4 - Gemeente Maldegem

mail.maldegem.be

4 - Gemeente Maldegem

4* Bladzijde

Vigor Gebruikswijze -

Gemakkei ij ken Wasch.

Om eenen gemakkelijken wasch te

bekomen lost een pak "VIGOR in

a liters kokend water op. Deze oplossing,

bij het warm water van

uwen wasch gevoegd, zal U

eenen zwaren arbeid sparen

en U niettemin onberispelijk

zuiver linnen geven.

Volgt de Yigor gebruikswijze:

i. Vigor in kokend water

oplossen.

а. Veivolgens met het warm

water vermengen.

3. Er de te wassehen voorwerpen

in dompelen.

4. Wel laten weeken.

5. Verscheidene keeren

spoelen.

б. Laten drogen.

ZEEPPOEDER

ZF-BPZIKDERIJKN GKBHOKDKRS LKVKR, BRUSSEL.

Vg. 96

Burgerlijke Stand,

MALDEGHBM

uEBUOHTEN. — Milva Lora d. v. Remi De

Juogher en Florence De Baets, Stroobruggt.

— Alice d. v. Richard Gauwels en Margareta

Vanhecke, Moerhuize — Margareta, d.

van tdolf Lippens en Marie Iieys6e, Akkers

— Albert i. van AJtUxut De Pré en Kachel

De Pré, Doom — Cacilia, d. van Henricus

Tamayn en Irma De Deyne, Donk.

BELOFTEN. — Camiel Daueela, vkabewerker

a4 jaar en Aiida De la MeiUewe,

huishoudster ao jaar, b. alh. — Bené De

ZuUer, landarbeider aè Jaar en Inna De Bäcker

dienstmeid 21 jaar b. a. — Petrus Grypilonck,

schoenmaker, wed. Tan Leoota Van

Maidegem alhier en Loa Pieren, z. b. wed

van Petrus De Meyer te Aardenbutg.

HUWELIJKEN. — Eduard Van Boven en

Blodia Wieme — Lodewijk Bastohasrt en

Eugenia Guelenaere.

SINT XAUftElWtó.

GEBOORTEN. — Venneman Herman z. v.

Alois en van Wattele Mana, Dorp. — Van

tioucke Gerodas *. v. Cyiial van De

Muyt Emma, Poortwachter. — De Snvel

1 vonne d. v. Aioia *a van Depouillon Maria

Bertha, Dorp. !

OVERI.UDENS. — Vereraeye Bomtie, 1. b. 1

MEULEBEKE.

HUW ELIJKEN. — Juks S«-y*. ijaerwegbediende,

wonende te Ardoyc roet Efca Poelvoordi?,

huiswekster te Meulebeke. — Alfons

Geldhof, landbouwer te Emelghem, met Mathilde

Perneel, landbouwater, Meulebeke. —

René Dekteen, landbouwer te Varssenaere,

met Anna Debraeve, landbouwster te Meulebeke.

GEBOORTEN. — Ivona Vancoillie d. v. Alfons

en Miria Huys. — Gsbriella Venbrugge

d. v. Alois en Octave Demarei. — Robart

D'hondt z. v. Josef en Sidonie Ampe. — Maria

Vroman d. v. Aznand en Josephina Kerkhove.

— Andre Yerhaeghe z. v. Victor en

'Blodie De Cahiwe. — GGomar Damman z. v.

Jo®ef en Irma Ballekens. — Antoon Windels

i. v. Victor en Marie Decuf. — Jozef Delaere

z. v. Camiel en Bosalie Vandekerkhove. —

Martha Grombe d. v. Camiel en Jukna Bobbels.

— Boger Defour z. v. Grmiel en Louisa

Deny».

EEGHEM.

GEBOORTEN. — Vaneeckhoutte Marie José

d. v. Achtel en Alida Lannoo. — lankriet

Antonius Omerus Vedastus z. v. Maurits en

Maria Gelande. — Segers Marie Agnes d. v.

Kemi en Euphrasie Deskxyver.

HUWELIJKEN. — Geene.

OVEBLIJDENS. — Geeme.

Ja.'yhoi.

biitg 2 i'r. per man.

LIT LO\EM>EGI£\l .Rri^;.

L>p Zoudaa 11 üvtoin

verzorgde afwerking. 9681.

Kruis, en Dalle Mahrina, landbouwster, al-'

hier. — Verdonck Gaston en De Clerck Ma- VRAAGT DE VLAAMSCHE

ria, landbouwers, beide alhier. — Foque Ke- LEGKIEKENS ' volle leg of gereed om te

rel Theofiel, pasteibakker te Kortrijk, en Ver- leggen, prijs 18 frank. Schrijven 9493

heeck« Marguerfte, Mjzood«e.

Kiekenkweekerij. Hertsberghe . Oostcamp.

OVBRLIJDENS. — Vannevel Qwnid, landman,

oud 55 j.. echtg. Boerjan Somante, taTbak Ffi BRIE k

overl. te Bnigge.

Wie van eene fabriek weet weljie te

TfflBLT.

koop is schrijve naar TABAK, bureel Week-

GEBOORTES. — Nmbert GiUxrt Ver Beoke

blad BURGERWELZIJN te Brugge. 9712

7. v. Juk« en Maria Vaadewieie, Iepetsk-, —

André Fetü Van Strrmn, z. r. ^nwtant an H^ÖEDÊil"! KLAKKEN

llelene Wydooghe, 7* wijk, Gruuthuyse. — groot« en rijke keus, lage en groote prijzen

Mariette Desooaek, d. v. Joeeph en Imui ALTIJD allerlaatste mode ALTIJD

Maertens, 5* wijk, steeow^ Aeneele. — G«r- Hcetor Caawel* . Boorgonjon, Noordstr. 17

main Eduard Devüeghere, z. v. Rpné en Be> ( Nevens 't Kasteeltje ) MALDEGEM.

lenc Van Dtendoodk, HatM.

STERFGBVAUjTO. — Cfam Mufa W«d-

VOOR UWE BOUWA^TERIALEN" ~

wendt U in volle vertrouwen bil

Jaert, 7 maand, d. Ao**, Om* Startte-

Richard Vwaralm • Clvncke

straat.

>ttO«mer ras Bouwwwerker

''UWELIJKEN. - Nmlor Missaal, edwaa- Botdewfln • Lippenstraat, < Markt 1

maker, a4 jaar, owtt Hsa Dmbml - - - MALDEGEM - -

njmonter. ,0 j., b^Men -Km IMdC

1 !. koti> \ 1 K/i' alU- ond«'iboginuvüugeu,

170 fr. prijiui. luscluijviujj

en piijsdecUug bij V,u»Uo \ekle lli'.ar,

Gctiucur, LoveuUeseiu Bruir.

UIT E\*EHGI:M.

Up Zondag 11 Oi-tobu', »elokoers voor 011iKji'be^iuueliiigfii.

kkim; prijs Bilonti, 1Ö0

tV. prijzen m veirscheijeuc premies. Afstaud

3o km., schoone baau. lie^in c«n a ure. h>-

«luijviug bij August Ciaeys. velomaker cn

Petrus Plasschavrt. to Kerkbrugge.

UIT ARDOYE.

Maandag ia October. in do Statiestraat,

koers voor juniors. Co kan., dooï ile wie!erbi>ml

Rap en Vlug. aöo fr. prijzen, hij Mm.

Algoet, om a uur.

Dinsdu;; i3 Ootober, dn de Brugstraat, koers

voor lx.'ginnelangi'U, 35 km., soo fr. prijzen.

Zondiig 18 tVtober (KortrijksLraut), koers

voor junior*, 5o km., 4oo fr. prijzen. Inleg

fr. 2.5O bij Gvriel l!ehai*ghel.

. VELODRlX»! SAS-VAX-GEXT.

Zondag n Uctuber So km. ploegkoers ;

tiené Vormandel, Brussel eu Au toon Van den

ilogaard, Helmond. — Gorard Dc tluets, kortrijk

eu Victor Van den Bussehe, Ussendrecht.

— Uruui Kanschaei't, Sas-van-GGent en Pieter

Degolas, Brussel. — August DenSiynek,

Oost-EueUx) eu Cyriel Van Uee, Bassevclde.

— .Maurice De Wttele, Maldegem en Maurice

Van Hyfte, Maldegem. — Karei Meerbach,

Bergenip-Zoom en André Verbist, Woarschoot.

— Van Rysseibergh,« Massemen en

Vau Boie!, Bergen-op-Zoom.

De wedsliijden worden opgeluisterd dot»

het muziekgezelschap van IJzcudijlic.

UiT VOiDERHUUTE.

Zondag 4 Oktober, 3o km.; 17 vurtrekker.

1.' Hamerlinck, Wondelgeui. ••. Meuiemans,

Gent. 3. De Bruyne, Gent. 4. De Cosler,

Maiiakerke. 5. Claeys, Viuderhoute. ti.

Witte wrongel, Evergem. 7. Everaert, Drougen.

UIT PITTHEM.

io km., 19 vertrekkers : 1. Reigaert Eugeen.

