Utrechtsche courant

resources3.kb.nl

Utrechtsche courant

(1905) V G. W. WESSELING en 3. WES-

SELING Hz. , zullen op Vrijdag den 19. Julij 1839,

des namiddags ten drie uke precies , te Amsterdam,

in de Witte Zwaan , op den Nienwendijk ,

presenteeren ie verkoopen : Eene extra mooije,

geheel nieuwe aangekomene purtij RIJNSCHE

HOUTWAREN, bestaande in STUKHOUT,

«ENNEN, VUG I EN , GREENEN , waaronder

eene partij extra zware , geschikt tot MASTEN

en MOLENROEDEN EIKEN BALKEN, ROE-

DEN, KLOSSEN, KROMMERS, diverse soorten

DEELEN en andere HOUTWAREN, liggende,

als bij Notitiën wordt aangewezen , die aan het

Kantoor van BONTEKONING en AUKES te

verkrijgen zijn.

(1907) V' pD** 1

Notaris F, L. TISSOT VAN

PATOT, te Maarssen , zal den 23. en 24. Julij

1839. des voormiddags 10 ure, ten huize van

Mejufvrouw de Weduwe deu Heer P. A. VoIGT,

te Breukelen verkoopen : Eenen nelten en zindelijken

INBOEDEL , Bedden, Tafelgoed . alsmede

velerhande soorten van MEUBELAIRE GOE-

DEREN , alle zeer goed onderhouden ; BOEKEN

en RARITEITEN, en eindelijk eene ROEI- of

VISCHSCHUIT. ABes daags te voren te zien ,

" n nader bij Biljetten omschreven.

g§£*~ (1908) "," Op Zaturdag

den 27. Julij 1839, des nami.l-

-te-&ïpiHrCp»sL dags ten éeu ure precies , zal

aan het Kantoor der Publieke

Verkoopingen te Utrecht, achter

Sint Pieter, publiek worden

verkocht :

No, I. De HOFSTEDE, genaamd LAND-

LU ST, bestaande in een Huis, Schuur, Kamer

en Varkenshok, twee Bergen en een Boomgaard

, te zamen groot 45 Roeden , 10 Ellen, gelegen

onder de gemeente van de Bilt, aan de Groenekanschesteeg.

No. 2. Vijf Bnnders, 19Roeden BOUWLAND,

gelegen nis voren , strekkende van het eerste perceel

tot aan de Leijenschesleeg.

No. 3. Vijf Bunders , 9(i Roeden, 90 Ellen

BOUW- en WEILAND , HAKHOUT en WAL ,

gelegen als voren , strekkend,) van den Looidijk ,

Noordwaarts op, tot aan de Groenekanscbesleeg.

En

No. 4. Een Bnnder, 54 Roeden, 10 Ellen

BOUW- en WEILAND , gelegen als voren ,

strekkende van den Looidijk , tot aan de Groenekanschesteeg.

Alles in hnur bij H. van Scherpt.nzeei. , lot

I°. Jannarij en Mei 1810, om f 275,00

jaarlijks. -

De percelen zullen eerst afzonderlijk , en daarna

in massa worden geveild.

Breeder bij Biljetten, en nader onderrigt te

bekomen ten Kantore van den Notaris VAN

OMMEREN, te Utrecht, terwijl do percelen

dagelijks kunnen worden bezigtigd.

27. Julij 1-839, des namiddags

(e,, vijf ure, zal aan het Kantoor

der Publieke Verkoopingen , achier Sint Pieter

te Utrecht, Wijk F. Numero 363 , publiek worden

verkocht:

Een KAPITAAL en NET BETIMMERD

HEEREN HUIS, ERF, GROND en TUIN,

slaande en gelegen binnen Utrecht , aan de Nieuwe

Kamp, tusschen de Heeren- en Bregittestraten

, Wijk A. Numero 1197, o-p het Kadaster

bekend onder Seclie B, Numero 351.

Zijnde dit Huis voo»-zien van een royaal Voorbnis

, met marmer steenen bevloerd , drie Benedenkamers,

behangen on met Schoorsteenen , Kasten

eene Mangelkamer , Keuken Kelder en verdere

gemakken , tfi Bovenkamers, behangen en

de meeste met Schoorsleenen , voorts een Zolder

"ver bet geheele Huis.

Te aanvaarden roet !°- September 1839.

Breeder bij Billetten vermeld en nader onderrigt

te- bekomen ten Kantoren van den Notaris

HENDRIK VAN OMMEREN , en v«n den Heer

A. VAN DAM, te Utrecht.

m(l!»IO) V Een Koopmans WINKEL-

HUIS, -op een der beste standen aan de

Oude Gracht, tot alle affaires geschikt, met 2

Hubbele Kluizen, Plaats, Blëekveld, enz. Te

lanvaarden naar verkiezing. Nader onderrigt onier

La. N. aan het bureau dezer Courant.

