r:v JAARBOEK 85-86 - Technische Universiteit Eindhoven

alexandria.tue.nl

r:v JAARBOEK 85-86 - Technische Universiteit Eindhoven

Jaar boek der

Eindhovense Studenten Roeivereniging

THETA

Verenigingsjaar 1985-1986


VOORWOORD

Voor u 1 igt het dan, het eerste Jaarboek der ESR Thêta. Als

Commissie 0,988372093 zijn we van mening dat het een goed

beeld geeft van het verenigingsjaar 1985/1986.

Bij de totstandkoming van het boek leek het ons het moeilijkst

de leden tot het leveren van copy te motiveren, terwijl wij

zelf ook nog nauwelijks een idee hadden hoe een en ander vorm

zou moeten krijgen. Na een intensieve lubactie in september

echter, dreigde hun enthousiasme het onze te overtreffen en

zie hier .•.••

Het getal 0,988372093 waarmee wij ons gepresenteerd hebben,

heeft -tot ons genoegen- tot de nodige hoofdbrekers en extravagante

suggesties geleid. Het is echter zoals Jack P. Klappe

op pagina 82 uit de doeken doet. Het stelt de breuk 85/86 voor

en dus het verenigingsjaar waarover het boek gaat.

De Commissie 0,988372093 wenst eenieder veel leesplezier, de

vereniging veel roeiplezier en de komende Jaarboekcommissie

vee 1 succes toe.

Commissie 0,988372093 Nicole Hermans

Kees Vogelaar

Jos Hoonhout

Pieter Boon

5


DAFTrucks .

DAF Nederland Bedrijfswagen B.V., Postbus 152, 5600 AD Eindhoven. Telefoon 04(}149111


BESTUlJR


Er zijn natuurlijk wel talloze zaken die wel goed lopen, er

zijn afgelopen jaar veel geslaagde evenementen en veel leuke

momenten geweest. Het was regelmatig gezellig druk op het

water en in de kantine. Het ledenaantal blijft stijgen en dat

is, gezien de dalende tendens in het aantal sportkaartbezitters

op de T.U.E. een positieve uitzondering. Kritisch blijven

kijken naar de vereniging blijft echter noodzakelijk.

Het zit erop, 'n jaar met voor- en tegenspoed, 'n jaar keihard

werken maar ook een leerzaam jaar. Ik wens m'n opvolgers

succes toe met de volgende etappe en ik hoop dat ze mogen

rekenen op volop begrip en medewerking van de vereniging. Een

vereniging waar we, ondanks alle onhebbelijkheden, trots op

mogen zijn.

Bestuur 1985-1986 v.l.n.r. Karel Haverkorn, Maarten Peters,

Wim Lones, Ad Oomen, Hans de Kok en Gerard van den Broek.

10


-van de eerstjaarsleden van 1985 was slechts de helft eerstejaars

student

-het commissie werk blijft een zorgenkind: weinig personen

bezetten veel functies.

De sportieve prestaties

Afgelopen jaar werden 6 blikken getrokken, een klein aantal en

voornamelijk het gevolg van het feit dat slechts weinig wedstrijdroeiers

in training gingen. Verder gingen de toppers

skiffenen waren net niet goed genoeg om in dit nummer overwinningen

te behalen.

Aan de Tour du Lac Leman nam een Thêta-ploeg deel in een C2x+

en eindigde op een vijftiende plaats.

De vloot

De vloot werd uitgebreid met een Stämpfli-skiff, een Stämpflitweezonder

en een polyester skiff. Verkocht werd de Achilles,

aan de E.R.V. Beatrix.

De accommodatie

Het meest opvallende met betrekking tot de accommodatie was

dat deze bijna voor Thêta verloren was gegaan.

De sporthal bleek namelijk wel oren te hebben naar het voorstel

van de bezitter van de naburige loods om de Thêta-loods

te ruilen tegen een verderop aan het kanaal gelegen loods. Dit

zou betekend hebben dat de gehele verbouwing voor niets was

geweest en dat de vereniging er, wat accomodatie betreft, meer

dan waarschijnlijk op achteruit was gegaan. Gelukig vond deze

operatie geen doorgang.

Leden die hierbij van bijzondere verdienste waren Tom Keij en

Paul van Bergen die door hun ervaringen met verbouwingen een

eisenpakket voor de eventueel nieuwe loods konden opstellen

wat uiteindelijk voor eerdergenoemde loods-bezitter niet haalbaar

bleek.

De commissies

De coachcommissie organiseerde enkele video's voor wedstrijdroeiers

en vele coachvergaderingen. In totaal waren 9 ploegen

in training, begeleid door 13 coaches.

12


Een probleem dat zich manifesteerde aan het eind van het

afgelopen verenigingsjaar is het dreigend tekort aan coaches

voor wedstrijdploegen. Om het coachen van deze ploegen aantrekkelijk

te maken werd voor de wedstrijdcoaches de mogelijkheid

onderzocht om verlenging van inschrijvingsduur te verkrijgen.

Door de dit jaar door ZRB en RMN in dienst genomen

STK-functionaris kunnen de coaches aanvullende kennis vergaren.

De roeicommissie organiseerde meerdere video's voor toerploegen

en gaf de toer-coaches coach-instructie.

verder werden er twee wedstrijddagen voor de OOCUZ-competitie

georganiseerd. Aan de oocuz-competitie namen acht eerstejaars

ploegen en een ouderejaarsploeg deel. Ook zorgde de roeicommissie

er voor dat voor het eerst sinds jaren weer een Thêtaploeg

deelnam aan de Batavierenrace. Deze ploeg eindigde op

een 77e plaats in een veld van 244 ploegen.

Om de kwa 1 i te i t van het coachen van toerploegen te verhogen

werd het idee van een handleiding voor roei-instructie gelanceerd.

De matariaalcommissie voerde ook dit jaar vele kleine reparaties

uit waardoor de toestand van de vloot op hoog nivo werd

gehouden. Verder werd de Aias gerenoveerd.

De verenigingsaktiviteitencommissie organiseerde de gebruikelijke

aktiviteiten. Zeer opvallend was de geringe deelname van

eerstejaars aan het eerstejaarsweekend en de afnemende belangstelling

voor sommige aktiviteiten. De thema-borrels die onder

auspicien van de Vak werden georganiseerd waren een groot

succes.

De botenwagencommissie ging dit jaar over tot de aanschaf van

een nieuwe trekker nadat bleek dat de oude onbetrouwbaar werd

en in de toekomst te veel onderhoud zou vergen.

De botenfondscommissie verzorgde wederom een aantal werkacties,

deelnemers hiervoor konden slechts met moeite verkregen

worden. Verder werden de leden van de 'Club van Honderd'

bezocht en steeg dit aantal leden met vier personen.

De r edactie bracht dit j aar tien Tempo's uit.

De j aarboekcommissie we rd dit jaa r opgestart met a l s doel het

13


eerste jaarboek van de ESR te produceren.

De commissie toewijzing adviseerde ook dit jaar het bestuur

omtrent het toewij zen van boten. Omdat de commissie soms wat

traag functioneerde werd zij enkele keren door het bestuur

gepasseerd omtrent het toewijzen van boten in triviale gevallen.

Het bestuur zag zich genoodzaakt eenmaal af te wijken van

een advies van de commissie.

De introcomnissie maakte een nieuw introboekje en werkte volgens

dezelfde opzet als vorig jaar. Hierbij konden alleen

werkelijk geinteresseerden voor de basiscursus inschrijven.

Omdat de basiscursus dit jaar een week langer duurde dan

gewoonlijk werd de prijs wederom verhoogd. Het aantal deelnemers

bleef op het gebruikelijke nivo.

De ornamentencommissie ontwierp de Onderlinge-poster 1985,

nieuwjaarskaartjes voor de vereniging en de BWC, het Thêtawijnetiket

en de doopemner.

De onderlingecommissie organiseerde de elfde Thêta-Onderlinge

wedstrijden. De wedstrijden trokken een recordaantal inschrijvingen

en waren ook dit jaar perfect georganiseerd.

De kantinecommissie werd het afgelopen jaar aanzienlijk verjongd.

Vele eerstejaars werden lid van de commissie en eerstejaars

bezetten in de loop van het jaar de functies van

voorzitter en penningmeester.

De commissie schoonwater verrichtte ook dit jaar nuttig werk

door, als het nodig was, grof vuil uit het kanaal te verwijderen.

De Stichting Eindhovens Roeifonds

Het bestuur van de SER onderging dit jaar een aantal WIJZigingen.

Philip de la Chambre trok z ich terug als bes tuurslid e n

zijn functie als penningmeester werd overgenomen door Eug

Raemaekers.

De vrijgekomen functie van bestuurslid werd ingenomen door Ric

Schleijpen. Hij zal zich voorname 1 ijk bezighouden met materiaal-

en roeitechnische zaken. Het aantal deelnemers aan de

SER is inmiddels gegroeid tot meer dan 140. In he t afgelope n

14


Kent u Dow?

The Dow Chemica! Company

The Dow Chemica! Company is een van 's werelds grootste chemische

concerns. 50.000 employés, 120 produktievestigingen en meer dan

150 verkoopkantoren, verspreid over de hele wereld. Dow is

gespecialiseerd in de produktie en verkoop van bulk· en .. speclalty"chemicaliën,

zoals kunststoffen, landbouwchemicaliën en farmaceutische

produkten. In 1985 bedroeg de totale jaaromzet S 11,5 miljard.

Dow Chemica! Benelux Regio

Onder de coördinatie van DowChemical Management International

werkt een aantal maatschappijen:

- Dow Chemica! (Nederland) B.V.

Deze maatschappij heeft drie vestigingen: in het Botlekgebied, in

Rotterdam en in Terneuzen. Dow Botlek is een aanlandings-, opslag· en

distribuliecentrum. Verder staat hier onder andere een ptasticfolie·

fabriek. In Rotterdam bevinden zich onder meer het verkoopkantoor

en het Europees Ingenieursbureau van Dow. Dow Terneuzen omvat

27 fabrieken waar meer dan 2500 mensen werken. De research die

hier verricht wordt. is toonaangevend voor Europa.

- Dow Chemica I Be1gium NV

In Brussel heeft Dow een verkoopkantoor. In Tessenderlo bevindt zich

een belangrijke produktievestiging waar 190 mensen werken.

- Delfzijl Polymer BV

Eveneens een produktieves!lg1ng. Hier zijn 110 mensen werkzaam.

In totaal werken bij Dow in de Benelux meer dan 3400 mensen.

De Dow-produkten

Dow vervaardigt meer dan 2300 produkt en.

In Nederland wordt o.a. ethyleen, propyleen en benzeen geproduceerd.

Verder produceert Dow Benelux onder meer: styreen, polystyreen,

polyethyleen. cumeen, aromatische grondstoffen, ethyleen-oxide,

polyglycolen, amines en latex.

Milieu, energie en veiligheid bij Dow.

Dow zet zich in voor ontwikkelingen ten gunste van milieubescherming

en energiebesparing. Veiligheidsaspectenen de veiligheid van haar

medewerkers krijgen bij Dow de grootst mogelijke aandacht.

Werken bij Dow

Typerend voor Dow zijn de open, resultaatgerichte organisatievorm en de

horizontale structuur. Het "pay for performance"-principe wordt

gecombineerd met een bedrijfsfilosofie waarbinnen creativiteit en eigen

initiatief centrale begrippen zijn. ledere medewerk(st)er krijgt een zo groot

mogelijke zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Zo is Dow erin geslaagd

een werkklimaat te creëren dat enthousiaste en praktisch ingestelde

mensen alle gelegenheid biedt om op een geheel eigen wijze hun toekomst

te realiseren.

Dow Chemica I (Nederland) B.V.. Postbus 48, 4530 AA Terneuzen, Holland.

Telefoon: 01150·7 12 34. Telex: 55061.

DOW CHEMICAL BENELUX REGIO


stratumseind 62

EINDHOVEN

restaurant- pizzeria

& §rotta .5}\zzurra..

* ITALIAANSE SPECIALITEITEN

* MET LEVENDE MUZIEK

* BESTE ITALIAANSE RESTAURANT VAN ZUID-NEDERLA

OPENINGSTIJDEN: IEDERE DAG 17.00-23.00

040-448487 DOMMELSTRAAT 15 5611 CJ EINDHOVEN

t


dan begroot was, was wat minder.

De toestand van de vloot

De toestand van de vloot is gehandhaafd op het pei 1 van vorig

jaar en is dus prima.

De materiaalbehandeling

Wat de materiaalbehandeling betreft het volgende: er zijn

uitschieters naar boven en naar beneden. Gemiddeld is het wat

minder dan ik zou wensen.

De accommodatie

Het als eerste vernieuwde gedeelte van de accommodatie -de

kleedkamers- is toe aan een periodieke onderhoudsbeurt. Het

begin is gemaakt door de zitbanken een lakbeurt te geven. Wat

betreft het als tweede vernieude gedeelte kan gezegd worden

dat dit jaar enkele kleine werkzaamheden zijn uitgevoerd die

allen een aanvullend karakter hadden. Als belangrijkste wi 1 ik

noemen het behandelen van de MC-vloer met oxaanolie door Tom

Keij, Frans van der Kruijs en ondergetekende. Het stoft nu

veel minder en dat is voor het lakken wel net zo prettig.

Het wel en wee van de MC en de bootsman

Dat de naam Jo Kantelberg ook buiten Eindhoven borg staat voor

ervaring en kwaliteit bleek op de materiaalcursus waar zich

enkele belgischedeelnemers meldden. Namens Thêta werd die

cursus bezocht door Wessel Haasnoot.

Eveneens verzorgden Jo en ondergetekende een gastcollege voor

de jonge materiaalcommissie van de MSRV Saurus.

De bootsliedendag die door Jo ook dit jaar werd bezocht,

resulteerde in intensieve contacten met bedrijf 3M. Experimenten

met hun produkten op het gebied van schuur- en schoonmaakmiddelen

zijn ten dele al afgerond. Nu al kan gesproken worden

van een succes.Naast deze nieuwe contacten werden vooral de

contacten met Stärnpfli, Verschoor en Busman gecontinueerd.

Dit jaar zorgden Bart Schreurs en Sten de Wit voor de peper en

zout stellen en kwam Jos van der Grinten langs om wat bladen

af te krabben. Twan Jutte ontwierp en bóuwde enkele zeer

handige dolhoekmeters.

18


COMMISSARIS WEDSTRUDROEIEN

Maarten Peters, commissaris wedstrijdroeien 1985-1986:

Als afsluiting van het voorgaande seizoen kreeg Thêta, op de

najaarsver!adering van de KNRB, de verenigingsprijs Stad en

Ommelanden uitgereikt. Dit vanwege de prestaties in het lichte

seniorenveld.

Drie van de vier eertsejaarsploegen die deelnamen aan da

Asopos Najaarswedstrijden kwamen in de finale. Bij de HEjC4+

werd een vierde plaats bemachtigd, bij de DEjOv4+ werd een

zesde plaats behaald. De finale HEjOv4+ werd niet verroeid

vanwege de invallende duisternis.

Van de vijf ploegen die deelnamen aan de Paul Veenemans Prijs,

presteerde Ron van Gendt het beste. Hij won, door zeer goed te

lopen, het klassement voor lichte heren.

De Kurk-winterwedstrijden deden hun naam eer aan, ze moesten,

door het vele ijs, twee weken worden uitgesteld. Tijs van

Wershoven liet zien dat hij goed de winter doorgekomen was

door op zondag het nummer LOlx te winnen. De dag ervoor werd

hij op een halve seconde tweede in de LSlx.

Aan de Head of the River werd door vier ploegen deelgenomen.

Uniek was het feit dat er een volledige dames clubacht van

Thêta was; ze eindigden in de middenmoot. De overige ploegen

waren een lichte senioren-, een beginnelingen- en een clubacht.

Tijdens het seizoen combineerden Theo en Tijs in de dubbeltwee

om uitzending voor buitenlandse wedstrijden te pakken te krijgen.

Bij de Randstad Regatta boekte de ploeg succes door de

L02x te winnen. Met dit blik werd Tijs senior bij het scullen.

De ZRB-wedstrijden leverden een Thêta kwartiertje op. Zaterdagavond

wist Servaas de LBlx finale te winnen, wonnen Valentijn

en Marcel de LS2- finale en zegevierde de lichte vier,

met Marc, Steven, Jos en Ed in het nummer LB4+. Dit gebeurde

binnen vijftien minuten. Op zondag won Boris de Olx finale.

Voor het volgende, en tevens laatste, blik van het seizoen

moest gewacht worden tot de NSRF-slotwedstrijden. Daar won de

lichte vier haar tweede blik. ze deden dat in de LN4+ finale.

Op de ARB werd door Stuart Worthington, een Engelsman die

tijdens zijn stage in Neder land wilde roeien, gestart in de

LNlx en LOlx.

Het lange-afstandsroeien kreeg dit jaar gesta 1 te in de vorm

19


van de, bijna traditionele, deelname aan de Tour du Lac Leman.

Vincent Sijben, Servaas van der Ploeg en Twan Jutte volbrachten

de 160 kilometer lange tocht in een C2x+ en finishten als

vijftiende. Verder roeide Twan nog de 24 uur van Luik, die hij

door een blessure niet kon voltooien.

De medische begeleiding was, evenals voorgaande jaren, in

handen van de heren Blum en Martens. De laatste gaf te kennen

dat hij te weinig tijd heeft om de keuringen te blijven

verzorgen. Er wordt naar vervanging gezocht.

De circuit- en krachttraining voor wedstrijdroeiers werd door

Jaques de Mooy verzorgd. In de winter werd enige malen van de

Sporthal gebruik gemaakt om indoor-trainingen te houden. Verder

werd er via de TH een video-camera gehuurd voor het zelf

maken van opnames van ploegen. Nieuw op het gebied van de

conditietraining was de wekelijkse outdoor die gegeven werd

door Tom Jansen en Tijs van Wershoven.

