01.08.2013 Views

Brandveilgheid en Vluchtwegen - TU Delft

Brandveilgheid en Vluchtwegen - TU Delft

Brandveilgheid en Vluchtwegen - TU Delft

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN


VOORWOORD<br />

Dit docum<strong>en</strong>t is opgesteld als klein onderzoek t<strong>en</strong><br />

behoeve van e<strong>en</strong> technische verdieping voor het eig<strong>en</strong><br />

ontwerp. Mijn ontwerp bestaat uit e<strong>en</strong> hoogbouw tor<strong>en</strong><br />

voor woning<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> plint. E<strong>en</strong> groot veiligheidsrisico,<br />

voor de bewoners / personeel, bij tor<strong>en</strong>s is het ontstaan<br />

van brand. M<strong>en</strong> moet veilig uit het gebouw kunn<strong>en</strong><br />

vlucht<strong>en</strong> zonder hierbij gewond te gerak<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> tor<strong>en</strong><br />

is hierbij e<strong>en</strong> speciaal geval. Juist door de ‘<strong>en</strong>orme’<br />

hoogte van e<strong>en</strong> dergelijk bouwwerk word<strong>en</strong> er andere<br />

str<strong>en</strong>gere eis<strong>en</strong> aan de vluchtweg<strong>en</strong> gesteld.<br />

E<strong>en</strong> tor<strong>en</strong> vereist e<strong>en</strong> andere organisatie van<br />

vluchtweg<strong>en</strong> dan conv<strong>en</strong>tionele laagbouw. Hoewel<br />

Nederland toch e<strong>en</strong> van de voorlopers is in Europa<br />

qua int<strong>en</strong>siteit in hoogbouw, wordt er relatief gezi<strong>en</strong>,<br />

per jaar, e<strong>en</strong> overgroot deel aan laagbouw gebouwd.<br />

Met de onvermijdelijke komst van meer hoogbouw in<br />

Nederland wil ik graag voor de toekomstige architect<strong>en</strong><br />

van deze tor<strong>en</strong>s op de huidige regelgeving in gaan om<br />

het geheel duidelijk <strong>en</strong> overzichtelijk in kaart te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>.<br />

Om e<strong>en</strong> compacte beschrijving van de vluchtweg<strong>en</strong><br />

te krijg<strong>en</strong>, zal ik <strong>en</strong>kel de vluchtweg<strong>en</strong> voor nieuw te<br />

bouw<strong>en</strong> gebouw<strong>en</strong> uitwerk<strong>en</strong>. Wanneer e<strong>en</strong> ontwerp<br />

wordt geplaatst in e<strong>en</strong> bestaand gebouw loont het de<br />

moeite de vluchtweg<strong>en</strong> uit te zoek<strong>en</strong> voor bestaande<br />

bouwwerk<strong>en</strong>.<br />

Ook ga ik niet in op compartim<strong>en</strong>tering <strong>en</strong><br />

subcompartim<strong>en</strong>tering.<br />

E<strong>en</strong> belangrijke regel om niet te verget<strong>en</strong> is het<br />

gelijkwaardigheids beginsel. Hierbij stelt het bouwbesluit<br />

dat wanneer e<strong>en</strong> oplossing gelijkwaardig is of beter<br />

dan de gestelde eis<strong>en</strong> in het bouwbesluit dat deze ook<br />

toegestaan word<strong>en</strong>.<br />

<br />

<br />

Bronn<strong>en</strong>:<br />

- bouwbesluit 2003 (www.VROM.nl)<br />

- reader “High Rise Buildings”; prof. ir. J.<br />

Ber<strong>en</strong>bak, Liselotte Apon; 2001<br />

<br />

<br />

Verder wil ik het volg<strong>en</strong>de boek aan alle bouwkunde<br />

stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> aanrad<strong>en</strong>:<br />

- Bouwregelgeving in woord <strong>en</strong> beeld: wegwijs<br />

in de doolhof van regelgeving; Anne J.<br />

Uyt<strong>en</strong>hov<strong>en</strong>; Reeds Business Information 2003;<br />

BK.A. XIX. B 230


BOUW BESLUIT:<br />

In het volg<strong>en</strong>de onderdeel zal ik aan de hand van het<br />

bouwbesluit-online de beginsel<strong>en</strong> van brandveiligheid<br />

voor nieuwbouw woning<strong>en</strong> sommer<strong>en</strong> <strong>en</strong> sam<strong>en</strong>vatt<strong>en</strong>.<br />

Dergelijke eis<strong>en</strong> die wel in het bouwbesluit staan,<br />

maar niet van toepassing zijn op woning<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

niet vertoond. Deze sam<strong>en</strong>vatting is dus <strong>en</strong>kel<br />

voor woningbouw! Voor kantor<strong>en</strong> <strong>en</strong> dergelijke zijn<br />

bijkom<strong>en</strong>de eis<strong>en</strong> van toepassing welke vaak str<strong>en</strong>ger<br />

zijn dan de veiligheidseis<strong>en</strong> voor woning<strong>en</strong>, omdat<br />

