31.07.2013 Views

2009-4 Geboorteperikelen deel 1; de bevalling, de voorbereiding

2009-4 Geboorteperikelen deel 1; de bevalling, de voorbereiding

2009-4 Geboorteperikelen deel 1; de bevalling, de voorbereiding

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Geboorteperikelen</strong> (1)<br />

Voordat <strong>de</strong> merrie uitgerekend is kan het<br />

nuttig zijn al een reeks <strong>voorbereiding</strong>en te<br />

treffen. Immers, zodra <strong>de</strong> geboorte in<br />

gang gezet is zal alle aandacht naar het,<br />

bij het paard zeer explosieve, geboorteproces<br />

(moeten) gaan. Enkele weken voor<br />

<strong>de</strong> uitgereken<strong>de</strong> datum kan men in <strong>de</strong><br />

stal een bakje/tray met spullen plaatsen<br />

die bij <strong>de</strong> geboorte van pas kunnen<br />

komen. Hierbij kan men <strong>de</strong>nken aan een<br />

bandage voor <strong>de</strong> staart, opdat (vieze)<br />

haren niet in <strong>de</strong> weg zitten, Betadine<br />

oplossing voor <strong>de</strong> ontsmetting van <strong>de</strong><br />

navel van het veulen en eventueel een<br />

verloskoffertje met touwtjes, glijmid<strong>de</strong>l en<br />

<strong>de</strong>rgelijke. Vraag uw dierenarts naar <strong>de</strong><br />

mogelijkhe<strong>de</strong>n.<br />

Ook is het fijn om zaagsel en stro bij <strong>de</strong><br />

hand te hebben. De merrie verliest namelijk<br />

tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> geboorte veel vruchtwater<br />

en om het veulen een goe<strong>de</strong> start te<br />

geven is het bevor<strong>de</strong>rlijk dat zijn of haar<br />

omgeving schoon en droog is en dat <strong>de</strong><br />

on<strong>de</strong>rgrond voldoen<strong>de</strong> profiel heeft om<br />

<strong>de</strong> eerste pogingen tot staan succesvol te<br />

laten verlopen. Immers, hoe eer<strong>de</strong>r het<br />

veulen drinkt <strong>de</strong>s te beter zijn zijn kansen<br />

om weerstand te bie<strong>de</strong>n aan bijvoorbeeld<br />

ziekte en weersomstandighe<strong>de</strong>n.<br />

Veran<strong>de</strong>ringen voor <strong>de</strong> geboorte<br />

Normaal gesproken draagt een merrie<br />

tussen 335 en 342 dagen, maar ervaring<br />

leert dat <strong>de</strong> draagtijd zeer variabel kan zijn.<br />

In het verle<strong>de</strong>n zijn gezon<strong>de</strong> veulens geboren<br />

bij een draagtijd van 305 of zelfs meer<br />

dan 400 dagen, hoewel een veulen van<br />

min<strong>de</strong>r dan 325 dagen als prematuur<br />

beschouwd wordt. Bij <strong>de</strong> lengte van <strong>de</strong><br />

draagtijd spelen verschillen<strong>de</strong> factoren een<br />

rol. Sommige mensen hebben aangetoond<br />

dat het geslacht van het veulen invloed kan<br />

hebben, waarbij merrieveulens iets langer<br />

gedragen wor<strong>de</strong>n dan hengstveulens. Ook<br />

<strong>de</strong> tijd van het jaar kan van invloed zijn; is<br />

het koud en zijn er min<strong>de</strong>r uren daglicht dan<br />

kan <strong>de</strong> merrie langer dragen. Over het algemeen<br />

is het patroon bij eenzelf<strong>de</strong> merrie vrij<br />

consequent over <strong>de</strong> jaren heen.<br />

Normaal gesproken zal het uier van <strong>de</strong><br />

drachtige merrie zich vier tot zes weken<br />

voor <strong>de</strong> geboorte gaan ontwikkelen en <strong>de</strong><br />

biest zal twee tot 14 dagen voor <strong>de</strong> geboor-<br />

• tekst : Myrthe Wessel<br />

• foto’s : Myrthe Wessel<br />

De <strong>bevalling</strong>, <strong>de</strong> <strong>voorbereiding</strong><br />