Op het gebied van de begeleiding van coaches valt, na het

wegvallen van de STK-functionaris Chris van Winden in 1984, te

melden dat er een nieuwe STK-er voor de ZRB en RMN is gekomen.

Zijn naam is Chris van Winden.

De Onder 1 inge, gehouden op 12 en 13 oktober, werden dit jaar

voor het eerst uitgebreid met ZRB-regiowedstrijden. Dit leidde

ertoe dat er op zondag twee 300 meter banen uitgezet moesten

worden.

De trend, die zich de afgelopen jaren aftekende, heeft zich

ook dit jaar doorgezet. Er is een tekort aan coaches en het

behouden van de technische kennis binnen de vereniging wordt

steeds moeilijker.Gelukkig lijkt zich een nieuwe generatie

leden aan te dienen die bereid zijn wat voor de vereniging ·te

doen. Laten we als vereniging zorgen dat deze groep mensen

voorzien kan worden van de benodigde faciliteiten.

Lijst van overwinningen 1985/1986

Paul Veenmans Prijs

Lichte klassement gewonnen door Ron van Gendt

Kurk Winterwedstrijden

LOlx Tijs van Wershoven

Randstad Regatta

L02x Theo van der Putten, Tijs van Wershoven

20


ZRB Wedstrijden

LBlx Servaas van der ploeg

LS2- Marcel Grooten, Valentijn von Morgen

LB4+ Marc van Slagmaat, Steven van de Velde, Jos Hoonhout,

Ed Kooijman

Olx Boris Traa

NSRF

LN4+

Slotwedstrijden

Marc van Slagmaat,

Ed Kooijman

Steven van de Velde, Jos Hoonhout,

COM:MISSARIS TOERROEIEN

Karel Haverkorn, commissaris toerroeien 1985-1986:

In dit jaarverslag zal ik trachten het reilen en zeilen gedurende

het afgelopen verenigingsjaar te beschrijven van de

Roeicommissie en van de Toerroeicommissaris. Dit zal ik doen

aan de hand van een aantal deeltaken.

- Het competitie-roeien.

Voor de OOCUZ-competi tie zijn alle (10) eerstejaarsploegen

ingeschreven. Dit bleek niet de juiste methode te zijn daar

slechts acht ploegen uiteindelijk deelnamen. Ook bleken er

tweedejaarsploegen geïnteresseerd te zijn, "ervaren" ploegen

dus. Voor de OOCUZ-competitie is tweemaal in Eindhoven een

wedstrijddag georgeniseerd. De ploeg gecoached door Marco

Plantema heeft de OOCUZ-finale bereikt, helaas zonder resultaat.

Aan de ZRB-competitie-wedstrijden namen een 4+ en

een 2x deel. De concurrentie bleek echter te sterk.

- De begeleiding van coaches.

Het meefietsen door Roeicommissieleden met onervaren coaches

heeft gedurende he t afgelopen j a ar op e e n laa g pitje gestaan.

Dit is te wijten aan het afvloeien van ervaren

coaches met tijd. Tijdens de basiscursussen is een coach-

21


cursus georganiseerd. Gedurende het jaar is driemaal een

video-sessie gehouden voor toerroeiers en basiscursisten.

Het belangrijkste wat de Roeicommissie het afgelopen

jaar heeft bereikt is wel het maken van een "Handleiding

voor roeiïnstructie".

- De Toertochten.

Even leek het erop dat een ploeg zou gaan deelnemen aan de

Kleine Molentocht. Maar ondanks alle aankondigingen is de

deelname aan toertochten in den lande uitgebleven op een

skiffeur aan de Roermondtocht na.

- oe overige activiteiten.

De eerste activiteit van de Roeicommissie om de roeiers

actiever te maken, was de activiteitendag op 25 januari. Er

werd een afstelcursus gegeven en er werden video-opnames van

de ploegen gemaakt. Helaas was de opkomst te gering om echt

meer toerroeiers naar het intrainingsfeest te krijgen. In de

winter is de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan de

van Lint Studenten Sport Week. Waarschijnlijk is het hoogtepunt

van het jaar wel de Batavierenrace geweest. Er deed

een ploeg met 23 roeiers van Thêta mee. De ploeg behaalde in

een veld van 244 ploegen een zeer acceptabele 77e plaats.

22


Voor al uw boeken

GELDGEBREK ?

BWS helpt je

aan een baantje.

--stichting sws-studenten-uitzendbureau

J.F. Kennedylaan 3 Eindhoven

Telefoon

040-440284

TU-Boekhandel

Tel.040-442439 (Intern 4530)

Den Dolech 2 - Hoofdgebouw TU .. Eindhoven

Geopend:

maandag t/m vrijdag van 00.30-18.00 uur


en schrijve een medewerker. 's Avonds is alsnog de baan opgebouwd

en kunnen de wedstrijden beginnen. Binnen een kwartier

trok Thêta daar drie blikken. Als dat eens vaker zou kunnen.

Lubben van mensen is een gigantisch frusterende bezigheid.

Kompleet gek werd je van mensen die verbaasd opkeken: "Moet ik

dat doen?" of "Dat wordt wel voor ons gedaan." Ze moesten nog

nadenken of hadden hun agenda niet bij zich en hielden zich

vervolgensangstvallig schui 1.

Drie skiffeurs die de twee beste boten willen hebben. 's

Middags hebben we net een slopende bestuursvergadering achter

de rug waarin we het CT-advies ,dat niet strookt met onze

opvattingen, nl. de beste en meest belovende roeier in de

beste boot, negeren en besluiten tot een andere toewijzing. Er

zitten drie skiffeurs, ex-collega's, tegenover mij. Het doet

pijn om te zeggen: "Zij wel en jij niet."

Na diverse bijeenkomsten is de ruwe kopij voor de handleiding

voor roei-instructie voor handen en kan in de zomervakantie

geschreven worden. Vooral Jütte werkt er hard aan. "Ik kan het

vanavond rustig laat maken, JÜtte zet morgenvroeg toch de

puntjes op de i." Acht uur 's ochtends. JÜtte klopt op de deur

en wankelt mijn kamer binnen: "He Oomen, ik functioneer niet

zo best meer, kun jij de laatste uitdraai op de vax maken?"

Shit. Een week later is hij weer de oude.

Met enige weemoed sluit ik mijn laatste bestuursvergadering.

Weg beslommeringen, weg gezeur, eindelijk weer studeren maar

ook weg de leuke dingen van het besturen. M'n collega's heb

ik, zakelijk gezien, door en door leren kennen en ik heb goed

met hen samen kunnen werken. Morgen vindt de wisseling plaats

en zal volgend jaar het circus van leuke en absoluut niet

leuke ervaringen, frustaties en juichstemmingen door onze

opvolgers ervaren worden.

25


THIS YEARS MODEL

door Gerard van den Broek

"Regel jij dat effe, Gerard? Bel maar op of zo."

Nog nauwelijks gewend aan die grote zware sleutelbos die je

mee moet zeulen als je M.C.-baas bent, krijg je de opdracht om

eens te babbelen met de grote baas van Stämpfli AG te Zurich.

Zal ik morgen bellen? Nee, laat ik maar wachten tot na het

weekend. Hoe langer je zoiets uitstelt des te zenuwachtiger je

wordt. Dan is er toch die deadline: de Bestuursvergadering.

Opstaan, koffie zetten, telefoon op je kamer halen, bordje

"niet storen" ophangen, het nurruner opzoeken, de hoorn van de

haak, draaien 09-41-etc.

"S tämpf 1 i Ruderrenboote. Gutenmorgen."

Er is geen weg terug meer.

"Ja goedemorgen. Sie sprechen mit Eindhovense Studenten Ruderverein

Theetah, Gerard van den Broek."

"Aah, von Theetah, gutenmorgen Herr van den Broek."

"Ich mochtte Herr Burgin bitte sprechen."

"Augenblick bitte."

Na wat heen en weer gepraat blijken de wensen vervuld te

kunnen worden.

"Wiederhoren herr Burgin und schon dank."

"Alles Gute und Gruss Gott Herr van den Broek."

Hoorn op de haak. Opluchting-een gil.

"Nee Bert, ik ben niet van m'n slaapvloertje gevallen. Nee

Jan, ik zit ook niet met m'n vingers vast tussen de toetsen

van de typemachine!"

's Avonds vertel je het doodrustig tegen je mede-bestuurders,

onderwijl hoop je dat ze denken: die durft.

Ach, het is iets exotischer dan "gewoon iets repareren" en

daarom is de kick ook wat groter. Overigens is het ook leuk om

samen met anderen keihard te werken. Bijvoorbeeld die nacht na

de avond dat ik zei: "Jongens, ik heb een nieuwe slijpmachine

gekocht." Toen we ophielden (het was geloof ik 05.00 uur)

kwamen er wat mensen op de loods die moesten gaan hardlopen in

het kader van de Batavierenrace. Maar zij zagen er lang niet

zo fris uit als wij.

Lol en succes zijn de belangrijkste drugs waarop een mens

blijft draaien, ik bedoel maar •


29


leek uit de nabespreking, een organisatorisch succes. Helaas

hadden maar weinig ploegen voldoende vertrouwen in ons idee,

want er waren maar weinig ploegen aanwezig. Tot overmaat van

ramp viel ook de vorst nog in zodat, tegen de tijd dat de

ploegen elkaar weer tegen kwamen, de herinnering al lang

vervlogen was. Stom van me, ik had gewoon iemand opdracht

moeten geven om een stukje te schrijven voor de Tempo! Op die

manier was het succesje in ieder geval bekend geworden.

Tijdens de winter was het beter schaatsen dan roeien op het

kanaal. Helaas hebben we geen commissie schoonijs want anders

hadden we vast en zeker een paal-nul schaatstocht georganiseerd.

Ach, er kwam in die tijd toch niemand op de loods dus

dat was waarschijnlijk niet gelukt. Zoiets had al veel eerder

op het prik-(publicatie) bord moeten hangen.

Tijdens de winter moesten ook de inschrijvingen voor de OOCUZ

gedaan worden. Omdat ik er niet achter kon komen of er ook

ouderejaars ploegen mee hadden willen competeren, had ik alleen

maar de eerstejaars ploegen ingeschreven. Fout, zo bleek

later. Hierdoor wijzer geworden, ben ik heel vroeg begonnen

met de organisatie van de volgende activiteit, namelijk de

Batavierenrace. Dit zou de activiteit van het jaar moeten

worden. Uit de voorbespreking met de E.S.S.F. bleek dat het,

om te voorkomen dat mensen op het laatste moment af zouden

zeggen, verstandig was om iedereen vooraf een borg te laten

betalen. Aldus gedaan, maar helaas bleek ook dat niet het

middel tegen alle kwalen te zijn. Tijdens de voorbespreking

voor alle deelnemers (op het laatste moment nog verplaatst

naar de kantine van het sportcentrum vanwege de huppeltraining)

hadden we nog een loper en een loopster nodig om de crew

compleet te maken. wonder boven wonder bleek het probleem van

de loopster het gemakkelijkst oplosbaar te zijn, de loper werd

niet gevonden. Voor mij persoon 1 ijk betekende dat, na eerst

voor nachtwacht te hebben gespeeld, twee lange stukken lopen.

Gelukkig, het liep allemaal goed genoeg om voor volgend jaar

op z'n minst (!) een afvaardiging van Thêta te kunnen verwachten.

Moegevochten heb ik me tot de vakantie alleen nog bezig gehouden

met standaard activiteiten als een onderlinge competitie

en de voor-voorbereidingen voor de onderlinge wedstrijden. Ook

de voorjaarsbasiscursus viel in die periode.

Na de vakantie, die uw Commissaris Toerroeien goed heeft

gebruikt om uit te rusten, de bezigheid die mij misschien wel

het best van allen bij zal blijven: het zoeken naar basiscur-

31


COMMISSIES


COMMISSIE BOTENFONDS

T.J.L.W. Simons:

In het verenigingsjaar 85/86 stond de Commissie Botenfonds

weer voor de niet geringe opgave een aanzienlijke som geld

(zo'n f 25.000.-) te vergaren. Met de bekende Botenfondsflair

toog de commissie aan het werk. Vroeg in het seizoen was daar

de bekende kaartjesactie, in december gevolgd door Holiday on

ree. Deze werkactie leverde, onder de bezielende leiding van

de coördinator werkacties, dit jaar een recordbedrag op. Dankzij

de samenwerking met de kantinecommissie en het invoeren

van een twee ploegendienst tijdens de "Ice get out" was het

ook voor de werkende leden een succes.

Een kleiner aantal leden was in februari werkzaam tijdens het

"concert carnevalesk". In april'86 werd voor het eerst gewerkt

voor Luba Beheer bv. In opdracht van de adviesgroep voor

verkeer en vervoer werd een enquete uitgevoerd in treinen en

op stations aan de lijn Utrecht-Eindhoven. Hier werd ook

gewerkt door de eindhovense studentenverenigingen E.S.C. en

SSRE. Tijdens de evaluatie bleek de AGV zeer te spreken over

de soepele CBF organisatie, maar beduidend minder over die van

de beide anderen, die blijkbaar een analoge commissie moeten

ontbeten.

Natuurlijk was het CBF nog op enige andere terreinen actief.

Zo was er dit jaar een stijging te zien in het aantal leden

van de Club van Honderd. De heer Pijnen en de professoren De

Bruin en Schlosser traden toe. Met enige andere hoogleraren is

nog overleg gaande.

Een aantal subsidie-overeenkomsten loopt dit jaar af, momenteel

werkt het CBF hard aan verdere continuering van deze

overeenkomsten.

Wat dieper wil ik op deze plaats ingaan op de luciferdoosjes

werkactie tijdens het zogenaamde TWIS-weekend. Basiscursisten

en coaches werden tijdens een roeitocht bij het vlot van

Beatrix reeds gedwongen de boot te verlaten en zich in dienst

te stellen van het CBF. Iedereen werd een lucifersdoosje

overhandigd met daarbij de opdracht dit zo duur mogelijk te

verkopen. Behalve een niet onaanzienlijk bedrag leverde deze

werkactie een goede kijk op de potentiele CBF-leden onder de

eerstejaars.

34


COMMISSIE SCHOONWATER

Sten de Wit:

Hoort naar dit epistel, dat verhaalt het wedervaren van de

leden der Commissie Schoon Water in het verenigingsjaar negentienhonderdvijfentachtigj

negentienhonderdzesentachtig.

Zoals de meesten onder u zullen weten, kleeft er aan alles op

deze wereld een schaduwzijde. Een donkere, duistere, drekkige

kant, waarin al het vunzige, vuile, vervelende en vieze zich

samenbalt.

De meeste mensen mijden deze kant van de dingen als de pest,

en wijden zich alleen aan het mooie en leuke. Lag het aan hen,

dan zou de rotzooi ongebruideld en alles verslindend voortwoekeren

om uiteindelijk ook het schone, maagdelijke en onbezoedelde

geheel op te slokken.

Lag het aan hen, dan zou al ras het woord "roeien" verdwijnen

uit de woordenboeken, omdat alles, wat eens water was, verpest

zou zijn door het vuil.

Maar het ligt niet aan hen!! U kunt nog roeien!! Want een

vijftal mensen, die hebben ingezien, dat de schaduwzijde bestreden

dient te worden en niet vermeden, hebben u ook dit

jaar weer gered uit de grijpende en graaiende klauwen van de

rotzooi.

Een heel jaar lang hebben ze gevochten tegen de gedoornde

tentakels, tegen met puntig staal doorregen spiesen, tegen met

giftige olie gevulde vaten, door stinkend en rottend vlees

opgezwollen builen, tegen •••••••

Ach, laat ik uw avond niet verder vergallen met het beschrijven

van de gruwelen, die de koene strijders moesten ondergaan

op hun kruistocht tegen de drek.

CSW, moge uw daadkracht nooit versagen!

35


COMMISSIE TOEWUZING

Jos van der Grinten:

Het afgelopen verslagjaar van de Commissie Toewijzing (CT)

wordt gekenmerkt door een versoepeld toewijzings beleid. Dit

beleid komt voort uit het feit dat enerzijds behoorlijk wat

nieuw materiaal binnen de vereniging aangeschaft wordt en het

anderzijds geen zin heeft oudere, soms kwetsbare boten, ten

eeuwigen dage op de stelling te laten liggen. Gebruiken of

verkopen is dus het devies.

Tot ,het afgelopen voorjaar heeft de CT probleemloos gefunctioneerd.

Na een bestuursbesluit waarbij ·van het CT-advies werd

afgeweken, is een van de CT-ers opgestapt. Nadat bovendien een

ande!e CT-er op stage was gegaan, kampte de CT met bezettingsproblemen

waardoor grote vertraging bij de toekenningen ontstond.

Het bestuur heeft toen in korte tijd een groot aantal

toewijzingen voor haar rekening genomen.

De toekomst van de CT is en punt van zorg. Met een afnemend

aantal wedstrijdcoaches zal het steeds moeilijker worden een

deskundige bezetting voor de CT te vinden.

Opmerkelijk is de sterk toegenomen belangstelling van de leden

voor de CT. Het aantal verzoeken om een boot toe te wijzen is

sterk tcegenomen. En ook . voor de administratieve neerslag van

de CT-activiteiten bestaat grote belangstelling. Zo wordt de

lijst met toewijzingen en toekenningen regelmatig geraadpleegd

en is de lijst met wedstrijd- en oud-wedstrijdroeiers al een

paar keer spoorloos verdwenen. Recent heeft de CT nog een

anonieme suggestie gekregèn om in haar . toewijzing ook de piano

te betrekken. Gezien het geluid dat dit instrument voortbrengt

is de CT van mening dat de piano een klasse apart is, waarvoor

absoluut geen enkele roeivaardigheid vereist is. De CT voelt

dan ·ook geen behoefte om aan deze suggestie gehoor te geven.

KLEINE BERG 16 5611 JV El


INTROCOMMISSIE

Ed Kooijman:

Ook dit jaar hebben wij ons weer kunnen verheugen op een zeer

grote belangstelling van de aanstaande eerstejaars. Om precies

te zijn, hebben 420 nuldejaars in de introweek de loods bezocht.