er bij dergelijke functies er sprake is van e<strong>en</strong> hogere<br />

bezettingsgraad per vierkante meter.<br />

Omdat het bouwbesluit veelal uit ambtelijke term<strong>en</strong><br />

bestaat, sommeer ik hieronder <strong>en</strong>kele voor dit hoofdstuk<br />

belangrijke term<strong>en</strong>.<br />

- brandcompartim<strong>en</strong>t: gedeelte van e<strong>en</strong><br />

of meer gebouw<strong>en</strong><br />

bestemd als maximaal<br />

uitbreidingsgebied van<br />

brand;<br />

- brand- <strong>en</strong> rookvrije vluchtroute: van brand<br />

gevrijwaarde<br />

rookvrije vluchtroute<br />

die uitsluit<strong>en</strong>d door<br />

verkeersruimt<strong>en</strong> voert;<br />

- gebruiksfunctie: de gedeelt<strong>en</strong> van e<strong>en</strong><br />

of meer bouwwerk<strong>en</strong><br />

op e<strong>en</strong> perceel<br />

of standplaats,<br />

die dezelfde<br />

gebruiksbestemming<br />

hebb<strong>en</strong> <strong>en</strong> die tezam<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> gebruikse<strong>en</strong>heid<br />

vorm<strong>en</strong>;<br />

- loopafstand: afstand, gemet<strong>en</strong> langs<br />

e<strong>en</strong> d<strong>en</strong>kbeeldige,<br />

kortst realiseerbare<br />

vloei<strong>en</strong>d verlop<strong>en</strong>de<br />

lijn tuss<strong>en</strong> twee punt<strong>en</strong>,<br />

waarover op e<strong>en</strong><br />

afstand van t<strong>en</strong> minste<br />

0,3 m van constructieonderdel<strong>en</strong><br />

kan word<strong>en</strong><br />

gelop<strong>en</strong>;<br />

- rookcompartim<strong>en</strong>t: gedeelte van e<strong>en</strong><br />

of meer gebouw<strong>en</strong><br />

bestemd als maximaal<br />

uitbreidingsgebied van<br />

rook;<br />

- veiligheidstrapp<strong>en</strong>huis: trapp<strong>en</strong>huis waardoor<br />

e<strong>en</strong> brand- <strong>en</strong> rookvrije<br />

vluchtroute voert, <strong>en</strong><br />

dat in de vluchtrichting<br />

uitsluit<strong>en</strong>d kan word<strong>en</strong><br />

bereikt vanuit e<strong>en</strong> nietbeslot<strong>en</strong><br />

ruimte;<br />

- verblijfsruimte: e<strong>en</strong> beslot<strong>en</strong> ruimte<br />

bestemd voor het<br />

verblijf van person<strong>en</strong>;<br />

- verblijfsgebied: e<strong>en</strong> beslot<strong>en</strong> ruimte die<br />

bestaat uit e<strong>en</strong> of meer<br />

met elkaar in verbinding<br />

staande verblijfsruimt<strong>en</strong><br />

op dezelfde verdieping<br />

van het gebouw;<br />

- verkeersruimte: Ruimte in het gebouw<br />

die ingericht is om<br />

naar e<strong>en</strong> andere<br />

verblijfsruimte of ander<br />

verblijfsgebied te<br />

kom<strong>en</strong>;<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-vluchtmogelijkheid: e<strong>en</strong> van rook<br />

gevrijwaarde route die<br />

uitsluit<strong>en</strong>d voert over<br />

e<strong>en</strong> of meerder vloer<strong>en</strong>,<br />

trapp<strong>en</strong> of dergelijke,<br />

<strong>en</strong> waarlangs het<br />

aansluit<strong>en</strong>de terrein kan<br />

word<strong>en</strong> bereikt zonder<br />

dat afsluitbare deur<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> gepasseerd;<br />

- vluchttrapp<strong>en</strong>huis: trapp<strong>en</strong>huis waardoor<br />

e<strong>en</strong> rookvrije<br />

vluchtroute voert;<br />

- vluchtweg: e<strong>en</strong> van brand<br />

gevrijwaarde<br />

vluchtmogelijkheid die<br />

uit sluit<strong>en</strong>d door e<strong>en</strong> of<br />

meer verkeersruimt<strong>en</strong><br />

voert.<br />

Bronn<strong>en</strong>:


AFDELING 2.17 VLUCHTEN BINNEN EEN<br />

<br />

<br />

ROOKCOMPARTIMENT EN EEN SUBBRANDCOMPARTIMENT<br />

ARTIKEL 2.145 S<strong>TU</strong>URARTIKEL<br />

1. E<strong>en</strong> te bouw<strong>en</strong> bouwwerk is zodanig<br />

dat e<strong>en</strong> rookcompartim<strong>en</strong>t <strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

subbrandcompartim<strong>en</strong>t voldo<strong>en</strong>de snel <strong>en</strong> veilig<br />

kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> verlat<strong>en</strong>.<br />

2. Voorzover voor e<strong>en</strong> gebruiksfunctie in tabel<br />

2.145.1 <strong>en</strong> tabel 2.145.2 voorschrift<strong>en</strong> zijn<br />

aangewez<strong>en</strong>, wordt voor die gebruiksfunctie<br />

aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan<br />

door toepassing van die voorschrift<strong>en</strong>.


