meenen

digital.amsab.be

meenen

Uitgeefster

S. W. M. « De Waarheid»

Beheerder, Vdtart Jetaeveraier

POSTCHECKREKENING N' 49003

TELEFOON N r 94, MEENEN

REDACTIE ADMINISTRATIF

MEENEN.

De arbeiders beginnen meer en

meer in te zien dat zij zonder de ver-

eeniging niets zijn. Om niet heelemaal

aan de patronale willekeur te zijn

overgeleverd, nemen ze hun toevlucht

tot de syndikale organisatie.

Door de syndikale organisatie

willen ze eene macht vormen die

opweegt tegen de macht, die de

patroon vindt in zijn bezit van geld en

van productie-middelen.

Van deze macht welke de vereeni-

ging hen biedt maken zij gebruik om

meer vrijheid en meer rechten te

veroveren, om, door een korteren

werkdag en een hooger loon, een

mensche'.ijker leven te verwerven, om

werkvoorwaarden te doen aannemen,

die meer en afdoender hun leven en

hunne gezondheid vrijwaren, ook

zelfs om medezeggingschap te krijgen

in het bestuur der fabriek of w erk-

plaats, om een kijkrecht te hebben

over den gang en de uitslagen der

uitbating -waarin zij gebezigd zijn,

Van dit beoogde hebben de arbei-

ders door de macht der vereeniging al

heel wat in huis gehaald.

Doch de bezittende klasse is

i geenszins geneigd zich zonder kracht-

dadig verzet te laten ontmantelen,

ronder het grootste verweer, hare

voorrechten prijs te geven. Zij laat

haar nog altijd leiden door hare over-

heerschingszucht en zou de arbeiders,

indien ze daartoe nog machtig genoeg

ware, geen trede laten hooger klim-

men, len einde den afstand die haar

van hen scheidt even groot te blijven

houden.

Het komt er bijgevolg voor de

arbeiders op aan, zich de grootst

mogelijke macht toe te eigenen, om

steeds meer banden te kunnen los

maken, «lie hen nog omknellen, waar-

door ze aldus gemakkelijker en vlug-

ger hunne volledige ontvoogding

zouden kunnen bereiken.

Dat ze zich dus bedienen van de

macht,die in de syndikale organisatie

en actie schuilt, is zeer wel, maar dat

ze zouden verwaarloozen die macht

aan te vullen en dus nog .meer uit te

breiden, dân als ze daartoe de gele-

genheid hebben, of dat ze de vijande-

lijke macht zouden vergrooten, het-

geen zoo veel is als zich zelf te

verzwakken, ware zeker wel van

hunnentwege hoogst onverstandig.

We moeten nochtans vaststellen

dat dit gebeurt.

Blijven niet veel werklieden, die

tot de syndikale organisatie zijn toege-

treden, nog onverschillig aan de coo-

peratie, die nochtans zulk een goed

wapen is voor de arbeiders, die hunne

syndikale macht vergroot ?

In ons klein Belgie hebben we

wel al groote coöperatieven ; door de

coöperatieven bezitten we al wel

schoone uitgestrekte lokalen, die zijn

als forteressen, van waaruit den vijand

ongehinderd kan worden bestookt;

we hebben al wel schoone instellingen,

vele winkels en ook een respectabel

getal eigen werkhuizen, maar we

hebben nog niet alles wat de georga-

niseerde arbeiders ons door de coope-

ratie kunnen geven.

Nog vele werklieden, die hunne

syndikale bijdrage betalen, ten einde

zich te verweren tegen hunne uitbui-

ting als voortbrengers, laten zich uit-

Weekblad der Socialistische Federatie ran het Arrondissement Kortrijk.

builen als verbruikers, door de win-

kels dei coöperatieve voorbij te gaan

en menschen te verrijken, welke

vijandig zijn aan hunne belangen en

hunnen strijd tegenwerken.

Nog vele werklieden, die deel

maken van de syndikale organisatie

om eenige centiemen loonsverhooging

te veroveren, laten 't gene zij van hun

patroon ioskrijgen, wcor afne-

men door een bondgenoot van hun

patroon.

Door het syndikaat streven ze

naar medezeggingschap, wijl ze de

cooperatie verwaarloozen, waardoor

ze meesterschap verwerven kunnen.

De in de vakvereeniging georga-

niseerde werklieden willen hun eigen

meester zijn, willen werken en voort-

brengen voor het algemeen welzijn,en

niet om, zooals nu, enkelen overvloed

te verschaffen, zij willen dat het het

kapitaal is dat ten dienste staat van

den arbeid, in plaats dat het den arbeid

is die in dienst is van het kapitaal, zij

willen over de productiemiddelen be-

schikken om aldus ook in het bezit te

komen hunner eigen voortbrengst.

Hewel, dat wordt in de cooperatie

bereikt, en toch laten velen van hen

zich met deze niet in.

Moesten al onze gesyndikeerde

arbeiders niets meer koopen buiten

de coöperatieve van al 't gene ze daar

krijgen kunnen, moesten ze eens al

hun centen in eigen inrichtingen

steken, zoodat 't gene door de coö-

peratieve verkocht wordt ook door

haar zelf zou kunnen voortgebracht

worden, zoodat al het geld door de

arbeiders bijeengebracht ten behoeve

der arbeiders zou worden aangewend,

welke machl zou dat de arbeiders niet

geven, en welke schoone nuttige leer-

school zou dat voor hen niet zijn l

Meer fabrieken en werkhuizen zouden

aldus in bezit komen der arbeiders,

zouden aldus door hen zelfj worden

bestuurd. Een schat van onmisbare

kennis en van nuttige ondervinding

zou aldus door de ^arbeiders worden

opgedaan, terwijl daarbij meer werk-

lieden aan de kapitalistische uit buiting

en onderdrukking zouden onttrokken

worden.

Zulks ware een begin van ont-

eigening van het kapitalisme, en dit

op eene volstrekt vredelievende en

wettelijke wijze.

Daarom mogen onze gesyndi-

keerde arbeiders niet onverschillig

zijn aan de coöperatieve, maar moeten

zij de macht, die hen noodzakelijk is,

en die ze zoeken in de syndikale orga-

nisatie, door de cooperatie aanvullen.

Arbeiders, gij allen die lid zijn

van het syndikaat, wordt cooperateur,

om de winst van uw geld, dé vrucht

van uwen arbeid te behouden. Verliest

niet uit het oog dat, als ge uwe vol-

ledige vrijmaking zoo spoedig moge-

lijk wilt verwezenlijkt zien, de coope-

ratie dï&r machtig veel toe bijdragen

kan.

Zooals er dus geen bewuste werk

man nog buiten de syndikale organi

salie blijft, mag zich geen van de

vakvereeniging deelmakende arbeider

meer onverschillig toonen aan de

cooperatie. R. D.

Gedenkt den Strijdpenninff

KIIDERBESCHERMSlG

« Er zijn in Galicie kinderen neergeschoten,

vóór hun vooraf gedolven graf,

ze waren aaneengebonden ; het is ook niet

zeker of ze allen dood waren toen de

geheele bundel tegelijk in de groeve

stortte die terstond met aarde toegevuld

werd. »

«Tienduizenden kinderen zijn gedood

geworder bij beschietingen van dorpen

en steden ; nog tienduizenden zijn omgekomen

bij gebrek aan. 't allernoodigste

voedsel. »

Dat zijn enkele regelen uit een gruwelboek

over den modernen oorlog van

'14-18. Al die onschuldige wichtjes,

neergeschoten of levend begraven, van

ellende omgekomen of langzaam weggekwijnd

bij gebrek aan zorgen, gansch

die bloedige berg van opgestapelde jeugdige

slachtoffers leeft in de herinnering

als een onvergeetlijk beeld van getuigenis

tegenover de wreedheid onzer moderne

samenleving.

De eeuw van het kind ! Zóó wordt

onze eeuw genoemd ; men heeft dan ook

de kinderen laffer, gluipiger vermoord !

Dat alles kwam mij voor den geest

bij het doorbladeren van een propagandaschriftje

uitgegeven door het Roode Kruis

van Belgie. Het handelt over de kinderen

en over ziekte en dood die zoo geweldig

woeden onder hen. Er sterven te veel kleine

kinderen in België, er moet een einde

komen aan dezen onhoudbaren toestand.

P-opaganda voor kroostrijke gezinnen, de

verspreiding der gezondheidsleer, bestrijding

der ziekten als kanker, tering,

syphilis, die echte maatschappelijke kwalen

zijn, inrichting van gezondheidsmiddens

; ziedaar, dooreengenomen, de maatregelen

die 't Roode Kruis voorstelt om de

kindersterfte te beperken.

Wij, socialisten, kennen nog een

ander : de strijd tegen den oorlog ! De

oorlog die de kinderen vermoordt zooals

in Galicie, Turkeye en zelfs in Vlaanderen

gedurende de bloed periode tgeweest ; de

oorlog die de kinderen vermoordt door 't

gebrek aan 't allernoodigste tot leven.

Als die kindermoordenaar een dikgebuikte

zeepwoekeraar was, konden wij

hem bij den strot grijpen ea hem toeroepen

: « Wat hebt gij met die tienduizende

klrine stumperds gedaan ? »

Doch de oorlog is een onvermijdelijk

gevolg van het kapitalisme dat ons regeert

en als een wegvretende kanker onze

huidige maatschappij miek tot den stinkenden

mesthoop van een uitgeleefde wereld.