(I9TI) *.* Op Zaturdag den

JÉpyfJ 27. Julij 1839, des namiddags

'cM eun ure Pree ' es zrl ,ne

" ' "

f? aan hel Lokaal van Verkoopinil-—-

# en 1>il

"" )

" Utrecht, achter St.

Pieter , publiek verkoopen :

Het aangenaam gelegen en wel gesitueerde BUI-

TENVERBLIJF, genaamd CRÉÜTZ-OORD,

bestaande in eene HUIZINGE, tot Zomer- en

Winterverblijf geschikt, voorzien van acht diverse

Kamers , Keuken , Kelder en Zolder , Koetshuis

met Paardenstalling , Waschkamer , Tuinmanswoning-.

Schuur, Menagerie, Engelsch Plantsoen ,

Bosch|e , Boomgaard , Moesgrond , Erf en Weg ,

groot 94 Roeden , 72 Ellen , staande en gelegen

onder Vleuten , nabij het dorp de Meern . aan den

Leidschen Rijn, een klein uur gaans van de

slad Utrecht,

Breeder bij Billetten en nader onderrigt (en

Kantore van den Notaris STEVENS, binnen

Utrecht.

-..— (1912) *.* Bij toeval voor een

zeer billijken prijs TE HUUR ,

eene j0geable HEEREN HUI-

ZINGE , voorz-en van 12 zoo groote als kleine

Kamers , netten Tuin , Kelder, Keuken met regen-

en bronwater en verdere vereischlen , staande

op een der fatsoenlijkste standen te Utrecht; te

aanvaarden met I°. November of met I°. October

Te bevragen aan het Bureau dezer Courant.

TTJE3 3BEBimiJ-«CJ-3BE«t.

"„* Tegen half September of

MC1913) eerder een HUIS, van alle gemakken

voorzien , beslaande in twee Beneden- en drie

Bovenkamers , goede Keuken , Kelder en Droogzolder

, staande op een der vrolijkste standen dezer

Slad. Te bevragen met franko brieven onder

La. G. aan het Bureau dezer Courant.

<

V -i (1911) %« NEDER- en MID-

DEN-RIJN STOOMVAART-

-5* MAATSCHAPP,J le DUSSEL-

DORP. De Dienst gedurende de

maanden Julij, Augustus en September isgeregeld :

Van Rotterdam, 's morgens 7 ure. Maandag,

Woensdag, Vrijdag en Zaturdag naar Arnhem en

Emmerik.

Van Emmerik , 's morgens 7 ure , Zondag , Dingsdag

, Donderdag en Zaturdag naar Dusseldorp.

Van Dusseldorp, 's avonds II ure, dagelijks

naar Keulen, Bonn, Coblentz en Mainz.

Van Mainz, 's morgens 6 ure, dagelijks naar

Coblentz , Bonn , Keulen en- Dusseldorp.

Van Dusseldorp, 's avonds Ilf ure, Maandag,

Woensdag, Vrijdag en Zaturdag naar Emmerik.

Van Emmerik , 's morgens 6 ure , Zondag , Dingsdag

, Donderdag eu Vrijdag naar Arnhem.

Van Arnhem, 'smorgetis 10 ure., Zondag, Dingsdag

, Donderdag en Vrijdag naar Rotterdam.

De correspondentie met Utrecht wordt onderhouden

door een gemakkelijk Rijtuig., rijdende van

Utrecht van de Liggende Os op het Vreeburg ,

's morgens ten 10 ure voor de opvaart, ten 12

ure voor de afvaart , en vau Vreeswijk bij de aankomst

der Steomscbepen.

Nadere inlichting bij de Agenten-,

Rotterdam, Kanloor Boompjes, A, 132,

de COCK en BARLEN, Agenten.

(1915) V GEHUWDE LIEDEN van middelbarejaren

, zonder kinderen, de Man in staat

om als Huisknecht en de Vrouw volkomen bekwaam

om als Keukenmeid te dienen, genegen

zijnde, om als zoodanig tegen lo Augustus aanstaande

op een Landgoed in Gelderland in dienst

te treden , adresseren zich met gefrankeerde brieven

onder letler B , bij den Boekhandelaar P. N.

ZEEUW, Warmoesstraat bij de Wijde Kerksteeg,

No. 66 , te- Amsterdam.

(19K5) *.« Utrecht. —

B.

WALLAGH, ge-

ëxamineerd eu geadmitteerd Mond- , Kies- en Tandmeester

van 's Hage , verwittigt zijne respective

geabonneerden en verdere begunstigers, dat hij

alhier iq aangekomen en te spreken of te

ontbieden zal zijn, op de Voorstraat, hoek van

de Korte Slagsleeg, voor vierdagen. Bij zijne afwezigheid

worden de Tandmiddelen aldaar verkocht.

Bovengemelde Tandmeester komt zich bij

niemand aanbieden , of hij moet eene speciale ut,

aaedigiug ontvangen hebben.

