Onderzoeksprojecten (4960 - 4980 van 9127)

researchportal.be

Onderzoeksprojecten (4960 - 4980 van 9127)

www.researchportal.be - 27 Jul 2013 19:44:03

Onderzoeksprojecten (4960 - 4980 van 9127)

Zoekfilter: Classificaties: BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN (B)

Internationaal symposium te Johannesburg (12 november 2002) : 'Making globalisation sustainable? An evaluation of the

World summit on sustainable development 2002' (conferentie over de resultaten v/d Wereldtop vr Duurzame Ontwikkeling

2002)

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Dit symposium had tot doel om een begrijpbare analyse en een kritische beoordeling te maken van de World Summit on sustainable

development in Johannesburg (augustus 2002) en de behaalde resultaten. Het symposium wou de gelegenheid bieden voor een geïnformeerd

publiek debat hierrond.

Organisaties:

• Menselijke Ecologie

Onderzoekers:

• David PROOT

• LUC HENS

Internationaal studieprogramma in levensmiddelen-technologie: aanvullende en specialisatie opleiding in de na-oogst en

conserveringstechnologie.

K.U.Leuven

Abstract: De deelnemers van dit programma worden gevormd en getraind in het gebied van de levensmiddelentechnologie en -engineering, waarbij

de nadruk gelegd wordt op de produktie van levensmid- delen typisch voor ontwikkelingslanden en op de na-oogst en bewaartechnologie van

tropische gewassen. De cursus wil bij- dragen tot het creëren van een structurele oplossing van het voedselprobleem in de derde wereld door het

opleiden van hoog- geschoolde experten in de levensmiddelentechnologie en -engi- neeringe die zelf in staat zijn de specifieke problemen in hun

geboorteland vakkundig te analyseren en op te lossen.

Organisaties:

• Centr. Levensmidd.- & Microb. Technol.

Onderzoekers:

• Marc Hendrickx

Internationaal Congres 2007 : Management of National/Natural parks and biodiversity (Legon-Accra, Ghana 11-16/12/2007)

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Geen NL abstract

Organisaties:

• Menselijke Ecologie

Onderzoekers:

• David PROOT

• LUC HENS

• Albert AHENKAN

• EMMANUEL BOON

Internationaal congres: "11th African Mammal Symposium (ASMS)"

Universiteit Antwerpen

Abstract: Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten

genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Organisaties:

• Evolutionaire ecologie

Onderzoekers:

• Herwig Leirs

Internalisatie en intracellulair transport van HPV in de humane cel: studie in een functioneel siRNA knock-out systeem.

Universiteit Antwerpen

Abstract: HPV is van fundamenteel belang in de carcinogenese van cervixcarcinoom. Het initieel mechanisme van HPV-infectie via binding op het

celoppervlak, internalisatie en cytoplasmatisch transport is niet zeer goed gekend. Deze studie zal via een epsine-negatieve cellijn de

tegenstrijdigheden omtrent het exacte endocytosemechanisme van HPVs ophelderen en zal het intracellulair transport van het virus onderzoeken.

Organisaties:

• Celbiologie en histologie

Onderzoekers:

• Johannes Bogers

• Caroline Horvath

INTERINDIVIDUAL AND CONTEXTUAL VARIATION IN ASTHMA SYMPTOM PERCEPTION.

K.U.Leuven

Abstract: Astma is een chronische ziekte waar wereldwijd ongeveer 300 miljoen mensen last van hebben. Omdat astma niet kan genezen, is de

behandeling van astma gericht op het bereiken van controle over astma (o.a. reductie van astmaklachten en preventie van astma-aanvallen).