Het kapitalisme heeft ook niet alleenlijk

den oorlog als kindermoorder op zijn

geweten, de kinderarbeid van vroeger en

in zekere mate zelfs nu in glasblazerijen,

koolmijnen, katoeulabrieken en andere

arbeidsgaleien. De heeren kapitaalbezitters

passen wonderwel het woord van Kristus

loe : « Laat de kleinen tot mij komen. »

De kinderen werden en worden nog

lichamelijk en zedelijk vermoord om er de

voor de heeren noodige winst uit te

halen.

Kindermoord vóór den oorlog door

uitbuiting in fabrieken en mijnen ; gedurende

den oorlog door beschietingen of

gebrek aan voedsel ; na den oorlog door

ellende en armoe, waaronder de ouders,'t

zij door werkloosheid, duur leven of

krisissen gebukt gaan en waarvan hun

onschuldig kroost de gevolgen draagt.

Dat alles hééft het kapitalisme op

zijn geweten. En de huidige ekonomische

orde zal den kinderarbeid voort toepassen,

is 't in Belgie niet, 't is in vreemde

landen. Kinderuitbuiting is,kindermoord;

zij zal den oorlog niet kunnen beletten,

oorlog is kindermoord ; zij zal de gevolgen

niet kunnen„doen verdwijnen en die

gevolgen zijn eveneens kindermoord.

Dat het Roode Kruis propaganda

(LEEST VERVOLG ONDERAAN KOLOM 4.)

EEN NIEUWE MINISTER

VAN OORLOG

Het is onder die hoofding dat « De

Leiewacht » van 25 Oogst begint met te

zeggen dat het in 't « Volksrecht » van

de schuppe liep, omdat ik schreef in «Een

Schandaal » dat de 12 maandendienst, die

op 18 Juli laatstleden in de Kamer gestemd

wierd door katholieken en liberalen, te

veel is, dat het nog niet genoeg was ons

« 10 maanden lichamelijk en zedelijk te

doen lijden... »

En daar vraagt « De'Leiewacht » :

Wie zijn die « ze » ? Wie zijn die « ons »?

Welnu, Leiewacht, ik zal het u maar

zeggen. Die «ze» dat is heel uwe kliek

met de blauwen erbij, die de 12 maanden

stemden, en die «ons», dat zijn wij,

werkjongens, die het van den eersten tot

den laatsten dag ondervinden wat het

zeggen wil 10 ot 12 maanden soldatendienst,

terwijl de mannen van uwe soort,

op bureelen of andere plaatsen, met den

inktpot voor zich, den tijd dooden met

cigaren ef cigarette» te rooken,

Wij gelooven wel dat het voor die

mannen niet op eenige maanden aankomt.

Zij verliezen er toch niet veel bij, terwijl

wij maar al te dadelijk gewaar worden,

dat ze in onzen « te huis » ons moeilijker

10 of 12 maanden kunnen missen dan

6 maanden.

Ziedaar, Leiewacht, ons antwoord op

de vraag wie die « ze » en wie die « ons »

zijn.

« De Leiewacht » zegt dan verder :

« Zou men niet denken dat het nog voort

oorlog is, dat de Duitschers nog voort

Belgie bezetten en dat ze ons voor 10 of

12 maanden naar Celle of Soltau doen te

wege. » En alzoo maakt « De Leiewacht »

een heele armzalige vergelijking, want

het was tijdens de Duitsche bezetting ook

uwe soort niet die in Celle of Soltau zat,

alsook in de hongerkampen van «Sedan»,

maar wel ons werkvolk, dat hier in den

weg liep, het was het krapuul (?) dat er

zat, terwijl uwe soort zich vetmestte op

het bloed en den honger van ons.

« De Leiewacht » zegt nog : « We

zijn zoo bepaald antimilitarist als

100,000 socialisten. » Hewel, lezers

en lezeressen, wat zej,t ge nu ? « De

Leiewacht » is antimilitarist en zelfs nog

heviger dan wij. Maar wacht eens, want

het blad laat er dadelijk op volgen :

« maar als er toch een leger moet zijn,

wij nemen aan dat het een goed geoefend,

goed yewapend en goed bestuurd leger

moet zijn. »

Hewel, ge moogt gij uw antimilitarisme,

dat heelemaal overhoop ligt met de

christelijke beginselen, houden.

Wij hebben over het antimilitarisme

eene andere meening, daar de feiten ons

bewezen hebben, dat goed gewapende

legers ons niet tegen den oorlog bevrijden,

maar ons daar regelrecht naartoe leiden.

Met antimilitaristen zooals gij is de terugkeer

van den oorlog zeker. Neen, niets

zijn wij met zulke mannen, die hunkeren

naar de gelegenheid om met een paar

meters driekleurig lint in ieder knoopsgat

te loopen.

Wij echter strijden als antimilitaristen

voor minimum dienst en ook voor de vol

ledige afschaffing der legers.

Dat is u gezegd, Leiewacht, door die

jongen, die toekent

M. M.,

soldaat te « M on s ».

maakt voor gezondheidsleer, zeer goed^

maar zij zal de kindersterfte, de kinder

moord nooit beletten kunnen. Dat kunnen

wij, socialisten, het Internationale socialistisch

georganiseerd proletariaat, alleen,

omdat wij de grondoorzaak aanvatten en

verdelgen willen : het kapitalistische

stelsel. G. D. S.

ABONNEMENTSPRIJS •

6 maanden . . . . 3.75 fr.

1 jaar 7.50 fr.

Men abonneert zich ten Postkantore

|w A KNONCEN volgens overeenkomst

EEN WERK DER B- W- P.

HET DOCUMEWTATIEBÜREEL

Het documentatiebureel is een instelling

dat betrekkelijk weinig bekend is.

Zijn doel is de intellectueele arbeiders

in 't bijzonder en het publiekHin het

algemeen in le lichten over alle politieke

en sociale kwesties.

Het bureel is gevestigd in het Volkshuis

te Brussel, waar onder de waakzame

leiding van partijgenoot Van Roosbroeck,

de algemeene schrijver der Belgische

Werkliedenpartij, verscheidene bedienden

uitsluitend bezig zijn aan het raadplegen,

verzamelen en schikken der ontzaglijke

documentatie dat het vereischt.

Wanneer we zeggen ontzaglijke documentatie,

dan is het niet overdreveu.

Het bureel ontvangt inderdaad

meer dan drie honderd tijdschriften en

bladen van alle landen en alle strekkingen.

De inhoud dezer is zorgvuldig onderzocht.

De doenmenten worden in drie

catégories verdeeld : arbeidersbeweging,

sociale wetgeving en finantieele documentatie,

en vervolgens op fichen gebracht,

t Is aldus dat er reeds 10.500 fichen

werden gemaakt voor de arbeidersbeweging,

18.200 voor de sociale wetgeving

en 7.900 voor de finantieele documentatie.

Het vervaardigen dezer encyclopedie,

waaraan men onophoudend werkt, stelt

maar een deel der werkzaamheid van het

Bureel voor. Het heeft ook voor doel, in

den kortst mogelijken tijd te antwoorden

op de vragen die men stelt, 't Is zijn

wezenlijke taak. Men begrijpt ook gemakkelijk

dat het meerendeel der vragen somwijlen

heel moeilijke opzoekingen vergen.

Het gebeurt dat gestelde vragen verscheidene

dagen werk verlangen van een

fonctionnaris.

De antwoorden worden kosteloos

verstrekt.

Zijne briefwisselaars zijn in 't bijzonder

de socialistische mandatarissen, groote

federaties, centralen en werkersbonden.

De bijzonderen die vragen richten tot het

Bureel zijn nog niet zeer talrijk. Hen moet

worden den weg geleerd tot een organisme

dat hen veel diensten kan bewijzen.

Het bewijs dat de verstrekte documentatie

uitstekend en juist is en zijn

opzoekingen stipt zijn, is wel dat onder

zijn briefwisselaars voorkomen : vreemde

arbeidersorganisaties en — zonderling

verschijnsel — zelfs ambassaden, en den

Volkenbond.

Wij kunnen fier zijn over eene dergelijke

instelling in den schoot der partij.

Dat de opzoekers, de studeerenden er

ruimschoots van gebruik maken.

Di. WEEK DEK VROUWEN

Tijdens de week der vrouwen ingericht

door het Nationaal Komiteit der

werkzaamheid der vrouwen, de Centrale

van Opvoeding en de hoogere

Arbeidsschool vaa 2 tot 8 September, zal

er eene der lessen plaats hebben in de

bureelen van La Prévoyance Sociale over

het vraagstuk der verzekeringen.

Geene omstandigheid kon beter zijn

om ever onze verzekerings-cooperatief te

spreken.

In bijna alle huishoudens is het de

vrouw die de rol speelt van minister van

financiën en als zij hare overtuiging gegeven

heeft over eene dezer vraagstukken

wordt hare zienswijze meestal gevolgd.

Het is dus heel natuurlijk, de

gezellinnen, die deel nemen aan de week

der vrouwen, wel in te lichten aangaande

eene vraag die hen bijzonderlijk aanbelangt

als vrouwen.

Als strijdsters der voorwacht, zullen

zij alsdan het goede zaad in hunne wederzijdsche

inrichtingen uitstrooien ; de

noodige zaken zullen herhaald worden

van naaste tot naaste en de oogsten zullen

immer schooner worden.


Gewetensonderzoek

De opslag van het papier speelt de

financien^van oris blad ook kwâ perten.

Trots onze schoone oplage en de redelijke

opbrengst van den strijdpenning,

R . Twe de twee eindjes aaneen niet

knoopen. Dit houden we natuurlijk niet

uit.

We moeten ofwel nog meer ophalen

aan steun ofwel aan prijsverhooging denken.

Wij meenen dat het tweede door het

eerste te voorkomen is, wat voorzeker

iedereen wenschelijk zal oordeelen.

