wij hoop in socialisme, vertrouwen in onze

krachten, in de werkende klas stellen.

Eerst en vooral moeten wij het Algemeen Stemrecht veroveren, dat is den

sleutel, die de deur opent van den weg die tot algeheele ontvoogding der arbeidende

klasse leidt.

Daarmede zal het leger vervallen en de gelden die he: nu kost zullen tot

heil der werkende bevolking besteed worden.

REDAKTIE :

Aug. DEBUNNE, « Volkshuis », Rijsselschestraat, Meenen

ADMINISTRATIE :

VOLKSRECHT, St-Janslaan, Kortrijk

Landbouwers, op voor

Zuiver Algemeen Stemrecht

!

Weidra zal de Kamer, van Volksvertegenwoordigers

hare werkzaamheid

beginnen; weldra ook weer zul

Ier: de socialistische afgevaardigden

in de Kamer hunne stem verheffen

tut ï bekomen van Zuiver Algemeen

Swmre

tegenstand der katholieke regeering

/al hardnekkig zijn. •

liet meervoudig stemrecht is hare

iaatsle reddingsboei, waaraan zij

zich vastklampt, wetende, als zij die

ios moet laten, dat haar laatste uur

geslagen is.

Waarom de regeering van geen

Zuiver Algemeen Stemrecht weten

wil, is, omdat zij vreest» dat door

invoering van Algemeen Stemrecht,

h.t-.-oik -ij: ivm-vht, kan tooncn. en

die macht zou gebruiken om de bende

misdadigers van 't bewind te vagen,

die sinds 17 jaren een zeer slechte rol

speelt en het volk bedriegt op de

meest .schandelijke wijze.

Zij vreest terecht door het volk

ter verantwoording geroepen te

worden, want haar zondenregister is

zwaar beladen en nooit zal zij op eene

eerdjke wijze uitleg' kunnen geven

over hare daden tegenover het volk.

Daarom vreest zij de invoering van

het Algemeen Stemrecht en zint zij

op misdadige middelen om de invoering

er van te beletten.

Hare legei s houdt zij gereed ; hare

gendarmerie geeft zij onderricht, alles

wordt in het werk gesteld om de

eischen van het volk in zijn bloed te

smooren

Op de gendarmerie mag zij vast

hare hopn stellen; doch of dit het

geval is met het leger, daar hebben

wij reden om aan te twijfelen.

En de regeering zeif is daar niet al

te gerust over en dit is in den laatsten

tijd meer dan eens gebleken.

Het leger is samengesteld uit kinderen

des volks, die weten wat onrecht

hunner! ouderswordtaangedaan;

die reeds zelf, vóór zij soldaat waren,

ondervonden dat zij als slaven,

als parias behandeld werden. Deze

volkskinderen gaven in den laatsten

tijd meermalen bewijzen dat zij bewust

waren van 't recht dat het volk

eischt en dat ZIJ ook bereid waren

voor dat recht te strijden.

Dit feit bracht den moed der regeering

aan het wankelen.

Voor ons is het een verblijdend

teeken I

ABONNEMENTSPRIJS :

i jaar fr. i,5o

6 maanden » i.oo

De a.beiders der steden zijn bereid

tot alles om het Zuiver Algemeen

Stemrecht te veroveren.

Wat zult gij doen, landbouwers?

Zult gij uwe steedsche broeders

alleen laten strijden voor een recht,

dat ook het uwe is?

Zult gij onverschillige toeschouwers

blijven, bij het schouwspel dat

uwe klasse strijdt voor de volksrechten,

of zult gij u nevens haar plaatsen

om met haar te eischen : de invoering

van Algemeen Stemrecht?

Op, landbouwers, verheft uwe stem

tot 't bekomen van uw recht!

Toont aan de regeering dat ook gij

als mensch wilt behandeld worden!

Bewijst dat gij het moede zijt als

onmondigen, als lijfeigenen behandeld

te worden!

Roept de regeerders toe : "Ook wij

willen Algemeen Stemrecht, dat

recht dat gij ons reeds te lang onthield!

r,

Op, op, landbouwers, 'strijdt voor*

't Algemeen Stemrecht!

En wanneer onze meesters nevens

de slaven der steden, ook die van den

buiten zullen zien opstaan, zal zij niet

langer meer weerstand kunnen bieden

en gedwongen zijn het Zuiver Algemeen

Stemrecht toe te staan.

Daarom, landbouwers, met ons

gestreden voor Algemeen Stemrecht!

Voor de kleine Staatsbedienden

Een redelijk voorstal

. Onder dezen titel sprak het fransch

bediendenblad de Chempostel over de verlofdagen

voor de werklieden. Buiten eenige

heel onontbeerlijke dagen, zooals om te

trouwen, om naar de begrafenis van zijn

vader te gaan, om te 'loten, om de visite te

passeeren en eenige andere geestige omstan­

digheden, krijgt de werkman met moeite alle

veertien dagen :

nen halven dag verlof.

Kregen zij maar de verloren zondagen

terug, zeker waren zij in den hemel

kontentement.

van

Maar neen, buiten de uiterst onontbeerlijke

rust, niets dan werken en nog werken.

Nu, de Chempostel, of ten minste 'nen

ouden machinist doet terecht opmerken dat

daarentegen de klerken recht hebben op

vijftien dagen verlof, en hij vraagt nog

zooveel niet. Hij vraagt maar verlof voor de

werklieden in verhouding van hunne jaren

dienst, te weten :

2 dagen voor de mannen die minder dan

5 jaar dienst hebben;

4 dagen voor die van 5 tot io jaar dienst;

10

12

» »

» »

io

i5

20

25

3o

i5

to

25

3o

Dat is de nederige vraag van dien ouden

bediende. Als de man zich met die bazis

tevreden houdt, is het misschien omdat hij

reeds rond de 3o jaar dienst heeft, Waarom

35


zou men aan de werklieden zooveel verlof

niet gunnen als aan de klerken? Verdienen

zij het niet even goed als zij ? Zeker, ware

de voorgestelde bazis beter dan niets, maar

recht is recht, en de werklieden zijn zoo

goed als de klerken.

