01.08.2013 Views

Bijlage 2 Archeologisch onderzoek commandantswoning

Bijlage 2 Archeologisch onderzoek commandantswoning

Bijlage 2 Archeologisch onderzoek commandantswoning

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Archeologisch</strong> Adviesbureau<br />

The Westerbork Archaeological Research Project<br />

Volume 1<br />

De villa van Kamp Westerbork<br />

Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong>


Ik zat op een zomeravond m’n rooie kool te eten aan de rand van dat gele lupinenveld, dat zich<br />

uitstrekte van onze eetbarak tot aan de ontluizingsbarak, en meende peinzend en geïnspireerd:<br />

‘Men zou de kroniek moeten schrijven van Westerbork.’ Een oudere man aan m’n linkerzijde –<br />

eveneens met rooie kool – antwoordde: ‘Ja, maar dan zou men een groot dichter moeten zijn.’<br />

Hij heeft gelijk, men zou een groot dichter moeten zijn. Met journalistieke verhaaltjes komen we<br />

er niet meer. Heel Europa wordt langzamerhand één groot kampement. Heel Europa zal gaan<br />

beschikken over een zelfde soort bittere ervaringen. Het zal eentonig worden als wij elkaar de<br />

naakte feiten gaan meedelen van uiteengerukte families, geroofde bezittingen en verloren vrijheden.<br />

En over prikkeldraad en stamppot kan men ook niet veel pittoreske mededelingen doen aan<br />

buitenstaanders. Ik vraag me af of er veel buitenstaanders zullen overblijven, als de geschiedenis<br />

nog lang volhardt op de door haar ingeslagen paden.<br />

.6<br />

Etty Hillesum, december 1942


.6<br />

Colofon<br />

Opdrachtgever: Herinneringscentrum Kamp Westerbork<br />

Titel: De villa van Kamp Westerbork, Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe;<br />

een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

Status: eindversie<br />

Datum: 9 oktober 2012<br />

Auteurs: drs. I.A. Schute & ir. J.A.T. Wijnen<br />

Project: The Westerbork Archaeological Research Project Volume 1 (RAAP-rapport 2550)<br />

Projectcode: WECV<br />

Bestandsnaam: RA2550_WECV_Villa<br />

Projectleider: drs. I.A. Schute<br />

Projectmedewerkers: drs. E. van der Laan, J. de Jonge, M. Smit & A. Kemper<br />

ARCHIS-vondstmeldingsnummers: niet van toepassing<br />

ARCHIS-waarnemingsnummers: niet van toepassing<br />

ARCHIS-<strong>onderzoek</strong>smeldingsnummer: 49257<br />

Autorisatie: drs. R.S. Kok<br />

Bevoegd gezag: Gemeente Midden-Drenthe<br />

ISSN: 0925-6229<br />

RAAP <strong>Archeologisch</strong> Adviesbureau B.V.<br />

Leeuwenveldseweg 5b<br />

1382 LV Weesp<br />

Postbus 5069<br />

1380 GB Weesp<br />

telefoon: 0294-491 500<br />

telefax: 0294-491 519<br />

e-mail: raap@raap.nl<br />

© RAAP <strong>Archeologisch</strong> Adviesbureau B.V., 2012<br />

RAAP <strong>Archeologisch</strong> Adviesbureau B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade<br />

voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit <strong>onderzoek</strong> of de toepassing van de adviezen.


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

Samenvatting<br />

Aanleiding<br />

In december 2011 is in het voormalige Judendurchgangslager Kamp Westerbork een archeologisch<br />

en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong> in en om de villa van de kampcommandant uitgevoerd. Aanleiding<br />

voor het <strong>onderzoek</strong> waren de plannen van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork om<br />

de nog bestaande villa van de kampcommandant te consolideren en/of te conserveren door hier<br />

een transparante constructie van glas of kunststof overheen te plaatsen. Er was nog niet bekend<br />

hoe deze constructie eruit gaat zien en dus ook niet waar precies de fundering zal komen en<br />

welke bodemverstoringen hiermee gemoeid zijn. Om die reden richtte het archeologisch <strong>onderzoek</strong><br />

zich op een ruime zone rond de villa.<br />

The Westerbork Archaeological Research Project<br />

Het Herinneringscentrum Kamp Westerbork heeft in samenspraak met de Vrije Universiteit (VU)<br />

en RAAP <strong>Archeologisch</strong> Adviesbureau de contouren geschetst van een meerjarig archeologisch<br />

<strong>onderzoek</strong>, ‘The Westerbork Archaeological Research Project’ genoemd. Hierin zijn elf locaties<br />

als object van <strong>onderzoek</strong> benoemd, die allemaal op termijn mogelijk bedreigd worden door de<br />

herinrichtingsplannen die het Herinneringscentrum voor het kampterrein heeft. Dit rapport doet<br />

verslag van <strong>onderzoek</strong> in en om de villa en verschijnt als eerste deel van een reeks waar ook de<br />

basisrapportage over het <strong>onderzoek</strong> op de stortplaats deel van uitmaakt. Deze beide projecten<br />

kunnen in het licht van het totale project als pilots worden gezien.<br />

Bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

Ook in de villa zelf is <strong>onderzoek</strong> gedaan en wel bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong>. Dit kan gezien worden<br />

als een nieuwe <strong>onderzoek</strong>sdiscipline die de materiële neerslag bestudeert van de gebruiksgeschiedenis<br />

van een gebouw op plekken waar meestal niemand komt: zolders, kelders, kruipruimten.<br />

Juist die plaatsen hebben een verhaal te vertellen. Bouwbiografie gaat over de mensen<br />

in het gebouw en vertelt daarmee het verhaal van mensen. Het onderscheidt zich daarmee van<br />

de bouwhistorie en is te zien als een vorm ‘contemporaine archeologie van het gebouw’. Dit <strong>onderzoek</strong><br />

geeft daarmee een (sfeer)impressie van het leven in het gebouw door de tijd heen.<br />

Community Archaeology<br />

Een belangrijk onderdeel van het project vormde het contact met pers en publiek. De regie hiervoor<br />

was in handen van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Tijdens de opgraving werd<br />

drie maal per dag op de opgravinglocatie tekst en uitleg gegeven door een van de archeologen.<br />

Tussen 28 december 2011 en 6 januari 2012 werden de vondsten in de voor de gelegenheid tot<br />

schervenzaal omgebouwde filmzaal van het Herinneringscentrum door de archeologen van RAAP<br />

gedetermineerd voor het oog van het publiek en soms in samenwerking met het publiek. Twee<br />

maal per dag werd bovendien een lezing verzorgd. Op deze locatie was een aantal ontmoetingen<br />

en gesprekken met overlevenden van het kamp gearrangeerd.<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [5]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

Opzet van het archeologisch <strong>onderzoek</strong><br />

Het archeologisch <strong>onderzoek</strong> rond de villa van de voormalige kampcommandant van Westerbork<br />

viel uiteen in twee onderdelen: een bureau<strong>onderzoek</strong>, op basis waarvan een archeologische<br />

verwachting is geschetst, en een veld<strong>onderzoek</strong>, waarbij deze verwachting is getoetst. Het veld<strong>onderzoek</strong><br />

is methodisch opgesplitst. Put 1 betrof een kleine vakopgraving, terwijl put 2 en 3<br />

kleine ‘steentijdopgravingen’ betroffen waar op daartoe uitgezochte locaties (bij de trap van de<br />

hoofdingang en voor het terras van Gemmeker) vondsten per m 2 zijn verzameld. Daarnaast is<br />

over het hele terrein waarbinnen de bodemingrepen zullen plaatsvinden, een uitgebreide metaaldetectie<br />

uitgevoerd. Leidend voor de aanpak en opzet van het <strong>onderzoek</strong> waren twee vooraf<br />

geformuleerde <strong>onderzoek</strong>sthema’s: de gelaagdheid en de zeggingskracht van de materiële cultuur.<br />

Met gelaagdheid wordt de meerfasigheid van het kamp bedoeld. Tussen 1939 en 1971 (of<br />

zelfs 2012) is het kamp op verschillende manieren in gebruik geweest, waarvan de tijd als Judendurchgangslager<br />

de meest bekende. Het tweede <strong>onderzoek</strong>sthema betrof ‘de zeggingskracht<br />

van de materiële cultuur’. Enerzijds hangt dit samen met de museale functie van het Herinneringscentrum,<br />

anderzijds is een deel van de te verwachten vondsten de stille getuige van wat de<br />

stepping stone naar de vernietigingkampen was: kamp Westerbork. Emotionele en symbolische<br />

betekenis van de vondsten stijgt uit boven het ‘normale’ vondstspectrum.<br />

Bureau<strong>onderzoek</strong><br />

Het bureau<strong>onderzoek</strong> maakte duidelijk dat er in de tuin van de villa met de sporen van talloze<br />

structuren rekening gehouden moest worden. Dit betrof een aantal paden, een trappetje, sierbruggetje,<br />

droge vijver, een hondenkennel en -graven en restanten van een rotstuin.<br />

In 1939, de tijd van het Joods vluchtelingenkamp, was het terrein om de villa kaal te noemen. De<br />

villa lag aan een carré, dat relatief open was. De opzet van de weg- en padenstructuur was geometrisch.<br />

Het huis lag op een talud of verhoging waarin zich de kruipruimte bevindt. In deze<br />

situatie kwam waarschijnlijk pas met de komst van SS-kampcommandant Gemmeker in januari<br />

1943 verandering. De tuin is met hulp van Joods ‘personeel’ heringericht. Het sierpad met Japans<br />

bruggetje werd aangelegd, evenals een grasveld en moestuin achter het huis. Op het talud<br />

werd een soort rotstuin gemaakt. Het hoofdpad voor het huis langs werd boogvormig en doorbrak<br />

de geometrische opbouw van het carré. Achter het huis werd een hondenkennel gebouwd. Na de<br />

oorlog heeft de aanblik van de villa maar weinig verandering ondergaan, hooguit is de tuin verwilderd.<br />

Pas zeer recentelijk is de tuin, in verband met het gebouw bedreigende bomen, getransformeerd<br />

in een kale vlakte, waarmee onbedoeld een bijna vooroorlogs aanzicht is gecreëerd.<br />

Het gravend <strong>onderzoek</strong><br />

Op slechts 146 m 2 zijn bij het gravend <strong>onderzoek</strong> en de metaaldetectie 31 sporen opgetekend en<br />

maar liefst 1489 vondsten aangetroffen. Met name deze vondstdichtheid is hoog te noemen.<br />

Ondanks de kaalslag van enkele jaren geleden zijn er nog veel sporen in de bodem bewaard<br />

gebleven. In put 1 werden circa 15 parallelle greppels aangetroffen die waarschijnlijk samenhangen<br />

met een vorm van grondverbetering door het ‘breken’ van het profiel van de oude bosgrond.<br />

Deze sporen dateren waarschijnlijk van ver voor de kamptijd, zijn mogelijk zelfs enkele eeuwen<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [6]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

oud. De sporen worden oversneden door een nog aanwezige leiding waarvan vastgesteld kon<br />

worden dat deze uit 1939 dateert, dus van de aanleg van de villa.<br />

Er zijn enkele sporen opgetekend die mogelijk in de oorlog te dateren zijn. Dit betreft de resten<br />

van het trappetje dat in put 3 werd blootgelegd. Hoewel de verharding is vervangen, zijn de ankers<br />

waarmee de oorspronkelijke balkjes werden vastgezet, in situ bewaard gebleven. Zowel in<br />

put 2 als 3 zijn enkele rolkeien aangetroffen, die deel hebben uitgemaakt van de rotstuin. Ook<br />

het gootje in put 3 en de fietstegels in put 2 dateren waarschijnlijk uit de oorlog.<br />

De overige sporen dateren waarschijnlijk van na de oorlog, wellicht in de tijd dat de familie<br />

O’Breen in de villa woonde. Zo is rond de (vervangen) trap de rand van een bordes aangelegd<br />

door bakstenen in boogvormen aan te leggen. Hier en daar werden bloempotten in hun oorspronkelijke(?)<br />

positie aangetroffen. Ook de vlaggenmast zal van na de oorlog (jaren vijftig) dateren.<br />

De archeologische vondsten<br />

Wanneer de vondsten in meer detail worden bekeken, valt een aantal dingen op. In de eerste<br />

plaats is dat de hoge vondstdichtheid. Dit komt doordat ook de bouwvoor is onderzocht en waar<br />

in vroegere perioden meer vondsten van organische stoffen waren, zijn deze nu door kunststoffen<br />

vervangen. Daarnaast speelt ook de geringe ouderdom van de vondsten een rol; de degradatie<br />

van het vondstmateriaal is dus minder groot.<br />

Slechts weinig vondsten zijn scherp te dateren. Wie de vondsten bekijkt, zal het echter snel duidelijk<br />

zijn dat de meeste vondsten tussen de Tweede Wereldoorlog en eind jaren zestig geplaatst<br />

moeten worden. Ook is duidelijk geworden dat uit de spreiding van de vondsten in de bouwvoor<br />

nog steeds ruimtelijke patronen zijn af te lezen, zoals het installatiewerk aan de waterafvoer<br />

westelijk van het pand, de plek van de garage ten noordoosten van de villa en de op het zuiden<br />

gerichte vondstspreiding bij de trap naar de ingang van de villa.<br />

De functionele interpretatie van het materiaal maakt duidelijk dat functiegroepen als constructie,<br />

consumptie en interieur & tuin hoog scoren, zoals misschien ook wel te verwachten was. Opvallend<br />

is dat er relatief veel (afgevuurde) munitie is aangetroffen, zowel Duits als Brits. Even opvallend<br />

is wellicht dat wat niet gevonden is: tot personen te herleiden eigendommen. Het is echter<br />

zeer goed mogelijk dat deze aanwezig zijn op het terrein, zoals de recentelijke vondst van<br />

een stapel kartonnen(!) registratiekaarten bewijst.<br />

Bouwbiografische sporen<br />

Bouwbiografische sporen bleken in groten getale aanwezig in de villa. Er zijn 183 sporen en<br />

vondsten geïnventariseerd in de woning: documenten, kranten, tijdschriften, achtergelaten gebruiksvoorwerpen<br />

en gereedschappen, versieringen, inscripties, (delen van) meubels, verpakkingen<br />

van levensmiddelen, etensresten, etc.<br />

Uit de periode 1939-1940 hebben alle 13 gevonden sporen betrekking op de constructie van het<br />

huis. Voorbeelden zijn een achtergelaten schroevendraaier en de handafdrukken in witte verf<br />

van de monteur die in de kruipruimte werkte. Zes vondsten zijn met redelijke waarschijnlijkheid<br />

toe te schrijven aan de periode 1940-1945, de tijd van het Judendurchgangslager in het bijzonder.<br />

De meest treffende zijn de silhouetten van gereedschap in de schuur die vermoedelijk zijn<br />

aangebracht door de Joodse tuinman van Gemmeker, van wie bekend is dat hij veel tijd en werk<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [7]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

stopte in het onderhoud van het tuingereedschap. Een ander mooi voorbeeld is de inscriptie van<br />

twee Maltezer kruizen op zolder, die afkomstig kunnen zijn geweest van Gemmeker of een van<br />

zijn bezoekers. In overeenstemming met de verwachting is het hoofddeel van de geïnventariseerde<br />

sporen toe te schrijven aan de naoorlogse periode, voornamelijk de tijd waarin de familie<br />

O’Breen er huisde (1949 tot 2007). Daarbinnen zijn sporen soms specifiek toe te schrijven aan<br />

leden van het gezin, met name aan de kolonel zelf.<br />

Conclusies<br />

Gelaagdheid<br />

Wanneer de resultaten van het archeologisch <strong>onderzoek</strong> om de villa en het bouwbiografisch<br />

<strong>onderzoek</strong> in de villa in samenhang worden bezien vanuit het perspectief ‘gelaagdheid’, kan een<br />

aantal conclusies worden getrokken. Van de tijd van het vluchtelingenkamp en het Durchgangslager<br />

zijn enkele vondsten en sporen aangetroffen die ook daadwerkelijk aan deze perioden<br />

kunnen worden toegewezen, waarschijnlijk meer dan in dit rapport zijn beschreven, in verband<br />

met de dateringproblematiek. Veel vondsten zijn nu eenmaal niet op een jaar te dateren, zelfs<br />

niet dergelijke contemporaine vondsten. Mede om die reden zijn sporen en resten van de gebruiksfasen<br />

tussen het moment dat Gemmeker het pand ontvlucht en de familie O’Breen haar<br />

intrek neemt (naar nu blijkt waarschijnlijk al in 1949) zeldzaam, zo niet ontbrekend.<br />

Sporen uit de tijd van de familie O’Breen en met name Hannie O’Breen (1949-2007), zijn veelvuldig<br />

in en om de villa te vinden. Verwonderlijk is dit niet: Hannie O’Breen woonde er bijna 60<br />

jaar. Toch maakt het <strong>onderzoek</strong> duidelijk dat deze naoorlogse bewoning de sporen uit de oorlog<br />

en van voor de oorlog niet geheel heeft uitgewist, zelfs wanneer men beseft dat er kort na de<br />

oorlog en na 2007 relatief veel in het pand is gebeurd.<br />

Zeggingskracht van de materiële cultuur<br />

Bij het archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong> zijn (verrassend?) veel vondsten gedaan.<br />

De meest waarschijnlijke verklaring hiervoor is het systematisch opgraven en zeven van de<br />

bouwvoor. Het feit dat bij dit <strong>onderzoek</strong> de bouwvoor als informatiedrager is bezien, heeft ertoe<br />

bijgedragen dat de vondsten hierin dan ook geborgen werden. In de conventionele archeologie<br />

gebeurt dit doorgaans niet. Ook in het zogenaamd ‘lege’ huis werden toch verrassend veel vondsten<br />

aangetroffen, letterlijk in gaten en kieren. Het beeld wat hieruit naar voren komt, is dat de<br />

prominente gebruiksfasen, hoewel verschillend in intensiteit, duidelijk aanwezig zijn in de materiële<br />

cultuur en deze patronen dus kunnen worden vastgelegd en het materiaal geborgen of anderszins<br />

veiliggesteld. Dit levert een biografische schets van de villa op, in beelden en voorwerpen.<br />

De vraag mag nu gesteld worden of er vondsten zijn gedaan die binnen de context van een kamp<br />

een symboolwaarde hebben die, zoals Claudia Theune dat stelt (zie § 2.3), maakt dat de vondsten<br />

als ‘objects of power or relics of powerlessness’ aangemerkt kunnen worden. In de tuin lijkt<br />

dit amper het geval: het dateringprobleem breekt hier op. Enkele vondsten of sporen, zoals de<br />

sporen op het talud (fietstegels, gootje, trappetje en rolkeien), geven weer hoe de leefomstandigheden<br />

ten tijde van Gemmeker waren: comfortabel. Het feit dat deze sporen op circa 15 m<br />

van de spoorlijn liggen waarlangs de transporten naar het oosten reden en dat de tuin door<br />

Joodse gevangenen is aangelegd, geeft hier een speciale lading aan. Bij de vondsten die in de<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [8]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

villa zijn gedaan, vallen vooral de vondsten in het schuurtje op (de silhouetten van het gereedschap)<br />

en de Duitse of Maltezer kruizen.<br />

<strong>Archeologisch</strong>e Monumentenzorg<br />

Het <strong>onderzoek</strong>traject binnen het kader van de AMZ is gericht op het bepalen van de behoudenswaardigheid<br />

van vindplaatsen en het, indien mogelijk, in situ beschermen hiervan. In KNAformele<br />

zin van het woord zijn de nu uitgevoerde werkzaamheden gezien als ‘werkzaamheden in<br />

het kader van het opstellen van een inrichtingsplan’. Daarom wordt aanbevolen de grondwerkzaamheden<br />

in verband met de aanleg van het zogenaamde paviljoen onder archeologische begeleiding<br />

te stellen. Normaliter zou gegraven zijn op de plek waar later ook om civiele redenen<br />

gegraven zou worden, maar dit kon niet ‘gestuurd’ worden omdat de inrichtingsplannen nog niet<br />

in detail bekend zijn. De resultaten van het archeologisch <strong>onderzoek</strong> geven ons inziens voldoende<br />

aanleiding om verdere sporen en vondsten veilig te stellen wanneer het paviljoen wordt aangelegd.<br />

Evaluatie<br />

Vooraf is het nu gepresenteerde <strong>onderzoek</strong>, binnen het kader van het Westerbork Archaeological<br />

Research Project, bestempeld als pilotproject. Daarom mag de vraag gesteld worden: ‘wat heeft<br />

dit <strong>onderzoek</strong> opgeleverd en wat zou anders moeten of kunnen?’ Het <strong>onderzoek</strong> in Westerbork<br />

zal namelijk ook worden beoordeeld op z’n academische merites en niet alleen vanuit het perspectief<br />

van de ruimtelijke ordening. Herinneringscentrum Kamp Westerbork, de VU/CLUE en<br />

RAAP <strong>Archeologisch</strong> Adviesbureau hebben de handen ineen geslagen en de contouren geschetst<br />

van een meerjarig <strong>onderzoek</strong>sproject met academische doelen en internationale partners<br />

of adviseurs. Daar ligt ook de uitdaging èn beperking van het nu gedane <strong>onderzoek</strong>: vanuit de<br />

AMZ wordt het <strong>onderzoek</strong> ingeperkt en gestuurd, daar waar wellicht bijstelling, improvisatie en<br />

uitbreiding van het <strong>onderzoek</strong> mogelijk zouden moeten zijn. Om die reden is in de academische<br />

arena waar het de ‘holocaust-archeologie’ betreft dan ook gepleit voor een proactieve opstelling<br />

en niet reactief, reagerend op ruimtelijke ontwikkelingen (Sturdy-Colls, 2012a). Dit gaat echter<br />

voorbij aan het simpele feit dat de realiteit soms anders ligt en de ruimtelijke ontwikkeling, zeker<br />

in Nederland, zijn normale doorgang vindt, als een soort van autonome ontwikkeling. En niet<br />

onbelangrijk, dat proces genereert geld voor <strong>onderzoek</strong>. Daarbinnen verdient het aanbeveling<br />

het beste van beide werelden te verkrijgen. Daar waar de markt voor slagkracht en innovatief<br />

vermogen kan zorgen, kan een universiteit dit bijvoorbeeld aanvullen met het formuleren van<br />

<strong>onderzoek</strong>sthema’s en -doelen. Welnu, dit is in Westerbork uitermate goed gelukt. Die, te zeldzame,<br />

samenwerking werd gevonden.<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [9]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [10]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

Summary<br />

Background<br />

In December 2011 an archaeological excavation and building biographical investigation was<br />

carried out in and around the house of the camp commander at the former Judendurchgangslager<br />

Camp Westerbork. This investigation was necessary because the Memorial Centre Westerbork<br />

had plans to either renovate the house and/or preserve it under a transparent glass or plastic<br />

casing. At the time of the investigations the details of the planned construction were not<br />

known, so it was not clear what the location and extent of the foundations would be. The archaeological<br />

works were therefore carried out over a large area around the house.<br />

The Westerbork Archaeological Research Project<br />

In consultation with VU University Amsterdam (VU) and RAAP Archaeological Consultancy the<br />

Memorial Centre Westerbork has outlined the parameters for a long term archaeological investigation,<br />

currently entitled ‘The Westerbork Archaeological Research Project’. Eleven locations,<br />

which could be affected by renovation plans for the camp, are covered by the research outline.<br />

This report covers the works in and around the house and is the first of a series of reports in<br />

which the report concerning the rubbish dump is also presented. In terms of the research project<br />

as a whole these projects can be considered as pilots.<br />

Building Biography Research<br />

The building biography investigation was carried out within the house itself. This is a relatively<br />

new research discipline, concerning the material culture associated with the use of buildings.<br />

This material culture is collected from seldom visited areas, such as attics, cellars and crawl<br />

spaces, as it are these places that have a story to tell. Building biographies are concerned with<br />

the occupants of the building and in this way tell the story of these people. This is a discipline<br />

different to building history and ought to be seen as a form of contemporary archaeology of the<br />

building. Such a research creates an impression of life in the building through the times.<br />

Community Archaeology<br />

An important aspect of this project was the contact with the media and the general public. This<br />

was coordinated by the Memorial Centre Westerbork. Three times a day during the excavations<br />

an archaeologist gave an on site presentation. Between 28th December and 6th January the<br />

cinema of the Memorial Centre was used by the archaeologists from RAAP to study the finds<br />

under the watchful eye of the public and sometimes with help from the public. Furthermore, a<br />

lecture was given twice daily. At this location a number of talks and meetings with survivors of<br />

the camp also took place.<br />

Research methods archaeology<br />

The archaeological investigation around the house of the former camp commander at Westerbork<br />

had two stages: a desktop assessment in which the archaeological expectancy for the location<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [11]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

was laid out and an excavation, during which this expectancy was tested. The fieldwork methods<br />

were different in different locations. Trench 1 was excavated in layers with a mechanical digger<br />

and finds were collected from where they were found. The locations of trenches 2 and 3 were<br />

strategically chosen: under steps leading up to the front door and in front of Commander Gemmeker’s<br />

veranda. At these locations a more intensive method comparable to a Stone Age excavation<br />

was employed. The ground was removed in square meters blocks and the finds collected<br />

on a sieve. As well as the excavation trenches the whole area which was likely to be affected by<br />

the construction plans was intensively searched with the metal detector. In the research design<br />

two themes, stratigraphy and material culture, were considered to be crucial. Stratigraphy is<br />

important because it can contain information relating to different phases of occupation. Between<br />

1939 en 1971 (or even 2012) the camp has had different functions of which that of Judendurchgangslager<br />

is most well-known.<br />

The second research theme concerns the dialogue of the material culture. On the one hand the<br />

function of the Memorial Centre as museum is important. On the other hand the finds are silent<br />

witnesses of what was a stepping stone to the extermination camps: Camp Westerbork. The<br />

emotional and symbolic meaning of these finds exceeds that of more ‘traditional’ archaeological<br />

finds.<br />

Desktop assessment<br />

It was clear from the desktop research that the gardens of the house could contain the remains<br />

of many different structures. Specifically, a number of paths, a stairway, an ornamental bridge, a<br />

pond, dog kennels and graves and a rockery. At the time of the Jewish refugee camp in 1939 the<br />

area around the house was relatively empty. The house was situated in a relatively open square<br />

plot with paths and tracks arranged geometrically. The house stood on a mound within which the<br />

crawl spaces were situated. This situation probably remained until the arrival of SS Camp Commander<br />

Gemmeker in 1943. At this time, the gardens were restructured with the help of Jewish<br />

‘personnel’. The ornamental path with Japanese bridge was constructed as well as a lawn and<br />

vegetable garden at the rear of the house. On the slopes of the mound a kind of rockery was<br />

laid. A curving driveway was constructed which broke the geometrical tradition of the plot. Behind<br />

the house kennels were built. After the war this situation remained much the same, becoming<br />

overgrown over the years. Only recently the garden has been cleared in preparation for the<br />

construction work and unintentionally brought back to a state similar to that before the war.<br />

The archaeological excavations<br />

During the excavation and metal detector work, in an area of just 146 m 2 , 31 archaeological features<br />

and 1489 finds were registered. The density of the finds was particularly high. Despite the<br />

fact that the area was cleared a few years ago many features were still present in the ground. In<br />

trench 1, 15 parallel ditches were found which were probably the result of land improvement by<br />

means of breaking up the structure of the old forest floor. Presumably these features date from<br />

long before the time of the camp and may be several centuries old. These features were cut by a<br />

utilities trench which was dated to 1939 and therefor associated with the construction of the<br />

house.<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [12]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

A small number of the documented features may date from the war, in particular the remains of<br />

the stairway in trench 3. The path surface had been replaced, but the original fittings onto which<br />

the beams were fixed were still present. Rocks associated with the rockery were uncovered in<br />

both trench 2 and 3. A drain in trench 3 and bicycle tiles in trench 2 probably also date from the<br />

war.<br />

The remainder of the features probably date from after the war, presumably from the time that<br />

the Family O’Breen occupied the house. In particular the edge of a border made of bricks laid in<br />

an arc form around the old stairway and flowerpots, possibly in their original position, were uncovered.<br />

The flagpole also dates from shortly after the war.<br />

The archaeological finds<br />

When the finds are looked at in detail a number of factors become apparent. Firstly, there is the<br />

high finds density. This is because the finds have been collected from the topsoil and whereas<br />

many finds in the old days would have been made from organic materials, such objects are now<br />

made of synthetic materials. Furthermore, because the finds are not particularly old they have<br />

had less time to degrade.<br />

Only a few finds could be dated accurately. A few German munitions and a zinc war coin certainly<br />

date from the war and a few finds certainly date from after the war. Anyone taking a look at<br />

the finds will quickly come to the conclusion that most of the material dates from the period between<br />

the Second World War and the 1960’s. Patterns in the distribution of the finds in the topsoil<br />

are also clear to see; by the drain to the west of the house, at the garage located to the<br />

north-east and a south facing distribution round the stairway leading to the entrance. The functional<br />

interpretation of the finds shows that most material was related to construction, consumption<br />

and interior or garden, as could be expected. Surprising is the relatively large number of<br />

munitions of German and British origin, in fired and unfired state. Just as surprising is what was<br />

not found, namely personal belongings. It is still possible that this type of object is still present<br />

somewhere at the location, as the accidental discovery of a pile of cardboard registration cards<br />

demonstrates.<br />

Building biographical evidence<br />

Building biographical evidence turned out to be present in abundance. 183 features and finds<br />

were registered within the house, including documents, newspapers and magazines, left behind<br />

tools and utensils, decorations, inscriptions, parts of furniture, product packaging, food remains<br />

etc.<br />

All 13 features which could be dated to the period 1939-1940 were related to the construction of<br />

the house. For example, a left behind screwdriver and a hand print in white paint from a tradesman<br />

that worked in one of the crawl spaces fall into this category. Six finds can be associated<br />

with relative certainty to the period 1940-1945 and the time of the Judendurchgangslager in particular.<br />

Most interesting are the silhouettes of tools in the shed which were presumably traced by<br />

Gemmeker’s Jewish gardener who we know spent a lot of time maintaining the garden tools.<br />

Another fine example is the inscription of two German or Maltese crosses in the attic, presumably<br />

drawn by Gemmeker or one of his visitors. As expected, most of the inventory stems from the<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [13]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

post war period, in particular the time that the family O’Breen occupied the house (1949-2007).<br />

Some of these feature can be directly associated with certain members of the family, in particular<br />

the Colonel himself.<br />

Conclusions<br />

Stratigraphy<br />

When the results of the archaeological and building biography investigations in and around the<br />

house are combined and considered in terms of stratigraphy, it is possible to come to a number<br />

of conclusions. Only a few finds and features date from the time of the refugee camp and later<br />

the transit camp. Due to the problems associated with dating certain objects the actual number<br />

probably exceeds those described in this report. Even with these more contemporary finds it is<br />

often not possible to date as accurately as a particular year. It is partly due to this reason that<br />

remains and features from the period between Gemmeker’s escape and the arrival of the family<br />

O’Breen (which now appears to have been as early as 1949) are scarce or absent. Numerous<br />

features in and around the house date from the occupation of the family O’Breen and particularly<br />

from Hannie O’Breen (1949-2007). This should not come as a surprise as Hannie O’Breen lived<br />

in the house for 60 years. However, it has become clear from the investigations that despite this<br />

post war occupation of the property, traces of the occupation before and during the war are still<br />

present. This holds true even when considering the fact that shortly after the war and in 2007 a<br />

lot of activities have taken place in and around the building.<br />

Symbolism of the material culture<br />

It may be surprising that during the archaeological and building biographical investigations a<br />

large number of finds have been recovered. This is mainly due to the systematic excavation and<br />

sieving of the topsoil. The fact that in this case the topsoil has been regarded as a source of<br />

information has lead to these finds being recovered. This is not usually the case in traditional<br />

archaeology. A large number of finds were also recovered from the so called empty house, literally<br />

from nooks and crannies. The picture that emerges is that clear phases of use, albeit varying<br />

in intensity, are evident in the material culture and that these patterns can be recorded and the<br />

material recovered or otherwise preserved. This leads to a biographical record of the house in<br />

terms of interpretations and finds.<br />

We are now in a position to consider the question whether the finds from the context of the camp<br />

have a symbolic value as ‘objects of power or relics of powerlessness’ as suggested by Claudia<br />

Theune in chapter 2.3. This would appear to be the case for many finds from the garden as in<br />

this case dating the finds was not so problematic. Some finds, such as the features in the embankment<br />

(bicycle tiles, drain, steps and rockery), can tell us what the living conditions were like<br />

at the time of Gemmeker, namely comfortable. The fact that these features lie just 15 meter away<br />

from the railway used for the transportations to the concentration camps and the fact that the<br />

garden was constructed by Jewish prisoners, give these discoveries a deeper meaning. From the<br />

finds that were discovered in the house it are particularly the finds from the shed (silhouettes of<br />

tools) and the Maltese crosses that are most striking.<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [14]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

Dutch Heritage Management<br />

The research framework within the context of the Dutch Archaeology and Monument policy<br />

(AMZ) is focused on determining whether sites are worthy of a protected status and where possible<br />

to ensure that such monuments be preserved in-situ. Under the formal terms of the national<br />

quality guidelines for archaeological works (KNA) this project falls into the category ‘work necessary<br />

for the drawing up of a planning application’. We recommend that the groundwork that is to<br />

be carried out in relation to the construction of the new pavilion should be carried out under an<br />

archaeological watching brief. This project would normally have been carried out at the locations<br />

where construction works were planned, but in this case this was not possible as the details of<br />

the plans were not known at the time of investigation. The results of this investigation show that<br />

there is enough reason to warrant the documentation of the finds and features that could potentially<br />

be disturbed when the pavilion is built.<br />

Evaluation<br />

This research, carried out as part of the Westerbork Archaeological Research Project, was set up<br />

as a pilot project. It is therefore important to address the question: what has been achieved by<br />

this research and what could or should have been done differently? The research at Westerbork<br />

is not just relevant in terms of planning policy but will also be assessed in terms of academic<br />

merits. The Memorial Centre Westerbork, the VU/CLUE and RAAP have entered into and set the<br />

boundaries for a long term research project with academic goals and international partners and<br />

advisors. Herein lie the challenges and limitations of this pilot. Within the AMZ policy framework<br />

research is bound and constricted when really appraisal, improvisation and intensification of the<br />

research should be possible. It is for this reason that academics concerned with holocaust archaeology<br />

are calling for a proactive approach as opposed to reactive approach which follows<br />

spatial development (Sturdy-Colls, 2012a). This approach is hindered by the simple fact that<br />

reality is not always compatible with theory and that spatial development, in particular in the<br />

Netherlands, evolves on its own in an autonomous way, independent of academic influence.<br />

However, it should not be overlooked that this very process generates the finances for the research.<br />

The research of the camps in the Netherlands at Amersfoort and Westerbork has been<br />

funded by this very process. Therefore, it must be recommended that the aim should be to achieve<br />

the best of both worlds. Where the market can provide the means and innovation the universities<br />

can for example enhance the quality of the research by formulating suitable research topics<br />

and goals. It must be said that ultimately this goal has been achieved at Westerbork. Such a, far<br />

too rare cooperation, has been found.<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [15]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [16]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

Inhoudsopgave<br />

Samenvatting ....................................................................................................................... 5<br />

Summary............................................................................................................................ 11<br />

Inhoudsopgave ................................................................................................................... 17<br />

1 Inleiding ........................................................................................................................ 19<br />

1.1 Kader en aanleiding .............................................................................................................. 19<br />

1.2 Bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong> ................................................................................................... 20<br />

1.3 Community archaeology ........................................................................................................ 21<br />

1.4 Plaats van het <strong>onderzoek</strong> in de AMZ ...................................................................................... 21<br />

1.5 Leeswijzer ............................................................................................................................ 22<br />

1.6 Dankwoord ........................................................................................................................... 22<br />

2 <strong>Archeologisch</strong> <strong>onderzoek</strong> om de villa .............................................................................. 23<br />

2.1 <strong>Archeologisch</strong> <strong>onderzoek</strong> naar kampterreinen in Europa ......................................................... 23<br />

2.2 The Westerbork Archaeological Research Project: de villa ...................................................... 23<br />

2.3 Opzet, <strong>onderzoek</strong>sthema’s en -vragen ................................................................................... 25<br />

2.4 Bureau<strong>onderzoek</strong>: methode en resultaten .............................................................................. 26<br />

2.4.1 Methoden ....................................................................................................................... 26<br />

2.4.2 Resultaten...................................................................................................................... 28<br />

2.4.3 Oudere perioden............................................................................................................. 31<br />

2.5 Veld<strong>onderzoek</strong>...................................................................................................................... 32<br />

2.5.1 Methode......................................................................................................................... 32<br />

2.5.2 Categorisering van de vondsten ...................................................................................... 34<br />

2.5.4 Resultaten Put 2............................................................................................................. 41<br />

2.5.6 Systematische metaaldetectie ......................................................................................... 47<br />

3 Bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong> in de villa............................................................................. 51<br />

3.1 Inleiding ............................................................................................................................... 51<br />

3.2 Bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong> ................................................................................................... 52<br />

3.3 Onderzoeksvragen ................................................................................................................ 52<br />

3.4 Methode ............................................................................................................................... 53<br />

3.4.1 Bureau<strong>onderzoek</strong> ........................................................................................................... 53<br />

3.4.2 Visuele inspectie ............................................................................................................ 54<br />

3.4.3 Locatie<strong>onderzoek</strong> in de villa van de commandant ............................................................. 54<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [17]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

3.4.4 Uitwerking en interpretatie .............................................................................................. 56<br />

3.4.5 Rapportage .................................................................................................................... 57<br />

3.5 Resultaten bureau<strong>onderzoek</strong> ................................................................................................. 57<br />

3.5.1 Bewoningsgeschiedenis .................................................................................................. 57<br />

3.5.2 Opzet en indeling van de woning ..................................................................................... 61<br />

3.6 Sfeerimpressie...................................................................................................................... 62<br />

3.7 Visuele inspectie................................................................................................................... 64<br />

3.7.1 Resultaten...................................................................................................................... 64<br />

3.7.2 Aandachtspunten............................................................................................................ 64<br />

3.8 Bouwbiografische sporen van bewoners in de villa ................................................................. 65<br />

3.8.1 Een selectie van de vondstenfiguur ................................................................................. 66<br />

3.8.2 Overzichten.................................................................................................................... 88<br />

3.8.3 Fotovergelijkingen .......................................................................................................... 89<br />

4 Conclusies en aanbevelingen ......................................................................................... 91<br />

4.1 Conclusies archeologisch <strong>onderzoek</strong> ..................................................................................... 91<br />

4.2 Conclusies bouwbiografie...................................................................................................... 94<br />

4.3 De tuin en de villa in samenhang bezien ................................................................................ 98<br />

4.4 Aanbevelingen archeologie.................................................................................................... 99<br />

4.5 Aanbevelingen bouwbiografie ...............................................................................................101<br />

4.6 Evaluatie .............................................................................................................................103<br />

Literatuur ......................................................................................................................... 106<br />

Gebruikte afkortingen........................................................................................................ 108<br />

Overzicht van figuren, tabellen en bijlagen ......................................................................... 109<br />

<strong>Bijlage</strong> 1: Sporenlijst ......................................................................................................... 112<br />

<strong>Bijlage</strong> 2: Vondstenlijst...................................................................................................... 113<br />

<strong>Bijlage</strong> 3: Lijst van de bouwbiografische sporen.................................................................. 114<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [18]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

1 Inleiding<br />

Ivar Schute<br />

1.1 Kader en aanleiding<br />

In december 2011 is in het voormalige Judendurchgangslager Kamp Westerbork een archeologisch<br />

en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong> in en om de villa van de kampcommandant uitgevoerd. Aanleiding<br />

voor het <strong>onderzoek</strong> waren de plannen van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork om<br />

de nog bestaande villa van de kampcommandant te consolideren en/of te conserveren door hier<br />

een transparante constructie van glas of kunststof overheen te plaatsen. Er was nog niet bekend<br />

hoe deze constructie eruit gaat zien en dus ook niet waar precies de fundering zal komen en<br />

welke bodemverstoringen hiermee gemoeid zijn. Om die reden richtte het <strong>onderzoek</strong> zich op een<br />

ruime zone rond de villa (figuur 1).<br />

Het nationaal belang van de villa werd overigens al in de jaren ‘90 van de vorige eeuw ingezien.<br />

In 1995 werd het pand als Rijksmonument ingeschreven in het monumentenregister (ODBnummer<br />

479656) vanwege het essentiële belang ervan als onderdeel van het complex Kamp<br />

Westerbork, het architectuurhistorisch belang en de zeldzaamheid van de villa.<br />

Het <strong>onderzoek</strong>sgebied is onlangs tot circa 60 cm diep omgezet omdat de verwilderde tuin met<br />

bomen de conditie van de kwetsbare houten villa bedreigden. Het terrein is van alle begroeiing<br />

ontdaan. Desondanks kunnen met het plaatsen van de constructie resten en sporen uit de Tweede<br />

Wereldoorlog en van voor- en navolgende gebruiksfasen van de villa worden bedreigd. Het<br />

archeologisch <strong>onderzoek</strong> dient primair om deze in kaart te brengen en eventueel kleinschalig op<br />

te graven.<br />

De laatste jaren is duidelijk geworden dat archeologisch <strong>onderzoek</strong> van resten en sporen uit<br />

meer recente perioden, waaronder de Tweede Wereldoorlog, een meerwaarde heeft voor ons<br />

beeld hiervan, hoe goed juist deze perioden ook beschreven zijn. Onderzoek op de Grebbeberg<br />

en in Kamp Amersfoort maakte dit duidelijk (Kok, 2009; Schute, 2009, 2010, 2011a; Wijnen &<br />

Schute, 2010; Kok & Wijnen, 2011). <strong>Archeologisch</strong> <strong>onderzoek</strong> kan een aanvulling vormen op<br />

historisch <strong>onderzoek</strong>, maar daar ook een voorzet voor zijn. Te vaak is gebleken, bij bijvoorbeeld<br />

grondwerkzaamheden op kampterreinen, dat er onbekende en onverwachte sporen tevoorschijn<br />

kwamen en ongezien vernietigd werden. Nieuwe sporen impliceren nieuwe informatie, die bovendien<br />

eenduidig en objectief te noemen is. Het zou een gemiste kans zijn het bodemarchief,<br />

ook wanneer het om de Tweede Wereldoorlog gaat, niet te ontsluiten.<br />

Het Herinneringscentrum Kamp Westerbork onderkende dit en trok hieruit de conclusie dat wanneer<br />

archeologisch <strong>onderzoek</strong> noodzakelijk is, dat dit zo uitgebreid en goed mogelijk uitgevoerd<br />

diende te worden. In samenspraak met de Vrije Universiteit (VU) en RAAP <strong>Archeologisch</strong> Adviesbureau<br />

zijn de contouren geschetst van een meerjarig archeologisch <strong>onderzoek</strong>, ‘The Wes-<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [19]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

terbork Archaeological Research Project’ genoemd. Hierin zijn elf locaties als object van <strong>onderzoek</strong><br />

benoemd, die allemaal op termijn mogelijk bedreigd worden door de herinrichtingsplannen<br />

die het Herinneringscentrum voor het kampterrein heeft. Dit rapport doet verslag van <strong>onderzoek</strong><br />

in en om de villa en verschijnt als eerste deel van een reeks waar ook de basisrapportage over<br />

het <strong>onderzoek</strong> op de stortplaats deel van uitmaakt. Deze beide projecten kunnen in het licht van<br />

het totale project als pilots worden gezien.<br />

Het <strong>onderzoek</strong> stond onder leiding van drs. I.A. (Ivar) Schute; het veldwerk is tussen 5 en 14<br />

december 2011 uitgevoerd. Op een aantal momenten is het <strong>onderzoek</strong> geëvalueerd door een<br />

Scientific Advisory Board. Hierin hadden zitting: prof.dr. R. van der Laarse, bekleder van de<br />

Westerbork-leerstoel aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, prof.dr. J. Kolen, hoogleraar archeologie<br />

aan dezelfde universiteit, Univ.-Prof.dr. Claudia Theune-Vogt van het Institut für Urund<br />

Frühgeschichte van de Universität Wien en tenslotte Caroline Sturdy-Colls BA (Hons), MPhil(B),<br />

AIFA van de Staffordshire University.<br />

Het bevoegd gezag werd gevormd door de gemeente Midden-Drenthe in de persoon van Saco<br />

van Veen van de afdeling Bouw en Wonen en diens adviseur drs. M. Montforts van het Drents<br />

Plateau. Aan de basis van het <strong>onderzoek</strong> lag een door het bevoegd gezag en de opdrachtgever<br />

geaccordeerd Programma van Eisen (PvE; Schute, 2011b: RAAP-PvE 1012). De in dit PvE omschreven<br />

<strong>onderzoek</strong>sthema’s en -vragen waren leidend voor het <strong>onderzoek</strong> (zie ook § 2.3).<br />

1.2 Bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

Geen weerslag in het PvE heeft het bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong> in de villa. Dit soort <strong>onderzoek</strong><br />

valt buiten de archeologische regelgeving. Bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong> kan gezien worden als<br />

een nieuwe <strong>onderzoek</strong>sdiscipline die de materiële neerslag bestudeert van de gebruiksgeschiedenis<br />

van een gebouw en wel op plekken waar meestal niemand komt: zolders, kelders, kruipruimten.<br />

De op die plekken achtergebleven resten hebben een verhaal te vertellen. Bouwbiografie<br />

is een integrale <strong>onderzoek</strong>smethode, die elementen uit verschillende disciplines combineert.<br />

Waar bouwhistorie gaat over het gebouw zelf, gaat bouwbiografie over de mensen in het gebouw<br />

en vertelt daarmee het verhaal van mensen. Het onderscheidt zich daarmee van de bouwhistorie<br />

en geschiedschrijving en is te zien als een vorm ‘contemporaine archeologie van het gebouw’.<br />

Dit <strong>onderzoek</strong> geeft daarmee een (sfeer)impressie van het leven in het gebouw door de tijd heen<br />

(o.a. Wijnen, 2011a, 2011b).<br />

Bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong> maakt het cultuurhistorische verhaal van een plek compleet. Het<br />

<strong>onderzoek</strong> vertaalt een objectieve bron naar een aansprekende interpretatie en geeft een historisch<br />

(sfeer)beeld van de gebruiksgeschiedenis. Dit leidt tot bewustwording van de geschiedenis<br />

en betrokkenheid bij (voormalige) gebruikers en het publiek. Soms levert het nieuwe feiten op<br />

over de geschiedenis, of scherpt deze aan. Door de wijze van verzamelen en rapporteren blijft<br />

de betekenisvolle cultuurhistorie behouden.<br />

Het verslag van het bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong> is terug te vinden in hoofdstuk 3.<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [20]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

1.3 Community archaeology<br />

Een belangrijk onderdeel van het project vormde het contact met pers en publiek. De regie hiervoor<br />

was in handen van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Tijdens de opgraving werd<br />

drie keer per dag een rondleiding verzorgd door een van de rondleiders van het Herinneringscentrum,<br />

waaraan ruchtbaarheid werd gegeven door middel van flyers, de website en een speciale<br />

QR-code. Op de opgravinglocatie werd tekst en uitleg gegeven door een van de archeologen.<br />

Tussen 28 december 2011 en 6 januari 2012 werden de vondsten in de voor de gelegenheid tot<br />

schervenzaal omgebouwde filmzaal van het Herinneringscentrum door de archeologen van RAAP<br />

gedetermineerd voor het oog van het publiek en soms in samenwerking met het publiek. Twee<br />

maal per dag werd bovendien een lezing verzorgd. Op deze locatie was een aantal ontmoetingen<br />

en gesprekken met overlevenden van het kamp gearrangeerd. Opgravingleider Ivar Schute hield<br />

voor het NRC een dagboek bij dat hier een goed sfeerbeeld van geeft (Schute, 2012a).<br />

1.4 Plaats van het <strong>onderzoek</strong> in de AMZ<br />

<strong>Archeologisch</strong> <strong>onderzoek</strong> wordt vandaag de dag (grotendeels) uitgevoerd door marktpartijen.<br />

Basis voor het <strong>onderzoek</strong> vormt de Wet op de <strong>Archeologisch</strong>e Monumentenzorg 2007, een herzieningswet<br />

van de Monumentenwet 1988. Deze herziening bleek noodzakelijk nadat Nederland<br />

in 1992 het Verdrag van Malta tekende en zich daarmee committeerde aan een (meer) structurele<br />

zorg voor het archeologisch erfgoed. Alhoewel de verschillende ondertekenaars van dit Europees<br />

verdrag dit verschillend uitwerken, leidde dit in Nederland tot een systeem van marktarcheologie.<br />

