31.07.2013 Views

Ratio & Emotie - Universiteit Leiden

Ratio & Emotie - Universiteit Leiden

Ratio & Emotie - Universiteit Leiden

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Universiteit</strong> <strong>Leiden</strong> in 2010<br />

<strong>Ratio</strong> & <strong>Emotie</strong>


<strong>Universiteit</strong> <strong>Leiden</strong> in 2010<br />

<strong>Ratio</strong> & <strong>Emotie</strong>


Woord vooraf<br />

Het jaar 2010, het jaar waarin onze universiteit haar 87 e lustrum vierde zal de geschiedenis ingaan als het<br />

jaar van de drie Spinozawinnaars. Het was feest. Niet één, maar liefst drie van onze hoogleraren vernamen<br />

in mei dat ze winnaar waren geworden van de Spinozapremie, de belangrijkste wetenschapsprijs van<br />

Nederland. Nogmaals hulde aan Naomi Ellemers, Marijn Franx, en Ineke Sluiter.<br />

In 2010 heeft de <strong>Universiteit</strong> <strong>Leiden</strong> weer enkele duizenden afgestudeerden afgeleverd die hun bijdrage<br />

gaan leveren aan de maatschappij. Het is altijd weer spannend om te zien hoe ze dat gaan doen: gaan<br />

ze een nieuwe generatie opleiden of een bedrijf oprichten? Zien we ze terug in Den Haag of Brussel?<br />

Krijgt één van hen ooit ook de Spinozapremie?<br />

2010 was ook het jaar dat ons University College in Den Haag de poorten opende voor studenten uit<br />

alle windstreken die bij ons een brede interdisciplinaire bachelor in Global Challenges zijn komen doen.<br />

En het jaar dat besloten werd de nieuwe nationale faciliteit voor elektronenmicroscopie – een enorme<br />

aanwinst voor wetenschap en bedrijfsleven, en een voorbeeld voor Europa – in ons Cel Observatorium<br />

te huisvesten.<br />

In 2010 werd de eerste Leidse Vrijheidslezing gehouden, een initiatief van de universiteit, het LUMC en de<br />

gemeente <strong>Leiden</strong>. Salman Rushdie, verhalenverteller bij uitstek, betoverde ons. We verlieten de Pieterskerk<br />

met – eventjes - de zekerheid dat schoonheid, creativiteit en humor uiteindelijk immuun zijn voor<br />

fantasieloze vrijheidsbeknotting.<br />

2010 was het jaar van ‘<strong>Ratio</strong> & <strong>Emotie</strong>’, het thema van ons 87 e lustrum. <strong>Ratio</strong> en emotie, dat onder zoeken<br />

we hier natuurlijk. We ontlokken het brein stukje bij beetje zijn geheimen. We analyseren de rationele en<br />

emotionele drijfveren van machthebbers, van terroristen.<br />

3


4<br />

Hoe staat het met onze eigen ratio en emotie? Is academisch onderzoek en onderwijs het rationele<br />

antwoord op alle emoties die soms toren hoog oplopen in onze maatschappij? Vaak wel. Daar zijn we voor;<br />

we hebben de munitie in huis. We roepen ook onze studenten op eerst te onderzoeken en na te denken<br />

voordat ze hun mening op het web zetten. We besteden kostbare tijd aan het binnenhalen van Europese<br />

onderzoekssubsidies omdat we weten dat de universiteit ervan moet overleven. We bedenken heel<br />

rationeel hoe we ons het beste kunnen profi leren om vooraan te kunnen blijven lopen in de wetenschap.<br />

Maar ook weten we als geen ander dat wetenschap en onderwijs voor een belangrijk deel emotie zijn:<br />

gedrevenheid, fascinatie, eerzucht, onzekerheid, vrijheidsdrang. We maken zoveel uren dat we alle<br />

theorieën over de rationele homo economicus moeiteloos onderuit halen. En heel trots zijn op wat<br />

we presteren. We lopen nog altijd in de voorhoede, zo blijkt steeds weer.<br />

Er staat ons nog veel te wachten. De plannen van de nieuwe regering zijn niet aangenaam. Het hoger<br />

onderwijs kan in 2011 een bezuiniging van 370 miljoen verwachten en het onderzoek een van 90 miljoen.<br />

Met inzet van onze ratio en emotie zullen we de uitdagingen het hoofd bieden.<br />

Hoe trots we zijn op wat we in 2010 gepresteerd hebben kunt u lezen in dit jaarboek, waarmee ik u veel<br />

plezier wens.<br />

Prof.mr. Paul F. van der Heijden<br />

Rector Magnifi cus en Voorzitter van het College van Bestuur<br />

<strong>Universiteit</strong> <strong>Leiden</strong>


Inhoudsopgave<br />

Voorwoord 4<br />

Jaarkalender 6 t/m 52<br />

Is de partijendemocratie in crisis? 6<br />

Cardiogymnastiek in een kweekbakje 8<br />

Spinozaprijs: Ineke Sluiter 10<br />

Wat achttiende-eeuwse brieven over taal onthullen 12<br />

Tom Witten: Korrelige materialen 14<br />

Nationale DenkTank werkt aan vertrouwen 15<br />

Werken aan wrijvingsloze oppervlakken 16<br />

Karma en sociale rechtsvaardigheid 18<br />

Spinozaprijs: Marijn Franx 20<br />

Farmacologisch maatwerk voor ernstig zieke kinderen 22<br />

Salman Rushdie: ‘Wie heeft de macht over de verhalen.’ 24<br />

Ana Maria Stuven: De weesrepublieken van Latijns Amerika 25<br />

Graven onder de bakermat van de beschaving 26<br />

Spinozaprisj: Naomi Ellemers 28<br />

De ontwikkeling van het sociale brein 30<br />

Elias Mehari Ghiliu: De archeologie van Groningse groenten 32<br />

Sofi a Lotto Persio: Global Challenges in Den Haag 33<br />

Echo Award: Mohamed Chohabi 34<br />

Natiebreed kijken naar de moleculen van de cel 36<br />

Meni Yeari: Lezen tussen de regels door 38<br />

<strong>Leiden</strong> University College The Hague van start 39<br />

60 jaar Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 40<br />

Onderwijsprijzen: Manon Gosselink 42<br />

Bèta’s geven inzicht in 100.000 jaar migratie 44<br />

Alain Delattre: Koptische, Griekse en Arabische papyrusrollen onder de loep 46<br />

Cleveringahoogleraar Hans Blom: ‘Hoe was het mogelijk?’ 47<br />

De wiskunde achter een regenbui 48<br />

Prijs lustrumconcours Wetenschap en Wereld: Vincent van Heuven en zijn team 50<br />

De missing link tussen genen en omgeving 52<br />

Feiten en cijfers<br />

Onderzoek 54<br />

Laureaten 55<br />

Studenten in het Academisch jaar 57<br />

Opleidingen 58<br />

Bestuurders 62<br />

Contact 62<br />

Colofon 63<br />

5


01<br />

januari januari<br />

21<br />

LEIDS PAPYROLOGISCH<br />

INSTITUUT 75 JAAR<br />

Het Leids Papyrologisch Instituut is<br />

75 jaar geworden. De schenking, in<br />

1935, van 21 Griekse papyri aan de<br />

Leidse universiteit door de Engelse<br />

verzamelaar E.P. Warren was aan -<br />

leiding voor de oprichting. In het<br />

Rijksmuseum voor Oudheden is<br />

een jubileumtentoonstelling te zien.<br />

EXPAT CENTRE OPEN<br />

Vicevoorzitter van het College<br />

van Bestuur Willem te Beest en de<br />

Leidse wethouder van Economische<br />

zaken Marc Witteman openen het<br />

Expat Centre <strong>Leiden</strong>, onderdeel<br />

van het Visitor Centre <strong>Leiden</strong>.<br />

Het doel is buitenlandse kenniswerkers<br />

te helpen bij het<br />

‘inburgeren’ in <strong>Leiden</strong>.<br />

6<br />

De wetenschap van nu<br />

IS DE PARTIJEN DEMOCRATIE<br />

IN CRISIS?<br />

‘Het idee van de politieke partij heeft altijd al<br />

ter discussie gestaan’<br />

De toekomst van politieke partijen staat ter discussie. Ze zijn steeds minder in staat om<br />

kiezers aan zich te binden; de kloof tussen politiek en burger wordt alleen maar groter.<br />

Althans, zo klinkt het veelvuldig in de media.


Politieke legitimiteit is een onderwerp waarmee politicologen,<br />

historici, bestuurskundigen en juristen zich in <strong>Leiden</strong> intensief<br />

bezighouden. Volgens politicoloog prof.dr. Ruud Koole en historicus<br />

prof.dr. Henk te Velde, twee trekkers van het multidisciplinaire<br />

onderzoeksgebied Political Legitimacy, is er niets nieuws onder<br />

de zon. ‘Het idee van de politieke partij heeft vrijwel altijd al ter<br />

discussie gestaan.’<br />

Vanaf de opkomst van massapartijen in de 19 e eeuw, was er vooral<br />

vanuit liberale hoek kritiek op het functioneren van partijen.<br />

Omdat zij een extra machtslaag vormden tussen kiezer en parlement,<br />

stonden ze een directe band tussen kiezers en gekozenen in de<br />

weg, zo was de gedachte. Het parlementaire debat zou bovendien<br />

niet langer door de rede, maar door de macht worden bepaald.<br />

Met de opkomst van de emancipatiebewegingen eind 19 e eeuw<br />

werden partijen weliswaar positiever beoordeeld, maar alleen in<br />

de jaren vijftig werden ze echt omarmd. Toen de verzuiling op zijn<br />

hoogtepunt was, hadden ze een sterke ideologische basis en wisten<br />

ze op grond daarvan kiezers aan zich te binden. Ongeveer 15% van<br />

de kiezers was toen ook partijlid, tegen 2,5% nu.<br />

‘Wat er momenteel aan de hand is, is vooral een probleem van de<br />

middenpartijen’, zegt Koole. ‘Er zijn geen echt grote partijen meer;<br />

de klassieke volkspartijen hebben veel kiezers verloren. Een mogelijke<br />

verklaring daarvoor is onzekerheid bij de kiezers over de toekomst.<br />

Het is bijvoorbeeld niet meer vanzelfsprekend dat onze kinderen<br />

het beter krijgen dan wijzelf. De traditionele partijen hebben op die<br />

onzekerheid geen overtuigend antwoord. Er zijn geen duidelijke<br />

verhalen meer. Een godsdienstig geïnspireerde partij als het CDA<br />

sluit een gedoogakkoord met een partij die de islam weigert te<br />

erkennen als religie. Dat is niet uit te leggen.’<br />

‘Maar ook politici zijn onzeker’, voegt Henk te Velde daar aan toe.<br />

‘Ze vragen zich af of ze deel uitmaken van het establishment en<br />

of ze zich zodanig kunnen gedragen. Misschien is de kloof tussen<br />

politiek en burger juist veel te klein. Een democratie kan niet<br />

functioneren zonder leiders, je hebt een elite nodig. Ook niet<br />

onbelangrijk: welk verhaal moet een politicus vertellen? Ik begrijp<br />

die worsteling, ik zou zelf ook zo een twee drie geen verhaal hebben.’<br />

Dat nogal wat kiezers, als ze zich niet vertegenwoordigd voelen door<br />

partijen, zich tegen de gevestigde orde afzetten is ook niet nieuw,<br />

stelt Koole. Hoe kan het dat het idee van de partij zo lang heeft<br />

overleefd? ‘Er is geen alternatief’, zegt Koole. ‘De politieke partij<br />

zelf staat feite lijk niet ter discussie, maar wel zijn functioneren.<br />

Dat leidt tot andere typen partijen, maar het blijven partijen<br />

volgens de minimale defi nitie van een groep die kandidaten stelt<br />

voor publieke functies. Zonder partijen is een democratie nog<br />

steeds ondenkbaar. Ook een beweging als die van Rita Verdonk<br />

is een politieke partij.’<br />

Hoe moeten de partijen dan veranderen? Koole heeft geen een voudig<br />

antwoord, maar onderstreept het belang van een over tuigend verhaal:<br />

‘Het CDA moet een christendemocratische boodschap uit dragen,<br />

de VVD een liberale en de PvdA een sociaal democratische. Daaraan<br />

vasthouden en een toekomstgericht perspectief bieden.<br />

Zelfs als dat op de korte termijn kiezers kost. Het zal de legitimiteit<br />

van de politiek vergroten.’<br />

7


23<br />

januari januari<br />

26<br />

WINTERJAS VOOR<br />

SIEBOLDBOOM<br />

Er kan worden meegebreid aan een<br />

warme wollen winterjas voor de<br />

Siebold-notenboom in de Hortus<br />

botanicus. De jas wordt gemaakt<br />

van kleine lapjes, in het kader van<br />

een textielmanifestatie die in maart<br />

in <strong>Leiden</strong> plaatsvindt. Het project<br />

is een idee van kunstenares Carol<br />

Hummer. Er kan thuis individueel<br />

worden gebreid, of samen op<br />

zaterdagmiddagen in de hortus.<br />

WETENSCHAP OP T-SHIRTS<br />

Alwin de Rooij, Arnout Terpstra en<br />

Hanna Schraffenberger volgen het<br />

vak Cool Science van de masteropleiding<br />

Media Technology. In<br />

dat kader ontwerpen en verkopen<br />

ze T-shirts met wetenschappelijke<br />

thema’s als de chaostheorie, de<br />

evolutie en de kwantummechanica.<br />

8<br />

De wetenschap van nu<br />

CARDIOGYMNASTIEK<br />

IN EEN KWEEKBAKJE<br />

’Uit huidcellen ontstane stamcellen helpen ziektes begrijpen!’<br />

‘2010 was een historisch jaar: in Amerika werd de eerste mens behandeld met embryonale<br />

stamcellen’, vertelt stamcelprofessor Christine Mummery. ‘Het was een dwarslaesiepatiënt.’<br />

Zelf maakt ze nu ook stamcellen, van opgekweekte volwassen huidcellen. Om die<br />

vervolgens te laten uitrijpen tot hartspiercellen.


Stel, je hebt ernstig hartfalen. Men neemt wat huidcellen af en<br />

verandert die via in Japan ontwikkelde genetische trucs in cellen<br />

die normaal voorkomen in een embryo kort na de conceptie.<br />

Deze geïnduceerde pluripotente stamcellen (iPS-cellen) worden<br />

vermeerderd tot grote aantallen en daarna gestimuleerd om zich<br />

te specialiseren tot hartspiercellen. Spoedig na transplantatie naar<br />

het gebied met hartschade functioneert je hart als vanouds.<br />

Het is een toekomstdroom van stamcelexpert Christine Mummery,<br />

hoogleraar Ontwikkelingsbiologie in het LUMC, tevens een van de<br />

trekkers van het universitaire onderzoeksprofi elgebied Vascular<br />

and Regenerative Medicine.<br />

‘Het gebruik van cellen afkomstig van humane embryo’s is om<br />

ethische redenen nog steeds omstreden’, legt Mummery uit.<br />

‘iPS-cellen uit volwassen cellen omzeilen dat. Bovendien kunnen<br />

deze lichaams eigen cellen niet worden afgestoten. Maar er zitten<br />

nog heel veel haken en ogen aan en zo’n iPS-behandeling zal<br />

voorlopig ook te kostbaar blijven.’<br />

Waar ze voor de nabije toekomst wél veel in ziet is het maken van<br />

weefselspecifi eke celtypen van patiënten met bepaalde genetische<br />

aandoeningen. ‘Dat gaat ongekende mogelijkheden geven om<br />

ziektes te begrijpen en geneesmiddelen te testen. Bovendien zullen<br />

iPS-cellen het proefdiergebruik enorm terugdringen.’<br />

Inmiddels heeft haar onderzoeksgroep in 2010 als eerste in<br />

Nederland de geslaagde productie van iPS-cellen gepubliceerd,<br />

alsmede de uitrijping daarvan tot hartspiercellen. ‘In samenwerking<br />

met de TU Delft hebben we een apparaat ontwikkeld dat ervoor<br />

zorgt dat de betreffende hartspiercellen inderdaad werken: in het<br />

kweekschaaltje doen ze cyclische rek-en-strekoefeningen, precies<br />

zoals ze zouden doen in een pompend hart. Met speciale microelektroden<br />

meten we extreem zwakke elektrische stroompjes, het<br />

cellulaire equivalent van een ECG. We hebben een aantal bekende<br />

medicijnen uitgetest op deze hartspiercellen. Elders is zeer recent<br />

aangetoond dat zo’n test heel goed kan voorspellen hoe de hartspier<br />

van een patiënt zal reageren, eigenlijk veel beter dan de huidige<br />

testsystemen die de farmaceutische industrie gebruikt. We willen nu<br />

onderzoeken wat er met hartspiercellen van patiënten gebeurt als die<br />

“hardlopen”. Sommige mensen die dat doen krijgen juist dan vaak<br />

hartritmestoornissen en mogelijk kunnen we zo opsporen wie daar<br />

aanleg voor heeft.’<br />

Samen met collega’s dr. Robert Passier en dr. Stefan Braam – deze<br />

laatste promoveerde in april cum laude bij haar - is Mummery bezig<br />

met steun van het LUMC een bedrijfje op te richten. ‘We willen niet<br />

alleen kijken in hoeverre bestaande geneesmiddelen toxisch zijn voor<br />

iPS-hartspiercellen maar ook op zoek gaan naar nieuwe medicijnen<br />

die abnormale rek-en-strek-bewegingen kunnen helpen voorkomen.’<br />

Daarnaast heeft Mummery van de Raad van Bestuur van het<br />

LUMC groen licht gekregen om samen met de afdeling Moleculaire<br />

celbiologie een iPS-cell Core Facility op te richten. ‘We hebben in<br />

beide afdelingen voor dat doel kweeklaboratoria ingericht en gaan<br />

nu voor iedereen binnen het LUMC die daarin geïnteresseerd is uit<br />

huidcellen iPS-cellen produceren.’<br />

9


10<br />

PRIJS<br />

Ineke Sluiter<br />

Spinozapremie<br />

Als jonge onderzoeker kreeg classica en taalkundige Ineke Sluiter<br />

steevast de vraag: klassieke talen, wat kun je daarmee? Daar heeft ze<br />

inmiddels wel een antwoord op. Ze is dan ook niet het type dat zich<br />

terugtrekt in haar studeerkamer en louter grammatica’s bestudeert.<br />

Haar onderzoek gaat over antieke ideeën over taal en hun maatschappelijke<br />

impact, bijvoorbeeld in opvoeding en onderwijspraktijk.<br />

Ze vergelijkt normen en waarden van de oudheid met die van nu.<br />

Bijzondere interesse heeft ze in de rol van taal in de vorming van<br />

culturele identiteit en de vrijheid van meningsuiting.<br />

Voor haar baanbrekende en inspirerende onderzoek ontving<br />

Sluiter dit jaar een Spinozapremie. Ze ziet de prijs als een opdracht:<br />

‘Met dit geld kan ik een impuls geven aan mijn hele vakgebied.’<br />

Ideeën heeft ze volop. Zo wil ze een nieuw Grieks-Nederlands<br />

woordenboek fi nancieren en promovendi met eigenzinnige<br />

ideeën ruimte geven.<br />

Bovenal wil ze met de prijs interdisciplinair onderzoek naar taal<br />

en identiteit stimuleren. Ze gaat daarom verschillende culturele<br />

scenario’s onder de loep nemen waarin de verhouding tussen<br />

individu en groep op scherp staat, bijvoorbeeld bij een bekering of<br />

coming out. Het gaat daarbij vaak om situaties waarbij mensen leven<br />

met een identiteit die conventioneel gesproken niet de hunne is.<br />

Toen Sluiter hoorde dat ze de Spinozaprijs had binnengehaald, kon<br />

ze zowel rationeel als emotioneel alleen maar reageren met schrik<br />

en blijdschap. ‘Hoe moet je redelijkerwijs anders reageren?’, vraagt<br />

ze zich af. ‘Beide helpen om je in alle vrolijkheid de ontzagwekkende<br />

uitdaging te realiseren waarvoor je gesteld wordt. Met die uitdaging<br />

ben ik dus nu elke dag opgewekt bezig.’


