Onderzoeksprojecten (15500 - 15520 van 24496)

researchportal.be

Onderzoeksprojecten (15500 - 15520 van 24496)

www.researchportal.be - 24 Jul 2013 02:40:41

Onderzoeksprojecten (15500 - 15520 van 24496)

Onderwijsvernieuwingsproject (OVP) 2010: De kookboek-traditie voorbij. Vernieuwen van de onderwijsvormen in het

onderwijs gebaseerd op laboratoriumexperimenten in de Wetenschappen en de (Bio-)Ingenieurswetenschappen.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Doelstelling:

Vernieuwen (her-denken) van onderwijsvormen gebaseerd op experimenteren in een laboratorium ("inquiry-based science education") aan de

faculteit Ingenieurs¬wetenschappen en de faculteit Wetenschappen en Bio-Ingenieurswetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel.

Beoogde impact:

Een nieuwe pedagogische aanpak voor het laboratorium onderwijs in de eerste en tweede bachelor van bovengenoemde faculteiten uitwerken en

voorstellen ("cases") definiëren om te introduceren in verschillende opleidingsonderdelen.

Doelgroep:

De studenten in de richtingen Ingenieurswetenschappen, Bio-Ingenieurswetenschappen, Ingenieurswetenschappen-Architectuur, Fysica,

Wiskunde, Biologie, Chemie, Computerwetenschappen en Geografie in de eerste en/of tweede bachelor van bovengenoemde faculteiten (ca. 210

studenten in 1 Ba en 160 in 2 Ba).

Organisaties:

• Natuurkunde

Onderzoekers:

• JAN DANCKAERT

Onderwijsverniewingsproject (OVP) 2001 : Conceptbegrip in Ontwikkelingsbiologie .

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: De doelstelling is het bevorderen van de zelfstudie. Hiervoor zal ik de cursus 'Functionele Dierkunde' van de tweede kandidatuur Biologie

als pilootproject gebruiken. Ikzelf ben verantwoordelijk voor het doceren van deze cursus (30HOC en 25 WPO). In het bijzonder onderwijs ik

'Ontwikkelingsbiologie'. Deze tak van de wetenschap is bijzonder geschikt voor een ICT aanpak daar deze gebaseerd is op het visuele en er heel

wat materiaal beschikbaar is op het Internet. Met dit project is het de bedoeling om de HOC aan te vullen met ZELFwerk, enkele WPO te

vervangen door ZELF en zelfs ZELFwerk te gebruiken voor het examen

Organisaties:

• Cellulaire Genetica

Onderzoekers:

• Luc LEYNS

Onderwijsverniewingsproject (OVP) 2001 : Inleiding tot de wetenschapsmethodologie.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Aanleiding/ probleemstelling

In de cursus 'Inleiding tot de wetenschapsmethodologie' wordt de studenten o.m. geleerd hoe ze correcte bibliografische verwijzingen maken.

Verder wordt de studenten bijgebracht hoe ze correct citeren en parafraseren (met volledige bronvermelding) en hoe ze een bibliografie moeten

opstellen. Het systeem dat hiervoor gevolgd wordt is het auteur-jaarsysteem. De eerste kan. Politieke & Sociale Wetenschappen heeft oefeningen

bij de cursus, de studenten van de afdelingen economie en handelsingenieur niet.

Ook in andere afdelingen moeten studenten leren omgaan met bronnenmateriaal. Vaak hebben ze geen cursus die hen de regels van

bronvermelding aanleert.

Motivatie en doelstelling

Omdat de procedures voor het refereren, citeren en opstellen van bibliografieën vrij exact zijn, kan het niet zo moeilijk zijn om - aanvullend op de

hoorcolleges - interactieve programma's te ontwikkelen die toelaten om deze materie te oefenen. D.m.v. deze programma's zouden concrete

opdrachten kunnen gegeven worden. Het programma zou de fouten kunnen aangeven en tenslotte de correcte oplossingen kunnen geven. Een

dergelijk programma zou ideaal zijn voor die afdelingen die nu geen oefeningen hebben bij deze cursus (Economie en Handelsingenieur). Het zou

ook (in combinatie met een handboekje) bruikbaar zijn voor de afdelingen die geen cursus 'wetenschapsmethodologie' hebben, maar uiteraard ook

correct moeten kunnen citeren, parafraseren, ... Het correct vermelden van literatuur wordt in onze faculteit aangeleerd in de eerste kan. Veel

studenten gebruiken dit echter pas intensief in het afstudeerjaar. Een oefenprogramma zou ideaal zijn om deze leerstof opnieuw op te frissen.