Nog veel partijgenooten verwaarloozen

iets voor hun blad te offeren. Alwie

daar tegen kan zou wekelijks iets in den

strijdpenning moeten storten.

Te weinig is 't voorbeeld gevolgd van

zekere plaatsen, waaronder kleine gemeenten,

waar de beste partijgenooten

zich verbinden wekelijks 0.25 of 0.50 c.

te betalen als steun voor ons blad.

't Mag ons dunkens wel eens opgemerkt

worden dat er plaatsen zijn met

eene belangrijke organisatie, van waar

weinig of geen steun komt. 't Is toch niet

aan te nemen dat er onder de vooraanstaande

partijgenooten, onder de bestuurders

der verschillige groepen, onder

de bedienden der partij, die 't voorbeeld

zouden moeten geven,niemand is die geen

0.25 c. kin ofUrtn om ons blad te helpen.

We gelooven dat die kameraden wel

de soms zware last zullen te dragen hebben

van plaatselijke zwakkeen dus noodzakelijk

te ondersteunen groepen of instellingen.

Maar verdient ons blad niet op

den voorgrond te staan onzer belangstelling

en bekommering ?

Wij vragen dus meer strijdpenning,

maar dit wil natuurlijk niet zeggen : lange

zetten, waaraan we niets hebben, en

die men ons dus gerust onthouden mag.

Wekelijksche naamplaatsingen, dat

is waartoe meer zou moeten besloten

worden.

Van onze partijgenooten lezers verwachten

we dus dat ze hun geweten eens

zullen onderzoeken, en ze zullen besluiten

van nu voort hun plicht te doen voor-ons

blad, in geval ze tot de bekentenis

gebracht worden dat ze tot nu toe hun

plicht hebben verzuimd.

« VOLKSRECHT »

CONGRES

DER

Disli'iklsfedei'atie Meenen-Moorseelc

gehouden te Meenen

den 26 Augustus 1923.

Zoaals in het vorig kongres was besloten

geworden, zouden we een volgende

maal te MEENEN, in den prachtigen

nieuwen Volkstempel in kongres bijeenkomen,

op 26 8-23. Om 9 1/2 ure waren

reeds vele afgevaardigden beneden bijeen,

de opening van 't congres afwachtende,

Een kwartier later waren we allen boven

en opende ROBERT DETAEVERNIER het Congres,

de afgevaardigden verwelkomend in

het nieuwe Volkshuis van Meenen, waarop

de Meenensche vrienden mogen fier zijn.

DURNEZ ALFONS werd als voorzitter

van het Congres aangeduid. Aan de afgevaardigden

werd door den sekretaris een

gedrukt zesmaandelijksch zedelijk en

finantieel verslag overhandigd.

De aanwezigheid werd vastgesteld

van 25 afgevaardigden en den arr. sekretaris,

Meenen 10, Wevelghem 3, Moorseele

1, Heule 5, Gulleghem 4, Reckem 2.

Het congres betreurde grootelijks

dat Lauwe'en Bisseghem niet waren vertegenwoordigd.

Daarop verleende de voorzitter

het woord aan VANKEERSBULCK, secretaris,

voor bespreking nopens de

verslagen.

In vorig congres werd aangenomen

dat de verslagen zouden wordeu gedrukt.

Dit is gedaan. In het verslag komt het

antwoord op eene vroeger gestelde

vraag; Wat is het gebied der werkrechtersraden

? Dat de groepen het bewaren,

dit te weten kan hen zeer dienstig zijn.

We kwamen te weet dat er twee nieuwe

wetsvoorstellen bestaan, inzake de werkrechtersraden.

De datum der verkiezingen

zijn nog niet bekend. Het kan wel in

1924 zijn.

Het verslag van den secretaris vermeldt

dat in het distri kt samen 1735 Vooruit's

gelezen worden, 3635 Volksrechten, 50

Le Peuple's, 250 Stem der Vrouw en

maandelijks meer dan 5000 vakbladen.

VOORUIT : Meenen 1020, Wevelghem

300, Reckem 125 en 50 Le Peuple,

Lauwe 90, Bisseghem en Gulleghem 75,

Moorseele 65, H-ule 60. VOLKSRECHT :

Meenen 2200, Wevelghem 475, Reckem

165, Lauwe 190, Moorseele 275, Heule

110, Bisseghem en[ Gulleghem 220.

De secretaris^ stipt als merkwaardig

aan : het feit van Moorseele, waar, in een

jaar, we in plaats van 43, 65 vaste lezers

van Vooruit hebben en van 105 Volksrechten

we er tot 275 geraakten.

Voor 1922 werd voor 6795 leden

aanbetaald.

De recretaris besloot zijn verslag met

de mededeeling,dat, gezien zijne bezigheid

als bestendige sekretaris voor de Vakbondfederatie

van Wevelghem en Omliggende,

het hem niet^meer mogelijk is langer het

secretariaat te behouden der Distriktsfederatie

en met de hoop dat er een bekwame

en jonge kracht zal gevonden worden om

de Federatie te leiden.

Verder meldt hij een inkas van

597,20 fr.

DETAEVERNIER, arrondissementssecretaris,

vreest een weigerend antwoord,

maar vraagt toch dat Vankeersbulck verder

secretaris zou blijven. Niemand klaagt,

integendeel bewijst ons het voorgebrachte

verslag dat we als Federatie degelijk werk

verrichtten. De secretaris beeft ongelijk te

veel te willen. Is de Distriktsfederatie niet

enkel als "hulp der^Arrondissementsfederatie

; dus is het onnoodig congressen te

houden als er niets te zeggen valt. Het

secretariaat verdient lof.

DURNEZ, voorziPer, dringt ook aan in

zelfden zin.

VANKEERSBULCK. — De organisatie,

waardoor ik bestendig ben aangesteld,

vroeg dat ik het huisbezoek zou doen in

het gewest. Ik zou in de onmogelijkheid

zijn het te doen, indien ik mij niet ontmiek

van bijkomend werk. Met den besten

wil kan ik niet toestemmend antwoorden.

DETAEVERNIER, arr. secr. — Wevelghem

is bet middenpunt van 't Distrikt ;

best ware het toch te Wevelghem het

secretariaat te behouden.

Ten slotte, gezien nog niemand gevonden

is, wordt aangenomen dat Vankeersbulk,

tot iemand gevonden wordt,

verder het secretariaat zal waarnemen, met

de bemerking van deze laatste dat hij niet

instaat voor het bijeenroepen, om de

5-6 weken, van een nieuw congres en dat

hij, zoo er iets is var. belang, het den arr.

secretaris zal overmaken.

Het congres nam verder zonder opmerking

de verslagen aan, zoo zedelijk

als geldelijk. (VERVOLGT).

liet bouwen van

werkmanswoningen

belemmerd.

De Nationale Maatschappij van Goed

koope Werkmanswoningen krijgt van de

regeering voor 1924 slecbtsl50miljoen fr.

Dat is om er 6.000 huizen mede te bouwen

dan als er tienmaal meer zouden moeten

gezet worden.

Daar d^ Nationale Maatschappij reeds

verschillige plaatselijke maatschappijen

kapitalen zou toegezegd hebben met het

vooruitzicht op dit krediet voor 1924, zou

de Nationale Maatschappij toekomend jaar

weinig of geen vragen om geld vanwege

de plaatselijke bouwmaatschappijen meer

kunnen inwilligen.

Als er bij de regeering op gewezen

wordt dat zij de Nationale Maatschappij

verhindert de plaatselijke bouwmaatschappijen,

ter bestiijding der nog heer

schende woningcrisis, hun bouwprogramma

te laten uitvoeren, antwoord: zij

meer geven wij toch niet, de plaatselijke

maatschappijen moeten maar de reeds

gebouwde huizen verkoopen. Maar koopers

vinden is twee. We weten wel dat

het systeem Moyersoen is a de werkman

zelf zijn huis koopen.» Dat is heel schoon,

maar in de meeste gevallen onmogelijk, en

ook onvoordeelig voor den werkman. Met

zijn spaarpenningen op intrest te zetten

kan de werkman immers eene veel betere

zaak doen dan een huis te bouwen of een

door de maatschappij 'gebouwd huis te

koopen.

Ten andere hoeveel werkmenschen

zijn er die eenige duizenden franken hebben

om in een huis te steken, en die

verzekerd zijn gedurende een aantal jaren

stipt de afkortingen te zullen kunnen

doen ?

Dat de meeste werklieden bezitloos

zijn zal eker ook wel elkeen toegeven.

Hewel dan, moeten die werklieden dakloos

blijven als ze 't slachtoffer worden

der woningscrisis ?

't Is dus zeer gevaarlijk vanwege

minister Moyersoen, en met hem gansch

de regeering, den woningenbouw der

maatschappijen te belemmeren. Ook kan

daartegen niet krachtdadig genoeg geprotesteerd

worden.

Eeht kristeüjk

Ziehier wat aan de kinderen in de

kristene scholen wordt aangeleerd

Het wraeksein is gegeven

Hij is hun tergen moe :

Met vuur in 't oog, met woede

Springt hij den vijand toe.

Hij seheurt, vernielt, verplettert,

Bedekt met bloed en slijk

En zegepralend grijnst hij

Op 's vijands trillend lijk.

Zij zullen hem niet temmen,

Enz. (air connu).

En Christus beminde zijne vijanden

en bad voor hen.

En Chriatus kende slechts woorden

van liefde en vrede.

En toch noemen die brieschende,

grijnzende, vernielende, verpletterende,

verscheurende leeuwen zich de volgelingen

(.van den zachtmoedigen liefhebbenden

Christus.