LEIDEN UNIVERSITY PRESS<br />

WEER LEIDS<br />

Uitgever Yvonne Twisk treedt met<br />

de nieuw leven ingeblazen <strong>Leiden</strong><br />

University Press (LUP) naar buiten.<br />

Sinds 2007 was LUP een imprint<br />

van Amsterdam University Press<br />

maar <strong>Leiden</strong> neemt het uitgeven<br />

nu weer zelf ter hand.<br />

UNIVERSITEIT LEIDEN KIEST<br />

VOOR GROENE STROOM<br />

De <strong>Universiteit</strong> <strong>Leiden</strong> is volledig<br />

op groene stroom overgestapt.<br />

Vicevoorzitter Willem te Beest<br />

tekent het bijbehorende contract<br />

met Electrabel. <strong>Leiden</strong> loopt<br />

hiermee vooruit op afspraken<br />

binnen de VSNU om vanaf 2012<br />

voor 50% groene stroom af te<br />

nemen.<br />

11<br />

03<br />

februari februari<br />

04


08<br />

februari februari<br />

22<br />

DIES NATALIS EN START VAN<br />

HET LUSTRUM<br />

De dies natalis van 2010 luidt<br />

het 87 ste lustrum van de Leidse<br />

universiteit in dat het motto <strong>Ratio</strong><br />

& <strong>Emotie</strong> heeft meegekregen.<br />

Prof.dr. Rudi Westendorp spreekt<br />

over de menselijke levensloop in<br />

een snel veranderende omgeving<br />

en er zijn eredoctoraten voor prof.<br />

dr. Antonio Damasio, Amerikaans<br />

neuroloog, (foto), en Dame<br />

Antonia Byatt, Brits schrijfster<br />

en winnares van de Booker Prize.<br />

ROLF BREMMER LEERT<br />

JAN DECLEIR OUD-ENGELS<br />

Acteur Jan Decleir krijgt van<br />

prof.dr. Rolf Bremmer, hoogleraar<br />

Engelse fi lologie, onderricht in het<br />

oud-Engels. Declair speelt Bonifatius<br />

in de gelijknamige fi lm.<br />

12<br />

De wetenschap van nu<br />

WAT 18 e -EEUWSE BRIEVEN<br />

OVER TAAL ONTHULLEN<br />

‘Een unieke kans om de taal van de lagere standen<br />

en van vrouwen te bestuderen’<br />

Meymerigje Buyk schreef in 1779 naar haar man, stuurman op een Hollands VOC-schip;<br />

de toekomstige bisschop van Londen, Robert Lowth, schreef in 1755 een brief naar zijn<br />

vrouw om haar te feliciteren met de geboorte van hun dochter. Beiden konden niet<br />

vermoeden dat 250 jaar later wetenschappers ieder woord nauwkeurig zouden bestuderen.


Twee van deze wetenschappers zijn Ingrid Tieken-Boon van Ostade,<br />

hoogleraar Historische sociolinguïstiek van het Engels, en Marijke<br />

van der Wal, hoogleraar Geschiedenis van het Nederlands. Beiden<br />

hebben dit jaar een boek gepubliceerd, respectievelijk The Bishop’s<br />

Grammar: Robert Lowth and the Rise of Prescriptivism (Oxford<br />

University Press) en De voortvarende zeemansvrouw. Openhartige<br />

brieven aan geliefden op zee (Walburg Pers).<br />

Beide boeken gaan over 18 e -eeuwse brieven. In het geval van Van<br />

der Wal zijn dit de brieven van twee Hollandse zeemansvrouwen,<br />

Meymerigje Buyk and Hendrikje de Cerff, aan hun echtgenoten.<br />

Deze brieven, die samen met honderden andere persoonlijke brieven<br />

werden teruggevonden in het Britse National Archive, bieden een<br />

opmerkelijke blik op de epistolaire stijl van de lagere standen. Van<br />

der Wal leidt met een NWO-projectsubsidie een onderzoeksgroep<br />

die de brieven bestudeert. Van der Wal: ‘De meeste documenten<br />

uit deze periode zijn geschreven door mannen uit de hogere stand.<br />

Met deze brieven hebben we een unieke kans om de taal van de<br />

lagere standen en van vrouwen te bestuderen.’<br />

Wat heeft haar onderzoeksteam ontdekt? ‘Neem bijvoorbeeld<br />

Nederlandse verkleinwoorden: de historische discussie richt zich<br />

meestal op de vraag hoe de uitgang -je (‘kindje’) uiteindelijk het<br />

meer zuidelijke -ke (‘kindeke’) verving. Maar de brieven tonen<br />

aan dat de gewone mensen de uitgang -ie (‘pakkie’) gebruikten,<br />

een verkleinvorm die tot op de dag van vandaag in Nederlandse<br />

spreektaal voorkomt.’<br />

Terwijl Van der Wal brieven van veel verschillende schrijvers<br />

bestudeert, richt Tieken zich op de brieven van één man:<br />

Robert Lowth, bisschop van Londen, grammaticus van het<br />

Engels en wellicht een van de grondleggers van het prescriptivisme.<br />

Lowth wordt bijvoorbeeld verantwoordelijk gehouden voor het<br />

verdwijnen van de dubbele ontkenning (‘I don’t know nothing’)<br />

uit het Standaard engels.<br />

Maar bestudering van zijn brieven laat een hele andere kant van<br />

hem zien. ‘Tussen de brieven die Lowth naar zijn vrouw en vrienden<br />

schreef en die naar zijn beschermheren, zie je grote verschillen in<br />

taalgebruik’, zegt Tieken, die een Vici-project leidt. ‘Zoals iedereen<br />

paste Lowth zijn stijl aan zijn lezer aan. Bij het schrijven naar goede<br />

vrienden en familieleden negeerde hij vaak de regels van zijn eigen<br />

grammatica. Ik heb zelfs een voorbeeld gevonden van een dubbele<br />

ontkenning in een vroege brief aan zijn beste vriend!’ Ook de grote<br />

grammaticus blijkt een gewoon mens te zijn, inconsequent en<br />

onvolmaakt.<br />

En dat is nu precies wat het werk van deze twee wetenschappers zo<br />

fascinerend maakt. Door het naspeuren van brieven om inzicht te<br />

krijgen in de geschiedenis van de taal en door het bestuderen van<br />

de schrijvers in de context van hun eigen tijd, brengen Tieken en<br />

Van der Wal mensen van vlees en bloed tot leven.<br />

13


Van verre<br />

KORRELIGE MATERIALEN<br />

Wie?<br />

Tom Witten, hoogleraar natuurkunde, University of Chicago.<br />

Waarom was u in <strong>Leiden</strong>?<br />

‘In 2010 bekleedde ik de Lorentz Chair van het Instituut Lorentz, een<br />

onderdeel van het Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde.’<br />

Wat was het onderwerp?<br />

‘Ik bestudeerde de manier waarop krachten worden doorgegeven<br />

in granulaten, materialen in korrelvorm, en vooral hoe hitte zich<br />

voortplant door die stoffen. Het LION speelt een vooraanstaande<br />

rol in het onderzoek naar granulaten, een onderwerp dat mij na aan<br />

het hart ligt. Ik kende <strong>Leiden</strong> al doordat ik er in 2008 was geweest<br />

voor een workshop gesponsord door het Lorentz Center. Een tweede<br />

bezoek leek me heel vruchtbaar.<br />

‘In mei gaven we een vijfdaagse workshop in het Lorentz Center,<br />

met deskundigen uit het onderzoeksveld. Dat was een levendige<br />

bijeen komst, en na afl oop realiseerden we ons dat we, door slechts<br />

enkele onderliggende wetten te formuleren, een geweldige mogelijkheid<br />

hadden om een groot aantal openstaande vraagstukken op te<br />

kunnen lossen.<br />

Bewaart u nog bijzondere herinneringen aan uw tijd in <strong>Leiden</strong>?<br />

‘Een prachtige herinnering heb ik aan de tocht met ‘De Fuut’.<br />

14<br />

Op een avond in juni hebben we met z’n zessen deze platbodem<br />

gehuurd; we hadden koude hapjes meegenomen en champagne,<br />

en we voeren door de Leidse grachten terwijl de zon onderging.<br />

Verder herinner ik me een heel bijzonder functie van de lift in het<br />

natuurkundegebouw: de zwaartekrachtomzetter. Deze schakelaar<br />

maakt het mogelijk vele ongewone experimenten te doen en is<br />

tevens een aanzienlijke bron van vermaak.’<br />

De Lorentz leerstoel wordt elk jaar bezet door een vooraanstaand<br />

theoretisch natuurkundige die gedurende een periode van enkele<br />

maanden verblijft op het Instituut Lorentz voor Theoretische<br />

Fysica van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen.


NATIONALE DENKTANK<br />

WERKT AAN VERTROUWEN<br />

Hoe kan de overheid het vertrouwen van de burger heroveren? Daarover bracht de Nationale<br />

DenkTank 2010 half november advies uit. De prestigieuze Nationale DenkTank bestaat uit ruim twintig<br />

superslimme studenten, promovendi en net afgestudeerden die zich gedurende drie maanden op een<br />

actueel maatschappelijk probleem storten. Het advies krijgt veel aandacht. Dit jaar was de <strong>Universiteit</strong><br />

<strong>Leiden</strong> ruim vertegenwoordigd met drie geselecteerden: Liesbeth Huisman (promovenda Theoretische<br />

natuur kunde), Michiel Jol (Applied Physics en Psychologie) en Emilie Roëll (Culturele antropologie,<br />

Religiestudies en Wijsbegeerte).<br />

De DenkTank werkt in hoog tempo, in een campusachtige setting en in voortdurend gesprek met experts<br />

aan de oplossing van het probleem. De brede opdracht leidde dit jaar ook tot een breed scala aan adviezen.<br />

Het ging over wetenschap, politie, rechtspraak, pensioenen en vertrouwen in de burger. Jol: ‘Heel belangrijk<br />

is: bij wie kun je een idee neerleggen, zodat er ook werkelijk iets mee wordt gedaan.’ En Huisman:<br />

‘Meedoen aan de Nationale DenkTank is snel, dynamisch en interactief.’<br />

FEMKE HALSEMA HOUDT ANNIE<br />

ROMEIN-VERSCHOORLEZING<br />

GroenLinksvoorvrouw Femke<br />

Halsema houdt de Annie Romein-<br />

Verschoorlezing die jaarlijks rond<br />

8 maart, Internationale vrouwendag,<br />

wordt georganiseerd. Halsema<br />

betoogt dat zowel rijkdom als<br />

armoede ongelijk is verdeeld<br />

over de seksen.<br />

TWEEGESPREK OVER ISLAM<br />

Eerste van vier tweegesprekken over<br />

<strong>Ratio</strong> & <strong>Emotie</strong> in het islamdebat,<br />

georganiseerd door het <strong>Leiden</strong><br />

University Centre for the Study<br />

of Islam and Society (LUCIS).<br />

In het maatschappelijk debat over<br />

de islam overheersen vaak de<br />

emoties, van woede tot angst en<br />

van schaamte tot frustratie. Kan de<br />

wetenschap redelijkheid brengen,<br />

door feitelijke kennis aan te dragen?<br />

15<br />

11<br />

maart maart<br />

17


19<br />

maart maart<br />

23<br />

AYAN HIRSI ALI IN LEIDSE<br />

NOVA COLLEGE TOUR<br />

Samen met de <strong>Universiteit</strong> <strong>Leiden</strong><br />

ontvangt het tv-programma NOVA<br />

College Tour alumna Ayan Hirsi Ali<br />

in een bomvolle Pieterskerk. Het is<br />

als vanouds: Hirsi Ali strijkt met<br />

haar ferme anti-islamstandpunten<br />

veel moslimstudenten tegen de<br />

haren in. Garantie voor een pittig<br />

debat, dat op 23 maart wordt uit -<br />

gezonden.<br />

ACADEMISCHE PABO IN<br />

DEN HAAG<br />

Hogeschool INHolland en de<br />

<strong>Universiteit</strong> <strong>Leiden</strong> ontwikkelen<br />

samen een Academische Pabo in<br />

Den Haag. Het is een combinatie<br />

van de opleiding Leraar Basisonderwijs<br />

(Pabo) en de universi taire<br />

bacheloropleiding Pedagogische<br />

Wetenschappen. Voor leraren die<br />

extra bagage willen.<br />

16<br />

De wetenschap van nu<br />

WERKEN AAN WRIJVINGS-<br />

LOZE OPPERVLAKKEN<br />

‘Als het werkt kunnen we meteen octrooi aanvragen’<br />

Wrijving zet nuttige energie om in nutteloze warmte, en vermorst zo minstens vijf<br />

procent van alle welvaart in de wereld. Fysicus Joost Frenken wil met nanostructuren<br />

op basis van grafeen wrijving tot vrijwel nul reduceren. Een grote Europese en<br />

een Nederlandse subsidie banen de weg.


Superlubricity, vrij vertaald als ‘superglibberigheid’, is de heilige<br />

graal in het materiaalonderzoek, stelt Frenken. Zodra het mogelijk<br />

is twee oppervlakken zonder wrijving langs elkaar te laten bewegen<br />

en dit materiaal als een coating te kunnen aanbrengen op kogellagers<br />

en machineonderdelen, liggen enorme besparingen aan energie,<br />

materiaalverbruik en onderhoud in het verschiet.<br />

Het uitbannen van wrijving klinkt als een utopie, maar eigenlijk<br />

is het Frenkens onderzoeksgroep, Grensvlakfysica, al gelukt. De<br />

wetenschappers toonden aan dat twee vlakjes van koolstofatomen<br />

die maar circa honderd atomen groot zijn, bijna wrijvingsloos over<br />

elkaar kunnen glijden. Frenken: ‘Dat is dus het grafeen waarvoor dit<br />

jaar een Nobelprijs is toegekend, alleen noemden wij dat toen nog<br />

niet zo. De koolstofatomen in elk oppervlak moeten dan foutloos<br />

in het gelid liggen, terwijl er wel een draaiingshoek tussen beide<br />

oppervlakken bestaat. Vergelijk het met twee stukken golfplaat: als<br />

je die met de ribbels parallel op elkaar legt, kost het heel veel kracht<br />

om ze van elkaar af te schuiven, maar als ze scheef op elkaar liggen<br />

glijdt het een stuk makkelijker.’<br />

De grote uitdaging is echter om dit verschijnsel op te schalen.<br />

Al bij contactvlakken van duizend atomen gaat het mis, omdat elk<br />

materiaal enigszins elastisch is. Als de golfplaten van rubber zijn en<br />

scheef trekken als er kracht op wordt uitgeoefend, haken de ribbels<br />

altijd wel ergens in elkaar en is het over met de superglibberigheid.<br />

Dankzij een Advanced ERC Grant van de European Research<br />

Council van € 2,5 miljoen kan Frenken dit onderzoek nu in een<br />

stroomversnelling brengen. Hij wil het bedrag vooral besteden<br />

aan meer onderzoekers. Tot nu werkte slechts een enkeling bij<br />

Oppervlaktefysica aan wrijving, nu kunnen vijf promovendi en<br />

postdocs ermee aan de slag, plus een fulltime technicus om nieuwe<br />

apparatuur te ontwikkelen. Bijvoorbeeld speciaal instrumentarium<br />

als de Atomic Force Microscopy (AFM) en de Friction Force Micro scopy<br />

(FFM). Erbovenop kreeg hij ook nog een grote subsidie van FOM<br />

waardoor hij met andere universiteiten aan wrijving kan gaan werken.<br />

Een voor de hand liggende truc om ook grotere oppervlakken<br />

wrijvingloos te maken: zorg dat ze elkaar alleen raken op een groot<br />

aantal kleine contactvlakjes van maar honderd atomen. Vanwege de<br />

vereiste atomaire precisie is dat lang niet zo simpel als het lijkt, maar<br />

het is wel een van de benaderingen die Frenken dankzij de Grant kan<br />

gaan uitdiepen: ‘We gaan het begrip van de fundamentele processen<br />

vergroten en de trukendoos uitbreiden.’<br />

Frenkens gedroomde einddoel: ‘Een wrijvingsverlagende coating<br />

maken, door grafeen zichzelf spontaan in de ideale vorm te laten<br />

groeien op atomaire schaal. Dat is het mooie aan dit onderwerp,<br />

het is spannende, fundamentele natuurkunde. En áls het werkt,<br />

kunnen we meteen octrooi aanvragen en kunnen anderen er een<br />

product van maken.’<br />

17


25<br />

maart april<br />

13<br />

LIEFDE EN EROTIEK IN DE UB<br />

In vroegere eeuwen waren prenten<br />

en gedichten over de liefde zeer<br />

populair. In de <strong>Universiteit</strong>sbibliotheek<br />

wordt de eerste tentoonstelling<br />

geopend in de nieuwe<br />

daarvoor ingerichte ruimte.<br />

Onderwerp: vrijmoedige prenten<br />

en teksten uit lied- en embleembundels<br />

uit de 16 e en 17 e eeuw,<br />

uit eigen collectie.<br />

BLAUW EN GOUD OP<br />

ACADEMIEPOORT<br />

De woorden ‘<strong>Universiteit</strong> <strong>Leiden</strong>’ en<br />

‘<strong>Leiden</strong> University’ sieren in blauw<br />

en goud roestvrijstaal de poort naar<br />

het Academiegebouw. Leids grafi cus<br />

Jan Kleingeld maakte het ontwerp.<br />

De letter die Kleingeld gebruikte<br />

is Minion, de huisstijlletter van de<br />

Leidse universiteit.<br />

18<br />

De wetenschap van nu<br />

KARMA EN SOCIALE<br />

RECHTVAARDIGHEID<br />

‘Het boeddhisme zegt juist dat mensen niét gelijk zijn.’<br />

Het boeddhisme staat bekend als een religie die vrede, gelijkheid en vrijheid verkondigt.<br />

Maar is dat eigenlijk wel zo? Hoe kan het dat boeddhistische monniken worden bediend door<br />

slaven? En kan een Thaise marinier die doordeweeks hulpeloze vluchtelingen in zee gooit,<br />

zich in het weekeinde in de tempel een goed boeddhist voelen?<br />

05 tekst komt nog


Prof.dr. Jonathan Silk, hoogleraar Boeddhisme, gaat deze schijnbare<br />

tegenstellingen onderzoeken met een Vici-subsidie.<br />

De fundamenten van sociale rechtvaardigheid in boeddhistische<br />

landen zijn nog weinig onderzocht. Silk hoopt er met zijn onderzoeksproject<br />

