9663/09 cle/JEL/lm 1 DG C 1A RAAD VA DE EUROPESE U IE ...

register.consilium.europa.eu

9663/09 cle/JEL/lm 1 DG C 1A RAAD VA DE EUROPESE U IE ...

RAAD VA

DE EUROPESE UIE

Brussel, 13 mei 2009 (19.05)

(OR. en)

9663/09

COMPET 264

OTA

van: het secretariaat-generaal van de Raad

aan: de Raad Concurrentievermogen

nr. vorig doc.: 9540/09 COMPET 250

Betreft : Ontwerp-conclusies van de Raad over betere regelgeving

Voor de delegaties gaan in bijlage dezes ontwerp-conclusies van de Raad over betere regelgeving,

die op 13 mei 2008 door het Comité van permanente vertegenwoordigers zijn opgesteld.

De Raad Concurrentievermogen van 28 en 29 mei 2009 wordt verzocht deze conclusies aan te

nemen.

________________

9663/09 cle/JEL/lm 1

DG C 1A L


DE RAAD:

Ontwerp-conclusies van de Raad over betere regelgeving

voor aanneming tijdens de Raad Concurrentievermogen op 28 mei 2009

1. BENADRUKT dat betere regelgeving in de context van de strategie van Lissabon een

BIJLAGE

belangrijke rol speelt middels goed opgezette regelgeving van hoge kwaliteit die bijdraagt aan

de doelstellingen, te weten duurzame groei en banen, met meer voordelen voor burgers,

bedrijfsleven en overheid, met een betere naleving van de regels en een hogere

doeltreffendheid van die regels en met een zo groot mogelijke vermindering van de kosten

waardoor het Europese bedrijfsleven, waaronder de kleine en middelgrote ondernemingen en

micro-ondernemingen, in de mondiale context aan concurrentievermogen wint.

2. BENADRUKT dat de EU zich in de huidige economische en financiële situatie voor

aanzienlijke uitdagingen gesteld ziet en is het met de Commissie eens dat de beginselen van

betere regelgeving een wezenlijk onderdeel moeten blijven van onze reactie, met regelgeving

waar nodig, op een wijze die zo rechtlijnig en transparant mogelijk is en die de belasting voor

burgers, bedrijfsleven en overheid beperkt houdt tot wat nodig is voor de verwezenlijking van

de doelstellingen van nieuwe beleidsinitiatieven.

3. PRIJST de derde door de Commissie verrichte strategische evaluatie van betere regelgeving

in de Europese Unie 1 .

4. ONDERKENT dat het in praktijk brengen van betere regelgeving een verantwoordelijkheid is

die de Europese instellingen en de lidstaten delen.

5. BENADRUKT dat nieuwe wetgevingsactiviteiten moeten plaatsvinden op basis van een

volledige naleving van het subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel van de EU, waarbij

het communautaire acquis moet worden nageleefd.

1 doc. 5791/09 COMPET 37.

9663/09 cle/JEL/lm 2

BIJLAGE DG C 1A


6. ERKENT dat een op feitenmateriaal gebaseerde aanpak, zoals effectbeoordelingen en

uitgebreid overleg met de belanghebbenden, bijdraagt aan transparantie en

verantwoordingsplicht doordat wetgevers de mogelijke effecten van beleidsbesluiten kunnen

beoordelen en doordat de belanghebbenden beter toegang hebben tot informatie;

BENADRUKT in dit verband de rol van de samenvattingen die de Commissie maakt van

effectbeoordelingen om de in het politieke besluitvormingsproces benodigde informatie

transparanter en beter toegankelijk voor de burgers te maken.

7. PRIJST de herziene richtsnoeren van de Commissie voor effectbeoordelingen, die een goed

gestructureerde en rigoureuze analyse moeten opleveren van de voorstellen, evenals een

evaluatie van de specifieke effecten, bijvoorbeeld op de interne markt, kleine en middelgrote

bedrijven en consumenten, met een alomvattende en geïntegreerde beoordeling van alle ter

zake doende economische, sociale en ecologische effecten. De richtsnoeren moeten ook

leiden tot een betere kwantificering van de kosten en baten van voorgestelde beleidsopties,

zoals de mogelijke effecten wat betreft administratieve belasting en andere kosten in verband

met de naleving van de regelgeving, indien van toepassing, evenals de mogelijkheid om de

minimale overlegperiode te verlengen tot meer dan acht weken.