Voor maar liefs 85 mensen bleek Thêta aantrekkelijk

genoeg om zich op te geven voor de basiscursus. Met als resultaat

dat na de 46e ALV Thêta er 65 nieuwe leden bij heeft, een

nieuw record.

Opvallend dit jaar: het intróboekje en het introbroekje. Om

met dit laatste te beginnen: gehuld in sexy shorts is de

commissie dit jaar de nuldejaars te lijf gegaan.

Het introboekje: in tegenstelling tot vorig jaar hebben we dit

keer wel een introboekje gemaakt, dat dankzij zeer enthousiaste

inzet van Jeroen Silfhout en Huibert van de Heuvel tot

stand is gekomen.

De barbeque die we dit jaar voor het eerst georganiseerd

hebben was niet zo succesvol: de barbeque is meer gebruikt

voor het voeden van Thêtaleden dan voor nuldejaars. Het feit

dat een vaste barbequeploeg ontbrak, deed het geheel niet zo

soepel verlopen.

De gehele introweek zijn we op de TU actief geweest, dus met

strooifolders, posters op de sportmarkt en 's maandagsmorgens

bij de aankomst van de nuldejaars.

Ook op de damesintro, een week eerder, was een Thêtastand

aanwezig.

NOHOVEN TEL. 040-457481


jaar lang penningmeester was liep ook tegen het einde van zijn

studie en gaf zijn adminstratie door aan Frank Roodenburg.

Verder verdwenen twee mensen die al heel lang lid van de KC

waren, Paul van Bergen en Twan JÜtte. De eerste tapster is het

afgelopen jaar lid geworden: Annemiek van Moorst.

Tijdens het voorbije jaar zijn er voor de tappers on voor de

Thêta-leden een aantal aktiviteiten georganiseerd met als doel

de band tussen de tappers te verstevigen en de tappers extra

afwisseling tijdens hun taak te geven. De kantinecommissie is

o.a. op excursie geweest naar Bavaria in Lieshout alwaar een

paal aangeboden is. Als voorbeeld bij de aktiviteiten voor de

leden kunnen de vlaaien-week en de ijsweek genoemd worden.

Een aantal mensen van de KC zijn eendag naar de Horeca-vakbeurs

geweest in Amsterdam. Aldaar is bekeken welke mogelijkheden

er zijn om de keuken uit te breiden tot een volwaardige

restaurants-keuken en welk model bubbelbad de KC graag in de

kantine zou zien. Na afloop van de beurs is Amsterdam bestudeerd

en geanalyseerd op uitgaansmogelijkheden. Bijzondere

vermelding hier is de Baghwan-disco waar Paul van Bergen ons

via de kortste weg naar toe wist te leiden. Merkwaardig was

het kommentaar bij het bestellen van een tweede rondje pils:

"You drink quick" terwijl het drinktempo al danig was gezakt

vanwege het vele proeven op de beurs.

Na jarenlange strijd tussen de sporthal en Thêta is er een

begin gemaakt met voorbereidingen om in de keuken tekunnen

koken. Op verzoek van de kantinekommissie is de TU-brandweer

langs geweest om eem rapportje op te stellen over de brandveiligheid

van de keuken en de noodzakelijke aanpassingen om in

de keuken tekunnen koken.

De kantinecommissie is al tijd nauw betrokken geweest bij de

borrels die meestal door de VAK georganiseerd worden. Dit jaar

sprongen er drie borrels uit. Allereerst de wijnborrel, georganiseerd

door een paar leden. De kantine werd voorzien van

franse versieringen, er was van alles te eten en drinken wat

met Frankrijk te maken had en er was zelfs een heuse Jeu-de­

Boules baan. Dan was er de zeer druk bezochte live-borrel waar

een aantal leden met een spontaan gevormde band de kantine

omtoversen tot een mini-concert zaal.

Jeroen Eijk, die samen met Vincent van der Heijdetl de live-

39


orrel had georganiseerd, had voor deze gelegenheid Zl]n hele

disco-geluids- en lichtinstallatie meegenomen. De Thêta-band

speelde daar de hele avond, met een intermezzo van een fluitconcert

van Jan van Beukering en Sten de Wit. Mede door het in

grote getale aanwezige publiek werd dit een onvergetelijke

avond die wellicht een jaarlijks vervolg zal krijgen.

Tot slot kan de Swing-borrel genoemd worden die diende als

afsluiter van het jaar. Wederom had Jeroen Eijk zijn installatie

meegenomen. Voor Eric en Ad, het oude kantinebestuur, was

dit de gel:a.genheid om voor het laatst een borrel te tappen.

Jammer was dat door vele externe aktiviteiten de borrel niet

zo druk bezocht was.

BOTENWAGENCOMPAGNIE

In dit hoofdstuk vindt u geen jaarverslag van de Botenwagen

Compagnie maar even verderop, in het hoofdstuk THETA ACTIEF,

is een fraai beschrijvend BWC-verhaal opgenomen, dat wellicht

een beter beeld geeft van hun activiteiten.

40


ORNAMENTENCOMMISSIE

Ornamenten Commissie:

Allereerst waarom een Ornamentencommissie? Sommigen zullen

denken dat elke poespas overbodig is, sommigen zullen niet

eens van ons bestaan afweten.

De Ornamentencommissie heeft als taak de herkenbaarheid van de

vereniging te vergroten. In het kader hiervan waarderen wij

dan ook de activiteiten van leden buiten de O.C., bijvoorbeeld

de ploegentruien, de jasjes en de kalender voor 1987.

Maar we hebben zelf ook niet stil gezeten. In de loop van het

jaar heeft de O.C. prima versterking gehad van Jos Hoonhout.

We denken dat het 't duidelijkst is om jullie middels beelden

te laten zien wat we gedaan hebben.

41


TEMPO

Pieter Boon:

Dat de Tempo het afgelopen jaar in z'n tiende jaargang tienmaal

is verschenen zonder dat het de vereniging geld gekost

heeft, mag wel bekend worden verondersteld. En dat de Tempo

het afgelopen jaar gemiddeld zo'n 32,4 pagina's dik was en

vier pagina's advertenties bevatte, zou iedere trouwe lezer

ook zelf hebben kunnen ontdekken. Nee, ik wil me hier beperken

tot die zaken die de gemiddelde Thêtaan niet bekend zijn. Want

er is het afgelopen jaar toch het een en ander gebeurd achter

de schermen van de Tempo.

Om te beginnen hebben we op de plakavond van Tempo 10.5 definitief

afscheid genomen van Theo van der Putten, het redactielid

dat ons bijna drie jaar lang heeft voorzien van de inside

informatie uit de nationale en internationale roeitop. Gelukkig

werd enkele Tempo's later de redactie versterkt met twee

redactrices, Clarette Aanraad en Nicole Hermans. Eerstejaars

roeisters nog wel. Ook de Temporedactie doet aan verjonging.

Een Tempo later kregen we een behoorlijke klap te verwerken

toen we noodgedwongen afscheid moesten nemen van onze, net

nieuwe, electrische typemachine. Het vele typewerk en een rit

naar het Reduktieburo, onder leiding van de penningmeester,

was te veel van het goede. We waren weer aangewezen op de oude

vertrouwde rammelkasten.

Aan het eind van het jaar maakte Ron bekend het hoofdredacteurschap

neer te willen leggen. Dit na, zo bleek uit het

hoofdredacteurenboek, vijf jaar lid te zijn geweest van de

Temporedactie. Een niet te geringe prestatie. Ondergetekende

heeft toen de taak van Ron overgenomen.

Net als voorgaande jaren blijft de Tempo klagen over het

uitblijven van stukjes van de leden, het bestuur en enkele

trouwe schrijvers uitgezonderd. Het is mijn overtuiging dat

dit meer een gevolg is van luiheid dan van publiceerangst. Men

neemt niet de moeite om z'n verhaal, mening of wat dan ook op

papier te zetten. Terwijl de Tempo ook voor deze bijdragen

bedoeld is. Een positieve uitzondering wil ik hier even noemen,

namelijk de strip "Das Boot" van Ed Kooijman, een goed

voorbeeld van de overige leden. Dit soort initiatieven zien we

graag.

Overigens ben ik, samen met de Commissie 0,988372093, dat de

vereniging een tekstverwerker nodig heeft.

42


VERENIGINGSACTIVITEITEN

COMMISSIE

Paul van Haren:

De VAK heeft, zoals u het van haar gewend bent, ook in het

verenigingsjaar 1985-1986 weer veel aktiviteiten georganiseerd.

Aan het begin van elk verenigingsjaar zijn er de onderlinge

wedstrijden. De VAK he-eft daar gezorgd voor het zo

noodzakelijke eetwerk op de zaterdagavond. Voor de tweede keer

in successie was dit een koud buffet. Een bijzonder woord van

dank is hier op zijn plaats voor de chef "salade-storten en

sierstapelaar": Twan JÜtte. Uit de reaktie van de roeisters en

roeiers bleek, dat het deze keer weer in de smaak gevallen

was. 's Avonds was er een feest in de AOR-benedenbar met

medewerking van de bekende Deejay Jeroen Eijk. Door de aanwezigheid

van vele Vidraten en Sauriers een bijzonder gezellig

feest.

Het najaarsweekend ging afgelopen jaar naar Gorkum. Er werd

overnacht bij de plaatselijke zeeverkenners. Het weer was

zaterdag schitterend mooi en op zondag behoorlijk slecht. Toch

werd er beide dagen geroeid en wel op de Linge. Op zaterdagavond

ging het er vrij gezapig aan toe. Alleen het songfestival

voor de roeiploegen van zaterdag was wel aardig. Was

iedereen te moe? van het eten op zondag is nog vermeldenswaard,

dat de smaak verfijnd werd met het aroma van de schoenen

van Joost Dubois. De eerstejaars, die zich manifesteerden

met het eerstejaarslied, maakten de fout het lied onder de

douche te gaan zingen. Een douche zonder water is natuurlijk

geen douche en daarom werd al snel de brandspuit ter hand

genomen om de eerstejaars van het benodigde water te voorzien.

Aan het eind van de winter was er de schuurdag. Dit jaar stond

de VAK met hamburgers klaar voor de schuurders. En hoe kan het

ook anders, de hamburgers vonden gretig aftrek.

Het voorjaarsweekend werd gehouden in Kortenhoef, gelegen

midden tussen de Loosdrechtse plassen. Het inleggen van de

boten gebeurde bij Viking. Na een roeitochtje door de utrechtse

grachten, klunen bij de sluis door een onvolkomenheid in de

organisatie, kon er over de utrechtse vecht geroeid worden

langs alle kapitale buitenhuisjes. Ons overnachtingsonderkomen

was een padvinderijloods. Hier was slechts een werkend toilet,

maar ja. 's Avonds een kampvuur. Op zondagochtend was het weer

beduidend minder mooi dan de vorige dag. De zo zware Thêta-

43


vlag stond stijf van de wlnd. De roeitocht naar Weesp werd

gegarneerd met regen. Iedereen heeft het overleefd en zat die

avond bij El Gringo, waar er onbeperkt spareribs gegeten

konden worden.

Op Hemelvaartsdag is paal "nul" door een aantal leden voorzien

van een nieuw laagje verf tijdens de paalnultocht.

De verrassingstocht stond voor 1 juni gepland. Op dit evenement

kunnen nieuwe VAK-leden bewijzen, dat ze over voldoende

creativiteit beschikken om met recht in de VAK te zitten.

Helaas, alle voorbereidingen ten spijt, de verrassingstocht

ging bij gebrek aan belangstelling niet door.

In het nieuwe studiejaar was er een BBQ. Dit keer geen worst

en gecremeerde hamburgers, maar karbonade, sa te, shas 1 ik en

onbeperkt spareribs. Ook vegetariers konden dit jaar voor het

eerst mee BBQ-en.

Afgezien van deze traditionele aktiviteiten was er dit jaar

ook veel belangstelling voor borrels. U weet het: elke donderdag

is er een borrel. Er is getracht de leden zo veel mogelijk

zelf hun borrels te laten organiseren naar eigen ideeen.

Daaruit ontstonden de volgende borrels:

De Limborrel, met de verkiezing van de schoenste wiekendtesj

en de wedstrijd om de meeste treinkaartjes.

De 80-ers borrel. Een borrel waarop elke bezoeker getrakteerd

werd op een flesje Beerenburger.

De Eerstejaarsborrel. Het opmerkelijke van deze borrel was,

dat er nauwelijks eerstejaars aanwezig waren.

De Fasenborrel, waar de vlet van de Commissie Schoonwater

gedoopt werd tot "de Faas".

De Sinterklaasborrel met, om bezuinigingsredenen, Sinterklaas

en Zwarte Piet als een persoon.

De Franse borrel met du vin, du pain et du Boursin.

De Liveborrel met een optreden van de Thêta-band.

De Manifestatieborrels van een aantal kommissies.

Ik besluit dit verslag in de hoop komend jaar weer veel aktiviteiten

te kunnen organiseren voor de vereniging.

44


WEDSTRIJDROEIEN


LSA2-

roeiers: Valentijn van Morgen

Marcel Groeten

Valentijn van Morgen en Marcel Groeten:

coaches: Leonieke Sibbes

Ric Schleijpen

Omdat we het toch niet kunnen laten, besluiten we weer in

training te gaan. Wedstrijdroeien is verslavend. Een overdosis

kan echter destructieve gevolgen hebben, zo weten we beiden

uit ervaring.

Nu dus roeien met hoog rendement. Effectiviteit staat hoog in

ons vaandel. De enige manier om te blijven genieten van topsport

en in "leven" te blijven. We onderkennen allebei de

kracht van de geest, de "spirit". Motivatie is het waar het om

draait. De geestkracht, die de spierkracht mobi 1 iseert. Het

roeien van moment tot moment, van doel tot doel en het plezier

in sporten is in die zin voor ons van doorslaggevende betekenis

het hele jaar door.

Dus wedstrijdroeien, niet verder dan dat het degenererende

effect op het totale bestaan vorm begint te krijgen.

Hierna geven we een indruk van hetgeen moeilijk is geworden in

deze persoonlijke overeenkomsten en afspraken.

Dit geheel stond onder de deskundige leiding van Leonieke

Sibbes en Ric Schleijpen met als voornaamste communicatiemiddel:

het coachboekje of het geklets bij de kassa van een

bekende 1 evensmidde lenfabr i kant.

Dank ook aan alle gast-coaches hier niet bij name genoemd.

Dank ook aan eenieder die heeft bijgedragen tot ons GEZAMELIJK

ROEIGELUK dit afgelopen jaar.

Tring, tring. Tring, tring I

Hallo?

Hoi, met Marcel.

Val: Heeeeeeh ••••• maatje! Hoe is ie?

Marcel: Ja, eeh, eigenlijk wat minder, ik bedoel die training

daalijk he, eh, kijk, eh, ik heb wat moeilijkheden met M.,

enne eh dat is nog niet uitgepraat.

Ik bedoel ik kom wat later, denk ik.

Val: Oh, hoe laat denk je?

Marcel: Nou een uurtje of wat •••• ehm, om zes uur ben ik er

wel.

46


Eindelijk Marcel met een grote doos in zijn hand, appelbollen!!

Ja, sorry hoor, eh, hijg, hijg. Ik had wat moeilijkheden

met M. en zo en het was al laat dus heb ik meteen maar even

wat meegenomen want ik was toch al te laat dus.

Nou, hup omkleden en de boot in!!

Eindelijk in de boot. Dit wordt dus een belabberde training.

Dat weet ik nu al. Als Marcel problemen heeft dan is z'n hoofd

niet bij het roeien.

Oke, jongens, CONCENTREREN EN RUSTIG GLIJDEN !.! ! ! !

TAC ERGO TAC ERGO TAC ERGO TACERGO TACERGOTACERGOTAC

Sj ieieieieeeh, tik ti kt i ktikt ik, sj ieieieeeeh, ti kt i kt i ksj ie ••

Rustig aan, gaat goed zo!!

Tempo 31, goed op schema •••••••••••••••

Sjieieieieeeh, tiktiktiktiktik, sjieieieeeeh, tiktiktiksjie ••

Okee, hou vast!! Blijf goed oppakken. Oke, strek, streeeek je

armen ••• trap ••• en weg ..... trap en weg ••••••• trap en weg

Sj ieieieieeeh, tiktiktiktiktik, sj ieieieeeeh, tiktiktiksj ie •.

Oke, ga door, ga dooor!! Nog drie minuten ••• halverwege en mooi

op schema •••

Sj ie ieieieeeh, tikt i kt i kt i kt ik, sj ieieieeeeh, ti kt ik ti ksj ie ••

OP je kuiten, let op je kuiten ••• hou vast, kom op ••• nog even,

verhoog het tempo NU ••

Bij de tribune •• je bent bij de tribune •• kom op laatste meters.

Sj ieieieieeeh, tiktiktiktiktik, sjieieieeeeh, tiktiktiksj ie ••

Allee, het laatste stuk ••• kom op tempo, TEMPO!!!!!

Pak die "Vidraten", pak ze oke, korten, korten!! TEMPO, TEMPO!

Sj ieieieieeeh, ti kt i kt i kt i kt ik, sj ieieieeeeh, tik, tik, tik.

Pols: 200 ••••• oke, goed gewerkt joh!!!!!!

Enige dictaten uit "het coachboekje"

17-10-85 : (Ric)

Boot wordt stil getrapt

03-12-85 : (Ric)

Hoofdzaak : boot loopt nog steeds !!

11-12-85 : (Cor)

Meer lengte mogelijk, m.i. niet noodzakelijk, maar ja, wie ben

ik.

27-12-85 (Mar cel)

48


Met eenzelfde motivatie stapten wij die ochtend in een sneeuwbedekt

landschap in onze "Jac" •••••

19-0l-86 : (Leonieke)

Ha, en dan eindelijk weer eens een coach mee die wat kan

schrijven in het boekje!! en dat was nodig ook!!!

