31.07.2013 Views

Wijkanalyse - Gemeente Groningen

Wijkanalyse - Gemeente Groningen

Wijkanalyse - Gemeente Groningen

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Samen actief in wijk<br />

Extra aandacht woonomgeving<br />

en voorzieningen nodig<br />

Bewoners: ca. 13.000 Beijum als wijk gebouwd in Uitwonende studenten: 620 Extra aandachtwoonomgeving en 18-24 jarigen: 1.514<br />

de jaren 70 en 80<br />

voorzieningen nodig<br />

Gehucht Beijum sinds 1969 bij<br />

gemeente <strong>Groningen</strong><br />

BeIJUM<br />

Groene Gezinswijk


2<br />

BeIJUM<br />

Groene Gezinswijk<br />

HoofdstrUctUUr<br />

Hoofdgroenstructuur<br />

Hoofdwaterstructuur<br />

Hoofdontsluiting<br />

Wijkontsluiting<br />

Spoorbaan<br />

Fietsontsluiting<br />

centrum


ProfIel van de wIJk<br />

Inwoners<br />

13.000<br />

Uitwonende studenten:<br />

620<br />

18-24 jarigen:<br />

1.514<br />

Multiculturele<br />

wijk<br />

Veel huishoudens met<br />

kinderen<br />

Beijum ligt op de laatste uitlopers van de Hondsrug en is een van de<br />

vroegst bewoonde gebieden van de provincie <strong>Groningen</strong>. Al in de periode<br />

van 250 voor tot 150 na Chr. was er sprake van bewoning op de<br />

wierde ‘Beiahêm’. Deze was gelegen aan zee en werd in de 3e eeuw<br />

overspoeld. De verhoging van het landschap waar de wierde gelegen<br />

moet hebben, is nog te zien bij het huidige gezondheidscentrum.<br />

In de 11e eeuw werd begonnen met de afgraving van het veengebied<br />

en ontstond weer een gehucht Beijum. Dit had zijn eigen kerk en borg.<br />

In de tweede helft van de vijftiende eeuw raakte Beijum door oorlogen<br />

deels verwoest en ontvolkt. De kerk verdween. De borg is waarschijnlijk<br />

in 1738 afgebroken. Het schathuis bleef staan en kan nog herkend<br />

worden in de boerderij, Beijumerweg 15. Het gehucht Beijum lag eerst<br />

in de gemeente Bedum en kwam in 1969 bij de stad <strong>Groningen</strong>.<br />

Beijum is de grootste woonwijk van <strong>Groningen</strong> met 13.000 inwoners.<br />