Resultaat/ producten die worden nagestreefd

De bedoeling van het project zou zijn om dergelijke programma's te ontwikkelen en aan de studenten beschikbaar te stellen via CD-rom. Indien

mogelijk zouden deze CD-rom op klein formaat uitgevoerd worden (credit-kaart), zodat ze gemakkelijk overal kunnen meegenomen worden. Bij de

CD-rom zou een begeleidend zakboekje komen waarin alle regels voor het correct citeren, parafraseren en vermelden van bronnen kort worden

toegelicht.

Relatie met competentiegericht leren en onderwijzen

Het studiemateriaal zou aanvullend moeten zijn op de hoorcolleges 'Wetenschapsmethodologie' en bruikbaar voor diegenen die geen oefeningen

hebben bij dit hoorcollege. Uiteraard zal het ook een hulpmiddel zijn voor de oefeningen bij de cursus.

Vorm(en) van flexibilisering

Het ontwikkelde studiemateriaal zou ook zelfstandig moeten kunnen gebruikt worden door studenten die deze cursus niet volgen. Heel wat

studenten hebben geen afgerond opleidingsonderdeel waarin ze leren citeren en op een correcte manier leren bronnen vermelden. Ook zij moeten

echter tijdens oefeningen, werkcolleges en voor hun eindverhandeling literatuur verwerken en er op een correcte wijzen leren naar verwijzen.

Organisaties:

• Sociologie

Onderzoekers:

• IGNACE GLORIEUX

Onderwijsverniewingsproject (OVP) 2001 : Leerplatform 'Inleiding tot de sociologie'.


Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Geen abstract beschikbaar

Organisaties:

• Sociologie

Onderzoekers:

• MARK ELCHARDUS

Onderwijsverniewingsproject (OVP) 2001 : Naar een competentiegericht en flexibel wiskunde-onderwijs.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: De opzet van dit project is om gangbare problemen in het wiskunde-onderwijs op een innovatieve wijze aan te pakken. Het onderwijs in dit

domein wordt niet zelden geconfronteerd met zeer heterogene groepen met een vaak ontoereikende voorkennis wiskunde en vaardigheden m.b.t.

het hanteren van grafieken, symbolen en concepten. Bovendien betreft het vaak onderwijs waar traditionele onderwijs-leeromgevingen

onvoldoende mogelijkheden tot differentiatie bieden. Deze tradionele omgevingen bevorderen bovendien een receptieve houding en stimuleren

hierdoor geenszins de responsabilisering van studenten voor het eigen leerproces. Ook de aard van de leerstof zorgt voor een grote abstratiegraad

die voor heel wat studenten te hoog is. Verder is er nog de werkstudentenproblematiek waarvoor een onderwijs nodig is dat een evenwicht biedt

tussen contact- en afstandsonderwijs met optimale begeleidingsvoorzieningen. Een flexiebele, activerende en multi-mediale leeromgeving kan een

bijdrage leveren aan het verhelpen van deze problemen.

Onder impuls van de ervaring opgedaan in het brugonderwijs, het monitoraat, de STIHO-projecten ILO (Interactieve LeerOmgeving voor statistieken

wiskunde onderwijs, 1997-1999) en EPO (Elektronisch Probleemgestuurd Onderwijs, 1999-2001) en recent het VUB-project 'Interactief

onderwijs in de Laptopklas' wordt beoogd om de ingeslagen weg verder te zetten en uit te diepen.

Met dit projectvoorstel willen hoofdzakelijk twee doelen gerealiseerd worden: enerzijds het uitdiepen van de bestaande aanpak zowel qua

ontwikkeling van leermaterialen als qua werkvormen en anderzijds het opstarten van nieuwe initiatieven inzake flexibiliteit en competenties.