23-09-86 : (Va 1)

Finale ZRB: Asopos-Vidar 3x geroeid 3x verloren

ze maar niet zoveel starten ! l !)

Ja, ik zou echt weer zin krijgen om •••••

Vianny.

Coach Ric

(moeten

De Kurk

Op weg naar de start raak ik de ploeg al drie keer kwijt. Als

ik naast het een-fiets brede fietspad een andere coach probeer

te passeren hobbelt de ketting eraf!! Volgende wedstrijd maar

op mijn eigen fiets, denk ik.

De wedstrijd zelf bestaat hoofdzakelijk uit "tempo klokken".

Het valt niet mee om daarbij met een hand het stuur nog in

bedwang te houden. Ook de roeiers hebben moei te met het sturen,

een van de redenen waarom ik dus meefiets.

Het resultaat: verrassend goed: op de derde plaats geeindigd!!!

De Head

Tegenvallend, het is als coach ook niet leuk om na twee-eneen-halve

kilometer door een peloton van ongeveer 50 supporters

van een andere vereniging ingehaald te wordenlil

De ZRB

Na een, volgens planning verlopen, piekweekend, dan de eerste

twee kilometer wedstrijd.

Bij de voorwedstrijd fiets ik al vooraan mee.

Bij de finale rijd ik aan de finish nog steed voorop!

Hoera, een "blik" dus!! Eindelijk voldoening na al die fietstochten

langs het Eindhovens kanaal ••• zucht.

49


LOl X

roeier: Tijs van Wershoven coach: Tom Jansen

Tom Jansen:

In dit jaarverslag zal ik niet alle wedstrijden gedetailleerd

herkauwen, maar proberen een iets meer globale evaluatie te

geven van het afgelopen wedstrijd-/coach seizoen van Tijs

(vnl. in de skiff) en mij (op de kant als coach).

Dit seizoen is misschien in te delen in twee stukken:

-een zeer goed verlopen na/voorseizoen van oktober '85 -

maart '86

- het wedstrijdseizoen, waarin de prestaties wat minder waren

t.o.v die in het voorseizoen.

Het was fijner geweest als deze twee stukken in andere volgorde

waren geweest.

In oktober '85 waren we enthousiast begonnen enkele essentiele

dingen in de roeitechniek om te gooien, wat niet nadelig

uitpakte op de "Paul Veenemans" wedstrijden (2e bij het

roeien) en een soort selektie wedstrijd bij van de roeibond

(le). Ook aan de trainingsmentaliteit is gesleuteld, wat resulteerde

in een eerste hoogtestage in Oostenrijk (ergens in

februari), waarna een uitstekend Kurk-winterwedstrijd volgde

(2e op zaterdag, le op zondag). De tweede hoogtestage edoch,

begin april, had niet het verwachte effekt. Tot nagelbijtende

ellende van mij blijken roeiers van Thêta (soms blijf ik een

beetje Okeanos), enTijs wel in het bijzonder, geheel in de

war te raken bij het zien van golfjes*, wat de prestaties op

de Skiffhead niet positief heeft beinvloed.

Deze tegenvaller had meteen tot gevolg dat we wat haastig en

zenuwachtig hebben opgebouwd naar de rest van het seizoen en

dat bleek een te snelle overgang van het zeer degelijk opgebouwde

voorseizoen naar de tweekilometer wedstrijden. Daarvan

zijn we beiden slechts moeizaam hersteld.

Op de Randstad Regatta werd de finale zowel in de skiff als in

de dubbeltwee met Theo (van der Putten) niet gehaald. Wel werd

in de ove rgangs dubbelt wee samen met Theo het enige blik van

Tijs in dit seizoen gehaald. Op de verdere wedstrijden in het

seizoen werden verschillende goede prestaties geleverd, hoewel

steeds niet resulterend in een blik. Een zeer markante wedstrijd

was de Koninklijke-Hollandbeker, waar in èe voorwed-

50


strijd nipt werd verloren van Okeanos roeier Hendrik Has +

concurrende coach en vriend Huug Winfield: beide roeiers kwamen

zeer fanatiek aangemoedigd ongeveer 100 meter achter de

rest van het veld (onaangemoedigd) over de finish.

Het slot van het seizoen was bijzonder leuk en verrassend:

Tijs werd gevraagd in een soort nationale lichte acht mee te

varen op wedstrijden in Luzern, het roeiparadijs op aarde.

Daar een keer te varen kan je de motivatie voor een heel

seizoen hard trainen geven. Jammer genoeg bleek de ploeg al in

de voorwedstrijd te sneuvelen.

Al met al denk ik, dat de prestaties in het seizoen wat in de

schaduw hebben gestaan van het voorseizoen. In elk geval zien

we beiden redenen genoeg om nog een seizoen op deze manier

door te gaan.

N.B.

Behalve als coach ben ik ook nog enige keren als roeier opgetreden.

Op de Novembervieren (dubbelvier met stuurman), de

Head (acht met stuurman) en de NSRF (dubbeltwee en vier zonder

stuurman) heb ik met veel plezier meegepeddeld, doch zonder al

te veel resultaten. Alleen de LSA 2x op de NSRF met Theo

leverde een onverwacht goede tweede plaats op.

*voornaamste redenen hiervoor zijn volgens mij dat de meeste

Thêta roeiers niet diep genoeg uitzetten en dat daarna de

riemen tè vroeg tè dicht bij het water gebracht worden.

"LEUKE TIJD"

door Tijs van Wershoven

Het begint eigenlijk altijd heel eenvoudig. Je twijfelt rondslenterend

op de loods tot iemand je vraagt of je weer wedstrijd

gaat roeien: "Hoi, je gaat zeker weer in training?".

Dan zeg je dus geen nee. Als skiffeur zou ik ze eens laten

zien hoe ze in het zuiden roeien. Eventuele uitstapjes naar

andere boten waren altijd welkom. Tom Jansen, mijn nieuwe

coach, wilde alles wel wat begeleiden.

Na de gebruikelijke najaarswedstrijden en de nodige trainingen

werd besloten aan een CTR-test deel te nemen. Tom kon zijn

oude Commissie Top Roeien-maatjes weer eens opzoeken en ik zou

wat ervaring opdoen. Een aardige ervaring inderdaad om te

51


winnen van alle aanwezige roeicorifeeen. Meteen word je dan

gevraagd voor allerlei combinaties waarvan je alleen durfde te

dromen. Maar eerst de winter, het seizoen is nog ver.

Na in binnen- en buitenland van de nodige winterlandschappen

te hebben genoten, roei je de Kurk; zo hoort dat. De wedstrijdcommissie

heeft hier de beschikking over een werkelijk

schitterende tijdwaarneming. De geklokte tijden na elke afgelegde

kilometer worden aan een computer doorgegeven. Deze zet

ze mooi in een tabel en maakt je stand in het klassement op

monitoren zichtbaar. Aangezien een computer wel eens wat minder

snel werkt, werd het voor mij mogelijk m'n eigen wedstrijdverloop

als een vertraagde film te aanschouwen. Zelden

heb ik zo'n spannende film gezien. De start bleek vrij traag.

Kilometer na kilometer werd de situatie echter beter. Omdat er

blijkbaar ongeveer een half uur nodig was om de tijden van

elke volgende kilometer te verwerken, was ik een zenuwinzinking

nabij toen eindelijk werd aangetoond dat de baan te kort

is. Mijn eeuwige aardsrivaal schreef het nieuwe baanrecord op

zijn naam. Volgens de tijdwaarneming een halve seconde sneller,

volgens mij onder de meetnauwkeurigheid. De volgende dag

storm tegen, geen record, wel mijn rivaal afgeplast. Resultaat:

opnieuw aanbiedingen tot combineren, maar het is pas

maart.

Laten we over de tweekilometer wedstrijden maar luchtig heenstappen

en deze slechts betitelen met "leuke tijd" ofzo.

Ik had net besloten om met de volgende wedstrijd het seizoen

af te sluiten en van de vrije tijd te gaan genieten, toen er

gebeld werd. Of ik zin had om in een lichte acht mee te

roeien. Even trainen om in Luzern een uitzending naar de

Wereldkampioenschappen te verdienen. Dan zeg je dus weer geen

nee. Resultaat: "leuke tijd". Helaa.s zat er net geen finaleplaats

in, een vereiste voor uitzending. Ook een laatste

poging, op de Nationale, een week later, mocht niet baten.

Redenen om komend jaar weer een poging te wagen? Al was het

maar wegens de trouwe supporters.

52


02X

rcreiers: Boris Traa

Rob van Hoek

DUBBELDIK (DE EEN DAN)

door Frans Linssen

caoch: Frans Linssen

Jee, die Pijning is zo gek nog niet. Ik zit wat door een boek

van hem te snuffelen over leerstrategieen. Het gaat wel vaak

over schaatsen of balsporten, maar veel kan toch vertaald

worden naar roeien.

Het blijkt dat ik zit opgescheept met twee roeiers die juist

een verschillende aanpak nodig hebben. Gaat Rob daarom niet

meer vooruit? Hij roeit zelfs nog langzamer dan vorig jaar?!

Als ik er goed over nadenk is mijn manier van coachen meer

gericht op iemand met een foutenanalyserende aanpak. Boris

dus. Dat. maffe armhaaltje gaat er inderdaad ffink op vooruit.

Rob blijft dus een probleem. Hoe zijn moment-aanpak werkt weet

ik wel, en het was ook erg makkelijk om hem de eerste beginselen

bij te brengen, maar de kleine, niet goed te voelen details?

Ai, elke dag video? Proprioceplieve feedback komt bij

hem nauwelijks voor, terwijl dat. nu bij roeien erg belangrijk

is. Veel continue feedback dus van mijn kant, en visuele en

auditieve feedback veel uitschakelen? Waarschijnlijk de oplossing,

maar het is al begin mei, en hij kapt er toch mee. Zijn

conditie is abominabel. Zelf heb ik een lagere rustpols, nou

ja! Toch zitten drukken in de dubbeltwee van de winter?! Die

dubbeltwee was ook coachtechnisch een blunder. Maar allez, we

zullen zien. In ieder geval heeft Boris er zin in.

54


LOl X

roeier: Theo van der Putten

Theo van der Putten:

coaches: Rob van den Berg

Inge Burger

"Richard Helsloot. 29 jaar. Trotse huisvader. Amsterdammer en

Nereid, nee geen Baghwan, lid van Nereus. Kankert vaak en om

zijn standpunten kracht bij te zetten trakteert hij ons vaak

op scheten, die in staat zijn om een eigen leven te leiden.

Kortom, hij heeft hele andere ideeen dan wij over "trainen

onder zuurstofschuld."

Dit was een kort stukje van een half afgemaakt dagboek van het

roeiseizoen 1983/1984 wat ik onlangs terug vond. Eeuwen geleden

lijkt het wel. In ieder geval niet geschikt voor een

superde 1 u x Thêta-jaarboek.

Het roeiseizoen 1985/1986 dus maar. Tja, wat te zeggen? Qua

prestaties erg teleurstellend, maar het heeft mij toch wel een

en ander doen inzien:

Als je in Nederland een 40-urige baan hebt, je hebt een eigen

huis (pas gekocht) en je woont samen (of getrouwd) dan is het

onmogelijk om roeien als topsport te bedrijven.

Geweldig toen ik nog studeerde; lekker veel trainen, alle

selectie-evenementen afstruinen, veel reizen, andere steden in

binnen- en buitenland zien, steeds beter presteren, nationaal

en internationaal aan de top staan! Nu wi 1 ik mezelf niet al

te hard op de borst slaan, maar toch: I HAD IT ALL (behalve· 'n

WK-blik). Kortom: aanraden aan een ieder die dezelfde mogelijkheden,

ambities en pretenties heeft.

Hoe anders is het niet geworden toen ik ging werken: vanaf dat

moment blijkt dat TIME IS NOT ON YOUR SIDE, te weinig tijd om

te trainen, te weinig tijd om boodschappen te doen, te weinig

tijd om te eten, niet genoeg vakantiedagen om alle wedstrijden

en trainingskampen af te gaan en bovenal: te weinig rust. Een

grote complete stress is het. Geen tijd voor vrienden. 17.00

Amsterdam 19.00 Boottraining Bosbaan 21.00 Trein Naar Huis

23.00 Naar Bed.

Toch, hunkerend naar internationaal succes, probeer je door te

zetten. Een seizoen geleden lukte het nog aardig, maar na de

koop van een huis, dit jaar, was het echt afgelopen. Soms denk

ik wel eens dat ik mezelf zo gedwongen heb te stoppen, rowing

55


junk die ik ben. Toch kruipt het bloed waar het niet gaan kan:

voor mijn laatste (?) wedstrijd, de Paul Veenemans Prijs, die

16 november gehouden wordt, heb ik natuurlijk weer als een

beest getraind (zo goed en zo kwaad als dat ging).

Roeien zal me nooit los kunnen laten. Een van de gevolgen is

nu al merkbaar: als ik drie dagen niet train, dan ben ik zo

rusteloos en zo vol energie, dat ik nerveus rond begin te

rennen, zoekend naar een mogelijkheid om me te ontladen. En

ach, wie weet •••• Ik vernam laatst dat de 37-jarige Noor Alf

Hansen vorig jaar nog de sterren van de hemel roeide •••••

Servaas van der Ploeg.

56


LBlX

roeier: Servaas van der Ploeg coach: Martin Hilbers

Martin Hilbers:

Na het seizoen '84-'85 viel de tweedejaars lichte vier uit

elkaar. Pieter en Pieter stopten met wedstrijdroeien, Henk

prefereerde de geur van rottend hout en werd lid van Orca.

Servaas bleef als enige over en zou moeten gaan skiffen.

In november kon ik, na het afstoten van mijn bestuurlijke

bezigheden, de coaching van Servaas ter hand nemen.

De Opgave: Een niet al te slechte {vier blikken) boordroeier

leren dat de roeisport ook in een eenpersoons vaartuig beoefend

kan worden.

Uitgangspunt: Leren skiffen is vooral een kwestie van kilometers

maken.

De Uitwerking: Ik was van vijf november tot en met zes juli

de coach van Servaas. Van deze 244 dagen had hij er 13 vrij.

Op 216 dagen werden er 236 trainingen afgewerkt:

-135 boottrainingen {1760 kilometer ofwel 13 kilometer per keer)

-38 looptrainingen

-22 maal wedstrijdcircuit

-19 maal krachttraining

-15 maal outdoor

- 4 maal indoor

- 1 maal langlaufen

- 1 maal schaatsen

- 1 ergometertest

Het Doel: Op wedstrijddagen werd er 22 keer een wedstrijd

geroeid, inclusief op- en uitroeien 220 kilometer. Er werd

tweemaa 1 in een acht geroeid, dit leverde een tweede en een

vierde plaats op. Driemaal werd met Gerard van Bruggen van

Viking in de dubbeltwee gestart, wat drie tweede plaatsen

opleverde. In de skiff werden tien voorwedstrijden geroeid wat

vijf maal tot uitschakeling leidde. In de vijf finales en de

twee langeafstandswedstrijden werd Servaas eenmaal eerste,

tweemaal vierde, eenmaal vijfde, tweemaal zesde en eenmaal

negende.

Over het Trainingsschema: Geprobeerd is een vorm van periodisering

aan te houden met een cyclus van drie tot vier weken,

waarbij in de eerste week de roe ier wordt belast, waarna de

57


elasting wordt verminderd en in de laatste week, die aan een

wedstrijd of test vooraf kan gaan, wordt relatief weinig

getraind. In het wedstrijdseizoen werd een vijfwekencyclus

aangehouden met steeds na twee weken een minder belangrijke

wedstrijd (Randstad, ARB) en aan het eind een belangrijke

wedstrijd (ZRB, Koninklijke). De resultaten op deze laatste

twee wedstrijden waren beter dan die op de eerder genoemde

wedstrijden.

Over de roeier: Bijna niet kapot te krijgen. Pas op 2 april

kan ik een keer in mijn coachboekje de opmerking "roeiertje

uitgepierd" schrijven. Op dat moment had hij in een week 122

kilometer geroeid Zeer professioneel ingesteld. Op de ZRB weet

hij, door zeer tactisch tweede te worden in zijn voorwedstrijd,

in de finale de gunstigste boei te krijgen. Als hij in

de finale vijftig meter voor de finish een straatlengte

voorligt, heeft hij goed door dat het publiek recht heeft op

wat spanning en spektakel. Hij zorgt ervoor dat hij tweemaal

achter een boei blijft hangen met zijn blad waarna hij gedecideerd

met een half taftje wint. Gemakkelijk te coachen. Hij

zeurt niet en doet gewoon wat je zegt. Toch wel uniek voor een

lichte pik.

Het Hoogtepunt: Voor mij is dat de Koninklijke. Tweede in de

LSB2x voor een deense ploeg; in de LSBlx de finale gehaald en

een tweede plaats in de LSB8+.

Het Dieptepunt: De ARB, geen enkele finaleplaats in de

skiff.

Over het Coachen: Een zware taak, maar met een roeier als

Servaas is het wel uit te houden voor zo'n vier tot zeven maal

per week. Alleen het ka na a 1 zou overdekt en verwarmd moeten

zijn.

Servaas van der Ploeg:

De basiscursus was alweer een paar weken achter de rug toen ik

weer aan mijn eerste serieuze roeitrainingen begon. Er was

eindelijk iemand bereid gevonden die me dit seizoen wilde

coachen, namelijk Martin Hilbers. Later hoorde ik dat hij de

reputatie had iedereen kreupel te trainen maar wat dat betreft

heeft hij een harde dobber aan mij gehad.

Het is een raar gevoel om na twee jaar boordroeien weer bijna

bij af te beginnen. Techniek van nul komma nul en wat onzeker

in de boot zittend. Maar van omslaan om en nabij de vierde

58


keer skiffen, want dat schijnen de goeie skiffeurs te doen,

kwam niets terecht. Het was pas in november, op een frisse

zonnige zondagochtend, dat ik naar een borrel ver langde. Alleen,

waarom moest ik zo nodig het stukje kanaal bij de VAM

uitkiezen om te gaan zwemmen?

