MINISTERIE VAN FINANCIEN - Fiscus.fgov.be

fiscus.fgov.be

MINISTERIE VAN FINANCIEN - Fiscus.fgov.be

FEDERALE OVERHEIDSDIENST

FINANCIEN

-------------------------------------------

Administratie van de Ondernemingsen

inkomensfiscaliteit

-------------------------------------------

Belasting van niet-inwoners/natuurlijke personen

BNI/nat.pers.

Aanslagjaar 2003 (inkomsten van het jaar 2002)


Voorafgaande opmerkingen

1. De brochure BNI/nat.pers Aanslagjaar 2003 is opgesteld op basis van de bepalingen van

kracht op 4 november 2002.

2. De hierna besproken algemene bepalingen inzake BNI gelden in beginsel voor alle nietinwoners

die in België inkomsten behalen of verkrijgen. In geval er tussen België en de

woonstaat van de niet-inwoner een dubbelbelastingverdrag is afgesloten, moeten deze

algemene bepalingen echter samen worden gelezen met de bepalingen van het

desbetreffende dubbelbelastingverdrag.

Inhoudstafel

1. Wie is aan de belasting onderworpen ? 3

2. Wie moet een aangifte invullen ? 4 - 5

3. Welke categorieën van niet-rijksinwoners zijn er ? 6

4. Belastingstelsel: vergelijkende tabel 7 - 9

5. Berekening van de belasting 10 - 13

6. Aangifteplicht 14

7. Bijkomende inlichtingen 15

2


1. Wie is aan de belasting onderworpen?

De belasting van niet-inwoners/natuurlijke personen is verschuldigd door niet-rijksinwoners

van België die in België belastbare inkomsten hebben behaald of verkregen.

Niet-rijksinwoners zijn natuurlijke personen die hun woonplaats of de zetel van hun fortuin niet

in België hebben gevestigd.

Het zijn dus natuurlijke personen die niet kunnen worden beschouwd als rijksinwoners; dit wil

zeggen personen:

die ongeacht hun nationaliteit, hun werkelijke, wezenlijke en blijvende woning buiten het

land hebben;

die hun domus, hun gezin, de zetel van hun zaken of van hun bezigheden in het buitenland

hebben;

die de zetel van hun fortuin in het buitenland hebben gevestigd.

Mogen behoudens tegenbewijs, niet worden beschouwd als niet-rijksinwoners, de natuurlijke

personen die in het rijksregister van de natuurlijke personen zijn ingeschreven. In dat geval

worden zij inderdaad geacht hun woonplaats of de zetel van hun fortuin in België te hebben

gevestigd, en zijn zij derhalve aan de personenbelasting onderworpen.

Het "domicilie" is een feitelijke toestand gekenmerkt door het verblijf of het werkelijk wonen in

het land; met "zetel van fortuin" wordt bedoeld de plaats van waaruit de goederen die het

fortuin vormen, worden beheerd.

Voor gehuwden bevindt de belastingwoonplaats zich in principe op de plaats waar het gezin is

gevestigd.

3


2. Wie moet een aangifte invullen?

Een aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) moet worden ingediend

door de niet-rijksinwoners die één of meer van de hierna omschreven inkomsten hebben

verkregen:

1. onroerende inkomsten uit in België gelegen verhuurde onroerende goederen of uit de

vestiging of de overdracht ven een recht van erfpacht of van opstal of van gelijkaardige

onroerende rechten. Er dient evenwel geen aangifte te worden ingediend wanneer het totaal

bedrag van deze inkomsten lager is dan 2.500 EUR en er in België geen andere

regulariseerbare inkomsten werden verkregen;

2. winst van een nijverheids-, handels- of landbouwactiviteit uitgeoefend in één of meer in

België gelegen inrichtingen;

3. zonder bemiddeling van een sub 2 bedoelde inrichting verkregen winst:

• uit de vervreemding of de verhuring van in België gelegen onroerende goederen of uit

de vestiging of de overdracht van een recht van erfpacht of van opstal of van

gelijkaardige onroerende rechten op dergelijke goederen;