Buddhism and social justice meer licht op te werpen.<br />

‘We nemen aan dat de manier waarop mensen handelen in de<br />

samenleving is gestoeld op bepaalde principes waarvan we ons niet<br />

altijd bewust zijn. Daar is veel onderzoek naar gedaan, maar vrijwel<br />

altijd vanuit een westers, christelijk, joods of islamitisch perspectief.<br />

Zelden is gekeken naar Azië, dat historisch gezien fundamenteel is<br />

beïnvloed door het boeddhisme.’<br />

Het onderzoeksproject van Silk richt zich vooral op de manier<br />

waarop het boeddhisme de huidige Aziatische samenleving heeft<br />

beïnvloed. Silk: ‘Je kunt bestuderen wat de boeddhistische invloed<br />

is geweest op het huidige denken over sociale rechtvaardigheid.<br />

Maar deze benadering kun je ook omdraaien. Als je het academische<br />

onderzoek naar die sociale rechtvaardigheid bestudeert, zie je dat het<br />

geen of weinig aandacht schenkt aan Azië zelf en de boeddhistische<br />

fundamenten ervan. Het leek mij interessant om een ander kader te<br />

zoeken, en oude boeddhistische teksten als uitgangspunt te nemen.’<br />

Het begrip karma speelt een belangrijke rol in het boeddhisme.<br />

Waar veel studies starten vanuit het principe dat iedereen gelijk<br />

geboren is, zegt het boeddhisme juist dat mensen niet gelijk zijn,<br />

doordat acties uit hun vorige levens hun huidige leefsituatie<br />

hebben bepaald. Dat betekent dat er op een volstrekt andere<br />

manier moet worden gekeken naar de fundamenten van de<br />

sociale rechtvaardigheid. ‘Het lijkt misschien onrechtvaardig dat<br />

onschuldige kinderen worden vermoord en gangsters een luxueus<br />

leven leiden’, vertelt Silk, ’maar niet als je gelooft dat iemand wordt<br />

beloond of gestraft voor zijn daden uit een vorig leven.’ Wat dat<br />

precies inhoudt, hoopt Silk te ontdekken.<br />

Silk kwam op het idee nadat hij een oude boeddhistische tekst las<br />

over een monnik die klaagde dat zijn slaaf was gestolen. ‘Ik was<br />

misschien naïef, maar voor mij klonk het nogal ongeloofwaardig<br />

dat een monnik een slaaf had. Het bleek echter heel gebruikelijk te<br />

zijn.’ Daarnaast ontdekte hij nog iets wat hem frappeerde. ‘Corrupte<br />

monniken werden door andere monniken voor outcast uitgemaakt.<br />

Die term komt uit het kastenstelsel, en staat voor het laagste van het<br />

laagste. Het vreemde is dat monniken in het openbaar verklaarden<br />

dat het hen niet uitmaakte uit welke kaste iemand kwam. Boeddha<br />

leerde immers dat het niet belangrijk is waar je geboren bent, maar<br />

wel wat je in je leven doet. Maar als de monniken onderling iemand<br />

uitscholden, waren ze dus ineens niet meer zo liberaal. Ik vond dit zo<br />

interessant dat ik verder onderzoek wilde doen naar slavernij en het<br />

kastenstelsel, met als groter kader de relatie tussen de boeddhistische<br />

ideologie en de samenleving.’<br />

Silk zal zich voornamelijk richten op India en uitgaan van boeddhistische<br />

teksten. In zijn project worden twee postdoc en drie PhD’s<br />

aan gesteld die zich gaan verdiepen in onder meer Korea en Boethan.<br />

‘Ik hoop dat dit niet meteen ook het laatste project met deze invalshoek<br />

is, maar dat het juist andere wetenschappers over de hele<br />

wereld zal inspireren’, aldus Silk. ‘Er is nog veel te ontdekken in de<br />

boeddhistische wereld. Eigenlijk weten we nog maar heel weinig.’<br />

19


20<br />

PRIJS<br />

Marijn Franx<br />

Spinozapremie<br />

Dankzij de eindige snelheid van het licht, betekent ‘ver kijken’ in<br />

de astronomie ook altijd ‘naar het verleden kijken’. Prof.dr. Marijn<br />

Franx, hoogleraar Astronomie bij de Leidse Sterrewacht, onderzoekt<br />

de vorming en evolutie van sterrenstelsels. Hij won in 2010 een<br />

Spinozapremie.<br />

Met de Hubble ruimtetelescoop ontdekte Franx vorig jaar sterrenstelsels<br />

op een record afstand, die al 600 tot 800 miljoen jaar na de<br />

oerknal ontstaan zijn, toen het heelal nog maar 6% van de huidige<br />

leeftijd van 13,7 miljard jaar had.<br />

Iets dichterbij, toen het heelal twee miljard jaar oud was, vond hij een<br />

groot aantal ‘oude’ sterrenstelsels, oud in de zin dat ze geen nieuwe<br />

sterren meer produceren. Het is een raadsel hoe deze zich hebben<br />

kunnen vormen. In het nabije heelal komen ze niet voor, mogelijk<br />

omdat zulke sterrenstelsels groeien door andere ‘op te eten’.<br />

Tot nu toe deed Franx vooral waarnemingen met de Hubbleruimtetelescoop,<br />

en op aarde met de Europese Very Large Telescope<br />

in Chili en de Amerikaanse Keck-telescoop. Om nog verder terug<br />

te kijken is bij NASA de James Webb-telescoop in aanbouw, de<br />

opvolger van de Hubble.<br />

<strong>Ratio</strong>neel bekeken betekent de € 2,5 miljoen van de Spinoza-premie<br />

vooral de invulling van een vacature-schema. Franx: ‘De waarneemtijd<br />

in het eerste jaar op de James Webb-telescoop hebben we al<br />

toegewezen gekregen. Die kost op zich geen geld, maar er zijn veel<br />

promovendi en postdocs nodig om in de vijf jaar daarna de data<br />

te verwerken.’<br />

De toekenning van de premie - een volslagen verrassing, aldus<br />

Franx – een opluchting te noemen gaat hem te ver, maar: ‘Je hoeft je<br />

opeens voor de komende jaren geen zorgen meer te maken over het<br />

binnenhalen van fi nanciering.’


VULKAAN NOOPT TOT<br />

PROMOVEREN OP AFSTAND<br />

De uitbarsting van de IJslandse<br />

vulkaan de Katla die het luchtverkeer<br />

zeer hindert, dreigt roet in<br />

het eten van een aantal promovendi<br />

te gooien: zijzelf of hun promotor<br />

zitten ergens vast. De oplossing is<br />

promoveren op afstand met<br />

behulp van de techniek van<br />

videoconferen cing. De commissie<br />

zit in <strong>Leiden</strong>, in studentencentrum<br />

Plexus, de promovendus op vele<br />

kilometers afstand.<br />

EEN WEEK VOL DIVERSITEIT<br />

Start van de Week van de Diversiteit.<br />

Met lezingen, een symposium,<br />

fi lm, borrels, een quiz en een heuse<br />

karavaan die langs de faculteiten<br />

trekt. De mensa’s serveren internationale<br />

gerechten. Het thema<br />

diversiteit heeft niet alleen<br />

betrekking op multi-culturaliteit<br />

maar ook op homoseksualiteit en<br />

studeren met een functiebeperking.<br />

21<br />

21<br />

april mei<br />

17


25<br />

mei juni<br />

01<br />

STUDENTEN STRIKKEN<br />

HOGE POLITICI<br />

Leidse studentenorganisaties anticiperen<br />

op de vervroegde Tweede<br />

Kamerverkiezingen op 9 juni.<br />

Ze weten hoge landelijke politici<br />

naar <strong>Leiden</strong> te halen. Lijsttrekker<br />

Job Cohen van de PvdA komt op<br />

25 mei voor een lezing naar <strong>Leiden</strong>.<br />

Twee dagen later treden zeven<br />

politici aan voor een debat. Maar<br />

liefst zes van hen staan tweede<br />

op de lijst van hun partij.<br />

NIEUW TIJDSCHRIFT OVER<br />

RELIGIE, RECHT EN BELEID<br />

Maurits Berger, Leids hoogleraar<br />

Islam in het hedendaagse westen en<br />

tevens jurist, lanceert het Tijd schrift<br />

voor Religie, Recht en Beleid. Religie<br />

is een belangrijk onderwerp in het<br />

publieke debat, maar beleidsmakers,<br />

rechters en journalisten zijn nog<br />

onwennig. Boerka’s in werktijd?<br />

Wel of geen subsidie voor een<br />

moskee of Youth for Christ? Het<br />

tijdschrift wil de problematiek van<br />

een wetenschappelijke achtergrond<br />

voorzien.<br />

22<br />

De wetenschap van nu<br />

FARMACOLOGISCH MAATWERK<br />

VOOR ERNSTIG ZIEKE KINDEREN<br />

‘Een kind van tien kilo kun je niet gelijkstellen<br />

aan 1 /7 volwassene’<br />

Een geneesmiddel of pijnstiller voor een volwassene wordt doorgaans gedoseerd<br />

per kilo lichaamsgewicht. Deze benadering voldoet niet voor vroeggeborenen,<br />

jonge kinderen, kritisch zieke patiënten en mensen met extreme obesitas. Voor zulke<br />

patiënten is maatwerk nodig, vindt klinisch farmacoloog Catherijne Knibbe.


Knibbe werd die dit jaar benoemd tot bijzonder hoogleraar Grondslagen<br />

van de individuele farmacotherapie. Ze is ziekenhuisapotheker<br />

in het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein en kreeg in 2006 in<br />

<strong>Leiden</strong> een Veni-subsidie toegekend.<br />

Geneesmiddelen en pijnstillers verspreiden zich na toediening door<br />

het hele lichaam en worden door de lever of de nieren verwerkt en<br />

weer uitgescheiden. De snelheid van dat proces is afhankelijk van wat<br />

er biochemisch gezien precies met de stof gebeurt in het lichaam.<br />

Uit onderzoek van Knibbe onder 250 vroeggeborenen, samen met<br />

professor Dick Tibboel van het Sophia Kinderziekenhuis, bleek<br />

bijvoorbeeld dat pasgeborenen jonger dan tien dagen, ongeacht hun<br />

geboortegewicht of de zwangerschapsduur, morfi ne tot een factor<br />

twee minder goed afbreken. En dat terwijl het geboortegewicht in<br />

de studie varieerde van 600 g tot 4 kg en de zwangerschapsduur<br />

van 25 tot 42 weken. Oudere kinderen daarentegen, breken morfi ne<br />

juist sneller af dan verwacht op basis van de simpele regel dat het<br />

evenredig gaat met het lichaamsgewicht. ‘Een kind van tien kilo kun<br />

je niet gelijk stellen aan 1/7 volwassene’, vat Knibbe kernachtig samen.<br />

Dat dit onderzoek mogelijk was, is te danken aan speciale behandelprocedures<br />

en geavanceerde statistiek waardoor met slechts 1 tot 4<br />

bloedafnames per kind – waarvan enkele om andere redenen al nodig<br />

waren - toch de afbraak van morfi ne op de voet gevolgd kon worden.<br />

Het leidde tot een sterk verbeterd model voor de dosering van<br />

morfi ne bij pasgeborenen, een stap op weg naar volledige personalised<br />

medicine. Knibbe: ‘Je kunt de dosis natuurlijk achteraf in het<br />

bloed controleren, maar je wilt liever van tevoren weten hoeveel je<br />

moet geven zodat de eerste dosis meteen goed is. Dan hoef je daarna<br />

juist minder bloed te prikken. We hebben dit model onlangs in een<br />

studie getest bij zeventig kinderen in Leuven, en dat ging heel goed.<br />

De dosis hoefde nauwelijks te worden aangepast.’<br />

Voor veel andere medicijnen en pijnstillers kon zulk onderzoek<br />

bij kinderen nog niet gedaan worden, zodat de dosering nog altijd<br />

gebeurt op basis van extrapolatie van dierproeven en klinische<br />

ervaring bij volwassenen en kinderen. Het probleem is dat klinische<br />

tests bij kinderen wettelijk slechts zijn toegestaan als die het zieke<br />

kind zelf ten goede kunnen komen. Echter, een eerste test met een<br />

middel dient altijd om te kijken of een dosering veilig is, zonder dat<br />

direct een therapeutische werking verwacht wordt; dat mag nu bij<br />

kinderen alleen als de risico’s te verwaarlozen zijn en de bezwaren<br />

minimaal.<br />

Knibbe: ‘Misschien zijn we in Nederland wel iets te beschermend en<br />

is er te weinig ruimte voor de mening van kinderen zelf, bijvoorbeeld<br />

voor hun altruïstische motieven. Kinderen met een chronische ziekte<br />

kijken toch anders tegen het leven aan. Sommige zeggen letterlijk: ik<br />

weet dat ik er zelf niets meer aan heb, maar ik vind die prik niet erg<br />

als een ander er nog wel wat aan heeft.’<br />

23


09<br />

juni juni<br />

11<br />

ECONOMISCHE BESLISSINGEN<br />

– RATIONEEL OF VOL EMOTIE?<br />

Derde van drie lustrumcongressen<br />

van Psychologie. De recente<br />

crisis illustreert volgens velen dat<br />

rationaliteit in de economie ver<br />

te zoeken is: economie is emotie.<br />

In dit symposium komen drie<br />

onderzoekers aan het woord die<br />

werkzaam zijn op het gebied van<br />

de economische psychologie.<br />

Puttend uit hun eigen onderzoek<br />

gaan zij in op de rol van emoties<br />

bij economisch gedrag en demonstreren<br />

zij het belang van emoties:<br />

economie is psychologie!<br />

DE LUSTRUMWEEK BARST LOS<br />

De deelnemers aan het concours<br />

Wetenschap en Wereld, laten t/m<br />

14 juni in de Leidse binnenstad zien<br />

hoe zij wetenschap populariseren.<br />

Op de 12 e verzamelen roeiteams uit<br />

diverse Europese studentensteden<br />

zich bij Njord voor de <strong>Leiden</strong><br />

International Regatta. Op 14 juni<br />

strijden de beste docenten met<br />

elkaar om de eer van beste docent.<br />

Vervolg op pagina 26<br />

24<br />

SALMAN RUSHDIE:<br />

‘WIE HEEFT DE MACHT OVER DE VERHALEN?’<br />

‘De onvrijheid op de wereld groeit’, zei schrijver Salman Rushdie in de eerste Vrijheidslezing die de stad<br />

<strong>Leiden</strong>, het LUMC en de <strong>Universiteit</strong> <strong>Leiden</strong> samen organiseerden. Deze werd uitgesproken op 18 juni,<br />

in de lustrumweek. Rushdie betoogde dat wat ons van dieren onderscheidt, het vermogen is om verhalen<br />

te vertellen. ‘De verhalen maken dat je ergens bij hoort en vormen je identiteit. Een staat vertelt zijn<br />

verhaal, zo ook een religie, elke gemeenschap. Mensen vertellen ook verhalen aan zichzelf om zaken beter<br />

te begrijpen. Al die verhalen zijn niet statisch, we passen ze voordurend aan. Maar wie heeft de macht<br />

over de verhalen van onze tijd? In een open samenleving kun je het oneens zijn met de verhalen, je kunt<br />

erover argumenteren, ertegen rebelleren, er andere accenten in leggen, ze hervormen en herschrijven.<br />

Waar verhalen verboden worden, waar anderen je gaan vertellen wat jouw verhaal is, en hoe je het moet<br />

vertellen, daar heerst tirannie.’


Van verre<br />

DE WEESREPUBLIEKEN VAN<br />

LATIJNS AMERIKA<br />

Wie?<br />

Professor Ana Maria Stuven, faculteit Geschiedenis van de Pontifi cia<br />

Universidad Católica in Chili.<br />

Waarom kwam u naar <strong>Leiden</strong>?<br />

‘Ik bekleedde in <strong>Leiden</strong> de Andrés Bello wisselleerstoel voor Chilistudies<br />

bij de opleiding Talen en Culturen van Latijns-Amerika.’<br />

Waar ging uw onderzoek over?<br />

‘Mijn onderzoek was vooral gericht op het republicanisme in<br />

Latijns-Amerika. De seminars die ik gaf aan studenten in <strong>Leiden</strong><br />

behandelden de overgang van de heerschappij van de Spaanse<br />

vorsten naar de opkomst van de Latijns-Amerikaanse republieken,<br />

met bijzondere aandacht voor Chili. Deze overgang werd bemoeilijkt<br />

doordat er in die tijd slechts één nationale identiteit voorhanden<br />

was, te weten de Spaanse. De nieuwe republieken waren dus in feite<br />

weeskinderen. In de seminars onderzochten we hoe ze hun nieuwe<br />

nationale identiteit vormgaven.’<br />

Bewaart u nog speciale herinneringen aan uw verblijf in <strong>Leiden</strong>?<br />

‘Ik was erg onder de indruk van de Leidse studenten. Zij toonden<br />

oprechte belangstelling, en ik vond hun kennis van de wereldgeschiedenis,<br />

inclusief die van Latijns-Amerika, opvallend goed.<br />

Maar ook om andere redenen koester ik goede herinneringen aan<br />

mijn verblijf. Ik was bijvoorbeeld in vijf minuten op mijn werk, op<br />

een fi ets die ik had geleend van professor Silva - wat een verschil<br />

met de verkeersdrukte in Santiago! En mijn kamer was in hetzelfde<br />

gebouw waar vroeger niemand anders dan de legendarische<br />

professor Huizinga was gehuisvest. Al met al een fantastische<br />

ervaring.’<br />

De Andrés Bello wisselleerstoel voor Chileense Cultuur en Samenleving<br />

is in 2005 ingesteld. Andrés Bello (1781-1865) was stichter en eerste rector<br />

van de Universidad de Chile. De Andrés Bello leerstoel is de eerste en<br />

enige leerstoel in Europa die geheel is gewijd aan de studie van Chili.<br />

De leerstoel wordt elk jaar bekleed door een vooraanstaande Chileense<br />

wetenschapper.<br />

25


02<br />

juli<br />

LUSTRUM VERVOLG<br />

Op 13 juni organiseert de PKvV<br />

samen met het Nederlands Debat<br />

Instituut een lezing met debat.<br />

In het Academiegebouw begint de<br />

Studium Generale-serie <strong>Ratio</strong> &<br />

<strong>Emotie</strong>, verwoord en verbeeld.<br />

Het grote Sporttoernooi op 14 juni<br />

eindigt met een stijldanswedstrijd.<br />

Op de fi nale van Wetenschap en<br />

Wereld laat het ‘Klinkermikken’<br />

de andere deelnemers achter zich.<br />

De dag culmineert in het grote<br />

lustrumfeest in de Stadsgehoorzaal.<br />

Op 18 juni sluit de eerste Vrijheidslezing<br />

van stad en uni versiteit door<br />

Salman Rushdie de lustrumweek af.<br />

STUDENTEN ORGANISEREN<br />

LEIDSE MUSEUMNACHT<br />

Cultureel vuurwerk in <strong>Leiden</strong> in<br />

de tweede Leidse museumnacht,<br />

georganiseerd door tien leden<br />

van studentenvereniging Quintus.<br />

Alle grote Leidse musea doen mee.<br />

26<br />

De wetenschap van nu<br />

GRAVEN ONDER DE BAKER-<br />

MAT VAN DE BESCHAVING<br />

‘De mensen hebben het niet cadeau gekregen’<br />

De ruïneheuvel Tell Sabi Abyad in Noord-Syrie is een schatkamer voor archeologen. Peter<br />

Akkermans, hoogleraar Archeologie van het Nabije Oosten, onderzoekt de millennia tussen de<br />

komst van de landbouw en de urbanisatie, een periode die nog nauwelijks aandacht kreeg.


