Export to PDF - Search

search.socialhistory.org

Export to PDF - Search

Archief FNV. Vrouwensekretariaat

Period (1958) 1959-2006

Total size 40 m.

Raadpleging Beperkt

Archief FNV. Vrouwensekretariaat (1958) 1959-2006

Geschiedenis

Het NVV-Vrouwensecretariaat werd ingesteld op het congres van het NVV in oktober 1959. Na de fusie

van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen en het Nederlands Katholiek Vakverbond rond 1980,

die leidde tot de oprichting van de Federatie van Nederlandse Vakverenigingen (FNV), werd de naam

gewijzigd in FNV-Vrouwensecretariaat nadat enige jaren de omschrijving ‘Secretariaat voor vrouwelijke

werknemers' (SVW) van de FNV was gehanteerd; Nel Tegelaar was per 1 februari 1961 benoemd tot de

eerste stafmedewerker van het NVV-Vrouwensecretariaat; zij vervulde deze functie tot 1972 en werd

in dat jaar opgevolgd door Elske ter Veld; begin jaren tachtig nam Els Hoogerhuis haar taak over; Kitty

Roozemond en Ieke van den Burg werkten in de jaren tachtig eveneens voor het Vrouwensecretariaat.

NB. Voor de geschiedenis van het FNV-Vrouwensecretariaat en het vrouwenwerk in de vakbeweging

raadplege men Corrie van Eijl, Maandag tolereren we niets meer... Vrouwen, arbeid en vakbeweging

1945-1990. (Amsterdam, 1997).

Inhoud

Agenda's en notulen van het werkoverleg van het FNV-Vrouwensecretariaat 1982-1988. stukken betreffende

de Algemene Bijstandswet, de Algemene Weduwen- en Wezenwet, de Arbeidstijdenwet, belastingen, Breed

Platform Vrouwen voor Ekonomische Zelfstandigheid, emancipatiebeleid, ethnische minderheden, gelijke

behandeling, internationale contacten, kinderopvang, het Landelijk Netwerk Positieve Actie, pensioenen,

seksuele intimidatie, de Stichting Handen Thuis, de Wereld Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties in

Peking 1995, werkgroep-FNV Homles en homogroepen, werkgroepen van de Sociaal-Economische Raad en

de Stichting van de Arbeid.

Ordening

Het archief van het FNV-Vrouwensecretariaat maakt eigenlijk deel uit van het centrale archief van de FNV;

toch is in dit geval voor een afzonderlijke lijst gekozen omdat het FNV-Vrouwensecretariaat duidelijk heel

eigen taken vervult binnen of namens de FNV en omdat het Vrouwensecretariaat een eigen archief heeft

gevormd in de loop der jaren; bij het maken van deze voorlopige lijst zijn de bestaande opschriften op de

dozen als uitgangspunt genomen; wel zijn deze opschriften gecontroleerd en aangevuld; de voorlopige lijst

betreft 18.25 m.

Administratieve informatie

Bewerking

Lijst gemaakt door Bouwe Hijma en Monique van der Pal in 2000

Voorlopige lijst

1 Oprichting en geschiedenis van het NVV-Vrouwensecretariaat 1959-1973.

‘Vrouw speel je mee?. Een actueel ganzebord samengesteld door de kommissie mens en

maatschappij van de ned. bond van plattelandsvrouwen Noord-Holland' 1971.

FNV Contactcommissie Vrouwenarbeid (CCVA) en de hieruit gevormde werkgroep

‘Verstopte kanalen' en ‘Vrouw en Arbeid. FNV-actieprogramma voor de werkende vrouw'.

1981-1983. 1 doos

2-3 Scholingscursussen, met name Henri Polakstichting. Scholings- en Vormingsinstituut

NVV; onderzoeksgroep Roosje Vos. 1963-1982. 2 dozen.

2 1963-1971.

3 1971-1982

4 Geschiedenis van het NVV-Vrouwensecretariaat. 1968-1986. 1 doos

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 3

More magazines by this user
Similar magazines