Bij elk bouwplan moet nu door de gemeente de noodzaak tot het doen van archeologisch<br />

<strong>onderzoek</strong> worden afgewogen. Dit is uitgewerkt en vastgelegd in bestemmingsplannen. Als het<br />

tot archeologisch <strong>onderzoek</strong> komt, wordt dit betaald door de initiatiefnemer van het bouwplan.<br />

Uitgangspunt van het beleid is het zogenaamde behoud in situ. Wanneer een ‘behoudenswaardige<br />

vindplaats’ wordt aangetroffen, dan wordt – alle belangen overziend – gekeken of behoud<br />

ter plekke mogelijk is of dat de vindplaats opgegraven moet worden (‘behoud ex situ’).<br />

Om nu te kunnen bepalen of archeologische vindplaatsen behoudenswaardig zijn, is in de Kwaliteitsnorm<br />

Nederlandse Archeologie (KNA) een getrapt <strong>onderzoek</strong>sstramien beschreven waarin<br />

eisen aan elke <strong>onderzoek</strong>sfase en -methodiek zijn verwoord. Bedrijven werken onder vergunning<br />

van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en zijn derhalve verplicht deze KNA te volgen.<br />

Onderzoek naar sporen en objecten uit de Tweede Wereldoorlog, met een volledige inachtneming<br />

van de KNA, is echter niet mogelijk (Schute, 2009; Kok & Wijnen, 2011). De KNA is niet<br />

toegespitst op <strong>onderzoek</strong> naar dergelijk recente perioden. De archeologische behoudenswaardigheid<br />

van een plek als Westerbork hoeft niet bepaald te worden. Gezien de criteria van de in<br />

de KNA vastgelegde waardestelling is op voorhand duidelijk dat Westerbork een behoudenswaardige<br />

archeologische vindplaats is en derhalve behoud in situ nagestreefd moet worden –<br />

indien mogelijk. Daarnaast is evenzeer duidelijk dat Westerbork een bijzonder groot publiek belang<br />

heeft. In die optiek dienen archeologische werkzaamheden dan ook zowel instandhouding<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [21]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

als ontsluiting en inrichting van het terrein. In KNA-formele zin van het woord zouden de hier<br />

opgevoerde werkzaamheden als ‘werkzaamheden in het kader van het opstellen van een inrichtingsplan’<br />

kunnen worden gezien. Op deze manier is het in het PvE verwoord en door de bevoegde<br />

overheid, de gemeente Midden Drenthe, geaccordeerd (Schute, 2011b). 1<br />

1.5 Leeswijzer<br />

In hoofdstuk 2 wordt verslag gedaan van de resultaten van het archeologisch <strong>onderzoek</strong> in de<br />

tuin van de villa. De resultaten van het bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong>, nu in de villa, worden in<br />

hoofdstuk 3 gepresenteerd. In hoofdstuk 4 worden conclusies en aanbevelingen geformuleerd en<br />

wordt getracht de resultaten van het archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong> in samenhang<br />

te bezien.<br />

1.6 Dankwoord<br />

Een woord van dank gaat uit naar alle medewerkers van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork.<br />

Speciale dank gaat uit naar Sjaak Kortenhoeven die vele praktische problemen voor ons<br />

oploste en naar Guido Abuys, als conservator onze constante vraagbaak. Verder gaat (op het<br />

gevaar af iemand te vergeten) onze dank uit naar Wendy Doorten, Ettie Henstra, Rienk Kamer,<br />

José Martin, Dirk Mulder, Christel Tijenk en de vele vrijwilligers van het Herinneringscentrum die<br />

voor het wassen van de vondsten hebben gezorgd of anderszins hebben bijgedragen. Ook danken<br />

wij Henk-Jan ten Brink (Grontmij) en de medewerkers van ASTRON, the Netherlands Institute<br />

for Radio Astronomy. Tenslotte: zonder de vrijwillige (graaf)hulp van Jetse de Jonge, André<br />

Kemper, Yannick Raczynski Henk, Mauro Smit en Nick Warmerdam had het <strong>onderzoek</strong> grote<br />

vertraging opgelopen en was het een stuk minder gezellig geweest.<br />

1<br />

Voor de duidelijkheid: het <strong>onderzoek</strong> wordt dus niet als een inventariserend archeologisch <strong>onderzoek</strong> gezien t.b.v. het<br />

opstellen van een selectieadvies en het nemen van een selectiebesluit, hoewel het <strong>onderzoek</strong> hier zeker kenmerken<br />

van heeft.<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [22]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

2 <strong>Archeologisch</strong> <strong>onderzoek</strong> om de villa<br />

Ivar Schute<br />

2.1 <strong>Archeologisch</strong> <strong>onderzoek</strong> naar kampterreinen in Europa<br />

Kamp<strong>onderzoek</strong> door archeologen vindt in Europa nog maar incidenteel plaats. De geest van de<br />

tijd en diverse praktische en ethische problemen zijn hier waarschijnlijk debet aan. Onlangs is<br />

door professor Claudia Theune uit Wenen een overzicht gepubliceerd waaruit blijkt dat er vooral<br />

in de ‘daderlanden’ en in Polen <strong>onderzoek</strong> is of wordt gedaan (Theune, 2010). In het westen is<br />

volgens haar artikel alleen in Amersfoort <strong>onderzoek</strong> gedaan. Inmiddels is bekend dat ook op<br />

Alderney archeologisch <strong>onderzoek</strong> heeft plaatsgevonden (Carr, 2009; Sturdy Colls, 2012a). Het<br />

scala aan kampen dat tot nu toe is onderzocht, is divers: vernietigingskampen zoals Belzec,<br />

maar ook doorvoerkampen zoals Amersfoort en ‘satellietkampen’ zoals Witten-Annen (van Buchenwald).<br />

Met name de laatste tien jaar vindt op een steeds grotere schaal systematisch <strong>onderzoek</strong><br />

plaats; in enkele vernietigingskampen zijn meerjarige <strong>onderzoek</strong>sprogramma’s opgezet,<br />

voorbeelden hiervan zijn Sobibor en Treblinka (Gilead e.a., 2009; Sturdy-Colls, 2012b).<br />

In ons land beet kamp Amersfoort het spits af. Hier vonden in 2010 en 2011 de eerste opgravingen<br />

plaats (Schute, 2011a; Stein, 2011). Vooralsnog vinden de opgravingen in Nederland plaats<br />

binnen een marktarcheologisch kader en worden dus (goeddeels) gestuurd vanuit ontwikkelingen<br />

in de ruimtelijke ordening. In het geval van Amersfoort betrof dat de uitbreiding van het Nationaal<br />

Monument. Om die reden is een deel van een luchtafweerstelling opgegraven.<br />

Het Herinneringscentrum Kamp Westerbork probeert hier een meer ‘academische’ lading aan te<br />

geven. Onder hun opdrachtgeverschap hebben de Vrije Universiteit en RAAP <strong>Archeologisch</strong><br />

Adviesbureau de handen ineen geslagen en de contouren van het ‘Westerbork Archaeological<br />

Research Project’ geschetst (Schute, 2011b). Leidende <strong>onderzoek</strong>sthema’s hierin zijn vooralsnog<br />

de historische gelaagdheid van het kampterrein en de zeggingskracht van de materiële<br />

cultuur (zie § 2.3). De eerste twee pilots vonden in december 2011 plaats, nog wel gefinancierd<br />

vanuit de bouwplannen die er rond de villa van de kampcommandant bestaan (Schute, 2011b;<br />

Siebelt, 2012). Het project telt echter in totaal elf deel<strong>onderzoek</strong>en waarvoor in de nabije toekomst<br />

financiering zal worden gezocht en internationale samenwerking een van de belangrijkste<br />

uitgangspunten is.<br />

2.2 The Westerbork Archaeological Research Project: de villa<br />

De villa van de kampcommandant ligt in het uiterste noorden van de voormalige gemeente Westerbork<br />

(nu fusiegemeente Midden-Drenthe; figuur 2). In 1939 besloot de Centrale Commissie<br />

voor het Vluchtelingenvraagstuk op deze plek een kamp te bouwen voor Joods-Duitse vluchtelingen.<br />

2 Deze vluchtelingen probeerden aan de dreiging van het Nazi-regime te ontkomen door de<br />

2 In eerste instantie had men een locatie op 18 km van Paleis Het Loo op het oog. Koningin Wilhelmina verhinderde dit.<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [23]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

grens met Nederland over te steken. De bouw van het kamp werd uitgevoerd door de Onderhouds-<br />

en Uitbreidingswerken van de Rijksgebouwendienst onder leiding van Louis Bok en geheel<br />

gefinancierd door de Joodse gemeenschap. Bij het kamp werd een aantal dienstwoningen<br />

gebouwd waaronder een ‘woning directeur, een woning hoofd administratie, woning leider illegale<br />

kamp en zes woningen voor geëmployeerden à fl. 3.250, totaal fl. 37.500’ (Nationaal Archief<br />

inventaris 2.04.58 Archief Ministerie van Binnenlandse Zaken, hier overgenomen uit Stenvert,<br />

2009). Van deze dienstwoningen was de villa voor de directeur zonder meer de grootste en<br />

meest luxueuze.<br />

De villa is van het kamp het enige overgebleven gebouw. 3 Dat juist de woning van SS-<br />

Obersturmführer Albert Konrad Gemmeker de tijd heeft overleefd, is wellicht wrang te noemen,<br />

maar in de geest van de tijd verklaarbaar. De woning verloor in 1948 zijn functionele relatie met<br />

het kamp en werd een jaar later als particulier woonhuis in gebruik genomen. Toen in 1970-‘71<br />

het kamp werd ontmanteld en de barakken werden afgebroken of verkocht, was het derhalve<br />

weinig opmerkelijk dat het woonhuis hieraan ontsnapte. Op dat moment was het kamp al lang<br />

een opvangkamp voor Molukkers. Hoewel de primaire identificatie met Westerbork die van doorvoerkamp<br />

uit de Tweede Wereldoorlog is, is de gebruiksgeschiedenis van het kamp veel complexer<br />

en is de bijna 20 jaar dat de Molukkers het kamp gebruikten, of de 57 jaar dat de familie<br />

O’Breen de woning in gebruik had, veel langer dan de drie jaar dat Gemmeker er woonde en het<br />

kamp als doorvoerkamp fungeerde (zie ook § 3.5.1).<br />

Zo zou ik nog vele verhaaltjes kunnen vertellen over ‘onze’ commandant. Misschien voelt<br />

hij zich wel een goedertieren vorst over vele deemoedige onderdanen. God weet hoe hij<br />

zich voelt. Een stem achter me zegt: ‘We hadden vroeger een commandant, die trapte de<br />

mensen naar Polen, deze lacht ze naar Polen.’<br />

Etty Hillesum, december 1942<br />

Toen in 2007 de dochter van kolonel Speck O’Breen overleed, is door Herinneringscentrum<br />

Kamp Westerbork een fotoboek gemaakt van de situatie in het huis zoals ze dat toen aantroffen.<br />

Dit fotoboek met foto’s van Sake Elzinga getuigt van een verstilde tijd, maar wel die van de familie<br />

O’Breen (Elzinga, 2009).<br />

Voornemen van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork is nu deze verstilde tijd te vangen in<br />

een ‘stolpconstructie’ of ‘paviljoen’. De woning laat geen grote aantallen bezoekers toe en zal<br />

dus geconserveerd en afgeschermd worden, maar tegelijkertijd toegankelijk door een doorzichtige<br />

constructie te maken waarin en waarop beelden, tentoonstellingen etc. geplaatst of geprojecteerd<br />

kunnen worden. Het archeologisch <strong>onderzoek</strong> vindt plaats voorafgaand aan de hiermee<br />

gepaard gaande grondwerkzaamheden.<br />

3 Voor een wat uitgebreidere bewoningsgeschiedenis van de villa en overzicht van de functies van het kamp wordt verwe-<br />

zen naar § 3.5.2.<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [24]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

Focus van het archeologisch <strong>onderzoek</strong> is de materiële reflectie van de verschillende gebruikers<br />

– en daarmee dus de gelaagdheid om het huis. De tuin is helaas van begroeiing ontdaan. Gemmeker<br />

stond bekend als verwoed tuinier, maar tuinhistorische relicten (d.i. beplanting uit zijn tijd)<br />

kunnen – zo lijkt het – alleen nog aan de westzijde van het terrein worden aangetroffen, buiten<br />

de zone waar bodemingrepen zullen gaan plaatsvinden. Ook liggen hier de resten van een kas<br />

en een schuur. Deze zijn bij dit <strong>onderzoek</strong> buiten beschouwing gelaten. Wel is gezocht naar<br />

vondststrooiingen rond oude paden, greppels, gebouwstructuren e.d. Op basis van een bureau<strong>onderzoek</strong><br />

zullen deze structuren in kaart worden gebracht, waarna de meest beloftevolle archeologisch<br />

zullen worden onderzocht.<br />

2.3 Opzet, <strong>onderzoek</strong>sthema’s en -vragen<br />

Vooraf zijn in samenspraak met de VU en het Herinneringscentrum twee <strong>onderzoek</strong>sthema’s<br />

geformuleerd waaraan (de opzet van) het <strong>onderzoek</strong> schatplichtig moest zijn. Deze thema’s worden<br />

hieronder kort toegelicht. Ook zijn in het PvE (Schute, 2011b), hieruit voortvloeiende, <strong>onderzoek</strong>svragen<br />

geformuleerd. Ook deze worden hieronder weergegeven.<br />

De zeggingskracht van de materiële cultuur<br />

Aan mobilia uit de Tweede Wereldoorlog, met name in de context van een (concentratie)kamp,<br />

kan een enorme betekenis worden toegekend. Een betekenis die grotendeels op een emotioneel<br />

en symbolisch vlak ligt. In 2006 is onder leiding van professor Claudia Theune in concentratiekamp<br />

Sachsenhausen een grote afvalkuil opgegraven (circa 320 m3: 5556,3 kilo aan artefacten).<br />

Theune: ‘Each period and culture uses material culture not only as functional objects with contextual<br />

properties and with a special biography of itself and of the owner, but also as symbols or<br />

carrier of meaning for something not clearly visible, for a mental image or an idea. In this way,<br />

objects in former concentration camps can become objects of power or relics of powerlessness,<br />

of repression and humiliation.’ (Theune, 2010).<br />

Uit dit <strong>onderzoek</strong>, maar ook uit <strong>onderzoek</strong> in Buchenwald (Hirte, 2000) blijkt dat de in de (Nederlandse)<br />

archeologie gangbare documentatie en registratie van vondsten niet voldoet om de vondsten<br />

uit Westerbork op waarde te kunnen schatten. Dit hangt samen met het feit dat de klassieke<br />

op materiaal en functie gerichte indeling niet alle informatie ontsluit waarnaar in het kader van dit<br />

<strong>onderzoek</strong> gevraagd wordt. Theune hanteert bijvoorbeeld een indeling naar functiegroepen zoals<br />

militaria, toiletbenodigdheden, huishoudelijke artikelen etc. Een dergelijke indeling maakt, zoals<br />

ook de ‘Buchenwald-database’ 4 laat zien, ook een indeling naar dader- en slachtoffererfgoed mogelijk,<br />

indien relevant. Overigens is door RAAP bij het <strong>onderzoek</strong> naar een Duitse luchtafweerstelling<br />

bij Arnhem voor het eerst een systeem van vondstregistratie ontwikkeld dat recht doet aan de specifieke<br />

eisen van materiaal uit deze periode (Kok & Flokstra, 2011).<br />

Gelaagdheid<br />

De commandantwoning kent meerdere gebruiksfasen en daarmee, letterlijk en figuurlijk, een gelaagdheid.<br />

Getracht zal worden deze gelaagdheid in archeologische zin in beeld te brengen en te<br />

4 Zie http://www.buchenwald.de/media_de/fr_content.php?nav=digisammlung&view=ct_digisammlung.html<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [25]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

identificeren. Het kamp, met zijn culturele biografie en de daarmee samenhangende meerdere<br />

betekenissen, is in de eerste plaats – in ons gedenken en herinneren van vandaag – een Joods<br />

doorvoerkamp (voor deze problematiek zie o.a. Van Vree & Van der Laarse, 2009; Van der Laarse,<br />

2010/2011). Deze primaire identificatie doet weinig recht aan bijvoorbeeld de Molukse tijd van het<br />

kamp, of schetst ons geen beeld van het Joodse vluchtelingenkamp van voor de oorlog. <strong>Archeologisch</strong><br />

inzicht in de gelaagdheid en transformatie tussen de verschillende gebruiksfasen maakt het<br />

mogelijk het gedenken en herinneren gestalte te geven naar de eisen en wensen van het nu.<br />

Onderzoeksvragen (uit het PvE, Schute, 2011b):<br />

1. Hoe zag de tuin er in de verschillende gebruiksfasen uit?<br />

2. Welke elementen waren daar aanwezig?<br />

3. Van wanneer tot wanneer hebben deze daar gestaan?<br />

4. Zijn er rond paden, schuren, droge greppels en andere structuren vondststrooiingen aanwezig<br />

die te herleiden zijn naar gebruiksfase en/of personen?<br />

5. Wat zeggen de vondsten over het dagelijkse leven van de bewoners?<br />

6. Zijn er vondsten naar personen te herleiden?<br />

7. Zijn er nog bomen, struiken en/of planten aanwezig die tot de tuin van Gemmeker kunnen<br />

worden gerekend?<br />

8. Zijn er effecten van post-depositionele processen zichtbaar en in welke mate hebben deze<br />

vondststrooiingen beïnvloed?<br />

9. Zijn er sporen van schatgraverij zichtbaar en in welke mate hebben deze het terrein verstoord?<br />

10. Welke vervolgstappen (opgraven, beheer) zijn noodzakelijk?<br />

11. Welke methoden zouden hierbij kunnen worden ingezet?<br />

Opzet van het <strong>onderzoek</strong><br />

Bij het <strong>onderzoek</strong> is gebruik gemaakt van de volgende methoden: bureau<strong>onderzoek</strong>, gravend<br />

<strong>onderzoek</strong> en systematische metaaldetectie. Idee was om met behulp van het bureau<strong>onderzoek</strong><br />

richting te geven aan het veld<strong>onderzoek</strong>. Dat idee wordt hieronder verder toegelicht.<br />

2.4 Bureau<strong>onderzoek</strong>: methode en resultaten<br />

2.4.1 Methoden<br />

De tuin van de villa heeft verschillende eigenaren, gebruikers en tuinmannen gekend en heeft<br />

om die reden waarschijnlijk verschillende transformaties ondergaan. Elke gebruiksperiode heeft<br />

zijn infrastructuur gekend en zijn veranderingen hierin. Om nu elementen en structuren (zoals<br />

bijvoorbeeld een droge greppel, een paadje, een kas e.d.) te identificeren en te kunnen bepalen<br />

tot welke gebruiker (‘tijdslaag’) deze is te herleiden, is het raadzaam van tevoren een beeld te<br />

hebben van het huis met tuin en de ontwikkeling en transformatie hiervan. Dit is door middel van<br />

archief<strong>onderzoek</strong> op het Herinneringscentrum Kamp Westerbork gebeurd. Ook is gebruik ge-<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [26]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

maakt van fotomateriaal van Yad Vashem 5 en de collectie van www.beeldbankwo2.nl waar bestanden<br />

van diverse organisaties zijn samengebracht.<br />

Het hier beschikbare materiaal bestaat voornamelijk uit fotomateriaal, te weten sfeerfoto’s en<br />

luchtfoto’s, maar ook een klein aantal schetsen en tekeningen. Deze zijn bestudeerd teneinde<br />

inzicht te verkrijgen waar proefsleuven of proefputten gegraven zouden kunnen worden. Achterliggende<br />

gedachte hierbij was niet alleen de duiding en interpretatie van de structuren op zichzelf,<br />

maar ook hun potentie als ‘artefact trap’, dat wil zeggen in welke mate er vondsten in geraakt<br />

kunnen zijn, of ook verstopt.<br />

Uiteindelijk is gebruik gemaakt van de volgende bronnen (alleen indien anders vermeld verwijzen<br />

de codes naar bestandsnamen of coderingen van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork):<br />

1. Bouwtekening van het kamp door de Rijksgebouwendienst, circa 1939 (B01-1-02; 44_19.jpg.).<br />

2. Bouwtekening ‘directeurswoning’, circa 1939 (44_16.jpg.).<br />

3. Luchtfoto genomen op 22 maart 1945 (1296.jpg en 1272.jpg.).<br />

4. Luchtfoto uit 1956 (17134-1956.tif.).<br />

5. Luchtfoto uit de periode 1971-1990 (18438.jpg.).<br />

6. Aquarel (waterverf), waarschijnlijk van na 1950 (01.jpg.).<br />

7. Aquarel (waterverf), juli 1946 (zonder naam.).<br />

8. Foto vooraanzicht huis (F537-247.).<br />

9. Foto kas in aanbouw, 1943? (F538-153.).<br />

10. Foto groepje mensen voor serre (F540-096, 8796-10.).<br />

11. Foto villa vanuit het zuiden (F540-098, 8796-12.).<br />

12. Foto villa vanuit het zuiden, van dichtbij (F540-099, 8796-13.).<br />

13. Foto 3 mannen voor zuidwestzijde van het huis, met hondenkennel (F540-101, 8796-15.).<br />

14. Foto gezin(?) op ‘Japans bruggetje’ (F540-104, 8796-18.).<br />

15. Foto klein kind op ‘Japans bruggetje’ (F540-109.).<br />

16. Foto gezin(?) voor zuidwestzijde van het huis (F540-110, 8796-24.).<br />

17. Foto van jong stel op trap hoofdingang (F540-133, 9339-01.).<br />

18. Foto zuidwestzijde huis (1503.jpg.).<br />

19. Foto klein meisje op ‘Japans bruggetje’ (1498.jpg.).<br />

20. Foto voorzijde huis (2985/5, collectie Yad Vashem.).<br />

21. Foto vanuit zuiden (FA29/117, door Rudolf Breslauer, collectie Yad Vashem.).<br />

22. Foto vanuit oosten (FA29/5, door Rudolf Breslauer, collectie Yad Vashem.).<br />

23. Foto vanuit zuidoosten onder trein door (FA29/29, door Rudolf Breslauer, collectie Yad Vashem.).<br />

24. Foto vanuit zuiden met trein (www.beeldbankwo2.nl)<br />

25. Foto frontaal (www.beeldbankwo2.nl).<br />

5<br />

Yad Vashem is het officiële monument van Israël voor het herdenken van Joodse slachtoffers van de Holocaust. Deze<br />

instantie doet ook eigen <strong>onderzoek</strong> en beschikt o.a. over een digitaal fotoarchief<br />

(http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/photos.html).<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [27]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

2.4.2 Resultaten<br />

Wanneer in deze paragraaf verwezen worden naar een foto of tekening dan wordt de nummering<br />

uit § 2.4.1 gehanteerd. Wanneer structuren worden beschreven verwijzen de hoofdletters naar<br />

tabel 1 en figuur 5.<br />

Chronologische beschrijving van elementen en structuren<br />

Kamp Westerbork en daarmee ook de villa zijn in 1939 gebouwd (figuur 3). In dat jaar is ook de<br />

tuin aangelegd. Vanaf januari 1943 heeft kampcommandant Gemmeker de tuin opnieuw laten<br />

inrichten door Joodse tuinmannen. Er bestaat een aquarel (7, figuur 4) met daarop de tekst<br />

‘Kamp “Westerbork”. Woning van de Commandant, na wijziging van de Tuinaanleg, Juli 1946’,<br />

gesigneerd met ‘B.P.’ Op het eerste oog zijn de veranderingen echter marginaal. Vervolgens lijkt<br />

de tuin in de tijd dat de familie O’Breen er woonde (de periode 1949-2007, zie § 3.5.2) amper<br />

veranderd. In 2010 is de begroeiing verwijderd omdat deze een gevaar vormde voor het huis.<br />

Hierbij is de toplaag omgezet en zijn ook de tot dan aanwezige paden verdwenen.<br />

In onderstaande subparagrafen worden de verschillende in de tuin aanwezige elementen en<br />

structuren beschreven aan de hand van de in § 2.4.1 genoemde foto’s en tekeningen. De daar<br />

gegeven nummers worden daarbij gehanteerd. Met letters wordt verwezen naar de verschillende<br />

structuren die hierbij (mogelijk) zijn onderscheiden; deze staan allen weergegeven op figuur 5.<br />

Dit resulteert uiteindelijk in een beschrijving van de archeologische verwachting van de tuin en<br />

wat dit impliceert voor het veld<strong>onderzoek</strong>.<br />

Padenstructuur<br />

In 1939 vormde een plein in de vorm van een carré (A) de ingangstructuur van het kamp aan de<br />

westzijde, een kwartslag gedraaid ten opzichte van de as (spoorlijn!) van het kamp (B). De villa (C)<br />

lag aan de noordwestzijde van dit carré (1). Mogelijk vormde een zuidwest-noordoost georiënteerd<br />

pad (D) voor langs de villa onderdeel van dit ontwerp; dat is niet geheel duidelijk. Op geen van de<br />

beschikbare foto’s is dit met zekerheid te herkennen. Ook zou er een op het midden van de villa gericht<br />

pad (E) vanaf het middelpunt van het carré gelopen kunnen hebben. Op de luchtfoto uit 1945 (3)<br />

is dit vagelijk zichtbaar; zeker is dat een dergelijk pad vanaf het middelpunt wel alle andere zijden<br />

opliep (F,G,H, figuur 3). Op een aantal foto’s is echter duidelijk dat dit, op dat moment niet aanwezig<br />

is (8, 20, 23 en 25).<br />

Waarschijnlijk in 1943 verandert de padenstructuur van de tuin. Tot 2010 vormt een boogvormig<br />

pad (I, figuur 6) voorlangs het huis een bepalend element in toegang en aanzien van de villa (3,<br />

4, 6, 7, 12, 17 en 25). De ingang over de droge greppel aan de zuidzijde (spoorzijde) ligt er nog<br />

steeds, geflankeerd door rolkeien (J, figuur 6). Aan de voorzijde van het huis sluit dit pad aan op<br />

de trap bij de hoofdingang bij de oostelijke punt van het huis (zie hieronder).<br />

Er is sprake van een pad langs de noordoostzijde van het huis waar vanaf de vijftiger jaren(?)<br />

een garage heeft gestaan (mondelinge mededeling G. Abuys). De aanzet hiertoe is duidelijk te<br />

zien op een van de aquarellen (K, 6). Van de garage zelf is op het beschikbare materiaal geen<br />

spoor te bekennen.<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [28]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

De tegenoverliggende zuidwestelijke zijde van de villa bestond uit een woonkamer, grenzend aan<br />

een door een windscherm afgeschermd terras (8; figuur 7), dat aan het einde van de oorlog of vlak<br />

na de oorlog is vervangen door een soort serre (mondelinge mededeling G. Abuys). Op de meeste<br />

foto’s en tekeningen is deze serre te zien; deze zijn derhalve waarschijnlijk alle na de oorlog gemaakt<br />

(6, 7, 11, 12, 16, 18, 20 t/m 23 en 25). Op de bouwtekening is echter goed te zien dat deze<br />

serre in elk geval niet in het plan was opgenomen (figuur 8). Vanaf dit terras/deze serre heeft een<br />

sierpad (L) gelopen door het zuidelijk deel van de tuin, te zien op foto 10 en 19, rechts van het<br />

meisje (figuur 9). Het pad bestond uit grind en liep van het talud om het huis middels een trappetje<br />

met drie treden (M), mogelijk van vastgezette berkenstammetjes (10 en 18), naar een bruggetje<br />

dat als ‘Japans sierbruggetje’ (N) werd aangeduid (mondelinge mededeling G. Abuys; foto 14, 15<br />

en 19). Op foto 14 en 15 is te zien dat dit bruggetje uit stammetjes bestond met een houten hekwerkje<br />

aan beide zijden, geflankeerd door dennenboompjes (figuur 10). Het overspant een laagte,<br />

verder als ‘droge vijver’ aangeduid (O). Het pad loopt in zuidelijke richting naar een gebouw dat<br />

aan de overkant van het spoor heeft gestaan, waar kampcommandant Gemmeker werkte. Op deze<br />

manier had Gemmeker een kortere route naar de ‘Kommandantur.’ 6<br />

Talud om het huis en trap bij de hoofdingang<br />

Niet alleen aan de zuidwestzijde maar om het hele huis is een talud aanwezig (geweest), vooral<br />

goed te zien op foto 23 (figuur 11). In feite ligt het huis verhoogd, daarmee ruimte gevend aan een<br />

kruipruimte (zie hoofdstuk 3). Dit talud lijkt het karakter gehad te hebben van een rotstuin met<br />

verspreid liggende rolkeien (P, figuur 12), die heden ten dage verplaatst lijken te zijn naar een rij<br />

onderlangs de wanden van het huis. Naast het hierboven beschreven houten trappetje is op foto<br />

16 en 18 ter hoogte van de regenpijp die woonkamer en serre scheidt, een stenen gootje zichtbaar<br />

(Q, figuur 12). Op de aquarellen (6 en 7) is aan de voorzijde van het huis hier een bordes met<br />

bloemen afgebeeld (figuur 13), doorsneden door de trap van de hoofdingang (R), zichtbaar op<br />

talloze foto’s (met name foto 17; figuur 14). Deze trap is een keer vervangen. In oorsprong is de<br />

trap breder dan hij nu is. Ook is de baksteen wit in plaats van rood en zijn de flankerende plantenbakken<br />

groter dan nu het geval is. Opvallend zijn de twee tegels (S) aan weerszijden van de voet<br />

van de trap; duidelijk zichtbaar op een naoorlogse foto is de gleuf om een fiets te parkeren.<br />

Begroeiing, borders, bomen<br />

De groenstructuur van de tuin is niet helemaal meer te reconstrueren. Op de foto’s van rond<br />

1939-1940 is duidelijk te zien dat voor het huis een grasveld (T) ligt, waar dan een aantal boompjes<br />

zijn geplant (8, 20, 23 en 25; figuur 7). Deze boompjes zijn niet meer met zekerheid te herleiden<br />

naar volwassen bomen op latere foto’s. Het talud is aan de voorzijde ‘kaal’ (23, figuur 7).<br />

De aquarellen tonen hier een bloemenzee (figuren 4 en 13); op foto 12 is echter een rotstuin te<br />

zien, evenals aan de zuidwestzijde van de villa, zoals hierboven reeds aangegeven (figuur 12).<br />

Foto 15 geeft weer hoe het karakter van de tuin aan de zuidzijde was: hoog gras, struikjes en<br />

boompjes. Achter het huis, meer naar het westen, lijkt een groot grasveld (U, foto 4, figuur 15)<br />

gelegen te hebben. Het is niet duidelijk wat hier omheen heeft gelegen, mogelijk in elk geval een<br />

6<br />

Het ‘sierpad’ was dus functioneel; omdat het pad een romantische aanleg kende en over een niet-functioneel bruggetje<br />

voerde wordt hier de term ‘sierpad’ gehanteerd, ook ter onderscheid van de andere paden.<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [29]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

moestuin. Opgemerkt mag worden dat een deel van de tuin, het westelijke deel, gespaard is<br />

gebleven. Dit deel van de tuin is nog niet verder onderzocht.<br />

Kas en schuren<br />

Ten westen van het perceel waarop de villa staat heeft een kas gelegen (V). Foto 9, waarschijnlijk<br />

uit de oorlog, toont deze in aanbouw (figuur 16); ook op luchtfoto’s is deze structuur<br />

goed te zien. Op foto 4 lijkt het alsof de kas uit twee delen bestaat(?), die in elkaars verlengde<br />

liggen.<br />

Enkele jaren geleden heeft (naar informatie van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork)<br />

Staatsbosbeheer een schuurtje laten afbreken dat naast de kas lag en op foto 9 zichtbaar is (W,<br />

figuur 16). Een korte bezoek aan het terrein leerde dat brokstukken van dit schuurtje (fundamenten?),<br />

evenals van de kas, nog in het bos aanwezig zijn. Een tweede schuurtje zit aan de achterzijde<br />

het huis vast (X, figuur 2). Oorspronkelijk stond dit schuurtje los van de villa (mondelinge<br />

mededeling G. Abuys).<br />

Hondenkennel en -graven<br />

Net ten westen van het pand, in feite naast het laatstgenoemde schuurtje, heeft een hondenkennel<br />

gestaan, net zichtbaar op foto 13 (Y). Het betreft een lichte constructie met gaas bekleed.<br />

Bekend is dat zowel kampcommandant Gemmeker als kolonel Speck O’breen en zijn dochter<br />

honden hielden. Ook gaat het verhaal dat deze honden op het terrein werden begraven; een<br />

aantal (verdwenen) rolkeien ten noorden van de villa (Z) zouden een aantal van deze graven<br />

markeren (mondelinge mededeling G. Abuys).<br />

<strong>Archeologisch</strong>e verwachting<br />

Uit het bureau<strong>onderzoek</strong> is duidelijk geworden dat het aanzien van de tuin tussen 1939 en 1943 een<br />

aanzienlijke verandering onderging. Vanaf de tijd dat Gemmeker de villa bewoonde, is de tuin (opnieuw)<br />

aangelegd en ingericht. Weinig grip kon verkregen worden op transformaties na april 1945. De<br />

tekst die op de aquarel staat (7, figuur 4), dat de tuinaanleg gewijzigd is voor of in juli 1946, kan slaan<br />

op de aanleg door de Joodse tuinmannen, 7 of op een kleine wijziging die hierna heeft plaatsgevonden<br />

en die aan het sfeerbeeld op de aquarel niet duidelijk zichtbaar is. Mogelijk dateren de hondenkennel<br />

en het garagepad van (kort) na de oorlog. Maar om kort te gaan: er worden in de tuin vrijwel alleen<br />

structuren en resten uit 1943-1945 verwacht. Sporen van bewoning in de vorm van neerslag van<br />

archeologisch materiaal worden echter ook van voor en na de Duitse periode verwacht. De bureaustudie<br />

maakt duidelijk dat bijvoorbeeld de ruimte tussen het huis en talud aan de zuidzijde (het oude<br />

terras), het Japans bruggetje over de droge vijver en de trap bij de hoofdingang geliefde plekken<br />

vormden voor bewoners en gebruikers om de tijd door te brengen.<br />

In november 2011 is ter voorbereiding op de veldwerkzaamheden een kort bezoek aan de tuin<br />

gebracht waarbij middels een paar grondboringen werd geconstateerd dat de verstoring van de<br />

bovengrond zwaarder is dan gedacht. Bij het verwijderen van de begroeiing is getracht enkele<br />

stobben uit de grond te frezen en hebben klaarblijkelijk ook wat andere grondbewerkingen zoals<br />

7 Er zijn twee Joodse tuinmannen geweest, na elkaar.<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [30]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

kleine egalisaties plaatsgevonden. Om die reden kon de archeologische verwachting enigszins<br />

bijgesteld worden en is de <strong>onderzoek</strong>sopzet voor het veldwerk omgegooid (zie § 2.5). De archeologische<br />

verwachting voor de verschillende in de tuin aanwezige structuren laat zich aldus in<br />

tabelvorm samenvatten (ook de wel beschreven structuren die buiten de focus van het <strong>onderzoek</strong><br />

vallen, zijn hierin opgenomen):<br />

code korte omschrijving archeologische verwachting<br />

A carré niet van toepassing<br />

B spoorlijn niet van toepassing<br />

C villa niet van toepassing<br />

D pad 1939 laag, mogelijk zelfs nooit aanwezig geweest<br />

E pad vanaf midden carré laag, mogelijk zelfs nooit aanwezig geweest<br />

F pad carré, zuidwest niet van toepassing<br />

G pad carré, zuidoost niet van toepassing<br />

H pad carré, noordoost niet van toepassing<br />

I boogvormig pad middel, oppervlakkige structuur, is waarschijnlijk zwaar aangetast<br />

J ingang boogvormig pad zuidzijde niet van toepassing (is aanwezig, maar ligt buiten <strong>onderzoek</strong>sgebied<br />

K pad naar garage, noord laag, zwaar verstoorde zone<br />

L sierpad, zuid middel, oppervlakkige structuur, is waarschijnlijk zwaar aangetast<br />

M trappetje rotstuin, zuid hoog, in weinig verstoorde zone<br />

N Japans sierbruggetje laag, is hoogstwaarschijnlijk verdwenen<br />

O droge vijver hoog, structuur gaat diep(er)<br />

P rotstuin hoog, in weinig verstoorde zone<br />

Q gootje hoog, in weinig verstoorde zone<br />

R trap hoofdingang niet van toepassing, is aanwezig<br />

S fietstegels hoog, in weinig verstoorde zone<br />

T grasveld voor villa niet relevant, geen archeologische significantie<br />

U grasveld achter villa niet relevant, geen archeologische significantie<br />

V kas niet van toepassing, buiten <strong>onderzoek</strong>sgebied<br />

W schuur, west niet van toepassing, buiten <strong>onderzoek</strong>sgebied<br />

X schuur aan villa niet van toepassing<br />

Y hondenkennel laag, lichte structuur, grond diep verstoord<br />

Z hondengraven laag, grond diep verstoord<br />

Tabel 1. <strong>Archeologisch</strong>e verwachting van de tuin van de villa per structuur of element.<br />

2.4.3 Oudere perioden<br />

Theoretisch kunnen in de tuin van de villa ook oudere sporen en resten dan 1939 worden verwacht.<br />

Het terrein van Kamp Westerbork staat op de archeologische verwachting- en beleidsadvieskaart<br />

van de gemeente Midden-Drenthe (vastgesteld in november 2011; Marinelli & Tolsma,<br />

2010) dan ook aangegeven als een zone met een middelhoge tot hoge archeologische verwachting<br />

voor dergelijke sporen.<br />

Het landschap van Midden-Drenthe is in grote lijnen gevormd door de laatste twee ijstijden. De in<br />

deze gemeenten voorkomende ondergrond van gestuwde afzettingen (keileem, potklei) zijn tij-<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [31]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

dens het Saalien, de voorlaatste ijstijd, afgezet. In de afloop van het navolgende Weichselien is<br />

hierop een pakket dekzand afgezet, waardoor een landschap met (verveende) laagtes, vlaktes<br />

en ruggen zijn contour kreeg. In dit landschap heeft de mens zijn weg gezocht. Deze vestigde<br />

zich op de dekzandkoppen en -ruggen en op de wallen van de pingoruïnes. Hier zijn (en dat<br />

geldt ook voor de directe omgeving van kamp Westerbork) de sporen van prehistorische kampementen<br />

(Paleolithicum, Mesolithicum, Neolithicum) teruggevonden in de vorm van vondsten van<br />

vuurstenen afslagen en werktuigen. Verder zijn in de omgeving van Hooghalen enkele nederzettingen<br />

gelokaliseerd waar scherfmateriaal is teruggevonden dat toegeschreven kan worden aan<br />

de neolithische Trechterbeker-cultuur en Enkelgraf-cultuur. Twee vernielde megaliet-graven getuigen<br />

eveneens van bewoning in het Neolithicum. Uit iets latere perioden (Neolithicum-IJzertijd)<br />

getuigen de diverse grafheuvels. Uit historische tijden zijn in Hooghalen enkele vroeg- en laatmiddeleeuwse<br />

huisplaatsen en nederzettingen bekend en een grafveld uit de vroege middeleeuwen.<br />

Binnen de begrenzing van kamp Westerbork is alleen een drie-perioden grafheuvel uit de<br />

midden bronstijd bekend; deze ligt op het terrein van de radiosterrenwacht (ARCHISwaarnemingsnummer<br />

12151; monumentnummer 2053). In de tuin van de villa wordt gezien de<br />

verstoringsgraad (elke latere periode is een verstoring van de eerdere) niets verwacht.<br />

2.5 Veld<strong>onderzoek</strong><br />

2.5.1 Methode<br />

Er zijn drie opgravingputten aangelegd (kaartbijlage 1). Put 1 betreft een lange sleuf langs de zuidzijde<br />

van de villa. Deze sleuf is op die plek aangelegd omdat op die manier een aantal zones met een<br />

hoge archeologische verwachting worden doorsneden. Dit betreft structuur D, I, L, N en O (zie tabel<br />

1). De paden D, I en L, evenals het Japans sierbruggetje (N) vormen oppervlakkige (= vlak onder het<br />

maaiveld liggende) structuren, waarvan verwacht mag worden dat ze grotendeels zullen zijn verdwenen.<br />

Dit geldt mogelijk niet voor de droge vijver (O). Om vijver en brug terug te kunnen vinden, is de<br />

sleuf aan de westzijde tot een put verbreed. In totaal heeft put 1 een lengte van bijna 39 m en een<br />

(bak)breedte van bijna 2 m. Het oostelijk deel, de sleuf, heeft een lengte van 29,5 m, terwijl het westelijk<br />

deel, de put een zeer onregelmatige vorm heeft (circa 10x10 m). Op die manier bedraagt de<br />

totale oppervlakte van put 1 ongeveer 119 m 2 . Beide delen zijn van elkaar gescheiden door een kleine<br />

onderbreking waar een grote boomwortel is blijven staan.<br />

In de opgravingput is in principe één opgravingvlak aangelegd; alleen in het noordelijk deel van<br />

het westelijk einde van de put is een tussenvlak aangelegd, administratief vlak 12 geheten. Het<br />

uiteindelijke vlak is aangelegd in de top van het dekzand onder de bouwvoor en eventuele verstoorde<br />

lagen. Er is echter machinaal schavenderwijs verdiept met het oog op oppervlakkige<br />

(vlak onder het maaiveld liggende) structuren. Er is gebruik gemaakt van een 8-tons hydraulische<br />

graafmachine. De diepte van de sleuven bedroeg ca. 0,1 tot 0,7 m -Mv. Alle vlakken zijn<br />

gefotografeerd. Voor de profielwanden zijn de volgende vlaknummers gereserveerd: 101 (noordprofiel),<br />

102 (oostprofiel), 103 (zuidprofiel) en 104 (westprofiel). Vlaknummer 99 is gereserveerd<br />

voor de ‘stort’ (ten behoeve van ‘stortvondsten’). De sporen en bodemlagen zijn in een reeks<br />

(per put) genummerd. Van het noordprofiel in put 1 zijn foto’s genomen. Alle vlakken zijn getekend<br />

met een Robotic Total Station. Hierbij is gebruik gemaakt van een van tevoren uitgezet<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [32]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

meetsysteem dat is ingemeten in het Rijksdriehoeksnet. De hoogte van de aangelegde vlakken is<br />

met een RTK-GPS ingemeten ten opzichte van NAP.<br />

Bij put 2 en 3 is een andere strategie gevolgd. Deze putten zijn aangelegd ter plaatse van structuren<br />

R en S (put 2), de trap bij de hoofdingang met fietstegels en de structuren L, M, P en Q<br />

(put 3), de rotstuin met sierpad en trap met gootje. De opgravingstrategie is analoog aan vindplaatsen<br />

die uitsluitend bestaan uit een verspreiding van vuurstenen artefacten. Er is een zone<br />

afgebakend waarbinnen de grond vanaf het maaiveld in vierkante meters handmatig is weg gegraven<br />

en handmatig is gezeefd. De vondsten zijn per vak verzameld.<br />

Put 2 is rond de trap en tegen het talud aangelegd. De put bestond oorspronkelijk uit 18 vakken,<br />

waarvan lopende de opgraving besloten is er 4 niet op te graven; dit betrof de vaknummers 1 t/m<br />

4 (kaartbijlage 1). De meeste vakken waren 1x1 groot en circa 15 cm diep, met uitzondering van<br />

vak 8, 11, 14 en 18; deze vakken lagen tegen de trap aan, of hoog op het talud en waren daarom<br />

(veel) kleiner van omvang. De totale omvang van de put bedroeg 4x5 m (inclusief de trap zelf).<br />

De grond is op locatie handmatig nat gezeefd over zeven met een maaswijdte van 1 cm.<br />

Put 3 is voor het oorspronkelijke terras (nu serre) aangelegd en tegen het talud. De put kon niet<br />

aaneengesloten opgegraven worden, aangezien op dat talud de verankering van het nooddak in<br />

de grond was geslagen. Om die reden moest put 3 beperkt blijven tot drie parallelle stroken die<br />

een breedte hebben van respectievelijk 1,5, 1,3 en 1,2 m (van west naar oost; kaartbijlage 1). De<br />

vakken ‘naar beneden toe’ gemeten zijn precies 1 m lang. Van de oostelijke tussenstrook zijn<br />

twee vakken, voor zover mogelijk in verband met de verankering, wel opgegraven (nummer 15<br />

en 19; kaartbijlage 1), omdat hier het trappetje (structuur M) bleek te liggen. Diepte van de vakken<br />

bedroeg gemiddeld 15 cm. Ook hier is alle grond handmatig nat gezeefd over zeven met een<br />

maaswijdte van 1 cm. Enkele meer kleiige lagen zijn voorgezeefd op een elektrische schudzeef<br />

met een maaswijdte van 8x23 mm.<br />

Alle vakken en sporen in put 2 en 3 zijn getekend met een Robotic Total Station. Hierbij is gebruik<br />

gemaakt van een van tevoren uitgezet meetsysteem dat is ingemeten in het Rijksdriehoeksnet.<br />

De hoogte van de aangelegde vlakken is met een RTK-GPS ingemeten ten opzichte<br />

van NAP. De sporen zijn in dezelfde reeks als put 1 genummerd. Alle sporen zijn gefotografeerd<br />

en in bijlage 1 beschreven. De vondsten zijn per verzameleenheid (laag, spoor, vak of vlak) verzameld,<br />

van een uniek vondstnummer voorzien en in bijlage 2 beschreven.<br />

Systematische metaaldetectie<br />

Het metaaldetectie<strong>onderzoek</strong> is voor zover mogelijk vlakdekkend uitgevoerd binnen de omheining. De<br />

gebruikte detector is de White Classic III analoge detector met een Blue-max concentrische zoekschijf<br />

(diameter 24 cm) en een Clear Signal Denarius hoofdtelefoon. De vondsten zijn verzameld in vakken<br />

van 10x10 m en worden beschreven in bijlage 2. In totaal zijn 30 vakken uitgezet (een oppervlakte van<br />

50x60 m), grofweg de zone binnen het hek (kaartbijlage 1). Bij het uitzetten van de vakken is aan de<br />

oostkant een afstand van 2,5 m van het hek bewaard. De zuidwestelijke hoek van de vakken is steeds<br />

ingemeten met een Robotic Total Station. Het noordelijk deel is niet onderzocht in verband met de aanwezigheid<br />

van een zeldzaam en beschermd mosje. Een aantal vakken kon maar deels onderzocht worden<br />

(o.a. 15 en 21), omdat hier de villa staat. Los van genoemde vakken zijn ook vondsten verzameld<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [33]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

uit de droge greppel, parallel aan de Schattenberg (oostzijde). In enkele gevallen zijn, omdat ze nu<br />

eenmaal werden aangetroffen, ook andere dan metaalvondsten verzameld.<br />

Afwijkingen van het PvE<br />

Er is in lichte mate afgeweken van het PvE (Schute, 2011b). Het betreft de volgende punten:<br />

• Het westelijk deel van put 1 meet geen 6x15 m, maar een zeer onregelmatige 9x10 m. Dit komt<br />

omdat er enkele boomwortelcomplexen niet zijn verwijderd; dit zou zoveel verstoring met zich<br />

meebrengen, zodat hier daarom van is afgezien. Ook is de put in noordoostelijke richting iets<br />

uitgebreid door het aantreffen van twee sporen die nader zijn onderzocht (spoor 18 en 19).<br />

• Het oostelijk deel van put 1 (veel langer dan gepland gezien bovenstaande aanpassing) is<br />

inderdaad doorgetrokken tot aan de droge greppel. Deze droge greppel is echter niet handmatig<br />

uitgegraven, maar alleen onderzocht door middel van metaaldetectie. Hiertoe is besloten in<br />

verband met het aantal beschikbare graafdagen.<br />

• Put 2 en 3 zijn min of meer aangelegd zoals gepland, waarbij opgemerkt moet worden dat put<br />

3 in het PvE een verlenging vormt van put 1. Dit bleek in verband met de logistiek (afvoer<br />

zeefmonsters naar zevenpark) te onhandig; om die reden is een kleine tussenruimte gespaard.<br />

• Tijdens de opgraving werd besloten af te zien van laagsgewijs zeven per m 2 . Dit bleek zinloos.<br />

De mogelijk vondstrijke toplaag (zo’n 15 cm) is per m 2 in z’n geheel gezeefd.<br />