Huichelen kunnen ze zeker.

'1 Zijn weer de

g»cialigten geweest.

De soldatendienst is verlengd en 't is

verduiveld weer de schuld der socialisten.

Wie dat zegt ?

Moet ge dat vragen? De christenen.

Ja maar, en weten dat er 55 katholieken

tegen hun eigen voorstel (de

8 maanden) gestemd hebben, terwijl de socialisten

in blok daarvoor hunne stom

hebben uitgebracht, en dit niettegenstaande

de christensn het socialistisch

voorstel (de[6 maanden) helpen verwerpen

hebben.

Moeten ze durven ?

't Gaal nu beter

Sedert dat de socialisten uit het ministerie

zijn is de toestand der arbeiders

beter, zegt «De Volksmacht»

Noemt De Volksmacht dat verbete

ring voor de arbeiders : bet leven standvastig

verduren (het indexnumber staat nu

aan 439), onze frank naar den dieperik

gaan, de belastingen verhoogd, de achturige

arbeidsdag gesabotteerd,de soldatendienst

met vier maanden verlengd, het

bouwen van werkmanswoningen verhinderd

en de pachten verdubbeld?

Zijt maar verheugd, werklieden, uwe

toestand zal nog al verbeteren, want onze

snelle regeering zal het hij al de opgej

somde verbeteringen nii-t laten. Zij zal

ook nog het kosteloos pensioen afschaffen.

Wie zal er nu nog aan twijfelen dat

de christene leiders bet niet goed meenen

met de werkersbelangen ?

Ma tante is kwaad.

De katholieke « Leiewacht» valt niet

Z3cht ,met de Vossenbonden. Zij noemt

ben met eene onverdoken nijdigheid

« vossenholen » en de katholieken, die

daar inzitteu zijn, volgens De Leiewacht,

welpen. (Dat zijn berejongen.)

Aardige vossen, bé?

Maar, Leiewacht, het artikel waarvoor

ge u zoo kwaad maakt, staat dit niet

in een blad (Ramskapelle) dat gedrukt

wordt op .de persen van uw katholiek

zusterorgaan «De Meenenaar »?

Wat zoudt ge wel van «De Meenenaar»

zeggen ?

DisïriMscongres.

Kortrijk-flarelbeke

üe groepen der kantons Kortrijk-Harelbeke

worden verzocht zich te doen

vertegenwoordigen op het D1STR1KTS-

KONGRES dat plaats heeft te SWEVE-

GHEM, bij Arthur DEKIMPE, Ooteghemstraat,

Zondag 9 September om

9 1/2 ure 's voormiddags.

DAGORDE : 1. Definitieve samenstelling

van het uitvoerend bestuur ; 2. Bijdrage

; 3. Inbuldigingsfeest Hulste ; 4.

Toestand groepen, propaganda.

HULST!

Ter gelegenheid der Kermis is er

op Zondag 2, Maandag 3, Dinsdag 4 en

Woensdag 5 September, groot Bal in het

Volkshuis.

Dat de liefhebbers van dantcn er heen

gaan.

MEENEN

BUB G-IÜFLS TA ND

van 21 tot 30 Augustus.

GEBOORTEN

Butckaert Simonne-Reine, Yperstr. 207 —

Deroost G. ston-Théophile, Yperstr. 213 — Vercruysse

Dina-Bertha, Wahisstr. 211 — Billiet

Elisée-Maurice, Barakkenstr. 35.

HUWELIJKSAFKONDIGINGEN

Begein I^eon, metser, Lammerstr. 158 en

Breyne Rachel, moulineuse, Lammerstr. 160 —

Vandenbulcke Maurice, geneesheer, Yperstr. 99

en Dequinnemar Marie, z. b. Rijselstr. 47 —

Ramon Robert, fruithandelaar, St-Jansmolenstraat,

80 en Verhaeghe Marguerite, weefster,

Schansstr. 18 — Ruaert Gérard, verwer, Leegeweg,

105 en Vandamme Bertha, fabriek werkst.

Leegeweg, 85 — Meurisse Charles, vernisser te

Wevelghem en Lamote Elza, stoelvlechtster,

Elisabethstr.,16.

HUWELIJKEN

Vanlerberghe Remi, fabriekwerker, 20 j.

te Moorseele en Buyssens Martha, fabriekwerkster,

21 j. Bruggestr. 310 — Vermale

Camiel, pasteibakker, 27 j. te Hallewyn en

Verhaeghe Madeleine, : zonder beroep, 21 j.

Groote Markt, 44.

STERFGEVALLEN

Ramaut Virginie, z. b. 82 j. Bruggepoort, 2

— Vandecnocke Marie, huishoudster, 48 j.

Moeskroenstr. 83 — Holvoet Barbe 72 j Wervickstraat,

52 — Ameel Maria, 99 j. Bruggepooit,

2 — Vanholderbeke Philomène, 75 j.

Leopoldstr. 28—Knockaert Zoe, 14 j. Yperpoort

116 — Hostens Gabrielle, 42 j. Bruggepoort, 2 —

Denys Gérard, 2 j. Bruggepoort, 11.

SIFS PRAATJE

De Meenenare heeft hem al straf

vele moeite getroost om ons bevolkinge

tegen't stadsbestuur op te ruisschen, en

't en lukt hem niet.

Hij laat alle weke 't vuilste verken

van de stad zijn kele uitschreeuwen en

't laat de bevolkinge g'heel onverschillig.

Hij gebruikt groote woorden, spreekt

van schandalen om effect te maken, en

d'openbare opinie blijft dood kalme, want

ze kent het kaloteblad, dat schaamtevrij is

en verdienste zoekt in valscbheid en gemeenheid.

Hij'heeftal zoovele uit zijnen duim

gezogen om zijn tegenstrevers te kunnen

aanvallen en vuilmaken, zonder dat het

pakt, dat hij erdoor uit zijn lood geslegen

is, te meer dat hij in nesten geraakt met

't gene waarmee dat bij dachte zijn vijanden

nen trek te kunnen draaien : «'t Godsdienst-onderwijs

in de gemeentescholen®.

Hij zei dat de gemeentescholen scholen

zijn zonder God, en hij moet bekennen dat

er daar wel lessen van godsdienst gegeven

zijn. Hij zegt dat "t schepencollege 't godsdienst-onderricht

onmogelijk maakt en

kan niet afliegen dat 't schepencollege

niet anders en doet of 't i eglement van

't oud kalotebestuur toepassen. Hij zegt

dat Mlle Catry gestraft wierd omdat ze de

paster niet wilde buiten steken, hij geeft

te verstaan dstde paster naar de gemeentescholen

niet meer mag gaan, en hij en

kan daarvan niet het minste bewijs geven.

De paster zou liever een ander ure hebben

voor de lessen van godsdienst in de gemeentescholen,

zegt hij, en hij moet bekennen

dat de paster dit nog nooit aan

't schepencollege laten weten heeft.

Hij is in zulk een nauw straatje gesukkeld

dath'j hem moet beroepen op een

ongeldig mondeling akkoord van hij weet

niet van wanneer en met wien.

Sukkelare, ge staat daar nu in uw

hemdevane te schilderen, en die hem de

moeite getroost om naar u te kijken

lacht u uit.

Ge zoudt u nu willen schoone

maken, hé, maar 't en is geen doen aan.

Ne neger wascht hem niet wit. Nu zeg je

dat het rood-blauw reuzengebroed,van de

gemeentescholen,scholen zonder God wil

maken, maar ge moet u alzoo uit de slag

niet trekken, aangezien dat ge beweert

hebt dat de gemeentescholen scholen

zonder God zijn.

Scholen zonder God, onder het bestuur

van Adeline Catry 1? GIJ, Adeline

Catry, aan 't hoofd van een schole zonder

God !? Dat is erg, weet ge, en onvergeeflijk.

Bid zoovele of dat ge wilt, gaat alle

dage naar de messe en te communie, toch

kunt, ge in staat van gratie niet meer

geraken, en de paster die u de absolutie

geeft,achter dat hij weggejaagd geweest is

uit de scbole, waarvan dat gij aan 't§hoofd

staat, begaat eene sacrilege, en alle twee

hebt ge Gods vermaledijdinge to vreezen.

Ge lacht? Ah, ge weet |jei gij beter,

hé, gij weet gij wel dat uw schole geen

schole is zonder God, ge weet gij

wel dat de paster en « De Meenenare »

liegen, als ze dat zeggen. Maar gij en

keurt dat toch nooit goed, zeker? 'k Zou

anders nen keer willen weten hoe dat ge

dat liegen in overeenstemminge zoudt

brengen met uwe christelijke gevoelens.

't En is niet schoon hé, Adeline, van

alzoo wetens en willens Gods geboden te

overtreden Î Wil-je gij, die zulk een treffelijke,

christelijke vrouwe zijt, gemeens

hebben met menschen die zoo schaamteloos

Gods leeringe verloochenen ?

* *

Wacht maar, dacht de Meenenare,

valt mijn spel met de scholen zonder God

in den kakstoel, 'k zal een groot affaire

maken van de pompiers en de barakskes,

'k zal zeggen dat de roo-blauwe stadsbestuurders

de kalote-officieren van 't pompierskorps

willen weg hebben, en dat de

barakskes en d'huizen voor de socialisten

zijn. Dal zal nen buis geven en opschuddinge

verwekken.

't Moest nen donderslag zijn, maai'

't en is nog geen scbete geweest.

