Utrechtsche courant

resources3.kb.nl

Utrechtsche courant

NIEUWE lIAIIING

(1323) *.* Opregle pas uit Zee aangebragle

GROENE JAAG-HARING, is dagelijks versch

wederom tol den civielsten prijs te bekomen bij

den ondergeteekende; — ook puike Schoonhovensche

Gerookte ZALM , ad


I de ,5 oneen , geheele

of halve tot mindere prijzen.

JOHs. BLANKERT. J*aan

de Voorstraat le Ulrecht.

(1924) *,* De Ondergeteekende heeft de eer

hel geachte Publiek te berigten, dat zijn Winkel,

ruim voorzien van GOUDEN en ZILVERWER-

KEN en alles tot dat vak behoorende , op heden

geopend is , aan zijne geëerde begunstigers eene

prompte en civiele bediening beloovende,

J. H. BEUKMAN, Oude Gracht, hoek van

de Vinkenburgsleeg.

(1925) *.* Door directen aanvoer, zijn de Ondergeteekenden

in staat gesteld , de eerste kwaliteit

LUIKSCHE STEENKALK, wederom tot

zeer matigen prijs gunstig te kunnen aanbevelen.

De Erven 11. TRIP ,

buiten de Tolsteegpoort te Utrecht.

(1926) *« *De ondergeteekende heeft de eer aan

zijne geëerde begunstigers te berigten , dat bij hem

aan huis gedurende de Kermis IJ S Ie bekomen is.

J. DENTZ.

magazijn m parapllies m parasols ,"

Ganzenmarkt Wijk G. No. 291. te Ulrecht.

G. LESTRADE en P YRONDY en Comp.,

Fabiijkanten in PARAPLUIES en PARASOLS ,

hebben de eer te beriglen, dat zij hebben ontvan-

gen, een groot assortiment van ZIJDEN PARA-

PLUIES van


8,00 tot


14,00 , alsmede PARA-

SOLS naar den laatsten smaak en alle prijzen. KA-

TOENE GEKEPERDE PARAPLUIES van ’2,50

tot ’5. ; ook is hun Magazijn voorzien van een

groot assortiment WANDELSTOKKEN , COR-

SET- en HOEDENBALEINEN in alle soorten.

NB. Maken en repareren alle soorten van Parapluies

en Parasols.

(I9'2(l) *.* De Ondergeteekenden berigten hunne

begunstigers , dat zij hebben ontvangen een mooi

«sortiment BRILLEN, LORIGNETTEN, VER-

REKIJKERS, alsmede echte EAU DE CO-

LOGNE van Jeas Mama Fakiha.

Gf.b. KOCCHETTI , hoek v»n de Zalestaat.

(1929) V J. N. SALOMONS, van Amsterdam

, zal op Maandag den 15. dozer alhier arriveren

met de MONSTERS van zijn groot Magazijn

van Linnens , Linnen Zakdoeken met randen

, Servetten en Tafellakens in 80 patronen ,

Ongebleekte en Gebleekte Ontbijt-Servetten,

Desert Servetten met franjes , Theedoekjes,

Feitels , Boezelaars, Buffet-Lakens , en Neieldoeksche

Meubel-Gordijnen , welke zonder

franje ofpassement gebruikt worden , in alle lengten

en broedlens. Is gelogeerd in den Gouden Leeuw.

(1830) %" E- OBERWARTH en Co. , van

Parijs , zullen aanstaanden Maandag van Parijs alhier

arriveren met een groot assortiment der nieuwste

ZOMER en pas uitgekomene HERFST AR-

TIKELEN , bestaande iv de schoonste Mousse-

Unes de Laine , Napolitaiu , en Satin Kleeden

, van 16 a 20 el , tot de prijs von’0,50

tot

’4O. — Franeche Mousselines , Jaconet, Baltsten,

Chilsen, Purijser + Lijonner en Nismer

Zomer en Herfst Schals , van de nieuwste

desseins en in alle prijzen , als ook vele andere

artikelen , welke zij tot zeer lage en vaste prijzen

het geterde Publiek aanbieden.

Standplaats St. Janskerkhof, tweede Gosrd,

Driflzijde. ■

(1931) V Mi BACHER, d'Amsterdam , a

Phonneur de prévenir les Dames, qu'il sera

place pendant la foire sur le Janskerkhof,

a colt de Mr. BISCHOFER , avec vn choix

de Modes d>été, comme Chapeavx, Bonnels

Fleurt, Robes, Shawls, Lingueries , etc. Se

recommandant d la bienveillance des Dames.

"«* Eene secure Remedie om WEEG-

LUIZEN te dooden en tevens tebeletlen, dat men

nooit er van geplaagd wordt, schoon veele jaren

n Huizen , Bedsteden . Ledikanten , Schepen of elders

gehuisvest hebbende, is a7O Cents te bekomen,

te Ulrecht bij van der Sluis , op de Oude

Gracht, hoek van de Sandstraat, en le Amsterdam

bij F. van Rossen, Boekverkooper, Leidsche

'.raat bij den Heeren Gracht No. 8.