Uiteindelijk is op deze manier in plaats van de geplande 120 m 2 zo’n 146 m 2 opgegraven.<br />

2.5.2 Categorisering van de vondsten<br />

De bij het veld<strong>onderzoek</strong> (gravend <strong>onderzoek</strong> zowel als metaaldetectie) aangetroffen vondsten<br />

zijn, om de redenen zoals in § 2.3 zijn aangegeven, niet (alleen) naar materiaalcategorie<br />

gedetermineerd maar ook naar functiegroep. Hierin valt een onderscheid te maken naar<br />

hoofd- en subcategorie. De gehanteerde hoofdcategorieën zijn ongeveer gelijk aan de indeling<br />

zoals die voor Sachsenhausen wordt gebruikt, 8 waar een afvalput in het gelijknamige<br />

concentratiekamp is opgegraven. Naar blijkt gaat bij het contemporaine vondstmateriaal de<br />

relatie tussen functie en materiaal deels verloren. Deze relatie staat bij de categorisering<br />

van prehistorische en middeleeuwse vondsten juist centraal (‘een fles is van glas’). Een<br />

functie kan zich vertalen in verschillende materialen of andersom; een voorbeeld kan zijn<br />

een glazen medicijnflesje of glazen jampot (meerdere functies, één materiaal), of andersom<br />

een glazen en keramisch medicijnflesje (meerdere materialen, één functie). Wat ook veelvuldig<br />

voorkomt is dat objecten uit meerdere materialen bestaan. Bovendien mag opgemerkt<br />

worden dat de ‘orthodoxe’ archeologie niet vertrouwd is met bijvoorbeeld kunststoffen. Om<br />

nu het vondstspectrum te kunnen beschrijven, duiden en interpreteren dient een categorisatie<br />

op maat worden gemaakt. Naar blijkt is het vondstspectrum van de diverse (delen van)<br />

kampterreinen als consequentie van het type kamp, de gelaagdheid en vondstcontext (villa,<br />

8 (bron: http://histarch.univie.ac.at/prof-dr-claudia-theune-vogt/projekte/konzentrationslager-sachsenhausen-<br />

archaeologie-und-zeitgeschichte-concentration-camp-sachsenhausen-contemporary-archaeology-and-history/).<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [34]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

stort etc.) steeds dermate verschillend, dat aan maatwerk niet te ontkomen lijkt. In onderstaande<br />

tabel is de indeling voor de villa van Westerbork weergegeven.<br />

hoofdcategorie subcategorie type vondsten (voorbeelden)<br />

betalingsverkeer munten m\munten<br />

penningen elektriciteitspenning<br />

constructie bouwmateriaal vensterglas<br />

balken, planken<br />

buizen, leidingen<br />

baksteen, mortel, kalkzandsteen<br />

vloertegels, wandtegels<br />

dakpannen, dakbedekking (teerplaat)<br />

ijzerwaren spijkers, schroeven<br />

draad, gaas<br />

ijzerwaren<br />

elektronica stroomdraad<br />

consumptie voedsel pruimpit<br />

verpakkingen jampot<br />

keukentoebehoren pan<br />

servies kopje<br />

bestek lepel<br />

infrastructuur en vervoer infrastructuur padverharding<br />

vervoer koplamp, autospiegel<br />

fietsonderdelen<br />

interieur en tuin interieur klok, fotolijstje<br />

tuin bloempot<br />

verwarming slakken, sintels<br />

vrije tijd vermaak speelgoed<br />

genot rookwaren<br />

jachtpatronen<br />

kleding kleding kledingstuk<br />

persoonlijke verzorging verzorging parfumflesje<br />

sieraden kralen<br />

medisch medicijnen medicijnflesje<br />

militair munitie patronen, hulzen, kogels<br />

militair vertoon vlaggenmast<br />

indet. indet. indet.<br />

Tabel 2. De indeling in functiegroepen van het rond de villa aangetroffen materiaal.<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [35]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

Er zijn in bovenstaande tabel 9 functiegroepen onderscheiden op basis van de determinatie van<br />

de vondsten (als tiende is de groep ‘indet’ opgenomen). Binnen deze ‘hoofdcategorieën’ is in de<br />

meeste gevallen een aantal subcategorieën benoemd. Enige discussie hierover is op z’n plaats.<br />

Zo kan de daadwerkelijke functie van een aantal bouwmaterialen anders gedefinieerd worden. Bijvoorbeeld<br />

buizen en leidingen dienen niet zozeer de constructie van een gebouw, maar bijvoorbeeld de<br />

verwarming. Dit wordt echter in deze indeling als een deelfunctie van een constructie gezien.<br />

Een ander soort probleem is dat sommige objecten waarschijnlijk een bepaalde functie dienen, maar<br />

dat dit ook anders geïnterpreteerd kan worden. Dit geldt met name voor elektronica; deze maken deel<br />

uit van de constructie, maar kunnen evengoed deel hebben uitgemaakt van losstaande apparatuur.<br />

Er is voor gekozen wanneer dit niet duidelijk was, deze als deel van de constructie te zien.<br />

Toelichting op functiegroepen<br />

• Betalingsverkeer. Dit kunnen bijvoorbeeld munten zijn. Opgemerkt moet echter worden dat er<br />

in het kamp tijdens de Tweede Wereldoorlog geen munten circuleerden. Wel waren er speciale<br />

bankbiljetjes in omloop. Het mag duidelijk zijn dat dit anders lag voor Gemmeker en bewakers;<br />

zij zullen gewoon geld hebben gehad, maar dit elders hebben gebruikt. 9<br />

• Constructie. Hiermee worden die vondsten bedoeld die gebruikt zijn ten behoeve van de constructie<br />

van een gebouw. Het onderscheid met het interieur kan gezien worden als het onderscheid<br />

tussen hardware en software.<br />

• Consumptie. Deze categorie is zo breed als mogelijk gezien, naast voedsel zijn ook verpakkingen,<br />

keukentoebehoren, servies en bestek hiertoe gerekend. Met name servies kan echter ook<br />

voor de sier zijn gebruikt.<br />

• Infrastructuur en vervoer. ‘Vervoer’ betreft enkele vondsten ter hoogte van de afgebroken garage,<br />

zoals een spiegel van een auto. De categorie infrastructuur is in het leven geroepen omdat<br />

met name put 2 deels ter hoogte van een grindpad ligt. Dit ’grind’ blijkt uit natuursteen, kiezels,<br />

zandsteen, sintels en baksteenpuin te bestaan. Het baksteenpuin bijvoorbeeld, kan gezien<br />

zijn context niet onder constructie worden geplaatst: het betreft hier een padverharding.<br />

• Interieur en tuin. Onder interieur worden verstaan alle objecten die los in gebouwen stonden, voor<br />

zover ze niet onder de andere categorieën vallen. Interieur kan worden gelezen als de aankleding<br />

van een gebouw. Hiertoe worden ook slakken en sintels (als residu van verwarming van het interieur)<br />

gerekend. In het verlengde daarvan ligt de categorie tuin. Dit betreft bijvoorbeeld bloempotten,<br />

die ook binnen gestaan kunnen hebben en tuingereedschap dat zeker binnen bewaard zal zijn.<br />

• Vrije tijd. Dit betreft speelgoed en genotartikelen (rookwaren). Ook de jachtpatronen zijn onder<br />

vrije tijd gecategoriseerd.<br />

• Kleding. Hoewel bij dit <strong>onderzoek</strong> niet van toepassing wordt hieronder ook schoeisel verstaan.<br />

• Persoonlijke verzorging. Dit betreft objecten die met de persoonlijke hygiëne te maken hebben,<br />

maar ook sieraden worden hiertoe gerekend.<br />

• Medisch. Dit betreft medicijnflesjes.<br />

9<br />

De vondsten op de stort van Westerbork leverden enkele tientallen vooroorlogse munten op en zinken oorlogsgeld,<br />

evenals gaspenningen. Er waren geen gasmeters en muntcirculatie. Deze munten en penningen zullen door gevangenen<br />

naar het kamp zijn gebracht in de hoop dat zij deze konden gebruiken (Schute, 2012c).<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [36]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

• Militair. Onder militair worden uiteraard patronen, kogels en hulzen verstaan, maar ook een aangetroffen<br />

stuk vlaggenmast. Deze wordt als een uiting van een (semi-)militair protocol gezien.<br />

In totaal zijn 5774 vondsten geteld met een totaalgewicht van 233,298 kilo. In feite betreft het<br />

(veel) meer vondsten. In put 2 is een deel van het grindpad voor het huis aangetroffen. Deze<br />

residu’s zijn gewogen, maar niet allemaal geteld in verband met de aanwezigheid van een aantal<br />

kleine stukjes asbest (20 zeefresidu’s). Deze zijn na weging gedeselecteerd.<br />

Wanneer van het getelde aantal vondsten de met het grindpad samenhangende vondsten niet worden<br />

meegeteld zijn ‘slechts’ 1291 vondsten gedaan met een totaalgewicht van 34,110 kilo. Twee<br />

vondsten daarvan wegen tezamen bijna 12 kilo: het stuk vlaggenmast en een ijzeren wiel voor een<br />

aandrijfband met een diameter van 35 cm. Alle vondsten zijn beschreven in bijlage 2. In de navolgende<br />

paragrafen worden de vondsten per put besproken. De resultaten van de metaaldetectie worden in<br />

§ 2.5.6 toegelicht. In hoofdstuk 4 worden alle waarnemingen in hun samenhang besproken.<br />

2.5.3 Resultaten Put 1Sporen en structuren<br />

In put 1 zijn twee vlakken aangelegd. In het westelijk deel van de put werden bij het schavenderwijs<br />

verdiepen twee sporen aangetroffen die de aanleg van een tussenvlak (vlak 12) noodzakelijk<br />

maakten. Op dit vlak zijn uiteindelijk drie sporen opgetekend (spoor 18 t/m 20). Op vlak 1,<br />

het uiteindelijke vlak zijn nog eens 9 sporen opgetekend, waarbij spoor 7 de natuurlijke ongestoorde<br />

ondergrond betreft. De sporen worden hieronder beschreven, maar zijn bovendien in een<br />

sporenlijst opgenomen (bijlage 1). Op kaartbijlage 1 zijn vlak 1 en vlak 12 van put 1 afgebeeld.<br />

Bodemopbouw<br />

Naar bleek is de natuurlijke bodemopbouw op veel plaatsen in meer of mindere mate verstoord,<br />

enerzijds door werkzaamheden voor de ontginning of grondverbetering van het terrein, anderzijds<br />

door de recentelijke verwijdering van de begroeiing en het hiermee gepaard gaande uitfrezen van<br />

boomstronken. Het oorspronkelijke bodemprofiel is op enkele plaatsen aanwezig en kan het beste<br />

worden omschreven aan de hand van profiel 2 in put 1. Het betreft een klassieke podzol, een oude<br />

bosbodem. De basis wordt gevormd door onverstoord licht geelgrijs zeer fijn dekzand (spoor 7,<br />

bodemkundig ook wel C-horizont genoemd). De lagen hierboven reflecteren een in- en uitspoelingproces.<br />

Humus van rottende bladeren en dergelijke spoelt door het regenwater in de ondergrond<br />

en slaat neer in een laag die de B-horizont wordt genoemd. In het profiel kon hierin een tweedeling<br />

worden onderscheiden, de echte B-horizont (spoor 25), een donkerbruingrijze sterk humeuze laag<br />

en hieronder een oranjebruin gekleurde overgangshorizont (de BC-horizont, spoor 24). Op de Bhorizont<br />

is een loodgrijze laag zichtbaar, de zogenaamde uitspoelinghorizont (E-horizont). Door<br />

een proces van uitloging is de humus uit deze laag gespoeld en neergeslagen in de B-horizont. De<br />

top van het pakket wordt gevormd door de bouwvoor (spoor 27).<br />

Spoorbeschrijving<br />

Greppelstructuren<br />

Spoor 1 en 5 betreffen stelsels van parallelle banen of greppels (figuur 17). In het oostelijk deel<br />

van de put werden vier van dergelijke banen aangetroffen (spoor 1), met exact dezelfde oriënta-<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [37]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

tie (noordwest-zuidoost), maar een wisselende breedte. Deze bedraagt respectievelijk 65, 83,<br />

217 en 155 cm. De tussenafstand bedraagt zo’n 80 cm, de diepte circa 50 cm. Bij het verdiepen<br />

van de sporen werd duidelijk dat deze handmatig gegraven zijn: eronder zijn schopsteken zichtbaar.<br />

In één geval is nog zo’n baan zichtbaar alleen op basis van een serie in rij geplaatste<br />

schopsteken. De vulling van de banen bestaat uit heterogeen donkergrijs humeus zand, met<br />

brokken lichtgeelbruin zand en roestvlekken.<br />

Spoor 5 betreft een serie van waarschijnlijk tien van dergelijke banen, maar nu in het westelijk<br />

deel van de put. Deze banen hebben een andere oriëntatie, namelijk noordnoordoostzuidzuidwest.<br />

Ook zijn de banen iets smaller, namelijk variërend tussen de 70 en 90 cm. De<br />

vulling van de sporen is vergelijkbaar met spoor 1.<br />

Een aantal van de banen van spoor 5 wordt oversneden door spoor 9, een leidingsleuf met nog<br />

aanwezige leiding die waarschijnlijk te dateren is in 1939 (zie hieronder; figuur 18). Hoewel de<br />

oversnijding slecht ‘leesbaar’ is, kan toch worden verondersteld dat de serie banen (spoor 5) en<br />

wellicht ook spoor 1, een oudere oorsprong kent.<br />

Spoor 1 en 5 kunnen worden geïnterpreteerd als ontginningsgreppels of greppels voor profielverbetering.<br />

In pleistocene zandgronden bestond de gewoonte de verkitte B-horizont van podzolbodems<br />

(als verharde laag als gevolg van humusneerslag in een bosbodem) te ‘breken’. Op<br />

die manier werden dit soort arme bodems geschikt gemaakt voor akkerbouw. Dergelijke sporen<br />

worden in dit soort gebieden veelvuldig aangetroffen en kunnen honderden jaren oud zijn.<br />

In put 1 zijn nog drie greppelvormige lineaire sporen aangetroffen: spoor 3, 6 en 9. Spoor 3 betreft<br />

een noord-zuid georiënteerd spoor dat tussen de banen van spoor 1 ligt en een daarvan iets<br />

afwijkende vulling heeft. Deze vulling is zeer rommelig, met lichtgeelbruine vlekken, ijzersporen<br />

en humusbrokken in een matrix van bruingrijs zand. Het geheel komt zeer recent over. Het is dan<br />

ook niet verwonderlijk dat de oriëntatie en ligging van de sleuf exact overeen komt met de ligging<br />

van een KPN-kabel, zoals de KLIC-gegevens 10 duidelijk maken. Ook spoor 6 betreft een recente<br />

leidingsleuf; het betreft een stroomkabel die door het Herinneringscentrum Kamp Westerbork is<br />

aangelegd (mondelinge mededeling S. Kortenhoeven).<br />

Spoor 9 werd aangetroffen in het westelijk deel van put 1, parallel aan de weg, of voormalige<br />

spoorlijn. Het betreft een 40 cm breed spoor dat ter hoogte van de onderbreking in put 1 in noordelijke<br />

richting naar de villa afbuigt (figuur 18; kaartbijlage 1). Het spoor lijkt door te lopen net<br />

voorlangs het huis richting de voordeur. Bij het couperen van het spoor en de oversnijding met<br />

spoor 5 (zie boven), werd duidelijk dat spoor 9 een leidingsleuf betreft (de leiding is nog aanwezig)<br />

die de ontginningsgreppels oversnijdt. Ook is duidelijk dat de boom die put 1 splitst bovenop<br />

de leiding staat. Deze boomstronk is waarschijnlijk een van de dennenbomen ter weerszijden<br />

van de droge vijver (figuur 10). Op die manier kan worden gededuceerd dat de leiding dateert<br />

van voor de boom werd geplant. De boom is er waarschijnlijk geplaatst bij de inrichting van de<br />

tuin in 1943. De leiding zal derhalve dateren uit de tijd van de bouw van de villa, oftewel 1939.<br />

Tenslotte is in het midden van de put een klein lineair spoor aangetroffen met een heterogene<br />

vulling (spoor 31), dat is geïnterpreteerd als een mogelijke leidingsleuf. Om onduidelijke redenen<br />

10 Het KLIC is het Kabels en Leidingen Informatie Centrum.<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [38]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

kon de sleuf niet over het hele vlak van put 1 vervolgd worden; hij loopt als het ware ‘dood’. Mogelijk<br />

lag de sleuf ondiep en is in de verstoorde toplaag niet waargenomen.<br />

Kuilen<br />

In put 1 zijn twee kuilen aangetroffen: spoor 2 en 19. Spoor 2 betreft een vierkante kuil, die aan<br />

de zuidwestzijde een van de ontginningsgreppels van spoor 1 oversnijdt (kaartbijlage 1). De<br />

afmetingen van de kuil bedragen in het vlak 93x97 cm; de diepte bedraagt vanaf putvlak 72 cm.<br />

De vulling bestaat uit lichtgeelgrijs zand met grote brokken sterk humeus zand, die vooral in het<br />

profiel goed zichtbaar zijn (figuur 19). De coupe heeft een vierkante vorm met verdiept liggend<br />

paalspoor in het midden, ook weer sterk humeus gevuld. Een deel van de paal, in feite de houder<br />

voor de mast, bleek nog aanwezig en is geborgen (vondstnummer 54).<br />

Spoor 19 betreft een ovaalronde kuil die niet in zijn geheel in het vlak kon worden blootgelegd<br />

(figuur 20). Gemeten over wat de lengte lijkt te zijn, heeft de kuil een diameter van meer dan 3,5<br />

m. Het spoor werd direct onder het maaiveld aangetroffen; om die reden is daar het tussenvlak<br />

12 aangelegd en getekend (kaartbijlage 1). Het spoor heeft een curieuze vulling. De kern bestaat<br />

uit sterk humeus bruin zand waaromheen een lichtere ring van geelwit zand zich aftekent. In<br />

deze band komen naast elkaar in een ring geplaatste kleinere donkerbruine vlekken voor, die<br />

ruwweg driehoekig van vorm zijn en aan schopsteken doen denken (figuur 20). Bij couperen<br />

bleek het spoor maar maximaal 20 cm diep te zijn en vooral uit de lichtere bijna kalkachtige vulling<br />

te bestaan (figuur 21). Onduidelijk is wat de aard van het spoor is. Het is niet onmogelijk dat<br />

het een diergraf betreft, hoewel erin geen enkel botje is aangetroffen. De kalkachtige substantie<br />

zou met een dierbegraving in verband kunnen worden gebracht, evenals de ligging naast de niet<br />

meer bestaande hondenkennel. De grootte en diepte van de kuil pleiten daar echter weer tegen.<br />

Paden<br />

Op de plek waar het boogvormig pad (structuur I) werd verwacht, werd deze ook daadwerkelijk<br />

aangetroffen. Het pad, spoor 4, bestaat uit een pakket grind met een dikte van 10 cm en twee<br />

onderlagen als fundering (figuur 22 en kaartbijlage 1). Deze onderlagen bestaan uit respectievelijk<br />

een vulling van licht grindig en humeus donkerbruingrijs zand met daaronder lichtgeelgrijs<br />

zand met humusbrokken. Het spoor heeft in het vlak een breedte van circa 2,5 m en sluit keurig<br />

aan op de nog aanwezige ingangspartij (structuur J).<br />

Een ander pad waar mogelijk een deeltje van is teruggevonden, is het sierpad (structuur L).<br />

Spoor 18 is geïnterpreteerd als dit pad, hoewel niet meer dan een kleine plek met grind werd<br />

aangetroffen. Dit grind ligt echter wel ongeveer op de juiste plek. Het kan zijn dat het pad verder<br />

volledig verstoord is. In het profiel bleek het pakket grind zo’n 20 cm dik te zijn en een breedte te<br />

hebben van 1,78 m (figuur 23 en kaartbijlage 1). Deze vrij grote dikte geeft ruimte voor een alternatieve<br />

verklaring. Omdat op deze plek ook ongeveer de droge vijver (structuur O) zou moeten<br />

liggen, is het niet onmogelijk dat dit spoor de met grind gevulde of gevuld geraakte vijver is.<br />

De ronde vorm en diepte van het spoor pleiten daarvoor. Spoor 20, een boomstronk net ten westen<br />

van spoor 18, zou dan evenals de eerder genoemde boom een flankerende dennenboom<br />

kunnen zijn geweest, zoals deze op foto’s van kort na de oorlog te zien zijn.<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [39]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

Vondsten<br />

In put 1 zijn 211 vondsten met een totaalgewicht van 11,578 kilo aangetroffen, waaronder een<br />

stuk vlaggenmast met en gewicht van 6,5 kilo (bijlage 1). Van dit totaal zijn 97 vondsten in 5<br />

sporen aangetroffen. De overige vondsten betreffen vlakvondsten die bij de aanleg van de vlakken<br />

zijn aangetroffen, deels met behulp van een metaaldetector.<br />

Vondsten uit sporen<br />

In spoor 1, de oostelijk greppels, zijn in totaal 3 ijzeren spijkers gevonden, die niet nader te dateren<br />

zijn (vondstnummers 48, 49 en 51). In het westelijk greppelsysteem, spoor 5, is een brokje<br />

ijzer aangetroffen dat niet nader gedetermineerd kan worden. Op basis van de datering van de<br />

vondsten kan dus niets gezegd worden over de oversnijding met spoor 9 (zie spoorbeschrijving).<br />

Spoor 4 betreft het boogvormig pad, structuur I. In het daar aangetroffen grindpakket werden 74<br />

vondsten gedaan. Dit betreft stukjes vensterglas, fragmentjes glas van jampotten en flessen,<br />

hele kleine stukjes keramiek, de metalen dop van een drankfles, wat spijkers, stukjes metaal en<br />

een deel van een metalen pijp (vondstnummers 25 en 46). Ook zijn twee fragmentjes van een<br />

versierd porseleinen schoteltje aangetroffen. Al deze vondsten konden niet nader gedateerd<br />

worden. Een aantal van de geborgen vondsten moeten bij nader inzien tot de padverharding zelf<br />

hebben behoord; dit betreft stukjes natuursteen, sintels, stukjes baksteen en rioleringsbuis (allen<br />

vondstnummer 46).<br />

Er zijn twee opvallende vondsten in spoor 4 gedaan. Dit betreft in de eerste plaats een loodje<br />

met aan de ene zijde in reliëf ‘GEB’ met daaronder een bliksemflits (figuur 24). Aan de andere<br />

zijde staat het getal 74(?). De bliksemflits maakt aannemelijk dat GEB staat voor Gemeentelijk<br />

Energie Bedrijf; op die manier kan dit loodje wellicht geïnterpreteerd worden als een loodje dat<br />

gebruikt is bij de verzegeling van een elektriciteitsmeter. Of ‘74’ gezien kan worden als 1974 lijkt<br />

onwaarschijnlijk; maar is niet onmogelijk.<br />

Het is bekend dat er speciale betaalpenningen met opdruk ‘GEB’ werden gebruikt bij de koop<br />

van elektriciteit (Kooij, 1987). 11 In meterkasten zat een muntmeter, een gebruik dat voortduurde<br />

tot in de jaren ’70. Opvallend genoeg werden deze muntmeters alleen gebruikt in achterstandswijken,<br />

met het doel betalingsachterstanden te voorkomen. Hoe dit loodje bij de villa terecht is<br />

gekomen, is volstrekt onduidelijk.<br />

De andere opvallende vondst uit spoor 4 betreft de bodem van een jachtpatroon 12 gauge (18,5<br />

mm; vondstnummer 26). Het is bekend dat Gemmeker joeg; maar het is natuurlijk volkomen onzeker<br />

van wie deze patroon was. Het meest gebruikte kaliber is 12 gauge. Er staat geen merkje<br />

op de patroon.<br />

Spoor 19, de kuil op het tussenvlak, leverde 12 vondsten op: twee stukjes versierd porselein,<br />

twee slakken of sintels, een fragmentje bakeliet met schroefdraad, twee stukjes glas en een paar<br />

niet determineerbare vondsten van metaal en keramiek (vondstnummer 32). De vondsten zijn<br />

niet te dateren; alleen het bakeliet duidt op een datering in het midden van de 20e eeuw.<br />

In spoor 2 tenslotte, werd de voet van een vlaggenmast in situ aangetroffen (vondstnummer 54;<br />

figuur 25). Het betreft een H-vormig getimmerd profiel. Twee los erbij gevonden balkjes met verfen<br />

lijmresten en spijkers erin, zullen ook tot deze mast behoord hebben (vondstnummer 22). Bij<br />

11 In de catalogus van Kooij komt dit loodje niet voor, maar wel penningen die er sterk op lijken.<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [40]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

naspeuring bleek dat op een foto uit de jaren vijftig, op wat deze plek lijkt te zijn, een vlaggenmast<br />

zichtbaar is (Abuys, 2002). Dus mogelijk betreft de houtconstructie een deel van de vlaggenmast.<br />

Op eerdere foto’s is deze mast niet zichtbaar. Naast deze vlaggenmast werden in het<br />

spoor nog een stukje porselein, een slak en een kiezel aangetroffen (vondstnummer 47).<br />

Vlakvondsten<br />

Er zijn 114 vlakvondsten geborgen, deels met de metaaldetector. Al deze vondsten komen uit de<br />

verstoorde bovenlaag en lagen dus niet meer in context. Er is geen bijzondere spreiding van<br />

materiaal aangetroffen. In functionele zin betreffen de meeste vondsten bouwmaterialen (hoofdfunctie:<br />

constructie). Hierbij moet gedacht worden aan vensterglas, baksteen, gresbuis, wandtegels,<br />

stukken beton etc. Ook zijn stroomdraden, haken, spijkers en bouten verzameld.<br />

In de hoofdfunctie consumptie passen vondsten als lepels (zonder kenmerken), stukken flessen en<br />

servies. Op twee scherfjes (beide aangetroffen in de westelijke uitbreiding van put 1) zijn merkjes<br />

aangetroffen. Het eerste geval betreft het klassieke ‘grote’ Sphinx-merk (vondstnummer 27; figuur<br />

26). Dit merkje, van de fabrikant Petrus Regout uit Maastricht, is in gebruik geweest ruwweg van<br />

1890 tot 1960. Afhankelijk van de variatie in het beeldmerk kan deze soms scherper gedateerd worden.<br />

Op basis van de beschikbare catalogus is duidelijk dat dit beeldmerk 80 betreft, type C of D<br />

(Polling, 2006). Dit type is in gebruik geweest van 1935 tot ongeveer 1960.<br />

Het andere merkje, eveneens vondstnummer 27, betreft het bedrijf Mosa, eveneens uit Maastricht,<br />

nu van familielid Louis Regout. Het beeldmerk kan geïdentificeerd worden als beeldmerk<br />

650, een type dat omstreeks 1940 in gebruik is genomen (figuur 27; Polling, 2006).<br />

In de categorie ‘consumptie’ vallen verder op een halve mossel en twee treklipjes met het opschrift<br />

ZHB, dat staat voor de Zuid-Hollandsche Bierbrouwerij die heeft bestaan van 1881 tot<br />

1974 (respectievelijk vondstnummer 21 en 15).<br />

Vijftien vondsten zijn onder te brengen in de categorie ‘interieur en tuin’, waaronder het glas van<br />

een fotolijstje, kwastje, de rand van een bloempot en een rolkei uit de rotstuin (respectievelijk<br />

vondstnummers 21, 6, 55 en 30). Deze laatste is in de oorlog te dateren.<br />

In de categorie ‘persoonlijke verzorging’ vallen op een aantal tubes (vondstnummers 3, 10, 16 en<br />

50), een wit glazen kraal en een keramische knikker (vondstnummers 23 en 27). De tubes zijn<br />

mogelijk tubes tandpasta, zoals ze elders op het terrein ook zijn gevonden (Schute, 2012c).<br />

Tenslotte zijn er een kogel en een huls aangetroffen (vondstnummers 5 en 27). Het betreft een 9<br />

mm kogelpunt met een loden kern en stalen buitenkant en een Duitse patroonhuls (7.92x57 mm).<br />

Beide vondsten kunnen helaas niet scherp gedateerd worden.<br />

2.5.4 Resultaten Put 2<br />

In totaal zijn er bij put 2 achttien vakken uitgezet, maar uiteindelijk 14 opgegraven (vak 5 t/m 18,<br />

kaartbijlage 1). De meest zuidwestelijke rij vakken (nummers 1 t/m 4) is niet opgegraven; dit bleek al<br />

snel weinig resultaat op te leveren. Bij het graafwerk is de basis van de stenen trap (structuur T)<br />

blootgelegd. Op deze plek werden de fietstegels verwacht (S) en mogelijk twee paden: het pad uit<br />

1939 (D) en het boogvormig pad (I). Hieronder worden de aangetroffen sporen in detail beschreven.<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [41]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

Sporen<br />

Op een niet gedateerde historische foto (figuur 14) zijn duidelijk aan weerszijden van de toen<br />

nog oorspronkelijke trap twee fietstegels te zien. Kampcommandant Gemmeker schijnt regelmatig<br />

gebruik gemaakt te hebben van zijn fiets en daarmee ook van deze parkeergelegenheid<br />

(mondelinge mededeling G. Abuys). Bij de opgraving bleek al snel dat deze tegels nog aanwezig<br />

zijn (spoor 13 en 14; figuur 28 en kaartbijlage 1). De tegels zijn van beton, zijn voorzien van een<br />

diagonale gleuf en meten 27x57 cm. De stenen flankeren de trap en zijn ongeveer 15 cm dik.<br />

De commandant rijdt nog een keer op een fiets de hele trein langs. Dan maakt hij een kort<br />

gebaar met de hand, als een vorst uit een operette. Een klein ordonnansje komt aangevlogen<br />

om hem eerbiedig de fiets af te nemen. De fluit slaakt een doordringende kreet, een<br />

trein met duizendtwintig Joden verlaat Holland.<br />

Etty Hillesum, december 1942<br />

Naast de fietstegels werd nog een aantal sporen of elementen blootgelegd die tezamen de ingangspartij<br />

accentueren. Naast de fietstegels, aan de binnenzijde ervan, werden aan de voet van<br />

de bakstenen trapleuningen twee rolkeien aangetroffen (spoor 10 en 12) ter accentuering van de<br />

eerste traptrede. Onderlangs de trap is overigens een slordige cementrand zichtbaar (spoor 11).<br />

De rolkeien zijn niet op historische foto’s zichtbaar. Mogelijk betreft het uit de rotstuin afkomstige<br />

hergebruikte keien. Zo’n zelfde kei werd aangetroffen schuin los voor de trap liggend; ook deze<br />

kei (spoor 16) lijkt secundair geplaatst te zijn.<br />

Eveneens ter weerszijden van de fietstegels, maar dan aan de buitenzijde, blijken twee halve bogen<br />

van 6 los geplaatste straatstenen geplaatst te zijn (spoor 8 en 15; kaartbijlage 1, figuur 29).<br />

De bogen buigen naar buiten en hebben waarschijnlijk een bordes begrensd dat erachter op het<br />

talud lag. Van de westelijke boog ontbrak één steen, die werd vlak in de buurt los aangetroffen en<br />

is herplaatst. De 5 bloempotten die daar zijn aangetroffen lijken op de aanwezigheid van een bordes<br />

te wijzen. Vier kleine bloempotjes werden op de kop geplaatst achter de westelijke fietstegel<br />

aangetroffen (spoor 21; figuur 28), terwijl een vijfde bloempot (spoor 22), van aanzienlijk grotere<br />

omvang, daarachter tegen de trap aan werd gevonden (figuur 29). Mogelijk is de ingangspartij na<br />

de oorlog (her)ingericht: de trap is vervangen, op zeker moment zijn de rolkeien uit de rotstuin<br />

verwijderd en de straatstenen (sier)rand is geplaatst. Op figuur 4, een aquarel mogelijk daterend<br />

uit 1946, is sprake van ‘wijziging van tuinaanleg’ en is een bordes ter weerszijden van de trap<br />

zichtbaar.<br />

Als laatste spoor moet het boogvormig pad zelf worden genoemd. In de zeefvakken is een grote<br />

hoeveelheid grind aangetroffen, tot een maximum van 46 kg per m 2 . Er kon bij het uitgraven van<br />

de vakken geen stratigrafie worden vastgesteld. Of er in 1939 een pad lag van andere structuur<br />

en oriëntatie blijft onduidelijk. Het nu aangetroffen grindpakket moet het boogvormig pad (structuur<br />

I) betreffen dat ook in put 1 als spoor 4 is aangetroffen.<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [42]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

Vondsten<br />

De 14 opgegraven vakken zijn gezeefd en in deze residu’s zijn 417 vondsten met een totaalgewicht<br />

van 3,863 kilo aangetroffen. Deze getallen zijn exclusief de padverharding; deze monsters<br />

zijn niet allemaal geteld (zie hieronder). Wanneer alle vondsten in aantallen en percentage<br />

per hoofd- en subfunctie worden geteld, is het in tabel 3 weergegeven beeld zichtbaar. 12<br />

hoofdfunctie subfunctie aantal<br />

(hoofd)<br />

aantal<br />

(sub)<br />

%<br />

(hoofdfunctie)<br />

%<br />

(subfunctie)<br />

constructie bouwmateriaal 191 128 46,0 30,7<br />

elektronica 4 1,0<br />

ijzerwaren 59 14,3<br />

consumptie keukenbenodigdheden 42 22 10,1 5,3<br />

servies 10 2,4<br />

verpakkingen 8 1,9<br />

voedsel 2 0,5<br />

interieur en tuin interieur 69 35 16,5 8,4<br />

tuin 21 5,0<br />

verwarming 13 3,1<br />

kleding kleding 3 3 0,7 0,7<br />

medisch medicijnen 1 1 0,2 0,2<br />

persoonlijke verzorging verzorging 2 2 0,5 0,5<br />

vrije tijd genot 2 1 0,5 0,2<br />

vermaak 1 0,2<br />

indet indet 107 107 25,7 25,7<br />

Tabel 3. De aantallen en percentage vondsten per hoofd- en subfunctie uit put 2.<br />

Uit dit overzicht wordt duidelijk dat een kwart van de vondsten niet te determineren bleek, ongeveer<br />

de helft constructiemateriaal betreft en het laatste kwart bestaat uit voorwerpen die samenhangen<br />

met consumptief gedrag of met de aankleding van het interieur en de tuin. De overige<br />

categorieën komen in de marge voor. De spreiding van de verschillende categorieën over de vakken<br />

laat steeds hetzelfde beeld zien: de vakken 5-7 en 9-13 zijn vondstrijker dan de andere vakken.<br />

De spreiding van vondsten is daarmee ruwweg op het zuiden gericht, op de spoorlijn en ingang<br />

van het kamp. De vraag is nu of de functionele verdeling en de vondstspreiding een opmerkelijk<br />

beeld is, of juist een te verwachten beeld. Hierop wordt in § 2.6 ingegaan.<br />

Opvallende vondsten<br />

In vak 7 werd een stukje kunststof aangetroffen met daarop, klaarblijkelijk in het Engels, de tekst<br />

‘paste cow(…)’ (vondstnummer 34). Er viel niet te achterhalen waar deze tekst op slaat. In vak 3<br />

(waarvan een kleine hoeveelheid grond werd gezeefd) werd een stukje kauwgom aangetroffen<br />

(vondstnummer 41), iets dat indien deze vondst in of vlak na de oorlog dateert, ook geassocieerd<br />

zou kunnen worden met Engelssprekenden. 13<br />

12<br />

De vondsten zouden ook per gewicht kunnen worden vergeleken. Constructie blijkt dan steeds hoger te scoren, simpelweg<br />

omdat constructiemateriaal nu eenmaal zwaarder is, Door aantallen te vergelijken worden de verschillen in<br />

‘soortelijk gewicht’ uitgeschakeld.<br />

13<br />

Het Amerikaanse en Canadese bevrijdingsleger introduceerde de kauwgom in Nederland.<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [43]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

Een aantal vondsten hangt samen met de inrichting van de tuin, maar is naoorlogs. De onder de<br />

spoorbeschrijving genoemde 5 bloempotten zijn direct naast de trap geplaatst (vondstnummers<br />

19 en 28; figuur 28). De trap die er in de oorlog lag, was echter breder: de bloempotten staan<br />

binnen het bereik van de ‘oude’ trap. Ook is er weer een rolkei uit de rotstuin aangetroffen, die<br />

daarmee wel uit de oorlog lijkt te dateren (vondstnummer 42).<br />

Padverharding<br />

Het boogvormig pad (structuur I) werd in bijna alle vakken van put 2 aangetroffen in de vorm van<br />

natuursteen, kiezels, zandsteen, sintels en baksteenpuin. De monsters zijn gewogen, maar niet<br />

allemaal geteld in verband met de aanwezigheid van enkele kleine stukjes asbest. De gewichten<br />

per vak laten een te verwachten spreiding zien: in de meest zuidoostelijke vakken (de nummers<br />

5, 9, 12 en 15) zijn soms tientallen kilo’s aangetroffen, terwijl dit in de noordwestelijke vakken<br />

(dat zijn alle vakken direct om de trap) maximaal 1,9 kilo betreft (kaartbijlage 1). In de vakken 8<br />

en 18 werd helemaal niets aangetroffen. Het pad liep voorlangs de trap, maar sloot er uiteraard<br />

ook op aan.<br />

2.5.5 Resultaten Put 3Sporen<br />

Het verwachte sierpad en trappetje (structuur L en M) zijn in put 3 inderdaad aangetroffen. Het<br />

oppervlak van een deel van het trappetje kon worden blootgelegd; in de vakken bovenaan het<br />

talud waar de verankering van het nooddak zit, kon niet gegraven worden (kaartbijlage 1). Op<br />

twee historische foto’s is het trappetje goed zichtbaar (figuur 30). Het bestaat uit drie(?) treden<br />

van op elkaar geplaatste stammetjes, klaarblijkelijk geschraagd, met grind op het loopvlak. Bij de<br />

opgraving werden aan elke zijde van de trap vier ijzeren ankers aangetroffen (figuur 31 en kaartbijlage<br />

1). Stammetjes werden niet aangetroffen. In plaats daarvan lijkt een bijna provisorisch<br />

gemaakt stenen pad (spoor 29) aanwezig dat geen echte treden kent maar met de helling van<br />

het talud meeloopt (figuur 31). Het pad bestaat uit (brokken) stoeptegels, afgewisseld met in de<br />

breedte en op hun kant geplaatste rijen bakstenen. Aan weerszijden van het pad, met name aan<br />

de westzijde is het pad afgegrensd met een keurige rij kleine rolkeien. Aan de oostzijde heeft<br />

ook een dergelijke rij gelegen, maar deze heeft te lijden gehad onder enige erosie; de stenen<br />

liggen daar wat verspreid (o.a. spoor 32). Ook onderaan op de helling, waar het pad ophoudt,<br />

liggen nog enkele kleinere rolkeien. Iets ten oosten van het pad ligt een veel grotere rolkei<br />

(spoor 30; figuur x), waarschijnlijk in z’n oorspronkelijke context en dus deel uitmakend van de<br />

rotstuin. Het is de enige kei die verder in put 3 is aangetroffen. Zoals in § 2.4.2 al werd aangegeven,<br />

lijken deze rolkeien verzameld en (deels?) tegen het huis aangelegd.<br />

In het westelijk deel van put 3 werd het gootje (structuur Q, spoor 28), zoals zichtbaar op historische<br />

foto’s (figuur 12), verwacht en aangetroffen (figuur 32; kaartbijlage 1). Het bestaat uit een<br />

rij van in totaal 17 in elkaars verlengde gelegde bakstenen. De goot is daarmee 3,33 m lang. De<br />

laatste drie stenen, aan de onderkant van het talud, zijn halve bakstenen. Opmerkelijk is dat het<br />

bovenste deel, over een lengte van 1,67 m, zoals je zou verwachten een daadwerkelijke gootvorm<br />

heeft doordat er twee rijen scheefgeplaatste bakstenen aan weerszijden tegenaan zijn geplaatst,<br />

op die manier een goot creërend.<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [44]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

De aansluiting bij het huis kon niet goed onderzocht worden, maar er is reden om te veronderstellen<br />

dat dit gootje is aangelegd op het moment dat de serre nog niet bestond. De goot sluit<br />

precies aan op de scheiding van de serre, in de oorlog het terras. Op deze plek is echter geen<br />

regenpijp aanwezig, dus diende de goot waarschijnlijk om het terras te ontwateren. Of deze goot<br />

al in 1939 is aangelegd, is niet duidelijk. De goot heeft een wat provisorisch aanzien en zal waarschijnlijk<br />

niet direct bij de bouw van het huis zijn aangelegd.<br />

Vondsten<br />

Ook van put 3 zijn 14 vakken opgegraven (nummers 1 t/m 9, 15, 16 en 18 t/m 20; kaartbijlage 1).<br />

Deze vakken zijn gezeefd en in deze residu’s zijn 463 vondsten met een totaalgewicht van 1,741<br />

kilo aangetroffen. Deze getallen zijn exclusief de padverharding van sierpad en trappetje (structuur<br />

L en M); deze monsters zijn niet allemaal geteld (zie hieronder).<br />

Wanneer alle vondsten in aantallen en percentage per hoofd- en subfunctie worden geteld, is het<br />

in tabel 4 weergegeven beeld zichtbaar:<br />

hoofdfunctie subfunctie aantal<br />

(hoofd)<br />

aantal<br />

(sub)<br />

%<br />

(hoofdfunctie)<br />

%<br />

(subfunctie)<br />

constructie bouwmateriaal 209 100 46,0 22,0<br />

elektronica 2 0,4<br />

ijzerwaren 107 23,5<br />

consumptie servies 47 25 10,3 5,5<br />

verpakkingen 6 1,3<br />

voedsel 16 3,5<br />

interieur en tuin interieur 100 12 22,0 2,6<br />

tuin 48 10,6<br />

verwarming 40 8,8<br />

medisch medicijnen 1 1 0,2 0,2<br />

persoonlijke verzorging sieraden 1 1 0,2 0,2<br />

vrije tijd genot 1 1 0,2 0,2<br />

vermaak 1 1 0,2 0,2<br />

indet indet 103 103 22,7 22,7<br />

Tabel 4. De aantallen en percentage vondsten per hoofd- en subfunctie uit put 3.<br />

Uit dit overzicht wordt duidelijk dat in vergelijking met de verdeling van vondsten in put 2 (§<br />

2.5.4) de percentages in bovenstaande tabel hiermee vrijwel exact gelijk zijn: ruwweg een kwart<br />

van de vondsten bleek niet te determineren, iets minder dan de helft van de vondsten betreft<br />

constructiemateriaal en 1/3 bestaat uit voorwerpen die samenhangen met consumptief gedrag of<br />

met de aankleding van het interieur en de tuin. De overige categorieën komen in de marge voor.<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [45]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

De spreiding van de verschillende categorieën over de vakken laat een interessant beeld zien<br />

(tabel 5):<br />

vak constructie consumptie interieur indet.<br />

1 27 18 5 9<br />

2 43 5 37 10<br />

3 10 1 4 2<br />

4 13 2 2 2<br />

5 8 1 4<br />

6 5 1 6<br />

7 37 7 4 15<br />

8 13 5 24 12<br />

9<br />

15<br />

4 11<br />

16 8 8 13<br />

18<br />

19<br />

33 4 9 14<br />

20 8 3 1 11<br />

Tabel 5. Spreiding van vondsten over de vakken van put 3 (enkele<br />

amper voorkomende categorieën zijn buiten beschouwing gelaten).<br />

De vondstrijke vakken zijn vak 1, 2, 7, 8 en 18. Vergelijking met kaartbijlage 1 maakt duidelijk dat<br />

dit de vakken voor het oorspronkelijke terras zijn. Vak 4 en 5 zijn echter relatief vondstarm; dit<br />

hangt waarschijnlijk samen met de hellingshoek van het talud. Deze vakken liggen op het meest<br />

steile deel van put 3. De vakken 15 en 19 blijken vondstloos; ook dit is niet verwonderlijk aangezien<br />

hier het trappetje naar het sierpad ligt. Een aardigheid is het hoge aantal ‘consumptie’ in<br />

vak 1. Dit betreft fruitpitten en botten van een klein knaagdier, eventueel (deels) het werk van<br />

dieren. De pitten en botten liggen waar ze verwacht mogen worden, pal tegen het huis aan.<br />

Opvallende vondsten<br />

De vondsten uit put 3 zijn weinig opvallend. Het betreft spijkers, kleine stukjes servies, botjes,<br />

fruitpitten, scherven bloempot, vensterglas, een knikker, stukjes bakeliet en porselein. Put 3 laat<br />

ongeveer dezelfde vondstcategorieën als uit put 1 en 2 zien. In vak 4 werd een plastic gordijnring(?)<br />

aangetroffen met een logo met het opschrift ‘Messa’ zien, een van de zeer weinige meer<br />

diagnostische vondsten. Messa is een bedrijf in elektronica dat in elk geval in de zestiger jaren<br />

al bestond. Onduidelijk is daarmee wat nu de functie van het voorwerpje was.<br />

Padverharding<br />

Het sierpad met trappetje (structuur L en M) is inderdaad aangetroffen in put 3, hoewel de verharding<br />

van de traptreden vervangen bleek. Oorspronkelijk lag hier hout, dat is vervangen door<br />

stukken stoeptegel en bakstenen met een randje van rolkeien. Aan weerszijden van het pad,<br />

vooral in de lagergelegen vakken is een grote hoeveelheid los gruis aangetroffen, bestaande uit<br />

natuursteen, sintels en baksteenpuin. De monsters zijn gewogen, maar niet allemaal geteld in<br />

verband met de aanwezigheid van enkele kleine stukjes asbest. Het totale gewicht bedroeg<br />

65,665 kilo.<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [46]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

2.5.6 Systematische metaaldetectie<br />

In de tuin zijn met behulp van metaaldetectie 198 vondsten met een totaalgewicht van 11,425 kilogram<br />

gedaan. Eén vondst, een wiel voor een aandrijfband woog 5.235 gram. In bijlage 1 zijn de<br />

vondsten opgesomd. De datering en aard of functie van de vondsten verschilt sterk; ook hun ruimtelijke<br />

verspreiding vertoont grote verschillen. De vondsten zijn, zoals eerder beschreven ingedeeld<br />

naar functie, om op die manier patronen in de vondstspreiding te kunnen beschrijven. Kaartbijlage 1<br />

geeft een overzicht van de verspreiding van de vondsten over het terrein, naar functiegroep.<br />

Datering<br />

Er zijn maar weinig vondsten goed te dateren. In vak 28 is een zinken oorlogscent uit 1942 aangetroffen,<br />

overigens het enige muntje op het terrein. Een aantal vondsten is zeer recent, van na<br />

1971 (de ‘Schattenbergse’ periode) of nog (veel) recenter. Als voorbeeld mag gelden een aantal<br />

moderne schroeven van 8 cm voor een torck-bitje, schroeven die waarschijnlijk zijn gebruikt bij<br />

de bevestiging van het nooddak over de villa. Een ander voorbeeld is het aluminium sluitfolie met<br />

streepjescode voor een bekertje kwark, wellicht slordig weggegooid door een bezoeker van het<br />

herinneringscentrum. Een aantal vondsten is globaal te dateren in de periode 1950-1980/1990,<br />

de tijd van de familie O’Breen. Daartoe mogen bijvoorbeeld de aluminium treklippen worden gerekend<br />

waarvan er twee zijn aangetroffen, waarvan eentje met het merkje ‘ZHB’, de Zuid-<br />

Hollandsche Bierbrouwerij die heeft bestaan van 1881 tot 1974. 14 Aangezien treklippen rond<br />

1965 in gebruik raakten 15 kan dit stukje metaal daarmee vrij nauwkeurig gedateerd worden. Ook<br />

het flesje Santé dateert uit die periode. Op de markt gebracht door de Hengelosche Bierbrouwerij<br />

moet dit frisdrankje tussen 1955 en 1988 zijn geproduceerd. 16<br />

Een aparte categorie vormen de aangetroffen patronen en hulzen. Deze blijken deels Brits en deels<br />

Duits te zijn. Voor zover achterhaald kan worden door middel van nog leesbare bodemstempels op de<br />

hulzen blijkt één Duitse Mauser-patroon in 1935 te zijn geproduceerd, een vooroorlogse datering die<br />

waarschijnlijk ook voor een clip met 5 Mauser patronen geldt. Het Britse materiaal dateert (in drie<br />

gevallen) uit 1943, maar zal kort na de oorlog in de tuin van de villa zijn afgevuurd.<br />