Langzaam brak de winter aan. De omgeving krijgt een wit jasje

en dan wordt het helemaal een verademing om op het kanaal te

roeien, vooral na paal 69. Want wat is er nou mooier om over

dat water te glijden, genietend van die witte omgeving. En het

enige wat je hoort, is het fluiten van de vogels en af en toe

wat getalletjes en kreten die aanduiden dat het volgens de

coach allemaal te langzaam gaat. Maar dat laatste filter je er

gewoon uit.

Nu beginnen de boottrainingen ook langzaam plaats te maken

voor landtrainingen. Dit betekent dus iets meer conditietrainingen

en outdoor in de sneeuw. Maar ach, alles went en aan

alles komt ook nog steeds een einde.

De eerste wedstrijden komen nu in zicht. De eerste belangrijke

is de Skiff-Head op de Amstel. Beetje regen en wind, ofwel kou

1 ijden tot je eindelijk mag starten, en dan ook nog eens tot

de ontdekking komen dat je bijna geen gevoel meer in je handen

hebt. Maar dat mag de pret niet drukken. Het doel dat je voor

ogen hebt, voordat je gestart bent, is dat je in ieder geval

niet laatste wordt. Maar als je dan na 500 meter al over je

voorganger heen gaat, krijg je zelfs de hoop op een beetje

redelijk resultaat. Helaas, die gedachte wordt al snel de kop

ingedrukt als je merkt dat je af en toe de kant invaart en

bijna in botsing komt met een jachtje dat in de kant ligt.

Kort hierop v 1 i eg je dan ook nog eens uit de Hoerenbocht, en

dan wil je de rest van de race alleen nog maar gewoon uitvaren.

Het resultaat was een plaatsje in de middenmoot van mijn

categorie.

De gewone tweekilometer wedstrijden zouden nu rap achter elkaar

volgen. De Randstad Regatta was voor mij alleen maar een

test of ik op zo'n tweekilometer race ook een beetje uit de

voeten kon. Mijn verwachting voor deze race was een slechte

start en misschien een nog slechter resultaat voor de rest van

de wedstrijd. Welnu, die slechte start had ik goed voorspeld,

maar in een paniekreaktie om de schade toch zoveel mogelijk te

beperken, door zo snel mogelijk achter de anderen aan te

sprinten, blij kt de onterechte voorspel! i ng van deze race,

want halverwege de race kwam ik tot mijn stomme verbazing tot

de ontdekking dat ik inmiddels op kop lag. Dit hield dus in

59


dat ik mlJn roeikunsten in de finale nog eens mocht tonen. De

wind was intussen aangewakkerd tot stormachtig en de rest laat

zich nu wel raden. Maar de kans op een overwinning dit seizoen

was zeker aanwezig.

En welke wedstrijd is dan geschikter dan de "thuis"weàstrijd

van de ZRB in Tilburg. Maar zo'n overwinning krijg je niet

zomaar, daar moet je wel wat voor doen ..... Gezien het aantal

voorwedstrijden moest je of winnen of snelste tweede zijn.

Omdat er vanwege de wind nogal een baanvoordeel was voor baan

een en ik in baan drie moest starten, besloot ik maar om

tactisch snelste tweede te worden. Iedereen die in baan een

had geroeid ging dus door naar de finale, en ik natuurlijk.

Het lot wilde dat ik nu in baan een mocht starten. Ik lag al

heel snel op kop en de roeier op baan twee lag ongeveer puntje

kontje met mij. Dat is zo gebleven tot ongeveer honderd meter

voor de finish. Maar het publiek komt ook niet voor niets. Zij

willen gevechten zien. En hoe kan je dan zo'n wedstrijd toch

spannend maken op een legale manier (een easy-all maken mag

niet). Een manier is om met de enige ballen op die baan, die

de oproeibaan afbakenen, te gaan goochelen. Snoeken slaan

vindt het publiek altijd prachtig. Ach, en dat je coach dan

bijna een hartaanval krijgt omdat hij denkt dat je de wedstrijd

toch nog gaat verliezen, daar trek je je niets van aan.

Ofwel mijn eerste skull-blik.

Dan ga je ook eens wat experimenteren, bijvoorbeeld combineren

met een utrechtse skiffeur tot een dubbeltwee, Deze combinatie

liep goed, maar er moest elke wedstrijd wel iemand zijn die

vond dat zij sneller moesten gaan dan wij. En altijd een

tweede plaats gaat vervelen.

De drukst bezochte wedstrijd van het seizoen is de Koninklijke.

Op deze internationale wedstrijd mag je dan tegen

allemaal rare buitenlanders roeien die denken dat ze ook hard

gaan. Ja, dat ik mijn voorwedstrijd in mijn skiffnummer won,

omdat die Denen niet zo snel waren als verwacht, was tegen de

planning in. Nu moest ik zowel de skiff-finale als de finale

van de LSB-achten roeien. Zeer vermoeiend.

De laatste wedstrijd van het seizoen leverde geen bijzondere

prestaties op. In het dubbel twee nummer was helaas weer die

tweede plaats voor ons weggelegd.

60


LB4+

roeiers: Marc van Slagmaat

Steven v•n de Velde

Jos Hoonhout

Ed Kooijman

Pieter Boon:

coaches: Wim Doedel

Pieter Boon

Vier op twaalf. Met zulke cijfers verkoop je tegenwoordig geen

auto's meer, maar je haalt er wel twee blikken mee.

Twaalf roeiers gecoached en er uiteindelijk maar vier overgehouden.

Het lijkt wel of we tegenwoordig selecteren bij Thêta.

Laat ik daarom vooropstellen dat wij, Wim Doedel en ondergetekende,

1 ie ver een acht hadden overgehouden, maar dat heb je

niet altijd in de hand. Twaalf man overhouden is onmogelijk,

afvallers zijn er al tijd wel.

Je kan bij die afvallers drie categorieen onderscheiden.

Je hebt er die enthousiast beginnen, maar al vlug in de gaten

krijgen dat wedstrijdroeien meer inhoud dan ze hadden gedacht.

Je hebt als wedstrijdroeier namelijk verplichtingen t.o.v. je

ploeg en je coach. Wegblijven van een training kan niet. Het

was als oud-wedstrijdroeier soms moeilijk te begrijpen hoe

makkelijk sommigen over die trainings verplichtingen dachten.

Ten tweede heb je roeiers die tijderis de winter-periode (veel

ijs, geen roeien, alleen maar lopen). hun mot i va tie ver 1 iezen.

Ten derde moet je ook altijd rekening houden met blessures.

voor sommige lichamen is de overgang naar veel trainen te·

groot.

Je probeert het aantal afvallers te beperken door de trainingen

op een verantwoorde manier op te bouwen en door een goede

teamgeest te kweken. Maar zoals al gezegd, je hebt niet alles

in de hand.

De hele herfst en winter hebben we met een acht geroeid,

hoewel de samenstelling wel eens veranderd is. Met lange

duurtrainingen probeer je de roeihaal in ieders geheugen te

griffen. Helaas hebben we het afgelopen jaar erg veel vorst

gehad. Dit gooit de trainingsopbouw voor een groep eerstejaars

wedstrijdroeiers danig in de war. Gelukkig werd er vanaf het

begin van het seizoen wekelijks een outdoor gehouden. Hierdoor

was het makkelijker in de vorstperiode door te gaan met looptrainingen.

61


je kijkt naar het seizoen. En het biedt ook zeker perspectieven

voor het huidige seizoen.

Mede door de ervaring van Wim, die mij daarvoor al twee jaar

gecoached had, is het een leerzaam jaar geweest en door het

succesvolle einde ook een leuk jaar.

QUATTRO

door Ed Kooijman

Tja, een jaarboek, iets schrijven over wat je het afgelopen

jaar bij Thêta gedaan hebt.

Nou; wedstrijdroeien dus, in een lichte vier met en we gingen

hard. We wonnen zelfs twee blikken.

Spannend hè

Iets bijzonders van het afgelopen jaar vertellen dan:

Vooruit dan maar: bij wijze van intrainingsfeest in een luier

ruzie staan maken met een bende jeugdige criminelen, de finishtoren

leegroven op de ZRB, douchen met kanaalwater op een

vlonder ergens in de groningse polder.

Leuk hè

De trainingen gingen nooit helemaal lekker {als het goed ging

lag er weer eens iets van Beatrix voor), circuit duurde op het

laatst zo lang en dat gewroet in de sneeuw op de outdoor was

ook niet alles.

Stom hè

Eerst trainden we drie keer per week, toen vier, vijf, zes en

tenslotte zeven keer per week: 's morgens lopen, skiffen of in

een twee, 's middags boottraining. Als er een dag niet getraind

werd, voelde je je een slappe lul.

Saai hè

Als je dan eens op de Bosbaan een blik trok, stonden er wel

vijf Thêtanen blij te wezen maar moesten we wel zelf het

Thêtalied zingen. Op de Martini was Pieter Boon zeer multifunctioneel:

coach, stuurpik, supporter en wedstrijdcommissaris

verenigd in een persoon.

Gezellig hè

63


DBlX

roeister: Marian Wijnans coaches: Jos Verduin

Twan Jütte (wintertijd)

"HUP MARIANNEKE"

door Jos Verduin

"Jos ..... ?? 11

"JA."

"Mag ik jou wat vragen?"

"Natuurlijk."

"Zou jij mij willen coachen?"

"Ja hoor, dat is goed."

"Prima."

En zo ben je dan opeens coach. En dan nog wel van de enige

wedstrijdroeister die deze vereniging het afgelopen seizoen

rijk was. Als ik twee minuten later de loods binnenstap, wordt

er al meteen belangstellend gevraagd: "En, doet hij het?", "Ja

hij doet het."

"Dat dacht ik wel."

\vat eèn mensenkennis.

Maar zo is het dus begonnen.

Van Headroeier tot wedstrijdcoach. De overstap was vrij klein,

tijden veranderen.

"Wanneer roeien we?" (Leuk hê, je hebt het altijd over we,

terwij 1 ze toch alleen roeit.)

"Morgen en overmorgen en daarna ook bijna ieder dag."

"Oh ja?"

"Ja."

De volgende morgen.

"In welke boot varen we?."

"In de Dear Dop."

Bij de Tongelrese brug: "Laat je riemen maar eens los!"

"Nee dat durf ik niet hoor!"

"Jawel, gewoon doen."

En jawel hoor, na een paar keer oefenen lukt het al vrlJ

aardig. (Enige maanden later ontdekte ik zelf dat dit soort

oefeningen best moeilijk zijn. Ik maakte er namelijk een

zwempartij van en dat nog wel terwijl mijn roeistertje langs

de kant stond. Niet leuk, helemaal niet leuk.)

65


Allez, we gaan verder. Er moest ook hard geroeid worden. Werk

aan de winkel, rennen, huppelen, lang roeien, hard roeien.

In den beginne zei men: "Je mag blij zijn als ze onder de tien

(jawel 10) minuten roeit."

Goh, wat ben ik vaak blij geweest zeg.

Want ondanks alle tegenslagen vooraf ging ze steeds beter en

harder roeien. Tien minuten? Nooit!

Maar dan de wedstrijden. Op weg erheen was het al verdacht

stil in de wagen.

"Zenuwachtig, Marian?"

"Gigantisch!"

Vlak voor de wedstrijd.

"Ok, we gaan zo hard mogelijk weg en we zien wel waar we

uitkomen. Maar blijf netjes varen."

"Ik zal mijn best doen." (Ik had niet anders verwacht.)

De start. Echt rap weg is ze nooit, maar na 100 meter tuft ze

ze allemaal voorbij. En dan gaat het vanaf de kant. in trio:

"Hup, Mar ian."

Jawel, in trio, want er waren maar weinig skiffeuses die meer

dan één trouwe volgeling(e) hadden.

Op de kant: "Dit gaat goed hè?"

"Als ze het maar vast kan houden!"

Helaas, er was er altijd wel een die vond dat ze harder moest

en kon.

Na de wedstrijd:

"Jammer hè, het ging zo goed de eerste kilometer."

"Ja, daarna ook wel, alleen die ander ging wat harder. Ik heb

het nog geprobeerd maar ik kon echt. niet meer."

Jammer ja. Niets meer aan te doen.

Afgelopen, gedaan, uit.

En dan vraag je je af, zo na de slotwedstrijden: "Was dit het

nu allemaal wel waard?"

En je denkt na en zegt: "Ja we hebben het leuk gedaan samen ,

ik ben tevreden. Voor mij was het in ieder geval geen verloren

tijd. Het is net als koken, je moet er van houden."

Rest mij tot slot nog een persoon te bedanken, namelijkTwan

Jütte, die voor mijn tijd zijn (winter)tijd in het coachen van

Marian heeft willen stoppen.

En dan nu: Op naar het volgend seizoen, hopelijk met wat meer

blikken dan dit jaar. Maar daar wordt (in ieder geval door

ons) al hard aan gewerkt.

66


EEN WEDSTRIJDWEEKEND

door Marian Wijnans

Vrijdags tas inpakken, nu eens niets vergeten. Luchtbed,

slaapzak, tandenborstel, kam, elastiekjes,handdoek,loopschoenen,

roeikleren, Thêta-shirt ••••••••• , vast wel weer iets

vergeten, maar dat went.

Zaterdags vroeg op want Amsterdam ligt ver weg. Als ik bij

Zaltbommel wakker begin te worden, word ik zenuwachtig en als

we Amsterdam binnenrijden hoop ik dat we het niet meer kunnen

vinden. Die kans is echter nihil want de chauffeur is een

oude-rot-in-het-vak en weet blindelings de weg naar de Bosbaan.

Uitstappen, omkleden, bootje opriggeren, wijzigingen ophalen,

a 1 s je hier eenmaa 1 mee bezig bent gaan de zenuwen wel weer

weg. Maar dan komt het, Jos zegt: "Over tien minuten gaan we

inlopen, en blijf nu maar eens langer weg dan vijf minuten."

Als je loopt lijkt het wel of je uren weg bent maar het waren

dus maar weer vijf minuten, jammer dan. 45 Minuten voor de

start word ik al zenuwachtig en 30 minuten voor de start wil

ik weg al zegt Jos dat er nog tijd zat is. Nu komen de wijze

woorden van Jos:" Zorg dat je hard gaat maar laat je niet

opjagen door de anderen daar gaat het alleen maar slechter

van". Ja dat ik hard moet is wel duidelijk maar natuurlijk

laat je je opjagen. Waarvoor start je anders met 6 roeisters.

Juist ja, puur en alleen om je op te laten jagen.

"Bent u klaar, AF ••••• "

Spetter, spetter

"Kom op Marian trappen!"

Oh shit dit waren pas 500 meter, ik haal het nooit, weet je

wat, ik stop.

"Houd het netjes!"

Ja dat was een vuile haal maar die trut hoeft niet te denken

dat ze me pakken kan.(Hoop ik.)

"tuuuuuuut"

"Goed zo, beter dan de vorige keer"

Die vorige keer was dan ook wel heel slecht.

Lekker douchen. Gezellig kletsen met die "trut" van net en

vooral lachen om mijn en haar fouten.

Zo'n weekend bestaat maar voor een klein deel uit roeien. Er

zijn nog veel meer andere gezellige dingen zoals: aanmoedigen,

"Eten uit de Doos", bij koud weer je opwarmen bij Okeanos, bij

67


Narm weer afkoelen op de tribune, met z'n allen macaroni eten

(kan niet mislukken), slapen in Amsterdam (pyama vergeten),

slapen in de auto op de terugweg.

Een wedstrijdweekend moet je meemaken, al is het maar eens in

je leven. Dus komt volgend seizoen allen aanmoedigen of nog

beter komt allen volgend jaar meeroeien.

B2+

roeiers: Mark Langenhorst

Rob Voorn

ZWAAR

door Pieter Bögels

coaches: Pieter Bögels

Laurens de Bever

Tijdens de indelingsavond van het afgelopen jaar werd besloten

om alle eerstejaars wedstrijdroeiers die 76 kilogram of meer

wog.en in te delen in de zware klasse. Dit resulteerde in een

zware vier, waarin de volgende zware mannen plaats zouden

nemen: Rob Voorn, Mark Langenhorst, Jan Jacobs en Kees Vogelaar

(van slag naar boeg). Voor het eerst sinds vijf jaar had

Thêta weer een zware wedstrijdploeg. Vele oude, zware wedstrijdroeiers

waren verheugd. Zou het zware wedstrijdroeien

binnen Thêta weer opleven? Enthousiast gesteund door enkele

leden van de vereniging, ging de zware sectie in training.

De zware vier doorstond de lange winterperiode jammergenoeg

niet probleemloos. Onvrede door een verschil in motivatie en

een blessure bedreigden de zware vier in haar bestaan. Desondanks

werden er pogingen ondernomen om een zware Thêta acht

voor de Head te maken. Toen dit niet mocht lukken met echte

68


zware mensen, werd besloten met de lichte vier te combineren.

De hoopgevende trainingen in deze combinatie opende perspectieven

voor een goede prestatie op de Head. Het resultaat werd

een negende plaats in een zwaar beginnelingenveld met zestien

deelnemers.

Na de Head was de conflictsituatie, aangescherpt door een

blessure, niet meer te houden en was een breuk onvermijdelijk.

Rob en Mark besloten als twee-met het zware wedstrijdroeien

binnen Thêta nog te redden. Bewust van het feit dat ze eigenlijk

"licht" waren voor hun klasse en gewapend met een gezonde

mate van fanatisme, werden eten en het spelen met halters na

de training hun favoriete tijdverdrijf. Pogingen van de

coaches om hun complex aangaande hun gewicht en schouderbreedte

uit hun hoofd te praten, mochten niet baten.

De eerste wedstrijd waar ze als Z2+ zouden starten was de

Randstad. De eerste confrontatie met hun soortgenoten. Het

complex waaraan ze leden nam hierdoor nog meer toe, niet

helemaal ongegrond. In het Z2+ veld zaten echte beesten!

