Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het ...

multimediafiles.kbcgroup.eu

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het ...

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011

De fiscaliteit van het

hypothecaire woningkrediet


2

Als u een woning koopt,

bouwt of verbouwt en u

daarvoor een hypothecair

woningkrediet aangaat,

geniet u meestal een aantal

fiscale voordelen.

Sinds 2005 moeten we een

onderscheid maken tussen

de nieuwe regeling voor

de enige eigen woning en

de oude regeling.

Hypothecair woningkrediet: de

regeling voor de enige eigen

woning (de woonbonus)

De regeling voor de enige eigen woning is van toepas-

sing op hypothecaire woningkredieten voor de financie-

ring van de enige eigen woning waarvan de krediet- en

waarborgakte werd ondertekend op of na 1 januari 2005.

Wat?

Door die regeling worden de gewone interestaftrek, de

bijkomende interestaftrek en de belastingvermindering

voor kapitaalaflossingen en voor premies van een kredietgebonden

overlijdensverzekering (de oude regeling) vervangen

door een aftrek van het totale netto inkomen, de

zogenaamde woonbonus.

Die aftrek voor de enige eigen woning omvat de interesten

en kapitaalaflossingen van een hypothecaire lening die u

specifiek hebt afgesloten voor het verwerven, behouden

of verbouwen van uw eigen en enige woning, én de

premies van een kredietgebonden overlijdensverzekering.

De voorwaarden

De interesten, kapitaalaflossingen en premies zijn aftrekbaar

van het totale netto-inkomen als is voldaan aan de

volgende voorwaarden:

• de hypothecaire lening en de eventuele1 kredietgebonden

overlijdensverzekering zijn aangegaan op of

na 1 januari 2005;

• de woning waarvoor de uitgaven zijn gedaan, moet

uw enige en eigen woning zijn op 31 december van

het jaar waarin de kredietovereenkomst is gesloten;

• u hebt de hypothecaire lening en de kredietgebonden

overlijdensverzekering gesloten bij een instelling die in

de Europese Economische Ruimte2 is gevestigd, met de

bedoeling in een lidstaat van de Europese

Economische Ruimte uw enige eigen woning te ver-

1 Sinds aanslagjaar 2001 moet de hypothecaire lening niet meer worden

gewaarborgd door een kredietgebonden overlijdensverzekering

om de fiscale voordelen te kunnen genieten.

2 De Europese Economische Ruimte omvat de EU-lidstaten plus

Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.


werven of te behouden;

• de hypothecaire lening heeft een looptijd van ten minste

tien jaar;

• de kredietgebonden overlijdensverzekering is aangegaan:

– door uzelf met uitsluitend uzelf als verzekerde;

– vóór uw 65e verjaardag.

De voordelen van het verzekeringscontract bij overlijden

zijn bedongen ten gunste van de personen die als gevolg

van uw overlijden de volle eigendom of het vruchtgebruik

van de woning verwerven.

De hoogte van het aftrekbare bedrag

Per belastingplichtige en per belastbaar tijdperk is een te

indexeren basisbedrag van 1 500 euro (2 120 euro voor

het aanslagjaar 2012inkomstenjaar 2011) aftrekbaar.

Dat basisbedrag geldt tot de lening is terugbetaald en is

onafhankelijk van het beroepsinkomen. De aftrek levert

een vermindering op tegen het marginale (= hoogste)

tarief.

Het maximumbedrag van de aftrek wordt verhoogd met

500 euro (geïndexeerd tot 710 euro voor het aanslagjaar

2012) gedurende de eerste tien jaar van de looptijd van

de lening.

Dat bedrag wordt nog eens verhoogd met 50 euro

(geïndexeerd tot 70 euro voor het aanslagjaar 2012) als u

drie of meer kinderen ten laste hebt op 1 januari volgend

op het jaar waarin de kredietovereenkomst werd

afgesloten.

Voor wie?

Als gehuwden of samenwonenden allebei in aanmerking

komen voor de aftrek van de enige eigen woning, hebben

ze ook allebei recht op de verhogingen.

Als bij gehuwden of wettelijk samenwonenden een

gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, mogen ze

de aftrek voor de enige eigen woning volledig vrij onderling

verdelen, in zoverre ze het fiscale maximum per persoon

niet overschrijden. Om die vrije verdeling te kunnen

toepassen, moet voldaan zijn aan de volgende voorwaarden:

• er moet uiteraard een gemeenschappelijke aanslag

gevestigd worden bij de echtgenoten of partners;

• elke echtgenoot of partner moet mede-eigenaar,

vruchtgebruiker, erfpachter of opstalhouder zijn.

Uitzonderlijk wordt de aftrek toegestaan aan beide

echtgenoten als ze gehuwd zijn onder het wettelijke

stelsel, ook als de woning eigendom is van slechts één

van hen;

• beide echtgenoten of partners moeten kredietnemer

zijn.

Voorbeelden

Gehuwden in gemeenschap

De enige eigen woning is de volle eigendom van slechts

één van beide echtgenoten, gehuwd in gemeenschap

(bv. onder het wettelijke stelsel). Overeenkomstig het

huwelijksvermogensstelsel komen de inkomsten uit dat

onroerend goed in de huwelijksgemeenschap. Als ze

allebei kredietnemer zijn voor bijvoorbeeld een verbouwingslening

en voldoen aan de basisvoorwaarden, kunnen

ze allebei de aftrek voor de enige eigen woning

krijgen.

Wettelijk samenwonenden

We gaan uit van dezelfde situatie, dus de enige eigen

woning is eigendom van slechts één van beide partners.

Als ze allebei kredietnemer zijn voor bijvoorbeeld een

verbouwingslening en voldoen aan de basisvoorwaarden,

kan alleen de partner-eigenaar de aftrek voor de

enige eigen woning krijgen.

3


4

Onroerend inkomen, huwelijk en wettelijke

samenwoning

Het belastbaar onroerend inkomen van echtgeno-

ten en van wettelijk samenwonenden, die sinds

het aanslagjaar 2005 fiscaal worden gelijkgeschakeld,

is afhankelijk van hun vermogensrechtelijke

situatie. Bij echtgenoten gehuwd in gemeenschap

(bijvoorbeeld onder het wettelijke stelsel) worden

de inkomsten van de onroerende goederen voor

de helft bij het belastbaar inkomen van iedere

partner gevoegd. In een huwelijksstelsel van

scheiding van goederen en bij wettelijk samenwonenden

vormt een persoonlijk onroerend goed

daarentegen een belastbaar inkomen van de

partner-eigenaar in kwestie.

Schulden en lasten die vermogensrechtelijk

gemeenschappelijk zijn (bijvoorbeeld in het wettelijk

stelsel de interesten van een lening in verband

met een persoonlijk onroerend goed) zijn in

gelijke helften te verdelen onder de partners. Bij

echtgenoten gehuwd met scheiding van goederen

en bij wettelijk samenwonenden daarentegen

worden de door iedere echtgenoot verschuldigde

interesten in eerste instantie afgetrokken van zijn

eigen onroerend inkomen.

Het begrip enige woning

Het moet gaan om de enige woning waarvan u (mede-)

eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter of opstalhouder

bent op 31 december van het jaar waarin de kredietovereenkomst

werd afgesloten.

Er wordt geen rekening gehouden met:

• andere woningen waarvan u door erfenis mede-eigenaar,

blote eigenaar of vruchtgebruiker bent;

• een andere woning die op 31 december van het jaar

waarin de kredietovereenkomst wordt afgesloten op

de vastgoedmarkt te koop wordt aangeboden, onder

voorwaarde dat ze uiterlijk 31 december van het jaar

nadien effectief is verkocht. Als dat niet is gebeurd,

zult u voor dat tweede jaar geen aftrek onder de

woonbonus meer krijgen;

• andere onroerende goederen die niet het karakter van

een woning hebben (bijvoorbeeld bouwgrond, garage,

handelspand).

Er wordt wel rekening gehouden met:

• andere woningen waarvan u door erfenis voor 100%

eigenaar wordt;

• andere woningen waarvan u door schenking volle

eigenaar, mede-eigenaar, blote eigenaar of vruchtgebruiker

wordt.

Elk jaar op 31 december wordt nagegaan of het om uw

enige woning gaat. Als de eigen woning achteraf haar

karakter van enige woning verliest, blijft de basisaftrek

bestaan (de toestand op 31 december van het jaar van

de lening is daarvoor bepalend), maar verliest u definitief

het recht op de verhogingen van het basisbedrag.

Als gevolg van de decumulatie wordt de voorwaarde

enige woning beoordeeld per echtgenoot en niet per

fiscaal gezin.


Het begrip eigen woning

De enige woning moet ook uw eigen woning zijn. Het

moet met name gaan om de woning die u betrekt en

waarvan u eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter of

opstalhouder bent. Als u bijvoorbeeld met vijf mensen

gezamenlijk een woning koopt, komt u alle vijf elk voor

uw deel van de lening in aanmerking voor de aftrek

enige woning, voor zover iedereen voldoet aan de basisvoorwaarden.

