Utrechtsche courant

resources3.kb.nl

Utrechtsche courant

Vele verdachte perfonen zijn in heclitenis genomen, waardoor, als ook

door de andere geltrenge maatregelen, de rust is bewaard geworden.

Er tieerschten in Kondantinopel ontevredenheid en gisting.

"-—Uit Bitoglii'meldt men, dat het hoofd der opdandelingen in

Albanië, Tafil-Busfi, zijne veroveringen niet verder uitbreidt, maar

befloten heeft, zich in zijne thans vermeesterde districten Van Albanië

te handhaven ,en zich onafhankelijk van de Porte te verklaren. Tot

dat einde heeft hij eene onderhandeling met den Pacha van Janina aangeknoopt.

Hij fielt eenige punten voor. waarop hij zich met de Porte

wil verirsan. Hij wil eene jaarlljkfche fchatting betalen, doch daarvoor

eene eigene administratie hebben, en bevrijd zijn van het nieuwe rekruteringflelfel.

— Heden zijn de fondfen alhier als volgt: de 5 pCt. metall. ioi*;

4 pCt. 9\\; en de bankactien 1312.

FRANKFORT den 15. Februarij.

Z. Exc. baron Fagel, minister van Staat

ren Uit den Haag alhier aangekomen.

der Nederlanden, is giste-

In de gemeente Nfedaltorf, bij Trier, in de nabijheid der franfche

grenzen, is men, bij het graven, op eenmuur gefloten, die, bij

onderzoek, bevonden is te zijn 17 voeten lang en n voeten breed,

verfierd met fraai mozs'i'k werk, Hellende bloemen voor in blaauwe,

xoode en witte kleur, uit kleine vierkantige de-enen te zamen gedeld.

Men had reeds een gedeelte van dezen muor afgebroken, alvorens het

gouvernement er kennis van droeg, zoo dat het flechts een gedeelte

van dit oveiblijfi'el van een Romeinsch gebouw heeft behouden.

Besfarahie is federt eenige jaren door eene roovt-rsbende verontrust,

onder aanvoering van zekeren Todor Tohultok. Deze rooverkapïtein

onderfcheidde zich door zijne groote geflalte en buitengewone

kracht; hij werd tweemalen gevangen, doch beide keêren gelukte liet

hem, ie ontkomen. De laatde maal ontvlugte hij in Nov. 1833 de

hoofdwacht leKifcheneff. De generaal Fedorow nam in 1834 de kracht-

Oadiglte umtrepHen tegf-n deze rooverbende, die hire rooftogten te

paard maakte. Van alle-kanten vervolgd, was de beruchte Tobultok genood

«aakr, re voet te viugten, en werd den 5. Januarij jl. in de herberg

te Karbaul, na eenen vertwijfelden tegen weer, gevangengenomen.

FRANKRIJK.

PARIJS den 15. Februarij.

Onze dagbladen fpreken andermaal van een plan, om de vesting Ancona

te ontruimen. Intusfchen maken zij daarbij zoo vele voorwaarden,

waaruit blijkt, dat het plan niet fpoedig tot dand zal komen.

Laatstleden Zaturdag heeft in het bosch van Meudon een tweegevecht,

tusfchen den graaft Langle , kapitein van de nationale garre

te paard, en den hertog de Rovigo, luitenant bij het eerde regemei t

jagers, plaats gehad. Laatstgemelde heeft een' degéhdeek in de borst

bekomen, waardoor hij buiten daat gedeld werd, het gevecht voort te

zetten. De wond is niet doodelijk.

— De kunsten hebben een grcot verlies geleden door het overlijden

van den heer Roman , lid van het Inflituut en van het legioen

van


eer.

La Gat'tte zegt, dat de verdwijning van don Miguel de geheele

revolutie van Frankrijk in beweging brengt. De dagbladen brengen deze

gebeurtenis overeen met het artikel uit de Augsburger Courant, volgens

hetwelk het Engelfche ministerie de Staten van Italië heeft uitgenoödigd,

om dona Maria te erkennen.

PARIJS

den 16. Februarij.

In de kamer der afgevaardigden heeft men het volgende voordel aar*

genomen ; ~ Er zal door de 'kamer eene commisfie van onderzoek

benoemd worden, belast om al de dukken en gebeurtenisfen, betrekkelijk

de cultuur, de fabricage en den verkoop von den tabak op te

zamelen , en zulks in verband te brengen met de belangen vau de fehlt*

kist, van den landbouw en van den koophandel."

— Men verzekert ons , dat verfcheidene dukken door Napoleon

jrefchreven of gedicteerd , betrekkelijk de fchuld van Frankrijk »ar,

Noord-Amerika, in 183 1 zijn medegedeeld aan de commisfie, belast

om de grondflagen van het verdrag met de Vereenigde Staten te onderzoeken.

Deze belangerijke flukkén zijn niet gedrukt, en de kamer der

afgevaardigden weet zeker niet, dat dezelve bedaan. Men verwondert

zich, dat het ministerie bet gevoelen vin den Keizer nopens die votderingen

wit verduisteren.

