Inhoud 2012 - Proeftuinnieuws

proeftuinnieuws.be

Inhoud 2012 - Proeftuinnieuws

Beste lezer,

Zoals elk jaar moeten we opnieuw met verwondering vaststellen dat het jaar of het teeltseizoen weer voorbij is ‘gevlogen’.

Opmerkelijke dingen die zich het afgelopen jaar hebben voorgedaan zullen ons nog even bijblijven, maar snel wordt wat voorbij

is vergeten en blijft alleen de herinnering. Op het einde van het jaar wordt traditiegetrouw een balans opgemaakt en trachten we

zoveel mogelijk lessen te trekken uit het voorbije (teelt)seizoen. Het afgelopen jaar heeft misschien niet alle verwachtingen ingelost,

maar des te meer is het van belang een goede planning op te maken voor het komende jaar op basis van de ervaringen

die in het verleden werden opgedaan. We willen echter niet te lang stilstaan bij wat voorbij is en ons richten op wat komen gaat.

Er is trouwens een spreekwoord dat zegt: “Wie kijkt naar het verleden, staat met zijn rug naar de toekomst”.

Namens de voltallige bestuursploeg wil ik in de eerste plaats een woord van dank richten aan onze medewerkers voor het vele

redactionele werk dat het afgelopen jaar werd verricht. Mede dankzij hun inzet is Proeftuinnieuws een gerenommeerd en vooral

technisch vakblad voor de hele sector. Daarbij vermeld ik ook graag alle auteurs die een redactionele bijdrage hebben geleverd.

Ook zij zijn mede verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van Proeftuinnieuws. Ook al onze adverteerders die via

Proeftuinnieuws hun boodschap hebben gebracht aan de sector, wil ik namens het bestuur danken en een succesvol 2013

toewensen.

In opvolging van de besluiten van de lezersenquête werd een nieuwe website gemaakt, waaraan momenteel de laatste hand

wordt gelegd. Deze nieuwe website oogt in elk geval zeer aantrekkelijk en zorgt ervoor dat we meer en meer kunnen inspelen op

het digitaal aanleveren van informatie. Artikels en informatie zullen op een vlotte manier toegankelijk worden. Iedereen die een

abonnement heeft op Proeftuinnieuws zal binnenkort worden aangeschreven om zich te registreren zodat kan worden ingelogd

op onze nieuwe website. Mag ik daarom met aandrang vragen om bijzondere aandacht te schenken aan deze brief

zodat het registreren op de website op een vlotte wijze kan verlopen?

Naast de vernieuwing van de website werd ook het vakblad zelf in een nieuw kleedje gestoken. Een aangepaste lay-out zorgt ervoor

dat Proeftuinnieuws meer dan ooit herkenbaar zal zijn en uitnodigt tot lezen. Mede dankzij het werk van redactie en redactieraad

wordt veel aandacht besteed aan de inhoud, de planning en de opmaak van de artikels. De themanummers zijn zodanig gekozen

dat alle teelten en actuele teeltproblemen aan bod komen in de loop van het jaar. Daarnaast besteden we ook veel aandacht aan

de hele problematiek rond het MAP. Net als in 2012 voorzien we hiervoor een vaste rubriek in Proeftuinnieuws. We trachten alle

actualiteiten rond de mestproblematiek te bundelen zodat de sector op de hoogte wordt gehouden van de acties die worden

uitgewerkt door de diverse onderzoekscentra. Via vlot leesbare reportages en interviews uit het bedrijfsleven brengen we de

dagelijkse actualiteit tot bij u in de huiskamer.

U zal merken dat de aanpassingen die binnen Proeftuinnieuws worden doorgevoerd de aantrekkelijkheid van dit vakblad meer

dan ooit zullen vergroten. Vernieuw uw abonnement dan ook tijdig zodat u zonder problemen van het nieuwe aanbod binnen

Proeftuinnieuws gebruik kunt maken.

In naam van de redactie en het bestuur van Proeftuinnieuws wil ik al onze lezers een welgemeend gelukkig en voorspoedig

Nieuwjaar toewensen, zowel in familiale kring als op professioneel vlak. Dat 2013 moge brengen wat 2012 is vergeten!

Ward Baets

Voorzitter Proeftuinnieuws

| 4 | Proeftuinnieuws 1-2 | 4 januari 2013

More magazines by this user
Similar magazines