• als vennoot in een Belgische vennootschap die fiscaal geacht wordt geen

rechtspersoonlijkheid te bezitten;

4. baten uit in België uitgeoefende vrije beroepen, ambten, posten of andere winstgevende

bezigheden;

5. winst en baten die betrekking hebben op een vorige zelfstandige beroepswerkzaamheid die

in België werd uitgeoefend door de verkrijger of door de persoon van wie hij de

rechtverkrijgende is;

6. bezoldigingen, pensioenen, renten en als zodanig geldende toelagen ten laste van een

rijksinwoner, van een in België gevestigde publieke of privaatrechtelijke instelling of

vennootschap of nog van een Belgische inrichting van een niet-inwoner;

7. bezoldigingen ten laste van een niet-inwoner uit hoofde van een in België uitgeoefende

werkzaamheid, indien de verkrijger er in een belastbaar tijdperk gedurende meer dan 183

dagen heeft verbleven;

8. belastbare meerwaarden verwezenlijkt ter gelegenheid van de gehele of gedeeltelijke

overdracht van belangrijke deelnemingen in Belgische vennootschappen aan buitenlandse

vennootschappen.

De BNI/nat.pers. is daarentegen gelijk aan de voorheffingen voor de niet-inwoners die, in

België, uitsluitend verkrijgen:

- inkomsten uit onroerende goederen die hetzij niet verhuurd zijn en niet in erfpacht of

opstal gegeven zijn of hetzij 2.500 EUR niet bereiken en voor zover er in België geen

andere regulariseerbare inkomsten werden verkregen;

- roerende inkomsten;

- winst die zonder tussenkomst van een Belgische inrichting voortvloeit uit in België gedane

verrichtingen van buitenlandse verzekeraars die er gewoonlijk andere contracten dan

herverzekeringscontracten inzamelen;

4


- inkomsten van welke aard ook, uit een in België door een podiumkunstenaar of een

sportbeoefenaar persoonlijk en als zodanig verrichte werkzaamheid, zelfs indien de

inkomsten niet worden toegekend aan de podiumkunstenaar of aan de sportbeoefenaar

zelf, maar aan een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon;

- diverse inkomsten andere dan meerwaarden op belangrijke deelnemingen;

- winsten of baten behaald door vennoten of leden van burgerlijke vennootschappen of

verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid wanneer zij geen andere in België samen te

tellen inkomsten verwerven.

Belastbare meerwaarden ingevolge overdracht onder bezwarende titel van in België gelegen en

niet voor het beroep gebruikte onroerende goederen vormen in beginsel het voorwerp van een

bijzondere aanslag die door de Administratie van het Kadaster, registratie en domeinen

(AKRED) wordt gevestigd.

5


3. Welke categorieën van niet-rijksinwoners zijn er?

De niet-rijksinwoners worden ingedeeld in vijf categorieën, met name:

1. niet-rijksinwoners met tehuis in België: dat zijn de niet-rijksinwoners die gedurende het

ganse jaar 2002 in België een tehuis hebben behouden;

2. met niet-rijksinwoners met tehuis in België gelijkgestelden: dat zijn de niet-rijksinwoners

die niet gedurende het ganse jaar 2002 in België een tehuis hebben behouden maar die

in 2002 in België belastbare beroepsinkomsten hebben behaald in zoverre die inkomsten

ten minste 75 pct. bedragen van het geheel van hun binnenlandse en buitenlandse

beroepsinkomsten.