ARTIKEL 2.146 VERBLIJFSGEBIED EN VERBLIJFSRUIMTE<br />

<br />

<br />

1. De loopafstand tuss<strong>en</strong> e<strong>en</strong> punt in e<strong>en</strong><br />

geme<strong>en</strong>schappelijk verblijfsgebied<br />

<strong>en</strong> t<strong>en</strong> minste e<strong>en</strong> toegang van het<br />

subbrandcompartim<strong>en</strong>t waarin het<br />

verblijfsgebied ligt, is t<strong>en</strong> hoogste 20 m.<br />

Bij het bepal<strong>en</strong> van de loopafstand wordt<br />

e<strong>en</strong> constructie-onderdeel, niet zijnde e<strong>en</strong><br />

bouwconstructie, dat in het verblijfsgebied ligt,<br />

buit<strong>en</strong> beschouwing gelat<strong>en</strong>.<br />

De afstand van e<strong>en</strong> uiterste hoek van e<strong>en</strong><br />

geme<strong>en</strong>schappelijke ruimte tot de <strong>en</strong>tree<br />

van deze ruimte heeft e<strong>en</strong> loopafstand van<br />

maximaal 20 meter. Bij de loopafstand wordt<br />

er <strong>en</strong>kel rek<strong>en</strong>ing gehoud<strong>en</strong> met de hinder<br />

van de hoofddraagconstructie. Scheid<strong>en</strong>de<br />

wand<strong>en</strong> word<strong>en</strong> niet meegerek<strong>en</strong>d. Bij e<strong>en</strong><br />

grotere afstand zal de ruimte verdeeld moet<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> in subbrancompartim<strong>en</strong>t<strong>en</strong> waarbij de<br />

onderlinge ruimt<strong>en</strong> t<strong>en</strong> opzichte van elkaar<br />

brandwer<strong>en</strong>d beschermd di<strong>en</strong><strong>en</strong> te word<strong>en</strong>.<br />

FIGUUR 2.146.1<br />

2. De loopafstand tuss<strong>en</strong> e<strong>en</strong> punt in e<strong>en</strong><br />

geme<strong>en</strong>schappelijke verblijfsruimte<br />

<strong>en</strong> t<strong>en</strong> minste e<strong>en</strong> toegang van het<br />

subbrandcompartim<strong>en</strong>t waarin de verblijfsruimte<br />

ligt, is t<strong>en</strong> hoogste 30 m.<br />

Bij het berek<strong>en</strong><strong>en</strong> van de maximale loopafstand<br />

tot de <strong>en</strong>tree inclusief de scheid<strong>en</strong>de wand<strong>en</strong>,<br />

mag deze niet langer zijn dan 30 meter.<br />

FIGUUR 2.146.2<br />

3. E<strong>en</strong> verblijfsgebied of e<strong>en</strong> verblijfsruimte heeft<br />

t<strong>en</strong> minste twee toegang<strong>en</strong>, indi<strong>en</strong>:<br />

a. in die ruimte ge<strong>en</strong> opstelplaats voor e<strong>en</strong><br />

kooktoestel ligt <strong>en</strong> de vloeroppervlakte van dat<br />

gebied groter is dan 75 m², of<br />

e<strong>en</strong> ruimte groter dan 75 vierkante meter, of


. in die ruimte e<strong>en</strong> opstelplaats voor e<strong>en</strong><br />

kooktoestel ligt <strong>en</strong> de vloeroppervlakte van dat<br />

gebied groter is dan 25 m².<br />

e<strong>en</strong> keuk<strong>en</strong> groter dan 25 vierkante meter<br />

4. T<strong>en</strong> minste e<strong>en</strong> toegang als bedoeld in het<br />

tweede lid, van e<strong>en</strong> geme<strong>en</strong>schappelijke<br />

verblijfsruimte is e<strong>en</strong> toegang van het<br />

subbrandcompartim<strong>en</strong>t waarin die ruimte<br />

ligt, of bij t<strong>en</strong> minste e<strong>en</strong> toegang begint e<strong>en</strong><br />

route die uitsluit<strong>en</strong>d door geme<strong>en</strong>schappelijke<br />

verkeersruimt<strong>en</strong> naar e<strong>en</strong> toegang van dat<br />

subbrandcompartim<strong>en</strong>t voert. De toegang van<br />

die verblijfsruimte mag de toegang van e<strong>en</strong><br />

andere verblijfsruimte zijn, op voorwaarde dat<br />

die ruimte t<strong>en</strong> minste twee toegang<strong>en</strong> heeft<br />

waarbij e<strong>en</strong> route begint die uitsluit<strong>en</strong>d door<br />

verkeersruimt<strong>en</strong> naar e<strong>en</strong> toegang van het<br />

subbrandcompartim<strong>en</strong>t voert.<br />

De toegang naar e<strong>en</strong> geme<strong>en</strong>schappelijke<br />

ruimte moet middels e<strong>en</strong> geme<strong>en</strong>schappelijke<br />

gang plaats vind<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> alternatieve route<br />

via kamers is toegestaan, maar kan nooit als<br />

hoofdroute geld<strong>en</strong>.<br />

FIGUUR 2.146.4<br />

5. Het eerste, het tweede <strong>en</strong> het derde lid geld<strong>en</strong><br />

niet voor e<strong>en</strong> geme<strong>en</strong>schappelijk verblijfsgebied<br />

dat in e<strong>en</strong> subbrandcompartim<strong>en</strong>t ligt met e<strong>en</strong><br />

gebruiksoppervlakte van minder dan 500 m².<br />

Punt<strong>en</strong> 1, 2 <strong>en</strong> 3 zijn niet van toepassing als de<br />

ruimte kleiner is dan 500 m2.