De meeste vondsten kunnen uit de oorlog dateren, of van vlak ervoor of erna. Op die reden moet de<br />

interpretatie van verspreidingspatronen met enige voorzichtigheid worden bezien (zie hieronder). Een<br />

aantal vondsten is door hun functie met enige marge te dateren. Als voorbeelden mogen gelden de<br />

vondsten die als ‘barakdelen’ zijn geïnterpreteerd, het prikkeldraad of autolampen. Waar delen van<br />

barakken en prikkeldraad uit de oorlog, of in elk geval de kamptijd, lijken te dateren, zouden autolampen<br />

uit de tijd van kolonel Speck O’Breen (die een garage in gebruik had rond 1950-1962) kunnen dateren.<br />

Het blijft bij deze (bouwvoor)vondsten echter de vraag wanneer het materiaal daadwerkelijk in gebruik is<br />

geweest en wanneer en hoe het materiaal op het perceel van de villa terecht is gekomen.<br />

Functiegroepen<br />

Er zijn in het vondstmateriaal van de metaaldetectie 9 functiegroepen onderscheiden, te weten<br />

constructie, consumptie, betalingsverkeer, interieur en tuin, militair, persoonlijke verzorging,<br />

14 Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Hollandsche_Bierbrouwerij<br />

15 Bron: http://en.wikipedia.org/wiki/Beverage_can<br />

16 Bron: http://metaaldetectie.blogspot.com/2012/01/sante-up-drank-flesje-van-de.html<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [47]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

infrastructuur en vervoer, vrije tijd en indet (niet te determineren). Weergegeven in een tabel ziet<br />

dat er als volgt uit (tabel 6):<br />

hoofdfunctie subfunctie aantal<br />

(hoofd)<br />

aantal<br />

(sub)<br />

%<br />

(hoofd)<br />

%<br />

(sub)<br />

betalingsverkeer munten 1 1 0,5 0,5<br />

constructie bouwmateriaal 74 4 37,0 2,0<br />

elektronica 4 2,0<br />

ijzerwaren 66 33,0<br />

consumptie bestek 19 2 8,5 1,0<br />

keukentoebehoren 3 1,5<br />

verpakkingen 14 7,5<br />

indet indet 67 67 33,5 33,5<br />

infrastructuur en vervoer vervoer 4 4 2,0 2,0<br />

interieur en tuin interieur 17 4 8,5 2,0<br />

tuin 7 3,5<br />

verwarming 6 3,0<br />

militair militair 10 10 5,0 5,0<br />

persoonlijke verzorging verzorging 6 6 3,0 3,0<br />

vrije tijd genot 2 2 1,0 1,0<br />

Tabel 6. De aantallen en percentage vondsten van de metaaldetectie per hoofd- en subfunctie.<br />

Uit deze tabel wordt duidelijk dat om de villa met name constructiemateriaal aanwezig is (n=74)<br />

en in mindere mate voorwerpen die te maken hebben met consumptie (n=19). Op kaartbijlage 1<br />

is de verspreiding van vondsten uit de voornaamste functiegroepen weergeven. In de eerstgenoemde<br />

categorie vallen bijvoorbeeld stukken buis, installatiedraad, draadnagels, spijkers en<br />

stukken regenpijp. Opvallende vondst is onder andere een stuk prikkeldraad van een meter lengte<br />

(dat in de sloot aan de oostzijde van het perceel werd aangetroffen; dit stuk prikkeldraad behoorde<br />

mogelijk tot de oorspronkelijke omheining van het kamp, dat op slechts een paar meter<br />

daar vandaan lag. Een andere intrigerende vondst is het kraanwiel van een verwarming of waterleiding<br />

dat in vak 5 werd aangetroffen, eveneens aan de oostzijde van het perceel. Tezamen met<br />

een aantal metalen constructiedelen uit hetzelfde vak vormden deze resten mogelijk oorspronkelijk<br />

deel van een van de barakken. Wellicht zijn ze bij de ontmanteling van het kamp in de sloot<br />

gedumpt of geraakt, evenals het meer dan 5 kilo zware en 35 cm in doorsnede metende wiel<br />

voor een aandrijfband.<br />

‘ZIJ daar leven toch zeker achter prikkeldraad’ – en hij wees in de richting van de hoge<br />

villa’s, die als bewakers staan aan gene zijde van de afrastering.<br />

Etty Hillesum, december 1942<br />

Bij het veldwerk viel al op dat in de omgeving van de vakken 21, 22 en 27, dus achter het huis,<br />

rond de schuur en de daar liggende stoep, veel stukken afgezaagde leiding en zinken pijpen<br />

voor regenafvoer werden aangetroffen. Deze lijken daar ter plekke bij de montage verloren te<br />

zijn. Wanneer het de oorspronkelijke regenafvoer betreft dan dateren deze stukken uit 1939. Ook<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [48]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

ten noorden van de villa, in de vakken 11 en 17, werd een concentratie aan constructiemateriaal<br />

aangetroffen. In dit geval betreft het kippengaas en veel grote ijzeren metaaldelen. Ook werden<br />

hier enige delen van roestvrijstalen (kop)lampen of spiegels aangetroffen. Mogelijk hangen deze<br />

vondsten samen met de verdwenen garage die hier gestaan heeft.<br />

In de functiegroep consumptie vallen vondsten als conservenblikken, treklippen, een tuit van een<br />

waterkoker of theepot en een zilveren theelepeltje, helaas zonder merkje omdat de steel is afgebroken<br />

(figuur 33). Opvallend was de concentratie aan conservenblikken in vak 21, in het talud<br />

bij de westelijke hoek van het huis. Onduidelijk is waarom deze hier liggen.<br />

Een laatste functiegroep die relatief veel vondsten telt, is de groep ‘militair’ (n=10). In totaal zijn<br />

3 kogelpunten, 5 hulzen, een patroonclip en signaalpatroon gevonden. Opvallend is dat een deel<br />

van het materiaal is afgevuurd. In vak 23, 28 en 29, dus achter de villa, zijn afgevuurde Britse<br />

hulzen gevonden (9x19 mm) die in 1943 zijn geproduceerd (figuur 34). Het is bekend dat de<br />

Canadezen kort na de oorlog in de tuin uit vreugde hebben staan schieten (mondelinge mededeling<br />

G. Abuys). Mogelijk hangen deze vondsten daarmee samen. Het Duitse materiaal, een clip<br />

met 5 Mauser-patronen (8x57mm) en een Mauser-huls (5x57 mm), werd aangetroffen in respectievelijk<br />

vak 5 en 16, direct ten noorden van de villa. Het is onduidelijk waarom deze daar liggen.<br />

De overige functiegroepen kenmerken zich niet door grote aantallen of een opvallende verspreiding<br />

van de vondsten, wellicht met uitzondering van 5 tubes tandpasta (figuur 35) die in vak 2, 7<br />

en 8 werden aangetroffen, dat wil zeggen in de voortuin richting het kruispunt. Waarom deze<br />

daar liggen is onduidelijk.<br />

Tenslotte mag melding worden gemaakt van een rood tuinschepje van naoorlogs model en aanzien<br />

dat in vak 26 werd aangetroffen en waarschijnlijk door mevrouw O’Breen, een fanatiek tuinierster,<br />

is verloren.<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [49]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [50]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

3 Bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong> in de villa<br />

Jobbe Wijnen<br />

3.1 Inleiding<br />

Toen medewerkers van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork na het vertrek van mevrouw<br />

Hannie O’Breen in 2007 voor het eerst (!) de <strong>commandantswoning</strong> betraden, werd direct duidelijk<br />

dat deze zich in een erbarmelijke toestand bevond. Er was de laatste decennia nauwelijks tot<br />

geen onderhoud gepleegd en het houtwerk verkeerde in een zeer slechte staat. Verf bladderde<br />

van de gevels, kozijnen waren rot en het dak was op verschillende plaatsen lek: er was sprake<br />

van een proces van verval dat in de jaren direct na het vertrek van mevrouw nog eens extra zou<br />

versnellen. In de laatste jaren van haar leven was mevrouw O’Breen steeds minder in staat geweest<br />

om adequaat voor zichzelf te zorgen met directe gevolgen voor het onderhoud van de<br />

woning. Als men weet dat mevrouw O’Breen bovendien tot het einde van haar leven gewend was<br />

er in de woning een groot aantal honden en katten op na te houden, rijst al snel een tekenend<br />

beeld van de situatie in de woning anno 2007.<br />

Toch bleek bij de eerste bezoeken dat deze geschiedenis ondanks het persoonlijk drama ook<br />

een aantal nadrukkelijke voordelen heeft gehad: wie de villa betrad, kreeg onwillekeurig het gevoel<br />

een soort tijdscapsule binnen te stappen. Meubels en andere mobilia waren uiteraard door<br />

de familie van mevrouw O’Breen grotendeels verwijderd, maar verder leek de woning zich in een<br />

zeer authentieke staat te bevinden. De gelaagdheid van de gebruiksgeschiedenis was in het<br />

pand bijna tastbaar en er leken aanwijzingen dat deze zich wel eens uit kon strekken teruggaand<br />

tot aan de periode waarin SS-commandant Albert Konrad Gemmeker over het Judendurchgangslager<br />

Westerbork het bevel voerde.<br />

Toen het Herinneringscentrum besloot tot conservering van de villa door de buitenzijde te beschermen<br />

met een glazen overkapping en de aanbesteding voor een archeologisch <strong>onderzoek</strong> in<br />

de tuin aanvang nam, was duidelijk dat men niet alleen de sporen van de geschiedenis aan de<br />

buitenzijde van het pand wilde inventariseren, maar ook die aan de binnenzijde. Eerder had het<br />

centrum om die reden fotograaf Sake Elzinga opdracht gegeven een fotoboek over de villa uit te<br />

brengen (Elzinga, 2009). Nu wilde men graag helderheid welke van de gebruikssporen of achtergelaten<br />

mobilia in de villa authentiek waren voor elke bewoningsperiode. Omdat ook aan de binnenzijde<br />

renoverende, of conserverende bouwactiviteiten voorzien zijn, vormde dit de aanleiding<br />

ook deze sporen tegelijk met het archeologisch <strong>onderzoek</strong> in de tuin, te inventariseren. Het zou<br />

tenslotte vreemd zijn om, kort gezegd, de tuin aan een volledig <strong>onderzoek</strong> naar sporen van onder<br />

andere Gemmeker en de Holocaust te onderwerpen en tegelijkertijd de binnenzijde van de<br />

woning te negeren, zo redeneerde het Herinneringscentrum Kamp Westerbork.<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [51]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

3.2 Bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

Vanaf 2010 werkt RAAP aan de ontwikkeling van ‘bouwbiografie’, een nieuw type erfgoed<strong>onderzoek</strong>.<br />

Bouwbiografie, voluit ook wel ‘bouwbiografisch locatie<strong>onderzoek</strong>’, bestudeert de materiële<br />

neerslag van de gebruikers en bewoners in een gebouw, ofwel alles wat door mensen wordt<br />

achtergelaten (Wijnen 2011a; 2011b; 2011c; 2011d). Het is een methode in ontwikkeling, die<br />

voor het eerst werd toegepast in 2010 in een voormalige Burgerschool (HBS) in Wageningen.<br />

Het <strong>onderzoek</strong> bleek vooral succesvol op die plaatsen in een pand waar mensen relatief weinig<br />

komen zoals zolders, kelders en kruipruimten. Juist daar is, gevangen in vondsten en sporen, het<br />

verhaal van gebruikers van een pand over verschillende tijdslagen terug te vinden. In het geval<br />

van de Burgerschool bleek dit bepaald geen sinecure. Uit de kruipruimten en zolders kwamen<br />

enkele honderden documenten, voorwerpen en inscripties op balken tevoorschijn, waaronder een<br />

groot borstbeeld van Napoleon (Wijnen, 2011b en 2011d).<br />

Bouwbiografie <strong>onderzoek</strong>t en interpreteert sporen van gebruikers en bewoners in een pand op<br />

systematische wijze en integreert daarbij elementen uit verschillende disciplines. Doel van het<br />

<strong>onderzoek</strong> is tweeledig: systematisch <strong>onderzoek</strong> naar sporen aan de ene kant en het vastleggen<br />

van een sfeerbeeld, oftewel de subjectieve impressie van de plek aan de andere kant. Bouwbiografie<br />

onderkent de waarde van die subjectieve impressie an sich, naast de wetenschappelijke<br />

betekenis, omdat ook deze impressie een uitdrukking is van de waarde van erfgoed. Erfgoed<br />

maakt indruk, roept emotie of herinnering op, of roept vragen op van existentiële aard; ook die<br />

waarden wil de bouwbiografie inventariseren, beschrijven en afwegen met betrekking tot behoud.<br />

Het past daarmee in de lijn van andere studies van contemporaine archeologie en ‘material culture<br />

study’ (Wijnen, 2012 en zie verder o.a. Holtorf & Piccini, 2009; Burström, 2009; Holtorf,<br />

2010).<br />

Bouwbiografie onderscheidt zich van de bouwhistorie omdat het zich niet richt op bouwkundige<br />

kenmerken. Het is te zien als een vorm van ‘contemporaine archeologie van het gebouw’. Het <strong>onderzoek</strong><br />

resulteert, op basis van materiële vondsten, in een indruk van het leven in het gebouw<br />

door de tijd heen en maakt de gelaagdheid daarin zichtbaar. Soms levert het nieuwe feiten op,<br />

scherpt deze aan, of vormt aanleiding tot aanvullend historisch <strong>onderzoek</strong>. De intentie is dat door<br />

de wijze van verzamelen en rapporteren vaak veronachtzaamde sporen behouden blijven, bijvoorbeeld<br />

als er sprake is van sloop of renovatie. Op die manier kan de bewustwording en betrokkenheid<br />

hiervan bij (voormalige) gebruikers en het publiek vergroot worden (Wijnen, 2011a en b).<br />

3.3 Onderzoeksvragen<br />

In algemene zin is de vraagstelling in dergelijk <strong>onderzoek</strong> om de gelaagdheid van de gebruiksgeschiedenis<br />

te <strong>onderzoek</strong>en, zoals die ook aanwezig is in het voormalig kampterrein. Die gelaagdheid<br />

kent verschillende gebruiksfasen en bewoners. Ten behoeve van het bouwbiografisch<br />

<strong>onderzoek</strong> in de villa van de commandant zijn de volgende <strong>onderzoek</strong>svragen geformuleerd:<br />

1. Zijn er in of onder het huis ‘bouwbiografische’ sporen aanwezig?<br />

2. Zijn deze te herleiden tot gebruiksfasen en/of individuele bewoners?<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [52]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

3. Wat zeggen de vondsten over het dagelijkse leven van de bewoners?<br />

4. Welke vervolgstappen (conservering/beheer) zijn noodzakelijk?<br />

5. Welke methoden zouden hierbij kunnen worden ingezet?<br />

3.4 Methode<br />

Methodiek in vier stappen<br />

Het bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong> kende de volgende vier <strong>onderzoek</strong>sfasen:<br />

• Fase 1: beperkt bureau<strong>onderzoek</strong> en een (korte) visuele inspectie van de villa.<br />

• Fase 2: systematisch locatie<strong>onderzoek</strong> in het gebouw.<br />

• Fase 3: uitwerking en interpretatie van de vondsten.<br />

• Fase 4: rapportage met daarin een interpretatie van de resultaten en conclusies en aanbevelingen.<br />

Daarnaast is er nog een fase van <strong>onderzoek</strong> die als het ware naast deze vier staat en ten doel<br />

heeft de subjectieve waarden van het pand te vangen in een sfeerimpressie. Het pand maakt een<br />

indruk op de bezoeker. Die indruk verschilt per persoon, is dus subjectief, maar bestaat wel. Met<br />

de sfeerimpressie probeert de bouwbiografische methodiek iets van die indruk vast te leggen,<br />

meer dan alleen objectief vast te stellen dat die er is. De sfeerimpressie wordt idealiter uitgeschreven<br />

tijdens of direct na de visuele inspectie. In dit geval is de sfeerimpressie opgesteld<br />

tijdens de rapportagefase van het <strong>onderzoek</strong>. 17<br />

Hieronder worden de fasen van het <strong>onderzoek</strong> afzonderlijk toegelicht.<br />

3.4.1 Bureau<strong>onderzoek</strong><br />

Het bureau<strong>onderzoek</strong> is er op gericht een overzicht te krijgen van de (bewoning)geschiedenis<br />

van de villa, de bouwkundige situatie en als voortvloeisel hieruit een verwachting te formuleren.<br />

Hiervoor zijn verschillende bronnen geraadpleegd:<br />

• Het archief van Herinneringscentrum Kamp Westerbork (conservator de heer G. Abuijs);<br />

• De bouwhistorische waardestelling Commandantswoning Kamp Westerbork, bouwhistorische<br />

opname met waardestelling door (Stenvert, 2009);<br />

• Het bouwtechnisch rapport Onderhoudsrapportage ‘Voormalige woning van de kampcommandant’.<br />

Nulmeting/Meerjaren Onderhoud Plan 2009 (Brüns, 2008);<br />

• De publicatie Westerbork. Het kamp en zijn commandant (Van der Zee, 2006).<br />

De bouwhistorische waardestelling (Stenvert, 2009) vormde een goed startpunt om mogelijk<br />

aanwezige bouwbiografisch interessante locaties in kaart te brengen. Aan bouwkundige- of architectonische<br />

details is overigens alleen aandacht geschonken wanneer deze betrekking hebben<br />

op de bewoners, of een bouwbiografische verwachting in zich dragen.<br />

17<br />

Van de villa bestond al een eerdere sfeerimpressie in de vorm van fotoboek van Sake Elzinga uit 2009. Dat werk vervult<br />

in feite, in beeldtaal, eenzelfde functie als de sfeerimpressie in het huidige <strong>onderzoek</strong>.<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [53]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

In het archief van het Herinneringscentrum is op aanwijzingen van de conservator tevens de<br />

fotocollectie bestudeerd, aangevuld met foto’s uit het beeldarchief van de stichting Yad Vashem<br />

(collectie FA29 ‘Westerbork, Holland, 1942-1943, a personal album of camp commander Albert<br />

Konrad Gemmeker’, o.a. FA29/171, FA29/18). In deze archieven bevinden zich verschillende<br />

foto’s die gemaakt zijn in, of in de directe omgeving van de villa in zowel de periode net na de<br />

bouw in 1939, als de Duitse tijd en de naoorlogse periode. Zeer bekend zijn onder andere foto’s<br />

van SS-Lagerkommandant Gemmeker en zijn maîtresse Frau Hassel voor de kachel, die zijn<br />

genomen door de Joodse fotograaf Rudolf Werner Breslauer.<br />

3.4.2 Visuele inspectie<br />

Na de bureaustudie is in deze fase een korte visuele inspectie uitgevoerd. Deze inspectie had<br />

twee doelen:<br />

1. Het eerste doel was om een indruk te krijgen van de aanwezigheid van bouwbiografisch<br />

interessante locaties waar sporen, of concentraties van sporen te verwachten zijn. Te denken<br />

valt aan kruipruimten, kasten, zolders, dubbele muren, zichtbare mobilia;<br />

2. Daarnaast is tijdens de visuele inspectie ook notie genomen van de subjectieve indruk die<br />

het pand maakt op een bezoeker, in dit geval de persoon van de auteur. Deze indrukken zijn<br />

later verwerkt in de sfeerimpressie.<br />

De uitkomsten van het bureau<strong>onderzoek</strong> en de inspectie zijn samen verwerkt in een plan van<br />

aanpak voor het locatie<strong>onderzoek</strong>. In dit plan van aanpak is een lijst van aandachtspunten opgenomen<br />

van locaties of zaken die extra aandacht vragen tijdens het <strong>onderzoek</strong>. In de rapportagefase<br />

is ook het tweede doel van de inspectie in een sfeerimpressie uitgewerkt.<br />

3.4.3 Locatie<strong>onderzoek</strong> in de villa van de commandant<br />

De tweede fase van het <strong>onderzoek</strong> bestond uit een systematisch locatie<strong>onderzoek</strong> in de villa,<br />

waarbij het pand kamer voor kamer is doorlopen en gefotografeerd. Hierbij zijn bouwbiografische<br />

sporen geregistreerd en genummerd en verzameld als het losse objecten betrof. Men moet denken<br />

aan documenten, foto’s, gebruiksvoorwerpen en andere mobilia en daarnaast aan vastzittende<br />

sporen als inscripties, krassen en slijtagesporen, bijvoorbeeld op muren en deuren.<br />

Het doel van deze fase was naast registreren ook het bergen van vondsten om ze te behouden<br />

in het licht van de aanstaande werkzaamheden in het pand en ten behoeve van verder <strong>onderzoek</strong><br />

in fase 3. Hierbij is in eerste instantie geprobeerd zoveel mogelijk vondsten te verzamelen.<br />

Grote objecten zijn echter om praktische redenen niet verzameld en in sommige kamers zijn<br />

enkele vondsten niet verzameld als deze een zeer algemene indruk wekten, zoals bijvoorbeeld<br />

een stapel uitgevouwen kartonnen dozen van zeer contemporaine aard.<br />

Nummering van de sporen<br />

Bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong> levert twee typen sporen op: sporen in de vorm van verzamelbare<br />

mobilia en sporen die ‘vast’ zitten in het pand zoals inscripties, slijtagesporen, vastzittende decoraties<br />

etc. Bij beide typen sporen is het van belang om zo nauwkeurig mogelijk de locatie van het<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [54]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

spoor te registreren om deze later terug te kunnen vinden voor nader <strong>onderzoek</strong>, voor het nemen<br />

van beschermende maatregelen of om verzamelde vondsten op de juiste plek terug te kunnen<br />

plaatsen. Hiervoor is de volgende systematiek gehanteerd:<br />

• Eerst zijn alle kamers in het pand, inclusief het portaal, op basis van de bouwtekening genummerd<br />

met een uniek kamernummer. Deze nummering is in dit geval overgenomen uit de bouwhistorische<br />

waardestelling van BBA (Stenvert, 2009) met één aanvulling van twee extra kamernummers<br />

voor twee bergruimten op de vliering (tabel 7). Deze nummers bestaan uit twee getallen<br />

met een punt ertussen. ‘ 0.2’ betekent aldus de ‘tweede kamer op de begane grond’ en<br />

‘2.1’ staat voor de eerste kamer op de tweede verdieping (vliering.).<br />

• Aan deze nummering zijn vervolgens lettercodes toegevoegd voor eventuele ingebouwde kasten.<br />

Deze kregen de aanduiding ‘KAST’ met willekeurig een hoofdletter A, B, C, etc., voor het<br />

nummer van de kast in die specifieke ruimte.<br />

• Ook alle wanden in de kamers zijn genummerd met een lettercodering, overeenstemmend met<br />

de eerste letter van de windrichting: N, O, Z en W. 18 Als zich in een wand kleine sprongen of<br />

alkoven bevonden, in het geval de kamer bijvoorbeeld een L-vorm heeft, dan zijn deze in de<br />

nummering genegeerd.<br />

• Tot slot kunnen bouwbiografische sporen zich in de kruipruimte, op de vloer of aan het plafond<br />

bevinden. Voor deze plaatsen werden respectievelijk de kleine letters a, b en c gebruikt. 19<br />

Werd in kamer een vondst aangetroffen, dan kreeg deze een uniek volgnummer, gevolgd door<br />

een nu mogelijke exacte aanduiding van de locatie. Zo ontstond een codering met drie posities,<br />

bijvoorbeeld ‘123-X.X-Y’ waarin ‘123’ het vondstnummer is, X.X het kamernummer en Y de locatie<br />

van de vondst in de kamer. In sommige gevallen is een extra letter toegevoegd om de locatie<br />

nog eens te verduidelijken.<br />

• Code ‘004-1.1-c’ duidt aldus op een vondst aan het plafond in de eerste kamer op de eerste<br />

verdieping met het vondstnummer 004.<br />

• ‘0.4-O-Kast A’ staat voor kast met aanduiding A in de oostelijke wand van kamer vier op de<br />

begane grond.<br />

• In enkele gevallen werd de nummering vrijelijk toegepast: lag een haarspelt tegen de plint van<br />

de noordelijke wand in kamer 1, dan werd de nummering 0.1-bN gebruikt, waarin bN staat voor<br />

‘op de vloer tegen de noordelijke wand’.<br />

Naast een exact vondst- en locatienummer werd in de meeste gevallen een foto van het spoor op<br />

de vondstlocatie genomen en werden de vondstgegevens inclusief een globale determinatie genoteerd.<br />

Na registratie werden vondsten verzameld in plastic zakken en dozen, waarbij het unieke<br />

vondstnummer werd gevoegd in de zak en een sticker met ditzelfde nummer werd aange-<br />

18<br />

Evenals in het bouwhistorisch rapport is ervoor gekozen om de feitelijk noordoostelijke wand als ‘noord’ te betitelen,<br />

etc. Om pragmatische redenen is dus de villa een kwartslag tegen de klok in ‘gedraaid’.<br />

19<br />

In eerste instantie is in de villa de codering X, Y, Z gebruikt voor de vloer, kruipruimte en plafond, tot duidelijk werd dat<br />

dit een onhandige doublure geeft met de codering ‘Z’ van de windrichting Zuid. De administratie in de vondstenlijst is<br />

daarna volledig omgezet naar a,b,c, voor kruipruimte, vloer, plafond. Op enkele vondstkaartjes kan de oude code echter<br />

nog aanwezig zijn.<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [55]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

bracht op de vondstlocatie. Op deze manier zouden na afloop van het <strong>onderzoek</strong> alle vondstlocatie<br />

altijd weer terug te vinden zijn.<br />

Zo werd kamer voor kamer, muur voor muur de hele villa onderzocht. Als sluitstuk van het <strong>onderzoek</strong><br />

is een aantal plekken waar de (bij het bureau<strong>onderzoek</strong> gebruikte) historische foto’s<br />

gemaakt zijn, opnieuw gefotografeerd ten behoeve van vergelijkend <strong>onderzoek</strong> (‘toen en nu’).<br />

verdieping nummer naam<br />

kelder -0.1 kelder met kast a<br />

begane grond 0.1 portaal buiten<br />

0.2 vestibule<br />

0.3 hal<br />

0.4 eetkamer met kasten a en b<br />

0.5 woonkamer<br />

0.6 gastenkamer of zitkamer<br />

0.7 serre, in of net na de oorlog aangebouwd<br />

0.8 wc beneden<br />

0.9 keuken met kasten a t/m x<br />

0.10 berging<br />

eerste verdieping<br />

vliering<br />

0.11 schuur<br />

1.1 badkamer<br />

1.2 wc boven<br />

1.3 hal overloop<br />

1.4 balkon noord<br />

1.5 slaapkamer 5 met kast a<br />

1.6 slaapkamer 6 met kast a<br />

1.7 slaapkamer 7 met kast a<br />

1.8 slaapkamer 8 met kast a<br />

1.9 slaapkamer 9 huishoudster met kast a<br />

1.10 balkon zuid<br />

2.1 vliering centrale ruimte<br />

2.2 berghok noord<br />

2.3 berghok zuid<br />

Tabel 7. De gebruikte kamernummering. Deze nummering is overgenomen uit de<br />

bouwhistorische waardestelling van BBA (Stenvert, 2009), aangevuld met twee<br />

nummers voor de berghokken op de vliering.<br />

3.4.4 Uitwerking en interpretatie<br />

In eerste instantie zijn de sporen en vondsten globaal gedetermineerd en verwerkt in een catalogus<br />

(bijlage 3). Daarbij is ook geprobeerd om de vondsten zover mogelijk te herleiden tot individuele<br />

(groepen van) bewoners. Bij veel vondsten is het in principe mogelijk om vergaand <strong>onderzoek</strong><br />

uit te voeren naar de herkomst, op een manier die bijdraagt aan zowel de wetenschappelijke<br />

duiding van de vondst, als wel aan de schets van een sfeerbeeld van de woning en haar bewoners.<br />

Een voorbeeld: door <strong>onderzoek</strong> te doen aan een stofzuigerdoos van het Amerikaanse<br />

merk ‘Hoover’ bleek dat het in dit geval om model 612 in deze productlijn ging. Verder <strong>onderzoek</strong><br />

maakte duidelijk dat dit type 612 in 1949 het eerste naoorlogse model was dat Hoover in Europa<br />

lanceerde. Dit achtergrond<strong>onderzoek</strong> aan de vondst draagt bij aan het beeld hoe de uit Nederlands-Indië<br />

gerepatrieerde familie van der Speck O’Breen bij haar intrek in de woning een voor<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [56]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

die tijd splinternieuwe en waarschijnlijke zeer moderne stofzuiger aanschafte via een producent<br />

uit Groot-Brittannië.<br />

3.4.5 Rapportage<br />

Het doel van de rapportage is tweeledig. In de eerste plaats heeft dit tot doel de wetenschappelijke<br />

resultaten van het <strong>onderzoek</strong> te beschrijven: het aantal en aard van de vondsten en sporen<br />

De resultaten worden feitelijk gepresenteerd, geïnterpreteerd en er conclusies getrokken. Daarnaast<br />

dient de rapportage om de sfeerimpressie te geven, waarmee de biografie, het levensverhaal<br />

of karakter van het pand kan worden geschetst.<br />

3.5 Resultaten bureau<strong>onderzoek</strong><br />

3.5.1 Bewoningsgeschiedenis<br />

De bewoningsgeschiedenis van de villa is hieronder samengevat in tabel 8. De verschillende<br />

bewoners worden daarna per fase beschreven.<br />

bewoners villa van tot naam kamp<br />

directeur Dirk A. Syswerda met<br />

zijn vrouw Gerritje en 5 jarig<br />

zoontje<br />

commandant Reserve-Kapitein<br />

Jacques Schol en echtgenoot<br />

Lagerkommandant SS-<br />

Obersturmführer Albert Konrad<br />

Gemmeker en Frau Elisabeth<br />

Helena Hassel<br />

8-5-1939 16-7-1940 Centraal Vluchtelingenkamp<br />

Westerbork<br />

16-7-1940 1-2-1943<br />

Januari 1943<br />

Idem. Vanaf 1 juli 1942 PolizeilichesJudendurchgangslager<br />

Westerbork (onder de<br />

Sicherheits Polizei)<br />

11-4-1945 Polizeiliches Judendurchgangslager<br />

Westerbork (onder<br />

de Sicherheits Polizei)<br />

Canadese troepen 11-4-1945 ? Kamp Westerbork<br />

commandant Luitenant Johannes<br />

Gerardus Buijvoets<br />

genie en andere Nederlandse<br />

troepen<br />

repatriant Kolonel Pieter Gerard<br />

Cornelis Alexander van der<br />

Speck O’Breen, echtgenote<br />

Dirkje, dochters Nellie en Hanneke<br />

Hannie (Hanneke) O’Breen<br />

woonde tot vlak voor haar overlijden<br />

alleen in het huis<br />

24-4-1945<br />

1-12-1948 Interneringskamp NSB<br />

1-12-1948 1950 Militair kamp Westerbork<br />

2-5-1950 1961 Repatriëringkamp Schattenberg,<br />

later Moluks kamp<br />

Schattenberg<br />

2-5-1950 juli 2007 -<br />

Tabel 8. De verschillende kampcommandanten en bewoners van de villa van 1939 tot en met 2007 verdeeld<br />

over drie hoofdperioden: het Centraal Joods vluchtelingenkamp (groen); Joods doorvoerkamp onder Duits<br />

bevel (rood); en de periode na de bevrijding (geel).<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [57]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

Syswerda en Schol<br />

Na gereedkomen en in werking treden van het Centraal Vluchtelingenkamp in mei 1939 werd de<br />

heer Dirk Arie Syswerda de eerste directeur en nam zijn intrek in de directeurswoning samen met<br />

zijn vrouw Gerritje Adriana de Mik en zijn vijfjarige zoontje Rudolf (Stenvert, 2009; www.Archief-<br />

Eemland.nl). Syswerda was voor die tijd administratief medewerker bij de inrichting ‘Zon en<br />

Schild’ in Amersfoort en beschikte over een acte boekhouden. Zoals vele bewoners na hem,<br />

woonde Syswerda maar kort in de villa. Nadat in 1940 de Duitsers Nederland waren binnengevallen,<br />

viel het vluchtelingenkamp al snel onder militair gezag en werd de Nederlandse reserve-<br />

Kapitein Jacques Schol aangesteld als commandant. Schol ging samen met zijn vrouw in de villa<br />

wonen (Stenvert, 2009). Schol, een Nederlands militair, was een uiterst milde gezagsdrager, die<br />

zich inzette om de zaken voor de Joods-Duitse vluchtelingen zo goed mogelijk te organiseren.<br />

Hij was onder andere verantwoordelijk voor verdeling van promotiefuncties onder de Duitse<br />

vluchtelingen bij de organisatie en opbouw van het kamp (Van der Zee, 2006). Schol zou tot en<br />

met januari 1943 in de villa blijven wonen.<br />

Deppner, Dischner<br />

Voor de volledigheid worden hier ook de ‘Lagerkommandanten’ Deppner en Dischner genoemd,<br />

hoewel deze niet in de villa hebben gewoond. Ten tijde van hun bevelvoering woonde Schol nog<br />

in de villa.<br />

Op 1 juli 1942 komt het kamp onder bevel van de Befehlshaber der Sicherheitspolizei (SiPo) en<br />

krijgt het de naam ‘Polizeiliches Judendurchgangslager’. De eerste Duitse commandant in het<br />

kamp werd SS-Sturmbannführer dr. Erich Deppner, een officier die vanaf 1941 in Nederland<br />

betrokken was bij de contraspionage (Gegnerbekämpfung) en later commandant zou worden van<br />

de Gestapo 20 (Van der Zee, 2006). Deppner, die voor het Duits bestuur gold als een topfunctionaris,<br />

had als taak het systeem van transporten in gang te zetten. Op 15 juli 1942 vertrok het<br />

eerste transport met 1137 Joden en andere gevangen naar de vernietigingskampen (Van der<br />

Zee, 2006). Deppner installeerde een systeem waarbij een Joods intern bestuur, onder supervisie<br />

van de Lagerkommandant, zelf de organisatie van de transporten regelde en wat op die manier<br />

een cruciale factor zou worden in het handhaven van de rust in het kamp. Deppner woonde<br />

zelf niet in de villa.<br />

Twee maanden na zijn aanstelling was Deppner’s taak volbracht en op 1 september 1942 werd<br />

hij vervangen door SS-Obersturmbannführer Josef Hugo Disschner, voormalig militair bij de gewapende<br />

tak van de SS, de SS-Verfügungstruppen. 21 Als gevolg van diverse incidenten waarbij<br />

Disschner zich onder invloed van alcohol misdroeg ten opzichte van de gevangenen, werd hij na<br />

zes weken al ontslagen, waarna een zekere Oberscharführer Bohrmann zijn taken waarnam, tot<br />

in oktober 1942 SS-Obersturmführer Albert Konrad Gemmeker werd geïnstalleerd. Schol bleef<br />

aanvankelijk onder Deppner in functie en werd pas in januari 1943 door Gemmeker ontslagen<br />

(Van der Zee, 2006).<br />

20 Voluit: Afdeling IV van de Befehlshaber der Sicherheitspolizei (B.d.S.),<br />

21 Later ‘Waffen-SS’<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [58]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

Albert Konrad Gemmeker<br />

SS-Obersturmführer Albert Konrad Gemmeker (1907-1982; figuur 36) werd op 12 oktober 1942<br />

als Lagerkommandant geïnstalleerd en nam eind januari zijn intrek in de villa. Gemmeker had<br />

carrière gemaakt als commandant van het gijzelaarskamp ‘Beekvliet’ en werd vanuit deze functie<br />

overgeplaatst naar Westerbork. Hij zou hier blijven tot vlak voor de bevrijding en verantwoordelijk<br />

zijn voor de uitvoering van de meerderheid van transporten naar de vernietigingskampen.<br />

Gemmeker was achteraf bezien de meest gezichtsbepalende commandant van het kamp, over<br />

wie bizar genoeg ook veel positieve verhalen rondgaan. Hij gedroeg zich zeer beleefd tegenover<br />

de Joodse gevangenen, iets wat in SS-kringen zeer ongebruikelijk was. Het was een punctuele<br />

man die – enkele uitzonderingen daargelaten – vrijwel nooit uit zijn slof schoot of zich ongepast<br />

gedroeg. Vele overlevenden van de Holocaust die hem meemaakten in Westerbork beschrijven<br />

hem zelfs als zeer prettig in de omgang, ‘een Gentleman-boef’ (Van der Zee, 2006).<br />

In de verhoren die na zijn gevangenneming zijn afgenomen, geeft Gemmeker steevast een rationeel<br />

heldere verklaring voor de Notwendigkeit van de Joodse transporten, die hij zag als maatregelen<br />

die weliswaar onaangenaam waren, maar noodzakelijk ten behoeve van de Duitse oorlogsvoering<br />

en daarmee internationaal gerechtvaardigd. Gemmeker heeft overigens tot aan zijn<br />

dood ontkend geweten te hebben dat de Joden in Polen werden vermoord. Er zou enkel sprake<br />

zijn van gedwongen emigratie en tewerkstelling ten behoeve van de oorlogsindustrie. Vanuit<br />

deze redenering werden onder bevel van Gemmeker meer dan 80.000 Joden en andere gevangenen<br />

naar vernietigingskampen afgevoerd die nooit meer terugkwamen. Omdat na de oorlog<br />

niet te bewijzen was dat Gemmeker wel weet had van het lot van de Joden en zijn gedistingeerde<br />

voorkomen ten overstaan van de rechter voor hem pleitte, heeft hij slechts een zeer beperkte<br />

straf gekregen voor zijn betrokkenheid bij de deportaties. In 1951 was hij weer op vrije voeten na<br />

een gevangenisstraf van krap zes jaar, na strafvermindering als gevolg van goed gedrag (Van<br />

der Zee, 2006). Hij woonde de rest van zijn leven in Düsseldorf waar hij in 1982 overleed.<br />

Hoewel Gemmeker altijd is blijven ontkennen, is het zeer onwaarschijnlijk dat hij niets van de vernietigingskampen<br />

af wist; zijn superieuren, met wie hij veel contact heeft gehad, wisten wél van de<br />

kampen en zijn daarvoor ook veroordeeld. Ook de bewakers op de treinen wisten van het bestaan<br />

van de vernietigingskampen en ook onder de gevangen in Kamp Westerbork zelf was het bestaan<br />

van de vernietigingskampen meer dan slechts een gerucht. Het is achteraf bezien onwaarschijnlijk<br />

dat Gemmeker niet op de hoogte was van het lot van de mensen die hij op transport zette.<br />

Ordentelijk en onberispelijk als de man Gemmeker was in zijn functie als Lagerkommandant, des<br />

te fascinerender is de vraag hoe hij in zijn privéleven was. Onwillekeurig rijst de vraag of er bij<br />

het bestuderen van Gemmekers privéleven niet toch ergens barsten zichtbaar worden in het<br />

perfecte plaatje dat hij over het algemeen van zichzelf wist neer te zetten. Dat privéleven speelde<br />

zich in Westerbork voornamelijk af in de directeursvilla, waar Gemmeker woonde met zijn<br />

secretaresse en maîtresse Frau Elisabeth Helena Mulender-Hassel. Er lijken zich – naar onze<br />

maatstaven – inderdaad barstjes af te tekenen in het plaatje, omdat Gemmeker in het begin van<br />

deze relatie formeel nog getrouwd was met Käthe Wunderling, zijn vrouw met wie hij drie dochters<br />

had. Het is echter niet uitgesloten dat het voor SS-officieren toentertijd gebruikelijk was om<br />

er buitenechtelijk relaties op na te houden. Vanuit Westerbork deed Gemmeker pogingen om<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [59]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

formeel van Wunderling te scheiden, wat voor de rechtbank niet in behandeling werd genomen<br />

omdat het niet Kriegswichtig was (Van der Zee, 2006). Aldus woonde Gemmeker in ontrouw met<br />

zijn maîtresse, iets waarover Wunderling twee keer zou zijn komen klagen in Westerbork.<br />

Frau Hassel was in functie Gemmekers persoonlijke secretaresse. Waar Gemmeker door gevangenen<br />

werd gezien als een prettige man in de omgang, was dit met Frau Hassel bepaald anders.<br />

De gevangenen praatten negatief over Frau Hassel, zoals de Joodse huisbode in de villa, die<br />

vertelde liever Gemmeker zelf tegen te komen in het huis, dan Frau Hassel. In het algemeen<br />

leefde in het kamp het verhaal dat het niet Gemmeker maar Hassel was die de gang van zaken<br />

in het kamp bepaalde. Van der Zee (2006) beschrijft haar als een ‘hoekige, verzuurde, allesbehalve<br />

innemende verschijning en Jodenhaatster’ maar onderbouwt dit amper, wat de vraag oproept<br />

in hoeverre haar persoonlijke opvatting hier deze beschrijving kleurt.<br />

Naast Gemmeker en Hassel waren nog andere mensen in het huis aanwezig, waaronder de<br />

tuinman, de dienstbode en iemand die de was liet doen voor de commandant en deze ophing op<br />

zolder. Verder valt nog op te merken dat Gemmeker een liefhebber van honden was en van tuinieren.<br />

Hij liet zijn Joodse tuinmannen een uitgebreide tuin aanleggen rond de villa en een kas<br />

voor de teelt van bloemen, net achter de erfscheiding van zijn tuin.<br />

Buijvoets<br />

Na de bevrijding van Kamp Westerbork is de villa vermoedelijk enige tijd bewoond of gebruikt<br />

geweest door Canadese militairen, totdat het kamp werd ingericht als interneringskamp voor<br />

voormalige NSB’ers en andere Duitsgezinden. De commandant en bewoner van de villa in deze<br />

periode was luitenant Johannes Gerardus Buijvoets (1918-2000). In 1948 werd dit kamp opgeheven<br />

en verviel de functionele relatie van de villa met het kampterrein (Stenvert, 2009).<br />

Van der Speck O’Breen<br />

In de twee jaar die volgden, diende het kamp en vermoedelijk ook de villa, voor militair gebruik.<br />

Onder andere genietroepen zouden in Westerbork gelegerd zijn geweest (Abuys, mondelinge<br />

mededeling). In 1950 ging het kamp dienen als repatriëringkamp Schattenberg en betrekt volgens<br />

Stenvert (2009) de repatriërende Kolonel Pieter Gerard Cornelis Alexander van der Speck<br />

O’Breen (1897-1961) de villa met zijn vrouw Dirkje Schoon Thim (1890-1969) en zijn volwassen<br />

dochters Nellie (*1922) en Cornelie Hanneke (1924-2007). Van der Speck O’Breen kreeg in Nederland<br />

opnieuw een functie als Territoriaal Bevelhebber Noord (Stenvert, 2009).<br />

Hoe de familiegeschiedenis van de O’Breens zich precies heeft voltrokken in de daaropvolgende<br />

57 jaar was ten tijde van dit <strong>onderzoek</strong> niet goed bekend. Wel is zeker dat mevrouw Hanneke<br />

(Hannie) O’Breen nooit weggegaan is en tot vlak voor haar dood in 2007 in het huis heeft gewoond,<br />

een situatie die tegen het eind van haar leven steeds minder houdbaar werd. Mevrouw<br />

O’Breen kon niet goed meer voor zichzelf zorgen en hield een grote hoeveelheid huisdieren. Ze<br />

werd ook wel ‘het kattenvrouwtje’ genoemd. Vlak voor haar vertrek en overlijden werd mevrouw<br />

O’Breen éénmaal in verwarde toestand op het kampterrein aangetroffen, een gebeurtenis die<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [60]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

vermoedelijk de beslissing forceerde tot haar vertrek. Mevrouw O’Breen was de laatste bewoner<br />

van de villa, voor het pand, inmiddels in zeer slechte conditie, met vele lekkages en onder erbarmelijke<br />

hygiënische omstandigheden in handen kwam van Staatsbosbeheer en daarna van<br />

het Herinneringscentrum Kamp Westerbork.<br />

3.5.2 Opzet en indeling van de woning<br />

We beperken ons hier tot een beknopte beschrijving van de woning (figuren 2 en 37). Voor een<br />

uitgebreidere beschrijving verwijzen we naar de bouwhistorische waardestelling van Stenvert<br />

(2009). Voor een overzicht van alle kamers wordt verwezen naar tabel 7.<br />

Oorspronkelijk was de villa één van twee vrijstaande dienstwoningen direct naast elkaar net ten<br />

noorden van de ingang van het kamp. De andere woning – die van de adjunct-directeur – was<br />

iets kleiner en is rond 1962 afgebroken. De directeurswoning zelf is een houten gebouw in landhuisstijl<br />

op gemetselde fundering, met houten vloeren. Een overdekt portiek bij de voordeur geeft<br />

toegang tot een vestibule die doorsteekt naar de centrale hal op de begane grond (figuur 37).<br />

Vanuit de hal zijn een eetkamer, de keuken, de woonkamer en een zitkamer te bereiken. De<br />

zitkamer had in 1939 een dubbele tuindeur in de oostwand, maar rond 1945 is hieraan een serre<br />

gebouwd op de plaats waar oorspronkelijk een terras was.<br />

Achter de keuken bevindt zich een berging, die in eerste instantie niet bestond: de schuur stond<br />

los van het huis. Later is deze ruimte echter overdekt. In de berging bevond zich een kolenhok<br />

en een recenter aangebrachte wand waarachter nu de olie-CV staat. Achter de berging bevindt<br />

zich tenslotte een schuurtje dat origineel is en uit 1939 stamt.<br />

Vanuit de keuken is met een trap een ruime gemetselde kelder toegankelijk, die zich recht onder de<br />

centrale hal bevindt. Vanuit de centrale hal kan men via een brede trap naar de eerste verdieping<br />

waar zich vijf slaapkamers bevinden. De zuidwestelijke slaapkamer heeft een ruim balkon en is waarschijnlijk<br />

door Gemmeker gebruikt. De trap gaat verder naar de vliering, die een centrale ruimte en<br />

twee kleinere berghokken heeft. In de centrale ruimte van de vliering hangen waslijnen.<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [61]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

3.6 Sfeerimpressie<br />

door Jobbe Wijnen<br />

In november 2011 betreden we de villa voor een visuele inspectie. Ik ben er voor het eerst, collega<br />

Ivar Schute is al eerder binnen geweest. Ook aanwezig is Guido Abuys, de conservator van<br />

het Herinneringscentrum. De villa staat anno 2011 enigszins verweesd binnen een groot met<br />

camera’s bewaakt hek dat ten doel heeft ongenode gasten buiten te houden. De tuin rond het<br />

gebouw is recent gefreesd en geëgaliseerd, waarbij alle tuinstructuren en de garage verdwenen<br />

zijn, wat het verlaten karakter van de villa nog eens benadrukt. Het enige dat nog rest is een<br />

bakstenen trapje in een kleur die niet past bij de rest van de omgeving. Her en der liggen nog<br />

wat achtergelaten bloempotten.<br />

We gaan de villa binnen door de donker gelakte voordeur en direct slaat een vochtige, stilstaande<br />

schimmellucht ons in het gezicht. Het is duidelijk dat de verwarming hier de afgelopen winter niet<br />

aan is geweest. Het huis is als een tijdcapsule waarin alle tijdslagen vanaf de bouw in 1939 haast<br />

voelbaar lijken: roomwitte, verkleurde verf op de meeste muren van de begane grond; bedrading en<br />

contactdozen van bakeliet en ouderwetse radiatoren sieren de muren waarop de schaduwen van<br />

fotolijstjes die er jaren gehangen moeten hebben nog zichtbaar zijn (figuur 38). Een geel schemerig<br />

licht komt door de stoffige ramen en halfgesloten zonweringen de kamers binnen.<br />

De kamers op de begane grond zijn overwegend leeg, maar her en der hangt nog een lamp of<br />

kleed. De vraag is hoe lang deze er al hangen. Overal dringt een onprettige schimmellucht je<br />

neus binnen, maar Abuys vertelt dat het al beter ruikt dan in 2007 toen er een penetrante geur<br />

van huisdieren in de woning hing. Mevrouw O’Breen had hier de laatste fase van haar leven als<br />

kluizenaar doorgebracht met haar vele huisdieren, onder omstandigheden die sterk achteruitgingen<br />

naarmate haar vermogen om voor zichzelf te zorgen afnam. Hoewel de meeste sporen daarvan<br />

al waren opgeruimd, was deze aftakeling nog steeds overal zichtbaar in de onhandige reparaties<br />

met kranten, punaises, boterpapiertjes en panty’s, die we overal aantreffen in de kamers.<br />