Op de vereiste dat u de woning moet betrekken, bestaan

twee uitzonderingen:

• U kunt om professionele of sociale redenen de woning

niet bewonen (bijvoorbeeld de afstand tot de plaats

waar u werkt is te groot, u zorgt voor een zieke ouder

en woont daar in). Als u een woning bouwt of koopt

en ze enkele jaren verhuurt aan een derde om andere

dan beroepsredenen of redenen van sociale aard, mag

u de aftrek enige woning dus niet toepassen.

• U kunt de woning nog niet onmiddellijk bewonen

wegens de stand van de (ver)bouwwerkzaamheden of

omwille van wettelijke of contractuele redenen (u

moet een nog lopende huurovereenkomst nakomen, u

koopt een woning en de vorige eigenaar blijft er nog

enkele maanden wonen in afwachting dat zijn nieuwe

huis is voltooid).

In die situaties verleent de wet twee jaar uitstel. Als u

nog niet in de woning woont op 31 december van het

tweede jaar volgend op het aangaan van het krediet,

verliest u het recht op de woonbonus, en valt u terug op

het langetermijnsparen. U verkrijgt het recht op de

woonbonus weliswaar opnieuw als u de woning

bewoont op 31 december van het jaar waarin de werkzaamheden

beëindigd zijn, of waarin de contractuele

belemmeringen zijn opgeheven. Houd wel rekening met

het feit dat de verhoogde aftrek waarop u gedurende de

eerste tien jaar recht hebt, loopt vanaf de aktedatum van

het krediet. Die termijn wordt niet opgeschort als u

gedurende bepaalde jaren niet in aanmerking komt voor

de woonbonus.

5


Schema 1 Het begrip enige en eigen woning als voorwaarde voor het verkrijgen van de aftrek

Heb ik recht op de aftrek in de volgende situaties?

2e woning op

31 december van

het jaar waarin

het krediet werd

aangegaan

Aankoop Schenking Erfenis

100% volle eigen- Nee, tenzij u de woning op dat Nee, tenzij u de woning op dat Nee, tenzij u de woning op dat

dom

ogenblik te koop aanbiedt op ogenblik te koop aanbiedt op ogenblik te koop aanbiedt op

de vastgoedmarkt en ze ver- de vastgoedmarkt en ze ver- de vastgoedmarkt en ze verkocht

is voor 31 december van kocht is voor 31 december van kocht is voor 31 december van

het jaar daarna.

het jaar daarna.

het jaar daarna.

Mede-eigendom Nee, tenzij u de woning op dat Nee, tenzij u de woning op dat Ja

ogenblik te koop aanbiedt op ogenblik te koop aanbiedt op

de vastgoedmarkt en ze ver- de vastgoedmarkt en ze verkocht

is voor 31 december van kocht is voor 31 december van

het jaar daarna.

het jaar daarna.

Vruchtgebruik Nee, tenzij u de woning op dat Nee, tenzij u de woning op dat Ja

ogenblik te koop aanbiedt op ogenblik te koop aanbiedt op

de vastgoedmarkt en ze ver- de vastgoedmarkt en ze verkocht

is voor 31 december van kocht is voor 31 december van

het jaar daarna.

het jaar daarna.

Blote eigendom Nee, tenzij u de woning op dat Nee, tenzij u de woning op dat Ja

ogenblik te koop aanbiedt op ogenblik te koop aanbiedt op

de vastgoedmarkt en ze ver- de vastgoedmarkt en ze verkocht

is voor 31 december van kocht is voor 31 december van

het jaar daarna.

het jaar daarna.

Schema 2 Het begrip enige en eigen woning als voorwaarde voor het behoud van de verhoging van 500 en

50 euro

Heb ik nog recht op de verhoging?

2e woning op 31 december van om het even welk jaar na het jaar waarin het

krediet werd aangegaan

Aankoop Schenking Erfenis

100% volle eigendom Nee Nee Nee

Mede-eigendom Nee Nee Ja

Blote eigenaar Ja Ja Ja

Erfpachter Nee Nee Nee

Opstalhouder Nee Nee Nee

Vruchtgebruiker Nee Nee Ja

6


De begrippen verwerven en behouden

Met verwerven wordt zowel de aankoop van een

bestaande woning als de bouw van een nieuwe woning

bedoeld. Ook een lening voor het betalen van het successierecht

met betrekking tot de enige en eigen woning

komt in aanmerking, met uitzondering van nalatigheidsinterest

bij te late betaling.

Behouden betekent dat de lening bedoeld moet zijn om

de waarde van de woning te verhogen of op hetzelfde

peil te houden door verbouwings-, verbeterings-, aanpassings-,

moderniserings- of onderhoudswerkzaamheden,

of om de woning in bezit te houden (bijvoorbeeld

door inkoop in geval van een echtscheiding).

Bouwgrond

Omdat de lening voor de aankoop van een bouwgrond

niet wordt gesloten met de bedoeling een eigen woning

te verwerven, komt ze niet in aanmerking voor de aftrek

enige woning. De interesten van die lening mag u wel

aftrekken van het onroerend inkomen van de bouwgrond

(en van eventuele andere onroerende goederen in

uw bezit). Zolang er geen woning op de grond staat,

moet u dat kadastraal inkomen immers aangeven.

Als u een lening aangaat om zowel de aankoop van de

grond als de bouw van de woning te financieren, komt

die lening wel in aanmerking voor de aftrek enige en

eigen woning.

Gebruik voor beroepsdoeleinden

Als u een deel van de woning voor beroepsdoeleinden

gebruikt, komen alleen de hypothecaire interesten die

geen betrekking hebben op het voor beroepsdoeleinden

gebruikte deel van de woning in aanmerking voor de

aftrek enige en eigen woning. De kapitaalaflossingen en

de premies van de kredietgebonden overlijdensverzekering

komen wel volledig in aanmerking voor de aftrek.

De interesten die verband houden met de financiering

van het beroepsgedeelte kunt u fiscaal als beroepskosten

in mindering brengen.

Verhuur

Als u een deel van uw enige eigen woning verhuurt, is

de aftrek enige woning niet toegestaan voor het deel

van de interest dat betrekking heeft op het verhuurde

deel van de woning.

Voor die interest is wel een gewone interestaftrek

(zie p. 13 Terugbetaalde interest) mogelijk.

De terugbetaling van kapitaal en de premies van de kre-

dietgebonden overlijdensverzekering en gemengde

levensverzekering komen wel volledig in aanmerking

voor de aftrek.

Gewone interestaftrek vanaf 1 januari

2005

Voor leningen, afgesloten vanaf 1 januari 2005, blijft de

gewone interestaftrek van toepassing als de lening niet

is aangegaan voor het verwerven of behouden van de

enige eigen woning.

In de volgende gevallen komt de interest van leningen,

aangegaan vanaf 1 januari 2005, in aanmerking voor de

gewone interestaftrek:

De lening is afgesloten voor het verwerven of behouden

van een woning die niet de enige woning is.

De lening is afgesloten voor het verwerven of behouden

van een enige woning die de belastingplichtige

niet zelf gaat bewonen.

De lening is afgesloten voor het verwerven of behouden

van een onroerend goed dat niet het karakter van

een woning heeft.

De lening heeft geen minimumlooptijd van tien jaar.

De lening is niet hypothecair onderschreven.

7


Opmerking: als de lening slechts gedeeltelijk wordt

gewaarborgd door een hypothecaire inschrijving, komt

het deel van de interesten dat niet onder deze waarborg

valt, ook in aanmerking voor de gewone interestaftrek.

Dat verklaart de mogelijke combinatie van woonbonus

en gewone interestaftrek.

Wat met de belastingvermindering

voor langetermijnsparen?

Als u recht hebt op de aftrek voor de enige eigen

woning, kunt u daarnaast nog in beperkte mate de

belastingvermindering voor het langetermijnsparen

genieten. Het kan bijvoorbeeld gaan om premies van een

individuele levensverzekering die niet dient voor de

wedersamenstelling of het waarborgen van een hypothecaire

lening enige eigen woning.

Eerst wordt berekend hoeveel u, rekening houdend met

uw netto belastbaar beroepsinkomen, in rekening kunt

brengen. Dat is maximaal 15% van de eerste schijf van

1 250 euro (geïndexeerd tot 1 770 euro voor het aanslagjaar

2012) van uw totale bedrijfsinkomen, en 6% van

alles daarboven, met een algemeen maximum van 1 500

euro (geïndexeerd tot 2 120 euro voor het aanslagjaar

2011).

Dat bedrag (de oude korf) wordt verminderd met de

aftrek voor de enige eigen woning. Voor die vermindering

wordt alleen rekening gehouden met de basisaftrek,

niet met de eventuele verhogingen. Het verschil dat u

verkrijgt, is het maximale bedrag dat nog recht kan

geven op de vermindering voor het langetermijnsparen.

8

Een voorbeeld

U betaalt 2 120 euro aan kapitaal en interesten en komt

in aanmerking voor de verhoogde aftrek van

2 120 + 710 euro enige eigen woning. U hebt daarnaast

een individuele levensverzekering waarvoor u een premie

van 300 euro betaalt. In welke mate kunt u die premie

nog fiscaal in mindering brengen?