2. Claes Theof. 3 Spriet Ilonoré. 4.

Craene Aimé. 5. Callant Felis. t>. Snauwuert

Maurice. 7. Werniers Rudolfe S. Victoor Jules.

9. Breneel Medard. 10. Breneel M.

WINTERVELODROOM UIT GENT.

Voor de aanstaande zes dagenkoers schikt

men volgende ploegen in 't gelid te kunnen

brengen : Girardengo-Linari — Van Kempen-

Van Nek — Louet-Mareillac — Van Hevel-

De Baets — De Graevc-M. Muvsse — Persyn-

Verschelden — L. Buysse-ThoHembeek —

Hellebaufc-Rielens — Oipeye-Matton of Delbecque

— Thysnian-V«n Meerbergen — De

Jaegher-Decorte — Van Aken-Louis Maes —

Va ruk Vekle-Standaert — Putzeyts-JusSeret.

Dit maakt i4 ploegen.

— Hector Martin. Ijeon Martin en Raymoud

De Corte hebben hun kontrakt vernieuwd

met bet oud-befaamd huis J. B. Ifflivet.

in^i Suter was de beste baanrenner in

Jgfctó Öè ihïslatot der gix»tkte. haairiii

Frankrijk, Duifebb^

. en Zwitserland. _ ,. ..

Ée itayw^ Xjeprl ^ahctfrstiiy.ft „is. wèrékliïé

kte'^toV'in"^^ imé.

^

s MANS. ea 7ROUWENSTOFFEN

_ _ PKLISK V.IPEN _ . _ . _ Voltedigsie l:eus en itt trouw bi(

' MVPENS . De Kiabandcr. t os-c: Acceem

GEMEENTE ADEGEM.

Beste huis voor Roaw- «jj Troowkleederen

GROOTEN STEENWSÖ - Prijskamp 185S3 PALETOTS cc PARDESSUS.

met de KR'JLBOL bij August De Baets op

ZONDAG 11 OCTOBER 1925 met 300 frank

" YO'ekt U*

prijzen verdeele. als volgt; 100, 80, 60, 40 Een handel of nitverbijd over te laten

20 frank. Inschrijving van 1 tot 2 uren stipt of over te nemen 7 Een huis of

Inleg 3 frank per man. Alles boven de 300 grond te koopen of te verkoopen 7

frank wordt verspeeld. De Commissie. 9799 Ontbreekt U een gedeelte geld?

Gemeente SYSSEELE Veldhoek.

Wendt U in volle vertrouwen tot tiet dure

Ter gelegenheid van de kermis schoonen Mr Désbi THYS, 40 KroUvaartenstraat

9470 BRUSSEL-Noord

koers voor alle onderbeginnelingen bij Leopold

Vermeersch, herberg de Vier Fmmers,

op Zonde;; 18 October 1923, om 2ure na-

FOURRUREN. - PELSEN.

middag, 150 fr. premien. »

Door jaren onder-

9/38 Het Bestuur.

vinding in de Pelswaren

kunnen wil

Gemeente WAARSCHOOT. Dorp.

Monsierprijskamp met de JASKAART,

U in vertrouwen

(iveder.l op Zondag 8 November 1925.

leveren:

2500 fr. gewaarborgd. Inleg 7.50 fr. per

Echarpen la

man bij Ed. VTillems tot 1.30 ure ten laatste.

scMinks, opposstua

De Commissie :

schonkopp. d'

9752 Noël en Compagnie.

amirique. d'Australië.

enz. alsook alle

De gezondheid verandert met het jaar-

slach pelsen tn renards

(vossen) bangetijde.den

la soort, cob

Airi de v-m-dtrn-R >ü iBifitti.da komei o..ït

en parmants voor

(we.ti ui er v. • r e.an üag. Eu itsiUc

mantab.

wij z lts gecnez»akke pu..ien luobec. ««voeler

•.\ij d« toe ti den

Zij zijn verkrijgbaar in alle Apotheken en

in hst Depot voor Belgie: Apotheek Derneville,

66, Waterloolaan. te Brussel, Fr 6

de doos en Fr. 33 de zes doozen, franco.

Ook bij Emiel Vandenbroucke. Apotheker,

Maldegem.

L.N/AN DEN BOSCH

9. S5 PIETERSHIEÜWSTR.9:

faeren» «te nieuwe Ctrk) GgNt^!

Electro-Mkanieke

VOORALEER DE OPSLAG

Werkhuizen

ER IS IN ALLE WINTERARTIKELS

SM1DTZ-VAN LANDSCHOOT

KOOPT WOLLE SARGIEN

23 Zoidmoer het w e lg e k e n d

TWEEDE AFDEELLNG.

IJZERMAQAZIJN SPECIALITEIT VAN WIT GOED.

Vigor Hamme — S. K. Geeraardsb. a—2

- UE GOUDEN ZAAO FABRIEK TE KORTRIJK.

Club Ronse — Eendracht Aalst 3—o

Eecktoo — Audenaerde 1—3

w .. ... .ENE SIM ONS

Spairta — Dendetrmonde 1—o

Sluizeken 15. GENT.

W'etteren — Excelsior 4—3

Telefoon 2822.

St-^iklaaache S. K. — Frigoria 4—1

DERDE AFDEEEL1NG.

— Dicht bij de voermans.

A. S. Rieme — Eendracht Gent

Et. Sportieve — F. C. Sottegem 4—3

Melda F. C. — Waasmunster 1—1

Klauwaerts — Unal Ninore

1ÏÜIS ABEL BEKAERT1

Eendr. Evergem — Temsche S. K.

T o o R f K o R e n

DIOCESAAN SPORTVERIÏOND.

Sèlectiematch te Sleidingc 1—1 HOOGPOORT GÊMTJ

Selectiematch te Moortzeele 1—1

TWEEDE AFDF.ELl^G. V *

St-Anna — Red White 1—4

St-Stephanus — St-Piclers 1—4

Flandrïa — Vriendschap 2—1

Mariakerke — Sclzaete 3—o

Xazareth — Zwijnacrde 4)—1

Destelbergen — Bottelaere 4—3

RESERVEN.

Boltelaere — Destelbergen (forf.'i 5—o

I-ovendegeoa — Waarschoot (forf.) 5—o

Vriendschap — Drongen fuitgeMeld)

ZUmMEETJESLANI).

Vinderhaute — Aeltre 1—t

Drongen — Nevele 1—4

Waarschoot — Lovendegem 1—1

UIT KNESSELAERE.

Zondag laatst gTeephïer ter gemeente, ter

gelegenheid der kermis, een eportfeest plaats

bestaande uit een athletisohe meeting, tusschen

Jonge Wacht, Knesselaere, en Studax.

Gent, en een voetbalmatch Knesselaere —

Harop, Brugge.

ATHLETISOHE UITSLAGEN.

1. 80 meters: 1. De Broe (Studax). — 2.

Pauwels (Studax). — 3. Mouton (Knesse- Te Koop - Toupie

laere). — 4- Van Kerkhove (Knesselaere).

а. aoo meters: 1. De Broe (Studax). — a. Ai van 32 m m. zoo goed als nienw,

Pauwels (Studax) — 3. Van Kerkhove (Knes- _met messen, zagen en transmissie —

selaere). — 4- Verpiaetec (Knesselaere). Intermédiaire en riemen — P R IJ S

3. A/loasing 4 maal 100 meters: 1. Studax

10 00.00 fr.

(De Broe P. en Ch. Van Vlaanderen-Rogghé), Zichtbaar bij M. A. ELOY

— a. Knesselaere.

4. Hoogtespringen: 1. Van Vlaanderen 34 Dampoortstraat ST KRUIS

(Studax). — 2. Strobbe (Knesselaere). — 3. bij BRUGGE 9403

janssens (Studax). — 4. Maenhout (Knosse-

Jaere).

5. Wijdspringen: 1. Pauwels (Studax). -

j. De Broe P. (Studax).

б. Gewichtwerpen : 1. De Rycke (Knesse- HOUTHANDEL

.laure). — 2. Van Vlaanderen (Studax). — 3.

Maenhout (Knesselaere). — 4. Rogghé (Slud.). ÖftOOT > . - KLEiH

De voetbalmatch werd zeer erg betwist na TIMMER- SCHR'JNWERK

de 2 maal 45 minuten was de scoor nog altijd

blank, en 't is enkel in de eerste extra-

EN MEUBELHOUT

lime dat Knesselaere er in gelukt nummer 1

te doelen, na een prachtig passenspel ; in de

'S extra-time lukte het bijna F. C. Harop VANTORNHOUT-H ERMESSE

gelijk te stellen ware de keeper van Knes- ^MOLEI^STRAATIO«

selaere in 't laatste oogenblik er niet tnsschen Î^tel 144 EECLOO

gekomen om alles klaar te trekken. Welverdiende

overwinning van Knesselaere, puik-' alle soorten triplex

weerstand van F. C. Harop.

j U, U, N, «, «,

M. M. N, «, «

«ti« row ktatn^rUHt, illirtuli •hhUiw«,

leeilea. Mtamuri, laplttaa. ram. IMS

m ra ana piptn, Du*ia*>-i

Vlachtmachlao« Mitverbeidslaae ttt, OBWT.

