Federale Overheidsdienst FINANCIEN - Fiscus.fgov.be

fiscus.fgov.be

Federale Overheidsdienst FINANCIEN - Fiscus.fgov.be

Indien andere diensten dergelijke verzoeken ontvangen,

zenden ze die door naar hun directie.

8. Bij ontvangst van het verzoek zendt de directie aan de

belanghebbende firma vragenlijsten, waarvan de inhoud

overeenkomt met de in ∋ 3, letters a) en b) bedoelde bijlagen. Bij de

vragenlijsten wordt een schema gevoegd van de procedure bij

vertrek en ter bestemming (zie de in ∋ 3, letter c) bedoelde bijlage)

teneinde de belanghebbende in staat te stellen na te gaan of hij de

daarin vereiste formaliteiten en voorwaarden kan vervullen.

9. Een voorraad vragenlijsten en schema's wordt door de

Centrale Administratie verstrekt aan elke gewestelijke directie. Op

schriftelijk verzoek zal die voorraad worden aangevuld.

BEHANDELING VAN HET DOSSIER

10. De aangevulde vragenlijst(en) moet(en) worden

toegezonden aan de gewestelijke directie. De gewestelijke directie

zendt de vragenlijst(en) aan de eerstaanwezend inspecteur, die

bevoegd is over het gebied waarin de exploitatiezetel van de

verzoekende firma is gevestigd.

De betrokken eerstaanwezend inspecteur is belast met de

voorafgaande audit, d.w.z. het algemeen onderzoek betreffende de

firma vóór het afleveren van de vereiste vergunning. Hij brengt

eveneens advies uit over bepaalde afwijkingen, die door de

belanghebbende firma worden gevraagd en die betrekking hebben

op de door het gewestelijk verificatiecentrum uitgeoefende controles

(bijvoorbeeld : de schikking van de gegevens in het register van

vertrek en/of aankomst, de wachtperiode, enz.). Het grondige

onderzoek van de administratie van de firma behoort evenwel tot de

bevoegdheid van de inspecties waarde en externe

comptabiliteitscontrole.

11. Voor het gewestelijk verificatiecentrum, waarvan de

betrokken eerstaanwezend inspecteur de leiding heeft, evalueert hij

het werkvolume, dat voortvloeit uit de controle op de correcte

toepassing van de vergunning.

3

More magazines by this user
Similar magazines