Beijum is een complete woonwijk, vanuit één stedenbouwkundige<br />

visie gebouwd in de jaren ‘70 en ’80. Het is één van de groenste<br />

wijken van de stad en kent een uitgebreide voorzieningenstructuur,<br />

bestaande uit scholen, winkels, speelplekken, verpleeghuis Innersdijk<br />

en buurtaccommodaties. Er wonen bovengemiddeld veel huishoudens<br />

met kinderen in de wijk (meer dan 40 procent), waaronder relatief veel<br />

eenoudergezinnen (15 procent versus 6 procent in de stad). Daarnaast<br />

nemen andere huishoudentypes zoals middelbare singles en<br />

studenten in de particuliere verhuur in aantal toe. Beijum is een echte<br />

multiculturele wijk: er wonen relatief veel allochtone Nederlanders (18<br />

procent in Beijum Oost, 14 procent in Beijum West, 11 procent Stad).<br />

Het aantal uitwonende studenten in de wijk is 620, het aantal 18-24<br />

jarigen bedraagt 1514 en het aantal kamerverhuurpanden is 13.<br />

resUltaten van de wIJkvernIeUwIng<br />

en Het nIeUw lokaal akkoord (nla)<br />

Beijum Beijum-oost Stadsgemiddelde<br />

Verhuizen als het mogelijk is (j/n) 18% 24% 11%<br />

Oordeel woningomgeving (vooruit) 39% 39% 28%<br />

Toekomstverwachting omgeving (vooruit) 35% 33% 36%<br />

wijkt in negatieve zin<br />

significant af van het<br />

stadsgemiddelde<br />

wijkt niet significant<br />

af van het<br />

stadsgemiddelde<br />

wijkt in positieve zin<br />

significant af van het<br />

stadsgemiddelde<br />

3


4<br />

Sociale<br />

wijkvernieuwing<br />

succes<br />

Enige jaren geleden is, na een opeenstapeling van zichtbare problemen,<br />

gestart met de wijkvernieuwing. De nadruk daarbij lag op de<br />

sociale wijkvernieuwing. Beide winkelcentra zijn opgewaardeerd,<br />

er is een interventieteam ingesteld, een aantal heerden zijn fysiek<br />

opgeknapt en er is specifieke aandacht besteed aan Antillianen,<br />

jongeren en het versterken van de sociale samenhang. In de afgelopen<br />

jaren zijn hiermee goede resultaten behaald. Het wijkteam NLA heeft<br />

samen met wijkbewoners vele projecten geïnitieerd, en het is goed<br />

gelukt om veel groepen bewoners bij de realisatie ervan te betrekken.<br />

Het imago van de wijk is in de rest van de stad en het ommeland nog<br />

niet goed. Bijzonder is dat veel Beijumers zelf trots zijn op hun wijk,<br />

92 procent vindt het een prettige buurt: het is ruim, de voorzieningen<br />

worden positief gewaardeerd en de woningen zijn relatief goedkoop.<br />

39 Procent van de bewoners vindt dat de woonomgeving er de laatste<br />

jaren op vooruit is gegaan (versus 28 procent stedelijk gemiddelde).<br />

Het niveau van de verhuismobiliteit is gedaald en ligt nu iets onder<br />

het stedelijk gemiddelde. Wel geeft 18 procent van de Beijumers<br />

(24 procent in Beijum Oost) aan te willen verhuizen als het mogelijk<br />

is (versus 11 procent in de Stad).<br />

wonen en woonoMgevIng:<br />

mooi en betaalbaar wonen<br />

Beijum Beijum-oost Stadsgemiddelde<br />

Tevredenheid over winkelaanbod 92% 91% 88%<br />

Tevredenheid over groenvoorziening 94% 93% 84%<br />

Tevredenheid over openbaarvervoer 93% 94% 84%<br />

Tevredenheid over ouderenvoorzieningen 63% 57% 69%<br />

Cijfer kwaliteit woningen 7,6 7,4 7,5<br />

Koop woningen (%) 67% 52% 62%<br />

Cijfer woonomgeving 7,1 7,0 7,3<br />

Gehechtheid aan buurt (%) 62% 63% 66%<br />

Prettige buurt (%) 92% 90% 94%<br />

Verloederingscijfer 5,5 5,5 4,0<br />

wijkt in negatieve zin<br />

significant af van het<br />

stadsgemiddelde<br />

wijkt niet significant<br />

af van het<br />

stadsgemiddelde<br />

wijkt in positieve zin<br />

significant af van het<br />

stadsgemiddelde


6<br />

eIgendoMsverHoUdIng<br />

Extra aandacht<br />

woonomgeving en<br />

voorzieningen nodig<br />

21% vindt<br />

onderhoud en<br />

beheer een probleem<br />

De woningen in Beijum zijn relatief groot en daardoor geschikt voor<br />

grotere gezinnen met kinderen. Bovendien zijn de woningen goed<br />

betaalbaar. Dit geldt voor zowel de (sociale) huurwoningen als de<br />

koopwoningen. Verder zijn er in Beijum weinig geschikte woningen<br />

voor ouderen. In het corporatieve deel van de wijk wonen veel<br />

mensen die van weinig geld rond moeten komen. Ook is hier sprake<br />

van een concentratie van bewoners met (soms meervoudige)<br />

problemen.<br />

Om de sociale samenhang in de buurt te bevorderen, is enige jaren<br />

geleden gestart met de verkoop van huurwoningen. Dit zou een<br />

evenwichtiger verhouding tussen kopers en huurders moeten<br />

bewerkstelligen. De afgelopen tijd worden er echter minder<br />

huurwoningen verkocht en wordt zelfs overwogen om hier<br />

helemaal mee te stoppen.<br />

Naast de succesvolle sociale wijkvernieuwingsaanpak vanaf 2004,<br />

constateren alle samenwerkende partijen in Beijum dat er nu extra<br />

aandacht nodig is voor de woonomgeving, de woningen (onder andere<br />

buitenkanten, trapportalen) en de voorzieningen. Deze zijn sleets aan het<br />

worden. Het beheer en onderhoud in de openbare ruimte blijven achter:<br />

uit de leefbaarheidmonitor 2008 blijkt dat 21 procent van de wijkbewoners<br />

aangeeft dat onderhoud en beheer een probleem vormt en dat de<br />

gemeente hier met voorrang iets aan moet doen. Dit percentage is beduidend<br />

hoger dan voor andere wijken in de stad (16 procent). Hetzelfde<br />

geldt voor het verloederingscijfer (5,5 in Beijum versus 4,0 voor de Stad).<br />