[StRIUIUUtli^Ultlf t^ttlUif f tltMWHtUitHitUUI tWtStlEÏIWilMMMtltlIHHI^ tïi MtlMltDCIHft)HntWMi1tlf0IWltHUti lRHtltUKIH

Gij moe! lederen dag eten

De Planten ook

GIJ MOET DUS DE WINTERGBAAN-

GEWASSEN ST1KSTOFM :ST GEVEN

VAN DEN HERFST TH BEGINNEN

De CYÂNAMîDE

WELKE 17 0/0 SI 1KSTOF cn 60 0/0 KALK |

a

s BEVAT, VERZEKERT IEDEREN DAG 1

s

HET VOEDSEL DER KWEEKEBIJEN i

Ovaral verkrijgbaar

KOSTELOOZE INLICHTINGEN

4, NIEUWE GRAANMARKT

BRUSSEL

s

-->ti


a :.eüjk» ito honderdtallen nat Ameiel

"•»» «enigste Ewop««*k» blad

jjoveel lezer» ia d« Vereenigde Staten

Canada Ml ..w

EERSTE DEEL.

Is et oog geen nieuws, er is toch, voor

menaobeii een nieuw woord; de

leek is vol vau Locarno in Zwitserland.

I_*t is de stad waar nu de zoo veels te

ijerentie wordt gehouden en detun keer

tgemeend: dar ul iets uit komen dat

en heet: het Rynpact, bet veiligoeids-

— pakt al wat ge wilt, het zalditde

vrede zijn, kort en goed en tot

[bi iet eeuwigheid amen.

Het al dat is er nog geen nieuws,

jaliaansche bladen waren te wege den

van hot pact te geven en 't werd

verboden door hun eigen hoofd Musai.

want die is daar nu* ook aanwezig,

kcbennd door geheime politie.

Ea Duitachland it nu ook uitgoooodigd.

Ipi; fe een tieterken nieuws :. Te Veaaflk

was het om Duitachland vetder te

(imiieUgen, en te Locwrao fa het om er

jTrfeodet^ mee overeen t* komen en ja,

Ijcjji hulp te vragen ter algemeen« veillg-

IM9.

iUes zou hierop uitkowen: alle gej«chflien

tuaschen de ondertekenende vollist

moeten, vooraileer te vechten, naar

kei intern atlmi aal Gerechtshof van den

[liJSK verzonden worden.

h 't maar dat! boor ik de lezer» uit-

[ rapen! Waarom anders, moest dat Hof

I tsi den Haag dan dienen ?...

— o —

Dat er dua, uit Locarno. nog gean nieuws

[it en er ook geen cal komen 1

laar 't woord Loeamo alleen zegt voor

| OQs WtK-

Loaarno Is de voortzetting van wat wij

1 wieden week zeiden ter gelegenheid van

dien Willem Teil in den katholieken kring

[vanBekloo.

Ttoen verleden week Chamberbln als

! voordtter te Locarno aankwam, begon

[Mi met op de Zwitsers te botten: dat

lil} het goede briefje.hadden om hun landj*.

midden dé beigon, nebt door we te

[ V-aden, en dat hij nog in bet B**e

' camo wae geweoeC

Vu, Loeamo is een stad van bet ita-

[tasuohe Zwitaertand. die met baar kanten

Téwino, uit vrijen wü zich Mj Zwit-

[tserfcuul gevoegd heeft, kort na de preek

i-va* broeder Klaus, van denwelke wij vei-

Mek Midaa dat kU^dè

•^TMPMT»m > 'SffJKSiJEF»

lm gjitfFfcèdfeftMItt deEwitaertjes 1(0««

|ne uien dat zij,

Éa cs gebn&ten ; ze vaarden

— 28 Sept. hadden we te BngXe de eer- een voorgevoel dat ook met hem een mi- rbfl ée Oosteracbelde (voort)« Bergenste

opvoering tn dea, Schommbm; vast bet rakel gaat gebeuren, en Mi Is er zoo bafflt (i) en "er was een zuidelijke uttmon-

Mirakelmei: "En waar de Star Meet stlle voor, dat ziin beensn knikken. Een fgae van de Schelde, nu heelemaal verdwe-

staan».

stem klhrirt tot hem. op: Onae Ucve Vro«w de DuHaert geheeten. zich spiftsend

Het Is vaq r«Mx Tlmermaia m £dwsxd vair Zeven Weëeo, verlaat door de reèSos. |twee armen : de Stncfafla en de Elmare,

VekemaM.

van P«ie Vogel, is bang niet tijdig bil de i xltehtbij het Zwijn la de zee zou gevallen

KerstnHs te ziin, en vraart Sdirobberbeedf'

Een arme visecker, een setoetar vso be- met zijn groo te beenen, haar er heen tè

roep m een schaper, tonen veel to "tiet dt«gen. — " Och, als '» maar dat is „ api<

ZeeneennfanabB „ het stamteee4ie van Po- hli, es hH neemt het Lteve Vrouwke op en

lien. ea zi|Q 't akkoord om £Me4(o«in8en te huppelt er mee we«.

xaaa zingen op Kerstdag.

Ze maken een schoone ster, ze leggen veel

; Is zoo. We schrijven dit hier met ee»

rt van 1380 voor ons en"di> Diiifaert

bmde een paar uurtfes maar vaniMaideat

naar Sluis.

dien tijd kon nog geen enkel \ schip

brbfl VBsstegen varen.

; ; - . ..'.a^.-AmXf-

LAAlS»." OPVOE3RJNGFM

rAN HET MAJttASPEL TE HAIXE

op 11 «m 18 Octobcr.

}aar vele pl&ateaanvragen voor de cpj-

_njj van 27 September niet kondea taeaan

worden, wordt nog ééns op 11 Octohet

Mariaspel opgevoerd om'

En... hij liet verstaan dat de boerénfex- J "

ders zelve te groote eigenaars waren ! wé''

geiooven 1

" De Belgische Boerenbond „ die zijne

macht' heeft door de boeren, wil voor den'

uitvoer van aardappelen, boter, eieren, -

spek, enz. zijne beste krachten aanwenden,

om al die voordeelen in den zak der boereü,

neen, in den zak der millionairs-eigeriaars

te doen komen.

Want de millionair-eigenaar rekent den

boer pachtprijzen, niet met 125 ten honderd

reihoog, q>aar met 500 ten honderd. (Dat

wordt toegelaten binst dat de kleine eigenaars

gecoeyeneerd worden.)

Dat er aan 500 ten honderd voor de boeren

geen groote winsten overschieten, begrijpt

elke boer, beter dan de voordeelan

van dit nieuwe wetsontwerp op de Iioevepacht.

Boer Jan.

De Smult: lltjentecne Tenhxinstellinn,

welke de Koninklijke Vogel teelt Maatschappij'

« Het Neerhof », op 28—29—3o Pfovomber

aanstaande inlicht, zal eene van de belangrijkste

zijn die men tot hiertoe zal ge- .

zien hebben.

De hoenders, duiven, watervogels en konijnen

/.uilen talrijk tentooagiNteJd worden,

ook zal het kweckmateriaal in de groote zaal

van het Feestpaleis, waarin de Tentoonstelling

zal plaats hebben, op eene bijzondere

nijz" vertegenwoordigd zijn.

liet regiement-piograiinniii zal den i5 October

aanstaand« verschijnen.

üOg levende vertegenwoordigster van baar den linkervleugel van het slot, ik in den Günter lachte. " Smokkelen is van beide

grootmoedigheid, omdat ik tot nu toe a!s " Zeker vind ik het goed, Norbert, ik

geslacht en ïk, de laatste Nordau, samen

De Mooie Onbelcen-ie

rechter. Daar moeten wij volgens het tes- zijden onmogelijk. De verklaringen moe- di rijkste van ons beiden, de geldelijke 'u 11 blij. dat je de reis uitstelt. „

bet graafschap Hoheneck zouden erven tament onze maaltijden gemeenschappeten tegelijkertijd in gesloten couverten aangelegenheden regelde. Je zóudt in mijn '• Wat zou ik ook daarginds zonder jou

DOOR

precies in gelijke deelen — tot op den lijk gebruiken en bovendien dagelijks op bij den notaris worden gedeponeerd en plaats in hetzelfde geval eveuzoo hebben i i.nUtrekken V Dat is toch maar een half

laatsten zilveren lepel. Dat zou een zeer zijn minst drie uur eikaars geeétechap ver- dïe opent ze dan den lsten Augustus gehandeld. Of soms niet ? „

gcdot. Liever met jou wachten, dan zon-

HEDWIG COURTS-MAHLER aangename verrassing voor mij zijn. Maar dragen. Het is altej tot in de kleinste klei- Norbert trok een grappig verslagen ge-