Keuken<br />

In de keuken biedt het originele zware kolengestookte AGA fornuis een bijzondere aanblik. Wie<br />

het nu ziet, met zijn doorgeroeste rookkanaal en kookplaat kan zich nauwelijks voorstellen dat er<br />

in 2007 nog op gekookt werd. Ook bijzonder is het te bedenken dat alle bewoners van de villa,<br />

van Schol en Gemmeker tot de familie O’Breen op ditzelfde fornuis en op het eternieten aanrecht<br />

hun eten hebben bereid. In de krassen op de ‘afzuigkap’ is de blauwe verf nog zichtbaar, die hier<br />

vermoedelijk de hoofdkleur was in de tijd dat Gemmeker er woonde. In de hoek naast het fornuis<br />

staat nog altijd de kolenkit op een verpauperde rode linoleumvloer. Bij het aanrecht zit op die<br />

vloer in het hout een grote brandplek, die zich voortzet op het aanrecht zelf (figuren 39 en 40).<br />

Schuur<br />

Achter de keuken staat de schuur, een houten uitbouw die vroeger los stond, maar nu door een<br />

berging verbonden is met de rest van het huis. Waar de meeste kamers leeg zijn opgeleverd,<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [62]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

staat de schuur nog vol met rommel en kisten en oogt als een plaats waar alle lagen van het<br />

verleden nog wel eens tastbaar aanwezig kunnen zijn. Abuys wijst op de muur, waarop schilderingen<br />

van gereedschap zichtbaar zijn (figuur 41),<br />

Slaapkamers<br />

Op de eerste verdieping bevinden zich de slaapkamers van de villa. Er staan nog wat bedden,<br />

maar deze zijn niet origineel. Op de muren zitten krassen van de honden van mevrouw O’Breen<br />

en het was hier dat een van de kamers door de vlooien letterlijk niet te betreden geweest moet<br />

zijn in 2007. Een deel van de kamers heeft geen plafond meer, omdat het door vocht en schimmel<br />

is verteerd en nu in brokken op de vloeren ligt. Je kijkt er zo tegen het dak.<br />

Een van deze kamers is ook het vertrek waar Gemmeker geslapen moet hebben met zijn maîtresse,<br />

’s ochtends wakker werd en uitkeek over ‘zijn kamp’ (figuur 42). Verwonderd staan we op<br />

de plek waar hij vermoedelijk ook gestaan moet hebben, terwijl hij op zijn horloge keek om te<br />

zien of de trein al in aantocht was. Achter hem draaide Frau Hassel zich dan misschien nog één<br />

keer om in het bed, voor ook zij haar weg naar het ontbijt en daarna de Schreibstube van het<br />

kamp vond. Toch zijn het ook in deze kamers vooral de naoorlogse sporen die als eerste zichtbaar<br />

worden, zoals in de achtergelaten strijkmachine en het bordje met de tekst ‘Chef Staf’ op de<br />

slaapkamerdeur, dat kolonel O’Breen of Buijvoets heeft laten hangen. Een vorm van droge (militaire?)<br />

humor van een van de bewoners wordt hierin even zichtbaar (figuur 43).<br />

Zolder<br />

De zolder blijkt, net als de schuur, een plek waar rommel is opgehoopt. In de bergruimten liggen<br />

diverse dozen, waaruit meteen duidelijk is dat deze er al lange tijd moeten liggen. Opvallend is<br />

de doos van een ‘Hoover’ stofzuiger model 612 (figuur 44). Ook hangen hier nog waslijnen die<br />

zeer authentiek ogen en die doen denken aan de tijd een Joodse bediende de was van Gemmeker<br />

en Frau Hassel hier te drogen hing. Bij het raam liggen de oude schoenen, die Sake Elzinga<br />

in 2009 al eens fotografeerde.<br />

Zitkamer<br />

Tot slot van de visuele inspectie staan we nog even stil bij de zitkamer op de begane grond met<br />

zijn roodmarmeren schouw en haard. Dit is de bekendste kamer van de villa, omdat hier Gemmeker<br />

en Frau Hassel gefotografeerd zouden zijn door de Joodse fotograaf Breslauer (zie §<br />

3.8.3). Gemmeker en Hassel met hond poseerden voor deze haard in idyllische poses in wat nu<br />

de meest bekende foto’s van de Lagerkommandant zijn, in beheer bij de stichting Yad Vashem.<br />

Ondanks vele fotoreportages in opdracht van Gemmeker, werd Breslauer overigens gewoon net<br />

als alle andere Joden gedeporteerd naar de vernietigingskampen. Naast de huiselijke portretten<br />

van Gemmeker en Hassel voor deze haard vormt dit feit een bevreemdend contrast (figuur 45).<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [63]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

3.7 Visuele inspectie<br />

3.7.1 Resultaten<br />

De sfeerimpressie maakt duidelijk dat de villa in zijn huidige vorm een tijdscapsule te noemen,<br />

waarin op de eerste plaats het verhaal van de O’Breens zichtbaar lijkt te worden en in mindere<br />

mate en meer indirect het verhaal van Gemmeker en de andere bewoners. De mate waarin die<br />

geschiedenis werkelijk nog fysiek aanwezig is moet blijken uit het locatie<strong>onderzoek</strong>.<br />

Van belang voor het <strong>onderzoek</strong> is dat de villa overal houten vloeren heeft, met toegankelijke<br />

kruipruimten. Kruipruimten kunnen werken als ‘artefact-traps’ waar bouwbiografische vondsten<br />

kunnen achterblijven. Eenzelfde soort, maar kleinere loze ruimte bevindt zich onder de vloeren<br />

van de eerste verdieping. Ook achter de wanden van de vliering bevinden zich aan beide zijden<br />

grote loze ruimten.<br />

Objecten die tijdens de visuele inspectie aandacht trokken, zijn her en der in de woning achtergebleven<br />

meubels, lampen en andere artefacten. Bij de inspectie werd duidelijk dat zich nog<br />

redelijk wat mobilia in de woning bevinden, waarvan veel vermoedelijk niet authentiek is, maar<br />

bijvoorbeeld neergezet is om krakers af te schrikken (mondelinge mededeling G. Abuys). Welke<br />

objecten wel en niet authentiek zijn, is niet bekend en vraagt om nader <strong>onderzoek</strong>. Wel bekend is<br />

dat er zich een aantal processen hebben voltrokken die invloed hebben gehad op de inventaris<br />

en op de staat van het huis (niet per se in chronologische volgorde):<br />

• Na het vertrek van mevrouw O’Breen in 2007 heeft de familie het huis leeggehaald.<br />

• Daarna heeft een onbekend aantal bezoekers, soms zonder toestemming de woning betreden.<br />

• In de woning zijn op een gegeven moment na 2007 opnieuw spullen geplaatst om bewoning te<br />

fingeren.<br />

• Fotograaf Sake Elzinga heeft in het huis foto’s gemaakt en mogelijk zaken in scène gezet.<br />

• Staatsbosbeheer heeft voor de overdracht van het pand opnieuw de zaak schoongemaakt,<br />

waarbij met zekerheid een deel van de inventaris is opgeruimd.<br />

• Installateurs hebben de meterkast vervangen, het huis is achter hekken geplaatst en een grote<br />

beveiligingsserver is in de berging geïnstalleerd.<br />

3.7.2 Aandachtspunten<br />

Samenvattend zijn in het gebouw diverse potentiële artefact-traps aanwezig, zoals kruipruimten,<br />

de keukenkastjes en met name de zolder en de schuur. Hieronder een overzicht van locaties<br />

waarvan uit de inspectie en het bureau<strong>onderzoek</strong> bleek dat ze om bijzondere aandacht vroegen<br />

tijdens het vervolg<strong>onderzoek</strong>:<br />

• Het bidet op de eerste verdieping, waarvan vermoed wordt dat het in de oorlog is geplaatst<br />

(Stenvert, 2009)<br />

• De waslijnen op zolder, omdat hieraan mogelijk ook al in Gemmekers tijd de was werd opgehangen<br />

(mondelinge mededeling G. Abuys)<br />

• De bergruimten op zolder, waarin een collectie oude bewaardozen staat.<br />

• Plaatsen waarvan op historische foto’s te zien is waar meubels hebben gestaan, schilderijen<br />

hebben gehangen en kleden hebben gelegen. Mogelijk zijn slijtsporen of schaduwen van deze<br />

objecten nog zichtbaar.<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [64]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

• Het balkon van Gemmekers slaapkamer waar hij volgens overlevering met een kijker naar<br />

overvliegende geallieerde vliegtuigen stond te kijken.<br />

• Het schuurtje dat een zeer rommelige indruk maakt en waar mogelijk vondsten en sporen te<br />

vinden zijn.<br />

• Het keukenkastje waarin nog veel gedateerd ogende schoonmaak- en andere middelen aanwezig<br />

bleken.<br />

• De open haard in de zitkamer, waarvan een foto bestaat met Gemmeker en Frau Hassel zittend<br />

voor de haard.<br />

• De kruipruimten op de begane grond en luikjes in de vloeren van de eerste verdieping.<br />

• De ruimten achter de schuifdeuren op de begane grond.<br />

3.8 Bouwbiografische sporen van bewoners in de villa<br />

Het bouwbiografisch locatie<strong>onderzoek</strong> is uitgevoerd van 5 tot en met 9 december 2011. In totaal<br />

zijn in de woning 138 bouwbiografische sporen, of ensembles van sporen geregistreerd. Deze<br />

hebben een catalogusnummer gekregen en worden in bijlage 3 beschreven. Deze bijlage geeft<br />

een volledig overzicht van alle bouwbiografische vondsten.<br />

Het resultaat van de bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong> wordt het beste geschetst door de vondsten zelf<br />

in beeld te brengen. Om die reden wordt in § 3.8.1 een selectie van de sporen gepresenteerd, in<br />

foto’s met korte toelichting (tabel 9). Deze selectie is gebaseerd op de mate waarin vondsten<br />

betrekking hebben op de vraagstelling en de mate waarin zij representatief zijn voor de bewonersgeschiedenis.<br />

In § 3.8.2 wordt – weer in tabelvorm – weergegeven hoeveel sporen uit welke periode dateren en<br />

worden de sporen, voor zover mogelijk, getalsmatig toegewezen aan de verschillende bewoners<br />

(tabel 10 en 11).<br />

Tenslotte worden in § 3.8.3 de resultaten gepresenteerd van de uitgevoerde fotovergelijking.<br />

Foto’s, overwegend van de al genoemde Joodse fotograaf Rudolf Werner Breslauer, zijn vergeleken<br />

met de huidige situatie, om daarmee helder te krijgen in hoeverre in de gefotografeerde<br />

kamers de situatie zoals in de tijd van Gemmeker nog aanwezig of intact is.<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [65]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

3.8.1 Een selectie van de vondsten<br />

Een selectie van de bouwbiografische vondsten met foto en beschrijving (tabel 9)<br />

70223 Stolp<br />

Datering: na 1950<br />

V-1 Vestibule<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012<br />

Krant op vloer<br />

Op de vloeren van hal en woonkamer zitten kranten gelijmd op de<br />

plaats waar kleden lagen.<br />

Datering: 1960 t/m 1982<br />

V-2 Hal<br />

90414 Stukjes bot en een dode rat in de kruipruimte<br />

Achtergelaten door de bouwers van het huis, of verplaatst door<br />

ratten?<br />

Datering: 1939 (vermoeden)<br />

V-6 Eetkamer kruipruimte<br />

70250 Handafdrukken van de monteur<br />

Achtergelaten in de kruipruimte door de man, die de verwarming<br />

isoleerde.<br />

Datering: 1939-1940<br />

V-7 Eetkamer<br />

[66]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

Een selectie van de bouwbiografische vondsten met foto en beschrijving (tabel 9)<br />

70256 Gordijn uit de jaren ’20<br />

Datering: jaren ’20 (onbekend wanneer deze in het huis kwamen)<br />

V-10 Hal<br />

70265<br />

90471<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012<br />

Speld, wasknijper en ijslepeltje bij de wasbak in de hal<br />

Datering: na 1950<br />

V-14 Hal<br />

70275 Reparatie O’Breen met Wc-papier<br />

Datering: na 1980<br />

V-16 WC Begane grond<br />

[67]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

Een selectie van de bouwbiografische vondsten met foto en beschrijving (tabel 9)<br />

90466 Deksel ‘Albert Heijn Rinse Appelstroop’<br />

Albert Heijn gebruikte dit logo van 1950 tot 1953<br />

(Bron: Albert Heijn).<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012<br />

Datering: 1950-1953<br />

V-18 Hal<br />

70313 Krassen van een hond op de deur<br />

Datering: na 1970 (globaal)<br />

V-19 Woonkamer<br />

70318 Slijtagespoor bij stopcontact<br />

Merkwaardig slijtagespoor op het behang bij een stopcontact.<br />

Datering: na 1950<br />

V-24 Woonkamer<br />

70327 Houder voor ‘Streamlight’<br />

‘Streamlight’ is een zaklampenmerk. Deze houder zit vlak bij de<br />

grond in de woonkamer.<br />

Datering: na 1950<br />

V-29 Woonkamer<br />

[68]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

Een selectie van de bouwbiografische vondsten met foto en beschrijving (tabel 9)<br />

70335 Groene lens<br />

Een koperen object is aangebracht op een kastkozijn in de woonkamer.<br />

Er zit een groen glaasje in en het zit voor een gat dat door<br />

het kozijn is geboord. Er is door bezoekers tijdens het <strong>onderzoek</strong><br />

gesuggereerd dat het iets te maken heeft met zwart-wit fotografie.<br />

Wellicht is de kast gebruikt als ontwikkelkamer. Onder: een blik<br />

door het glaasje.<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012<br />

Datering: na 1950<br />

V-31 Woonkamer<br />

70340 Inscriptie van lengtestreepjes familie O’Breen<br />

De hele familie is afgetekend op een kozijn: Vader, Toets, Jan,<br />

Marijke, Ma, Marg, Elly, Marg (nogmaals), Nel. Onderaan staan<br />

nog Heus, Alexia en nog iemand.<br />

Datering: 1966<br />

V-33 Woonkamer<br />

90411 Enige vondsten uit de kruipruimte<br />

Een schroevendraaier, 1939.<br />

Een label van ‘Stokvis en Zonen’, 1939.<br />

Een stuk panty van na 1950.<br />

Datering: 1939 en na 1950<br />

V-38 Woonkamer, kruipruimte<br />

90461 Handgeschreven briefje<br />

V-42 Zitkamer, open haard<br />

[69]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

Een selectie van de bouwbiografische vondsten met foto en beschrijving (tabel 9)<br />

70378 Reparatie O’Breen van gat in het plafond<br />

Datering: na 1980 (schatting)<br />

V-45 Zitkamer<br />

90462 ‘Leukomed’ steriel wondverband<br />

Relict uit de laatste fase van bewoning.<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012<br />

Datering: houdbaar tot 2008<br />

V-48 Zitkamer<br />

70406 Portret Christus<br />

Datering: onbekend<br />

V-50<br />

70407 Reparatie O’Breen<br />

Tegen tocht bij een venster.<br />

V-51<br />

[70]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

Een selectie van de bouwbiografische vondsten met foto en beschrijving (tabel 9)<br />

80711 Medicijnpotje met spelden<br />

Datering: na 1950<br />

V-52 Eetkamer<br />

70421<br />

70422<br />

80716<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012<br />

Diverse vondsten Eetkamer kast B<br />

Het apparaatje heeft opschrift ‘Smiths motor accessories ltd, england,<br />

x85025/74’ en is een thermostaat voor o.a. Triumph TR3a uit 1955.<br />

Triumph TR3exp (bron: internet)<br />

Hazelino is een type gebak dat in ieder geval bestaat sinds 1964.<br />

(Bron: www.hazelino.nl).<br />

Datering: 1955, 1964, 1979<br />

V-55 Eetkamer<br />

[71]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

Een selectie van de bouwbiografische vondsten met foto en beschrijving (tabel 9)<br />

1080722<br />

1070571<br />

P1080733<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012<br />

‘Doe het zelf-doos’ Health-o-meter van Kolonel O’Breen<br />

De verpakking van de personenweegschaal, die werd aangetroffen<br />

op de eerste verdieping. De doos was ook in gebruik als klusdoos.<br />

De weegschaal, met de naam ‘Health-o-meter’ zelf werd<br />

teruggevonden in slaapkamer 1.8.<br />

Health-o-meter is een productlijn van Sunbeam Products, Inc. Dit<br />

merk bestaat nog steeds.<br />

In de doos zat ook een handgeschreven briefje met een recept<br />

voor appelflappen.<br />

Vermoedelijk jaren ’50<br />

V-57 en V-91<br />

[72]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

Een selectie van de bouwbiografische vondsten met foto en beschrijving (tabel 9)<br />

P1080692<br />

P1070819<br />

P1080878<br />

P1080693<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012<br />

Hoover 612<br />

In de keuken en ook op zolder werden dozen en hulpstukken<br />

gevonden van de e Hoover 612 stofzuiger. Feitelijk is de hele set –<br />

die een collectoritem ritem is – compleet, behalve de machine zelf. De<br />

612 werd geïntroduceerd oduceerd in 1949 en was het eerste naoorlogse<br />

model. Voor die tijd in een hippe vormgeving<br />

(http://www.74simon.co.uk/).<br />

imon.co.uk/).<br />

In het tijdschrift ‘Margriet’ uit 1960, gevonden<br />

in de berging (V-72), V-72), staat een advertentie<br />

voor latere modellen ellen Hoover (zie figuur onder).<br />

Datering: 1949-1950 1950<br />

V-57 en V-131<br />

[73]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

Een selectie van de bouwbiografische vondsten met foto en beschrijving (tabel 9)<br />

P1090463 NRC 1984<br />

Half onder het fornuis lag een exemplaar van dagblad NRC van<br />

15 maart 1984.<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012<br />

Datering: 1984<br />

V-59<br />

P1070445 Brandplek<br />

Op het aanrecht in de keuken is een brandplek zichtbaar, die<br />

zich voortzet op de houten vloer. Datering is niet exact mogelijk,<br />

maar het moet ontstaan zijn in de laatste fase van bewoning. Het<br />

zou een van de vele voorbeelden kunnen zijn van hoe mevrouw<br />

O’Breen steeds verder achteruit ging in haar vermogen voor zichzelf<br />

te zorgen.<br />

Datering: na 2005<br />

V-61 Keuken<br />

P1080755 Papieren zak van ‘Friesch Groningsche Cooperatieve Beetwortelsuikerfabriek<br />

en raffinaderij’<br />

Deze fabriek bestond van 1913 tot 2008 (Bron: Van der Hoeve &<br />

Overbeek, 2009).<br />

V-66 Keuken kast C<br />

[74]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

Een selectie van de bouwbiografische vondsten met foto en beschrijving (tabel 9)<br />

P1070457<br />

P1070492<br />

P1080919_margriet1960<br />

P1080924_margriet1960<br />

P1080817_snede<br />

P1090027<br />

P1070504<br />

P1080681_snede<br />

P1090009snede<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012<br />

Het gootsteenkastje vs. de tijdschriften<br />

Het gootsteenkastje (V-66C) gaf een bijzondere aanblik met zijn<br />

verzameling schoonmaakmiddelen. Sommige daarvan waren tientallen<br />

jaren oud. Lysol, Clien, Glorix, Fifax, Nibro, Peli, Lustra,<br />

etc..<br />

In de berging stond een doos met oude tijdschriften uit 1950<br />

t/m 1962, waarin vele van deze middelen weer terugkwamen in<br />

diverse reclames.<br />

Datering: 1960 tot heden<br />

V-66 en V-72 Keuken en berging<br />

Werkkleding van KLM<br />

In de berging hingen twee overalls van het merk KLM. Een advertentie<br />

voor dit merk werd ook gevonden in een van de tijdschriften<br />

uit 1960 (V-72).<br />

V-76 en V-77<br />

[75]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

Een selectie van de bouwbiografische vondsten met foto en beschrijving (tabel 9)<br />

P1070513<br />

P1070558<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012<br />

Silhouetten van gereedschap<br />

Aan de wanden van het schuurtje bevinden zich zeer gedetailleerd<br />

uitgewerkte silhouetten van gereedschap. In een latere<br />

gebruiksfase is daar overheen getimmerd om kieren te dichten.<br />

Dit gegeven, gecombineerd met de gedetailleerde uitwerking zijn<br />

aanleiding voor de veronderstelling dat ze stammen uit de periode<br />

1943-1945 en gemaakt zijn door één van de Joodse tuinmannen<br />

van Gemmeker. Dit vermoeden wordt gedeeld door conservator<br />

G. Abuys.<br />

Datering: 1943-1945<br />

V-78 en V-89 Schuur<br />

P1070520 Houten stoeltje<br />

V-82<br />

P1070525 Plankje ‘Nemesia 4741’<br />

Op een van de wanden is een klein plankje aangebracht met de<br />

tekst ‘Nemesia 4741’. Het plankje dicht waarschijnlijk een van de<br />

kieren.<br />

Nemesia is een sierplant(?), van het geslacht Leeuwenbekjes.<br />

V-83<br />

[76]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

22<br />

Een selectie van de bouwbiografische vondsten met foto en beschrijving (tabel 9)<br />

P1070527<br />

P1070530<br />

P1080697<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012<br />

Houten timmermanskist<br />

In de schuur stond een kist die gezien de inhoud getypeerd kan<br />

worden als een soort timmermanskist. In de kist zaten houtresten en<br />

stukjes eterniet, overeenkomend met het eternieten aanrechtblad en<br />

daarnaast afgedankt hout, zoals afgebroken bezemstelen. Dit doet<br />

vermoeden dat de kist al lange tijd, mogelijk sinds 1939 in de schuur<br />

staat. In de kist zat ook een deel van een postpakket gericht aan<br />

Kolonel O’Breen vanuit ‘Paroenkoeda’ 22<br />

.<br />

Op de deksel van de kist staan inscripties van wat bestellingen<br />

lijken te zijn met jaartallen erbij van vóór de oorlog (1932 e.v.).<br />

Het beslag van de kist zit deels over de inscripties, wat duidt op<br />

een hergebruik van de planken waaruit het deksel bestaat.<br />

Datering: 1939 (kist zelf mogelijk ouder) en ±1950<br />

V-85 Schuur<br />

Paroenkoeda lijkt niet meer te bestaan onder deze naam, maar was in 1909 in elk geval een plaats in Nederlandsch-Indië<br />

(bron: http://resourcessgd.kb.nl/SGD/19081909/PDF/SGD_19081909_0000253.pdf).<br />

[77]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

Een selectie van de bouwbiografische vondsten met foto en beschrijving (tabel 9)<br />

P1070539<br />

P1070540<br />

P1070932<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012<br />

Kledingkast<br />

In de schuur staat een kledingkast die overeenkomsten vertoont<br />

met militaire kledingkasten zoals gebruikt in Duitse legerkampen<br />

in de periode 1939-1945. De kist heeft echter een stempel<br />

van een Nederlandse fabrikant ‘Meubel Fabriek ??? & de Wit’ uit<br />

Groningen. Vergelijkbare kasten, maar net ander model, werden<br />

ook gebruikt in de kampbarakken door gevangenen. In deze<br />

kast hingen posters van de historische schaatshelden ‘Ard en<br />

Keessie’.<br />

In de kist zit een opvallende plank die later is toegevoegd, met<br />

op de onderzijde de tekst ‘Swift Plate Brand Stewed Steak’. Dit<br />

zou uit de Canadese tijd van het kamp net na de oorlog kunnen<br />

stammen.<br />

Datering: onbekend, mogelijk 1940, mogelijk 1945 Canadese tijd.<br />

V-88<br />

[78]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

Een selectie van de bouwbiografische vondsten met foto en beschrijving (tabel 9)<br />

P1070533<br />

P1080665<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012<br />

Pendulekis<br />

In de schuur ligt – op zijn kant – een grote kist. Uit de inhoud blijkt<br />

dat het de kast van de pendule moet zijn. Dit blijkt uit opschriften<br />

op de plankjes die de pendule op zijn plek hielden. Van de familie<br />

O’Breen is bekend dat zij een pendule bezaten uit een erfenis<br />

(mondelinge mededeling G. Abuys).<br />

In de kist zat een krant, waarin de bij het uitpakken vrijkomende<br />

schroeven zijn bewaard. Het betreft het Algemeen Dagblad van<br />

16 september 1949 hetgeen impliceert dat de kist in 1949 of<br />

daarna hier is geplaatst.<br />

Datering: 1949<br />

V-86<br />

P1070879 Inscriptie ‘Kajotters’<br />

Op de muur van de schuur. De ‘Kajotters’, oftewel de ‘Kristelijke<br />

Arbeidsjongeren’ zijn een katholieke jongerenbeweging, vooral<br />

actief in België, maar met enkele afdelingen in Nederland. Ze<br />

bestaan nog steeds, maar het hoogtepunt van de beweging lag<br />

rond 1950.<br />

V-138<br />

P1080623 Chocolademunt Wilhelmina (verpakking)<br />

In de kast van slaapkamer 1.8.<br />

V-91-5<br />

Figuur_579 Bordje ‘Chef Staf’<br />

Op de deur van de grootste slaapkamer 1.8.<br />

Datering: na 1945<br />

V-92<br />

[79]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

Een selectie van de bouwbiografische vondsten met foto en beschrijving (tabel 9)<br />

P1070592 Reparatie O’Breen<br />

Een voor de O’Breen’s typerende reparatie van een lekkage, ditmaal<br />

met een krant (‘Dagblad van het Noorden’ uit 1979).<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012<br />

V-94<br />

P1080633 R. Stokvis & Zonen<br />

Onder de slaapkamers boven bleken grote loze ruimten aanwezig<br />

te zijn ter hoogte van de schuifdeuren op de begane grond. Hieruit<br />

kwam een label van ‘Stokvis & zonen’ een installatiebedrijf waarvan<br />

ook al een blikken label was gevonden in de kruipruimte (V-38). De<br />

tekst is helaas slecht leesbaar. De labels hebben iets te maken met<br />

levering of onderhoud van de verwarmingsinstallatie. Ze vermelden<br />

het woord ‘ontluchting’ en er is ruimte om een datum in te vullen.<br />

De ‘NV Stokvis’ was van 1904 tot 1972 een grote Handelsonderneming<br />

met vele vestigingen. In 1972 werd de onderneming<br />

verkocht en daarna nog ettelijke malen tot het in 2009, mogelijk<br />

inmiddels onder andere naam, failliet ging<br />

(bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/R.S._Stokvis).<br />

Datering: 1939<br />

V-95<br />

P1070603 Knikker<br />

In het huis zijn diverse knikkers gevonden. Eentje ervan lag op de<br />

vloer van de hal in kamer 1.8.<br />

Datering: na 1950 (schatting)<br />

V-96<br />

[80]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

Een selectie van de bouwbiografische vondsten met foto en beschrijving (tabel 9)<br />

P1070604 Kaartje op de WC deur<br />

Datering: na 1950<br />

V-98<br />

P1070608 Bidet<br />

In het bouwplan was geen bidet inbegrepen. Het vermoeden<br />

bestaat dat Gemmeker om dit bidet gevraagd zou hebben.<br />

P1070613<br />

P1070615<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012<br />

Datering: 1939-1943<br />

V-100 Badkamer<br />

Panty-reparaties O’Breen<br />

Overal in het huis zijn reparaties te vinden waarbij panty’s zijn<br />

gebruikt, vermoedelijk door mevrouw O’Breen. In de badkamer<br />

alleen al zitten er drie, maar ze zijn ook gevonden in de kelder en<br />

zelfs in de kruipruimte.<br />

Datering: na 1970 (schatting)<br />

V-99, V-100 en V-103<br />

[81]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

Een selectie van de bouwbiografische vondsten met foto en beschrijving (tabel 9)<br />

P1070632 Reparatie O’Breen onder het ligbad<br />

Weer een typerende reparatie van een lekkage van het bad. Dit<br />

keer met De Telegraaf van 5 augustus 1970.<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012<br />

Datering: 1970<br />

V-101 Badkamer<br />

P1090423 Badeendjes<br />

Datering: na 1980?<br />

V-102<br />

P1070627 Roze verf<br />

Achter de spiegel in de badkamer is roze verf zichtbaar, een oude<br />

verflaag wellicht uit de oorlog of van ervoor.<br />

P1090406<br />

P1090408<br />

Geen V-nummer – badkamer<br />

Radio ‘Philips’ type L5W44T, no PL10290<br />

Radioschema<br />

Datering: omstreeks 1965 (bron: www.radiomuseum.org)<br />

V-107<br />

[82]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

Een selectie van de bouwbiografische vondsten met foto en beschrijving (tabel 9)<br />

P1070690 Krant uit 1941 achter het behang<br />

Onder het behang van slaapkamer 1.6 zitten kranten uit de<br />

oorlog, o.a. De Telegraaf van 15 mei 1941.<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012<br />

V-109 Slaapkamer 1.6<br />

P1070701 Strijkmachine Siemens Schuckert<br />

‘Siemens Schuckert’ werd in 1966 opgenomen in het grotere Siemens<br />

AG. Het beeldmerk als gebruikt op deze strijkmachine zou<br />

enkele jaren daarna verdwijnen (bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/<br />

Siemens-Schuckertwerke).<br />

Datering: vóór 1970<br />

V-112<br />

P1070712 Ruiker van sinaasappel met kruidnagel<br />

Datering: na 1950<br />

V-111<br />

P1070736 Kruisje<br />

Datering: onbekend<br />

V-114 Toilet eerste verdieping<br />

[83]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

Een selectie van de bouwbiografische vondsten met foto en beschrijving (tabel 9)<br />

P1070722 Afbeelding honden<br />

V-116 Toilet 1.2<br />

P109042800 Diverse vondsten in commode<br />

Datering: onbekend<br />

V-118 Slaapkamer 1.9<br />

P1070743<br />

P1090426<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012<br />

Handwerkje Nellie O’Breen<br />

Een handwerkje van Nellie O’Breen is blijven staan op een<br />

plankje in slaapkamer 1.9. Haar naam staat op de achterkant.<br />

Datering: onbekend<br />

V-119 Slaapkamer 1.9<br />

[84]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

Een selectie van de bouwbiografische vondsten met foto en beschrijving (tabel 9)<br />

P1070766 Krassen van huisdieren op de vensterbank<br />

Datering: Na 1970<br />

V-120 Slaapkamer 1.9<br />

P1070775 Inscriptie Duits of Maltezer kruis (2x) op pilaar<br />

Datering: onbekend, mogelijk 1943-1945<br />

V-121<br />

P1070777 Tekening op zolder<br />

Met tekst ‘Y’en a plus’<br />

P1090395<br />

P1090402<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012<br />

Datering: na 1950<br />

V-122<br />

Schoenen<br />

Onder de schoenen bevinden zich ouderwetse heren en damesschoenen<br />

en twee paar kisten. Ze zijn in 2009 al eens gefotografeerd<br />

door Sake Elzinga (Elzinga, 2009).<br />

Datering: onbekend (op zichzelf oud, maar mogelijk herplaatst)<br />

V-123<br />

[85]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

Een selectie van de bouwbiografische vondsten met foto en beschrijving (tabel 9)<br />

P1070782 Inscriptie kalender<br />

Datering: onbekend<br />

V-125<br />

P1070793 Waslijnen op zolder<br />

Mogelijk dezelfde als die waar de Joodse hulp van Gemmeker de<br />

was aan ophing. De lijnen waren van vertint staaldraad, maar het<br />

tin is er door corrosie inmiddels af.<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012<br />

Datering: 1939<br />

V-126<br />

P1070801 Spiegels met stickers uit 1938<br />

Datering: 1938<br />

V-128<br />

[86]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

Een selectie van de bouwbiografische vondsten met foto en beschrijving (tabel 9)<br />

P1080703<br />

P1070822<br />

P1070870<br />

P1070691<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012<br />

Diverse dozen op zolder uit ongeveer 1950<br />

Waaronder een doos voor een ‘Sparklets Refillable Siphon’ voor<br />

spuitwater. In 1930 werd voor dit merk Siphons geadverteerd voor<br />

een opmerkelijk product: radioactief water!<br />

Datering: op basis van het ensemble aan dozen vermoedelijk<br />

1950.<br />

V-131<br />

Huisnummerbordje<br />

Dit huisnummerbordje zit bij de voordeur achter het ruitje. Het<br />

is vermoedelijk het oude nummer van huis uit de kamptijd, want<br />

tegenwoordig heeft het pand huisnummer 4. Het bordje past op<br />

nog aanwezige schroefgaatjes op de voorgevel van het huis.<br />

V-139<br />

[87]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

3.8.2 Overzichten<br />

Op basis van de geïnventariseerde bouwbiografische sporen zijn twee tabellen gemaakt die de<br />

vondsttotalen per bewoningsfase weergeven en de mate waarin bouwbiografische sporen betrekking<br />

hebben op specifieke perioden en (groepen van) bewoners (tabellen 10 en 11). In sommige<br />

gevallen is deze toewijzing aan een bepaalde bewoningsfase onzeker. De gebruiksfasen Buijvoets<br />

en O’Breen zullen vaak niet goed van elkaar te onderscheiden zijn en is alleen de globale aanname<br />

te maken dat een vondst van na de oorlog is. Soms is wel een productiejaar te achterhalen<br />

van een object, maar niet wanneer een object in het huis kwam. Om toch een goede indruk te<br />

krijgen is steeds de meest waarschijnlijk optie gekozen. In enkele gevallen kon wel verder gespecificeerd<br />

worden, bijvoorbeeld op basis van informatie van conservator G. Abuys, zoals in het<br />

geval van de pendulekist, waarvan bekend is dat de O’Breen’s een dergelijke pendule bezaten.<br />

Tabel 11 geeft een indicatie voor de mate waarin bouwbiografische sporen relatie hebben met<br />

specifieke personen of verhalen omtrent die personen (subjectief uitgedrukt in ‘redelijk’ of ‘hoog’).<br />

Hoewel de waslijnen op zolder bijvoorbeeld ouder zijn dan 1940, worden ze genoemd in ooggetuigenverslagen<br />

met betrekking tot de Joodse hulp van Gemmeker. Daarom worden ze hier toegeschreven<br />

aan die persoon.<br />

periode aantal percentage<br />

sporen van vóór 1940 13 7 %<br />

sporen uit de periode 1940-1945 6 3 %<br />

sporen van na 1945 164 90 %<br />

totaal 183 23 100 %<br />

Tabel 10. Vondstaantallen en de mate waarin deze toe te wijzen zijn aan een<br />

specifieke gebruiksfase van de villa.<br />

23 Het totaal aantal van 183 betreft alleen de getelde en geïnventariseerde sporen/vondsten.<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [88]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

silhouetten gereedschap<br />

inscriptie Maltezer<br />

kruizen<br />

V-nummer<br />

Gemmeker Joodse<br />

hulp<br />

Joodse<br />

tuinman<br />

78, 89 redelijk<br />

121 redelijk<br />

bidet 125 redelijk<br />

waslijnen op zolder 126 redelijk<br />

tot hoog<br />

Aga-fornuis geen hoog hoog<br />

behang in slaapkamer<br />

met krant<br />

klusdoos van kolonel<br />

O’Breen<br />

postpakket voor kolonel<br />

O’Breen<br />

109 redelijk<br />

Kolonel<br />

O’Breen<br />

57 hoog<br />

85 hoog<br />

bordje ‘chef staf’ 24 92 redelijk<br />

namen en lengtestreepjes<br />

van gezin op<br />

kozijn woonkamer<br />

diverse dozen van<br />

huishoudelijke apparaten<br />

Mevrouw<br />

O’Breen<br />

Hannie<br />

O’Breen<br />

Nellie<br />

O’Breen<br />

33 hoog hoog hoog hoog<br />

131 hoog<br />

kabouter handwerkje 119 hoog<br />

vele recente vondsten<br />

en reparaties<br />

- redelijk<br />

tot hoog<br />

Tabel 11. Sporen die verwijzen naar specifieke bewoners en een geschatte mate van trefzekerheid in onderverdeling<br />

‘gering, redelijk en hoge mate van trefzekerheid’.<br />

3.8.3 Fotovergelijkingen<br />

Tijdens het bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong> zijn historische foto’s gebruikt. Deze zijn verzameld uit<br />

het archief van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork en uit de beeldbank van ‘Yad Vashem,<br />

the World Center for Holocaust Research’ (www.yadvashem.org). In de albums onder code<br />

FA29 (o.a. FA29/171, FA29/18) bevinden zich foto’s van de Joodse fotograaf Rudolf Werner<br />

Breslauer, die in 1943 in opdracht van de commandant een album maakte over het ‘dagelijks<br />

leven van Gemmeker en zijn maîtresse in en om het kamp’, zo vermeldt het bijschrift van de<br />

beeldbank van Yad Vashem. In deze collectie zitten ook de bekendste foto’s van Lagerkommandant<br />

Gemmeker, poserend voor de haard in de villa met Frau Hassel en een hond.<br />

Deze foto’s werden tijdens het <strong>onderzoek</strong> gebruikt om details van de woning uit de oorlogsperiode<br />

te vergelijken met de huidige situatie. Gedurende het locatie<strong>onderzoek</strong> ontstond echter<br />

de onverwachte notie dat er zich kleine elementen bevonden op de historische foto’s – lampenkoorden,<br />

stopcontacten – die in de huidige situatie ontbreken en er niet gezeten konden hebben.<br />

Dit was aanleiding voor een zorgvuldigere vergelijking en hieruit bleek snel dat plaatsing van de<br />

locaties op de historische foto’s in de villa niet mogelijk is. Combinaties van muren en vensters,<br />

te zien op de historische foto’s, bleken niet in de villa te zitten.<br />

24<br />

Dit bordje schijnt door commandant Buijvoets gebruikt te zijn, maar waarschijnlijk in een werkkamer. Kolonel O’Breen<br />

heeft het bordje vermoedelijk herplaatst op zijn slaapkamerdeur (mondelinge mededeling G. Abuys).<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [89]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

Ook de meest bekende foto van Gemmeker (bron: Yad Vashem, beeldbank FA29), voor de verdwenen<br />

kachel, blijkt niet in de villa genomen te kunnen zijn. In de eerste plaats viel op dat het<br />

marmer van de schouw een andere beadering en vorm heeft dan in de villa (figuur 46). Op de<br />

huidige foto in de villa is links een venster aanwezig (achter het gordijn) dat niet aanwezig is op<br />

de foto van Gemmeker en Frau Hassel: op die foto zit dat rechts. Achter Gemmeker is een lampenkoord<br />

zichtbaar dat niet in de villa heeft gezeten, ook niet als de foto per abuis is gespiegeld.<br />

De conclusie is dan ook dat de beschrijvingen bij de foto’s bij Yad Vashem en in het archief van<br />

het herinneringscentrum foutief zijn.<br />

Waar zijn deze foto’s dan wel genomen? Uit bestudering van de fotocollectie in de beeldbank<br />

van Yad Vashem bleken deze verwisseld in het archief te zitten, tenminste in de wijze waarop ze<br />

op het scherm komen. Breslauer heeft zijn foto’s uiteraard gemaakt in een logische volgorde, die<br />

het traject volgde van het ‘uitje’ dat Gemmekker voor deze exercitie had gepland. Deze volgorde<br />

is tot op redelijke hoogte te reconstrueren. Hieruit bleek dat er in dezelfde serie meer foto’s zitten<br />

van de kamer met de haard die naast elkaar te leggen zijn. Dan blijkt dat deze ruimte met de<br />

haard een serre heeft, die niet past in de villa en dat in het uitzicht door het raam een aantal<br />

daken zichtbaar zijn, die niet in het beeld van Kamp Westerbork thuishoren. Ook is door het<br />

raam een geparkeerde auto zichtbaar. Op weer een andere foto is een straatbeeld te zien van<br />

een huis met een serre met daarvoor dezelfde geparkeerde auto en verderop een kerkje (figuur<br />

47). Om kort te gaan: na enige naspeuring bleek het te gaan om een huis in Assen aan de Prins<br />

Hendrikstraat 1a, dat bij het herinneringscentrum bekend staat als de woning van Frau Hassel.<br />

De meest bekende foto’s van Gemmeker en de daarbij horende andere foto’s van kamers en<br />

interieur, zijn hier genomen en niet in de villa in Kamp Westerbork.<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [90]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

4 Conclusies en aanbevelingen<br />

Ivar Schute & Jobbe Wijnen<br />

4.1 Conclusies archeologisch <strong>onderzoek</strong><br />

Het archeologisch <strong>onderzoek</strong> rond de villa van de voormalige kampcommandant van Westerbork<br />

viel uiteen in twee onderdelen: een bureau<strong>onderzoek</strong> op basis waarvan een archeologische verwachting<br />

is geschetst en een veld<strong>onderzoek</strong> waarbij deze verwachting is getoetst. Het veld<strong>onderzoek</strong><br />

is methodisch opgesplitst. Put 1 betrof een kleine vlakopgraving, terwijl put 2 en 3 kleine<br />

‘steentijdopgravingen’ betroffen waar op daartoe uitgezochte locaties vondsten per m 2 zijn verzameld.<br />

Daarnaast is over het hele terrein waarbinnen de bodemingrepen zullen plaatsvinden,<br />

een uitgebreide metaaldetectie uitgevoerd.<br />

Leidend voor de aanpak en opzet van het <strong>onderzoek</strong> waren twee vooraf geformuleerde <strong>onderzoek</strong>sthema’s:<br />

de gelaagdheid en de zeggingskracht van de materiële cultuur. Met gelaagdheid<br />

wordt de meerfasigheid van het kamp bedoeld. Tussen 1939 en 1971 (of zelfs 2012) is het kamp<br />

op verschillende manieren in gebruik geweest, waarvan de tijd als Judendurchgangslager de<br />

meest bekende. Het Herinneringscentrum Kamp Westerbork hecht er waarde aan in de herinrichting<br />

van het terrein hier (meer) uitdrukking te geven.<br />

Het tweede <strong>onderzoek</strong>sthema betrof ‘de zeggingskracht van de materiële cultuur’. Enerzijds<br />

grijpt dit terug op de museale functie van het Herinneringscentrum, anderzijds is een deel van de<br />

te verwachten vondsten de stille getuige van wat de stepping stone naar de vernietigingkampen<br />

was: kamp Westerbork. Emotionele en symbolische betekenis van de vondsten stijgt uit boven<br />

het ‘normale’ vondstspectrum. Beide thema’s hebben hun weerslag gevonden in de in het PvE<br />

omschreven aanpak en opzet van het <strong>onderzoek</strong> (Schute, 2011b).<br />

Onderstaande beschrijving van de resultaten van het archeologisch <strong>onderzoek</strong> in de tuin van<br />

villa vindt – in verhalende vorm – plaats aan de hand van de in het PvE geformuleerde <strong>onderzoek</strong>svragen,<br />

die voor de duidelijkheid hieronder kort herhaald worden. Vraag 10 en 11, ingaande<br />

op eventuele vervolgstappen komen in § 4.4 aan bod.<br />

Onderzoeksvragen (uit het PvE, Schute, 2011b):<br />

1. Hoe zag de tuin er in de verschillende gebruiksfasen uit?<br />

2. Welke elementen waren daar aanwezig?<br />

3. Van wanneer tot wanneer hebben deze daar gestaan?<br />

4. Zijn er rond paden, schuren, droge greppels en andere structuren vondststrooiingen aanwezig<br />

die te herleiden zijn naar gebruiksfase en/of personen?<br />

5. Wat zeggen de vondsten over het dagelijkse leven van de bewoners?<br />

6. Zijn er vondsten naar personen te herleiden?<br />

7. Zijn er nog bomen, struiken en/of planten aanwezig die tot de tuin van Gemmeker kunnen<br />

worden gerekend?<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [91]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

8. Zijn er effecten van post-depositionele processen zichtbaar en in welke mate hebben deze<br />

vondststrooiingen beïnvloed?<br />

9. Zijn er sporen van schatgraverij zichtbaar en in welke mate hebben deze het terrein verstoord?<br />

10. Welke vervolgstappen (opgraven, beheer) zijn noodzakelijk?<br />

11. Welke methoden zouden hierbij kunnen worden ingezet?<br />

Bureau<strong>onderzoek</strong> (vraag 1 t/m 3 en 7)<br />

Het bureau<strong>onderzoek</strong> maakte duidelijk dat er in de tuin van de villa met de sporen van talloze<br />

structuren rekening gehouden moest worden. Dit betrof een aantal paden, een trappetje, sierbruggetje,<br />

droge vijver, een hondenkennel en -graven en restanten van een rotstuin.<br />

In 1939, de tijd van het Joods vluchtelingenkamp, was het terrein om de villa kaal te noemen. De<br />

villa lag aan een carré dat in een hoek van 45 graden lag met de weg waar later de spoorlijn zou<br />

komen en het haaks daarop staande weggetje (de Schattenberg genoemd) die de westgrens van<br />

het barakkenkamp vormde. Dit carré was relatief open en lag mogelijk een pad voorlangs de villa<br />

en een pad naar de ingang van het kamp. De opzet van de weg- en padenstructuur was daarmee<br />

geometrisch te noemen. Het huis zelf ligt op een talud of verhoging waarin zich de kruipruimte<br />

bevindt. Aan de oostelijke punt lag de trap naar de hoofdingang van de villa. Achter de villa stonden<br />

twee schuren en een kas. Een schuurtje stond dicht tegen het huis aan; de overige structuren<br />

lagen een stuk westelijker achterin de tuin.<br />

In deze situatie kwam waarschijnlijk pas met de komst van SS-kampcommandant Gemmeker in<br />

januari 1943 verandering. De tuin is met hulp van Joods ‘personeel’ heringericht. Het sierpad<br />

met Japans bruggetje werd aangelegd, evenals een grasveld en moestuin achter het huis. Op<br />

het talud werd een soort rotstuin gemaakt. Het hoofdpad voor het huis langs werd boogvormig en<br />

doorbrak de geometrische opbouw van het carré. Achter het huis werd een hondenkennel gebouwd.<br />

Of enkele van deze ingrepen wellicht van net voor of na de tijd van het doorvoerkamp<br />

dateren, blijft echter onduidelijk.<br />

Na de oorlog heeft de aanblik van de villa maar weinig verandering ondergaan. Ten noorden van<br />

de villa werd (begin jaren 50?) een garage gebouwd. Mogelijk werden in 1945 of 1946 bordessen<br />

met bloemen geplant op het talud aan oost- en zuidzijde. Het terras met windscherm werd verbouwd<br />

tot serre. Tot na de dood van mevrouw O’Breen in 2007 werden verder geen grote veranderingen<br />

meer doorgevoerd, hooguit verwilderde de tuin. Pas zeer recentelijk is de tuin, in verband<br />

met het gebouw bedreigende bomen, getransformeerd tot een kale vlakte, waarmee onbedoeld<br />

een bijna vooroorlogs aanzicht is gecreëerd.<br />

Het gravend <strong>onderzoek</strong> (vraag 4 t/m 6)<br />

Op slechts 146 m 2 zijn bij het gravend <strong>onderzoek</strong> en de metaaldetectie 31 sporen opgetekend en<br />

maar liefst 1489 vondsten aangetroffen. 25 Met name deze vondstdichtheid is hoog te noemen.<br />

Ondanks de kaalslag van enkele jaren geleden zijn er nog veel sporen in de bodem bewaard<br />

gebleven. In put 1 werden circa 15 parallelle greppels aangetroffen die waarschijnlijk samenhan-<br />

25 In de drie putten werden 1291 vondsten aangetroffen, exclusief de padverhardingen. De metaaldetectie leverde 198<br />

vondsten op, tezamen dus 1489 vondsten.<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [92]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

gen met een vorm van grondverbetering door het ‘breken’ van het profiel van de oude bosgrond.<br />

Deze sporen dateren waarschijnlijk van ver voor de kamptijd, zijn mogelijk zelfs enkele eeuwen<br />

oud. De sporen worden oversneden door een nog aanwezige leiding waarvan vastgesteld kon<br />

worden dat deze uit 1939 dateert, dus van de aanleg van de villa.<br />

Er zijn enkele sporen opgetekend die mogelijk in de oorlog te dateren zijn. Dit betreft de resten<br />

van het trappetje dat in put 3 werd blootgelegd. Hoewel de verharding is vervangen, zijn de ankers<br />

waarmee de oorspronkelijke balkjes werden vastgezet, in situ bewaard gebleven. Zowel in put 2<br />

als 3 zijn enkele rolkeien aangetroffen, die deel hebben uitgemaakt van de rotstuin. Ook het gootje<br />

in put 3, de fietstegels in put 2 dateren waarschijnlijk uit de oorlog.<br />

De overige sporen dateren waarschijnlijk van na de oorlog, wellicht in de tijd dat de familie<br />

O’Breen in de villa woonde. Zo is rond de (vervangen) trap de rand van een bordes aangelegd<br />

door bakstenen in boogvormen aan te leggen. Hier en daar werden bloempotten in hun oorspronkelijke(?)<br />

positie aangetroffen. Ook de vlaggenmast zal van na de oorlog dateren (jaren vijftig).<br />