De heerden vormen enerzijds een geborgen en gezellig leefmilieu.<br />

Dat is een goede kant van de wijk, die gekoesterd en onderhouden moet


Goede bereikbaarheid<br />

moet behouden<br />

blijven<br />

worden. De inrichting van de heerden is echter vaak achterhaald en in<br />

sommige heerden is een chaotisch woonmilieu ontstaan. Dit wordt<br />

onder andere geconstateerd in de Barmaheerd, de Doornbosheerd en<br />

de Godekenheerd. Vaak is er gekozen voor ad-hocoplossingen, zoals<br />

ingepaste parkeerplekken, doorgangetjes, speelplekjes en stukjes<br />

groen. Ook bewonersgedrag beïnvloedt de verrommeling, zoals slecht<br />

onderhouden tuinen, rotzooi op het erf, in de straat, in waterpartijen<br />

en op de pleinen. De huidige stedenbouwkundige structuur voldoet<br />

niet goed meer. Hulpverleners hebben vaak moeilijk toegang tot de<br />

heerden met hun materieel. Vroeger werd Beijum als een verdwaalwijk<br />

ervaren. Tegenwoordig, door verbetering van de bewegwijzering, is dat<br />

minder het geval.<br />

Het Heerdenpad is het drukste fietspad van Europa, maar is, zeker binnen<br />

de wijk, relatief veilig. De verkeersveiligheid is vooral rondom de<br />

scholen voor verbetering vatbaar. Ook oversteekplaatsen en kruisingen<br />

met fietspaden verdienen verbetering. Door het chaotische woonmilieu<br />

in de heerden worden verkeersonveilige situaties gecreëerd<br />

(spelende kinderen en parkerende auto’s). Verder vormt te hard rijden<br />

op de wijkring een gevaar voor de verkeersveiligheid. De busverbinding<br />

met het centrum laat in het weekend te wensen over, maar de wijk<br />

is op dit moment verder goed bereikbaar. Deze goede bereikbaarheid<br />

moet behouden blijven. Een tramlijn richting Kardinge kan voor een<br />

nog betere aansluiting op de stad zorgen.<br />

Het wijkpark de Groene Long vormt de hoofdgroenstructuur. Hier is<br />

ook de wijkboerderij Boerderijum herrezen. In het wijkpark kunnen<br />

Beijumers recreëren, de natuur beleven en meer te weten komen over<br />

hun omgeving. Het verder versterken van de Groene Long en de waterstructuur<br />

is een kans voor Beijum. Het onderhoud en schoonhouden<br />

van de Groene Long blijkt lastig te zijn. Ook al helpen de wijkbewoners<br />

daarmee, zij verwachten aansluitend beleid van de gemeente. Er liggen<br />

kansen om Beijum beter met Kardinge te verbinden, de Kardingevisie<br />

kan het imago van Beijum verbeteren.<br />

Er is in de afgelopen jaren geïnvesteerd in het opknappen van de twee<br />

winkelcentra. Toch zijn bij beide centra nog problemen overgebleven.<br />

Het gaat hierbij onder andere om jongerenoverlast en verkeersproblematiek.<br />

Op plein Beijum-Oost, wordt dit ondermeer veroorzaakt<br />

door onduidelijke regels voor fietsers/ bromfietsen en voetgangers,<br />

een matige doorstroming en onvoldoende mogelijkheden om gemakkelijk<br />

te parkeren. Winkelplein Beijum-Oost is nu te leeg en wordt als<br />

ongezellig ervaren door bewoners. Structurele leegstand van winkels<br />

is hier debet aan. Dit winkelcentrum wordt kortom te beperkt gebruikt,<br />

waardoor ruimte ontstaat voor overlastgevende jongeren. Het plein<br />

7


8<br />

Slecht<br />

bewonersgedrag<br />

beïnvloedt de<br />

verrommoling<br />

Samen actief in<br />

wijk<br />

verdient een oppepper, daarbij kan worden betrokken dat Innersdijk in<br />

2010 gesloopt wordt. Deze ontwikkeling biedt kansen voor het gehele<br />

gebied.<br />

Beijum is karig bedeeld met ouderenvoorzieningen, hetgeen te maken<br />

heeft met de ontstaansgeschiedenis van de wijk. De verwachting is dat<br />

het aantal ouderen in de komende jaren toe zal nemen: de wijk zal vergrijzen.<br />