Na de Randstad moest de hel ft van de zware twee op vacantie.

Maar na de vacantie werd de training met ongekende intensiteit

hervat. Echter, de ZRB betekende de definitieve nekslag voor

de zware twee. De ARB werd nog wel geroeid, maar het stond al

vast dat ze daarna uit training zouden gaan. De tegenvallende

resultaten deden beseffen dat ze nog niet opgewassen waren

tegen het geweld in dit veld.

Voorlopig is hiermee het zware roeien binnen Thêta ingeslapen.

Voor hoeveel jaar deze keer?

HET RELAAS VAN DE B4+

door Mark Langenhorst

Vlak na de basiscursus stond ik voor de keus te gaan wedstrijdroeien

of fanatiek te gaan regio-roeien. Enerzijds afgeschrokken

door de tijdsbelasting die het wedstrijdroeien met

zich mee brengt maar anderzijds aangetrokken door de enthousiaste

verhalen van (ex-)wedstrijdroeiers, besloot ik na lang

twijfelen toch de stap te wagen. Er werd een zware vier geformeerd

met als leden: Rob voorn, Kees Vogelaar, Jan Jacobs en

ondergetekende, waarvan enkel de eerstgenoemde al behoorlijk

kon roeien. Als coaches kregen we Laurens de Bever en Pieter

Bögels toegewezen, die geen verdere introductie behoeven.

69


SEMIWEDSTRUDROEIEN

roeier: Ron van Gendt coach: Fred Oasterhuis

Ron van Gendt:

Vooral beoefend door ex-wedstrijdroeiers die het niet kunnen

laten. Niet aan te raden, omdat je weinig of geen medewerking

krijgt van de vereniging, ongeacht je niveau van roeien, of je

kansen voor een bepaalde wedstrijd. voor de vereniging telt

slechts het 2 km seizoen.

voor mij zou het semi wedstrijdroeien dit jaar inhouden: in

het najaar Novembervieren en Paul Veenemans Prijs, in het

voorjaar Kurk, Head en Skiffhead, de andere wedstrijden dienden

voornamelijk als voorbereiding. Goed beschouwd geen geringe

lijst, deze wedstrijden. Alles op niveau, behalve het 2 km

seizoen.

Het najaar verliep erg goed. Het trainen verliep goed deze

periode, mede door de afwisseling van de drie PVP onderdelen

en een goede motivatie. De skiff training bleef beperkt tot

twee keer per week waarvan één keer gecoached. Het skiffen

ging technisch beter dan ooit. Novembervieren werd nipt verloren

met een Thêta L4x+ tegen een topskiffeurs combinatie en

Paul Veenemans verraste ik vriend en vijand door het lichte

klassement te winnen en vierde te worden in het totaalklassement.

Het voorjaar was het anders. Alles werd nu geconcentreerd ·op

het roeien. De coaching beperkte zich voornamelijk tot het

boordroeien. In de Thêta LS8+ werd op de Head geroeid op goed

niveau, maar niet goed genoeg voor het top niveau. In de skiff

kreeg ik last van een blessure aan mijn trek-arm bij het

boordroeien en werd er voornamelijk alleen geroeid. Resultaat:

Kurk uitgeroeid, maar dat was dan ook alles, de Skiffhead niet

meer geroeid; last van blessure en geen motivatie meer. Jammer

maar helaas. Uit training dus.

71


THET A ACTIEF


BOOTSMAN JO KANTELBERG

Jo Kantelberg:

Dit jaar is materialistisch gezien zeer goed verlopen. Er

waren geen grote noemenswaardige ongelukken en de kleine ongelukjes

waren ook zeer klein in aantal. De matariaalbehandeling

door de leden was dan ook uitstekend te noemen. Dit is mijns

inziens zeer kenmerkend voor Thêta dat zich hiermee duidelijk

onderscheidt van andere verenigingen, zeker ook qua materiaalonderhoud.

Dit is nog een uitvloeisel van de vroeger roeivereniging

Telamen in hun tijd hun matige materiaal uit noodzaak

zeer goed onderhielden. Tachos was hierin toch iets slordiger.

Twee skiffjes zijn dit jaar afgebouwd en momenteel ben ik

bezig met de C2. Het is zeer zeker een uitdaging, vooral bij

de bouw van wedstrijd- en trainingsboten ben je kontinue bezig

met detailwerk. Bij de bouw van een C4 heb je hiermee iets

minder rekening te houden, dit is het iets grovere werk.

Het bestuur was goed dit jaar. Toch blijft het altijd moeilijk

om verschillende besturen met elkaar te vergelijken. Ieder

jaar zijn er weer een aantal specifieke aktiepunten die volledige

aandacht vereisen. Dit jaar heeft het bestuur zich iets

meer met de toekomst beziggehouden dan de vorige besturen, het

is onduidelijk wat er gaat gebeuren met de bezuinigingen.

Ook het roeigebeuren speelt zich steeds meer af buiten mijn

aanwezigheid. De meeste ploegen komen zo rond 5 uur, vooral

het roeien overdag is sterk teruggelopen, ook wat betreft de

wedstrijdploegen. Het is dus wel eens moeilijk goed op de

hoogte te blijven over het reilen en zeilen van de vereniging,

zeker omdat er toch maar een beperkte groep mensen is die

belangstelling heeft voor mijn werkzaamheden. Dit zijn dus de

mensen die overdag wel eens op de loods zijn.

Tot slot ben ik van mening dat het regio- en toerroeien binnen

de vereniging een grotere push moet krijgen met als doel

daaruit een goed wedstrijdpotentieel te ontwikkelen. De manier

die nu toegepast wordt, nl. de eerstejaars zoveel mogelijk

pushen om te gaan wedstrijdroeien, is mijns inziens dan ook

niet de juiste. Het is gewoon niet logisch dat iemand een voor

hem of haar onbekende sport direkt op topnivo gaat beoefenen.

Je ziet het ieder jaar aan de eerstejaarsploegen, die in de

winter grotendeels uit elkaar vallen met daarbij de nodige

frustraties en teleurstellingen. De meesten wisten dus dan ook

74


niet goed waar ze aan begonnen. Beter is het om na een jaar

regioroeien over te stappen naar het wedstrijdgebeuren. Men

weet dan toch veel beter wat er te wachten staat. Aan dit

aspekt zal het komende jaar hard gewerkt moeten worden.

Bootsman Jo Kantelberg.

75


CEEPEE STRIKES AGAIN,

maar nu van achteren. Ter viering van dit heugelijke feit

bieden wij de lezer enige momenten van verpozing, waarin de

rug centraal staat.

Mits ingezonden voor 1 maart 1987 wordt onder de goede

oplossingen een boekenbon van f25,- verloot.

76

Hoogruggend,

CEEPEE


horizontaal verticaal

5 achterklap 1

6 wild vlees 2

7 bochel 3

10 heimelijke communicatie

12 wisselgeld 4

14 open rug 7

16 hinderlijke handicap 8

17 pijpvulling 9

11

kwartet vuurtorens (2 woorden)

achtergrondturbulenties

in deze houding bevinden zich

afgestudeerde HTS-ers

steunpilaar

in Bert steekt ook een indiaan

fysiek protest

oorsprong van roddels

onbereikbaar insect

13 roeierskwaal

15 ruiterhouding

77


STUKKEN EN STUKJES BIJ DE MC

door Wessel Haasnoot

Er volgt zich nu een beknopte uitleg van het zich inlijmen van

een houtbeschadiging van een zich beschadigde riem. Nu volgt

zich een aanwij zing. Aanvullingen zijn toch wel verplicht,

echter denkt U er zich aan: geen onzin verhalen! Bladzijden

dienen zich genurmnerd te worden!! (bijv. a, b, c, volgens het

alfabet!)

Bij het bijwerken moeten een viertal punten in acht worden

genomen.

1. Het repareren der roeimateriaal gebeurt in het belang van

toer-, regio- (ook wel competitie-) en wedstrijdroeiers van de

ESR Thêta, leden van andere verenigingen die ofwel materiaal

lenen ofwel bij de ESR Thêta komen roeien, sponsors (zodat

deze kunnen zien dat wij goed onderhoud plegen, hetgeen hen

vriendelijk en gul zal stemmen bij het ver lenen van gaven),

supporters (die dan zien dat wij toch vooral niet zomaar een

roeivereniging zijn), concurrenten (zie supporters), schuurmiddelen-,

poetsmiddelen-, verf-, lijm-, hout-, gereedschappen-,

ijzer- en uiteraard niet te vergeten roeiboten-, riemen,

beslag-, en roeikledingfabrikanten en hun leveranciers,

en de roeisport in het algemeen.

2. Doordat wij niet alles zelf maken (dit zou immers een te

omvangrijke taak zijn) en dus zeer veel bestellen, houden wij

de werkgelegenheid in Europa en omstreken op peil!

3. De Matriaal Commissie is de basis voor de gehele roeisport.

Geen roeiboten, geen roeiers, geen botenwagen (-compagnie),

geen botenloods, geen kantine (-commissie), enz.

4. M.C.-werk is leuk, vormt het denken, verruimt het algeheel

bewustzijn en versterkt de gezondheid (ondanks vele chemicalien)

en is in het belang van de mensheid in het algemeen.

Hieruit blijkt, dat de M.C.-er een zeer zware verantwoording

draagt. De gezondheid van de huidige maatschappij wordt door

de M.C. bepaald.

78


HET REPAREREN VAN HOUTBESCHADIGINGEN.

Volgende handleiding gaat er van uit dat de M.C.-werker zich

in de accomodatie van de Materiaal Commissie der ESR Thêta

bevindt.

1. Men bereidt zich mentaal voor.

2. Men bereidt zich nog eens mentaal voor.

3. Men pakt (ook wel, regionaal: "men vat zich" een roeiriem

uit het riemenrek (ook wel: palenrek). Deze bevindt

zich aan de oostzijde van de M.C.-akkomodatie.

4. Men manouvreert de riem zodanig, dat de riem, met het blad

naar het oosten gericht, op een van de werktafels komt te

liggen (voorzichtig, er hoeven niet nog meer beschadigingen

op).

5. Men onderzoekt de riem.

6. Men manouvreert de riem zodanig, dat de riem weer in het

rek komt te liggen.

1. Men denkt na. Doe dit eventueel in samenwerking met andere

M.C.-ers. Discussiëren kan nuttig zijn.

8.Men pakt de riemklem en monteert deze op de werkbank.

9. Herhaal punt 2 t/m 5.

10. Men krast met een (zich in de gereedschapkist bevindend)

leermes, dat driehoekig is geslepen (dit kan door een uiterst

ingenieus slijpgereedschap) de beschadiging uit (let op: krassen

in riemen mogen alleen door ervaren M.C.•ers gebeuren,

indien het doel reparatie is. Bij onervaren M.C.-ers is er een

kans dat, bij het zien van de krassen, zij tekenen van totale

verdwazing, algeheel verlies van verstandelijke vermogens,

jubeltenen en dergelijke gaan vertonen. Dergelijke zeer ernstige

syrnptonen kunnen genezen worden door een volledig gerepareerde

riem te laten zien. Echter niet te lang, daar na deze

"trip" een verlies van zelfvertrouwen en vertrouwen in de

maatschappij in het algemeen kan ontstaan).

11. Men maakt lijm aan. Men gebruikt hiervoor Epoxy 2-componenten

lijm met tube, welke zich volgens de hydraulische

principes kan ledigen, binnen zekere grenzen, daar natuurlijk

de tube (welke zich volgens het hydraulische principe ledigt,

daar het een dubbel buisjessysteem in combinatie met zuigers

betreft) nooit oneindig groot kan zijn, en welke nooit helemaal

leeg kan raken, daar in de (naar mijn mening uiterst

intelligente en voor deze maatschappij buitengewone) toch wel

efficiente methode, altijd enige verliezen optreden, waarbij

79


als voornaamste verliespost het feit dat de zuigers niet tot

het eind van de uitstroomopening reiken genoemd mag worden.

12. Deze werd nu aangebracht, onder verwarming door middel van

een zogenaamde föhn (zo warm, dat de koolstof-disulfide in een

omgeving van 1 atmosfeer juist begint te koken).

13. Herhaa 1 punt 6.

14. Na minimaal 24 uur, herhaal punt 1 t/m 9.

15. Men pakt een scherp gereedschap, en werkt de inge 1 i jmde

plek bij, door horizontale bewegingen uit te voeren met het

scherpe gereedschap. Dit is voldoende, als het oppervlak volkomen

in overeenstemming is met de anatomie van het blad, het

mag enigszins ruw aanvoelen (zo ruw als de wang van een filmster

uit een nederlandse film, die zich ongeveer 59,50 minuten

geleden heeft geschoren met een twee-mesjes systeem).

16. Men pakt schuurpapier met grofheid 5000. De korrels dienen

van zuid-franse graniet uit een goed jaar (bijv. 1982) te

zijn.

17. Door horizontaal te wrijven met het schuurpapier schuurt

men de reparatie zo glad als de wang van een vijfeneenhalfjarige

(niet aan een reklame voor bepaalde drooghoud, van

plasgootje, voorziene peuter onderkledij wegwerkendel peuter.

18. De oppervlakken dienen nu gereinigd te worden, met hygienische

zakdoekjes, gedrenkt in een mengsel van goede franse

Champagne en Charlie parfum. De mengverhouding dient ongeveer

1 op 3,2456 te zijn.

19. Nu wordt voorlak aangemaakt. Men wende zich tot een ervaren

M.C.-er.

20. De lak wordt aangebracht met een kwast, die bestaat uit

een steel van zuid-afrikaans wali-wali hout, en 5000 haartjes

van de staart van een in de paartijd zijnde eekhoorn.

21. Na drie lagen lak (droogtijd minimaal 24 uur), herhaal

punt 16 t/m 18.

22. Laat aflak aanmaken en het aflakwerk dient te geschieden

door ervaren M.C.-ers.

80


EERSTEJAARS MC-LID

door Jan Schellekeos

Ergens in mei werd ik benaderd door Gerard van den Broek, uw

M.C. baas, met het verzoek om op dinsdag of vrijdag langs te

komen op een M.C.-werkavond. Nadat ik had toegezegd, werd ik

twee dagen later al opgebeld door de M.C. om toch vooral maar

op de volgende dinsdag langs te komen, omdat er dan een barbeque

zou zijn. Tijdens die barbeque leerde ik dat de Materiaal

Commissie in ieder geval een gezellige commissie was. Het was

zelfs zo gezellig, dat de Kantine Commissie, die op dat moment

aan het vergaderen was, er bij kwam zitten. Deze barbeque

duurde tot in de kleine uurtjes, maar eindigde na een gedwongen

zwempartij van Gerard. Een maand later, 27 juni, was er

weer een M.C. vergadering welke, evenals de barbeque, erg

gezellig was. Bij de M.C. kocht ik me toen in, met een fles,

zoals dat gebruikelijk was als je lid wilde worden van de

M.C., gelijktijdig met Karin Schaap. Nu was ik dus officieel

M.C-er!

Op mijn eerste H.C.-avond kom ik een beetje schuchter en

zenuwachtig het H.C.-hok in. Er hangt een stofwolk, de radio

staat eigenlijk te hard en het stinkt er naar zweet, lak, lijm

en thinner. Na een korte cursus schaven mag ik een slijtrandje

gaan bijwerken. Nooit geweten dat dat zoveel werk was. Als ik

na tien minuten ook sta te zweten als een rund, komen de

andere H.C.-ers, en met name Gerard, me vertellen dat dit een

van de leukste karweitjes was. Nou, dat geloof ik graag.

Maar toch merk ik dat het op de H.C.-avonden, en erna, vooral

ook heel gezellig is.

Kortom de Materiaal Commissie is een commissie waar hard

gewerkt wordt maar waar vooral de gezelligheid vanaf straalt.

81


"Ja jongens, kom om twee uur maar terug."

14.00: Eindelijk, het versieren kan beginnen. Een podium wordt

van SSRE geleend (de onderhandelingen waren op niets

aangelopen) na eerst wat uitwerpselen van een of ander

wezen te hebben verwijderd.

"Nou, dit wordt feesten vanavond, hier het podium, dan

komt daar de vla. Enne, als we snel zijn kunnen we nog

net meeëten op de loods."

19.00: "Wat, jullie hebben al gegeten??!! Bier bij de stamppot?!

En wij dan?"

19.15: "Twee friet en twee kroketten graag."

20.00: Verkleden." Wat een dikke kont heb jij zeg, die luier

past niet eens. En geef die speen terug!"

21.00: Eerste gasten druipen binnen, allen in babitenue of als

verloskundige. Op de achtergrond klinken kleuterliedjes.

Als ik even nadenk, vraag ik me af waar ik in

hemelsnaam mee bezig ben.

22.30: Mooi, iedereen is er. De presentatie en de maskotteuitreiking

kan beginnen. Wij starten, in de kinderwagen.

Ok, nous sommes en train.

23.00: WAT? Ingebroken? Alweer? Bij wie? In de auto van Theo,

nog wel geleend ook. Twee van dat schorem renden weg

met een kassetterekorder. Politie gebeld, de avond is

voor Theo verpest.

23.30: Beteuterde voortzetting van de presentatie. Inspiratie

is weg.Iedereen staat voor het raam. "Verdomd, daar

gaat de fiets van Bart!!" Sprint, hijg, fiets terug,

iedereen opgewonden. Vijand {=straattuig) houdt zich

op onder de Rabobank. Politie voor de tweede maal

gebeld, niènte reaktie.

24.00: Stemming nihi 1. Rust 1 ij kt weder te keren. Tuig staat

beneden in trappenhuis en wi 1 onderhandelen. Pol i tie

voor derde maal gebeld. Ruzie maken in een luier bij

temperaturen onder nul, je moet het eens meegemaakt

84


hebben. Voorzitter praat als Brugman, geen effekt.

Tuig heeft wapens, wij naar boven.

00.30: Tuig jat weer fietsen. Politie gebeld. Sprint. Geloei!!

