10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

De Regering van de VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA en de EUROPESE UNIE, hierna

"de partijen" genoemd;

GELEID DOOR de wens maximale energiebesparingen en milieubaten te realiseren door het

aanbod van en de vraag naar energie-efficiënte producten te bevorderen;

GELET OP de overeenkomst tussen de regering van de Verenigde Staten van Amerika en de

Europese Unie over de coördinatie van programma's voor energie-efficiëntie-etikettering voor

kantoorapparatuur, gedaan op 20 december 2006, en de bijlagen daarbij, als gewijzigd (hierna

"de overeenkomst van 2006" genoemd);

VERHEUGD over de vooruitgang die onder de overeenkomst van 2006 is geboekt;

ERVAN OVERTUIGD dat meer baten kunnen worden behaald door de wederzijdse inspanningen

met betrekking tot ENERGY STAR voort te zetten;

ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

EU/US/nl 3

More magazines by this user
Similar magazines