Activiteitenverslag van de Entiteit Belastingen en ... - Fiscus.fgov.be

fiscus.fgov.be

Activiteitenverslag van de Entiteit Belastingen en ... - Fiscus.fgov.be

3

26

Hoofdstuk 3 : Strijd tegen de fi scale fraude

Tijdens het jaar 2007 heeft het Vast Comité voor de strijd tegen de fi scale fraude (AFC) zijn opdrachten

voortgezet zowel op het gebied van de coördinatie en het toezicht op de strijd tegen de fi scale fraude,

als op het gebied van de coördinatie en de ontwikkeling van de werkmethoden. Dit is gebeurd binnen de

bestaande activiteitsdomeinen waarover meer details hieronder.

1. Centralisatie van de inlichtingen afkomstig van de parketten, de arbeidsauditoraten en de CFI (Cel voor

Financiële Informatieverwerking, preventieve anti-witwaswetgeving) :

2005 2006 2007

Parketten 340 272 272

Auditoraten 98 568 565

CFI 80 91 147

TOTAAL 518 931 984

Het jaar 2007 wordt gekenmerkt door een toename van de inlichtingen komende van de CFI en door een

status-quo van de inlichtingen komende van de parketten en de arbeidsauditoraten.

In 2007 werden 272 inlichtingen door de parketten verstrekt. De belangrijkste parketten van herkomst

(aantal inlichtingen boven 30 voor het jaar 2007) zijn deze van Brussel (87 inlichtingen) en van Luik

(48 inlichtingen).

Op de tweede plaats vindt men (met meer dan 15 inlichtingen voor het jaar 2007) het parket van Antwerpen

(21 inlichtingen).

Op te merken valt dat de parketten van Kortrijk en Hasselt elk 14 inlichtingen hebben verstrekt.

Bovendien werden 565 inlichtingen door de arbeidsauditoraten verstrekt voor het jaar 2007. De belangrijkste

(met meer dan 30 inlichtingen in de loop van het jaar) zijn de auditoraten van Antwerpen (239

inlichtingen), Hasselt (226 inlichtingen) en Tongeren (88 inlichtingen).

Een groot deel van de verstrekte inlichtingen zijn overtredingen betreffende de “DIMONA”-aangifte (Kruispuntbank

van de Sociale Zekerheid: aangifte van begin en einde van een werkrelatie tussen werkgever

en werknemer).

Tenslotte werden 147 inlichtingen verstrekt door de CFI in 2007, dit cijfer verhoogt voortdurend sedert

2005.

Tussen 2006 en 2007 bedroeg de toename van het aantal inlichtingen afkomstig van de CFI 61,5%.

Deze toename kan worden verklaard door het in werking treden op 1 september 2007 van fraude-indicatoren

(1) die het mogelijk maken het bestaan van een ernstige en georganiseerde fraude beter aan te duiden;

deze fraude kan aan de basis liggen van verdachte verrichtingen inzake het witwassen van geld.

(1) Cf. KB van 03.06.2007 tot uitvoering van artikel 14quinquies van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van

het fi nanciële stelsel voor het witwassen van geld en de fi nanciering van het terrorisme (B.S. van 13.06.2007).

More magazines by this user
Similar magazines