De menschen zeggen dat De Meenenare

nu alzoo te peerde niet moet sprin

gen voor d'officieren van 't pompierskorpe

achter dat hij er hem zelf al over beklaagd

heeft dat ze hunder niet en lieten zien als

't brandde. En voor wat de barakskes en

huizekes aangaat, hij steekt zijnen vinger

in zijn eigen ooge,met te zeggen dat 't oud

kalotebestuur de barakskes aan de socialisten

heeft gegeven. Moeten al de barak'

ken en d'huizen daarvooren nu aan de

siskes gegeven zijn ?

De Meenenare zou de deze eerst moe

ten kunnen uithalen.

Er zal wat anders moeten gevonden

worden om ons stadsbestuur iu nauwe

schoenen te brengen.

Allez, die entwadde weet gaat het aan

Deleu, op de Groenselmarkt,gaan vertel

len.

*

* *

Mijne kameraad Meheus heeft van de

weke in « De Volksmacht » vergeten te

niezen.

Zou hij wel in vacancie zijn, zonder

mij daarvan verwittigd te hebben ?

't Zou spijtig zijn moest ons gesprek

daardoor afgebroken zijn en de vraagskes

die 'k hem gesteld heb ^onbeantwoord

blijven.

Maurice, tot de naaste kwestie, hé!

*

* »

Kritieke is gemakkelijk, zegt het

spreekwoord. Maar toch zijn er menschen

die hunder uren lang aan kritieke kunnen

moe zagen.

Zoo was ik overlaatst aan Dals' krui:

en 'k boorde daar ook een paar menschen

bezig, die van de kritiek-ziekte {aangetast

zijn. 't Was op den burgemeester zijn

dak dat ze zaten. En weet ge waaro

Omdat de kantonniar van de provincii

langs de provinciale baan 'nen dijk gemaakt

had, waarin dat er 's avonds

menschen getuimeld waren.

't Betrof dus een werk van 'nen k

tonnier van de provincie, langs een provinciale

route, waaraan dat de stad niet!

ie zeggen heeft, en toch was het den

burgemeester die de bollen moest keeren,

Gelukkiglijk dat den burgemeester

aantijden alles van zijn schoere schud

Hoe breed zijnen rugge ook is, hij zon

dikkels in korten tijd gelaad zijn van

meestal stomme, noozele kritieke.

'k Ben bij bet koppelke kritikeurs

gegaan en 'k heb hunder gevraagd of a

daarover al 'ne klacht hadden iugedien

Neen, zij hadden dat nog niet gedaan, a

moesten het zijder op het stadhuis van

hunder zelve maar weten.

'tEn is alzoo niet, jongens, dat gt

iets kunt doen veranderen, waarover

ge meent u te kunneu beklagen. Ge rao '

vooraleer te kritikeeren, beginnen m«t

onderzoeken wie dat er de schuld van

wie dat het aangaat en wie dat er entwad

kan aan doen, om dan bij den dezen

gaan.aankloppen en uw redens uiteen

doen.

Dat dadde meer gedaan wierd, er

minder gechicaneerd en er zou minder

reden tot klagen zijn.

*

» »

Zeg, 't is waar, Vuilblekske, g'en

woordt gij niet op ons vrage: door wie

ge Deleu als schepen en gemeenteraads'

zoudt willen vervangen zien.

Heeft die v rage u uituw lood geselge

Dat en kan mij niet scbelen, maar als

wilt hebben dat het veel beter zou g~

moeste Deleu weg zijn, ge zijt voor u

lezers en uw leden verplicht van te zegg

wie dat ge in Deleu's plaatse verki

Is 't Dewitte ? Of is 't Deny ? Ne comm

nist en kan 't niet zijn want er is gcommunist

die gemeenteraadslid

plaatsvervanger is.

Waarvoor dat den bierschrijver

't Vuilblekske nu meest van al kwaad

't is omdat de miuister in plaatse vann

een kalote te noemen als staatscommissa

gelijk de mottebolle, die meer inzit

't gen a dat er op 't stadhuis omme gaat,

met zijn zaken van oorlo^schâ, een s

list, een werkjongen genoemd heeft,

al aan 't ministerie was geheeht, en

dus voor't plezier van den demokraat

H. U..Z. had moeten op strate gesme

zijn.

Zeg, bierschrijver, ge zijt kwaad

dat er zoovele menschen in zake


schadevergoeding kosteloos g'holpen worden

door ons mannen ?

Ja, tiene per cent is schoone.

Sir VAN STIENTJËS.

Kiezerslijsten. — Het kollege van

burgemeester en schepenen der stad

ileeueü zal overgaan tot de herziening

der kiezerslijsten voor de wetgevende

Kamers tot den 30 September aanstaande.

Om kiezers te zijn voorde Kamer van

Volksvertegenwoordigers moet men :

1° Belgische burger zijn door geboorte

of de groote naturalisatie bekomen

hebben ;

2° Den vollen ouderdom van 21 jaar

bereikt hebben ;

3* Zijne woonplaats in dezelfde gemeente

hebben sedert ten minste zes

maanden ; +

Zijn eveneens stemrechtig :

1° De niet hertrouwde weduwen van

de militairen tijdens den oorlog vôôr den

1 Januari 1919 gestorven, en, bij ontstentenis

dier weduwen, hunne moeders,

indien deze weduwen zijn, evenals de

moeders-weduwen van ongehuwde militairen

;

2° De niet-hertrouwde weduwen van

burgers, tijdens den oorlog doodgeschoten

of bij den vijand gedood, en bij ontstentenis

dezer, hunne moeders indien deze

weduwen zijn, evenals de moeders weduwen

van die ongehuwde burgers ;

3° De vrouwen tot .gevangenisstraf

veroordeeld ofvoorloopig in hechtenis ge

nomen, tijdens de vijandelijke bezetting,

om reden van vaderlandschen aard.

Wat de ouderdom voor de herziening

van deesjaar betreft, gelilthet de personen

geboren vöör den 1 Mei 1903. De personen

welke niet ingeschreven zijn op de

vgn kracht zijnde lijsten en welke zich in

de hierbovengemelde voorwaarden bevin

den, zijn vriendelijk verzocht zich te

gaan aanbieden, voorzien van de noodige

bewijsstukken, ten gemeentenhuize

in het bureel van kieszaken. (Gelijkvloers,

eerste deur links in de groote poort).

Bibliotheek. — Het bestuur der bibliotheek

heeft besloten dat de boekerij

gedurende de maand September zal

sloten blijven, ten einde deze in orde te

brengen, de boeken te herstellen en te

nummeren, catalogen op te-maken, enz.

De boekenontleenders worden dus

verzocht, ingevolge deze beslissing, de

boeken die zij nog in hun bezit hebben,

biunen te brengen, heden Zaterdag avond

tusschen 6 1/2 ure en 7 1/2 ure.

Tegen alwie nalaat deze beslissing

na te leven, zal het bestuur weten maat-

regelen te nemen, waarvan de kosten

zullen te dragen zijn door de boekontleenders

in gebreke. Het C. v. A. O.

Biljartmaatschappij « De Vooruit

gang». — Op Woesnsdag a. s. 5 September,

om 7 ure 's avonds, grijpt in het

Volkshuis de verplichtende driemaan

delijksche vergadering plaats der Soc

Biljartmaatschappij « De Vooruitgang »

Dagorde : 1. Bilan der kas ; rekeningen.

— 2. Definitieve aanneming van het

reglement. — 3. Verloting van een Biljartstok

(onder de leden die zich loten hebben

aangeschaft).— 4. Verloting van allerhande

prijzen, die overgebleven zijn (onder

al de tegenwoordige leden, kosteloos).

5. Verscheidenheden.

Dat geen enkel lid op deze vergade

ring afwezig zij. HET BESTUUR.

Zlokenbond Moyson. — BELANG

RIJK BERICHT. — De staking der geneesheeren

tegenover de mutualiteiten

van stad is heden geëindigd en dit ten

onzen voordeele.

Met deze wotden de leden bericht dat

zij.'vcoraleer zich naar den dokter te be

geven, zij,zich tot het bureel moeten

wenden om er de noodige inlichtingen

verstrekt te worden, in afwachting de

onderrichtingen per vlugschrift aan de

leden te kunnen bestellen.

Dus, goed nota gehouden, want alle

misverstand valt ten laste der leden.

Voor het Bestuur.

De'jVoorzitter, • De Schrijver,

A. DEKIERE. C. BLIECK.

Algemeen bestuur Propagandaclub

— Op Woensdag 5 September, om 7 ure

s avonds,"grijpt eene algemeene bestuur

vergadering plaats van den Propaganda

club. Dat geen enkel bestuurlid onzer

wijkkringen afwezig zij.

Wijkkring Boo Campagne-Ons

Dorp. — De bestuurvergadering van den

wijkkring zal plaats hebben op Zondag

September om 10 ure voormiddag, in «De

Sperre » Yperstraat. De kameraden e

bijzonderlijk de vrouwen die deel uitma

ken van het bestuur moeten trachten

tegenwoordig te zijn.

Daar de opening van ons nieuw

lokaal binnen enkele weken plaats heeft,

moeten wij er voor zorgen dat er te

zelvertijde schoone feesten gegeven worden.

Daarom'moeten wij van nu af maatregelen

nemen.

Daarom, vrienden en vriendinnen,

rekenen wij op uw aller tegenwoordigheid.

Namens het bestuur :

De sekretaris, ALPH. MAES.

De keus der School. — Bij onze

ouders kan ze niet twijfelachtig wezen.

Alles pleit immers voor de officieele

school, de school van iedereen, waar

men zich moet onthouden van aanvallen

tegen personen en politieke meeningen.