De vondsten (vraag 8 en 9)<br />

Wanneer de vondsten in meer detail worden bekeken, vallen een aantal dingen op. In de eerste<br />

plaats is dat de al gememoreerde vondstdichtheid. Deze lijkt hoog, hoewel er eigenlijk geen echt<br />

vergelijkingsmateriaal van een soortgelijke opgraving voorhanden is. De vraag kan gesteld worden<br />

waarom deze dichtheid hoog lijkt. Een deel van het antwoord zou kunnen liggen in het materiaal<br />

waaruit de vondsten bestaan. Waar in vroegere perioden meer vondsten van organische<br />

stoffen waren, zijn deze nu door kunststoffen vervangen. En deze kunststoffen doorstaan de<br />

tand des tijds nu eenmaal beter. Van deze kunststoffen zijn echter slechts enkele tientallen<br />

vondsten gedaan. Wellicht speelt de geringe ouderdom van de vondsten een grotere rol; de degradatie<br />

van het vondstmateriaal is dus minder groot. Van groter invloed is echter de opgravingstrategie:<br />

een vakopgraving van de bouwvoor levert veel vondsten op.<br />

In de conventionele archeologie, die zich nog maar zelden tot in de 20e eeuw uitstrekt, wordt de<br />

bouwvoor maar zelden gezien als informatiedrager. In vrijwel al het archeologisch beleid (dat in<br />

Nederland sinds 2007 op gemeentelijk niveau wordt gemaakt) is de bouwvoor vrijgesteld van<br />

archeologisch <strong>onderzoek</strong>. De archeologische werkzaamheden rond de villa van Westerbork bewijzen<br />

dat de perceptie hiervan, wanneer het om de 20e eeuw gaat, bijgesteld moet worden, al is<br />

het maar omdat een deel van activiteiten die ten grondslag liggen aan archeologische patronen<br />

van na de vorming van de bouwvoor dateren.<br />

Vrijwel alle vondsten zijn in de bouwvoor (verstoorde bovenlaag) aangetroffen. Helaas maar<br />

weinig vondsten zijn scherp te dateren. Enkele Duitse patronen en een zinken oorlogsmunt dateren<br />

met zekerheid in de Tweede Wereldoorlog; enkele met zekerheid van daarna. Wie de vondsten<br />

bekijkt zal echter snel duidelijk zijn dat de meeste vondsten tussen de Tweede Wereldoorlog<br />

en eind jaren zestig geplaatst moeten worden. Ook is duidelijk geworden dat uit de spreiding<br />

van de vondsten in de bouwvoor nog steeds ruimtelijke patronen zijn af te lezen zoals het installatiewerk<br />

aan de waterafvoer westelijk van het pand, de plek van de garage ten noordoosten van<br />

de villa en de op het zuiden gerichte vondstspreiding bij de trap naar de ingang van de villa.<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [93]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

Functionele interpretatie<br />

De functionele interpretatie van het materiaal maakt duidelijk dat constructie, consumptie en<br />

interieur & tuin hoog scoren, zoals misschien ook wel te verwachten was. Opvallend is dat er<br />

relatief veel (afgevuurde) munitie is aangetroffen, zowel Duits als Brits. Even opvallend is wellicht<br />

dat wat niet gevonden is: tot personen te herleiden eigendommen. Het is echter zeer goed<br />

mogelijk dat deze aanwezig zijn op het terrein. Niet lang geleden is een stapel kartonnen registratiekaarten<br />

aangetroffen waarvan gezien de goede conservering duidelijk lijkt dat deze in een<br />

metalen kistje hebben gezeten. Volgens de vinder zijn de kaarten binnen de tuin van de villa<br />

aangetroffen. In dat opzicht moet opgemerkt worden dat een deel van de tuin, met daarin de<br />

resten van de kas en een schuur, nog bewaard is.<br />

4.2 Conclusies bouwbiografie<br />

Zijn er in of onder het huis ‘bouwbiografische’ sporen aanwezig?<br />

Bouwbiografische sporen zijn in overeenstemming met de verwachting in grote mate aanwezig in<br />

de villa. In totaal zijn 139 spoor- of vondstnummers uitgedeeld, waaronder een aantal verzamelingen<br />

van objecten (ensembles) die onder één nummer zijn ondergebracht. Op die manier zijn<br />

183 sporen en vondsten geïnventariseerd in de woning, waarvan een groot deel (meer dan 120)<br />

is verzameld. Niet alles wat verzameld is, is geteld en gedetermineerd, omdat dit niet altijd relevant<br />

bleek.<br />

Het betreft sporen uit alle categorieën die bij dergelijk <strong>onderzoek</strong> worden aangetroffen: documenten,<br />

kranten, tijdschriften, achtergelaten gebruiksvoorwerpen en gereedschappen, versieringen,<br />

inscripties, (delen van) meubels, verpakkingen van levensmiddelen, etc.<br />

Zijn deze sporen te herleiden naar gebruiksfasen en/of individuele bewoners?<br />

Ja, de sporen zijn te herleiden tot gebruiksfasen en individuele bewoners of groepen bewoners.<br />

Tabel 10 geeft een overzicht van de mate waarin sporen toe te kennen zijn aan een gebruiksfase,<br />

tabel 11 de mate waarin enkele vondsten verwijzen naar individuen.<br />

• Uit de periode 1939-1940 hebben alle 13 gevonden sporen betrekking op de constructie van<br />

het huis. Voorbeelden zijn de achtergelaten schroevendraaier (cat.nr. 38) en de handafdrukken<br />

van de monteur (cat.nr. 7) in de kruipruimte, enkele inscripties op zolder of restjes eterniet en<br />

de timmermanskist in de schuur (cat.nrs. 85 en 130).<br />

• Zes vondsten zijn met redelijke waarschijnlijkheid toe te schrijven aan de periode 1940-1945,<br />

de tijd van het Judendurchgangslager in het bijzonder. De meest treffende zijn de silhouetten<br />

van gereedschap in de schuur die vermoedelijk zijn aangebracht door de Joodse tuinman van<br />

Gemmeker (cat.nrs. 78 en 89), van wie bekend is dat hij veel tijd en werk stopte in het onderhoud<br />

van het tuingereedschap. Verder is er de inscriptie van twee Duitse of Maltezer kruizen<br />

op zolder, die afkomstig kunnen zijn geweest van Gemmeker of een van zijn bezoekers, al is<br />

dit niet vast te stellen (cat.nrs. 121).<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [94]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

• Ook het behang in een slaapkamer met daarachter een krant uit 1941 verwijst naar de oorlogstijd<br />

(cat.nr. 109). De krant zelf stamt uit de tijd dat Kapitein Schol in de woning huisde, maar kan – inclusief<br />

behang – ook later aangebracht zijn op verzoek van Gemmeker. De krant zelf is niet uniek, maar<br />

verwijst daarmee naar een besluit tot herinrichting van de kamers door een van deze twee bewoners.<br />

• Het bidet in badkamer (cat.nr. 125) verwijst mogelijk indirect naar Gemmeker, omdat bekend is<br />

dat deze niet was opgenomen in de oorspronkelijke bouwtekeningen (Stenvert, 2009).<br />

• In overeenstemming met de verwachting is het hoofddeel (90%, zie tabel 10) van de geïnventariseerde<br />

sporen toe te schrijven aan de naoorlogse periode, voornamelijk de tijd waarin de<br />

familie O’Breen er huisde (1949 tot 2007). Daarbinnen zijn sporen soms specifiek toe te schrijven<br />

aan leden van het gezin, met name aan de kolonel zelf, wiens naam enkele keren opduikt<br />

op de vondsten (cat.nrs. 57 en 85) en aan Nelly en Hannie (onder andere cat.nr. 119) en de<br />

vele reparaties en achtergelaten ornamenten die aan Hannie O’Breen toe te schrijven zijn). De<br />

echtgenote van de kolonel komt niet zo duidelijk in beeld, hooguit in de beslissing voor de typen<br />

huishoudapparaten die in 1949 werden aangeschaft, zoals blijkt uit de dozen op zolder, als<br />

we aannemen dat zij het was die in het gezin daartoe besloot. Andere bewoners uit de naoorlogse<br />

periode, zoals de familie Buijvoets, zijn niet aanwijsbaar teruggevonden.<br />

Wat zeggen de vondsten over het dagelijkse leven van de bewoners?<br />

1939-1940:<br />

Over deze periode geven de vondsten geen informatie.<br />

1940-1945: Schol en Gemmeker, de Joodse tuinman en de (was)hulp<br />

• De sporen uit de periode 1940-1945 zijn te gering om veel met zekerheid te zeggen over het<br />

dagelijks leven van Gemmeker, dan wel Kapitein Schol. Uit het bidet zou men de indruk kunnen<br />

krijgen dat Gemmeker (of Schol) veel belang hechte aan persoonlijk hygiëne en hoewel dit vermoedelijk<br />

correct is, is het wat al te hypothetisch om dit uit alleen deze vondst te concluderen.<br />

• Opvallend is de inscriptie van het Duitse of Maltezer kruis op zolder. Deze doet meteen denken<br />

aan een Duitse maker, maar uit de beschrijvingen lijkt de onberispelijke Gemmeker zelf er niet<br />

de persoon naar om inscripties aan te brengen. Mogelijk heeft een van zijn kinderen, of andere<br />

bezoekers ze gemaakt. Met zekerheid is het niet te zeggen.<br />

• Het AGA-fornuis is in strikte zin geen bouwbiografisch spoor omdat het hoort bij de inventaris. Toch<br />

is het een bijzonder object te noemen, omdat alle bewoners, waaronder Gemmeker, maar ook de<br />

Joodse hulp in de huishouding, met hun handen aan dit gebruiksvoorwerp hebben gestaan. 26<br />

• Wel een bouwbiografisch spoor zijn de waslijnen op zolder, die mogelijk nog dezelfde zijn als<br />

die waar een Joodse hulp Gemmekers kleding te drogen ophing.<br />

• Een bijzonder beeld geven de silhouetten van gereedschap in de schuur. Voor wie goed kijkt,<br />

valt het grote detailniveau op waarmee deze zijn aangebracht: alle puntjes van elk zaagblad<br />

zijn overgenomen in de silhouetten! Dit kan alleen met een gedetailleerd sjabloon gemaakt<br />

zijn, wat veronderstelt dat de maker ofwel veel tijd had, ofwel een pietje precies was, of er belang<br />

bij had zijn werk met uiterste zorgvuldigheid uit te voeren.<br />

26 In feite is het fornuis een verwijzing naar alle tijdlagen in de villa. Alle bewoners, van 1939 tot 2007, hebben er aan<br />

gekookt, net als aan het aanrecht (zie tabel 11).<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [95]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

De familie O’Breen<br />

• Een conclusie die getrokken kan worden uit de vondst van de kist van de pendule (cat.nr. 86),<br />

is dat de familie O’Breen niet in 1950 in de villa kwam wonen, zoals men tot nu toe dacht, maar<br />

al in 1949, omdat de schroeven die vrijkwamen uit de kist bij het uitpakken zijn bewaard in een<br />

krant die op dat moment in het huis aanwezig was. Het gaat om het Algemeen Dagblad van 16<br />

september 1949. Het lijkt aannemelijk dat de verhuizing niet lang na het verschijnen van deze<br />

krant plaatsgevonden heeft en dat de kist in de schuur is geplaatst, waar ze anno 2012 nog<br />

staat, al is niet uit te sluiten dat er mogelijk een oude krant is gebruikt.<br />

• De familie O’Breen blijkt, vrij geïnterpreteerd uit de bouwbiografische vondsten, een traditionele<br />

gezinsopbouw te hebben gehad waarin de man des huizes, de kolonel zelf, de meest zichtbare<br />

of sterke persoonlijkheid is. Opvallend is namelijk de mate waarin zijn naam, of verwijzingen<br />

naar hem opduiken ten opzichte van de andere personen in het gezin. Zijn naam duikt<br />

twee keer letterlijk op, nog exclusief een verwijzing naar hem in de vorm van het bordje ‘Chef<br />

staf’ op de slaapkamerdeur (zie ook noot 24). Naast deze verwijzingen komt alleen de naam<br />

van dochter Nelly nog 1x voor op een handwerkje. Hannie en mevrouw O’Breen komen nergens<br />

apart voor op de vondsten, behalve op de lijst met namen en lengtestreepjes in de woonkamer.<br />

De wijze waarop kolonel O’Breen naar zichzelf verwijst (of laat verwijzen) geven daarnaast<br />

te kennen van een droog gevoel voor humor en ironie.<br />

• De aanwezigheid van de inscriptie ‘Kajotters’ in de schuur verwijst naar een Rooms Katholieke<br />

connectie in het gezin, omdat dit woord staat voor de internationale jeugdgroepring ‘Kristelijke<br />

Arbeidsjongeren’ (1925- ±1976). Ook de vondst van een Christusportret in de eetkamer wijst in<br />

deze richting.<br />

• Uit de vele knutsels, kerstversieringen en handwerkjes in het huis blijkt dat er (waarschijnlijk)<br />

onder de vrouwen van de familie sprake is van creatieve hobby’s in diverse vormen van handnijverheid.<br />

• Uit de lengtestreepjes en namen ingetekend op een kozijn in 1968 blijkt dat de familie op dat<br />

moment nog contact had met mensen van buiten het huis, met wie men hecht genoeg was om<br />

hun maat op te nemen in de woonkamer. Mogelijk vond een groot familiebezoek met neefjes<br />

en nichtjes plaats. Dit is uiteraard een totaal ander beeld dan dat de vondsten geven van Hannie<br />

O’Breen aan het einde van haar leven (zie onder).<br />

• In de meest recente vondsten tekent zich voelbaar het persoonlijk drama af van de laatste fase<br />

van het leven van mevrouw Hannie O’Breen. Alles in het huis wijst erop dat zij zich steeds<br />

meer als een kluizenares ging afzonderen samen met haar huisdieren, die lange tijd in verschillende<br />

kamers van het huis verbleven en daar vele krassen op de muren veroorzaakten.<br />

Dat dieren steeds belangrijker werden, blijkt ook uit de vele nog aanwezige plaatjes van honden,<br />

een sticker tegen de jacht en een kalender van een dierenwelzijnsorganisatie. Aan de vele<br />

reparaties van gaten met boterverpakkingen, WC-reparaties met propjes WC-papier en het<br />

gebruik van vele panty’s als binddraad laten zien hoe mevrouw O’Breen steeds meer moeite<br />

had om het huis te onderhouden. De verrommelde schuur en keukenkastjes met gedateerde<br />

schoonmaakmiddelen, geven aan dat zij niet overal in het huis meer kwam, noch er in slaagde<br />

het huis goed schoon te maken. Uit de slechte toestand van het fornuis en uit enkele verpakkingen<br />

van kant-en-klaarmaaltijden lijkt duidelijk dat zij uiteindelijk niet meer zelf kookte, wat<br />

ook bevestigd wordt door mensen die haar kenden. Al met al wordt de tragiek van deze levens-<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [96]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

fase, die voortduurde tot zij vlak voor haar dood in verwarde toestand zwervend op het terrein<br />

werd aangetroffen, zichtbaar én voelbaar in de bouwbiografische sporen.<br />

Fotovergelijking<br />

Het bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong> in de villa gaf aanleiding voor aanvullend historisch <strong>onderzoek</strong>:<br />

de foto’s van Gemmeker en Hassel voor de haard zijn de meest bekende foto’s van de kampcommandant.<br />

Ze zijn onder andere onderdeel van het archief van Yad Vashem (inventarisnummers<br />

FA29/168 tot en met 178). Daar staan deze foto’s met de beschrijving ‘camp Westerbork’ of<br />

‘barracks camp Westerbork’ ingeschreven. Uit de fotovergelijking van foto’s van Gemmeker en<br />

Frau Hassel voor de haard tijdens het <strong>onderzoek</strong> blijkt dat deze foto’s in tegenstelling tot wat<br />

werd aangenomen, helemaal niet zijn gemaakt in de villa te Westerbork, maar in een huis in<br />

Assen, op Prins Hendrikstraat 1a. Ook de andere foto’s in deze serie zijn gemaakt in dit huis in<br />

Assen, die de woning van Frau Hassel was. Ook zijn enkele foto’s van de buitenzijde van dit huis<br />

genomen. De beschrijvingen van Yad Vashem zijn dus incorrect.<br />

Een tweede gegeven is dat deze foto’s volgens het archief gemaakt zijn door Rudolf Werner<br />

Breslauer, een Joodse gevangene en vaste fotograaf van Gemmeker. Als deze foto’s inderdaad<br />

door Breslauer gemaakt zijn, dan geeft dit aan dat Breslauer in ieder geval één keer werd toegestaan<br />

om Gemmeker buiten de hekken van het kamp te vergezellen voor een fotoreportage. Ook<br />

dit was tot nog toe onbekend.<br />

4.3 De tuin en de villa in samenhang bezien<br />

Gelaagdheid<br />

Wanneer de resultaten van het archeologisch <strong>onderzoek</strong> om de villa en het bouwbiografisch<br />

<strong>onderzoek</strong> in de villa in samenhang worden bezien vanuit het perspectief ‘gelaagdheid’, kan een<br />

aantal conclusies worden getrokken. De oudste sporen betreffen de ontginningsgreppels die in<br />

put 1 zijn aangetroffen (zie § 4.1); deze dateren van ver voor de bouw van het kamp.<br />

Wat de sporen uit de tijd van het vluchtelingenkamp (1939-juli 1942) en uit de tijd van het doorvoerkamp<br />

(juli 1942-april 1945) betreft, kan worden opgemerkt dat zowel bij het archeologisch<br />

<strong>onderzoek</strong> als bij het bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong> hiervan sporen en vondsten zijn aangetroffen,<br />

waarschijnlijk meer dan in § 4.1 en § 4.2 zijn beschreven, in verband met de dateringproblematiek.<br />

Veel vondsten zijn nu eenmaal niet op een jaar te dateren, zelfs niet dergelijke contemporaine<br />

vondsten. Mede om die reden zijn sporen en resten van de gebruiksfasen tussen het moment<br />

dat Gemmeker het pand ontvlucht en de familie O’Breen haar intrek neemt (naar nu blijkt<br />

waarschijnlijk al in 1949) zeldzaam, zo niet ontbrekend. Alleen de Britse patronen lijken in de<br />

‘Canadese’ periode geplaatst te kunnen worden, direct na de bevrijding van het kamp. Het bordje<br />

‘Chef staf’ zoals geplaatst op de slaapkamerdeur van kolonel O’Breen dateert waarschijnlijk uit<br />

de tijd van het interneringskamp (zomer 1945-december 1948).<br />

Sporen uit de tijd van de familie O’Breen en met name Hannie O’Breen (1949-2007), zijn veelvuldig<br />

in en om de villa te vinden en soms zelfs te herleiden tot een specifieke persoon van de<br />

familie. Verwonderlijk is dit niet: Hannie O’Breen woonde er bijna 60 jaar. Toch maakt het onder-<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [97]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

zoek duidelijk dat deze naoorlogse bewoning de sporen uit de oorlog en van voor de oorlog niet<br />

geheel heeft uitgewist, zelfs wanneer men beseft dat er kort na de oorlog en na 2007 relatief<br />

veel in het pand is gebeurd. Veel mensen maakten gebruik van het pand, verbeleven er kortere<br />

of langere tijd en bovendien is het pand een aantal malen leeggehaald, bijvoorbeeld door de<br />

familieleden van Hannie O’Breen na haar overlijden, maar waarschijnlijk ook door Staatsbosbeheer<br />

en (om spullen veilig te stellen) door het Herinneringscentrum.<br />

Zeggingskracht van de materiële cultuur<br />

Bij het archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong> zijn (verrassend?) veel vondsten gedaan. In<br />

§ 4.1 is gededuceerd dat bij het archeologisch <strong>onderzoek</strong> de waarschijnlijke verklaring hiervoor<br />

het systematisch opgraven en zeven van de bouwvoor is. Het feit dat bij dit <strong>onderzoek</strong> de bouwvoor<br />

als informatiedrager is bezien, heeft ertoe bijgedragen dat de vondsten hierin dan ook geborgen<br />

werden. In de conventionele archeologie gebeurt dit doorgaans niet. Ook in het zogenaamd<br />

‘lege’ huis werden toch verrassend veel vondsten aangetroffen, letterlijk in gaten en kieren.<br />

Het beeld dat hieruit naar voren komt, is dat de prominente gebruiksfasen, hoewel verschillend<br />

in intensiteit, duidelijk vertegenwoordigd zijn in de materiële cultuur en deze patronen dus<br />

kunnen worden vastgelegd en het materiaal geborgen of anderszins veiliggesteld.<br />

De betekenis hiervan is al aangestipt: het levert, zo men wil, een biografische schets van de villa<br />

op, in beelden en voorwerpen. Tijdens de voor het publiek toegankelijke uitwerking van het<br />

vondstmateriaal werd goed duidelijk dat de voorwerpen uit zowel de villa als uit de tuin op veel<br />

belangstelling mocht rekenen van publiek, pers en overlevenden. Deze zeggingskracht kan dan<br />

ook gebruikt worden in de expositie van het herinneringscentrum en voor andere educatieve<br />

doeleinden.<br />

De vraag mag nu gesteld worden of er vondsten zijn gedaan die binnen de context van een kamp<br />

een symboolwaarde hebben die, zoals Claudia Theune dat stelt (zie § 2.3), maakt dat de vondsten<br />

als ‘objects of power or relics of powerlessness’ aangemerkt kunnen worden. In de tuin lijkt dit<br />

amper het geval. Een zilveren lepeltje of de gevonden patronen kunnen in dit perspectief worden<br />

bezien, maar het dateringprobleem breekt hier op. Omdat het slechts in enkele gevallen mogelijk<br />

blijkt om vondst aan gebruiksfase te koppelen, kan over een dergelijke symboolwaarde ook bijna<br />

geen uitspraak worden gedaan. Enkele vondsten of sporen, zoals de sporen op het talud (fietstegels,<br />

gootje, trappetje en rolkeien) geven weer hoe de leefomstandigheden ten tijde van Gemmeker<br />

waren: comfortabel. Het feit dat deze sporen op circa 15 m van de spoorlijn liggen waarlangs<br />

de transporten naar het oosten reden en dat de tuin door Joodse gevangenen is aangelegd, geeft<br />

hier een speciale lading aan. Bij de vondsten die in de villa zijn gedaan, vallen vooral de vondsten<br />

in het schuurtje op (de silhouetten van het gereedschap) en de Duitse of Maltezer kruizen.<br />

4.4 Aanbevelingen archeologie<br />

De <strong>Archeologisch</strong>e Monumentenzorg<br />

In § 1.4 is aangegeven dat <strong>onderzoek</strong> naar sporen en objecten uit de Tweede Wereldoorlog, met<br />

een volledige inachtneming van de KNA, niet goed mogelijk is (Schute, 2009; Kok & Wijnen,<br />

2011). Het <strong>onderzoek</strong>traject binnen het kader van de AMZ is gericht op het bepalen van de be-<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [98]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

houdenswaardigheid van vindplaatsen en het, indien mogelijk, in situ beschermen hiervan. Westerbork<br />

is gelet op de te operationaliseren criteria, op voorhand een behoudenswaardige vindplaats.<br />

Daarnaast is evenzeer duidelijk dat Westerbork een bijzonder groot publiek belang heeft.<br />

In die optiek dienen archeologische werkzaamheden dan ook zowel instandhouding als ontsluiting<br />

en inrichting van het terrein. In KNA-formele zin van het woord zijn de nu uitgevoerde werkzaamheden<br />

gezien als ‘werkzaamheden in het kader van het opstellen van een inrichtingsplan’.<br />

Op deze manier is het in het PvE verwoord en door de bevoegde overheid, de gemeente Midden<br />

Drenthe, geaccordeerd (Schute, 2011b).<br />

Dit in acht genomen, wordt aanbevolen de grondwerkzaamheden in verband met de aanleg van<br />

het zogenaamde paviljoen onder archeologische begeleiding te stellen. Normaliter zou gegraven<br />

zijn op de plek waar later ook om civiele redenen gegraven zou worden, maar dit kon niet ‘gestuurd’<br />

worden omdat de inrichtingsplannen nog niet in detail bekend zijn. De resultaten van het<br />

archeologisch <strong>onderzoek</strong> geven ons inziens voldoende aanleiding om verdere sporen en vondsten<br />

veilig te stellen wanneer het paviljoen wordt aangelegd.<br />

Een dergelijke archeologische begeleiding heeft het documenteren van gegevens en het veiligstellen<br />

van materiaal van vindplaatsen, om daarmee informatie te behouden die van belang is<br />

voor kennisvorming over het verleden. De inzet is het archeologisch <strong>onderzoek</strong> en de civieltechnische<br />

graafwerkzaamheden optimaal op elkaar af te stemmen, zodat het <strong>onderzoek</strong> adequaat<br />

en volgens de geldende regels kan worden uitgevoerd, terwijl de graafwerkzaamheden zonder<br />

veel belemmeringen en oponthoud voortgang kunnen vinden. Idealiter worden de archeologische<br />

werkzaamheden opgenomen in het bestek van de uitvoerder, of worden op z’n minst goede<br />

werkafspraken gemaakt om de voortgang van de aanleg van het paviljoen niet te vertragen of in<br />

de weg te zitten. Volgens de KNA moet hiervoor vooraf een Programma van Eisen worden opgesteld.<br />

Overige aanbevelingen en suggesties<br />

• Uit het bureau<strong>onderzoek</strong> bleek dat een deel van de tuin nog bewaard is, ten westen van het nu<br />

geplaatste tijdelijke hek. Bovendien bleek dat hier een kas en schuur hebben gestaan. Bij een<br />

kort veldbezoek werd duidelijk dat de resten hiervan zelfs bovengronds nog te zien zijn. Het<br />

verdient aanbeveling om het stuk nog bestaande tuin in kaart te brengen, door middel van determinatie<br />

en leeftijdsbepaling van de daar staande struiken en bomen. Op die manier kan wellicht<br />

worden bepaald welke struiken en bomen uit de oorlog dateren. Omdat dit stuk tuin door<br />

Joodse gevangenen is ontworpen en aangelegd zouden deze beschermd en beheerd moeten<br />

worden, evenals de locatie van de kas en schuur.<br />

• De kans bestaat dat de greppel langs de weg door inrichtingswerkzaamheden of regulier onderhoud<br />

wordt verdiept, verlegd of anderszins aangetast. Het metaaldetectie<strong>onderzoek</strong> maakte<br />

duidelijk dat deze greppel inderdaad als artefact trap dient. Hoewel niet geheel duidelijk is hoe<br />

oud de greppel in deze vorm precies is, loopt de greppel parallel aan het voormalige spoor en<br />

aan de prikkeldraadafscheiding aan de westzijde van het kamp. Het verdient aanbeveling ook<br />

deze greppel in de huidige staat te laten en wanneer dit niet mogelijk is, deze eerst op archeologische<br />

wijze te laten <strong>onderzoek</strong>en.<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [99]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

• Een suggestie zou zijn om een beeldbank aan te leggen van het in Westerbork aangetroffen<br />

archeologisch materiaal, analoog naar het voorbeeld van Buchenwald. 27 Op die manier wordt<br />

het materiaal voor het publiek toegankelijk waardoor de emotionele en symbolische betekenis<br />

van het vondstmateriaal ontsloten wordt. Dit kan een educatief doel dienen, maar ook een<br />

voorzet vormen voor verdere studie.<br />

• Tenslotte wordt aanbevolen om de tuin en dan met name het talud, in z’n oorspronkelijke staat<br />

terug te brengen, of in elk geval een aantal elementen weer zichtbaar te maken, die nu deels<br />

onder het gras en de grond zijn verdwenen. Dit betreft de trap bij de hoofdingang met boogvormige<br />

afscheiding van de borders, de rolkeien die hier en daar nog liggen, het gootje bij het<br />

terras en het trappetje van het Japans sierpad.<br />

4.5 Aanbevelingen bouwbiografie<br />

Uit de villa is een groot aantal losse vondsten verzameld en in de villa zelf zijn diverse vastzittende<br />

sporen van bewoners op muren en dergelijke aangemerkt. Als geheel en in het algemeen<br />

vertellen de bouwbiografische sporen samen een verhaal waarin de gelaagdheid van de geschiedenis<br />

tastbaar wordt. De aanbevolen vervolgstappen zijn afhankelijk van wat het Herinneringscentrum<br />

voor plannen heeft met de villa. Als de consolidatie en gedeeltelijke reconstructie<br />

van de villa ten doel heeft deze gelaagdheid zichtbaar te maken, dan is aanbevolen een deel van<br />

de bouwbiografische sporen te behouden. Hieronder wordt een voorstel besproken voor behoud<br />

van de losse vondsten en voor de vaste sporen zoals inscripties.<br />

Vervolgstappen voor behoud losse vondsten.<br />

Selectie, terugplaatsing en expositie<br />

De losse bouwbiografische vondsten zijn voor dit <strong>onderzoek</strong> systematisch verzameld. Dit betekent<br />

dat aansprekende, historisch relevante objecten verzameld zijn, naast objecten die bij nader<br />

<strong>onderzoek</strong> minder aansprekend of relevant bleken.<br />

Aanbevolen wordt om uit de vondsten een deel te selecteren, dat na conservering teruggeplaatst<br />

kan worden in het huis om daar de gelaagdheid van de geschiedenis in situ in beeld te brengen.<br />

Het registratiesysteem van het <strong>onderzoek</strong> maakt precies terugplaatsen mogelijk.<br />

Op basis van verschillende criteria kan een selectie worden gemaakt, maar de mate waarin een<br />

vondst tot de verbeelding spreekt zou daarin een belangrijke kunnen zijn. Zo is de mate van<br />

verrommeling en verpaupering van de villa uit de laatste fase van mevrouw O’Breens leven tekenend<br />

voor dat deel van de geschiedenis. Daarom kan het illustratief zijn ook de sporen terug te<br />

plaatsen die men normaliter als ‘rommel’ zou bestempelen en deselecteren. Wat we normaal<br />

‘rommel’ vinden, is in het geval van de commandantwoning de beeldtaal van de geschiedenis<br />

van het leven van mevrouw O’Breen. Voorbeelden zijn:<br />

• De complete inventaris van het keukenkastje met alle ouderwetse schoonmaakmiddelen.<br />

• De dozen van de elektrische apparaten uit 1949. (Deze moeten dan vermoedelijk wel eerst<br />

gestabiliseerd worden in verband met schimmelvorming.)<br />

27 Zie http://www.buchenwald.de/media_de/fr_content.php?nav=digisammlung&view=ct_digisammlung.html<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [100]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

• De handen vol door muizen tot snippers geknaagd papier dat is verzameld in de keukenkastjes,<br />

rondzwervende levensmiddelenverpakkingen of lege hondenvoerblikken.<br />

Andere meer voor de hand liggende objecten om terug te plaatsen zijn bijvoorbeeld knikkers,<br />

haarspelden, schoenen, de KLM-overalls, etc. Een deel van de vondsten dat niet teruggeplaatst<br />

wordt, kan eventueel in het Herinneringscentrum geëxposeerd worden.<br />

Daarnaast is wel degelijk ook een grondige deselectie nodig om vondsten die weinig meer bijdragen<br />

aan de beeldvorming, of niet goed te behouden zijn af te voeren. Het criterium ‘beeldend’<br />

kan ook hier uitsluitsel bieden. Een stapel lege dozen die van achter de verwarming uit kwam,<br />

draagt vermoedelijk weinig meer bij aan het verhaal, evenals een hand snippers met spijkers en<br />

plastic koffielepeltjes uit de berging.<br />

Conservering<br />

In een aantal gevallen zal conservering van de vondsten noodzakelijk zijn. Sommige objecten<br />

hebben last van beestjes. In enkele vondstzakjes zijn bijvoorbeeld zilvervisjes en keverlarven<br />

aangetroffen. Vriesdrogen, verhitten of chemisch behandelen zijn aanbevolen opties.<br />

Vervolgstappen voor behoud vastzittende sporen in de woning<br />

Voor de sporen die vast zitten in de woning, ofwel objecten die voor het <strong>onderzoek</strong> niet verplaatst<br />

zijn, is het eerste advies om vooral voorzichtig en met beleid te renoveren als men aan de slag<br />

gaat in de villa. Als men bijvoorbeeld zou besluiten om het hele huis grondig professioneel te laten<br />

reinigen, zouden enkele bijzondere potloodinscripties in de woonkamer permanent beschadigd<br />

worden. Om een renovatie/consolidatie goed te kunnen uitvoeren zijn twee zaken nodig:<br />

• Een keuze in welke tijdlaag, of lagen men in welke kamer wil conserveren, consolideren of<br />

herstellen.<br />

• Een nadere selectie van behoudenswaardige sporen in de kamers.<br />

Dit lijkt hetzelfde, maar is het niet, al overlappen de twee punten elkaar wel. Men wil enerzijds<br />

weten welke sporen in de woning zo beeldend zijn dat men ze wil behouden, anderzijds wil men<br />

keuzes per kamer maken voor hoe een kamer er na de renovatie uit moet zien, welke tijdslaag in<br />

de renovatie van die kamer de voorkeur heeft. Men kan er bijvoorbeeld voor kiezen om de woonkamer<br />

in de glorie van 1939 te herstellen, maar dit zou ook betekenen dat de jaren ‘20 gordijnen<br />

en de krassen op de oostmuur worden weggewerkt. Ook kan men er voor kiezen niet te renoveren,<br />

maar alleen alles te consolideren wat er nu is, waardoor alle tijdslagen zichtbaar blijven. Dit<br />

soort keuzes moet men vooraf maken, voor de renovatie van start gaat.<br />

Aanbevolen wordt om de planvorming voor renovatie van de woning te combineren met een selectieplan<br />

voor vaste sporen en terugplaatsbare mobilia, alvorens over te gaan tot de feitelijke<br />

werkzaamheden.<br />

3D reconstructie en digitale ontsluiting<br />

Een andere aanbeveling is om van de hele woning anno 2012 een digitale 3D reconstructie te<br />

maken. Zoals nu gepland is, zal de woning niet voor groot publiek toegankelijk worden gemaakt.<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [101]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

Een 3D reconstructie biedt de mogelijkheid de verhaalkracht van de villa te ontsluiten zonder<br />

haar te hoeven betreden. Voor dit doel zijn tijdens huidig <strong>onderzoek</strong> al geschikte foto’s van alle<br />

vertrekken genomen. Het voordeel van zo’n digitale ontsluiting is dat men haar niet alleen kan<br />

gebruiken in het herinneringscentrum zelf, maar ook bijvoorbeeld op de website.<br />

4.6 Evaluatie<br />

Vooraf is het nu gepresenteerde <strong>onderzoek</strong>, binnen het kader van het Westerbork Archaeological<br />

Research Project, bestempeld als pilotproject. Daarom mag de vraag gesteld worden: ‘wat heeft<br />

dit <strong>onderzoek</strong> opgeleverd en wat zou anders moeten of kunnen?’ Wat opvalt in de contemporaine<br />

archeologie (de archeologie van de 20e eeuw) is dat steeds verantwoording afgelegd moet worden<br />

over nut en meerwaarde van dergelijk <strong>onderzoek</strong>. De reden hiervoor is dat deze vorm van<br />

<strong>onderzoek</strong> zich beweegt in een periode waarvan we veel historische bronnen hebben of tot waarin<br />

zelfs onze eigen herinnering nog reikt. Voor wat betreft de Tweede Wereldoorlog, tot dusverre<br />

het belangrijkste werkveld van de contemporaine archeologie, is dit uitgebreid betoogd en verdedigd<br />

(o.a. Kok, 2009; Schute, 2009; Schute, 2010). Hieruit wordt duidelijk dat het gedane <strong>onderzoek</strong><br />

nieuwe informatie oplevert, soms het historische beeld bijstelt of zelfs richting geeft aan<br />

navolgend historisch <strong>onderzoek</strong>.<br />

Het <strong>onderzoek</strong> in Westerbork zal (toch) worden beoordeeld op z’n academische merites, voorbijgaand<br />

aan het feit dat archeologisch <strong>onderzoek</strong> binnen de context van de Malta-wetgeving niets<br />

meer en minder behelst dan om een ruimtelijke afweging op een bestuurlijk (vaak gemeentelijk)<br />

niveau van een informatief kader te voorzien. Dan komen vragen op als: zitten er archeologisch<br />

waardevolle resten en sporen in de grond en, zo ja, dienen ze bewaard te worden? Een dergelijk<br />

doel van <strong>onderzoek</strong> impliceert dat er geen academisch gestuurde <strong>onderzoek</strong>sagenda of -vraag<br />

aan ten grondslag kan liggen, simpelweg omdat de locatie en object van <strong>onderzoek</strong> gestuurd<br />

wordt vanuit de ruimtelijke ordening.<br />

Bij het <strong>onderzoek</strong> rond de villa hinkt het <strong>onderzoek</strong> op twee gedachten: wel degelijk gaat het hier<br />

om een vanuit de ruimtelijke ordening geïnitieerd <strong>onderzoek</strong> en heeft het <strong>onderzoek</strong> een navenant<br />

<strong>onderzoek</strong>sdoel, tegelijkertijd hebben het Herinneringscentrum Kamp Westerbork, de<br />

VU/CLUE en RAAP <strong>Archeologisch</strong> Adviesbureau de handen ineen geslagen en de contouren<br />

geschetst van een meerjarig <strong>onderzoek</strong>sproject met academische doelen en internationale partners<br />

of adviseurs. Daar ligt ook de uitdaging èn beperking van het nu gedane <strong>onderzoek</strong>: vanuit<br />

de AMZ wordt het <strong>onderzoek</strong> ingeperkt en gestuurd, daar waar wellicht bijstelling, improvisatie<br />

en uitbreiding van het <strong>onderzoek</strong> mogelijk zouden moeten zijn. Om die reden is in de academische<br />

discussie waar het de ‘holocaust-archeologie’ betreft dan ook gepleit voor een proactieve<br />

opstelling en niet reactief, reagerend op ruimtelijke ontwikkelingen (Sturdy-Colls, 2012a). Dit<br />

gaat echter voorbij aan het simpele feit dat de realiteit soms anders ligt en de ruimtelijke ontwikkeling,<br />

zeker in Nederland, zijn (niet academisch gestuurde) doorgang vindt, als een soort van<br />

autonome ontwikkeling. En niet onbelangrijk, dat proces genereert geld voor <strong>onderzoek</strong>. Het in<br />

Nederland gedane kamp<strong>onderzoek</strong> (Amersfoort, Westerbork) is op die basis uitgevoerd. Daarbinnen<br />

verdient het aanbeveling het beste van beide werelden te verkrijgen. Daar waar de markt<br />

voor slagkracht en innovatief vermogen kan zorgen, kan een universiteit dit bijvoorbeeld aanvul-<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [102]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

len met het formuleren van <strong>onderzoek</strong>sthema’s en -doelen. Welnu, dit is in Westerbork uitermate<br />

goed gelukt. Die, te zeldzame, samenwerking werd gevonden.<br />

Nu duidelijk is binnen welke context de <strong>onderzoek</strong>sresultaten bezien zouden moeten worden,<br />

kan ook antwoord gegeven worden op de vraag: had het nut? Bezien vanuit de ruimtelijke ordening<br />

is dit duidelijk: er is nu informatie voorhanden op basis waarvan een inrichtingsplan vormgegeven<br />

zou kunnen worden. Dus het rapport – dit rapport – doet wat het beoogt: het verschaft<br />

hiervoor de informatie.<br />

Die andere vraag, draagt een dergelijk <strong>onderzoek</strong> bij aan de kennis over, of onze beeldvorming<br />

van het verleden, is moeilijker te beantwoorden. Het <strong>onderzoek</strong> in en om de villa dient gezien te<br />

worden als een van de bouwstenen van een groter project. De feitelijke kennis die we nu over de<br />

villa en zijn bewoners hebben verworven, heeft een klein schaalniveau; de geschiedenis van het<br />

kamp wordt er niet mee herschreven. Afgemeten aan de vooraf geschetste <strong>onderzoek</strong>sthema’s<br />

(de gelaagdheid en de zeggingskracht van de materiële cultuur) mag worden opgemerkt dat dit<br />

<strong>onderzoek</strong> in beide inzicht of informatie verschaft.<br />

De betekenis van de sporen en vondsten ligt deels op een emotioneel en symbolisch vlak en dan<br />

met name ten aanzien van de oorlogsperiode. Deze betekenissen kunnen mede richting geven<br />

aan een archeologische waardering van het terrein. Gezien de symbolische en emotionele lading<br />

van sporen en vondsten, kan de waardering van dergelijke sporen niet alleen plaats vinden vanuit<br />

wetenschappelijk perspectief. In de conventionele archeologie is dit nu wel het geval, of in elk<br />

geval het streven. Specifiek voor oorlogssporen is met een fundamenteel <strong>onderzoek</strong> op de Grebbeberg<br />

een eerste aanzet gegeven tot het laten meewegen van genoemde betekenissen bij de<br />

waardering van dergelijk erfgoed (Kok & Wijnen, 2011).<br />

Een plek of object kan symbool staan voor een gebeurtenis, waarbij een plek of object wordt gebruikt<br />

voor de herdenking van die gebeurtenis en het levend houden van de herinnering aan<br />

slachtoffers van die gebeurtenis. De villa staat daarmee op gelijke hoogte met bijvoorbeeld de<br />

Gedächtniskirche in Berlijn of het door de Duitsers verwoeste Franse dorp Oradour sur Glane. De<br />

nu aangetroffen sporen voor Gemmekers terras en rond de trap kunnen in deze symbolisering een<br />

rol vervullen, door ze (weer) zichtbaar en beleefbaar te maken. Ook kan een deel van de vondsten<br />

emoties oproepen in relatie tot het oorlogsleed, zoals de reacties van een aantal overlevenden wel<br />

duidelijk maakte (Schute, 2012b). Deze betekenis is strikt persoonlijk, maar kan evengoed gedeeld<br />

worden op het niveau van bijvoorbeeld de Joodse gemeenschap. In die zin kunnen de voorwerpen<br />

een rol spelen in de musealisering van het terrein en bij educatieve doelen.<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [103]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [104]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

Literatuur<br />

Abuys, G., 2002. Groeten uit Schattenberg: Molukkers in kamp Westerbork, 1951-1970. Westerbork<br />

Cahier 09. Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Hooghalen.<br />

Brüns, H., 2008. Onderhoudsrapportage “Voormalige woning van de kampcommandant”. Nulmeting<br />

/ Meerjaren Onderhoud Plan 2009. Grontmij, Haren.<br />

Carr, G., 2009. ‘Archaeology That Matters’. British Archaeology 104: 18-22.<br />

Burström, M., 2009. Garbage or Heritage: The Existential Dimension of a Car Cemetery. In: C.<br />

Holtorf & A. Puccini (eds.); Contemporary Archaeologies. Excavating now (pag. 131-<br />

143). Peter Lang, Frankfurt am Main.<br />

Elzinga, S., 2009. De commandantwoning kamp Westerbork. Herinneringscentrum Kamp Westerbork.<br />

Gilead, I., Y. Haimi & W. Mazurek, 2009. Excavating Nazi Extermination Centres. Present Pasts<br />

Vol. 1: 10-39.<br />

Harrisson, R. & J. Schofield, 2010. After modernity. Archaeological approaches to the contemporairy<br />

past. Oxford University Press.<br />

Hillesum, E., 1982. Het denkende hart van de barak. Brieven van Etty Hillesum. De Haan, Haarlem.<br />

Hirte, R., 2000. Offene Befunde. Ausgrabungen in Buchenwald. Zeitgeschichtliche Archäologie<br />

und Erinnerungskultur. Braunschweig.<br />

Hoeve, J.A. van der & R. Overbeek, 2009. De Friesch-Groningsche Coöperatieve Beetwortelsuikerfabriek.<br />

Suiker Unie, Groningen.<br />

Holtorf, C., 2010. Meta-stories of archaeology. World Archaeology 42(3).<br />

Holtorf, C. & A. Piccini, 2009. Excavating now! Contemporary Archaeologies. Peter Lang GmbH,<br />

Frankfurt am Main<br />

Kooij, A., 1987. Catalogus van Nederlandse betaal- en reclamepenningen. Mevius Numisbooks,<br />

Vriezenveen.Kok, R.S., 2009. Oorlogsverleden op de schop. De noodzaak van archeologie<br />

van de Tweede Wereldoorlog. Archeobrief 2009(2): 13-21.<br />

Kok, R.S. & L. Flokstra, 2011. FLAK-stelling Koningsweg; archeologische inventarisatie van de<br />

resten van een Duitse luchtafweerstelling uit de Tweede Wereldoorlog op De Heikamp<br />

te Arnhem. RAAP-rapport xxxx. RAAP <strong>Archeologisch</strong> Adviesbureau, Weesp.<br />

Kok, R.S. & J.A.T. Wijnen, 2011. Waardering van oorlogserfgoed; een inventarisatie en waardering<br />

van sporen uit de Tweede Wereldoorlog op de Grebbeberg en Laarsenberg te Rhenen<br />

(provincie Utrecht). RAAP-rapport 2240. RAAP <strong>Archeologisch</strong> Adviesbureau, Weesp.<br />

Laarse, R. van der, 2010/2011. De oorlog als beleving. Over de musealisering en enscenering<br />

van Holocaust-erfgoed. Reinwardt Academie, Amsterdam.<br />

Marinelli, M.G. & J. Tolsma, 2010. <strong>Archeologisch</strong>e verwachtings- en beleidskaart gemeente<br />

Midden-Drenthe. <strong>Archeologisch</strong>e Rapporten Oranjewoud. Oranjewoud, Herenveen.<br />

Polling, A., 2006. Maastrichtse ceramiek. Merken en dateringen. Uitgeversmaatschappij Antiek<br />

Lochem, Lochem.<br />

Schute, I.A., 2009. Plangebied fietspad N225, gemeente Rhenen; archeologisch voor<strong>onderzoek</strong>:<br />

een inventariserend veld<strong>onderzoek</strong> (kartering en waardering). RAAP-rapport 1864.<br />

RAAP <strong>Archeologisch</strong> Adviesbureau, Weesp.<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [105]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

Schute, I.A., 2010. <strong>Archeologisch</strong> <strong>onderzoek</strong> naar de koepelkazematten G16 en G18 op de Grebbeberg,<br />

gemeente Rhenen. RAAP-rapport 2127. RAAP <strong>Archeologisch</strong> Adviesbureau, Weesp.<br />

Schute, I.A., 2011a. Loopgraven en stellingen in concentratiekamp Amersfoort, gemeente Leusden;<br />

archeologisch <strong>onderzoek</strong> in het kader van de inrichting. RAAP-rapport 2220.<br />

RAAP <strong>Archeologisch</strong> Adviesbureau, Weesp.<br />

Schute, I.A., 2011b. Programma van Eisen inventariserend veld<strong>onderzoek</strong>. Commandantswoning<br />

en stortplaats, Kamp Westerbork, gemeente Midden-Drenthe, gemeente Aa en<br />

Hunze. RAAP-PvE 1012. RAAP <strong>Archeologisch</strong> Adviesbureau, Weesp.<br />

Schute, I.A., 2012a. Een verweerde schoen. De eigenaar stierf in Polen. NRC, Hollands Dagboek,<br />

7 januari 2012.<br />

Schute, I.A., 2012b. ‘Ik ken die mensen niet’. <strong>Archeologisch</strong> <strong>onderzoek</strong> in Kamp Westerbork. Getekend<br />

Nieuws 2012(1), uitgave Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Hooghalen.<br />

Schute, I.A., 2012c. De stortplaats van Kamp Westerbork; een archeologisch <strong>onderzoek</strong>. RAAPrapport<br />

xxxx. RAAP <strong>Archeologisch</strong> Adviesbureau, Weesp.<br />

Siebelt, A., 2012. <strong>Archeologisch</strong>e opgravingen in Westerbork. Terugblik 1: 6. Documentatiegroep<br />

’40-’45, Capelle aan de IJssel.<br />

Stein, G., 2011. <strong>Archeologisch</strong> <strong>onderzoek</strong>. Nieuws: december 2011: 13-14. Bulletin van de Stichting<br />

Nationaal Monument Kamp Amersfoort, december 2011.<br />

Stenvert, R., 2009. Commandantswoning Kamp Westerbork, bouwhistorische opname met waardestelling.<br />

Bureau voor Bouwhistorie en Architectuurgeschiedenis, Utrecht.<br />

Sturdy-Colls, C., 2012a. Holocaust Archaeology: Archaeological Approaches to Landscapes of<br />