Even tellen; drie politie-auto's en twee overvalwagens.

Zo, opgeruimd staat netjes.

00.45: Marcel, Valentijn en Ron zijn geweldig. Schitterende

act, stemming komt weer terug.

01.00: Hoogtepunt: Knock-out show. Scenario: gele vla, bruine

vla, bewaar nog wat voor straks. Kinderwagen gemold,

box in duizend stukjes, bloempotten tegen de muur.

waar mensen al niet toe in staat zijn. "Harry" van

Hillo toont zich een ware quizmaster.

02.00: Taart in Karel's gezicht.

03.00: Iedereen hangt wat aan de bar. Rondje hier, biertje

daar. Opeens iets kouds in mijn nek, vla!! Wie? Coach

lacht.

03.01: Coach lacht niet meer. "Is er nog vla?"

03.15: Jos heeft nieuwe schoenen aan. De vla was blijkbaar

niet op. Jos kwaad.

05.00: Laatste baby kruipt weg. Ik voel me nog best fit.

Overmoed?

"Ok, nog een strorum bij Mark. Morgen om twee uur

schoonmaken."

05.30: "Wat een steile trap bij Casanova, daar kom ik nooit

op! Tabel"

De volgende dag staan de drie organisatoren troep schoon te

maken. Jos en Ad helpen. De training om vier uur hebben we

toch maar afgelast.

85


V(X)RJAARSWEEKEND

door de verenigings Aktiviteiten Kommissie

Om U een idee te geven wat het organiseren van een weekend

inhoud, volgt hier een stukje over de organisatie van het

voorjaarsweekend naar Kortenhoef.

De voorbereidingen starten op 30 januari; de eerste Vakvergadering

waarin het aanstaande voorjaarsweekend ter sprake

komt. voor de bestemming van het weekend bestaan er twee

ideeen. De buurt van Kampen en de buurt van de utrechtse vecht

lijken wel aantrekkelijk. De mogelijkheid van slapen op een

botter aan een kade in Kampen wordt onderzocht. De familie

Klappe loopt heel wat mogelijkheden af, maar helaas het blijkt

te duur. De familie Withagen doet wat ideeen aan de hand over

de overnachtingsmogelijkheden in Loosdrecht en Kortenhoef.

Na het nodige getelefoneer over de mogelijkheden en de prijzen

in Kortenhoef wordt besloten om ter plekke polshoogte te

nemen. Op 8 maart reizen een viertal Vak-leden in een/de

turkenbak af naar Kortenhoef. Na het nodige zoeken, ach U kent

het wel, wordt de verkennersloods gevonden en goedgekeurd. De

horecafaciliteiten worden aan een vluchtig onderzoek onderworpen.

Verder koffiedrinken in Hilversum, even langs bij Tromp

en op zoek naar uit- en inlegplaatsen. vergapen aan de kapitale

villa's aan de Vecht in de buurt van Loenen.

In Eindhoven moet ook nog een eetgelegenheid gevonden worden.

Al snel zijn we het er over eens dat El Gringo een prima

restaurant is om met veel mensen spareribs te eten.

De laatste Vak-vergadering voor het weekend vindt plaats op 8

april. Er moet een taakverdeling gemaakt wo.rden. De definitieve

afspraken met Viking en RV Weesp moeten gemaakt worden,

de openingstijden van de sluizen moeten opgevraagd worden en

ga zo maar door. Programmaboekje, afspraken met de BWC en over

het kampvuur.

Op vrijdag voor het weekend moeten er inkopen gedaan worden,

het kleine busje opgehaald en ingepakt worden.

86


EERSTE ROEISTERSHUIS ?

door Ellen Wijnant

Het was 't einde van mlJn hospita-tijdperk. Het eerste roeistershuis

werd steeds meer werke 1 ij kheid. Die middag zou de

vloerbedekking erin komen. Eerst was alles grondig schoon

geboend, hierna werd koffie gedronken en werdenbosschebollen

gegeten. De middag vorderde en het werk was gedaan, maar de

vloerbedekking was nog niet gearriveerd. Gelukkig was er een

balkon en verveelden we ons niet, er was genoeg te zien. Het

Stratumseind is een plek in Eindhoven waar de vreemdste snuiters

rondlopen. Er lopen ook geregeld roeiers.

De vloerbedekking werd met een zucht van verlichting ontvangen.

Toch nog aan het werk. Dat deze dag aan de Batavierenrace

vooraf ging was niet volledig gepland. Tussen de vloerbedekking

en de nachtelijke tocht richting Nijmegen zat nog een

laatste zorgzaam gebaar van mijn hospita: een beschuitje met

aardbeien. We gingen als Batavieren het busje in, een stel

fanatieke looproeiers.

Na een speurtocht naar toercommissaris, een klein manschap dat

veel moest regelen, was er de start. Ik liep denkend aan ons

roeihuis en aan het volgend jaar, waarin een damesvier zou

bestaan. En ik zag mijn voeten, eerst op het gras met het

publiek eromheen en daarna op het asfalt met een fietsende

coach naast me. Een coach die me dit jaar samen met nog zeven

roeisters aangemoedigd en gestuurd had voor en tijdens de

Head.

Ik zag de streep en haalde iemand in en nog iemand, de laatste

energie. Ik was over de lijn maar we waren er nog niet. De

nachtploeg van het Batavierenteam van de roeivereniging liep

door. Ik coachte mijn coach. Het was rustig en donker en een

lange rechte weg, recht. Ook deze en de volgenden volbrachten

hun tocht. In de bus naar Enschede was het stil, ogen gesloten,

behalve de chauffeur.

's Middags liep de andere vloerbedekkinglegster de arena binnen

in Enschede, de eindstreep was bereikt.

88


DA VENTRIA-100KM;05.09.86

door Joost Dubais

Daventria 100 km race 1986. Het begon als een ptetrît. Soft.

Op maandag werden Joost en Erik door de directeur benaderd; öf

zij vrijdag vier vieren van Viking wilden wegbrengen. Een naar

Rheden en drie naar Rees in Duitsland. Vrijdagochtend 10.00

uur vertrekken. Natuurlijk wilden zij dat -een ritje is nooit

weg, zeker naar het buitenland.

Maar het mocht niet zo zijn; op woensdagavond regende het

telefoontjes, iedereen wilde opeens die 100 km roeien. Met de

tip van collega Meeuwise, die uitlegde dat je C-vieren ook

best wel op hun kielbalk kunt vervoeren, moest het allèmaal

lukken. Een volle kar, het traject verlengd (Eindhoven, Lèerdam,

Utrecht, Weesp, Amsterdam, Zwolle, Rheden; Rees 1 ·Eindhoven)

en de vertrektijd vervroegd naar 8.00 uur. Alleen voor

bijrijder Boegels bleek het allemaal teveel; hij liep een

spontane griep op. Nu zou Marc vervangen en inkopen doeh.

Op donderdagavond nog maar even een verandering: de twee

bootjes van Amstel werden vervangen in het laadschema. Twee

Oudok-pramen kwamen ervoor in de plaats.

Vrijdagochtend dus vroeg op. Erik is al voor achten op de

loods en blaast maar meteen een zekering uit onze superinstallatie.

Jeugdig enthousiasme ••• Een nieuwe zekering was

snel gevonden in de kantine, maar onze pracht-machine blijkt

van een geheime code voorzien en weigert voorlopig dienst. Dan

maar koffie zetten.

Als Joost en Marc om 8.00 uur aankomen, worden ze meteen weer

op pad gestuurd om te tanken en de aanhanger op te halen. Erik

zal ondertussen VAAP, de technisch directeur, uit bed bellen

om de code en dan te voet naar Beatrix te komen. Daar worden

we om 8.15 uur verwacht.

Heleen K. wacht ons vloekend op: "Asocialen, burgers om 23.00

uur uit bed bellen. Zijn jullie nou helemaal gek?!'' Het laden

levert weinig problemen en we kunnen op weg, sunroof open en

zonder muziek. De code kan pas na 14 minuten worden ingetikt.

Dat zal Erik dus wel even doen. Joost stuurt, voor hem de

eerste rit op de DAF - bij de vorige rittenverdeling was hij

er bekaaid vanaf gekomen, omdat hij vanuit Zurich zijn belangen

niet optimaal kan verdedigen.·Mislukt, "Hobbel", zegt

Er ik. "Slaap", denken Marc en · Joost. Weer 14 minuten wachten.

89


mooi moment om de nieuwe schadeformulieren van de bureaucraat

VAAP eens in gebruik te nemen. Geconstateerde schade: gat in

Dijkstra. Noodreparatie: vier hechtingen. Eventueel gebruikt

materiaal: een gaasje.

Onderwijl een beetje rondkijkend blijkt het gehalte asocialen

op de weg weer schrikbarend hoog. Maar God straft altijd en na

een kwartiertje is er tevens filevorming te melden op de

vluchtstrook en het tankstation met aangrenzend parkeerterrein.

Ongelooflijk wat een IQ- nullussen.

Maar Zwolle loopt niet zomaar weg en de routebeschrijving

blijkt uitstekend. Ruim een uur te laat komen we dan aan bij

de C4, die niet op een trailertje ligt, maar bewaakt wordt

door een aantal jongens met surfplanken. Even excuseren dus en

snel laden. En dan? "Daar kom je nooit tussendoor", zegt Erik.

"Bochtje achteruit?", vraagt Joost zich af, maar daar staat

een Lada (en die zijn heel stevig!) toch wel in de weg. Proberen

dan maar en vervolgens rijden we ons vast. Na een enorm

geklooi -ballet voor drie studenten en een volle botenwagenzijn

we weer waar we begonnen waren. Hoe kort zijn 60 minuten.

Dus wordt toch de hele handel maar achteruit door de bocht

gezet, waarbij voornoemde Lada uiteindelijk een vrijwel verwaarloosbaar

probleem blijkt en zetten we koers naar de ASO.

In de eeuwige file aldaar hebben we even tijd voor onze avondboterhammen.

Het volgende programmapunt is het lossen van een

Viking-vier en de wherry van Wheesp in Rhedenlaag. De routebeschrijving

naar dit botenhuis brengt ons na enig zoeken op een

dijk "in the middle of nowhere". vreemd genoeg zijn er tijdens

het lossen en de daaruit voortvloeiende wandelingen door het

kniehoge gras in het weiland onder aan de dijk nog wat auto's

die met veel moeite onze bierwagen proberen te passeren. Niet

iedereen weet de roeisport op deze manier te waarderen •••

En dan moet er rondgemaakt worden. Stelt u zich eens even

voor: een botenwagen (breedte 2.50 meter) op een dijk (breedte

ca. 2.60 meter), die, nota bene, doodloopt (zegt de kaart). De

keuze is inderdaad niet moeilijk: doorrijden dus, en maar

hopen dat er een erf of iets degelijks aan de schemerende

horizon zal opdoemen.

En waarempel; al na een kilometer zien we het parkeerterreintje

van een camping, dat aan de niet te hoog gestelde eisen

schijnt te voldoen. Erik gaat het dus maar vol goede moed

proberen met als uiteindelijke conclusie, een kleine tien

minuten later, dat het niet past. Behulpzame bijrijdershanden

hebben er inmiddels voor zorggedragen dat allerlei delen boom

92


zelfbediening. voor een lege botenwagen hebben douanniers geen

belangstelling meer.

Nog even lol als een dikke Scania ons wil inhalen en Joost op

de tweebaansweg, al optrekkend even onze nieuwe turbo toont.

Cabines naast elkaar, grootlicht in de nacht -net als in de

film.

Vechtend tegen de vermoeidheid rijden we naar Boxtel om Marc

af te zetten. Nog even naar DAF om de aanhanger te parkeren en

nog een biertje in de kantine. Gelukkig zit daar nog een

restje bestuur om de eerste storm verhalen te aanhoren -hebben

we de dag toch niet helemaal zonder Thêta-belangstelling gereden.

De bootjes liggen in ieder geval klaar, Jan stuurt de rekening

wel. De chauffeurs kunnen gaan slapen.

94

De nieuwe Botenwagencombinatie.


Kopie 8 cent Inclusief t.t.w.

10% KORTING ll.m.r. een GUTIS

KLAJITENWifT

Ottset-llrukwerk

'" afllrulc 4 cent exclusief t.tw.

Krulsstraat 132

5612 CM Eln•horen

tel. 0411-434553

5111DSHE RBERG

COPY & CO

COPY&

COPY

co

Westennarlet 31

5042 MD TIIIJUITI

tel. 013-610173

Paradijslaan 48

EINDHOVEN

Telefoon 040- 449307


GENEVE '85

door Ad Verbeek

In september trokken zeven mensen van Thêta en één van Viking

naar Genève om aldaar deel te nemen aan de "Tour du Lac

Leman", oftewel de ronde van het meer van Genève. Deze acht

mensen vormden twee ploegen die de wedstrijd met de 160 kilometer

zouden aanbinden. De eerste ploeg, een C2x+, bestond uit

de heren Vincent Sijben, Twan Jutte en de Viking Gerard ?. De

andere ploeg werd bemand door Miehiel Werter, Manuel op de

Coul, Maarten Peters, Reggie van Leeuwen en Ad Verbeek en

bemande een C4x+. Over de laatste personen zal dit verhaal

vooral gaan.

De voorbereiding op de zware roei tocht was zeer goed gegaan;

als het niet zou waaien, het mooi weer zou zijn en er geen

golven zouden staan, dan bestond er wel een kans dat we het

zouden halen. Waar we wel de nodige tijd aan hadden besteed

was de uitmonstering van onze boot. Grote spatzeilen (systeem

Vincent Sijben), afdekkingen van voor- en achtersteven en een

elektrische pomp, van energie voorzien door een loodzware

accu, moesten het water buiten boord houden. Om onze tere

billetjes te behoeden voor het doorzitten hadden we de bankjes

bekleed met een sandwichkonstruktie van schuimrubber met hardschuim,

dat we uit een slaapmatje hadden gesneden. Om onze

koers te bepalen maakten we gebruik van een vloeistofkompas,

dat achteraf niet al te betrouwbaar bleek te zijn.

De reis naar Genève was zeer spoedig verlopen en tijdens het

nuttigen van een lekkere maaltijd op de "Club Nautique de

Genève" ontpopte Maarten zich als een echt talenwonder; hij

ouwehoerde met een kelner alsof hij al jaren in Zwitserland

woonde. Na deze maaltijd werden we door een clublid naar de

bunker gebracht waar we tijdens ons verblijf in Genève zouden

logeren. Het ploegje C2x+ had echter nog niet gegeten en om

Twan in staat te stellen een maaltijd toe te bereiden, sloopte

Vincent op vakkundige wijze het slot van de deur van de in de

bunker aanwezige keuken. Wij inspecteerden onze slaapverblijven

in de tussentijd en kwamen tot de ontdekking dat de

stapelbedden verschrikkelijk piepten. Vooral Gerard, die

behalve aan verkoudheid ook nog leed aan een geheimzinnige

draai ziekte, heeft menigeen van ons een aangename nacht bezorgd.

95


De volgende ochtend togen we weer naar de club om de boot op

te tuigen en toen dit karwei achter de rug was werd een

verkenningstour gemaakt door Genève. Op een terras werden een

paar pilsjes genuttigd en daarna gingen we op zoek naar een

restaurant om nog eens lekker te eten voor de grote

ontberingstocht zou beginnen. 's Avonds in de bunker kwam

Vincent met het aangename nieuws dat we de volgende ochtend om

negen uur op de club aanwezig dienden te zijn om de spullen en

ons nummer, verstrekt door de organisatie, af te halen. Het

uitslapen dat ons in het vooruitzicht was gesteld konden we

dus op onze buik schrijven.

De grote dag begon met het smeren van de tien broden die we

als proviand mee hadden genomen uit Eindhoven. Te samen met

ongeveer tien liter Yogho-Yogho en sap vormden ze onze mondvoorraad.

Op de club werden de lampjes op de boot aangebracht

en werd de voorsteven voorzien van nummer 27.

Na een koolhydraatrijke maaltijd (spaghetti) gingen we het

water op met onze boot die onderhand het gewicht van een

motorjacht begon te bereiken. De start. We liggen met z'n

dertigen op een rij tussen een bootje en een boei. Plotseling

klinkt er een kanonschot. We schrikken wakker en Maarten, die

als eerste stuurt, schreeuwt: "He verdooune, dat was het startschot,

wegroeien verdomme." We gaan slagklaar zitten en

roeien, met Reggie op slag, weg. De boten die wat alerter

waren dan wij, hebben meteen al een flinke voorsprong genomen

en als een van de laatsten bereiken we de eerste boei. "Vingtsept",

is het enige dat we onderweg nog naar andere mensen

zullen schreeuwen. Na deze slow start halen we het veld, het

achterveld wel te verstaan, weer een beetje bij. Om hef half

uur van stuurman wisselend roeien we gestaag door. Omdat de

spatzeilen door het grote gewicht van de boot door het water

slepen, besluiten we maar om hier grote gaten in te snijden

zodat het water vrij in en uit kan. Tegen een uur of twaalf

bereiken we Montreux waar het keerpunt en de ellende beginnen.

Omdat eenieder toch een beetje moe wordt, komen de

zitvlakpijnen naar boven. Ook het binnenhouden van de sapjes

lukt niet meer zo goed, evenals het pissen in een leeg juspak,

dat dienst doet als urinoir. Het tempo is eruit en we

roeien door naar het spannendste stuk van de tocht; het

oversteken van de inham die een ingangsbreedte heeft van om en

nabij de 17 kilometer. Dankzij het goede kompas en de

stuurmanskunst van Maarten lukt het ons wonderwel om precies

de inham in te varen. Een bootje van de organisatie komt ons

96


te hulp en stuurt ons voor even de goede kant op. "He, daar is

de wal, daar moeten we zijn, ja ik zie lampen", en ja hoor, we

zitten weer verkeerd. We bes 1 ui ten gewoon de oever van de

inham te volgen en roeien weg. We bereiken het meer weer. Nog

zeventien kilometer. Twee en een half uur later gaat de toeter,

we hebben het gehaald. En niet eens laatste. Onze maatjes

in de C2x+ zijn al uren binnen, wij hebben slechts negentien

uur en nog wat over de tocht gedaan. Het ontbijt op de club

bestaat uit broodjes en rood sinaasappelsap. Gelukkig hebben

de mensen van de BWC wel honger en binnen de korste keren is

het ontbijt verdwenen. Eindelijk kunnen we in het busje stappen

en brengt Peer Vos ons terug naar de bunker. Slapen.

