Utrechtsche courant

resources3.kb.nl

Utrechtsche courant

»Welkom, welkom! welkom in het Vaderland ,

vorstelijk echtpaar ! Heil U, die van uwe geboorte

Nederlander waart, heil U , die dezen grond thans

voor het eerst als uwen vadergrond betreedt ; heil

U, te gader» verbonden door den liefelijksten

band, die kaa worden gestrengeld. Gansch bet

Nederlandsche Volk verbeidt U , met vreugdevolle

harten ; want de vreugde , het gelnk vaa zijn Stamhuis

is zijne vreugde en zijn heil 1

»Ja, meer dan de uiterlijke vreugde u knn zeggen

, beseft de trouwe Nederlandsche Natie hoe wei

het baren grijzen koning , den edelaardigen kroonprins

en deszelfs gemalin, en gansch het koninklijk

gezin om het harte is , daar de jeugdigevorstelijke

eohteUngen in het Vaderland komen als boden

van den herstelden vrede, als belovers van

verjongden, bloei en welvaart des staats, als waarborgen

ook Voor het toekomstig vereende heil van.

Oranje


en Nederland."

Wij vernemen, dat, door de nu uit den dienst

ontslagene vrijwillige jagers der Ulrechlsche hoogeschool

aan den beer Isten luit. L. A. Witte Eechout,

Ridder der Militaire Willemsorde, kommandant

. der kompagnie tot ecu aandenken aan dezelve is

aangeboden eene fraaije pendule van ecu toepasselijk

opschrift voorzien.

Z. M. transport schip de Me r wede-,kapt.

luit. ter zee Stort, zal den 15. dezer van

Hellevoelsluis naar Suriname vertrekken.

Den 11. dezer zeilden van de reede van Hellevoelsluis

naar Batavia in zee de brik J o h a u n a ,

kapt. Rijken , en de schepen Jonge Ailriaiia,

kapt. Hempel, Admiraal vnn Kinsberg

e n , kapt. Marlens , de B a t o , kapt. Keijzer ,

en d e 1) elft. kapt. Muller.

Naar Suriname is den 12. dezer van voor Hellevoetsluisin

zee gezeild d e A in p h i t r i t e, kapt. Krul.

Bij den Burgerlijken Sta.ni> te Utrecht, zijn

van den 7. tot den 14. Julij. 1839.

Ingeschreven: Gehuwden 10 Paar. Geborenen 22.

Overledenen 23. waar-onder I. doodgeborene-.

PkfJZEN DER NAVOIGEKDE ARTtKF.I.EN TER

Utiiechtsche Markt , 13. Julij 1839.

Witte Tarwe van f Io>oo tot


11,00. Roode

Tarwe van f 10,00 tot


11,00-. Rogge van

f 6,25 tot ’B,BO. Garst van ’4,50 tot ’4,80.

Boekweit van,


7,00- tot ’7,60. Haver van

’3,00 tot ’3,80. Witte Bonen fl3 tot’14.

Witte

Erwtenf totf —; Groene Erwten ’9,00

lot’10,00.

Graauwe Erwten en Capuc.f 10,00

tot


14,00. Raapzaad van


8,23. tot’9,00.

Boter vau ’0,65* tot

’ 0,85* het pond. Kaas

van ’30,00 tot’42,00.

Aardappel, van ’4,50.

tot


5,00. Rundvleeschf 0,40. tot ’0,55. AW/s-

-vleeschf6,i5 t01’0,60. Schapen ofLamsvleesch

f 0,35 tot ’0.40. Vwrkensvteesch ’0,40 tot 50.

