Fiscale zaken - Fiscus.fgov.be

fiscus.fgov.be

Fiscale zaken - Fiscus.fgov.be

Reisbureaus

In het licht van een aantal problemen die onder andere voortvloeien uit wijzigingen in de manier

van zakendoen in de reissector, uit technologische ontwikkelingen, alsook uit uiteenlopende

benaderingen van de bestaande bijzondere BTW-regeling in de Lidstaten, heeft de Commissie een

voorstel 4 gedaan voor de modernisering, harmonisering en vereenvoudiging van de bijzondere

regeling inzake reisbureaus. Het voorstel werd net zoals in 2002 ook in 2003 herhaaldelijk

besproken in de Raad. De besprekingen zijn evenwel uiteindelijk vastgelopen op een klein aantal

technische punten zodat er nog geen overeenstemming kon worden bereikt. Vermits de

eerstvolgende drie voorzitterschappen geen interesse vertonen voor dit voorstel zal het

waarschijnlijk nog geruime tijd verder onbesproken blijven.

Verlaagde BTW-tarieven

Het experiment waarbij Lidstaten door de Raad voor een periode van 3 jaar werden gemachtigd

om voor twee of maximum drie vooraf vastgelegde categorieën arbeidsintensieve diensten een

verlaagd BTW-tarief toe te passen liep ten einde op 31 december 2002 maar werd – in afwachting

van een evaluatie van het experiment door de Commissie – met een jaar verlengd tot 31

december 2003. Het evaluatierapport van de Commissie dat een synthese maakt van de

evaluatierapporten van de Lidstaten die aan het experiment hadden deelgenomen werd

voorgesteld op 2 juni 2003. De Commissie besluit daarin dat geen enkele Lidstaat onomstotelijk

een positief effect heeft kunnen aantonen van de BTW-verlaging op tewerkstelling en terugdringen

van het zwartwerk in de geviseerde sectoren.

Anderzijds heeft de Commissie op 16 juli 2003 ook een voorstel 5 uitgebracht tot wijziging in het

algemeen van de communautaire regeling inzake verlaagde BTW-tarieven. Met dit voorstel wil de

Commissie komen tot een vereenvoudiging en rationalisering van de verlaagde BTW-tarieven

waarbij er voortaan één centraal referentiepunt zou komen (bijlage H bij de 6 de BTW-richtlijn) dat

het Lidstaten zou mogelijk maken om te bepalen of voor bepaalde goederen en diensten al dan

niet een verlaagd BTW-tarief mag worden toegepast (zo zouden bijvoorbeeld de momenteel door

een aantal Lidstaten toegepaste “nultarieven” en “parkingtarieven” enkel nog kunnen worden

toegepast voor de categorieën opgesomd in de bijlage H). Tevens houdt het voorstel een beperkte

uitbreiding in van de categorieën goederen en diensten die voor een verlaagd BTW-tarief in

aanmerking komen onder meer door een gedeeltelijke recuperatie van de categorieën

arbeidsintensieve diensten die voorwerp uitmaakten van het tijdelijk experiment.

Dit dossier, dat door de budgettaire impact ervan uitermate politiek gevoelig ligt in alle Lidstaten,

werd herhaaldelijk besproken op de verschillende niveaus in de Raad (Werkgroep fiscale

vraagstukken, Coreper, ECOFIN). De standpunten van de Lidstaten blijven vooralsnog evenwel ver

uit elkaar liggen. Bij gebrek aan overeenstemming over dit voorstel vóór de afloop van het

tijdelijke experiment inzake de arbeidsintensieve diensten (dat was verlengd tot 31 december

2003) werd in extremis dat experiment nogmaals verlengd ditmaal tot 31 december 2005.

Leveringen van gas en elektriciteit

In aansluiting bij de besprekingen die in 2002 in de Werkgroep nr. 1 van de Commissie werden

gevoerd werd op 5 december 2002 een voorstel uitgebracht tot wijziging van de regels inzake de

leveringen van gas en elektriciteit. Het voorstel 6 strekte ertoe om inzake BTW de gevolgen op te

vangen van de liberalisering van de markten van gas en elektriciteit en de daaraan gekoppelde

toepassingsproblemen inzake BTW gelet op de potentiële toename van het aantal

grensoverschrijdende transacties. Hiervoor wordt onder meer voorzien in een wijziging van de

plaats van de levering en van de schuldenaar van de BTW. Het voorstel van richtlijn werd nog in

2003 goedgekeurd 7 .

4 COM(2002) 64 def

5 COM(2003) 397 def

6 COM(2002) 688 def

7 Richtlijn 2003/92/EG van de Raad van 7 oktober 2003 tot wijziging van de richtlijn 77/388/EEG met betrekking

tot de regels inzake de plaats van de levering van gas en elektriciteit (P.B. EU L-260/8 van 11 oktober 2003)

More magazines by this user
Similar magazines