Sinds 1986 onderzoekt Akkermans de zogenoemde Heuvel van de<br />

Witte Jongen (Tell Sabi Abyad in het Arabisch). Deze ruïneheuvel is<br />

vijf hectare groot, en ligt vlakbij de grens met Turkije. ‘We kunnen<br />

hier nog decennia lang nieuwe ontdekkingen doen.’<br />

Bijzonder aan Tell Sabi Abyad is dat er opgravingen worden gedaan<br />

uit de late steentijd (7000 tot 5800 voor Christus), een periode die<br />

nauwelijks onderzocht is. ‘Archeologen zijn doorgaans geïnteresseerd<br />

in twee periodes in het oude Mesopotamië’, zegt Akkermans. ‘De tijd<br />

dat mensen zich in dorpen gingen vestigen en van nomaden landbouwers<br />

werden, rond 7500 voor Christus, en de tijd dat de urbanisering<br />

op gang kwam, zo rond 3500 voor Christus. Maar hoe kun<br />

je die periodes begrijpen als je niet weet wat er tussen die twee<br />

revoluties is gebeurd?’<br />

Sinds de jaren tachtig zijn bij Tell Sabi Abyad prehistorische dorpen,<br />

een Assyrisch fort, kleitabletten en een hele verzameling potten en<br />

pannen aan de dag gelegd. Akkermans: ‘Met de jaren hebben we een<br />

heel goed beeld gekregen van de materiële cultuur van deze heuvel.<br />

We weten hoe de woningen eruit zagen en welke gereedschappen<br />

werden gebruikt. Maar een belangrijk gegeven ontbrak: we wisten<br />

vrijwel niets van de mensen die er woonden. Om daar achter te<br />

komen, moesten we graven vinden.’<br />

Na lang zoeken stuitte Akkermans twee jaar geleden geheel toevallig<br />

op een grafveld. Hij bleek er honderden keren overheen te zijn<br />

gelopen want zijn gereedschapsschuurtje stond erop. Het team vond<br />

tweehonderd graven van kinderen en volwassenen uit de periode<br />

6200 tot 5800 voor Christus. ‘Het waren kleine mensen, zelden<br />

groter dan 1,60 meter en gewoonlijk niet ouder dan 35 jaar.<br />

We zagen groeiafwijkingen, en konden aan de botten zien dat velen<br />

stierven aan ziekten als malaria en tbc.’<br />

Bijzonder was dat er lichamen werden gevonden waarvan de onderbenen<br />

waren gebroken, de nek naar achter gebogen of waarvan de<br />

borstkas was zwartgeblakerd. Vooralsnog is er nog geen bevredigend<br />

antwoord op het waarom van deze verschijnselen, maar wellicht<br />

biedt onderzoek volgend jaar uitkomst. Want terwijl het team de<br />

afgelopen drie zomers het eerste grafveld onder handen nam, werd in<br />

mei 2010 een tweede iets ouder grafveld gevonden. Dit wordt in 2011<br />

blootgelegd. ‘Door de graven ben ik de heuvel met al zijn woonlagen<br />

beter gaan begrijpen’, zegt Akkermans. ‘We zijn dichter bij de gewone<br />

mensen gekomen. We weten nu dat ze het ontzettend zwaar hadden.<br />

Ze stierven op jonge leeftijd aan verschrikkelijke ziektes, ze hadden<br />

honger en moesten strenge winters doorstaan. Deze mensen moesten<br />

een constante strijd leveren.’<br />

Volgens Akkermans strookt dit niet met het beeld dat bestaat van<br />

Mesopotamië als bakermat van onze beschaving. ‘De stap naar<br />

civilisatie wordt geromantiseerd. We zien die tijd als het begin van<br />

de menselijke successtory, eindigend met ons, bovenaan de ladder<br />

van de beschaving. Natuurlijk werden er destijds veel uitvindingen<br />

gedaan, maar dat ging heel geleidelijk. Gewone mensen merkten<br />

daar weinig van. Er is weliswaar van alles gebeurd, maar de mensen<br />

hebben dat niet cadeau gekregen. Ze waren vooral bezig met<br />

overleven. Deze graven hebben ons weer terug naar de menselijke<br />

maat gebracht.’<br />

27


28<br />

PRIJS<br />

Naomi Ellemers<br />

Spinozapremie<br />

Psychologe Naomi Ellemers heeft al over talloze onderwerpen<br />

gepubliceerd, maar eigenlijk gaat al haar onderzoek over één thema:<br />

de macht van de situatie. ‘Het is superinteressant om te zien hoe<br />

mensen, ondanks hun verschillende persoonlijkheden en interesses,<br />

in bepaalde situaties bepaald gedrag vertonen.’<br />

Dit jaar ontving Ellemers, hoogleraar Sociale psychologie van de<br />

organisatie, een Spinozapremie. Het juryrapport spreekt van een<br />

excellente en bijzonder invloedrijke sociaal psychologe, die bovendien<br />

wereldwijd wordt geschaard onder de tien beste wetenschappers<br />

op haar vakgebied.<br />

De afgelopen jaren heeft Ellemers voornamelijk onderzoek gedaan<br />

naar moraliteit. Zo toonde ze aan dat mensen zich vooral willen<br />

inzetten als ze zich moreel identifi ceren met een groep of organisatie,<br />

en dat geld of carrièrevooruitzichten er dus minder toe doen.<br />

De € 2,5 miljoen die de premie bedraagt wil ze besteden aan verder<br />

onderzoek hiernaar.<br />

Daarnaast wil ze de communicatie tussen wetenschap en maatschappij<br />

verbeteren. ‘De geloofwaarheidig van de wetenschap is<br />

belangrijk’, verklaart Ellemers. ‘Nu de belastingbetaler kritischer<br />

wordt, moeten wij beter ons best doen om te laten zien dat ons<br />

onderzoek ook nuttig voor de maatschappij is. Ook al lijkt dat<br />

soms niet zo.’<br />

Op emotioneel vlak voelt ze zich uitgedaagd om nog meer en nog<br />

beter onderzoek te verrichten. ‘Ik zeg altijd: je moet doen wat je zelf<br />

belangrijk vindt, zonder je voortdurend gek te laten maken door<br />

modieuze verschijnselen. Het is voor onderzoekers belangrijk om<br />

door te gaan met wat zij uit wetenschappelijk oogpunt belangrijk<br />

vinden.’ <strong>Ratio</strong>neel gezien beseft ze door de prijs dat ze op de goede<br />

weg is. Ellemers: ‘Als je met een project bezig bent weet je dat<br />

eigenlijk nooit helemaal zeker. Maar een gezonde dosis twijfel is<br />

goed. Het houdt je scherp.’


NIEUW: LUMC RESEARCH<br />

FELLOWSHIPS<br />

Het LUMC biedt vanaf nu elk<br />

jaar twee jonge, getalenteerde<br />

wetenschappers een kans op een<br />

research fellowship van vier jaar.<br />

Een LUMC Research Fellow krijgt<br />

€ 100.000 per jaar en heeft uitzicht<br />

op een vaste aanstelling.<br />

RECTOR OPENT EL CID-WEEK<br />

‘Het draait in de wetenschap om<br />

feiten, niet om meningen. Denk<br />

daaraan als je op internet, in het<br />

bijzonder op Hyves of Twitter<br />

bent.’ Dat zei rector-magnifi cus<br />

Paul van der Heijden in zijn<br />

welkomst toespraak op de eerste<br />

dag van de EL CID tegen de<br />

nieuwe studenten in een propvolle<br />

Hooglandse kerk. 2150 aankomende<br />

eerstejaars drukken een week lang<br />

hun stempel op <strong>Leiden</strong>.<br />

29<br />

15<br />

juli augustus<br />

16


20<br />

augustus september<br />

01<br />

STUDENTE DEBUTEERT<br />

MET SCRIPTIE<br />

Masterstudent Wijsbegeerte<br />

Deborah Klaassen volgt in het<br />

kader van haar opleiding een<br />

cursus Creative Writing in Londen,<br />

bij schrijfster Fay Weldon. Bij<br />

wijze van scriptie schrijft ze een<br />

horrorverhaal, in het Engels.<br />

Op aanraden van Weldon stuurt<br />

ze het naar uitgeverij Prometheus.<br />

Die publiceert de Nederlandse<br />

versie Bek dicht en dooreten.<br />

JOERI VEEN NIEUWE VOOR-<br />

ZITTER UNIVERSITEITSRAAD<br />

Joeri Veen wordt door de <strong>Universiteit</strong>sraad<br />

gekozen tot nieuwe<br />

voorzitter. Veen, net afgestudeerd<br />

politicoloog en werkzaam bij de<br />

Faculteit Sociale Wetenschappen als<br />

communicatiemedewerker, was al<br />

lid van de raad.<br />

30<br />

De wetenschap van nu<br />

DE ONTWIKKELING<br />

VAN HET SOCIALE BREIN<br />

‘Kinderen van acht of negen denken nog erg vanuit zichzelf’<br />

Op welke leeftijd gaan we situaties bekijken door de ogen van anderen? In het<br />

Brain and Development Laboratory van prof.dr. Eveline Crone onderzoeken<br />

wetenschappers de complexe relaties tussen hersenontwikkeling en veranderingen<br />

in cognitie en gedrag bij jongeren.


Naarmate ze ouder worden gaan kinderen in hun sociale gedrag<br />

steeds meer het gezichtspunt van anderen meewegen.<br />

Ontwikkelingspsycholoog drs. Wouter van den Bos en zijn collega<br />

dr. Berna Güroğlu onderzoeken hersenprocessen betrokken bij<br />

ideeën over vertrouwen en eerlijkheid. Bij het interdisciplinaire<br />

<strong>Leiden</strong> Institute for Brain and Cognition maken zij gebruik van<br />

MRI-scans waarmee ze actieve hersengebieden kunnen meten<br />

terwijl hun proefpersonen een spel spelen.<br />

Van den Bos, wiens onderzoek door het Institute for the Study of<br />

Education and Human Development werd bekroond met de prijs<br />

voor de beste vakpublicatie in 2010, werkt met het ‘vertrouwensspel’:<br />

‘Eén van de proefpersonen ligt in de scanner. De ander krijgt tien<br />

muntstukken van ons en mag kiezen: het bedrag eerlijk delen of de<br />

hele som aan de persoon in de scanner schenken in de wetenschap<br />

dat de onderzoekers het dan verdubbelen. Als hij het hele bedrag<br />

weggeeft, doet hij dat in het vertrouwen dat zijn spelgenoot het<br />

eerlijk met hem zal delen. De vraag is dus: wat doet die laatste?<br />

Het geschonken vertrouwen beantwoorden of alles zelf houden?<br />

Daarbij hebben we, door wat met de bedragen te schuiven, óók<br />

gekeken of de proefpersoon in de scanner rekening houdt met<br />

de consequenties voor de andere speler. Of iemand vanuit het<br />

perspectief van een ander denkt leiden we af uit activatie van<br />

specifi eke hersengebieden. Spellen als het vertrouwensspel worden<br />

veel gebruikt in de economische speltheorie en blijken zeer geschikt<br />

om sociale processen te kwantifi ceren. Dat er wordt gespeeld om<br />

geringe bedragen maakt niet uit, het gaat om de relatieve verschillen.’<br />

Van den Bos bestudeerde zo verschillende leeftijdsgroepen,<br />

beginnend bij achtjarigen. ‘Wat we zien is dat kinderen van<br />

8 of 9 jaar nog erg gericht zijn op eigen uitkomsten.’<br />

De insteek van Güroğlu is net even anders: zij test op eerlijkheid<br />

en gebruikt hiervoor het Ultimatumspel. Ook hier moet de eerste<br />

speler beslissen hoeveel munten te schuiven richting de persoon in<br />

de scanner, die dat vervolgens kan accepteren of niet. Maar in het<br />

laatste geval krijgen ze allebei niks. ‘Je zou zeggen: één muntje is<br />

beter dan niets, maar in de praktijk wordt dat niet gepikt.<br />

Men streeft toch naar een eerlijke verdeling.’ Güroğlu onderzocht<br />

allerlei varia ties, bijvoorbeeld de eerste speler laten kiezen uit twee<br />

verdelingen. ‘Door de vrije keus te beperken heb ik als onderzoeker<br />

meer controle, ik kan diverse condities creëren. Je ziet dan dat de<br />

ander eerder geneigd is te accepteren als de eerste speler wordt<br />

op gescheept met twee oneerlijke verdelingen. Reacties op een<br />

oneer lijke verdeling worden zo afhankelijk van de context: men<br />

bekijkt de zaak vanuit het perspectief van de ander. Dit zien we<br />

overigens alleen bij oudere deelnemers; kinderen staan op hun<br />

strepen.’<br />

Haar inmiddels gepubliceerde resultaten komen overeen met die<br />

van Van den Bos. ‘Uit eerlijkheid en vertrouwen komen verschillende<br />

beslissingen voort, maar beide begrippen hebben te maken met het<br />

gezichtspunt van de ander en daarom vinden we betrokkenheid van<br />

vergelijkbare hersenstructuren.’ Güroğlu ontving een Veni-subsidie<br />

om te onderzoeken of het ook uitmaakt of medespelers elkaar aardig<br />

vinden of niet.<br />

31


Van verre<br />

DE ARCHEOLOGIE VAN<br />

GRONINGSE GROENTEN<br />

Wie?<br />

Elias Mehari Ghiliu, student Antropologie en Archeologie,<br />

University of Asmara, Eritrea.<br />

Waarom ben je naar <strong>Leiden</strong> gekomen?<br />

‘Ik had het geluk een LExS-beurs van de <strong>Universiteit</strong> <strong>Leiden</strong> te<br />

winnen, waarmee ik een masterstudie kon volgen aan de faculteit<br />

Archeologie.’<br />

Wat bestudeerde je?<br />

‘Mijn onderwerp was de botanische studie van macro-overblijfselen<br />

van cultuurplanten en wilde planten in De Held III, een archeologische<br />

vindplaats bij de stad Groningen, uit de Romeinse tot de<br />

moderne tijd. De periode van bewoning loopt van 600 na Christus<br />

tot de moderne tijd. Van zowel cultuurplanten als granen, peulvruchten,<br />

kruiden, vruchten en groenten, als verschillende wilde<br />

planten is vastgesteld dat ze al voorkwamen tijdens de tweede fase,<br />

van de 11 e of 12 e eeuw tot de laatmiddeleeuwse periode.’<br />

Bewaar je nog bijzondere herinneringen aan je verblijf in <strong>Leiden</strong>?<br />

‘Ik had het enorm naar mijn zin. In mijn internationale studentenhuis<br />

leerde ik andere buitenlandse studenten kennen, met wie ik<br />

hechte vriendschappen heb gesloten. In april zijn we op de fi ets<br />

naar de Keukenhof geweest. Wij hebben veel lol gehad en werden<br />

32<br />

betoverd door de vele bloemen. Op 30 april ben ik met vrienden<br />

naar Amsterdam gegaan om Koninginnedag te vieren. Het was een<br />

enorme ervaring om tussen duizenden mensen te staan die massaal<br />

feestvierden op straat. Het Leids Ontzet op 3 oktober hebben mijn<br />

vrienden en ik ook gevierd, en daarbij aten we een speciaal gerecht,<br />

eigenlijk vooral aardappelen en jus.’<br />

Het <strong>Leiden</strong> University Excellence Scholarship (LExS) programma is<br />

bestemd voor uitblinkende studenten die burger zijn van een niet-EU/<br />

EEA-land. Het programma staat open voor alle nationaliteiten en een<br />

aantal specifi eke masterstudies.


Van verre<br />

GLOBAL CHALLENGES<br />

IN DEN HAAG<br />

Wie?<br />

Sofi a Lotto Persio, Turijn, Italië.<br />

Waarom ben je in <strong>Leiden</strong> gaan studeren?<br />

‘Nadat ik mijn Internationaal Baccalaureaat had gehaald in<br />

Amsterdam, wilde ik mijn studie voortzetten in een internationale<br />

omgeving, in plaats van terug te gaan naar Italië. Ik zocht een<br />

uitdagende, politiek-georiënteerde opleiding, en dat is precies wat<br />

ik heb gevonden in de Global Challenges-bachelor van het <strong>Leiden</strong><br />

University College The Hague. De opleiding is dit jaar van start<br />

gegaan.’<br />

Kun je iets meer over de studie vertellen?<br />

‘Elk studieblok spitst zich toe op één specifi ek probleem, een van<br />

de global challenges waar de naam van de opleiding naar verwijst.<br />

Het onderwerp ‘Vrede’ hebben we inmiddels behandeld, nu houden<br />

we ons bezig met ‘Duurzame energie’. Als ik verder ben met deze<br />

studie moet ik een major kiezen, maar zo ver is het nog niet. Samen<br />

een opleiding volgen met mensen uit zo veel verschillende landen<br />

biedt een voortdurende bron van nieuwe, onverwachte per spectieven,<br />

en dat vind ik zowel interessant als pittig. Je gaat heel intensief met<br />

je medestudenten om, maar ook met de docenten.’<br />

Wat vind je van Nederland?<br />

‘Voor wie de internationale problemen wil bestuderen waarop<br />

wij ons richten, is Den Haag helemaal the place to be; dat maakt een<br />

beetje goed dat het geen studentenstad is, zoals <strong>Leiden</strong>. En Nederland<br />

is een fantastisch land om te wonen. Hier heb je dingen die je echt<br />

nergens anders ziet: Koninginnedag en de Gay Parade, bijvoorbeeld.<br />

Het is één groot feest! De Nederlanders maken hun tolerante<br />

reputatie echt helemaal waar.’<br />

Het <strong>Leiden</strong> University College The Hague, opgericht in 2010, biedt een<br />

driejarige, Engelstalige bacheloropleiding, voor een groep uitblinkende<br />

en sterk gemotiveerde studenten afkomstig uit alle delen van de wereld.<br />

33


34<br />

PRIJS<br />

Mohamed Chohabi<br />

Echo Award<br />

‘Onderwijs is het machtigste wapen om de wereld te veranderen.’<br />

Dat zei rechtenstudent Mohamed Chohabi (22) nadat hij de Echo<br />

Award had gewonnen, een landelijke stimuleringsprijs voor allochtoon<br />

toptalent dat ook maatschappelijk betrokken is. De prijs<br />

bestond uit een Summerschool aan de University of California,<br />

Los Angeles, waar Chohabi de vakken Spaans en World Politics<br />

volgde. ‘Dat verblijf onder zoveel internationale studenten was<br />

een verrijking’, zegt hij.<br />

Chohabi werd in de Haagse Schilderwijk geboren uit Marokkaanse<br />

ouders die geen van beiden hoger onderwijs hadden genoten.<br />

Dat weerhield hen er niet van hun zoon aan te moedigen zo ver<br />

mogelijk te komen. De basisschool doorliep Chohabi temidden<br />

van uitsluitend allochtone kinderen. Om zijn taalvaardigheid te<br />

verbeteren volgde hij het gymnasium op het ‘witte’ Sint Maartenscollege<br />

in Voorburg. Daarna ging hij Ondernemingsrecht studeren<br />

in <strong>Leiden</strong>, een studie die hij naast zijn maatschappelijke activiteit<br />

en een bijbaan in vier jaar afrondde. In Amsterdam doet hij nu<br />

een tweede master, Arbeidsrecht. Stage loopt hij bij het Haagse<br />

advocaten- en notariskantoor Pels Rijcken.<br />

Chohabi toonde niet alleen het talent maar ook het door zettingsvermogen<br />

om op te stomen naar de <strong>Universiteit</strong> <strong>Leiden</strong> en de<br />

betrokkenheid zich daarnaast in zijn eigen wijk in te zetten.<br />

Momenteel is hij actief in de Marokkaanse Jongeren Vereniging en<br />

de vereniging Voor Ouder en Kind. Ook is hij secretaris van Bureau<br />

Maatschappelijk Herstel en Rehabilitatie. Dat helpt allochtone<br />

jongeren die in de gevangenis hebben gezeten te re-integreren.<br />

De ambitie van Chohabi is ooit premier van Nederland te worden.<br />

En daar is hij serieus in.<br />

‘<strong>Ratio</strong>neel betekent de prijs dat er bij sollicitaties naar wordt<br />

gevraagd en dat het een landelijke prijs is maakt indruk. Emotioneel<br />

zie ik de prijs als een steun in de rug voor mijn maatschappelijke<br />

activiteit.’