6. De loopafstand tuss<strong>en</strong> de toegang van e<strong>en</strong><br />

niet-geme<strong>en</strong>schappelijke verblijfsruimte <strong>en</strong> t<strong>en</strong><br />

minste e<strong>en</strong> toegang van het brandcompartim<strong>en</strong>t<br />

of het subbrandcompartim<strong>en</strong>t waarin die ruimte<br />

ligt, is t<strong>en</strong> hoogste 15 m.<br />

De loopafstand vanuit e<strong>en</strong> uiterste hoek in e<strong>en</strong><br />

ruimte naar de toegang van deze ruimte mag<br />

nooit meer dan 15 meter zijn.<br />

FIGUUR 2.146.6<br />

7 E<strong>en</strong> toegang als bedoeld in het zesde lid, van<br />

e<strong>en</strong> niet-geme<strong>en</strong>schappelijke verblijfsruimte,<br />

is e<strong>en</strong> toegang van e<strong>en</strong> brandcompartim<strong>en</strong>t<br />

of e<strong>en</strong> subbrandcompartim<strong>en</strong>t, of ter plaatse<br />

van die toegang begint e<strong>en</strong> route naar de<br />

toegang van e<strong>en</strong> brandcompartim<strong>en</strong>t of e<strong>en</strong><br />

subbrandcompartim<strong>en</strong>t. E<strong>en</strong> beslot<strong>en</strong> ruimte op<br />

die route heeft e<strong>en</strong> niet-ioniser<strong>en</strong>de rookmelder<br />

die is aangeslot<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing voor<br />

elektriciteit <strong>en</strong> die voldoet aan de primaire<br />

inrichtingseis<strong>en</strong> <strong>en</strong> de primaire producteis<strong>en</strong><br />

volg<strong>en</strong>s NEN 2555.<br />

De toegangsdeur van e<strong>en</strong>, in punt 6<br />

omschrev<strong>en</strong>, privé ruimte bevindt zich of<br />

aan e<strong>en</strong> brandcompartim<strong>en</strong>t, of aan e<strong>en</strong><br />

subbrandcompartim<strong>en</strong>t of aan e<strong>en</strong> route die<br />

leidt naar e<strong>en</strong> brand- of subbrandcompartim<strong>en</strong>t.<br />

De route moet word<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> nietioniser<strong>en</strong>de<br />

rookmelder, die aangeslot<strong>en</strong> is op<br />

het lichtnet.


14. Indi<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>s het eerste tot <strong>en</strong> met vierde lid,<br />

het ti<strong>en</strong>de of het twaalfde lid twee toegang<strong>en</strong><br />

zijn vereist, is de afstand tuss<strong>en</strong> e<strong>en</strong> punt van<br />

de <strong>en</strong>e toegang <strong>en</strong> e<strong>en</strong> punt van de andere<br />

toegang t<strong>en</strong> minste 5 m.<br />

Wanneer er 2 vluchtdeur<strong>en</strong> door de voorgaande<br />

punt<strong>en</strong> 1, 2, 3 <strong>en</strong> 4 word<strong>en</strong> vereist, dan<br />

moet<strong>en</strong> deze t<strong>en</strong> minste 5 meter van elkaar<br />

gepositioneerd word<strong>en</strong>.<br />

FIGUUR 2.146.14<br />

ARTIKEL 2.147 SUBBRANDCOMPARTIMENT<br />

1. T<strong>en</strong> minste e<strong>en</strong> toegang van e<strong>en</strong><br />

subbrandcompartim<strong>en</strong>t als bedoeld in artikel<br />

2.116:<br />

a. is e<strong>en</strong> toegang van het rookcompartim<strong>en</strong>t<br />

waarin dat subbrandcompartim<strong>en</strong>t ligt, of<br />

E<strong>en</strong> subbrandcompartim<strong>en</strong>t is verbond<strong>en</strong> met<br />

het rookcompartim<strong>en</strong>t, waarin het ligt, via e<strong>en</strong><br />

deur, of<br />

b. is e<strong>en</strong> toegang waarbij e<strong>en</strong> route begint die niet<br />

door e<strong>en</strong> verblijfsruimte, e<strong>en</strong> toiletruimte, e<strong>en</strong><br />

badruimte of e<strong>en</strong> technische ruimte naar e<strong>en</strong><br />

toegang van het rookcompartim<strong>en</strong>t voert.<br />

Via e<strong>en</strong> route / gang die niet via e<strong>en</strong> bad-,<br />

toilet-, verblijfs- of technische ruimte gaat.<br />

2. Het eerste lid geldt uitsluit<strong>en</strong>d voor e<strong>en</strong><br />

subbrandcompartim<strong>en</strong>t waarin e<strong>en</strong><br />

geme<strong>en</strong>schappelijk verblijfsgebied of e<strong>en</strong><br />

geme<strong>en</strong>schappelijke verblijfsruimte ligt.<br />

Dit geldt alle<strong>en</strong> als er in het<br />

subbrandcompartim<strong>en</strong>t e<strong>en</strong><br />

geme<strong>en</strong>schappelijke ruimte is.


ARTIKEL 2.148 ROOKCOMPARTIMENT<br />

<br />

<br />

1. De afstand tuss<strong>en</strong> e<strong>en</strong> stookplaats <strong>en</strong> de<br />

verticale projectie van e<strong>en</strong> trap is t<strong>en</strong> minste 1,5<br />

m.<br />

De minimale afstand tuss<strong>en</strong> e<strong>en</strong> ketel,<br />

op<strong>en</strong>haard, e.d. is minimaal 1,5 meter.<br />

FIGUUR 2.148.1<br />

2. E<strong>en</strong> rookcompartim<strong>en</strong>t heeft e<strong>en</strong> of meer<br />

toegang<strong>en</strong>, met e<strong>en</strong> minimum van twee<br />

indi<strong>en</strong> de gebruiksoppervlakte van het<br />

rookcompartim<strong>en</strong>t groter is dan de in tabel<br />

2.145.2 gegev<strong>en</strong> gr<strong>en</strong>swaarde.<br />

E<strong>en</strong> rookcompartim<strong>en</strong>t heeft t<strong>en</strong> minste 2<br />

toegang<strong>en</strong> indi<strong>en</strong> deze groter is dan 800 m2<br />