Het jaar is nog maar net begonnen en <strong>de</strong> eerste veulens zijn alweer geboren. De meeste fokkers berei<strong>de</strong>n zich<br />

voor op <strong>de</strong> na<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> geboorte van hun veulen. Dit artikel is <strong>de</strong> eerste in een serie over <strong>de</strong> <strong>voorbereiding</strong> van en<br />

ontwikkelingen tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> geboorte en het wel en wee van merrie en veulen vlak nadat het jonge fokproduct<br />

geboren is. Deze keer wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> kenmerken van <strong>de</strong> drie fasen van <strong>de</strong> geboorte van een veulen beschreven<br />

alsook <strong>de</strong> <strong>voorbereiding</strong>en die u kunt treffen om alles zo goed, gezond en veilig mogelijk te laten verlopen.<br />

De auteur van <strong>de</strong>ze serie, Myrthe Wessel, is erkend<br />

paar<strong>de</strong>ndierenarts, Europees en Amerikaans voortplantingsspecialist.<br />

Zij heeft onlangs haar eigen bedrijf<br />

opgericht, <strong>de</strong> Specialistische Voortplantingspraktijk, dat<br />

zich volledig toelegt op <strong>de</strong> voortplanting van paard en<br />

hond. www.svp-wessel.nl, e-mail: info@svp-wessel.nl.<br />

36 IDS4 • 26 februari <strong>2009</strong><br />

paard & gezondheid<br />

Wat gedroog<strong>de</strong> druppels biest zijn zichtbaar als ‘kegels’ on<strong>de</strong>raan <strong>de</strong> tepels.<br />

te <strong>de</strong> tepels vullen. Hierdoor zijn vaak wat<br />

gedroog<strong>de</strong> druppels biest als ‘kegels’ zichtbaar<br />

on<strong>de</strong>raan <strong>de</strong> tepels (figuur 1). Dit kegelen<br />

treedt meestal enkele dagen voor <strong>de</strong><br />

geboorte op. Ook hier is variatie mogelijk;<br />

van zes uur tot weken voor <strong>de</strong> geboorte. De<br />

‘mai<strong>de</strong>n’ merrie, die nog nooit een ontwikkeld<br />

uier gehad heeft, kan het best voor<br />

verassingen zorgen. Soms ontwikkelt het<br />

uier pas tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> geboorte bij <strong>de</strong>ze<br />

merries terwijl an<strong>de</strong>re, ervaren, merries<br />

soms al weken <strong>de</strong> melk laten lopen. Het is<br />

dan van belang <strong>de</strong> biestkwaliteit in <strong>de</strong> gaten<br />

te hou<strong>de</strong>n, want <strong>de</strong> eerste melk, <strong>de</strong> biest, is<br />

kwalitatief <strong>de</strong> beste voor het pasgeboren<br />

veulen. De hormonale veran<strong>de</strong>ringen in <strong>de</strong><br />

merrie zorgen bovendien voor een lange,<br />

slappe kling (uiterlijke geslachts<strong>de</strong>len van<br />

<strong>de</strong> merrie) en <strong>de</strong> spieren en ban<strong>de</strong>n rondom<br />

<strong>de</strong> staartbasis zullen door ontspanning iets<br />

zachter wor<strong>de</strong>n. De laatste dagen kan <strong>de</strong><br />

merrie meer willen liggen en soms zelfs wat<br />

koliekerig lijken.<br />

IDS04_<strong>Geboorteperikelen</strong>_1.indd 36 20-02-<strong>2009</strong> 14:58:39


De geboorte - drie fasen<br />

Fase I<br />

De eerste fase van het geboorteproces is<br />

soms moeilijk vast te stellen omdat <strong>de</strong><br />

signalen vaak aspecifiek zijn. De merrie kan<br />

wat kramperig zijn, flehmen, koliek vertonen,<br />

zweten en/of melk laten lopen. Deze<br />

tekenen van ongemak wor<strong>de</strong>n veroorzaakt<br />

doordat het veulen aan het draaien is.<br />

Geduren<strong>de</strong> <strong>de</strong> laatste maand ligt het veulen<br />

al op zijn rug met het hoofd naar <strong>de</strong> uitgang<br />

(als het goed is) maar kan met benen, hals<br />

en hoofd nog wel van plek veran<strong>de</strong>ren. Het<br />

kan <strong>de</strong> voorbenen strekken en weer buigen<br />

evenals hoofd en nek. Maar tij<strong>de</strong>ns het<br />

eerste stadium van <strong>de</strong> <strong>bevalling</strong> zal het in<br />