3. bevoorrechte niet-rijksinwoners zonder tehuis in België: dat zijn de niet-rijksinwoners die

niet gedurende het ganse jaar 2002 in België een tehuis hebben behouden en die niet

gelijkgesteld zijn (d.w.z. die niet tot categorieën 1 of 2 behoren) maar die, op grond van

een non-discriminatiebepaling uit een door België gesloten dubbelbelastingverdrag,

aanspraak hebben op alle regels m.b.t. persoonlijke aftrekken, tegemoetkomingen en

belastingverminderingen uit hoofde van hun gezinstoestand of gezinslasten (inzonderheid

inwoners van Nederland (oud verdrag), Griekenland en Marokko);

4. bevoorrechte niet-rijksinwoners zonder tehuis in België: dat zijn de niet-rijksinwoners die

niet gedurende het ganse jaar 2002 in België een tehuis hebben behouden en die niet

gelijkgesteld zijn (d.w.z. die niet tot categorieën 1 of 2 behoren) maar die, op grond van

een non-discriminatiebepaling uit een door België gesloten dubbelbelastingverdrag,

aanspraak hebben op alle regels m.b.t. persoonlijke aftrekken, tegemoetkomingen en

belastingverminderingen uit hoofde van hun gezinstoestand of gezinslasten maar

evenwel verminderd naar rata van de in België belastbare bezoldigingen van

werknemers, winst (met inbegrip van de winst uit land- of bosbouwbedrijven) of baten

van een zelfstandige beroepswerkzaamheid in verhouding tot het totale beroepsinkomen

(inzonderheid inwoners van Frankrijk);

5. niet-rijksinwoners zonder tehuis in België: dat zijn de niet-rijksinwoners die niet

gedurende het ganse jaar 2002 in België een tehuis hebben behouden en die niet tot de

categorieën 2, 3 of 4 behoren;

De uitdrukking "tehuis in België" houdt in dat een niet-rijksinwoner zich - in voorkomend

geval met zijn gezin - in België heeft gevestigd in omstandigheden waaruit blijkt dat hij zijn

woonplaats of de zetel van zijn fortuin niet naar België heeft overgebracht. Het moet met

andere woorden gaan om een werkelijke (gezins)vestiging in België, met name de plaats in

België waar de betrokkene normaal en permanent - met zijn gezin - verblijft, met dien

verstande dat de vestiging zodanig is dat het verblijf in België van tijdelijke en niet

duurzame aard is, maar toch bepaalde kosten meebrengt die op het belastbare inkomen

drukken. Het feit dat een niet-rijksinwoner in België een woning bezit (zelfs wanneer zij ter

zijner beschikking blijft) betekent anderzijds niet op zichzelf dat de betrokkene in België een

"tehuis" heeft.

6


4. Belastingstelsel: vergelijkende tabel

Niet-rijksinwoners zonder tehuis

in België

Bevoorrechte niet-rijksinwoners

zonder tehuis (inwoners van

Frankrijk)

Bevoorrechte niet-rijksinwoners

zonder tehuis (inwoners van

Nederland (oud verdrag),

Griekenland en Marokko)

Categorie 3

Niet-rijksinwoners met tehuis in

België en de met nietrijksinwoners

met tehuis in

België gelijkgestelden

Categorie 5

Categorie 4

Categorie 1 en 2

Welke inkomsten zijn belastbaar?

inkomsten die in België zijn behaald

of verkregen

inkomsten die in België zijn behaald inkomsten die in België zijn behaald

of verkregen

of verkregen

Forfaitaire beroepskosten

Inkomsten die in België zijn behaald

of verkregen

Basisbedragen Geïndexeerde bedragen

E

23 pct. van de eerste schijf 3.750,00 4.420,00

U

R

10 pct. van de schijf van 3.750,01 tot 7.450,00 4.420,01 tot 8.790,00

5 pct. van de schijf van 7.450,01 tot 12.400,00 8.790,01 tot 14.630,00

3 pct. van de schijf boven 12.400,00 14.630,00

met een maximumbedrag van 2.500,00 2.950,00

7


Niet-rijksinwoners zonder tehuis

in België

Bevoorrechte niet-rijksinwoners

zonder tehuis (inwoners van

Frankrijk)

Bevoorrechte niet-rijksinwoners

zonder tehuis (inwoners van

Nederland (oud verdrag),

Griekenland en Marokko)

Categorie 3

Niet-rijksinwoners met tehuis in

België en de met nietrijksinwoners

met tehuis in

België gelijkgestelden

Categorie 5

Categorie 4

Categorie 1 en 2

Welke bestedingen zijn aftrekbaar?