8. PRIJST de resultaten die zijn geboekt bij het verminderen van de administratieve lasten voor

bedrijven en het tot nog toe door de Commissie verrichte werk om de kostenverlagende

maatregelen uit te voeren die nodig zijn voor de verwezenlijking van de beoogde 25%

verlaging voor 2012, evenals de vorderingen en het werk van de lidstaten met betrekking tot

het terugdringen van de administratieve belasting; PRIJST in het bijzonder de voorstellen van

de Commissie die een potentiële besparing vertegenwoordigen van ongeveer 30 miljard euro

en WAARDEERT in deze context het werk van de Groep van onafhankelijke

belanghebbenden op hoog niveau inzake administratieve lasten en ZIET UIT NAAR haar

verdere rol binnen het door de Commissie verstrekte mandaat om de Commissie van advies te

dienen over mogelijkheden voor vermindering van de administratieve lasten en over het

toezicht op de vorderingen op de diverse beleidsterreinen; HERHAALT het verzoek aan de

Commissie om alle verlagingsvoorstellen die voortkomen uit de dertien prioritaire terreinen

van het actieprogramma voor de verlaging van de administratieve lasten nog voor het eind

van haar mandaat in te dienen; BENADRUKT dat nieuwe wetgeving of wijzigingswetgeving

waarvan de inhoud binnen het kader valt van de oorspronkelijke dertien prioritaire gebieden

moet worden beoordeeld om te voldoen aan de doelstellingen van het actieprogramma.

9663/09 cle/JEL/lm 3

BIJLAGE DG C 1A


9. VERHEUGT ZICH EROVER dat de Commissie nu 140 van de 185 initiatieven van het

lopend vereenvoudigingsprogramma, dat gericht is op bijwerking, modernisering en

vereenvoudiging van communautaire wetgeving, heeft ingediend; NEEMT KENNIS van het

feit dat de Commissie momenteel het acquis bestudeert, hetgeen nog eens 81 initiatieven heeft

opgeleverd die kunnen leiden tot vereenvoudiging; VERHEUGT ZICH OVER de

aanzienlijke vermindering van de hoeveelheid communautaire wetgeving die is

bewerkstelligd door intrekking en codificering en BENADRUKT dat 48

vereenvoudigingsvoorstellen definitief zijn goedgekeurd door de medewetgevers.

10. MEMOREERT de belangrijke rol van toegang tot de wet in het kader van betere regelgeving

en BENADRUKT derhalve dat er duidelijke, eenvoudige, samenhangende en gemakkelijk

toegankelijke wetgeving in alle officiële EU-talen nodig is en ONDERSTREEPT dat EU-

wetgeving helder geformuleerd en in de praktijk toegankelijk moet zijn, onder meer in de

vorm van geconsolideerde teksten en met behulp van betere zoekmachines, vooral middels

elektronische gegevensbanken zoals EUR-lex; SPOORT de Commissie AAN om, in

samenwerking met de andere instellingen, haar inspanningen om de toegang tot de wet te

verbeteren voort te zetten en ZIET haar verslag over belangrijke resultaten in 2010

TEGEMOET, binnen het bestaande kader voor rapportage.

BIJ WIJZE VAN VERDERE STAPPEN TER BEVORDERING VAN DE BEGINSELEN VAN

BETERE REGELGEVING,

ZAL DE RAAD

11. de routekaarten uit het jaarlijkse wetgevings- en werkprogramma van de Commissie

zorgvuldig bestuderen en de Commissie zijn eventuele commentaar erop doen toekomen.

12. reeds in een vroeg stadium en gedurende het hele onderhandelingsproces goed gebruik blijven

maken van de effectbeoordelingen van de Commissie en van de bijbehorende adviezen van de

dienst voor effectbeoordelingen.

9663/09 cle/JEL/lm 4

BIJLAGE DG C 1A


13. in het kader van het interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven" blijven nadenken over

goede en praktische manieren om, indien nodig, effectbeoordelingen op te stellen over zijn

eigen inhoudelijke amendementen.