Behandelbeslissingen zijn vaak gebaseerd op de door de patiënt waargenomen ademhalingsklachten. Vaak is er echter geen een-op-een relatie

tussen de astmaklachten die de patiënt waarneemt en luchtwegvernauwing of ontsteking van de luchtwegen, wat de behandeling van astma kan

bemoeilijken. Zo kan bijvoorbeeld verslechtering van de ziekte niet opgemerkt worden, of kan een overmatige waarneming van

ademhalingsklachten leiden tot overmatig medicatiegebruik en een gedaalde levenskwaliteit. In dit doctoraat hebben we in kaart gebracht hoe de

waarneming van ademhalingsklachten verloopt. Bij de waarneming van ademhalingsklachten staat de bedreigende waarde van wat we voelen

centraal: ademhalingsklachten vertellen ons dat er iets mis

Organisaties:

• OE Gezondheidspsychologie

Onderzoekers:

• Geert Verleden

• Omer Van den Bergh

• Thomas Janssens


Intergovernmental Panel on Climate Change

Universiteit Antwerpen

Abstract: Intergovernmental Panel on Climate Change

Organisaties:

• Engineering Management

Onderzoekers:

• Aviel Verbruggen

Intergenerationeel onderzoek naar de communicatie over seksualiteit

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Jongeren kunnen met vele problemen terecht bij hun ouders, maar als het om vragen of dilemma's met betrekking tot seksualiteit gaat, is

de rol van de ouders als gesprekspartners niet duidelijk. De jongeren klagen over het feit dat hun ouders enkel de gevaren van seksuele ervaringen

beklemtonen en dat relationele en gevoelsaspecten van seksualiteit weinig aan bod komen. De doelstelling van het project is te onderzoeken op

welke manier ouders informatie doorgeven aan hun kinderen over seksualiteit (welke attituden, waarden, normen worden impliciet en expliciet

overgedragen doorheen zowel de directe als de indirecte communicatie), alsook na te gaan welke factoren deze intergenerationele transmissie van

attituden, waarden en normen beïnvloeden. Hierbij dient rekening gehouden met de opvoeding die de ouders zelf kregen, met de kwaliteit vand e

relatie tussen de ouders en met de kwaliteit van de relatie tussne ouders en het kind. Uit een model van Belsky (1984) en Gerris (1989) blijkt

immers dat deze relaties een invloed hebben op de intergenerationele transmissie van attituden, gedrag en kennis omtrent seksualiteit.

Organisaties:

• Ontwikkelings- en Levenslooppsychologie

Onderzoekers:

• INGRID KRISTOFFERSEN

Interferentie van luminale componenten aanwezig in het colon met het mucosaal boterzuurmetabolisme in colitis ulcerosa

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• TARGID

Onderzoekers:

• Kristin Verbeke

• Leen Boesmans

Interferentie van biofilmvorming bij Candida albicans door geïnduceerdeinactivatie van het eiwit Als3 en in vivo

visualisatie van biofilm in een muismodel-systeem door middel van niet-invasieve beeldvorming.

K.U.Leuven

Abstract: Candida albicans is een schimmel die deel uitmaakt van de normale microbiële flora bij de meeste mensen. Bij gezonde personen

veroorzaakt deze commensaal geen probleem, maar bij patiënten met een verzwakt immuunsysteem kan hij leiden tot candidiasis die in vele

gevallen de dood tot gevolg heeft. Candida albicans kan zich heel makkelijk vasthechten aan allerlei substraten, dus ook aan implantaten

ingebracht in patiënten. Daar zal C. albicanse een biofilm gaan vormen, dit is een gemeenschap van cellen die omgeven zijn door een matrix

waardoor de cellen beschermd zijn tegen de afweermechanismen van de gastheer en tegen de meeste anti-schimmelproducten.Het doel van dit

project is om nieuwe antibiofilm strategieën te ontwikkelen en meer specifiek om de eerste fase, de adhesie op het substraat, te blokkeren. Recent

hebben we aangetoond dat korte peptiden afkomstig an Als3, welke een zeer belangrijk adhesine is, in staat zijn om de adhesie van C. albicans

cellen op katheterfragmenten te inhib

Organisaties:

• Afd. Molec. Microbiol. & Biotechnologie

Onderzoekers:

• Patrick Van Dijck

• Sona Kucharikova

Interdisciplinair milieuonderzoek voor duurzaamheid en geïntegreerd beheer.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Interdisciplinaire onderzoekssamenwerking en -netwerking in het domein van de milieuwetenschappen. De beoogde onderzoeksclusters

die in het samenwerkingsverband worden opgezet en uitgewerkt zijn "Milieu en Gezondheidsrisico's", "Global change en Integraal land- en

waterbeheer" waaronder waterbeheer, energie en klimaat, milieuzorg en duurzame ontwikkeling.

Organisaties:

• Ecosysteembeheer

Onderzoekers:

• Patrick Meire

Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid en diagnostische waarde van de C-INAS

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Centr. Ziekenhuis- en Verplegingswet.

Onderzoekers:

• Philip Moons

• Godelieve Goossens

Interactoomanalyse tussen Pseudomonas aeruginosa en haar bacteriofagen:ontrafeling van het bacteriofaaginfectiemechanisme

en identificatie van nieuwe antibacteriële doelwitten.nbsp;nbsp;

K.U.Leuven

Abstract: Pseudomonas aeruginosa is een belangrijke, gramnegatieve opportunistische ziekteverwekker. Zowel verworven als intrinsieke

antibioticaresistentie en biofilmvorming in combinatie met een duidelijk dalende evolutie in de commercialisering van antibiotica leiden tot een

sterke toename van het aantal moeilijk bestrijdbare P. aeruginosa infecties. Een nieuwe, meer gerichte aanpak voor het ontwikkelen van nieuwe

agentia is gebaseerd op het nabootsen van moleculaire interacties tussen bacteriofaageiwitten en bacteriële eiwitten via kleine moleculen. In dit

project wordt deze aanpak toegepast voor P. aeruginosa, en dieperonderbouwd zodat ook de moleculair biologische mechanismen tijdens de

infectie worden ontrafeld.

Organisaties:


• Afdeling Gentechnologie

Onderzoekers:

• Marc De Maeyer

• Luc Van Meervelt

• Rob Lavigne

Interactomics analysis of the replication of Flaviviridae: in search ofnovel drugable targets

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Laboratorium Virologie en Chemotherapie

Onderzoekers:

• Johan Neyts

• Jan Paeshuyse

• Mareike Grabner

INTERACTOMICS.

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Afd. Dierenfysiologie en Neurobiologie

Onderzoekers:

• Zeger Debyser

• Veerle Baekelandt

• Liliane Schoofs

• Johan Neyts

• Rob Lavigne

Interactions of nutriental stress and metal contamination stress on algal growth

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Afdeling Bodem- en Waterbeheer

Onderzoekers:

• Erik Smolders

• Chuan Gao

Interaction between olmesartan and AT1 receptors in intact cells

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: De hypertensieve werking angiotensine II (AII) geschiedt via receptoren van het AT-type. Ter bescherming van het cardiovasculair

systeem werden reeds verschillende AT receptoren antagonisten ontwikkeld. De aandacht werd gevestigd op het bestaan van 'insurmountable'

antagonisten die de maximale reposiviteit van de receptoren tot AII verminderen. CHO-AT1 cellen laten radioligand binding en functionele

experimenten onder strikt dezelfde condities toe. Ze vormen daardoor een ideaal systeem om de farmacologische eigenschappen van de AT1

receptoren nauwkeurig te omschrijven.

Alhoewel inactief, kan de antagonist gebonden receptor een snel- en een traag-dissocierende toetand aannemen en, bij evenwicht, is hun

verhouding afhankelijk van de gebonden antagonist. Onderzoek op cellulair en moleculair niveau wordt nu ondernomen te verklaring van de

verschillende toestand van het antagonist-AT1 receptor compllex.