- 80 % van de

onderhoudsuitkeringen (voor zover

de verkrijger van die uitkeringen

een rijksinwoner van België is)

- 80 % van de

onderhoudsuitkeringen (zowel

wanneer de verkrijger van die

uitkeringen een rijksinwoner of een

niet-rijksinwoner van België is)

- 80 % van de

onderhoudsuitkeringen (voor zover

de verkrijger van die uitkeringen

een rijksinwoner van België is)

- giften aan erkende Belgische

instellingen

- 80 % van de

onderhoudsuitkeringen (zowel

wanneer de verkrijger van die

uitkeringen een rijksinwoner of een

niet-rijksinwoner van België is –

onderhoudsuitkeringen die door

inwoners van Frankrijk worden

betaald aan andere nietrijksinwoners

worden evenwel

verminderd naar rata van de in

België belastbare bezoldigingen,

winst of baten in verhouding tot

het totale beroepsinkomen)

- giften aan erkende Belgische

instellingen

- giften aan erkende Belgische

instellingen

- 50 % van de bezoldigingen betaald

of toegekend aan een

huisbediende

- uitgaven voor onderhoud en

restauratie van beschermde

onroerende goederen

- giften aan erkende Belgische

instellingen

- bijkomende interestaftrek voor

nieuwbouw en vernieuwbouw

- 100% van de uitgaven voor de

oppas van kinderen van minder

dan 3 jaar (met een maximum van

11,20 EUR per oppasdag)

8


Niet-rijksinwoners zonder tehuis

in België

Bevoorrechte niet-rijksinwoners

zonder tehuis (inwoners van

Frankrijk)

Bevoorrechte niet-rijksinwoners

zonder tehuis (inwoners van

Nederland (oud verdrag),

Griekenland en Marokko)

Categorie 3

Niet-rijksinwoners met tehuis in

België en de met nietrijksinwoners

met tehuis in

België gelijkgestelden

Categorie 5

Categorie 4

Welke uitgaven geven recht op een belastingvermindering?

Categorie 1 en 2

- premies van een individueel

levensverzekeringscontract

- premies van een individueel

levensverzekeringscontract

- premies van een individueel

levensverzekeringscontract

- premies van een individueel

levensverzekeringscontract

- kapitaalaflossingen van

hypothecaire leningen, aangegaan

voor het verwerven of

(ver)bouwen van een in België

gelegen woning

- kapitaalaflossingen van

hypothecaire leningen, aangegaan

voor het verwerven of

(ver)bouwen van een in België

gelegen woning

- kapitaalaflossingen van

hypothecaire leningen, aangegaan

voor het verwerven of

(ver)bouwen van een in België

gelegen woning

- kapitaalaflossingen van

hypothecaire leningen, aangegaan

voor het verwerven of

(ver)bouwen van een in België

gelegen woning

- betalingen voor pensioensparen

(enkel van toepassing mits

rijksinwoner van België bij het

openen van een collectieve of

individuele spaarrekening of bij het

sluiten van een spaarverzekering)

- betalingen voor pensioensparen

(enkel van toepassing mits

rijksinwoner van België bij het

openen van een collectieve of

individuele spaarrekening of bij het

sluiten van een spaarverzekering)

- betalingen voor pensioensparen

(enkel van toepassing mits

rijksinwoner van België bij het

openen van een collectieve of

individuele spaarrekening of bij het

sluiten van een spaarverzekering)

- stortingen voor het verwerven van

werkgeversaandelen

- stortingen voor het verwerven van

werkgeversaandelen

- stortingen voor het verwerven van

werkgeversaandelen

- stortingen voor het verwerven van

werkgeversaandelen

- betalingen gedaan voor prestaties

in het kader van plaatselijke

werkgelegenheidsagentschappen

(PWA-cheques)

- betalingen gedaan voor prestaties

in het kader van plaatselijke

werkgelegenheidsagentschappen

(PWA-cheques)

- betalingen gedaan voor prestaties

in het kader van plaatselijke

werkgelegenheidsagentschappen

(PWA-cheques)