•• Waarschijnlijk wel. „

de:- jou reizen. Maar — mag je dan gasten

Met autorisatie vertaald door

de oude heer heeft zulke vreemde voornigheden vastgesteld. Het testament moet zicht

" Nu dan, laten we er niet meer over ia ]iet slot Hoheneck brengen ? „

waarden aan het testament vastgeknoopt den ouden heer veel hoofdbrekens gekost " O wee ! Er is dus niets uit te richten.

spreken. Mij spijt bet natuurlijk op zijn • Zekpr. in mijn zijvleugel kan ik her-

; Mavronw J. P. WeaselJnlc van Rossam. Ik gun mijn traditjoneele vijaadin het hal- hebben. Wie zich tegen deze bepalingen Nn, dan mijn hartelijke deelneming —

minst even erg. dat deze erfenis ons nu btrgen, wicn ik wil. Weet je wel, dat het

ve graafschap van ganscher harte. Maar

— o

verzet en zich niet stipt den len Mei, op mijn oude. dan zal je freule von Rosen wel

zoo plotseling van elfeaar verwijdert. Ik geheele geval alie sehrik voor mij verloren

dat de erflater, men vergeve het hem bij Hoheneck bevindt, voor zoover hij leeft moeten trouwen. „

weet eenvoudig niet, hoe ik zonder jou heeft. Als je ex bij bent, zal ik zelfs mijn

Graaf Gttnter steunde ptdnzend het teatament bepaald heeft, dat wij, de twee en gezond is, verliest de erfenis. „

Opgewonden sprong graaf Günter weer

klaar kom. Wat zal er van ons gemeen- vijandige ni'-lit in den tienden graad ver-

!

hoofd in de hand. " Neen, Norbert, er blijft erfgenamen elk jaar op zijn minst drie

" Het is heel stellig een vreemd testa- op. " Hallo, zoover zijn we nog niet !

schappelijk werk worden, waaraan wij na dragen. „

;'uij geen uitwug, indien ik de rijke erfenis maanden en wel van den len Mei tot den

ment „

Nog afgezien van het feit, dat zij mijn

het eind van onze onderzoekingsreis wil- - Misschien trouw je haar toch nog.,,

niet wil verliezen. Dat heeft de oude zon- len Augustus samen in bet slot Hoheneck

" O, dat is nog niot al fes. Er komt nog traflitioneiele vijandin is, heb ik toch een te den werken ?.,

"Haar valt. niet aan te 'letikt^i...

derling op Hoheneck mooi uitgedacht, moeten wonen, dat is bitter. En deze om-

meer. „

ideële opvatting van het huwelijk — Zuchtend keek Günter zijn vriend aan- " is dat zoo zeker ? ,,

om mij de vreugde over de erfenis te bestandigheden zouden misschien juist mijn

Daar ben ik nieuwsgierig naar... evèfiaJs jij — dan dat ik óp zulk een be- "Tot na afloop der drie maanden, die Ken poos staarde' graaf Uiinter in gei

(terven. Juist met mijn vijandin samen vijandschap tegen freule von Rose>n kun-

"Luister dus. behalve het grüafschap paling zou ingaan. Ik gun freule von Ro- ik in Hoheneck vastgenageld ben. wil dachten verdiept voor zich uit. Tnen zei 'y

'moet ik deze stellig heerlijke bezitting ernen versterken, inplaats van, zooals de

Hoheneck, dat trouwens veel opbrengt, sen bij het halve graafschap graag het ge- reis naar Azië niet uitstellen ? » li ij ernstig :

ven mi omler zulke voorwaarden. „ erflater aanneemt, vrede tnsschen ons te

hetgeen tot op den laatoten stuiver tusheele millioen. Nog liever zou het mij Norbert keek snel op.

"Heel zeker. Norlx-rt. Ik wil je een be-

"Ben je haar dan toch zoo vijandig ge- stichten. „

schen de beide erfgenamen gedeeld moet weliswaar zijn geweest, indien zij het ge- •Hm ! Waarom eigenlijk niet? Er is kentenis doen. Al heb ik er niet meer

zind 'i D;ia moet zo wel heel Ieelijk zijn? „ Novbert von Halldorf lachte.

worden, heeft graaf Herbert nog een aanheele graafschap,had geërfd en graaf Her-

tenslotte "een haast. Maar — wat zal ik over gesproken — mijn mooie onbekende

Graaf Günter' sloeg lachend met zijn "Doe toch niet, ataof je werkelijk boos

zienlijk vermogen aan baar geld achterbert mij. wat hij mij had willen toedenken

in dien tusschentijd doen ? ,, vf.n Nice ben ik nog niet vergeten. In Uihandschoen

op de knie. " Ik ken haar vol- wordt, Günter, Dat is je toch geen ernst

gelaten. dat slechts met zeven cijfer^ uit in baar geld had vermaakt, en zonder die Ik zou wel wat weten — maar. ik gendeel — ik denk met steeds grooter

' sl rekt niet, deze baronesse Bernhardin» Je hebt een veel te dankbaar gemoed, dan

te drukken is.

benauwde bepaling. Dan zou ik toch weer weet niet, of je er op zoudt ingaan... verlangen aan haar. En — toen ik het

;von Rosen, ofschoon zij een weliswaar dat je boos zoudt kunnen worden op graaf

•zeer verwijderde bloedverwante van mij Herbert,

Genoemd zal eveneens preciea in gelijke ongehinderd met je op reis kunnen gaan, " Vooruit met je plan !,, bericht van mijn erfenis kreeg -- dacht ik

deelen aan ons komen — dus voor ieder We hadden het plan toch gemaakt, spoe- " Als je net me meeging naar Hohe- het allereerst aan haar...

K zoo ongeveer in den tienden graad. „

Graaf Günter streek zich het haar uit een rond half millioen als wij na verloop dig weer op te breken, om een onderzoe- neek ? „ ' " Hemel, Günter. zit het zoo diep ? „

"Ja, zie je, deze vijandschap heb ik

het voorhoofd.

van drie maanden dus den lsten Auguskihgsreis door de binnenlanden van Azië Met een sprong stond Norbert van zijn Deze knikte,

enigermate ais familietraditie overgeno-

" Je hebt geljk Norbert.,.

tus ons bereid verklaren — schrik niet fp maken. Ik had er mij zoo op verheugd, stoel op en pakte zijn vriend bij de-sehou- "Heel diep — dat laat zich niet meer

men. Tusschen de Nordau 's en de Roswn's

"Is freule von Rosen jong of oud? „ elkaar te trouwen...

dat je mij weer grootmoedig als «medear- dera. uitroeien en — laat ik het je maar beken-

, bestaat sedert geslachten een diepe klove.

"Hoe oud se precies is, weet ik niet Norbert keek verschrikt op.

beider en reisgenoot op sleeptouw «'iklet Hoera ! Dat Ls een prachtige inval, nen, ik heb reeds stappen gedaan om

Ik geloof, dat bet een oude, reeds lang

In het testament staat alleen, dat ze jon- " Te trouwen ? Drommel? !.,

ü'-meii..

Natuurlijk ga ik met je mee, en wij rang- aohter het adres van gravin Herdern te

vergeten erfenisgeischiedenfa is geweest,

ger is dan ik. „

"Ja,te trouwen. Weigert de eene' par- Genoeg, gmioeir ! Praat niet over schikken in de drie maanden in alle kalm- komen. Indien ik dat heb, het kan immer?

'die deze vijandschap heeft veroorzaakt

"En met zulk een jong meisje moet je tij,, dan krijgt de andere het geheele mit-

t„. eerst het materiaal, dat wij op onze niet moeilijk zijn het te krijgen, dat

ftat maak ik tenminste op nit dit vreemde

onder één dak wonen ? „

licen. Weigeren wij beiden dan komt het

ALS U SCHOONE

reis door Afrika verzameld hebben. Dat schrijf ik aan de gravin en verzoek haar

testament. In elk geval was graal Hertwrt

Graaf Gflnter sprong op.

geheele bedrag aan dén fiscus.

romans zoekt, ziin de werken van moest eigenlijk latei gebeuren. Maar het mij den aaam barer gezelschapsdame, die

^ordau doordrongen vso het gwvoel, dat

"Zooiete kan alleen een geheel buiten Norbert floot zachtjes voor zich heen. Courths-Mahler aangewezen. gaat ook zoo en dan gaan we in Augustus in Nice bij haar was, te noemen. „

:hij een onrecht uit de wereld moeut hel-

do wereld levende zonderling bedenken! "Hm... zei hij toen. "en wie van beipen

en daarom heeft Mj beschreven, dat

Vraagt catalogu in

op reis. Vindt je het goed, Günter ? „

Hij heeft er trouweng voor gezorgd, dat den moet het eerst de verklaring afleg- De Nederlan' che Boekhandel

Bemhardine voo Roasn ak eeodge het deeorum bewaard blijft. Zij ww»t In gea. „

te Aeiwerpen.

1 •" Wordt oortgezet. .

Deze greep met stralende oogen ajn //

j

hand. '

^ *

4

1

4'

à

.0

'S.

- * • h

I


Maldeghem 11 Oct 1925

SlSSbSti^?

