10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

c) indien de naleving niet kan worden gerealiseerd, beëindigt zij indien nodig de registratie van

de deelnemer aan het programma.

3. Elke beheersinstantie zorgt ervoor dat alle maatregelen worden genomen die redelijkerwijs

kunnen worden verwacht om een einde te maken aan het ongeoorloofde gebruik van de ENERGY

STAR-merken of het gebruik van een inbreukmakend merk door een marktdeelnemer die geen

deelnemer aan het programma is. Deze maatregelen omvatten onder andere:

a) het verstrekken van informatie aan de marktdeelnemer die van de ENERGY STAR-merken

gebruik maakt over de eisen van het ENERGY STAR-etiketteringsprogramma en de richt-

snoeren voor een correct gebruik van de ENERGY STAR-naam en het gemeenschappelijk

logo; en

b) het stimuleren van deze marktdeelnemer om deelnemer aan het programma te worden en

goedgekeurde producten te registreren.

4. Elke beheersinstantie stelt de beheersinstantie van de andere partij onmiddellijk in kennis van

elke inbreuk op de ENERGY STAR-merken op het grondgebied van de andere partij, alsook van de

maatregelen die in eerste instantie zijn getroffen om daaraan een einde te stellen.

5. Wanneer de in de punten 2 en 3 genoemde maatregelen geen resultaat opleveren, eist de EU

van haar lidstaten dat zij volledig meewerken met de beheersinstantie en deze raadplegen en alle

nodige maatregelen treffen, inclusief juridische actie, om een einde te maken aan de inbreuk en het

daarmee samenhangende ongeoorloofde gebruik van de ENERGY STAR-merken.

EU/US/nl 13

More magazines by this user
Similar magazines