Kunnen de socialistische volksvertegenwoordigers

de i5 dagen niet ontrukken, dan

is het nog altijd tijd zich met. minder

tevreden te houden. P.

De aanvullende meststoffen (nitraat,

chioorpotaschengupei'plioMpliaMl)

hebben in de provincie Namen bij h^verteelt

ongeveer 100 franken winst per hectare

opgeleverd.

Het Hoenderhok

Indien de bieënhal, zooals M. Graftiau

zeer wel zegt, een dichterlijk hoekje in de

nabijheid der pachthoeve vormt, dan voegen

wij daarbij, dat het hoenderhok, voorzeker

minder dichterlijk, dan toch ook wel belangrijk

genoeg is, om niet verwaarloosd te

worden.

Ongelukkiglijk zijn er te veel landbouwers

die zelfs niet eens begrijpen wat al voordeelen

de vogelenteelt hun kan opleveren.

Nochtans, volgens cijfers uit de praktijk

genomen, kan een hoenderhok zeer belangrijke

winsten afwerpen, want op de pachthoeve

moet men de vogelenteelt beschouwen

als een middel om sommige verliezen terug

te winnen.

Inderdaad, het hoen raapt in alle hoeken

der pachthoeve tal van insekten, wormen,

onkruidzaden en bijzonder goede zaden,

welke verloren gingen en nu te zamen met

nog anderen afval, welke anders niet benuttigbaar

is, een groot aandeel van zijn voedsel

uitmaken. In vele gevallen geeft het hoen,

aldus gevoed, reeds eene zekere opbrengst,

maar het staat vast, dat men met goede

voeding meer eieren en dus meer winst zal

bekomen.

De rekeningen van een neerhof met vijftig

gewone hoenders, gaven, voor 1898, 2,75 fr.

winst per jaar en per hoen; in 1899, met

eene beter verzorgde voeding deden dezelfde

hoenders de winst tot 4 fr. stijgen.

Wij biengen het kapitaal-hen niet in rekening,

omdat het gevormd werd door de

teelt, welke ook kieken oplevert die, onder

den naam van magere kiekens verkocht,

gemakkelijk de. voedingskosten betalen.

Het hoenderhoek moet zuiver gehouden

worden, zoo niet zullen de ziekten verschijnen

en dan kan er van winst geene spraak

meer zijn.

Men bemerkt ook dat wij niet spreken van

het hoendermest dat zijne waarde heeft als

meststof. Het staat heden buiten twijfel, dat

de landbouwer nog betere uitslagen kan

bekomen door goeden keus van leghoenders,

door overvloediger voeding, dooi' betere

gezondheidszorgen.

Wij spreken niet van het vetten der

kiekens, dit is het vak van den vogelenteler,

wij blijven op zuiver landbouwgebied.

D. DELAUDE.

Behische Landbouwalmanak.

OVER HET VETTEN DER VARKENS

Wil men varkens vet maken, dan kieze

men die, welke aan de volgende hoedanigheden

best beantwoerden :

1. dunne huid; 2. halfgeronde breede

zijden; 3. welgevleesde, breede borst;

4. lichte knoken, geëvenredigd met het

gewicht van het dier; 5. vleeschvolle heupen

en billen.

Grasachtige stoffen, ofschoon zij aan het

vleesch een goeden smaak geven, zijn weinig

tot aangroeien geschikt en mogen dus ook

maar karig toegdiend worden.

Botermelk, even als- afgeroomde, wordt

veel gebezigd. Dit voedsel uitsluitelijk gebruiken,

ware mis; men moet het afwisselen

met zaden, granen, raapkoeken, aardappels,

meel en brood.

Beetwortels, rapen, aardappelen geeft men

in den beginne rauw, doch later moeten zij

gekookt en met meelstoffen gemengd, toegediend

worden.

Dit eten brengt een kostelijk vleesch

voort en maakt het spek vast.

De afval der stokerijen is niet zeer aan te

prijzen, want zijne werking is verslappend.

Als men hem in overvloed toedient, krijgen

de beesten onderhuidsche ontsteki ngen, 1 ongof

leverziekten. Het mag dus nooit het i/3

van gettotaai voedsel overschrijden.

Draf is een zelfstandig voeder; met wortels

en knollen, is het zeer geschikt om aan te

vetten. Honderd kilogr. draf van gerst staat

in voldoende waarde gelijk met veertig kilo

zuivere gerst. Zoden van granen en peulvruchten

zijn bij het vetten 't beste voedsel.

Tot meel gemalen, en met water inhoudende

zelfstandigheid gemengd, maakt dit

voedsel op korten tijd vet en geeft aan het

vleesch eene ware fijnheid.

De afval der slachterijen, gekookt en in

kleine hoeveelheid opgedischt, wordt veel

aangeraden.

Opdat het vetten regelmatig geschiede

wordt er vereischt: 1. eene volledige rust en

stilte bij de dieren; 2. orde en regelmatigheid

bij de eetmalen; 3. eene gepaste verandering

in het voedsel; 4. kleine en dikwijls

herhaalde portiën.

Voegt men bij het voedsel telkens een

weiuig zout, dan wordt de eetlust onderhouden

en het vleesch verbeterd.

Het zwijnenhok moet altijd met eene

zuivere en gezonde lucht voorzien zijn; de

warmtegraad moet bestendig, noch te laag,

noch te hoog wezen.

Er moet genoeg, doch niet te veel lucht

aanwezig zijn. Het hok zij verder zuiver,

droog, ruim genoeg en tevens gemakkelijk.

De superphosphaten moeten zeer matig

toegepast worden in zandachtige gronden.

Zwarte eo Blanke Slaven

Als men de schriften van wereldreizigers

leest, is men verbaasd over het rampzalig

leven der arme slaven.