7. Indi<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>s het tweede lid twee toegang<strong>en</strong><br />

zijn vereist, is de afstand tuss<strong>en</strong> e<strong>en</strong> punt van<br />

de <strong>en</strong>e toegang <strong>en</strong> e<strong>en</strong> punt van de andere<br />

toegang t<strong>en</strong> minste 5 m.<br />

Wanneer e<strong>en</strong> rookcompartim<strong>en</strong>t meer dan 2<br />

toegang<strong>en</strong> vereist, dan moet<strong>en</strong> deze t<strong>en</strong> minste<br />

5 meter van elkaar gescheid<strong>en</strong> zijn.<br />

FIGUUR 2.148.7


§ 2.18 VLUCHTROUTES<br />

ARTIKEL 2.153 S<strong>TU</strong>URARTIKEL<br />

<br />

<br />

1. E<strong>en</strong> te bouw<strong>en</strong> bouwwerk heeft voldo<strong>en</strong>de<br />

vluchtroutes waarlangs bij brand e<strong>en</strong> veilige<br />

plaats kan word<strong>en</strong> bereikt.<br />

2. Voorzover voor e<strong>en</strong> gebruiksfunctie in tabel<br />

2.153 voorschrift<strong>en</strong> zijn aangewez<strong>en</strong>, wordt<br />

voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid<br />

gestelde eis voldaan door toepassing van die<br />

voorschrift<strong>en</strong>.<br />

ARTIKEL 2.154 VEILIGE PLAATS<br />

1. E<strong>en</strong> rookvrije vluchtroute leidt naar het<br />

aansluit<strong>en</strong>de terrein <strong>en</strong> vandaar naar de<br />

op<strong>en</strong>bare weg zonder dat deur<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

gepasseerd die met e<strong>en</strong> sleutel moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

geop<strong>en</strong>d.<br />

!Ge<strong>en</strong> <strong>en</strong>kele deur op e<strong>en</strong> vluchtroute mag<br />

te sluit<strong>en</strong> zijn middels e<strong>en</strong> sleutel! Andere<br />

(elektronische) system<strong>en</strong>, mits goedgekeurd,<br />

zijn wel toepasbaar.<br />

ARTIKEL 2.156 UIT ROOKCOMPARTIMENT<br />

1. Ter plaatse van e<strong>en</strong> toegang van e<strong>en</strong><br />

rookcompartim<strong>en</strong>t beginn<strong>en</strong> t<strong>en</strong> minste twee<br />

rookvrije vluchtroutes die behalve bij de<br />

toegang nerg<strong>en</strong>s sam<strong>en</strong>vall<strong>en</strong>.<br />

E<strong>en</strong> rookcompartim<strong>en</strong>t moet t<strong>en</strong>minste<br />

2 rookvrije vluchtroutes hebb<strong>en</strong>. Deze<br />

vluchtroutes mog<strong>en</strong> nerg<strong>en</strong>s sam<strong>en</strong>kom<strong>en</strong><br />

(uitzondering vluchttrapp<strong>en</strong>huis; punt 3)<br />

<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> dus aparte vluchtroutes blijv<strong>en</strong>.<br />

FIGUUR 2.156.1


2. In afwijking van het eerste lid, kan word<strong>en</strong><br />

volstaan met één vluchtroute, indi<strong>en</strong> het<br />

rookcompartim<strong>en</strong>t meer dan e<strong>en</strong> toegang heeft<br />

<strong>en</strong> t<strong>en</strong> minste twee van de ter plaatse van die<br />

toegang<strong>en</strong> beginn<strong>en</strong>de vluchtroutes nerg<strong>en</strong>s<br />

sam<strong>en</strong>vall<strong>en</strong>.<br />

E<strong>en</strong> vluchtroute mag meerder toegang<strong>en</strong><br />

hebb<strong>en</strong>, wanneer ge<strong>en</strong> van de toegang<strong>en</strong> tot<br />

het rookcompartim<strong>en</strong>t via ruimt<strong>en</strong> met elkaar<br />

verbond<strong>en</strong> zijn. Voor e<strong>en</strong> vluchttrapp<strong>en</strong>huis<br />

houdt dit in e<strong>en</strong> grote hoge ruimte met<br />

meerdere verdieping<strong>en</strong> deze eerst via e<strong>en</strong><br />

bufferruimte bereikt moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong>.<br />

FIGUUR 2.156.2<br />

3. Del<strong>en</strong> van de twee vluchtroutes als bedoeld<br />

in het eerste <strong>en</strong> tweede lid, kunn<strong>en</strong> voorzover<br />

deze in e<strong>en</strong> veiligheidstrapp<strong>en</strong>huis ligg<strong>en</strong>,<br />

sam<strong>en</strong>vall<strong>en</strong>.<br />

Het is echter wel toegestaan om vluchtweg<strong>en</strong> te<br />

lat<strong>en</strong> sam<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> mits deze sam<strong>en</strong>vall<strong>en</strong> in<br />

e<strong>en</strong> vluchttrapp<strong>en</strong>huis.<br />

4. Het eerste lid geldt niet voor e<strong>en</strong><br />

rookcompartim<strong>en</strong>t met e<strong>en</strong> totale<br />

gebruiksoppervlakte van niet meer dan 250<br />

m² waarin ge<strong>en</strong> verblijfsruimte ligt voor het<br />

verblijv<strong>en</strong> van m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>.<br />

Er mag afgewek<strong>en</strong> word<strong>en</strong> van punt 1 wanneer<br />

het rookcompartim<strong>en</strong>t kleiner is dan 250 m2 er<br />

ge<strong>en</strong> verblijfsruimte in het compartim<strong>en</strong>t ligt.<br />

11. E<strong>en</strong> vluchtroute kan e<strong>en</strong> geme<strong>en</strong>schappelijke<br />

vluchtroute zijn.