De berekening gebeurt als volgt.

Stap 1. U berekent eerst de oude korf, dat wil zeggen

het bedrag dat u, rekening houdend met uw belastbare

inkomen, maximaal in rekening kunt brengen. Stel dat

dat 1 700 euro is.

Stap 2. U berekent de basiskorf enige eigen woning. Dat

is het bedrag dat fiscaal in mindering werd gebracht

voor de enige eigen woning, maar zonder rekening te

houden met de aftrek in de verhoogde korf. In dit geval

is dat 2 120 - 710 = 1 490 euro.

Stap 3. Van de oude korf trekt u de basiskorf enige

eigen woning af. In dit geval is dat 1 700 - 1 490 = 210

euro.

U kunt de levensverzekeringspremie nog voor 210 euro

in mindering brengen voor de oude korf. De resterende

90 euro creëert geen bijkomend fiscaal voordeel.


Schema 3 Hypothecair kredieten na 2005 1

Voor de enige2 eigen3 woning4 Voor een tweede woning of een niet-eigen woning

Aftrek Kapitaal, interesten en premies

kredietgebonden overlijdensverzekering

tot 2 120 euro + gedurende

de eerste tien jaar: (710 + 705 ) 6

• Kapitaal en premies kredietgebonden overlijdensverzekering:

• belastingvermindering maximaal 2 120 euro (afhankelijk van het

• inkomen)

• Interestaftrek op het kadastraal inkomen van de niet-eigen

euro

• woning(en) en andere onroerende goederen

• Nooit bijkomende interestaftrek

Fiscaal Marginaal tarief • Kapitaal en kredietgebonden overlijdensverzekering:

voordeel

• verbeterd gemiddeld tarief (tussen 30% en 40%)

• Rente: marginaal tarief

Wie? Volle eigenaar, vruchtgebruiker,

erfpachthouder of opstalhouder7 • Kapitaal en kredietgebonden overlijdensverzekering: volle

• eigenaar

• Rente: volle eigenaar, vruchtgebruiker, opstalhouder,

• erfpachter

Hypotheek Voldoende om de aftrek in te

vullen en de indexatie op te

vangen

Tot 70 700 euro

Krediet- • Begunstigde: degene die de Begunstigde

gebonden • woning verkrijgt bij overlijden in 1 De levensverzekering dient als waarborg voor een lening voor

overlijdens- • volle eigendom of in vrucht- 1 een onroerend goed

verzekering • gebruik

1 a) voor het gedeelte dat dient als waarborg voor de lening:

• Nooit voor meer dan het 1 a) degene die de woning in volle eigendom of vruchtgebruik

• hypothecaire deel van de lening 1 a) verwerft;

1 b) voor het saldo: de echtgenoot / wettelijk samenwonende

1 b) partner of bloedverwanten tot en met de 2e graad

2 In alle andere gevallen: de echtgenoot /wettelijk samenwonende

2 partner of bloedverwanten tot en met de 2e graad

1 Aktedatum op of na 1 januari 2005.

2 Enige woning:

• wat telt, is de situatie op 31 december van het jaar waarin het krediet wordt aangegaan;

• voor het begrip enig: zie schema 1 enige en eigen woning;

• worden nooit meegeteld: onroerende goederen die niet het karakter van een woning hebben.

3 Eigen woning:

• de woning waarin u zelf woont;

• of waarin u om beroeps- of sociale redenen niet kunt wonen;

• of die u door overmacht nog niet onmiddellijk kunt bewonen: bijvoorbeeld in aanbouw, nog lopend huurcontract dat u moet nakomen.

4 Woning: een krediet voor een bouwgrond komt fiscaal niet in aanmerking, tenzij de lening voor de grond en het bouwen in hetzelfde voorschot zitten.

5 Verhoging met 70 euro op voorwaarde dat u drie kinderen ten laste hebt op 1 januari na het jaar waarin het krediet werd aangegaan. Gehuwden en

wettelijk samenwonende partners hebben allebei recht op de verhoging.

6 De periode van tien jaar begint te lopen in het jaar waarin het krediet wordt afgesloten. De verhoging gaat definitief verloren als u op 31 december

van om het even welk volgend jaar een tweede woning hebt. Voor het begrip enige woning in deze context: zie schema 2.

7 Bij echtgenoten gehuwd onder het wettelijke stelsel heeft ook de echtgenoot die niet-eigenaar is, maar die mee ontleent, recht op de aftrek.

Opmerking: werd de lening al afgesloten door de echtgenoot die eigenaar is vóór het huwelijk of vóór het jaar van de gemeenschappelijke aanslag,

dan zal de echtgenoot die niet-eigenaar is en die zich nadien ten aanzien van de bank mede solidair schuldenaar verklaart, pas recht hebben op de

aftrek vanaf het inkomstenjaar van inbreng in de huwelijksgemeenschap. Is men gehuwd onder het stelsel scheiding van goederen of is men wettelijk

samenwonend, dan zal de partner die niet-eigenaar is en die mee solidair schuldenaar is geworden eveneens de aftrek kunnen genieten als hij een

eigendomsaandeel in de woning verwerft (via aankoop of schenking, ongeacht het eigendomspercentage).

9


Schema 4: Alleen kredieten van vóór 2005

Zolang de lening loopt, behoudt u de vroegere belastingverminderingen

en/of aftrekken (bouwsparen, interestaftrek

en eventueel bijkomende interestaftrek).

Schema 5: Krediet voor 2005 én krediet na 2005 voor de enige eigen woning

Keuze:

Beide kredieten inbrengen volgens de oude regeling:

• bouwsparen,

• interestaftrek,

• bijkomende interestaftrek: de voorwaarden – erkende aannemer, minimaal bedrag –

• moeten dan wel vervuld zijn.

10

Voorbeeld van fiscale besparingen

Situatie

Jef en Els zijn gehuwd en hebben twee kinderen. Ze

hebben nog geen woning en willen nu graag een eigen

woning bouwen.

Zij vragen een krediet van 100 000 euro met een loop-

tijd van twintig jaar en gelijkblijvende betalingen tegen

een rentevoet van 4%. Het krediet wordt volledig

gewaarborgd door een hypotheek.

De maandelijkse terugbetaling bedraagt 602,22 euro.

De marginale (hoogste) aanslagvoet bedraagt 50% voor

Jef en 45% voor Els, in beide gevallen nog te verhogen

met de gemeentebelasting.

Of alleen het nieuwe krediet

aangeven: aftrek woonbonus

Stappenplan (geïndexeerde bedragen voor het

aanslagjaar 2012, inkomsten 2011)

Stap 1

Bepaal het maximaal fiscaal aftrekbare bedrag per

echtgenoot:

2 120 euro basisbedrag per echtgenoot + 710 euro verhoogde

korf gedurende de eerste 10 jaar = 2 830 euro.

Totaal: 2 770 euro x 2 = 5 660 euro.

Stap 2

Bepaal de effectief betaalde bedragen die voor

aftrek in aanmerking komen. Dat zijn de bedragen

die effectief op het hypothecair gewaarborgde krediet

terugbetaald worden. In dit voorbeeld is het volledige

krediet (namelijk 100 000 euro) hypothecair gewaarborgd.

Het volledige maandbedrag komt dus in aanmerking

voor fiscale aftrek.

Effectief jaarlijks betaald bedrag:

602,22 euro x 12 = 7 226,64 euro.


Stap 3

Bepaal het effectief maximaal fiscaal aftrekbare

bedrag.

In deze stap vergelijken we het maximaal aftrekbare

bedrag per kredietnemer met de effectief betaalde

bedragen die voor aftrek in aanmerking komen.

Effectief jaarlijks betaald bedrag: 7 226,64 euro

Maximaal aftrekbaar bedrag: 5 660 euro

Concreet: het eerste jaar kan de fiscale pot van 5 660

euro volledig benut worden.

Stap 4

Verdeel het effectief maximaal fiscaal aftrekbare bedrag

tussen beide belastingplichtigen.

In dit voorbeeld is dat eenvoudig: beiden kunnen elk hun

maximaal aftrekbare bedrag (namelijk 2 830 euro)

inbrengen.

Stap 5

Bereken het belastingvoordeel

Man: 2 830 euro x 45% = 1 4150 euro

Vrouw: 2 830 euro x 45% = 1 273,50 euro

Totaal = 2 688,50 euro

Op dat bedrag is bovendien geen gemeentebelasting

verschuldigd.

Hypothecair woningkrediet: de

oude regeling

De oude regelgeving voorziet in een gewone en een bij-

komende interestaftrek, en in een belastingvermindering

bouwsparen of langetermijnsparen voor de kapitaalaflossingen

en voor premies van de kredietgebonden overlijdensverzekering.

Wanneer is de regeling van

toepassing?

De oude regelgeving blijft van toepassing voor:

• leningen aangegaan voor 2005;

• leningen afgesloten vanaf 1 januari 2005 voor de herfinanciering

van een lening, aangegaan voor 1 januari

2005;

• leningen aangegaan vanaf 1 januari 2005, terwijl voor

dezelfde woning nog een hypothecaire lening in aanmerking

komt voor de belastingvermindering langetermijnsparen

of bouwsparen (het gaat onder andere om

verbouwleningen) en die laatste lening verder in mindering

wordt gebracht in de personenbelasting.