- betalingen gedaan voor prestaties

in het kader van plaatselijke

werkgelegenheidsagentschappen

(PWA-cheques)

9


5. Berekening van de belasting

1. Belastingtarief

Voor niet-inwoners wordt de belasting berekend volgens een progressief tarief, gaande van 25

tot 52 % overeenkomstig de volgende belastingschaal:

Inkomstenschijf in EUR

Basisbedragen Geïndexeerde bedragen

0 - 5.705,00

5.705,01 - 7.565,00

7.565,01 – 10.785,00

10.785,01 – 24.800,00

24.800,01 – 37.185,00

boven 37.185,00

2. Belastingvrije sommen en toeslagen

Belastingvrije som:

- voor een alleenstaande

- voor elke echtgenoot

0 - 6.730,00

6.730,01 - 8.920,00

8.920,01 – 12.720,00

12.720,01 – 29.260,00

29.260,01 – 43.870,00

boven 43.870,00

Verhoging van de belastingvrije som:

- voor 1 kind

- voor 2 kinderen

- voor 3 kinderen

- voor 4 kinderen

- voor meer dan 4 kinderen

(supplement per kind boven het vierde)

- bijkomende toeslag voor ieder kind jonger dan 3 jaar voor wie

geen uitgaven voor kinderoppas worden afgetrokken

- voor iedere andere persoon ten laste

Verhoging van de belastingvrije som:

- voor een belastingplichtige die alleen wordt belast en die één of

meer kinderen ten laste heeft

- voor elke gehandicapte belastingplichtige

- voor iedere gehandicapte andere persoon ten laste

- voor een gehuwde belastingplichtige voor het jaar van zijn

huwelijk, indien de echtgenoot geen bestaansmiddelen heeft

gehad die een bepaald nettobedrag overschrijden

maximumbedrag van die nettobestaansmiddelen

10

Tarief

25 %

30 %

40 %

45 %

50 %

52 %

Basisbedrag in

EUR

4.095,00

3.250,00

870,00

2.240,00

5.020,00

8.120,00

8.120,00

3.100,00

325,00

870,00

870,00

870,00

870,00

870,00

1.800,00

Geïndexeerde

bedragen

5.480,00

4.350,00

1.160,00

3.000,00

6.720,00

10.860,00

10.860,00

4.150,00

430,00

1.160,00

1.160,00

1.160,00

1.160,00

1.160,00

2.410,00


3. Berekening van de belasting

Voor niet-rijksinwoners met tehuis, de "gelijkgestelden" en de bevoorrechte niet-rijksinwoners

(inwoners van Nederland (oud verdrag), Griekenland en Marokko) wordt de BNI/nat.pers

berekend volgens de regels van de personenbelasting met inbegrip van deze inzake

toekenning van een deel van het inkomen aan de medewerkende echtgenoot en toerekening

van het huwelijksquotiënt en met toepassing van de belastingverminderingen voor pensioenen

en vervangingsinkomsten zoals in de personenbelasting.

Bijzonder is wel dat voor de toepassing van de bepalingen met betrekking tot de toekenning

aan medewerkende echtgenoot, het huwelijksquotiënt en belastingverminderingen voor

pensioenen en vervangingsinkomsten wordt uitgegaan van het geheel der binnen- en

buitenlandse inkomsten van beide echtgenoten.

Voor de bevoorrechte niet-rijksinwoners (inwoners van Frankrijk) wordt de BNI/nat.pers

berekend volgens de regels van de personenbelasting met inbegrip van deze inzake

toekenning van een deel van het inkomen aan de medewerkende echtgenoot en toerekening

van het huwelijksquotiënt en met toepassing van de belastingverminderingen voor pensioenen

en vervangingsinkomsten zoals in de personenbelasting.

