EVDO02_NIOD05_6983.pdf

resources21.kb.nl

EVDO02_NIOD05_6983.pdf

II. De Troep:

31. De U'oep bestaat, uit. den troepleider en vier

groepen.

32 De lormaties in de gesloten orde van den troep

zijn:

LI. De ..linie" (zie bijlage, afb. 4>.

b De ..marschorde" i ., .. ..5».

c De ..rij".

33. Op de plaats worden de knie en de marschorde

op de volgende kommando's aangenomen-

.,m Unie of „ui marschorde — aangetreden!"

(„looppas! marsch!").

Dt' linie is verzamelformatie. de marschorde is

verzamel- en bewegingsformatie. De rij is bewpmngsformatie

op smalle wegen.

Na het aantreden moet steeds zoo spoedig mogelijk

„plaats — rust!" worden gekommandeerd.

(indien de plaatsruimte dit noodzakelijk maakt.,

kan in linie op twee gelederen worden aaneetreden.)

Vormveranderingen

34 Opmarschen en afbrekingen volgen „uil den pas'

of in den „looppas".

Na doorvoering van de vormverandering wordt ..uit

den pas" verder gemarcheerd.

Afbreken naar links en bewegingen, onmiddellijk

aansluitend aan het keeren, moeten worden

vermeden

1.-.