Die leningen, afgesloten voor het verwerven, bouwen of

verbouwen van de woning, komen in aanmerking voor

de belastingvermindering langetermijnsparen of bouwsparen.

De interesten komen in aanmerking voor de

gewone interestaftrek en kunnen in aanmerking komen

voor de bijkomende interestaftrek.

Hoe zit het met nieuwe hypothecaire leningen en kre-

dietgebonden overlijdensverzekeringen die werden afge-

sloten op of na 1 januari 2005, maar die niet voldoen

aan de voorwaarden voor de woonbonus en die niet zijn

opgesomd hierboven?

De terugbetalingen van kapitaal en/of de kredietgebonden

overlijdensverzekeringen van die leningen komen in

aanmerking voor de belastingvermindering langetermijnsparen.

De interesten komen in aanmerking voor de

gewone interestaftrek.

11


Premie voor de kredietgebonden

overlijdensverzekering

Voordat de premie voor de kredietgebonden overlijdens-

verzekering in aanmerking komt voor een fiscaal voor-

deel, moet voldaan zijn aan de volgende voorwaarden. U

bent zowel de verzekeringnemer als de verzekerde. U

moet jonger zijn dan 65 jaar op het ogenblik dat u een

kredietgebonden overlijdensverzekering sluit. De

begunstigde(n) van de polis moet(en), voor het deel dat

dient als waarborg voor de lening, de persoon of personen

zijn die door het overlijden de volle eigendom of het

vruchtgebruik van de enige eigen woning verwerft(ven).

Voor het saldo moeten dat de echtgenoot / wettelijk

samenwonende partner of bloedverwanten tot en met

de 2e graad zijn.

Als die voorwaarden vervuld zijn, geeft de premie recht

op een belastingvermindering. Die vermindering wordt

berekend tegen de verbeterde gemiddelde aanslagvoet

als de lening waaraan de verzekering verbonden is, in

aanmerking komt voor het langetermijnsparen. Ze wordt

berekend tegen de marginale aanslagvoet als de lening

waaraan de verzekering verbonden is, recht geeft op een

belastingvermindering voor het bouwsparen. Als de verzekeringspremie

in aanmerking komt voor de verhoogde

vermindering voor het bouwsparen, is de belastingvermindering

tegen het marginale tarief voor die premie

slechts mogelijk in de mate dat ze verbonden is aan het

toepasselijke grensbedrag van de lening. Als u een groter

kapitaal verzekert dan het grensbedrag dat van toepassing

is voor uw lening, komt de premie die betrekking

heeft op het deel boven het grensbedrag slechts in aanmerking

voor een belastingvermindering tegen de verbeterde

gemiddelde aanslagvoet, dat wil zeggen een

belastingvermindering onder het langetermijnsparen.

Hierna vindt u meer informatie over het bouwsparen, het

langetermijnsparen en de toepassing van de grensbedragen.

12

Terugbetaald kapitaal 3

De terugbetaling van kapitaal voor een woningkrediet

kan recht geven op een belastingvermindering. Die vermindering

bedraagt 30 tot 40% van de terugbetalingen

als u meer dan een woning bezit. Het gaat in dat geval

om een vermindering tegen de verbeterde gemiddelde

aanslagvoet voor het langetermijnsparen.

Het voordeel is groter als u maar één woning hebt. Voor

de enige woning wordt een verhoogde belastingvermindering

(bouwsparen) verleend. Het moet gaan om een

lening die is aangegaan tussen 1 januari 1993 en

31 december 2004, of om een herfinancieringslening of

verbouwlening aangegaan vanaf 1 januari 2005 voor de

enige woning. Bij een verbouwlening mag bovendien de

aftrek woonbonus niet worden gevraagd.

De belangrijkste voorwaarde is dat het krediet bestemd

moet zijn voor de bouw, aankoop of verbouwing van

een woning in de Europese Economische Ruimte. Het

krediet moet een looptijd hebben van minstens tien jaar

en er moet een hypotheek worden genomen – een

hypothecaire volmacht is niet voldoende.

Berekening van het fiscale voordeel: de lening

Het fiscale voordeel wordt berekend op basis van het

kapitaal dat u in één kalenderjaar terugbetaalt en op

basis van de totale som van de lening. Voor leningen

aangegaan voor 2005, of voor herfinancieringsleningen

of verbouwleningen waarbij geopteerd wordt voor de

oude fiscale regeling, zijn de terugbetalingen beperkt tot

een bepaald grensbedrag. Het gaat om het grensbedrag

dat van toepassing is op 1 januari van het jaar volgend

op het jaar van het afsluiten van de lening.

3 De vermelde geïndexeerde bedragen zijn die voor aanslagjaar 2012

inkomstenjaar 2011.


Als het om de enige woning gaat, kan het grensbedrag

hoger liggen als u kinderen ten laste hebt. Het gaat om

het aantal kinderen ten laste op 1 januari van het jaar

volgend op het jaar waarin de krediet- en waarborgakte

werd verleden.

Het grensbedrag wordt niet verhoogd voor kinderen ten

laste in de mate dat de terugbetalingen slechts in aanmerking

komen voor de belastingvermindering langetermijnsparen.

Grensbedragen voor een krediet aangegaan in 2011

Geen kinderen ten laste 70 700 euro

1 kind ten laste 74 230 euro

2 kinderen ten laste 77 760 euro

3 kinderen ten laste 84 830 euro

4 of meer kinderen ten laste 91 900 euro

Berekening van het fiscale voordeel: uw

beroepsinkomen 4

Naast een beperking van het leningsgedeelte dat recht

geeft op belastingvermindering, is er nog een tweede

beperking. Die varieert al naargelang van het bedrag van

uw netto belastbaar beroepsinkomen. De belastingvermindering

wordt berekend op maximaal 15% van de

eerste 1 770 euro van het beroepsinkomen van elke

partner + 6% van het gedeelte daarboven. Bovendien is

er een algemeen maximum vastgesteld, dat op 2 120

euro per jaar ligt. Voor een gezin bedraagt het maximale

bedrag dat voor de belastingvermindering in aanmerking

komt dus tweemaal 2 120 euro of 4 240 euro.

In dat bedrag zitten niet alleen de terugbetalingen van

kapitaal, maar ook de premies voor de kredietgebonden

overlijdensverzekering en voor eventuele andere levensverzekeringen.

Gehuwden en wettelijk samenwonenden die samen een

woningkrediet aangaan voor de gemeenschappelijke

woning, mogen het terugbetaalde kapitaal dat in aan-

merking komt voor belastingvermindering naar goed-

dunken verdelen over de twee partners. Met andere

woorden: wat de ene niet in mindering mag brengen,

kan de andere in mindering brengen, zij het zonder dat

het toepasselijke maximum bij elke partner overschreden

mag worden.

Terugbetaalde interest 4

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de gewone

interestaftrek en de bijkomende interestaftrek. De gewone

interestaftrek geldt zowel bij aankoop als bij de bouw

of verbouwing van een woning, en blijft beperkt tot het

bedrag van de onroerende inkomsten. Die aftrek wordt

vooral interessant als u meerdere onroerende goederen

bezit. Als u naast het eigen woonhuis ook nog andere

onroerende goederen bezit, worden die laatste namelijk

zwaarder belast, en wel tegen het marginale tarief (maximaal

50% + bijkomende gemeentebelasting). Als u een

tweede woning wilt aanschaffen, wordt het dankzij de

gewone interestaftrek dikwijls interessant om daarvoor

opnieuw een lening aan te gaan.

De bijkomende interestaftrek is pas mogelijk als u een

woning bouwt of koopt onder het btw-stelsel, of verbouwt.

Bijkomende voorwaarden zijn dat u geen andere

woning mag bezitten, dat u een hypotheek moet nemen

en dat uw krediet een looptijd van minstens tien jaar

moet hebben. Voor leningen aangegaan vanaf 1 januari

2005 is de bijkomende interestaftrek nog alleen van

toepassing voor verbouwleningen. Voor verbouwingen

komen daar nog een paar voorwaarden bovenop: de

woning moet minstens vijftien jaar oud zijn en u moet

voor minstens 28 000 euro (btw inbegrepen) facturen

van geregistreerde aannemers kunnen voorleggen.

Bovendien is de bijkomende interestaftrek slechts moge-

3 De vermelde geïndexeerde bedragen zijn die voor aanslagjaar 2012

inkomstenjaar 2011.

13


lijk voor het bedrag waarvoor facturen van geregistreerde

aannemers kunnen worden voorgelegd.

Voor een verbouwlening kunt u rente aftrekken op maximaal

35 350 euro van het geleende bedrag. Dat maximum

ligt hoger naargelang u meer kinderen ten laste

hebt.

Interesten van leningen aangegaan voor 1 januari 2005

voor een nieuwbouw (inclusief de aankoop van een

woning onder het btw-stelsel) kunnen in aanmerking

komen voor bijkomende interestaftrek. Voor een nieuwbouwlening

kunt u interest aftrekken op maximaal het

grensbedrag dat van toepassing is op 1 januari van het

jaar volgend op het jaar waarin het krediet werd afgesloten.