Geconstateerd wordt dat mensen in Beijum willen blijven wonen<br />

als ze ouder worden en dat zij daar op dit moment niet in bediend worden.<br />

De tevredenheid over voorzieningen voor ouderen in Beijum Oost<br />

(57 procent) is veel lager dan het gemiddelde in de Stad (69 procent).<br />

werken:<br />

kwetsbare werkGeleGenheid<br />

Het aantal werkzoekenden in Beijum is hoger dan elders in de stad. De<br />

concentratie van werklozen in bepaalde heerden is groot (bijvoorbeeld<br />

in de Froukemaheerd, Barmaheerd, Doornbosheerd, Godekenheerd en<br />

Nijesteinheerd). Zodra er sprake is van economische teruggang, is dat<br />

direct merkbaar in de wijk door het stijgen van het aantal werklozen.<br />

Op wijkniveau lossen we deze problemen niet op. Wel zijn, bijvoorbeeld<br />

met Samen Actief, in het verleden goede resultaten behaald met<br />

activering van werklozen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt<br />

in projecten. Zij verrichten zinvolle activiteiten in en buiten de wijk,<br />

waardoor Beijum een hoog activiteitenniveau en vrijwilligerspotentieel<br />

kent. Tevens hebben zij zo een zinvolle dagbesteding en de opstap naar<br />

maatschappelijk deelname gemaakt. Deze aanpak kan verder worden<br />

uitgebouwd.<br />

leren en oPgroeIen:<br />

voorzieninGen Goed Gebruiken<br />

Beijum Beijum-oost Stadsgemiddelde<br />

Tevredenheid over basisonderwijs 96% 96% 87%<br />

Tevredenheid over speelmogelijkheden voor kinderen 76% 86% 67%<br />

Tevredenheid over jongerenvoorzieningen 59% 59% 48%<br />

Overlast groepen jongeren 22% 20% 11%<br />

wijkt in negatieve zin<br />

significant af van het<br />

stadsgemiddelde<br />

wijkt niet significant<br />

af van het<br />

stadsgemiddelde<br />

wijkt in positieve zin<br />

significant af van het<br />

stadsgemiddelde


Veel risicovol<br />

gedrag<br />

Beijum is een zogenaamde Vensterwijk. Zes basisscholen, één school<br />

voor speciaal onderwijs, één voor voortgezet onderwijs en vijf<br />

peuterspeelzalen werken samen met instellingen als kinderopvang,<br />

bibliotheek, muziekschool, maatschappelijk werk en buurtcentra. In het<br />

gezondheidscentrum is het Centrum voor Jeugd en Gezin gevestigd.<br />

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is in Beijum in volle ontwikkeling en<br />

is bezig met het verbeteren van het opvoedingsklimaat en de zorgstructuur.<br />

Er zijn veel kinderen met een zogenaamd leerlinggewicht.<br />

Er is een meer dan gemiddeld aandeel jongeren dat risicovol gedrag<br />

vertoont: jongeren roken, drinken en blowen meer dan gemiddeld in<br />

de Stad. Daarnaast zijn jongeren vaker te zwaar en sporten ze minder<br />

dan gemiddeld (bron: dienst OCSW).<br />

De professionals in de wijk geven aan dat het van belang is het<br />

basisaanbod in de wijk nog beter in te richten en toe te rusten voor<br />

deze groep problematische jeugd. Het aanbod voor probleemgroepen<br />

is beperkt. In de wijk vinden we jongerengroepen met uiteenlopende<br />

achtergronden en interesses. De verschillen tussen deze groepen<br />

zorgen onderling voor problemen. Als een groep gebruik maakt van<br />

een voorziening, komt het vaak voor dat de andere groepen zich daar<br />

niet vertonen. Dat maakt het erg moeilijk om de jongeren effectief<br />

te benaderen. Bij cumulatie van problemen, bijvoorbeeld rond jeugd,<br />

tienermoeders (opvoedproblemen, geen onderdak), alleenstaande<br />

moeders en gezinnen met meerdere problemen wordt het buurtteam<br />

ingeschakeld. Hierin werken meerdere hulporganisaties, politie, corporaties<br />