(1917) ".* De Öndergeleekende berigt zijne

geëerde begunstigers , dat hij , bij gelegenheid van

de Kermis, zoowel in zijn Winkel op de Nieuwe

Gracht ols in het Meubelmagazijn op de Ganzemarkt,

eenen groote partij NIEUWE ZAKEN

heeft ontvangen , welke alle tot verminderde prijzen

worden verkocht. Het Magazijn is ruim voorzien

van differente Stoelen, Canapées , Tafels,

Secretaires. Chifonieres, Linnen- en Boekenkasten,

Spiegels van alle grooten, Behangsel

Papieren en Wollen Dekens , benevens

eene groole sorteering kleinigheden van den

nieuwsten smaak. Ook kunnen dadelijk alle

Meubelen besteld worden. De Winkel is ruim

voorzien van Pendules , Lusters , Kroonen ,

Porcelein , Brons, Christal, Parfumerien en

eene rijke sorteering van GOUDEN BI JOUTERIEN.

Heeren en Dames Horologien, Parures, Gouden

Snuifdoozen, enz. Recommandeert zich in ieders

gunst.

M. A. F. REUSER, Nieuwe Gracht.

PS. De Behangsel Papieren , welke zich in het

Magazijn bevinden , zullen voortaan enkel aan behangers

, en niet aan particulieren verkocht worden.

Het Magazijn is van smorgens 7 tot s' avonds

10 ure open.

ENGELSCHE en FRANSCHE BOEK- , PA-

PIER- en KUNSTHANDEL, Miunebroedeistraat

, No. 262.

(1918) %* De Ondergeteekende heeft de eer

te berigten , dat zijn Magazijn thans ruim voorzien

is van alle de nieuwste Voorwerpen van

smaak , in Pallissonder- , Ebben- en Sandelhout,

in Yvoor , Schildpad , Parelmoer, Zilver en Brons ,

effen en ingelegd ; waaronder bijzonder uitmunten

fraaije Reiscassetlen , Trousses , Schrijflessenaars ,

en Lesenaars ; — Papeteries en Bibliotheques ,

zoo in verschillende houtsoorten, als in leder,

rijkbewerkt en gegarneerd. Inktkokers, van allerlei

grootte, Pennenhouders, Vouwbeenen , en Cachetten

; eene keurige en uitgebreide collectie vau

Kleinoodiün , bijzonder tot geschenken geschikt. —

Eene kostbare verzameling van Boekwerken, bestaande

uit de Prachtuitgaven van Frausche en

Engelsche Classiken , alle nieuw uitkomende Litte-

ratuur van smaak ; Kinderwerken voor Prijzen , en

Schoolbehoeften. — Voorts Pleisterbeelden, alle

formaten , kleuren , en kwaliteiten van Papieren ;

Slalenpennen , Inkten, Polloden , Verwe en Passerdozen,

Linialen, Penscelen , Pennenmessen ,

Teeken-Krijten , en verders alle mogelijke Schrijfen

Teekenbehoeften. H. F. PLAIJTER.

(1919) %" Bij den Ondergeteekende zal dit

jaar weder tegen gewone prijzen te bekomen zijn

ROOD en WIT BESSE SAP, BESSE SAP

met BRAMBOZEN , ROODE- en WITTE

BESSEN-WIJN, enz., terwijl de Ondergeteekende

instaat voor kwaliteit en goede conservering.

M. J. van DUGTEREN.

Utrecht 10 Julij 1839.

(1920) *,* Bij den ondergeteekende zal wederom

bereid worden en verkrijgbaar zijn, ROOD

BESSENSAP a 20 Ct. , WIT DITO a 25 Ct.,

ROOD DITO MET FRAMBOOZEN a 30 Ct. per

llesch, ROODE BESSENWIJN a WIT

DITO a


15 het anker contant.

Men wordt verzocht de commissien zoo spoed g

mogelijk op te geven. Bestellingen, Flesschen eu

geld, franco aan.

J. F. L. van LOENEN,

Apotheker te Utrecht.

.^—i —-___—-^—.

’ 14.

' j,

(1921) *,* De Ondergeteekende, Zich refere-

rende aan vroegere Advertentiè'n , heeft thans da

eer te berigten, dat zijne affaire, te rekenen van

prima Augustus aanstaande, op deszelfs Behuwdïooii

, den Heer JOSEPH VAN HER Jz . %J.

overgaan, en dat inmiddels de nog in des Ondergeteekendens

Magazijn voorhandene GOEDEREN

tot veelverminderde prijzen z Men

lutverkoclifc. JACOB VAN LIER S*.

utrecht, 15.JU],J1839. 0 ver hel S tadhuis.

(1922) ",* D e ondergeteekende zijne affaire

van BANKET en CONFITUREN ve, TW«t

hebbende naar Wijk E. No. 89, tusschen dettam.

burger- en Gaardbrug, berigt levens, dal er

hij hem, gedurende de kermis, dagelijks 11$i-

L I KEUREN\ en V ERSCH GEB AK *al te

bekomen zijn,

4, 4, Dl EP E RINK.

More magazines by this user
Similar magazines