Leningen aangegaan vanaf 1 januari 2005 voor het bouwen

van een nieuwe woning of het kopen van een

woning met btw geven geen recht meer op bijkomende

interestaftrek. Voor die leningen geldt in principe de

regeling van de woonbonus als alle voorwaarden vervuld

zijn.

Hoeveel precies?

De interesten die nog overblijven na de toepassing van

de gewone interestaftrek, kunnen in aanmerking komen

voor de bijkomende interestaftrek. Die aftrek impliceert

dat u een bepaald percentage van die interesten mag

aftrekken van uw totale belastbaar inkomen. De eerste

vijf jaren, te rekenen vanaf het jaar waarin u het kadastraal

inkomen voor het eerst bij uw belastbaar inkomen

hebt geteld, mag u 80% aftrekken van de rente die u

hebt betaald op de respectieve grensbedragen. Voor het

zesde jaar is dat nog 70%, voor het zevende jaar 60%,

enz. In totaal hebt u gedurende twaalf jaar recht op de

bijkomende interestaftrek.

14

Wat met verbouwingen?

Voor verbouwingen van uw enige woning mag u

ook de premie voor de kredietgebonden overlijdensverzekering,

het terugbetaalde kapitaal en de

gewone interestaftrek in rekening brengen. Voor

de bijkomende interestaftrek wordt het af te trekken

bedrag berekend op een lening van maximaal

35 350 euro in plaats van 70 700 euro. Dat

bedrag kan hoger liggen als u meer kinderen ten

laste hebt:

1 kind ten laste 37 110 euro

2 kinderen ten laste 38 880 euro

3 kinderen ten laste 42 420 euro

4 kinderen of meer ten laste 45 950 euro

Kinderen die gehandicapt zijn, tellen dubbel.

Voorwaarden zijn wel dat de werkzaamheden

minstens 28 000 euro kosten, btw inbegrepen,

dat ze worden uitgevoerd door een geregistreerde

aannemer en dat de woning minstens vijftien

jaar oud is. Ook hier wordt de bijkomende interestaftrek

geleidelijk afgebouwd van 80% voor

de eerste vijf jaren naar 70% in het zesde jaar,

60% in het zevende jaar, enz.


Voorbeeld van fiscale besparingen

Situatie

Jef en Els zijn gehuwd en hebben twee kinderen. In 1995 hebben ze een bestaande woning gekocht, oorspronkelijk

gebouwd in 1984. Daarvoor zijn ze een krediet van 100 000 euro aangegaan met een looptijd van vijftien

jaar.

In het jaar 2009 hebben ze 4 000 euro kapitaal en 2 000 euro rente terugbetaald. Het nog terug te betalen

saldo bedraagt 25 000 euro.

De premie voor de kredietgebonden overlijdensverzekering bedroeg 250 euro voor Jef en 150 euro voor Els.

Omdat het inkomen van Jef hoger ligt, is hij voor een groter kredietbedrag (75 000 euro) verzekerd dan Els

(50 000 euro).

In 2009 besloten Jef en Els hun keuken en badkamer volledig te vernieuwen en enkele bijkomende renovatie-

werkzaamheden te laten uitvoeren. Daarvoor gingen ze een bijkomend krediet van 70 000 euro aan, waarvan

de akte in 2009 werd verleden. Een nieuwe hypotheek was niet nodig: ze konden de bestaande hypotheek van

het oude krediet hergebruiken.

De maandelijkse kredietlasten voor dat tweede krediet bedragen 457,68 euro. De eerste twaalf maanden betaal-

den ze dus 3 375,14 euro rente en 2 117,32 euro kapitaal terug.

Het geïndexeerde kadastraal inkomen van de woning bedraagt 1 800 euro.

Jef heeft een netto belastbaar beroepsinkomen van 45 000 euro, Els van 25 000 euro. De marginale (hoogste)

aanslagvoet bedraagt 50% voor Jef en 45% voor Els. We veronderstellen dat de verbeterde gemiddelde aanslagvoet

35% bedraagt voor Jef en 30% voor Els.

Berekening van het belastingvoordeel volgens de oude regeling

1 Premie kredietgebonden overlijdensverzekering en terugbetaald kapitaal

Stap 1 Bepaal het maximaal in te brengen bedrag per belastingplichtige, afhankelijk van het inkomen.

Jef

Els

15% op het eerste deel van 1 770 euro van zijn netto 15% op het eerste deel van 1 770 euro van haar netto

belastbaar beroepsinkomen = 265,50 euro

belastbare beroepsinkomen = 265,50 euro

+ 6% op het gedeelte daarboven (43 230 euro) = + 6% op het gedeelte daarboven (23 230 euro) =

2 593,80 euro

1 393,80 euro

Totaal = 2 859,30 euro

Totaal = 1 659,30 euro

Dat bedrag wordt beperkt tot het maximumbedrag

van 2 120 euro.

15


16

Stap 2 Bepaal het effectieve kredietbedrag dat in aanmerking komt voor een belastingvoordeel.

Het geïndexeerde grensbedrag bedraagt voor 1995 (het jaar waarin het krediet werd aangegaan) en met twee

kinderen ten laste 59 990,23 euro.

Het nieuwe krediet komt niet in aanmerking voor een belastingvermindering omdat het kredietbedrag van

1995 hoger is dan het grensbedrag.

Omdat het bedrag volledig wordt gewaarborgd door een hypotheek, is het kredietbedrag dat in aanmerking

komt gelijk aan het grensbedrag, dus 59 990,23 euro.

Stap 3 Bereken het bedrag dat in aanmerking komt voor belastingvermindering.

Formule: terugbetaald kapitaal van het oude krediet x grensbedrag / totaal kredietbedrag

4 000 x 59 990,23 / 100 000 = 2 399,61 euro.

Stap 4 Bereken per belastingplichtige het premiebedrag van de kredietgebonden overlijdensverzekering dat in

aanmerking komt voor een belastingvoordeel bouwsparen.

Formule: premiebedrag x grensbedrag (beperkt tot het verzekerde bedrag) / verzekerd kapitaal

Opmerking: het deel van de premie dat boven het grensbedrag ligt, kan worden gebruikt om een belastingvermindering

voor het langetermijnsparen te verkrijgen.

Jef

Els

Bouwsparen

Bouwsparen

250 x 59 990,23 / 75 000 = 199,97 euro

0 euro

Langetermijnsparen

Langetermijnsparen

250 - 199,97 = 50,03 euro

150 euro

Stap 5 Verdeel het belastingvoordeel optimaal.

Jef

Els

Maximaal 2 120 euro

Maximaal 1 659,30 euro

Bouwsparen

Bouwsparen

• Premie kredietgebonden overlijdensverzekering • Premie kredietgebonden overlijdensverzekering

• (kov): 199,97 euro (zie stap 4)

• (kov): 0 euro

• Terugbetaald kapitaalmaximumbedrag - premie kov • Terugbetaald kapitaaleffectief kredietbedrag uit

• 2 120 - 250 = 1 870 euro

• stap 2 - terugbetaald kapitaal dat al bij Jef wordt

• ingebracht 2 399,61 - 1 870 = 529,61 euro

Langetermijnsparen

Langetermijnsparen

• Premie kov (rest): 50,03 euro

• Premie kov 150 euro


Stap 6 Bereken het belastingvoordeel.

Jef

Els

Maximaal 2 120 euro

Maximaal 1 659,30 euro

Bouwsparen

Bouwsparen

• Premie kov: 199,97 x 50% = 99,99 euro

• Premie kov: 0 euro

• Terugbetaald kapitaal: 1 870 x 50% = 935 euro • Terugbetaald kapitaal: 529,61 x 45% = 238,32 euro

Langetermijnsparen

Langetermijnsparen

• Premie kov: 50,03 x 35% = 17,51 euro

• Premie kov: 150 x 30% = 45 euro

Totaal belastingvoordeel: 99,99 + 935 + 17,51 + 238,32 + 45= 1 335,82 euro

2 Gewone interestaftrek

Stap 1 Bepaal het totaal belastbaar onroerend inkomen. = 1 800 euro

Stap 2 Bepaal het bedrag aan rente dat in aanmerking komt voor de gewone interestaftrek. = 1 800 euro (dat

bedrag vullen we op met de rente van het oude krediet)

Stap 3 Bereken het belastingvoordeel van de gewone interestaftrek, waarmee de onroerende voorheffing

voor 12,50% wordt gerecupereerd. Voor de eigen woning (Jef en Els hebben geen andere woning in eigendom)

12,50% x 1 800 = 225 euro

3 Bijkomende interestaftrek

Stap 1 Bepaal het bedrag dat in aanmerking komt voor de bijkomende renteaftrek.

De rente, betaald voor het oude krediet, komt niet in aanmerking omdat het niet om een bouw, verbouwing

of aankoop onder het btw-stelsel ging.

De rente, betaald voor het nieuwe krediet, komt wel in aanmerking: 3 375,14 euro

Stap 2 Bereken het grensbedrag dat in aanmerking komt voor de bijkomende interestaftrek.