De congoreiziger Becker, sprak eens met

den negerkoning Mirammbo, over den luister

onzer nijverheidsbeschaving, over den

rijkdom welke in Europa heerscht.

Geestdriftig riep de negerkoning uit : « In

dat schoon land moeten voorzeker de ströbperijen

onbekend zijn, en al die rijkdommen

ongetwijfeld onder elkander broederlijk verdeeld

worden! » Becker antwoordde niet;

hij dierf niet bekennen dat menig belgisch

werker, gelukkig zou zijn niet slechter te worden

behandeld dan de slaven van Tipo-Tib.

In Afrika bestaat het salariaat niet; ieder

is yrij den bodem voor eigen rekening te

bebouwen, terwijl in de beschaafde landen

het proletariaat levenslang moet zwoegen

voos anderen, die niet werken!

Ja, ongelukkig is het leven onzer vrije

slaven; het ontbreekt hen aan het noodige

voedsel zich te versterken, daar de kapitalist

hen te weinig betaalt, ten einde hen alzoo te

doemen tot levenslangen dwangarbeid! De

zwarte slaven toch worden redelijk gevoed,

om beter en langer den last des arbeids te

kunnen dragen.

Gaat het leven der ongelukkige kolengravers

na, die hun ellendig leven slijten in

de ingewanden der aarde, tot zij uit de

slavernij verlost worden door het grauwvuur,

of den kogel — soms door hun eigen zoon

vermoord op bevel der uitbuiters, wanneer

zij te luid om brood schreeuwen! Aanschouwt

de bleeke, uitgemergelde gezichten der

fabriekslaven! De honger staat er op gegrift;

het loon welke zij ontvangen is ontoereikend

om hun geknakt gestel door voedsel te versterken!

Immers de statistieken bewijzen dat

op honderd zwangere vrouwen er tachtig

doodgeborene kinderen ter wereld brengen,

en klagen zij om meer loon, men werpt hen

onmeedoogend aan de deur, den honger

prijs, tot zij terug komen smeeken opdat hun

kroost van gebrek niet zoude omkomen!!!

Ziet ge die koene visschers op de onmetelijke

zee zwalpen, ver verwijderd van al wat

hun dierbaar is, in de hoop eene goede

vangst te doen om hun ellendig bestaan wat

langer te rekken ? Alles trotseeren zij! Weken

en weken zijn zij van hunne lievelingen

gescheiden, en bij den terugkeer staat mijnheer

de uitbuiter gereed, om zijn leeuwenaandeel

te ontvangen, en maar al te dikwijls

keert de arme visscher huiswaarts met een

bespottelijk loon, na zulken lastigen en

gevaarlijken arbeid.

Het Europeesch proletariaat, de vrije

slaven, zijn ongelukkiger als de zwarte slaven

van Afrika; de rijkdom, door moeder Natuur

aan hare kinderen gegeven, wordt hier door

enkelen uitgebaat.

Slavenverlossers, als Adriaanszoon De

Ruyter, wiens standbeeld te Vlissingen staat,

Thomas a Kempis, ere* beroemd en door

de Kerk heilig verklaard, enz., zijn als weldoeners

in de geschiedenis geboekt. Maar

wanneer er hier mannen opstaan om de

rechten en het leven te verdedigen hunner

ongelukkige lijdensgenooten, dan werpt meri Gezel MaiiMft.—Ilt land zal door den duur

hen in den kerker of men doet ze door de in opstand komen tege uwe legerwet als tegen

kinderen der werkers neersabelen of neer­ het meervoudig stemreot.

schieten.

Had gij eene volksgcinde politiek van ver­

S

Oh, gevloekte kapitalistische maatschappij!

draagzaamheid gehuldgd, wij zouden geen

leger van soldeniers nodig gehad hebben om u

e dag is nakend, dat de uitgezogen slaven

te beschermen tegen deiopsland, om onze gren­

der peschaafde wereld de rangen zullen zen te verdedigen.

sluiten en zich zullen wreken over het Indien onze grenzen bedreigd worden, zal

eeuwenlange onrecht hun aangedaan. door het stelsel dergewaende natie alle klassen

FR. SHAW. opgeroepen worden onnet land te verdedigen.

Het land zal u belettenlien gevaarlijken weg

Sluit u aaneen!

verder op te gaan en ut zal zien tegen uwe

politiek verzeilen. (Toej.

M. Moyois vrrwijt aande oppositie van de

Aria : Proliiaircs,

militaire kwestie eene olilieke wipplank te

unisscz-vous!

maken.

I

Wij begrijpen dat de fecialisten geen leger

Verdrukten, gij zijt btoeders allen,

En in de vreugde als in de pijn,

Moet gij trots grens of scheidingswallen

Door liefde steeds verbonden zijn.

Geen strijd van talen of van landen,

willer waar het gouvernenent zou kunnen op

rekenen in geval van onhiten.

Stem links. — Ha! ha ! liedaar het spel).

M. Blovols. — De ivgering deed wel twee

voorstellen te doen. hel yriwilligerschap en de

vermindering van uiensltïjj behelzende.

Verdeele nog het werkgezin,

Doch het ontwerp vei niidert niet genoeg de

Dat wrok of nijd meer in u branden, krijgslasten die op het volkdmkken.

Maar wel de reine broedermin !

Spreker zal morgen voorspreken.

De zitting eindigt te -i 3/4lire.

REI-REIN

Opdat de vrede zoet,

Eens daal in onze gouwen,

En vreugd en overvloed

Heerscht dra voor iedereen :

Hoog alom,

't Aardrijk om,

De roode vlag ontvouwen,

Sluit u aaneen! (ter)

Zooveel heeft de oorlog u misdreven,

Zoo wreed uw rodgen dungemaaid,

En gij zoudt nog uw zonen geven,

Aan hem die steeds vernieling zaait.

Zijt gij niet moe u dood te vechten,

Ter wil' van 'f parasietgebroed,

Dat u berooft van al uw rechten,

En als een vurige kudde hoedt ?