buikligging draaien om zo het makkelijkst<br />

zijn weg naar buiten te kunnen vin<strong>de</strong>n. En<br />

dat voelt <strong>de</strong> merrie en ziet men terug aan<br />

het uier. Door hals, nek en voorbenen te<br />

strekken vormt het veulen een soort wig<br />

waarmee het <strong>de</strong> baarmoe<strong>de</strong>rmond oprekt<br />

en zich een weg naar buiten baant. Meestal<br />

duurt <strong>de</strong> eerste fase één tot vier uur maar<br />

gaat soms zelfs onopgemerkt voorbij, vooral<br />

bij ou<strong>de</strong>re merries. Het eindigt bij het<br />

breken van <strong>de</strong> vliezen.<br />

Fase II<br />

De twee<strong>de</strong> fase wordt gekenmerkt door <strong>de</strong><br />

uitdrijving van het veulen en begint bij het<br />

breken van <strong>de</strong> vruchtvliezen. Hierbij kunnen<br />

grote hoeveelhe<strong>de</strong>n vruchtwater vrijkomen<br />

die ook weer dienen als glijmid<strong>de</strong>l. Het is<br />

niet ongebruikelijk dat <strong>de</strong> merrie afwisselend<br />

ligt en staat of zelfs rolt. Tij<strong>de</strong>ns persweeën<br />

kan <strong>de</strong> merrie alle benen strekken<br />

en mest en urine met het veulen naar<br />

buiten persen. Gemid<strong>de</strong>ld mag dit stadium<br />

niet langer dan 30 minuten duren. Als dit<br />

langer duurt kan dit dui<strong>de</strong>n op een<br />

probleem. De witblauwige vruchtblaas, met<br />

advertentie<br />

daarin <strong>de</strong> voetjes, moet vijf tot tien minuten<br />

na het breken van <strong>de</strong> vliezen (<strong>de</strong> buitenste<br />

waterblaas) zichtbaar wor<strong>de</strong>n in het<br />

geboortekanaal, waarbij één been vaak een<br />

paar centimeter uitsteekt voor <strong>de</strong> an<strong>de</strong>r om<br />

<strong>de</strong> passage van <strong>de</strong> schou<strong>de</strong>rs door het<br />

bekken te vergemakkelijken.<br />

Fase III<br />

Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> <strong>de</strong>r<strong>de</strong> fase wordt <strong>de</strong> nageboorte<br />

uitgedreven. Naweeën en ongemak<br />

kenmerken <strong>de</strong>ze perio<strong>de</strong>. Meestal ligt <strong>de</strong><br />

nageboorte binnen drie uur in <strong>de</strong> stal. Ook<br />

hier geldt dat als dit langer duurt, behan<strong>de</strong>ling<br />

noodzakelijk is voor het behoud van<br />

vruchtbaarheid en <strong>de</strong> merrie. Het is raadzaam<br />

om <strong>de</strong> uitgedreven nageboorte na te<br />

(laten) kijken op volledigheid en afwijkingen.<br />

Geboorte meldingsystemen<br />

Aangezien <strong>de</strong> geboorte voor een merrie<br />

door <strong>de</strong> sterke (pers)weeën zeer snel en<br />

heftig kan zijn en <strong>de</strong> gevolgen verstrekkend,<br />

is het van belang dat er snel wordt<br />

ingegrepen als er iets fout gaat. Dit komt<br />

gelukkig niet vaak voor maar aangezien<br />

merries ook nog <strong>de</strong> neiging hebben om in<br />

<strong>de</strong> avond of nachtelijke uurtjes te bevallen,<br />

kan het gewenst zijn toch <strong>voorbereiding</strong>en<br />

te treffen om <strong>de</strong> risico’s te beperken. Eén<br />

van <strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n om <strong>de</strong> aanvang van<br />

<strong>de</strong> <strong>bevalling</strong> iets nauwkeuriger in <strong>de</strong> gaten<br />

te hou<strong>de</strong>n is het gebruik van geboorte<br />

meldingsystemen. Er is een grote variëteit<br />

aan apparatuur op <strong>de</strong> markt waarvan er<br />

enkele hier enkele wor<strong>de</strong>n genoemd,<br />

zon<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re bewust uit te willen sluiten.<br />