SYMPOSIUM KUNSTEN<br />

VERSUS SCIENCES =<br />

EMOTIE VERSUS RATIO?<br />

Het Instituut voor Culturele Disciplines<br />

organiseert een tweedaags<br />

symposium over de verhouding<br />

tussen kunst en literatuur ener zijds,<br />

en de ‘harde’ sciences anderzijds.<br />

OPENING ACADEMISCH JAAR<br />

Prof.dr. Robbert Dijkgraaf, spreker<br />

bij de opening van het Academisch<br />

jaar, stelt dat de universiteiten de<br />

hoofdrol spelen bij de ontwikkeling<br />

van Nederland als kenniseconomie.<br />

Rector prof.mr. Paul van der<br />

Heijden roept Den Haag uit tot<br />

tweede vestigings plaats van de<br />

universiteit. De Cath prijs voor<br />

bijzondere verdiensten voor de<br />

<strong>Universiteit</strong> <strong>Leiden</strong> gaat naar<br />

SIFE, Students in Free Enterprise.<br />

35<br />

02<br />

september september<br />

06


09<br />

september september<br />

23<br />

KINDEREN VERBEELDEN<br />

DE UNIVERSITEIT<br />

Maak een tekening, schilderij of<br />

plakwerkje waarop je laat zien<br />

waaraan jij moet denken bij het<br />

woord ‘universiteit’. Dat was de<br />

opdracht die Leidse schoolkinderen<br />

van 4 tot 12 jaar meekregen ter<br />

ere van het lustrum. Het crea tiefst<br />

blijken, in oplopende leeftijd, Bren<br />

Dingemans (’t Klankbord), Helen<br />

Thanos (De Tweemaster), en Jakob<br />

Wuhrer (Anne Frank School).<br />

RELIGIENETWERK IN DE LUCHT<br />

Naast netwerken voor Leidse islamen<br />

boeddhismeonderzoekers is er<br />

nu ook eentje voor religie-onderzoekers.<br />

Religie wordt in diverse<br />

faculteiten bestudeerd. Het Leids<br />

Instituut voor Godsdienst wetenschappen<br />

nam het initiatief.<br />

36<br />

De wetenschap van nu<br />

NATIEBREED KIJKEN NAAR<br />

DE MOLECULEN VAN DE CEL<br />

‘We kunnen de aminozuren<br />

in een eiwitstructuur onderscheiden’<br />

Wetenschap anno 2011 is bijna niet meer mogelijk zonder nationale of internationale<br />

samenwerking. Om een topklasse infrastructuur voor bio-imaging naar Nederland te halen,<br />

stelden Nederlandse universiteiten samen een plan op voor een nationale faciliteit voor<br />

elektronenmicroscopie.


In 2011 zullen de eerste metingen plaatsvinden in het nieuwe Nederlands<br />

Centrum voor Elektronen Nanoscopie (NeCEN), gehuisvest<br />

in de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. ‘Toponderzoek<br />

vergt steeds duurdere infrastructuur’, zegt Jan Pieter Abrahams,<br />

hoogleraar Biofysische structuurchemie aan de <strong>Universiteit</strong> <strong>Leiden</strong> en<br />

coördinator van NeCEN. ‘Zulke investeringen zijn voor individuele<br />

onderzoeksteams of zelfs afzonderlijke universiteiten niet te betalen.’<br />

Wat is er zo bijzonder aan de NeCEN-faciliteiten? Abrahams: ‘Met<br />

de microscopen van NeCEN kunnen we moleculaire structuren<br />

in zeer hoge resolutie zichtbaar maken, zodat we bijvoorbeeld de<br />

verschillende aminozuren in een eiwitstructuur visueel van elkaar<br />

kunnen onderscheiden. Bovendien hebben we niet langer kristallen<br />

nodig, een duidelijk voordeel ten opzichte van de conventionele<br />

röntgendiffractiemethoden.’ Dankzij automatisering en high<br />

throughput- technologieën in de elektronenmicroscopie kunnen<br />

onderzoekers in heel Nederland vanuit hun eigen lab gebruikmaken<br />

van de NeCEN-faciliteiten. ‘Je hoeft niet meer fysiek aanwezig te zijn<br />

om je monsters te prepareren of je data te verzamelen. NeCEN is het<br />

eerste centrum in Europa dat al deze faciliteiten biedt.’<br />

Met steun van Medical Delta-partners Delft en Rotterdam werd de<br />

<strong>Universiteit</strong> <strong>Leiden</strong> gekozen als standplaats voor NeCEN. Dat <strong>Leiden</strong><br />

het BioScience Park heeft, speelde daarbij zeker een rol. NeCEN richt<br />

zich niet alleen op de wetenschap, maar ook op het bedrijfsleven.<br />

< Fotobijschrift:<br />

Één van de elektronenmicroscopen: de Titan Krios.<br />

Voor veel biowetenschappen en biofarmaceutische bedrijven is<br />

toegang tot geavanceerde imaging-faciliteiten cruciaal. Omdat een<br />

faciliteit als NeCEN van belang is voor de aantrekkelijkheid van<br />

het BioScience Park, kreeg het plan steun van de gemeente <strong>Leiden</strong>.<br />

NeCEN wordt gefi nancierd door NWO en het Europees Fonds voor<br />

Regionale Ontwikkeling. In dit verband wordt NeCEN niet alleen<br />

gezien als wetenschappelijke faciliteit, maar ook als infrastructurele<br />

voorziening om de ontwikkeling van <strong>Leiden</strong> en omgeving te<br />

stimuleren.<br />

De voordelen voor onderzoekers die geïnteresseerd zijn in biologische<br />

processen op cellulair en moleculair niveau zijn duidelijk,<br />

maar wat heeft een biofysisch chemicus als Abrahams eraan?<br />

‘NeCEN biedt ons een geweldige kans de technologie verder te<br />

ontwikkelen.’ Met Europese partners, waaronder CERN, werkt<br />

Abrahams’ onderzoeksgroep aan een nieuw type elektronendetector.<br />

Het eerste prototype is twintig tot honderd keer gevoeliger dan de<br />

meest geavanceerde detectoren die nu beschikbaar zijn. ‘Met zo’n<br />

detector komen we dicht bij het visualiseren van een cel en cellulaire<br />

componenten op moleculair of zelfs atomair niveau.’ Daar ligt zijn<br />

ware hartstocht. Abrahams: ‘Ik wil kunnen zien wat niemand<br />

anders kan zien.’<br />

37


Van verre<br />

LEZEN TUSSEN<br />

DE REGELS DOOR<br />

Wie?<br />

Dr. Meni Yeari, <strong>Universiteit</strong> van Haifa, Israël<br />

Waarom bent u naar <strong>Leiden</strong> gekomen?<br />

‘Ik wilde allang samenwerken met professor Paul van den Broek,<br />

die jaren in de VS heeft gewerkt. Tegen de tijd dat ik contact zocht,<br />

was hij verhuisd naar het Instituut Pedagogische Wetenschappen<br />

in <strong>Leiden</strong>, waar hij een groep leidt die onderzoek doet naar de<br />

cognitieve en neurologische functies van lezen en schrijven. Ik had<br />

het geluk dat ik een Marie Curie Research Fellowship kon krijgen,<br />

waarmee ik me kon aansluiten bij zijn groep.’<br />

Waarover gaat uw onderzoek?<br />

‘Lezen tussen de regels door is denk ik de beste typering van mijn<br />

onderwerp. Het onderzoek van de groep gaat over begrijpend lezen.<br />

Het spitst zich toe op de beïnvloeding van onze interpretatie van<br />

teksten door de gevolgtrekkingen die we daarbij maken op basis van<br />

onze algemene achtergrondkennis. Het project is interdisciplinair.<br />

Aan de ene kant gebruiken we methoden uit de gedragspsychologie<br />

om te beoordelen hoe lezers reageren op teksteenheden. Daarnaast<br />

bestuderen we hoe in het brein die teksteenheden worden geactiveerd<br />

en met elkaar in verband worden gebracht. Dat doen we met<br />

een computermodel dat die processen simuleert. Dat model is<br />

38<br />

ontwikkeld door Paul van den Broek zelf. We zijn het nu aan het<br />

uitbreiden zodat het ook de invloed van de achtergrondkennis van<br />

de lezer op die processen omvat.’<br />

Bewaart u nog bijzondere herinneringen aan <strong>Leiden</strong>?<br />

‘Ik was geroerd door het warme onthaal dat ik op de afdeling kreeg.<br />

Ik heb met plezier samengewerkt met mijn Leidse collega’s.’<br />

Het Marie Curie-programma is een EU-programma dat beurzen<br />

beschikbaar stelt aan veelbelovende onderzoekers. Het is onderdeel van<br />

het Zevende Kaderprogramma.


LEIDEN UNIVERSITY COLLEGE<br />

THE HAGUE VAN START<br />

Het hoogtepunt van de opening van het <strong>Leiden</strong> University College The Hague aan het Lange Voorhout<br />

op 29 september was het bevragen door de studenten van drie vooraanstaande wetenschappers van<br />

respectievelijk Oxford University, Cambridge University en Duke University. Of was het toch het<br />

optreden van het koor dat al zingend demonstreerde dat er binnen een maand al sprake was van<br />

cohesie tussen de ruim 100 studenten? De 450 gasten – waaronder ook de ouders en vertegenwoordigers<br />

van Haagse instituties en het bedrijfsleven – mochten het zeggen.<br />

<strong>Leiden</strong> University College The Hague, waarvan prof.dr. Chris Goto-Jones decaan is, is een driejarige<br />

Engelstalige bacheloropleiding in Liberal Arts & Sciences voor excellente en hooggemotiveerde (inter)nationale<br />

studenten. Het interdisciplinaire programma van het College heet Global Challenges en<br />

concentreert zich op vrede, recht en duurzaamheid. De studenten combineren hun studie met sociale<br />

en maatschappelijke activiteit en wonen samen in één gebouw. Dat is nu nog tijdelijke huisvesting maar<br />

naast het Centraal Station wordt een nieuwe toren opgetrokken (zie de artist impression van Wiel Arets<br />

Architecten) waarin een echte campus wordt gerealiseerd: onderwijs en wonen gaan er straks samen.<br />

MICHAEL TOMASELLO<br />

HOUDT HEINEKENLEZING.<br />

Het belangrijkste verschil tussen<br />

mensen en chimpansees of orangoetans<br />

is dat mensen zich samen<br />

kunnen inzetten voor een gemeenschappelijk<br />

doel, zegt cognitiewetenschapper<br />

Michael Tomasello<br />

in zijn Heinekenlezing. Tomasello<br />

won de KNAW-Heinekenprijs<br />

voor cognitiewetenschap.<br />

EERSTE ROZE<br />

NETWERKBORREL<br />

De <strong>Universiteit</strong> <strong>Leiden</strong> beleeft<br />

haar eerste Roze Netwerkborrel,<br />

georganiseerd door de universiteit,<br />

het COC en PinQ, een organisatie<br />

die is voortgekomen uit de<br />

Studentenekklesia. Iedereen is<br />

welkom: homo, lesbisch, bi, transgender,<br />

Nederlands, buitenlands,<br />

docent, portier, wetenschapper<br />

of student. Rector Paul van der<br />

Heijden, lid van het Comité van<br />

Aanbeveling van PinQ, heet de<br />

borrelaars welkom.<br />

39<br />

24<br />

september oktober<br />

11


22<br />

oktober oktober<br />

27<br />

MEDICAL DELTA GAAT<br />

EUROPEES<br />

Medical Delta, het Zuid-Hollands<br />

samenwerkingsverband van kennisinstellingen,<br />

hun gemeenten en<br />

de Provincie, werkt aan innovatieve<br />

technologieën voor de<br />

gezondheidszorg. Medical Delta<br />

verenigt zich nu met fi nanciële<br />

steun van de EU met regionale<br />

initiatieven in Zwitserland, de<br />

UK, Spanje en Hongarije in<br />

Health-TIES. Dat richt zich op<br />

hart- en vaatziekten, oncologie,<br />

neuro-degeneratieve ziekten en<br />

infectieziekten.<br />

LABYRINT PUBLIEKSPRIJS<br />

VOOR TEAM MICHEL FERRARI<br />

Het team van migraine-onderzoeker<br />

Michel Ferrari wint de<br />

Labyrint Publieksprijs in de fi nale<br />

van de Academische Jaarprijs 2010.<br />

Het project van Ferrari en zijn team<br />

betreft verschillende neurologische<br />

ziekten: hoofdpijnaanvallen,<br />

fl auw vallen en slaapaanvallen.<br />

Het televisieprogramma Labyrint<br />

wijdt er een item aan. De Academische<br />

Jaarprijs zelf gaat naar het<br />

Wageningse team ‘Vliegkunstenaars’.<br />

40<br />

De wetenschap van nu<br />

60 JAAR EUROPEES VERDRAG<br />

VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS<br />

Elke week komen de Leidse ‘Court Watchers’ samen<br />

Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens bestond in 2010 zestig jaar, een<br />

verjaardag die veel discussie losmaakte. Van succesverhaal tot zorgenkind heette het<br />

symposium dat de Leidse faculteit Rechtsgeleerdheid eraan wijdde.


Het Europese Mensenrechtenhof werd lang gezien als het meest<br />

succesvolle internationale instrument om de mensenrechten te<br />

beschermen. Maar het Hof dreigt ten onder te gaan aan zijn populariteit<br />

bij klagers; 120.000 zaken wachtten eind 2010 op behandeling.<br />

Tegelijkertijd plaatsen sommigen openlijk vraag tekens bij het gezag<br />

van het Hof.<br />

Rick Lawson, hoogleraar Europees Recht, leeft met het EVRM: ‘Mijn<br />

hele boekenkast gaat erover.’ Het Verdrag werd in 1950 opgesteld als<br />

een dit-nooit-meer-reactie op de oorlog. Nederland onderschreef het<br />

maar vond het vooral nuttig voor andere landen - onze eigen rechtsorde<br />

liep immers best goed. Het sterk symbolische EVRM kreeg pas<br />

praktische betekenis door het Europese Hof voor de Rechten van de<br />

Mens, dat startte in 1959 maar tot 1975 vooral sluimerde. Gaandeweg<br />

raakte het daarna bekend, om in de jaren ’90 immens populair te<br />

worden. Er kwamen meer landen bij – ratifi catie is een voorwaarde<br />

voor lidmaatschap van de Raad van Europa en van de EU –, het Hof<br />

deed steeds meer uitspraken en de verwachtingen werden torenhoog.<br />

Maar ook werden de knelpunten duidelijk. Lawson: ‘Het EHRM<br />

staat voor allerlei dilemma’s. Hoeveel ruimte laat het voor nationale<br />

tradities? Beperkt het zich tot de beoordeling van concrete gevallen<br />

of geeft het meer algemene richtlijnen? Loopt het voorop in de<br />

rechtsontwikkeling, of is een rol als volger meer prudent?’<br />

Voor de wetenschap is het Europese Hof zeer interessant. Elke week<br />

komen de Leidse Court Watchers samen om de uitspraken van het<br />

Hof te bespreken. Lawson zelf is vooral geïnteresseerd in het<br />

functioneren van het Hof, bijvoorbeeld in grensoverschrijdende<br />

zaken: geldt het EVRM ook als Nederlandse militairen iemand<br />

buiten Europa, zeg in Afghanistan, folteren?<br />

Met name de verschillende graden van interactie tussen verschillende<br />

rechtssystemen, een belangrijk Leids onderzoeksthema, zijn spannend.<br />

Lawson: ‘Het meest voor de hand ligt het topdown verkeer: Duitsland<br />

doet iets, en het Hof zegt: dat mag niet. Daarbij werkt het Hof vaak<br />

als rechtsvergelijkende machine, op zoek naar consensus binnen<br />

Europa die wordt vertaald in juridische uitspraken.’<br />

Een volgende stap is dat landen de uitspraken van het Hof volgen en<br />

daarmee in eigen land aan de slag gaan. Lawson noemt een Turkse<br />

zaak uit 2008: ‘De politie pakt bij een demonstratie een jongen op.<br />

Die bekent, maar naar later zeggen onder druk. Het EHRM oordeelt:<br />

die jongen had meteen bij zijn arrestatie een advocaat moeten<br />

krijgen. Deze uitspraak leidt in Nederland meteen tot Kamervragen<br />

en rechtspraak. Een discussie die hier al jaren in een impasse zit,<br />

wordt opeens losgetrokken door een zaak die in feite niets met<br />

Nederland te maken heeft.’<br />

Weer een volgende stap is dat landen elkaar gaan aanspreken op<br />

hun gedrag, bijvoorbeeld inzake het Europese aanhoudingsbevel.<br />

Een Ierse rechter weigert mee te werken aan een aanhouding in<br />

Polen als Polen niet eerst de omstandigheden in de gevangenissen<br />

aanpakt. Lawson: ‘Dit is een ontwikkeling van het laatste jaar.’ Een<br />

ander novum is dat de EU zelf aan het onderhandelen is om toe te<br />

treden tot het EHRM. Lawson: ‘Je kunt nu nog geen zaak tegen de<br />

EU beginnen, in de toekomst waarschijnlijk wel. Daar had ik niet<br />

op durven hopen toen ik in 1999 promoveerde op het EVRM en<br />

de Europese Gemeenschap.’<br />

41


42<br />

PRIJS<br />

Manon Gosselink<br />

Drie onderwijsprijzen in één jaar<br />

Psychiater Manon Gosselink wil haar studenten de stof zoveel<br />

mogelijk laten invoelen. Met die opvatting heeft ze het afgelopen<br />

jaar drie Leidse onderwijsprijzen binnengehaald: de onderwijsprijs<br />

van de faculteit Geneeskunde, de onderwijsprijs van de Leidse<br />

Studentenraad en de Lustrumonderwijsprijs. Naast haar klinische<br />

werkzaamheden bij de afdeling psychiatrie van het LUMC geeft<br />

Gosselink college, hoofdzakelijk aan studenten Geneeskunde.<br />

‘Ik probeer tijdens mijn colleges altijd contact met de zaal te<br />

bewerkstelligen.’<br />

Ze wordt hierom geprezen, evenals om haar veelvuldige gebruik<br />

van digitale middelen die haar onderwijs luister moeten bijzetten.<br />

Gosselink: ‘Naast de meerwaarde die het bij het studeren biedt,<br />

vinden studenten illustraties in de vorm van verhalen en fi lmbeelden<br />

onzettend leuk. We hebben bijvoorbeeld de Tombola van het<br />

Psy chiatrisch Onderzoek gemaakt. Honderden korte fi lmfragmentjes<br />

van onder andere Youtube, die alle mogelijke psychiatrische symptomen<br />

illustreren. Ze sluiten mooi aan bij deze generatie, die is<br />

opgegroeid met internet.’<br />

En: ‘Er is een groot verschil tussen een rijtje uit je hoofd leren, en<br />

iets bekijken vanuit het perspectief van een patiënt of dokter door je<br />

in te leven. Open staan voor anderen, daar gaat het om. Studenten<br />

blijken zeer geïnteresseerd en gemotiveerd. Ze komen vaak zelf met<br />

nieuwe ideeën, waardoor ik verrassende perspectieven krijg op mijn<br />

klinische vak.’<br />

Wat betekent het winnen van al die prijzen rationeel en emotioneel<br />

voor haar? Gosselink: ‘Ik vind het vooral inspirerend. Het zet je aan<br />

het denken over hoe je bepaalde wegen bewandelt. Maar bovenal<br />

vind ik het een heel grote eer.’