— Men fchrijft uit Amiens het volgende :

~ Gedurende de onlusten, die in deze dad plaats hadden , Is er eer*

gisteren avond een oproer uitgebarsten in het collegie, door de mis.

noegdheid der kweekelingen, veroorzaakt door den opziener, die de

krijgstucht wilde handhaven. De leerlingen der 2 eerde kwartieren

kwamen het eerst in opdand en baricadeerden zich in een gedeelte van

het gebouw en verbraken alles. De komst van een detachement kurasfiers

heeft een einde aan dat oproer gemaakt; men zegt dat de opziener

gewond


is."

Uit Toulon fchrijft men van den 11. Februarij het volgende :

„ In het arfenaal liggen verfcheidene fchepen om herdeld te worden*

Men maakt den grootften fpoed, om dezelve in gereedheid te brengen,

De meeste derzelve zijn bedemd tot de vaart naar Afrika.

„De tijdingen uit Oran (Afrika) zijn niet gerust dellende. Men

zegt, dat de cholera aldaar voortgaat te woeden, vooral onder de bin.

nenlandfche dammen."

Men verneemt uit Bnyonne van den il. Februarij, dat de konrier

van Madrid aldaar niet is aangekomen; wij vermoeden, dat dit door de

fneeuw, welke de bergen bedekt, veroorzaakt is.

Uit Aldudes meldt men van den 9. Febr.:

„ De alcade van Soraun is door de Christinos doodgefchoten, omdat

hy met de opdandelingen, in gemeenfchap dond.

~ Een vijfde gedeelte der mannen van Mendigorria zijn gevangen

genomen en naar Pampeluna vervoerd , omdat zij Carlistifcbe tolbedien-

den


in hunne plaats hadden toegelaten.*'

Uit Bilbao heeft men het volgende berigt van den 5. Fe-,

bruarl) :

„ Villareal heeft Maestu den 30. Januarij aangevallen, doch is door

de troepen van de koningin teruggefl >gen -, hij had 10 dooden en 30

gewonden."

— Uit Lisfabon deelt men van den 2. Februarij , het volgende

mede : U t J

„ De minister van marine heeft den volgenden daat der zeemagt

voorgedeld, welke Portugal voornemens is aan re houden, te weten,

a liniefchepen, 4. fregatten, 4 oorlogfloepen, rj brikken, 8 korvetten

en kotters, 8 kannonneeibooten, 8 transport- en paquetbooten en 2

ftoombooten ; in alles te zamen 50 vaartuigen met het benoodigd getal

matrozen en mariniers, Dsze flaat zal naar het comité- van marine gezonden

worden."

NEDERLANDEN.

'sGRAVENHAGE den 17. Februarij.

Morgen avond zal er groot bal bij Z. K. H. Prins Frederik

derlanden zijn.

der Ne-

— Den 12. Febr. is alhier overleden Mr. Willem Tsbrand van ffa-

"mclsvcld, Raadsheer in het Hoog-Geregtshof van 's Gravenhage.

was de zoon van den

HU

bekenden grooten Bijbelvertaler, en om zijne

regtskennis geacht. Zoo men weet, was aan zijne zorg toevertrouwd

de uitgave der verzameling van gewijsden van het Hoog-Geregtshof te

s Gravenhage; alsmede (bij Koninklijk befluit van den 9 luni) 1827)

die der Nederlandfche Pandekten, of Verzameling van wetteu in

Koningrijk

het


der Nederlanden.

De merkwaardige woorden van den heer Gendebien in de

der

kamer

belgifche afgevaardigden moeten bekend worden: „ Mijne

onze revolutie heeren»

heeft flechts gediend, om geborduurde kleederen voor

veilletene te verwisfelen."

Statistiek.

Rusland. — De Grieksch-Rusfirche bevolking van Rusland was in

1833 met de geboorte van 1,845,045 kinderen vermeerderd, waaronder

942 836 jongens en 902,209 meisjes. In dat jaar zijn gedorven 1,545,291

mentenen, en wel 779,140 van het mannelijke en 766,151 van het

vrouwelijke geflacht; er waren dns 299,754 menfeheu meer geboren

dan gedorven. Getrouwd warert 361,225 paren.

— Bevolking van het koningrijk Polen. Op het einde van het jaar

1833 telde het koningtijk Polen 4,037,925 inwoners, waarvan 2,002,38»

tot het mannelijke en 2,035,545 tot het vrouwelijke geflacht behoorden.

Dit totaal was over de uistricten op de volgende wijze verdeeld t

District Krakau - . * . 429,647 inwoners.

„ Sandomir - - - .

„ 385947

Kahsz i 610,888 „

„ Lublin

„ .... 475i4-3

Plock 4;0, p89 >f

„ Masau --.'■» - „

„ ----- Podlachie 348,412 ,i

„ Augustow - 537,691 >,

Van dat totaal behoorden er:

3>337-7'7 tot de Roomsch Katholijke kerk;

100,358 „ Grieksch-Rusfifche „

180,888 „ Luiherfche it

3,706 „ Hervormde „

414,813 „ Joodfche „

6,358 tot andere godsdiensten.