Belgische Berigten

Brussel 11. Julij: 'Ten opzigte van do vereffening

der verschillen tusschen Nederland en België

zijn thans 3 commissien bezig , als eene te Maastricht

, krachtens art.'6; aldaar zal de grensscheiding

worden bepaald en het verschil over het bexit

van het dorp Martelange worden beslist. Eene

tweede commissie is, volgens art. 9', le Antwerpen

vereenigd', en houdt zich bezig- om de Scheldevaart,

enz. te regelen. Eene derdie commissie is

krachtens art. 13 te Ulrecht bijeen , en houdt zich

met de regeling van het ftnantie-wezeu bezig. De

5 millioenen jaarlijksche renten, welke België

nroct betalen , is hel hoofdonderwerp ; doch er zullen

ook andere mindere financiële kwestien moeten

beslist worden.

Bijzondere Berigten.

» Parijs., 12. Julij. De verklaring van lord-

Pafmerslon aan het huis der gemeenten , ten apzigte

der vredelievende schikkingen der groole

mogendheden nopens het Oosten , heeft op de beurs

ten goode gewerkt: de 5 pCt. 111,. 70 ; 4pCtlo2;

3pCt. 70, 50 ;. Nap. 99 , 75 a 80.; Sp. 19-Ja I9|.

»Het hof der pairs heeft heden nog geen uitspraak

in de zaak van den 12. en 13. Mei gedaan.

»Al do posien waren gisteren nacht verdubbeld

en de schildwachten overal zeer talrijk.

aileden zijn een 20UI personen, tot het gevolg

van den prins de JoinvilU behoorende, naar

Cherbourg vertrokken , om zich op In Belle Poutle

in te schepen , over welk schip d« prins iv de

Levant het bewel zal roeien."

BOTER te SNEEK, den 9. Julij 1839.

’31,00


3 32,50, KAAS


18,00 a


23,0».

ADVERTENTIES.

(1896) "." Getrouwd:

#

Utrecht 12. Julij 1839.

Mr. J. I. D. NEPVEU

en

A. J. des TOMBE.

Utrcchtschc Scliouwbiirg,

OP HOOG BEVEL.

(1897) %" Daar de Schouwburg met de tegenwoordigheid

van HH. XX.. H-H. den Erfprins

en de Erfprinses van Oranje zal vereerd worden ,

zullen de Koninklijke Nederduitsche Tooneellisten

van Zuid-Holland, onder directie van HOEDT

en BINGLEiJ , de «er hebbes op Maandag den

15. Julij 1839 , eene BUITENGEWONE VOOR-

STELLING le geven ; bestaande in :

Susanna en haar Vaogd ,

of , HET SPRAKELOOZE MEISJE ,

Blijspel met zang , iv twee Bedrijven ; vrij gevolgd

naar het Fiansch , door den heer J. M.Ruffa.

Nooit alhier vertoond. En

Hendrik deIV. , Huisvader,

of. Het Driekoningen-feest ie Fonlainebleau ,

Geschiedkundig Blijspel met zang, in eén Bedrijf

(vrije navolging) , door den hoer C. Alex, v.Ray.

Aanvang ten half acht ure.

OF HOOGSTVEREEREND VERZOEK.

{1898) %" Ter gelegenheid van de heugelijke

tegenwoordigheid van HH. XX. HH. den Erfprins

en de Erfprinses van zullen de ondergetekenden

de eer hebben , inden Tuin , genaamd

TIVOLI , op Maandag den 15. Julij 1839, te geven

GfHOOT VAUXHA-I/,

LUISTERRIJKE ILLUMINATIE eu BUITEN-

GEWOON GROOT VUURWERK, expresselijk

voor deze gelegenheid vervaardigd door de Gebr.

VAN dek Bkügu , Kunstvuurwerkuiakers vau Amsterdam.

De muzijk zal ten 10 ure boginnen en de Tuin

om- 3 ure geo-peiul zijn.

P. E. en H. C. van LEEUWEN,

Utrecht 11. Julij 1839.