Voor wat de godsdienst betreft, men

kan erzijne kinderen godsdienst-onderricht

laten geven, zooals men er ook zijne kinderen

kan van doen ontslaan. Vrijheid van

geweten en eerbied voor alle politieke

opiniën, pleit dat niet voor de officieele

school ?

Is 't ook niet misdadig, kleine, onbewuste

kinderen, menschen te leeren verafschuwen

wegens politieke overtuiging.

Ouders, zendt dus uwe kinderen naar

d officieele school (de betalende middelbare

of kostelooze lagere gemeenteschool).

waar ge meeste waar'o; - en

vindt voor een degelijk onderwin.

li IXKEM

Toen na den oorlog de Soc. Partij

besloot met alle kracht en moed de socialistische

propaganda door te voeren in het

belang van alle werkers, kwam het

Socialisme met zijn schoon nieuw leven

voor de werkende klasse hier ook op.

De moeilijkheden en tegenkantingen

bleven natuurlijk niet achterwege en men

moesteen moedig, eerlijk en rechtveerdig

karakter hebben om het socialisme bij te

blijven : Hen voor een, een voor allen,

onder het toezicht van een bestuur dat

met de leiding was belast, dat was voor

sommige menschen ook nog al lastig.

De eerlijke, rechtveerdige werkers

wilden zich kost wat kost voor goed ontmaken

van de hatelijke kalotebende. De

slechte behandeling van tijdens den oor log

had genoeg bewezen wat ze maar over

hadden voor de werkers.

De bourgeoisie met hare sleppedragers

van kleine en halve rijken trad tegen de

werkende op telkenmale ze daartoe de

gelegenheid vond.

Zeker, geheel de christelijke kalote

bende heeft er belang bij de arme werkers

te loppen en van den socialistischen weg

af te leiden. Ze hebben ook een weekloon

en ze slorpen dan nog een hoop winst op

als veikoopers van 't een of 't ander. Ze

willen aldus ook nog een deel van het

weekloon van den werker binnenpalmen

Zagen we dezelfde comedie niet met de

christelijke volkswerken'? Ze gingen eene

christene coöperatieve oprichten tegen de

coöperatieve van de Fraternelle. Ze gingen

de werkende klasse in den hemel duwen.

En wat is er nog overgebleven vao

hunnen broodverkoop en hunnen winkel?

De hoofdmannen hebben deze laten si il

leggen om plezier te doen aan de winke

liers en bakkers of omdat ze, zelve winkeliers

of herbergiers geworden zijn.

Wat is er de christene werkers over

gelaten ? Een gymnast, dal ze bijeen

houden met de jongens der school en de

zonen van vlasmarchands, winkeliers en

andere bazen, die er allen op uit zijn om

de enkele christene werkers te stroppen.

Dat is wel de christelijke aangebrande

hutsepolpolitiek. I

Zooals we zegden in ons vorig schrijven,

de klerikalen zijn in hunne boetveerdigheidsjaren

en ze trachten nu alle soorten

van politieke jubiléfeestjes te geven

om daardoor hunne misdaden te doen

vergeten en de weikmenschen terug iu

hun strop te vangen.

Was het verleden Zondag weer het

geval niet met het Jubileefeest van Beel ?

't was niet uit genegenheid voor de oude

Beel dat ze zulk spel mieken, er zat wat

anders bij voor de klieke met de kermis.

Maar de werkende klasse is zoo verstandig

haar afzonderlijk en' eerlijk te

houden in plaats van mee te heulen met

die katholieke gemeene politiekers. Dat

ziïiSmeerop doen zooVeel ze willen, als ze

de gemeente maar niet te veel lasten op

den nek werpen.

De nijdige en onrechtveerdige handelwijze

van onzen burgemeester is te voorschijn

gekomen bij ons 1 Meifeest. Dat ze

ons maar alles verbieden en hunne kliek

alles toelaten.

We zijn de overtuiging toegedaan dat

er ook zullen andere tijden komen, zooals

te Meenen, Moeskroen en nog vele

andere plaatsen.

Onze kaloteheeren kunnen het niel

verkroppen dat er reeds zoovele eerlijke

werkers het Socialisme bijtreden, en dat

de socialisten eene partij en klasse uit-

maken die wegens hare eerlijkheid en,

rechtveerdigheid een groot gezag uitoefenen.

De werkende klasse wil haar

ook niet meer laten uitzuigen.

Ze douwt haar eigen lokaal en feestzaal

om haar te ontwikkelen en eerlijk te

vermaken, eigen winkel om de winst zelf

te hebben en bij nood goholpen te worden,

ze sticht syndikaten om in tijd van staking

en werkloosheid steun te genieten, zoo

ook een ziekenbond om haar te verzekeren

tegen ongelukken en ziekte, ze schaft haar

eigen soc. lectuur aan, maakt een eigen

muziek, enz., enz.

Van zulk eene werkende klasse willen

de kaloten niet, want ze heeft er niets

meer aan te zeggen eu kan ze ook niet

meer naar willekeur uitbuiter .

Wij, socialisten, zullen voort ons best

doen onder toezicht van de besturen tot

de volledige overwinning van het Socialisme

: De vrijheid en het meesterschap

der werkende klasae over haren arbeid.

O. VANNESTE.

Zondag 2 September, als gevolg

der reis Oostende zijn de bureelen gesloten.

Die medereist weze hierdoor verwittigd

dat men vertrekt om 5 1/4 ure 's morgens

aan 't Volkshuis. Vertrek uil Lauwestatie

nirt deu trein van 6.09 ure.

LAUWE

Op Zondag 2 September, uitstap

met muziek, beschermleden, propaganda'

club en veloclub. Voor 't begin is 't naar

Stifl'e van de gendarms,dan naar den Herthoek,

Den Appel bij Camille Debaas,

Après, Kurassier, bij Machelin Flo en voor

't slot Crayveldt. 't En is niet te zeggen

't zal wel gaan zonder mij, de knoop op

de borst en laten zien dat ge socialist zijt.

Bijeenkomst in 't Volkshuis,om 2 ure,

vertrek om 21/2 ure zeer stipt. Maken

dat wij allen op post zijn, want 't zijn ons

broeders die wij bezoeken.

N.B. — De beschermleden van de

plaats zullen wachten tot na de kermis

De eerste uiistap die wij dan doen is voor

hen. VANHOUTTE ALFONS.

Zondag 2 September, verplichtende

repetitie voor 't muziek om 10 ure, goed

verstaan. Er mogen geen afwezigen zijn.

HET BESTUUR.

MOOKSEELE

Onze heer onderpastoor heeft

zich eens uitgelaten van uit de kuip der

waarheid (pardon, leugenkuip) over de

slechte pajetten. Hij donderde erbij.

Die man moet wel groote vrees hebben

van Vooruit en Volksrecht. Vreest bij

misschien dat het kerk personeel onder

hunnen invloed zou kunnen in staking

gaan omdat zij te slecht betaald worden,

zooals het gebleken is op het onlangs ge

houden congres der kerkbedienden, wat

door Vooruit werd kenbaar gemaakt ?

Voor den onderpastoor zijn onze gazelten

slecht omdat daarin het bestaan

van den werkman wordt verdedigd. Dat

mag niet.

Het zijn goed» gazetten, deze die jaar

uit jaar in de wei kmenschen uitschelden,

zooals Het Nieuwske, die tegen den achturigen

werkdag zijn, en die het volk alle

dagen leugens wijs maken.

Het is doodzonde zegt onze heer

onderpastoor Vooruit en Volksrecht te

lezen. Peist bij daardoor de menschen

schrik aan te jagen van onze gazetten te

koopen ? Zoover zult gij het niet brengen,

Mijnheer. De tijd is voorbij van : boudt gij

ze dom, ik zal ze arm houden.

Onze werk menschen luisteren niet

m?er naar zulke kwakzalvers, raar die

beeren in schapenvel, die hen zouden

willen terugbrengen naar den poeder(?

ou'len tijd van : eet geen boier en spaart

het brood.

Daarmede is het voor altijd uit en

amen en 't en is waarlijk niet spijtig.

EEN VOORUITLEZER.

Veigaderlng van den Propaganda

cl ub, Zondag 2 September, cm 2 ure na

middag. Wij hopen dat al onze leden

zullen tegenwoordig zijn.

Dezen die nog hunnen driemaandelijkschen

strijdpenning niet betaald hebben,

worden verzocht Zondag aanstaande

te betalen, anders zullen wij tot onzen

spijt genoodzaakt zijn hunnen n;am te

scnrappen. A. BOURRY.

SWEVEGHEM

Het gaat er heel zeker niet te goed

naartoe in het christen werkersverbond

te oordeelen naar wat we te hooren krij

gen over de?.e organisatie.

Het moet zijn dat dunne leden zoo j e

willig ni


In 't Volksrecht wordt ook goed wit bier

besteld, 25*— Waar blijven de liefhebbers

die er altijd naar vroegen, A. D'Hondt, 25

— Marie-Louise Vandorpe, 25 — Victor

Vandorpe, 25 - Arth. Verhamme, 1.00 -

J. Vandevoorde, 25 — Leest Vooruit en

Volksrecht, R. H. 25 - A. Mattelaer, 25—

Lied gezongen van de Razende Fox door

Elisa Snoeck en rondgehaald door A.

