Over het onderscheid tusschen de wetenschap van Hegel en de ...

scans.library.utoronto.ca

Over het onderscheid tusschen de wetenschap van Hegel en de ...

VOORWOORD VAN DEN PROMOTOR.

Op grond van art. 27 sub 4 van het Academisch Statuut

door den Senaat der Leidsche Universiteit aangewezen als

promotor van den schrijver van dit boek, heb ik hem de

conditie gesteld eene korte opmerking van mijne hand voor

in zijn geschrift op te nemen. Ondanks het feit, dat deze

studie door den hoogleeraar, aan wien zij het eerst als

dissertatie werd voorgelegd, niet als zoodanig is aanvaard,

heb ik gemeend dit proefschrift, thans op enkele plaatsen

veranderd, niet te mogen afwijzen. Het schijnt mij toe,

dat een vraagstuk, voor de jongste geschiedenis van het

wijsgeerig denken in Nederland van hoog belang, hier een

wetenschappelijke behandeling heeft gevonden en dat een

grondig onderzoek is ingesteld naar het onderscheid van

twee wijsgeerige denkwijzen, die bij alle gelijkheid van geest

toch herhaaldelijk in zeer verschillende richting zich ont-

plooien. Ik blijf het echter betreuren, dat de schrijver gemeend

heeft zijne studie te moeten kleeden in een vorm,

die ten deele gemakkelijk tot misverstand aanleiding kan

geven, ten deele al te ver afstaat van het spraakgebruik,

dat mijns inziens in een wetenschappelijk geschrift wen-

schelijk is. Misverstand is daar te vreezen, waar de schrijver

zich bedient, gelijk hij doorgaans doet, van woorden en

uitdrukkingen, die in de boeken en de colleges van den

door hem bestreden hoogleeraar een zin hadden, niet steeds

gelijk aan dien men gewoonlijk daaraan verbindt, waardoor

deze dissertatie slechts ten volle, ook in hare bewoordingen,

kan worden verstaan door hem, die in de geschriften van

professor Bolland geen vreemdeling is. En wat het andere

betreft: ook uit enkele andere publicaties van den schrijver

More magazines by this user
Similar magazines