14. de dialoog met het Europees Parlement voortzetten, evenals de uitwisseling van informatie

over indicatieve tijdschema's voor de bestudering van Commissievoorstellen en informatie

over de ontwikkeling van effectbeoordelingen over de inhoudelijke amendementen op die

voorstellen.

15. bij het bestuderen van Commissievoorstellen en het opstellen van amendementen op die

voorstellen de gezamenlijke inspanningen in verband met de 25% vermindering van

administratieve lasten, die de EU zich ten doel heeft gesteld, voor ogen houden, zodat een

toename van de administratieve belasting wordt vermeden, zeker in het geval van voorstellen

die deel uitmaken van het actieprogramma.

VERZOEKT DE LIDSTATEN OM

16. te overwegen om effectbeoordelingen in te stellen en te ontwikkelen, die zijn aangepast aan

hun eigen omstandigheden en administratieve systemen, om, waar passend, de geïntegreerde

beoordeling te verrichten van economische, sociale en ecologische effecten van nationale

wetgeving; bij de omzetting van EU-wetgeving in nationale wetgeving te bedenken dat onder

meer moet worden vermeden dat er bijkomende belemmeringen ontstaan voor de vier

vrijheden en dat de markttoegang van de kleine en middelgrote ondernemingen moet worden

gefaciliteerd.

VERZOEKT DE COMMISSIE OM

17. de nieuwe richtsnoeren voor effectbeoordelingen te blijven uitvoeren en volgen, en in het

beleidsvormingsproces optimaal gebruik te maken van effectbeoordelingen.

9663/09 cle/JEL/lm 5

BIJLAGE DG C 1A


18. in een vroeg stadium te blijven samenwerken met de lidstaten bij het verzamelen van

gegevens voor de opstelling van effectbeoordelingen, teneinde in de volgende fase rekening te

kunnen houden met de specifieke kenmerken van de lidstaten.

19. te zorgen voor kwalitatief hoogwaardige resultaten van het overlegproces met de

belanghebbenden, dat geen losstaande gebeurtenis is, maar een dynamisch proces dat zich

wellicht in meerdere fasen zal afspelen, het gebruik van diverse overleginstrumenten zal

vergen en de belanghebbenden voldoende tijd moet bieden voor deelname en waarvan de

resultaten en de diverse stellingnamen in het effectbeoordelingsverslag moeten worden

opgenomen.

20. de geschatte besparingen inzake administratieve lasten te kwantificeren voor de voorstellen

van het actieprogramma op de dertien prioritaire gebieden, aangezien de Raad dan zal

beschikken over de gegevens voor een betere inschatting van zijn eigen amendementen, zodat

de werkelijke besparingen inzake administratieve lasten voor de definitieve goedgekeurde

voorstellen kunnen worden berekend.

21. de vorderingen inzake het actieprogramma te volgen en de Europese Raad tijdens zijn

voorjaarsbijeenkomst verslag uit te brengen over significante veranderingen in

administratieve lasten en over de bijdrage aan de doelstelling van 25% vermindering die reeds

is geleverd middels voorstellen waarmee de Raad en het Europees Parlement hebben

ingestemd.

22. voorstellen te blijven doen voor de intrekking van verouderde instrumenten en bepalingen die

geen bestaansreden meer hebben, en op handen zijnde wetgeving door te lichten.

23. een evaluatie te maken van belangrijke reeds van kracht zijnde onderdelen van de wetgeving;

in deze context een vergelijking te maken van beoogde en daadwerkelijke effecten van

goedgekeurde EU-wetgeving, als een leidraad voor toekomstige vereenvoudigingen, en na te

denken over de mogelijkheid om de reikwijdte van het huidige vereenvoudigingsprogramma

uit te breiden tot andere aspecten van regelgevingslasten.

SLOTOPMERKINGEN

24. De Raad verklaart nogmaals voornemens te zijn binnen de Europese Unie verder bij te dragen

aan het stimuleren en ontwikkelen van de strategie voor betere regelgeving en verzoekt de

Commissie nota te nemen van de in deze conclusies verwoorde standpunten van de Raad en

BENADRUKT dat de Commissie de aandacht voor en de hoge prioriteit van betere

regelgeving moet handhaven.

____________________

9663/09 cle/JEL/lm 6

BIJLAGE DG C 1A

More magazines by this user
Similar magazines