ARTIKEL 2.157 UIT SUBBRANDCOMPARTIMENT<br />

<br />

<br />

1. Ter plaatse van e<strong>en</strong> toegang van e<strong>en</strong><br />

subbrandcompartim<strong>en</strong>t beginn<strong>en</strong> t<strong>en</strong> minste<br />

twee rookvrije vluchtroutes die behalve bij de<br />

toegang nerg<strong>en</strong>s sam<strong>en</strong>vall<strong>en</strong>.<br />

E<strong>en</strong> subrookcompartim<strong>en</strong>t moet t<strong>en</strong>minste 2<br />

vluchtroutes hebb<strong>en</strong>. Deze vluchtroutes mog<strong>en</strong><br />

nerg<strong>en</strong>s sam<strong>en</strong>kom<strong>en</strong> <strong>en</strong> moet<strong>en</strong> dus aparte<br />

vluchtroutes blijv<strong>en</strong>.<br />

FIGUUR 2.157.1<br />

2. In afwijking van het eerste lid, kan word<strong>en</strong><br />

volstaan met één rookvrije vluchtroute, indi<strong>en</strong><br />

het subbrandcompartim<strong>en</strong>t meer dan e<strong>en</strong><br />

toegang heeft <strong>en</strong> t<strong>en</strong> minste twee van de ter<br />

plaatse van die toegang<strong>en</strong> beginn<strong>en</strong>de rookvrije<br />

vluchtroutes nerg<strong>en</strong>s sam<strong>en</strong>vall<strong>en</strong>.<br />

E<strong>en</strong> rookvrije vluchtroute mag meerder<br />

toegang<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong>, wanneer ge<strong>en</strong> van de<br />

toegang<strong>en</strong> tot het rookcompartim<strong>en</strong>t via<br />

ruimt<strong>en</strong> met elkaar verbond<strong>en</strong> zijn. Voor e<strong>en</strong><br />

vluchttrapp<strong>en</strong>huis houdt dit in e<strong>en</strong> grote hoge<br />

ruimte met meerdere verdieping<strong>en</strong> deze eerst<br />

via e<strong>en</strong> bufferruimte bereikt moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong>.<br />

FIGUUR 2.157.2<br />

3. In afwijking van het eerste lid, kunn<strong>en</strong> de twee<br />

rookvrije vluchtroutes geheel of gedeeltelijk<br />

sam<strong>en</strong>vall<strong>en</strong>, als het sam<strong>en</strong>vall<strong>en</strong>de gedeelte<br />

niet in e<strong>en</strong> trapp<strong>en</strong>huis ligt <strong>en</strong> niet aan e<strong>en</strong><br />

ander subbrandcompartim<strong>en</strong>t gr<strong>en</strong>st.<br />

Twee rookvrije vluchtroutes mog<strong>en</strong><br />

sam<strong>en</strong>vall<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> subbrandcompartim<strong>en</strong>t<br />

wanneer dit niet gebeurt in e<strong>en</strong> trapp<strong>en</strong>huis<br />

<strong>en</strong> wanneer deze ruimte niet aan e<strong>en</strong><br />

andere subbrandcompartim<strong>en</strong>t<strong>en</strong> gr<strong>en</strong>st<br />

(uitzondering<strong>en</strong>; punt 4 <strong>en</strong> 5).


4. In afwijking van het derde lid, kan het<br />

sam<strong>en</strong>vall<strong>en</strong>de gedeelte aan e<strong>en</strong> ander<br />

subbrandcompartim<strong>en</strong>t gr<strong>en</strong>z<strong>en</strong>, indi<strong>en</strong>:<br />

Het sam<strong>en</strong>vall<strong>en</strong> van de rookvrije vluchtweg<strong>en</strong><br />

mag wel wanneer:<br />

a. het sam<strong>en</strong>vall<strong>en</strong>de gedeelte aan niet meer dan<br />

één ander subbrandcompartim<strong>en</strong>t gr<strong>en</strong>st,<br />

de ruimte aan maar 1 subbrandcompartim<strong>en</strong>t<br />

gr<strong>en</strong>st <strong>en</strong> niet 2.<br />

b. de toegang van het subbrandcompartim<strong>en</strong>t<br />

<strong>en</strong> de toegang van het andere<br />

subbrandcompartim<strong>en</strong>t recht teg<strong>en</strong>over elkaar<br />

ligg<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

c. het sam<strong>en</strong>vall<strong>en</strong>de gedeelte niet langs e<strong>en</strong><br />

beweegbaar constructie-onderdeel voert,<br />

t<strong>en</strong>zij dit deel uitmaakt van de toegang van het<br />

andere subbrandcompartim<strong>en</strong>t.<br />

5. In afwijking van het derde lid, kan het<br />

sam<strong>en</strong>vall<strong>en</strong>de gedeelte in e<strong>en</strong> trapp<strong>en</strong>huis<br />

ligg<strong>en</strong> <strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> ander subbrandcompartim<strong>en</strong>t<br />

gr<strong>en</strong>z<strong>en</strong>, indi<strong>en</strong>:<br />

a. de totale gebruiksoppervlakte van de<br />

woonfuncties die zijn aangewez<strong>en</strong> op dat<br />

trapp<strong>en</strong>huis niet groter is dan 800 m²,<br />

ge<strong>en</strong> vloer van e<strong>en</strong> verblijfsgebied van die<br />