Nazi Genocide and Persecution. Journal of Conflict Archaeology.<br />

Sturdy-Colls, C., 2012b. Holocaust Archaeology: Archaeological Approaches to Landscapes of<br />

Nazi Genocide and Persecution. PhD Thesis, University of Birmingham.<br />

Theune, C., 2010. Historical archaeology in national socialist concentration camps in Central<br />

Europe. Historische Archäologie 2.2010 (www.histarch.org).<br />

Vree F. van & R. van der Laarse (red.), 2009. De dynamiek van de herinnering. Nederland en<br />

de Tweede Wereldoorlog in een internationale context. Bert Bakker, Amsterdam.<br />

Wijnen, J.A.T., 2011a. Bouwbiografie. Verborgen verhalen in kelders, kruipruimten en kasten.<br />

Monumenten 32(9).<br />

Wijnen, J.A.T., 2011b. Bouwbiografie: Kruipend door de Burgerschool. Heemschut 88: 34-35.<br />

Wijnen J.A.T., 2011c. Sporen van deftiger dagen in de ‘Villa Margaretha’. Beperkt bouwbiografisch<br />

locatie<strong>onderzoek</strong> aan Bennekomseweg 164, Wageningen. De Lawick Pers, Wageningen.<br />

Wijnen, J.A.T., 2011d. Kruipend door de Burgerschool; een pilot naar bouwbiografisch locatie<strong>onderzoek</strong><br />

naar sporen van de Tweede Wereldoorlog in de voormalige HBS in Wageningen.<br />

RAAP-rapport 1234. RAAP <strong>Archeologisch</strong> Adviesbureau, Weesp.<br />

Wijnen, J.A.T., 2012. ‘Dat zijn de flessen van mijn vader.’ De zeggingskracht van contemporaine<br />

archeologie. Archeobrief maart 2012.<br />

Wijnen, J.A.T. & I.A. Schute, 2010. <strong>Archeologisch</strong> <strong>onderzoek</strong> in een ‘schuldig landschap’: Concentratiekamp<br />

Amersfoort, gemeenten Leusden en Amersfoort. <strong>Archeologisch</strong> voor<strong>onderzoek</strong>: een bureau<strong>onderzoek</strong>.<br />

RAAP-rapport 2197. RAAP <strong>Archeologisch</strong> Adviesbureau, Weesp.<br />

Zee, N. van der, 2006. Westerbork, het doorgangskamp en zijn commandant. Uitgeverij Aspekt,<br />

Soesterberg.<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [106]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

Gebruikte afkortingen<br />

AGA Agamassan (poreus substraat voor gasopslag; feitelijk een fornuizenmerk)<br />

AMZ <strong>Archeologisch</strong>e Monumentenzorg<br />

ARCHIS ARCHeologisch Informatie Systeem<br />

ASTRON Netherlands Institute for Radio Astronomy<br />

BBA Bureau voor Bouwhistorie en Architectuur<br />

CLUE Research Institute for the Heritage and History of the Cultural Landscape and Urban<br />

Environment<br />

GEB Gemeentelijk Energiebedrijf<br />

HBS Hogere Burgerschool<br />

KNA Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie<br />

NAP Normaal Amsterdams Peil<br />

NSB Nationaal-Socialistische Beweging<br />

PvE Programma van Eisen<br />

RTK-GPS Real Time Kinetic Global Positioning System<br />

RTS Robotic Total Station<br />

SiPo Sicherheitspolizei<br />

SS SchutzStaffel<br />

VU Vrije Universiteit<br />

ZHB Zuid-Hollandsche Bierbrouwerij<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [107]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

Overzicht van figuren, tabellen en bijlagen<br />

Figuur 1. De ligging van het <strong>onderzoek</strong>sgebied; inzet: ligging in Nederland (ster).<br />

Figuur 2. Sfeerfoto van de villa (foto Mauro Smit).<br />

Figuur 3. Plantekening van het vluchtelingenkamp Westerbork (Rijksgebouwendienst, 1939;<br />

[code: B01-1-02; 44_19.jpg]).<br />

Figuur 4. Aquarel van de villa (juli 1946?).<br />

Figuur 5. Overzicht van alle tijdens het bureau<strong>onderzoek</strong> onderscheiden structuren.<br />

Figuur 6. Luchtfoto van het kamp op 22 maart 1945 (code: 1296.jpg en 1272.jpg).<br />

Figuur 7. Foto van de villa rond 1939-1940 (code: F537-247).<br />

Figuur 8. Bouwtekening ‘directeurswoning’, circa 1939 (code: 44_16.jpg).<br />

Figuur 9. Onbekend meisje op Japans bruggetje, rechts is het sierpad zichtbaar (code: 1498.jpg).<br />

Figuur 10. Foto klein kind op ‘Japans bruggetje’ (code: F540-109).<br />

Figuur 11. Foto villa vanuit zuidoosten onder trein door (code: FA29/29, door Rudolf Breslauer,<br />

collectie Yad Vashem).<br />

Figuur 12. Onbekend gezelschap voor de villa; op de voorgrond de ‘rotstuin’ en rechts het<br />

gootje (code: F540-110, 8796-24).<br />

Figuur 13. Aquarel van de villa, waarschijnlijk van na 1950 (code: 01.jpg).<br />

Figuur 14. Foto van jong stel op trap hoofdingang (code: F540-133, 9339-01).<br />

Figuur 15. Detail van een luchtfoto uit 1956, sterk ingezoomd (code: 17134-1956.tif).<br />

Figuur 16. De kas in aanbouw; rechts een schuurtje (code: F538-153).<br />

Figuur 17. Spoor 5, put 1: ontginningsgreppels.<br />

Figuur 18. Spoor 9, put 1: een leiding uit 1939.<br />

Figuur 19. Profiel spoor 2, put 1: kuil voor vlaggenmast.<br />

Figuur 20. Spoor 19 in het tussenvlak (vlak 12) van put 1.<br />

Figuur 21. Profiel van spoor 19, put 1.<br />

Figuur 22. Profiel ter hoogte van spoor 4, put 1.<br />

Figuur 23. Spoor 18 in het tussenvlak (vlak 12) van put 1: sierpad.<br />

Figuur 24. Loodje met opschrift ‘GEB’ met bliksemflits, waarschijnlijk van Gemeentelijk Energie<br />

Bedrijf.<br />

Figuur 25. De vlaggenmast (spoor 2, put 1) in profiel.<br />

Figuur 26. Scherfje met het Sphinx-merk van Petrus Regout uit Maastricht (vondstnummer 27,<br />

put 1)<br />

Figuur 27. Scherfje met logo van Mosa uit Maastricht, Louis Regout (vondstnummer 27, put 1).<br />

Figuur 28. Detailopname van een fietstegel naast de trap bij de ingang van de villa (spoor 13,<br />

put 2).<br />

Figuur 29. Detailopname van bakstenen sierbogen bij trap (put 2).<br />

Figuur 30. Foto van het houten trappetje voor de serre (naoorlogs? Code: 1503.jpg).<br />

Figuur 31. Foto van het trappetje (spoor 29, put 3). Met rode pijlen zijn de ankers aangegeven.<br />

Figuur 32. Foto van het gootje (spoor 28, put 3).<br />

Figuur 33. Zilveren theelepeltje uit de tuin van de villa.<br />

Figuur 34. Bodemstempel (' H^N, 43, 9mm') van een Britse patroonhuls uit 1943.<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [108]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

Figuur 35. Twee willekeurige tubes tandpasta uit de tuin van de villa.<br />

Figuur 36. SS-Obersturmführer Albert Konrad Gemmeker en zijn maîtresse Frau Hassel.<br />

Figuur 37. Plattegrond van de villa.<br />

Figuur 38. De centrale hal: ‘roomwitte, verkleurde verf op de meeste muren van de begane grond;<br />

bedrading en contactdozen van bakeliet en ouderwetse radiatoren sieren de muren’.<br />

Figuur 39. De keuken (foto: Sake Elzinga).<br />

Figuur 40. Het imposante AGA-fornuis uit 1939.<br />

Figuur 41. De schuur (foto: Sake Elzinga).<br />

Figuur 42. De slaapkamer van Gemmeker (foto: Sake Elzinga).<br />

Figuur 43. Het bordje ‘Chef Staf’ op de deur van de grootste slaapkamer<br />

Figuur 44. Oude dozen in het berghok op zolder.<br />

Figuur 45. De zitkamer (foto: Sake Elzinga).<br />

Figuur 46. Fotovergelijking van de haard in de villa, anno 1943 en 2011.<br />

Figuur 47. Fotovergelijking van het huis van Frau Hassel in 1943 en het huidige straatbeeld<br />

(bronnen respectievelijk collectie Yad Vashem FA/2929 en Google Earth).<br />

Tabel 1. <strong>Archeologisch</strong>e verwachting van de tuin van de villa per structuur of element.<br />

Tabel 2. De indeling in functiegroepen van het rond de villa aangetroffen materiaal.<br />

Tabel 3. De aantallen en percentage vondsten per hoofd- en subfunctie uit put 2.<br />

Tabel 4. De aantallen en percentage vondsten per hoofd- en subfunctie uit put 3.<br />

Tabel 5. Spreiding van vondsten over de vakken van put 3 (enkele amper voorkomende categorieën<br />

zijn buiten beschouwing gelaten).<br />

Tabel 6. De aantallen en percentage vondsten van de metaaldetectie per hoofd- en subfunctie.<br />

Tabel 7. De gebruikte kamernummering. Deze nummering is overgenomen uit de bouwhistorische<br />

waardestelling van BBA (Stenvert, 2009), aangevuld met twee nummers voor de<br />

berghokken op de vliering.<br />

Tabel 8. De verschillende kampcommandanten en bewoners van de villa van 1939 tot en met<br />

2007 verdeeld over drie functionele perioden: het Centraal Joods vluchtelingenkamp<br />

(groen); Joods doorvoerkamp onder Duits bevel (rood); en de periode na de bevrijding<br />

(geel).<br />

Tabel 9. Een selectie van de bouwbiografische vondsten met foto en beschrijving.<br />

Tabel 10. Vondstaantallen en de mate waarin deze toe te wijzen zijn aan een specifieke gebruiksfase<br />

van de villa.<br />

Tabel 11. Sporen die verwijzen naar specifieke bewoners en een geschatte mate van trefzekerheid<br />

in onderverdeling ‘gering, redelijk en hoge mate van trefzekerheid’.<br />

<strong>Bijlage</strong> 1. Sporenlijst.<br />

<strong>Bijlage</strong> 2. Vondstenlijst.<br />

<strong>Bijlage</strong> 3. Lijst van de bouwbiografische sporen.<br />

Kaartbijlage 1. Resultaten van het archeologisch <strong>onderzoek</strong> bij de villa van Kamp Westerbork.<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [109]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012 [110]


RAAP-RAPPORT XXXX<br />

De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Hier de titel Een van het archeologisch rapport: kies voor en bouwbiografisch een bondige <strong>onderzoek</strong><br />

weergave met een logische afbreking<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012<br />

<br />

Figuur 1. De ligging van het <strong>onderzoek</strong>sgebied; inzet: ligging in Nederland (ster).<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

[111]


RAAP-RAPPORT XXXX<br />

De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een Hier archeologisch de titel van het en rapport: bouwbiografisch kies voor een bondige <strong>onderzoek</strong><br />

weergave met een logische afbreking<br />

Figuur 2. Sfeerfoto van de villa (foto Mauro Smit).<br />

Figuur 3. Plantekening van het vluchtelingenkamp<br />

Westerbork (Rijksgebouwendienst,<br />

1939; [code: B01-1-02; 44_19.jpg]).<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012<br />

[112]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

Figuur 4. Aquarel van de villa (juli 1946?).<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012<br />

[113]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Figuur 5. Overzicht van alle tijdens het bureau<strong>onderzoek</strong> onderscheiden structuren.<br />

[114]


RAAP-RAPPORT XXXX<br />

De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Hier de titel Een van het archeologisch rapport: kies voor en bouwbiografisch een bondige <strong>onderzoek</strong><br />

weergave met een logische afbreking<br />

Figuur 6. Luchtfoto van het kamp op 22 maart 1945 (code: 1296.jpg en 1272.jpg).<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012<br />

[115]


RAAP-RAPPORT XXXX<br />

De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een Hier archeologisch de titel van het en rapport: bouwbiografisch kies voor een bondige <strong>onderzoek</strong><br />

weergave met een logische afbreking<br />

Figuur 7. Foto van de villa rond 1939-1940 (code: F537-247).<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012<br />

Figuur 8. Bouwtekening ‘directeurswoning’,<br />

circa 1939 (code: 44_16.jpg).<br />

[116]


RAAP-RAPPORT XXXX<br />

De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Hier de titel Een van het archeologisch rapport: kies voor en bouwbiografisch een bondige <strong>onderzoek</strong><br />

weergave met een logische afbreking<br />

Figuur 9. Onbekend meisje op Japans bruggetje, rechts is het sierpad zichtbaar (code: 1498.jpg).<br />

Figuur 10. Foto klein kind op ‘Japans bruggetje’ (code: F540-109).<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012<br />

[117]


RAAP-RAPPORT XXXX<br />

De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een Hier archeologisch de titel van het en rapport: bouwbiografisch kies voor een bondige <strong>onderzoek</strong><br />

weergave met een logische afbreking<br />

Figuur 11. Foto villa vanuit zuidoosten onder trein door (code: FA29/29, door Rudolf Breslauer, collectie<br />

Yad Vashem).<br />

Figuur 12. Onbekend gezelschap voor de villa; op de voorgrond de ‘rotstuin’ en rechts het gootje<br />

(code: F540-110, 8796-24).<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012<br />

[118]


RAAP-RAPPORT XXXX<br />

De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Hier de titel Een van het archeologisch rapport: kies voor en bouwbiografisch een bondige <strong>onderzoek</strong><br />

weergave met een logische afbreking<br />

Figuur 13. Aquarel van de villa, waarschijnlijk van na 1950 (code: 01.jpg).<br />

Figuur 14. Foto van jong stel op trap hoofdingang (code: F540-133, 9339-01).<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012<br />

[119]


RAAP-RAPPORT XXXX<br />

De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een Hier archeologisch de titel van het en rapport: bouwbiografisch kies voor een bondige <strong>onderzoek</strong><br />

weergave met een logische afbreking<br />

Figuur 15. Detail van een luchtfoto uit 1956, sterk ingezoomd (code:<br />

17134-1956.tif).<br />

Figuur 16. De kas in aanbouw; rechts een schuurtje (code: F538-153).<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012<br />

[120]


RAAP-RAPPORT XXXX<br />

De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Hier de titel Een van het archeologisch rapport: kies voor en bouwbiografisch een bondige <strong>onderzoek</strong><br />

weergave met een logische afbreking<br />

Figuur 17. Spoor 5, put 1: ontginningsgreppels.<br />

Figuur 18. Spoor 9, put 1: een leiding uit 1939.<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012<br />

[121]


RAAP-RAPPORT XXXX<br />

De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een Hier archeologisch de titel van het en rapport: bouwbiografisch kies voor een bondige <strong>onderzoek</strong><br />

weergave met een logische afbreking<br />

Figuur 19. Profiel spoor 2, put 1: kuil voor vlaggenmast.<br />

Figuur 20. Spoor 19 in het tussenvlak (vlak 12) van put 1.<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012<br />

[122]


RAAP-RAPPORT XXXX<br />

De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Hier de titel Een van het archeologisch rapport: kies voor en bouwbiografisch een bondige <strong>onderzoek</strong><br />

weergave met een logische afbreking<br />

Figuur 21. Profiel van spoor 19, put 1.<br />

Figuur 22. Profiel ter hoogte van spoor 4, put 1.<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012<br />

[123]


RAAP-RAPPORT XXXX<br />

De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een Hier archeologisch de titel van het en rapport: bouwbiografisch kies voor een bondige <strong>onderzoek</strong><br />

weergave met een logische afbreking<br />

Figuur 23. Spoor 18 in het tussenvlak (vlak 12) van put 1: sierpad.<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012<br />

Figuur 24. Loodje met opschrift ‘GEB’<br />

met bliksemflits, waarschijnlijk van<br />

Gemeentelijk Energie Bedrijf.<br />

[124]


RAAP-RAPPORT XXXX<br />

De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Hier de titel Een van het archeologisch rapport: kies voor en bouwbiografisch een bondige <strong>onderzoek</strong><br />

weergave met een logische afbreking<br />

Figuur 25. De vlaggenmast (spoor 2, put 1) in profiel.<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012<br />

Figuur 26. Scherfje met het Sphinx-merk<br />

van Petrus Regout uit Maastricht (vondstnummer<br />

27, put 1)<br />

Figuur 27. Scherfje met logo van<br />

Mosa uit Maastricht, Louis Regout<br />

(vondstnummer 27, put 1).<br />

[125]


RAAP-RAPPORT XXXX<br />

De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een Hier archeologisch de titel van het en rapport: bouwbiografisch kies voor een bondige <strong>onderzoek</strong><br />

weergave met een logische afbreking<br />

Figuur 29. Detailopname van bakstenen sierbogen bij trap (put 2).<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012<br />

Figuur 28. Detailopname van een<br />

fietstegel naast de trap bij de ingang<br />

van de villa (spoor 13, put 2).<br />

[126]


RAAP-RAPPORT XXXX<br />

De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Hier de titel Een van het archeologisch rapport: kies voor en bouwbiografisch een bondige <strong>onderzoek</strong><br />

weergave met een logische afbreking<br />

Figuur 30. Foto van het houten trappetje voor de serre (naoorlogs? Code: 1503.jpg).<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012<br />

Figuur 31. Foto van het trappetje<br />

(spoor 29, put 3). Met rode pijlen zijn<br />

de ankers aangegeven.<br />

[127]


RAAP-RAPPORT XXXX<br />

De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een Hier archeologisch de titel van het en rapport: bouwbiografisch kies voor een bondige <strong>onderzoek</strong><br />

weergave met een logische afbreking<br />

Figuur 32. Foto van het gootje (spoor 28, put 3).<br />

Figuur 33. Zilveren theelepeltje uit de tuin van de villa.<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012<br />

[128]


RAAP-RAPPORT XXXX<br />

De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Hier de titel Een van het archeologisch rapport: kies voor en bouwbiografisch een bondige <strong>onderzoek</strong><br />

weergave met een logische afbreking<br />

Figuur 34. Bodemstempel (‘ H^N, 43, 9mm’) van een Britse patroonhuls uit 1943.<br />

Figuur 35. Twee willekeurige tubes tandpasta uit de tuin van de villa.<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012<br />

[129]


RAAP-RAPPORT XXXX<br />

De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een Hier archeologisch de titel van het en rapport: bouwbiografisch kies voor een bondige <strong>onderzoek</strong><br />

weergave met een logische afbreking<br />

Figuur 36. SS-Ober sturmführer Albert Konrad Gemmeker en zijn<br />

maîtresse Frau Hassel.<br />

Figuur 37. Plattegrond van de villa.<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012<br />

[130]


RAAP-RAPPORT XXXX<br />

De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Hier de titel Een van het archeologisch rapport: kies voor en bouwbiografisch een bondige <strong>onderzoek</strong><br />

weergave met een logische afbreking<br />

Figuur 38. De centrale hal: ‘roomwitte, verkleurde verf op de meeste muren van de begane grond; bedrading<br />

en contactdozen van bakeliet en ouderwetse radiatoren sieren de muren’.<br />

Figuur 39. De keuken (foto: Sake Elzinga).<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012<br />

[131]


RAAP-RAPPORT XXXX<br />

De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een Hier archeologisch de titel van het en rapport: bouwbiografisch kies voor een bondige <strong>onderzoek</strong><br />

weergave met een logische afbreking<br />

Figuur 40. Het imposante AGA-fornuis uit 1939.<br />

Figuur 41. De schuur (foto: Sake Elzinga).<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012<br />

[132]


RAAP-RAPPORT XXXX<br />

De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Hier de titel Een van het archeologisch rapport: kies voor en bouwbiografisch een bondige <strong>onderzoek</strong><br />

weergave met een logische afbreking<br />

Figuur 42. De slaapkamer van Gemmeker (foto: Sake Elzinga).<br />

Figuur 43. Het bordje ‘Chef Staf’ op de deur van de grootste slaapkamer<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012<br />

[133]


RAAP-RAPPORT XXXX<br />

De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een Hier archeologisch de titel van het en rapport: bouwbiografisch kies voor een bondige <strong>onderzoek</strong><br />

weergave met een logische afbreking<br />

Figuur 44. Oude dozen in het berghok op zolder.<br />

Figuur 45. De zitkamer (foto: Sake Elzinga).<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012<br />

[134]


RAAP-RAPPORT XXXX<br />

De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Hier de titel Een van het archeologisch rapport: kies voor en bouwbiografisch een bondige <strong>onderzoek</strong><br />

weergave met een logische afbreking<br />

Figuur 46. Fotovergelijking van de haard in de villa, anno 1943 en 2011.<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012<br />

[135]


RAAP-RAPPORT XXXX<br />

De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een Hier archeologisch de titel van het en rapport: bouwbiografisch kies voor een bondige <strong>onderzoek</strong><br />

weergave met een logische afbreking<br />

Figuur 47. Fotovergelijking van het huis van Frau Hassel in 1943 en het huidige<br />

straatbeeld (bronnen respectievelijk collectie Yad Vashem FA/2929 en Google Earth).<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012<br />

[136]


RAAP-RAPPORT XXXX<br />

De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Hier de titel Een van het archeologisch rapport: kies voor en bouwbiografisch een bondige <strong>onderzoek</strong><br />

weergave met een logische afbreking<br />

<strong>Bijlage</strong> 1. Sporenlijst<br />

spoor put vlak vorm gecoupeerd vorm diepte interpretatie opmerking<br />

1 1 1 lineair ja kom 30 ontginningsgreppel nw-zo orientatie<br />

2 1 1 vierkant ja onregelmatig 70 kuil vlaggenmast met houten basis voor<br />

vlaggenmast<br />

3 1 1 lineair nee - 0 leidingssleuf recent, van de KPN<br />

4 1 1 lineair ja kom 25 pad verhard met grint<br />

5 1 1 lineair ja kom 30 ontginningsgreppel zelfde als spoor 1, maar andere<br />

orientatie: n-z<br />

6 1 1 lineair nee - 0 leidingssleuf voedingskabel, zeer recent<br />

7 1 1 n.v.t. n.v.t. laag 0 natuurlijke ondergrond dekzand<br />

8 2 1 lineair n.v.t. - 0 bakstenen sierrand noordoost<br />

9 1 1 lineair ja kom 24 leidingssleuf oude kabel, 1939?<br />

10 2 1 ovaal n.v.t. - 0 rolkei siersteen, onderaan trap<br />

(noordoost)<br />

11 2 1 onregelmatig n.v.t. - 0 cement, fundering cement onder trap<br />

12 2 1 ovaal n.v.t. - 0 rolkei siersteen, onderaan trap<br />

(zuidwest)<br />

13 2 1 rechthoekig n.v.t. - 0 stoeptegel met fietsgleuf noordoost<br />

14 2 1 rechthoekig n.v.t. - 0 stoeptegel met fietsgleuf zuidwest<br />

15 2 1 lineair n.v.t. - 0 bakstenen sierrand zuidwest<br />

16 2 1 onregelmatig n.v.t. - 0 rolkei<br />

17 2 1 rechthoekig n.v.t. - 0 bakstenen trap<br />

18 1 12 ovaal n.v.t. - 15 restant sierpad concentratie grind<br />

19 2 12 rond ja kom 20 kuil -<br />

20 1 12 onregelmatig ja onregelmatig 30 natuurlijke verstoring boomstronken<br />

21 2 1 rond n.v.t. - 0 bloempotten vier stuks, vondstnummer 28<br />

22 2 1 rond n.v.t. - 0 grote bloempot niet verzameld<br />

23 1 12 n.v.t. n.v.t. - 0 laag bouwvoor?<br />

24 1 101 n.v.t. n.v.t. - 0 natuurlijke laag -<br />

25 1 101 n.v.t. n.v.t. - 0 natuurlijke laag -<br />

26 1 101 n.v.t. n.v.t. - 0 natuurlijke laag -<br />

27 1 1 n.v.t. n.v.t. - 0 natuurlijke laag -<br />

28 3 1 lineair n.v.t. - 0 gootje kalk/zandsteen: 10x4,5x20,5cm<br />

29 3 1 lineair n.v.t. - 0 pad, trap stoeptegels en rode baksteen<br />

30 3 1 onregelmatig n.v.t. - 0 rolkei van rotstuin<br />

31 1 1 lineair nee - 0 ledingsleuf oude riolering<br />

32 3 1 rechthoekig nee - 0 trap metalen ankers sierpad<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012<br />

[137]


RAAP-RAPPORT XXXX<br />

De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een Hier archeologisch de titel van het en rapport: bouwbiografisch kies voor een bondige <strong>onderzoek</strong><br />

weergave met een logische afbreking<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012<br />

[138]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

<strong>Bijlage</strong> 2. Vondstenlijst<br />

vondstnr. volgnr. put vlak spoor vak vak, metaal detectie materiaal hoofdfunctie subfunctie aantal gewicht beschrijving<br />

1 1 1 0 steen interieur en tuin verwarming 1 10 sintel/slak<br />

2 1 1 0 metaal constructie ijzerwaren 4 6 Spijker en ijzerdraad (Bevestiging)<br />

3 1 1 0 metaal constructie ijzerwaren 1 56 Haak, metaal<br />

3 2 1 0 metaal persoonlijke verzorging verzorging 1 1 binnenkant tubedop<br />

4 1 1 0 metaal consumptie bestek 1 22 heft lepel, vork.<br />

5 1 1 0 metaal militair militair 1 4 9mm kogelpunt, loden kern, stalen buitenkant<br />

5 2 1 0 metaal constructie ijzerwaren 2 8 ijzerdraad en schroef<br />

5 1 glas constructie bouwmateriaal 1 3<br />

5 1 keramiek constructie bouwmateriaal 9 58 o.a. stuk gresbuis<br />

5 1 metaal, ijzer constructie ijzerwaren 1 5 spijker<br />

5 1 glas consumptie verpakkingen 6 17 scherven potten en flessen<br />

5 1 keramiek interieur en tuin interieur 5 18<br />

6 1 1 0 metaal indet indet 1 1 stukje koper, indet<br />

6 2 1 0 metaal interieur en tuin interieur 1 26 kwast, steel van koperen pijp.<br />

7 1 1 0 metaal constructie elektronica 1 26 onbekend, onderdeel elektronica?<br />

8 1 1 0 metaal constructie ijzerwaren 1 20 ring van een bout (tussen moer en kop bout)<br />

9 1 1 0 metaal constructie elektronica 1 32 stroomdraad met loden omhulsel<br />

10 1 1 0 metaal persoonlijke verzorging verzorging 2 1 Lege tube (tandpasta)<br />

11 1 1 0 metaal constructie ijzerwaren 1 1 spijker<br />

12 1 1 0 metaal consumptie bestek 1 8 lepel, schep gedeelte<br />

12 2 1 0 keramiek indet indet 1 3 mogelijk bord of schotel<br />

13 1 1 0 metaal constructie ijzerwaren 1 1 kluwe dun ijzerdraad, mogelijk kippengaas?<br />

14 1 1 0 metaal consumptie keukentoebehoren 2 1 Aluminiumfolie<br />

15 1 1 0 metaal constructie ijzerwaren 1 34 bevestigingsplaatje, versterking houtconstructie<br />

15 2 1 0 metaal consumptie verpakkingen 2 1 treklipjes ZHB (zuidhollandse bierbrouwerij)<br />

16 1 1 0 metaal persoonlijke verzorging verzorging 1 6 tandpasta tube<br />

17 1 2 14 metaal constructie ijzerwaren 1 10 hoek van een lijst?<br />

18 1 2 5 metaal indet indet 1 28 gesmolten lood<br />

19 1 2 1 keramiek interieur en tuin tuin 1 1204 bloempot compleet<br />

20 1 2 3 metaal constructie ijzerwaren 1 58 ijzeren buis/pijp<br />

21 1 1 1 1 glas consumptie servies 1 1 scherfje servies, wit.<br />

21 2 1 1 1 glas interieur en tuin interieur 1 1 Fotolijstje?<br />

21 3 1 1 1 organisch consumptie voedsel 1 1 helft mossel<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012<br />

[139]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

vondstnr. volgnr. put vlak spoor vak vak, metaal detectie materiaal hoofdfunctie subfunctie aantal gewicht beschrijving<br />

21 4 1 1 1 keramiek indet indet 1 2 scherf wit, glazuur (bodem?)<br />

22 1 1 1 2 hout constructie bouwmateriaal 2 316 deel balk met resten verf/lijm en spijkers<br />

23 1 1 1 keramiek constructie bouwmateriaal 1 88 baksteen<br />

23 2 1 1 natuursteen indet indet 1 12 indet<br />

23 3 1 1 glas persoonlijke verzorging sieraden 1 1 kraal wit, glas<br />

24 1 1 1 keramiek constructie bouwmateriaal 1 20 wandtegel, wit glazuur<br />

24 2 1 1 steen constructie bouwmateriaal 2 540 steen, zeer zacht, brokkeld af<br />

24 3 1 1 keramiek constructie bouwmateriaal 1 826 baksteen, rood<br />

25 1 1 1 4 metaal constructie ijzerwaren 1 66 stukken metaal, onstructie (ijzer)<br />

26 1 1 1 4 metaal vrije tijd genot 1 4 bodem jachtpatroon 12 gauge (18.5 mm)<br />

27 1 1 1 glas indet indet 7 18 kleine stukken glas<br />

27 2 1 1 glas constructie bouwmateriaal 2 4 vensterglas<br />

27 3 1 1 glas consumptie verpakkingen 1 4 mond fles<br />

27 4 1 1 hout indet indet 4 58 deel tak en boom<br />

27 5 1 1 keramiek constructie bouwmateriaal 1 600 stuk beton<br />

27 6 1 1 kunststof indet indet 2 2 2 stukken wit plastic<br />

27 7 1 1 keramiek consumptie servies 4 14 servies, versierd en onversierd<br />

27 8 1 1 keramiek consumptie servies 4 1 zeer kleine stukken porselein<br />

27 9 1 1 keramiek consumptie servies 1 10 porselein met stempel, Mosa Maastricht<br />

27 10 1 1 keramiek consumptie servies 1 1 scherf stempel regout maastricht<br />

27 11 1 1 glas consumptie servies 1 1 scherf kopje, wit<br />

27 12 1 1 metaal militair militair 1 10 halve Duitse huls 7.92X57 mm<br />

27 13 1 1 metaal persoonlijke verzorging verzorging 2 1 deel tube<br />

27 14 1 1 keramiek vrijetijd vermaak 1 1 knikker<br />

27 15 1 1 steen interieur en tuin verwarming 2 4 steenkool<br />

28 1 2 1 21 7/11 keramiek interieur en tuin tuin 4 492 bloempotten rood<br />

29 1 1 1 keramiek constructie bouwmateriaal 2 434 stukken baksteen<br />

30 1 1 1 hout indet indet 1 82 deel boomtak<br />

30 2 1 1 natuursteen interieur en tuin tuin 1 674 kei (uit rotstuin?)<br />

30 3 1 1 keramiek constructie bouwmateriaal 2 200 baksteen rood en kalkzandsteen<br />

31 1 1 1 keramiek consumptie servies 2 2 porselein versierd, servies<br />

31 2 1 1 keramiek constructie bouwmateriaal 1 14 stukje rood baksteen<br />

32 1 1 12 19 metaal indet indet 2 10 lood en ijzer<br />

32 2 1 12 19 natuursteen indet indet 2 124 vuursteen, kiezel<br />

32 3 1 12 19 keramiek consumptie servies 2 6 stukken porselein, schotel, versierd<br />

32 4 1 12 19 keramiek indet indet 1 2 stukje keramiek<br />

32 5 1 12 19 steen interieur en tuin verwarming 2 6 slak/sintel<br />

32 6 1 12 19 kunststof indet indet 1 1 stukje rood bakeliet met schroefdraad<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012<br />

[140]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

vondstnr. volgnr. put vlak spoor vak vak, metaal detectie materiaal hoofdfunctie subfunctie aantal gewicht beschrijving<br />

32 7 1 12 19 glas indet indet 2 4 stukken glas<br />

33 1 2 1 11 glas indet indet 5 4 indet<br />

33 2 2 1 11 keramiek indet indet 7 8 stukjes keramiek, servies<br />

33 3 2 1 11 keramiek constructie bouwmateriaal 13 124 mortel, kalkzandsteen<br />

33 4 2 1 11 keramiek constructie bouwmateriaal 5 22 5 stukjes baksteen, rood<br />

33 5 2 1 11 natuursteen infrastructuur en vervoer infrastructuur 29 244 indet<br />

33 6 2 1 11 steen interieur en tuin verwarming 4 14 slak<br />

33 7 2 1 11 metaal constructie ijzerwaren 2 3 kippengaas en prikkeldraad<br />

34 1 2 1 7 hout interieur en tuin interieur 18 26 houtskool<br />

34 2 2 1 7 kunststof constructie bouwmateriaal 19 34 dakbedekking, teer stukjes leisteen<br />

34 3 2 1 7 kunststof constructie bouwmateriaal 2 1 tape? Tekst-paste…cow..<br />

34 4 2 1 7 natuursteen infrastructuur en vervoer infrastructuur 143 814 kiezels<br />

34 5 2 1 7 steen infrastructuur en vervoer infrastructuur 48 100 slakken en sintels<br />

34 6 2 1 7 keramiek interieur en tuin tuin 6 8 stukken bloempot<br />

34 7 2 1 7 keramiek consumptie servies 4 12 stukken porselein, servies<br />

34 8 2 1 7 keramiek indet indet 5 4 stukken keramiek, indet<br />

34 9 2 1 7 keramiek infrastructuur en vervoer infrastructuur 17 792 baksteenfragmenten, rood<br />

34 10 2 1 7 keramiek infrastructuur en vervoer infrastructuur 42 180 mortel, kalkzandsteen<br />

34 11 2 1 7 metaal constructie ijzerwaren 16 30 spijkers, knijpers<br />

34 12 2 1 7 glas indet indet 7 8 indet<br />

34 13 2 1 7 glas constructie bouwmateriaal 2 12 stukken vensterglas<br />

34 14 2 1 7 hout indet indet 6 1 indet<br />

34 15 2 1 7 organisch consumptie voedsel 1 1 pruimenpit<br />

34 16 2 1 7 metaal consumptie keukentoebehoren 2 1 Aluminiumfolie<br />

34 17 2 1 7 kunststof constructie elektronica 2 1 Delen behuizing elektronica, bakeliet<br />

35 1 2 1 14 kunststof consumptie verpakkingen 1 1 verpakkingsmateriaal, zonder tekst<br />

35 2 2 1 14 natuursteen indet indet 2 22 natuursteentjes<br />

35 3 2 1 14 steen infrastructuur en vervoer infrastructuur 4 34 mortel, kalkzandsteen<br />

35 4 2 1 14 steen infrastructuur en vervoer infrastructuur 1 4 slak materiaal<br />

35 5 2 1 14 keramiek infrastructuur en vervoer infrastructuur 5 56 rood baksteen<br />

35 2 1 14 natuursteen infrastructuur en vervoer infrastructuur niet geteld 282 padverharding<br />

36 0 2 1 16 keramiek infrastructuur en vervoer infrastructuur 30 100 rood baksteen<br />

36 0 2 1 16 natuursteen infrastructuur en vervoer infrastructuur 12 62 natuursteentjes<br />

36 0 2 1 16 steen infrastructuur en vervoer infrastructuur 17 50 slak materiaal<br />

36 0 2 1 16 steen infrastructuur en vervoer infrastructuur 17 154 stoeptegel delen, kalkzandsteen<br />

36 1 2 1 16 glas indet indet 1 1 groen glas indet<br />

36 2 2 1 16 keramiek consumptie servies 2 1 servies, wit<br />

36 3 2 1 16 keramiek interieur en tuin tuin 1 1 stuk bloempot, rood<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012<br />

[141]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

vondstnr. volgnr. put vlak spoor vak vak, metaal detectie materiaal hoofdfunctie subfunctie aantal gewicht beschrijving<br />

36 2 1 16 natuursteen infrastructuur en vervoer infrastructuur niet geteld 864 padverharding<br />

37 1 2 1 6 glas indet indet 2 3 glas indet, wit<br />

37 2 2 1 6 glas constructie bouwmateriaal 3 6 vensterglas<br />

37 3 2 1 6 glas indet indet 1 2 stukje groen glas<br />

37 4 2 1 6 keramiek interieur en tuin tuin 6 44 stukken bloempot<br />

37 5 2 1 6 metaal consumptie verpakkingen 2 1 aluminiumfolie, verpakking<br />

37 6 2 1 6 metaal constructie ijzerwaren 1 8 druppel lood<br />

37 7 2 1 6 keramiek indet indet 4 6 indet, divers<br />

37 8 2 1 6 keramiek consumptie servies 1 2 porselein<br />

37 9 2 1 6 kunststof constructie bouwmateriaal 1 3 druppel teer<br />

37 10 2 1 6 steen infrastructuur en vervoer infrastructuur 26 110 slak materiaal<br />

37 11 2 1 6 steen infrastructuur en vervoer infrastructuur 17 212 betontegel stukken en mortel<br />

37 12 2 1 6 keramiek infrastructuur en vervoer infrastructuur 28 106 zacht gebakken rood baksteen<br />

37 13 2 1 6 keramiek infrastructuur en vervoer infrastructuur 84 466 zeer hard gebakken baksteen, kapot geslagen<br />

37 2 1 6 natuursteen infrastructuur en vervoer infrastructuur niet geteld 1665 padverharding<br />

38 2 1 12 glas constructie bouwmateriaal 7 9 vlakglas<br />

38 2 1 12 keramiek constructie bouwmateriaal 19 203 bouwkeramiek<br />

38 2 1 12 hout indet indet 2 28<br />

38 2 1 12 leer indet indet 1 1<br />

38 2 1 12 metaal, ijzer indet indet 1 5<br />

38 2 1 12 steen infrastructuur en vervoer infrastructuur niet geteld 21500 padverharding<br />

39 1 2 1 17 natuursteen infrastructuur en vervoer infrastructuur 200 1089 kiezels<br />

39 2 2 1 17 keramiek infrastructuur en vervoer infrastructuur 9 80 baksteen fragmenten<br />

39 3 2 1 17 keramiek indet indet 3 8 indet<br />

39 4 2 1 17 keramiek infrastructuur en vervoer infrastructuur 48 322 mortel, kalkzandsteen<br />

39 5 2 1 17 steen infrastructuur en vervoer infrastructuur 60 132 slakken en sintels<br />

39 6 2 1 17 kunststof constructie bouwmateriaal 1 2 dakbedekking, teer stukjes leisteen<br />

39 7 2 1 17 hout interieur en tuin interieur 7 6 houtskool<br />

39 8 2 1 17 glas persoonlijke verzorging verzorging 1 2 deel parfumfles?<br />

39 9 2 1 17 metaal constructie ijzerwaren 6 26 kleine stukken constructiemateriaal, ijzer<br />

40 1 2 1 15 keramiek infrastructuur en vervoer infrastructuur 35 236 rood baksteen<br />

40 2 2 1 15 keramiek constructie bouwmateriaal 2 4 twee stukjes vloer/wand tegel<br />

40 3 2 1 15 steen infrastructuur en vervoer infrastructuur 187 834 slak materiaal<br />

40 4 2 1 15 steen infrastructuur en vervoer infrastructuur 121 1406 (Beton) tegels, kalkzandsteen<br />

40 5 2 1 15 natuursteen infrastructuur en vervoer infrastructuur 25 302 natuursteem donkerrood<br />

40 2 1 15 natuursteen infrastructuur en vervoer infrastructuur niet geteld 2740 padverharding<br />

41 1 2 1 3 organisch consumptie voedsel 1 1 kauwgom<br />

41 2 2 1 3 metaal consumptie keukentoebehoren 20 1 Aluminiumfolie<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012<br />

[142]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

vondstnr. volgnr. put vlak spoor vak vak, metaal detectie materiaal hoofdfunctie subfunctie aantal gewicht beschrijving<br />

41 3 2 1 3 kunststof constructie elektronica 1 1 isolatie en stroomdraad<br />

41 4 2 1 3 glas indet indet 3 1 indet, divers + gekleurd glas<br />

41 5 2 1 3 kunststof indet indet 4 1 kleine stukjes plastic, gekleurd, indet<br />

41 6 2 1 3 kunststof constructie bouwmateriaal 1 1 tape<br />

41 7 2 1 3 metaal constructie ijzerwaren 1 2 ijzerdraad bevestigen kippengaas, draad<br />

42 0 2 1 9 keramiek infrastructuur en vervoer infrastructuur 145 966 kapot geslagen baksteen (zeer hard gebakken)<br />

42 0 2 1 9 keramiek infrastructuur en vervoer infrastructuur 431 1540 rood baksteen<br />

42 0 2 1 9 steen infrastructuur en vervoer infrastructuur 44 310 slak materiaal<br />

42 0 2 1 9 steen infrastructuur en vervoer infrastructuur 86 808 (Beton) tegels, kalkzandsteen<br />

42 1 2 1 9 keramiek constructie bouwmateriaal 13 29 stukken wandtegel wit<br />

42 2 2 1 9 keramiek consumptie servies 2 1 zeer kleine stukken porselein<br />

42 3 2 1 9 keramiek constructie bouwmateriaal 14 71 rioleringsbuis<br />

42 4 2 1 9 glas indet indet 9 8 glas indet, divers, zeer klein<br />

42 5 2 1 9 kunststof indet indet 9 1 grijs plastic, zeer gefragmenteerd<br />

42 6 2 1 9 kunststof constructie bouwmateriaal 1 3 teer zonder leisteen, dekbedekking?<br />

42 7 2 1 9 metaal interieur en tuin interieur 1 1 buigclip om foto in fotolijt op plaats te houden?<br />

42 2 1 9 hout constructie bouwmateriaal 1 5 plankje<br />

42 2 1 9 metaal, ijzer constructie ijzerwaren 3 6 spijkers<br />

42 2 1 9 metaal constructie ijzerwaren 1 1 draadje<br />

42 2 1 9 keramiek infrastructuur en vervoer infrastructuur 116 398 rood baksteen<br />

42 2 1 9 keramiek infrastructuur en vervoer infrastructuur 210 1034 zeer hard gebakken baksteen, kapot geslagen<br />

42 2 1 9 natuursteen infrastructuur en vervoer infrastructuur niet geteld 28125 padverharding<br />

42 2 1 9 natuursteen infrastructuur en vervoer infrastructuur 306 2429 padverharding<br />

42 2 1 9 steen infrastructuur en vervoer infrastructuur 272 3263 beton, stoeptegels<br />

42 2 1 9 steen infrastructuur en vervoer infrastructuur 17 72 slak materiaal<br />

42 2 1 9 natuursteen interieur en tuin interieur 1 6 stukje marmer tegel<br />

42 2 1 9 glas medisch medicijnen 1 42 medicijnflesje (30 cl)<br />

42 2 1 9 kunststof persoonlijke verzorging verzorging 1 8 kam<br />

42 2 1 9 natuursteen interieur en tuin tuin 1 682 fragment rolkei, uit rotstuin<br />

43 1 2 1 5 metaal indet indet 1 8 metaal, indet<br />

43 2 2 1 5 glas constructie bouwmateriaal 1 6 vensterglas<br />

43 3 2 1 5 glas indet indet 2 1 stukje wit en groen glas, indet<br />

43 4 2 1 5 natuursteen infrastructuur en vervoer infrastructuur 166 1406 constructie materiaal verharding pad<br />

43 5 2 1 5 steen infrastructuur en vervoer infrastructuur 68 598 mortel, kalkzandsteen<br />

43 6 2 1 5 keramiek infrastructuur en vervoer infrastructuur 92 364 kleine stukken baksteen, rood<br />

43 7 2 1 5 steen infrastructuur en vervoer infrastructuur 14 50 slak materiaal<br />

43 8 2 1 5 keramiek constructie bouwmateriaal 3 24 stukken rioleringsbuis?<br />

43 2 1 5 glas constructie bouwmateriaal 2 10 vlakglas<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012<br />

[143]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

vondstnr. volgnr. put vlak spoor vak vak, metaal detectie materiaal hoofdfunctie subfunctie aantal gewicht beschrijving<br />

43 2 1 5 keramiek constructie bouwmateriaal 6 56<br />

43 2 1 5 glas indet indet 6 4 indet.<br />

43 2 1 5 kunststof indet indet 2 1<br />

43 2 1 5 metaal indet indet 3 26<br />

43 2 1 5 steen infrastructuur en vervoer infrastructuur niet geteld 44000 padverharding<br />

43 2 1 5 keramiek interieur en tuin interieur 6 10<br />

43 2 1 5 steen interieur en tuin interieur 1 12 stuk marmer<br />

44 1 2 1 13 kunststof constructie elektronica 1 12 gevlochten stroomdraad<br />

44 2 2 1 13 steen infrastructuur en vervoer infrastructuur 38 188 slak materiaal<br />

44 3 2 1 13 metaal constructie ijzerwaren 26 78 spijkers met een enkele schroef<br />

44 4 2 1 13 glas vrije tijd vermaak 1 1 halve knikker<br />

44 5 2 1 13 kunststof vrije tijd genot 1 1 filter sigaret<br />

44 6 2 1 13 kunststof constructie bouwmateriaal 1 2 dakbedekking, teer<br />

44 7 2 1 13 kunststof constructie bouwmateriaal 3 6 teer zonder leisteen, dekbedekking?<br />

44 8 2 1 13 keramiek interieur en tuin tuin 1 1 klein stukje bloempot<br />

44 9 2 1 13 glas indet indet 6 6 indet glas, divers, wit<br />

44 10 2 1 13 glas consumptie servies 1 1 geel glas, met versiering<br />

44 11 2 1 13 glas indet indet 2 2 indet glas, divers, groen<br />

44 12 2 1 13 metaal consumptie verpakkingen 3 1 zeer dun metaal/blik, conserven?<br />

44 13 2 1 13 hout constructie bouwmateriaal 3 2 driehoekig hout en schors<br />

44 14 2 1 13 kunststof consumptie verpakkingen 1 1 verpakkingsmateriaal<br />

44 15 2 1 13 keramiek constructie bouwmateriaal 1 24 stuk rioleringsbuis<br />

44 16 2 1 13 keramiek infrastructuur en vervoer infrastructuur 166 3340 baksteen, met luchtgaten en kleine stukken<br />

44 17 2 1 13 natuursteen infrastructuur en vervoer infrastructuur 175 1330 kleine stukken natuursteen<br />

44 18 2 1 13 steen infrastructuur en vervoer infrastructuur 108 1276 (Beton) tegels, kalkzandsteen<br />

44 2 1 13 natuursteen infrastructuur en vervoer infrastructuur niet geteld 2655 padverharding<br />

45 2 1 10 keramiek constructie bouwmateriaal 3 116 gresbuis<br />

45 2 1 10 metaal, ijzer constructie ijzerwaren 1 3 spijker<br />

45 2 1 10 steen constructie bouwmateriaal 1 18 mortel<br />

45 2 1 10 glas consumptie verpakkingen 1 1 scherfje jampot<br />

45 2 1 10 leer indet indet 11 13<br />

45 2 1 10 metaal indet indet 1 5<br />

45 2 1 10 steen interieur en tuin verwarming 9 28 slak<br />

45 2 1 10 keramiek infrastructuur en vervoer infrastructuur 29 878 hard gebakken rood constructiesteen<br />

45 2 1 10 keramiek infrastructuur en vervoer infrastructuur 105 360 baksteen<br />

45 2 1 10 natuursteen infrastructuur en vervoer infrastructuur niet geteld 1555 padverharding<br />

45 2 1 10 steen infrastructuur en vervoer infrastructuur 55 474 beton, padverharding<br />

45 2 1 10 steen infrastructuur en vervoer infrastructuur 160 1168 natuursteen<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012<br />

[144]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

vondstnr. volgnr. put vlak spoor vak vak, metaal detectie materiaal hoofdfunctie subfunctie aantal gewicht beschrijving<br />

45 2 1 10 keramiek interieur en tuin interieur 1 6 wit gebakken tegel<br />

45 2 1 10 kunststof kleding kleding 3 3 versteveging van een boord?<br />

45 2 1 10 keramiek interieur en tuin tuin 1 1 bloempot<br />

46 1 1 1 4 glas constructie bouwmateriaal 11 28 vensterglas<br />

46 2 1 1 4 natuursteen indet indet 3 50 indet<br />

46 3 1 1 4 metaal betalingsverkeer penning 1 1 elektriciteitsloodje met opschrift GEB 74<br />

