Water in de stedelijke omgeving - Technische Universiteit Eindhoven

alexandria.tue.nl

Water in de stedelijke omgeving - Technische Universiteit Eindhoven

V

kamerniveau ingegaan op bestaande structuren en is

een hiërarchie in straatprofi elen opgezet. Dit uit zich

in de mate van stedelijkheid en infi ltrerend karakter.

Bestaande pleinen en groenstroken worden als

verzamelplaats van regenwater ingezet in combinatie

met andere functies.

De ontwerpvariant Jeruzalem bestaat uit een nieuw

ontworpen waterstructuur in het gridpatroon van

de wijk. Deze zorgt voor eenheid, heeft een grote

waterbergingscapaciteit en ecologische waarde en

draagt bij aan de cultuurhistorie. Extra water zorgt

voor nieuwe woontypologieën in de wijk en vormen

van recreatie zijn hieraan gekoppeld. Het ontwerp is

duurzaam en ecologisch: verhard oppervlak is tot het

minimum beperkt en groen overheerst. Verblijfruimten

zoals semi-publieke ho es zijn gecombineerd met

waterbuff ering.

Op bouwblokniveau is ten behoeve van meer

waterberging in beide ontwerpvarianten uitgeweken

naar privé-terreinen. Daken worden gebruikt als

vegetatiedak of daktuin, wat tevens meer groen in de

stad en voor de bewoners brengt. Bij de variant van

Middenmeer zijn bergingsstroken in binnenterreinen

van gesloten bouwblokken ontworpen. De nadruk ligt

bij de nieuwbouw variant Jeruzalem op ecologische

en duurzame woningen. Aanvullende oplossingen

zijn zonnepanelen, hergebruik van regenwater en

waterberging in kelders en regentonnen.

Uit toetsing blijkt dat het in het kader van dit project

gemaakte ontwerp voor de wijken Middenmeer en

Jeruzalem aan de wateropgave beantwoordt. Het

blijkt zelfs mogelijk om meer begringscapaciteit te

realiseren dat strikt genomen noodzakelijk is. De in

dit rapport voorgestelde aanpak is gebiedsgericht

en identiteitsgericht en daardoor niet één op één

over te dragen op andere wijken. De hoofdgedachte

en werkwijze zijn echter goed te gebruiken voor

vergelijkbare opgaven. Deze aanpak en de uitkomst van

de toetsing beantwoorden aan de oorspronkelijke vraag

van dit onderzoek. Om water zowel in haar ruimtelijke

kwaliteiten als functionele noodzaak te voorzien, is een

gebiedsgerichte en identiteitsgerichte aanpak nodig.

De verbinding tussen de twee facetten van water kan

alleen plaatsvinden als het op een zorgvuldige manier

geïntegreerd wordt in de omgeving. Alleen dan kan een

gebied in zowel fysieke als mentale zin transformeren

tot een ‘duurzame waterbestendige’ omgeving.

More magazines by this user
Similar magazines