en gemeente samen.<br />

In Beijum wonen (met Vinkhuizen) de meeste multiprobleemgezinnen<br />

van de stad (14 procent van het stadstotaal). Er zijn veel voetbalkooien<br />

en nieuwe speelplekken in Beijum. In het groene hart van de wijk zijn<br />

goede speelmogelijkheden voor kinderen. Bij de Boerderijum is een<br />

nieuwe speelplek ontstaan voor heel Beijum. De tevredenheid over de<br />

voorzieningen voor jongeren is de hoogste van de stad (59 procent).


veIlIgHeId:<br />

jonGerenoverlast<br />

Lik op stuk voor<br />

overlastjongeren<br />

Beijum Beijum-oost Stadsgemiddelde<br />

Overlast cijfer 4,1 4,3 3,2<br />

Drugsoverlast 8% 8% 8%<br />

Overlast door omwonenden 15% 13% 10%<br />

Vernielingen 57% 56% 29%<br />

Onveiligheidsgevoelens eigen buurt 22% 23% 19%<br />

Perceptie inbraak in woningen 10% 9% 8%<br />

Cijfer dreiging 1,7 1,7 1,4<br />

wijkt in negatieve zin<br />

significant af van het<br />

stadsgemiddelde<br />

wijkt niet significant<br />

af van het<br />

stadsgemiddelde<br />

wijkt in positieve zin<br />

significant af van het<br />

stadsgemiddelde<br />

In Beijum is sprake van een omvangrijke jongerenproblematiek. Wijkbewoners<br />

constateren dat er veel vernield wordt in de wijk. De leefbaarheidsmonitor<br />

geeft met 57 procent een hoge score van vernielingen<br />

aan. De overlast van jongeren (22 procent in Beijum) is de hoogste<br />

in de stad (gemiddeld 11 procent). De winkelpleinen van Beijum-Oost<br />

en West worden als onveilig ervaren. Om de overlast van jongeren<br />

te voorkomen zijn er diverse voetbalkooien en een crossbaan in de<br />

Groene Long gebouwd. Dertig jongeren zijn elders in de stad gehuisvest<br />

en aan een baan geholpen. Op dit moment dient zich echter een<br />

nieuwe lichting overlastgevende jongeren aan. Deze groep vertoont<br />

ongewenst groepsgedrag, zoals alcohol- en drugsgebruik, en pleegt<br />

vernielingen. Uit de cijfers van het Meldpunt Overlast en Zorg blijkt dat<br />

in Noorddijk niet alleen in absolute zin veel overlast door jeugd is, maar<br />

ook relatief: 40 procent van het totaal aantal meldingen gaat over de<br />

jeugd. Beijum is hierin duidelijk koploper.<br />

In Beijum groeit 10 procent van de jongeren op in een risicovolle<br />

gezinssituatie. Naast het basisaanbod is hier extra op ingezet en zijn<br />

projecten als ‘Noorddijk Paraat’ en ‘De Wijk Als Speelplaats’ gestart. Bij<br />

‘Noorddijk Paraat’ worden jongeren individueel gevolgd. Overlastjongeren<br />

krijgen lik op stuk, gevolgd door een persoonlijk begeleidingsplan,<br />

waarbij de gezinssituatie betrokken kan worden. ‘De Wijk Als Speelplaats’<br />

leidt jongeren naar werk en opleiding.<br />

11


IntegratIe en socIale saMenHang:<br />

de beijum-practice<br />

Beijum Beijum-oost Stadsgemiddelde<br />

Cijfer sociale samenhang 5,9 5,8 6,0<br />

Medeverantwoordelijkheid buurt (j/n) 87% 87% 84%<br />

wijkt in negatieve zin<br />

significant af van het<br />

stadsgemiddelde<br />

Beijumers<br />

medeverantwoordelijk<br />

voor wijk<br />

wijkt niet significant<br />

af van het<br />

stadsgemiddelde<br />

wijkt in positieve zin<br />

significant af van het<br />

stadsgemiddelde<br />

De sociale samenhang in Beijum (5,9) verhoudt zich goed tot het stedelijk<br />

gemiddelde (6,0) en is in de afgelopen jaren duidelijk verbeterd.<br />

Beijum is een echte multiculturele wijk, waar etniciteit over het algemeen<br />

geen probleem vormt. Er leven in Beijum meer niet-westerse<br />