Formule: bedrag dat in aanmerking komt voor de bijkomende interestaftrek x grensbedrag / kredietbedrag

3 375,14 x 38 070 / 70 000 = 1 835,59 euro

Stap 3 Pas de fiscale begrenzing van de aftrek toe.

De fiscale begrenzing van de aftrek bedraagt de eerste vijf jaar 80%.

1 835,59 x 80% = 1 468,47 euro

Stap 4 Verdeel de bijkomende interestaftrek over de belastingplichtigen, afhankelijk van hun inkomen.

Jef

Els

1 468,47 x 45 000 / 70 000 = 944,02 euro

1 468,47 x 25 000 / 70 000 = 524,45 euro

Stap 5 Bereken het belastingvoordeel.

Jef

Els

944,02 x 50% = 472,01 euro

524,45 x 45% = 236,00 euro

Totaal = 708,01 euro

17


18

4 Overzicht van het belastingvoordeel met de oude regeling

Terugbetaald kapitaal en premies klv 1 335,82 euro

Gewone interestaftrek 225,00 euro

Bijkomende interestaftrek 708,01 euro

Totaal 2 268,83 euro

Berekening van het belastingvoordeel volgens het nieuwe systeem (woonbonus)

Belastingaftrek met de woonbonus

Stap 1 Bepaal het maximaal fiscaal aftrekbare bedrag.

Basisbedrag: 2 120 (Jef) + 2 120 (Els) = 4 240 euro

Verhoogde aftrek: 710 (Jef) + 710 (Els) = 1 420 euro

Totaal = 5 660 euro

Stap 2 Bereken de effectief betaalde bedragen die voor aftrek in aanmerking komen.

Jaarlijkse kredietlasten: 457,68 x 12 = 5 492,16 euro

Premies kredietgebonden overlijdensverzekering: 0 euro (er is geen levensverzekering voor het nieuwe krediet)

Totaal = 5 492,16 euro

Stap 3 Bepaal het effectieve maximaal fiscaal aftrekbare bedrag.

Het effectief betaalde bedrag dat voor aftrek in aanmerking komt, ligt lager dan het fiscaal aftrekbare maximumbedrag.

Daarom wordt dat effectief betaalde bedrag genomen.

= 5 492,40 euro

Stap 4 Verdeel het effectieve maximaal fiscaal aftrekbare bedrag tussen beide belastingplichtigen.

Maximumbedrag: 5 492,16 euro

Jef: 2 830 euro

Els: 2 662,16 euro

Stap 5 Bereken het belastingvoordeel.

Jef: 2 830 x 50% = 1 415 euro

Els: 2 662,16 x 45% = 1 197,97 euro

Totaal = 2 612,97 euro

Omdat de nieuwe regeling (woonbonus) voordeliger is dan de oude, namelijk een belastingvoordeel van

2 612,97 euro tegenover 2 268,83 euro, kiezen Jef en Els voor de woonbonus. Ze brengen dus hun oude krediet

fiscaal niet langer in.


Gelijktijdige toepassing

In sommige gevallen is de gelijktijdige toepassing

van enerzijds de oude regeling van de belastingvermindering

voor het bouwsparen en anderzijds

het nieuwe stelsel van de woonbonus toch

mogelijk. Neem daarvoor contact op met uw

KBC-bankkantoor.

Opletten met leningen binnen de familie

Soms springen familieleden zoals ouders of groot-

ouders bij met een onderhandse lening. Houd er

rekening mee dat de begunstigde van de lening

op de rente die hij eventueel betaalt roerende

voorheffing moet inhouden.nhouden.

Het KBC-Kredietadvies

Als u bij KBC Bank & Verzekering een hypothecair

krediet aangaat, krijgt u in uw KBC-bankkantoor

een nauwkeurige projectie van de te verwachten

nettolasten voor de komende vijftien, twintig of

dertig jaar. Dat kredietadvies, gemaakt met een

computerprogramma, houdt rekening met uw

plannen, uw inkomen en uw budget.

Er zijn verschillende simulaties mogelijk:

• aankoop van een bouwgrond, zowel onderhands

als openbaar;

• aankoop van een woning, zowel onderhands

als openbaar;

• bouw van een woning;

• vernieuwbouw.

Er is zelfs een simulatie mogelijk voor combina-

ties, bijvoorbeeld aankoop bouwgrond + nieuw-

bouw of aankoop woning + verbouwingen. Zo

kunnen we voor u de voordeligste combinatie

vinden.

KBC Bank & Verzekering houdt alle formaliteiten

en voorwaarden voor u in het oog. Automatisch

krijgt u van ons ook alle nodige attesten om uw

aangifte in te vullen.

19


20

Overheidspremies en

fiscale voordelen


Door middel van fiscale

voordelen helpt de fiscus u

een handje als u een woning

verwerft of renoveert.

Daarnaast voorzien de

verschillende overheden in

diverse premies en subsidies.

Financiële stimulansen om

groen te (ver)bouwen

Wie energiezuinig wil bouwen of renoveren, kan terug-

vallen op heel wat financiële ondersteuning. Er worden

wel geregeld aanpassingen doorgevoerd aan die regeling.

Voor een actuele stand van zaken kijkt u het best op de

websites van de bevoegde instanties.

Belastingvermindering voor

energiebesparende uitgaven

Als u verbouwingswerkzaamheden uitvoert, krijgt u voor

bepaalde energiebesparende investeringen een belastingvermindering.

De vermindering geldt per jaar en per

woning. De maatregel is van toepassing voor eigenaars,

vruchtgebruikers, erfpachters, opstalhouders en voor

huurders. Ook blote eigenaars komen in aanmerking

voor de belastingvermindering.

Voor woningen die bij de start van de uitvoering van de

werken vijf jaar of langer in gebruik zijn genomen,

komen volgende investeringen in aanmerking voor een

belastingvermindering:

het onderhoud van oude stookketels of de vervanging

ervan door een condensatieketel, een stookketel op

hout, een installatie met warmtepomp;

• de installatie van een systeem van waterverwarming

op zonne-energie (zonneboiler);

• de plaatsing van zonnecelpanelen die zonne-energie

omzetten in elektrische energie (fotovoltaïsche panelen);

• de installatie van een geothermische warmtepomp;

het plaatsen van hoogrendementsbeglazing;

het aanbrengen van dakisolatie;

het installeren van een warmteregeling op een centraal

verwarmingssysteem door middel van thermostatische

kranen of een kamerthermostaat met tijdschakeling;

het uitvoeren van een energieaudit.

Voor nieuwe woningen komen alleen fotovoltaïsche zonnepanelen,

zonneboilers en geothermische warmtepompen

in aanmerking voor een belastingvermindering.

21


De belastingvermindering bedraagt 40% van de kostprijs

van de werkzaamheden, btw inbegrepen, met een maxi-

mum van 2 830 euro (aanslagjaar 2012). Enkel voor de

plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen bedraagt het

maximum 3 680 euro. Het bedrag wordt afgetrokken

van de verschuldigde belasting.

Als het aftrekbare bedrag hoger ligt dan de drempel,

mag u het overschot overdragen naar de drie volgende

jaren, op voorwaarde dat de woning bij de start van de

werken minstens vijf jaar in gebruik genomen is.

Als u geen belastingen betaalt, bijvoorbeeld omdat uw

inkomen te laag is, hebt u voor alle energiebesparende

uitgaven (behalve voor de zonneboiler, zonnepanelen en

geothermische warmtepomp) recht op een terugbetaalbaar

belastingkrediet.

De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door

een geregistreerde aannemer en beantwoorden aan

bepaalde technische normen. De energieaudit moet worden

uitgevoerd door een erkende energiedeskundige. U

moet de originele facturen én het betalingsbewijs bij uw

belastingaangifte voegen. Om de administratieve verwerking

te vergemakkelijken, moeten de facturen een aparte

formule bevatten voor de hierboven opgesomde werkzaamheden.

Groene lening met interestbonificatie

Tot en met 31 december 2011 kon u een groene lening

met interestbonificatie afsluiten, hetzij als lening op

afbetaling, hetzij als hypothecair krediet. Die lening was

uitsluitend bedoeld voor de financiering van energiebesparende

investeringen in een particuliere woning.

Gedurende de volledige looptijd van de groene lening

kunt u de belastingvoordelen ervan blijven genieten. Zo

neemt de overheid 1,50% van de interesten voor haar

rekening en geniet u voor de in 2011 betaalde interesten

van de groene lening een belastingvermindering van

22

40%. Als u bijvoorbeeld 500 euro interesten hebt

betaald, krijgt u een belastingvermindering van 200 euro.

Die komt bovenop de belastingvermindering voor energiebesparende

uitgaven en is niet onderworpen aan een

maximumbedrag. Vanaf inkomstenjaar 2012 wordt de

belastingvermindering voor de intresten die voor de groene

lening worden betaald weliswaar verlaagd tot 30% (dwz

voor de in 2012 en later betaalde intresten van de groene

lening).

Passiefhuis en lage-energiewoning

Als u een passiefhuis bouwt, krijgt u een fiscaal voordeel.