LURIS PRESENTEERT BOEK<br />

OVER TOEPASSING<br />

‘<strong>Leiden</strong> University Research &<br />

Innovation Services (LURIS)’<br />

bestaat vijf jaar en presenteert het<br />

boek Focus on the Appliance of<br />

Science from <strong>Leiden</strong>. Dat laat vanuit<br />

diverse invalshoeken zien hoe het<br />

onderzoek en de kennis van de<br />

Leidse universiteit maatschappelijk<br />

wordt ingezet.<br />

MARK RUTTE BESTE DEBATER<br />

De <strong>Universiteit</strong> <strong>Leiden</strong> en het<br />

Nederlands Debat Instituut<br />

roepen premier Mark Rutte uit tot<br />

beste debater van 2010. Hij krijgt<br />

daarvoor de Socratesprijs.<br />

43<br />

28<br />

oktober november<br />

01


01<br />

november november<br />

09<br />

SCRIPTIE WORDT BOEK<br />

De scriptie van masterstudent<br />

Joachim Detailleur wordt uit gegeven<br />

als boek. Hij onderzocht de<br />

taalanalyse van de Immigratie- en<br />

Naturalisatiedienst. Die laat native<br />

speakers bepalen waar asielzoekers<br />

zonder papieren vandaan zouden<br />

komen. Maar dat is werk voor<br />

linguïsten, vindt de student.<br />

JEAN MONNET CENTRE OF<br />

EXCELLENCE IN DEN HAAG<br />

De <strong>Universiteit</strong> <strong>Leiden</strong>, Instituut<br />

Clingendael en de Haagse Hogeschool<br />

richten met EU-subsidie<br />

op de Campus Den Haag samen<br />

een Jean Monnet Centre of<br />

Excel lence op. Dit gaat kennis<br />

over de EU ontwikkelen en<br />

ver spreiden. Initiatiefnemer is<br />

Bernard Steunenberg, hoogleraar<br />

Bestuurskunde.<br />

44<br />

De wetenschap van nu<br />

BÈTA’S GEVEN INZICHT IN<br />

100.000 JAAR MIGRATIE<br />

DNA-onderzoek detecteert kruisvaardersgenen in Libanon<br />

De genetica, historische taalkunde, archeologie en antropologie kunnen het historische<br />

onderzoek naar migratie enorm verrijken. Dit blijkt uit het boek Migration History in World<br />

History. Multidisciplinary Approaches, dat in 2010 verscheen.


Bootvluchtelingen, Marokkaanse Nederlanders van de eerste generatie,<br />

slaven: het zijn allemaal migranten. Maar achtergronden,<br />

motieven en uitkomsten van hun migratie zijn steeds uniek, zo<br />

is het gangbare idee onder historici. Als zij migratiestromen al in<br />

categorieën verdelen, dan zijn dat ijzeren dichotomieën, zoals die<br />

van gedwongen versus vrijwillige migratie. Niet onzinnig uiteraard,<br />

zo stellen de auteurs van Migration History, maar het sluit andere<br />

mogelijk verhelderende vergelijkingen bij voorbaat uit. Om een<br />

beeld te krijgen van migratie in de geschiedenis van de mensheid,<br />

om algemene patronen te kunnen onderscheiden van specifi eke,<br />

moeten er veel meer vergelijkingen worden gemaakt in tijd en ruimte.<br />

Een van de initiatiefnemers en auteurs van Migration History – een<br />

internationaal project – is Leo Lucassen, hoogleraar Sociale geschiedenis<br />

en trekker van het multifacultaire Leidse onderzoeksgebied<br />

Global Interactions of People, Cultures and Power through the Ages.<br />

Lucassen: ‘Bij veel historici bestaat het beeld dat migratie pas sinds<br />

twee eeuwen, mede door de industriële revolutie, op grote schaal<br />

plaatsvindt en dan vooral van Europa naar Noord-Amerika. Daar<br />

gaat negentig procent van de wetenschappelijke literatuur over, met<br />

een sterke nadruk op arbeidsmigratie. Wij vonden dat eenzijdig en<br />

meenden dat er fundamenteler nagedacht kon worden over migratie<br />

in de samenleving.’<br />

De laatste twee decennia is binnen de geschiedwetenschap al een<br />

enorme vooruitgang geboekt. Nieuwe onderzoeksgebieden als<br />

Gender Studies en World History hebben de blik zowel verruimd<br />

als aan ge scherpt. Een volgende stap is nu de samenwerking van<br />

historici met andere wetenschappen: de antropologie, de taalkunde,<br />

de paleo-archeologie, de genetica.<br />

Voor Migration History leverde Leids populatiegeneticus prof.dr.<br />

Peter de Knijff een bijdrage over wat DNA-onderzoek kan leren<br />

over de verspreiding van de mensheid over de aarde de afgelopen<br />

honderdduizend jaar. Zeldzame mutaties in het Y-chromosoom<br />

maken het bijvoorbeeld mogelijk een verspreidingsstamboom<br />

op te zetten via de mannelijke lijn. Mitochondriaal DNA – via de<br />

moeder doorgegeven - laat zien dat Afrikanen zeventigduizend jaar<br />

geleden leefden in matrilineaire groepen. DNA-onderzoek legt ook<br />

langs mannelijke en vrouwelijke lijn de wortels bloot van de raciaal<br />

gemengde bevolking van Brazilië, en detecteert kruisvaardersgenen<br />

in Libanon.<br />

Van antropologen leren historici weer hoe familiepatronen en<br />

erfrecht voor verschillende migratiestrategieën zorgen. Taalkundige<br />

data geven weer andere inzichten in de verspreiding van groepen<br />

mensen over de wereld. En botonderzoekers laten mobiliteit zien<br />

binnen één mensenleven door tanden en botten te vergelijken; de<br />

chemische samenstelling van tanden verandert na de kindertijd<br />

namelijk niet meer, maar die van lange beenderen wordt beïnvloed<br />

door lokale factoren als voedsel.<br />

Nieuwe soorten bewijsmateriaal, nieuwe vragen en een tijds spanne<br />

waar historici alleen maar van kunnen dromen. In ruil daarvoor<br />

bieden zij geschreven bronnen en historische analyses. De samenwerking<br />

is nog pril. ‘Het zou bijvoorbeeld interessant zijn al die<br />

wetenschappen los te laten op de migratiegeschiedenis van één<br />

regio, bijvoorbeeld het Midden-Oosten.’<br />

45


Van verre<br />

KOPTISCHE, GRIEKSE EN ARABISCHE<br />

PAPYRUSROLLEN ONDER DE LOEP<br />

Wie?<br />

Dr. Alain Delattre, Université Libre de Bruxelles, België.<br />

Waarom bent u naar <strong>Leiden</strong> gekomen?<br />

‘Ik kreeg een Marie Curie-beurs.’<br />

Wat is het onderwerp van uw research?<br />

‘Ik werk bij het Leids Instituut voor Area Studies, en onderzoek<br />

vooral christelijke gemeenschappen in het vroeg-islamitische Egypte.<br />

Het instituut is mijns inziens het beste onderzoekscentrum om<br />

Egypte te bestuderen. De komende twee jaar richt ik mij vooral<br />

op de weerslag op de Egyptische samenleving van de islamitische<br />

verovering in de 7 e eeuw. Ik baseer mijn onderzoek op papyrusrollen<br />

uit die tijd, terwijl het meeste onderzoek naar de islamitische<br />

verovering van Egypte uitgaat van documenten van 150 jaar later,<br />

geschreven door Arabische historici. In <strong>Leiden</strong> kun je documenten<br />

bestuderen die als bron grotendeels zijn verwaarloosd: contemporaine<br />

christelijke documenten die zijn bewaard in de vorm<br />

van Koptische, Griekse en Arabische papyrusrollen. Ook ben ik<br />

betrokken bij verschillende opgravingen in Egypte, om de teksten<br />

beter te kunnen plaatsen in hun originele archeologische context.’<br />

46<br />

Wat is uw indruk van <strong>Leiden</strong>?<br />

‘Ik vind het een heel fi jne stad, en de bibliotheken hebben enorme<br />

schatten aan bronnenmateriaal. En dan is er de prettige werkcultuur:<br />

de mensen hier zijn heel collegiaal, daarvan steek ik veel op.’<br />

Het Marie Curie-programma is een EU-programma dat beurzen<br />

beschikbaar stelt aan veelbelovende onderzoekers. Het is onderdeel<br />

van het Zevende Kaderprogramma.


CLEVERINGAHOOGLERAAR HANS BLOM:<br />

‘HOE WAS HET MOGELIJK?’<br />

Onder de titel ‘Hoe was het mogelijk?’ sprak prof.dr. Hans Blom, oud-directeur van het Nederlands<br />

Instituut voor Oorlogsdocumentatie, op 26 november de Cleveringarede uit, 70 jaar nadat Rudolph<br />

Cleveringa, decaan van de Rechtenfaculteit, in 1940 zijn beroemde protestrede hield tegen het ontslag<br />

van zijn Joodse collega Meijers, hoogleraar Burgerlijk recht, en ander ‘niet-Arisch overheidspersoneel’.<br />

Blom keerde terug in medias res: hoe was de Holocaust mogelijk geweest? Waarom was er bijvoorbeeld<br />

zo weinig effectieve tegenstand? Onverschilligheid was het niet, zei Blom, maar antisemitisme en<br />

Jodenvervolging vormden voor de bevolking slechts een van de problemen naast bezetting, arbeidsinzet<br />

en schaarste. Ook was het antisemitische denken diep geworteld in Europa. Kunnen we van de geschiedenis<br />

leren? Kunnen we met alle boekenkasten vol kennis nieuwe genocides voorkomen? Nee, zei Blom.<br />

Iedere context is te complex op zijn eigen manier. ‘Maar dat dient ons niet te verhinderen onze bijdrage<br />

te leveren. Zonder ethische zelfgenoegzaamheid.’<br />

SARA B. HRDY HOUDT<br />

TINBERGENLEZING<br />

Tinbergen and the Psychological<br />

Implications of Humankind’s<br />

Deep History of Cooperative<br />

Child-rearing. Onder deze lange<br />

titel houdt Sarah B. Hrdy de<br />

Tinbergenlezing. De veelgelauwerde<br />

Hrdy is emeritus hoogleraar<br />

Bio lo gische antropologie aan de<br />

University of California-Davis.<br />

Haar onderzoek staat in het teken<br />

van de verschillen tussen de seksen<br />

bij zoogdieren en de rol van de<br />

moeder.<br />

NIEUW MASTERPROGRAMMA<br />

ONTWIKKELT LEIDERSCHAPS-<br />

TALENT<br />

Voor een selecte groep masterstudenten<br />

met leiderschapstalent<br />

start de <strong>Universiteit</strong> <strong>Leiden</strong> het<br />

programma Groeien in leiderschap.<br />

Vijftien bedrijven en instellingen<br />

werken eraan mee. Het programma<br />

heeft een subsidie gekregen van<br />

het ministerie van OCW, uit het<br />

Siriusprogramma.<br />

47<br />

12<br />

november november<br />

18


18<br />

november november<br />

27<br />

THOMAS ROSENBOOM<br />

GEEFT VERWEYLEZING<br />

Gastschrijver Thomas Rosenboom<br />

wijdt de Albert Verweylezing aan<br />

‘Exotische liefde: over Jacob Haafner<br />

(1754-1809)’. Haafner leefde een<br />

kleine twintig jaar in Zuid-Afrika,<br />

India en Sri Lanka. Hij schreef<br />

reisverhalen over zijn verblijf<br />

aldaar. Ook was hij een van de<br />

eersten die zich tegen het kolonialisme<br />

keerde.<br />

‘EEN HOOFD VOL TAAL’<br />

Is het wel goed dat kinderen al<br />

een vreemde taal leren, terwijl hun<br />

hersens nog volop in ontwikkeling<br />

zijn? Wat betekent ‘een taal beheersen’<br />

eigenlijk? Wie zich zeven<br />

minuten met een vreemde taal<br />

bezig houdt, pikt daar al aardig<br />

wat van op. Het <strong>Leiden</strong> University<br />

Centre for Linguistics organiseert<br />

een publieksdag over meertaligheid.<br />

48<br />

De wetenschap van nu<br />

DE WISKUNDE ACHTER<br />

EEN REGENBUI<br />

‘Een beetje ruis is soms nuttig’<br />

Wanneer gaat het regenen als lucht oververzadigd is met vocht? Hoe verspreidt een infectie<br />

zich onder de bevolking? De problemen waar wiskundige prof.dr. Frank den Hollander aan<br />

werkt, zijn afkomstig uit de natuurkunde, de scheikunde en de biologie.


Den Hollanders werk betekent niet dat hij zelf de luchtvochtigheid<br />

meet of ziekenhuizen af loopt: ‘Als wiskundige abstraheer je vraagstukken<br />

tot systemen met veel componenten in wisselwerking.<br />

Soms vertonen die heel simpel gedrag, soms juist heel gecompliceerd.’<br />

Veel van die systemen laten een plotselinge omslag - een<br />

faseovergang - zien als een parameter een kritische waarde<br />

overschrijdt. Bijvoorbeeld water van nul graden dat ijs van nul<br />

graden wordt, terwijl de watermoleculen precies hetzelfde blijven.<br />

Den Hollander heeft in 2010 een Advanced ERC Grant in de wacht<br />

gesleept. In het gehonoreerde projectvoorstel benoemt Den Hollander<br />

vijf systemen waarin hij op zoek wil naar faseovergangen: polymeren,<br />

gassen, magnetische en poreuze materialen en populatiegenetica.<br />

Immers, ook levende wezens zijn soms te beschouwen als deeltjes<br />

die een wisselwerking met elkaar aangaan.<br />

Het terrein van Den Hollander is een mix van fundamenteel en<br />

toe passingsgericht onderzoek: ‘Je bent altijd in een cyclus bezig.<br />

Het heeft een puur wiskundige kant, maar deels komen de vragen<br />

ook direct voort uit mogelijke toepassingen. Die combinatie heb<br />

je ook nodig om je onderzoek te sturen.’<br />

Een concreet voorbeeld is beeldreconstructie. Als beeld verstuurd<br />

wordt, bijvoorbeeld via een satelliet, zal er altijd wat ruis bij komen.<br />

Dit betekent dat sommige pixels een kleur- en grijswaarde hebben<br />

die niet klopt. Er bestaan algoritmes die de fouten er tot op zekere<br />

hoogte uit kunnen halen, in wezen door vergelijking met de<br />

omringende pixels.<br />

Maar Den Hollander vond een zeer paradoxaal resultaat voor een<br />

bepaald soort beelden, zoals boslandschappen: ‘Met een beetje ruis<br />

werkt je algoritme voor beeldreconstructie goed. Als je echter matig<br />

veel ruis hebt, werkt het niet meer en kun je het beeld niet herstellen.<br />

Maar met nóg weer meer ruis werkt het algoritme weer wel.’<br />

Het is dus soms nuttig om aan beschadigd beeld nog wat ruis<br />

toe te voegen, en dan pas beeldreconstructie te doen.<br />

De ERC Grant bedraagt 1,9 miljoen euro in vijf jaar. Een wiskundige<br />

die aan complexe systemen rekent, koopt daar dan vast heel grote<br />

computers voor... Den Hollander: ‘Zo af en toe doe ik wel computersimulaties,<br />

maar dat is meer om het idee te krijgen: of ik het bij het<br />

goede eind heb of niet? Ze fungeren als een soort wegwijzer. Maar<br />

ik ben niet iemand die heel zware simulaties gebruikt. Die zijn ook<br />

prachtig, maar ik wil juist weten hoe je bepaalde systemen analytisch<br />

aanpakt.’<br />

De Grant zal daarom vrijwel geheel ten goede komen aan het<br />

aan stellen van onderzoekers, ten eerste zeven promovendi en<br />

postdocs aan het Mathematisch Instituut in <strong>Leiden</strong>. Daarnaast haalt<br />

Den Hollander zes wiskundigen die in Duitsland, Italië, Frankrijk<br />

en Griekenland al een aanstelling hebben, elk voor een half jaar naar<br />

<strong>Leiden</strong>. Omgekeerd zullen de zeven <strong>Leiden</strong>aren jaarlijks een maand<br />

bij hen doorbrengen. Den Hollander: ‘Ik vind het belangrijk om dit<br />

niet alleen maar in <strong>Leiden</strong> te doen.’<br />

49


50<br />

PRIJS<br />

Klinkers Krijgen Kleur<br />

Hoofdprijs lustrumconcours Wetenschap en Wereld<br />

Vijftig jaar wetenschappelijk onderzoek naar taal in een leuk en<br />

praktisch spel. Drie Leidse taalkundigen en een ingenieur kregen<br />

het voor elkaar met het programma ‘Klinkermikken en Klankkleuren’.<br />

Prof.dr. Vincent van Heuven, dr. Willemijn Heeren,<br />

dr. Rob Goedemans en ing. Jos Pacilly wonnen er dit jaar het<br />

concours Wetenschap en Wereld mee, de Leidse lustrumwedstrijd<br />

voor wetenschapspopularisatie.<br />

Het idee: op een computerscherm wordt een driehoek afgebeeld die<br />

alle mogelijke klinkers bevat. Elke klinker correspondeert met een<br />

kleur, als op een schilderspalet van klanken. Een deelnemer klikt<br />

ergens in de driehoek en de computer spreekt de klinker uit die bij<br />

deze plek hoort. De opdracht is om die klinker zo goed mogelijk<br />

na te zeggen. Wie er het dichtste bij komt – de uitgesproken klinker<br />

verschijnt ook in de driehoek – wint het spel.<br />

Doel van het spel is om mensen bewust te maken van de klankkleur<br />

van klinkers, aldus foneticus Van Heuven, de bedenker.<br />

‘Andere talen hebben klinkers die we niet gewend zijn’, zegt hij.<br />

‘Volwassenen staan niet meer zo open voor andere klanken. Het spel<br />

kan mensen helpen om de uitspraak van een tweede taal te verbeteren.’<br />

Van Heuven heeft nu het plan om het programma uit te breiden<br />

naar andere onderdelen van een taal dan klinkers. Een computer<br />

controleert dan de uitspraak van een hele zin. Bij taalcursussen<br />

of op de middelbare school kan het programma uitkomst<br />

bieden, denkt hij.<br />

Wat betekent de prijs rationeel en emotioneel voor Van Heuven?<br />

‘Dat is moeilijk te scheiden voor mij’, zegt hij. ’Ik ben er best trots<br />

op dat we zoveel wetenschappelijk onderzoek samengevat hebben<br />

in een spel. Dat is emotie. Maar de achterliggende theorie is<br />

volkomen rationeel.’<br />

Rechterpagina: linksboven prof.dr. Vincent van Heuven.<br />

Dan met de klok mee: ing. Jos Pacilly, dr. Willemijn Heeren<br />

en dr. Rob Goedemans.