Bijzonder is wel dat voor de toepassing van de bepalingen met betrekking tot de toekenning

aan de medewerkende echtgenoot, het huwelijksquotiënt, de belastingvrije sommen en de

toeslagen daarop en de belastingverminderingen voor pensioenen en vervangingsinkomsten

wordt uitgegaan van het geheel der binnen- en buitenlandse inkomsten van beide

echtgenoten. Bovendien worden deze bedragen verminderd naar rata van de in België

belastbare bezoldigingen van werknemers, winst (met inbegrip van de winst uit land- of

bosbouwbedrijven) of baten van een zelfstandige beroepswerkzaamheid in verhouding tot het

totale beroepsinkomen.

Voor gewone niet-rijksinwoners zonder tehuis wordt de BNI/nat.pers. wel berekend volgens

dezelfde belastingschalen als in de personenbelasting, maar kan er geen toekenning van

beroepsinkomsten aan de medewerkende echtgenoot gebeuren, wordt er geen

huwelijksquotiënt bepaald en worden er geen belastingvrije sommen, noch toeslagen op de

belastingvrije sommen wegens gezinslasten, verleend. Ook de belastingverminderingen voor

pensioenen en vervangingsinkomsten verschillen van deze die in de personenbelasting worden

toegepast.

Op de belasting m.b.t. de vervangingsinkomsten en pensioenen die gezamenlijk worden

belast, wordt een belastingvermindering verleend. Het basisbedrag van die

belastingvermindering verschilt naargelang:

L de aard van de inkomsten. Terzake wordt een onderscheid gemaakt tussen 3 categorieën:

pensioenen en vervangingsinkomsten,

brugpensioenen oud stelsel,

wettelijke ziekte en invaliditeitsuitkeringen;

L de belastingplichtige alleenstaand of gehuwd is;

L de hoedanigheid van de niet-rijksinwoner:

1 ste , 2 de of 3 de categorie (= gewone vermindering)

5 de categorie (= verhoogde vermindering)

4 de categorie (= geproratiseerde vermindering)

11


Tabel van de verminderingen (basisbedragen in EUR)

pensioenen en

brugpensioenen

wettelijke

vervangingsinkomsten

oud stelsel

ZIV

Basis Geïndexeerd Basis Geïndexeerd Basis Geïndexeerd

Gewone vermindering

Categorie 1, 2 en 3

Alleenstaande 1.344,57 1.586,19 2.434,66 2.872,17 1.725,98 2.036,14

Echtgenoten tezamen 1.569,96 1.852,08 2.660,07 3.138,08 1.951,39 2.302,05

Verhoogde vermindering

Categorie 5

2.392,67 2.822,63 3.482,78 4.108,64 2.774,10 3.272,61

Alleenstaande gewone vermindering +

[(verhoogde – gewone

vermindering) x

(N - T)/N]

Echtgenoten tezamen gewone vermindering +

[(verhoogde – gewone

vermindering) x

(N - T)/N]

Verdrag met Frankrijk

Geproratiseerde vermindering

Categorie 4

12

gewone vermindering +

[(verhoogde – gewone

vermindering) x

(N - T)/N]

gewone vermindering +

[(verhoogde– gewone

vermindering) x

(N - T)/N]

gewone vermindering +

[(verhoogde – gewone

vermindering) x

(N - T)/N]

gewone vermindering +

[(verhoogde – gewone

vermindering) x

(N - T)/N]

T: de nettobezoldigingen, de netto-ondernemingswinst - met inbegrip van de

inkomsten uit landbouw en bosbouw - en de nettobaten uit een zelfstandige

beroepswerkzaamheid die regulariseerbaar zijn in de BNI/nat.pers.

N: de totale beroepsinkomen: het totaal van de in de BNI/nat.pers. belastbare en

regulariseerbare nettoberoepsinkomsten, de buitenlandse beroepsinkomsten en de

bij verdrag vrijgestelde Belgische beroepsinkomsten.