De vermindering bedraagt 850 euro (aanslagjaar 2012)

per woning en wordt 10 jaar lang afgetrokken van de

verschuldigde belasting. De woning mag slechts een

beperkte hoeveelheid energie verbruiken voor verwarming

en koeling (15 kWh/m? geklimatiseerde vloeroppervlakte)

en moet voldoende luchtdicht zijn. Dat moet u kunnen

aantonen met behulp van een certificaat.

Vanaf het aanslagjaar 2011 geven niet alleen passiefwo-

ningen, maar ook lage-energiewoningen en nulenergie-

woningen recht op een belastingvermindering.

Een lage-energiewoning is een woning, gelegen in de

Europese Economische Ruimte, waarvan de totale energievraag

voor ruimteverwarming en koeling beperkt is

tot 30 kWh/m? geklimatiseerde vloeroppervlakte. Er gelden

geen voorwaarden voor luchtdichtheid.

Een nulenergiewoning is een woning, gelegen in de

Europese Economische Ruimte, die voldoet aan de

voorwaarden voor een passiefwoning en waarvan de

resterende energievraag voor ruimteverwarming en

koeling volledig wordt gecompenseerd door ter plaatse

opgewekte, hernieuwbare energie.

De belastingvermindering wordt toegekend voor een

periode van 10 jaar. Voor aanslagjaar 2012 bedraagt de

belastingvermindering per jaar en per woning maximaal


420 euro voor een lage-energiewoning en 1 700 euro

voor een nulenergiewoning.

Andere tegemoetkomingen

Vlaanderen geeft premies aan wie geen belastingen moet

betalen en dus geen belastingvermindering kan krijgen

voor energiezuinige investeringen. Er zijn meer bepaald

premies voor de plaatsing van dakisolatie, van hoogrendementsbeglazing

en van een nieuwe condensatieketel in

een bestaande woning.

Als u een woning bouwt, herbouwt of casco verbouwt

en ze na de werkzaamheden een energiepeil van E60 of

lager heeft, krijgt u gedurende 10 jaar een korting van

20% op de onroerende voorheffing (grondbelasting).

Als het energiepeil E40 of lager is, loopt die korting op

tot 40%.

Verder kent Vlaanderen groenestroomcertificaten toe

voor wie zelf elektriciteit opwekt met behulp van fotovoltaïsche

zonnepanelen. Per 1 000 kWh opgewekte

elektriciteit krijgt u van de VREG een groenestroomcertificaat.

Uw netbeheerder koopt dat groenestroomcertificaat

op tegen een gegarandeerde minimumprijs.

Voor zonnepanelen die in dienst werden genomen

tussen 1 januari en 30 juni 2011 ontvangt u jaarlijks een

minimumsteun van 330 euro per behaald certificaat, en

dat gedurende 20 jaar. Voor installaties in gebruik genomen

tussen 1 juli en 30 september 2011 bedraagt dat

300 euro, voor installaties in gebruik genomen tussen

1 oktober en 31 december 2011 is dat nog 270 euro.

De inkomsten die een particulier verkrijgt uit de verkoop

van groenestroomcertificaten is niet belastbaar, op voorwaarde

dat de energie geproduceerd wordt door een

installatie die uitsluitend in de privésfeer gebruikt wordt.

In Brussel kunt u diverse energiepremies krijgen: voor

elektrische huishoudtoestellen, energievriendelijke verwarming,

isolatie en het gebruik van zonne-energie. U

kunt een financiële tegemoetkoming krijgen voor de

plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen en op groenestroomcertificaten.

Voor meer informatie kunt u terecht

in de Stadswinkel of bij het Leefmilieu Brussel – BIM.

Wallonië heeft premies of tegemoetkomingen voor

ingrepen voor een rationeel energieverbruik en voor de

installatie van zonnecollectoren. U kunt aanspraak maken

op een financiële tegemoetkoming voor de plaatsing van

fotovoltaïsche zonnepanelen en op groenestroomcertificaten.

Wie een passiefhuis of lage-energiewoning koopt,

betaalt minder registratierechten. Wie energiebesparende

werkzaamheden aan zijn woning uitvoert, krijgt een

tijdelijke bevriezing van zijn kadastraal inkomen.

Naast de gewestelijke steunmaatregelen bieden ook de

distributienetbeheerder, de provincie en de gemeente

talrijke voorzieningen en premies. In Vlaanderen hangen

de nieuwbouwpremies van de netbeheerders af van het

E-peil van de woning die u hebt gebouwd of nieuw hebt

gekocht.

Ook de sectorverenigingen voor gas en stookolie geven

soms een premie voor de plaatsing van bepaalde installaties.

23


Andere premies en subsidies

Los van het energiezuinige karakter van de werkzaamhe-

den zijn er nog premies en subsidies waarop u aanspraak

kunt maken.

Preventie van brand en inbraak

Als u als eigenaar (ook vruchtgebruiker) of huurder investeringen

in uw woning doet tegen brand en inbraak,

kunt u aanspraak maken op een fiscaal voordeel. Dat

bedraagt 50% van de gedane investeringen, met een

maximum van 710 euro (aanslagjaar 2012) per woning.

Dat fiscale voordeel kunt u niet cumuleren met de belastingvermindering

voor energiebesparende investeringen.

Voor de volledigheid vermelden we dat er ook een fede-

rale investeringsaftrek bestaat voor de beveiliging van

beroepslokalen.

Renovatie in probleemwijken

Eigenaars, vruchtgebruikers, opstalhouders of erfpachters

(maar geen huurders) kunnen een belastingvermindering

krijgen als ze een woning vernieuwen die ligt in

een zone voor positief grootstedelijk beleid. Ze bedraagt

15% van die uitgaven, met een maximum van 710 euro

(aanslagjaar 2012). Er zijn een aantal voorwaarden:

het moet gaan om de enige woning van de belastingplichtige;

• de woning moet minstens vijftien jaar geleden in

gebruik zijn genomen;

• de totale kostprijs van de werkzaamheden moet minstens

3 530 euro (aanslagjaar 2012) bedragen, btw

inbegrepen;

• de uitgaven mogen niet in aanmerking worden genomen

als bedrijfskosten, ze mogen geen recht geven op

een investeringsaftrek en ze mogen geen belastingvermindering

voor energiebesparende investeringen hebben

opgeleverd.

24

Premies en subsidies in het Vlaams

Gewest

In Vlaanderen kunt u onder andere terugvallen op een

renovatiepremie, een aanpassings- en verbeteringspremie

en een gratis verzekering gewaarborgd wonen.

Gratis verzekering gewaarborgd wonen

Wie een woning bouwt, koopt of verbouwt, kan onder

bepaalde voorwaarden een gratis verzekering gewaarborgd

wonen krijgen. Die verzekering loopt tien jaar en

komt bij onvrijwillige arbeidsongeschiktheid of werkloosheid

gedurende maximaal 3 jaar tegemoet in de terugbetaling

van de lening.

Bij de aankoop, bouw of aankoop met herbouwing van

een woning moet u een hypothecair krediet van minstens

50 000 euro aangaan. Voor uitsluitend renovatiewerkzaamheden

daalt dat minimumbedrag tot 25 000 euro.

Voor de aankoop van een nieuwe woning en voor de

aankoop en herbouw van een woning gelden bepaalde

inkomensgrenzen, tenzij de woning een energiepeil E70

of lager heeft.

De tussenkomst in de terugbetaling start na een wacht-

tijd van 3 maanden en bedraagt 70% van de aflossing

gedurende het eerste jaar, 56% gedurende het tweede

jaar en 42% gedurende het derde jaar, met telkens een

maximum van 500 euro. Dat maximum stijgt naar 600

euro voor wie een woning met een energiepeil E70 of

lager heeft en onder een bepaalde inkomensgrens blijft.

Ten slotte mag de verkoopwaarde van de woning niet

hoger zijn dan 320 000 euro. In het arrondissement

Halle-Vilvoorde en sommige gemeenten van het arrondissement

Leuven geldt een hogere maximumverkoopwaarde

van 368 000 euro.


Renovatiepremie

Eigenaars/bewoners die tot drie jaar voor de aanvraag

geen andere woning bezaten (in eigendom of volledig

vruchtgebruik) en verhuurders kunnen een renovatiepremie

krijgen. Eigenaars mogen een bepaald belastbaar

inkomen niet overschrijden. Voor samenwonenden

en gehuwden ligt de grens op 54 390 euro, te verhogen

met 3 050 euro per persoon ten laste (bedragen voor

aanvragen in 2011). Voor alleenstaanden met een persoon

ten laste geldt hetzelfde basisbedrag en is er eenzelfde

verhoging vanaf de tweede persoon ten laste.

Voor alleenstaanden zonder persoon ten laste is dat

38 070 euro. Wie al een verbeteringspremie heeft gekregen,

kan tot drie jaar nadien geen renovatiepremie aanvragen.

Na uitbetaling van de renovatiepremie moet u

tien jaar wachten voor u opnieuw een renovatiepremie

of verbeteringspremie (behalve voor werkzaamheden om

overbevolking op te lossen) kunt aanvragen.