II

III

Sluit u aaneen, opdot er rijze

Weldra een dag van liefde en rust,

Als door het smaken van de Peize,

Het volk zijn waarde wordt bewust.

Sluit u aaneen opdat de voren

Zich vullen dra met weeldrig graan

Opdat er welstand wordt geboren

En drooge zich de laatste traan.

Tongeren. J'ESPÈRE

In de Kamers

BBet It'jïoronlwerp

M. Vnn «le Wnlle (Meehelen) zegt het gedacht

te willen uiteenzetten der liberale burgerij

opziohtens liet regeringsontwerp.

Dit ontwerp behoudt al de misbruiken van

vroeger, hel stelt de rijken vrij, legt de lasten

op de armen en zal daarenboven nog eenige

millioenen meer verslinden.

M. V»" «!«* Wallc eindigt, zeggende dat het

regeeringsontwerp eene kiesmachicn is. en

moet dienen om zand in de oogen te werpen.

Het gouvernement heeft eene meerderheid

voor den persoonlijken dienstplicht, maar het

gouvernement wil een deel zijner meerderheid

tevreden stellen. fToej. links. 1

Gezel BSmisuri zegt dat heel de oppositie en

zelfs vele reohterzijders het eens zijn om de

nieuwe wet af te keuren.

De verslaggever, llellepulte. heeft getracht de

plaatsvervanging te verdedigen, maar hij is er

niet in gelukt.

Men kan zich in ons land lalen vervangen als

soldaat, zooals men zijne schoenen door een

ander kan doen kuischen.

Men kan zich niet dom vervangen als kiezer,

als jurylid, als burgerwacht' Door de plaatsvervanging

heeft men het bederf in de kazerren

gebracht en dal is eene scliande voor ons land.

Het verslag zegt dat dn diensttijd nog te lang

duurt. De generaals kennen het eigenlijke kazerneleven

niet.

l'w ontwerp zal bet derde eener klasse inde

kazerne houden. Dat zal de Revolutie zijn.

Verscheidene schijnheiligheden komen ook

voor in het ontwerp, namelijk in de cijfers van

het contingent.

Gezel B»el|»«»rie. — De minister kan niet loochenen

dat, duizend man meer zullen ingelijfd

worden!

Gezel Mniisnri. — Gij zult jaarlijks geen

1800 vrijwilligers vinden.

Dus zult gij het cijfer van het contingent niet

verminderen. Uwe wet zal jaarlijks per huisgezin

7.'» frank kosten!

Spreker verwijt op1 vinnige wijze het gouvernement,

den moed niet gehad te hebben op de

vraag van gezel Delporte te antwoorden.

Gezel llefnei. — Betreffende de uitgaven dat

het ontwerp zou kosten.

M. ftciijcim. — Het gouvernement moet

daarop antwoorden. Nooit heeft men gezien dat

eene regeering weigerde op zulkdanige kwestie

te antwoorden.

Gezel Van 3/i:?-f!!ij:]:nn zal eerlang in de

Kamer eene ondervi aging «oen over een kind

dat door de kerkelijke bendewerd geschaakt.

De vader weet nu waar zijnkind is, maar kon

hei nog niet on!rukken aan lezen die hel houden

tegen alle recht in.

Deze ondervraging zal eenaardig licht werpen

over de handelingen der [lerikalen.-

Gezel Ynndrrvelile zal dekamer ondervragen

over den willekeurigen, onmeedongenden

maatregel die de minister vin juslicie tegen

Jules Moineau komt te nemen.

Het zou M. ISclicpuiic zijn, 'de man der

kleine papierkens, die M. de Sadeieer zal ververvangen

als voorzitter der Kimer.

Stelt men nu dien fanalieken kneukel aan om

in alle zittingen stormen te zien opgaan ?

Aanstap cepleefl op staatsiioofden

Talrijk zijn de aanslagen, sinds eene halve

eeuw, gepleegd tegen keizers, koningen en

andere staatshoofden.

Ziehier :

1854. Moord op Karei III van Parma

door Antonia Carra.

1860. Moord op den prins Danilo van

Montenegro door Kaditsch,. een onderdaan,

door hem verbannen.

i865. Moord op Lincoln, president der

Vereenigde-Staten, door Booth.

1881. Moord op prins Michael van Servië.

1881. Moord op Alexander II van Rusland

door de nihilsten.

1881. Moord op Garfield, president der

Vereenigde-Staten door Guiteau.

1894. Moord op Carnot, president der

Fransche republiek door Caserio.

1896. Moord op Shah Nasz-en-Dar door

Mollah Rejah, een fanatiek van de sekte der

Babis.

1897. Moord op Idiarte Borda, president

van Uruguay.

1898. Moord op keizerin Elisabeth van

Oostenrijk door Luccheni.

1899. Moord op Utysse Heureaux, president

der Dominikaamsche republiek, door

Caceses.

1900. Moord op koning Hnmbert van

Italië door Bresci.

1901. Moord op Mac-Kinley door Czolgosz.

Onder de aanslagen die mislukten, zijn :

i852. Aanslag van Morino op Isabella II

van Spanje.

1855. Aanslag van Pianori op Napoleon

III.

1856. Aanslag van Ager Melano op Ferdinand

II der beide Siciliën.

i858. Aanslag van Orsini op Napoleon III.

1867. Aanslag op Alexander II van Rusland,

te Parijs.

1878. Aanslagen van Hcendel en Nobilingop

keizer Willem I van Duitschland.

1878. Aanslag van Moncosi op AlfonsXll

van Spanje.

1882. Aanslag van Roderik Mac-Leagh

op koningin Victoria van Engeland.

1897. Aanslag op den president van Brazilië,

Prudente de Moras.

1898. Aanslag van Karditzi en Georgi op

koning Georges van Griekenland.

1900. Aanslag van Salson op den shah

van Perzië.

In de bebouwbare gronden is er bijna

altijd wlikMlof te kort.