(1899) *#* De Koninklijke Nederduiische Toouecllisten

, onder directie vau HOEDT en BING-

LEIJ , zullen de eer hebben , op DINGSDAG

don 16. Julij 1839, ten Tooneele te voeren:

Eduard in Schotland,

of, DE NACHT EENS VLUGTELINGS,

Historisch. Tooncelspel , naar het Fransche van

Aiexand-er Duvalen het Hoogd. van v. Kotzebue.

Na hetzelve:

DE LOOTS, DE SCHEEPSTIMMERMAN en

HET GARNAALMEISJE ,

Blijspel met zang, naar het Eraustb , door den

heer C. Atex. van Ray-,

Iste Deel. De vriendschap van twee Broeder®.

2de Deel, Vijftien dagen na de Bruiloft.

Aanvang te 7 ure.

(1900) V In DEN NIEUWEN-BAK, zal

gedurende de laatste Kennis-week , zoo wel in

den. Tuin , als in de Zaal, welke tot dat einde

verlicht zullen zijn , MUZIJK gegeven worden. —

Men zal zich vau vele veiverschingen kunnen laten

bedienen , terwijl alles, tot vermeerdering van

genoegen zal aangewend worden , en de Ondergeteekende

hoopt even als vroeger met de tegenwoordigheid

van fatsoenlijke gezelschappen vereerd

te worden. J- LAMMEBSE.

(1901.) %* Met I°. October aanstaande, za

aan 's Rijks Vee-Artsenijschool te Utrecht,

de gelegenheid worden opengesteld , voor een bepaald

getal Leerlingen, uitsluitend tot het ontvangen

van theoretisch en practisch onderrigt

in het Hoefbeslag. Zij , die hiervan gebruik

weuschen te maken , om tot bekwame Hoefsmeden

te worden opgeleid , kunnen zich tot het

vernemen der voorwaarden, waarop de bedoelde

Leerlingen zullen worden aangenomen , mondeling

of met vrachtvrije brieven vervoegen bij den

Ondergeteekende, Directeur van ' s-Rijks Vee-

Artsenijsohool.

A. n u m a n.

Utrecht den 16. Junij 1839.

(1902)

"»" Degenen, die iets te vorderen of

te verrekenen hebbeu van of met de nalatenschap

van den Heer WILLEM JUNIE , onlangs te Utrecht

overleden , gelieven daarvan opgaaf te doen, voor

den eersten Augustus 1839 , ie" Kantore vaa den

Notaris DWARS, te Utrecht.

(1903) ".» Bij esploit van den Deurwaarde-

Anthonv Grvff van den 12. Julij 1839, behoorliik

geregistreerd, blijkt, dal van weg» den Wel-

Ed. Geboren Heer HENDKIK JACUÜ DOUDE

van TROOSTWIJK, Ridder der Orde vanden

Nederlanilschen Leeuw en Lid van het Amorlirtatie-Syndikaat,

wonende le Amslerdan», aan den

Edel Achtbaren lieer Officier bij de Arrondissenients

Reglbauk te Utrecht is beteekend en kopij

gegeven eener acte , waarbij den 9. Julij 1839 lei

Griffie van gemelde Regtbank is gedeponneerd da

gecollalionneerde kopij van een Koopcontracl , den

vijfden Junij 1839, voor den Notaris JOHANNES

CONSTANTINUS van deu HEYDEN en getuigen

te Abcoude gepasseerd, behoorlijk geregistreerd

, bij welke de heer rekwirant is kooper

gewordeit eerstelijk van eene BOEREN

HOFSTEDE met derzelver Huismanswoning ,

Stalling voor Hoorn vee en Paarden , Schuur ,

Hooiberg, Erve en Werf, Moestuin, Boomgaard

eu alle verdere Betimmeringen en aanhourigheden,

benevens de daarbij behoorende Wei- ,

Hooi- of Veeiilanden , alles slaande en gelegen in

den polder Demmerik , gemeente Vinkeveen, groot

alles met elkander volgens Kadastrale meting aan

gemeten land 25 Bunders , 49 Roeden en 62 Ellen ,

op den perceelsgewijzen legger van het Kadaster

der gemeente Vinkeveen bekend onder Sectio D.