3«i« Bladzijde.

Plaatselijk Nieuws

— C4ea de pakakaudraser, die Woensdag

veroogsMrte onder een lokomottef, werd

Zaterdag naar het graf gedragen door de

spoorwegbedienden, begeleid door statieovente,

pfceur, enz.

CHft kreeg zelfs een lijkrede.

Wf bartoeren traan dat hij door 't Qetroowe

livww ««getrokken, PH

naar Maidegem kwam

dertfc itar geladen, en er eindelijk bleef de

dertli

doot,

kat

als eonimisslonafis.

Natuur had hem niet rük bedeeld,

Underen worden altijd het liefst

ibmt

geataa

ndfca

éoot a5, geschikt voor

den gewapenden dienst, eerst opgeroepenen

van gezinnen met meer dan tien kinderen ;

b) De miliciens van i(»a5, enkel geschikt

voor den hulpdienst, eerst opgeroepenen van

gezinnen met meer dan vijf kinderen ; c) De

miliciens van 1925, enkel geschikt voor den

hulpdienst, van wie ten minste twee broeder«

bij 'l leger hebben gediend ; d) De miliciens

van igi>5, enkel geschikt voor den

hulpdienst van wie een broeder onder den

dienst overleden is of drager is van frontstrepen

; e) De militiens van enkel

geschikt voor den hulpdienst, van wie een

broeder hij het leger heeft gediend, en tot

een gezin met meer dnn zes kinderen behooxen.

— Te Harelbeke werd een kind van 3

jaar, Jacqueline va» Haverbeke, door een

auto doodgereden.

— Te Waarschoot voerde bakker Joo*

vaa Beke brood uit met zijn peerd en kar.

Een der tra men brak en het rijtuig kantelde

om. GetukkigHjk zonder ongelukken

te veroorzaken.

— De vliegdlenat naar Congo in verbinding

met Fransch Congo wordt bestudeerd

door den heer Cartoo.

1

PLAATSELUKB

sr een pee»d ^-vodgereden door een auto

AANKONDIGINGEN

waarvan de gel. 'sr met zijn kop door den

windscherm vloo^ en licht gekwetst werd.

Een uur later werd August Huys, 80 jaar.

CINEMA SPLENDID . MALDEGEM

door een anderen auto gevat en op den

Programma vaa Zondag lt ea Maandag

REGENMANTELS

slag gedood.

13 October 1925 :

(Vervolg DRONKE LOTTE — LA PO-

— Te Weetmalle stak de motorrijder

CHARI®, 9e tOe, 11e ea 13e «pisode, 8

Moulants, 33 jaar, voor rijwielen af maar

deelen.

botste op een snebijdenden auto. Hij werd

wel twee meter boog geworpen en kwam

PATHÊ REVUE. 1 deeL

BEAUEITRON DOET DE KAS. Schotje

dan terecht met zijn hoofd op den kop van

klucht ia 2 deelen.

den auto. De dood was oogenblikkefijk.

Let wel op. De vertooaingen hebben

Moto en auto zeden zeer cneL

plaats; Zondag om 3.30 u. en 7 u. 's avonds.

— Op dm Baortapoorweg Ninova—Brus-

De Maandag om 7 ure '* avonds.

sel botsten twene trams op mekaar. De

schuld is aan een bediende die een der

MATRAS ea MEUBELMAKERIJ

; trams vergeten had te verwittigen. De

GLEIERHANDEL.

slacbtoffen zijn talrijk waaronder eenige

Wwe H. De Clerck maakt hare geachte

, tamelijk erg gekwetst zijn onder ander de

klienten bekend dat er voorts te bekomea

; tramgeleider Kerremans die een schedel-

is alle »lach van MEUBELEN zooals : slaap,

! breuk heeft opgeloopen.

kamers, eetplaatsen, tafels, stoelen, spie-

j — Zaterdag avond in de Rayêstraat te

gels, porte-manteaux, zetel*, wiegen, ijze-

i Schaerbeek verscheen op een balkon een

ren bedden, gewaarborgde konipharen ma-

vrouw wier kleeren in bnand stonden. Getressen,

ook in wolle, kapok, pluimen ea

buren klommen met een ladder tot bij kaar

flocon, speciale ressorts tegen de "akte 10

maar het was reeds te laat. 7\ is bezwe-

H U I S

jaar waarborg, toile cirée, matten en tapi}ken

in het gasthui*. H/tar naam is vrouw

ten enz. enz. Men verslaat ook matrassen.

Antoine.

P CLAEYS GA DEYNE Verders nog te bekomea allerhande glas»

— Te HaHe is de mouterij van Van Roy af-

en gleierwaren. Men wisselt ook

gebrand. 60.000 kg. thout werden de prooi MA AKT 22- MALDEGEM

der vlammen.

— Duplex, de medeplichtige van Staeiens UIT TER HAND TÉ KOOPEN -.

bij den aanslag op Dornseiff heeft zich te Me werkmansbuizen gestaan ea gelegen

Kortrijk gevangen gegeven.

te MALDEGEM . Bloemestraat thans i

— Te Siat Niklaas botste de prachtige woond door Karei Plasschaert ea Ernest en

nieuwe auto van den heer J. Duyver op Theofiel Raaman. Aaa te komen met 1 Mei

een auto-cammion en was daaromtrent in 1936. De loeten zullen afzonderlijk.. erkocht

snot Het was een Oakland

worden. Groot gemak vaa betaling. — Voor

— Te Corteoboeeh op de kermis stonden voorwaarden zich te weadea bij Mr Pieter

twee gebroeders Jules en Hubert Hasken ReycMer, Ghi»tel*ch*steaaweg 87, te

voor een daastent. Een auto kwam aan 9445 SUAadrie* bij Brugge.

en de geleider, op bun verzoek, laadde de

twee jongelingen op om ze bij hunne wo-

JONGMAN

ning ai te lossen; hij reed met hem :en uur

of zes verder en zou wel te peinzen nog

van 40 laar, boerenstand, wonende op eigen ;

voort gereden hebben maar hij moest stil gedoe in de omstreken van St-Lauxeyns,:,

vallen voor «en gesloten spoorwegbareeL verlaagt kennis te maken met een vrouw ,

van 30 & 40 jaar uit den boerenstand. Sehrtj- ;

— Te Antwerpen reed een auto bijna

VP» naar het bureel van 't Getrouwe onder,

het standbeeld van Boduognat omver. De

ijzeren afsluiting van bet holje errond en

letters E. M. Nr 9741.

een bank moest in alle geval plaats maken.

Zulke gevallen dienen door Rolin Jaqut- LANDBOUWSCHOOL ST-ANTONIUS. ;

myns in zijn wetsvoorstel nopens Braban- ( Broeden ). — De lessen herbeginnen op !

;cnae en nationale driekleur en heides ZONDAG 11 OKTOBER telkens te 845 tras. j

voorzien. Een neger kwam er niet zoo ge- Dus tusschen de achturenmis en de hoogmis.

makkelijk van af als Boduognat. Aan dok Worden ook aanvaard, jongelingen niet

73 kree£ hij een stuik van een vrachtauto meer tot de dagschool behoorende. 9723

maar wilde niet naar het gasthuis vervoerd

Broeder Ignatiu*.

worden. Hij was benauwd dat zijn schip

zonder hem zou vertrekken.

VERVERIJ EN NIEUWWASCHERIJ

— Otto de Beae? die in balie aangehou-

MADSEN

den werd om zich voor onzen kroonprins Noordzandstraat 19 BRUGGE

uit te geven, heeft in Geneven ook zijne Depot 1 te Maidegem, bi Mier Devildere

smakelijke toeren uitgemeten. Daar maakte MoUatje.

hij gedurende eene vergadering van den Bijzonderheid vaa vei-— ia a&e 'Inten.

Volkenbond in 1924 aan een diplomaat wijs zwart voor rouw ia 24 uur.

dat bij was; graaf van Terveuren en zoon Droog-lndsehea ea iüegw-wa**eh*n vaa

van wijlen Leopold II. De staatsman leende alle kleederea. behangsels, stoors en meu-

8C00 pond stefKng uit aan den eenten bileering.

tenor in fatsoenlijke deunieterij. Hij zal zich Verzorgd werk — Spoedige bestelling

nog uitgeven als zoon van Poincaré of Mlstinguett

al* hij uit zijn Italaaansch ea Zwit- Voor uwe TUIMELKARNEN. talandsche

sersch pensionnaat zal komen.

eöc. eigenhandig gemaakt, wendt u b»l

Atum# LAMPO-DE GROOTE. Boxaerdestmtt

14 MALDEGEM. die ook alle

DE SCHOENEN

reDaratien aanw»ar«!i PJ)141

" L A MfRVÊIJuJLJE

ZIJN OE

MARKTEN

MALDEGEM - Markt van 5,Oct.