46 4 1 1 4 glas consumptie verpakkingen 11 60 stukken jampot en flessen<br />

46 5 1 1 4 keramiek constructie bouwmateriaal 5 86 stukken baksteen<br />

46 6 1 1 4 keramiek constructie bouwmateriaal 14 58 stukken rioleringsbuis?<br />

46 7 1 1 4 keramiek indet indet 13 42 stukken keramiek, indet<br />

46 8 1 1 4 metaal consumptie verpakkingen 1 1 dop drankfles<br />

46 9 1 1 4 metaal constructie ijzerwaren 5 116 spijkers en stuk pijp<br />

46 10 1 1 4 keramiek consumptie servies 2 4 stukken versierde schotel, porselein<br />

46 11 1 1 4 steen interieur en tuin verwarming 7 18 slakken en sintels<br />

47 1 1 1 2 keramiek consumptie servies 1 2 porselein<br />

47 2 1 1 2 steen interieur en tuin verwarming 1 6 slak<br />

47 3 1 1 2 natuursteen indet indet 1 1 kiezel<br />

48 1 1 1 metaal, ijzer constructie ijzerwaren 1 1 spijker<br />

49 1 1 1 metaal, ijzer constructie ijzerwaren 1 2 spijker<br />

50 1 1 0 metaal persoonlijke verzorging verzorging 1 12 Dop koper, tandenborstel?<br />

51 1 1 1 metaal, ijzer constructie ijzerwaren 1 3 spijker<br />

52 1 1 metaal, ijzer constructie ijzerwaren 1 7 spijker<br />

53 1 1 5 metaal, ijzer indet indet 1 23 indet.<br />

54 1 1 2 hout militair militair vertoon 1 6500 vlaggenmast, vgl. vondstnumetaal, messingr 22<br />

57 1 3 3 metaal constructie ijzerwaren 8 30 spijkers<br />

57 2 3 3 metaal constructie ijzerwaren 1 4 moderne schroef, met plastic rand (Hekwerk)<br />

57 3 3 3 glas indet indet 2 2 indet glas, wit<br />

57 4 3 3 glas constructie bouwmateriaal 1 2 vensterglas<br />

57 5 3 3 glas medisch medicijnen 1 1 bruin glas met tekst, C leesbaar<br />

57 6 3 3 keramiek interieur en tuin tuin 2 1 stukjes bloempot<br />

57 7 3 3 keramiek consumptie servies 1 1 servies, indet<br />

57 8 3 3 steen interieur en tuin verwarming 2 3 slak materiaal<br />

57 3 3 natuursteen infrastructuur en vervoer infrastructuur niet geteld 710 padverharding<br />

58 1 3 5 metaal constructie ijzerwaren 7 22 spijkers<br />

58 2 3 5 hout indet indet 2 1 schors en denneappel<br />

58 3 3 5 hout consumptie voedsel 1 1 verkoolde fruitpit<br />

58 4 3 5 kunststof constructie bouwmateriaal 1 1 teerdruppel<br />

58 5 3 5 natuursteen indet indet 2 1 natuursteentjes<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012<br />

[145]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

vondstnr. volgnr. put vlak spoor vak vak, metaal detectie materiaal hoofdfunctie subfunctie aantal gewicht beschrijving<br />

58 3 5 natuursteen infrastructuur en vervoer infrastructuur niet geteld 848 padverharding<br />

59 1 3 4 keramiek interieur en tuin tuin 1 1 rand kleine bloempot, rood<br />

59 2 3 4 keramiek vrije tijd vermaak 1 1 klein stukje knikker, blauw glazuur<br />

59 3 3 4 keramiek consumptie verpakkingen 1 1 steengoed, in- en uitw glazuur<br />

59 4 3 4 metaal constructie ijzerwaren 7 30 spijkers<br />

59 5 3 4 metaal constructie ijzerwaren 1 28 indet, bevestiging?<br />

59 6 3 4 natuursteen indet indet 2 2 natuursteentjes<br />

59 7 3 4 glas consumptie servies 1 1 rand van een drinkglas<br />

59 8 3 4 glas constructie bouwmateriaal 1 6 vensterglas<br />

59 9 3 4 steen constructie bouwmateriaal 2 54 stukken tegel (stoep?)<br />

59 10 3 4 kunststof constructie bouwmateriaal 2 8 teer met natuursteentjes<br />

59 11 3 4 kunststof interieur en tuin interieur 1 1 ophanging gordijn? MESSA<br />

59 3 4 natuursteen infrastructuur en vervoer infrastructuur niet geteld 950 padverharding<br />

60 3 16 glas constructie bouwmateriaal 4 13 vlakglas<br />

60 3 16 keramiek constructie bouwmateriaal 3 54 bouwkeramiek, baksteen<br />

60 3 16 glas indet indet 13 52<br />

60 3 16 metaal constructie ijzerwaren 1 27 spijker<br />

60 3 16 steen infrastructuur en vervoer infrastructuur niet geteld 3750 padverharding<br />

60 3 16 keramiek interieur en tuin interieur 8 15<br />

61 1 3 2 glas indet indet 6 6 glas divers, indet, wit<br />

61 2 3 2 glas constructie bouwmateriaal 6 6 vensterglas<br />

61 3 3 2 glas interieur en tuin interieur 3 4 geel, donker- en lichtblauw glas<br />

61 4 3 2 metaal constructie ijzerwaren 1 1 spijker<br />

61 5 3 2 keramiek consumptie servies 5 2 zeer kleine stukken servies<br />

61 6 3 2 keramiek constructie elektronica 1 1 deel van een stop<br />

61 7 3 2 kunststof indet indet 2 1 twee dunnen stroken plastic, wit blauw<br />

61 8 3 2 metaal constructie ijzerwaren 1 1 aluminium buisje, klemetaal, messingn kabels<br />

61 9 3 2 keramiek interieur en tuin tuin 34 422 delen bloempot, roodbakkend<br />

61 10 3 2 metaal constructie ijzerwaren 33 116 spijkers<br />

61 11 3 2 kunststof indet indet 1 1 indet, kunststof<br />

61 12 3 2 kunststof constructie bouwmateriaal 1 2 teer met natuursteentjes<br />

61 13 3 2 natuursteen indet indet 1 6 natuursteentje<br />

61 3 2 natuursteen infrastructuur en vervoer infrastructuur niet geteld 682 padverharding<br />

62 1 3 8 natuursteen indet indet 7 24 natuursteentjes<br />

62 2 3 8 metaal indet indet 1 3 stukje lood, dun<br />

62 3 3 8 metaal constructie ijzerwaren 3 14 spijkers<br />

62 4 3 8 kunststof vrije tijd genot 1 1 filter sigaret<br />

62 5 3 8 keramiek interieur en tuin tuin 5 26 stukken bloempot<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012<br />

[146]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

vondstnr. volgnr. put vlak spoor vak vak, metaal detectie materiaal hoofdfunctie subfunctie aantal gewicht beschrijving<br />

62 6 3 8 glas indet indet 4 6 wit glas, indet<br />

62 7 3 8 keramiek consumptie servies 3 1 servies, divers, wit<br />

62 8 3 8 keramiek consumptie verpakkingen 2 8 steengoed, delen flessen<br />

62 9 3 8 keramiek interieur en tuin tuin 1 8 roodbakkend, met glazuur (Bloempot?)<br />

62 10 3 8 keramiek constructie bouwmateriaal 2 4 wandtegel, wit glazuur<br />

62 11 3 8 steen interieur en tuin verwarming 18 48 slak materiaal<br />

62 12 3 8 kunststof constructie bouwmateriaal 3 10 teer met natuursteentjes<br />

62 13 3 8 steen constructie bouwmateriaal 5 54 kalkzandsteen met natuursteen<br />

62 14 3 8 keramiek infrastructuur en vervoer infrastructuur 25 172 rood baksteen<br />

62 3 8 natuursteen infrastructuur en vervoer infrastructuur niet geteld 5195 padverharding<br />

63 1 3 20 keramiek consumptie servies 2 2 servies, kleine stukken<br />

63 2 3 20 glas indet indet 6 10 glas, divers, wit indet<br />

63 3 3 20 metaal constructie ijzerwaren 3 6 spijkers<br />

63 4 3 20 metaal constructie ijzerwaren 1 6 moderne schroef, met plastic rand (Hekwerk)<br />

63 5 3 20 keramiek consumptie servies 1 2 stukje porselein, servies<br />

63 6 3 20 keramiek interieur en tuin tuin 1 2 bloempot<br />

63 7 3 20 glas indet indet 2 3 groen glas, veel luchtbellen, gesmolten?<br />

63 8 3 20 keramiek constructie bouwmateriaal 4 12 rood baksteen<br />

63 9 3 20 natuursteen indet indet 3 3 natuursteentjes<br />

63 10 3 20 steen infrastructuur en vervoer infrastructuur 4 34 slak materiaal<br />

63 11 3 20 steen infrastructuur en vervoer infrastructuur 17 330 beton, stoeptegels<br />

63 3 20 natuursteen infrastructuur en vervoer infrastructuur niet geteld 3605 padverharding<br />

64 3 9 glas constructie bouwmateriaal 1 17 vlakglas<br />

64 3 9 metaal, ijzer constructie ijzerwaren 3 10 spijkers<br />

64 3 9 hout indet indet 2 8<br />

64 3 9 keramiek indet indet 9 36<br />

64 3 9 steen infrastructuur en vervoer infrastructuur niet geteld 38000 padverharding<br />

65 1 3 1 steen constructie bouwmateriaal 2 10 gasbeton, twee kleine stukken<br />

65 2 3 1 steen interieur en tuin verwarming 2 1 slak materiaal<br />

65 3 3 1 metaal constructie ijzerwaren 15 4 nietjes, vastmaken gaas of draad aan hek<br />

65 4 3 1 metaal constructie ijzerwaren 3 1 gedraaid ijzerdraad, kippengaas<br />

65 5 3 1 metaal constructie ijzerwaren 5 6 spijkers en een enkele schroef<br />

65 6 3 1 metaal consumptie verpakkingen 1 1 rand van een conservenblik<br />

65 7 3 1 metaal constructie ijzerwaren 1 18 indet<br />

65 8 3 1 bot consumptie voedsel 9 1 botten van een klein knaagdier<br />

65 9 3 1 bot consumptie voedsel 3 1 verbrand bot<br />

65 10 3 1 keramiek consumptie servies 3 4 divers, servies<br />

65 11 3 1 organisch consumptie voedsel 2 1 fruit pitten, deels verkoold<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012<br />

[147]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

vondstnr. volgnr. put vlak spoor vak vak, metaal detectie materiaal hoofdfunctie subfunctie aantal gewicht beschrijving<br />

65 12 3 1 hout indet indet 4 8 verbrande schors en hout<br />

65 13 3 1 kunststof constructie bouwmateriaal 1 1 dakbedekking, teer stukjes leisteen<br />

65 14 3 1 glas indet indet 5 1 glas indet<br />

65 15 3 1 keramiek interieur en tuin tuin 3 6 stukjes bloempot<br />

65 3 1 natuursteen infrastructuur en vervoer infrastructuur niet geteld 2200 padverharding<br />

66 1 3 6 steen infrastructuur en vervoer infrastructuur 351 2110 natuursteentjes<br />

66 2 3 6 steen interieur en tuin verwarming 6 6 slakken<br />

66 3 3 6 metaal constructie ijzerwaren 2 6 spijkers<br />

66 4 3 6 bot consumptie voedsel 1 14 stukje bot, dierlijk<br />

66 5 3 6 kunststof constructie elektronica 1 2 bakelieten kabelklem, opschrift: 6A<br />

66 6 3 6 kunststof constructie bouwmateriaal 1 1 vezels zichtbaar, rood (asbest?)<br />

66 7 3 6 keramiek constructie bouwmateriaal 1 1 stukje rood baksteen<br />

66 8 3 6 steen infrastructuur en vervoer infrastructuur 78 1434 stukken stoeptegel<br />

67 1 3 18 kunststof indet indet 1 2 stuk grijs PVC,<br />

67 2 3 18 kunststof constructie bouwmateriaal 1 2 spanband (Bomen) rubber, stof er tussen<br />

67 3 3 18 glas indet indet 6 12 kleine stukken glas divers<br />

67 4 3 18 glas constructie bouwmateriaal 3 4 vensterglas<br />

67 5 3 18 keramiek consumptie servies 3 8 servies, indet<br />

67 6 3 18 metaal constructie ijzerwaren 5 14 spijkers<br />

67 7 3 18 keramiek persoonlijke verzorging sieraden 1 1 kraal, pijpaarde<br />

67 8 3 18 keramiek constructie bouwmateriaal 3 6 rioleringsbuis<br />

67 9 3 18 keramiek interieur en tuin tuin 1 3 stukje rand bloempot<br />

67 10 3 18 keramiek consumptie servies 1 1 porselein<br />

67 11 3 18 keramiek constructie bouwmateriaal 15 28 rood baksteen<br />

67 12 3 18 natuursteen indet indet 7 16 natuursteentjes<br />

67 13 3 18 steen interieur en tuin verwarming 8 28 slak materiaal<br />

67 14 3 18 kunststof constructie bouwmateriaal 6 14 teer met natuursteentjes<br />

67 3 18 natuursteen infrastructuur en vervoer infrastructuur niet geteld 3140 padverharding<br />

68 1 3 7 glas indet indet 4 20 glas indet<br />

68 2 3 7 kunststof constructie bouwmateriaal 1 2 doorzichtige kit<br />

68 3 3 7 metaal consumptie verpakkingen 2 1 aluminiumfolie, verpakking<br />

68 4 3 7 metaal constructie ijzerwaren 6 28 constructie materiaal, spijkers, ring voor bout<br />

68 5 3 7 keramiek consumptie servies 2 2 porselein<br />

68 6 3 7 keramiek consumptie servies 3 2 servies, divers<br />

68 7 3 7 keramiek constructie bouwmateriaal 4 14 wit glazuur, buis<br />

68 8 3 7 kunststof constructie bouwmateriaal 4 10 teer met natuursteentjes<br />

68 9 3 7 keramiek constructie bouwmateriaal 1 14 stuk dakpan of bloempot<br />

68 10 3 7 keramiek constructie bouwmateriaal 1 8 rioleringsbuis?<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012<br />

[148]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

vondstnr. volgnr. put vlak spoor vak vak, metaal detectie materiaal hoofdfunctie subfunctie aantal gewicht beschrijving<br />

68 11 3 7 keramiek constructie bouwmateriaal 6 32 zeer hard gebakken baksteen, kapot geslagen<br />

68 12 3 7 natuursteen indet indet 11 48 graniet<br />

68 13 3 7 steen interieur en tuin verwarming 4 8 slak materiaal<br />

68 14 3 7 keramiek constructie bouwmateriaal 14 62 zacht gebakken rood baksteen<br />

68 3 7 natuursteen infrastructuur en vervoer infrastructuur niet geteld 2505 padverharding<br />

69 1 2 metaal, aluminium consumptie verpakkingen 1 1 Treklipje aluminium, bierfles<br />

69 2 2 metaal, koper constructie ijzerwaren 1 10 Deel moer<br />

69 3 2 metaal, koper indet indet 1 1 Buisje met ribbels<br />

69 4 2 metaal, aluminium persoonlijke verzorging verzorging 1 6 Tandpasta tube, met rood etiket, streep, onleesbaar<br />

70 1 3 metaal, koper indet indet 1 6 Koperen plaatje 7x3 cm<br />

71 1 4 metaal, ijzer consumptie keukentoebehoren 1 Schaaltje, geemailleerd schaaltje wit met groen randje<br />

71 2 4 metaal, aluminium consumptie verpakkingen 2 1 Aluminium sluitfolie kwark, in opgevouwen toestand. Streepjecode<br />

8716376000170, konings Zuivel BV Bergambacht en een melkdop<br />

71 3 4 metaal indet indet 1 16 indet<br />

71 4 4 metaal, aluminium indet indet 2 22 Twee alu ringen 5 cm met gevouwen tandjes en rubber pakking<br />

71 5 4 metaal, ijzer constructie ijzerwaren 1 1180 Stuk buis 32 cm<br />

71 6 4 metaal militair militair 1 6 Kogelpunt kaliber 8 mm, lengte 16,3 mm<br />

72 1 5 metaal, zink indet indet 1 4 indet<br />

72 2 5 metaal, ijzer constructie ijzerwaren 7 131 indet Mogelijk delen barak ?<br />

72 3 5 metaal, aluminium indet indet 1 46 Aluminium balkje met gaatjes en plastic kapje, pootje van iets?<br />

72 4 5 metaal, lood constructie elektronica 1 14 Stukje koper telefoondraad met cancas lood mantel<br />

72 5 5 metaal, koper militair militair 1 8 Clip voor 5 mauser 8x57 patronen<br />

73 1 7 metaal, aluminium persoonlijke verzorging verzorging 2 1 Fragmenten tubes<br />

74 1 8 metaal, koper,<br />

plastic<br />

74 2 8 metaal, koper,<br />

plastic<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012<br />

constructie ijzerwaren 1 10 Installatiedraad met groene mantel<br />

indet indet 1 1 Koperen plaatje<br />

74 3 8 metaal, ijzer constructie ijzerwaren 1 12 Draad<br />

74 4 8 metaal, aluminium,<br />

plastic<br />

74 5 8 metaal, aluminium,<br />

plastic<br />

74 6 8 metaal, koper,<br />

metaal, ijzer<br />

consumptie verpakkingen 1 1 Dop drankenfles<br />

persoonlijke verzorging verzorging 2 10 Tubes<br />

indet indet 1 52 Verkoperd ijzeren buisje 25 cm<br />

74 7 8 steen interieur en tuin verwarming 1 70 Sintel<br />

74 8 8 metaal, aluminium indet indet 1 1 Stukje aluminium<br />

74 9 8 metaal, aluminium indet indet 1 1 indet<br />

74 10 8 metaal, koper interieur en tuin interieur 1 36 Holle knop??<br />

74 11 8 metaal militair militair 1 8 Kogelpunt 9mm para, Brits?<br />

74 12 8 metaal, koper indet indet 1 4 indet koper<br />

[149]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

vondstnr. volgnr. put vlak spoor vak vak, metaal detectie materiaal hoofdfunctie subfunctie aantal gewicht beschrijving<br />

75 1 9 keramiek constructie bouwmateriaal 1 82 Rood keramisch steen<br />

75 1 9 steen interieur en tuin verwarming 4 194 Slakken<br />

75 1 9 metaal, lood Vrije tijd genot 1 50 Visloodje<br />

76 1 10 metaal, zink indet indet 1 2 indet, plaatjes zink<br />

76 2 10 metaal, roestvrij<br />

staal<br />

infrastructuur en vervoer vervoer 1 74 Koplamp auto?<br />

77 1 11 metaal, ijzer indet indet 9 348 indet Ferro<br />

77 2 11 metaal, lood indet indet 2 132 indet lood<br />

77 3 11 keramiek constructie bouwmateriaal 1 12 Bouwkeramiek, wit tegeltje<br />

77 4 11 steen interieur en tuin verwarming 1 28 Sintel<br />

77 5 11 metaal, koper interieur en tuin tuin 2 1 Twee stukjes draad of hek 1mm dik<br />

77 6 11 metaal, aluminium indet indet 1 1 Scherfje aluminium<br />

78 1 14 metaal indet indet 4 320 indet<br />

78 2 14 metaal, ijzer constructie ijzerwaren 1 1 Draadnagel<br />

78 3 14 metaal, ijzer consumptie keukentoebehoren 1 74 Tuit waterkoker of theepot, bruin emaille<br />

78 4 14 metaal militair militair 1 8 Punt 9mm kogel, afm 9.0x16.0mm, afgevuurd<br />

78 5 14 metaal, koper indet indet 1 1 Koperen dopje met rode schilfers er in<br />

79 1 15 metaal, koper interieur en tuin interieur 1 10 Knopje voor kastje? Potje?<br />

79 2 15 metaal, aluminium persoonlijke verzorging verzorging 1 1 Alu plastic dopje parfumverpakking, zeer recent<br />

80 1 16 metaal, ijzer constructie ijzerwaren 1 104 Haak hang en sluitwerk, of beslag<br />

80 2 16 metaal, ijzer indet indet 1 1 indet<br />

80 3 16 metaal, koper militair militair 1 8 Fragment huls mauser 5x57. Duits stempel P,S,110,35. Op scherp. Datering:<br />

1935<br />

81 1 17 metaal, aluminium indet indet 1 92 Onbekend, aluminium stang ongeveer 50 cm<br />

81 2 17 metaal, ijzer constructie ijzerwaren 1 216 Klem regenpijp<br />

81 3 17 metaal, aluminium consumptie verpakkingen 2 1 strip melkprodcuct, leesbaar in etikket Melk’ en E-numetaal, messingrs<br />

81 4 17 metaal, ijzer constructie ijzerwaren 1 78 Buiseinde? Verzinkt<br />

81 5 17 metaal, ijzer constructie ijzerwaren 1 276 Bout met moer 20 cm<br />

81 6 17 metaal, ijzer constructie ijzerwaren 1 1 Spijker, vierkant<br />

81 7 17 metaal, ijzer indet indet 2 28 indet<br />

81 8 17 metaal, ijzer interieur en tuin tuin 1 1 Draadje van afrastering. Hondenren?<br />

81 9 17 metaal, aluminium indet indet 1 6 Zinken ring of revet<br />

81 10 17 metaal, aluminium indet indet 1 1 Stukje aluminium, indet.<br />

81 11 17 keramiek indet indet 1 4 indet<br />

82 1 21 metaal, zilver consumptie bestek 1 8 Theelepel, fragmenten<br />

82 2 21 metaal, ijzer, metaal,<br />

roestvrij staal<br />

constructie ijzerwaren 1 28 Bout 2cm RVS<br />

82 3 21 metaal, zink constructie ijzerwaren 1 1 Stukje regenpijp. Uit 1939.<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012<br />

[150]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

vondstnr. volgnr. put vlak spoor vak vak, metaal detectie materiaal hoofdfunctie subfunctie aantal gewicht beschrijving<br />

82 4 21 metaal, ijzer, metaal,<br />

roestvrij staal<br />

82 5 21 metaal, ijzer, metaal,<br />

roestvrij staal<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012<br />

constructie ijzerwaren 1 16 Spijker 13 cm<br />

constructie ijzerwaren 1 136 Bout zonder schroef<br />

82 6 21 onbekend indet indet 1 14 indet, brokje<br />

82 7 21 leer indet indet 1 1 stukje dik leer<br />

82 8 21 metaal, ijzer, metaal,<br />

roestvrij staal<br />

constructie ijzerwaren 1 6 Moderne schroef voor torck bitje 8 cm stempel ‘ SKT II’<br />

82 9 21 metaal, lood indet indet 1 12 Stukje lood<br />

82 10 21 metaal, aluminium indet indet 1 1 Alupapiertje<br />

82 11 21 metaal, ijzer consumptie verpakkingen 1 10 Blikrand conservenblik<br />

82 12 21 metaal, aluminium indet indet 1 1 Alu plaatje 2x2 cm stempel ‘ SBB 90’. Staatsbosbeheer? Kan houtmerk<br />

zijn voor kap en verkoop. Datering 1990<br />

83 1 22 metaal, ijzer constructie ijzerwaren 3 422 Diverse buisdelen 7, 8,16 cm. Mogelijk verwarming<br />

83 2 22 metaal, ijzer constructie ijzerwaren 1 216 Buis, indet.<br />

83 3 22 metaal, ijzer infrastructuur en vervoer vervoer 1 72 RVS spiegel of komlamp<br />

83 4 22 metaal, zink constructie ijzerwaren 1 176 Fragment waterafvoer met witte verf<br />

83 5 22 metaal, ijzer constructie ijzerwaren 1 28 RVS bout<br />

83 6 23 metaal, ijzer constructie ijzerwaren 1 14 draadnagel<br />

83 7 22 metaal, ijzer constructie ijzerwaren 1 18 stuk draad 25 cm<br />

83 8 22 metaal, zink indet indet 1 10 Plaatje zink<br />

83 9 22 metaal, lood indet indet 1 114 strips lood<br />

83 10 22 metaal, ijzer interieur en tuin tuin 1 22 Fragment kippengaas<br />

84 1 23 metaal, ijzer constructie ijzerwaren 1 188 Diiverse ijzerdelen, stuk fiets en twee spijkers<br />

84 2 23 metaal indet indet 1 62 Verkoperd ijzeren buisje 37 cm<br />

84 3 23 metaal, zink constructie ijzerwaren 4 10 Stukjes regenpijp groene verf<br />

84 4 23 metaal, koper indet indet 1 2 Plaatje koper<br />

84 5 23 metaal, zink indet indet 1 1 Stukje zinken beslag<br />

84 6 23 metaal, koper militair militair 1 1 Huls 9x19 mm stempel ‘?^N, 9mm, 43’ . Brits, afgevuurd. Datering 1943<br />

85 1 26 metaal, ijzer interieur en tuin tuin 1 218 Tuinschepje met rode lak, recent<br />

85 2 26 metaal, ijzer constructie ijzerwaren 1 172 Deurscharnier<br />

85 3 26 metaal, ijzer constructie ijzerwaren 1 6 Moderne torck schroef 8 cm, vermoedelijk van nooddak<br />

85 4 26 metaal, zink constructie ijzerwaren 3 8 Stukjes regenpijp groene verf<br />

85 5 26 metaal, koper interieur en tuin interieur 1 8 Scharniertje 2,5 cm<br />

85 6 26 metaal, aluminium Vrije tijd genot 1 14 Huls jachtpatroon, stempel ‘NW,12. Opmerking: Gemetaal, messingker<br />

bezat een jachtgeweer, Nelly O’Breen was sterk tegen de jacht<br />

86 1 27 metaal, ijzer infrastructuur en vervoer vervoer 1 74 RVS Koplamp of spiegel van auto<br />

86 2 27 metaal, zink constructie ijzerwaren 8 48 Regenpijp, met groene verf<br />

86 3 27 metaal, ijzer constructie ijzerwaren 4 466 indet, mogelijk betonijzer<br />

86 4 27 metaal, ijzer indet indet 1 458 indet, ijzeren strip met gat<br />

[151]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

vondstnr. volgnr. put vlak spoor vak vak, metaal detectie materiaal hoofdfunctie subfunctie aantal gewicht beschrijving<br />

86 5 27 metaal, ijzer consumptie verpakkingen 4 80 Conservenblik<br />

86 6 27 metaal indet indet 5 20 indet divers<br />

86 7 27 metaal, zink indet indet 1 1 indet. Opvallend voorwerp, lijkt op wapenschildje<br />

87 1 28 metaal, ijzer constructie ijzerwaren 9 484 Diverse stukken ijzer en buizenwerk<br />

87 2 28 metaal, zink betalingsverkeer munten 1 1 Zinken oorlogscent 1942<br />

87 3 28 metaal, lood constructie ijzerwaren 1 14 Stukje loden pijp<br />

87 4 28 metaal, ijzer infrastructuur en vervoer vervoer 1 72 Deel autospiegel of autokoplamp RVS<br />

87 5 28 metaal, koper;<br />

metaal, zilver<br />

consumptie bestek 1 4 Deel theelepel<br />

87 6 28 metaal, messing militair militair 1 2 Huls 9 mm para stempel ‘ H^N, 43, 9mm’. Brits afgevuurd. Datering 1943<br />

87 7 28 metaal, koper constructie elektronica 2 10 koperdraad<br />

87 8 28 metaal, aluminium consumptie verpakkingen 1 1 Bierdopje vermoedelijk Amstel. Treklipje, bierdop voor fles, oude stijl<br />

87 9 28 metaal, lood indet indet 1 8 Stukje lood<br />

87 10 28 metaal interieur en tuin interieur 1 8 Tandwieltje uit klok<br />

88 1 29 metaal, ijzer consumptie keukentoebehoren 1 1274 Onbekend groen geemailleerd voorwerp. Pannetje?<br />

88 2 29 metaal, ijzer indet indet 8 1058 Diverse metaaldelen indet<br />

88 3 29 metaal, ijzer indet indet 3 62 Diverse metaaldelen , draad en revet<br />

88 4 29 glas constructie bouwmateriaal 1 12 Vensterglas, gele gloed<br />

88 5 29 metaal, messing militair militair 1 4 Deel patroonhuls 8x57 met deels leesbare stempel ‘ P69, S*’. Scherp.<br />

88 6 29 metaal, messing militair militair 1 1 Fragment patroonhuls 9x19mm stempel ‘H^N, 43, 9mm’. Britse makelij.<br />

Datering 1943<br />

88 7 29 metaal, messing militair militair 1 10 Achterzijde signaalpatroon. Lijkt op jachthuls maar is een ander formaat.<br />

Geen stempel, mogelijk nederlands of brits? Scherp.<br />

89 1 Sloot metaal, ijzer constructie ijzerwaren 1 174 Prikkeldraad 1 meter. Van kamp?<br />

89 2 Sloot metaal, ijzer constructie ijzerwaren 1 288 Kraanwiel verwarming of waterleiding<br />

89 3 Sloot metaal, ijzer interieur en tuin tuin 2 28 stukje modern gecoat gaaswerk<br />

89 4 Sloot metaal, ijzer indet indet 1 26 indet buisje 5cm<br />

89 5 Sloot metaal, ijzer constructie ijzerwaren 1 50 Bout imbus<br />

89 6 Sloot metaal, ijzer constructie ijzerwaren 1 854 Scharnierdeel type boerenschuur 50cm<br />

89 7 Sloot metaal, koper constructie elektronica 1 1 Koperdraadje<br />

89 8 Sloot glas consumptie verpakkingen 1 268 Flesje van ‘santé verfrissend en gezond’ met ingebrand groen wit etiket.<br />

Stempel ‘vruchtenlimonade brouwerij hengelo’ Jaren ‘60.<br />

89 9 Sloot metaal, ijzer constructie bouwmateriaal 1 5235 Wiel voor aandrijfband, ongeveer 35 cm diameter<br />

? 1 1 1 glas indet indet 2 10 wit en bruin glas<br />

? 2 1 1 glas interieur en tuin interieur 1 1 beschilderd glas<br />

? 3 1 1 keramiek interieur en tuin tuin 1 3 stuk rand bloempot<br />

? 4 1 1 natuursteen indet indet 2 4 kiezels, natuursteentjes<br />

? 5 1 1 steen interieur en tuin verwarming 2 4 2 stukjes steenkool<br />

8 27 metaal, aluminium consumptie verpakkingen 1 1 Aluminium treklip voor bierfles. Insciptie ZHB, biermerk<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012<br />

[152]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

<strong>Bijlage</strong> 3: Lijst van de bouwbiografische sporen<br />

vondstnr. subnr. kamer plaats omschrijving datering verzameld opmerkingen<br />

1 0,2 N Stolp van glas met ornament van porselein ? n<br />

2 0,2 b Krant op vloer gelijmd 1960 n<br />

3 0,3 bN Schaduw van mat op de vloer met kranten op de vloer geplakt >1945 n<br />

4 0,3 bZ Krant uit 1982 op vloer geplakt 1982 n<br />

5 0,3 N Krant op vloer geplakt ? j<br />

6 0,4 a Stukjes bot en dooie rat in kruipruimte 1950 n<br />

12 0,3 Z Plankje in hal met punaises n<br />

13 0,3 N Papiertjes onder de rand voormalige wasbak-locatie in hal >1950 j<br />

14 0,3 W Speld bij wasbak >1950 n<br />

15 0,3 N Plastic IJslepeltje en wasknijper >1970 j<br />

16 0,8 b WC papier aangebracht rond Wc-pot om lekkage te verhelpen, O’Breen tijd. >1990 n<br />

17 0,3 aW Inscriptie op onderzijde kruipruimteluik west 1990 n Krassen mogelijk van huisdieren<br />

20 0,3 b Hondenkettinkje om pilaar van de trapleuning >1990 j<br />

21 0,5 N Krassporen van hond bij deur naar de hal >1950 n<br />

22 0,5 N Belknop met elastiekje >1990 n<br />

23 0,5 b Draden van verwijderde stoffering van de vloer j<br />

24 0,5 O Slijtagesporen op muur >1990 n Vreemde plek voor dit soort sporen<br />

25 0,5 O Lintjes boven de erker. Kersversiering? >1990 j eentje meegenomen<br />

26 0,5 Z Kerstversiering >1990 j<br />

27 0,5 bZ Krant op vloer gelijmd, 19?? (datum onleesbaar) n twintigste eeuw<br />

28 0,5 Z Waterverdamper ‘J. Luxen & Co’


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

vondstnr. subnr. kamer plaats omschrijving datering verzameld opmerkingen<br />

35 0,5 W_Kast A Enkele vondsten uit kast A, papiertje van ‘H.Tan, tandarts, hoogteroer 3 Assen’; een rood koord en een schoenlepel. ? j<br />

36 0,5 W_Kast B Sleutel, zelf bijgeschaafd. Kalender van het ‘IFAW dierentoevluchtsoorden fonds’ uit 1999 1999 j past niet op kast waar hij in ligt<br />

37 0,5 W Karton achter schuifdeur ? j<br />

38 1 0,5 a Schroevendraaier met rood houten handvat, panty en label van ‘Stokvis & Zonen’ 1950 j<br />

3 0,5 a Kaartje van blik ‘N.V. Handelmij R.S. Stokvis en Zonen’ 2000 j<br />

41 0,6 W Dozen achter verwarming >1950 j<br />

42 0,6 N Prullen uit de as uit de haard, waaronder een handgeschreven briefje met tekst ‘Puccini’ >1990 j<br />

43 0,6 N Los hangende kapstok ? j<br />

44 0,6 N Schepje voor as uit de haard ? n<br />

45 0,6 cN Reparatie O’Breen van plafond bestaande uit papiertje van boterverpakking met punaises >1990 n<br />

46 0,6 O Krassen op muur…richting schakelaar >1990 n<br />

47 0,6 Z Kartonnen dozen achter verwarming ? j Ter isolatie<br />

48 0,6 Z Prullen op vensterbank >2000 j<br />

49 0,4 N Balletje van hout op vensterbank ? j<br />

50 0,4 O Portret ‘Christus’ op Vensterbank ? j<br />

51 0,4 O Reparatie O’Breen, van papier en punaises bij venster, tegen tocht. >1950 n<br />

52 0,4 Ob Doosje met bloempot en daarin een doosje spelden ? j<br />

53 0,4 O Schaduwen van lijstjes op muur >1950 n<br />

54 0,4 Z Diverse vondsten Kast A, sleutel LIPS, haarspeld, keramisch knopje ? j<br />

55 0,4 Z Kast B Diverse vondsten Kast B, o.a. druknagels, en bonnetje ‘hazelnoot mei 1979’ en autothermostaat ‘Smiths motor accessories ltd, Engeland, x85025/74’ >1955 en 1979 j<br />

56 0,4 Wb Strijkplank ? n<br />

57 0,9 N<br />

Doos diverse zaken waaronder Accessoire set van ‘Hoover 612’ en doos van de ‘Health-o-meter’, nu klusdoos met een recept voor appelflappen en<br />

een houten bordje met de tekst ‘Gemeente Sleen 12-6-1954’ en ‘Gerling SOL-OHLIGS’ . Klusdoos heeft naam kolonel O’Breen in pen op bovenzijde.<br />

>1954 j<br />

58 0,9 N Haak op stok (in hoek van de kamer geplaatst) ? n<br />

59 0,9 b Krant bij fornuis, ‘NRC, 15 maart 1984’ 1984 j<br />

60 0,9 W Ketting ? n<br />

61 0,9 W Brandplek op aanrecht en op de grond >1990 n Incident O’Breen<br />

62 0,9 W Ornament van een dennenappel >1990 n<br />

63 0,9 N Bakje Bellenbord met daarin een panty, een fles met vloeistof ? j<br />

64 0,9 W kast A Kast A diverse vondsten ? j<br />

65 0,9 W Kast B PET flesje >1980 j<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012<br />

Datering is geschat aan de hand van het serienummer. Deze thermostaat<br />

past op een motor van de Triumph TR3a uit 1955, maar mogelijk ook in<br />

eerder modellen. Er is gesuggereerd dat ze ook in een legerjeep past.<br />

66 1 0,9 N Kast C Verpakking ‘Friesch Groningsche Coöperatieve Beetwortelsuikerfabriek en raffinaderij’ ? j Keukenkastje bijzonder samenspel historisch materiaal<br />

66 2 0,9 N Kast C 2x Schuurmiddel ‘AH’ >1960 j<br />

66 3 0,9 N Kast C Lysol, fles met inhoud >1960 j<br />

66 4 0,9 N Kast C whiskyfles gevuld met benzine >1960 j<br />

[154]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

vondstnr. subnr. kamer plaats omschrijving datering verzameld opmerkingen<br />

66 5 0,9 N Kast C Clien’ verpakking met inhoud >1960 j<br />

66 6 0,9 N Kast C Glorix’ verpakking met inhoud >1960 j<br />

66 7 0,9 N Kast C Nibro’ stijfsel, verpakking met inhoud >1960 j<br />

66 8 0,9 N Kast C Peli’ reiniger en glanshersteller verpakking met inhoud >1960 j<br />

66 9 0,9 N Kast C AH’ spiritus met inhoud >1960 j<br />

66 10 0,9 N Kast C Hertshooiolie (staat op etiket van fles) met inhoud >1960 j ruikt vies<br />

66 11 0,9 N Kast C Afwasmiddel >1980 j<br />

66 12 0,9 N Kast C Becel’verpakking uit 1990 1990 j<br />

66 13 0,9 N Kast C Acril’ verpakking met inhoud >1960 j<br />

66 14 0,9 N Kast C Kalkvrij’ verpakking met inhoud >1960 j<br />

66 15 0,9 N Kast C Waterstofperoxide in fles >1960 j<br />

66 16 0,9 N Kast C Bonzo Voordeelvriend’ blikverpakking >1980 j<br />

66 17 0,9 N Kast C Lustra’ verpakking met inhoud >1960 j<br />

66 18 0,9 N Kast C Mona’ verpakking puddingbakje >1970 j<br />

66 19 0,9 N Kast C 2x verpakking ‘Vami veilig ijs’ >1970 j<br />

66 20 0,9 N Kast C Sense’ margarine >1980 j<br />

66 21 0,9 N Kast C Schuursponsjes >1980 j<br />

67 0,9 N Kast D Door muizen versnipperde documenten >1960 j<br />

68 0,9 N Kast F IJslepeltjes ? j<br />

69 0,9 N Kast H Diverse zaken, deksel pot of pan, glazen potje, maatbeker hoestdrank, krukje met één ontbrekende poot ? n<br />

70 0,9 b Loopsporen slijtsporen onder linoleum, en krant onder linoleum ‘Algemeen Dagblad, 6 november 1964’. 1964 n<br />

71 0,9 b Brandvlek ? n Relatie met vondst 61<br />

72 0.10 b Doos tijdschriften uit 1950-1962 o.a. ‘Libelle’ en ‘Margriet’ 1950-1962 j<br />

73 0.10 b Spijker ? j<br />

74 0.10 b Voetbal ‘sic’, fles brandspiritus ‘Fenix’ ? j<br />

75 0.10 bW Divers, tuingereedschap ? j<br />

76 0.10 N Tuinbroek / overallbroek van de ‘KLM’, maat 39 ? j<br />

77 0.10 W Overall, hangend aan keukendeur, ‘KLM’ maat 38 ? j<br />

78 0.11 N Wandtekening silhouetten tuingereedschap 1940-1945 n<br />

79 0.11 N Sleutel voor schuur en een verpakking van’Bayer’, en een handleiding. ? j<br />

80 0.11 W Ragebol ? n<br />

81 0.11 W Ketting ? n<br />

82 0.11 b Houten stoel ? n<br />

83 0.11 W Plankje tegen tocht aan wand bevestigd met opschrift ‘Nemesia 4741 Ora?’ Nemesia is een naam voor Leeuwenbekjes, tuinplant >1950 n Nemesia is de Latijnse naam voor Leeuwenbekjes<br />

84 0.11 W Deurtje van een kippenhok of grove zeef, gemaakt van volièregaas j<br />

85 0.11 W Houten kist van een timmerman (?) met diverse vondsten en inscripties. Inscripties terug tot vroeg in jaren 30. 1950 j<br />

85 2 0.11 W Eterniet (asbest, zelfde als keukenblad, is afgevoerd) AFGEVOERD!<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012<br />

[155]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

vondstnr. subnr. kamer plaats omschrijving datering verzameld opmerkingen<br />

85 3 0.11 W Bordje postpakket uit ‘Paroenkoeda’ aan Fam. Kolonel van der Speck O’Breen, Brugse straat 3 in Scheveningen. >1949 j<br />

86 0.11 bZ Transportkist voor pendule met krant Algemeen Dagblad van 16 sept 1949 met daarin schroeven >1949 j<br />

87 0.11 b Diverse vondsten ? j Niet verder uitgezocht.<br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012<br />

De krant is verzameld. Deze geeft indicatie dat O’Breen in 1949 naar<br />

Nederland kwam en mogelijk in het huis kwam wonen.<br />

88 1 0.11 bZ Kledingkast, mogelijk militair. Heeft stempel van fabriek 1940 n Fabriek uitzoeken. Let op plankje met opschrift!<br />

2 0.11 Kast<br />

Diverse Vondsten in kast: knikker,plastic lepeltje, Nescafé deksel, twee spijkers, knoop van kunststof, poster AVRO bode van 2 augustus 1969, pamflet<br />

schaatskampioenschappen 1968.<br />

o.a. 1968 j<br />

89 0.11 Z Wandtekening, silhouetten klein gereedschap 1940-1945 n Van de Joodse tuinman Fuchs?<br />

90 0.11 W Inscriptie ‘94’ ? n<br />

91 1 1.8 Z Kast A Personenweegschaal, grote levensmiddelenpot >1950 j helaas beschadigd tijdens transport<br />

91 2 1.8 Z Kast A Kledinghanger >1950 j<br />

91 3 1.8 Z Kast A Papieren onderlegger voor kastplanken, groen geblokt >1950 j<br />

91 4 1.8 Z Kast A 4 ruikers van stof, kunststof en keramiek voor in kledingkast >1950 j<br />

91 5 1.8 Z Kast A Verpakking chocolademunt Wilhelmina >1950 j<br />

91 6 1.8 Z Kast A Bakelieten dopje stempel ‘V9,logo,462’ ? j<br />

91 7 1.8 Z Kast A ‘Tolett’ houder toiletverfrisser >1950 j<br />

92 1.3 Z Bordje op deur ‘Chef Staf’ >1945 n locatie gecorrigeerd naar hal<br />

93 1.8 O Tandenstokers etc. bij wasbak, hoefijzer, plastic ornament >2000 n<br />

94 1.8 O Reparatie O’Breen zwanenhals wasbak, met krant uit 1979 1979 n<br />

95 1.8 a Labels van ‘NV Handelmij Stokvis & Zonen…Radiatoren’ een met datum 18/10/?, stuk karton, stuk timmermanspotlood 1950 j<br />

97 1.3 bN Knikker >1950 j<br />

98 1.3 N Kaartje op Wc-deur >1970 j<br />

99 1.1 W Panty aan waterleidingsbuis >1950 n<br />

Wilhelmina van vorstin t/m 1948, maar het is niet bekend hoe lang de<br />

chocolademunten met haar beeltenis nog geproduceerd zijn.<br />

100 1.1 O Bidet, met panty aan kraantjes gebonden 1940-1945 n Mogelijk aangelegd op verzoek van Gemmeker<br />

101 1,1 a Reparatie O’Breen met krant ‘Dagblad van het Noorden’ (datum niet bekend) en ‘De Telegraaf’ van woensdag 5 augustus 1970 1970 j<br />

102 1.1 b Diverse badeendjes in ligbad >1950 j<br />

103 1.1 W Panty bij Boiler >1950 n<br />

104 1.5 W Kleerhanger stempel ‘vico’ >1950 j<br />

105 1.5 b Diverse ongesorteerde vondsten op vloer >1950 j Niet verder gesorteerd<br />

106 1.6 W Krassen op muur bij deur van een hond >1990 n<br />

107 1 1.6 Z Kast A Diverse vondsten kast A >1950 j<br />

2 1.6 Z Kast A Radio ‘Philips’ type L5W44T, no PL10290 1965 ?<br />

108 1.6 b Fragment vloerbedekking 1950 j Niet verder gesorteerd<br />

111 1.7 Z Kast A Draden in kast A, met daaraan een kledinghanger, en een ruiker van sinasappel met kruidnagelen >1950 deels<br />

112 1.7 b Diverse vondsten op de vloer inclusief knikker. Ook een strijkmachine van ‘Siemens Schuckert’. ? j<br />

113 1.7 N Diverse vondsten bij wasbak, waaronder gietijzeren strijkijzer en haarspelden >1980 j<br />

[156]


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

vondstnr. subnr. kamer plaats omschrijving datering verzameld opmerkingen<br />

114 1.2 W Kettinkje met kruisje >1950 j<br />

115 1.2 O Haarspelden >1950 j<br />

116 1.2 Z Afbeelding van honden bij Wc-raam >1970 j<br />

117 1.9 b Diverse uitgevouwen dozen en enkele potjes >1950 j Niet verder gedetermineerd. Leek niet relevant.<br />

118 1.9 N en O Potjes en bij wasbak diverse vondsten waaronder haarklem en plastic krulspeld of ? Houdertje voor het een of ander? ? j<br />

119 1.9 W Handwerkje van kabouter met op achterzijde inscriptie ‘Nellie O’Breen’. Mogelijk een indicatie dat dit de kamer van Nellie was? >1950 j<br />

120 1.9 N Gebruikssporen, krassen van hond bij vensterbank >1950 n<br />

121 2.1 b Inscriptie Duits of Maltezer kruis (2x) op balustrade 1942-1945 n<br />

122 2.1 N Tekening van een gier met tekst ‘y’en a plus’ >1950 j<br />

123 2.1 bO Schoenen, kisten zwart met hakbeslag enkele bruine kist, paar lage schoenen maat 41 ? j Laten conserveren. Zitten beestjes in!<br />

124 2.1 O Poster ‘Lenzerheide, Switzerland’ >1970 j<br />

125 2.1 O Inscriptie in potlood van een kalender ? n<br />

126 2.1 c Waslijnen van metaaldraad aan plafond 1940-1945 n<br />

127 2.2 b 4 Wasbakken met marmeren achterplaten 1939 n<br />

128 2.2 b 2 Spiegels met op de achterzijde stickers met stempel september 1938 1938 n<br />

129 2.2 W Lampenkap plafonnière van rood glas ? j<br />

130 2.2 W Inscriptie op spant ‘rechter spanpoot 2 straks’ 1939 n Foto mislukt<br />

131 0 2.2 b Hoover 612’ doos 1950 j<br />

131 1 2.2 b Plastic bakjes >1970 j<br />

131 1b 2.2 b Liga’ doos, zeer slechte staat >1950 j<br />

131 2 2.2 b Lepit’ gifkorrels, rattengif >1950 j<br />

131 3 2.2 b Houder voor onbekend voorwerp >1950 j<br />

131 4 2.2 b Onderdeel van een lamp met keramische fitting ? j<br />

131 4b 2.2 b Duimelot’ beddengoeddoos voor ledikant. Nr’ 05049’ >1950 j<br />

131 8 2.2 b Kartonnen doos >1950 j<br />

131 11 2.2 b Roze plafonnière en lampendelen ? j<br />

131 13 2.2 b Doos ‘Kiekeboe’ spiegel >1950 j<br />

131 14 2.2 b Doos ‘Sparklets refillable siphon’ ? j http://www.orau.org/ptp/collection/quackcures/sparadiumsyphon.html<br />

131 16 2.2 b Doos ‘Braun Multipress’ Zending van ‘Haraf Radio Den haag’ aan ‘Firma K. Brink, Singelstraat 27 Assen’ en etiket van de firma Braun uit Frankfurt, >1950 j<br />

131 17 2.2 b Doos Hoover 612 Cleaner kit >1950 j<br />

132 -0.1 c Reparatie O’Breen met boterverpakking ‘Becel’ uit 1990 >1990 n<br />

133 -0.1 N Reparatie O’Breen met krant uit 1951 1951 n<br />

134 -0.1 c Doos met panty’s aan plafond gehangen >1950 n<br />

135 -0.1 c Zak met blanco plastic zakken >1950 j<br />

136 0.9 b Kolenkit 2000 j streepjescodes<br />

138 0.11 O Inscriptie in krijt ‘Kajotters’ ? Vermoedelijk


De villa van Kamp Westerbork. Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe<br />

Een archeologisch en bouwbiografisch <strong>onderzoek</strong><br />

RAAP-rapport 2550 / eindversie, 9 oktober 2012<br />

[158]


www.raap.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!