TWEE PROMOTIES IN DE<br />

KUNSTEN<br />

De befaamde traversospeler en<br />

dirigent Jed Wentz promoveert<br />

op 8 december in <strong>Leiden</strong> op de<br />

ondersteunende gebaren in de<br />

Franse barokopera. Een kleine week<br />

daarvoor ging Stefan Belderbos<br />

hem voor: hij verdedigde zijn<br />

proefschrift over de integratie van<br />

performancekunst in de liturgie.<br />

Naast theoretisch onderzoek maakt<br />

ook een kunstzinnig of muzikaal<br />

project deel uit van een promotie<br />

in de kunsten.<br />

AZIATISCHE EN EUROPESE<br />

MINISTERS TE GAST IN LEIDEN<br />

Europese en Aziatische ministers<br />

van sociale zaken en werkgelegenheid<br />

zijn drie dagen te gast bij de<br />

<strong>Universiteit</strong> <strong>Leiden</strong> voor een Asia<br />

Europe Meeting (ASEM). Henk<br />

Kamp en zijn collega-ministers<br />

bespreken onder meer de jeugdwerkgelegenheid,<br />

veiligheid op<br />

het werk en de economische en<br />

fi nanciële crisis.<br />

51<br />

02/08<br />

december december<br />

12


14<br />

december december<br />

15<br />

GOUDEN REIGER VOOR<br />

WISEBITS<br />

Het project Wisebits van de Uni -<br />

versiteit <strong>Leiden</strong> (in het bij zonder<br />

hoogleraar Bas Haring en het<br />

ICLON) en de NTR wint een<br />

Gouden Reiger, een belangrijke<br />

vakprijs, in de categorie Multi media.<br />

Wisebits zijn ultrakorte video’s die<br />

de kijker aan het denken zetten.<br />

NEGENDE MONITOR RACISME<br />

GEPUBLICEERD<br />

De Monitor Racisme & Extremisme<br />

is een brede rapportage. In de<br />

negende editie wordt meer<br />

aan dacht aan islamitisch radicalisme<br />

en extremisme besteed dan in<br />

voorgaande edities. Het onderwerp<br />

‘De gevolgen van stigmatisering’<br />

komt als nieuw hoofdstuk aan bod.<br />

52<br />

De wetenschap van nu<br />

DE MISSING LINK TUSSEN<br />

GENEN EN OMGEVING<br />

Dimmers op DNA gevoelig voor druk van buiten<br />

Hoe komt het dat Hongerwinterkinderen later een hogere kans hebben op hartproblemen?<br />

En dat vroege ervaringen vastleggen hoe men later een trauma verwerkt? De afdeling<br />

Molecu laire Epidemiologie en het Centre for Child and Family Studies zoeken het onder<br />

meer in de epigenetica.


‘Mensen die vóór hun geboorte de Hongerwinter hebben meegemaakt<br />

zijn zestig jaar later gemiddeld dikker, hebben hogere<br />

cholesterol spiegels en een minder goed afgestelde suiker stof wisseling’,<br />

vertelt bioloog dr.Bas Heijmans, onderzoeker bij de afdeling van<br />

moleculair epidemiologe van prof.dr. Eline Slagboom in het LUMC.<br />

‘We vermoedden een rol voor epigenetica’.<br />

De epigenetica – momenteel een ‘hot’ vakgebied - omvat alle overdraagbare<br />

eigenschappen van het genoom anders dan de DNA- code<br />

zelf. Maar de term heeft een bijsluiter: het gaat vooral om eigenschappen<br />

die de eigen delende lichaamscellen aan elkaar doorgeven,<br />

in veel mindere mate om van ouders overgeërfde eigenschappen.<br />

Epigenetische componenten zijn een soort moleculaire dimmers die<br />

op een bepaalde plaats en tijd de mate van expressie van specifi eke<br />

genen bepalen. Zoiets wordt voor lange tijd vastgelegd maar in<br />

tegenstelling tot de DNA-code is de epigenetische code uitwisbaar.<br />

Heijmans: ‘Omdat zeker in het begin van het leven signalen uit de<br />

omgeving invloed hebben op het vastleggen van die informatie,<br />

was de vraag of ‘honger’ zo’n signaal kan zijn. We ontdekten bij<br />

mensen die tijdens hun embryonale ontwikkeling ondervoed waren<br />

dat de moleculaire dimmers van een groeihormoon-gen blijvend<br />

meer open waren afgesteld. Bij nageslacht van moeders die tijdens<br />

de zwangerschap foliumzuur - belangrijk voor de bouw van de<br />

epigenetische structuren - slikten waren die dimmers juist meer<br />

dichtgedraaid.<br />

< Foto: In het onderzoek wordt gewerkt met chips.<br />

Eén van de verklaringen is dat Hongerwinterkinderen hun stofwisseling<br />

hebben kunnen aanpassen aan de voedselschaarste dankzij<br />

epigenetische mechanismen. Maar in een periode van overvloed<br />

vergroot zo’n zuinig afgestelde stofwisseling de kans op overgewicht.<br />

De gezinspedagogen prof.dr. Rien van IJzendoorn en prof.dr.<br />

Marian Bakermans-Kranenburg onderzochten of ook opvoeding<br />

epigenetische effecten heeft. Uit rattenstudies was immers gebleken<br />

dat verwaarlozing een blijvend effect heeft op een gen dat een sleutelrol<br />

speelt in het stresssysteem. Onderzoek bij mensen liet bovendien<br />

zien dat een verleden van kindermishandeling epigenetische<br />

veranderingen oplevert in een hersengebied dat betrokken is bij<br />

geheugen en emotie. De Leidse pedagogen concentreerden zich op<br />

een serotonine-transportergen dat binnen onze populatie in twee<br />

varianten voorkomt en waarvan één variant bescherming biedt tegen<br />

angst en depressie. Bij volwassenen die als kind een traumatische<br />

ervaring hadden meegemaakt, werd aan de hand van een speciaal<br />

interview vast gesteld in hoeverre ze die verwerkt hadden.<br />

Betere verwerking correleerde inderdaad met de beschermende<br />

genvariant… tenzij die epigenetisch was gedimd. De samen met<br />

een Amerikaanse onderzoeksgroep uitgevoerde studie verscheen<br />

in 2010 in Biological Psychiatry.<br />

Kindermishandeling en -verwaarlozing en het effect daarvan<br />

op cognitie, gedrag en emoties later in het leven, en ook<br />

verouderingsonderzoek vormen speerpunten in het Leidse<br />

onderzoeksgebied Health, prevention and the human life cycle.<br />

53


54<br />

ONDERZOEK<br />

Onderzoeksprofileringsgebieden<br />

De <strong>Universiteit</strong> <strong>Leiden</strong> heeft elf profileringsgebieden vast gesteld.<br />

Uitgangs punten voor de keuze van de gebieden zijn zichtbaarheid<br />

van excellent onderzoek, samenwerking over disciplinaire grenzen,<br />

maatschappelijke relevantie en versterking van de werving in de<br />

externe geldstromen. De universiteit investeert meerjarig in deze<br />

gebieden.<br />

De profileringsgebieden zijn:<br />

• Asian modernities and traditions<br />

• Bioscience: the science base of health<br />

• Brain function and dysfunction over the lifespan<br />

• Fundamentals of Science<br />

• Global Interaction of people, culture and power through the ages<br />

• Health, prevention and the human life cycle<br />

• Interaction between legal systems<br />

• Language diversity in the world<br />

• Political Legitimacy: institutions and identities<br />

• Translational drug discovery and development<br />

• Vascular and regenerative medicine<br />

Onderzoeksinstituten<br />

Het Leidse onderzoek is ondergebracht in de volgende<br />

onderzoeksinstituten:<br />

Faculteit der Archeologie<br />

• Faculteit en instituut vallen samen<br />

Faculteit der Geesteswetenschappen<br />

• Instituut Academie der Kunsten<br />

• Instituut voor Culturele Disciplines<br />

• Instituut voor Geschiedenis<br />

• Leids Instituut voor Godsdienstwetenschappen<br />

• Leids Instituut voor Regiostudies<br />

• Instituut <strong>Leiden</strong> University Centre for Linguistics<br />

• Instituut voor Wijsbegeerte<br />

Faculteit der Geneeskunde<br />

• LUMC<br />

Faculteit der Rechtsgeleerdheid<br />

• Instituut voor Privaatrecht<br />

• Instituut voor Publiekrecht<br />

• Instituut voor Strafrecht & Criminologie<br />

• Instituut voor Metajuridica<br />

• Instituut voor Fiscale en Economische vakken<br />

Faculteit der Sociale Wetenschappen<br />

• Instituut voor Bestuurskunde<br />

• Instituut voor Culturele Antropologie / Ontwikkelingssociologie<br />

• Pedagogische Wetenschappen / Rommert CasimirInstituut.<br />

• Instituut voor Politieke Wetenschap<br />

• Instituut voor Psychologie<br />

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen<br />

• Mathematisch instituut<br />

• <strong>Leiden</strong> Institute of Advanced Computer Science<br />

• Sterrewacht <strong>Leiden</strong><br />

• Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde<br />

• Leids Instituut voor Chemisch onderzoek<br />

• <strong>Leiden</strong> Amsterdam Center for Drug Research, vestiging <strong>Leiden</strong><br />

• Instituut Biologie <strong>Leiden</strong><br />

• Nationaal Herbarium Nederland, vestiging <strong>Leiden</strong><br />

• Centrum voor Milieuwetenschappen <strong>Leiden</strong><br />

Interfacultaire samenwerkingsverbanden<br />

• <strong>Leiden</strong> Institute for Brain and Cognition<br />

• Leids Universitair Centrum voor de Studie van Islam en Samenleving<br />

• Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding,<br />

Onderwijsontwikkeling en Nascholing


LAUREATEN in 2010<br />

Spinozapremies<br />

In 2010 kregen drie Leidse hoogleraren de NWO-Spinozapremie,<br />

van € 2,5 miljoen.<br />

• Prof.dr. Naomi Ellemers, hoogleraar Sociale psychologie van de<br />

organisatie<br />

• Prof.dr. Marijn Franx, hoogleraar Extragalactische sterrenkunde<br />

• Prof.dr. Ineke Sluiter, hoogleraar Griekse taal- en letterkunde<br />

De Spinozapremie is de meest prestigieuze wetenschappelijke prijs<br />

in Nederland.<br />

Valorisation Award<br />

Het Centre for Medical Systems Biology waarin het LUMC participeert<br />

heeft voor de tweede keer de Valorisation Award van het<br />

Netherlands Genomics Initiative gewonnen, ditmaal gedeeld met<br />

het Nederlands Kanker Instituut. Zij krijgen elk de helft van het<br />

prijzengeld van € 1 miljoen. Twee jaar geleden won het Centre<br />

for Medical Systems Biology (CMSB) de prijs ook al.<br />

KNAW<br />

Dr. Remco Breuker ontving de Heineken Young Scientists Award voor<br />

de Historische Wetenschap van de KNAW. Deze kent elke twee jaar vijf<br />

awards toe aan jonge, excellente onderzoekers met een voorbeeldfunctie<br />

voor anderen.<br />

ERC-Grants<br />

ERC-Grants zijn persoonsgebonden subsidies die worden toegekend<br />

door de European Research Council (ERC).<br />

ERC Starting Independent Researcher Grants gaan naar excellente<br />

onderzoekers die minimaal twee en maximaal negen jaar geleden<br />

zijn gepromoveerd. Zij kunnen een eigen groep opzetten. De subsidie<br />

bedraagt maximaal € 1,5 miljoen.<br />

• Prof.dr. Eveline Crone (Instituut voor Psychologie)<br />

ERC Advanced Grants zijn bedoeld voor excellente gepromoveerde<br />

onderzoekers die minimaal negen jaar geleden zijn gepromoveerd en<br />

die met een subsidie vernieuwend onderzoek gaan doen. De subsidie<br />

bedraagt maximaal € 3,5 miljoen.<br />

• Prof.dr. Joost Frenken (Leids Instituut voor Onderzoek in de<br />

Natuurkunde)<br />

• Prof.dr. Frank den Hollander (Mathematisch Instituut)<br />

Marie Curie-subsidies<br />

Het Marie Curieprogramma van de EU is bedoeld om de mobiliteit<br />

en carrière-ontwikkeling voor onderzoekers te stimuleren gedurende<br />

de hele loopbaan en om de wetenschappelijke kennis in Europa te<br />

bevorderen. Er zijn verschillende subsidies voor verschillende fasen<br />

in de ontwikkeling als onderzoeker. De vijf navolgende jonge onderzoekers<br />

kregen een Marie Curie-subsidie.<br />

• Dr. Bela Bode (Leids Instituut voor Chemisch onderzoek)<br />

• Dr. Michele Pavanello (Leids Instituut voor Chemisch onderzoek)<br />

• Dr. Susanne Fenz (Leids Instituut voor Onderzoek in de<br />

Natuurkunde)<br />

• Dr. Stefan Semrau (Leids Instituut voor Onderzoek in de<br />

Natuurkunde)<br />

• Dr. Peter Zijlstra (Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde)<br />

NWO persoonsgebonden subsidies<br />

Vici’s<br />

In 2010 kregen vier Leidse wetenschappers een Vici-subsidie om een<br />

eigen groep op te starten. In totaal kende NWO er 31 toe. De omvang<br />

van de subsidie is maximaal € 1,5 miljoen.<br />

• Prof.dr. Marian Bakermans-Kranenburg (Pedagogische<br />

Wetenschappen, Rommert Casimir Instituut)<br />

• Prof.dr. Peter Grünwald (Mathematisch Instituut)<br />

• Prof.dr. Harold Linnartz (Instituut voor Metajuridica)<br />

• Prof.dr. Jonathan Silk (<strong>Leiden</strong> Institute for Area Studies)<br />

55


56<br />

Vidi’s<br />

Bij de Vidi-subsidies gingen zes van de 88 toekenningen naar <strong>Leiden</strong>.<br />

Elke onderzoeker krijgt maximaal € 800.000 waarmee hij of zij vijf jaar<br />

lang een nieuwe onderzoekslijn kan ontwikkelen of een eigen onderzoeksgroep<br />

kan opbouwen.<br />

• Dr. Peter van Aelst (Instituut voor Politieke Wetenschap)<br />

• Dr. Andre Parnachev (Leids Instituut voor Onderzoek in de<br />

Natuurkunde)<br />

• Dr. Trui Steen (Instituut voor Bestuurskunde)<br />

• Dr. Magnus Palmblad (LUMC, Parasitologie)<br />

• Dr. Carsten Stahn (Instituut voor Publiekrecht)<br />

• Dr. Gisela Terwindt (LUMC, Neurologie)<br />

Veni’s<br />

De <strong>Universiteit</strong> <strong>Leiden</strong> heeft in 2010 19 van de 161 Veni-subsidies gekregen.<br />

De subsidie bedraagt maximaal € 250.000 per onderzoeker. Deze kan<br />

hiermee gedurende drie jaar ideeën ontwikkelen en onderzoek doen.<br />

• Dr. Renzo Duin (Archeologie)<br />

• Dr. Alex Geurds (Archeologie)<br />

• Dr. Nadine Akkerman (Instituut voor Culturele Disciplines, Engels)<br />

• Dr. Susanna de Beer (Instituut voor Culturele Disciplines,<br />

Grieks/Latijn)<br />

• Dr. Sjeng Scheijen (Instituut voor Culturele Disciplines, Slavisch)<br />

• Dr. Justyna Wubs-Mrozewicz (Instituut voor Geschiedenis)<br />

• Dr. Wiep Klaas Smits (LUMC, Medische microbiologie)<br />

• Dr. Daniël Pijnappels (LUMC, Hartziekten )<br />

• Dr. Machteld Tiemessen (LUMC, Immunohematologie)<br />

• Dr. Eric de Brabandere (Instituut voor Publiekrecht )<br />

• Dr. Berna Güroğlu (Instituut voor Politieke Wetenschap)<br />

• Dr. Myrra Carstens (<strong>Leiden</strong>/Amsterdam Center for Drug Research)<br />

• Dr. Mathias Hass (Leids Instituut voor Chemisch Onderzoek)<br />

• Dr. Paramaconi Rodríguez Pérez (Leids Instituut voor Chemisch<br />

onderzoek)<br />

• Dr. Laura Heitman (<strong>Leiden</strong>/Amsterdam Center for Drug Research)<br />

• Dr. Wolfgang Löffler (<strong>Leiden</strong> Instituut voor Onderzoek in de<br />

Natuurkunde)<br />

• Dr. Benjamin Oppenheimer (Sterrewacht <strong>Leiden</strong>)<br />

• Dr. Christian Tudorache (Instituut Biologie <strong>Leiden</strong>)<br />

Mozaïek<br />

Het aantal Mozaïeksubsidies dat dit jaar naar <strong>Leiden</strong> ging is vergeleken<br />

met andere universiteiten bovengemiddeld hoog: vier van de 21. Het doel<br />

van het Mozaïekprogramma is om meer afgestudeerden uit minderheidsgroepen<br />

in de wetenschap te laten instromen. Ze ontvangen een<br />

promotiebeurs van € 200.000.<br />

• Drs. Marc Engels (LUMC, Cardiologie )<br />

• Drs Verena Ly (<strong>Leiden</strong> Institute of Brain and Cognition)<br />

• Jasmina Mačkić LL.M., (Instituut voor Publiekrecht)<br />

• Drs. Ali Al Tuma (Instituut voor Geschiedenis)<br />

Rubicon<br />

Pas gepromoveerde onderzoekers kunnen met de Rubiconsubsidie<br />

onderzoekservaring opdoen in het buitenland. Buitenlandse onderzoekers<br />

kunnen voor onderzoek naar Nederland komen.<br />

• Dr. Stanley Lai (Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde),<br />

voor twee jaar naar de University of Warwick (GB).<br />

• Drs Jan Willem van de Meent, voor anderhalf jaar naar de Columbia<br />

University of New York (VS).<br />

• Dr. Stefan Willems (LUMC, Pathologie) voor twee jaar naar de<br />

Harvard Medical School (VS).<br />

• Dr. Irene Bueno, Università degli Studi di Firenze (Italië), twintig<br />

maanden bij het Instituut voor Godsdienstwetenschappen.<br />

NWO Promotieplaatsen in de Geesteswetenschappen<br />

Ook bij het verwerven van promotieplaatsen uit het NWO-programma<br />

Promoties in de Geesteswetenschappen deed de <strong>Universiteit</strong> <strong>Leiden</strong> het<br />

zeer goed: vier van de 17 plaatsen werden aan <strong>Leiden</strong> toegekend.