De woning moet minstens 25 jaar oud zijn. Niet alle

werkzaamheden komen in aanmerking. Het moet gaan

om ingrepen om de woning structureel gezond en

vochtvrij te maken. Alleen de volgende acht categorieën

van werken komen in aanmerking, telkens voor een

maximumbedrag: funderingen/muren (15 000 euro),

draagvloeren (15 000 euro), daken (15 000 euro), buitenschrijnwerk

(15 000 euro), centrale verwarming (7 500

euro), elektriciteit (3 750 euro), sanitair (3 750 euro) en

vervanging van een binnentrap (3 750 euro). Niet in aanmerking

komen werken voor de afwerking of de isolatie

van een woning.

U mag de werkzaamheden zelf uitvoeren. Zo niet moet

een geregistreerde aannemer ze uitvoeren. Er moet voor

minstens 10 000 euro facturen zijn. De tegemoetkoming

bedraagt maximum 10 000 euro. Wie de gerenoveerde

woning zelf bewoont en een belastbaar inkomen heeft

van maximum 27 200 euro (te verhogen met 1 420 euro

per persoon ten laste) krijgt 30% van de kostprijs van de

werkzaamheden terugbetaald, met een maximum van

10 000 euro. Dezelfde regeling geldt voor wie zijn gerenoveerde

woning verhuurt via een sociaal verhuurkantoor.

In de andere gevallen bedraagt de tussenkomst

20% van de kostprijs van de werken.

Aanpassings- en verbeteringspremie

Vlaanderen verleent een aanpassings- en verbeterings-

premie. Beide kunnen zowel door eigenaars als door

huurders worden aangevraagd. De aanpassingspremie is

bedoeld voor wie een woning aanpast aan de lichamelijke

gesteldheid van een gehandicapt of bejaard gezinslid. De

verbeteringspremie is bedoeld voor verbeteringswerkzaamheden

en verbouwingen. Er zijn verschillende voorwaarden,

onder andere met betrekking tot het belastbare

inkomen, het gebruik van de woning, het kadastraal

inkomen van de woning en de aard van de werkzaamheden.

Voor beide premies geldt dat de aanvraag pas na

de uitvoering van de werkzaamheden kan worden

gedaan. Facturen mogen niet ouder zijn dan een jaar, te

rekenen vanaf de aanvraagdatum. U kunt binnen de tien

jaar drie aanvragen doen voor telkens andere werkzaamheden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de RWOafdeling

van uw provincie.

Andere financiële voordelen

Als u verhuist van een woning die bepaalde gebreken

vertoont naar een woning die aan bepaalde normen vol-

doet, en als uw inkomen niet te hoog ligt, komt u in

aanmerking voor een installatiepremie en een huursubsidie.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de RWOafdeling

van uw provincie

Voor het onderhoud en de restauratie van beschermde

monumenten zijn premies beschikbaar. Ook is een fiscale

aftrek van het belastbare inkomen voor beschermd

erfgoed mogelijk.

25


Gehandicapten kunnen een tegemoetkoming vragen

van het Vlaams Agentschap voor Personen met een

Handicap (VAPH) voor het bouwen van een aangepaste

woning, verbouwen of ombouwen van een woning, of

voor aanvullende uitrusting (garagepoortopeners, elektrische

rolluiken, belinstallatie, keuken, enz.).

Ook de provincie verleent premies voor de aanpassing

van een woning voor gehandicapten.

Om de leegstand en verkrotting tegen te gaan, wer-

den eveneens een aantal maatregelen getroffen. Een

eigenaar die een klein handelspand omvormt tot

woning, betaalt drie jaar lang geen onroerende voorheffing.

Als u een pand renoveert dat op de lijst van verwaarloosde

of onbewoonbaar verklaarde woningen

staat, gaat het nieuwe, verhoogde kadastraal inkomen

pas na vijf jaar in.

In bepaalde omstandigheden kunt u als eigenaar of

huurder aanspraak maken op een vermindering van

de onroerende voorheffing. In Vlaanderen wordt die

vermindering automatisch toegekend. Opgelet: in sommige

gevallen moet de vermindering toch of soms eenmalig

worden aangevraagd.

26

www.vaph.be

Voor meer informatie over VAPH:

tel. 02 225 84 11 fax 02 225 84 05

www.onroerendevoorheffing.be

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Agentschap Vlaamse Belastingdienst, Onroerende

Voorheffing, Bauwensplaats 13 bus 2, 9300 Aalst

tel. 078 15 30 15 (elke werkdag van 9 tot 19 uur),

fax 053 72 23 75

Premies en subsidies in het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest

Brussel voorziet onder andere in een renovatiepremie en

een premie voor gevelverfraaiing. Ook geeft Brussel subsidies

voor de restauratie van beschermde monumenten,

en zijn er een vrijstelling van de onroerende voorheffing

en een fiscale aftrek voor werkzaamheden aan beschermde

gebouwen.

Renovatiepremie

Brussel heeft een premie voor de renovatie van het

woonmilieu. De premie kan worden toegekend in heel

Brussel aan eigenaars-bewoners of aan eigenaars die

hun gebouw voor minstens negen jaar verhuren aan een

sociaalverhuurkantoor. Het pand moet minstens 30 jaar

oud zijn en hoofdzakelijk een woonfunctie hebben (of

krijgen na de renovatie). De premie wordt berekend als

een percentage van een vast bedrag per soort werk. Het

exacte percentage hangt af van de wijk waarin het

gebouw zich bevindt en het inkomen van de aanvrager,

met verhogingen voor jonge koppels en per persoon ten

laste. Het bedrag waarop de premie wordt berekend,

mag niet lager zijn dan 1 250 euro en niet hoger dan

35 000 euro. Voor u de werkzaamheden mag aanvatten,

moet u een bevestiging krijgen dat uw aanvraagdossier

volledig is. Vanaf dat ogenblik hebt u twee jaar om de

renovatie te laten uitvoeren door een geregistreerde aannemer.

In bepaalde gevallen wordt een voorschot

betaald, maar in de regel gebeurt de uitbetaling van de

premie na uitvoering van de renovatie. De aanvrager

moet gedurende minstens vijf jaar zelf in de woning blijven

wonen.

Premie voor gevelverfraaiing

Eigenaars en bepaalde huurders kunnen ook een premie

voor gevelverfraaiing aanvragen als het gebouw in

kwestie voor minstens twee derde als woning wordt


gebruikt. Ook moet de woning ouder zijn dan 25 jaar,

aangrenzend zijn en een gevel aan de straatzijde of binnen

een beperkte afstand van de rooilijn liggen. De premie

is verkrijgbaar in heel Brussel. Ze wordt berekend als

een percentage van de kostprijs van de aanvaarde werkzaamheden.

Dat percentage hangt af van de wijk waarin

de woning ligt, en van het inkomen en de leeftijd van de

aanvrager. De premie wordt verhoogd voor jonge koppels

en per persoon ten laste. De werkzaamheden moeten

minstens 700 euro kosten (btw inbegrepen).

Ongeacht de omvang van de werkzaamheden zal het

maximumbedrag van de aanvaarde werkzaamheden dat

als basis dient voor de berekening van de premie, nooit

hoger zijn dan 25 000 euro (btw inbegrepen). Na een

bezoek ter plaatse van de afgevaardigde van de minister

en de definitieve toezegging van de premie, hebt u twee

jaar de tijd om de gevelverfraaiing te laten uitvoeren

door een geregistreerde aannemer. Onder bepaalde

voorwaarden kunt u een voorschot krijgen, maar in de

regel wordt de premie uitbetaald na uitvoering van de

verfraaiing en na een hernieuwd bezoek ter plaatse door

de afgevaardigde van de minister. De aanvrager mag de

bestemming van de woning gedurende vijf jaar niet wijzigen.

www.brussel.irisnet.be

Voor meer informatie over gevelverfraaiing in

Brussel.

Premies en subsidies in het Waals

Gewest

Wallonië kent diverse premies toe:

• voor de bouw of aankoop van een nieuwe woning;

• voor renovatie (zowel voor eigenaars als voor huurders);

• voor aanpassingen aan te verbeteren woningen of aan

gebouwen die voordien geen woonbestemming hadden;

• voor het plaatsen van dubbele beglazing;

• voor het slopen van niet meer te verbeteren gebouwen;

• voor wie een woning bouwt of aankoopt en omvormt

om ze als sociale woning te laten verhuren via een

daartoe bevoegde instelling.

Wallonië voorziet verder in:

• een tegemoetkoming in de leninglast voor wie een

eerste woning bouwt of koopt, voor zover de woning

een bepaalde waarde niet overschrijdt;

• een huur- of verhuissubsidie;

• huurcheques voor eigenaars en huurders in bepaalde

gemeenten;

• een gratis verzekering tegen inkomensverlies.

Daarnaast bestaan er in Wallonië premies of tegemoetkomingen

voor:

• verbetering en verfraaiing van de buitenkant van

woningen in bepaalde gebieden;

• de plaatsing van een individuele waterzuiveringsinstallatie;

• restauratie van beschermde monumenten;

• ingrepen voor de integratie van personen met een

handicap.

27

More magazines by this user
Similar magazines