• Aan Ie Aïonnenteü van Het Yolksrecbt

Met de verandering van het orgaan van

den West-Vlaamschen Bond in een propagandablad

aan 2 centiemen voor de arrondissementen

Kortrijk en Ieperen, worden de

lezers van Het Volksrecht vriendelijk verzocht

hun abonnement te vernieuwen en zich

daarvoor te wenden tot het volgend adres :

Administratie VOLKSBECHT

Lokaal Volksrecht, St-Janslaan

Kortrijk.

De kosten van abonnement zijn : Voor zes

maanden 1 fr. ; voor één jaar i,5o fr. voor België.

Verzoek de adressen duidelijk te schrijven.

De Administratie.

u- .••••':"•*>—•—'IWpwwaBB

O P G E L E T I

Wij herinneren aan de briefwisselaars van

ons blad, dat kopij, alsook de zetten voorden

strijdpenning, moeten gezonden worden

aan het volgend adres : Rt - ctie VOLKS­

RECHT, lokaal Volkshuis, .lijsselstraat

Meenen.

Arles moet .daar toekomen ten laatsten

tegen den Dinsdag namiddag.

De bestelling van bladen moet regelmatig

en op tijds aan de administratie gedaan zijn,

daar al de verzondene bladen in rekening

zullen gebracht worden.

Alle maanden moeten de bestelde bladen,

alsook het bedrag van den strijdpenning, aan

de administratie : VOLKSRECHT, Kortrijk,

gezonden worden.

Dat iedereen daar goed nota van neme.

De Redactie eu Administratie.

, ^

A a s i k o i i d l £ l n g e n

Voor alle annoncen wende men zich tot

de administratie van ons blad : Lokaal

Volksrecht, Kortrijk.

Aankondigingen voor coöperaties en partijgenooten

aan genadige prijs.

4,

Kortrijk

Ons nieuw orgaan Het Volksrecht heeft dus

voor de eerste maal het daglicht gezien.

Elke partijgenoot zal moeten bekennen

dat voor een centblad, het er goed uitziet,

zelf onze tegenstrevers zullen met tijd ondervinden

dat trots hunne machtige en veel

verspreide lasterpers, ons vervormd Volksrecht

de stappen van zijne ouders zal weten te

volgen.

Vooral de papen die fanatiek als altijd,

de menschlievende betrachtingen, de edele

pogingen der socialistische partij standvastig

bezwadderen en verdacht maken, zij die niet

zwichten hunne smeerlapperijen op te hoopen

tegen de ware verdedigers der werkende

klasse, zullen met ons Volksrecht af te rekenen

hebben.

Wij voorspellen derhalve aan elke verdrukker

van den werkman, zij die zich niet

schamen den armen zwoeger uit te buiten,

zij die niets onbeproefd laten om huune

voorrechten staande te houden, zij die minachtend

op het volk neerblikken dat nochtans

hunne schatten hielp scheppen; dat wij

hunne daden aan den schandpaal zullen

spijkeren.

Is ons blad van formaat verkleind, het is

daardoor lichter geworden, het is subtieler

en overal zal het weten binnen te dringen om

aan ons arm, verdrukte vlaamsche volk te

verkonden dat het socialisme strijdt 'tegen

alle onrechtvaardigheid, dat wij socialisten

streven om aan ieder mensch die werkt, recht

op een menschwaardig bestaan te verzekeren.

Dat de knechtender rijken nu maar voorts

lasteren en onze inzichten verdraaien, eenmaal

zal het vlaamsche volk zijn bewustzijn

ontwaken en de thans schijnbaar domme en

machtelooze werkersschaar die nu aan de

voeten hunner uitbuiters kruipen zullen opstaan

om de slavenketens te verbrijzelen

waaraan zij gekluisterd liggen.

De massa voorgelicht door het socialisme

zal eenmaal beseffen en in koor, door onze

organisatie in broederband vereemgd, een

wetgeving eischen van vrijheid en broederlijkheid.

Ons Volksrecht moet voor ons arrondissement,

voor Kortrijk, dien fakkel zijn welke

-overal zijn licht rondspreidt.

Partijgenooten, propagandisten, gevoelt

.gij wat op u rust ?

Verleden week zijn minstens duizend

nummers van ons nieuw bladje in onze stad

verspreidt geworden. Uwe taak is nie+ ten

einde want dit nummer moet bij elke werkman

te koop geboden worden, 't Is maar

1 cent, waarom zou men 't Volksrecht niet

lezen?

Volgt dus de stappen van onze propagandisten

voor den buiten. Verkoopt ons blad

in de stad. Aan 't werk, mannen, de handen

uit de mouwen en vooruit, immer vooruit!

Volk van Kortrijk leest het Volksrecht aan

r cent.

Het feest van verleden zondag, door de

S. M. Volksrecht op touw gezet, is buitengewoon

wel gelukt.

Tevredenheid straalde op ieder gezicht bij

dit zoo deftig en broederlijk samenzijn.

De inrichters zelfs konden hunne voldoening

niet verbergen. Wij zouden een breedvoerig

verslag willen geven, maar gebrek

aan plaats belet ons zulks.

Had de weermaker zijn voet nevens den

onzen gezet, zeker zou het lokaal de leden

niet kunnen slikken hebben : zoo groot is

nu reeds de opkomst geweest.

De achterblijvers zullen waterbekken,

maar dat zij zich gerust stellen, want een

tweede feest is reeds aangekondigd.

Gezel De Backer, in naam van 't bestuur,

heeft in eene puike voordracht de voordeelen

der samenwerking doen uitschijnen.

Moeten wij er nog meer over zeggen dan

zij het een woord van dank aan het beheer

van het dagblad Vooruit, die dienstwillig zijn

phonograaf ter beschikking stelde en ons

puike, lieve dingen liet hooren door deze

onbegrijpelijke uitvinding van Edison voortgebracht.

Ook de gestichte muziekkring moeten wij

geluk wenschen met hunne uitvoering.