Boter Joot, kilos, 3(1,00 a ct\—tr. dè tilo

Eieren 1S000 aan o,pa * cttn. het stuk. 73

viggent aan a3o a 261 fr per kop 8 melkkoeien

aan 3aoo s 42-0 tr. per kop —16 >alfvaarzen

tan x3oc s 36oo fr. per fcop — 5\laaHi"rf^n^lari

ióo a l6or. frank, o .ergere b?_e»$ep a«r> o.r v

fr.. d« "V'Jlo. o vette beesten aas o — a

AALTER. —

- 3eter tfoo % até^p.i- tó&i-f—rft — ewr»

tSooc sniks aan 0,92 'r.i - pj fr — vj jj/jemr

wo 2}5rot Jaf^ran*

KORTRIJK - Markt vai, 5 Oct

Witte-JarWe, / o ogce, Sé a Sj n.

naver 104 tr paardebodtten ixfrc. hooi, 30 a 21

n strooi, 14 a :S tr aardappelen — a 35 frank.

poi 2^,00 a ar,— tr eieren — mgo ctjn koolzaad

oiie ,ga iT. lijnzaad olie, 41» tr. lijnzaad granqd

MIMMIIIIHMim>Wllllllllllimwm>l>

Venster- Dak- Serre- en Spiegelglas

V'rrihrerde spiegels ( 5 ]aar waarbor;

— Vertriéuwen van oude spiegels. —

M. VALCKE - VAN COiLLIÉ

Patentraat 20 D Ma ^zijnen: Boelaarstraat 43

Telefoon 149. EEKLOO.

g M I M M U M I H M M M M H I M M M M M I M M M M M I M m i

'BUS GRATIS

plaatskaartje met weg. Het wo*4t teme

or den aankoop van een KOSTUUM, bi)

den Jdeermaker-faibrikant

SCOTLAND, GroenMlmarktj GENT.

De AUTOBUS komt aan op de Koommarkt te Gent

onmiddelijk naast de Groenselmarkt.


Uit den lande

' Cesar, De Bettel ifcoci«, De Buete August. :P. Vaade Putte aa Gfe. Su£tens»Scfefetmar

I ty Saevisr Aptaon, D» Grooto- .Mangel, Vaa (TeiUftl d'Eectoo.

UIT SOMERGEM.

: Gotegham Atugiut. Hasaert &enê. De Groot*

' Cyr., Haerens René, Van Rijssei Henri. —

4* graad : Raas Julieu. D'haeiHuis Maurice

la eenen tUd als deze, zijn de spaarzame Vun Hoeck 1 ^ eJ « en ^ P j j

Maldegem met Successeur 3 jaar vos; 2e uw ^ bo8 « a ' d * 1 w

E. Matton-Buysse Bouchaute met Alblon ' ^

3 jaar vos-rosn. — Am»«hen gaat »«erom naar de Noord

55 hengsten boven de 4 ^ « 21 v« P ^ - ^ m - l

; ®J beeft reeds 16 mannen die de zeis suiiea

OMtnatea. Wij miitn ia 1M te SpitAerg

6. Itascheagemeeutelijk Lasarat v«b M*l- - ^

le-Lemberge. De aanbesteding dest-r werk

stolen itebboi.

Zal d« franache frank er au geaondcr »«

worden ?

- Niate k «aagou.vioer, dan het rook. 1

l «eaa flinke SIlUAAK a Tl« Vktorix » vai

d^Sjgwtafahriak te Maldegem. Alom vtv

— Ecue ruk* «Mirikaaoache »kine. b,

woadtada te Pari)» in «tu juwaikrwijftke

naamkspttaai 260 fr. Mmteode 4 e Dureelen der Clne-Centrale van Kortrijk,

>er voordrachten Vera-Lax;

Voorheen. Vennootschap la 0». — Q.

n V^ thans J. G. Vaadaelt. alsook «ts

'iooid-bureeien voor de twee Vlaanderen,

ier Stineawerkende MaatschapPÜ "Brsho.

II»»- uit Brossai. voor de verkortte va

Urne voor groote pabSeke kiaeaurt, Patro-

age's, CoBegeat, WerkertverlMMdea. ene.

>c ze laatste Kerkelijk goedgekeurd) züa

vergehrscht naar de Utestraat 17 te

KORTRUK.

Bralw-Pttas te vardiep.

Dna-Ceatrak «a Vera-Lax. la en 2e

enHepea. VoorfoopiK ttliifiifii—sisi Mi

De Bureelen zijn open de werkdagen vaa

tot 12 ure en van 2 tot 5 oren.

Den lieer Eigenaar en Beheerder-Bestüjg-

'cr zal persor olijk ontvangen aan boven»

vmeld adres, den Maandag en Donderdag

>p dezelfde wen.

OPENING der aiaaw« ïmkHkém. dw

ntuda« U Olutebar- 97»

-iJood oonkaldaa güaart«

— ia Azasrika te Quincy Qtift ha«


I t

DIT XIJN DOORSNEE BN GRONDPLAN

VA* HET HUIS VAJf i5/»o FRANK.

J et*.:

OCTOBER 1925 TWEEDE DEEL VIJFDE BLAOZUDE

Nieuwigheden uH de Mekanieke Wereld. Nr 304

Heeft er iemand wat belangwekkends ?

[Stel 't ten toon op de Molentjes' Kijkdagen:

24 October 25 October

I jti'^si mmwto&mmejm

EEN LIEF HUIS.

. A

D* malen zijn aangeduid in Engelacfae voeten

en duimen. De scha»! ie ongeveer t centimeter

voor 4 meter.

i* huis heeft beneden, een woonkamer, een eetkamer, en een keukentje. En diarbM

I Kn Amertkaansch terras. " porchgenaamd

Het huis heeft drie buitendeuren. De beste ingang heeft een ronde op tred. er is ook

| wn deur tusschen woonkamer en terras, en een deur van de keuken naar buiten.

Boven lijn er drie slaapkamers. De bedien staan op bun plaats geteekend, nooit

[ T.eer tegen den muur geplakt. Er Is boven een badkamer, een traphal en dubbele kleer-

! kast

Ia «Ut bnte Is er slechts eene schouw, zil st.ut te midden, en deelt haar warmte aan

| üe kamers boven mede. kt plaats van die ... verliezen aan buitenmuren. Alle plaatsen,

{H-neden als boven, hebben van twee zijden Hebt.

Waarom geven we dit buis]« ?

s'of achtemten en dus veel levelingen 8fe

Wanneer een aannemer verscheidene van mocht verkoopen, er zijn eigen vijf en twin- rie kiemen der ziekte bevatten

[ titze buizen tegelijk mag zetten, wil hij het tig duizend franken terug voor krijgen ! De "dalles,, voor de vloeren zijn pla-

S rtUs doe» voor 14000 frank ieder. Hij heeft dus heel zijn leven voor niet ge- ten van holle baksteenen, met cement en

Voor onze berekening zullen we dus ne- woönd I!! Voor niet in een splinternieuw ijzeren roeden samengehouden, die dan van

1

ien 14000 fr. plus 1000 voor den grond. en modern huis. van den eersten dag da: boven geplaveid worden als vloer en van

We veronderstellen dat de werkman, 'aij getrouwd was, en zonder een half jau* onder bezet als plafond.

die eigenaar wM worden, begint zonder één te moeten zoeken en wachten.

Die dalles komen gemaakt toe uit Walen-

n den vreemdeling verstoken.

Zoo wordt


.

s.A. ;vï»'.< j. ^'X'. . . >

V M T Ó N . "

OPENBARE VERKOOPING

VAN WOONHUIS

TE MALDEOSV.

— O —

l>e Notaris VERMAST te Maldegem,

openbaar verkoopen:

GEMEENTE MALDEGEM.

EENIGE SLOOP.

Een WOONHUIS, staande te Mald^em

OenUche Steenweg, kadaster sectie B,

Nr 1571)», groot 5 a. 8» ca.

Bewoond door den heer Kroest Borgonjon.

EENIGE ZITDAG:

MAANDAG 12 OCTOBER 1985,

te 2 ure namiddag, ter herberg bewoond

door Mme Wwe A. Clyncke te Maldegem

Marktstraat

VKNIXHE VAN HUISMEUBELEN

EN LANDBOUWALM TE MALDEGEM.

— o —

DE NOTARIS VERMAST te Maldegem,

zal openbaar verkoopen ten verzoeke van

den hoer L. Penpiy, te Maldegem, Brngsche

steenweg, op:

DINSDAG 30 OKTOBER 1K3

te 3 ure namiddag:

HUISMEUBELEN: Stoelen, tafels, 2 keukenstoven,

kacheL 2 vleeschkalpen, potten,

pannen, gleierwerk,- ens.

LANDBOUWALM t IJzeren öeirpomp

windmolen, bascuul, weegschaal, ontroon» r

( Penoons ), bakken, manden, splenterzeefde,

ens. — Eenden en ganzen.

BRANDHOUT; 1900 droog* taffliebns

sohea, penen en staken. — Verdere TI wat

zal te vooterh|n gebracht worden.