woonfuncties hoger ligt dan 12,5 m bov<strong>en</strong> het<br />

meetniveau <strong>en</strong> ge<strong>en</strong> van de woonfuncties e<strong>en</strong><br />

gebruiksoppervlakte heeft van meer dan 150<br />

m²,<br />

b. op dat trapp<strong>en</strong>huis niet meer dan zes<br />

woonfuncties zijn aangewez<strong>en</strong>, waarvan ge<strong>en</strong><br />

vloer van e<strong>en</strong> verblijfsgebied hoger ligt dan 6 m<br />

bov<strong>en</strong> het meetniveau, of<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

c. dat trapp<strong>en</strong>huis e<strong>en</strong> veiligheidstrapp<strong>en</strong>huis is<br />

6 E<strong>en</strong> vluchtroute kan e<strong>en</strong> geme<strong>en</strong>schappelijke<br />

vluchtroute zijn.<br />

ARTIKEL 2.158 VLUCHTTRAPPENHUIS<br />

1 E<strong>en</strong> vluchttrapp<strong>en</strong>huis waarbinn<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

hoogteverschil van meer dan 8 m kan word<strong>en</strong><br />

overbrugd, voldoet aan de voorschrift<strong>en</strong> die van<br />

toepassing zijn op e<strong>en</strong> ruimte waardoor e<strong>en</strong><br />

brand- <strong>en</strong> rookvrije vluchtroute voert.<br />

Zie artikel 2.19.


§ 2.19 INRICHTING VAN ROOKVRIJE VLUCHTROUTES<br />

ARTIKEL 2.166 S<strong>TU</strong>URARTIKEL<br />

1. E<strong>en</strong> te bouw<strong>en</strong> bouwwerk heeft zodanig<br />

ingerichte rookvrije vluchtroutes, dat in geval<br />

van brand snel <strong>en</strong> veilig kan word<strong>en</strong> gevlucht.<br />

2. Voorzover voor e<strong>en</strong> gebruiksfunctie in tabel<br />

2.166 voorschrift<strong>en</strong> zijn aangewez<strong>en</strong>, wordt<br />

voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid<br />

gestelde eis voldaan door toepassing van die<br />

voorschrift<strong>en</strong>.<br />

ARTIKEL 2.167 AFMETINGEN DOORGANG<br />

1. E<strong>en</strong> rookvrije vluchtroute heeft e<strong>en</strong> vrije<br />

doorgang met e<strong>en</strong> breedte die niet kleiner is<br />

dan 0,85 m <strong>en</strong> e<strong>en</strong> hoogte van t<strong>en</strong> minste 2,3<br />

m. De breedte geldt niet voor e<strong>en</strong> verkeersroute<br />

voorzover deze over e<strong>en</strong> trap voert.<br />

E<strong>en</strong> vluchtgang heeft e<strong>en</strong> minimale hoogte<br />

van 2,3 meter. De minimale breedte is 85<br />

c<strong>en</strong>timeter, behalve wanneer deze over e<strong>en</strong><br />

trap voert, dan moet<strong>en</strong> de minimale afmeting<strong>en</strong><br />

van de trapp<strong>en</strong> aangehoud<strong>en</strong> word<strong>en</strong>.<br />

ARTIKEL 2.168 SCHEIDINGSCONSTRUCTIE <strong>TU</strong>SSEN<br />

VLUCHTMOGELIJKHEDEN<br />

1. De volg<strong>en</strong>s NEN 6068 bepaalde weerstand<br />

teg<strong>en</strong> branddoorslag <strong>en</strong> brandoverslag tuss<strong>en</strong><br />

rookvrije vluchtroutes bedraagt t<strong>en</strong> minste 30<br />

minut<strong>en</strong>. Dit geldt niet voor e<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>vall<strong>en</strong>d<br />

gedeelde <strong>en</strong> aan het begin van twee rookvrije<br />

vluchtroutes als bedoeld in de artikel<strong>en</strong> 2.156,<br />

eerste lid <strong>en</strong> 2.157, eerste lid.<br />

De ruimte voor de vluchtroute hoeft niet als<br />

rookvrij ingericht te word<strong>en</strong>. De vluchtroute<br />

daar<strong>en</strong>teg<strong>en</strong> wel.


2. E<strong>en</strong> inw<strong>en</strong>dige scheidingsconstructie tuss<strong>en</strong><br />

twee rookvrije vluchtroutes bevat ge<strong>en</strong> ander<br />

beweegbaar constructie-onderdeel dan e<strong>en</strong><br />

zelfsluit<strong>en</strong>de deur.<br />

Alle deur<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> 2 rookvrije vluchtroutes<br />

moet<strong>en</strong> zelfsluit<strong>en</strong>d zijn<br />

ARTIKEL 2.169 LUCHTTOEVOER EN ROOKAFVOER<br />

1 E<strong>en</strong> niet-beslot<strong>en</strong> ruimte waardoor e<strong>en</strong> rookvrije<br />

vluchtroute voert, heeft e<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing voor<br />

afvoer van rook met e<strong>en</strong> compon<strong>en</strong>t voor<br />

toevoer van verse lucht <strong>en</strong> e<strong>en</strong> compon<strong>en</strong>t voor<br />

afvoer van rook, met e<strong>en</strong> zodanige capaciteit<br />

dat die ruimte tijd<strong>en</strong>s brand gedur<strong>en</strong>de langere<br />