Inrichters, zangers, pianist en mocht ik

nog iemand vergeten hebben, allen zijn

onze genegenheid en dankbaarheid waardig

voor den genoeglijken avondstond welke wij

door hun toedoen mochten smaken.

En nu iedereen aan 't werk voor ons

tweede feest en leve de coöperatie.

+

Vergaderingen

FABRIEKWERKERS. — Zondag i3

Octobei, om 5 ure stipt, verplichtende driemaandelijksche

vergadering, volgens 'treglement

op ro cent. boete.

Dagorde '. Onze organisatie, den toestand

der werkers in de weefnijverheid, algemeene

rekening en kontrool.

Deze vergadering zal u telkenmale per

blad gemeld en door den bode persoonlijk

besteld worden.

Voor de goede regeling worden de leden

verzocht hiervan nota te willen houden en

alle reklamen aan het bestuur kenbaar te

maken.

- +•—•

Dottenies

Het Bestuur.

Het ziet er tegenwoordig slecht uit voor

het zwarte goedje. Niet genoeg dat men er

met honderden uit Frankrijk verdrijft en

verplicht als bannelingen op vreemden

bodem een onderdak op te zoeken; het volk

zelf, uit onze kleine vlaamsche gemeenten,

begint hun vijandig te zijn.

Wij hebben er een nieuw bewijs van in

onze gemeente, aan welke de eer van een

bezoek der paters Redemptoristen is te beurt

gevallen.

Wij zullen de lage verdachtmakingen en

snoode bezwadderingen niet herhalen welke

sedert 8 dagen in kerk en congregatiën op de

socialisten regenen. De honingzoete hemeldragonders

zijn waarlijk met een heilig vuur

bezield, doch het dient enkel om op arme

werklieden, welke hun slavenjuk moede zijn

en het van hunne schouders pogen te werpen,

te schimpen en te spuwen.

Zij drijven de vermetelheid zoo ver in de

huisgezinnen te dringen en de argelooze

vrouwen tegen de politieke opinie van hunnen

man op te winden. Daaruit vloeien dan

gekijf, gekibbel en krakeel in de gezinnen.

Dat heet men in burgerskringen het familieleven

in eer houden.

Niet waar dat de socialisten vrouwenverleiders

zijn? En hoe werkt hunne leer verdierlijkend

op de massa ?

Indien we waarlijk het familieleven willen

vernietigen (onze tegenstrevers hebben het

tot vervelens toe beweerd), laat ons dan

spoed maken, want straks zal het laatste

huwelijk door paters invloed ontbonden zijn.

Doch we hebben edeler werk te doen!

Voorts heeft onze genadige heer pastoor

zijne christene liefdadigheid doen kennen

met eenen rondhaler, welke om onderstand

voor eene doodarme weduwe met 5 kinderen

smeekte, van zijne deur te wijzen.

Hoe worden dan de wraakroepende zonden

gestraft, zooals de catechismus leert ? Of

kunnen geestelijken geene zonden bedrijven?

Ellendige komedianten !! JAN.

Avelghem

Ons artikel van verleden week is gretig

door de werklieden van Avelghem gelezen

geworden.

In eene herberg hoorden wij verscheidene

werklieden zeggen :

— Doemnis, het is zooals in Het Volksrecht

geschreven staat. Ja, wat is het familieleven

voor ons, arme drommels? Bij onze

vrouw en kinderen zijn wij slechts eenige

uren per week en na zulk een vloekwaardig

leven is het met angst dat wij onze laatste

levensdagen tegemoet zien, want Hoogstraten

of het hospicie, als ge het geluk hebt er

in te geraken, staan u te wach,en, waar ge

van alles wat ge lief hebt en u dierbaar is

gescheiden zijt en gelijk een misdadig, gevaarlijk

wezen kunt sterven.

Dit is zoo, werklieden, doch vergeet niet

dat deze onmenschelijke toestanden dan eerst

zullen eindigen als het socialisme zal zegepralen.

Dat allen dus zich bij onzen propagandakring

als lid aangeven, wekelijks Het Volksrecht

lezen, om aldus met goed gevolg de

beweging voor A. S., welke in aantocht is,

te kunnen volgen.

Aldus zullen wij, werklieden van Avelghem,

in gewichtige gebeurtenissen onzen

plicht weten te vervullen, zooals onze strijdmakkers

van andere steden.

Alen kan zich alle Zondagen bij Vandenheede

in het lokaal aangeven.

• i

leperen

.

LUCIEN.

Zooals overal is bij ons ook de coöperatie

het beste propagandamiddel om met onze

leerstelsels bij de bevolking binnen te dringen.

De ondervinding leert ons dat de werkersbevolking

min belang stelt in het lezen

onzer bladen en schriften, dan in eene maatschappij

waar men onmiddelijke voordeelen

kan verschaffen. Dit is een feit, dat door

niemand zal tegengesproken worden.

Daarom kunnen wij zeggen dat onze

samenwerkende maatschappij sedert haar

r5 maanden bestaan ons meer weg heeft

doen afleggen op de baan van den vooruitgang

dan vroeger in verscheidene jaren. Het

spreekwoord « Woorden wekken, maar

daden strekken » is hier ook eene waarheid.

Daarom heeft de maatschappij besloten

hare inrichting uit te breiden.

Wij hebben besloten dezen winter een

kruidenierswinkel te openen, alsook een

handel in kolen te ondernemen.

Dat alle leden voortaan de vergaderingen

regelmatig bijwonen; dat alle partijgenooten

ons in onze eerbiedwaardige onderneming

helpen, en gij, werklieden, bemint uw profijt

en wordt lid onzer Samenwerkende Maatschappij

De Arbeid.

Men kan zich alle dagen bij gezel Logie,

Oude Kleermarkt, aangeven.

VergaderidK. — Het bestuur van den

Propagandaclub heeft' besloten zijne veertiendaagsche

bestuurzittingen voortaan bij

gezel P. Logie te houden, te beginnen van

Zondag i3 October, om 6 ure 's avonds.

