Activiteitenverslag van de Entiteit Belastingen en ... - Fiscus.fgov.be

fiscus.fgov.be

Activiteitenverslag van de Entiteit Belastingen en ... - Fiscus.fgov.be

Bezoekers die een afspraak hebben met een fi scale dienst in de Finance Tower dienen zich aan te melden

op het gelijkvloers. Daar worden ze door een onthaalbeambte naar de juiste ambtenaar uit het back offi ce

doorverwezen.

Bezoekers die geen afspraak hebben, maar toch een vraag over fi scaliteit willen stellen kunnen terecht in

het front offi ce op verdieping -1. Een onthaalbeambte verwijst hen door naar de correcte medewerker in

de cockpits van het front offi ce. Vergt de gestelde vraag een grondigere probleemanalyse, dan verwijzen

de mensen van het front offi ce door naar het back offi ce op de verdiepingen.

c.4) Opportuniteiten

Hoewel de centralisatie van zoveel loketten naar één front offi ce een grote aanpassing inhoudt voor belastingplichtigen

en ambtenaren, biedt het hele project ook talloze voordelen voor beiden:

• Bezoekers worden sneller geholpen, hetzij door een medewerker uit het front offi ce in het kader van

een algemene inlichting, hetzij door een accurate doorverwijzing naar de correcte ambtenaar uit het

back offi ce.

• De bezoekers kunnen gebruik maken van een meer aangepaste en eigentijdse infrastructuur.

• Het onthaal kan fl exibel worden aangepast aan het wisselende bezoekersprofi el.

• Als bezoekers meer in het front offi ce worden onthaald, zullen de ambtenaren uit het back offi ce minder

bezoekers ontvangen en zich meer kunnen concentreren op hun kerntaken inzake controle. Dit

alles komt de effi ciëntie en het imago van de dienstverlening in de betrokken diensten ten goede en

zal leiden tot een grotere gelijkvormigheid in de antwoorden die geformuleerd worden aan de belastingplichtigen.

4. Program Management Offi ce (PMO)

Zoals vermeld in de jaarverslagen van de voorbije jaren, zet de entiteit Belastingen en Invordering van

de FOD Financiën zijn traject van verandering voort in het kader van de verschillende programma’s en

moderniseringsprojecten van het Coperfi nplan.

De bepaling van de prioriteiten binnen dit veranderingstraject en de werkelijke coördinatie van de verschillende

programma’s en projecten ter realisering van het Coperfi nplan moeten, volgens ditzelfde plan,

1

verzekerd worden door drie diensten van de staf PMO: een strategische PMO-dienst op niveau van de

Voorzitter (N) en 2 PMO’s op niveau N1 (waarvan 1 PMO “Belastingen en Invordering”).

Momenteel verzekert de strategische PMO-cel onder een tijdelijke “P”-vorm op niveau van de Voorzitter

van de FOD Financiën de coördinatie van de lopende projecten, net zoals zij helpt bij het bepalen van

nieuwe projecten.

In 2005 werd de implementatie van PMO “Belastingen en Invordering” beschouwd als prioritair en werd

zij op stapel gezet in het kader van een operationaliseringsproject. Omwille van de afwezigheid van de

nodige reglementaire bepalingen en het stilvallen begin 2007 van het operationaliseringsproject, heeft de

effectieve realisatie van een PMO (N1) nog niet kunnen plaatsvinden. De afwezigheid van een operationeel

PMO bemoeilijkt echter aanzienlijk een optimale prioritisering evenals de coördinatie en de opvolging

van de talrijke lopende projecten, maar vormt daarnaast ook een groot risico voor het goede verloop van

de modernisering van de entiteit Belastingen en Invordering.

5. Andere multidisciplinaire dienstverleningen en toepassingen

a) STIR : Systeem voor de Geïntegreerde Verwerking voor Belastingen en Invordering

Het project “Systeem voor de Geïntegreerde Verwerking voor Belastingen en Invordering” heeft in het

kader van de entiteit Belastingen en Invordering de verwezenlijking tot doel van een systeem voor de

verwerking van alle fi scale en niet-fi scale transacties met betrekking tot van de “klantenvan de FOD

Financiën.

Het “Enig Dossier”, dat alle fi scale en niet-fi scale informatie van de belastingplichtige groepeert, vormt de

basis van dit systeem.

Na een voorstudie afgesloten in 2004 is de implementatie van de eerste fase van het project in 2005 van

start gegaan. Deze fase heeft als doel het op punt stellen van:

• Het beheer van de persoonlijke gegevens van het Enig Dossier

• Het beheer van de btw-aangiften en de behandeling van de vastgestelde afwijkingen

19

More magazines by this user
Similar magazines