allochtonen dan gemiddeld: 18 procent in Beijum Oost, 14 procent<br />

in Beijum West. In de hele stad wonen 11 procent allochtonen.<br />

Samenwerking tussen de diverse zelforganisaties komt op gang.<br />

Veel Antillianen hebben hun plek in Beijum gevonden, maar nieuwe<br />

Antillianen met een achterstand uit het Westen en Curaçao komen<br />

naar Beijum. Ook zij moeten betrokken worden bij het leven in de wijk.<br />

Beijum kent erg veel actieve bewoners die deelnemen aan werkgroepen<br />

en buurtcomités. Ook zijn bewoners vertegenwoordigd in het<br />

wijkteam NLA. Buurtgenoten hebben veel contact met elkaar en er<br />

is een aanzienlijke vrijwilligersinzet. Beijumers voelen zich meer dan<br />

gemiddeld medeverantwoordelijk voor de wijk (87 procent, versus<br />

een stedelijk gemiddelde van 84 procent). Ook de continuïteit en de<br />

kwaliteit van de inzet van bewoners en vrijwilligers is groot. Er zijn veel<br />

werkgroepen actief, zoals diverse Heerdcomitees, De Pleingroep, de<br />

Kunstgroep, Groene Long Klankbordgroep, Ouderenwerkgroep, Bruisend<br />

Beijum werkgroep en Kleurrijk Koken. In Beijum zijn meerdere<br />

goede voorzieningen om deze participatie mogelijk te maken, zoals het<br />

Trefpunt, Ambiente, Heerdenhoes, Boerderijum en Kleihorn. In Beijum<br />

wordt het ook wel de Beijum-practice genoemd: geen woorden maar<br />

daden!<br />

13


14<br />

conclUsIe:<br />

doorGaan op de inGeslaGen weG<br />

Nog tal van<br />

sociale opgaven<br />

In Beijum is het mooi en betaalbaar wonen in een groene woonomgeving<br />

met veel en goede voorzieningen. Wel geeft de stedenbouwkundige<br />

structuur aanleiding om de wijk op onderdelen fysiek te<br />

verbeteren. Bijzondere aandacht dient er te zijn voor de inrichting van<br />

de heerden. Bij de twee winkelcentra moeten nog knelpunten worden<br />

opgelost. De Groene long in Beijum biedt goede kansen als attractief<br />

groen verblijfsgebied. Wel vormt een goed beheer en onderhoud van<br />

deze groene wijk een belangrijke opgave.<br />

De analyse van Beijum toont verder aan dat er tal van (sociale) opgaven<br />

in de wijk liggen die aangepakt moeten worden. De concentratie van<br />

muliprobleemgezinnen en zware problematiek onder de jeugd vormen<br />

hiervan belangrijke voorbeelden. Er wordt al veel gedaan, maar het is<br />

nog niet (goed) genoeg. Beijum is een multiculturele woonwijk, waar<br />

bewoners veel contact met elkaar hebben en de vrijwilligersinzet van<br />

veel bewoners voor de wijk is groot. De participatie van bewoners in<br />

Beijum is goed en het is belangrijk deze kwaliteit voor de toekomst te<br />

behouden en verder te versterken.


leeftIJdsoPBoUw BeIJUM en geMeente gronIngen<br />

leeftijden vrouwen mannen<br />

85-eo<br />

80-84<br />

75-79<br />

70-74<br />

65-69<br />

60-64<br />

55-59<br />

50-54<br />

45-49<br />

40-44<br />

35-99<br />

30-34<br />

25-29<br />

20-24<br />

15-19<br />

10-14<br />

05-09<br />

00-04<br />

Beijum<br />

<strong>Gemeente</strong> <strong>Groningen</strong><br />

saMenstellIng van de HUIsHoUdens<br />

1800<br />

1600<br />

1400<br />

1200<br />

1100<br />

800<br />

600<br />

400<br />

200<br />

0<br />

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008<br />

Jonge single<br />

Middelbare single<br />

Jonge stellen<br />

Middelbare stellen<br />

Eén ouder gezin<br />

Twee ouder gezin<br />

Ouderen<br />

Jongerenhuishoudens<br />

www.MIJnwIJk.gronIngen.nl<br />

15

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!