In concreto willen we volgende doelstellingen realiseren:

· Verdere uitbouw en uitdieping van de electronische leeromgeving (Weboef) naar enerzijds andere opleidingen en anderzijds het tweede

kandidatuursonderwijs.

· Activering van de studenten

· Responsabilisering voor eigen leerproces (o.a. door zelftoetsen)

· Stimulering van collaboratief leren

· Imbedding van andere begeleidingsvormen

· Uitbouw van competentiegericht leren door een integratie in andere opleidingsonderdelen

Organisaties:

• Toegepaste Statistiek, Operationeel Onderzoek en Wiskunde voor de Humane Wetenschappen

• Manpower Planning

Onderzoekers:

• MARIE GUERRY

• ERIC DEGREEF

'Onderwijzen in het bed van Procrustes' Effectiviteit van gender-gevoelige strategieën op de leerresultaten, de

schoolachterstand, de ongekwalificeerde uitstroom, de motivatie tot leren en de aspiraties van jongens in het secundair

onderwijs

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• OE Onderwijskunde

Onderzoekers:

• Beatrijs De Fraine

• Ferdinand Laevers

• Sofie Lietaert

Onderzoek : 10 meetdagen Auger Electronen Spectroscopie.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Karakterisering met AES van de segregaties langs de korrelgrenzen in roestvast staal. Bestraling kan spanningscorrosie induceren met

als gevolg een brosse breuk van het materiaal.

AES laat toe, met een voldoende resolutie, de korrelgrenzen te analyseren en eventuele precipitaten op te sporen.

Organisaties:

• Metallurgie, Elektrochemie en Materialenkennis

Onderzoekers:

• JEAN VEREECKEN

• HERMAN TERRYN

Onderzoek aan biogeochemie en experimenteele maatregelen voor herstel van beekdaltrilvenen.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Het onderzoek moet de kennis over de biogeochemie vergroten, deze in verband brengen met mogelijke herstelmaatregelen en met de

microtopografie en inzicht geven in het nut van plaggen en het inbrengen van karakteristieke en veenvormende plantensoorten. Het onderzoek

dient daarmee beheerders duidelijkheid te verschaffen over welke maatregelen naast het vernatten van

beekdalen zinvol zijn voor herstel van de biodiversiteit van beekdaltrilvenen en veenvormende systemen in beekdalen.

Organisaties:

• Ecosysteembeheer

Onderzoekers:

• Rudy van Diggelen

Onderzoek asbest op aangeleverde stalen

Universiteit Hasselt

Abstract: Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds VE-CO

bvba. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan VE-CO bvba de onderzoeksresultaten naar 'Onderzoek asbest op aangeleverde stalen' onder de

voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.


Organisaties:

• Toegepaste en Analytische Chemie

• Instituut voor Materiaalonderzoek

Onderzoekers:

• Robert CARLEER

Onderzoek betreffende de effectieve kostprijs van een Erasmus studieverblijf in het buitenland.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Onderzoek betreffende de effectieve kostprijs van een Erasmus studieverblijf in het buitenland.

Organisaties:

• Cultuur en welzijn

Onderzoekers:

• Peter Bursens

• Koen Pelleriaux

Onderzoek betreffende de substitutieverstrekking aan druggebruikers door huisartsen in de stad Antwerpen.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Onderzoek betreffende de substitutieverstrekking aan druggebruikers door huisartsen in de stad Antwerpen.

Organisaties:

• Epidemiologie en sociale geneeskunde (ESOC)

Onderzoekers:

• Guido Van Hal

Onderzoek betreffende eGovernment op lokaal niveau

Hogeschool Gent

Abstract: Abstract nog niet beschikbaar

Organisaties:

• Departement Handelswetenschappen en Bestuurskunde

• Vakgroep Bestuur en beleid

Onderzoekers:

• Philippe De Rynck

Onderzoek betreffende oneerlijke concurrentie door buitenlandse ondernemingen.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Onderzoek betreffende oneerlijke concurrentie door buitenlandse ondernemingen.

