Federale Overheidsdienst FINANCIEN - Fiscus.fgov.be

fiscus.fgov.be

Federale Overheidsdienst FINANCIEN - Fiscus.fgov.be

2

2. Deze omzendbrief bevat eveneens de bepalingen

betreffende de vereenvoudiging van de uitvoerformaliteiten

(domiciliëringsprocedure) voor goederen in het vrije verkeer, die

bestemd zijn om te worden uitgevoerd naar een niet-lidstaat die

geen EVA-land is en waarvoor enkel een uitvoeraangifte wordt

overgelegd.

3. Bij de omzendbrief zijn drie bijlagen gevoegd, namelijk :

a) de vragenlijst betreffende de door de aanvrager van de

regeling “toegelaten afzender/exporteur” te verstrekken

inlichtingen;

b) de vragenlijst betreffende de door de aanvrager van de

regeling “toegelaten geadresseerde” te verstrekken inlichtingen;

c) het schema van de douaneprocedure voor in de BLEU

erkende “toegelaten afzenders/exporteurs” en “toegelaten

geadresseerden”.

4. Het stelsel betreffende de vereenvoudiging van de

formaliteiten welke aan de kantoren van vertrek en van bestemming

moeten worden vervuld in het raam van het communautaire

douanevervoer steunt op artikelen 398 t/m 408 van het CTW.

5. De in ∋ 2 bedoelde domiciliëringsprocedure steunt op

artikelen 283 t/m 287 van het CTW.

6. De bovengenoemde regelingen zijn facultatief. Hun

toepassing door middel van vergunningen, die door de gewestelijke

directie der douane en accijnzen of door de Centrale Administratie

der douane en accijnzen worden verleend, ontslaat de “toegelaten

afzenders/exporteurs en/of geadresseerden” van de verplichting om

bij uitvoer en bij communautair douanevervoer de goederen, die zij

verzenden/uitvoeren of die voor hen zijn bestemd, naargelang van

het geval aan te bieden op het kantoor van vertrek of op het kantoor

van bestemming.

INDIENEN VAN DE VERZOEKEN

7. De verzoeken om als “toegelaten afzender/exporteur en/of

toegelaten geadresseerde” te worden aangewezen moeten

schriftelijk worden ingediend bij de gewestelijke directeur der

douane en accijnzen in wiens ambtsgebied de exploitatiezetel is

gelegen waar men van de faciliteiten zal gebruik maken.

More magazines by this user
Similar magazines