Lemey, 2.00 ;stakers, strijdp. 35 — Gezongen

door Pelix Garrevoet bij Paul Defoort,

3.50 stakers, strijdp. 50 — E. Decock, 25

A. Bucholtz, 50 — J. Plancke en vrouw,

50 — L. Lagae, 25 — Vanneste Artb. 25 —

J. Vanheuverbeke, 25 - Tytgat P. 50 —

J. Derycker, 25 — Ph. Vanneste, 25 — J.

Coole, 25 — Marie Egels, 25 — Martens,

G. 1.00 — J. Weyts. 25 - Vanoutryve

M. 30 — Partijgenooten, wordt lezer

onzer boekerij, G. Vanheuverbeke, 25

— De vrienden van A. Clays hebben op

zijn feest onze moedige stakers niet vergeten

en tien tegen een gegeven, 14.00,

strp. 1,55 — Gezongen door Guill. Goedjaer

bij J. Vandevoorde op het feest A.

Clays « Geen oorlog meer, maar Vrede »,

stakers 13.00, strp. 1.20 - De overschot

der muzikanten op het feest A. Clays,

stakers 3.50 — strp. 70 — 'A. Mattelaere,

wanneer zult ge nu dit propagandatoertje

doen met Cyriel Libeer 50 - Na de staking

zalFred. M. zijne school openen 1.00 —

Na een bewezen dienst door Jef Coole

schenken Félix en Angelus Decock, Ma

sure en G. Penninck voor stakers 10.00,

strp. 5.00 — Albriek Geldhof doet er nog

bij voor de stakers 5.00 — De meeste bedienden

vergeten hunnen plicht, volgt

hunne namen in de strijdpenning, A.

Clays 50 — Met deze, hartelijk dank aan al

de vrienden en kennissen die op het mij

aangeboden feest tegenwoordig waren.

Vooruit nu. makkers, aan de propaganda,

A. Clays 50—De kegel van de bende 25

— als een apostolaat 25 — zwierf' met Eva

't Oostende 25 —in de Kapellestraat 25 —

Te Wervick kon 't niet pakken 25 — de

druiven waren te groen 25 — zoo trok hij

met klikken en klakken25 naar'Oostende

om 't anders te doen 25 — Zoo vormt zich

steeds een scheidsgerecht, zelfs wanneer

meester en knecht 25 — met d'armen

ferm aan malkaar gehecht, zich begeven

in hef slecht 25 — Hij was verlegen en

riep zegt het niet aan meterke 25 — Wel

neen, riep hij bedod, 't scheidsgerecht

komt er boven op Meester en knecht, 25

— Lied gezongen door Florent Scbamp in

De Smisse te Staceghem en rondgehaald

voor de stakers door Jan Holvoet 8.00,

strp. 85— Nog eentje bij Vanruymbeke te

Staceghem, stakers 2.75, strp. 25.

27.05

Bisseghem. — Omdat wij drie minuten

overpil gedaan hebben voor M. Vervisçh,

S. V. 50 — Match Debrouwere-De-

backere, leden der commissie, Verhaege,

Deprez, 1.55 — Stanne ze.it Bisseghem

zorgt meer voor den strijdp. 25 — Stéphanie,

't is wat laat te zijn met Poete tot 3

ure lqjigs de straat, 1.00 — Omdat Bisseghem

zou strijden in alle tijden en hunnen

naam zouden plaatsen achter hunne zetten,

50. 3.80

Harelbeke. — Arth. Vindevogel, 1.00

-- Lecluyse, 25. 1.25

Beileghem. -- Na een lied gezongen

door Gaston Salembier, 8.00 voor onzen

groep, strijdp. 3.00—Omer Messiaen. 25—

Fierre Messiaen, 25 — Aloïs T'Soens, 50

— Julien Craynest, 25 — Augusta Vanheuverbeke,

25. 4.50

Coyghem. — Wel, René, Emma zou

beter haar appareil in haar huis zetten in

plaats van de menschen op straat te trekken,

25 — Dan zal ze niemand meer doen

verletten om ze hun portret te trekken,

Emiel 25 — De man is er van aangedaan

omdat hij zonder preuven zal staan, 25.

0.75

Heule. - Botermarchand, 't is komiek

gij rijdt met uwen velo in den dijk, Paulke

25 — Gij kunt dat aan uwe vrouwe verzwijgen

dat de meisjes uwen neus in

brokken wryven, Paulke, 25 — En weet

ge watg^ doet, vertelt dat aan uwe vrouw

van waar komt dat bloed, Paulke, 25 —

Hadt gij dat zelf kunnen zwijgen, wij

zouden dat in den strijdpenning niet moeten

schrijven, Paulke, 25 — En nu 'k ben

ik van uw geheim voldaan, zorgt dat gij

toekomende keer in de strijdpenning niet

meer moet staan, Paulke, 50 — Mijn naam

is Paul, als gij er achter zoekt ziet dat gij

niet en verdoolt, Paulke, 50 — Smetje zijt

gij niet beschaamd dat gij mij eenen frank

te weinig betaalt, l'aul, 25 't Kunnen

er twaalf in een mande, dat zijn van de

mannen van helpt elkander, Camiel

Verhaeghe, 25 — Met zijn dikken buik,

't is een van helpt elkander die mij onderkruipt,

Cam. Verhaeghe, 25 —Heulenaren

toekomende Zondag geven wij uitleg

nopens den Turnclub in het bondsfeest te

Namen, Louis, 25 — Het Kortrijksche

Volk wiPer valschheid uitkramen, V.V. 25

— Wij hebben een schrijven van bet

bondsfeest van Namen ontvangen en be-

merken vijf prijzen ten voordeele van

Heule, Marie, 25 — En ik zeg het Kortrijksche

Volk wil de waarheid niet schrijven,

maar recht voor de vuist, 'k zal ik hen in

het Volksrecht, de waarheid onder den

neus wrijven, Arth. Desmedt. 50 — En

onze Heulsche turnjongens zullen er zijn

van voldaan, Smetje zijn naam s.al erbij

staan, Th. Delaere, 25 - De schrijver in

het Kortrijksche Volk zonder naam is tot

alle lafheid bekwaam, Th. Delaere, 25.

4.50

Avelghem. — Pierre Lanneau, voor

de beste vrienden van Avelghem, Turners

1.00 strijdp. 25— Omdat de blauwe van

de Meerschstraat nu niet meer kunnen

lachen met onze werkbroeders, en wij gerust

Paul zijn paard kunnen missen. De

vereenigde roode van de Meerschstraat,

1.00 — Omdat Pierre Deraemmelaere zoo-

veel roode bloempjes verkocht heeft en

dit gansch alleen, 25. 1.50

Moen. — Libbrecht A. 25 — Loosveldt

H. 25 — Delanghe J. 25 - Delanghe

C. 25 — Vangeersdaele J. 25 — Naessens

L. 25. 1.50

Aelbeke. — Vaneeckhout Camille,

25 Vaneeckhout Ernest, 25 — Vaneeckhout

Charles, 25 Vaneeckhout Frédéric,

25 — Vaneeckhout Anna, 25 — Bogaei t

Oscar, 25 — Loosveldt Jules, 25 — Van

haeverbeke Madeleine, 25 — Prolo, 25 —

Omdat Valère Duquesne het Volksrecht

niet meer zou scheuten, Oscar, 25.

2.50

AVELGHEM

Heden Zondag met de kermisdagen

wordt er Bal gegeven in 't Volkshuis.

Iedereen zal er aan houden met familiele-

den en kennissen een bezoek te brengen

aan hun eigen instelling. De zaal reeds

door velen gekend mag als eene der

best ingerichte en gemakkelijkste aanzien

worden, zoowel voor dansers als voor

gezetene menschen.

Een groote nieuwe orgel met de

nieuwste airen, de zaal netjes opgesmukt

en goed gecireerd, zal de dansers zoo gemakkelijken

aangenaam mogelijk maken.

Dat iedereen, die zich goed wil vermaken,

het Volkshuis bezoeke.

HET BESTUUR.

Het i ; dus Zondag 9 September dat

wij deelnemen aan de feestelijkheden van

Berchem.

Wij vertrekken aan 't Volksbuis om

I 1/4 ure stipt. Wij rekenen op eene talrijke

opkomst, zoodoende onze makkers

van Berchem te steunen in bunnen moeilijken

strijd.

SWEVEGHEM

Door de aanwinst van leden in ons

Syndikaat en Ziekenbond, alsook lezers

onzer bladen, vinden wij ons verplicht

een bestendigen geldomhaler (bode) aan

te stellen.

Die verlange deze plaats te vervullen

gelieve zijne aanvraag schriftelijk te doen

vóór 7 September aan het volgend adres :

Bestuur socialistische vereeniging,

lokaal, Ooteghemstraat, 207, Sweveghem.

Om ip aanmer king genomen te worden

moet men gesyndikeerd zijn, alsook

lezer onzer bladen. Meerdere inlichtingen

kan men bekomen in ons lokaal van den

sekretaris. Voor het Bestuur :

A. VANWYMELBEKE.

DEERLIJK J

Thuurke, een der oppervogels van

de Gele Gilde, had eens een kwaden

droom, 't Ongeluk wilt nu dat de vent erg

babbelziek is (als 't in zijn kraam past en

uitzondering als het werkersbelangen

geldt). Het kon maar niet nalaten zijn

droom te vertellen :

« Onze kristene wei kersorganisaties

leven, riep hij uit in eene kiezingsmeeting,

zij leven, doch Deerlijk hier is nog eene

erg zwarte plekke in de gele velden onzer

uitgebreide organisaties. Daar moet verandering

in komen I Wij moeten geld

leenen, wij bouwen een vergaderzaal en

vooruit ermee. Tusschen dit en een jaarof

drie is Deerlijk, in vergelijking, even

geel als Gent rood is. »

Zoo gezegd zoo gedaan. De vergaderzaal

kwam er. Alle soorten van groepen

werden gesticht (wie herinnert zich niet

de tooneelgroep, die de planken van de

Gilde deserteerde ?) Maar... er is ongelukkiglijk

een maar bij I Thuurke vergistte

zich vau kleuren, het geel is rood geworden.