Gedurende de vergadering zal er geen

drank besteld worden.

De leden worden verzocht hunne lidkaart

mede te brengen voor de kontrool.

4,

Meenen

Verleden week werd Meenen gansch in

opschudding gebracht, door paters en priesters,

welke van huis tot huis de menschen

lastig vielen, opdat zij 's avonds op het

sermoen hadden aanwezig geweest. Duizenden

schapuliers, paternosters en medaillekens

werden kosteloos uitgedeeld. Niets werd

gespaard om het volk naar hunne tempels te

doen stroomen en hen daar de verduldigheid

en onderwerping te doen hooren aanprediken.

Dat daar de ondenkbaarste stommi­

teiten en de onbegrijpelijkste ongerijmdigheden

uitgebracht zijn geworden, zulle;;

onze lezers gemakkelijk begrijpen. Zoo beweerden

de voordrachtgevers in zwarten

uniform, dat het de schuld is van het lezen

der talrijke slechte boeken en gazetten, dat

er ten huidige dage zulke schrikwekkende

armoede en gebrek geleden wordt. Dit wil

in andere woorden zeggen, werklieden die

door de crissis zijt getroffen, gij allen die

maanden lang buiten uwe schuld werkloos

zijt, gij allen die met de nijpendste armoede

en het grootste gebrek te kampen hebt, leest

het snullenblad (Het nieuws van den Dag) en

werk, welstand en geluk zal u in overvloei';

geschonken worden. (Dit ondervinden de

katholieke werklieden best.) Deze schaamtelooze

rekels gingen zelf zoover, uit te roepen

dat de werklieden aan te weinig kinders het

leven schonken. Iemand zegden dié zwarte

judassen, die tien kinderen te onderhouden

heeft, heeft niet meer armoede dan zijnen

buurman, welke slechts vóór twee het brood

moet verdienen. Dat is geheel gemakkelijk

gezegd van kerels die geene kinderen te

onderhouden hebben, en liever hunne eieren

in een andermans nest leggen, om aan de

zorgen en den last ervan te ontsnappen.

Men heeft in verschillende plaatsen ook

uitgeroepen dat de werklieden hunne schulden

moesten betalen, alsook dat het voor de

werklieden eene onvergefelijke zonde is,

's Vrijdags gros-bceuf, kalfvleesch, enz., te

eten. Al deze uitroepingen gingen gepaard

met eenige vuistslagen op hunnen leugenstoel

en met het kruisbeeld in de hoogte

heffende, om indruk op de beklagenswaardige

dwazen uit te oefenen. Het comediespel

is geëindigd en nu zullen de arme kristenen

met hunnen paternoster en gewijde schapulier,

bij gelijk welken bakker een wit brood

voor fr. o,35 krijgen. Amen.

A. B.

.1l


in het spel is. Wij zijn verzekerd de tolk te

zijn van allen die onze waarde vriend kennen

als wij ons schepencollege toeroepen, dat

dezen schandelijken maatregel onverdiend

is. In de stad zijn geruchten genoeg in

omloop, over gekende katholieke herbergen

waar witte duifjes op zolder worden gehouden,

doch dit weet noch ziet ons zoo

vaderlijk schepencollege niet. Het is alleen

het politiek belang, dat hen leidt. Wij weten

eenen radikalen middel om hunne neigingen

te bevredigen dat ze in eens, al de socialistische

en liberale herbergen sluiten, dan

zullen ze zeker zijn nog een tijd lang den

baas op het stadhuis te kunnen spelen.

Gelukkig dat het Algemeen Stemrecht in

aantocht is en de politieke gelijkheid ons

van dergelijke onwaardige bestuurders zal

verlossen.

A. D.

Vereeni^de Vrienden. — Alle Zaterdagen

om 8 uren 's avonds, bestuurzitting

bij gezel Schepens, Barakken.

Strijdpenning

Builen verantwoordelijkheid der redactie

MQUSCRQN, — Weg met de loting, H.

Defever, 10 — Leve het A. S., B. B. —>

Weg met de kapitalisten, Fr. Kerkhove, 10

— Julia Malysse, 10— M. Catteau, 10 —

Wat moet den Russischen Hanger toch een

braaf man zijn! Er zijn zoowat 3o,ooo man

noodig om hem te beschermen tegen de slagen

zijner slachtoffers, Genochio, 10 — En

wat zijn de papen laag gezonken, dat zij nu

kruipen en hunne kerken versieren om een

schismatieken Hanger te ontvangen, XJ. W.

ro — In de middeleeuwen zouden zij hem

;;elf gehangen hebben. Tuurte, 5 — Dat dit

ons aanzette tot het uitbreiden der socialistische,

alles verlichtende leer, Smeerder, io.

Omdat zij nu zeggen dat onze Poleen

langen neus heeft, wie kan dat nu helpen,

Defever, o,io. — Het verveelt mij van zulk

een man te betalen die 10,000 fr. per dag

uit onze zakken trommelt, dat is te veel,o,io.

— Vele kinderen moeten daarvoor honger

lijden, F. Kerkhove, o,io. — M. Catteau,

o,ro. — Julia Malysse, o,io. — Omer, o,io.

— C. Rappé, o,ie. — H. Glorieu, o,io, —

Alf. Lebrun. o,io, — Valler, o,io. — Rix,

Alfred, o,io. — Jules Heuls, o,io. — Parmentier,

o,o,5, — O. A , o,io. — Omdat de

socialisten van Mouskron ook hunne kinderen

ook naar de Fraternelle zouden zenden,

Constant Hoste, o,io. — Sandowall, o,io.

— J. B. D., — o,o5. — André, o,io. —

Overschot van de rekening in den groep

Brok de ferre : o,25 voor het blad Le Réveil

en voor het Volksrecht o,25.