CIRCtITE ROIJiL,

van E. E. BEONBIN.

Gedurende de Kermis alle avonden omB§ uur.

GUMNASTIEKE en EQUESTRISCHE

EXERCITIEN.

Pas gracieux et de caraclère a cheval.

EXERCITIEN van GEDRESSEERDE PAARDEN

Buitengewone Kunstoefeningeu te PAARD,

door den Heer

HERVW NANO LEACH,

bijgenaamd Dr ba K-VU kg.

De Heer LEACH zal zoowel zijne behendigheid

le Paard, als ook in verscheidene .nieuwe

Engelsche, voor hem expres vervaardigde

Pantomimen, proeven von zijnen Europesehen

roem geven.

Dil gezelschap is zonder eenige uitzondering door

de eerste kunstoefenaars , welke in Europa zijn ,

zamengesteld , waardoor men eiken avond afwisselende

Voorstellingen geven zal.

F. E. B L ON D I N.

Soiree de Fliysique

Amusante,

du Professeur DE LINSKI.

PHIJSISCHE AVOND-VERMAKEN.

Aanvang op heden MAANDAG den 15. Julij,

des avonds om half 9 ure , en vervolgens alle

avonden op hetzelve uur :

MECHANIEKE, PHIJSISCHE, ELECTRIEKE

EN EXPERIMENTALE TOUREN.

De echte FANTASMAGORIE van ROBERSON,

MEGASCOPE en FANTASCOPE

VERSCHIJNINGEN.

De Heer DE LiNSKI heeft de eer het geachte

publiek le berigten , dot hij door zijne builenhiudsche

reizen , in slaat gesteld is, om telkens geheel

nieuwe en nog nimmer alhier geziene stukken,

zoo wel in de Mechaniek als in de vermakelijke

Phijsica er» Tours , proeven te geven ,

waarvan hem ook overal de vleijenilste tevredenheid

len deel geworden is , zoo twijfelt hij ook

niet of het zal hem ook hier gelukken , om aau de

algemeene verwachting te zullen voldoen.

De Professeur , DE LINSKI.

M- B-W "A O E K I E,

bekend onder tien naam van EENDRAGT,

van ANTONIE van AKEN , Wz.

Staande op het Vreeburg , de 3de

van den Schouwburg.

Deze Menagerie is zamerigesleld uit de zeldznaiusle

en belangrijkste DIEREN; waoronder

zich zelfs bevinden , waarvan geen Natuurkundig

Historieschrijver eenig gewag maakt en men ook

nog tot heden in Europa nergens aangetroffen heeft.

De voeding heeft plaals des avonds ten 8 ure,

waarbij de exercilien met de wilde Dieren , zoowel

in de hokken als op een expres daartoe ingerigt

tooneel ten uitvoer gebragt wordt.

"Deze Menagerie naar MIDDELBURG gaande,

zal niet langer dan tot en met aanstaanden ZA-

TURDAG deu 20. Julij le zien zijn.

ANTONIE VAN AKEN, Wz.

(193ö) V DE STAD BERLIJN, met hare

schoone omstreken en het prachtig KASTEEL

SANSSOUCI te Posidara in Miniatuur en iv

Relief. In eene welingerigie Tent, slaande op

het Vreeburg.

Deze schoone kunstvertooning is niet alleen belangrijk

voor Bouwkundigen en Schilders, maar

tevens voor elk Kunst-minnaar van het groolste

belang om te aanschouwen.

Deze merkwaardige Duiische Hoofdstad in het

Relief uit Lindonhout vervaardigd, met al hare

minste bijzonderheden en schoone omstreken , heeft

den ondergeteekende meer dan zes jaren onophoudelijke

werkzaamheden gekost. — Ook overal, waar

hij dezelve ten toon stelt, is dezelve met de grootste

verwondering aanschouwd, op de 11. Haagsche

Kermis zijn hem de vleijendste lof betuigingen van

HH. XX. HH. den Prins en de Prinses Erederik

der Nederlanden en H. K. H. de Prinses Albert

van Pruisen ten deel gevallen , hij twijfelt dan

ook niet of dit Kunst-Voorwerp zal ook hier den

algemeenen bijval wegdragen.

J. SCHNEGGENBURGER, uit Berlijn.

DË RHINOCËRÖS-

VAN HET EILAND SUMATRA.

Te zien in de eerste Tent op het Vreeburg ,

(over de Pomp.)