Organisaties:

• Sociale Concurrentie en Recht

Onderzoekers:

• Alois Van Oevelen

• Marc Rigaux

• Anne Van Regenmortel

Onderzoek betreffende wetenschappelijke ondersteuning van het "Projet d'Appui au Développement de la

Microassurance santé au Sénégal" (PAMAS) van het belgische ontwikkelingsagenschap (BTC).

K.U.Leuven

Abstract: Het "projet d'Appui au Développement de la Microassurance santé au Sénégal" (PAMAS) is een drie-jarig project uitgevoerd door het

Belgische ontwikkelingsagentschap (BTC). Dit project heeft als doel om de toegang totgezondheidszorg en de sociale bescherming van

huishoudens te verbeterendoor de uitbreiding van de gezondheidszorgmutualiteiten in Sénégal. HetHIVA zorgt voor de wetenschappelijke

ondersteuning van het PAMAS (in het bijzonder zond monitoring evaluatie, duurzame en financiële mechanismen van sociale bescherming, publiek

beleid en capaciteitsversterking).

Organisaties:

• HIVA-OG Duurzame Ontwikkeling

Onderzoekers:

• Huib Huyse

Onderzoek bijzondere jeugdbijstand.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Dit onderzoeksproject beoogt een grondig onderzoek naar:

-de bestaande noden in de sector bijzondere jeugdbijstand in de provincie Antwerpen

-de oorzaken van de tekorten in het aanbod bijzondere jeugdbijstand (vb. de kloof tussen de geprogrammeerde en effectieve capaciteit)

-de sociologische mechanismen die aan de stijgende vraag ten grondslag liggen

-de manieren waarop op deze situatie kan worden ingegrepen worden

Organisaties:

• Welzijn en verzorgingsstaat

• Deptsoc

Onderzoekers:

• Therese Jacobs

• Kristel L R Driessens

Onderzoek binnen het Instituut voor Joodse Studies.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Onderzoek binnen het Instituut voor Joodse Studies.

Organisaties:

• Instituut Joodse Studies

Onderzoekers:

• Vivian Liska

Onderzoek blaasvorming - polyesterlaag van een zwembad

Universiteit Hasselt


Abstract: Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Claeys

bvba. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Claeys bvba de onderzoeksresultaten naar 'Onderzoek blaasvorming - polyesterlaag van een

zwembad' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Organisaties:

• Toegepaste en Analytische Chemie

• Instituut voor Materiaalonderzoek

Onderzoekers:

• Robert CARLEER

Onderzoek discussiestuk ter ondersteuning van de IBBT-werkgroep breedbandproeftuinen

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Dit onderzoek heeft tot doel als startpunt te fungeren voor de discussie binnen de IBBT-werkgroep over breedbandproeftuinen. Het

rapport wil verhelderen en discussies mogelijk maken door het tot stand brengen van een omvattend conceptueel kader.

Organisaties:

• Studies van Media Informatie en Tele-Communicatie

• Communicatiewetenschappen

Onderzoekers:

• CAROLINE PAUWELS

• Jos PIERSON

• PIETER BALLON

Onderzoek door het Studiecentrum voor Onderneming en Beurs in het domein van de accounting.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds een privé-instelling. UA levert aan de privé-instelling de

onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Organisaties:

• Accounting en financiering

Onderzoekers:

• Jan Annaert

Onderzoek en evaluatie van de jongerenjournaals Jam en Zoom.

Universiteit Antwerpen

Abstract: In deze studie zal het eerste seizoen (september 2007-juni 2008) van de jongerenjournaals (VTM-VMMa) en Jam (VT4-SBS Belgium)

geëvalueerd worden. Hoet voornaamste uitgangspunt bij deze evalutie vormen de bepalingen in de contracten tussen beide TV-maatschappijen en

de Vlaamse overheid (die de programma's subsidieert).

Organisaties:

• Media & ICT in Organisaties & Samenleving (MIOS)

Onderzoekers:

• Hildegarde Van den Bulck

• Heidi Vandebosch

• Alexander Dhoest

More magazines by this user
Similar magazines