MEENEN. — Partijgenooten, waar

blijft deze week uwen penning voor uw geliefkoosd

nieuw centblad, opgepast, den

verkooper, io — Rondg. na de vergadering

der coöperatie, 6o — Tot ondersteuning

van het Volksrecht, C. P. io— Het meervoudig

stemrecht zal welhaast tot 't verleden

behooren, G. P. io —Eenen onleesbaren

zet over 't Volk uit Kortrijk en 't Volkshuis,

io — Hoera, nu is de armoede uit

Meenen verdwenen, de zendelingen hebben

rozekransen en schapulieren uitgedeeld,

waarmede men den honger het hoofd zal

kunnen bieden, V. S. D., i5 .

KOMEN. — Tot ondersteuning van het

Volksrecht, twee weken, Sieuw, 20 — Na de

vergadering van den Propagandaclub, uit

voldoening omdat er zich vier nieuwe leden

lieten opschrijven, 35.

KORTRIJK. —Rondgehaald op het feest

der S. M. Volksrecht, op Zondag 6 October,

8,60.—Na een lied in 't lokaal door Papbrokke,

1,34. — Na eèn lied door A. Nyuttens,

1,07. — Overschot van een Volksrecht,

o,o3. — Carlier, o,ao. — Demeyer, 0,10. —•

Vanruynbeke, 0,20. — Verhaeghe, 0,10. —

Opdat eiken partijgenoot het zich ten plicht

zou rekenen op den strijdpenning te denken,

0,20. — Eene voorloopige aankondiging,

G. D., o,5o. — Beste lezers, indien gij uwe

gedachten in den strijdpenning wilt zeggen,

wendt u tot den verkooper, 0,10. — Ik zal

ze zelf aan de redactie overmaken, 0,10. —

Alle zaterdagen zal ik met het Volksrecht

goed op post zijn; dat alle partijgenooten

mij helpen en mij nieuwe lezers bezorgen,

de verkooper Drieschaert, 0,10. — Nieuw

Volksrecht welkom, J. M., 0,10. — Propagandisten

goed gewerkt voor onzen lieveling,

J. D., 0,10. — Buitenlieden, leest en onde

richt u door het Volksrecht, A. P., 0,10. —

Goed heil aan ons Volksrecht, V. V., o,io.

— Met moed en volharding bereikt men zijn

doel, J. M., 0,10. — Vrienden van Harelbeke

op 27 dezer moogt gij ons verwachten,

de verkooper, 0,10. >— Bravo voor den

wijkclub Van Beveren omdat hij zoo goed

op den strijdpenning denkt, de lokaalhouder,

0,10. — Omdat dit voorbeeld navolging zou

vinden, E. E., 0,10. JgS / /,

De bestendige legers

De volgende cijfers toonen wat de bestendige

legers kosten aan het ongelukkige volk

die ze moeten onderhouden.

s

co

O

00

•te

R

4>

ft

0)

, 3

a

4>

AJ

Ai

4>

.1 «r ca

ca

O Cv

V

R

4>

N

Th '-Ti

CO Ai - O

O

M

bo

nj

R

4>

4>

3

ca

-R o

R A

ca u

> ca

R

4)

H

ca

ca o

ft •~ O

ca -3

ü

O 00

tC o

O M

•o Th

CO N

bjD t»0

cj ca

-3 -3

u u

O 4>

ft ft

H R

A> Al

O

O

>

B

s

q

4>

ca

ft

Ai O

O M Ttco

co

-3 R' c 3

ai o"

3

a

O

Ai

Al

4)

Al

O

O

N

4)

5/)

ca

-o

4)

13

R

4)

Ai

53

fs

o

o

cd

>

U Ö

53 4)

00

co

O

Ai

3 .2

co

X ft

«> 13

£ -0

00" B

IM S

Oj >

Zeggen wij dus : 11,363 millioen

frank verloren voor bet werk en

den rijkdom van het votk.

't Is treurig.

Wat de oorlogen kosten

De Lanterne schrijft : Weet gij wat gedurende

5o jaar de oorlogen aan de wereld gekost

hebben ?

De Krim-oorlog in 1854 : i5o,ooo man en

10 milliard franks.

De oorlog in Italië in iS5g : 45,000 man

en i,5oo millioen franks.

De oorlog van Oostenrijk en Pruisen tegen

Denemarken in 1864 : 3ooo man en 175 millioen

franks.

De Oostenrijksch-Pruisische oorlog in

1866 : 45,000 man en 1 milliard 600 millioen.

De Fransch-Duitsche oorlog 1870-1871 :

2i5,ooo man en i5 milliard.

De Russisch-Turksche oorlog : 25o,ooo

man en 5 milliard, 600 millioen.

De Zuid-Afrikaansche oorlog heeft Engeland

reeds 40,000 man en 4 milliard franks

gekost.

De Lanterne vergeet de oorlog te noemen,

die het blanke ras heeft gevoerd tegen de

gele en bruine rassen. Van de oorlogen,

door Engeland in Britsch-Indië en Egypte

evoerd, door Italië in Abissynië, door

f'rankrijk in Madagascar, door Nederland in

Atjeh, daarvan zwijgt het blad. Zouden de

europeesche mogendheden zich schamen,

opgaaf te doen wat die oorlogen hebben

kost, aan geld en aan menschenlevcns ?

ge­

TABAK, TABAK

de beste, zoetste en smakelijkste roltabak

IS DEZEN DER

Sara. Maatseh. DE ROÜDE LEEUW

GEVESTIGD

ZOETE ZOUTSTRAAT, 32 AALST

De minste bestellingen die gedaan worden is

{0 kilos. Ook Toordeelige conditiën aan winkeliers

MI uitzetters.

huM»t

is — p*

ö ^ ?,

'5 CO o

J5 L£ O

T M

- 3 0 CD

cr 1

c

.5 W :=»

a ö

O rt h

N

a 5

r ^

L.-o .

.ic c

•^r' ^ CÖ

« =^

S r co

cö .

O

>

tc

c

More magazines by this user
Similar magazines