9718. Comptante betaling.

VENDITIE VAN HOUTWAREN

TE MALDBGHEM, MOLENTJE

— o —

1« NOTARIS VERMAST te Maldeghem,

zal openbaar verkoopen ten verzoeke der

GFBR. VERSTRINGE, houthandelaars te

Maldageaa op t

MAANDAG 3t OKTOBER 1925

(2e Ksnttisdbg) te 3 nre namiddag:

L — 100 koopea PLANKEN.

Z — MO koopen BRANDHOUT.

31 — Groot« hoeveelheid EKEN stijlen,

kepen ea latten. Comptante betaling. 975S

VENDITIE.

— o —

DE NOTARIS VERSTRYNGE. .« ST-

LAUREYNS, aal behoevens de H. H. Verstrvnge,

houthandelaars te MALDEGHEM

te StLaarvvaa, Qoathoek, ten hove van Mr

Cam. De Keyeer, openbaar verkoopen:

MAANDAG II OCTOBER 193S

om 2 nre naoridag.

MO koopen PLANKEN, LATTEN, STIJ-

LEN, BALIJEN aas. Konptante beta**

91X9

, voor de roota, smeerpot, boakweitai,

Wteita aalpximp. blikken seafde, 1 v%t,

paardegareel, ijzerwerk van eene driewlelkar,

lanteerns, lange ladder, slijp

steen, trog met toebehoorten en wat verder,

sal te veflen aangeboden worden.

Groo te eheeee, 4000 busschen zwaar

elzen slaghout

HUISGERIEF: tafel*, stoelen, stove,

oude eiken kleerkas, 2 bedstoelen.

9696 Met comptaat geUL

STUDIE VAN DEN NOTARIS

A. MEURISSE te MOERKERKS.

— o —

INSTEL : DONDERDAG 5 NOVEMBER

om 2ure namiddag te BRUGGE ter afspanng

" An Jamboa „ Spanjaardstraat, van

64 aren 40 centiaren BESTE ZAAILAND

te MALDEGEM, Malde&mcckveld — Gebruikt

door Leon Demey tot 1 Oktober

1936 mits 440 frank.

2 hectaren extra GOEDE WEIDE te

MALDEGHEM. BurkeL — Gebruikt tot 1

November 1925 onvergeld. — X % instelpenning.

9745

OPENBARE VERKOOPING VAN

WOONHUIZEN TE KNESSELAERE.

— o —

De NOTARIS MAEYENS. verblijvende te

Knessdaere, daartoe In rechte benoemd, -ca!

ten overstaan van den heer Vrederechter

van het kanton Somerghem, openbaar verkoopen

op den hierna gestelden zitdag •

GEMEENTE KNESSELAERE

EERSTE KOOP. Een WOONHUIS en ere,

staande en liggende te Knesselaere, wijk

Hoekstraat, gekend op het Kadaster sectie

C eznnmers 830a en 831a, samen j -oot 8

aren 40 centiaren. — In pacfate bij Rene

Bruaseel, mits 275 frank boven de lasten.

TWEEDE KOOP. Een WOONHUIS <

erve te Knesselaere, gekend op het Xadister

Sectie C nummer 834 en exnummer

330a, 832a en 835a, samen groot 5 aren 70

centiaren. — In pachte bij de We Lips. mits

100 frank 's {aars.

DERDE en LAATSTE KOOP. Een WOON-

HUIS en erve te Kneseslaere, gekend op

iiet Kadaster Sectie C nummer 833 ui e<

nummer 832a en 833a, tomen groot 5 ren

30 centiaren. — In pachte bij Mr Alberic

Mart ens, mits 125 frank 's jaars.

EENIGE ZITDAG;

ZATERDAG 17 OCTOBER 1925

om 1 X ure bij Mr Henri Verhoestraete te

Knesaelaer, dorp. 9734

NOTARE5 COUCKE van SOMERGEM

ral openbaar verkoopen mH K % instel -

premie,

GANSCH NIEUW GEBOUWEN

HANDELSHUIS

te SOMERGHEM - BEKE, langs den groo

ten steenweg, dienstig voor alle bedrijven

genen zijne schoone ligging. Raime plaatsen,

oprede, schoon koer.

Bewoond door Remi Verbiest, velohandelaar.

Vrif met 1 Mei 1925.

INSTfeL, MAANDAG 13 OKTOBER 1925

VERBLUFi MAANDAG 19 OKTOBER

telkens om 3 ure bij Emiel Cleeys, Somerghem,

Beke. „ 9728

' ff * • < f aMa ^ i fr ADE p EM ' Gr®?*« 1! OPENBARE VERKOOPING VAN "

Steeweg op Het Hof van dame Weduwe een PERCEEL LAND te KNESSELARE.

RYCKAERT, herbergierster en winkelier- >

te ADEGEM, Grooten steenweg, zal DE NOTAR» MAEYENS, verblijvende

NOTARIS BEUNINGH TE GROEDE, zal

op VRIJDAG 16 OCTOBER 1935

j TOEWIJZING, des namiddags om twee

ir ten verzoeke van den heer Ed. Sta el ent

te EEE® in zün hoedanigheid van bewindvoerder

voor Ferdinand Verheecke, in de

herberg " De Zwaan — ( Nunninck 1 te Eede

publiek verkoopen:

EEN HUIS met schuur, boomgaard, tuin

en bouwland te Eede in den Bfesenpotder

bewoond geweest door F. Verheecke, groot

ongeveer SI aren of 1 gemet 86 roeden, «itmakende

eea deel van het kad. aerceel

gemeente Eede, sectie C, nommer 865.

Aanvaarden bij betaMng koopeom «nl

Hjk 16 November 1925.

Lasten vanaf 1 Januari 1936 voer kooper.

9730

MEUBELVEÜDITIE.

— O —

DEURWAARDER 1« VRIEZE te CA.

PRIJCKE zal ten huize van Mevrouw Wed

J. Vercraeye te Caprijcke Plein openbaar

verkoopen op

DINSDAG 13 OKTOBER 19»

om 1 ure namiddag: Schoone HUISMEU-

BELEN waaronder : Kleerkassen, kommoden,

bedstoel met ressort spiegels, luchter,

tafels, stoelen, printen, storseroBcn. foyer,,

ladders, enz. 9743

STUDIE VAN DEN NOTARIS CALMETN

te WAARSCHOOT.

— o —

OPENBARE VERKOOPING

Gemeente WAARSCHOOT, wijk Stuiver.

EEN HOFSTEDEKE groot 47 a. 10 ca. onder

erve en land. Thans bewoond door

Aimé Mestdagh, zonder geschreven pachtoorwaarde.

9735

EENIGE ZITDAG

OP WOENSDAG 38 OKTOBER 1935

om 2 ure namiddag ter herberg " t Gemeentehuis

„ bü André Putman te Waarschoot,

^w^y&pvw. - : -

voor me Fourmren

wendt U M A. DOOM-DÉ VUEOER

daar vindt gij een groote ken* écharpen aa

kragen, In echte gewaarborgde sckongs,

castor, tont re, vissen en ook alle soortee

renards, ea baadea. — Alle veranderingen

werden spoedig en met rorg afgewerkt aas

seer matige prijzen.

A. Doom-De Vlieger

(Mfgenaasad A. De M^rer)

1 Hoeke, Adegem.

KANTOOR TAN DKN NOTARCS

VEROUGSTRAETE t» OLSHNE.

— o —

De Notaris VEROUGSTRAETE te 01sene

zal openbaar verkoopen:

GEMEENTE VYNCKT

L Voornaam WOONHUIS met kri^oort,

koeetal, paardeetal, erre ea land te Vynckt

op het dorp, langs den steenweg van Aerseele

naar Vynckt, s. b. nr 315, groot 4 a.

80 ca. orb»" nd. («li*!«'

2. BOUWGROND met papilfoec te Vynkt

voorhooideade aan den steenweg van Aerseele

naar Vynekt, s. b. nrs 333 dje, groot

33 a. 90 ca. Boonprijs 3000 frank.

_ Gebruikt door de verkoopetet Jufvrouw

Stephaaie Galens tot 1 December 1925.

ZITDAGEN:

INSTEL: MAANDAG 19 OKTOBER 1935

VERBLUF , MAANDAG 3f OKTOBER

t elk ens om 3 ure namiddag ter herberg ?t

Gemeentehuis gehouden door deo heer Camiel

Vaa Yperen te Vyackt N7974

X % inslelpenniag te winnaa.

RUIS VAN VERTROUWEN.

STOVENSMEDERU

Bijzonder gekend voor zilne Kk

scbooae keuke»- ea pracktstovea.

ALLES HOEN WERK.

STUDIE TAN DEN NOTARIS OOVAERT

kachels, forera, enz.

VENDITIEN.

— o —

CH. SIERENS.VAN GAVER

Mol 148-lM. EEKLOO. 9734

door NOTARIS LOOTENS te SLETDINGE.

