10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

Afschaffing van "grandfathering": Het EPA en de Europese Commissie staan bij deze versie 1.1

van de ENERGY STAR-specificaties geen "grandfathering" toe. De kwalificering van producten als

ENERGY STAR op grond van vorige versies geldt niet automatisch voor de levensduur van het

productmodel. Bijgevolg moet elk product dat wordt verkocht, in de handel wordt gebracht, of door

de partner die het product fabriceert wordt aangeduid als product dat voldoet aan de ENERGY

STAR-richtsnoeren, voldoen aan de specificaties op het fabricagetijdstip van het product geldende

specificaties.

G. TOEKOMSTIGE HERZIENINGEN VAN DE SPECIFICATIES

Het EPA en de Europese Commissie behouden zich het recht voor de specificaties te wijzigen

mochten zich veranderingen voordoen op technologisch en/of marktgebied die van invloed zijn op

de bruikbaarheid van de specificaties voor consumenten, de industrie, of het milieu. Overeen-

komstig het huidige beleid komen herzieningen van de specificatie tot stand op basis van overleg

met belanghebbenden en zullen deze naar verwachting binnen 2 tot 3 jaar na de vaststelling van

versie 1.1 plaatsvinden. Het EPA en de Europese Commissie zullen de markt periodiek beoordelen

wat betreft energie-efficiëntie en nieuwe technologieën. Zoals altijd zullen belanghebbenden in de

gelegenheid worden gesteld hun gegevens te delen, voorstellen in te dienen, en eventuele zorgen te

uiten. Het EPA en de Europese Commissie streven ernaar ervoor te zorgen dat de specificaties

leiden tot erkenning van de meest energie-efficiënte modellen op de markt en dat die fabrikanten

die zich hebben ingespannen de energie-efficiëntie verder te verbeteren daarvoor worden beloond.

In de volgende specificaties zullen onder meer de volgende aspecten aan bod komen:

a) Testen van afdrukken in kleur: op basis van de ingediende testgegevens, toekomstige

consumentenvoorkeuren, en technologische vooruitgang, kunnen het EPA en de Europese

Commissie deze specificaties op enig moment in de toekomst aanpassen teneinde het

afdrukken in kleur in de testmethode op te nemen.

EU/US/Bijlage C/nl 195

More magazines by this user
Similar magazines