Overigens had Maarten zijn reputatie als Thêtachauffeur nog

even bevestigd door op zaterdag toch nog even een deuk in het

busje te rijden. De prijsuitreiking: we zijn 25e geworden,

gelukkig tellen de C2x+ 's niet mee in de einduitslag. Hierna

het eten, waar vooral Ad zich zo veel van had voorgesteld. Een

heerlijk inheems gerecht, de gesmolten kaas druipt er aan alle

kanten vanaf. Jammer Ad. Alweer biedt de BWC uitkomst, Peer

heeft niet genoeg aan een portie.

Op twee uurtjes file na verloopt de terugreis voorspoedig.

BRIEF UIT HET mERNAMAALS

door Twan Jutte

Speciaal voor u ruk ik mij uit de hemelse literatuur van

wijlen L.P. Boon. Indien u meent te merken dat mijn taal niet

geheel meer de nederlandse is, maar naar de vlaamse neigt,

weet u dus waaraan dit ligt.

Ik ruk mij los en schrijf u vanuit de Hades van het langeaf- .

standsroeien dit epistel. Dat immers is de plaats waar alle

langeafstandsroeiers belanden. Doodgaan, daar draait het om.

Urenlang jezelf slopen. Dit jaar voor Thêta gedurende twee

wedstrijden: de 24 uren van de roeisport van Luik en Genève.

97


De ongeveer 40 seconden van mij bleken er 35 te zijn geweest

en de 40 seconden van hem waren er 46 geworden. Ik ga uit mijn

bol. Met mij de meeste andere Thêtanen. Jammer dat het bestuur

niet zo enthousiast reageert. Maar ach, daar laat je je het

winnen van de PVP niet door bederven.

KURK '86; LSA2-

door Valentijn von Morgen

Triiiiingggg, POK! ••••••• K ••• ik bedoel watvervelendnou, zes

uur al, ••• slecht weer!

Opstaan makker!

Geslapen??? ••••• droge bek zeg!

Effe wegen •••• +l.25?! ••••• +1.5????!1! ••• Shit, waarom deed je

ook die

kachel uit, Oen!!

Okee, ieder 'n halve boterham.

Trainingspak aan. Maillot erbij? Koud buiten!

Drie shirtjes maar? Oja, iets droogs voor het roeien.

Regenpak, muts, handdoek ertussen, capuchon op!

Heee, sokken over, nog 'n zwembroek!

Marsen, isostar bij je?

Wie loopt eerst? Pak jij de fiets maar!

Shit, het regent, koud man, wat een wind!

Hijg puf puf hijg hijg, zweet?, puf hijg hijg puf , m'n knie

gvd!, hijg hijg, Ha een druppel!, puf hijg.

Zweet je al? Fiets jij nu maar even!

Proefwegen? •••• Forget it, nobody there!

Okay there he goe s ••••••••• WAT?? +1/2, +1/2 ! !

101


Jessis, nat, klam, koud, stinkt!

Kom op, opdrukken, tien nee doe maar twintig burpies.

EEeeoahh Theo!!?? +1.5?!

Sprintjes trekken?

Nu of nooit meer!! Goed afdrogen.

EEeeoahh, okeeee +0, -0.1 I!

Maharsl •• lange mouwen? .•• nog 'n stroopwafel ? •• Isostar!

Wedstrijd roeien?? Zenuwen??? nog twee_ uur.

Licht? ••• ja, -1 ons!

en?? ••••• jaaa, nu niet meer nee!

Oproeien? nu al? volle maag!

Hup=bakboord, gadoor=stuurboord, oke?

tweede beentrap •••• reutel ,reutel ••••• DDS ••• reutel ••••

Wat een wind heel

Opbouwen in vijf!

Thêta U bent gestart!

Oke, soepel man!

Tweede been trap ••• nu J ••••• OKEEeee THETAAaaa!!!

Bakboord, BAAKBOOORD!! •••• bakboord I.

Uitpik en snel weg ••••• OKEEE JULLIE LOPEN IN!!

Jezus hij treint man, all right!!

Lange halen en op de benen •••

DOS ROOOOT OOOP! I

shit vuil water! gelijkheid! stuurboord, sorry bakboord!

BAKBOOORD, bakboord man! Ben bezig gvd!! Sorryyyy.

Shit golven, hoog en diep •••• PAK ZE THETA!!

oke zo gaat ie weer, tweede beentrap ••• jaaal

BAKBOOORD! •• bakboord ••••••• STUUUUURBOORD! •• stuurboord.

I! !INPIK!

GAAA DOOOOOOR! NOG 500 METER!

Omhoog, op de benen.

AHHhh Kramp! Kom op, hou vast!

Eindsprint, aahhhl

TUUUuuuuut ••••••

DERDE???? ••• eij, zullen we de ZRB roeien??!

102


DE DAMESACHT OP DE HEAD

door de Damesacht

Do you remember the tenth of december? Wij wel! Dat was namelijk

de dag dat de hele vereniging uitliep om ons te zien

roeien. Maar terwijl iedereen nog aan het idee wende, waren

wij al volop aan het trainen. Met lopen langs het kanaal en

jazz-ballet overbrugden wij de wintertijd om onze lichamelijke

en geestelijke conditie op peil te houden. Maar helaas, aan

elk feest komt een einde; er moest weer geroeid worden. Nu

begon het serieuze werk. Nooit hebben we geweten dat het

kanaal zo lang was.

Het weekend van de wedstrijd brak aan. Er werd zaterdagochtend

vanaf de loods vertrokken met een achttal "rustige" dames en

een zenuwachtige coach. In Amsterdam werden het parcours, de

slaapplaats en 's avonds (door de boegen) de stad verkend. Op

de dag van de wedstrijd is het stralend weer. Volgens insiders

is het geen echt "Head-weer". Dit schijnt koud, nat, winderig

en modderig te moeten zijn. Maar dat mag de pret niet drukken.

In onze zelfgemaakte shirtjes (volgens een official zijn we

net Engelse dropjes) zitten we klaar voor onze grote race. Het

is echter zenuwslopend te merken hoe lang het duurt voordat je

gestart bent.

We roeien op naar de voorstart. De zenuwen slaan toe.

"Thêta, laat lopen ••••••• houden." Uiterste concentratie.

"Thêta, startklaar."

"Thêta, opbouwen."

"Thêta, u bent gestart!"

Tien maximaal, tempo is 28. In uit, in uit, in uit (we zijn nu

alleen nog maar bladen die door het water gaan), in uit, in.

uit, in uit, in uit, in uit, in uit, in uit, in uit, in uit,

in uit (de ellende is begonnen), in uit, in uit, in uit, in

uit, in uit, in uit, in uit, in uit (om koppijn van te krijgen),

in uit, in uit, in uit, in uit, in uit, in uit, in uit,

in uit, in uit, in uit, in uit, in uit, in uit, in uit, in

uit, in uit (waar blijft die molen?), in uit, in uit, in uit,

in uit, in uit, in uit, in uit, in uit, in uit, in uit, in

uit("tien op snel bijhalen, we lopen in"(?)), in uit, in uit,

in uit, in uit (kom op, we halen ze in), in uit, in uit, in

uit, in uit, in uit, in uit, in uit, in uit, in uit, in uit

(we worden ingehaald), in uit, in uit, in uit, in uit, in uit,

103


in uit, in uit, in uit, in uit, in uit, in uit, in uit, in uit

(kramp in armen en benen), in uit, in uit, in uit, in uit, in

uit, in uit, in uit, in uit, in uit, in uit, in uit, in uit

(eindsprint •••• alles zit dicht), in uit, in uit, in uit, in

uit, in uit, in uit, in uit, in uit, in uit, in uit, in uit

(uitzakken maar .•••••••••••••• ).

Vijf maanden trainen voor twintig minuten kotsen. Vind dat

maar leuk!!!

Damesacht op de Head.

104


THETA ON THE RUN

door Marc van de Vijver

Ja, beste luisteraars, wat heeft Thêta nu met hardlopen te

maken. Niets denken jullie natuurlijk of misschien toch een

klein beetje nl. die fanatieke roeiers die looptrainingen

doen.

Nou, dat stelletje dommerikken dat zo denkt heeft het helemaal

mis. De volgende mededeling zal voor die mensen een openbaring

zijn. Deze medeling luidt als volgt: Thêta behoort tot de

nationale studenten subtop op loopestafettegebied!! ????? Waar

komt die opmerking vandaan, nooit van de Batavierenrace gehoord?

Nou dan!

Tijdens deze monsterestafette, die gelopen wordt van Nijmegen

naar Enschede, wist Thêta op 26 april beslag te leggen op de

77-ste plaats! Hoeveel ploegen deden er dan mee? 24011

En dan te bedenken dat de Thêtaploeg, die aan de start verscheen

in Nijmegen, nagenoeg ongetraind was evenals de ploegen

die tijdens de restarts aantraden. Wat een goed getrainde

Thêtaploeg moet kunnen presteren moge duidelijk zijn. Die

ploeg loopt het veld aan stukken. Zullen de mensen die

meefietsen met de routekaart het nog bij kunnen houden? De

volgende editie van de Batavierenrace zal het leren.

Nu zullen de meeste luisteraars denken: Wat is die Batavierenrace

nu precies? Dat zal ik ongeveer uit de doeken doen. De

Batavierenrace is een estafetteloop tussen de eerder genoemde

plaatsen over 164,5 kilometer, verdeeld in 24 (ongelijke)

etappes. De start is 's nachts in Nijmegen op het universiteitsterrein.

's Morgens is er een een restart in Dinxperlo en

's middags eentje in Barehem (dat zoeken we op). De finish is

op de sintelbaan op het toenmalig TH-terrein.

Tijdens het lopen fietst er iemand mee met een routebeschrijving

om te voorkomen dat de lopers verdwalen in de achterhoekse

polders.

's Avonds zou een routebeschrijving ook van pas komen in het

studentencentrum van de TU-Twente, de Bastille genaamd. Er

schijnen daar op de TU, of TH als je wilt, enkele mensen rond

te lopen die zelfs weten hoe het in elkaar zit. Een ding is

zeker, al is het nog zo'n hopeloos gebouw om de weg te vinden,

gezellig is het er zeker (tijdens het Batavierenfeest), zodat

je tot diep in de nacht doorfeest. Tenslotte word je de vol-

105


gende ochtend veel te vroeg wakker van de megafoons die al om

zeven uur door het sportcentrum gallen. "Meisje zoekt vervoer

naar Nijmegen". Vier uur later nog steeds: "Meisje zoekt

ver voer naar Nijmegen".

Suggestie voor volgend jaar: 3 Thêtaploegen

-wedstrijdlopers

-regiolopers

-fuiflopers.

Deelnemers Batavierenrace.

106


EVIER

door E4

Eerstejaarsploeg mixed

Verstrooide coach

Incompleet bij elke training

Enkels en overige gewrichten: zwak

Regiomissie niet volbracht

1 Kortom, het EIHDE

Henk Nicole Peter Roelie Sten Yvo

THETA QUATTRO

door Steven van de Velde

Toch gaan wedstrijd-roeien

Het afgelopen jaar.

Effe in diverse achten gezeten,

Tot na een half-zware Head, toen bijna

Alle wedstrijd-ploegen in

Quantiteit gehalveerd waren.

u begrijpt, dat de skiffeurs

aan deze "selectie" ontkwamen.

toen het 2 km-seizoen daar was,

trok onze lichte-vier-mèt twee blikken.

reden genoeg

om door te gaan!

107


ETWEE

door: E2

We hebben als E2 eigenlijk best wel een leuk jaar: gehad en we

hebben allemaal een geel jasje.

Als u goed kijkt ziet u hier links onze nieuwe voorzitter.

108


OVER 25 JAAR

Suddenly, the livingroom was flooded

with light and the angry sounds of an

engine being revved.

And everybody knew - El Boe was back.

De ballen van El Boe,

Joost Dubois

Cor van Hi llo

Victor Konijn

Alf Moens

109


BESTUUR 86-87

Het 12e, het eerste bestuur bestaande uit louter nieuwe-stijl

studenten v.l.n.r. Rob Voorn (commissaris roeien), Mark

Langenhorst (penningmeester), Marco Plantema (voorzitter), Jan

Schellekeos (secretaris) en Wessel Haasnoot (commissaris

materiaal).

110


BIJLAGEN


BLIKKENLUST

Overwinningen behaald sinds de oprichting der ESR Thêta op

klasserende wedstrijden (tussen haakjes de blikken die behaald

zijn in het seizoen '86).

1. T. v/d Putten 34 (1) 33. M. v Slagmaat 2(2)

2. K. Delhij 23 34. J. Hoonhout 2 (2)

3. R. Uilenbroek 23 35. E. Kooijman 2(2)

4. B. Traa 15(1) 36. s. v/d Velden 2(2)

5. r. Brouwer 15 37. c. Zbinden 2

6. r. Goede 11 38. s. d/1 Chambre 2

T. P. Postma 11 39. B. v/d Meulen 2

8. T. v Wershoven 10(1) 40. A. Moens 2

9. v. v Morgen 9(1) 41. K. v/d Zandt 2

10. M. Groeten 9 ( 1) 42. K. zwaan 2

11. R. Schleijpen 9 43. M. Hilbers 1

12. o. Swenne 9 44. M. v Alphen 1

13. L. d Bever 8 45. P. Fasen 1

14. M. Peeters 8 46. P. d/1 Chambre 1

15. R. v Gendt 6 47. P. v/d Kraan 1

16. J. Donders 6 48. J. Bekkers 1

17. s. v/d Ploeg 5(1) 49. P. Cramer 1

18. T. Jansen 5 50. F. Kuperus 1

19. D. Jansen 5 51. P. P. Veugelers 1

23. H. Verduin 4 52. J. v Mastbergen 1

21. w. v/d Putten 4 53. s. v Erning 1

22. J. Verduin 4 54. w. Boogeardt l'

23. P. Boon 3 55. c. v Baren 1

24. P. Bögels 3 56. R. Hegge 1

25. M. d Wit 3 57. E. Wezenbeek 1

26. H. Derks 3 58. G. Boshouwers 1

27. A. Oomen 3 59. G. zwaan 1

28. B. d Vet 3 60. J. Dubois 1

29. B. Rutten 3 61. w. Doedel 1

33. H. Beursgens 3 62. V. Sijben 1

31. E. d Witte 3 63. R. Everbring 1

32. K. v Beers 3 64. v. Koelman 1

112


SAMENSTELLING COMMISSIES

Het afgelopen jaar bestonden de commissies uit de volgende

personen:

COMMISSIE BOTENFONDS

Wim Doedel

Huihert v.d. Heuvel

Hans de Kok

Bart Schreurs

Theo-Jan Simons

Steven v. d. Velde

Marc v. d. Vijver

Eveline Vinkenborg

BOTENWAGEN COMPAGNIE

Jan van Beukering

Pieter BÖgels

Gerard v. d. Broek

Ivo Brorens

Marc Cij ffers

Erik Dijkstra

Joost Dubois

Han Hetterscheid

Mar tin Hilbers

Michael Hompus

Martijn Kwaaitaal

Bas Mathijsen

Vincent de Rooij

COMMISSIE SCHOONWATER

Gerard v. d. Broek

Eduard Diepstraten

Peter Moors

Huub Reijnders

Sten de Wit

COMMISSIE TOERROEIEN

Ell is ten Dam

Hans v.d. Dobbelsteen

Marcel Grooten

Eric ten Hagen

Karel Haverkorn

Ad Oomen ·

Bart Schreurs

COMMISSIE TOEWIJZING

Joost Dubois

Jos v.d. Grinten

Cor van Hi llo

Frans Linssen

Maarten Peters

INTROCOMMISSIE

Huihert v.d. Heuvel

Hans de Kok

Ed Kooijman

Mark Langenhorst

Jeroen Silfhout

Petra Vriens

113


KANTINECOMMISSIE

Howard van Amersfoort

Paul van Bergen

Nico Bijlemeer

Het lle bestuur

Paul Caremans

Ad van Gestel

Paul van Haren

Vincent v.d. Heyden

Twan Jutte

Eric van Kaathoven

Marco Karman

Martijn Kwaaitaal

Richard Lukassen

Annemiek van Moorst

Marc Peerdeman

Frank Roedenburg

Bart Scheurs

Chiel Smit

Rob van Unen

MATERIAALCOMMISSIE

Laurens de Bever

Gerard v.d. Broek

Ellis ten Dam

Frank Dentener

Jeroen Eijk

Wessel Haasnoot

Eric ten Hagen

Paul Hillmann

Frans v.d. Kruijs

Hans Kuppens

Frans Linssen

Huub Reijnders

Renske Rietbergen

Karin Schaap

Jan Schellekeos

Vincent Sijben

Sten de Wit

Kees de Zeeuw

114

ORNAMENTENCOMMISSIE

Ellis ten Dam

Joost Dubais

Cor van Hi llo

Jos Hoonhout

Ellen Wijnant

TEMPO

Clarette Aanraad

Laurens de Bever

Pieter Boon

Ron van Gendt

Nicole Hermans

Theo v.d. Putten

Kees Vogelaar

VERENIGINGSACTIVITEITENCOMMISSIE

Nico Bijlemeer

Kees Eversdijk

Eric ten Hagen

Paul van Haren

Rob Janssen

Ton Kerckhoff

Jack Klappe

Victor Konijn

Paul Koremans

Wim Lones

Mieke Salden

Edwin Schroder

Jack Wammes

Vincent Withagen

More magazines by this user
Similar magazines