De in de tabel vermelde belastingverminderingen:

L worden verleend in verhouding tot het aandeel van die vervangingsinkomsten en

pensioenen in het totale netto-inkomen

L worden niet verleend of geleidelijk afgebouwd wanneer bepaalde inkomensgrenzen

worden overschreden:

werkloosheidsuitkeringen (werklozen die op 01/01 Aj. < 58 j. en geen

anciënniteitstoeslag verkrijgen):

geen vermindering indien belastbare inkomen ≥ 18.600 EUR (21.940 EUR

geïndexeerd)

geleidelijke afbouw belastingvermindering indien belastbare inkomen

> 14.900 EUR (17.580 EUR geïndexeerd) en

< 18.600 EUR (21.940 EUR geïndexeerd)


pensioenen en andere vervangingsinkomsten

vermindering herleid tot 1/3 indien belastbare inkomen ≥ 29.800 EUR (35.160

EUR geïndexeerd)

geleidelijke afbouw belastingvermindering tot 1/3 indien belastbare inkomen

> 14.900 EUR (17.580 EUR geïndexeerd) en

< 29.800 EUR (35.160 EUR geïndexeerd).

De belastingvermindering die wordt toegepast mag niet meer bedragen dan de belasting

waarop de betrokken vervangingsinkomsten of pensioenen betrekking hebben.

De aanvullende gemeentelijke belasting is in de BNI/nat.pers. vervangen door 6 opcentiemen

ten bate van de Staat.

Een belangrijke bijzonderheid in de BNI/nat.pers. is dat gehuwde niet-rijksinwoners als

alleenstaanden worden beschouwd, wanneer:

- slechts één der echtgenoten in België in de BNI/nat.pers. belastbare inkomsten verkrijgt;

- en de andere echtgenoot bij dubbelbelastingverdrag vrijgestelde binnenlandse

beroepsinkomsten of buitenlandse beroepsinkomsten geniet die meer bedragen dan 6.700

EUR (7.900 EUR geïndexeerd).

Toeslagen op de belastingvrije som voor personen ten laste worden aan de als alleenstaande

beschouwde gehuwde niet-inwoner enkel toegekend als het totaal bedrag van zijn

beroepsinkomsten groter is dan dat van de echtgenoot.

13


6. Aangifteplicht

De personen die belastbaar zijn in de BNI/nat.pers. zijn ertoe gehouden jaarlijks een

aangifteformulier in de BNI/nat.pers. in te dienen. Indien zij echter geen aangifteformulier

zouden ontvangen, moeten zij het zelf aanvragen bij de Controle Brussel "Buitenland", Jan

Jacobsplein 10 te 1000 Brussel, tel. ++ 32 (0)2/548.58.06

14


7. Bijkomende inlichtingen

Voor meer informatie kan U steeds een kijkje nemen op de websites van het Ministerie van

Financiën http://minfin.fgov.be, www.fisconet.fgov.be en http://fiscus.fgov.be.

Verdere inlichtingen kunnen ook bekomen worden bij

Nederlandstalig

Administratie van de Ondernemings- en

inkomensfiscaliteit

Centrale Diensten

Directie I/5 A

R.A.C. - Financietoren

Kruidtuinlaan 50 - bus 61

1010 BRUSSEL

Contactpersonen:

Maggy Van Der Biest + 32 2 210 23 31

Steven Vanden Berghe + 32 2 210 43 34

Christine Delbaer + 32 2 210 24 02

Administratie van de Ondernemings- en

inkomensfiscaliteit

Inspectie Brussel "Buitenland" A

Jan Jacobsplein 10

1000 BRUSSEL

Tel. + 32 2 548 57 38

Controle Brussel "Buitenland"

Tel. + 32 2 548 58 06

15

Franstalig

Administration de la Fiscalité des entreprises et

des Revenus

Services centraux

Direction I/5 B

C.A.E. – Tour Finances

Boulevard du Jardin Botanique 50 - Bte 61

1010 BRUXELLES

Personnes de contact:

Rosario Inguanta + 32 2 210 23 39

Marc Billa + 32 2 210 23 61

Administration de la Fiscalité des entreprises et

des Revenus

Inspection Bruxelles "Etranger" A

Place Jean Jacobs 10

1000 BRUXELLES

Tél. 32 2 548 57 38

Contrôle Bruxelles "Etranger"

Tél. + 32 2 548 58 06

More magazines by this user
Similar magazines