L op MAANDAG 12 OCTOBER 1925, om

TE OEDELEM

1 ure te Sley&nge . statie, bij De Dapper

— 0 —

STUDIE VAN DEN NOTARIS

Openbar* Verkooptag

DE MUELENAERE te RUT9SELEDE

V« schoone HOFSTEDEKENS, WOON-

— o —

HUIS, ZAAI- EN WEILANDEN te <

I

OEDHLEM en te SIJSSEELE. INSTEL: DONDERDAG 33 OCTOBER

TOESLAG: Donderdag II October 1928.

TOESLAG: DONDERDAG 39 OCTOBER

telkens om drij ore jnist namiddag ter her-

te Oedetan, ten kofflehulse "Karei den

berg " Gasthof Van Vlaanderep „ bij Octaoi

Schoone MEUBELEN en voorwerpen van

huisraad,* oude kas, porcelein, geleier en

koperwerk, enz. 9731

EL Op MAANDAG 19 OCTOBER 1925,

om 1 ure te WAARSCHOT, Beke:

4 Wagens, 2 driewielkarren, besrkar,

steekkar, beetenrasper, 4 ladders, 3 bascnli,

schaafbank, enz. 9721

soufoe

PBPPBIEMEW

Tir ma IflMbyVAMiyti

Twee sefcoow. TTOFSTED^KEJfS, jf ooor

ÈoethalaS«tei*»IElè*f, PllEats Lr van*

. Eene BESTE en WELGELEGENE m

i «viAsHWSTEDE* j

r i .-H»

M Ü K t O O

m-è&étMB&'iMi ^

te RUYSSELEDEi wijk " Klaphui*, W3#or

wöEJWöAG sT aermm INSTÊL'

ales ' gedegen te Oedelera en te

éene groote vah H. 2Ö.83J0 gebruikt hooi

swnwi groot li ha. 23 a. 90 ca.

Albetic Moerman tot 25 December, aan- WOENSDAG 4 NOVEMBER, OVERSLAG

1 l

staande mat welken datum de kooper er- telkens om 3 ure stipt

Verdeeld bH plakbrief fn 18 koopen. van In 't vrij gebruik en genot zal komen

nam. in t Genasen-

Het goed Is bewoond en gebruikt deels Verdeeld ia koopen met voorbehoud van

tehuis te Wynghene, van:

door de hem au Alteric De Bruyeker, Od (el samenvoeging. % % instelpremie. 9739.

L 4 KOOPEN welgelegen BOUWGROND

De BjiiyÉii en Leett Pleters, samen mits

H

samen groot 96 aren 25 cent

KOOPT UWE

II. PERCEEL MEERSCH groot 95 area

4090 fr. 's tarda, tot 1 October MM.

WOENSDAG 38 OCTOBER 1935 in 2 koopen.

Hor losten en 3mreelen

samenvoeging. Samen stroa- G : WOENSDAG 4 NOVEMBER Alles voordeelig gelegen langs den steen,

fr. 230,500. 9(96 telkens om 4 ure namiddag, dadelijk na weg op Thielt, dichtbij de wissel van d^ft

«J

de aankomst van den tram uit Thielt, ter Buurtspoorweg. — Aankomst met Kerstdag

herberg " Landbouwershuis „ te Ruysselede

• STUDIE VAK KAREL VKRSPEURT

f Zie Plakbrieven met plan.) 9716 Adolf DHONDT

Plaats, van:

DBORWAARDER TE E3EKLOO Pnteiwü 30

KANTOOR VAN DEN NOTARIS THŒLTSTRAAT M. PITTHEM

EENE SCHOONE EN WELBEBOUWDE

— O —

VERMEERSCH TE THOÜROUT.

HOFSTEDE

HET VPRMAARPSTE.

I

te MEULEBEKE, wijk Hulstvelde, groot

— o —

OPENBARE VERKOOPING VAN H 6. 91. 14. Pachter Jules Tack ; en 036.90

TE KOOPEN

HET STERKSTE ea

MEERSCH, Kriekehoek, gebruikt door Hen- PRACHTIG HEERENHUIS, met ruime

HET BES1XOOPSTE

! eefceea» meubelen en gezaagde kontwarea

j ri BruneeL — Zie Plakkaten, 9747 magazijnen in besten staat. Lusthof, gróen- HUIS DER VLAANDERS. 9550

OP DINSDAG 13 OKTOBER 1935

selhof en boomgaard te SWEVEZEELE Hil-

IMIMIIIHIMIMM8IMMMI

Ie. — Onmiddeliik gebruik, diensti* voor

Handel en Nijverheid, Conditiën Hj voor-

PIANOFABR1BK

noemden notaris. - 9744

£. MOERMAN

GENT. - 31 gtiaebalhfrnrhl 31 - GENT

"''Tl I I

Spaarkas der Geld- en Grondvereemgmg

m •

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

45, Huidevefersstraat, Antwerpen.

KAPITAAL :

RESERVEN :

FR. 17.500.000.

FR. 1.600.000.

4 % zuiver, hetgeen overeenkomt met 4,70 % bruto.

4,5 °/O zuiver, hetgeen overeenkomt met 5,29 ®/0 bruto.

O,5 °/0 zuiver, hetgeen overeenkomt met 6,47 0 /o bruto.

Leeningen op hypotheek en tegen titels.

Voor verdere inlichtingen zich te wenden tot de volgend« agentschappen:

HAIdWaBM. Mr 4itbat WlUeM AsshMaal. Oedelea Mr. M Vu B>Ua n»—s»tateaaMs,

•zpwtl sa aasworas LaeJaeler. OoMeamp Mefri. Berftnu» O—ptsael—r». dacp.

ADGOSM-Zweeps. Kr. Pmew inaWM ter- Ooet-Eeklee Kr. Jaa Baatisle KeaSéa, stieeuaaal

asketiageaeeaL RafssMede, Kr AUaaa «aa tinnli, kuMui.

Hr. Baue 0«®ol«,» lutMWrul X. iMiaMa Mr CaimUM De »Uta, Sn taetsloat

Balaerbosta. Mr. O.mi.1 Baewsas h»»d.lMr. ST. LAUREINS Prosper Bultvnek handelaar

Bseraea Mr faaophtts Hocte, (eneeaiehMSibto.

5 Ä T £ r.-—. f.;JOOHIS-.en.DlSTEL Flo^nt Un^ouch,

ttatteB Mr. rr«a«ata Bmrm, »Uesli«er mttansklerk.

DEURLE Mevrouw Vdolf Von Verdcghem- »•-*«''««r. ïasdal Taa Oe Walto- sekeesa

Van der Plaetze Sleydinge. Mevr. We Fr Vanden Mensbrugn» j

OnaSM Mr. Adolphs Matih» Kaad-Notarte SIJS^KEI.E Mevrouw Leon Dc Goninck dorp j

En»»1de Mr Beert Wsitvn, dwpstnat at WAEttSCHOOT Maurice De Wilde, hande |

Bvereea Mr. Atpk. Tan du Q«msoaieeatvaaee>> |»or. Statiestraat 6i

Kamslaen Mr l**a MacerneB, kssler. Watertud-OadMM Mr. Jant Vaa *Mna i

Hsrtabarcbe Met Bermlaa Ta» Ball»«»«. Watervliet Mr O. VartmcSk», ksets*.

iMtokalla Mr. Mr M. nobvr* Varplaatse. Sloek.


PELSEN

EEN KOLOSSALE PARTIJ

SARGIËN

en GEWATTEERDE SPREIEN

Haten wij fabrikeeren binst het dood seizoen.

Hianloor zijn wjj in staat te verkoopen aan de oude prijzen,

e«ne besparing du* van 15 lot 20 %. Profiteert van de occasie!

MATRASSENFABRIEK

DE STER

Steenstraat 80, BRUGGE

'•'.«fs??^ -sr ;

en VELLEN m alle slag. SKUNGS

RENARDS, ASTRAKAN, VISON,

ECHTE PETIT GRIS, enz., enz.

Telefoon 4ZJ.

B I E R - EN FLESSCHEHI

LIMONADEHANDEIAARSJ

Koopt gwi MA&M


ENEYER ^ V I A t L E »

Het bestuar ran den alom takenden zecel "IDEAL» Is gelukkig zQn talrijke kllen-

tan de afbeelding van zün in opbouw zijnde Magarfjn, dat op den

l.000 van de Oude firma Bouché-Vermeir>-n}

SLUISSTRAAT 9, (aan Sluisckensbrug) GENT

SPECIALITEIT van WOL en

MATRASSEN ( Matrassengoed ).

konijnhaar. kapoc, flocon, pluimen «volle,

flocons enz aan prijzen buiten konuureatie.

Bijzondere prijzen aan voortverkoopers.

Me«Meii - Engeteehe Bedden • Sargien

LOODGIETERIJ.

G. VAN DER WERVE.

E DENYS

( opvolger )

Nederkouter, 31. GENT.

Telefoon 552

Verdeeling van warm water bij mid*

del van het keukenvuur.

Kosteloos plans en' bestekken.

9595

OUD GEKEND HUIS " "

» aaG. QOOTflE/

'}evera&rvAn heFBeljiisch Jegfi" eg

ROOTHAMOEL ik' Dwyfeq en Borstals

GKOötb vOO^

More magazines by this user
Similar magazines