Organisaties:

• Toegepaste Biologische Wetenschappen

Onderzoekers:

• GEORGES VAUQUELIN

Interactieve effecten van verhoogde stikstofinput, klimaatopwarming en veranderend beheer op de dynamiek van

bosplanten

Universiteit Gent

Abstract: Het doel van dit project is het achterhalen van de interactieve effecten van verhoogde stikstofinputs, klimaatopwarming en veranderde

bosbeheermatige lichtbeschikbaarheid op de performantie van bosplanten, en de diversiteit en samenstelling van bosplantengemeenschappen. Om

deze onderzoeksvragen te behandelen, gebruiken we enerzijds een database van bosplantenheropnames en zullen we anderzijds stikstof,

temperatuur en lichtbeschikbaarheid experimenteel manipuleren.

Organisaties:

• Vakgroep Bos- en Waterbeheer

Onderzoekers:

• Kris Verheyen

Interactie van Escherichia coli fimbriae met de koolhydraatreceptoren van bigenterocyten en het fimbriae-specifiek

micosaal immuunantwoord.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Gram-negatieve micor-organismen, zoals Escherichia coli, bezitten een variëteit aan adhesieve organellen (pili of fimbriae) met

verschillende suikerbinding-specificiteiten, die de bacteriën toelaten aan te hechten aan verschillende oppervlakten. Pathogene E. coli stammen die

F4, F5, F6, F17 of F41 fimbriae op hun oppervlak uitdrukken kunnen de dunne darm van zogende biggen koloniseren, terwijl expressie van zowel

F4 als F18 de kolonisatie toelaat van de dunne darm van gespeende biggen. Wanneer de pathogene E. coli een enterotoxine (enterotoxigene E.

coli of ETEC) procduceert resulteert dit in neonatale- of speendiarree; indien de pathogene E.coli een shigatoxine (shiga-producerende E.coli of

STEC) produceert, resulteert dit in slingerziekte.

Voor de meeste hierboven vermelde fimbriae zijn de suikerreceptoren niet gekend. Het is de bedoeling deze fimbriële receptoren, aanwezig op

glycoproteïnen of glycolipiden van de dunne darm van biggen, te identificeren en hun moleculaire interactie met fimbriële adhesinen te bestuderen.

Zuivere en actieve adhesines van F4, F5, F17 en F18 zijn reeds voor handen en kunnen dus gebruikt worden voor het opvissen van de suikers.

Deze suikers werden bekomen uit glycaanmengsels na behandeling van glycolipiden geïsoleerd uit de dunnen darm van biggen. Van de opgeviste

adhesine-bindende suikers zullen de complete sequentie (s) en glycosidische binding(en) bepaald worden. De moleculaire interacties zullen

bestudeerd worden aan de hand van kristalstructuren van proteïne-koolhydraat complexen en in vitro bindingsexperimenten. We willen alzo een


dieper inzicht krijgen in de adhesiemechanismen tussen specifieke suikermoleculen en welbepaalde fimbriële adhesinen.

Organisaties:

• Toegepaste Biologische Wetenschappen

Onderzoekers:

• HENRI DE GREVE

Interactie van cyclische depsipeptide mycotoxines met de huid

Universiteit Gent

Abstract: Dit onderzoek karakteriseert op kwantitatieve wijze de interactie van cyclische depsipeptiden (CDP) met humane huid gebruik makend

van ex-vivo in-vitro FDC experimenten. Deze kennis is niet enkel noodzakelijk voor een volledige mycotoxine risiko-analyse, gezien het aanwezige

huidcontact met gecontamineerde cosmeceuticals, voeding, oppervlakten en deeltjes, maar ook voor de ontikkeling van nieuwe CDPgeneesmiddelen.

Organisaties:

• Vakgroep Farmaceutische analyse

Onderzoekers:

• Bart De Spiegeleer

More magazines by this user
Similar magazines