tijd kan word<strong>en</strong> gebruikt om te vlucht<strong>en</strong>.<br />

Wanneer e<strong>en</strong> deel van de vluchtroute niet voor<br />

rook afgeslot<strong>en</strong> kan word<strong>en</strong>, dan moet deze<br />

dusdanig gev<strong>en</strong>tileerd word<strong>en</strong> dat m<strong>en</strong> veilig<br />

kan blijv<strong>en</strong> vlucht<strong>en</strong>.<br />

ARTIKEL 2.170 PERMANENTE VUURBELASTING<br />

1. Het product van de volg<strong>en</strong>s NEN 6090<br />

bepaalde perman<strong>en</strong>te vuurbelasting<br />

<strong>en</strong> de netto-vloeroppervlakte van e<strong>en</strong><br />

veiligheidstrapp<strong>en</strong>huis is per bouwlaag t<strong>en</strong><br />

hoogste 3.500 MJ.<br />

Rek<strong>en</strong>methode volg<strong>en</strong>s NEN 6090<br />

2. E<strong>en</strong> vluchttrapp<strong>en</strong>huis, anders dan e<strong>en</strong><br />

veiligheidstrapp<strong>en</strong>huis is niet rechtstreeks<br />

bereikbaar vanuit e<strong>en</strong> beslot<strong>en</strong> ruimte<br />

waardoor e<strong>en</strong> rookvrije vluchtroute voert, e<strong>en</strong><br />

toiletruimte, e<strong>en</strong> liftschacht of e<strong>en</strong> technische<br />

ruimte, t<strong>en</strong>zij het product van de volg<strong>en</strong>s NEN<br />

6090 bepaalde perman<strong>en</strong>te vuurbelasting <strong>en</strong><br />

de som van de netto-vloeroppervlakt<strong>en</strong> van<br />

dat vluchttrapp<strong>en</strong>huis, de beslot<strong>en</strong> ruimte, de<br />

toiletruimte, de liftschacht <strong>en</strong> de technische


uimte per bouwlaag t<strong>en</strong> hoogste 3500 MJ is.<br />

Dit geldt niet voor e<strong>en</strong> trapp<strong>en</strong>huis dat voldoet<br />

aan artikel 2.157, vijfde lid.<br />

Rek<strong>en</strong>methode volg<strong>en</strong>s NEN 6090<br />

ARTIKEL 2.171 DRAAIRICHTING DEUR<br />

1 E<strong>en</strong> deur tuss<strong>en</strong> e<strong>en</strong> beslot<strong>en</strong> ruimte waardoor<br />

e<strong>en</strong> rookvrije vluchtroute voert, <strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

vluchttrapp<strong>en</strong>huis draait bij het op<strong>en</strong><strong>en</strong> niet<br />

teg<strong>en</strong> de vluchtrichting in.<br />

Deur<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> vluchtroute draai<strong>en</strong> altijd op<strong>en</strong><br />

in de richting van de vluchtweg<br />

ARTIKEL 2.172 LOOPAFSTAND<br />

1. E<strong>en</strong> beslot<strong>en</strong> ruimte waardoor e<strong>en</strong> rookvrije<br />

vluchtroute voert, heeft tuss<strong>en</strong> twee toegang<strong>en</strong><br />

die in de rookvrije vluchtroute ligg<strong>en</strong>, e<strong>en</strong><br />

loopafstand die niet groter is dan 30 m. Dit geldt<br />

niet voor e<strong>en</strong> vluchttrapp<strong>en</strong>huis.<br />

De loopafstand door ruimt<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

rookvrije vluchtroute mag niet langer zijn<br />

dan 30 meter. Deze regel geldt niet voor e<strong>en</strong><br />

vluchttrapp<strong>en</strong>huis.<br />

FIGUUR 2.172.1


AFDELING 2.23. HOGE EN ONDERGRONDSE<br />

GEBOUWEN, NIEUWBOUW<br />

ARTIKEL 2.208 S<strong>TU</strong>URARTIKEL<br />

<br />

<br />

1. E<strong>en</strong> te bouw<strong>en</strong> bouwwerk waarin e<strong>en</strong> vloer<br />

van e<strong>en</strong> verblijfsgebied hoger dan 70 m bov<strong>en</strong><br />

of lager dan 8 m onder het meetniveau ligt, is<br />

zodanig ingericht dat het bouwwerk brandveilig<br />

is.<br />

2. Voorzover voor e<strong>en</strong> gebruiksfunctie in tabel<br />

2.208 voorschrift<strong>en</strong> zijn aangewez<strong>en</strong>, wordt<br />

voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid<br />

gestelde eis voldaan door toepassing van die<br />

voorschrift<strong>en</strong>.<br />

ARTIKEL 2.209 INRICHTING<br />

1. E<strong>en</strong> bouwwerk waarin e<strong>en</strong> vloer van e<strong>en</strong><br />

verblijfsgebied hoger dan 70 m bov<strong>en</strong> het<br />

meetniveau ligt, is zodanig ingericht dat het<br />

bouwwerk e<strong>en</strong> mate van brandveiligheid heeft<br />

als beoogd met de paragraf<strong>en</strong> 2.2.1, 2.11.1,<br />

2.12.1, 2.13.1, 2.14,1, 2.15,1, 2.16,1, 2.17,1,<br />

2.18,1, 2.19,1, 2.20,1 <strong>en</strong> 2.21.1.<br />

E<strong>en</strong> bouwwerk hoger dan 70 meter vereist<br />

ge<strong>en</strong> extra maatregel<strong>en</strong> t<strong>en</strong> behoeve van de<br />

veiligheid van het gebouw.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!