De Gilde moet hare zaal opgeven,

ze hebben er nu scheidsmuren

ingezet en woonsteden van gemaakt; die

verdraaide rooden integendeel hebben een

lokaal, en er nu, sinds een tweetal

maanden, een zaal bij ! Ze beweren dat er

veel volk gaat. Ik raad Thuurke aan >ens

te gaan kijken, maar bj moet natuurlijk

oppassen de geelzucht niet op te doen vau

aandoening ! Hoe jammer voor député

Thuurke. KIJKER.

De bestuurleden worden verzocht

tegenwoordig te zijn op de bestuurvergadering

Zaterdag avond 8 September, om

7 ure's avonds, bij Vauherreweghe, tin

de Reisduif ».

Belangrijke punten staan aan de

dagorde.

COYGHEM

Met deze houden wij eraan hartelijk

de kameraden te bedanken die zoo talrijk

hebben opgekomen om het inhuldigingsfeest

van Avelghem op 19 1.1. bij te

wonen.

Dat ze het voort ten plicht rekenen

wanneer de partij op hen een beroep doet,

tegenwoordig te zijn.

EMIEL VERCAEMPST.

AUGUST GHR1STIAENS-DUCASTEL

Kortrijkstraat, 20, MEENEN

beveelt zich aan voor het leveren van

Lijkkisten m Kronen

van alle keus en prijzen.

Bestendige tentoonstelling aan bovenstaand

adres.

GEMATIGDE PRIJZEN - VERZORG WERK

ALBERT I>EWOLF

St.-Jansmolenstraat, 50. MEENEN

DEPOSITAIRE

der Soc. Coop. Brouwerij

«La Fleur d'Or» van Leuven

beveelt zich bij de partijgenooten aan voor

het leveren van :

Vatjes STERCK en BOCK

(inhoud 25 liters;

Leuvenscb bier in flesschen en STOUT.

Vervoer met auto-camion, alsook

verhuizingen.

Wielrijders, Opgepakt!

Wilt gij een goed en zachtloopend rijwiel?

Wendt U bij

ARTHUR RAMAUT

bijgenaamd t KAPITEIN » - ONS DORP

Agent der rijwielen

DOLLY, YOLANDA en ALMA

met gronle keus, alsook herstellingen.

Vrordelige prijzen. — Spoedige bediening

- — TE BEKOMEN BIJ : -- —

Ernest Meersseman

St-Josephs plaats, 10 :: MEENEN

(OP HET STUK)

Alle soorten van

GOEDE RIJWIELEN

aan alle prijzen, alsook het leggen van

waer- en gasleidingen

en alle soorten van pompen.

Partijgenooten,

Voor den aankoop uwer

• M E U B E L E N -

wendt U bij

CAMILLE POTIÉ

BRUGGEPOORT. 357 (Ezelbrug)

Daar zijn schoone en sterke meubelen

te bekomen aan lOo/o beterkoop dan

veral elders.

KOMT ZIEN ! KOMT ZIEN I

A LA BOTTE D'ISEGHEM

Magazijn van Pracht- en Gewone Schoenen

GEWAABBORGD, UITSLUITEND ISEGHEMSCH-HANDWERK

:: ALTIJD DE LAATSTE NIEUWIGHEDEN IN MAGAZIJN ::

G. VEHCRIYSSE-VAINDECASTEKI E

Rijselstraat, 244, MEENEN (BARAKKEN)

Kameraden van Leidelede en onliggende.

Wilt gij ter goeder trouw een

GOED RIJWIEL

koopen, gaat heen bij

Kasteelstraat. LENDELEDE

Ziet het merk < De Roode Leeuw »

alsook B. S. A.

CHOCOLADEN

PARTIJGENOOTEN,

WINKELIERS,

COÖPERATIEVEN,

Wendt u voor uwe Chocoladen Confiseriewaren

tot d"


Chocolaterie " üEHITflS

Bruggepoort, 162

- M E E N E N ('T V O S K E ) -

de FIJNSTE

ZUIVERSTE

AANGENAAMSTE

— VRAAGT PRIJZEN —

mm

NIETS OVERTREFT DE VERMAARDE

SAPO ZEEP

in zachtheid en aangenaamheid

Bijzonder geschikt voot kleine kinders

Voorkomt en geneest brand, jeuksel, enz.

Te be omen in alle Apotheken

Bericht aan alle Kielrijders!

Vooraleer u een rijwiel te koopen

gaat de weieldberoemde merken gaan bezien

bij

JILISRAIMON Velomaker

: Brugstraat, 82, WEVELGHEM

reeds 33 jaar Velomaker

Onmogelijke concurrentie, spoedige

bediening.

VOOR ULRWERKKN

zooals :

REGULATEURS, SCHOUWGARNITUREN,

WEKKERS, (reveilles) ZAKHORIOGEN, bijzonderlijk

Roskopf en Chronometers,

alsook voor GOUDEN OORRINGEN, enz. TAN

ALLE SOORTEN VAN LAATSTE NIEUWIGHEDEN

wendt u tot

Cyriel DELEU-SftVER

Rijselstraat, 218

MEENEN (Barakken)

HUIS VAN VERTROUWEN

PRIJZEN BUITEN CONCURRENCIE

Bijzonder aanbevolen voor Duivenmaatschappijen

voor den verkoop in

't groot.

kWllt gij goed en gena-

delijk gediend worde

voor

l WK wendt scüüêmM u tot

RENÉ DEVOS

Schoenmaker

15, Rijselstraat, 15 - MEENEN.

Al de schoenen zijn met de hand

gemaakt en zijn garantie. Ook oj

maat op alle laatste modellen.

Damen en Juffers

Voor uwe gemaakte BLEE-

EEREN en BLOESEN IN ZIJDE

en andere WOLLEN STOFFEN,

wendt u tot het welgekend huls

L.BIARD-DEVüS (Marthas)

Rijselstraat 282

MEENEN (Barakken)

(goed op het nummer letten)

Ook alle soorten van ondergoed » i

stoffen aan de laagste en laatste prijzen.

Regelmatige aankomst der gebreveteerde

Corset-s « D. W. Selecta »

INGANG VRIJ.

La PrévoyanceSociale

VERHANDELT ALLEN AARD

:: VAN VERZEKERINGEN ::

LEVEN : Volledig'met levens of tijdelijke

rente, gemengd of op bepaald termijn.

Brand en ontploffing. -- Gewoon- en

nijverheids risico. — Werkoagevallen. —

Persoonlijke verzekering. — Ongevallen

met peerden en rij tuigen. — Eurgerkjèe

verantwoordelijkheid jegens derden. —

Breken van Glas — Autos, Motos, enz.

Voor inlichtingen wende men zich bij :

RAMMANT CAMILLE (De Vetten

« Ons Dorp » MEENEN

Koningstraat, 35, MEtiNEN

(rooht op de Wlldezw'jnstifst)

beveelt zich aan voor he

HAKEN EN VERMAKEITAN SCfiUENEN

TE BEKOMEN: LAATSTE MODELLEN

Goede verzorging en spoedige be iient ig

gewaarborgd.

OPGEPASTI

Te bekomen Lbij

Vander Meersctiplaats, 8

MEENEN

Rijwielen Aug. Debunne,

Direct, en J,-D. LouvH.

Rijwielen vanaf 375 fr. (gansth con •

pleet) alsook alle slach van Niainnt

chienen.

Agent der motor < Sarolia».

5 afslag aan d« leden dei soc.

Veloclubs.

Overgroole keus van

Hoeden Klakken, Borets veor kittelt •

ren, Vrouwenhoeden in alle m^ eUof


GUSTAVESABBE-HALFAI1

Rijselstraat, 179

MEENEN (Barakkan)

Modeartikelen in 't groot /om

Iviodisten

Aan de Groept n

Voor uwe ERKENNINGSTEfc KEN.S

eu VLAGGEN, wendt n tot lin kamera&d

E. DEWINTER-SPINNOY

BOGAERTSTRAAT, 44

(bij de Fontenasplaats)

BRUSoEL

Teekeningen en bestekken 'sonclo.

verbinding.

Wilt ge goed en genadelek ge

diend worden, gaat uwe KLEfcCbRSN

koopen bij

Louis Verpoort°Verhaeglie

Kleermaker

Moeskroenstraat, 1x6, MEKüilïivi

Gekend voor zijne gematigd) prijzen

en verzorgd werk.

Haringrookerij- Rolmopsfalu lek

Handel in Pekelharing. Schelvisch, Stokviscl

Schol, Conserven, V Mv ie nen,Vijgen, Da' I • •, ? ï

OCTAVE VANDENBOSCH

AALST —:--

Hulphuis : 46, Oudburg, GB NT.

M M M M S H M I H M M M M M N à mi m *s -

Voor uw Drukwerk

en Bureelbehoeften

wende men zich bij

A,806TfifiL6~ Bfi BAi,

UBIKKERU

Rijselstraat, 185,M EENLN.

Kameraden van Reckem, Lauwe,

Aelbeke, Rolleghem en Belleghcnî!

Indien gij in vertrouwen goede en schoone Vr«w

Mannen-en Kinderschoenen wenscht te koopen, gaal naar

den Winkel der Coöperatieve «LA PRATIRNEI1B » 3»

Toerkoenjestraat, te MOESKROEN.

< La Fraternelle» fabrikeert zelf de schoencn welkt ai

verkoopt.

Doet uwe Schoenen maken op maat, want ze koste»

niet meer.

KAMERADEN STEUNT UWE CCCPEHAT1IVÏ

More magazines by this user
Similar magazines