STUDENTEN in het academisch jaar 2010 - 2011<br />

Bacheloropleiding (eoi-p): eerstejaarsstudenten 2010-2011<br />

Archeologie 80<br />

Geesteswetenschappen 979<br />

Geneeskunde/ LUMC 345<br />

<strong>Leiden</strong> University College The Hague 101<br />

Rechtsgeleerdheid 850<br />

Sociale Wetenschappen 1.033<br />

Wiskunde en Natuurwetenschappen 401<br />

Totaal universiteit 3.789<br />

Masteropleidingen: ingeschrevenen 2010-2011<br />

Archeologie 135<br />

Geesteswetenschappen 1.205<br />

Geneeskunde/LUMC 149<br />

Lerarenopleiding 244<br />

Rechtsgeleerdheid 1.212<br />

Sociale Wetenschappen 1.612<br />

Wiskunde en Natuurwetenschappen 652<br />

Totaal universiteit 5.209<br />

Studenten per faculteit naar studiefase 2010-2011 bachelor doctoraal master postdoctoraal totaal<br />

Archeologie 319 135 454<br />

Geesteswetenschappen 3324 1205 4529<br />

Geneeskunde/LUMC 1301 774 149 232 2456<br />

<strong>Leiden</strong> University College The Hague 101 101<br />

Rechtsgeleerdheid 3145 1212 4357<br />

Sociale Wetenschappen 3248 1612 4860<br />

Wiskunde en Natuurwetenschappen 1211 652 1863<br />

Lerarenmaster 244 244<br />

<strong>Universiteit</strong> 12649 774 5209 232 18864<br />

Geslaagden per faculteit 2008-2009 propedeuse bachelor doctoraal master postdoctoraal<br />

Archeologie 85 46 10 42<br />

Geesteswetenschappen 674 608 202 438<br />

Geneeskunde/LUMC 314 130 267 41 266<br />

Rechtsgeleerdheid 768 580 73 535<br />

Sociale Wetenschappen 665 766 71 739<br />

Wiskunde en Natuurwetenschappen 295 229 18 192<br />

Lerarenmaster 140<br />

<strong>Universiteit</strong> 2009-2010 2801 2359 641 2127 266<br />

57


58<br />

BACHELOROPLEIDINGEN<br />

Faculteit der Archeologie<br />

BA Archeologie<br />

Faculteit der Geesteswetenschappen<br />

BA Duitse taal en cultuur<br />

BA Engelse taal en cultuur<br />

BA Franse taal en cultuur<br />

BA Geschiedenis<br />

BA Godgeleerdheid<br />

BA Griekse en Latijnse taal en cultuur<br />

BA Islamitische theologie<br />

BA Italiaanse taal en cultuur<br />

BA Kunstgeschiedenis<br />

BA Film- en literatuurwetenschap<br />

BA Midden-Oostenstudies<br />

BA Nederlandkunde/Dutch studies<br />

BA Nederlandse taal en cultuur<br />

BA Oude culturen van de mediterrane wereld<br />

BA Ruslandkunde<br />

BA Slavische talen en culturen<br />

BA Talen en culturen van Afrika<br />

BA Talen en culturen van China<br />

BA Talen en culturen van Japan<br />

BA Talen en culturen van Korea<br />

BA Talen en culturen van Latijns Amerika/Spaans<br />

BA Talen en culturen vand Zuid- en Zuid-Oost Azië<br />

BA Taalwetenschap<br />

BA Wereldgodsdiensten<br />

BA Wijsbegeerte<br />

Faculteit der Geneeskunde/LUMC<br />

BSc Biomedische wetenschappen<br />

BSc Geneeskunde<br />

Faculteit der Rechtsgeleerdheid<br />

BSc Criminologie<br />

LL.B Fiscaal recht<br />

LL.B Notarieel recht<br />

LL.B Rechtsgeleerdheid<br />

Faculteit der Sociale wetenschappen<br />

BSc Bestuurskunde<br />

BA Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie<br />

BSc Pedagogische wetenschappen<br />

BA Politicologie<br />

BSc Psychologie<br />

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen<br />

BSc Bio-Farmaceutische Wetenschappen<br />

BSc Biologie<br />

BSc Informatica<br />

BSc Life Science and Technology<br />

BSc Molecular Science and Technology<br />

BSc Natuurkunde<br />

BSc Sterrenkunde<br />

BSc Wiskunde<br />

Campus Den Haag (University College)<br />

BA Liberal Arts & Sciences: Global Challenges


MASTEROPLEIDINGEN<br />

Faculteit der Archeologie<br />

MA/MSc Archaeology<br />

MA/MSc Archaeology (Research)<br />

Faculteit der Geesteswetenschappen<br />

MA African Languages and Cultures<br />

MA African Linguistics<br />

MA African Studies (Research)<br />

MA Arabic, Persian and Turkish Languages and Cultures<br />

MA Area Studies: Asia and the Middle East (Research)<br />

MA Art History<br />

MA Book and Digital Media Studies<br />

MA Chinese Studies<br />

MA Classics<br />

MA Classics and Ancient Near Eastern Civilisations (Research)<br />

MA Comparative Indo-European Linguistics<br />

MA Dutch Studies<br />

MA English Language and Culture<br />

MA Egyptology<br />

MA European Union Studies<br />

MA Film and Photographic studies<br />

MA French Language and Culture<br />

MA German Language and Culture<br />

MA Italian Language and Culture<br />

MA Hebrew and Aramaic Languages and Cultures<br />

MA History<br />

MA History: Societies and Institutions (Research)<br />

MA Indian American Studies<br />

MA Indian and Tibetan Studies<br />

MA Indonesian Studies<br />

MA Islamic Studies<br />

MA Islamic Theology<br />

MA Japanese Studies<br />

MA Korean Studies<br />

MA Languages and Cultures of Mesopotamia and Anatolia<br />

MA Latin American Studies<br />

MA Latin American and Caribbean Studies (Research)<br />

MA Linguistics<br />

MA Linguistics: Structure and Variation in the Languages of the World<br />

(Research)<br />

MA Literary Studies<br />

MA Nederlandse taal en cultuur<br />

MA Philosophy<br />

MA Philosophy of a Specific Discipline<br />

MA Religious Studies<br />

MA Russian Studies<br />

MA Slavic Languages and Cultures<br />

MA Study of Art and Literature (Research)<br />

Faculteit der Geneeskunde / LUMC<br />

MSc Biomedical Sciences<br />

MSc Geneeskunde<br />

MSc Vitality and Ageing<br />

Faculteit der Rechtsgeleerdheid<br />

MSc Criminologie<br />

LL.M. Fiscaal Recht<br />

LL.M. Notarieel Recht<br />

LL.M. Rechtsgeleerdheid<br />

LL.M. in Advanced Studies in Air and Space Law<br />

LL.M. in Advanced Studies in European and International Business Law<br />

LL.M. in Advanced Studies in International Tax Law<br />

LL.M. in Advanced Studies in Public International Law<br />

59


60<br />

Faculteit der Sociale Wetenschappen<br />

MA Cultural Anthropology and Development Sociology<br />

MSc Education and Child Studies<br />

MSc Developmental Psychopathology in Education and<br />

Child Studies (Research)<br />

MSc International Relations and Diplomacy<br />

MSc Political Science (<strong>Leiden</strong> / Campus Den Haag)<br />

MSc Political Science (Research): Institutional Analysis<br />

MSc Psychology<br />

MSc Psychology (Research): Decision Making and<br />

Action Control in Self-Regulation of Human Behaviour<br />

MSc Public Administration<br />

MSc Public Administration (Research): Institutional<br />

Change and Reform<br />

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen<br />

MSc Astronomy<br />

MSc Bio-Pharmaceutical Sciences<br />

MSc Biology<br />

MSc Chemistry<br />

MSc Industrial Ecology<br />

MSc Computer Science<br />

MSc ICT in Business<br />

MSc Life Science and Technology<br />

MSc Mathematics<br />

MSc Media Technology<br />

MSc Physics<br />

Postmaster lerarenopleidingen, ICLON<br />

Algemene economie, Biologie, Duits, Engels, Filosofie, Frans,<br />

Geschiedenis en Staatsinrichting, Godsdienst & Levensbeschouwing,<br />

Grieks, Latijn en Klassieke Culturele Vorming, Kunstgeschiedenis en<br />

Culturele en Kunstzinnige Vorming / Kunst Algemeen, Maatschappijleer,<br />

Management en Organisatie, Natuurkunde, Nederlands, Scheikunde,<br />

Spaans, Turks en Wiskunde


MEDEWERKERS per december 2010<br />

Bij de <strong>Universiteit</strong> <strong>Leiden</strong> werken 3898 mensen (3155,8 fte)<br />

O&O Overig<br />

Medewerkers per faculteit in fte* WP promovendi ondersteuning OBP Totaal<br />

Archeologie 34,3 18,4 8,1 8,2 72,6<br />

Geesteswetenschappen 299,3 104,2 29,1 94,5 540,9<br />

Rechtsgeleerdheid 134,3 46,6 7,6 77,5 282,3<br />

Wiskunde en Natuurwetenschappen 380,6 326,7 144,3 147,3 1002,2<br />

Sociale Wetenschappen 209,1 100,2 38,0 75,2 424,9<br />

Campus Den Haag 15,7 4,6 2,2 26,6 49,6<br />

ICLON 22,6 3,8 10,4 22,1 58,9<br />

Overig 2,2 0,8 3,8 24,0 30,8<br />

Centrale diensten 7,2 0,0 84,7 601,5 693,5<br />

Totaal 1105,3 605,3 328,1 1076,8 3155,8<br />

* De faculteit Geneeskunde komt in deze tabel niet voor omdat vrijwel al het personeel in dienst is bij het LUMC.<br />

Percentage vrouwelijke hoogleraren in fte 2010<br />

Archeologie 16,7%<br />

Geesteswetenschappen 21,4%<br />

Geneeskunde/LUMC* 11,8%<br />

Rechtsgeleerdheid 17,3%<br />

Wiskunde en Natuurwetenschappen 6,3%<br />

Sociale Wetenschappen 31,5%<br />

Totaal excl. LUMC 17,3%<br />

* Gebaseerd op de opgave van NFU aan VSNU over het jaar 2009,<br />

in personen.<br />

Promoties 2010 (voorlopige cijfers)<br />

Faculteit Totaal<br />

Archeologie 7<br />

Geesteswetenschappen 56<br />

Geneeskunde/LUMC 115<br />

Rechtsgeleerdheid 23<br />

Sociale Wetenschappen 36<br />

Wiskunde en Natuurwetenschappen 94<br />

Eindtotaal 331<br />

61


62<br />

BESTUURDERS per december 2010<br />

College van Bestuur<br />

• prof.mr. Paul F. van der Heijden<br />

Rector Magnificus en Voorzitter<br />

• prof.dr. Rietje van Dam-Mieras<br />

Vice-Rector Magnificus<br />

• drs. Willem te Beest<br />

Vice-Voorzitter<br />

CONTACT<br />

<strong>Universiteit</strong> <strong>Leiden</strong><br />

Rapenburg 70<br />

071 527 27 27<br />

leidenuniv.nl<br />

Admissions Office<br />

Pieterskerkhof 6<br />

071 527 72 87<br />

study@io.leidenuniv.nl<br />

leiden.edu<br />

Campus Den Haag <strong>Universiteit</strong> <strong>Leiden</strong><br />

Locatie Lange Houtstraat<br />

Lange Houtstraat 5-7<br />

Locatie Stichthage<br />

Toegang via centrale hal Den Haag CS<br />

plein 10<br />

070 800 9502<br />

info@cdh.leidenuniv.nl<br />

campusdenhaag.nl<br />

Decanen<br />

• Faculteit der Archeologie<br />

prof.dr. Willem Willems<br />

• Faculteit der Geesteswetenschappen<br />

prof.dr. Wim van den Doel<br />

• Faculteit der Geneeskunde/LUMC<br />

prof.dr. Eduard Klasen<br />

• Faculteit der Rechtsgeleerdheid<br />

prof.mr. Carel Stolker<br />

<strong>Leiden</strong> University College The Hague<br />

Campus Den Haag<br />

Lange Voorhout 44<br />

070 302 10 70<br />

info@lucthehague.nl<br />

www.lucthehague.nl<br />

LURIS<br />

<strong>Leiden</strong> University Research &<br />

Innovation Services<br />

Rijnsburgerweg 10<br />

071 526 55 60<br />

luris@luris.leidenuniv.nl<br />

www.luris.leidenuniv.nl<br />

Plexus Studentencentrum<br />

Kaiserstraat 25<br />

071 527 80 11<br />

informatiecentrum@leidenuniv.nl<br />

plexus.leidenuniv.nl<br />

• Faculteit der Sociale Wetenschappen<br />

prof.dr. Philip Spinhoven<br />

• Faculteit der Wiskunde en<br />

Natuurwetenschappen<br />

prof.dr. Sjoerd Verduyn Lunel<br />

• Campus Den Haag<br />

prof.dr. Jouke de Vries<br />

Pre-University College<br />

Wassenaarseweg 52<br />

071 527 71 68<br />

pre@iclon.leidenuniv.nl<br />

pre-universitycollege.leidenuniv.nl<br />

Studielijn<br />

Informatie over studeren in <strong>Leiden</strong><br />

071 527 11 11<br />

studielijn@leidenuniv.nl<br />

studereninleiden.nl<br />

mastersinleiden.nl<br />

Visitor Centre <strong>Leiden</strong><br />

Stationsweg 41<br />

071 516 60 00<br />

info@vcleiden.nl<br />

portal.leiden/bezoeken/visitor_centre_leiden<br />

en<br />

Expat Centre <strong>Leiden</strong><br />

071 516 60 05<br />

Welcome@expatcentreleiden.nl<br />

www.expatcentreleiden.nl


RATIO & EMOTIE<br />

<strong>Universiteit</strong> <strong>Leiden</strong> in 2010<br />

Redactie<br />

Hilje Papma<br />

Marjanne Dominicus<br />

Marilyn Hedges<br />

Corine Hendriks<br />

Hugo Schalkers (fotoredactie)<br />

Met bijdragen van<br />

Coen van Beelen: boeddhisme, p. 18, Ellemers,<br />

p. 28, Gosselink, p. 42<br />

Jan Hein van Dierendonck: stamcellen, p. 8,<br />

sociale brein, p. 30, missing link, p. 52<br />

Véronique van Gelderen: 18 e eeuwse brieven,<br />

p. 12, Stuven, p. 25, Persio, p. 33, Yeari, p. 38,<br />

Delattre, p. 46<br />

Corine Hendriks: jaarkalender, Nationale<br />

DenkTank, p. 15, Rushdie, p. 24, Chohabi, p. 34,<br />

University College, p. 39<br />

Arnout Jaspers: wrijvingsloze oppervlakken,<br />

p. 16, Franx, p. 20, farmacologisch maatwerk,<br />

p. 22, wiskunde p. 48<br />

Barry van der Meer: Wetenschap en Wereld, p. 50<br />

Peter Melville: Witten, p. 14, Mehari Ghiliu, p. 32<br />

Hilje Papma: EVRM, p. 40, migratie, p. 44,<br />

Blom, p. 47<br />

<strong>Ratio</strong> & <strong>Emotie</strong><br />

Dit jaarboek 2010 verschijnt in het Nederlands<br />

en het Engels. Exemplaren zijn gratis verkrijgbaar<br />

bij het directoraat Strategische<br />

Communicatie en Marketing:<br />

071 527 61 31<br />

communicatie@leidenuniv.nl<br />

Marl Pluijmen: partijendemocratie, p. 6,<br />

Sluiter, p. 10, archeologie, p. 26<br />

Esther Thole: elektronenmicroscopie, p. 36<br />

Vertalingen Engels-Nederlands<br />

Josée Koning, (elektronenmicroscopie p. 36)<br />

Inge ’t Hart (18 e eeuwse brieven, p. 12)<br />

Tekeningen rubriek Van Verre<br />

Saskia Masselink<br />

Fotografie hoofdartikelen<br />

Peter Akkermans (archeologie, p. 26)<br />

André Blom (sociaal brein, p. 30)<br />

Rob Cramerro (wiskunde, p. 48)<br />

Taco Gooiker (migratie, p. 44)<br />

Ben Grishaaver, Photo & Digital,<br />

<strong>Universiteit</strong> <strong>Leiden</strong> (partijendemocratie, p. 6,<br />

EVRM, p. 40, Rushdie, p. 24, Blom, p. 47)<br />

Rutger Houweling & Tamar Weenen<br />

(Nationale DenkTank, p. 15)<br />

X. Kuiper (boeddhisme, p. 18)<br />

Yvonne Smits (farmacologisch maatwerk, p. 22)<br />

Universitaire Nieuwsbrief<br />

De elektronische nieuwsbrief komt wekelijks<br />

uit. Neem voor een gratis abonnement<br />

contact op met:<br />

nieuwsbrief@leidenuniv.nl<br />

nieuwsbrief.leidenuniv.nl<br />

Fotografie prijswinnaars<br />

Marc de Haan<br />

Fotografie jaarkalender<br />

UFB Photo & Digital, <strong>Universiteit</strong> <strong>Leiden</strong>:<br />

Ben Grishaaver en André van Haasteren<br />

Harold Pereira<br />

Gerard Persoon<br />

Wim Vreeburg<br />

Allard de Witte<br />

e.a.<br />

Ontwerper lustrumlogo<br />

Ella Gazibara, student Koninklijke Academie<br />

van Beeldende Kunsten<br />

Vormgeving<br />

ratiodesign.nl<br />

Druk<br />

UFB/Grafische producties<br />

63


<strong>Universiteit</strong> <strong>Leiden</strong><br />

Eerste universiteit in Nederland<br />

Opgericht op 8 februari 1575<br />

Devies: Praesidium Libertatis, Bolwerk van de vrijheid<br />

Internationale onderzoeksuniversiteit<br />

11 onderzoeksprofileringsgebieden<br />

Pre-University College<br />

Honours College<br />

Campus Den Haag met<br />

<strong>Leiden</strong> University College The Hague<br />

Werkt samen met andere vooraanstaande universiteiten<br />

in de League of European Research Universities<br />

26 bacheloropleidingen<br />

76 masteropleidingen<br />

18 lerarenopleidingen (postmaster)<br />

18.864 studenten<br />

3.898 medewerkers<br />

www.leidenuniv.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!