Een veel gebruikt systeem is het Birth<br />

Alarm dat gebruik maakt van het feit dat <strong>de</strong><br />

merrie tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> weeën volledig op haar<br />

flanken gaat liggen. Het systeem bestaat<br />

uit een zen<strong>de</strong>r en ontvanger die reageert<br />

Intervet heeft oog voor <strong>de</strong><br />

bescherming van uw paard<br />

Equilis Prequenza Te is het nieuwe<br />

influenza-tetanus vaccin van Intervet/<br />

Schering-Plough Animal Health.<br />

Met Equilis Prequenza Te is een<br />

belangrijke stap voorwaarts gezet in<br />

Eén van <strong>de</strong> veel gebruikte geboorte meldingsysteem<br />

is <strong>de</strong> Birth Alarm.<br />

wanneer <strong>de</strong> merrie plat op haar zij ligt (NB.<br />

verschillen<strong>de</strong> instellingen zijn mogelijk bij<br />

verschillend rusten<strong>de</strong> merries). Het Foalert<br />

Inc. systeem daarentegen, waarbij een<br />

zen<strong>de</strong>rtje en magneetje aan weerskanten<br />

van <strong>de</strong> schaamlippen wor<strong>de</strong>n geplaatst,<br />

wordt geactiveerd wanneer veulen, vruchtblaas<br />

of vruchtwater <strong>de</strong> schaamlippen<br />

scheidt. Ook dit systeem is bij veel fokkers<br />

zeer geliefd. En dan kan men natuurlijk<br />

altijd nog een camera in <strong>de</strong> stal plaatsen<br />

waarbij <strong>de</strong> merrie continue gevolgd kan<br />

wor<strong>de</strong>n. Kortom, er is genoeg beschikbaar<br />

om <strong>de</strong> geboorte van uw veulen soepel te<br />

laten verlopen en voor ie<strong>de</strong>r bedrijf en ie<strong>de</strong>re<br />

fokker is weer een an<strong>de</strong>r systeem, of<br />

combinatie ervan, geschikt. Vooral <strong>de</strong><br />

toepassing en het correcte gebruik van <strong>de</strong><br />

systemen zal voor een groot <strong><strong>de</strong>el</strong> <strong>de</strong><br />

uitkomst bepalen van <strong>de</strong> individuele functionaliteit.<br />

Be<strong>de</strong>nk echter dat ie<strong>de</strong>r geval<br />

an<strong>de</strong>rs is en als afzon<strong>de</strong>rlijke situatie bena<strong>de</strong>rd<br />

zal moeten wor<strong>de</strong>n. De hulpstukken<br />

kunnen niet altijd voorkomen dat uw merrie<br />

een afwijken<strong>de</strong> geboorte heeft maar<br />

kunnen u wel helpen op tijd in te grijpen<br />

indien nodig of ervoor zorgen dat u van het<br />

normale geboorteproces, toch altijd weer<br />

een bijzon<strong>de</strong>re ervaring voor ie<strong>de</strong>re fokker,<br />

van begin tot eind kunt genieten.<br />

<strong>de</strong> preventie van influenza en tetanus bij<br />

paar<strong>de</strong>n. Het nieuwe vaccin beschermt<br />

uitstekend, ook tegen <strong>de</strong> meest recente<br />

stammen. Vraag uw dierenarts naar<br />

Equilis Prequenza Te!<br />

Equilis Prequenza (Te) bevat per dosis van 1 ml: Influenzavirusstammen 100 AE Praag 56, 50 AE Newmarket 1/93 en 50 AE Newmarket 2/93 (en 40 lf tetanus toxoïd). Indicatie: immunisatie van paar<strong>de</strong>n<br />

vanaf 6 maan<strong>de</strong>n leeftijd tegen paar<strong>de</strong>ninfluenza ter vermin<strong>de</strong>ring van <strong>de</strong> klinische verschijnselen en virusexcretie na infectie (en immunisatie tegen tetanus). Toediening: Intramusculair. Dosering: 1 dosis<br />

van 1 ml per paard. Bijwerking: een diffuse zwelling kan voorkomen, afnemend binnen 2 dagen. REG NL 10365 UDD Equilis Prequenza, REG NL 10366 UDD Equilis Prequenza Te.<br />

Intervet Ne<strong>de</strong>rland bv • Postbus 50 • 5830 AB Boxmeer • Telefoon: 0485 587652 • Fax: 0485 587653<br />

www.intervet.nl<br />

IDS4 • 26 februari <strong>2009</strong> 37<br />

IDS04_<strong>Geboorteperikelen</strong>_1.indd 37 20-02-<strong>2009</strong> 14:58:41

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!