uurnero 20G, 207, 209 lot en met 215, en numero

293 en 294 , en onder Sectie B. numero 42 tot

en met 40 , 260 , 282 en 284 tot en met 291 , benevens

een gedeelte Water, bekend onder Sectie

D. numero 548 en gedeellolijk nummer 295 , et»

het Water , bekend onder Sectie B. numero 283

voor het geheel; en ten tweeden, eener BOE-

REN HOFSTEDE , met derzelver Huismniiswoning,

Schuur, Hooiberg-, Erf en Werf mei Boomgaard

, met alle verdere Betimmeringen en aanhoorigheden

, met de- daarbij behoorende Wei ,

Hooi- en Veenlanden ; alles staande en gelegen in

den polder van Demmerik , gemeente Vinkeveen, aan

de Veldzijde, groot alles met elkander volgen»

Kadastrale meting aan gemeten land, 8 Bunders r

37 Roeden en 00 Ellen ; op den perceelsgewijzen

legger van het kadaster der gemeente Vinkeveen ,

bekend onder Sectie B, nummers 215 tot en

met 227, en een gedeelte Water, bekend Sectie"

B, nummer 207, staande bij het Kadaster abusivelijk

geheel ten name van JOHANNES van

IDSINGA; het eerste perceel voor de somma

van


8000,00 , en liet iaaistgemelde perceel

voor de somma van ’3400,00, en alzoo te zamen-

voor do somma van


11400,00 , alles boven

de lasten en- conditien ;, in eigendom toebehoord,

hebbende aan HERMANUS van OS, Grondegenaar

; ANTHONIE AIERKS , Kastelein ; WIL-

HELMINA van 0&, weduwe van Frans van

der Meer, zonder beroep ; HENDRIK van OS ,

Veenman; CATHARINA van OS, meerderjarg,

ongehuwd en zonder beroep ,en PIETER van-OS .

Kastelein en Veenman ; de vijf eerstgenoemde allen

wonende in Demmerik, Gemeente Vinkeveen,

en de laatstgenoemde wonende te Wilnis; vau

welk Koopcontract Extract is aangeplakt, alles

overeenkomstig de Wet, tot zuivering der legale

Hypotheken.

Utrecht den 12. Julij 1839.

Voor Extract conform ,

A. S. van HENGELAAR, Procureur.

AANBESTËBING.

(1904) *„" Burgemeester, Assessoren eo Gemeenteraden

van de Bilt zullen op Woensdag den

31. Julij 1839, des middags ten 12 ure, in het

Gemeentehuis, bij, inschrijving en opbod, onder

nadere approbatie, openbaar aanbesteden:

Het bouwen van eenen geheel nieuwen TOREN ,

tegen de Hervormde Kerk aldaar , met een Uurwerk

, en de leverantie van alle de benoodigd*

Materialen, waarvan liet Bestek ter lezing ligt

in het Gemeentehuis aan de Bilt, en- ten huize

van den Assessor 3. A. MULDER aldaar , alsmede

te Utrecht iv het koffijhuis den Nieuwen Bok en

in de Zwarte Arend , builen de Wiltevrouwenpoort,

terwijl de leekeiiing ter bezigtiging 3an de Bilt

aal voorhanden zijn ; de aanwijzing, van het voorschrevene

werk zal geschieden op Maandag de*

29. Julij 1839, des namiddags van 1 tot 6 uren.

(190a) » # « £)-e ondergeleekenilen hebben de

eer hunne geëerde begunstigers te- berigten , datzjj

op nieuw voorzien zijn van' verschillende Artikelen

, tn op den ininss mogelijken prijs gesteld,

DRESSE 4- SMITS.

More magazines by this user
Similar magazines