De vrouwelijke bevolking is in allé districten talrijker dan de mantle*

lljke, behalve in de distrikten Plock én Augustow.

Het grootde getal der inwoners, die tot de Griekfch RuSfche kerK

behooren, Wordt In het district Podlacliie gevonden; dat der Lutheranen

in Masau, en dat der HerVormdeh In Kaüsz. Het grootde getal

Joden wordt in Masau en Augustow gevonden.

Warfchau telde 129,705 inwoners, Waarvan Ö5,2i2 tot Bet mannelijke

geflacht en 66,493 toi het vrouwelijke geflacht behooren. Van dit getal

beleden er 85,957 de R. Katholijke godsdienst, 775 de Griekfch Rusfifche,

8,713 de Lutherfche, 326 de Hervofmde en 33,934 de Joodfche.

De bevolking van Warfchau was in het laatfte jaar met 4,83?

perfonen vermeerderd.

De andere meest bevolkte deden, zijn Lüblin, met 1j,266inwoners;

Kalisz 10,231 inw.; Plöck 9,450 inw., Kalwafif, in het district Augustow,

6,601 inw.; Crenstocnow 6,562 iiiw. Men telt 8 deden, die)

elk tusfchen de 5 tot 6000 inwoners hebben , te weten , Radom , ZtiesZj

Lodz, Augustow, Piotrokow, Siedlce, Ozorkow en Kutno. 12 deden

die 4 4 5000 inwoners hebben, 33 deden, die 3 4 4000 inwoners heb*

ben, en 56 deden die loöö ft 2000 inwoners tellen.

.Spanje. — De provinciën Biscayë, Alava en Guipuzcoi tellen tg

zamen 310,758 inwoners, «Is: monniken, priesters en nonnen 4,5271

edelen 116,92.3; regtsgeleerden 470; dudenten 455, en kooplieden eu

boeren 188,482.

Dé provincie Navarre telt 287,332 inwoners, als 1 monnikken, priesters

en nonnen 3,549; edelen 13,054; regtsgeleerden 172; dudenten

1,163; kooplieden en boeren 259,534.

Oud-Kastilië heeft eene bevolking van inwoners, als j

monniken, priesters en nonnen 17,787; edelen 146,036; regtsgeleerden

1,856; dudenten 5576cl en kooplieden en boeren i,0i»,726.

Arragon telt eene bevolking van 623,308 inwoners, als: monniken,

priesters en nonnen 10,006; edelen 9,144. regtsgeleerden 906; dudenten

4 245, en kooplieden en boeren 599,007.

Katalonie telt 858,818 inwoners, als: monniken, priesters en nonnen

12,409; edelen 1,266; dudenten 6,968 en kooplieden en boeren 831 175*

Valencia telt 954,750 inwoners, als: monniken, priesters en nonnen"

6,715; edelen 1,076; regtsgeleerden 1,566; dudenten 5,473, en kooplieden

en boeten 936,890.

Murcia levert eene bevolking op van 383,226 inwoners, als: monniken,

priesters én nonnen 3,723; edelen 4,704; regtsgeleerden 388}

dudenten 902 eu kooplieden en boeren 373509

Andaluzie levert eene bevolking op van 1,829,106, de koningrijken

Sevilliê en Grenada daar onder begrepen . en onver dezelve: monniken,

priesters en nonnen 27,48?; edelen 4,643; regtsgeleerden 2,660; dudenten

6,318 en kooplieden en boeren 1,787998.

La Mancha heeft eene bevolking van 206,160 inwoners, die zich

voornamelijk op den landbouw toeleggen.

Nieuw-Kasiiliè' telt 940,649 inwoners, als: monniken, priesters en

nonnen 14,237; edelen 12,687; regtsgeleetden 2,123; dudenten 2,859/

en kooplieden en boeren 908,743.

Het koningrijk Leon heett 665,000 inwoners , als t monniken ,

priesters en nonnen 9,232 ; edelen 31 540 en kooplieden en boeren

624,228

Astrurië heeft eene bevolking van 34.776 inwoners, als: monniken,

priestets en nonnen 2,866; edelen 114,274; en kooplieden, regtsgeleerden

en boeren 230,636; (Jallicië telt cci.c bevolking van 1,345,81a

inwoners, welke aldus verdeeld zijn: monniken, priesters en i.onneii

12,390; edelen 13,800; regtsgeleerden 966; dudenten 4,500; en kooplieden

en boeren 1,314,154 ; Estramadura telt eene bevolking van

416,922 inwoners , als : monniken , priesters en nonnen 6,636;

edelen 3,724; en regtsgeleetden, kooplieden en boeren 406,542.

Dit is de daat der bevolking in het jaar 1821. Na dien lijd heeft er

geene herziening der volkstelling plaats gehad. Evenwel kunnen wij

veilig b-fluiten, dat door de bloedige burgeroorlogen het getal wel

geene aanmerkelijke vergrooting zal ondergaan hebben, maar waarfcniinlijk

wel zal verminderd of ten raiüsce genoegzaam gelijk aan het

opgegevene zal zijn.

More magazines by this user
Similar magazines