Na den Olifant is de Rhiuoceros liet zwaarste

viervoetige dier , en bereikt de lengte van 12 roei

van de snuit tot den staart en de hoogte van 6 »

7 voelen. De Rhinoceres schijnt kleit dan de

Olifant, omdat hij kortere poolen beeft, hij oude,

scheidt zich bijzonder door eenen hoorn van

bijna 4 voet lang wi (14 7 duim diaiuèire, die op

zijnen neus groeit, men moet hem wet list of zeer

jong vangen , daar geen kogel zijne huid doorboren

kan en men hem alleen in de huik , in de oogen

of om de ooren schieten kan ; zijne huid is een eu

een halve duim dik en hij weegt 250Jponden.

Is dagelijks van 's morgens tot 's avonds te zien.

TIIÉAÏM DE VARIÉTÉS DU fiRAP SAÏdI DMISTIHDII

(1933) *.* De ondergeteekende directeuren var»

bovengemeld Thdatre hebben bij deze de eer het

kunstminnend publiek der stad Utrecht te berigten,

dat zy op Maandag den 15. Julij en vervolgens

alle avonden in hunne smaakvol ingerigte

tent, staande ep het Vreeburg , de tweede tem

over hel koffijhuis van den Heer Banning , voorstellingen

zullen geven, de welke alle dagen door

groote en kleine affiches zullen worden kenbaar

gemaakt.

De aanhoudende gunst eu algemeene bijval,

welke de directie gedurende de 's Gravenhaagsche ,

Leidsche en laatstelijk op de Haarlemsche Kermissen

hebben mogen ondervinden , stellen hen in

het vertrouwen ook alhier die zelfde gunst le mogen

verwerven.

PIERRE BOAS en FRANQOIS ETIENNE.

Strand Salon

THEATRE des VARIÉTÉS van UTRECHT.

(1939)

In het Hof van Holland.

De ondergeteekende berigt, dat

gedurende *»* de Ulrechtsche Kermis zal worden gegeven

VAUXHAL en BAL , afgewisseld door Militaire

Harmonie Muzijk, onder directie van den

Heer S. PosoNANKA , van Amsterdam. Aanvang

des morgens ten half 12 ure en des avonds len 9 ure.

Het Bureau zal zoo wel voor aan bovengemeld

lokaal, als op zijde in de Drie-Haringsteeg, geplaatst

zijn , alwaar mede de ingang zal wezen.

Entree des morgens 20 cenls in vertering , en des

avonds 25 cents.

E. C I N O.

(1940) *.* De Boekverkooper H. H. van

ROMONDT, alhier, heeft den 11. Julij aan het

Ed. Achib. Bestuur zijner Woonplaats, op nieuw

ter vertaling in het Nederduitse!» vertoond :

Musikalische Grammatik oder theoretisch

praktischer Unterricht in der Tonkunst.

Für Musik-Lehrer und Musik Lemende 'so

wie fur leden, der über die Grundbegriffe der

Tonkunst Belehrung sucht, vonG. W. EINK.

Leipzig, Geokg Wigand's , Verlag 1837.

Ook is heden bij hem van de pers gekomen :

Beschrijving van Wurtemberg en deszelfs regerend

Stamhuis, 4’0,25.

Bij de heugelijke komst van HH. XX. HH. den

Erfprius van Oranje en Prinses Sophia van AVurteraberg,

zal dit werkje zeker met belangstelling

gelezen worden , door allen , die zich wenseben bekend

te maken roet het Vaderland en de betrekkingen

van Prinses Sophia,

De prijzen der Fondsen waren den 10. Julij.

NEDERLANDEN.

Werk. schuld 2| pCt. 54| a 55*. Dito 5 pCt.

102} a 103. Kansbilj. 26? a 27£. Amort. Svndic.

i\ pCt. 96f ft. 96}. Idem 3J pCt. Bl£ a 82}.

Hand. Maatsch. 4J pCt. 180 a 18IJ. Nieuwe dito

4ïpCt. — a—. Dito 1837. 4i pCt è #

Leening IH3G 4 pCt. —a

DU» 1837. Losr. 5 pCt.

993 a joo. Rijn Spoorw- 4| pCt. 103} ft 104|.

RUSLAND.

Obl. H. Co- 1798 5 pCt. 105 4 Ios|. Dito

18|» spCt. * 104} a Ios|. Cert. Insohr. lBf|spCt.

98} a9B}. Inschr. op 't Grootb. 6 pCt. 68} 4 6»|.

Dito Cert. C pCt. 71} ft 71}.

OOSTENRIJK.

Obl. Goll ir C. 6pCt. 101} h 102}. Dilo 4 pCt.

94? il 95], Neg. Metaliek 5 pCt. J-

104 ft 104£.

Dito in Londen 5 pCt. 101 a 101

SPANJE.

Ardoin 5 pCt. IBJ a 18}. Dito enk. nieuwe — a —.

Utrecht , bij L. E. BOSCH

More magazines by this user
Similar magazines